Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Neka je Mir s tobom, sav moj Mir
O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa.

Avgusta 2004 govorio sam i radio na štandu na godišnjoj konvenciji nacinalnog udruženja hipnotizera. Uživao sam u druženja sa ljudima, energiji, i doga?anjima. Ali nijesam bio spreman na doga?aj koji ?e zapo?eti toga dana i promijeniti mi život.

Moj prijatelj Mark Ryan je radio zajedno sa mnom. Mark je hipnoterapeut, isto kao i ja. On je otvorenog uma, znatiželjan, razumljiv i prodoran kada se radi o istraživanju života i svih njegovih misterija. ?esto smo satima razgovarali. Pri?ali smo o našim herojima terapeutima, od Milton-a Erickson-a do manje poznatih šamana. Tokom jednog od naših razgovora Mark me uznenadio pitanjem:
‘‘Je si li ikada ?uo za terapeuta koji je izlije?io ljude, a da ih nije nikada vidio na seansi?’‘

Pitanje me u momentu zaustavilo. ?uo sam za psihi?ke iscjelitelje ili iscjelitelje na daljinu, ali izgleda da je Mark sugerisao nešto sasvim drugo.

‘‘On je psiholog koji je iscijelio cijelu jednu mentalnu bolnicu punu ludih kriminalaca, a da nije vidio nijednog od njih.’‘

‘‘Šta je uradio?’‘

‘‘Upotrebio je Hawaii-ski metod lije?enja nazvan ho’oponopono.’‘

‘‘Ho-oh šta?’‘ upitah.

Zamolio sam ga bar tuce puta da ponovi termin koji je upotrijebio. Nikada ranije ga nijesam ?uo. Mark nije znao pri?u ili proces dovoljno dobro da bi mi rekao nešto više. Priznajem da sam bio znatiželjan, ali tako?e priznajem da sam bio skepti?an, isto toliko. Zaklju?io sam da se radi o nekoj urbanoj legendi. Lije?iti ljude, a da ih ne vidiš? Da, naravno.

Mark je nastavio da mi pri?a slede?u pri?u:

‘‘Putujem na Mount Shasta planinu u Kaliforniji gotovo 16 godina kako bih pronašao sebe’‘, Mark je objašnjavao.’‘ Tamo mi je jedan prijatelj dao mali pamflet koji nikad nijesam zaboravio. Radilo se o bijelom papiru ispisanom plavim mastilom. Radilo se o ?lanku o ovom Hawaii-skom terapeutu i njegovom metodu. ?itao sam ga ponovo i ponovo godinama. Na njemu nije pisalo šta je zapravo terapeut uradio, ve? da je izlije?io ljude tim metodom.’‘

‘‘Gdje je sada taj ?lanak?’‘ upitah ga. Želio sam da ga pro?itam.

‘‘Ne mogu da ga na?em,’‘ rekao je Mark. ‘‘Ali nešto me natjeralo da ti to ispri?am. Znam da mi ne vjeruješ, i sam sam isto toliko fasciniran. Tako?e želim da saznam više o tome.’‘

Prošla je godina do slede?e konvencije. Tokom tih mjeseci njuškao sam po internetu ne bih li nešto saznao, ali nijesam pronašao ništa o bilo kakvom terapeutu koji je izlije?io ljude, a da ih ne vidi. Naravno, postojale su informacije o lije?enju na daljinu, gdje jedna osoba lije?i drugu, a da nije u njenom prisustvu, ali koliko sam razumio, Hawaii-ski terapeut nije to radio. Koliko sam shvatao nije bilo nikakve distance uopšte u tipu lije?enja koje je on primijenio. Na kraju krajeva, nijesam znao ni kako da napišem ho’oponopono kako bih pretražio Internet. Tako sam odustao.

Zatim, 2005 godine, na slede?oj godišnjoj konvenciji udruženja, Mark je ponovo spomenuo terapeuta.

‘‘Da li si išta pronašao o njemu?’‘ upitao je.

