Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Sumnji?avi umovi žele da znaju

Svrha života je da se vratimo ljubavi, trenutak po trenutak. Da bi ispunili ovu svrhu, moramo priznati da smo 100 % odgovorni za kreiranje života ovakvog kakav jeste. Moramo uvidjeti da je misao ta koja nam kreira život moment po momenat. Problemi nisu ljudi, mjesta, i situacije ve? prije naše misli o njima. Moramo do?i do toga da shvatimo da nema takve stvari kao što je “tamo vani.”

Kao što sam ranije u knjizi napomenuo, napisao sam ?lanak “Najneobi?niji terapeut na svijetu” i postavio ga na svoj blog (internet dnevnik). Tako?e sam ga dodao i na svoj sajt www.mrfire.com. Tako?e je i odštampan u David Riklan-ovoj knjizi 101 na?in da poboljšate svoj život. Ovaj ?lanak je postao najrasprostranjeniji i naj?itaniji ?lanak koji sam ikada napisao. Ljudi su ga razmjenjivali preko interneta, slali prijateljima, slali preko elektronske pošte itd. O?igledno je poruka u njemu svakoga inspirisala. Taj ?lanak je privukao pažnju moga izdava?a, John Wiley & Sons, što je dovelo do toga da napišem ovu knjigu.

Ali nije se svima svidio ?lanak. Nekoliko ljudi nije moglo da vjeruje da bilo ko, pa ?ak ni psiholog, može pomo?i mentalno oboljelim krminalcima u bolnici. Jedna osoba se pismeno obratila Dr. Hew Len-u i zatražila dokaz. Ta osoba je želejela da zna ?injenice o Dr. Hew Len-ovim iskustvima u toj mentalnoj bolnici. Ovdje je ono što je Dr. Hew Len napisao u svom detaljnom odgovoru:

Pri?a, kao i mnoge pri?e, zahtijeva pojašnjenje.

Istina je da:

1. Nekoliko godina sam proveo kao psiholog u Hawaii-jskoj Državnoj Bolnici, na psihijatrijskom odjeljenju pod upravom Hawaii-ske Državne Zdravstvene Ustanove.
2. Tri godine, od 1984 do 1987, sam radio po 20 sati dnevno kao psiholog u visoko osiguranom odjeljenju za muške pacijente koji su po?inili kriminalna djela ubistva, silovanja, upotrebe droge i napada na ljude i imovinu.
3. Kada sam ušao u to visoko osigurano odjeljenje 1984 godine kao psiholog, sve samice su bile pune nasilnih pacijenata.
4. U svakoj prostoriji je bilo po nekoliko pacijenata sa okovima oko ?lanaka i ru?nih zglobova da ne bi napadali druge.
5. Uobi?ajena pojava su bili nasilni napada pacijenata jednih na druge ili na osoblje.
6. Pacijenti nisu bili li?no uklju?eni u programe brige i rehabilitacije.
7. Na odjeljenju nije postojao nikakav programski rehabilitacioni rad.
8. Nisu postojale aktivnosti van odjeljenja, rekreacija ili bilo koja vrsta rada.
9. Posjete familija su bile izuzetno rijetke.
10. Pacijentima nije bilo dozvoljeno da napuštaju odjeljenje bez pismene dozvole psihijatra i to jedino sa lancima oko ?lanaka i ru?nih zglobova.
11. Ostajali su na odjeljenju po nekoliko godina, dok su troškovi za njihovo izdržavanje iznosili približno 30000 $ godišnje.
12. Stepen bolovanja koje je uzimalo osoblje bio je veoma visok.
13. Fizi?ko okruženje na odjeljenju je bilo sivo i nekako iscrpljuju?e
14. Osoblje na odjeljenju se u osnovi sastojalo od divnih i brižnih ljudi
15. To što sam opisao je vjerovatno tipi?no u ve?ini psihijatrijskih odjeljenja bilo gdje u zemlji.

