Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Kako zadobiti ve?e bogatstvo

Ja sam “JA”.
Owau no ka “I”.

Moj drugi seminar sa Dr. Hew Len-om je bio druga?iji od prvog. Iako je i dalje poruka seminara bila vezana za ?iš?enje i brisanje programa ili sje?anja, njegov prilaz je bio mnogi opušteniji i direktniji. Po?eo je tako što je držao bejzbol lopticu i pitanjem koja je svrha igranja bejzbola.

“Pogoditi bazu,” neko re?e.

“Pobijediti,” re?e drugi.

“Držati loptu na oku,” rekoh ja.

“Tako je!” Odgovorio je Hew Len svojim jakom Hawaii-skim akcentom. “Da bi ste dostigli bazu ili pobijedili, morate držati lopticu na oku cijelo vrijeme. Ali šta je bejzbol u vašem životu?”

Svi su ?utali.

“Naše disanje,” neko re?e.

“Ovaj trenutak,” re?e neko drugi.

Dr. Hew Len je vidio da smo promašili suštinu pitanja pa nam je ponudio odgovor: ”Bejzbol je Božanstvo,” rekao je. “Morate ostati usmjereni ka povratku na nulu. Bez sje?anja. Bez programa. Nula.”

?iš?enje. ?iš?enje. ?iš?enje.

Svi vi ste ovdje da bi ste ?istili ili da ne bi ste ?istili. Možete da izaberete šta god ho?ete, ali vi ne odlu?ujete da li ?ete to dobiti ili ne.
Vi vjerujete Božanstvu da ?e u?initi ono što je pravo za vas. Da li to možete znati bolje od njega? Teško. Pustite to njemu.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Moja namjera je da budem u skladu sa Božanskim namjerama,” rekao sam Dr. Hew Len-u.

“Tim bolje za tebe, Joseph.”

Namjere su ograni?enja. Vi odlu?ujete da ho?ete parking mjestu u prvom redu. Vi to i namjeravate. Ali Božanstvo vam da parking mjesto udaljeno 1 milju. Zašto? Zato što vam je potrebno da se više kre?ete. Prepustite to njemu.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Naredna dva dana sam proveo sa Dr. Hew Len-om. Bilo nas je trinaest ljudi u sobi. U fokusu je bilo pitanje kako se problem javlja.
“Svi vi uvijek imate probleme,” rekao je. Osjetio sam otpor prema tome, ali ipak sam zapisao. ?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Problemi su sje?anja koja se ponovo odigravaju,” rekao je. “Sje?anja su programi. Oni nisu samo vaši. Oni su zajedni?ki. Na?in da se oslobodite problema je da pošaljete ljubav Božanstvu. Božanstvo ?uje i odgovara, ali na na?in koji je najbolji za sve, i u vrijeme koje je najpogodnije za sve. Vi birate, ali vi ne odlu?ujete. Božanstvo odlu?uje.”

Nijesam shvatao. ?istiti. ?istiti. ?istiti.

Marvin, momak sa Filipina širokog osmjeha je ustao, i rekao kako prodaje luksuzna kola u vrijednosti od 150 miliona $ godišnje, a da uopšte ne pokušava da bilo šta proda bilo kome. Sve što radi je ?iš?enje.

“Sve što radim je da govorim ‘Volim te’ po cijeli dan,” govorio je akcentovanim engleskom. “?istim se dok slušam ljude. Sve što radim je ?iš?enje, ?iš?enje, ?iš?enje. Uvijek ?iš?enje.”

“Ti nemaš baš nikakvu namjeru. Uopšte?” upitah, skepti?no. Mislio sam da u najmanju ruku namjerava da proda kola, s obzirom da mu je to posao.

“Nikada,” odgovorio je. “Bez o?ekivanja. Ja se samo pojavim na posao i ?istim.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Ta dva dana sam slušao pri?e o ?iš?enju prosje?nih ljudi kao što smo vi i ja. Ali sve to je teško prihvatiti. Samo ?istiti, odnosno re?i “Volim te”, pa se svijet mijenja? Prodajete više kola? Zara?ujete više? Hu?