‘‘Ne znam mu ime niti znam kako da napišem ho- ili kako li se ve? izgovara taj termin,’‘ objasnih. ‘‘Tako ništa nijesam ni našao.’‘
Mark je pregalac. Uzeli smo pauzu, izvukli moj laptop, pronašli beži?nu internet vezu, i krenuli da pretražujemo. Nije dugo vremena proteklo, našli smo glavni i jedini službeni sajt za ho’oponopono na www.hooponopono.org. Pregledao sam ga i pronašao nekoliko ?lanaka. Dali su mi brzi uvid u to u šta se uvaljujem.

Pronašao sam definiciju hooponopono-a: ‘‘Ho’oponopono je proces osloba?anja otrovnih energija unutar vas radi osloba?anja uticaja BOŽANSKIH misli, rije?i, djela, i aktivnosti.’‘

Nijesam imao pojma šta je to zna?ilo, pa sam nastavio da pretražujem. Pronašao sam ovo:

‘‘Jednostavno re?eno, Ho’oponopono zna?i ’?initi ispravno’, ili ’ispraviti pogrešno’. Prema drevnim Havajcima, greška nastaje iz misli koje su umrljane bolnim sje?anjima iz prošlosti. Ho’oponopono nudi na?in da oslobodite energiju tih bolnih misli, ili pogreški, koje uzrokuju poreme?aj i bolest.’‘

Interesantno, da. Ali šta to zna?i?

Prou?io sam taj sajt traže?i informaciju o misterioznom psihologu koji je izlije?io ljude, a da ih nije ni vidio, vidio sam da postoji unaprije?eni oblik ho’oponopono metode nazvan Samo I-dentitet kroz Ho’oponopono (SITH).

Nijesam se pravio kako znam šta sve to zna?i. Nije ni Mark. Mi smo bili drugari istraživa?i. Naš laptop je bio konj koji nas je vodio kroz tu divljinu novootkrivene zemlje. Bili smo u potrazi za odgovorima. Žudno smo kuckali po tastaturi.
Pronašli smo ?lanak koji nam je pomogao da sebi pojasnimo neke stvari:

Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono
Budite 100 % odgovorni za probleme svojih klijenata
Od Ihaleakala Hew Len, PhD, i Charles Brown-a, LMT

U tradicionalnom pristupu rešavanju problema i lije?enju, terapeut zapo?injenje uvjeren da je izvor problema u klijentu, a ne u njemu. On vjeruje da je njegova odgovornost da asistira klijentu tokom rada na njegovom problemu. Mogu li ovakva uvjerenja rezultovati u sagorijevanju tokom rada u profesiji lije?enja?

Da bi bio efekivan u rešavanju problema, terapeut mora biti voljan da 100 % bude odgovoran za kreiranu problemati?nu situaciju; on mora da uvidi da je izvor problema u pogrešnim mislima unutar njega, ne unutar klijenta. Izgleda da terapeut nikada ne uo?ava da kada god postoji problem, postoje i te pogrešne misli.

Biti 100% odgovoran za pojavu problema, omogu?ava terapeutu da bude 100% odgovoran za njegovo rešavanje. Upotrebom naprednog ho’oponopono pristupa, proces pokajanja, opraštanja i transmutacije razvijen od strane Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeone, omogu?ava terapeutu da pogrešne misli u sebi i u klijentu preobrati u perfektne misli ljubavi.

O?i su joj bile prepune suza. Duboke bore su uokvirivale ivice njenih usana. ‘‘Zabrinuta sam za svoga sina,’‘ uzdahnu meko Sintija.’‘Ponovo se vratio drogama.’‘ Dok je pri?ala svoju bolnu pri?u, zapo?eo sam sa ?iš?enjem pogrešnih misli u meni koje su se aktuelizovale kao njen problem.