Kada sam napustio odjeljenje u julu 1987:

1. Samice više nisu bile u upotrebi.
2. Lanci za ruke i noge više nisu bili u upotrebi.
3. Nasilni ispadi su bili veoma rijetki, obi?no kod novih pacijenata.
4. Pacijenti su brinuli sami o sebi, uklju?uju?i njihov kutak, rad, i sve zakonske obaveze prije nego bi napustili odjeljenje i samu ustanovu.
5. Rekreativne aktivnosti kao što je džoging i tenis su bile u toku, za šta nije bilo nužno odobrenje psihijatra kao ni upotreba lisica i lanaca.
6. Odvijale su se aktivnosti van odjeljenja, kao što je pranje kola, i to bez nužnog odobrenja psihijatra kao i bez upotrebe lisica i lanaca.
7. Rad na samom odjeljenju se sastojao od pravljenja kola?a i ?iš?enja cipela.
8. Porodice su im dolazile u posjete.
9. Bolovanja osoblja nisu predstavljala hroni?ni problem.
10. Fizi?ki izgled odjeljenja se zna?ajno promijenio farbanjem, održavanjem i zato što su ljudi brinuli o tome.
11. Osoblje odjeljenja je mnogo više bilo uklju?eno u podršku pacijenatima kako bi oni postali 100 % odgovorni za sebe.
12. Period od dolaska do odlaska pacijenata sa odjeljenja se zna?ajno smanjio, na nekoliko mjeseci umjesto nekoliko godina
13. Kvalitet života i osoblja i pacijenata se zna?ajno popravio od zatvorskog ka familijarnom, ljudi su brinuli jedni o drugima.

?ime sam se ja bavio kao psiholog na odjeljenju? Ja sam radio Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono proces kajanja, opraštanja, i preobražaja za sve što se odvijalo u meni, a što bih doživio bilo svjesno ili nesvjesno kao probleme prije, tokom i poslije napuštanja odjeljenja, svakodnevno.

Nijesam održao nijednu terapiju ili konsultaciju sa pacijentima na odjeljenju.

Nijesam održao nijedan sastanak sa osobljem u vezi pacijenata.

Preuzeo sam 100% odgovornost za sebe, da o?istim u sebi sve one probleme koji su se javljali u meni kao psihologom pacijenata.

Ja sam kreator onoga JA JESAM, savršen, kao što su svi i sve. Ono što nije savršeno je sme?e, sje?anja koja se javljaju, ponavljaju?i se kao osuda, ljutnja, bijes, nadraživanje, i Bog zna šta sve još i koliko toga sr..a koje se nalazi u našoj Duši.

Mir od JA,
Ihaleakala Hew Len, PhD, Chairman Emeritus
Fondacija JA, Inc. Sloboda Kosomosa

www.hooponopono.org

Mada sam još uvijek u?io ho’oponopono, ponekad sam pou?avao i druge, ako bih osjetio da su otvoreni za to. Naravno, njihova otvorenost je bila moj odraz, ne njihov. Što sam bivao ?istiji, i ljudi oko mene su postajali ?istiji. Ali to je teško prihvatiti kao ?injenicu. Mnogo je lakše i?i i mijenjati spoljašnjost nego li unutrašnjost.

U Maui-u nas je trgovac nekretninama vozio po okolini da pogledamo ku?e. Tokom puta, mnogo smo razgovarali o iscjeljivanju, spiritualnosti, filmu Tajna i li?nom razvoju. Sve to je bilo zanimljivo, ali nešto prosvjetljuju?e se odigralo tokom našeg putovanja.

Trgovac nekretninam je pro?itao moj sada popularni ?lanak o Dr. Hew Len-u i ho’oponopono Hawaii-skom procesu iscjeljivanja koji je koristio da bi izlije?io cijelo odjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca.

Kao i svakom drugom, ?lanak mu se ?inio inspirišu?im.

Dok smo se vozili po prelijepom ostrvu Maui, požalio nam se kako ne može da proda jednu ku?u. Kupac i prodavac su se me?usobno sva?ali, uzrokuju?i mnogo bijesa, ljutnje. Prodaja je zastala zbog njihove sva?e, i nije izgledalo da ?e se brzo obaviti. Trgovac nekretninama je o?igledno bio frustriran njihovim ponašanjem.