“Vi ste potpuno odgovorni za sve to,” rekao je Dr. Hew Len. “Sve to je u vama. Sve. Bez izuzetka. Vi to morate ?istiti ili ne?e biti o?iš?eno..”

?istiti terorizam?

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?istiti ekonomiju.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?istiti - .

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“To je dio vašeg iskustva i na vama je da to i o?istite,” rekao je Dr. Hew Len.

Kada sam pošao na pauzu i telefonirao ku?i da provjerim kako je Nerissa i naši ku?ni ljubimci, Nerisa me zapanjila govore?i kako je provela cijeli dan spremaju?i iznena?enje za mene. Imala je dugu listu obaveza. Da uradi nešto za mene nije li?ilo na nju.

“Šta je to?” upitao sam.

“Glavno iznena?enje.”

“Reci mi.”

“Ne bi pogodio ni za milion godina.” Rekla je.

“Nemoj da poga?am. Nemam milion godina za to.”

Prije nego vam kažem o ?emu se radilo, vratimo se malo unazad. Nerissa je bila pod stresom jer je imala mnogo obaveza koje su je ?ekale. Nije mogla više da izdrži. Radila je jedan video za mene, a drugi za drugog klijenta. Radila je na softveru koji je htjela da objavi. Tako?e je bila u klubu kriti?ara, i trebala da brine o ku?i za vrijeme mog odsustva. Jedva da je imala vremena da isplanira dan, a kamoli posao na mnogobrojnim projektima. Zato zamislite moje iznena?enje kada mi je saopštila slede?e:

“Renovirala sam tvoj stari ormar za garderobu.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Bio sam zapanjen. Renoviranje moga ormara nije na njenoj listi obaveza, pa ?ak ni na mojoj.

“Izvadila sam svu tvoju garderobu, izvukla sve ladice, napravila nove ladice, ubacila tvoju garderobu, stavila dio stvari na vješaonike i razmjestila odje?u koja je bila na podu.”

To je za mene bio šok ništa manji nego da je napisala ?ek na 5 miliona $ na moje ime.

To je bilo nevjerovatno.

“Šta te natjeralo da to uradiš?” pitao sam.

“Željela sam da to uradim ve? neko vrijeme,” odgovorila je.

Ona je to željela? Možda jeste. Ali nije imala vremena. Ovo je palo s neba.

Dr. Hew Len kaže da kada ?istite sje?anja, ono što se probija je inspiracija. Nerissa je o?igledno bila inspirisana da preuredi moj ormar. To je metafora i dokaz da unutrašnje ?iš?enje vodi spoljašnoj realizaciji.

Ne možete da znate šta ?e biti spoljnji rezultat.

Ponavljam, možete da birate, ali ne možete da odlu?ujete.

Kasnije, ja i Dr. Hew Len smo sjedili u njegovoj motelskoj sobi kao majstor i u?enik. Jedina razlika je bila u tome što je on postupao prema meni kao prema majstoru.

“Joseph, ti si poput jednog od prvih 10 originala Boga.”

“Jesam li?”

Laskalo mi je, iako moram priznati da nijesam imao pojma o tome šta je govorio.

“Ja sam došao ovamo da probudim Božanstvo u ljudima,” govorio je. “Tvoje pisanje je hipnoti?no. To je tvoj dar. Ali tu ima još mnogo toga.”

“Više?”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“To si glavni ?ovjek za posao,” re?e. “Znaš li o ?emu se radi?”

Nijesam imao pojma i to sam rekao.

“Ti si Isus za posao,” rekao je, “klju?ni ?ovjek za promjene.”

Dok je govorio mislio sam da je bolje da zadržim ovaj razgovor za sebe. Niko nikada u to ne?e povjerovati. Ja ne bih.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Kada sam se družio sa Morrnah,” govorio je, misle?i na godine provedene sa kahunom koja ga je nau?ila unaprije?enom obliku Ho’oponoponoa, koji on danas podu?ava, “tokom prvih pet godina sam mislio da je luda. Ali jednoga dana je ta pomisao nestala.”
Stil govora Dr. Hew Len-a je bio isprekidan, poeti?an i vizionarski. ?inilo se da koristi lijevu i desnu stranu mozga u isto vrijeme, dok smo mi ostali naginjali jednoj ili drugoj strani. Krenuo je od pri?e kako sam spasitelj biznisa, da bi mi pri?ao o Morrnah. Na svoj na?in, to je hipnoti?no. Prikovao me pri?om. Htio sam još.

