Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Epilog

Tri stepena bu?enja


Moj posao ovdje na zemlji je dvostruk. U prvom redu to je da u?inim poboljšanja. Moj drugi posao je da probudim ljude koji možda spavaju. Skoro svi spavaju! Jedini na?in da ih probudim je da radim na sebi!
Dr. Ihaleakala Hew Len

Narednog dana me novinar zapitao: ’Gde sebe vidite za godinu dana od sada?’

Ranije bih mu dao ta?an prora?un onoga što bih želio posti?i. Govorio bih o svojim planovima, ciljevima i namjerama. Rekao bih mu o knjigama koje sam želio da napišem ili o onome što želim da budem, šta želim da uradim, stvorim, ili kupim. Ali zbog svega onoga što sam prošao sa Dr. Hew Len-om, nijesam više isticao ciljeve, namjere ili pravio planove za budu?nost. Zato sam mu odgovorio istinom ovoga trenutka:

„Gdje god da budem, bi?e mnogo bolje nego što sada mogu da zamislim.“

U tom odgovoru ima mnogo više dubine nego što možete da uo?ite na prvi pogled. Ona dopire iz inspiracije. Kao sam ga izgovorio tako me odgovor i iznenadio. On je tako?e otkrio gdje sam svojim umom ovih dana: više me zanima sadašnji od naredbog trenutka. Ako se usmjerim na sadašnji trenutak, cijela budu?nost se sasvim lijepo ocrtava. Kao što sam jedanput rekao Dr. Hew Len-u: „Moja namjera ovih dana je da poštujem namjeru Božanstva.“

Prenio sam pitanje novinara i moj inspirisani odgovor jednom prijatelju baš prije nekoliko trenutaka. Svidjelo mu se. Ve? nekoliko mjeseci se bavi ho’oponoponom zajedno sa mnom, tako da shvata ultimativnu istinu: Kada napustiš svoj ego i želje egoa, dozvoljavaš ne?emu boljem da te vodi: Božanstvu.

Ovaj novi ja, i novo razumijevanje, je u cjelosti dio moje vivisekcije. Naravno sve to se nije desilo preko no?i. Izgovaranjem „Volim te“ i drugih re?enica, bio sam vo?en dubljoj svjesnosti, što bi neko mogao nazvati bu?enjem, možda ?ak i prosvjetljenjem. Shvatio sam da postoje najmanje tri stepena bu?enja, i oni skoro da su mapa životnog duhovnog putovanja. To su:

1. Vi ste žrtva. Svi smo mi zapravo ro?eni sa osje?anjem bespomo?nosti. Mnogi od nas takvi i ostanu. Mislimo da je spoljnji svijet tu da nas se do?epa: vlada, susjedi, društvo, loši momci svejedno u kom obliku. Osje?amo kako na to nemamo nikakvog uticaja. Mi smo posljedica uzroka ostalog svijeta. Stiš?emo šake, žalimo se, protestvujemo, i skupljamo u grupe da se borimo protiv drugih koji nas izazivaju. Sem u pojedinim slu?ajevim tu i tamo, život nas, generalno, isisava.

2. Vi kontrolišete. Jedanput pogledate film koji mijenja život, Tajna, ili pro?itate knjigu, kao što je Faktor privla?nosti ili Magija vjerovanja, i probudite vlastitu snagu. Shvatite snagu postavljanja namjera. Otkrijete snagu koju imate kako bi ste vizualizirali to što ho?ete, preduzmete akciju i to postignete. Po?injete da doživljavate magiju stvaranja. Postignete neke sasvim dobre rezultate. Život, u principu, po?inje da se ?ini prili?no dobar.

3. Vi se budite. U jednom momentu poslije stepena 2, po?injete da shvatate da su vaše namjere u stvari ograni?enja. Po?injete da uvi?ate da sa svom svojom novoprona?enom snagom, još uvijek ne možete sve da kontrolišete. Po?injete da shvatate da kada ste okruženi ve?om snagu, ?uda po?inju da se dešavaju. Po?injete da se prepuštate, i da vjerujete. Po?injete da praktikujete, trenutak za trenutkom, svjesnost vaše veze sa Božanstvom. Po?injete da prepoznajete inspiraciju kada vam do?e, i po njoj djelujete.
Shvatate da imate izbor, ali ne i kontrolu nad svojim životom. Shvatate da je najve?a stvar koju možete da u?inite da se uskladite sa svakim trenutkom. Na ovom stepenu, ?uda se dešavaju, i stalno vas zapanjuju svojim pojavama. Vi, generalno, živite u stalnom stanju ?u?enja, iznena?enja i zahvalnosti.

Ja sam stupio u tre?e stanje, a možda ste i vi do sada, tako?e. S obzirom da ste sa mnom došli dovde, dozvolite mi da još pojasnim svoje bu?enje. To bi vam moglo pomo?i da se pripremite na ono što ?ete ubrzo iskusiti, ili da vam pomogne da bolje razumijete to što sada doživljavate.

Na prvom seminaru Dr. Hew Len-a imao sam kratak doživljaj Božanstva. To se desilo prvih dana sa njim kada sam zaustavio svoj unutrašnji žamor. Sve sam prihvatio. Pojavio se mir skoro van mo?i shvatanja. Ljubav je bila moja mantra. To je bila pjesma koja se stalno odvijala u mom umu.

Ali taj kratki uvid nije ostao na tome.