Slušao sam ga neko vrijeme dok nijesam osjetio inspiraciju da mu se obratim. „Da li bi htio da znaš kako bi vjerovatno Dr. Hew Len postupio u ovakvoj situaciji koriste?i Ho’oponopono?“ upitao sam.

„Da!“ potvrdio je o?igledno zainteresovan. „Svakako me zanima. Reci mi.“

„Ovo bi moralo da bude dobro.“ Re?e Nerissa.

„Dobro, ja nijesam Dr. Hew Len,“ po?eh, „ali pišem knjigu sa njim i bio sam na njegovim kursevima. Tako mislim da znam kako bi on riješio ovu situaciju.“

„Reci mi.“

„To što Dr. Hew Len radi je da pogleda unutar sebe kako bi vidio šta je to u njemu zajedni?ko iskustvo sa onim što on vidi vani.“, po?eo sam. „Kada je radio u bolnici za mentalno oboljele, pogledao je dosijee pacijenata. Bilo da je osje?ao odbojnost prema njihovim djelima ili nešto drugo, nije se bavio sa tom osobom; on se bavio sa osje?anjima koje je on doživio. Kako je ?istio ono što je bilo u njemu, tako su oni postajali ?istiji i zdraviji.“

„To mi se svi?a,“ odgovorio je.

„Ve?ina ljudi nema pojma šta zna?i odgovornost,“ nastavio sam.

„Žive u krivici. Kako rastu i postaju svjesniji, po?inju da shvataju da su odgovorni za to što govore ili rade. Preko toga, dok postajete svjesniji, mogli bi ste shvatati da ste odgovorni za sve što bilo ko kaže ili uradi, jednostavno zato što su i oni dio vašega iskustva.
Ako vi stvarate vlastitu realnost, onda ste vi kreirali sve što vidite, ?ak i ono što vam se ne svi?a.“

Trgovac nekretninama se smiješio klimaju?u glavom.

Nastavio sam da govorim.

„Nije bitno šta kupac ili prodava? ?ine u ovoj situaciji.“ rekoh. “Bitno je šta ti ?iniš. Ono što Dr. Hew Len radi je da prosto ponavlja
’Volim te,’ ’Žao mi je.’ Molim te oprosti mi.’ i ’hvala ti.’ On to ne govori ljudima, on to govori Božanstvu. Ideja je da se o?isti zajedni?ka energija.“

„Uradi?u tako.“ rekao je.

„Ali to ne radiš da bi dobio nešto,“ nastavio sam. „To ?iniš jer je to na?in da se o?isti kolektivna energija kako je više niko ne bi iskusio, nikada. To je ?iš?enje, i nikada ne prestajemo sa njim.“

Stao sam.

Izgledalo je kao da trgovac nekretninama shvata. O?i su mu bile širom otvorene i smiješio se.

„Ako si shvatio o ?emu se radi,“ nastavio sam, „tada je na tebi da ?istiš i lije?iš. Kako si ti meni ukazao na ovu situaciju sa kupcem i prodavcem, tada i ja treba da to ?istim, tako?e. To je sada dio moga životnog iskustva, to je nešto za šta sam i ja odgovoran, tako?e.“

Prestao sam sa ovim dok smo se i dalje vozili kako bi smo vidjeli i druge ku?e na Muai.

Nekoliko dana kasnije primio sam e-mejl od trgovca nekretninama. Rekao je da je nastavio da koristi proces Dr. Hew Len-a.

Tako to funkcioniše.

To je ljubav.

To je trajno.

I vi ste potpuno odgovorni.

Jednog dana sam vodio seminar sa Mindy Hurt, koja vodi Crkvu Jedinstva u Wimberley, Texas. Zvao se „Tajna novca.“ Kasnije sam sve u?esnike podu?io ho’oponopono metodu ?iš?enja. Poslije toga je jedan gospodin ustao i rekao, „Imam problem da kažem
’Žao mi je’ i ’Oprosti mi’.“

„Zašto?“ upitah.

To nikada ranije nijesam ?uo. Bio sam znatiželjan.