Onako kako se pogrešne misli zamjenjuju mislima ljubavu kod terapeuta i u njegovoj porodici, kod ro?aka, i predaka, tako se zamjenjuju i kod klijenta njegove porodice, njegovih ro?aka i predaka. Unaprije?eni Ho’oponopono proces omogu?ava terapeutu da radi direktno sa Originalnim Izvorom (Pra Izvor) koji može preobraziti pogrešne misli u LJUBAV.

Njene o?i su prestale da suze. Bore oko uglova njenih usana su omekšale, olakšanje joj je prekrilo lice.

‘‘Ne znam zašto, ali se bolje osje?am.“ Ne znam ni ja sam. Zaista.

Život je misterija za sve sem za LJUBAV, koja sve zna.

Ja sam joj samo sve prepustio, i hvala LJUBAVI iz koje poti?u svi blagoslovi.

Prilikom rešavanja problema koriš?enjem unaprije?enog Ho’oponopono procesa, terapeut najprije preuzima I-Dentitet, svoju Svijest, i povezuje se za Pra Izvorom, što drugi nazivaju LjUBAV ili BOG. Sa tako uspostavljenom vezom, terapeut se obra?a LJUBAVI radi ispravljanja pogrešnih misli u sebi koje su se realizovale kao problem najprije u njemu, a zatim kao klijentov problem. Obra?anje ljubavi je proces pokajanja i opraštanja na strani terapeuta – ‘‘Žao mi je zbog pogrešnih misli u meni koje su uzrokovale problem meni i klijentu. Molim te oprosti mi.’‘

Kao reakciju na pokajanje i opraštanje terapeuta, LJUBAV zapo?inje misti?ni proces preobražaja pogrešnih misli. U ovom spiritualnom procesu ispravljanja, LJUBAV najprije neutrališe pogrešne emocije koje su uzrokovale problem, bilo da je to ljutnja, strah, bijes, sram, ili zbunjenost. Nakon toga, LJUBAV otpušta neutralisane energije misli, ostavljaju?i ih u stanje praznine, istinske slobode.

Tako ispražnjene, a sada slobodne misli LJUBAV ispunjava samom sobom. Rezultat? Terapeut se osje?a obnovljenim, vra?en LJUBAVI. Onako kako se terapeut preporodio tako je i klijent kao i svi oni koji su uklju?eni u taj problem. Tamo gdje je u klijentu postojao o?aj, sada postoji LJUBAV. Tamo gdje je postojala tama u duši, sada je iscjeljuju?a Svjetlost LJUBAVI.

Samo I-Dentitet kroz trening Ho’oponopono u?i ljude ko su oni i kako mogu da riješavaju probleme od jednog do drugog trenutka, i kako da u procesu budu obnovljeni i vra?eni LJUBAVI. Kurs po?inje dvosatnim besplatnim predavanjem.

Slušaocima se daje prikaz kako njihove misli aktualizuju spiritualne, mentalne, emocionalne, fizi?ke, relacione i finansijske probleme u njihovim životima, kao i u životima njihovih porodica, kod ro?aka, predaka, prijatelja, susjeda i poznanika. Tokom nedjeljnog kursa, slušaoci u?e o tome šta je to problem, gdje se problemi nalaze, kako riješiti razne vrste problema upotrebom preko 25 procesa za rešavanje problema, i kako se zbilja dobro pobrinuti za sebe. Ono što se u osnovi posebno isti?e je 100 % odgovornost za sebe i ono što se dešava u njihovim životima kao i za rešavanje problema bez napora.

?udo nadogra?enog Ho’oponopono procesa je u tome da sebe nalazite kao novoga u svakom novom trenutku, i svaki put sve više i više poštujete proces obnavljanja ?uda LJUBAVI.

Ja upravljam svojim životom i vezama sa ljudima prema slede?im uvidima:

1. Fizi?ki Univerzum je jedna aktualizacija (realizacija) mojih misli.
2. Ukoliko su moje misli kancerogene, one stvaraju kancerogenu fizi?ku realnost.
3. Ukoliko su moje misli idealne, one stvaraju fizi?ku realnost ispunjenu LJUBAVLJU.
4. Ja sam 100% odgovoran za kreiranje mog fizi?kog univerzuma onakvog kakav je.
5. Ja sam 100% odgovoran za ispravljanje kancerogenih misli koje stvaraju bolesnu realnost.
6. Ne postoji takva stvar koja se zove vani. Sve postoji kao misli u mome duhu.