“Oko tvoje glave postoji vijenac, Joseph,” re?e, vide?i nešto što ja niti vidim niti osje?am. “Sa?injen je od simbola novca, poput orlova.”

Iz nekog razloga osjetio sam potrebu da mu pokažem prsten koji sam nosio. To je bio prsten od solidnog zlata, star 2500 godina, iz starog Rima. Pružio je ruku i ja sam ga spustio na njegov dlan.

“Rije? na prstenu je na latinskom,” rekoh, “Fidem zna?i vjerujem.”

Dr. Hew Len je ?utao dok je držao prsten. Izgledalo je kao da prima slike ili utiske. Bio sam tih dok mi se ?inilo kako se on uskla?uje sa prstenom.

“Bio si veliki govornik u prethodnom životu,” re?e, “Ali bio si napadnut i ubijen. Ovaj prsten iscjeljuje to sje?anje za tebe.”

To je zanimljivo. ?esto sam imao bljeskove sje?anja kako sam bio ?uveni govornik u prošlosti, dok sam se danas plašio govoriti u javnosti, jer sam u prošlosti bio ubijen poslije jednog govora. Mislio sam da je ta sje?anja proizveo moj ego, a ne da poti?u iz prošlosti. Na neki na?in je Dr. Hew Len pokupio moja sje?anja drže?i u ruci prsten.

“Rijetko ga nosim,” priznao sam.

“Nosi ga,” re?e. “Uvijek.”

Zurio je u prsten.

“Ovo je zapanjuju?e,” rekao je. “Ovaj prsten je nosio iscjelitelj koji je znao vrijednost rije?i ‘Spoznaj sebe’.”

Bio sam fasciniran. Dr. Hew Len je imao auru mirnog mora u olujnoj stvarnosti. Dok se svijet kovitlao, on je izgledao miran. On govori iz srca, prihvataju?i sve što dolazi i šta god je re?eno. Zurio je u mene i gledao u moja stopala.

“Joseph, moj Bože, trebalo bi da sjedim pored tvojih stopala,” re?e, pokrenut ne?im što je vidio u meni. “Ti si kao bogovi.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Mi smo ovdje samo da bi smo ?istili,” podsjetio je mene i sve druge tokom vikend seminara. “?istite stalno, neprekidno, da bi ste o?istili sva sje?anja kako bi vas Božanstvo moglo inspirisati da uradite to što treba da se uradi.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Tokom kursa sjetio sam se da sam radio ?is?enje na jednoj od mojih knjiga, ali nijesam i na drugoj. Utrošio sam vrijeme vole?i knjigu Faktor privla?nosti, koja je postala bestseler broj jedan. Ali nijesam utrošio puno vremena na voljenje jedne od mojih drugih knjiga, Svake sekunde se ra?a jedan mušterija, koja se nije tako dobro prodavala. To sam shvatio uz osje?aj prolaska munjevite energije uz ki?mu. To je razlog zašto nije tako dobro prolazila kao moje druge knjige.

Kada sam bio na prvom kursu nau?io sam kako mogu upotrijebiti gumicu na drugom kraju olovke kao pomagalo u ?iš?enju. Lagano bih udario gumicom po onome što ho?u da o?istim. To je to. To je simbol, ako ne i ?injenica u vezi ?iš?enja sje?anja. Na vrijeme sam pripremio za štampu kopiju moje nove knjige, Uputstvo sa nedostaju?im životnim instrukcijama, i stavio olovku na nju. Tokom mjesec dana svakih put bih je dotakao gumicom. Svaki put kada bih prošao kraj nje zastao bih, uzeo olovku i lagano gumicom udario po knjizi. Nazovite to blesavim. Ali to je bio psihološki okida? koji mi je pomagao da o?istim sje?anja koja su okruživala knjigu. Elem, ta knjiga je momentalno postala bestseler i bila broj jedan tokom ?etiri dana. Važnije kompanije su kupile hiljade primjeraka. Wal-Mart je bio snadbjeva?. Magazin Woman’s day je predstavio u svom ?lanku.

