Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nulte granice - Joe Vitale - Ho’oponoponoJohn Wiley & Sons Inc.

Posve?eno Morrnah Ka’i
Dr. Hew Len

Posve?eno Mark Ryan-u i Nerrisa-i
Dr. Vitale
Dr. Joe Vitale i Dr. Ihaleakala Hew Len


Više o ovoj tehnici na našem jeziku možete pro?itati ovdje:

http://hooponoponotehnika.wordpress.com/


NULTE GRANICE

Tajni Havajski sistem za bogatstvo, zdravlje, mir, i mnogo drugog

JOE VITALE
IHALEAKALA HEW LEN, PhD

Ho’oponopono je dubokouman dar koji omogu?ava razvoj odnosa sa Božanstvom unutar nas i shvatanje kako da komuniciramo sa njim u svakom trenutku, kako da naše pogrešne misli, rije?i, djela i aktivnosti o?istimo. Proces se u osnovi odnosi na slobodu, potpunu slobodu od prošlosti.

Morrnah Nalamaku Simeona,
Ho’oponopono Majstor U?itelj,
Kreator Samo I-Dentiteta Ho’oponopono,
Nazvan Živo bogatstvo države Hawaii 1983
Od strane Hongwanji Misije Honolulu
I Pravosu?a Hawaii-a


Zahvale

Dvojici klju?nih ljudi dugujem zahvalnost za pojavu ove knjige: Mark Ryan-u neprocjenljivo vrijednom prijatelju koji mi je prvi ispri?ao pri?u o neobi?nom terapeutu o kome ?e te ?itati, i Dr. Ihaleakala Hew Len-u koji jeste taj neobi?ni terapeut, a koji je postao moj najnoviji neprocjenljivo vrijedni prijatelj. Nerissa, moja ljubav, je moja najglavnija podrška i moj životni partner. Matt Holt i moji dragi prijatelji iz izdava?ke ku?e John Waley & Sons, Inc. su sjajni ljudi koje treba znati i sa kojima treba raditi. Suzzane Burns je moj klju?ni saradnik i publicist, koja je prva pro?itala i provjerila prvu skicu ovoga djela. Moja najbliža okolina, ljudi sa kojima sam sara?ivao podržavala me je u ovom projektu, me?u kojima su Jillian Coleman-Wheeler, Cindy Cashman, Craig Perrine, Pat O’Brian, Bill Hibbler, i Nerissa Oden. Prvi ?itaoci ove knjige koji su mi pomogli da je uobli?im i usavršim su Mark Weisser i Mark Ryan. Tako?e želim da se zahvalim Božanstvu koje me vodilo dok sam pisao ovu knjigu. Svima sam duboko zahvalan.


Predgovor

Gdje mir po?inje


Draga Morrnah Nalamaku Simeons, stvaralac i prvi majstor u?itelj Samo I-Dentiteta Ho’oponopono-a, je na svom stolu držala karticu sa natpisom ‘‘Mir zapo?inje sa mnom’‘.

Osvjedo?io sam se u taj mir koji prevazilazi svako razumijevanje dok sam putovao i radio sa njom od decembra 1982 do toga sudbonosnog dana u Kircheim-u, Njema?ka, februara 1992 godine. ?ak i dok je ležala mrtva u svom krevetu okružena haosom, ona je širila taj mir koji prevazilazi svako shvatanje.

Imao sam veliku sre?u i ?ast da me obu?ava Morrnah tokom novembra 1982 i da budem u njenom prisustvu tokom cijele dekade. Od tada se bavim Samo I-Dentitetom Ho-oponopono. Sre?an sam da, uz pomo? moga prijatelja Dr. Joe Vitale, ova poruka sada mo?e da dopre do ostalog svijeta.

Ali istina je da ona može doprijeti do vas kroz mene, jer smo mi jedno i to sve se dešava iznutra.

Mir JASTVA,
Ihaleakala Hew Len, PhD
Predsjednik Emeritus
Fondacije Jastva, Inc. Sloboda Kosmosa
www.hooponopono.org
www.businessbyyou.com


Uvod


Uvod

Tajna Univerzuma


2006 godine napisao sam jedan ?lanak pod nazivom ‘‘Najneobi?iji terapeut na svijetu’‘. Odnosio se na psihologa koji je pomogao da se izlije?e svi mentalno bolesni kriminalci u jednom zatvoru – a da se nije nikada profesionalno susreo ni sa jednim od njih. Koristio je jedan neobi?an iscjeliteljski metod sa Hawaja. Do 2004 nijesam nikada ?uo o njemu ili njegovom metodu. Prije nego sam ga pronašao, za njim sam tragao dvije godine. Tada sam nau?io njegov metod i napisao taj sada popularni ?lanak.

Taj ?lanak je zapljusnuo Internet. Prvo je poslat na Newsgroupe, a zatim e-mail-om proslije?en ogromnom broju ljudi raznih životnih okupacija. Ljudima sa moje li?ne liste na www.mrfire.com se svidjela, i oni su ga proslijedili desetinama hiljada drugih. Ovi su ga dalje proslijedili svojoj familiji i prijateljima. Procjenjujem da je oko 5 miliona ljudi pro?italo ovaj ?lanak.

Svako ko ga je pro?itao teško da je mogao da povjeruje u takvo nešto. Neki su bili inspirisani njime. Neki su bili skepti?ni. Svi su tražili još. Ova knjiga je rezultat te želje i moje potrage.

?ak i ako ste majstor Pet koraka iz moje prethodne knjige, ‘‘Faktor Privla?nosti’‘, ne?ete mo?i shvatiti nevjerovatni uvid koji ?u vam otkriti ovdje, svakako ne na prvi pogled. Jednostavni proces koji ?u u ovoj knjizi podijeliti sa vama pomo?i ?e da objasnim zašto sam mogao da ostvarim ogromna dostignu?a bez stvarnog pokušavanja da se ona dese. Ovdje je navedeno nekoliko njih:
Moj Slavuj - audio program, Mo? sramnog marketinga, pojavio se deset godina pošto sam prestao da kucam na vrata izdava?a
Kako sam išao od besku?nika preko siromaštva, od pisca koji se bori i batrga, preko pisca ?ija djela objavljuju kao najprodavanijeg autora na tržištu Interneta, bez ikakvog plana?

Moja želja da sebi privu?em BMW Z3 sportski auto dovela me do inspirisanosti idejom Internet marketinga koju niko do tada nije imao – kojom sam zaradio 22500 $ u jednom danu i ?etvrt miliona dolara za otprilike pola godine.
Moja želja da kupim ku?u i preselim se u oblast Teksasa kada nijesam imao ništa i prolazio kroz razvod dovela me do organizovanja novog posla koji mi je donio 50000 $ u jednom danu.

Veliki gubitak težine od oko 80 funti (40 kg) desio se pošto sam se prepustio i otvorio ka novim na?inima ostvarenja želja.
Moja želja da budem autor #1 najprodavanije knjige uputila me da napišem #1 najprodavaniju knjigu koju nijesam nikada planirao da napišem i što uopšte i nije ni bila moja ideja.

Moje pojavljivanje u hit filmu, Tajna, desilo bez mojeg moljakanja, nagovaranja, namjeravanja, ili organizovanja na bilo koji na?in.
Moje pojavljivanje u šou Lary King-a uživo, novembra 2006 i ponovo marta 2007, desilo se bez ikakve moje namjere.

Dok pišem ove riješ?i, Holivudski producenti razgovaraju o snimanju filma po mojoj knjizi ‘‘Faktor Atraktora’‘, dok drugi pregovaraju da organizuju moj li?ni TV program.

Ova lista bi mogla da se nastavi, ali mislim da ste stekli sliku o ?emu se radi. U mom životu su se desile mnoge ?udesne stvari.

Ali zbog ?ega se one dešavaju?

Nekada sam bio besku?nik. Danas sam najprodavaniji autor, slavan na Internetu i multimilioner.

Šta mi se desilo da ostvarim sav ovaj uspjeh?

Da, slijedio sam svoje snove.

Da, preduzeo sam akciju.

Da, bio sam uporan.

Zar nisu i drugi ljudi uradili isto što i ja, pa ipak nisu ostvarili uspjeh?

U ?emu je razlika?

Ako se kriti?no osvrnete na sve ono što sam ostvario, možete uo?iti da nijedno od njih nijesam direktno ja ostvario. U stvari, to što svi oni imaju zajedni?ko jeste duh Božjeg plana, sa mnom ponekad kao nevoljnim u?esnikom.

Da to objasnim na drugi ma?in: krajem 2006 u?estvovao sam na seminaru nazvanom Preko Manifestacije (vidi sajt www.BeyondManifestation.com), na koji je imao snažan uticaj, kao što sam kasnije saznao, misteriozni Hawaii-ski terapeut i njegov metod. Na tom seminaru svakoga sam zamolio da napravi listu svih na?ina koje zna kako bi manifestovali ili privukli nešto u svoje živote. Naveli su stvari kao što su afirmacija, vizualizacija, namjera, metod svjesnosti tijela, osje?anje krajnjeg cilja, pisanje, Tehnika emotivne slobode ili aplaudiranje, i mnoge, mnoge druge. Kada je grupa navela sve metode koje znaju o cilju stvaranja vlastite realnosti upitao sam ih da li te metode uvijek uspijevaju, bez izuzetka.

Svi su se složili de ne uspijevaju baš uvijek. Upitao sam ih: ‘‘Ali zašto ne?’‘

Niko nije mogao da jasno odgovori.

Tada sam ih pogodio mojom opaskom:

‘‘Svi ovi na?ini imaju ograni?enja.’‘ Izjavio sam: ‘‘Oni su igra?ke sa kojima se igra vaš um da bi ste bili u uvjerenju da ste vi glavni ?inilac. Istina je, vi niste glavni, i prava ?uda se dešavaju onda kada ostavite te igra?ke i po?nete da vjerujete u jedno mjesto unutar vas u kojem nema granica.’‘

Tada sam im rekao da je mjesto na kojem želimo da se na?emo u životu preko granica svih tih tehnika, da je van ?eretanja uma i upravo u kontaku sa onim što nazivamo Božanskim. Po?eo sam da im objašnjavam kako postoje najmanje tri stepena (faze) u životu, prvi vama kao žrtvom, zatim vama kao kreatorom vlastitog života, i završni – ako imate sre?e – vama kao slugom Božanstva. U zadnjoj fazi, koju ?u prodiskutovati kasnije u knjizi, dešava se zapanjuju?e ?udo – gotovo bez ikakvog vašeg truda.

Rano jutros intervjuisao sam eksperta za ciljeve za moj Hipnoti?ki Zlatni program (vidi www.HypnoticGold.com). On je napisao tuce knjiga i prodao milione primjeraka. Znao je da nau?i ljude kako da postave ciljeve. Ve?inom se njegova filozofija okre?e oko goru?e želje da se nešto postigne. Ali to je jedna nekompletna strategija. Pitao sam ga šta predlaže kada neko ne može da na?e dovoljno motivacije da postavi cilj, kako da ga ostvari.

Rekao je: ‘‘Kada bih to znao, mogao bih da riješim najve?i broj problema na planeti.’‘

Nastavio je kako moramo biti gladni ostvarenja cilja. Ako nismo, ne?emo mo?i istrajati u disciplinovanosti potrebnoj da se usmjerimo na cilj i radimo ka njegovom ostvarenju.

Zapitah: ‘‘Ali šta ako niste dovoljno ‘‘gladni’‘?’‘

‘‘Tada ne?ete posti?i svoj cilj.’‘

‘‘Kako da postanete gladni ili motivisani?’‘

Nije mogao da odgovori.

U tome je problem. U izvjesnoj ta?ki samopomo? i programi postavljanja cilja ne vrijede. Oni su se pojavili nasuprot zabrinjavaju?e ?injenice da, ako neko nije spreman da nešto postigne, oni ne?e podržati energiju potrebnu da se cilj postigne. Oni ?e odustati. Svima je poznato iskustvo postavljanja cilja 1 januara i njegovog zaboravljanja ve? 2 januara. Postojale su dobre namjere. Ali nešto dublje nije bilo u skladu sa svjesnim željama.

Elem, kako se pobrinuti za to dublje stanje koje nije ‘‘gladno’‘?

To je ono gdje ?e Hawaii-ski metod koji ?e te nau?iti u ovoj knjizi biti pogodan. On vam pomaže da pro?istite nesvjesno, u kojem se i nalazi blokada. On pomaže da se rasto?i skriveni program koji vas spre?ava da postignete to što želite, bilo da se radi o zdravlju, sre?i, ili bilo ?emu drugom. Sve se to dešava u vama.

Sve ?u ovo objasniti u knjizi koju upravo sada držite. Za sada, razmotrite ovo: Postoji citat iz Tor Norretranders-ove knjige, Korisnikova Iluzija koja sumira esenciju mentalne gimnastike: ‘‘Univerzum je zapo?eo kada se ništa nije odražavalo u ogledalu.’‘
Ukratko, knjiga Nulte granice prikazuje povratak nultom stanju, kada ništa ne postoji a sve je mogu?e. U nultom stanju nema misli, rije?i, djela, sje?anja, vjerovanja, ili bilo ?ega drugog. Upravo ništa.

Ali jednog dana ništa je ugledalo sebe u ogledalu i vi ste se rodili. Odatle ste vi stvorili, i nesvjesno absorbovali i prihvatili vjerovanja, programe, sje?anja, misli, rije?i, djela, i mnogo toga drugog. Mnogi od ovih programa sežu daleko u nazad do samog njihovog po?etka postojanja.

Sama svrha ove knjige je u tome da vam pomogne da doživite ?udesnost života trenutak po trenutak. Iz toga mjesta, ?uda kao ona koja sam opisao, ?e vam se dešavati. Bi?e vaša, i jedinstvena samo za vas. I izgleda?e vam isto toliko ?udesna, magi?na i veli?anstvena.

Moje iskustvo u vezi ove spiritualne rakete koja leti u srž mo?i izvan granica razumijevanja, bilo je skoro neopisivo. Uspeo sam preko granica moje najdivljije mašte. Stekao sam nove vještine, i nove ljubavi prema samom sebi i svijetu što je na nivou koje razumljive rije?i ?esto ne mogu da opišu. Živim u skoro stalnom stanju strahopoštovanja.

Da to prikažem ovako: svako ima nao?are kroz koje promatra svijet. Religije, filozofije, terapije, autori, govornici, gurui, i drugi stvaraoci, svi oni opažaju svijet kroz izvjesni mentalni sklop. Ono što ?ete nau?iti u ovoj knjizi je kako ?ete upotrijebiti nove nao?are da razložite sve druge nao?are. I tada kada uspijete, bi?ete na mjestu koje zovem nulte granice.

Molim vas da razumijete kako je ovo prva knjiga u istoriji koja otkriva unaprije?eni Hawajski metod iscjeljivanja, nazvan Samo I-Dentitet Ho’oponopono. Tako?e vas molim da razumijete kako je ovo samo jedno ?ovje?ije iskustvo metodom: moje. Dok je pisana ova knjiga sa blagoslovom terapeuta koje me nau?io ovom ?udesnom metodu, sve što slijedi napisano je kroz nao?are kojima ja posmatram ovaj svijet. Da bi ste potpuno razumjeli Samo I-dentitet Ho’oponopono, treba da prisustvujete vikend kursevima i sami ga iskusite. (spiska kurseva možete na?i na www.hooponopono.org i www.zerolimits.info)

Na kraju, suština ove knjige može se sažeti u jednu frazu – frazu koju ?ete nau?iti da koristite; frazu koja razotkriva ultimativnu tajnu Kosmosa; frazu koju želim da kažem vama i Božanstvu upravo sada:

‘‘Volim Te’‘.

Uzmite kartu i zauzmite sjedište. Voz ka vašoj duši upravo kre?e. Pridržite šešir.

Volim vas.
Aloha no wau ia oe.
Dr. Joe Vitale
(Ao Akua)
Austin, Texas

Univerzum je po?eo kada se ništa nije ogledalo u ogledalu.
Tor Norretranders, The User Illusion

Avantura po?inje


Neka je Mir s tobom, sav moj Mir
O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa.

Avgusta 2004 govorio sam i radio na štandu na godišnjoj konvenciji nacinalnog udruženja hipnotizera. Uživao sam u druženja sa ljudima, energiji, i doga?anjima. Ali nijesam bio spreman na doga?aj koji ?e zapo?eti toga dana i promijeniti mi život.

Moj prijatelj Mark Ryan je radio zajedno sa mnom. Mark je hipnoterapeut, isto kao i ja. On je otvorenog uma, znatiželjan, razumljiv i prodoran kada se radi o istraživanju života i svih njegovih misterija. ?esto smo satima razgovarali. Pri?ali smo o našim herojima terapeutima, od Milton-a Erickson-a do manje poznatih šamana. Tokom jednog od naših razgovora Mark me uznenadio pitanjem:
‘‘Je si li ikada ?uo za terapeuta koji je izlije?io ljude, a da ih nije nikada vidio na seansi?’‘

Pitanje me u momentu zaustavilo. ?uo sam za psihi?ke iscjelitelje ili iscjelitelje na daljinu, ali izgleda da je Mark sugerisao nešto sasvim drugo.

‘‘On je psiholog koji je iscijelio cijelu jednu mentalnu bolnicu punu ludih kriminalaca, a da nije vidio nijednog od njih.’‘

‘‘Šta je uradio?’‘

‘‘Upotrebio je Hawaii-ski metod lije?enja nazvan ho’oponopono.’‘

‘‘Ho-oh šta?’‘ upitah.

Zamolio sam ga bar tuce puta da ponovi termin koji je upotrijebio. Nikada ranije ga nijesam ?uo. Mark nije znao pri?u ili proces dovoljno dobro da bi mi rekao nešto više. Priznajem da sam bio znatiželjan, ali tako?e priznajem da sam bio skepti?an, isto toliko. Zaklju?io sam da se radi o nekoj urbanoj legendi. Lije?iti ljude, a da ih ne vidiš? Da, naravno.

Mark je nastavio da mi pri?a slede?u pri?u:

‘‘Putujem na Mount Shasta planinu u Kaliforniji gotovo 16 godina kako bih pronašao sebe’‘, Mark je objašnjavao.’‘ Tamo mi je jedan prijatelj dao mali pamflet koji nikad nijesam zaboravio. Radilo se o bijelom papiru ispisanom plavim mastilom. Radilo se o ?lanku o ovom Hawaii-skom terapeutu i njegovom metodu. ?itao sam ga ponovo i ponovo godinama. Na njemu nije pisalo šta je zapravo terapeut uradio, ve? da je izlije?io ljude tim metodom.’‘

‘‘Gdje je sada taj ?lanak?’‘ upitah ga. Želio sam da ga pro?itam.

‘‘Ne mogu da ga na?em,’‘ rekao je Mark. ‘‘Ali nešto me natjeralo da ti to ispri?am. Znam da mi ne vjeruješ, i sam sam isto toliko fasciniran. Tako?e želim da saznam više o tome.’‘

Prošla je godina do slede?e konvencije. Tokom tih mjeseci njuškao sam po internetu ne bih li nešto saznao, ali nijesam pronašao ništa o bilo kakvom terapeutu koji je izlije?io ljude, a da ih ne vidi. Naravno, postojale su informacije o lije?enju na daljinu, gdje jedna osoba lije?i drugu, a da nije u njenom prisustvu, ali koliko sam razumio, Hawaii-ski terapeut nije to radio. Koliko sam shvatao nije bilo nikakve distance uopšte u tipu lije?enja koje je on primijenio. Na kraju krajeva, nijesam znao ni kako da napišem ho’oponopono kako bih pretražio Internet. Tako sam odustao.

Zatim, 2005 godine, na slede?oj godišnjoj konvenciji udruženja, Mark je ponovo spomenuo terapeuta.

‘‘Da li si išta pronašao o njemu?’‘ upitao je.

‘‘Ne znam mu ime niti znam kako da napišem ho- ili kako li se ve? izgovara taj termin,’‘ objasnih. ‘‘Tako ništa nijesam ni našao.’‘
Mark je pregalac. Uzeli smo pauzu, izvukli moj laptop, pronašli beži?nu internet vezu, i krenuli da pretražujemo. Nije dugo vremena proteklo, našli smo glavni i jedini službeni sajt za ho’oponopono na www.hooponopono.org. Pregledao sam ga i pronašao nekoliko ?lanaka. Dali su mi brzi uvid u to u šta se uvaljujem.

Pronašao sam definiciju hooponopono-a: ‘‘Ho’oponopono je proces osloba?anja otrovnih energija unutar vas radi osloba?anja uticaja BOŽANSKIH misli, rije?i, djela, i aktivnosti.’‘

Nijesam imao pojma šta je to zna?ilo, pa sam nastavio da pretražujem. Pronašao sam ovo:

‘‘Jednostavno re?eno, Ho’oponopono zna?i ’?initi ispravno’, ili ’ispraviti pogrešno’. Prema drevnim Havajcima, greška nastaje iz misli koje su umrljane bolnim sje?anjima iz prošlosti. Ho’oponopono nudi na?in da oslobodite energiju tih bolnih misli, ili pogreški, koje uzrokuju poreme?aj i bolest.’‘

Interesantno, da. Ali šta to zna?i?

Prou?io sam taj sajt traže?i informaciju o misterioznom psihologu koji je izlije?io ljude, a da ih nije ni vidio, vidio sam da postoji unaprije?eni oblik ho’oponopono metode nazvan Samo I-dentitet kroz Ho’oponopono (SITH).

Nijesam se pravio kako znam šta sve to zna?i. Nije ni Mark. Mi smo bili drugari istraživa?i. Naš laptop je bio konj koji nas je vodio kroz tu divljinu novootkrivene zemlje. Bili smo u potrazi za odgovorima. Žudno smo kuckali po tastaturi.
Pronašli smo ?lanak koji nam je pomogao da sebi pojasnimo neke stvari:

Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono
Budite 100 % odgovorni za probleme svojih klijenata
Od Ihaleakala Hew Len, PhD, i Charles Brown-a, LMT

U tradicionalnom pristupu rešavanju problema i lije?enju, terapeut zapo?injenje uvjeren da je izvor problema u klijentu, a ne u njemu. On vjeruje da je njegova odgovornost da asistira klijentu tokom rada na njegovom problemu. Mogu li ovakva uvjerenja rezultovati u sagorijevanju tokom rada u profesiji lije?enja?

Da bi bio efekivan u rešavanju problema, terapeut mora biti voljan da 100 % bude odgovoran za kreiranu problemati?nu situaciju; on mora da uvidi da je izvor problema u pogrešnim mislima unutar njega, ne unutar klijenta. Izgleda da terapeut nikada ne uo?ava da kada god postoji problem, postoje i te pogrešne misli.

Biti 100% odgovoran za pojavu problema, omogu?ava terapeutu da bude 100% odgovoran za njegovo rešavanje. Upotrebom naprednog ho’oponopono pristupa, proces pokajanja, opraštanja i transmutacije razvijen od strane Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeone, omogu?ava terapeutu da pogrešne misli u sebi i u klijentu preobrati u perfektne misli ljubavi.

O?i su joj bile prepune suza. Duboke bore su uokvirivale ivice njenih usana. ‘‘Zabrinuta sam za svoga sina,’‘ uzdahnu meko Sintija.’‘Ponovo se vratio drogama.’‘ Dok je pri?ala svoju bolnu pri?u, zapo?eo sam sa ?iš?enjem pogrešnih misli u meni koje su se aktuelizovale kao njen problem.

Onako kako se pogrešne misli zamjenjuju mislima ljubavu kod terapeuta i u njegovoj porodici, kod ro?aka, i predaka, tako se zamjenjuju i kod klijenta njegove porodice, njegovih ro?aka i predaka. Unaprije?eni Ho’oponopono proces omogu?ava terapeutu da radi direktno sa Originalnim Izvorom (Pra Izvor) koji može preobraziti pogrešne misli u LJUBAV.

Njene o?i su prestale da suze. Bore oko uglova njenih usana su omekšale, olakšanje joj je prekrilo lice.

‘‘Ne znam zašto, ali se bolje osje?am.“ Ne znam ni ja sam. Zaista.

Život je misterija za sve sem za LJUBAV, koja sve zna.

Ja sam joj samo sve prepustio, i hvala LJUBAVI iz koje poti?u svi blagoslovi.

Prilikom rešavanja problema koriš?enjem unaprije?enog Ho’oponopono procesa, terapeut najprije preuzima I-Dentitet, svoju Svijest, i povezuje se za Pra Izvorom, što drugi nazivaju LjUBAV ili BOG. Sa tako uspostavljenom vezom, terapeut se obra?a LJUBAVI radi ispravljanja pogrešnih misli u sebi koje su se realizovale kao problem najprije u njemu, a zatim kao klijentov problem. Obra?anje ljubavi je proces pokajanja i opraštanja na strani terapeuta – ‘‘Žao mi je zbog pogrešnih misli u meni koje su uzrokovale problem meni i klijentu. Molim te oprosti mi.’‘

Kao reakciju na pokajanje i opraštanje terapeuta, LJUBAV zapo?inje misti?ni proces preobražaja pogrešnih misli. U ovom spiritualnom procesu ispravljanja, LJUBAV najprije neutrališe pogrešne emocije koje su uzrokovale problem, bilo da je to ljutnja, strah, bijes, sram, ili zbunjenost. Nakon toga, LJUBAV otpušta neutralisane energije misli, ostavljaju?i ih u stanje praznine, istinske slobode.

Tako ispražnjene, a sada slobodne misli LJUBAV ispunjava samom sobom. Rezultat? Terapeut se osje?a obnovljenim, vra?en LJUBAVI. Onako kako se terapeut preporodio tako je i klijent kao i svi oni koji su uklju?eni u taj problem. Tamo gdje je u klijentu postojao o?aj, sada postoji LJUBAV. Tamo gdje je postojala tama u duši, sada je iscjeljuju?a Svjetlost LJUBAVI.

Samo I-Dentitet kroz trening Ho’oponopono u?i ljude ko su oni i kako mogu da riješavaju probleme od jednog do drugog trenutka, i kako da u procesu budu obnovljeni i vra?eni LJUBAVI. Kurs po?inje dvosatnim besplatnim predavanjem.

Slušaocima se daje prikaz kako njihove misli aktualizuju spiritualne, mentalne, emocionalne, fizi?ke, relacione i finansijske probleme u njihovim životima, kao i u životima njihovih porodica, kod ro?aka, predaka, prijatelja, susjeda i poznanika. Tokom nedjeljnog kursa, slušaoci u?e o tome šta je to problem, gdje se problemi nalaze, kako riješiti razne vrste problema upotrebom preko 25 procesa za rešavanje problema, i kako se zbilja dobro pobrinuti za sebe. Ono što se u osnovi posebno isti?e je 100 % odgovornost za sebe i ono što se dešava u njihovim životima kao i za rešavanje problema bez napora.

?udo nadogra?enog Ho’oponopono procesa je u tome da sebe nalazite kao novoga u svakom novom trenutku, i svaki put sve više i više poštujete proces obnavljanja ?uda LJUBAVI.

Ja upravljam svojim životom i vezama sa ljudima prema slede?im uvidima:

1. Fizi?ki Univerzum je jedna aktualizacija (realizacija) mojih misli.
2. Ukoliko su moje misli kancerogene, one stvaraju kancerogenu fizi?ku realnost.
3. Ukoliko su moje misli idealne, one stvaraju fizi?ku realnost ispunjenu LJUBAVLJU.
4. Ja sam 100% odgovoran za kreiranje mog fizi?kog univerzuma onakvog kakav je.
5. Ja sam 100% odgovoran za ispravljanje kancerogenih misli koje stvaraju bolesnu realnost.
6. Ne postoji takva stvar koja se zove vani. Sve postoji kao misli u mome duhu.

Mark i ja smo pro?itali taj ?lanak i upitali se ko je bio autor od terapeuta koje smo sreli: Charles Brown ili Dr. Hew Len. Nismo znali. Nismo mogli re?i. I ko je bila Morrnah koja se spominje u ?lanku? I šta je to I-Dentitet Ho-oh-šta?

Nastavili smo da ?itamo.

Pronašli smo još nekoliko ?lanaka koji su nam osvijetlili to što smo vidjeli. Oni su uklju?ivali izjave kao što je: ‘‘Samo I-Dentitet kroz Hooponopono ne vidi svaki problem kao iskušenje, ve? kao mogu?nost. Problemi su upravo obnovljena sje?anja iz prošlosti koja se javljaju da bi nam pružila još jednu priliku da gledamo o?ima LJUBAVI i da djelujemo kroz inspirciju.’‘

To je budilo moju znatiželju, ali nijesam shvatao. Problem je bio u izrazu ‘‘obnovljena sje?anja iz prošlosti.’‘? UH? Šta su to autori ovoga htjeli da objasne? Kako je ovo ho-kako-li-se-ve?-zove pomagalo terapeutu koji je lije?io ljude? Ko je bio u stvari taj terapeut?
Pronašao sam još jedan ?lanak, ?iji je autor bio Darrell Sifford, koji je pisao o susretu sa tvorcem ovoga procesa. Njeno ime je Morrnah i ona je kahuna, ili ?uvar tajni. Šta u stvari ta Morrnah ?ini da bi pomagala ljudima je ‘‘obra?anje božanskom tvorcu našeg izbora ’kroz božanskost koja leži u svakom od nas... koji smo u stvari samo produžetak božanskog kreatora’.’‘

Možda vi ovo razumijete. Ja u to vrijeme nijesam. Kao ni Mark. Izgleda da je ta Morrnah izgovorila neke rije?i, kao što je molitva, koje su pomogle da se ljudi izlije?e. Dao sam sebi u zadatak da na?em toga molioca, ali trenutno sam krenuo u drugu misiju: da prona?em terapeuta i nau?im njegov metod iscjeljivanja. Moja revnost da više saznam i da prona?em ovoga šamanskog terapeuta postajala je sve ve?a i uzbudljivija. Iako smo Mark i ja trebali da se vratimo za našu tezgu na konvenciji, napustili smo je kako bi smo mogli nastaviti sa našom potragom.

Na osnovu ?lanaka i interneta, pretpostavili smo da je terapeut koga ho?emo da na?emo Ihaleakala Hew Len. Kakvo ime. Nijesam imao pojma kako se izgovara, kao ni kako da ga prona?emo. Na sajtu nije bilo nikakvih kontakt informacija. Probali smo da ga prona?emo preko pretraživa?a Google. Ali bez uspjeha. Po?eli smo da sumnjamo da li ovaj eteri?ni terapeut uopšte postoji, ili je penzionisan ili je možda ?ak i umro.

Sklopio sam svoj laptop i vratio se na konvenciju.

Ali avantura je tek po?ela.


Pronalaženje najneobi?nijeg terapeuta na planeti

Ko traži spolja, sanja; ko traži unutra, budi se.
- Carl Jung

Kada sam se vratio nazad svojoj ku?i u Ostin, nikako se nijesam mogao otresti pri?e o terapeutu koji je izlije?io ljude, a da ih nije ni vidio. Koji metod je koristio? Ko je bio on? Da li je ta pri?a bila prevara?

S obzirom na nekih 20-tak godina samorazvoja, uglavnom opisanih u knjizi Avanture unutar faktora privla?nosti, nikome ne bi trebalo da bude iznena?uju?e što sam morao da doznam više. Uvijek sam bio znatiželjan. Proveo sam sedam godina u društvu kontroverznog gurua. Intervjuisao sam u?itelje samorazvoja i mudrace, autore i govornike, mistike i magi?are svijesti. Zbog uspjeha mojih knjiga, mogu mnoge vode?e eksperte na polju razvoja ?ovjeka nazvati svojim prijateljima. Ali nijesam se mogao osloboditi pri?e o tom terapeutu. To je bilo nešto druga?ije. To je bio proboj.

Morao sam da saznam više.