Mark i ja smo pro?itali taj ?lanak i upitali se ko je bio autor od terapeuta koje smo sreli: Charles Brown ili Dr. Hew Len. Nismo znali. Nismo mogli re?i. I ko je bila Morrnah koja se spominje u ?lanku? I šta je to I-Dentitet Ho-oh-šta?

Nastavili smo da ?itamo.

Pronašli smo još nekoliko ?lanaka koji su nam osvijetlili to što smo vidjeli. Oni su uklju?ivali izjave kao što je: ‘‘Samo I-Dentitet kroz Hooponopono ne vidi svaki problem kao iskušenje, ve? kao mogu?nost. Problemi su upravo obnovljena sje?anja iz prošlosti koja se javljaju da bi nam pružila još jednu priliku da gledamo o?ima LJUBAVI i da djelujemo kroz inspirciju.’‘

To je budilo moju znatiželju, ali nijesam shvatao. Problem je bio u izrazu ‘‘obnovljena sje?anja iz prošlosti.’‘? UH? Šta su to autori ovoga htjeli da objasne? Kako je ovo ho-kako-li-se-ve?-zove pomagalo terapeutu koji je lije?io ljude? Ko je bio u stvari taj terapeut?
Pronašao sam još jedan ?lanak, ?iji je autor bio Darrell Sifford, koji je pisao o susretu sa tvorcem ovoga procesa. Njeno ime je Morrnah i ona je kahuna, ili ?uvar tajni. Šta u stvari ta Morrnah ?ini da bi pomagala ljudima je ‘‘obra?anje božanskom tvorcu našeg izbora ’kroz božanskost koja leži u svakom od nas... koji smo u stvari samo produžetak božanskog kreatora’.’‘

Možda vi ovo razumijete. Ja u to vrijeme nijesam. Kao ni Mark. Izgleda da je ta Morrnah izgovorila neke rije?i, kao što je molitva, koje su pomogle da se ljudi izlije?e. Dao sam sebi u zadatak da na?em toga molioca, ali trenutno sam krenuo u drugu misiju: da prona?em terapeuta i nau?im njegov metod iscjeljivanja. Moja revnost da više saznam i da prona?em ovoga šamanskog terapeuta postajala je sve ve?a i uzbudljivija. Iako smo Mark i ja trebali da se vratimo za našu tezgu na konvenciji, napustili smo je kako bi smo mogli nastaviti sa našom potragom.

Na osnovu ?lanaka i interneta, pretpostavili smo da je terapeut koga ho?emo da na?emo Ihaleakala Hew Len. Kakvo ime. Nijesam imao pojma kako se izgovara, kao ni kako da ga prona?emo. Na sajtu nije bilo nikakvih kontakt informacija. Probali smo da ga prona?emo preko pretraživa?a Google. Ali bez uspjeha. Po?eli smo da sumnjamo da li ovaj eteri?ni terapeut uopšte postoji, ili je penzionisan ili je možda ?ak i umro.

Sklopio sam svoj laptop i vratio se na konvenciju.

Ali avantura je tek po?ela.


Pronalaženje najneobi?nijeg terapeuta na planeti

Ko traži spolja, sanja; ko traži unutra, budi se.
- Carl Jung

Kada sam se vratio nazad svojoj ku?i u Ostin, nikako se nijesam mogao otresti pri?e o terapeutu koji je izlije?io ljude, a da ih nije ni vidio. Koji metod je koristio? Ko je bio on? Da li je ta pri?a bila prevara?