Kada god bih bio u prisustvu Dr. Hew Len-a, osje?ao sam mir. Siguran sam da je to bio efekat podešavanja prema njemu. Njegov ton je uticao na mene. Doveo me u harmoniju sa mirom.

Tokom drugog seminara po?eo sam da doživljavam nešto što bi drugi nazvali vidovitom bljeskovima. Vidio sam aure. Vidio sam an?ele oko ljudi. Primao sam slike. Još se sje?am nevidljivih ma?aka oko Neriss-inog vrata. Kada sam joj to rekao, nasmijala se.
Bilo da je slika bila realna ili ne, sigurno je da je promijenila njeno raspoloženje. Blistala je.

Dr. Hew Len ?esto vidi znakove pitanja kako lebde oko glava ljudi, što mu ukazuje kojem ?ovjeku da se obrati. Kada god ugleda nevidljive simbole ili bi?a, on dodaje, „znam da to zvu?i ludo. Psihijatri bi zatvorili osobu koja bi govorila o takvim stvarima.“

U pravu je, naravno, ali jednom kada po?nje bu?enje, nema povratka nazad. Tokom mog prvog seminara koji sam nazvao Iza
Manifestacije, nešto sam iš?itao iz energetskih polja ljudi. Bili su puni strahopoštovanja. Neki mogu re?i da je to više bio dar, nego li samo otvaranje. Ranije nekoriš?eni dio moga mozga se pokrenuo i osvijetlio. Sada moje o?i mogu da vide ako im dopustim. Rekao sam Dr. Hew Len-u, „izgleda mi da sve govori sa mnom. Sve izgleda živo.“ Nasmiješio se znala?ki.

Prije mog drugog Iza manifestacije vikenda, imao sam drugo iskustvo satorija. Satori je kratkotrajno iskustvo prosvjetljenja, probanje Božanstva. To je kao kada se otvore krila prozora i za trenutak se stopite sa izvorom života. To je teško opisati kao što bi bilo opisivanje cvijeta sa druge planete. Ali uvi?anje da mogu da nestanem i doživim nulte granice promijenilo me. To iskustvo mi je kao marker. Mogu mu se opet vratiti. Na jedan na?in to je divno, kao da imam kartu za povratak blaženstvu. Na drugi na?in to je samo jedno sje?anje, koje me spre?ava da doživljavam sadašnji trenutak. Sve što mogu da uradim je da nastavim sa ?iš?enjem.

Ponekad, kada sam na sastanku, opusti bih se i gledao širokim pogledom nefokusiranim, i tada bih moga da vidim istinu o toj situaciji. Tada se ?ini kao da je vrijeme stalo, ili u najmanju ruku usporilo. Ono što tada uo?avam je tkanje života. To li?i na skidanje gornjeg sloja slike da bi se došlo do remek djela ispod njega. Nazovite to vidovnja?kim darom, vizijom X-zraka, ili Božanskim vidom. Ja bih rekao da „Joe Vitale“ (pa ?ak i „Ao Akua“) nestaje u nulto stanje, ili da moje o?i to opažaju. To su nulte granice. To je upravo to. Na tom mjestu nema zabune. Sve je jasnost.

Ne živim u tom stanju. I dalje se vra?am u takozvanu realnost. I dalje imam iskušenja. Kada me Larry King zapitao da li imam loš dan, rekao sam da. Imam još uvijek. Dr. Hew Len je rekao da treba da imamo probleme. Ali ho’oponopono je tehnika za rešavanje problema. Sve dok budem nastavljao da govorim „Volim te“ Božanstvu i nastavim sa ?iš?enjem, vra?a?u se mjestu nultih granica.

Signal koji šalje nula, ako bi smo to pokušali da izrazimo rije?ima, je „ljubav.“ Zato izgovaranje „volim te“ bez prestanka, pomaže nam da se uskladimo. Ponavljanje te fraze pomaže da neutrališemo sje?anja, programe, vjerovanja i ograni?enja koja se nalaze na putu našeg bu?enja. Dok nastavljam da ?istim, javljaju se ?uda koja ne bih mogao ni da zamislim. Sve što treba da radim je da nastavim sa tim.

Neki ljudi smatraju da shvataju glas inspiracije ukoliko usmjere svoju pažnju na ton glasa kojeg ?uju u svojoj glavi. Jedan prijatelj mi je jedanput rekao, “razlikujem glas moga ega i glas inspiracije jer je egov nametljiv, a glas inspiracije je blaži.“

Ja mislim da je to samoobmanjivanje. Glas koji je užurban i glas koji je blaži su još uvijek glasovi ega. ?ak i sada, dok ?itate ovu knjigu vi razgovarate sami sa sobom. Pitate se o tome šta to ?itate. Identifikovali ste se sa tim glasom i mislite da ste to vi. To nije to.
Božanstvo, i inspiracija, su iza ovih glasova. Kako nastavljate da praktikujete ho’oponopono postaje vam jasnije šta je zapravo inspiracija, a šta nije.

Kao što Dr. Hew Len nastavlja da nas podsje?a, „To nije kao pravljenje brze hrane. Tome treba posvetiti vrijeme.“

Dodao bih da se bu?enje može desiti u bilo kom trenutku. ?ak i dok ?itate ovu knjigu. Ili dok šetate. Ili mazite psa. Situacija nije bitna. Vaše unutarnje stanje jeste. I sve to po?inje, i završava, sa jednom divnom frazom.

„Volim te.“
 

Stranica 16 od 19 Sve stranice