Tako sam ponovno krenuo u potragu. Ranije sam angažovao privatne detektive kako bih pronašao ljude. To sam uradio kada sam pisao knjigu Sedam izgubljenih tajni uspjeha, o reklamnom geniju Bruce Barton-u. Bio sam spreman da angažujem profesionalca kako bih pronašao Dr. Hew Len-a, kada se dogodilo nešto neobi?no.

Jednog dana dok sam tragao za Dr. Hew Len-om, pronašao sam njegovo ime na jednom sajtu na Internetu. Nijesam imao pojma kako se to ranije nije pojavilo, u ranijim pretragama. Ali tako se desilo.

Nijesam mogao da prona?em broj telefona. Ali mogao sam Dr. Hew Len-a zamoliti za li?ne konsultacije koriš?enjem elekronske pošte. ?udan na?in za vršenje terapije, ali u ova vremena Interneta sve prolazi. Zaklju?ivši da je najbolje da do?em li?no na njegova vrata, poslao sam mu e-mail. Bio sam više nego uzbu?en. Jedva da sam mogao da sa?ekam njegov odgovor. Šta bi rekao? Da li bi napisao nešto prosvjetljuju?e? Da li bi me lije?io preko e-maila?

Jedva da sam mogao da zaspem te no?i, toliko sam želio njegov odgovor. Slede?eg jutra je odgovorio:

Joe,
Hvala ti što si zatražio konsultacije. One se obi?no vrše preko Interneta ili faxa. Osoba kojoj trebaju konsultacije šalje mi informacije o prirodi konsultacija, na primjer opis problema, ili odre?ene brige. Ja procesiram i meditiram nad tim informacijama radi Božanskih uputstava. Zatim odgovaram osobi putem elektronske pošte o tome šta sam dobio kao odgovor tokom meditacije.

Dok sam danas bio na ru?ku, moj klijent advokat sa Hawai-a mi je poslao fax sa informacijama. Poslije njihove obrade, javi?u mu koji sam odgovor dobio od Božanstva tokom meditacije.

Informacije o prirodi moga rada možeš dobiti na sajtu www.hooponopono.org.

Molim te budi slobodan da me kontaktiraš kako bi smo vidjeli šta ?e biti djelotvorno za tebe.

Želim ti mir preko svih shvatanja.

Mir od JA,
Ihaleakala Hew Len, PhD

To je bi ?udan e-mail. On razgovara sa Božanstvom? Advokati ga angažuju? Još nijesam dovoljno saznao o tome, kako bih mogao da donesem sud o njemu, ali sam bio siguran da želim da saznam više.

Odmah sam odlu?io da ga unajmim kao konsultatnta. To bi me koštalo 150$. Za mene to nije predstavljalo ništa. Kona?no ?u se ?uti sa dugo traženim ?udesnim psihologom! Bio sam uzbu?en!

Razmislio sam šta bih mogao da ga zamolim. Ide mi dosta dobro u životu. Imam svoje knjige, uspjeh, kola, dom, životnog partnera, zdravlje, i sre?u za kojom ve?ina traga. Oslabio sam 40 kg i odli?no se osje?am, ali trebao bih da se oslobodim još bar 8 kg. Kako sam se još uvijek borio sa viškom kilograma, odlu?io sam da se oko toga konsultujem sa Dr. Hew Len-om. Odgovorio je u narednih 24 ?asa ovo:

Hvala ti na odgovoru Joe.

Kada sam pogledao ?uo sam, ‘‘On je dobro.’‘

Razgovaraj sa svojim tijelom. Kaži mu: ‘‘Volim te takvo kakvo jesi. Hvala ti što si sa mnom. Ako te zloupotrebim na bilo koji na?in, molim te oprosti mi.’‘ Sada stani, a zatim tokom dnevnih aktivnosti budi sa svojim tijelom. Neka to druženje bude puno ljubavi i zahvalnosti. ‘‘Hvala ti što me nosiš. Hvala ti za disanje, hvala ti za kucanje srca.’‘

Gledaj na svoje tijelo kao na partnera, ne kao na slugu. Razgovaraj sa njim kao što bi razgovarao sa djetetom. Budi mu prijatelj. Ono zahtijeva mnogo i mnogo vode kako bi bolje funkcionisalo. Može ti se ?initi da je u pitanju glad, ali možda ti govori da je u pitanju že?.

Pijenje Plave Sun?ane Vode preobražava pam?enje, ponavljaju?e probleme u podsvjesnom umu (dijete), i pomaže da ga tijelo ‘‘otpusti i prepusti Bogu.’‘ Nabavi bocu sa plavim staklom. Napuni je sa vodom iz ?esme. Za?epi je plutanim ?epom ili uvij vrh celofanom. Stavi bocu na sun?evu svjetlost ili ispod sijalice najmanje jedan sat. Popij vodu; isperi tijelo tom vodom poslije kupanja ili tuširanja. Koristi Plavu Sun?evu Vodu za kuvanje i za bilo šta drugo kada ti treba voda. Mogao bi da kuvaš kafu ili toplu ?okoladu sa tom vodom.

Tvoj e-mail odiše elegantnom jednostavnoš?u, poklonom koji se ne može porediti.

Želim ti mir preko svih shvatanja.

Mir od JA,
Ihaleakala

Dok sam uživao u njegovom pismu punom mira, želio sam više. Je li ovo bio na?in na koji se konsultovalo sa njim? Je li ovo bio na?in na koji je izlije?io ljude iz mentalne bolnice? Ako jeste, nešto tu ozbiljno nedostaje. Sumnjam da bi ve?ina ljudi prihvatila njegov e-mail kao odgovor na pitanje gubljenja težine. Govorenje tijelu, ‘‘Ti si dobro.’‘, ne izgleda mi baš kao rješenje za bilo šta.

Odgovorio sam mu, zamolivši ga za više informacija. Evo šta mi je napisao:

Joe:
Mir po?inje sa mnom.

Moji problemi su sje?anja koja se stalno ponavljaju u mojoj podsvijesti. Moji problemi nemaju ništa sa bilo kime ili bilo kojim mjestom ili situacijom. Oni su ono što je Šekspir tako poeti?no istakao u jednom od svojih soneta kao ‘‘samoponavljaju?e jadikovke.’‘

Kada doživljavam sje?anja ponavljaju?ih problema, imam izbor. Mogu ostati uklju?en u njih, ili mogu zamoliti Božanstvo da ih oslobodi putem transformacije, ?ime bi doveo moj um u izvorno stanje nule, ili praznine... osloba?anja sje?anja. Kada je moje pam?enje oslobo?eno, ja sam u stanju Božanskog Sopstva onakvog kakvim me je Božanstvo stvorilu, kakvo je i ono samo.

Kada je moja podsvijest u nultom stanju, ona je bezvremena, bezgrani?na, beskona?na, besmrtna. Kada upravljaju sje?anja, ona je zarobljena u vremenu, prostoru, problemima, neizvjesnosti, mišljenju, kopiranju, i manipulisanju. Dozvoljavaju?i sje?anjima da upravljaju, odri?em se ?istote uma, kao i svojom podešenoš?u sa Božanstvom. Bez podešenosti, nema inspiracije. Bez inspiracije, nema svrhe.

U radu sa ljudima, uvijek sam molio Božanstvo da preobrazi sje?anja iz moje podsvijesti, koja se ponavljaju kao moja percepcija, moje misli, moje reakcije na njih. Iz nultog stanja, Božanstvo moj podsvjesni i svjesni um obasipa inspiracijom, dozvoljavaju?i mojoj Duši da doživi ljude kao što ih Božanstvo doživljava.

U radu sa Božanstvom, sje?anja koja se preobraze u mojoj podsvijesti tako?e se preobraze i u podsvijestima svih umova, ne samo kod ljudi, ve? i kod minerala, životinja, i biljaka kao i svih oblika postojanja znanih i neznanih. Kako je divno shvatiti da Mir i Sloboda po?inju sa mnom.

Mir od JA,
Ihaleakala

Dobro, i dalje nijesam shvatao. Odlu?io sam da ga zamolim da radim sa njim, da napišem knjigu o njegovom radu. To mi se ?inilo kao logi?an na?in da doznam vrijednosti o njegovom metodu, i da saznam o godinama koje je proveo u mentalnoj bolnici. Napisao bih to kako bi to pomoglo i drugima. Ja bih uradio najve?i dio posla. Poslao sam mu e-mail i ?ekao. Odgovorio je ovako:

Joe:
‘‘Mir po?inje sa mnom.’‘

?ovje?anstvo je nagomilalo ubje?enje doživljavanja drugih kao da im je potrebna pomo?. Kod Samo I-Dentiteta kroz Ho’oponopono (SITH) se radi o osloba?anju od takvih sje?anja u našoj podsvijesti, koja ponavlja percepcije koje govore da su problemi ‘‘tamo negdje’‘, a ne unutar nas.

Svako od nas je došao sa svojim ‘‘samoponavljaju?im jadikovkama’‘ ve? gotovim. Problemati?na sje?anja nemaju ništa sa ljudima, mjestima, ili situacijama. Ona predstavljaju mogu?nost osloba?anja.

Cijela svrha SITH-a je da se ponovo uspostavi ne?iji Samo I-Dentitet, ne?iji prirodni ritam sa Božanskom inteligencijom. Ponovnim uspostavljanjem toga prirodnog ritma, otvara se praznina i Duša se uskla?uje sa Inspiracijom.

Istorijski gledano, ljudi koji pro?u SITH žele da podijele informacije sa drugima sa namjerom da im to pomogne. Izlazak iz modaliteta ‘‘Mogu da im pomognem’‘ je veoma težak. ‘‘Objašnjavanje’‘ SITH-a ljudima, u cjelosti, ne osloba?a od problematike sje?anja. Bavljenje SITH-om to može.

Ako želimo da se oslobodimo svojih ‘‘samoponavljaju?ih jadikovki’‘, mi ?emo biti dobro, kao što ?e biti i sve ostalo i svi ostali. Zbog toga mi obeshrabrujemo ljude od objašnjavanja SITH-a drugima; umjesto toga, ohrabrujemo ih da da se oslobode toga tereta, najprije sebe osloba?aju?i a zatim i druge.

‘‘ Mir po?inje sa mnom.’‘
Mir od JA,
Ihaleakala

Dobro, i dalje nijesam razumio.

Ponovo sam mu pisao, mole?i ga da razgovaramo preko telefona. Rekao sam da želim da ga intervjuišem. Ponovo se složio. Dogovorili smo se za slede?i petak, za nekoliko dana. Toliko sam bio uzbu?en da sam pisao mom prijatelju Mark Ryan-u i rekao mu novosti, da ?u kona?no razgovarati sa misterioznim šamanom sa Hawai-a kojeg mi je on pomenuo prije nekoliko godina. I on je tako?e bio uzbu?en.

Obojica smo bili znatiželjni šta ?emo to novo ?uti.

Malo li smo znali šta ?emo iskusiti.

Naš prvi razgovor


Naš prvi razgovor

"Svaki ?ovjek za granice svijeta uzima granice svoje vlastite vizije".
Artur Šopenhauer

Kona?no, prvi put sam sa Dr. Hew Ln-om razgovarao 21 oktobra 2005.

Njegovo puno ime je Dr. Ihaleakala Hew Len. Ali rekao mi je da mogu da ga zovem „I“, poput slova iz alfabeta. U redu. To mogu. „I“ i ja smo vjerovatno proveli jedan sat u našem prvom telefonskom razgovoru. Zamolio sam ga da mi ispri?a cijelu pri?u o njegovom tearpeutskom radu.

Rekao mi je da je radio u državnoj bolnici na Hawai-ma tokom tri godine. Odjeljenje gdje su držali umobolne kriminalce bilo je opasno. Psiholozi su poslije prvog mjeseca rada napuštali bolnicu.

Osoblje je odlazilo na bolovanje ili je jednostavno davalo otkaz. Ljudi su tim odjeljenjem prolazili okrenutih le?a ka zidu, u strahu od napada pacijenata. To nije bilo nimalo prijatno mjesto za život, rad ili posjetu.

Dr. Hew Len ili „I“ mi je rekao da se nikada nije profesionalno sreo sa pacijentima. Nikada se nije konsultovao sa njima. Pristao je da pogleda njihove dosijee. Dok ih je prou?avao, radio bi na sebi. Kako je radio na sebi, tako su pacijenti po?injali da ozdravljuju.
Ovo je postalo još fascinantnije kada mi je predo?io slede?e: „Poslije nekoliko mjeseci, pacijentima koji su bili u lancima dozvoljeno ja da slobodno hodaju. Drugima koji su bili pod teškim sedativima smanjena je doza. A oni za koje se mislilo da nikada ne?e biti pušteni bili su oslobo?eni.“

Bio sam u ?udu.

„Ne samo to“ nastavio je „ ve? je i osoblje po?elo da uživa da dolazi na posao. Odsustva i bolovanja su se smanjila. Završili smo sa više osoblja nego što nam je bilo potrebno, jer su pacijenti bili otpušteni, a osoblje je ostajalo na poslu. Danas je to odjeljenje zatvoreno.“

Ovo je trenutak kada sam morao da postavim pitanje od milion dolara:

„Šta si ti to radio sa sobom što je dovelo do promjene tih ljudi?“

„Ja sam prosto ?istio dio mene koji sam dijelio sa njima.“ Rekao je.

HUH?

Nijesam ga razumio.

Dr. Herw Len je objasnio da ukupna odgovornost za vlastiti život obuhvata sve u životu – prosto jer se nalazi u tvom životu – i zato jeste tvoja odgovornost. U bukvalnom smislu cio svijet je tvoja kreacija.

Uh. To je bilo teško progutati. Biti odgovoran za nešto što sam vidio ili rekao je jedna stvar. Biti odgovoran za sve što je re?eno ili u?injeno u mom životu je sasvim nešto drugo.

Me?utim istina leži u ovome: ako preuzmete kompletnu odgovornost za vlastiti život, tada sve što vidite, ?ujete, okusite, dodirnete, ili na bilo koji na?in doživite jeste vaša odgovornost, jer se nalazi u vašem životu.

To zna?i da teroristi, predsjednik, ekonomija – sve što doživljavate i ne svi?a vam se – treba vi da iscijelite. Oni ne postoje, takore?i, sem kao projekcija unutar vas.

Problem nije u njima; on je u vama.

I da bi ste ih promijenili, vi treba da promijenite sebe.

Znam da je to teško prihvatiti sam taj koncept i živjeti ga. Optuživati je daleko lakše nego biti totalno odgovoran. Dok sam razgovarao sa Dr. Hew Len-om, po?injao sam shvatati da iscjeljivanje za njega, ako i u samom ho’oponoponou zna?i voljenje sebe. Ako želite da poboljšate svoj život, treba da ga iscijelite. Ako ho?ete da lije?ite bilo koga – bio on mentalno bolesni kriminalac – to radite lije?e?i sebe.

Upitao sam Dr. Hew Len-a kako on to lije?i sebe. Šta on to, zapravo, radi, kada pregledava dosijee pacijenata?

„Ja neprestano govorim ’Žao mi je’ i ’Volim te’, ponovo i ponovo,“ objasnio mi je.

To je to?

To je to.

To zna?i da je najbolji na?in da poboljšate sebe, da volite sebe. I dok poboljšavate sebe, vi poboljšavate vlastiti svijet.

Dok je Dr. Hew Len ili „I“ radio u bolnici, sve što je dospijevalo do njega, predavao je Božanstvu i tražio oslobo?enje. Uvijek je vjerovao. Uvijek je djelovalo. Dr. Hew Len bi se zapitao „Šta se to dešava u meni te sam doveo do ovoga problema, i kako mogu taj problem u meni mogu ispraviti?“

Ovaj metod iscjeljivanje spoljašnjeg iznutra je onaj koji je nazvan Samo I-dentiti Ho’oponopono. ?ini se da je to jedna starija verzija ho’oponoponoa na koju su mnogo uticali misionari sa Hawaii-a. On uklju?uje olakšice koje su pomogle ljudima da riješe probleme tako što bi ih iznosili iz sebe. Kada bi mogli prekinuti vezu sa problemom, on bi nestao. Ali Samo I-Dentitet Ho’oponopono ne zahtijeva bilo kakve olakšice. Sve se odvija unutar bi?a. Bio sam zaintrigiran i znao sam da ?u to bolje razumjeti tokom vremena.

Dr. Hew Len još uvijek nije imao materijale o ovome procesu. Ponudio sam se da mu pomognem da napiše knjigu, ali nije izgledao zainteresovan. Postoji jedan stari video zapis, koji sam naru?io. Tako?e mi je rekao da pro?itam knjigu Iluzija korisnika od Tor Norretranders-a. Kako volim knjige, odmah sam je naru?io preko Amazon-a. Kada je stigla, progutao sam je.

U toj knjizi se dokazuje kako naš svjesni um nema pojma šta se dešava. Norretranders piše: “?injenica je da svake sekunde milioni djeli?a informacija preplavljuju naša ?ula. Ali naša svijest obra?uje možda samo oko ?etrdeset djeli?a informacija u sekundi – najviše. Milioni i milioni informacija se zgušnjavaju u svjesno iskustvo koje prakti?no uopšte i ne sadrže nikakvo iskustvo.“
Koliko sam shvatio Dr. Hew Len-a kad kaže, kako mi uopšte nismo istinski svjesni toga šta se u stvari dešava u odre?enom trenutku, sve što smo u stanju da uradimo je da se prepustimo i vjerujemo. Radi se o 100 postotnoj odgovornosti za sve što nam se u životu dešava: baš sve. Govorio je da se u njegovom radu radi o samopro?iš?avanju. To je sve. Dok se pro?iš?ava, svijet postaje ?istiji, jer je on svijet. Sve izvan njega je projekcija i iluzija.

Dok je nešto od toga zvu?alo Jungijanski, u smislu da je spoljašnjost koju vidite sjenka vašeg vlastitog života, s druge strane to što je Dr. Hew Len izgledalo da opisuje bilo je izvan svega toga. Izgledalo je da on priznaje da je sve ogledalo vlastitog jastva, ali tako?e je govorio da je na nama odgovornost da popravimo sve što doživimo, i to iz unutra?njosti jastva povezuju?u se sa Božanstvom. Za njega, jedini na?in da bi popravio bilo šta u spoljašnjosti je da govori „Volim Te“ Božanstvu, koje bi se moglo opisati kao Bog, Život, Univerzalno, ili bilo kojim drugim terminom koji se odnosi na višu silu.

Hu. To je baš bio razgovor. Dr Hew Len me nije poznavao toliko dugo, ali ipak mi je posvetio dosta svoga vremena. I zbunjivao me cijelo to vrijeme. On je skoro 70 godina star, i vjerovatno za neke ljude živi guru, a za druge beznadežan slu?aj.
Bio sam sav uzbu?en od prvog razgovora sa Dr. Hew Len-om, ali htio sam više. Uopšte nijesam shvatao to što mi je govorio. I bilo bi mi veoma lako oduprijeti mu se ili ga odbiti. Ali to što me upecalo bila je pri?a o njegovoj upotrebi ovoga metoda lije?enja na takozvanim „napuštenim“ slu?ajevima, kao što su to bili mentalno bolesni kriminalci.

Znao sam da ?e Dr. Hew Len skoro održati seminar i pitao sam ga u vezi toga.

„Šta ?u ja time dobiti?“

„Dobi?eš to što dobiješ,“ rekao je.

Pa dobro, to je zvu?alo kao stari test trening iz 1970-tih: Šta god da dobijete to je ono što ste trebali i da dobijete.

„Koliko ljudi ?e poha?ati vaš seminar?“ pitao sam.
„Ja nastavljam sa ?iš?enjem tako da ?e tu biti samo oni ljudi koji su spremni za to,“ rekao je. “Možda 30, ili 50. Nikada se ne zna.“

Prije nego što sam prekinuo razgovor pitao sam ga šta zna?i potpis na njegovim mejlovima.

„POI zna?i Mir od Ja,“ objasnio je. „To je mir koji prevazilazi shvatanje.“

Tada nijesam shvatao šta je time htio da kaže, što danas za mene ima puni smisao.

Šokantna istina o namjerama


Šokantna istina o namjerama

Naš li?ni unutrašnji život je ono što se li?no nas doti?e.
Ipak mi relativno malo znamo i razumijemo kako se on odvija
i kako on djeluje na našu svjesnu volju.
- Benjamin Libet, Mind Times

Poslije prvog razgovora sa Dr. Hew Len-om, bio sam nestrpljiv da saznam što više. Pitao sam ga o seminaru koji je vodio prije nekoliko nedjelja. Nije ni pokušavao da mi ga nametne. Rekao mi je da se stalno pro?iš?avao tako da su samo pravi ljudi došli na taj kurs. Nije htio gomilu. Želio je otvorena srca. Vjerovao je da ?e Božanstvo – to je bio njegov omiljeni termin za silu ve?u od nas, od svih nas – napraviti pravi izbor.

Pitao sam prijatelja Mark Ryan-a, ?ovjeka koji mi je prvi rekao za Dr. Hew Len-a, da li želi da po?e na taj seminar. Ponudio sam se da ja platim, kao poklon što mi je rekao o tom ?udu i tom ?udotvornom radniku. Mark se složio, naravno.

Još malo sam istraživao prije polaska na put. Pitao sam se da li njegov terapeutski rad ima išta zajedni?ko sa hunama, popularnim iscjeliteljskim metodom sa Hawaii-a. Kao što sam pro?itao, nije imao nikakvih dodirnih ta?aka sa njima. Hune su naziv koji je Max Freedom Long kao autor dao svojoj verziji Hawaii-skog spiritualizma. Tvrdio je da je nau?io tu tajnu tradiciju od prijatelja sa Hawaii-a dok je radio tamo kao u?itelj. Osnovao je Hula Društvo 1945 i kasnije objavio seriju knjiga, od kojih je jedna od najpopularnijih Tajna nauka iza ?uda. Iako fascinantan, Long-ov rad nije ima ništa sa terapeutom koga sam istraživao. Kako sam po?injao da shvatam, terapeut je radio nešto za šta Long nije nikada ni ?uo, u svakom slu?aju ne za na?in koji je Dr Hew Len praktikovao.

Što sam više ?itao i saznavao moja znatiželja se produbljivala. Jedva da sam mogao da sa?ekam dan putovanja i sretanja sa iscjeliteljem li?no.

Poletio sam za Los Angeles, sreo se sa Mark-om, i otišao za Calabasa-u, California. Prije toga me Mark upoznao sa Los Angeles-om, i divno smo se proveli. Ali obojica smo željeli da sretnemo ?ovjeka o kome smo tako mnogo ?uli. Želio sam da vidim iscjelitelja. Želio sam da vidim misterioznog ?ovjeka. Želio sam da vidim Dr. Hew Len-a. Kada sam kona?no došao do ulaznih vrata, Dr. Hew Len me li?no pozdravio.

„Aloha Joseph,“ rekao je, pružaju?i mi ruku. Govorio je meko sa dozom karizme i autoriteta. Nosio je Dockers pantalone, patike, raskop?anu košulju i poslovni sako. Tako?e je imao bejzbol kapu, koja je bila, kako sam kasnije shvatio, njegov zaštitni znak.

„Aloha, Mark,“ pozdravio je i moga prijatelja.

Malo se raspitivao o tome kako smo putovali, koliko je trebalo vremena da stignemo iz Teksasa do Los Angeles-a, i tako dalje.
Odmah sam zavolio ovoga ?ovjeka. Nešto u vezi njegove mirne pouzdanosti i djedovskog stila u?inilo je da se uskladim sa njim.

Dr. Hew Len je volio da po?ne na vrijeme. Ubrzo po po?etku seminara obratio se meni.

„Joseph, kada nešto izbrišeš iz kompjutera gdje to odlazi?“

„Nemam pojma.“ Odgovorio sam. Svi su se nasmijali. Siguran sam da nije ni on imao pojma o tome.

„Kada nešto izbrišete iz kompjutera gdje to odlazi?“, zapitao je sve u prostoriji.

„U kantu za otpatke.“ Neko je doviknuo.

„Ta?no,“ odgovorio je Dr. Hew Len. „To je još uvijek u vašem kompjuteru, ali ga ne vidite. Vaša sje?anja su poput toga. Ona su još uvijek u vama, ali van vašeg dohvata. Ono što treba da uradite je da ih kompletno i trajno izbrišete.“

Ovo mi se ?inilo izvanrednim, ali nijesam imao nikakvu ideju o tome što to zna?i i ?emu vodi. Zašto bih ja želio da trajno izbrišem sje?anja?

„Imate dvije mogu?nosti da živite svoj život,“ Objašnjavao je Dr. Hew Len. “Iz sje?anja ili iz inspiracije. Sje?anja su stari programi koji se ponavljaju. Inspiracija je poruka koju vam šalje Božanstvo. Vi ho?ete da do?ete do inspiracije. Jedini na?in da ?ujete Božanstvo i prihvatite inspiraciju je da o?istite sje?anja. Jedina stvar koju treba da radite je ?iš?enje.“

Dr. Hew Len je utrošio mnogo vremena objašnjavaju?i nam kako je Božanstvo naše nulto stanje – to je mjesto gdje su naše granice nula. Nema sje?anja. Nema identiteta. Ništa osim Božanstva. U svojim životima doživljavali smo trenutke stanja nultih granica, ali uglavnom se sme?e – što on naziva sje?anjima – odvijalo.

„Kada sam radio u mentalnoj bolnici i pregledao dokumentaciju o pacijentu, „govorio nam je,“ osje?ao bih bol“. To je bilo zajedni?ko sje?anje. To je bio program koji je uzrokovao da se pacijenti ponašaju na na?in na koji su to i ?inili. Nisu se kontrolisali. Bili su uhva?eni u programu. Kako bih osjetio taj program, tako bih ga i ?istio.“

?iš?enje je postalo tema koja se ponavlja. Pri?ao nam je o ve?em broju na?ina ?iš?enja, od kojih ve?inu ne mogu da objasnim ovdje, jer predstavljaju povjerljivi materijal. Morate i?i na kurs ho’oponopono-a da bi ste ih sve nau?ili (vidi www.hooponopono.org).
Me?utim ovo je metod ?iš?enja koji je Dr. Hew Len naj?eš?e koristio, i koji i dalje koristi, i onaj koji ja danas koristim:

To su u stvari ?etiri re?enice koje se stalno ponavljaju, upu?ene Božanstvu.

„Volim te“.

„Žao mi je.“

„Molim te oprosti mi.“

„Hvala ti.“

Kako smo završavali prvu sedmicu kursu, tako je fraza „Volim te“ postajala dio mog mentalnog brbljanja. Upravo onako kada se ponekad probudite sa nekom pjesmom u glavi, ja sam se budio ?uju?i u vlastitoj glavi „Volim te“. Bilo to svjesno ili ne, postojalo je u mojoj glavi. Osje?aj je bio lijep. Ne znam kako je to trebalo da ?isti bilo šta, ali ?inilo je. Kako „Volim te“ može da bude loše na bilo koji na?in, u bilo kom obliku ili formi?

U jednom trenutku tokom trajanja kursa Dr. Hew Len me opet prozvao. Pitao je, „Josef, kako znaš da li je nešto tvoje sje?anje ili inspiracija?“

Nijesam shvatao pitanje i to sam rekao.

„Kako znaš ako je neko dobio rak, da li je to sam sebi priredio ili ga je dobio od strane Božanstva kao iskušenje da bi dobio pomo??
Za trenutak sam ?utao. Pokušavao sam da shvatim pitanje. Kako znaš da li je nešto proizašlo iz tvog uma ili iz uma Božanstva?

„Nemam pojma.“ odgovorio sam.

„Nemam ni ja,“ Dr. Hew Len je rekao. “I to je razlog zbog koje stalno treba da ?istite, ?istite, ?istite. Treba da ?istite bilo šta i sve, s obzirom da ne znate šta je sje?anje a šta intuicija. ?istite da bi ste dospjeli na mjesto nultih granica, što je nulto stanje.“

Dr. Hew Len je isticao da naš um ima samo majušni pogled na svijet, i taj pogled ne samo da je malen, ve? je i neta?an. Taj koncept nijesam uzimao kao ta?an, dok nijesam kupio knjigu Kolebljivi um od Guy Claxton-a.

U njoj Claxton piše o eksperimentima koji dokazuju kako nam naš um govori šta da uradimo, prije nego što svjesno odlu?imo da to i u?inimo. U jednom ?uvenom eksperimentu neurolog Benjamin Libet je prika?io ljude na elektroencefalogram (EEG), koji je pokazivao šta se dešava u njihovim mozgovima. To je otkrilo de se plima moždane aktivnosti dešavala prije nego što bi osoba imala svjesnu namjeru da nešto u?ini, što ukazuje da je namjera došla iz nesvjesnog, a zatim dospjela do svijesti.

Claxton piše da je Libet „otkrio da se namjera kretanja pojavila oko petinu sekunde prije po?etka pokreta – a da se talas aktivnosti mozga sigurno pojavio za tre?inu ili polovinu prije namjere!“

Prema William Irvin-u, u njegovoj knjizi, Želja: Žašto želimo to što želimo, „Eksperimenti kao što su ovi ukazuju na to da se naši izbori ne formiraju na svjesni, racionalni na?in. Umjesto toga, oni izranjaju iz našeg nesvjesnog uma, i kada kona?no dospiju na površinu svijesti mi ih preuzimamo. Svjesno se može kontrolisati samo njihova motorna aktivnost.“

Drugim rije?ima, žurba da se uzme ova knjiga može da se ?ini kao da poti?e iz našeg svjesnog izbora, ali u stvarnosti naš mozak prvo šalje signal za uzimanjem, a zatim naš svjesni um slijedi tu namjeru, nešto kao, „Ova knjiga se ?ini zanimljivom. Mislim da ?u je uzeti.“ Mogli ste da izaberete da je ne uzmete, što bi ste racionalizovali na drugi na?in, ali niste u mogu?nosti da kontrolišete porijeklo signala koji vas je natjerao na tu aktivnost.

Znam da je teško u to povjerovati. Prema Claxton-u, „Nijedna namjera nikada nije bila pripremljena u svijesti; nikakav plan tamo nikada nije ni postojao. To su slike koje bljeskaju u uglovima svijesti, da ukažu šta može da se dogodi.“

Izgleda da ?ista namjera nije ništa više nego li ?isti predosje?aj.

Stvar koja me mu?i je ovo: Odakle je došla misao?

Ovo je da ?ovjeku mozak eksplodira. Od kada sam pisao o snazi namjere u knjizi Faktor Privla?nosti, i od kada sam govorio o tome u filmu Tajna, dolazak do shvatanja da namjere nisu moj izbor uopšte, predstavljalo je šok. ?ini se da je ono što sam mislio da ?inim kada sam uspostavljao namjeru bilo jednostavno verbalizacija jednog impulsa, koji je ve? bio u pokretu u mom umu.
Sada se postavlja pitanje, šta ili ko je natjerao moj um da stvori namjeru? U stvari, kasnije sam pitao Dr. Hew Len-a, „Ko je glavni?“.
Nasmijao se i rekao da mu se svi?a pitanje.

Dakle, koji je odgovor?

Priznajem da sam još uvijek zbunjen po pitanju namjere. Izgubio sam 40 kilograma metalnom aktivnoš?u i postavljanjem namjere o gubljenju težine. Dakle da li sam ja objavio namjeru ili sam samo odgovarao na signal moga uma da izgubim težinu? Da li je to bila inspiracija ili sje?anje? Napisao sam pismo i poslao ga Dr. Hew Len-u. Odgovorio je:

Ništa ne postoji u Nuli, Ao Akua, nema problema, uklju?uju?i i potrebu za namjerom.

Brige oko težine su samo sje?anja koja se ponavljaju, i ta sje?anja premještaju Nulu, tebe. Vra?anje u Nulu, sebi, zahtjeva da Božanstvo izbriše sje?anja vezana za brige oko težine.

Samo dva zakona upravljaju iskustvima: Inspiracije od Božanstva i Sje?anja uskladištena u Podsvjesnom Umu, prethodnom potpunom Novom i kasnije Starom.