S obzirom na nekih 20-tak godina samorazvoja, uglavnom opisanih u knjizi Avanture unutar faktora privla?nosti, nikome ne bi trebalo da bude iznena?uju?e što sam morao da doznam više. Uvijek sam bio znatiželjan. Proveo sam sedam godina u društvu kontroverznog gurua. Intervjuisao sam u?itelje samorazvoja i mudrace, autore i govornike, mistike i magi?are svijesti. Zbog uspjeha mojih knjiga, mogu mnoge vode?e eksperte na polju razvoja ?ovjeka nazvati svojim prijateljima. Ali nijesam se mogao osloboditi pri?e o tom terapeutu. To je bilo nešto druga?ije. To je bio proboj.

Morao sam da saznam više.

Tako sam ponovno krenuo u potragu. Ranije sam angažovao privatne detektive kako bih pronašao ljude. To sam uradio kada sam pisao knjigu Sedam izgubljenih tajni uspjeha, o reklamnom geniju Bruce Barton-u. Bio sam spreman da angažujem profesionalca kako bih pronašao Dr. Hew Len-a, kada se dogodilo nešto neobi?no.

Jednog dana dok sam tragao za Dr. Hew Len-om, pronašao sam njegovo ime na jednom sajtu na Internetu. Nijesam imao pojma kako se to ranije nije pojavilo, u ranijim pretragama. Ali tako se desilo.

Nijesam mogao da prona?em broj telefona. Ali mogao sam Dr. Hew Len-a zamoliti za li?ne konsultacije koriš?enjem elekronske pošte. ?udan na?in za vršenje terapije, ali u ova vremena Interneta sve prolazi. Zaklju?ivši da je najbolje da do?em li?no na njegova vrata, poslao sam mu e-mail. Bio sam više nego uzbu?en. Jedva da sam mogao da sa?ekam njegov odgovor. Šta bi rekao? Da li bi napisao nešto prosvjetljuju?e? Da li bi me lije?io preko e-maila?

Jedva da sam mogao da zaspem te no?i, toliko sam želio njegov odgovor. Slede?eg jutra je odgovorio:

Joe,
Hvala ti što si zatražio konsultacije. One se obi?no vrše preko Interneta ili faxa. Osoba kojoj trebaju konsultacije šalje mi informacije o prirodi konsultacija, na primjer opis problema, ili odre?ene brige. Ja procesiram i meditiram nad tim informacijama radi Božanskih uputstava. Zatim odgovaram osobi putem elektronske pošte o tome šta sam dobio kao odgovor tokom meditacije.

Dok sam danas bio na ru?ku, moj klijent advokat sa Hawai-a mi je poslao fax sa informacijama. Poslije njihove obrade, javi?u mu koji sam odgovor dobio od Božanstva tokom meditacije.

Informacije o prirodi moga rada možeš dobiti na sajtu www.hooponopono.org.

Molim te budi slobodan da me kontaktiraš kako bi smo vidjeli šta ?e biti djelotvorno za tebe.

Želim ti mir preko svih shvatanja.

Mir od JA,
Ihaleakala Hew Len, PhD

To je bi ?udan e-mail. On razgovara sa Božanstvom? Advokati ga angažuju? Još nijesam dovoljno saznao o tome, kako bih mogao da donesem sud o njemu, ali sam bio siguran da želim da saznam više.

Odmah sam odlu?io da ga unajmim kao konsultatnta. To bi me koštalo 150$. Za mene to nije predstavljalo ništa. Kona?no ?u se ?uti sa dugo traženim ?udesnim psihologom! Bio sam uzbu?en!

Razmislio sam šta bih mogao da ga zamolim. Ide mi dosta dobro u životu. Imam svoje knjige, uspjeh, kola, dom, životnog partnera, zdravlje, i sre?u za kojom ve?ina traga. Oslabio sam 40 kg i odli?no se osje?am, ali trebao bih da se oslobodim još bar 8 kg. Kako sam se još uvijek borio sa viškom kilograma, odlu?io sam da se oko toga konsultujem sa Dr. Hew Len-om. Odgovorio je u narednih 24 ?asa ovo:

Hvala ti na odgovoru Joe.