Ali nijesam uradio nikakvo ?iš?enje na knjizi Svakog trenutka se rodi jedan kupac. Knjiga se pojavila iz štampe. Dospjela je blizu najprodavanijh knjiga, ali nije ušla u prvih 10. Angažovao sam se u marketingu knjige. Dobila je nešto na popularnosti, ali ne i trenutnu rasprodaju. Ispri?ao sam o ovome Dr. Hew Len-u.

”U svojoj mašti potopi knjigu u posudu sa vodom i vo?em u njoj,” posavjetovao me. “Znam da zvu?i ludo. Ali zabilježi današnji dan, uradi tako sa knjigom, i vidi šta ?e se desiti.”

Iznenadio me pitanje o voditeljki Oprah.

“Da li želiš da budeš u njenom šou?”

Zamucao sam kako bih to volio u jednom momentu. Za sada još nijesam gostovao u šou Larry King-a, pa mi se gostovanje u šou Oprah Vinfri ?inilo kao ogroman skok.

“Moraš da budeš ?ist kako se ne bi zagrcnuo.” Posavjetovao me.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Dva autora su bila pa su ostali bez teksta.” Objasnio je.

“Ja to ne?u,” rekoh.

“Kada po?eš do Opre, to ?e biti iz njenih, a ne iz tvojih razloga.”, rekao je.

“To zvu?i promišljeno,” prokomentarisah.

“Treba da odustaneš od ideje da ljudi rade stvari zbog tebe. Oni to rade za sebe. Jedino što treba da radiš je da se ?istiš.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Prije nego što je otišao ponovo sam ga zapitao o godinama koje je proveo kao dio osoblja u bolnici za mentalno oboljele kriminalce.

“Jedno ho?u da ti bude jasno,” rekao je. “To nije bilo lako i to nijesam uradio sam.”

Ostao sam sa željom da saznam više. Mnogo više.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?ini se da svako ko je radio Ho’oponopono ima jednu hipnoti?nu pri?u da ispri?a. Na primjer kao ovu:

Dragi Dr. Hew Len,

Bila sam na Ho’oponopono skupu u Filadelfiji nedavno. Želim da ti se duboko i ponizno zahvalim što si me toplog srca podsjetio na put ka Domu. Beskrajno sam zahvalna Božanstvu, tebi, i svoj djeci koja su ti pomagali oko podu?avanja.

Ovo što slijedi su svjedo?anstva svih vrsta sa kursa. To se može podijeliti sa onima koje zanima snaga Ho’oponoponoa - ako bi to pomoglo bilo kome, uradite tako. Ako nije zanimljivo, bacite ih i neka moja zahvalnost bude dovoljna.

Duboko se zahvaljujem, iz dubine srca svima vama.

Neka vam Bog podari sav mir, mudrost, zdravlje i dug život u kojem ?ete ?istiti i vratiti se Ku?i.

Mnogo, mnogo ljubavi i blagoslova,
Dana Hayne

Svjedo?anstvo sa Ho’oponopono okupljanja u Filadelfiji

Dr. Hew Len je zapo?eo kurs lekcijama i crtežima. Iznosio je kosmologiju Ho’oponoponoa. Pitao nas je, “Ko ste vi? Da li znate?”
Zajedno smo istraživali nevjerovatno, beskrajno, bezgrani?no, totalno, kompletno, prazno, nultu realnost našeg istinskog Sopstva iz kojeg nastaje sav mir. On ga je nazivao “Dom”. Zatim smo sa njim istraživali prirodu pitanja “Šta je problem?” ”Da li ste ikada uo?ili”, pitao je ”da gdje god da je problem tu ste i vi? Da li vam to išta govori?” Kao stari Sokrat, uklju?io nas je u proces, provla?e?i pitanja i odgovore.