Kažu da je Isus govorio :“Prvo traži Kraljevstvo (Nula) pa ?e sve ostali do?i (Inspiracija).“

Nula je tvoja i Božanska rezidencija... „odakle i od koga svi blagoslovi – Bogatstvo, Zdravlje, i Mir – teku.“

POI
Dr. Hew Len

To što sam mogao da uo?im je da je Dr.Hew Len tražio namjere iz prošlosti i išao ka izvoru – nultom stanju, gdje nema granica. Odatle može da se doživi sje?anje ili inspiracija. Briga u vezi težine je sje?anje. Jedina stvar koju treba uraditi je da se voli i oprašta, i da se ?ak i zahvali. Takvim ?iš?enjem, osiguravate da Božanstvo dobije šansu da se probije sa inspiracijom.

Ono što se ?ini da je istina je da je moja želja da se prejedam, što me u?inilo mnogo debljim od moje žene, samo jedan program.
On je izronio iz moje podsvijesti. Ukoliko ga ne o?istim, osta?e tamo i nastavi?e da se pojavljuje. Dok izbija na površinu, ja treba da budem svjestan moga izbora: da se prejedam ili ne. To postaje doživotna borba. To nije nimalo smiješno. Da, to možemo prevazi?i, govore?i mu ne. Ali o?igledno, to uzima ogromnu energiju i marljivost. Tokom vremena, govorenje može postati navika. Ali kakav pakao treba pre?i da bi se stiglo dotle!

Umjesto toga, ?iš?enjem sje?anja, jednoga dana ?e nestati. Tada želja za prejedanjem ne?e više izbijati na površinu. Samo ?e ostati mir.

Ukratko, namjera je mlitavi dronjak u odnosu na inspiraciju. Sve dok istrajavam u namjeravanju ne?ega, nastavljam da se borim sa tim. ?im se predam inspiraciji, život se transformiše.

Još uvijek nijesam bio siguran da li je to na?in na koji svijet funkcioniše, i još uvijek sam bio zbunjen po pitanju snage namjere.
Zato sam odlu?io da nastavim sa istraživanjem.

Ve?erao sam sa Rhonda Byrne-om, kreatorkom i producentom filma Tajna. Pitao sam je nešto što sam želio da znam. To je bilo: “Da li si ti stvorila ideju za film, ili si dobila ideju?“

Znao sam da je dobila inspiraciju da stvori sada-?uveni film koji je doveo da marketinškog buma. (Vidi na www.thesecret.tv).
Jedanput mi je rekla da joj je ideja za film došla odjedanput u roku od nekoliko sekundi. Napravila je reklamni dio filma za svega 10 minuta. Jasno je primila neku vrstu inspiracije koja je dovela do stvaranja najja?eg filmskog spota u istoriji.

Ali ja sam želio da znam da li je ideja za kona?ni oblik filma došla inspirativno, ili je ona osje?ala da je to sama napravila iz nekih drugih razloga. To je bilo krucijalno pitanje u vezi moga zanimanja po pitanju namjera. Da li mi isti?emo namjere koje prave razliku ili dobijamo ideje koje kasnije nazivamo namjerama? To je ono što sam je pitao dok smo ve?erali.

Rhonda je ?utala dugo vremena. Gledala je okolo dok je razmišljala o mom pitanju, tragaju?i u sebi za odgovorom. Kona?no je progovorila.

„Nijesam sigurna,“ re?e. “Ideja mi je sigurno došla. Ali ja sam uradila posao. Ja sam to stvorila. Rekla bih da sam ja u?inila da se to desi. “Njen odgovor je bio otkrovenje. Ideja joj je došla, što zna?i da joj je došla kao inspiracija. Kako je film bio veoma jak, tako dobro ura?en, i tako dobro reklamiran, jedino mogu da vjerujem da je sve to sa Božanskom potporom. Da, trebalo je uraditi posao, i Rhonda ga je uradila. Ali sama ideja je došla kao inspiracija.

Interesantno je da je pošto je film bio izdat ve? nekoliko mjeseci i pri?e o njemu dostigle istorijske proporcije, Rhonda poslala e-mejl svim zvijezdama koje su se pojavile u filmu, govore?i da film sada ima svoj vlastiti život. Radije nego da isti?e namjere, ona je odgovorila na poziv i iskoristila mogu?nosti. Knjiga je izlazila. Larry King je radio dva specijala bazirana na idejama iz filma. Audio verzija je izlazila. Naknadna doga?anja su bila u pripremi.

Kada djelujete iz nultog stanja gdje nema granica, ne trebaju vam namjere. Vi jednostavno primate i djelujete.
I ?uda se dešavaju. Me?utim, vi možete zaustaviti namjeru.

Rhonda je mogla re?i ’ne’ pravljenju filma. To je izgleda mjesto gdje stupa na scenu slobodna volja. Kada se ideja da nešto uradite rodi u vašem umu – bilo da dolazi od namjere ili od inspiracije – možete da izaberete da li ?ete je slijediti ili ne, ukoliko ste svjesni tog impulsa.

Prema Jeffrey Schwartz-u, prema njegovoj mo?noj knjizi Um i mozak, vaša svijest – vaša mo? da birate – može blokirati impuls koji je zapo?eo u vašoj podsvijesti. Drugim rije?ima, možete dobiti impuls da uzmete ovu knjigu, ali možete ga i blokirati ako želite. To je slobodna volja, ili, kao što Schwartz opisuje, „slobodno ne?u.“

On piše da je „u kasnijim godinama on (Libet) prihvatio ideju da slobodna volja služi kao ?uvar vrata za misli koje mjehuraju iz mozga i pri ?emu nema nikavih moralnih implikacija, ukoliko se vrate nazad.“

William James, legendarni psiholog, je osjetio da slobodna volja nastupa posle impulsa da nešto u?inimo, a prije nego što zbilja i uradimo. Ponavljam, tome možete re?i da, ili ne. Potrebna je promišljenost da bi se uvidio izbor. Ono što me Dr. Hew Len u?io, bilo je da ?u stalnim ?iš?enjem misli, bilo inspirativnih ili sje?anja, biti u boljoj mogu?nosti da izaberem ono što je pravo u datom trenutku.

Po?eo sam da uvi?am da je gubitak moje težine nastao jer sam izabrao da ne poslušam sje?anja, ili navike, koji su me tjerali kako bih više jeo, a manje vježbao. Izborom da ne slijedim ove dodatne impulse, podsticao sam svoju slobodnu volju, ili slobodu da ne?u. Drugim rije?ima, potreba da se prejedam bilo je sje?anje, a ne inspiracija. Ona je dospjela iz programa, ne od Božanstva. Ignorisao sam program, ili ga premoš?avao. Na sve ovo Dr. Hew Len bi sugerisao da je bolji pristup da volim program dok ne nestane, i da sve što ostaje jeste Božanstvo.

Još uvijek nijesam razumijevao sve to, ali sam slušao i birao da ne prekinem bilo šta zato što je novo. Malo li sam znao šta me je još ?ekalo.

Kakvi izuzetci?


Kakvi izuzetci?

Ja sam pri?a o onome što ti misliš da vidiš.
Byron Katie, All War Belongs on Paper

Vikend je bio mnogo zna?ajniji nego što sam o?ekivao. Dr. Hew Len je objašnjavao da je sve ?emu težimo i sve što doživimo – baš sve – unutar nas. Ako želite da nešto promijenite, to ?inite iznutra, ne spolja. Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Ne postoji niko koga bi smo krivili. Sve si ti.

„Ali šta ako nekoga siluju? Zapitala je jedna osoba. „Ili ako se desi saobra?ajni udes? Mi nismo odgovorni za sve to, zar ne?“

„Da li ste primijetili da uvijek kada imate problem, da se na mjestu pojave problema i nalazite?“ upitao je. „Radi se o 100% odgovornosti za sve. Bez izuzetka. Nema te rupe koja ?e vam omogu?iti da se sklonite od ne?ega što vam se ne dopada. Vi ste odgovorni za sve to – baš sve.“

?ak i tada kada je radio u mentalnoj bolnici, i gledao ubojice i silovatelje, preuzeo je odgovornost. Shvatao je da djeluju iz sje?anja ili programa. Da bi im pomogao, morao je da ukloni sje?anje. Jedini na?in da to u?ini bilo je ?iš?enje. To je ono što je mislio kada je rekao da nikada nije profesionalno sreo klijente na terapeutskoj stolici. Gledao je njihove dosijee. To što je uradio bilo je da se tiho obratio Božanstvu, “Volim te, “Žao mi je“ i “Hvala ti.“ Uradio je ono što je znao da uradi, kako bi pomogao da se pacijenti vrate u stanje bez granica. Dok je Dr. Hew Len ovo ?inio unutar sebe, tako su se pacijenti iscjeljivali.

Dr. Hew Len je objašnjavao, „jednostavno re?eno, ho’oponopono zna?i ’?initi ispravno’ ili ’ispraviti grešku’. Ho’o zna?i ’uzrok’ na hawajskom, a ponopono zna?i ’savršenstvo’. Prema drevnim havajcima, greška nastaje iz misli koje su zaražene bolnim sje?anjima iz prošlosti. Ho’oponopono nudi na?in osloba?anja energije ovih bolnih misli, ili grešaka, koje uzrokuju neravnotežu i bolest.“

Ukratko, ho’oponopono je prosto proces rešavanja problema. Ali u potpunosti se odvija u unutrašnjosti.

Ovaj novi i poboljšani proces kreirala je Morrnah, voljena kahuna koja je nau?ila svom metodu Dr. Hew Len-a novembra 1982. Dr. Hew Len je ?uo o seminaru „?udesnog radnika“ u bolnicama od kolega, pa ?ak i u Ujedinjenim Nacijama. Sreo je, i vidio je kako lije?i ?erku od kožnog osipa, i napustio sve kako bi ga podu?avala i kako bi nau?io njen pojednostavljeni metod iscjeljivanja. Kako je Dr. Hew Len tada imao poteško?e u braku, napustio je porodicu, tako?e. To nije neuobi?ajeno. Postoji veliki broj primjera gdje su ljudi napustili svoje porodice da bi ih podu?avao duhovni u?itelj. Dr. Hew Len je želio da u?i Morrnarh-in metod.

Ali nije odmah prihvatio njene ?udne metode. Prijavio se na njenu radionicu i izašao poslije tri sata. „Pri?ala je sa duhovima i izgledala ?aknuto,“ rekao je. „Zato sam otišao.“

Vratio se slede?e sedmice, ponovo platio cijenu, i pokušao da ga odsjedi sa njom. Ipak nije uspio. Sve što je podu?avala izgledalo je previše blesavo njegovom univerzitetski istreniranom umu, tako da je ponovo napustio seminar.

„Vratio sam se tre?i put i ostao do samog kraja,“ rekao mi je. „I dalje sam mislio da je luda?a, ali nešto u vezi nje dotaklo mi je srce. Ostao sam sa njom dok nije preminula 1992.“

Morrnah-in unutrašnji metod radio je sa ?udima, prema Dr. Hew Len-u i drugima. Njene molitve su nekako brisale sje?anja i programe samo što bi ih izgovarala. Znao sam da želim da nau?im tu liturgiju, i da se ne?u smiriti dok je ne nau?im.

Morrnah je nešto nagovijestila o svom metodu u ?lanku koji je napisala za knjigu I am winner (ja sam pobjednik). „Upotrijebila sam stari sistem od prije jednog ili dva vijeka, modernizovala sam proces, koji je zadržao ’esenciju stare mudrosti’.

Mabel Katz, u svojoj maloj knjizi, Najlakši na?in, kaže: Ho’oponopono je proces opraštanja, pokajanja i preobražaja. Svaki put kada upotrijebimo bilo koje od njegovoh oru?a, preuzimamo 100% odgovornosti i molimo za oproštaj (za nas). U?imo kako je sve što se javlja u našim životima samo projekcija naših ’programa’.“

Pitam se kako je Morrnah izmijenila proces Samo I-Dentitet Ho’oponoponoa kako bi se razlikovao od tradicionalnog ho’oponoponoa. Dr. Hew Len to ovako objašnjava:

Samo I-dentitet kroz Ho’oponopono - Tradicionalni Ho’opnopono

Rešavanje problema je intrapersonalno - Rešavanje problema je interpersonalno

Samo ja i ti u?estvujemo - Stariji ?lan meditira nad problemom sa svim u?esnicima

Samo ti si fizi?ki prisutan - Svi koji u?estvuju u problemu moraju bito fizi?ki prisutni

Kajanje JA - Svaki ?lan mora da iskaže kajanje drugom, dok stariji ?lan meditira kako drugi ?lanovi ne bi postali svadljivi

Opraštanje JA - Svaki ?lan je dužan da traži oproštaj od drugog

U tradicionalnom ho’oponoponou, stariji ?lan istreniran u dinamici rešavanja problema, odgovoran je da obezbijedi da svako dobije šansu, kako bi rekao šta vidi u problemu. To uvijek predstavlja zonu sva?e kod tradicionalnog ho’oponoponoa, jer svaki u?esnik vidi problem druga?ije. Moram da priznam da mi se više svi?a novi poboljšani proces, jer se sve dešava unutar osobe. Ne treba vam niko više. To za mene ima više smisla. Kako sam student Jung-ianski nastrojenih profesora kao što je Debbie Ford (Tamna strana lovca na svjetlost), odavno sam razumio da se mjesto promjene nalazi u unutrašnjosti, ne u okolini ili u nekoj drugoj osobi.

„Uporedo sa modernizovanjem Ho-oponopono procesom,“ Dr. Hew Len je nastavio, „Morrnah je bila vo?ena tako da uklju?i tri dijela jastva, koji predstavljaju klju?ni element Samo I-Dentiteta. Ova tri dijela koji postoje u svakom molekulu realnog svijeta zovu se - Unihipili (dijete/podsvijest), Uhane (majka/podsvijest) i Aumakua (otac/podsvijest). Kada se ova ’unutrašnja porodica’ uskladi osoba je u skladu sa Božanstvom. Sa ovakvom ravnotežom, život po?inje da te?e. Prema tome, Ho’oponopono potpomaže da se uspostavi ravnoteža najprije kod pojedinca, a zatim u cijeloj kreaciji.“

Nastavio je sa objašnjavanjem ovoga ?udesnog procesa:

„Ho’oponopono je zbilja veoma jednostavan. Za drevne Hawai-ce svi problemi nastaju kao misao. Ali imati misao nije problem. Šta je onda problem? Problem je u tome da su sve naše misli natopljene bolnim sje?anjima – sje?anjima na osobe, mjesta ili stvari.

„Sam intelekt nije u stanju da riješi ove probleme, zato što intelekt samo upravlja. Upravljanje stvarima nije na?in da se riješe problemi. Vi želite da ih se riješite! Kada radite Ho’oponopono, ono što se dešava je da Božanstvo preuzima bolne misli i neutrališe ih, ili ih pro?išti. Vi ne pro?iš?avate osobu, mjesto ili stvar. Vi neutrališete energiju koju povezujete sa osobom, mjestom ili stvarima.

Dakle, prvi stepen Ho’oponopono-a je pro?iš?avanje te energije.

Tada se dešava nešto divno. Ne neutrališe se samo energija; ona se tako?e osloba?a, tako da nastaje potpuno nova ?ista tabla. Budisti to nazivaju Prazninom. Kona?ni korak je da vi dozvoljavate Božanstvu da do?e i popuni tu prazninu svjetloš?u.

Da bi ste praktikovao Ho’oponopono, uopšte ne treba da znate u ?emu je problem ili greška. Sve što treba da uradite je da uo?ite bilo koji problem koji doživljavate fizi?ki, mentalno, emocionalno, na bilo koji na?in. Jedanput kada ga uo?ite, na vama je odgovornost da odmah po?nete sa ?iš?enjem, da kažete: ’’Žao mi je, Molim te oprosti mi.’’

Dok sam prou?avao Morrnarh-in rad, ?ak i preko DVD-a sa snimljenim intervjuima, kona?no sam pronašao molitvu koju bi ona izgovarala radi pomaganja ljudima, bilo da ih vidi ili ne. Liturgija koju je izgovarala ide ovako:

Božanski stvaraocu, o?e, majko, sine kao jedni ... ako smo ja, moja porodica, ro?aci ili naši preci uvrijedili tebe, tvoju porodicu, ro?ake i pretke našim mislima, rije?ima, djelima i akcijama od po?etka naše kreacije do danas, molimo te za oproštaj ... Dopusti da se o?isti, pro?isti, oslobodi, svako negativno sje?anje, blok, energija i vibracija i transformišu ove neželjene energije u ?istu svjetlost... i tako bi u?injeno.

Nijesam bio siguran kako ovo može da otpo?ne proces lije?enja u nekome, ali mogao sam da vidim da je bazirano na opraštanju. O?igledno da su Morrnah, a sada i Dr. Hew Len, osje?ali da traženjem oproštaja mi omogu?avamo da se manifestuje i oslobodi put ka iscjeljivanju. Ono što je blokiralo našu dobrobit nije bilo ništa drugo nego nedostatak ljubavi. Opraštanje je otvaralo vrata njenom povratku.

Sve ovo mi se ?inilo fascinantnim. Nijesam bio siguran kako bi praktikovanje Ho’oponoponoa moglo da iscijeli mene, tebe ili mentalno oboljele. Ali nastavio sam da slušam. Dr. Hew Len je nastavio da objašnjava kako treba da preuzmemo 100% odgovornost za naše živote – bez izuzetaka, bez izgovora.

„Možete li da zamislite situaciju kada bi smo svi znali da smo 100% odgovorni?“ upitao je. „Ja sam sebi prije 10 godina obe?ao da ?u sebe ?astiti najve?om poslasticom – tako velikom da mi bude muka od nje – ako mi po?e za rukom da makar jedan jedini dan ne prosu?ujem nekoga. To mi nikada nije pošlo za rukom! Sve duže sam mogao da se suzdržim, ali nikada cijeli dan.“

Dobro, sada sam shvatio da je i on ljudsko bi?e. Mogao sam se pozvati na njegovo priznanje. Iako sam dosta uradio na sebi, još uvijek sam ?angrizao na ljude, ili na situacije za koje bih volio da su druga?iji. Mnogo sam tolerantniji prema najve?em broju stvari koje dolaze u moj život, ali isto tako sam veoma daleko od toga da volim sve u svakoj situaciji.

„Ali kako to mogu da radim drugim ljudima – kad smo mi 100% odgovorni za probleme? „ upitao je. „Ako želite riješite problem, radite na sebi. Ako je problem vezan za drugu osobu, na primjer, upitajte se, 'Šta se dešava u meni što dovodi do toga da me ta osoba uznemirava?' Ljudi se u vašem životu pojavljuju jedino da bi vas uznemiravali! Ako to znate, tada možete unaprijediti bilo koju situaciju. Kako? To je prosto: Žao mi je zbog bilo ?ega što se dešava. Molim te oprosti mi’.“

Nastavio je da objašnjava da, ako ste vi maser ili kiroprakti?ar, a neko do?e kod vas sa bolom u le?ima, pitanje koje treba da postavite sebi je,: „Šta se dešava unutar mene što se javlja u vidu bolnih le?a kod ovoga ?ovjeka?“

Ovo je vrtoglavo novi na?in gledanja na sam život. To vjerovatno djelimi?no objašnjava kako je Dr. Hew Len mogao da lije?i sve te mentalno bolesne kriminalce. On nije radio na njima; on je radio na sebi.

Nastavio je da objašnjava kako smo svi mi u srcu ?isti, bez programa, bez sje?anja ili inspiracije. To je nulto stanje. Tu su granice jednake nuli. Ali tokom života, sti?emo programe i sje?anja, gotovo isto kao što neki ljudi dobijaju kijavicu. Mi nismo loši kada dobijemo kijavicu, ali moramo da preduzmemo sve što možemo kako bi smo je se riješili. Sa programima je isto. Dobijamo ih. Kada vidimo program kod nekoga drugog, i mi ga imamo tako?e. Na?in da ga se riješimo je da ga o?istimo.

Dr. Hew Len je rekao,: „Postoji na?in da se riješe problemi i bolesti za svaku osobu koja je voljna da bude 100% odgovorna za kreiranje svog života. U procesu Ho’oponopono iscjeljivanja kod drevnih Hawaii-jaca, individua zahtijeva Ljubav kako bi ispravila greške unutar sebe. Vi kažete, ’Žao mi je. Molim te oproste mi za sve što se dešava unutar mene, a javlja se kao problem.’ Sama ljubav tada preobražava greške unutar vas koje se manifestuju kao problem.“

Dodao je, “Ho’oponopono ne vidi svaki problem kao iskušenje, ve? kao mogu?nost. Problem su samo ponovljena sje?anja iz prošlosti koja se pojavljuju da bi nam dala još jednu šansu da gledamo o?ima ljubavi i da djelujemo iz inspiracije.“

Ponovo sam sprije?en da sa vama podijelim detalje sa seminara. Mislim ozbiljno. Morao sam da potpišem izjavu o tome. To je uglavnom radi zaštite privatnosti ljudi koji su prisustvovali kursu. Ali mogu vam re?i ovo: radi se o potpunom preuzimanju odgovornosti za vaš život.

Znam da ste to ?uli i ranije. I ja sam. Ali ne u onolikoj mjeri u kojoj se to prikazuje na ovom kursu. Kompletna odgovornost zna?i potpuno prihvatanje svega – ?ak i ljudi koji se pojave u vašem životu i njihovih problema, jer su njihovi problemi i vaši problemi. Oni su u vašem životu, a ako preuzimate potpunu odgovornost za vlastiti život, tada treba da preuzmete potpunu odgovornost i za ono što oni doživlajavaju, tako?e. (Ponovo ovo pro?itajte. ?ikam vas.)

Ovo je vrtoglavi koncept. Živjeti ga, zna?i transformisati vlastiti život kao nikada prije. Ali samo shvatiti ideju o 100% odgovornosti je van granica prihvatanja ve?ine od nas, bez obzira na koncept.

Ali jedanput kada to prihvatite, slede?e pitanje je kako da se preobrazite tako da se i ostatak svijeta promijeni, tako?e.

Jedini siguran na?in je sa „Volim te.“ To je kod koji otklju?ava iscjeljivanje. Ali vi to vidite u sebi, ne u drugima. Njihov problem je vaš problem, upamtite, tako da rad na njima ne?e pomo?i vama. Ne treba lije?enje njima; treba vama. Vi treba da iscijelite sebe. Vi ste izvor svih iskustava.

To je suština modernizovanog Ho’oponopono procesa.

Idite naprijed i promišljajte to neko vrijeme.

Dok to radite, ja ?u nastaviti da govorim „volim te.“

Jedna od kju?nih ta?aka ovonedeljnog kursa bila je da vi djelujete bilo iz sje?anja, bilo iz inspiracije. Sje?anje je mišljenje; inspiracija je dopuštanje. Ve?ina nas živi iz sje?anja. Mi ih nismo svjesni, jer u suštini i nismo svjesni, ta?aka.

Prema ovakvom promatranju stvarnosti, Božanstvo šalje poruku odozgo prema dole, u vaš um. Ali ukoliko su u igri sje?anja – što se uglavnom i dešava – ne?ete mo?i osjetiti inspiraciju, a kamoli djelovati po njoj. Kao razultat toga, tada Božanska rije? ne može da dopre do vas. Previše ste zauzeti bukom koja se odvija u vašoj glavi da bi ste je ?uli.

Dr. Hew Len je nacrtao nekoliko ilustracija kako bi pojasnio svoje stanovište (pogledajte dijagram Položaj praznine). Osoba je trougao. On kaže da ste to vi, individua. U njenoj srži nema ni?ega sem Božanstva. To je nulto stanje gdje su granice nulte.

Inspiraciju ?ete dobiti od Božanstva. Inspiracija poti?e od Božanstva, dok je sje?anje program u kolektivnom nesvjesnom ljudske vrste. Program je kao vjerovanje, programiranje koje dijelimo sa ostalima kada ga primijetimo u drugima. Naš izazov je da o?istimo sve programe tako da se vratimo natrag u nulto stanje, gdje može doprijeti inspiracija.

Dr. Hew Len je potrošio dosta vremena na objašnjavanje kako se sje?anja me?usobno dijele. Kada u nekome opazite nešto što vam se ne svi?a, to imate u sebi, isto tako. Vaš posao je da to o?istite. Kada to uradite, tada ?e to napustiti i drugu osobu. U stvari, to ?e eventualno napustiti i cijeli svijet.

„Jedan od najupornijih programa na svijetu je mržnja žene prema muškarcu.“ Objavio je Dr. Hew Len. „Ja nastavljam sa njegovim ?iš?enjem, ali to je kao kada ?upate korov iz gigantsko velikog polja korova. Svaki pojedina?ni korov je kao noga programa. Tako je duboko ukorijenjena mržnja žene prema muškarcu. To moramo voljeti, kako bi mu dopustili da ode.“


Nijesam u potpunost shvatao sve to. To mi je izgledalo kao još jedna model ili mapa svijeta. Svaka psihologija, filozofija i religija imaju jednu mapu. Ja sam zainteresovan za ovu, jer se ?ini da može pomo?i u iscjelivanju cijele planete. Napokon, ako je Dr. Hew Len mogao lije?iti cijelo odjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca, šta je još mogu?e?

Ali Dr. Hew Len je istakao da Ho’oponopono nije lak. On zahtijeva posve?enost. „To nije Mc’Donalds pristup životu,“ rekao je. „To nije prozor na prodavnici brze hrane gdje odmah dobijete to što ste naru?ili. Bog nije osoba koja prima narudžbe. Morate se stalno fokusirati na ?iš?enje, ?iš?enje, ?iš?enje.“

Ispri?ao nam je pri?e o ljudima koji su koristili metod ?iš?enja, kako bi uradili ono što su drugi smatrali nemogu?im. Jedna od tih pri?a je bila o inžinjerki koja je radila u NASA i koja je došla njemu zbog problema sa jednom od njihovih raketa.

„S obzirom da je došla meni, pretpostavio sam da sam i ja dio problema.“ Objasnio je Dr. Hew Len. „Zato sam o?istio. Rekao sam ’žao mi je’ raketi. Kasnije, kada se inžinjerka vratila, rekla mi je da se raketa sama od sebe popravila tokom leta.“

Da li koriš?enje ho’oponoponoa uti?e na raketu? Dr. Hew Len i inžinjerka misle tako. Razgovarao sam sa njom, i rekla mi je da je nemogu?e da raketa ispravi samu sebe. Moralo je da se desi nešto drugo što je po svojoj prirodi spadalo u ?uda. Za nju, to je bilo ?iš?enje uz pomo? Dr. Hew Lena.

Ne mogu re?i da sam prihvatio ovu pri?u, ali tako?e moram priznati da nemam neko drugo objašnjenje za to.

Tokom pauze prišao mi jedan ?ovjek i rekao, “Postoji jedan famozni internet trgovac sa istim imenom kao i ti.“

Nijesam znao da li se šali pa sam rekao, „Zbilja?“

„Da, napisao je mnogo knjiga i piše za spiritualni marketing i o hipnozi. Tip je strava.“

„To sam ja.“ rekao sam.

Gospodin je izgledao veoma zbunjen. Mark Ryan je ?uo cijeli razgovor i ?inilo mu se smiješnim.

Nije važno da li ljudi znaju za moju internet popularnost ili ne, sve dok sam postajao poznat ovdje. Dr. Hew Len mi se toliko puta obratio tokom seminara tako da su ljudi mislili da me izdvaja. Neko je pitao, „Da li si ro?ak sa Dr. Hew Lenom?“ negirao sam i pitao ga zašto misli da jesam. „Ne znam; samo se ?ini da se on fokusira na tebe.“

Nikada se nijesam osje?ao izdvojenim u negativnom smislu. Volim pažnju i smatram da mi to li?no pomaže, a Dr. Hew Len je znao da sam ja napisao knjige i imam sajt na internetu. Siguran sam da je dio njega znao da, ako do mene dopre poruka ovoga lije?enja, da ?u mo?i da pomognem mnogim ljudima.

U to vrijeme nijesam znao da on, inspirisan Božanstvom, priprema mene da postanem guru. Ne guru svijetu; guru samome sebi.

Volim te


Volim Te

Ne možeš biti odbijen od i?ega što je savršeno, cijelo, kompletno, i ispravno za tebe kada si najprije svoje Sopstvo. Bivaju?i najprije vlastito Sopstvo ti automatski doživljavaš savršenstvo na na?in Božanskih Misli, Rije?i, Djela, i Aktivnosti. Dozvoljavanje tvojim zatrovanim mislima da budu prve, automatski doživljavaš nesavršenstvo u obliku bolesti, zbunjenosti, ljutnje, depresije, i siromaštva.
Dr. Hew Len

Upijao sam poruku Dr. Hew Len najbolje što sam mogao, ali bilo je toliko mnogo toga što sam htio i želio da nau?im. Uvijek sam bio dobar u upijanju novog i otvoren prema novim idejama. Dok sam bio na prvom seminaru, po?eo sam da osje?am kako je moj jedini posao u životu da kažem „Volim te“ svemu što se pojavi na mom putu, bilo da to vidim kao dobro ili loše. Što sam više ograni?avaju?ih programa koje vidim ili osjetim mogao da rastvorim, više sam mogao da postignem stanje nultih granica i donesem mir planeti kroz sebe.

Mark je imao malo više problema u prihvatanju poruke seminara. Nastojao je da ga smjesti u logi?ki okvir. Bilo mi je jasno da um nema pojma o tome šta se dešava, zato je traganje za logi?kim objašnjenjem u sebi nosilo recept za neuspjeh.
Dr. Hew Len je nanovo i nanovo isticao da postoji 15 komadi?a informacija koje su dostupne svjesnom umu, dok se 15 miliona desi u svakom trenutku. Nemamo nikakvu šansu da shvatimo sve elemente koji se odigravaju u našem životu. Moramo ih napustiti. Moramo vjerovati.

Moram da priznam da ve?ina od ovoga zvu?i suludo. U jednom trenutku tokom seminara jedan gospodin je izjavio da je vidio otvorena vrata u zidu i mrtve ljude kako lelujaju kroz njih.

„Da li ti je jasno zašto to vidiš?“ upitao ga je Dr. Hew len.

„Zato što smo ranije razgovarali o duhovima,“ neko odgovori.

„Ta?no.“ Dr. Hew Len je potvrdio. „Privukao si ih pri?om o njima. Ti ne treba da promatraš druge svjetove. Imaš dovoljno posla u ovome svijetu i u ovome trenutku.“

Ja nijesam vidio nikakve duhove. Svi?ao mi se film Šesto ?ulo, ali samo kao film. Ne želim da mi se pojavljuju duhovi i razgovaraju sa mnom.

Izgleda da je to normalno za Dr. Hew Len-a. Ispri?ao mi je da je dok je radio u mentalnoj bonici ?uo vodu u toaletima kako te?e u pono? - sama od sebe.

„Mjesto je bilo puno duhova.“ rekao je „Mnogi pacijenti su umrli na odjeljenju prethodnih godina, ali nisu shvatili da su mrtvi. Bili su još uvijek tamo.“

Oni još uvijek koriste toalet?

Izgleda da je tako.

Kao da to nije bilo dovoljno ?udno, Dr. Hew Len je nastavio da objašnjava da, ako ste ikada razgovarali sa nekim i primijetili kako su zjenice o?i te osobe gotovo potpuno bijele, sa tmurnim filmom oko ivica, onda je ta osoba sigurno opsjednuta.

„Nemojte ni pokušavati da razgovarate sa njima.“ savjetovao je. „Umjesto toga, samo se ?istite i nadajte se da ?e to ?iš?enje ukloniti tamu koja ih je preuzela.“

Ja sam dosta otvorena osoba, ali ovakva pri?a o duhovima i posjednutim dušama i utvarama koje koriste toalet no?u je malo previše, ?ak i za mene. Ipak sam još uvijek ovdje. Htio sam da spoznam kona?ne tajne lije?enja kako bih mogao pomo?i sebi i drugima da postignemo bolje zdravlje, ve?u sre?u i bogatstvo. Jedino nijesam o?ekivao da ?u hodati nevidljivim svijetom i zonom sumraka kako bih došao do svoga cilja.