Kada sam pogledao ?uo sam, ‘‘On je dobro.’‘

Razgovaraj sa svojim tijelom. Kaži mu: ‘‘Volim te takvo kakvo jesi. Hvala ti što si sa mnom. Ako te zloupotrebim na bilo koji na?in, molim te oprosti mi.’‘ Sada stani, a zatim tokom dnevnih aktivnosti budi sa svojim tijelom. Neka to druženje bude puno ljubavi i zahvalnosti. ‘‘Hvala ti što me nosiš. Hvala ti za disanje, hvala ti za kucanje srca.’‘

Gledaj na svoje tijelo kao na partnera, ne kao na slugu. Razgovaraj sa njim kao što bi razgovarao sa djetetom. Budi mu prijatelj. Ono zahtijeva mnogo i mnogo vode kako bi bolje funkcionisalo. Može ti se ?initi da je u pitanju glad, ali možda ti govori da je u pitanju že?.

Pijenje Plave Sun?ane Vode preobražava pam?enje, ponavljaju?e probleme u podsvjesnom umu (dijete), i pomaže da ga tijelo ‘‘otpusti i prepusti Bogu.’‘ Nabavi bocu sa plavim staklom. Napuni je sa vodom iz ?esme. Za?epi je plutanim ?epom ili uvij vrh celofanom. Stavi bocu na sun?evu svjetlost ili ispod sijalice najmanje jedan sat. Popij vodu; isperi tijelo tom vodom poslije kupanja ili tuširanja. Koristi Plavu Sun?evu Vodu za kuvanje i za bilo šta drugo kada ti treba voda. Mogao bi da kuvaš kafu ili toplu ?okoladu sa tom vodom.

Tvoj e-mail odiše elegantnom jednostavnoš?u, poklonom koji se ne može porediti.

Želim ti mir preko svih shvatanja.

Mir od JA,
Ihaleakala

Dok sam uživao u njegovom pismu punom mira, želio sam više. Je li ovo bio na?in na koji se konsultovalo sa njim? Je li ovo bio na?in na koji je izlije?io ljude iz mentalne bolnice? Ako jeste, nešto tu ozbiljno nedostaje. Sumnjam da bi ve?ina ljudi prihvatila njegov e-mail kao odgovor na pitanje gubljenja težine. Govorenje tijelu, ‘‘Ti si dobro.’‘, ne izgleda mi baš kao rješenje za bilo šta.

Odgovorio sam mu, zamolivši ga za više informacija. Evo šta mi je napisao:

Joe:
Mir po?inje sa mnom.

Moji problemi su sje?anja koja se stalno ponavljaju u mojoj podsvijesti. Moji problemi nemaju ništa sa bilo kime ili bilo kojim mjestom ili situacijom. Oni su ono što je Šekspir tako poeti?no istakao u jednom od svojih soneta kao ‘‘samoponavljaju?e jadikovke.’‘

Kada doživljavam sje?anja ponavljaju?ih problema, imam izbor. Mogu ostati uklju?en u njih, ili mogu zamoliti Božanstvo da ih oslobodi putem transformacije, ?ime bi doveo moj um u izvorno stanje nule, ili praznine... osloba?anja sje?anja. Kada je moje pam?enje oslobo?eno, ja sam u stanju Božanskog Sopstva onakvog kakvim me je Božanstvo stvorilu, kakvo je i ono samo.

Kada je moja podsvijest u nultom stanju, ona je bezvremena, bezgrani?na, beskona?na, besmrtna. Kada upravljaju sje?anja, ona je zarobljena u vremenu, prostoru, problemima, neizvjesnosti, mišljenju, kopiranju, i manipulisanju. Dozvoljavaju?i sje?anjima da upravljaju, odri?em se ?istote uma, kao i svojom podešenoš?u sa Božanstvom. Bez podešenosti, nema inspiracije. Bez inspiracije, nema svrhe.