Malo li sam znala kako je Dr. hew Len vješto izvla?io ta skrivena sje?anja i rasu?ivanja radi ?iš?enja i preobražaja.

Uhva?ena u mrežu, podigla sam ruku, postavila pitanje, i komentarisala. Me?utim, kako je dan proticao, po?injala sam da osje?am da svaki put kada bih postavila pitanje, Dr. Hew Len bi me oborio. Osje?ala sam se “odba?enom.” Svaki odgovor bi me opekao i osje?ala sam se javno osramo?enom i poniženom.

Do nedjelje ujutru sam bila toliko ljuta na Dr. Hew Len-a da sam htjela da napustim kurs. Ocijenila sam ga kao arogantnog, manipulativnog i dominantnog. Sjedila sam sva uzbu?ena, ljuta i spremna da zapla?em

Bila sam toliko ljuta, htjela sam da napustim kurs. Nesigurna u to da li da to uradim, ustala sam i pošla u kupatilo, u strahu da ?u zaplakati ako ostanem u sali. Sjela sam i osjetila bijes, u koji je moja ljutnja ve? prerasla. O, osje?ala sam takav ubila?ki bijes.
Jedan dio mene nije htio da dozvoli da taj bijes ode. Ali jedan dio mene je nastavi da zahtijeva da nastavim izgovarati, “Oprosti mi.
Oprosto mi. i Volim te,”

Nastavila sam da to izgovaram i pored svoga bijesa. I tada sam shvatila da ovo nije bilo novo osje?anje, da sam i ranije osje?ala kako se bijes probija i prerušava se u laganu vatru u pozadini moje svijesti – kada god bi me moj muž iznevjerio ili kada god (i uvijek) bi moja majka advokat insistirala kako je ona u pravu. I, ona je bila ona ?ije su rije?i mogle crno premetnuti u bijelo, zbunjuju?i nevino srce svoga djeteta.

I tada sam shvatila. Uspjela sam. Aha! To je to! To je jedno davno sje?anje, brvno u mome oku, brvno koji ja guram u tu?a srca. To je ma? sje?anja koji ja nosim u svom srcu i vu?em u moje “sada” i ubijam druge sa – Dr. Hew Len-om, majkom, mojim mužem, Bush-om, Saddam Husein-om, i bilo kim drugim koga mogu optužiti i tu umlatiti. To je ono o ?emu je govorio Dr. Hew Len, beskona?na traka koja se stalno odvija.

Nijesam otišla. Vratila sam se nazad, i osje?ala duboki mir tokom ostalog dijela dana. Tiho sam nastavila da izgovaram u mojoj glavi, “Žao mi je. Molim te oprosti mi. Hvala ti. Volim te.” Kada je poslije toga Dr. Hew Len odgovarao na pitanja, jedino sam mogla da osje?am ljubav prema njemu, nijedno od prethodnih osje?anja. On se nije nimalo promijenio. Nešto se desilo sa mojom glavom.

Neko vrijeme pošto sam se vratila u salu, Dr. Hew Len je sa nama podijelio svoje li?no iskustvo u vezi njegovog vlastitog upoznvanja sa ho’oponoponoom. On je napustio kurs ne jednom ve? tri puta, svaki put misle?i kako je instruktorka “luda?a” i svaki put protra?ivši pare za kurs. Da li zna o ?emu sam ja mislila? Da li je znao da sam i ja umalo napustila kurs misle?i kako je on lud?
Tokom naredne pauze, pažljivo sam prišla dr. Hew Len-u. Sa mnogo ljubavi, objasnio mi je da drevna, samoponavljaju?a sje?anja muške dominancije podižu svoju glavu. Rekao je kako su ta sje?anja mnogima zajedni?ka i treba puno upornosti i marljivosti da se izlije?e. To se ne?e desiti dok se ne vratim ku?i i tek tada ?u po?eti da shvatam dubinu iscjeljivanja koje se meni desilo tokom kursa.