Jednom drugom prilikom tokom seminara ležali smo na podu rade?i vježbe kako bi smo otvorili energije u našim tijelima. Dr. Hew Len me pozvao k sebi.

„Kada posmatram ovu osobu, vidim sve gladne u Sri Lanki,“ rekao mi je.

Pogleda sam je, ali ja sam jedino vidio ženu kako se proteže na prostirci.

„Treba toliko mnogo da o?istimo,“ re?e Dr. Hew Len.

Upkos zbunjenosti, dao sam sve od sebe da uvježbam ono što sam razumio. Najlakši na?in da to uradim je da prosto govorim „Volim te“ cijelo vrijeme. Tako sam i radio. Jedne ve?eri kada sam pošao u toalet, osjetio sam po?etak infekcije urinarnog trakta. Izgovorio sam „Volim te“ Božanstvu dok sam osje?ao infekciju. Ubrzo sam zaboravio na to i do jutra je nestala.

Nastavio sam mentalno da izgovaram „Volim te“, ponovo i ponovo, bez obzira šta se dešava, bilo da je to izgledalo dobro ili loše. Trudio sam se da dam sve od sebe kako bih ?istio bilo šta što bi se pojavilo u trenutku, bez obzira da li sam svjestan toga ili ne. Da vam dam brz primjer kako to funkcioniše:

Jednog dana mi je neko poslao mejl koji me uznemirio. Ranije bih se time pozabavio rade?i sa emocijama ili nastoje?i da se razumijem sa osobom koja mi je poslala takvu ružnu poruku. Ovoga puta odlu?io sam da isprobam metod Dr. Hew Len-a. Tiho sam izgovarao „Žao mi je“ i „Volim te“. Te rije?i nijesam nikome posebnom upu?ivao. Jednostavno sam prizivao duh ljubavi da unutar mene iscijeli ono što je stvaralo i privla?ilo spoljašnje okolnosti.

U roku od jednog sata dobio sam drugi mejl od iste osobe. Izvinjavala se zbog prethodne poruke.

Primijetite kako nijesam preduzeo nikakvu spoljnu aktivnost kako bih dobio izvinjenje. Samo izgovaranjem rije?i „Volim te“, nekako sam unutar mene iscijelio ograni?avaju?i skriveni program u kojem smo oboje u?estvovali. Koriš?enje ovoga procesa ne zna?i da ?e se rezultati odmah pojaviti. Suština nije u tome da se postignu rezultati, ve? da se postigne mir. Kada to radite, ?esto brzo dobijete rezultate koje ste htjeli.

Na primjer, jednog dana je jedan od mojih radnika jednostavno nestao. Trebalo je da uradi odre?eni posao na važnom projektu sa hitnim rokovima. Ne samo da ga nije završio, ve? se ?inilo da je nestao sa planete.

To mi nije lako palo. Iako sam tada znao metod Dr. Hew Len-a, bilo mi je teško da kažem „Volim te“ kada je sve što sam htio da kažem bilo „Ho?u da te ubijem“. Kada god sam pomislio na to, osje?ao sam bijes.

Ipak sam nastavio da izgovaram „Volim te“, „Molim te oprosti mi“ i „Žao mi je“. Te rije?i nijesam upu?ivao nikome posebno. Govorio sam da bih govorio. Sigurno nijesam osje?ao ljubav. Iskreno, trebalo mi je tri dana da radim ovaj proces, prije nego što sam dopro makar malo bliže do mjesta mira u sebi.

I tada se pojavio moj radnik.

Bio je u zatvoru. Zvao me da mu pomognem. Pomogao sam mu i nastavio da govorim „Volim te“ dok sam se bavio njime. Iako nijesam postigao momentalne rezultate, nalaženje mira u meni je bilo dovoljno da me u?ini sre?nijim. I nekako, u tom stanju, moj radnik je osjetio to isto, tako?e. To je bilo u trenutku kada je zatražio od stražara da upotrijebi telefon, i da me nazove. Tada, kada mi je uspjelo da ga dobijem na telefon, mogao sam i da dobijem odgovore koji su mi trebali, da završim svoj hitni projekat.

Kada sam bio na prvom kursu Ho’oponopono-a koji je držao Dr. Hew Len, on je pohvalio moju knjigu Faktor atraktora. Rekao mi je da kako budem ?istio sebe, tako ?e rasti i vibracije moje knjige, i svako ko je bude ?itao mo?i ?e da ih osjeti. Ukratko, kako se ja budem poboljšavao, tako ?e i ?itaoci moje knjige.

„A šta sa knjigama koje su ve? prodate?“ pitao sam. Moja knjiga je bila bestseler i doživjela je mnogo izdanja. Brinuo sam o svim tim ljudima koji su ve? imali moju knjigu.

„Te knjige nisu negdje tamo,“ on je objašnjavao, još jedanput razbijaju?i moj um svojom misti?nom mudroš?u. „One su još uvijek u tebi.“

Ukratko, ne postoji „negdje tamo.“

Morao bih da napišem cijelu kniigu da bih pojasnio ovu naprednu tehniku u detalje kako zaslužuje – zbog ?ega i pišem ovu uz saglasnost Dr. Hew Len-a. Dovoljno je re?i da kada god želite da popravite nešto u svom životu, od finansija do veza, postoji samo jedno mjesto na koje treba da se uputite: unutar vas.

Nisu svi koji su bili na seminaru prigrlili to što je govorio Dr. Hew Len. Pri kraju zadnjeg dana, po?eli su da ga bombarduju pitanjima, koja su sva bila logi?na, kao:

„Kako moje ?iš?enje može da uti?e na druge?“

„Gdje je slobodna volja u svemu tome?“

„Zašto nas napada tako mnogo terorista?“

Dr. Hew Len je ?utao. ?inilo se kao da gleda pravo u mene, pa sam sjeo u sam kraj sobe. Izgledao je isfrustriran. Uzimaju?i u obzir da se cijela njegova poruka ticala toga da nema „tamo negdje“, da je sve unutar vas, vjerovatno je osje?ao kako njihov nedostatak razumijevanja odražava njegov vlastiti nedostatak razumijevanja. Izgledalo je kao da ?e uzdahnuti. Samo mogu zamisliti kako je govorio unutar sebe, „Žao mi je. Volim te.“

Primijetio sam da mnogi ljudi na seminaru imaju Hawai-ska imena, iako nisu izgledali kao Hawai-ci. Mark i ja smo ih pitali o tome.
Re?eno nam je da nam Dr. Hew Len može dati novo ime ,ukoliko nam je to hitno. Ideja se sastojala u tome da se identifikujemo sa novim sopstvom u cilju nemanja sopstva i spajanja sa Božanstvom u nuli.

Znao sam za snagu novog imena. Tokom 1979 postao sam Swami Anand Manjurshi. To je bilo ime koje mi je tada dao moj tadašnji u?itelj, Bhagwan Shree Rajneesh. U tom periodu života, kada sam se borio sa svojom prošloš?u, siromaštvom, i tragaju?i za smislom, ime mi je pomoglo da po?nem ispo?etka svjež. To ime sam koristio tokom sedam godina. Bilo je prirodno da pitam da li bi Dr. Hew Len htio ili mogao da mi da novo ime.

Kada sam ga pitao u vezi toga, rekao je da ?e provjeriti sa Božanstvom. Kada se osje?ao inspirisanim, govorio je šta dobija. Oko mjesec dana poslije prvog seminara, pisao mi je:

Joe:
Ju?e sam vidio oblak kako se pojavljuje u mom umu. Sam od sebe je po?eo da se transformiše, mijenjaju?i se veoma sporo u mekano, mekano žutu. Zatim se protegao kao dijete poslije bu?enja i nestao u nevidljivo. Iz nevidljivog je izronilo ime Ao akua, „Božansko“.

Danas sam primio citat kao dio jedne mejl poruke:

„O Gospode koji si mi darovao život, daruj mi i srce puno zahvalnosti.“

Želim ti mir preko svih granica.

Mir od JA
Ihalaekala

Svidjelo mi se ime Ao Akua, ali nijesam imao nikakvu ideju kako se izgovara. Zato sam napisao poruku i zamolio za pomo?. Evo šta mi je napisao:

Joe:
A je zvuk za slovo A u rije?i otac.
O je zvuk za slovo O u Oh.
K je zvuk kao u rije?i kuhinja.
U je zvuk kao u rije?i plavo (blue).

Mir od JA Ihalaekala

Shvatio sam i uživao u svom novom imenu. Nikada ga nijesam javno upotrijebio, ali jesam kada sam pisao Dr. Hew Len-u. Kasnije kada sam napravio svoj blog (dnevnik) na Internetu odjavljivao sam se koriste?i „Ao Akua“. Veoma malo ljudi me pitalo u vezi toga. Volio sam ga, jer mi je izgledalo kao da molim Božanstvo da o?isti moj blog koriste?i frazu koju je zna?ilo, za mene, kao da razmi?e oblake kako bi se vidio Bog.

Kako je vikend kurs ve? u moju glavu usadio frazu „Volim te“, makar privremeno, htio sam još. Pisao sam Dr. Hew Len-u i zamolio ga da do?e u Texas i govori manjoj grupi ljudi o Ho’oponoponou. Ovo je bio moj plan, kako bih dobio još više od njega za sebe. On bi doletio u Texas na manju razgovor, i ostao sa mnom. Dok bi bio sa mnom, ispitivao bih ga o tome što zna, uklju?uju?i i to kako je izlije?io cijelo odjeljenje mentalno oboljelih kriminalaca. Dr. Hew Len se složio i napisao mi slede?e:

Joe:

Hvala ti što si odvojio vrijeme da me pozoveš. Nisi morao, ali si u?inio. Zahvaljujem ti se.

Predložio bih ti jedan „oblik“ intervjua za neformalnu posjetu Austin-u u februaru. Vjerovatni okvir intervjua bi mogao da bude vrsta pregleda prilaza rješevanju problema koji si obradio u svojoj knjizi, Unutrašnja avantura: Ispovjedi novinara unutrašnjeg svijeta.
Vidim da si mnogo više od voditelja, a ja mnogo više od gosta u ovom dogovoru.

?istota je veoma važna u prenosu ovih informacija, bez obzira u kojem obliku se prikazuje. Na primjer, mnogo nejasno?a postoji u tome o kakvom problemu se radi, mnogo manje nego u njegovom uzroku. Kako neko može da riješi problem, kada je mogu?e da mu nije sasvim jasan? Gdje problem treba na?i da bi se riješio? U umu? Šta je to? Ili u tijelu (za šta se ve?ina ljudi zalaže)? Ili u oboje? Vjerovatno nije ni na jednom od njih.

Vjerovatno postoji i pitanje ko ili šta rešava problem. Kao što si spomenuo u svojoj knjizi, teško je držati se ta?ne procjene, ?ak i dok neko pokušava da riješi problem koriste?i metode kao što je Forum Mogu?nosti. Da li su rasu?ivanja ili vjerovanja pravi problemi?
Neka se realni problem pojavi kako bi ga svi vidjeli.

Neformalni intervju ne bi bio o dobrom ili lošem, ispravnom ili pogrešnom metodu ili konceprtu. Bio bi o nedavnim nejasno?ama. Ti i ja ?emo imati ogroman uspjeh, ako makar za jotu o?istimo mutnu vodu.

Naravno, svaki trenutak nosi sa sobom svoje posebne ritmove i plime. Na kraju, kao što Brut kaže u Šekspirovom komadu Julije
Cezar: „Mora?emo da ?ekamo kraj dana da bi vidjeli na šta ?e iza?i.“ Tako ?emo i mi.

Reci mi šta misliš o predloženom na?inu izvedbe intervjua. Nijesam vezan za njega, kao što nije bio ni Brut do samog kraja.

Mir
Ihaleakala

Brzo sam objavio privatnu ve?eru za mene i dr. Hew Len-a. Mislio sam da ?e se možda pojaviti pet do šest ljudi. Umjesto toga više od 100 ljudi je pokazalo interesovanje. Oko 75 ljudi je uplatilo za finu ve?eru kako bi rezervisali mjesto za stolom.

Dr. Hew Len me iznenadio zahtjevom za spiskom ljudi koji bi došli. Želio je da ih ?isti. Nije mi bilo jasno šta mu to zna?i, ali sam mu poslao spisak. Napisao mi je:

Hvala ti na listi, Ao Akua

Radi se samo o ?iš?enju, šansi da budem ?isti prema osoblju i da budem ?ist prema Bogu.

Mir neka je sa tobom,
Ihalaekala

Kada je Dr. Hew Len stigao u Austin odmah je po?eo da se raspituje o mom životu.

„Knjiga koju si napisao o svom životu (odnosi se na Unutrašnje avanture) pokazuje da si radio mnogo toga kako bi postigao mir“, po?eo je.“Koja od njih zbilja djeluje?“

Razmislio sam o tome i rekao da sve imaju svoje vrijednosti, ali da je možda Proces Opcija najkorisniji i najpouzdaniji. Objasnio sam kako je to na?in preispitivanja vjerovanja da bi se došlo do onoga što zbilja jeste.

„Kada preispituješ vjerovanja, šta ti preostaje?“

Nije mi bila jasno na šta cilja.

„Zašto neko može da bude bogat, a i dalje magarac?“ iznenada me zapitao.

Iznenadio me pitanjem. Htio sam da mu objasnim da bogatstvo i „biti magarac“ ne isklju?uju jedno drugo. Nigdje ne piše da su samo an?eli bogati. Možda je odvratnoj osobi jasan stav prema novcu, tako da može biti bogata, a još uvijek svojeglava. Ali u tom momentu nijesam mogao da na?em rije?i.

„Nemam pojma,“ priznao sam. „Mislim da ne moraš da promijeniš svoju li?nost da bi bio bogat. “Jedino treba da vjeruješ da prihvataš bogatstvo.“

„Odakle ta vjerovanja dolaze?“ pitao je.

Kako sam bio na njegovim seminarima, dovoljno sam znao da bih odgovorio, „To su programi koji ljudi pokupe tokom života.“

Opet je promijenio temu rekavši kako sam ja zbilja hipnoti?an pisac. Po?eo je da govori o ideji za moju knjigu o Ho’oponoponou.

„Da li si spreman da sada napišeš knjigu za mene?“ upitao sam.

„Hajde da vidimo kako vikend proti?e“, rekao je.

„Kada ve? pri?amo o tome, kako ?emo sa ve?erom?“ upitao sam. Uvijek sam volio da držim kontrolu nad situacijom kako bih bio siguran da dobro postupam i da ljudi dobijaju to što ho?e.

„Ja nikada ne planiram,“ rekao je. “Vjerujem Božanstvu.“

„Ali prvo ?eš ti da govoriš, pa ja, ili kako? I da li imaš neki uvod koji bi želio da pro?itam za tebe?“

„Vidjet ?emo,“ re?e. „Ne planiraj.“

To me unespokojilo. Volim da znam šta se o?ekuje od mene. Dr. Hew Len me gurao u tamu. Ili možda ka svjetlosti. Nijesam tada bio siguran. Nastavio je da govori nešto mnogo mudrije nego što sam tada shvatao:

„Ono ?ega mi ljudi nismo svjesni u našem trenutak-po-trenutak postojanju je konstantni, neprestani otpor životu“ po?eo je. „Taj otpor nas drži u konstantnom, neprekidnom stanju pomjerenosti od našeg Samo I-Dentiteta i od Slobode, Inspiracije, i iznad svega ostalog, od samog Božanskog Kreatora. Jednostavno re?eno, mi smo pomjereni ljudi koji lutaju besciljno po, pustinji naših umova.
Nismo u stanju da obratimo pažnju na pravilo Isusa Hrista,, ’Ne opiri se. ’Nismo svjesni drugog pravila, ’Mir po?inje sa mnom.’

„Otpor nas drži u stalnom stanju nemira i duhovnom, mentalnom, fizi?kom, finansijskom i materijalnom siromaštvu,“ dodao je.
„Nasuprot Šekspiru, mi smo nesvjesni da smo u stalnom stanju otpora, umjesto da te?emo. Za svaki djeli? koji iskusimo svjesno, mi iskusimo najmanje jedan milion djeli?a nesvjesno. A jedan djeli? je neupotrebljiv za naš spas.“

Ovo ?e biti jedno izvanredno ve?e.

Tražio je da vidi prostoriju u kojoj ?e biti ve?era. To je bila ogromna balska dvorana na poslednjem spratu hotela u centru Austin-a, Texas. Upravnica je bila ljubazna i pustila nas je unutra. Dr. Hew Len je zamolio da ostane nasamo u njoj. Složila se i otišla.

„Šta si primijetio?“ upitao je.

Pogledao sam okolo i rekao, “?ilim treba da se o?isti.“

„Kakav utisak si stekao?“ upitao je. „Nema ispravnog ili pogrešnog. Utisak koji ti sti?eš ne mora da bude kao i moj.“

Dopustio sam sebi da se opustim i usmjerim pažnju. Odjedanput sam osjetio veliku gužvu, umor, tamu. Nijesam bio siguran o ?emu se radi, niti šta to zna?i, ali sam to rekao Dr. Hew Len-u.

„Soba je umorna,“ rekao je. „Ljudi dolaze i odlaze i nikada je ne vole. Treba joj odati priznanje.“

Pomislio sam kako je to pomalo ?udno. Soba je kao osoba? Ona ima osje?anja?

Dobro, kako god.

„Ova soba kaže da joj je ime Sheila.“

„Sheila? To je ime sobe?“

„Sheila želi da joj odamo priznanje.“

Nijesam znao šta da kažem na to.

„Treba da zatražimo dozvolu da boravimo ovdje ve?eras.“ Rekao je. “Zato pitam Sheilu da li se ona slaže sa tim.“

„Šta ona kaže?“ zapitao sam, osje?aju?i se pomalo budalasto.

„Kaže da je u redu.“

„To je dobro,“ rekoh, prisje?aju?i se kako je moj depozit za ovu sobu nepovratan.

Nastavio je da objašnjava, “Bio sam u jednoj dvorani u kojoj se neko spremao da drži predavanje, i razgovarao sam sa stolicom. Pitao sam, postoji li iko koga sam izostavio? Da li iko ima problem za koji bih trebao da se pobrinem’‘ Jedna od stolica je rekla,
’Znaš, bio je neki momak koji je sjedio na meni tokom prethodnog seminara i imao je finansijske probleme, i sada se osje?am mrtvom!’ zato sam o?istio taj problem, i mogao sam da vidim kako se stolica uspravljuje. Tada sam ?uo,’OK! Mogu da izdržim slede?eg momka!“

On sada razgovara sa stolicama?

Nekako sam se osje?ao otvorenim da ?ujem još o ovom neobi?nom procesu. Nastavio je da objašnjava.

„To što ja u stvari pokušavam da uradim je da podu?im sobu. Ja govorim sobi i svemu u njoj, ’da li želiš da nau?iš kako da koristiš Ho’oponopono? Na kraju, ja ?u uskoro oti?i. Zar ne bi bilo dobro kada bi ti ovo obavila za sebe?’ Neko kaže da, neko kaže ne, dok neko kaže ’Tako sam umoran!’“

Sje?am se da su neke drevne kulture sve smatrale živim. U knjizi ?iš?enje, Jim PathFinder Ewing objašnjava kako mjesta ?esto imaju zapretene energije. Ne bi bilo isuviše ludo zamisliti kako sobe i stolice imaju osje?anja. To je sigurno objašnjiva pomisao.
Ako su fizi?ari u pravu, ne postoji ništa sem energije koja ?ini da ono što opažamo izgleda ?vrsto, pa bi razgovor sa sobama i stolicama samo mogao da bude jedan na?in za preusmjeravanje te energije u jedan noviji, ?istiji oblik.

Ali da sobe i stolice odgovaraju?

Za to nijesam bio spreman u ovom trenutku.

Dr. Hew Len je pogledao kroz prozor krajolik centra. Ogromne zgrade, Vije?nica, horizont je izgledao meni prelijepo.

Ali ne i Dr. Hew Len-u.

„Ja vidim nadgrobne spomenike“, rekao je. „Grad je pun mrtvog.“

Pogledao sam kroz prozor. Nijesam vidio grobove. Ili smrt. Vidio sam grad. Ponovo, u?io sam kako Dr. Hew Len koristi obje strane svoga mozga u svakom trenutku, tako da je mogao da vidi strukture kao metafore i govori im kao da ih vidi. Ne i ja. Ja sam bio uspavan u svojim cipelama, otvorenih o?iju.

U hotelskoj sobi smo ostali oko 30 minuta. Koliko mogu re?i, Dr. Hew Len je hodao po sobi ?iste?i je, traže?i oproštaj, vole?i Sheilu, i ?iste?i, ?iste?i, ?iste?i.

U jednom trenutku je telefonirao. Osobi sa kojom je razgovarao je rekao gdje se nalazi, i tražio njene utiske. ?ini se da je dobijao potvrde svojih utisaka. Kada je završio sjeli smo za sto i pri?ali.

„Moj prijatelj kaže da ?e nam ova soba dopustiti da ve?eramo onoliko dugo koliko dugo je budemo voljeli.,“ rekao mi je.

„Kako da je volimo?“

„Samo joj reci ’Volim te’ “ odgovorio je.

To je izgledalo blesavo. Re?i „Volim te“ sobi? Dao sam sve od sebe. Ranije sam nau?io da ne morate baš da osjetite rije?i „Volim te“ za sobu, da bi funkcionisalo; jedino treba da izgovorite. Tako sam i u?inio. A kada to izgovorite nekoliko puta, po?injete i da osje?ate.

Poslije nekoliko minuta tišine, Dr. Hew Len je izgovorio nekoliko mudrosti:

„To što kao individue nosimo sa sobom, sje?anja ili inspiraciju, ima trenutan i apsolutan uticaj na sve, od ljudske vrste do minerala, biljki i životinjskog carstva,“ rekao je. „Kada Božanstvo dovede sje?anje do nule u podsvjesnom umu, on se preobrati na nulu u svim podsvjesnim umovima – kod svih njih!“

Napravio je pauzu prije nego je nastavio:

„Tako, to što se dešava u tvojoj duši trenutak za trenutkom, Joseph, dešava se u svim dušama u istom tom trenutku. Kako je divno to shvatiti. Mnogo ?udesnije je to što možeš zamoliti Božanskog Kreatora da izbriše ta sje?anja u tvom podsvjesnom umu i dovede ih na nulu, i zamijeni ih u tvojoj duši i dušama svih sa Božanskim mislima, rije?ima, djelima i akcijama.

Kako bi ste odgovorili na TO?

Jedino o ?emu sam mogao da mislim bilo je „Volim te.“

Jelo sa Božanstvom


Jelo sa Božanstvom

Modernizovani Ho’oponopono, proces pokajanja, opraštanja i preobražaja je molba Ljubavi da poništi i zamijeni štetne energije sobom. Ljubav to postiže teku?i umom, po?inju?i sa duhovnim umom, sa supersviješ?u. Zatim nastavlja kroz intelektualni um, svjesni um, osloba?aju?i ga od energija mišljenja. Kona?no, prelazi na emotivni um, podsvijest, osloba?aju?i ga od štetnih emocija
i pune?i ga sobom.
- Dr. Ihaleakala Hew Len

Preko 70 ljudi je došlo da prisustvuje ve?eri sa mnom i Dr. Hew Len-om. Nijesam ni pretpostavljao da ?e biti tako veliko interesovanje za ovoga neobi?nog u?itelja. Došli su u Austin sa Aljaske, New Yorka, i iz drugih oblasti. Neki su se dovezli iz Oklahome. Nikad ne bih mogao da doku?im zašto su svi oni došli. Neki su bili znatiželjni. Neki su bili ljubitelji mojih knjiga, kao što je Faktor privla?nosti, i željeli su da napreduju dalje sa mnom.

Još uvijek nijesam znao šta da kažem. Još uvijek nijesam znao odakle da po?nem. Dr. Hew Len se osje?ao prili?no ugodno u svemu tome. Ve?erao je za svojim stolom i svi su gutali svaku njegovu rije?. Slede?e svjedo?enje o toj ve?eri napisala je moja prijateljica Cindy Cashman (koja, uzgred da pomenem, planira da bude prva osoba koja ?e se vjen?ati u svemiru; vidi www.firstspacewedding.com).

Bila je nedelja, 25 februar 2006. Otišla sam u centar Austin-a da slušam govor Dr. Hew Len-a. Sjedjela sam do njega tokom ve?ere.
Njegova poruka je da treba biti 100% odgovoran. Osjetila sam odre?ene snažne energetske pomake. Jedna dama za našim stolom krivila je jednu osobu zato što nije zvala bolnicu kada je ona imala napade astme. Dr. Hew Len je na to rekao:

„Ja sam jedino zainteresovan za tebe i ?uo sam da treba da piješ više vode, što ?e ti pomo?i u vezi astme.“

Njena energija se odmah preusmjerila od okrivljavanja ka zahvalnosti. Primijetila sam kako sam je tiho osu?ivala govore?i u sebi
„Ona je kriva,“ i kako želim da se udaljim od takvih ljudi. To što je u?inio Dr. Hew Len, bilo je da je preuzeo negativnu energiju i potpuno je transformisao u vole?u, pozitivnu energiju.

Uzela sam bocu vode koju sam ponijela sa sobom. Pokazuju?i ka hotelskoj vodi, rekla sam Dr. Hew Len-u:

„Ta voda nije dobra!“

On mi je na to odgovorio: „Shvataš li šta si upravo uradila?“

Kada je to izgovorio, odmah sam shvatila da sam upravo poslala negativne vibracije prema vodi. Vau! Bila sam zahvalna što me osvijestio svojim komentarom.

Govorio mi je kako se ?isti cijelo vrijeme, u smislu kada je ona žena krivila osobu, Dr. Hew Len se zapitao: „Šta se dešava u meni pa se to pojavilo u ovoj ženi? Kako ja mogu biti 100% odgovoran?“

Poslao je svoju energiju Božanstvu i rekao:

„Hvala ti – Volim te – Žao mi je.“ ?uo je kako Božanstvo odgovara, „Reci joj da pije više vode.“

Tako?e mi je rekao, „Ja znam kako da o?istim, tako da ona dobija ono što joj treba, a ja ono što meni treba.“

On govori Bogu i Bog govori njemu. Kada sam ja ?ist svakoga ?u vidjeti onako kako ga Bog vidi.

Upitala sam Dr. Hew Len-a, da li mogu da zakažem sastanak sa njim, što je on odbio rekavši da mu je Božanstvo saopštilo da ja ve? imam unutrašnje znanje.

To je bilo lijepo ?uti.

Uglavnom, poruka koju sam ve?eras dobila je:

1. Svjedo?enje kako Dr. Hew Len transformiše gospo?inu energiju od krivice ka zahvalnosti
2. Uvi?anje kako sam osu?ivala gospo?u i vodu
3. Shvatanje sistema koji on koristi da bi ?istio sebe i kako je to mo?no i za koriš?enje svih nas
4. Da ne zaboravimo da kažemo „Hvala ti“ i „Volim te“ što ?eš?e.

Ve?eru sam zapo?eo spontanim rije?ima objašnjavaju?i kako sam ?uo o misti?nom terapeutu koji je izlije?io cijelo odjeljenje mentalno oboljelih pacijenta. Svima sam privukao pažnju. Pozvao sam da postavljaju pitanja Dr. Hew Len-u i održao sam javni govor, kao što bi Sokrat i Platon vjerovatno uradili, samo što sam se više osje?ao kao „Play-Doh“ igra?ka nego kao Platon.

Dr. Hew Len je po?eo rije?ima: „Ljudi postavljaju pitanja kao što je, ’Dobro, šta sa vjerovanjima? Šta sa emocijama? Šta sam takvim stvarima?’ Ja se ne bavim sa time. Ja se ne bavim sa ’odakle to’ vrstom bezvezarija. Ali vi ?ete me to pitati, pa prema tome moram i da se bavim time! Ali to je kao kada posegnem da nešto dohvatim i to dohvatim, a zatim me to brzo ope?e, i ja odmah spustim svoju ruku. Tako, kada se nešto pojavi, ?ak i prije nego se to pojavi, ja sam ve? povukao svoju ruku.

To je isto kao prije nego što sam ušao u ovu prostoriju – ova soba je ve? osve?ena – i prije nego što sam stupio u nju, ve? sam razgovarao sa njom. Pitao sam je za ime, jer ima ime. Zatim sam je pitao ’Da li je u redu da u?em unutra?’ Ona je rekla ’U redu, možeš.’ Ali pretpostavimo da je ona rekla ’Ne. Ti si vrsta – oprostite na izrazu – sme?a.’ Tada bih pogledao u sebe i uradio to što treba da uradim, tako da kada bih ušao, ušao bih onako kao što biste ?uli staru frazu od psihijatara, ’Spoznaj sebe!’ Dakle, ho?u da budem siguran da ulazim tu iscijeljen, bez problem prostora, makar za trenutak.“

Prekinuo sam ga kako bih ga predstavio svima. Želio sam da svi znaju ko je Dr. Hew Len i zašto smo bili tu. To što smo radili bilo je spontano i neformalno. Svima sam preporu?io da budu opušteni i otvoreni. Sa Dr. Hew Lem-om nikada niste na ?isto šta ?e re?i ili uraditi.

Postavio je pitanje zašto bi neko dobio rak plu?a. Niko nije odgovorio, ne bi mogao ni on. Istakao je kako postoje milioni informacija u svakom tenutku, ali mi smo svjesni jedva nekih dvadesetak u svakom momentu. To je tema koju je stalno ponavljao. Ali to je i bila suština njegove poruke: Mi nemamo pojma ni o ?emu.

„Nauka ne može sa sigurnoš?u re?i šta se dešava u našim životima,“ objašnajvao je. „?ak i matematika nije na?isto u vezi nule. Na kraju knjige Charles Seifes-a, Nula: Biografija opasne ideje, autor zaklju?uje, ’Svi nau?nici znaju da je kosmos nastao iz ni?ega i vrati?e se u ništa, odakle je i potekao. Univerzum po?inje i završava se sa nulom.“

Nastavio je da govori,: „Tako sam ja Univerzum moga uma vratio nazad na nulu. Nema podataka u njemu. ?uli ste za razne termine vezane za to stanje: praznina, ?istota, ništavilo. Ne zanima me kako to nazivate. Moj um je sada vra?en nazad na nulu. Nije bitno šta ?e se pojaviti, ?ak i kada nijesam svjestan toga, proces o kome ?u govoriti je konstantno stalno anuliranje, tako da mogu biti u nuli.“

Mogao sam da primijetim kako je ve?ina ljudi bila prikovana njegovim rije?ima, dok su neki, kao ja, još bili u mraku. Dr. Hew Len je nastavio da govori, „Ono što se dešava je da jedino kada je vaš um u stanju nule, kreativnost može da se pojavi, i to se zove ’inspiracija.’ Na Hawajskom inspiracija se zove Ha.

Dakle, ako ikada odete na Hawaii-e treba da znate da rije? Ha zna?i ’inspiracija.’ Wai je ’voda’ a I je ’Božanstvo.’ ’Hawaii’ je ’dah i voda Božasnstva.’ To je ono što rije? Hawaii zna?i. Rije? hawaii je sama po sebi proces pro?iš?avanja, tako kada se na?em bilo gdje i provjeravam – ja kažem, na primjer, prije nego što u?em u sobu, ’Šta je to što treba da o?istim, a za to ne znam? Nemam pojma o ?emu se radi, pa šta je to onda? Tako, ako primijenim proces ?iš?enja koji se naziva ’Hawaii,’ od njega ?u dobiti podatke kojih uopšte nijesam svjestan, i koji ?e me vratiti u nulu.