U radu sa ljudima, uvijek sam molio Božanstvo da preobrazi sje?anja iz moje podsvijesti, koja se ponavljaju kao moja percepcija, moje misli, moje reakcije na njih. Iz nultog stanja, Božanstvo moj podsvjesni i svjesni um obasipa inspiracijom, dozvoljavaju?i mojoj Duši da doživi ljude kao što ih Božanstvo doživljava.

U radu sa Božanstvom, sje?anja koja se preobraze u mojoj podsvijesti tako?e se preobraze i u podsvijestima svih umova, ne samo kod ljudi, ve? i kod minerala, životinja, i biljaka kao i svih oblika postojanja znanih i neznanih. Kako je divno shvatiti da Mir i Sloboda po?inju sa mnom.

Mir od JA,
Ihaleakala

Dobro, i dalje nijesam shvatao. Odlu?io sam da ga zamolim da radim sa njim, da napišem knjigu o njegovom radu. To mi se ?inilo kao logi?an na?in da doznam vrijednosti o njegovom metodu, i da saznam o godinama koje je proveo u mentalnoj bolnici. Napisao bih to kako bi to pomoglo i drugima. Ja bih uradio najve?i dio posla. Poslao sam mu e-mail i ?ekao. Odgovorio je ovako:

Joe:
‘‘Mir po?inje sa mnom.’‘

?ovje?anstvo je nagomilalo ubje?enje doživljavanja drugih kao da im je potrebna pomo?. Kod Samo I-Dentiteta kroz Ho’oponopono (SITH) se radi o osloba?anju od takvih sje?anja u našoj podsvijesti, koja ponavlja percepcije koje govore da su problemi ‘‘tamo negdje’‘, a ne unutar nas.

Svako od nas je došao sa svojim ‘‘samoponavljaju?im jadikovkama’‘ ve? gotovim. Problemati?na sje?anja nemaju ništa sa ljudima, mjestima, ili situacijama. Ona predstavljaju mogu?nost osloba?anja.

Cijela svrha SITH-a je da se ponovo uspostavi ne?iji Samo I-Dentitet, ne?iji prirodni ritam sa Božanskom inteligencijom. Ponovnim uspostavljanjem toga prirodnog ritma, otvara se praznina i Duša se uskla?uje sa Inspiracijom.

Istorijski gledano, ljudi koji pro?u SITH žele da podijele informacije sa drugima sa namjerom da im to pomogne. Izlazak iz modaliteta ‘‘Mogu da im pomognem’‘ je veoma težak. ‘‘Objašnjavanje’‘ SITH-a ljudima, u cjelosti, ne osloba?a od problematike sje?anja. Bavljenje SITH-om to može.

Ako želimo da se oslobodimo svojih ‘‘samoponavljaju?ih jadikovki’‘, mi ?emo biti dobro, kao što ?e biti i sve ostalo i svi ostali. Zbog toga mi obeshrabrujemo ljude od objašnjavanja SITH-a drugima; umjesto toga, ohrabrujemo ih da da se oslobode toga tereta, najprije sebe osloba?aju?i a zatim i druge.

‘‘ Mir po?inje sa mnom.’‘
Mir od JA,
Ihaleakala

Dobro, i dalje nijesam razumio.

Ponovo sam mu pisao, mole?i ga da razgovaramo preko telefona. Rekao sam da želim da ga intervjuišem. Ponovo se složio. Dogovorili smo se za slede?i petak, za nekoliko dana. Toliko sam bio uzbu?en da sam pisao mom prijatelju Mark Ryan-u i rekao mu novosti, da ?u kona?no razgovarati sa misterioznim šamanom sa Hawai-a kojeg mi je on pomenuo prije nekoliko godina. I on je tako?e bio uzbu?en.

Obojica smo bili znatiželjni šta ?emo to novo ?uti.

Malo li smo znali šta ?emo iskusiti.
 

Stranica 3 od 19 Sve stranice