Tokom vikenda, Dr. Hew Len nam je dao oru?e za preobražaj, sredstvo koje potpuno prkosi intelektualizaciji. Ne o?ekuju?i rezultate, brižljivo, ali skepti?no sam držala olovku, rekla “kap rose” i tapnula tri rije?i koje sam napisala na listu papira, rije?i koje su za mene predstavljale probleme – “kompjuter”, “sin” i “suprug”. Ponavljam, ne bih znala snagu ovih rije?i sve dok se nijesam vratila ku?i.

Kada sam stigla ku?i, pozdravili su me sin i suprug. Obojica su se cerili, i rekli: “Pogodi šta smo nabavili dok si bila odsutna?” “Novi kompjuter?” poga?ala sam. Imali smo probleme sa kompjuterom koji je uzeo sate i sate tehni?koj ku?noj podršci sve do momenta kada sam se ozbiljno zapitala da li je ovaj kompjuter zao, ili u njemu postoje duhovi ili džini. Mnogo je bitnije da smo u zadnje vrijeme imali mnogo porodi?nih nesuglasice oko ovoga ?udljivog kompjutera tokom zadnjih nedjelja. Nije me bila briga za kompjutere. Jedino sam htjela porodi?nu harmoniju.

Bila sam malo iznena?ena kada su i sin i suprug rekli ‘da’, kupili su novi kompjuter. Upravo prethodne ve?eri su se složili da sa?ekaju još 6 mjeseci pa onda da nabave jedan sa 64-bitnim procesorom. Tada su rekli: “pogodi koji tip,” po?ela sam da nabrajam: Dell, Hewlet-Packard, Sony, Gateway, Compac itd. Nabrojala sam svaku vrstu koja mi je mogla pasti na pamet. “Ne. Ne.
Ne.” odgovarali su. “Odustajem!” rekoh.

Ja i moj muž smo zajedno ve? 30 godina i on ?ovjek je snažnih ideja. Ima gvozdenu volju, koja kada je usmjerena i svjesna nije ništa manja od fanati?ne odluke. Kada nije toliko na?isto sa sobom, njegova usmjerenost može se ?initi više kao tvrdoglavost i ništa ga ne može pomjeriti. Bio je postojan branilac PC kompjutera, i ništa, baš ništa ne bi promijenilo njegovo mišljenje. Zato kada su obojica u glas rekli “Apple!” mogli ste da me sastružete sa poda. Vidite, u suštini ja sam htjela Apple kompjuter, ali njemu nije bilo dozvoljeno da u?e u naš dom više nego li što je svinjetina dozvoljena u vrijeme košera.

To se nekome može ?initi trivijalnm. Ali ja sam u braku ve? 30 godina. I za tih 30 godina, moj brak je prešao brda i doline, u kojem smo se nas dvoje borili za zajedni?ke ciljeve jedinstva i jednakosti. Ovaj izbor kompjutera je predstavljao spuštanje ma?eva, što bi samo oni angažovani u borbi kao takvo i prepoznali. Mislim, ako bi ste mi rekli da je Kina oslobodila Tibet, ne bi bila više iznena?ena.

Sje?am se mentalnog spuštanja olovke, govorenja “kapljica rose”, i kuckanja “muž”, “sin” i “kompjuter”. Da li je 30 godina sukoba moglo tako brzo i bez napora da se rastopi? Da li je moglo izgovaranje rije?i “Žao mi je”, “Oprosti mi”, “Hvala ti” i “Volim te” da preobrazi cio život spoljnjih sukoba sa figurama mojih autoriteta – majkom, telefonskom kompanijom, i suprugom? Jedino znam da se to desilo dvije sedmice poslije kursa. Svakodnevno praktikujem to što me Dr. Hew Len nau?io, onoliko predano koliko to mogu.
Moj sin je ozdravio poslije duge produžene bolesti, a ja i moj suprug razgovaramo o stvarima koje sam držala zatvorene u sebi. O, prethodne no?i mi je rekao: ”Znaš, medena, ako bi ti voljela, mogla bi da nabaviš jedan od onih malih laptopova za sebe.”

 

Stranica 11 od 19 Sve stranice