Samo u nuli ... i to što treba da shvatite je da um može da služi samo jednog od dva gospodara u jednom trenutku. Ili ?e služiti to što se dešava u vašem umu ili ?e služiti inspiraciji. Ona druga stvar se zove sje?anje.“

Ovo je postajalo sve fascinantnije. Odatle je Dr. Hew Len otišao dublje.

„Božanska Inteligencija se nalazi tamo odakle dolazi sva inspiracija, i to je u vama!! To nije nigdje vani. Ne treba da idete negdje tamo. Ne treba da idete negdje tamo! Ne treba da tražite nikoga vani. To je ve? u vama! Slede?i nivo ovdje se naziva supersvijest. To je dovoljno prosto. Hawaii-ci to nazivaju Aumakua. Au zna?i ’preko svakog vremena i prostora’ a makua zna?i ’sveti duh ili bog’, što zna?i da postoji dio vas koji je bezvremen i da postoji dio vas koji nema granica. Taj dio vas ta?no zna šta se dešava.
Zatim imate svjesni um; Hawaii-ci ga zovu Uhane. Zatim imate podsvijest; hawaii-ci je zovu Unihipili.

Dakle jedna od najvažnijih stvari koje treba biti svjestan je zapitati se, ’Ko sam ja?’ Ovo o ?emu govorimo – to što dijelim sa vama – je da se vaš identite sastoji od tih elemenata uma. Sada, za vas je veoma važno da shvatite da je taj um prazan! Dakle, um je nula. Pa, ko ste vi? Vi ste Božansko postojanje – to je nula. Prema tome, zašto bi ste htjeli da budete nula?

Kada ste nula, sve vam je na raspolaganju! SVE! Dakle, to zna?i da ste stvoreni na sliku Božanstva. Bi?u jasan u vezi toga jer ?ujem izvjesne stvari, ali želim da vi budete na?isto u vezi Božanstva.

Dakle stvoreni ste na sliku Božanstva. To zna?i da ste kreirali prazninu sa jedne strane nov?i?a i beskona?nost s druge. ?im postanete voljni da se oslobodite sme?a i budete prazni, to što se momentalno dešava je da inspiracija ispunjava vaše bi?e, i tada ste besku?nici. ?ak i ne treba da znate da ste besku?nici, jer ve?inu vremena to i ne?ete znati. ’Gdje je to? Gdje je to? Ja sam ?ist! Hajde reci mi gdje je to? Više ?u da radim.’ Ve?inu vremena ne?ete ni znati.

Kada se um za nešto zaka?i, on se još više zapetlja. To je ono što Hawaii-ci nazivaju – izvinite na izrazu – Kukai Pa’a. Da li iko zna šta Kukai Pa’a zna?i. To zna?i intelektualni zatvor.“

Jedna osoba je upitala, „Ali ako vas izazove druga osoba, da li tada kažete da ste vi taj koji treba da se popravi, a ne druga osoba?“
„Ako ste u sukobu sa nekim, onda to nije sa tom osobom!“ Dr. Hew Len je objavio. „Radi se o tome da se javljaju sje?anja na koje vi reagujete. To je ono sa ?ime ste u sukobu. To se ne dešava sa drugom osobom.

Radio sam sa ljudima koji su mrzili svoga supruga ili suprugu. U jednom trenutku žena je rekla, ’Mislim o tome da odem za Njujork. Mislim da ?u imati bolje mogu?nosti.’ Tada sam ?uo kako Božanstvo kaže, ’Dobro, gdje god da ona ode, to je ono što ide sa njom!’“
Dr. Hew Len je tada objasnio da, kada ga neko kontaktira radi terapeutske sesije, on promatra sebe, ne osobu koja ga je zvala.

„Na primjer, nedavno sam dobio poziv od k?erke jedne žene stare 92 godine. Rekla je: ’Moja majka ima strašne bolove u kukovima ve? nekoliko nedjelja.’ Dok mi je govorila, ja sam postavio pitanje Božanstvu: ’Šta se to dešava u mene pa sam uzrokovao bol toj ženi?’ zatim sa zapitao, ’Kako mogu ispraviti problem u meni?’ Došli su odgovori na ta pitanja, i ja sam u?inio to što mi je bilo re?eno.

Možda nedelju dana kasnije zvala me ta žena i rekla, ’Moja majka se sada osje?a bolje!’ To ne zna?i da se problem ne?e ponovo javiti, jer ?esto ima mnogo uzroka za to što se javlja kao isti problem. Ali ja nastavljam da radim na sebi, ne na njoj.“

Druga osoba ga je zapitala u vezi rata. Htjela je da zna da li je odgovoran za njega. Preciznije re?eno, htjela je da zna šta Dr. Hew Len ?ini u vezi toga.

„Oh, ja smatram sebe odgovornim!“ Dr. Hew Len je objavio na nedvosmislen na?in. Radim ?iš?enje svaki dan, ali ne mogu re?i da ?u raditi ?iš?enje i da želim da se pobrinem za to. Samo Bog zna šta se može desiti. Ali, ja radim svoj dio, što zna?i da radim ?iš?enje, kao što je bilo ?iš?enje bolnice. Mi više nemamo odjeljenje u psihijatrijskoj bolnici za ubojice. Ono više nije tamo! Uradio sam svoj dio najbolje što sam mogao. Da sam više radio ?iš?enje, možda bi rezultati bili bolji. Ja sam ljudsko bi?e i radio sam najbolje što sam mogao.“ Vidio sam da se Dr. Hew Len umorio i osjetio sam kako želi da okon?a ovo ve?e. Ovo je bilo veli?anstveno vrijeme za sve nas.

Ali to se nije završilo na toj ve?eri.

Slede?eg jutra poslije sino?ne lekcije i ve?ere, nekoliko ljudi je imalo zajedni?ki doru?ak, uklju?uju?i mene, Dr. Hew Len-a,
Elizabeth McCall (autora knjige Tao konja), i nekolicine drugih. Kada god sam bio u blizini Dr. Hew Len-a, postajao sam miran.
Možda sam osje?ao stanje nule. A možda i nijesam. Ko zna.

Ali u jednom trenutku sam osjetio iznenadnu inspiraciju da organizujem okupljanje tokom vikenda i da ga nazovem nešto poput „Vikend manifestacije“. Ne znam odakle je došla ideja. Odnosno nijesam znao tada. Sada znam da je to bila inspiracija od Božanstva. Ali poslije doru?ka sam je osjetio kao dobru ideju koju više ne želim.

Bio sam zauzet projektima, putovanjima, promocijama, treninzima i mnogim drugim stvarima. Nijesam htio još jednu stvar koju treba da uradim. Pokušavao sam da se oduprem toj ideji. Odlu?io sam da sa?ekam i vidim da li ?e prosto sama nestati.

Ali nije. Još uvijek je bila u mojoj glavi i poslije tri dana. Dr. Hew Len mi je rekao da ako ideja postoji i poslije nekoliko ?iš?enja, treba da postupim po njoj. Tako sam napisao moj najadniji e-meil u cijelom životu i poslao ga. Na moje ?u?enje, ve? poslije tri minuta se javila jedna osoba i prijavila za sudjelovanje. Mora da je sjedila pored svog kompjutera gotovo ?ekaju?i vijesti od mene.

Ostala prijavljivanja su išla podjednako lako. Htio sam samo 25 ljudi za taj doga?aj. To je bilo ograni?enje koje sam sam postavio, jednostavno jer sam osje?ao da lakše mogu govoriti pred 25 nego pred 2500 ljudi. Pored toga, nikada ranije nijesam organizovao ovakav seminar. U stvari, nijesam imao pojma kako to da uradim.

Rekao sam dr. Hew Len-u o svojoj inpiraciji i o mojim brigama.

„Moj ti jedini savjet da ne planiraš.“ rekao je.

„Ali ja uvijek planiram,“ objasnio sam. „Ja ispisujem svoje govore, kreiram prezentacije i pomo?ne materijale. Mnogo se bolje osje?am kada znam kuda stremim svojom pri?om.“

„Bolje ?eš se osje?ati kada jednom prepustiš Božanstvu da se pobrine za tebe,“ suprotstavio se. „To ?emo da o?istimo.“

Ali znao sam šta misli s tim, jer je to došlo kao njegovo iskustvo, to je zna?ilo da je to nešto što je i on trebao da o?isti, tako?e.
Ponavljam, sve se dijeli. Tvoje iskustvo je moje iskustvo, i obratno, onda kada postanemo svjesni toga.

Dao sam sve od sebe da ne isplaniram taj doga?aj. U jednom trenutku sam se prepustio svojim strahovima i napravio uputstvo koje sam mislio da dam u?esnicima. Ali nijesam ga upotrebio niti ga ijednom više pogledao. I niko se nije zabrinuo oko toga.

Doga?aj sam zapo?eo rije?ima, „Nemam pojma šta ?u da radim tokom ovog seminara.“

Svi su se nasmijali.

„Ne, zbilja,“ rekao sam. „Nemam pojma šta ?u da kažem.“

Svi su se nasmijali ponovo.

Tada sam nastavio da govorim o Dr. Hew Len-u, o ho’oponoponou, i kako iz jastva ’ti stvaraš svoj vlastiti svijet’, zna?i mnogo više nego što oni mogu da zamisle.

„Kada se u vašem životu pojavi neko ko vam se ne svi?a,“ objasnio sam, „vi ste to stvorili. Ako ste vi kreirali svoj vlastiti svijet, onda ste i to kreirali, tako?e.“

Vikend je protekao predivno. ?ak i danas, kada gledam grupnu fotografiju sa toga doga?aja, osje?am ljubav koju smo svi dijelili.
Ovu fotografiju možete vidjeti na sajtu www.BeyondManifestation.com.

Još uvijek imam mnogo toga da nau?im.

Svjedo?anstva


Svjedo?anstva

Moraš stupiti u tamu u cilju donošenja vlastite svjetlosti
Debbie Ford, Tamna strana goni?a svjetlosti

Mnogi ljudi koji su prisustvovali ve?eri i manifestaciji koju sam organizovao doživjeli su prodorna iskustva. U ovom poglavlju ?ete mo?i da pro?itate njihove istinite pri?e, tako da ?ete mo?i da osjetite snagu ho’oponopono procesa.

Ovo je jedno koje je napisala Louis Green:

Dragi Joe,
želim da ti se ponovo zahvalim na organizovanju ve?eri sa Dr. Hew Len-om. Zahvaljujem se tako?e i Suzzane koja se pobrinula za detalje, jer je za mene naru?ila vegetarijansku hranu iz Hyatta. Uživala sam da sjedim s tobom, i Nerris-om i da vas oboje upoznam, kao i sve ostale divne ljude za našim stolom.

Osje?am se privilegovanom što sam sjedili tako da sam mogla da dobro ?ujem Dr. Hew Len-a i zbog njegove milosti i velikodušnosti kada me posavjetovao na osnovu mojih pitanja.

Dvije sedmice koje su uslijedile poslije te ve?eri donijele su mi mnogo zadivljuju?ih iskustava, koje ?u rado da podijelim sa vama. Jedna stvar na koju moram da se podsjetim je ta da je Dr. Hew Len potražio pro?iš?enje od Božanstva kako bi mi pomogao, tako da dok sam ja pokušavala da primjenjujem ho’oponopono što sam ?eš?e mogla, što je bilo povremeno, još uvijek imam koristi od njegovih molitvi.

Dobila sam narudžbenicu za pri?e Dr. Hew len-a

Odmah poslije preslušavanja zapisa

Prvo iskustvo koju ?u pomenuti je e-mejl od Suzzan-inih pozivaju?ih pri?a i odgovore poslije ve?eri sa Dr. Hew Len-om. Kupila sam Uputstvo za Instrukcije Nedostaju?eg Života i preuzela sa interneta MP3 zapise od tebe i Dr. Hew Len-a. Bukvalno sam upravo završila preslušavanje drugog zapisa kada sam dobila Suzzan-in meil.

Drugo iskustvo je vrlo neobi?no. Trebala sam da arhiviram novi sudski proces prije nego što sam krenula za Austin februara 23. Nijesam mogla na vrijeme sve da skupim i pošaljem poštom prije nego krenem, pa sam ga uputila poštom iz Austina slede?eg jutra (februara 24). Neobjašnjivo, moji materijali su se izgubili u pošti, i nisu stigli tamo gdje su upu?eni radi ispunjavanja, do ponedjeljka 6 marta.

Prošlog petka poslije podne, jedan advokat iz Connecticut-a je poslao izvode slu?aja u kapsuli koji su bili popunjeni u Canadian County-u, Oklahoma, i zamolila sam da ih popune moje kolege u Tulsi. Zamalo sam pala. To je bio moj slu?aj. Poslala sam joj e-mejl i nazvala njenu kancelariju da se raspitam kako su ga pronašli. Zatim, utrošila sam slede?ih sat vremena pokušavaju?i da nešto saznam preko interneta. Bez uspjeha.

Uzvratila mi je e-mejl i rekla da se pretplatila na internet servis koji se zove Courthouse News Services (www.courthousenews.com), koji ima veze (i vjerovatno krtice) koji nadgledaju legalna dokumenta i mišljenja u zemlji i izvještavaju o važnim , zna?ajnim ili jednostavno intrigantnim projektima.....

Kako brže do?i do rezultata


Kako brže do?i do rezultata

Ne govorite Božanstvu „Molim te oprosti mi“
Zato što božanstvo želi to da ?uje;
to govorite zato što vi treba to da ?ujete
Dr Ihaleakala Hew Len 

Uprkos svim svjedo?anstvima koja ste pro?itali u prethodnom poglavlju, ja i dalje imam svoje sumnje. Rekao sam Dr. Hew Len-u da ne mogu uvijek da odmah uo?im rezultate ?iš?enja. Rekao je: „Kada bi mogao da vidiš svu oblast rezultata tvoga ?iš?enja i ?iš?enja drugih, prepao bi se. I više bi ?istio. ?uvaš greške svijeta u svojoj duši, isto kao i ja u svojoj,“ dodao je. „Šekspir je zbilja nevjerovatan u svom uvidu: ’jadna dušo, centru moje grešne zemlje,/... (Sonet 146).

Šekspir isti?e da rezon (intelekt) dovodi do ludila, pometenosti, nejasno?e:

Razlozi iz prošlosti progone; a skorašnji ne,
Razlozi iz prošlosti mrze, kao progutana udica,
Namjerno postavljeni da izlude onoga koji ih primi...
Sonet (129)

Šekspir isti?e problem sje?anja :
Kada sam u miru slatke mirne misli
Prizivam sje?anja prošlih stvari,
Ja uzdišem za mnogim stvarima koje tražih,
I sa starim jadima novi žal moje dragocjeno vrijeme troše.
....

Zato mogu li tugovati za nestalim uvredama,
I teško zborit nanovo o tugovankama
Tužnom ra?unu samoponavljanih jadikovki,
Za koje nanovo pla?am kao da nikada platio nijesam.
(Sonnet 30)


Morrnah upozorava na Božanski dar života:

?isti, briši, i prona?i vlastitu Šangri-la. Gdje? Unutar sebe?

Šekspir i Morrnah su glasnici koji nam daju uvid u misteriju postojana.

Ja sam toliko otvoren koliko to osoba može biti – u najmanju ruku onoliko koliko to meže Joe Vitale, ili ?ak Ao Akua. Ali još uvijek nijesam shvatao suštinu onoga što je Dr. Hew Len pokušavao da mi kaže. Ali bio sam tu. Sje?am se šta sam napisao u svojim prethodnim knjigama: pometenost je divno stanje koje prethodi jasnosti.

Dakle, bi sam u tom „divnom stanju“.

Mnogi terapetu su došli kod Dr. Hew Len-a žale?i se kako se osje?aju bespomo?nim ili da se osje?aju kao da ne mogu pomo?i ljudima koje sre?u u praksi. Mogu da navedem paralelu u vezi toga. Zapo?eo sam sa programom o ?udima na sajtu www.miraclecoaching.com i htio da moji u?itelji shvate kako je da bi lije?ili druge potrebno da lije?e sebe, druge su stvari ve? bile savršene. Dr. Hew Len je to pojasnio u jednom e-mejlu na ovaj na?in:

Jedan student na kursu Samo I-Dentitija kroz Ho’oponopono prošlog vikenda održanog u Calabasas-u, odjedanput je glasno zajaukao tokom poslijepodnevne sesije dok sam govorio:

„Moj Bože, sada znam zašto osje?am mu?ninu u stomaku kada radim ?iš?enje mojih klijenata. Preuzimao sam svojom voljom njihove boli. A ne moram. Ja mogu da ih odstranim.“

Student je primio dio uvida koji „iscjelitelj“ nije. Ono što oni ne dobijaju je da je sa klijentom sve u redu. Nije problem klijent. Nije problem ni iscjelitelj. Problem je u onome što Šekspir naziva „starim jadima koji novim žalom moje dragocjeno vrijeme troši.“
Problem je u pogrešnim sje?anjima koja se ponavljaju u Podsvijesti, u Unihipili, koju „iscjelitelj“ zajedni?ki dijeli sa klijentom.

Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono je proces kojim se rešavaju žaljenje, oprašta se i, kona?no, preobražava , a koji svako može da primijeni na sebi. To je proces moljenja Božanstva da preobrati pogrešna sje?anja u Unihipili na nulu, u ništa.

Tako to stoji sa tobom. Pogrešna sje?anja u tvom Unihipili su ponavljaju?i problem, bilo da je to tvoja težina ili tvoj sin ili bilo šta drugo. A Svjesni Um, Intelekt, ne može da donese nikakav zaklju?ak o tome. On nema pojma šta se dešava.

Ovo se dešava tako što se Ho’oponopono moli Božanstvu unutra, koje zna da preobrati bilo koje ponavljaju?e sje?anje iz Unihipili na nulu.

Ovdje treba ista?i. O?ekivanja i namjere nemaju nikakv uticaj na Božanstvo. Božanstvo ?e u?initi bilo šta i bilo kada na svoj na?in i u svoje vrijeme.

U vrijeme dok još nijesam shvatao sve to, snagu sam dobijao govore?i „Volim te“. Izgledalo je dosta nevino. Kakva šteta može nastati, ako bih stalno govorio „Volim te?“. Nikakva. U stvari, nula. Kao što je jedanput Dr. Hew Len objasnio, „Da bi se otvorio put protoka Božanske dobrobiti najprije je nužno zaustaviti sje?anja. Sve dok su sje?anja (blokovi/ograni?enja) prisutni u podsvijesti, ona blokiraju Božanstvo da nam daju naš hljeb svagdašnji.“

Po?eo sam da shvatam da ovo „Volim te“ sredstvo za ?iš?enje, pojašnjavanje i brisanje, treba podijeliti sa svijetom. Sobzirom da sam dovoljno dobar preduzetnik da mogu da uo?im produkt u ovome, razgovarao sam jednim od svojih poslovnih partnera, Pat O’bryan, o pravljenju specijalnog video materijala. Brzo se složila. Dok je pisala muziku ja sam snimao ove ?etiri fraze, i tako?e napravio kopiju internet sajta... (To možete na?i na www.milagroresearchinstitute.com/iloveyou.htm.)

Internet stranica i muzika su postali bestseler za mene i Pat. Ali ono što nam je zna?ilo više od prodaje je to da smo pomagali ljudima da probude snagu jednostavnog procesa pro?iš?avanja. Zamislite hiljade ljudi kako svi govore „Volim te!“

Mark Ryan – koji mi je prvi ukazao na misterioznog terapeuta koji je pomogao iscjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca – tako?e nam se pridružio u stvaranju produkta baziranog na Dr. Hew Len-ovim uvidima.

Mark i ja smo napravili sažeti DVD. Ideja je u tome da se izvrši promjena lako i bez napora. Sve što treba da uradite je da stavite DVD u ure?aj, sjednete u fotelju i gledate šou. Ono što ?ujete su pri?e koje govorimo Mark i ja, i originalna muzika. Ono što vidite svjesno su prelijepi pejzaži, kao što su ostrva i oblaci. Ono što svjesno ne vidite su sublimirane poruke koje se na ekranu pojave samo na trenutak. Ove poruke su poput telegrama vašoj podsvijesti. Ti bljeskovi rije?i treba da vam pomognu da se opustite kako bi ste osjetili ljubav. Cio DVD je napravljen tako da pomogne nekome da oprosti i da voli ponovo. (vidi: www.subliminalmanifestation.com)

Ovaj produkt je napravljen kako bi pomogao ljudima da o?iste negativne blokove unutar sebe. Kako se ?iste, dolaze bliže iskustvu blaženstva stanja nultih granica bi?a.

Uo?io sam da mi ideje naviru kako sam nastavljao sa ?iš?enjem. To stanje sam po?eo da zovem Inspirativnim marketingom. U prošlosti sam pokušavao da do?em do novog proizvoda kombinacijom postoje?ih ideja ili proizvoda. Sada sam otkrio da je mnogo mo?nije, i manje stresno, da jednostavno dozvolim idejama da mi same do?u. Jedino što tada treba da uradim je da postupim po njima. Tako smo ja i Pat i napravili naš projekat. To je na?in na koji smo Mark i ja stvorili sublimirani DVD. Ideje se javljaju u mom umu i ja djelujem shodno njima.

Ako zastanete i razmotrite posljedice ovoga, možete se na?i u strahu i ?udu. Ono što govorim je da je samo nastavljanje sa ?iš?enjem daleko važnije od bilo ?ega drugog. Dok se ?istite, ideje vam dolaze. A neke od njih vas mogu u?iti veoma, veoma imu?nim.

Dr. Hew Len je ponudio nekoliko na?in za konstantno ?iš?enje. Jedan od njih je simbol koji mu je inspirativno došao jednog dana.
To je:


Taj simbol je stavio na svoju vizit kartu, napravio podsjetnice poput njega. (vidi www.businessbyyou.com.) Rekao je da rije? Ceeport zna?i: “?isti, briši, briši, dok se vra?aš nazad u luku – nulto stanje.”

Kako sam danas potpuno ubije?en da je ?iš?enje jedini na?in da se brže do?e do rezultata, nosim dvije oznake. Tako?e sam postavio simbol svuda, od mojih kola preko moga kompjutera, nov?anika, do sale za vježbu. Postavio bi ga i na ?elu kada bih bio siguran da ne bi izgledalo ?udno. Naravno, uvijek bih ga mogao istetovirati.

Jednog dana, kada je Dr. Hew Len došao do mene kako bi smo prokomentarisali moju novu knjigu, pokazao sam mu moju novu poslovnu karticu. Prijatelj me fotografisao umom najnovijem automobilu, Paniz Esperante 2005 GTLM, ru?no sastavljenog sportskog luksuznog automobila napravljenog van Atlante. Znao sam da sam na slici izgledao samopouzdano i zra?io bogatstvom, ali nijesam imao pojma koliko je u stvari bila mo?na ta fotografija.


“Ovo je sredstvo za ?iš?enje”, rekao je Dr. Hew Len pošto je nekoliko trenutaka posmatrao tu fotografiju. “Mogao bi ?istiti sje?anja i negativitete prelaze?i ovlaš ovom tvojom karticom preko stvari, ljudi ili preko sebe.”

Bilo da je u pravu ili ne, sigurno se osje?am bolje u vezi nje i više nego rado je dajem ljudima. Odmah sam mahnuo karticom preko moga tijela, kako bih o?istio negativite oko mene. Dr. Hew Len se nasmiješio, a zatim nasmijao.

Dr. Hew Len je rekao kako je i logo za Panoz auto, originalna krijesta u obliku yin-yanga sa tri lista u njemu, tako?e sredstvo ?iš?enja. Zurio je u sjaju?e crvene, bijele i plave boje i zelenu djetelinu u njima, i kazao kako je to mo?an simbol ?iš?enja. Kako volim moj Panoz i duže ga vozim, misao kako me on ?isti dok sjedim iza upravlja?a izvla?i mi osmjeh na lice.

Najljepša stvar na mojoj vizit karti je to što sadrži sliku moga auta, sa logom Panoz-a na sredini haube. Tako vizit karat ima ve?u mo? ?iš?enja.

Siguran sam da pri?e kao što je ova mogu u?initi da ljudi misle kako je Dr. Hew Len malo van sebe. Ali bilo da mislite da je lud ili nije, rezultati koje ja i drugi postižmo sa ovako “ludim” sredstvima pro?iš?avanja, kao što su moja biznis karta ili njegov Ceeport simbol, jesu realni. Na kraju krajeva, slušanje o ljudima koji drže Ceeport simbole u svojim kancelarijama radi pove?anja prodaje vjerovatno izgleda blesavo ili u najboljem slu?aju sumnjivo. Elem, možda je to placebo efekat; to funkcioniše zato što vjerujete da funkcioniše. Ako je tako, ja kažem da treba da nastavite.

Marvin, na primjer, prodava? o kome ?ete ?itati u narednom poglavlju, ruši sve rekorde u prodaji luksuznih kola mušterijama. Rekao mi je da “svuda” drži Ceeport podsjetnice.

“Imam ih ispod svog stola, na mom plafonu, u kupaonici, u ?ekaonici, i tako dalje,“ rekao je. “Nemam popust za njihovu kupovinu, tako?e. Kupujem ih na stotine i svuda ih koristim.”

Možda njegovo vjerovanje u njih kao sredstva za pro?iš?avanje ?ini da djeluju.

Ili možda to ono samo i ?ini.

Ko bi ga znao za sigurno?

Doktor medicine mi je jedanput rekao, “Sva medicina uklju?uje pomagala i placebo efekat.”

Ako je moja vizit karta placebo, daleko je jeftinija od mnogih drugih.

Kažem, ako djeluje, koristi to.

?isti, ?isti, ?isti.

Kako zadobiti ve?e bogatstvo


Kako zadobiti ve?e bogatstvo

Ja sam “JA”.
Owau no ka “I”.

Moj drugi seminar sa Dr. Hew Len-om je bio druga?iji od prvog. Iako je i dalje poruka seminara bila vezana za ?iš?enje i brisanje programa ili sje?anja, njegov prilaz je bio mnogi opušteniji i direktniji. Po?eo je tako što je držao bejzbol lopticu i pitanjem koja je svrha igranja bejzbola.

“Pogoditi bazu,” neko re?e.

“Pobijediti,” re?e drugi.

“Držati loptu na oku,” rekoh ja.

“Tako je!” Odgovorio je Hew Len svojim jakom Hawaii-skim akcentom. “Da bi ste dostigli bazu ili pobijedili, morate držati lopticu na oku cijelo vrijeme. Ali šta je bejzbol u vašem životu?”

Svi su ?utali.

“Naše disanje,” neko re?e.

“Ovaj trenutak,” re?e neko drugi.

Dr. Hew Len je vidio da smo promašili suštinu pitanja pa nam je ponudio odgovor: ”Bejzbol je Božanstvo,” rekao je. “Morate ostati usmjereni ka povratku na nulu. Bez sje?anja. Bez programa. Nula.”

?iš?enje. ?iš?enje. ?iš?enje.

Svi vi ste ovdje da bi ste ?istili ili da ne bi ste ?istili. Možete da izaberete šta god ho?ete, ali vi ne odlu?ujete da li ?ete to dobiti ili ne.
Vi vjerujete Božanstvu da ?e u?initi ono što je pravo za vas. Da li to možete znati bolje od njega? Teško. Pustite to njemu.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Moja namjera je da budem u skladu sa Božanskim namjerama,” rekao sam Dr. Hew Len-u.

“Tim bolje za tebe, Joseph.”

Namjere su ograni?enja. Vi odlu?ujete da ho?ete parking mjestu u prvom redu. Vi to i namjeravate. Ali Božanstvo vam da parking mjesto udaljeno 1 milju. Zašto? Zato što vam je potrebno da se više kre?ete. Prepustite to njemu.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Naredna dva dana sam proveo sa Dr. Hew Len-om. Bilo nas je trinaest ljudi u sobi. U fokusu je bilo pitanje kako se problem javlja.
“Svi vi uvijek imate probleme,” rekao je. Osjetio sam otpor prema tome, ali ipak sam zapisao. ?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Problemi su sje?anja koja se ponovo odigravaju,” rekao je. “Sje?anja su programi. Oni nisu samo vaši. Oni su zajedni?ki. Na?in da se oslobodite problema je da pošaljete ljubav Božanstvu. Božanstvo ?uje i odgovara, ali na na?in koji je najbolji za sve, i u vrijeme koje je najpogodnije za sve. Vi birate, ali vi ne odlu?ujete. Božanstvo odlu?uje.”

Nijesam shvatao. ?istiti. ?istiti. ?istiti.

Marvin, momak sa Filipina širokog osmjeha je ustao, i rekao kako prodaje luksuzna kola u vrijednosti od 150 miliona $ godišnje, a da uopšte ne pokušava da bilo šta proda bilo kome. Sve što radi je ?iš?enje.

“Sve što radim je da govorim ‘Volim te’ po cijeli dan,” govorio je akcentovanim engleskom. “?istim se dok slušam ljude. Sve što radim je ?iš?enje, ?iš?enje, ?iš?enje. Uvijek ?iš?enje.”

“Ti nemaš baš nikakvu namjeru. Uopšte?” upitah, skepti?no. Mislio sam da u najmanju ruku namjerava da proda kola, s obzirom da mu je to posao.

“Nikada,” odgovorio je. “Bez o?ekivanja. Ja se samo pojavim na posao i ?istim.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Ta dva dana sam slušao pri?e o ?iš?enju prosje?nih ljudi kao što smo vi i ja. Ali sve to je teško prihvatiti. Samo ?istiti, odnosno re?i “Volim te”, pa se svijet mijenja? Prodajete više kola? Zara?ujete više? Hu?

“Vi ste potpuno odgovorni za sve to,” rekao je Dr. Hew Len. “Sve to je u vama. Sve. Bez izuzetka. Vi to morate ?istiti ili ne?e biti o?iš?eno..”

?istiti terorizam?

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?istiti ekonomiju.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?istiti - .

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“To je dio vašeg iskustva i na vama je da to i o?istite,” rekao je Dr. Hew Len.

Kada sam pošao na pauzu i telefonirao ku?i da provjerim kako je Nerissa i naši ku?ni ljubimci, Nerisa me zapanjila govore?i kako je provela cijeli dan spremaju?i iznena?enje za mene. Imala je dugu listu obaveza. Da uradi nešto za mene nije li?ilo na nju.

“Šta je to?” upitao sam.

“Glavno iznena?enje.”

“Reci mi.”

“Ne bi pogodio ni za milion godina.” Rekla je.

“Nemoj da poga?am. Nemam milion godina za to.”

Prije nego vam kažem o ?emu se radilo, vratimo se malo unazad. Nerissa je bila pod stresom jer je imala mnogo obaveza koje su je ?ekale. Nije mogla više da izdrži. Radila je jedan video za mene, a drugi za drugog klijenta. Radila je na softveru koji je htjela da objavi. Tako?e je bila u klubu kriti?ara, i trebala da brine o ku?i za vrijeme mog odsustva. Jedva da je imala vremena da isplanira dan, a kamoli posao na mnogobrojnim projektima. Zato zamislite moje iznena?enje kada mi je saopštila slede?e:

“Renovirala sam tvoj stari ormar za garderobu.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Bio sam zapanjen. Renoviranje moga ormara nije na njenoj listi obaveza, pa ?ak ni na mojoj.

“Izvadila sam svu tvoju garderobu, izvukla sve ladice, napravila nove ladice, ubacila tvoju garderobu, stavila dio stvari na vješaonike i razmjestila odje?u koja je bila na podu.”

To je za mene bio šok ništa manji nego da je napisala ?ek na 5 miliona $ na moje ime.

To je bilo nevjerovatno.

“Šta te natjeralo da to uradiš?” pitao sam.

“Željela sam da to uradim ve? neko vrijeme,” odgovorila je.

Ona je to željela? Možda jeste. Ali nije imala vremena. Ovo je palo s neba.

Dr. Hew Len kaže da kada ?istite sje?anja, ono što se probija je inspiracija. Nerissa je o?igledno bila inspirisana da preuredi moj ormar. To je metafora i dokaz da unutrašnje ?iš?enje vodi spoljašnoj realizaciji.