„Ne mogu da zamislim Boga ili Božanstvo puno ljubavi kojima treba moja molba za oproštaj,“ re?e, „mislim da Božanstvo nema šta da mi oprosti.“

Promislio sam o tome i malo kasnije spoznao odgovor koji treba da mu dam:

„Ti ne govoriš te re?enice da bi ti bilo oprošteno od strane Božanstva; govoriš ih da bi ti sebe o?istio. Govoriš ih Božanstvu, ali one postoje tebe da o?iste.“

Drugim rije?ima, Božanstvo nas ve? obasiplje ljubavlju. Nikada nije ni prestalo. U nultom stanju, gdje su granice nula, najbliži na?in za opisivanje bi bio stanje ljubavi. To je tu. Ali ti nisi tu. Tako kazivanjem, „Volim te, Žao mi je, Molim te oprosti mi, Hvala ti,“ vi ?istite programe u vama koji vas spre?avaju da budete ?isto stanje: ljubav.

Ponavljam, Božanstvu ne treba da radite Ho’oponopono, ve? to treba vama.

Nedavno sam primio srceparaju?i e-mejl od meni drage prijateljice. Pitala je:

„Šta bi ti rekao nekome ko je pro?itao tvoju knjigu, gledao film Tajna, ko je ?itao tvoj internet dnevnik svaki dan, ko ?ini sve što može, a još uvijek je švorc, nesre?an i gubitnik? Ja imam samo problem za problemom. To nikada ne prestaje. Šta bi ti na to rekao?“

Osjetio sam njezinu bol. Na kraju krajeva, u jednom trenutku sam i sam bio bez doma. Deset godina sam se borio sa siromaštvom.
Da bi se moj uspjeh „preko no?i“ odigrao bilo je potrebno da pro?e 20 godina. Znam kako izgleda kao da ste upali u živi pijesak.

Šta bi ste poru?ili toj osobi?

Ranije bih joj ponudio rješenja. Rekao bih pro?itaj Magiju Vjere od Claude Bristol. Pogledaj film Tajna sedam puta.

Napiši scenario o tome kakav bi život željela da imaš. Meditiraj svaki dan. Radi na vlastitim otporima.

Ali to je frontalni prilaz promjeni. Nau?io sam – i Dr. Hew Len ?e to da potvrdi – da takav prilaz probermu rijetko uspijeva.

Šta je preostalo?

Kako da ja ili vi ili bilo ko pomogne kada je neko zapao u patnju?

Prema ho’oponoponou jedini na?in je ?iš?enje sebe. Ljudi koji su bili prije mene – uklju?uju?i i one koji su mi pisali – dijele program zajedno sa mnom. Zaraženi su njime kao umnim virusom. Ne treba ih kriviti. Oni se osje?aju kao da su u klopci ili stjerani u ugao. Mogao bih im dobaciti konopac, ali naj?eš?e ga ne?e upotrijebiti, ili ho?e, samo da bi visili na njemu ili da bi se objesili.

Dakle šta ?initi?

Sve što mogu da uradim je da ?istim sebe. Dok se ja ?istim, oni se ?iste. Dok ?istimo programe koje dijelimo, oni nestaju iz ljudske rase. To je sve što radim ovih dana. To je ono što mi je Dr. Hew Len rekao da prvo radim, prilikom našeg prvog telefonskog razgovora koji smo imali tako davno: „Sve što radim je da ?istim, ?istim, ?istim.“

Sve što ja radim je da govorim, „Volim te,“ „Žao mi je,“ „Molim te oprosti mi,“ i „Hvala ti.“ Ostalo je na Božanstvu. Ne mislim da je ovo bezdušno ve? najbolja stvar koju mogu da uradim. I to je ono što upravo ?inim, ?ak i dok pišem ove rije?i.

Kona?no, razmotrite duhovnu stranu:

Kako je pri?a ove osobe koja mi je pisala sada i dio vašeg iskustva, to zna?i da je i na vama da lije?ite, isto tako. Napokon, ako ste vi kreatori svoga svijeta, onda i vi treba da ?istite ovu situaciju, tako?e, jer je sada dio vaše realnosti. Predlažem da upotrijebite re?enicu „Volim te“, kako bi ste to iscijelili.

Dok sebe iscjeljujete, osoba koja mi je pisala, i svako drugi ko dijeli ovaj program, bi?e bolje.

 

Stranica 12 od 19 Sve stranice