Ne možete da znate šta ?e biti spoljnji rezultat.

Ponavljam, možete da birate, ali ne možete da odlu?ujete.

Kasnije, ja i Dr. Hew Len smo sjedili u njegovoj motelskoj sobi kao majstor i u?enik. Jedina razlika je bila u tome što je on postupao prema meni kao prema majstoru.

“Joseph, ti si poput jednog od prvih 10 originala Boga.”

“Jesam li?”

Laskalo mi je, iako moram priznati da nijesam imao pojma o tome šta je govorio.

“Ja sam došao ovamo da probudim Božanstvo u ljudima,” govorio je. “Tvoje pisanje je hipnoti?no. To je tvoj dar. Ali tu ima još mnogo toga.”

“Više?”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“To si glavni ?ovjek za posao,” re?e. “Znaš li o ?emu se radi?”

Nijesam imao pojma i to sam rekao.

“Ti si Isus za posao,” rekao je, “klju?ni ?ovjek za promjene.”

Dok je govorio mislio sam da je bolje da zadržim ovaj razgovor za sebe. Niko nikada u to ne?e povjerovati. Ja ne bih.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Kada sam se družio sa Morrnah,” govorio je, misle?i na godine provedene sa kahunom koja ga je nau?ila unaprije?enom obliku Ho’oponoponoa, koji on danas podu?ava, “tokom prvih pet godina sam mislio da je luda. Ali jednoga dana je ta pomisao nestala.”
Stil govora Dr. Hew Len-a je bio isprekidan, poeti?an i vizionarski. ?inilo se da koristi lijevu i desnu stranu mozga u isto vrijeme, dok smo mi ostali naginjali jednoj ili drugoj strani. Krenuo je od pri?e kako sam spasitelj biznisa, da bi mi pri?ao o Morrnah. Na svoj na?in, to je hipnoti?no. Prikovao me pri?om. Htio sam još.

“Oko tvoje glave postoji vijenac, Joseph,” re?e, vide?i nešto što ja niti vidim niti osje?am. “Sa?injen je od simbola novca, poput orlova.”

Iz nekog razloga osjetio sam potrebu da mu pokažem prsten koji sam nosio. To je bio prsten od solidnog zlata, star 2500 godina, iz starog Rima. Pružio je ruku i ja sam ga spustio na njegov dlan.

“Rije? na prstenu je na latinskom,” rekoh, “Fidem zna?i vjerujem.”

Dr. Hew Len je ?utao dok je držao prsten. Izgledalo je kao da prima slike ili utiske. Bio sam tih dok mi se ?inilo kako se on uskla?uje sa prstenom.

“Bio si veliki govornik u prethodnom životu,” re?e, “Ali bio si napadnut i ubijen. Ovaj prsten iscjeljuje to sje?anje za tebe.”

To je zanimljivo. ?esto sam imao bljeskove sje?anja kako sam bio ?uveni govornik u prošlosti, dok sam se danas plašio govoriti u javnosti, jer sam u prošlosti bio ubijen poslije jednog govora. Mislio sam da je ta sje?anja proizveo moj ego, a ne da poti?u iz prošlosti. Na neki na?in je Dr. Hew Len pokupio moja sje?anja drže?i u ruci prsten.

“Rijetko ga nosim,” priznao sam.

“Nosi ga,” re?e. “Uvijek.”

Zurio je u prsten.

“Ovo je zapanjuju?e,” rekao je. “Ovaj prsten je nosio iscjelitelj koji je znao vrijednost rije?i ‘Spoznaj sebe’.”

Bio sam fasciniran. Dr. Hew Len je imao auru mirnog mora u olujnoj stvarnosti. Dok se svijet kovitlao, on je izgledao miran. On govori iz srca, prihvataju?i sve što dolazi i šta god je re?eno. Zurio je u mene i gledao u moja stopala.

“Joseph, moj Bože, trebalo bi da sjedim pored tvojih stopala,” re?e, pokrenut ne?im što je vidio u meni. “Ti si kao bogovi.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Mi smo ovdje samo da bi smo ?istili,” podsjetio je mene i sve druge tokom vikend seminara. “?istite stalno, neprekidno, da bi ste o?istili sva sje?anja kako bi vas Božanstvo moglo inspirisati da uradite to što treba da se uradi.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Tokom kursa sjetio sam se da sam radio ?is?enje na jednoj od mojih knjiga, ali nijesam i na drugoj. Utrošio sam vrijeme vole?i knjigu Faktor privla?nosti, koja je postala bestseler broj jedan. Ali nijesam utrošio puno vremena na voljenje jedne od mojih drugih knjiga, Svake sekunde se ra?a jedan mušterija, koja se nije tako dobro prodavala. To sam shvatio uz osje?aj prolaska munjevite energije uz ki?mu. To je razlog zašto nije tako dobro prolazila kao moje druge knjige.

Kada sam bio na prvom kursu nau?io sam kako mogu upotrijebiti gumicu na drugom kraju olovke kao pomagalo u ?iš?enju. Lagano bih udario gumicom po onome što ho?u da o?istim. To je to. To je simbol, ako ne i ?injenica u vezi ?iš?enja sje?anja. Na vrijeme sam pripremio za štampu kopiju moje nove knjige, Uputstvo sa nedostaju?im životnim instrukcijama, i stavio olovku na nju. Tokom mjesec dana svakih put bih je dotakao gumicom. Svaki put kada bih prošao kraj nje zastao bih, uzeo olovku i lagano gumicom udario po knjizi. Nazovite to blesavim. Ali to je bio psihološki okida? koji mi je pomagao da o?istim sje?anja koja su okruživala knjigu. Elem, ta knjiga je momentalno postala bestseler i bila broj jedan tokom ?etiri dana. Važnije kompanije su kupile hiljade primjeraka. Wal-Mart je bio snadbjeva?. Magazin Woman’s day je predstavio u svom ?lanku.

Ali nijesam uradio nikakvo ?iš?enje na knjizi Svakog trenutka se rodi jedan kupac. Knjiga se pojavila iz štampe. Dospjela je blizu najprodavanijh knjiga, ali nije ušla u prvih 10. Angažovao sam se u marketingu knjige. Dobila je nešto na popularnosti, ali ne i trenutnu rasprodaju. Ispri?ao sam o ovome Dr. Hew Len-u.

”U svojoj mašti potopi knjigu u posudu sa vodom i vo?em u njoj,” posavjetovao me. “Znam da zvu?i ludo. Ali zabilježi današnji dan, uradi tako sa knjigom, i vidi šta ?e se desiti.”

Iznenadio me pitanje o voditeljki Oprah.

“Da li želiš da budeš u njenom šou?”

Zamucao sam kako bih to volio u jednom momentu. Za sada još nijesam gostovao u šou Larry King-a, pa mi se gostovanje u šou Oprah Vinfri ?inilo kao ogroman skok.

“Moraš da budeš ?ist kako se ne bi zagrcnuo.” Posavjetovao me.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

“Dva autora su bila pa su ostali bez teksta.” Objasnio je.

“Ja to ne?u,” rekoh.

“Kada po?eš do Opre, to ?e biti iz njenih, a ne iz tvojih razloga.”, rekao je.

“To zvu?i promišljeno,” prokomentarisah.

“Treba da odustaneš od ideje da ljudi rade stvari zbog tebe. Oni to rade za sebe. Jedino što treba da radiš je da se ?istiš.”

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Prije nego što je otišao ponovo sam ga zapitao o godinama koje je proveo kao dio osoblja u bolnici za mentalno oboljele kriminalce.

“Jedno ho?u da ti bude jasno,” rekao je. “To nije bilo lako i to nijesam uradio sam.”

Ostao sam sa željom da saznam više. Mnogo više.

?istiti. ?istiti. ?istiti.

?ini se da svako ko je radio Ho’oponopono ima jednu hipnoti?nu pri?u da ispri?a. Na primjer kao ovu:

Dragi Dr. Hew Len,

Bila sam na Ho’oponopono skupu u Filadelfiji nedavno. Želim da ti se duboko i ponizno zahvalim što si me toplog srca podsjetio na put ka Domu. Beskrajno sam zahvalna Božanstvu, tebi, i svoj djeci koja su ti pomagali oko podu?avanja.

Ovo što slijedi su svjedo?anstva svih vrsta sa kursa. To se može podijeliti sa onima koje zanima snaga Ho’oponoponoa - ako bi to pomoglo bilo kome, uradite tako. Ako nije zanimljivo, bacite ih i neka moja zahvalnost bude dovoljna.

Duboko se zahvaljujem, iz dubine srca svima vama.

Neka vam Bog podari sav mir, mudrost, zdravlje i dug život u kojem ?ete ?istiti i vratiti se Ku?i.

Mnogo, mnogo ljubavi i blagoslova,
Dana Hayne

Svjedo?anstvo sa Ho’oponopono okupljanja u Filadelfiji

Dr. Hew Len je zapo?eo kurs lekcijama i crtežima. Iznosio je kosmologiju Ho’oponoponoa. Pitao nas je, “Ko ste vi? Da li znate?”
Zajedno smo istraživali nevjerovatno, beskrajno, bezgrani?no, totalno, kompletno, prazno, nultu realnost našeg istinskog Sopstva iz kojeg nastaje sav mir. On ga je nazivao “Dom”. Zatim smo sa njim istraživali prirodu pitanja “Šta je problem?” ”Da li ste ikada uo?ili”, pitao je ”da gdje god da je problem tu ste i vi? Da li vam to išta govori?” Kao stari Sokrat, uklju?io nas je u proces, provla?e?i pitanja i odgovore.

Malo li sam znala kako je Dr. hew Len vješto izvla?io ta skrivena sje?anja i rasu?ivanja radi ?iš?enja i preobražaja.

Uhva?ena u mrežu, podigla sam ruku, postavila pitanje, i komentarisala. Me?utim, kako je dan proticao, po?injala sam da osje?am da svaki put kada bih postavila pitanje, Dr. Hew Len bi me oborio. Osje?ala sam se “odba?enom.” Svaki odgovor bi me opekao i osje?ala sam se javno osramo?enom i poniženom.

Do nedjelje ujutru sam bila toliko ljuta na Dr. Hew Len-a da sam htjela da napustim kurs. Ocijenila sam ga kao arogantnog, manipulativnog i dominantnog. Sjedila sam sva uzbu?ena, ljuta i spremna da zapla?em

Bila sam toliko ljuta, htjela sam da napustim kurs. Nesigurna u to da li da to uradim, ustala sam i pošla u kupatilo, u strahu da ?u zaplakati ako ostanem u sali. Sjela sam i osjetila bijes, u koji je moja ljutnja ve? prerasla. O, osje?ala sam takav ubila?ki bijes.
Jedan dio mene nije htio da dozvoli da taj bijes ode. Ali jedan dio mene je nastavi da zahtijeva da nastavim izgovarati, “Oprosti mi.
Oprosto mi. i Volim te,”

Nastavila sam da to izgovaram i pored svoga bijesa. I tada sam shvatila da ovo nije bilo novo osje?anje, da sam i ranije osje?ala kako se bijes probija i prerušava se u laganu vatru u pozadini moje svijesti – kada god bi me moj muž iznevjerio ili kada god (i uvijek) bi moja majka advokat insistirala kako je ona u pravu. I, ona je bila ona ?ije su rije?i mogle crno premetnuti u bijelo, zbunjuju?i nevino srce svoga djeteta.

I tada sam shvatila. Uspjela sam. Aha! To je to! To je jedno davno sje?anje, brvno u mome oku, brvno koji ja guram u tu?a srca. To je ma? sje?anja koji ja nosim u svom srcu i vu?em u moje “sada” i ubijam druge sa – Dr. Hew Len-om, majkom, mojim mužem, Bush-om, Saddam Husein-om, i bilo kim drugim koga mogu optužiti i tu umlatiti. To je ono o ?emu je govorio Dr. Hew Len, beskona?na traka koja se stalno odvija.

Nijesam otišla. Vratila sam se nazad, i osje?ala duboki mir tokom ostalog dijela dana. Tiho sam nastavila da izgovaram u mojoj glavi, “Žao mi je. Molim te oprosti mi. Hvala ti. Volim te.” Kada je poslije toga Dr. Hew Len odgovarao na pitanja, jedino sam mogla da osje?am ljubav prema njemu, nijedno od prethodnih osje?anja. On se nije nimalo promijenio. Nešto se desilo sa mojom glavom.

Neko vrijeme pošto sam se vratila u salu, Dr. Hew Len je sa nama podijelio svoje li?no iskustvo u vezi njegovog vlastitog upoznvanja sa ho’oponoponoom. On je napustio kurs ne jednom ve? tri puta, svaki put misle?i kako je instruktorka “luda?a” i svaki put protra?ivši pare za kurs. Da li zna o ?emu sam ja mislila? Da li je znao da sam i ja umalo napustila kurs misle?i kako je on lud?
Tokom naredne pauze, pažljivo sam prišla dr. Hew Len-u. Sa mnogo ljubavi, objasnio mi je da drevna, samoponavljaju?a sje?anja muške dominancije podižu svoju glavu. Rekao je kako su ta sje?anja mnogima zajedni?ka i treba puno upornosti i marljivosti da se izlije?e. To se ne?e desiti dok se ne vratim ku?i i tek tada ?u po?eti da shvatam dubinu iscjeljivanja koje se meni desilo tokom kursa.

Tokom vikenda, Dr. Hew Len nam je dao oru?e za preobražaj, sredstvo koje potpuno prkosi intelektualizaciji. Ne o?ekuju?i rezultate, brižljivo, ali skepti?no sam držala olovku, rekla “kap rose” i tapnula tri rije?i koje sam napisala na listu papira, rije?i koje su za mene predstavljale probleme – “kompjuter”, “sin” i “suprug”. Ponavljam, ne bih znala snagu ovih rije?i sve dok se nijesam vratila ku?i.

Kada sam stigla ku?i, pozdravili su me sin i suprug. Obojica su se cerili, i rekli: “Pogodi šta smo nabavili dok si bila odsutna?” “Novi kompjuter?” poga?ala sam. Imali smo probleme sa kompjuterom koji je uzeo sate i sate tehni?koj ku?noj podršci sve do momenta kada sam se ozbiljno zapitala da li je ovaj kompjuter zao, ili u njemu postoje duhovi ili džini. Mnogo je bitnije da smo u zadnje vrijeme imali mnogo porodi?nih nesuglasice oko ovoga ?udljivog kompjutera tokom zadnjih nedjelja. Nije me bila briga za kompjutere. Jedino sam htjela porodi?nu harmoniju.

Bila sam malo iznena?ena kada su i sin i suprug rekli ‘da’, kupili su novi kompjuter. Upravo prethodne ve?eri su se složili da sa?ekaju još 6 mjeseci pa onda da nabave jedan sa 64-bitnim procesorom. Tada su rekli: “pogodi koji tip,” po?ela sam da nabrajam: Dell, Hewlet-Packard, Sony, Gateway, Compac itd. Nabrojala sam svaku vrstu koja mi je mogla pasti na pamet. “Ne. Ne.
Ne.” odgovarali su. “Odustajem!” rekoh.

Ja i moj muž smo zajedno ve? 30 godina i on ?ovjek je snažnih ideja. Ima gvozdenu volju, koja kada je usmjerena i svjesna nije ništa manja od fanati?ne odluke. Kada nije toliko na?isto sa sobom, njegova usmjerenost može se ?initi više kao tvrdoglavost i ništa ga ne može pomjeriti. Bio je postojan branilac PC kompjutera, i ništa, baš ništa ne bi promijenilo njegovo mišljenje. Zato kada su obojica u glas rekli “Apple!” mogli ste da me sastružete sa poda. Vidite, u suštini ja sam htjela Apple kompjuter, ali njemu nije bilo dozvoljeno da u?e u naš dom više nego li što je svinjetina dozvoljena u vrijeme košera.

To se nekome može ?initi trivijalnm. Ali ja sam u braku ve? 30 godina. I za tih 30 godina, moj brak je prešao brda i doline, u kojem smo se nas dvoje borili za zajedni?ke ciljeve jedinstva i jednakosti. Ovaj izbor kompjutera je predstavljao spuštanje ma?eva, što bi samo oni angažovani u borbi kao takvo i prepoznali. Mislim, ako bi ste mi rekli da je Kina oslobodila Tibet, ne bi bila više iznena?ena.

Sje?am se mentalnog spuštanja olovke, govorenja “kapljica rose”, i kuckanja “muž”, “sin” i “kompjuter”. Da li je 30 godina sukoba moglo tako brzo i bez napora da se rastopi? Da li je moglo izgovaranje rije?i “Žao mi je”, “Oprosti mi”, “Hvala ti” i “Volim te” da preobrazi cio život spoljnjih sukoba sa figurama mojih autoriteta – majkom, telefonskom kompanijom, i suprugom? Jedino znam da se to desilo dvije sedmice poslije kursa. Svakodnevno praktikujem to što me Dr. Hew Len nau?io, onoliko predano koliko to mogu.
Moj sin je ozdravio poslije duge produžene bolesti, a ja i moj suprug razgovaramo o stvarima koje sam držala zatvorene u sebi. O, prethodne no?i mi je rekao: ”Znaš, medena, ako bi ti voljela, mogla bi da nabaviš jedan od onih malih laptopova za sebe.”

Sumnji?avi umovi žele da znaju


Sumnji?avi umovi žele da znaju

Svrha života je da se vratimo ljubavi, trenutak po trenutak. Da bi ispunili ovu svrhu, moramo priznati da smo 100 % odgovorni za kreiranje života ovakvog kakav jeste. Moramo uvidjeti da je misao ta koja nam kreira život moment po momenat. Problemi nisu ljudi, mjesta, i situacije ve? prije naše misli o njima. Moramo do?i do toga da shvatimo da nema takve stvari kao što je “tamo vani.”

Kao što sam ranije u knjizi napomenuo, napisao sam ?lanak “Najneobi?niji terapeut na svijetu” i postavio ga na svoj blog (internet dnevnik). Tako?e sam ga dodao i na svoj sajt www.mrfire.com. Tako?e je i odštampan u David Riklan-ovoj knjizi 101 na?in da poboljšate svoj život. Ovaj ?lanak je postao najrasprostranjeniji i naj?itaniji ?lanak koji sam ikada napisao. Ljudi su ga razmjenjivali preko interneta, slali prijateljima, slali preko elektronske pošte itd. O?igledno je poruka u njemu svakoga inspirisala. Taj ?lanak je privukao pažnju moga izdava?a, John Wiley & Sons, što je dovelo do toga da napišem ovu knjigu.

Ali nije se svima svidio ?lanak. Nekoliko ljudi nije moglo da vjeruje da bilo ko, pa ?ak ni psiholog, može pomo?i mentalno oboljelim krminalcima u bolnici. Jedna osoba se pismeno obratila Dr. Hew Len-u i zatražila dokaz. Ta osoba je želejela da zna ?injenice o Dr. Hew Len-ovim iskustvima u toj mentalnoj bolnici. Ovdje je ono što je Dr. Hew Len napisao u svom detaljnom odgovoru:

Pri?a, kao i mnoge pri?e, zahtijeva pojašnjenje.

Istina je da:

1. Nekoliko godina sam proveo kao psiholog u Hawaii-jskoj Državnoj Bolnici, na psihijatrijskom odjeljenju pod upravom Hawaii-ske Državne Zdravstvene Ustanove.
2. Tri godine, od 1984 do 1987, sam radio po 20 sati dnevno kao psiholog u visoko osiguranom odjeljenju za muške pacijente koji su po?inili kriminalna djela ubistva, silovanja, upotrebe droge i napada na ljude i imovinu.
3. Kada sam ušao u to visoko osigurano odjeljenje 1984 godine kao psiholog, sve samice su bile pune nasilnih pacijenata.
4. U svakoj prostoriji je bilo po nekoliko pacijenata sa okovima oko ?lanaka i ru?nih zglobova da ne bi napadali druge.
5. Uobi?ajena pojava su bili nasilni napada pacijenata jednih na druge ili na osoblje.
6. Pacijenti nisu bili li?no uklju?eni u programe brige i rehabilitacije.
7. Na odjeljenju nije postojao nikakav programski rehabilitacioni rad.
8. Nisu postojale aktivnosti van odjeljenja, rekreacija ili bilo koja vrsta rada.
9. Posjete familija su bile izuzetno rijetke.
10. Pacijentima nije bilo dozvoljeno da napuštaju odjeljenje bez pismene dozvole psihijatra i to jedino sa lancima oko ?lanaka i ru?nih zglobova.
11. Ostajali su na odjeljenju po nekoliko godina, dok su troškovi za njihovo izdržavanje iznosili približno 30000 $ godišnje.
12. Stepen bolovanja koje je uzimalo osoblje bio je veoma visok.
13. Fizi?ko okruženje na odjeljenju je bilo sivo i nekako iscrpljuju?e
14. Osoblje na odjeljenju se u osnovi sastojalo od divnih i brižnih ljudi
15. To što sam opisao je vjerovatno tipi?no u ve?ini psihijatrijskih odjeljenja bilo gdje u zemlji.

Kada sam napustio odjeljenje u julu 1987:

1. Samice više nisu bile u upotrebi.
2. Lanci za ruke i noge više nisu bili u upotrebi.
3. Nasilni ispadi su bili veoma rijetki, obi?no kod novih pacijenata.
4. Pacijenti su brinuli sami o sebi, uklju?uju?i njihov kutak, rad, i sve zakonske obaveze prije nego bi napustili odjeljenje i samu ustanovu.
5. Rekreativne aktivnosti kao što je džoging i tenis su bile u toku, za šta nije bilo nužno odobrenje psihijatra kao ni upotreba lisica i lanaca.
6. Odvijale su se aktivnosti van odjeljenja, kao što je pranje kola, i to bez nužnog odobrenja psihijatra kao i bez upotrebe lisica i lanaca.
7. Rad na samom odjeljenju se sastojao od pravljenja kola?a i ?iš?enja cipela.
8. Porodice su im dolazile u posjete.
9. Bolovanja osoblja nisu predstavljala hroni?ni problem.
10. Fizi?ki izgled odjeljenja se zna?ajno promijenio farbanjem, održavanjem i zato što su ljudi brinuli o tome.
11. Osoblje odjeljenja je mnogo više bilo uklju?eno u podršku pacijenatima kako bi oni postali 100 % odgovorni za sebe.
12. Period od dolaska do odlaska pacijenata sa odjeljenja se zna?ajno smanjio, na nekoliko mjeseci umjesto nekoliko godina
13. Kvalitet života i osoblja i pacijenata se zna?ajno popravio od zatvorskog ka familijarnom, ljudi su brinuli jedni o drugima.

?ime sam se ja bavio kao psiholog na odjeljenju? Ja sam radio Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono proces kajanja, opraštanja, i preobražaja za sve što se odvijalo u meni, a što bih doživio bilo svjesno ili nesvjesno kao probleme prije, tokom i poslije napuštanja odjeljenja, svakodnevno.

Nijesam održao nijednu terapiju ili konsultaciju sa pacijentima na odjeljenju.

Nijesam održao nijedan sastanak sa osobljem u vezi pacijenata.

Preuzeo sam 100% odgovornost za sebe, da o?istim u sebi sve one probleme koji su se javljali u meni kao psihologom pacijenata.

Ja sam kreator onoga JA JESAM, savršen, kao što su svi i sve. Ono što nije savršeno je sme?e, sje?anja koja se javljaju, ponavljaju?i se kao osuda, ljutnja, bijes, nadraživanje, i Bog zna šta sve još i koliko toga sr..a koje se nalazi u našoj Duši.

Mir od JA,
Ihaleakala Hew Len, PhD, Chairman Emeritus
Fondacija JA, Inc. Sloboda Kosomosa

www.hooponopono.org

Mada sam još uvijek u?io ho’oponopono, ponekad sam pou?avao i druge, ako bih osjetio da su otvoreni za to. Naravno, njihova otvorenost je bila moj odraz, ne njihov. Što sam bivao ?istiji, i ljudi oko mene su postajali ?istiji. Ali to je teško prihvatiti kao ?injenicu. Mnogo je lakše i?i i mijenjati spoljašnjost nego li unutrašnjost.

U Maui-u nas je trgovac nekretninama vozio po okolini da pogledamo ku?e. Tokom puta, mnogo smo razgovarali o iscjeljivanju, spiritualnosti, filmu Tajna i li?nom razvoju. Sve to je bilo zanimljivo, ali nešto prosvjetljuju?e se odigralo tokom našeg putovanja.

Trgovac nekretninam je pro?itao moj sada popularni ?lanak o Dr. Hew Len-u i ho’oponopono Hawaii-skom procesu iscjeljivanja koji je koristio da bi izlije?io cijelo odjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca.

Kao i svakom drugom, ?lanak mu se ?inio inspirišu?im.

Dok smo se vozili po prelijepom ostrvu Maui, požalio nam se kako ne može da proda jednu ku?u. Kupac i prodavac su se me?usobno sva?ali, uzrokuju?i mnogo bijesa, ljutnje. Prodaja je zastala zbog njihove sva?e, i nije izgledalo da ?e se brzo obaviti. Trgovac nekretninama je o?igledno bio frustriran njihovim ponašanjem.

Slušao sam ga neko vrijeme dok nijesam osjetio inspiraciju da mu se obratim. „Da li bi htio da znaš kako bi vjerovatno Dr. Hew Len postupio u ovakvoj situaciji koriste?i Ho’oponopono?“ upitao sam.

„Da!“ potvrdio je o?igledno zainteresovan. „Svakako me zanima. Reci mi.“

„Ovo bi moralo da bude dobro.“ Re?e Nerissa.

„Dobro, ja nijesam Dr. Hew Len,“ po?eh, „ali pišem knjigu sa njim i bio sam na njegovim kursevima. Tako mislim da znam kako bi on riješio ovu situaciju.“

„Reci mi.“

„To što Dr. Hew Len radi je da pogleda unutar sebe kako bi vidio šta je to u njemu zajedni?ko iskustvo sa onim što on vidi vani.“, po?eo sam. „Kada je radio u bolnici za mentalno oboljele, pogledao je dosijee pacijenata. Bilo da je osje?ao odbojnost prema njihovim djelima ili nešto drugo, nije se bavio sa tom osobom; on se bavio sa osje?anjima koje je on doživio. Kako je ?istio ono što je bilo u njemu, tako su oni postajali ?istiji i zdraviji.“

„To mi se svi?a,“ odgovorio je.

„Ve?ina ljudi nema pojma šta zna?i odgovornost,“ nastavio sam.

„Žive u krivici. Kako rastu i postaju svjesniji, po?inju da shvataju da su odgovorni za to što govore ili rade. Preko toga, dok postajete svjesniji, mogli bi ste shvatati da ste odgovorni za sve što bilo ko kaže ili uradi, jednostavno zato što su i oni dio vašega iskustva.
Ako vi stvarate vlastitu realnost, onda ste vi kreirali sve što vidite, ?ak i ono što vam se ne svi?a.“

Trgovac nekretninama se smiješio klimaju?u glavom.

Nastavio sam da govorim.

„Nije bitno šta kupac ili prodava? ?ine u ovoj situaciji.“ rekoh. “Bitno je šta ti ?iniš. Ono što Dr. Hew Len radi je da prosto ponavlja
’Volim te,’ ’Žao mi je.’ Molim te oprosti mi.’ i ’hvala ti.’ On to ne govori ljudima, on to govori Božanstvu. Ideja je da se o?isti zajedni?ka energija.“

„Uradi?u tako.“ rekao je.

„Ali to ne radiš da bi dobio nešto,“ nastavio sam. „To ?iniš jer je to na?in da se o?isti kolektivna energija kako je više niko ne bi iskusio, nikada. To je ?iš?enje, i nikada ne prestajemo sa njim.“

Stao sam.

Izgledalo je kao da trgovac nekretninama shvata. O?i su mu bile širom otvorene i smiješio se.

„Ako si shvatio o ?emu se radi,“ nastavio sam, „tada je na tebi da ?istiš i lije?iš. Kako si ti meni ukazao na ovu situaciju sa kupcem i prodavcem, tada i ja treba da to ?istim, tako?e. To je sada dio moga životnog iskustva, to je nešto za šta sam i ja odgovoran, tako?e.“

Prestao sam sa ovim dok smo se i dalje vozili kako bi smo vidjeli i druge ku?e na Muai.

Nekoliko dana kasnije primio sam e-mejl od trgovca nekretninama. Rekao je da je nastavio da koristi proces Dr. Hew Len-a.

Tako to funkcioniše.

To je ljubav.

To je trajno.

I vi ste potpuno odgovorni.

Jednog dana sam vodio seminar sa Mindy Hurt, koja vodi Crkvu Jedinstva u Wimberley, Texas. Zvao se „Tajna novca.“ Kasnije sam sve u?esnike podu?io ho’oponopono metodu ?iš?enja. Poslije toga je jedan gospodin ustao i rekao, „Imam problem da kažem
’Žao mi je’ i ’Oprosti mi’.“

„Zašto?“ upitah.

To nikada ranije nijesam ?uo. Bio sam znatiželjan.

„Ne mogu da zamislim Boga ili Božanstvo puno ljubavi kojima treba moja molba za oproštaj,“ re?e, „mislim da Božanstvo nema šta da mi oprosti.“

Promislio sam o tome i malo kasnije spoznao odgovor koji treba da mu dam:

„Ti ne govoriš te re?enice da bi ti bilo oprošteno od strane Božanstva; govoriš ih da bi ti sebe o?istio. Govoriš ih Božanstvu, ali one postoje tebe da o?iste.“

Drugim rije?ima, Božanstvo nas ve? obasiplje ljubavlju. Nikada nije ni prestalo. U nultom stanju, gdje su granice nula, najbliži na?in za opisivanje bi bio stanje ljubavi. To je tu. Ali ti nisi tu. Tako kazivanjem, „Volim te, Žao mi je, Molim te oprosti mi, Hvala ti,“ vi ?istite programe u vama koji vas spre?avaju da budete ?isto stanje: ljubav.

Ponavljam, Božanstvu ne treba da radite Ho’oponopono, ve? to treba vama.

Nedavno sam primio srceparaju?i e-mejl od meni drage prijateljice. Pitala je:

„Šta bi ti rekao nekome ko je pro?itao tvoju knjigu, gledao film Tajna, ko je ?itao tvoj internet dnevnik svaki dan, ko ?ini sve što može, a još uvijek je švorc, nesre?an i gubitnik? Ja imam samo problem za problemom. To nikada ne prestaje. Šta bi ti na to rekao?“

Osjetio sam njezinu bol. Na kraju krajeva, u jednom trenutku sam i sam bio bez doma. Deset godina sam se borio sa siromaštvom.
Da bi se moj uspjeh „preko no?i“ odigrao bilo je potrebno da pro?e 20 godina. Znam kako izgleda kao da ste upali u živi pijesak.

Šta bi ste poru?ili toj osobi?

Ranije bih joj ponudio rješenja. Rekao bih pro?itaj Magiju Vjere od Claude Bristol. Pogledaj film Tajna sedam puta.

Napiši scenario o tome kakav bi život željela da imaš. Meditiraj svaki dan. Radi na vlastitim otporima.

Ali to je frontalni prilaz promjeni. Nau?io sam – i Dr. Hew Len ?e to da potvrdi – da takav prilaz probermu rijetko uspijeva.

Šta je preostalo?

Kako da ja ili vi ili bilo ko pomogne kada je neko zapao u patnju?

Prema ho’oponoponou jedini na?in je ?iš?enje sebe. Ljudi koji su bili prije mene – uklju?uju?i i one koji su mi pisali – dijele program zajedno sa mnom. Zaraženi su njime kao umnim virusom. Ne treba ih kriviti. Oni se osje?aju kao da su u klopci ili stjerani u ugao. Mogao bih im dobaciti konopac, ali naj?eš?e ga ne?e upotrijebiti, ili ho?e, samo da bi visili na njemu ili da bi se objesili.

Dakle šta ?initi?

Sve što mogu da uradim je da ?istim sebe. Dok se ja ?istim, oni se ?iste. Dok ?istimo programe koje dijelimo, oni nestaju iz ljudske rase. To je sve što radim ovih dana. To je ono što mi je Dr. Hew Len rekao da prvo radim, prilikom našeg prvog telefonskog razgovora koji smo imali tako davno: „Sve što radim je da ?istim, ?istim, ?istim.“

Sve što ja radim je da govorim, „Volim te,“ „Žao mi je,“ „Molim te oprosti mi,“ i „Hvala ti.“ Ostalo je na Božanstvu. Ne mislim da je ovo bezdušno ve? najbolja stvar koju mogu da uradim. I to je ono što upravo ?inim, ?ak i dok pišem ove rije?i.

Kona?no, razmotrite duhovnu stranu:

Kako je pri?a ove osobe koja mi je pisala sada i dio vašeg iskustva, to zna?i da je i na vama da lije?ite, isto tako. Napokon, ako ste vi kreatori svoga svijeta, onda i vi treba da ?istite ovu situaciju, tako?e, jer je sada dio vaše realnosti. Predlažem da upotrijebite re?enicu „Volim te“, kako bi ste to iscijelili.

Dok sebe iscjeljujete, osoba koja mi je pisala, i svako drugi ko dijeli ovaj program, bi?e bolje.

Izbor je ograni?enje


Izbor je ograni?enje

Mi možemo zamoliti Božanstvo koje zna našu li?nost, za iscjeljenje svih misli i sje?anja koja nas vuku natrag u ovo vrijeme.
Morrnah Simeona

Dr. Hew Len je u oktobru 2006 godine došao u Austin, Texas, da bi sa mnom proveo nekoliko dana. Kada sam ga do?ekao na aerodromu, odmah smo po?eli da pri?amo o životu, Bogu, programima, ?iš?enju, i sli?nom. Pitao me ?ime se bavim i kako se osje?am ovih dana. Rekao sam mu koliko sam bio uzbu?en.

„Postoji film u kojem jedan od likova kaže ’neki ljudi su budni, i žive u konstantnom stanju za?u?enosti.’ Ja sam prili?no blizu takvom stanju,“ rekoh. „Dešavanja su mi ?udnovata i magi?na i osje?am se razveseljenim životom.“

„Pri?aj mi još.“, zhtijevao je.

Rekao sam mu o novim kolima, koja obožavam. To je 2005 Panoz Esperante GTLM luksuzni egzoti?ni sportski auto. Pravi ih Panoz porodica. Svaki je ru?no sastavljen, svaki ima dokument proizvo?a?a, i svaki ima ime. Moj auto se zove Francine. Znao sam da Dr. Hew Len cijeni ljubav uloženu u auto, kao i ?injenicu da se prema autu ponašaju kao prema osobi. Za njega, sve je živo.

Rekao sam da ?u da gostujem u TV šou Larry Kinga kao rezultatom moje pojave u filmu Tajna. Želio je da zna kakav je Larry King.
King je direktan, prijateljski nastrojen, sa uli?nim iskustvom. Svi?ao mi se.

Nastavio sam da govorim i rekoh mu za uspjeh mojih knjiga, kao što su Faktor Privla?nosti i Uputstva za nedostaju?e životne instrukcije. Poslije nekoliko trenutaka mogao je da uvidi kako vrcam od energije.

„Šta misliš u ?emu se razlikuješ od onog trenutka kada si bio na prvom ho’oponopono seminaru?“

Promislio sam na trenutak i rekao: „Prestao sam sa kontrolama. Puštam da stvari teku. Sve što radim je da ?istim, brišem, i imam namjeru da dosegnem nulto stanje.“

Potapšao me po ramenu i nasmiješio, na na?in kojim je priznavao moje napore i da je to dobro za mene.

Krenuo je ka mojim kolima, a zatim poslije nekoliko koraka stao i zagledao se u mene.

„Skaku?eš dok hodaš,“ rekao je, gotovo u ?udu. „Gipko hodaš.“

„Da, milo mi je što te vidim.“, rekoh.

Pošli smo na ve?eru i rekao sam mu kako sam razo?aran što se moja knjiga Svakog trenutka se rodi po jedan mušterija, ne prodaje tako dobro.

„Jospeh, treba da je voliš.“

Htio sam da se moja knjiga prodaje, pa mi nije bila jasno kakve veze ima ljubav s tim.

„Joseph, kada bi imao troje djece, a jednome od njih škola ne bi dobro išla, da li bi mu rekao da si se u njega razo?arao?“

„Ne,“ odgovorih. I odjedanput me pogodio jedan uvid. Moja knjiga je moje ?edo, a ja sam govorio kako nije dobra kao druge moje knjige. To sam osjetio tako jako i duboko, da umalo nijesam zaplakao usred restorana.

„Shvatio si, Joseph.“, re?e Dr. Hew Len. „Moraš voljeti svu svoju djecu.“

Po?eo sam užasno da se osje?am zbog toga što sam isklju?io moje „dijete“, zato što se nije ponašalo dobro u školi života. Osje?ao sam se žalosno. Po?eo sam da ponavljam u mom umu „Volim te“, „Žao mi je“, „Molim te oprosti mi“ i „Hvala ti“ Božanstvu, dok sam držao osje?aj o mojoj knjizi u srcu. Kasnije, kada sam stigao ku?i i vidio knjigu, podigao sam je i prinio je srcu, grle?i je, volje?i je, i traže?i oproštaj što je nijesam poštovao samo zato što postoji.

Kasnije, dok sam se vozio sa Dr. Hew Len-om put moga doma kroz Wimberleys, Texas, rekao je kako je vidio patuljka u meni.

„Šta?“

„Jednog patuljka,“ ponovio je.

Navikao sam na to kako on vidi stvari koje ja ne vidim. On to ne bi nazvao vidovnjaštvom ve? jednim otkrovenjem u trenutku.

„Patuljak ima velike o?i i velike uši. Želi da ostane unutra i da se ne pojavljuje u javnosti.“

„To je onaj dio mene koji želi da ostane doma i radi na kompjuteru i da ne komunicira sa ljudima.“

„Ipak, to je onaj dio tebe koji voli da je u centru pažnje.“

„Dvije tre?ine mene žele da budu u šou Larry King-a i Opre i budu u centru pažnje,“ priznao sam, „dok drugi dio želi da ostane unutra i da se osami.“

„Tvoj patuljak ?e te održati pri zdravoj pameti,“ Objasnio je Dr. Hew Len. „Ljudi koji ne žele ništa drugo sem da budu priznati kao zvijezde ?e sami sebe izludjeti. Ljudi koji ne žele ništa drugo sem da žive u pe?ini drže svoju svjetlost pod košarom. Ti imaš balans.“

Kasnije toga dana sam Nerissi, mojoj ljubavi, ispri?ao o patuljku.

„Kako se zove dio tebe koji želi da bude na sceni?“ upitala je.

„Ne znam.“

Razmišljala je neko vrijeme i rekla, „Mislim da se zove Vilenjak.“

„Vilenjak?“

„Da, vilenjak. Mislim da se uklapa.“

Nasmijao sam se i morao da se složim. Slede?eg dana, kada sam rekao Dr. Hew Len-u da je Nerissa moj ekstrovertni dio nazvala Vilenjakom, snažno se nasmijao i svidjelo mu se.

„Vilenjak voli svjetlost,“ zapjevao je.

Dan nakon što je Dr. Hew Len stigao u oblast u kojoj sam živio, odvezao sam se tamo kako bi se vidio sam njim. Zatekao sam ga kako sjedi za stolom sa dvije penzionerke Meksikanke, koje su izgledale kao da upijaju svaku njegovu rije?. Mahnuo mi je da pri?em. Uzeo sam šolju kafe i krenuo da sjednem na stolicu pored njega. Zaustavio me i zamolio da sjednem u susjednu stolicu, za jedno mjesto dalje od njega, ali preko puta one dvije žene.

„Reci ovim damama ?ime se baviš,“ rekao mi je.

Rekao sam im o mojim knjigama, mom filmu, i kako pokušavam da pomognem ljudima da prona?u sre?u.

„Reci im kako rešavaš probleme,“ re?e.

„Ranije sam pokušavao da rešavam probleme, bilo da su oni moji ili nekoga drugog. Danas im dopuštam da postoje, ali zato ?istim sje?anja koja su dovela do njih. Dok to radim, problemi nestaju i ja sam dobro kada oni nestanu.“

„Joseph, možeš li da im navedeš jedan primjer?“

„Moja sestra me nervira,“ priznao sam. „Bila je dobrostoje?a, provalili su joj u ku?u, pokrali je i mnogo toga drugog. Nije sre?na i to me ?ini nervoznim. Pokušao sam da joj pomognem tako što sam joj slao novac, knjige, filmove, pa ?ak i DVD ure?aj kako bi mogla da gleda filmove. Ona nije ništa u?inila u pravcu promjene. Ali sada ne pokušavam da je promjenim.“

„Pa šta radiš?,“ jedna od njih je upitala.

„Radim na sebi,“ rekoh.“ Sada shvatam da život kojim živi nije nešto što ona ?ini. To je program, ili sje?anje, koje se odvija, i ona je uhva?ena u njihovu mrežu. To je kao da je dobila virus. To uopšte nije njena greška. I zato što ja to osje?am, zato što osje?am njenu bol, to zna?i da ja dijelim isti taj program. Treba da se ?istim. Dok se budem ?istio, program ?e nestajati i za nju, tako?e.“

„Šta radiš da bi ?istio?“

„Sve što radim je da govorim ’Volim te’, ’Žao mi je’, Molim te oprosti mi’, i ’Hvala ti’, nanovo i nanovo.“

Dr. Hew Len je objasnio kako u jednostavnoj frazi ’Volim te’ postoje tri elementa koja sve mogu da preobraze. Rekao je da su to zahvalnost, poštovanje i preobraženje. Nastavio sam da objašnjam kako ja mislim šta se doga?a.

“Fraze koje izgovaram su kao magi?ne rije?i koje otvaraju kombinacionu bravu kosmosa. Kada recitujem te fraze, koje izgledaju kao pjesma, otvaram se Božanstvu kako bi me o?istilo i izbrisalo sve programe koji me spre?avaju da budem sada i ovdje.“

Dr. Hew Len je rekao kako mu se dopao na?in na koji sam opisao kako funkcioniše ho’oponopono metod ?iš?enja.

„Re?i da je neko zaka?io virus je ispravno,“ rekao je „To je program koji se nalazi u svijetu i mi ga zaka?imo. Kada ga neko ima i vi to primijetite, i vi ga tada imate, tako?e. Ideja je da preuzmete 100% odgovornost. Kada sebe ?istite, ?istite program iz svih.“ Zastao je i dodao, „Ali ima mnogo programa. Oni su kao korov koji raste iz ni?ega. Da bi došli do nultih granica, moramo da uradimo toliko mnogo ?iš?enja da to ne možete ni zamisliti.“

Izgledalo je da gospo?e razumiju, što me iznenadilo. Govorilo smo o konceptima za um zbunjuju?im, ipak se ?inilo da im je to blisko. Nijesam mogao a da se ne zapitam, da li se one jednostavno prilago?avaju vibracijama Dr. Hew Len-a, upravo onako kao što tonska viljuška kada pusti ton podešava svu okolinu svojoj vibraciji.

Dr. Hew Len i ja smo pošli u šetnju. To je bila šetnja od pola milje na svježem jutarnjem vazduhu, po poprašnjavom šljunkovitom putu. Pored nas se kretao jelen. U jednom terenutku smo naišli na grupu pasa koji su zalajali na nas, ali smo nastavili da hodamo i pri?amo. Odjednom je Dr. Hew Len mahnuo rukom put njih, kao da ih blagosilja, i rekao: „Volimo vas.“

Psi su prestali da laju.

„Svi mi želimo da budemo voljeni,“ re?e. „Ja, ti ?ak i psi.“ Jedan mali pas iza ostalih, je lagano posko?io. Nijesam se mogao oteti utisku kako je rekao, „ta?no tako“ ili možda „Hvala ti.“

Ili ?ak, „Volim i ja tebe, tako?e.“

Naši razgovori su uvijek bili stimulišu?i. U jednom momentu me iznenadio rekavši da je naš jedini izbor u životu, da li ?emo ?istiti ili ne.

„Ti djeluješ ili iz sje?anja ili iz inspiracije,“ objasnio je. „To je to.“

Odgovorio sam, „Uvijek ljudima govorim da imaju izbor da djeluju iz inspiracije ili ne. To je slobodna volja. Božanstvo šalje poruku i ti možeš djelovati na osnovu nje ili ne. Ako tako ?iniš, sve je dobro. A ako ne, mogao bi da imaš probleme.“

„Tvoj izbor je da ?istiš ili da ne ?istiš.,“ rekao je. „Ako si ?ist, tada kada se pojavi inspiracija, ti prosto reaguješ. Ne misliš o tome. Ako misliš o tome, tada porediš inspiraciju sa ne?im, a to sa ?ime porediš je sje?anje. O?isti sje?anje i tada nemaš izbora. Imaš samo inspiraciju i djeluješ po njoj bez mišljenja, to je samo to.“

„To je kao da smo u velikoj simfoniji,“ Dr. Hew Len je objasnio. „ Svako od nas ima po jedan instrument. Ja imam jedan, tako?e.
Tvoji ?itaoci imaju svoje. Nijedan nije isti. Kako bi se koncert odvijao i svi u njemu uživali, oni treba da sviraju svoj dio, ne tu?i. U nevolji smo ako ne uzmemo naš instrument, ili mislimo da neko drugi ima bolji. To je sje?anje.“

Po?eo sam da uvi?am kako koncert ima scenske radnike, promotere i ?ista?e. Svako ima svoju ulogu.

Tako?e sam pomislio na razne ljude koje sam znao, a za koje se ?inilo da nemaju pojma o njihovom metodu uspjeha. To su James Caan, ?uveni glumac iz filma Kum i TV serije Las Vegas. Sreo sam ga nekoliko puta. Njegov uspjeh je u velikoj mjeri misterija za njega, kao što je i za mene i za vas. On je briljantan glumac, ?ak legenda. Ali jedino što radi je da bude to što jeste. On igra svoju ulogu u scenariju kosmosa.

Isto bi se moglo re?i i za mene. Nekim ljudima koje sre?em djelujem kao guru. Da su me gledali u filmu Tajna ili pro?itali bilo koju od mojih knjiga, naro?ito Faktor privla?nosti, mislili bi da imam direktnu vezu sa Bogom. Istina je da ja jedino sviram svoj instrument u koncertu života.

Kada vi svirate svoj dio, a ja moj, svijet funkcioniše. Problem nastaje kada vi ho?ete da budete ja, ili da ne budete vi.

„Ko dodjeljuje uloge?“ zapitao sam Dr. Hew Len-a.

„Božanstvo.“ Rekao je. „Nula“

„Kada su dodijeljene?“

„Mnogo prije nego što smo se ti ili ja pojavili ?ak i kao ameba.“

„Da li to zna?i da uopšte nema slobodne volje? Da smo prosto postavljeni u svoje uloge?“

„Imaš totalno slobodnu volju,“ rekao je. „Stvaraš kao kad dišeš, ali da bi djelovao iz nule moraš napustiti sva svoja sje?anja da ostanu tu.“

Moram priznati da ga nijesam potpuno razumio. Ali dio koji jesam razumio bio je da je moj posao da sviram svoj instrument. Ako ja sviram moj, tada sam dio koji je našao svoje mjesto u slagalici života. Ali ako u toj slagalici pokušam da upadnem na drugo mjesto, i da ga zauzmem, cijela slika ?e se poremetiti.

„Tvoj svjesni um ?e pokušati da sve to razumije,“ razjašnjavao je Dr. Hew Len. „Ali tvoj svjesni um je svjestan svega 15-tak dijelova informacija dok postoji 15 miliona dijelova informaciju u svakom trenutku. Tvoj svjesni um nema pojma šta se uistinu dešava.“

To nije bilo nimalo prijatno.

Svakako ne mom svjesnom umu.

Kao što sam ranije pomenuo, jednog dana sam vodio seminar pod nazivom „Tajna novca“. Svima sam rekao da ?e imati novca ako se o?iste. Ako su bez novca, tada nisu ?isti. Rekao sam Dr. Hew Len-u o tome i on se složio.

„Sje?anja mogu držati novac van domašaja,“ rekao je. „Ako ste na?isto sa novcem, ima?ete ga. Univerzum daje ako vi to prihvatate.
Sje?anja koja se ponavljaju su ta koja ga drže dalje od vas, ili da ga ne vidite.“

„Kako postajete ?isti?“

„Nastavite da govorite ’Volim te’.“

„Da li to govorite novcu?“

„Možete da volite novac, ali bolje je da to kažete Božanstvu.“ Kada ste u nuli, imate nulta ograni?enja i tada ?ak i novac može da vam do?e. Ali kada ste u sje?anjima, to ?ete odvratiti. Postoje mnoga sje?anja vezana za novac. Dok ih ?istite, ona bivaju o?iš?ena za svakoga.“

Ušli smo u kafi? i naru?ili kafu. Mjesto je bilo tiho kada smo sjeli, ali lagano se punilo i postajalo užurbanije i bu?nije. Energija na tom mjestu je rasla.

„Primje?uješ li?“ upitao je.

„Svuda bruji.“ rekoh. „Ljudi se ?ine sre?nijim.“

„Ušli smo i donijeli sa sobom ?istije sopstvo i ovo mjesto to osje?a,“ rekao je.

Pri?ao mi je o restoranima u Evropi. Nisu dobro poslovali, ali poslije njegove posjete, pove?avao se promet. To je isprobao na nekoliko razli?itih mjesta da bi vidio da li ?e se ista stvar odigrati. I jeste. Tada je otišao do vlasnika restorana i rekao mu: „Ako mi do?emo i vaš promet poraste, da li ?ete nas ?astiti jelom?“ vlasnik se složio. Dr. Hew Len bi tako ?esto dobijao jelo samo zato što bi boravio u restoranu.

Primijetio sam da ?esto ?aš?ava novcem. Ušli smo u malu radnju. Kupio je nekoliko komada obojene staklarije za svoje prijatelje.
Zatim je pljusnuo nov?anicom od 20$ na tezgu i rekao: „A ovo je za vas!“ Službenik je prirodno izgledao iznena?eno. On je dodao:
„To je samo novac!“

Kasnije u restoranu dao sam veliku napojnicu konobarici. Zurila je otvorenih usta. „To ne bih mogla da prihvatim,“ rekla je. „Da možeš,“ suprotstavih se.

Još, kasnije, došao sam na ideju za proizvod za koji sam znao da bi mogao donijeti veliko sumu novca. Dr. Hew Len je istakao,
„Univerzum te nagradio za velikodušnost. Dao si, pa si i dobio. Ja sam ti dao tu inspiraciju. Da nisi dao, ne bi ti ni bilo dato.“

Ah, i to je bila prava tajna o novcu.

„Mi Amerikanci zaboravljamo da na našim nov?anicama piše ’U boga vjerujemo’“ re?e Dr. Hew Len. „Mi to štampamo, ali ne vjerujemo u to.“

Jedanput me Dr. Hew Len pitao za moju fabriku zdrave hrane koju sam osnovao sa jednim ljekarom i nutricionistom. Predstavili smo je tržištu kao prirodnu formulu za smanjivanje holesterola i nazvali CardioSecret. (vidi www.CardioSecret.com. ) Nešto ranije smo Dr. Hew Len i ja razgovarali o imenu proizvoda kao i o imenu kompanije. Zanimalo ga je dokle smo stigli sa tim.

„Još uvijek je u statusu ?ekanja,“ rekoh. „Unajmio sam pravnika iz Administracije za hranu i ljekove da prou?i našu internet stranicu i pakovanje nešag proizvoda, tako da ?ekamo njegovo mišljenje. Ali kao rezultat rada na ovom projektu, došao sam na ideju o jednom još zanimljivijem proizvodu, nešto što zovem Fitt-a-Rita.“

Po?eo sam da objašnjavam da je Fit-a-Rita prirodna mješavina margarite (vrsta koktela) (vidi www.fitarita.com ). Dobio sam tu ideju dok sam bio na pi?u sa prijateljima. Bio sam na jednom takmi?enju u bodi-bildingu u to vrijeme, tako da je margarita bila za mene jedinstvena i rijetka stvar. Dok sam pio jednu, rekao sam: “To što nam treba je Bodi-bilders Margarita.“ ?im sam to rekao, znao sam da je to dobra ideja.

„Dobro za tebe, Joseph,“ Dr. Hew Len je rekao. „Nisi bio vezan za prvi proizvod, niti si želio da se stvari odvijaju onako kako ti ho?eš, zato ti je Božanstvo dalo ideju za zara?ivanje. Mnogi ljudi se zalijepe za jednu ideju i pokušavaju na silu da ostvare svoja o?ekivanja, a ono što rade je da blokiraju bogatstvo koje žele da prime. Dobro je za tebe Joseph, dobro.“

Bio je u pravu, naravno. Sve dotle dok budem otvoren za ideje od Božanstva, one ?e dolaziti. Pored Fit-A-Rita ideje za proizvod, dobio sam ideju i za „?iste?e podloge“. Postoje podloge na koje stavljate hranu da se o?isti kao i da se vi o?istite prije jela. (vidi www.clearingmats.com) Ali nijesam se na tome zaustavio. Dr. Hew Len je tako?e dobio ideju.

„Nikada nijesam naišao na internet stranicu koja ?isti ljude dok sjede i gledaju je.,“ rekao mi je. „Hajde da napravimo takav sajt za našu knjigu. Kada ljudi posjete tu stranicu neka ih ona ?isti sa onim što mi ubacimo na nju.“

Upravo to smo i uradili. Vidi www.zerolimits.info.

Nema kraja idejama kao i novcu koji možete ste?i jednom kada se oslobodite svojih želja i dozvolite im da vam do?u. Klju?, kao i uvijek, je jedino da nastavite da ?istite, ?istite, ?istite.

„Šta bi terapeut trebao da vidi kada gleda klijenta?“ pitao sam, žele?i da istražim specifi?ne na?ine lije?enja ljudi.

„Samo da ih voli,“ Dr. Hew Len je odgovorio.

„Ali šta ako je neko doživio traumu u jednom trenutku i nije je prebolio?“ Upitao sam žele?i da satjeram Dr. Hew Len-a u ?ošak, i prisilim ga da iscijedi neke metode koje bih mogao da upotrijebim.

„Sve što svi jedino žele je da budu voljeni,“ rekao je. „Zar to nije ono što i ti želiš? Nije važno šta kažeš ili radiš sve dok voliš tu osobu.“

„Dakle mogao bih biti Jungijanac ili Frojdovac ili Rajhijanac ili bilo šta drugo?“

„To nije važno,“ istakao je. „Ono što je važno je da voliš osobu jer je dio tebe, i tvoja ljubav ?e joj pomo?i da obriše i o?isti program aktiviran u njenom životu.“

Nijesam mogao da se pomirim sa tim odgovorom, mada sam mogao da uvidim kuda cilja.

„Jednom mi je došla žena za koju se smatralo da ima šizofreniju,“ po?eo je. „Tražio sam od nje da mi ispri?a svoju pri?u. Moraš da shvatiš da bilo šta mi ona ili bilo ko ispri?a nije prava stvar. Njihova pri?a je njihova svjesna interpretacija doga?aja. Ono što se zbilja dešava je daleko od njihove svijesti. Ali slušanje pri?e je po?etak.“

„Šta je rekla?“

„Ispri?ala mi je svoju pri?u i ja sam slušao. Samo sam nastavljao da ponavljam u svom umu ’Volim te’ Božanstvu, vjeruju?i da ?e sve što treba da bude o?iš?eno i biti o?iš?eno. U jednom trenutku mi je rekla svoje ime, koje je bilo jedno od onih sa crticom.“

„Kao Vitale-Oden ili sli?no?“

„Tako je. Znao sam da je to dio problema. Kada neko ime razdvojimo, to stvara razdvojenu li?nost. Trebala je da ima vlastito ro?eno ime.“

„Da li si je pitao da zakonski promijeni ime?“

„Nije morala da ode tako daleko,“ objasnio je. “Govore?i sebi da je njeno ime jedna rije?, po?ela je da se opušta i ponovo osje?a cijelom.“

„Ali da li je to bila promjena imena ili tvoje rije?i ’Volim te’ koje su dovele do njene promjene?“

„Ko zna?“

„Ali ja ho?u da znam,“ rekoh. „Po?eo sam Kurs o ?udima program na www.miraclescoaching.com internet strani. Ho?u da budem siguran da ?e moji u?itelji re?i i uraditi pravu stvar kako bi zbilja pomogli ljudima.“

Nastavio je da objašnjava da terapeuti misle da su tu da pomognu ljudima, ili da spasu ljude. Ali u stvarnosti njihov posao je da sebe izlije?e od programa koje vide u klijentima. Onako kako ta sje?anja nestaju kod terapeuta, tako ?e nestajati i kod klijenata.

„Nije važno šta ti ili tvoji treneri govorite ili radite, sve dok volite osobu sa kojom ste,“ ponovo je pojasnio. „Upamti, osoba koju gledaš je tvoje ogledalo. Ono što oni doživljavaju, to dijele sa tobom. O?isti taj program koji dijelite, i oboje ?e te biti dobro.“

„Ali kako?“

„Volim te.“ Re?e.

Po?eo sam da shvatam.

Pokušavao sam da shvatim kako svijet funkcioniše od momenta kada sam bio dovoljno odrastao da ?itam dje?ije knjige, a zatim stripove. „Supermena“ i „Flasha“ je bilo prili?no lako shvatiti. Danas se bavim naukom, psihologijom i filozofijom u skladu sa svojim mentalnim sklopom.

Baš kada sam pomislio da mogu da se nosim sa tim, pojavila se knjiga koja je uzburkala moj pogled na svijet. Ovoga puta ?itao sam knjigu Svjesni Govori od Balsekar-a, kada sam osjetio glavobolju.

Ako treba da sumiram poruku rije?ima koje poti?u od ?ovjeka zbunjenog knjigom, rekao bih da ništa što radimo ne poti?e od slobodne volje. To se sve zahtijeva kroz nas. Mi mislimo da smo svjesni ?inioci. Griješimo. To govori naš ego. U nekom smislu, mi smo lutke na koncu koje pokre?e Božanstvo u nama.

Sada zamislite ovo:

Ja sam momak koji je napisao knjigu Faktor privla?nosti, knjigu u kojoj se objašnjava proces od 5 koraka za imanje, ?injenje ili postajanja, šta god vi ho?ete. Ja i drugi smo upotrijebili taj metod da privu?emo sve, od bogatstva do automobila, supruga, zdravlja, poslova i bilo šta drugo što vi želite. Radi se o objavi namjere i zatim reagovanja na ono što bi se pojavilo ili iskrslo iz vaše nutrine da bi se realizovalo. Ukratko, vi ste lutkar, a svijet je vaša lutka.

Prema tome, kako ja mogu da pomirim ove dvije o?igledno potpuno razli?ite filozofije u vlastitoj glavi, a da ne pošašavim?

Mislim da to funkcioniše ovako:

Prvo, mi živimo u svijetu kojim upravljaju vjerovanja. U šta god da vjerujete, to vjerovanje ?e djelovati. Ono ?e vas provesti kroz dan, po bilo koju cijenu. Ono ?e uokviriti vaša iskustva u percepcije koje za vas imaju smisla. I kada se nešto pojavi što se ?ini da ne odgovara vašoj slici/vjerovanju o svijetu, na?i ?ete na?in da ga racionalizujete i prisilite da se uklopi. Ili ?ete uzeti valijum (za smirenje).

Drugo, ne mogu, a da se ne upitam, šta ako su obje filozofije ispravne: Mi smo i lutkari i lutke. Ali to djeluje jedino ako skrenemo sa vlastitog puta. Um je taj koji nas tjera da se prepijamo, prejedamo, veselimo, krademo, lažemo ili ?ak provedemo previše vremena brinu?i o tome kako ovaj svijet funkcioniše. Naš um je na putu prirodnog toka stvari. Naši umovi znaju da su osu?eni na neuspjeh i ne mogu da podnesu pomisao na to, zato stvaraju naviku dobrog osje?anja da bi preživjeli. U stvarnosti (ma kakva da je), vaš um je posrednik doživljavanju ushi?enja ovoga trenutka.

Ako je to tako, tada sve tehnike pro?iš?avanja – o ?emu sam govorio kao koraku tri u Faktoru privla?nosti – su tu da bi vam pomogle u posredovanju na Božanskom planu.

Na primjer, kada koristite metod kao što je Tehnika Emotivne Slobode (EFT) – vi rastvarate stvari koje vas mu?e.

Ali šta se tada dešava?

Tada preduzimate pozitivnu aktivnost.

Elem, zar ionako ne bi ste preduzelu tu pozitivnu aktivnost?

Drugim rije?ima, podsticaj da preduzmete tu aktivnost poslat vam je od Božanstva, i vaša nelagoda u vezi toga je bila posrednik.
Odbacite posrednika i vi ste ponovo natrag u jednoti sa Božanstvom, što zna?i vi ste lutka i lutkar opet.

Zato dozvolite mi da sumiram kako to meni izgleda danas:

Na ovaj svijet dolazite sa darom sebi svojstvenim. Možda to odmah znate ili ne. To možda ne znate ni sada. U jednom tenutku to ?ete osjetiti u sebi. Sada, vaš um ?e to po?eti da procjenjuje. Ako vaš um to procijeni kao loše, i?i ?ete na terapiju ili koristiti razne metode, ljekove, navike kako bi ste s time izašli na kraj, sakri?ete to, to ?ete riješiti, osloboditi se toga, ili prihvatiti. Ali jedanput kada se oslobodite posrednika koji vas spre?ava da koristite svoj dar, djelova?ete preko njega. Ukratko, bi?ete lutka Božanstva, ali ?ete biti lutkar svoga života.

Vaš je izbor da li ?ete se prepustiti toku, ili ne.

To je slobodna volja. Neki to zovu „slobodno ne?u“ jer vaša realna odluka je da djelujete po impulsu ili ne.

?ak je i veliki zabavlja? P.T. Barnum, o kome sam pisao u knjizi Svakoga dana se rodi po jedan kupac, znao to. On je regovao. On je radio stvari na visokom nivou. Ali uvijek je slijedio viši red. Na njegovom spomeniku piše: „Ne moja, ve? tvoja volja neka bude.“

On je djelovao po svojim idejama bez posredovanja uma, i dozvoljavao da rezultati budu onakvi kakvi budu, vjeruju?i da je sve to bilo dio ve?e slike univerzuma. Bio je u stanju da se prepusti dok je djelovao.

A to je korak pet u mojoj knjizi Faktor privla?nosti.

Ve?eras sam razotkrio svijet. (Mislim)

Sutra ve? nijesam bio siguran.

Ponovo ?eznem za stripovima.

„Svako ima dar,“ rekao mi je Dr. Hew Len tokom jedne od naših šetnji.

„A Tiger Woods?“ upitah, znaju?i odgovor, ali sam želio da ga dovedem do dubljih pitanja.

„On igra svoju ulogu u Božanskom planu.“

„Ali šta ako on po?ne da u?i druge da igraju golf?“

„Nikada ne?e uspjeti,“ rekao je Dr. Hew Len. „Njegova uloga je da igra golf, ne da podu?ava golf. To je uloga nekoga drugog. Svi mi imamo svoj udio.“

„?ak i vratar?“

„Da. Postoje vratari i sme?ari koji vole svoj posao,“ rekao je. „Ti ne misliš tako jer zamišljaš kako si u njihovoj ulozi. Ali oni ne mogu da igraju tvoju ulogu, isto tako.“

Odjednom sam se sjetio jedne re?enice sa jednog starog kursa samopoboljšanja: „Ako ti je Bog rekao šta da radiš, to ?eš uraditi i bi?eš sre?an. Dakle, to što radiš je ono što Bog ho?e da radiš.“

Poenta nije u tome da se opirete svojoj ulozi. Mogao bih da ?eznem da budem glumac kao James Caan, ili bodi-bilder kao Frank Zane, ili pisac kao Jack London. Mogao bih da budem dosta dobar u pisanju pjesama, ili u glumi, ili izgra?ivanju tijela, ili pisanju novela. Ali moja uloga je inspirator. Ja pišem knjige kako bih probudio ljude, ili da budem precizniji, da probudim sebe.

Kako budim sebe, tako probu?ujem i vas.

Cigare, Hamburgeri i Ubijanje Božanstva


Cigare, Hamburgeri i Ubijanje Božanstva

?iš?enje pomaže da smanjite hipoteku na vlastitu dušu.
Dr. Ihaleakala Hew Len

Jednog dana je Dr. Hew Len poželio da nešto pojede. To se desilo u ponedjeljak uve?e. Bili smo u malom gradu u kojem su svi bili zauzeti zabavljanjem turista tokom vikenda, i ?esto zatvaraju svoje radnje ponedjeljkom, da bi se odmorili. Postojalo je samo jedno mjesto za koje sam mislio da bi moglo biti otvoreno, hamburgernica zvana Burger Barn. Nijesam ?ak želio ni da spomenem to mjesto, jer sam mislio da Dr. Hew Len ne bi volio nezdravu hranu. Plus, zbog promjene mojih navika, nijesam ?ak želio ni da se provezem ni blizu prodavnice brze hrane. Ipak sam mu rekao za to.

„Burger zvu?i odli?no!“ re?e, o?igledno oduševljen.

„Jesi li siguran?“ upitah.

„O, da. Volim dobar burger.“

Odvezli smo se do toga mjesta i parkirali. Ušao je i sjeo. Na meniju nije bilo mnogo izbora za zdravu hranu.

„Ja ?u duplu pljeskavicu, dupli sir burger na bijeloj poga?i.“ Dr. Hew Len je naru?io.

Bio sam zapanjen. Po mom mišljenju to je hrana da se dobije infarkt. Meso? Sir? I vekna od bijelog hljeba? Nijesam mogao da povjerujem. Tako?e nijesam mogao da vjerujem da sam i ja naru?io isto to. Mislio sam ako je to bilo dobro za šamana, moralo je da bude dobro i za mene.

„Zar nisi zabrinut zbog takve vrste hrane?“ upitah ga.

„Nimalo,“ re?e. „Svako jutro imam viršle sa ?ilijem za doru?ak. To volim.“

„Zbilja?“

„Nije hrana to što je opasno,“ objasnio je. „Opasno je to što misliš o hrani.“

Takav komentar sam ?uo i ranije, ali nijesam vjerovao u to. Mislio sam da imam jake argumente protiv toga. Ali možda nijesam bio u pravu.

Nastavio je da objašnjava: „Prije nego što pojedem bilo šta, ja u svojoj glavi kažem hrani, ’Volim te! Volim te!’ Ako ja u ovu situaciju unosim bilo šta što bi moglo da dovede do toga da se osje?am bolesnim dok te jedem, to nisi ti! To ?ak nijesam ni ja! To je nešto što ukazuje da sam ja voljan da budem odgovoran za to!“ Tada nastavim da uživam u jelu, jer je sada ?isto.“

Još jedanput su me njegovi uvidi obasjali i probudili. Toliko mnogo vremena sam proveo ?itaju?i upozorenja o zdravoj hrani, tako da sam postao toliko paranoi?an da nijesam mogao da uživam u obi?nom hamburgeru. Odlu?io sam da uradim ?iš?enje na njemu.
Kada je hrana stigla, jeli smo je sa slaš?u.

„Ovaj hamburger je najbolji koji sam ikada jeo,“ obznanio je. Bio je pod takvim utiskom da je ustao i pitao za kuvara, a zatim mu se zahvalio. Kuvar nije navikao na to da mu ljudi odaju priznanje na dobro poprženim burgerima. Nije znao šta da kaže.

Nijesam ni ja.

Kada sam pokazivao moju ku?u Dr. Hew Len-u, kao i moju vježbaonicu, zadržao sam dah. Držao sam cigarete u Sali za vježbanje. Izgledalo je ironi?no da vježbam ujutru, a pušim uve?e, ali tako to ide; to je moj život. Ali zabrinuo sam se kako bi Dr. Hew Len mogao nešto re?i u vezi moga pušenja.

Pokazivao sam razli?ite sprave za vježbanje, slike poznatih bodibildera oka?ene po zidovima, i uvjerenje koje sam dobio za u?eš?e na takmi?enju na kojem sam bio. Pokušao sam da ga odvu?em od klupe na kojoj su bile cigarete. Ali primijetio ih je.

„Šta je to?“ upitao je.

„Cigare.“ Priznadoh sa uzdahom.

„Pušiš dok vježbaš?“

„Ne, ne, pušim uve?e,“ objasnih. „To je moje vrijeme za meditaciju. Sjednem na klupu, pušim, i osje?am se zahvalnim za život.“

?utao je za trenutak. ?ekao sam da istrese gomilu statistike o tome zašto je pušenje loše za mene. Kona?no je progovorio.

„Mislim da je to lijepo.“

„Zbilja?“ upitah.

„Mislim da bi trebalo da pušiš cigaru kada si u svom Panoz autu.“

„Kako to misliš? Da se slikam ispred naslonjen na haubu Francine sa cigarom u ruci?“

„Možda, ali mislim da bi mogao da pušiš dok je glancaš ili sklanjaš prašinu sa nje.“

„Mislio sam da ?eš da me ismiješ zbog pušenja,“ kona?no priznadoh. „Jedna osoba koja je ?itala moj dnevnik na internetu, primijetila je da sam pomenuo cigare, i napisala mi kako unosim otrove u svoj organizam i sebi nanosim zlo.“

„Pretpostavljam da ta osoba nije nikada ?ula za obi?aj Ameri?kih Indijanaca u vezi lule mira,“ rekao je, „Ili kako pušenje u mnogim plemenima predstavlja prolaz i na?in za povezivanje i zajedništvo, i da postanu kao porodica.“

Opet sam u?io kako je za Dr. Hew Len-a ljubav klju? za sve. Kada volite, tada se stvari mijenjaju. Pušenje je loše kada mislite da jeste; hamburgeri su loši kada mislite da jesu. Kao i sa svim u drevnoj Hawaii-skoj tradiciji, sve po?inje sa mišlju, a najve?i iscjelitelj je ljubav.

Kona?no sam po?eo da ga shvatam, i kao je važno dospjeti do stanja nultih granica. Ali nisu se svi osje?ali kao ja.

Jedne ve?eri prisustvovao sam tele-seminaru (seminar preko telefonske konferencijske veze) i svima rekao za moja iskustva sa Dr. Hew Len-om, od ?ega sam vam ve?inu ve? rekao. Pažljivo su slušali. Postavljali su pitanja. Izgledalo je kao da razumiju to što sam im objašnjavao. Ali na moje iznena?enje, na kraju razgovora vratili su se svom starom na?inu razmišljanja. Dok su svi složili da treba da preuzmemo 100% odgovornost za svoje živote, opet su govorili o drugima. Dok su se svi složili da je metod ?iš?enja kojem me nau?o Dr. Hew Len mo?an, opet su se vratili svojim starim navikama.

Jedna osoba je rekla: „Ne želim da kažem ’Žao mi je’, jer bilo šta da kažem poslije ’Ja sam’ je ono što ?u da postanem.“

Želio sam da kažem, „Dobro, to možemo da o?istimo,“ znaju?i da je njena izjava bila samo jedno vjerovanje. Ali prosto sam rekao, „Dr. Hew Len govori da se radi sve ono što djeluje za tebe.“

Moram priznate da je ovo u po?etku na mene djelovalo frustriraju?e. Ali tada sam shvatio da ja treba to da o?istim, tako?e. Na kraju, ako preuzimam 100% odgovornost za svoja iskustva, i oni su moje iskustvo. I ako je jedino oru?e sa kojim ?istim „Volim te“, onda sa tim treba da ?istim to što vidim u drugima, jer je to što vidim u drugima u meni.

Ovo je vjerovatno najteži dio ho’oponoponoa za razumijevanje. Nema ništa vani. Sve je u tebi. Sve što doživiš je unutar tebe.

Jedna osoba me izazvala povodom toga pitanjem, „A šta za onih 50 miliona ljudi koji su glasali za predsjednika kojega ja ne volim? Jasno je da ja nemam ništa sa njihovim akcijama!“

„Gdje ti doživlajvaš tih 50 miliona ljudi?“ upitao sam.

„Kako to misliš gdje ih doživljavam?“ uzvratio je. „?itam o njima, vidim ih na televiziji, i ?injenica je da su glasali za njega.“

„Ali gdje doživljavaš sve te informacije?“

„U svojoj glavi, kao novosti.“

„Unutar sebe, je li?“ Upita sam.

„Dobro, ja obra?ujem informaciju unutar sebe, da, ali oni su izvan mene. Ja nemam 50 miliona ljudi u sebi.“

„U stvari, imaš,“ rekao sam. „Ti ih doživljavaš unutar sebe, tako da oni ne postoje dok ne pogledaš unutar sebe.“

„To je kao kada drvo padne u šumi, a tamo nikoga nema, da li je ono proizvelo zvuk?“

„Upravo tako.“

„To je blesavo.“

„Tako je,“ rekao sam. „Ali to je put ka ku?i.“

Tada sam odlu?io da ga još malo istestiram. Upitao sam: „Možeš li mi re?i koja ?e tvoja slede?a misao biti?“

Na trenutak je ?utao. Htio je da izvali neki odgovor, ali je shvatio da ne može.

„Niko ne može predvidjeti svoju slede?u misao,“ objasnio sam. „Možete je pretvoriti u rije?i jedanput kada se pojavi, ali misao sama po sebi dolazi iz nesvjesnoga. Nad njom nemate kontrolu. Jedini izbor koji imate je da jednom kada se misao pojavi, da djelujete po tome ili ne.“

„Ne shvatam.“

„Možeš da uradiš štagod ho?eš jedanput kada se misao pojavi, ali ona nastaje u nesvjesnom,“ objasnio sam. „U cilju ?iš?enja nesvjesnog kako bi ste dobili bolje misli, morate da uradite nešto drugo.“

„Kao šta?“

„Dobro, ja pišem cijelu knjigu o tome,“ odgovorio sam, ciljaju?i na ovu knjigu koju sada ?itate.

„I kakve to veze ima sa onih 50 miliona ljudi vani?“

„Oni nisu ništa manje vani od tvojih vlastitih misli,“ rekao sam. „Sve je unutar tebe. Sve što možeš da ?istiš u cilju o?iš?enja je da ?istiš skladišta programa u tvom umu. Dok ?istiš, misli koje se javljaju postaju sve pozitivnije i produktivnije i punije ljubavi.“

„Ja i dalje mislim da je sve to pretpostavljanje.“, rekao je.

„Ja ?u na tome raditi ?iš?enje,“ odgovorio sam.

Najvjerovatnije nikada nije shvatio. Ali ako ja ho?u da dostignem stanje nultih granica, moram da preuzmem potpunu odgovornost za njega, što ne shvata. Njegova memorija je i moja. Njegov program je i moj. ?injenica koju mi je predo?io zna?i da je ja dijelim sa njim. Dakle, što sam ?istiji od toga, to ?e biti i on.

Dok ovo pišem izgovaram ’Volim te ’ u svojim mislima, iza rije?i, iza kucanja po tastaturi, iza rada na kompjuteru, iza scene. Moje rije?i ’Volim te’ dok radim, pišem, ?itam, igram se, pri?am, ili mislim jesu moj pokušaj da nonstop radim ?iš?enje i brisanje svega izme?u mene i nule.

Osje?ate li ljubav?

Jednog jutra je Dr. Hew Len rekao kako je vidio logo za mene koji sadrži djetelinu sa ?etiri lista. „?etvrti listi? je zlatan.“ Rekao je.
Nekoliko minuta mi je opisivao to što je vidio, u svom umu, ili u vazduhu. Nijesam bio siguran odakle mu takve impresije. Nije bio ni on.

„Trebalo bi da na?eš nekog umjetnika da ti skicira taj logo.“ rekao je.

Kasnije je pošao u šetnju u grad. Ru?ali smo i obišli nekoliko prodavnica. U prvoj prodavnici su bile umjetnine od obojenog stakla.
Bili smo zadivljeni. Dok smo se divili vlasni?inim rukotvorinama, ona je rekla: „Ako vam ikada bude potreban logo ili skica, možemo je nacrtati za vas.“

Dr Hew Len se iskezio i nagnuo ka meni, dok sam ja to isto u?inio ka njemu. Dolaženje iz nule zna?i da se dešava sinhronicitet.

Dok sam pisao ovaj paragraf knjige, morao sam da prekinem da bih dao intervju za drugi film. Taj drugi je kao Tajna, ali je fokusiran na temu zdravlja preko misli. Intervju sam zapo?eo govore?i da mišljenje nije toliko važno kao ne mišljenje. Pokušavao sam da objasnim stanje bi?a nultih granica, gdje dozvoljavamo Božanstvu da nas lije?i, ne da se mi sami lije?imo. Nijesam bio siguran zašto sve to govorim. Dio mene je dovodio u pitanje moju trezvenost. Ali ja sam nastavio u tom smislu.

Pošto su isklju?ili kameru, žena koja je sve to pratila izjavila je kako lije?i ljude tako što ulazi u nulto stanje. Ispostavilo se da je ljekar koja sada lije?i životinje tako što ulazi u stanje nultih granica bez misli, dok je u prisustvu bolesnih životinja. Pokazala mi je slike pasa sa kataraktom, a zatim druge na kojima su potpuno izlije?eni.

Ponavljam, Božanstvo je dokazivalo kako ono ima svu mo?, ne ja. Ja jedino mogu da ?istim kako bih mogao da ?ujem i poslušam.

Prošlu no? sam proveo sat i po u razgovoru sa jednim autorom bestselera i samo-ostvarenim guruom. Bio sam dugugodišnji njegov obožavalac, volim sve njegove knjige. Skuplja? sam njegovih poruka. Kako se i njemu dopada moj rad, kona?no smo stupili u kontakt i razgovarali. Bio sam šokiran onim o ?emu smo razgovarali.

Ispri?ao mi je zastrašuju?u pri?u o njegovih nekoliko zadnjih godina. Bio je iskorišten i zlostavljan od nekoga koga je veoma volio.
Dok sam slušao, pitao sam se kako je mogao da kaže da je bio žrtva, kada je objavio toliko poruka o preuzimanju odgovornosti za vlastiti život.

Po?elo je da mi svi?e da skoro svako – ?ak i eksperti koji pokušavaju da nas nau?e kako da živimo (uklju?uju?i i mene) – nemaju pojma šta ?ine. Još uvijek im hvali dio slagalice. Došli su do zaklju?ka da ?e ono što je djelovalo za njih u prošlosti, tako funkcionisati i u budu?nosti, kao i za svakoga drugoga. Ali život ne funkcioniše na taj na?in. Svi smo mi razli?iti i život se stalno mijenja. Tek što ste pomislili da ste shvatili, pojavljuje se novo iskušenje i izgleda kao da vam život izmi?e iz ruku. Još jedanput.

U?enje Dr. Hew Len nam kaže da se prepustimo i vjerujemo Božanstvu dok stalno ?istimo sve misli i iskustva koja izbijaju na površinu tako što slušamo Božanstvo. Tim stalnim radom možemo o?istiti korove programa, kako bi smo bolje živjeli, sa lako?om i miloš?u.

Dok sam slušao njegovu pri?u punu tuge, nastavio sam da govorim „Volim te“ tiho, u svome umu, Božanstvu. Kada je završio sa pri?om, ?inio se lakšim i sretnijim.

Dr. Hew Len je stalno podsje?ao, kako mene tako i ostale, „Božanstvo nije poslužilac. Vi ne tražite stvari; vi samo ?istite.“

Volio sam da se družim sa Dr. Hew Len-om. ?inilo se da mi nikada ne zamjera na pitanjima. Jednog dana sam ga pitao da li postoje neke napredne metode ?iš?enja. Napokon, on se bavi ho’oponoponoom više od 25 godina. Sigurno je stvorio ili dobio neke druge metode pored „Volim te“ za ?iš?enje sje?anja.

„Šta ?istiš ovih dana?“ pitao sam.

Zacerekao se i rekao: „Ubij Božanstvo.“

Skamenio sam se.

„Ubij Božanstvo?“ Ponovio sam, ?ude?i se šta mu to zna?i.

„Znam da je ?ak i inspiracija za jedan korak udaljena od stanja nule,“ objasnio je. „Rekao sam da moram ubiti Božanstvo kako bih stigao ku?i.“

„Ali kako da ubiješ Božanstvo?“

„Nastavljaju?i da ?istim,“ rekao je.

Uvijek, uvijek, uvijek i uvijek se vra?ao na taj jedan refren koji je lije?io svakoga i sve rane: „Volim te, žao mi je, molim te oprosti mi, hvala ti.“

Kada sam boravio u Varšavi, Poljska, krajem 2006 g., odlu?io sam da predstavim ideju o nultim granicama i nultom stanju svojoj publici. Dva dana sam govorio o hipnoti?kom marketingu i mojoj knjizi, Faktor privla?nosti. Ljudi su bili otvoreni, i željni znanja, tako da sam ih podu?avao onome što sam ovdje podijelio sa vama: da ste odgovorni za sve u svom životu i da je na?in da sve iscijelite jednostavno, sa „Volim te“.

Iako je publici bio potreban prevodilac za moju prezentaciju, izgledalo je da upijaju svaku moju rije?. Ali jedna osoba mi je postavila interesantno pitanje.

„Ovdje u Poljskoj ljudi se cijeli dan mole Bogu i idu u Crkvu, ipak smo bili u ratu, naš grad je bombardovao Hitler, godinama smo živjeli pod ratnim zakonima, i patili smo. Zašto te molitve nisu pomogle, i u ?emu se razlikuje ta hawaii-ska?“

Zastao sam kako bih razmislio o pravom odgovoru, žele?i da je tu Dr. Hew Len kako bi mi pomogao. U jednom trenutku sam odgovorio:

„Ljudi ne dobijaju to što govore koliko ono što osje?aju. Mnogi ljudi koji se mole ne vjeruju da ?e ih iko ?uti, ili da ?e dobiti pomo?. Ve?ina ljudi se mole iz o?aja, što zna?i da ?e da privuku više toga što osje?aju: više o?aja.“

Izgledalo je da me pitalac razumije i prihvata moj odgovor. Klimao je glavom. Ali kada sam se vratio u SAD, pisao sam Dr. Hew Len-u i pitao ga kako bi on odgovorio na to pitanje. Uzvratio mi je slede?im pismom:

Ao Akua,

Hvala ti za mogu?nost ?iš?enja toga što se dešavalo u meni, ma šta da je to bilo, a koje sam iskusio kao tvoje pitanje.

Na te?aju koji sam vodio u Valenciji, Španija, prije dvije godine bila je jedna Amerikanka. „Moj unuk je bolestan od raka,“ rekla mi je tokom pauze. „Molila sam se za njega, traže?i da ne umre, ali ipak je umro. Kako to?“

„Molila si se pogrešnoj osobi.“ Rekao sam. „Bolje bi bilo da si se molila za sebe, traže?i oproštaj za to što se dešava u tebi ma šta to bilo, a koje si iskusila dok je tvoj unuk bio bolestan.“

Ljudi ne vide sebe kao izvor svojih iskustava. Rijetko onaj koji moli usmjerava molitve ka onome što se dešava sa moliocem.

Mir od JA
Ihaleakala

Svidio mi se njegov perfektno jasni odgovor. Opet je njegova tema bila da se ništa ne odigrava van nas. Kada se ve?ina ljudi moli, oni to ?ine kao da nemaju mo?i ili odgovornosti. Ali u ho’oponoponou, vi ste totalno odgovorni. „Molilac“ treba da traži oproštaj za ono što je u njemu, a što je dovelo do spoljašnjih okolnosti. Molilac se ponovo povezuje sa Božanstvom. Ostatak je povjerenje u Božanstvo da ?e vas iscijeliti. Dok se vi iscjeljujete, tako se iscjeljuje i okolina. Sve, bez izuzetka je unutar vas.

Larrry Dossey je to dobro napisao u svojoj knjizi, Iscjeljuju?e rije?i: „treba da se podsjetimo u ovim vremenima da molilac, u svojoj funkciji mosta ka Apsolutu, nema neuspjeha. To 100% funkcioniše – jedino ako to mi ne sprije?imo ostaju?i zaboravni prema tom ?inu.“

Jedna stvar mi je smetala u mom radu sa Dr. Hew Len-om.

Kako sam napredovao i imao uvide, brinula me misao da su sve moje prethodne knjige bile pogrešne i da ?e da odvedu ljude u pogrešnom pravcu. U Faktrou privla?nosti, na primjer, veli?ao sam mo? namjere. Sada, godinama poslije pisanja te knjige, znao sam da je namjera igrarija, igra?ka ega, i da je pravi izvor mo?i inspiracija. Tako?e sada znam da je slaganje sa životom velika tajna za sre?u, a ne kontrolisanje života. Previše ljudi, uklju?uju?i i mene, su vizualizirali i koristili afirmacije u cilju manipulisanja svijetom. Sada znam da to nije nužno. Bolje je da pratite tok, dok stalno ?istite to što se pojavi.

Osje?ao sam se kao što je morao da se osje?a Neville Goddard. Neville je jedan od mojih najmilijih pisaca mistika. Njegove rane knjige su se odnosile na stvaranje vlastite realnosti pretvaranjem „osje?anja u ?injenice.“ On je to nazivao „Zakon“ u knjigama kao što je Zakon i obe?anje. „Zakon“ se odnosi na vašu sposobnost da uti?ete na stvarnost svojim osje?anjima. „Obe?anje“ se odnosilo na okruženje Božje volje za vas.

Neville je zapo?eo svoju karijeru podu?avanjem ljudi kako da dobiju to što ho?e sa onim što je on nazivao „osviješ?ena imaginacija“. Kratak opis te fraze odnosi se na Neville-ov ?uveni citat, „imaginacija stvara realnost.“ Njegova prva knjiga zvala se Na tvoju komandu, koju sam kasnije nadogradio. U njoj on objašnjava kako je svijet zbilja „na vašu komandu.“ Recite Božanstvu ili Bogu šta želite, i to ?e vam biti dato. Ali tokom kasnijih godina, poslije 1959, dospio je do ve?e mo?i: do prepuštanja i dopuštanja Božanstvu da djeluje kroz vas.

Stvar je u tome da više nije mogao da opozove svoje prethodne knjige kao što proizvo?a? kola može svoja defektna auta da povu?e iz prodaje. Ne znam da li ga je to uznemiravalo ili ne. Pretpostavljam da nije. Ostavio ih je da postoje jer je osje?ao da „Zakon“ može biti od koristi ljudima koji se susre?u sa poteško?ama u životu. Ali ja sam htio da povu?em moje knjige. Osje?ao sam kako one vode ljude na pogrešan put. Rekao sam Dr. Hew Len-u kako osje?am da ?inim nešto pogrešno svijetu.

„Tvoje knjige su kao stepenice.“ Objasnio mi je Dr. Hew Len. „Ljudi su na razli?itim stepenicama na svom putu. Tvoje knjige im govore gdje se nalaze. Dok koriste te knjige za svoj razvoj, postaju spremni za drugu knjigu. Ne treba da povu?eš nijednu od svojih knjiga uopšte. Sve su besprekorne.“

Dok sam mislio o mojim knjigama, o Neville-u, o Dr. Hew Len-u, i o svim ?itaocima iz prošlosti, sadašnjosti i o budu?im, sve što sam mogao da kažem bilo je, „Žao mi je, molim te oprosti mi, hvala ti, volim te.“

?istiti. ?istiti. ?istiti.

Istina iza pri?e


Istina iza pri?e

To nije tvoja greška ve? tvoja odgovornost.
Dr. Joe Vitale

Nijesam završio sa Dr. Hew Len-om. Još uvijek nijesam imao kompletnu pri?u o njegovom radu u bolnici za mentalne bolesnike.

“Nikada nisi video pacijente?” ponovo sam ga upitao jednog dana. ”Nikada?”

“Vidio sam ih u hodniku, ali nikada kao pacijente u mojoj kancelariji,” re?e. “Jednom sam video jednog od njih koji je rekao ‘mogao bih da te ubijem, znaš.’ Odgovorio sam, “kladim se da bi mogao da uradiš i dobar posao, tako?e.”

Dr. Hew Len je nastavio da govori, “Kada sam po?eo da radim u bolnici sa kriminalcima mentalno oboljelim, imali smo dva do tri ozbiljna napada me?u njima svaki dan. Tada je bilo oko 30 pacijenata. Bili su u lancima, po samicama, ili ograni?eni na kretanje po odjeljenju. Medicinsko osoblje se kretalo hodnicima le?ima okrenuto zidu, plaše?i se napada. Poslije svega nekoliko mjeseci ?iš?enja, uo?ili smo potpunu promjenu na bolje: više nije bilo lanaca, niko nije bio u samici, i ljudima je bilo dozvoljeno da izlaze na rad ili da se bave sportom.”

Ali šta je on to zbilja uradio da bi po?ela takva promjena?

“Morao sam da preuzmem potpunu odgovornost unutar sebe da bi aktualizovao problem spolja,” rekao je. “Morao sam da is?istim vlastite loše misli I zamijenim ih ljubavlju. Sve je bilo u redu sa pacijentima. Greške su postojale unutar mene.”

Kako je objasnio Dr. Hew Len, pacijenti pa ?ak i osoblje odjeljenja nisu osje?ali ljubav. Zato je volio sve.

“Vidio sam zidove i uo?io da treba da se ofarbaju.,” rekao mi je. “Ali nijedna od novih boja ne bi prijenula. Odmah bi se oljuštila.
Prosto sam zidovima rekao da ih volim. Jednog dana je neko odlu?io da se ofarbaju zidovi i boja je prijenula.”

To je zvu?alo uvrnuto, u najmanju ruku, ali ve? sam bio navikao na ovakav razgovor sa njim. Kona?no sam morao da mu postavim pitanje koje me najviše mu?ilo.

“Da li su svi pacijenti otpušteni?”

“Dvojica od njih nisu nikada,“ rekao je. “Obojica su premještena na neko drugo mjesto. Ina?e, cijelo odjeljenje je bio izlije?eno.”

Tada je dodao nešto što mi je pomoglo da shvatim veli?inu toga što je uradio.

“Ako želiš da znaš kako je to izgledalo tih godina, piši Omaka-O-kala Hamaguchi. Ona je radila kao socijalni radnik u vrijeme kada sam ja bio tamo.”

I jesam. Napisala mi je slede?e:

Dragi Joe,

Hvala ti na ovome.

Znaj da ovo pišem uz saradnju sa Emory Lance Olivier, koja je socijalni radnik i koja je radila na tom odjeljenju sa Dr. Hew Len-om.
Zaposlila sam se kao socijalni readnik u novootvorenom forenzi?kom odjeljenju u Državnoj mentalnoj bolnici na Hawaii-ma. To odjeljenje je nazvano Zatvoreno Odjeljenje Intenzivne Sigurnosti. U njemu su bili smješteni zatvorenici-pacijenti koji su po?inili gnusne zlo?ine ubistava, silovanja, napada, plja?ke, nasilja ili njihovih kombinacija, sa dijagnozom da vjerovatno boluju od mentalnih poreme?aja.

Neki od tih pacijenata su bili oslobo?eni optužbi zbog umobolnosti I osu?eni na boravak u tom odjeljenju; neki su bili psihoti?ni i bio im je potreban tretman, dok su neki od njih bili tu radi ispitivanja i procjene nastavka njihovog su?enja (na pr. njihove sposobnosti da razumiju optužnicu i u?estvuju u vlastitoj odbrani). Neki su bili šizofreni?ni, neki bipolarni, neki mentalno zaostali, dok su drugi bili sa dijagnozom psihopatije ili sociopatije. Tako?e je bilo i onih koji su pokušali da ubijede sudove da su jedni od gore navedenih, ili sve to.

Svi su bili zaklju?ani u jedinici 24/7 i bilo im je dozvoljavano da izlaze, ali okovani u lance oko zglobova i gležnjeva, i to jedino po odlasku kod ljekaru ili na sud. Ve?inu dana su provodili u samicama, zaklju?anim sobama od betona, sa zaklju?anim kupatilima, i bez prozora. Mnogi su bili pod jakim ljekovima. Fizi?ke aktivnosti su bile sporadi?ne.

“Incidenti” su bili o?ekivani – napadi pacijenata na osoblje, me?usobni sukobi, pokušaji bijega. “Incidenti” me?u osobljem su tako?e predstavljali problem – osoblje je manipulisalo pacijentima; davanje ljekova, bolovanja, kao i problemi nadoknada radnicima; nesloga me?u osobljem; stalni preokreti na pozicijama psihologa, psihijatara, i administrativnog osoblja; problemi sa strujom i vodom; i tako dalje i tako dalje. To je bilo jedno napeto, nepostojano i divlje mjesto za boravak. ?ak ni biljke ne bi uspjevale.

Pa ?ak i onda kada je odjeljenje bilo premješteno u skoro renovirani, mnogo sigurniji prostor sa ogra?enim podru?jem za rekreaciju, niko nije o?ekivao da ?e se nešto zbilja i promijeniti.

Tako kada se “jedan od onih psihologa” pojavio, pretpostavljalo se da ?e pokušati da upravlja stvarima, pokušati da primijeni jedan od onih naprednih programa, a zatim ode gotovo istovremeno kada je i došao – ho hum.

Elem, ovoga puta je to bio Dr. Hew Len, koji pored toga što je bio dovoljno prijateljski nastrojen, pokazalo se da ne radi gotovo ništa. Radio je procjene, ocjene, ili dijagnoze; nije davao terapije niti ?inio bilo kakve psihološke testove. ?esto je kasnio, i nije dolazio na konsultacije o slu?ajevima ili u?estvovao u obaveznom pisanju izvještaja. Umjeto toga je praktikovao “?udni” proces Samo I-Dentiteta Ho’oponopono, koji ima nešto sa preuzimanjem 100 % odgovornosti za sebe, obra?aju?i pažnju samo na sebe, i uklanjaju?i negativne i neželjene energije unutar sebe – ho hum.

Naj?udnije od svega je bilo to što je ovaj psiholog uvijek izgledao rastere?eno i kao da zbilja uživa u sebi? Mnogo se smijao, zabavljao se sa pacijentima i osobljem, i izgledao kao da generalno uživa u tome što radi. Za uzvrat, ?inilo se da svi uživaju u njegovom društvu, iako je izgledalo da ne radi puno posla.

I stvari su po?ele da se mijenjaju. Samice su po?ele da se prazne; pacijenti su po?eli da brinu o svojim potrebama i poslovima; tako?e su po?eli da u?estvuju u planiranju i primjeni programa i projekata za njih. Koli?ina ljekova koje su dobijali tako?e je padala i pacijentima je po?elo da se dozvoljava da napuštaju odjeljenje bez lanaca.

Odjeljenje je oživjelo – mirnije, lakše, sigurnije, ?istije, mnogo aktivnije, zabavnije i produktivnije. Biljke su po?ele da rastu, problemi sa vodovodom su gotovo nestali, nasilni incidenti su postali rijetki, a osoblje se ?inilo mnogo harmoni?nijim, relaksiranim, i entuzijasti?nijim. Umjesto odlaska na bolovanja, kao problem se sada pojavio višak osoblja i mogu?nost ostanka bez posla.

Dvije specifi?ne situacije su mi posebno ostale u sje?anju.

Bilo je nekoliko deluzionih, paranoidnih pacijenata sa istorijom nasilja tipa da su ozbiljno povrijedili nekoliko osoba u bolnici kao i van nje, i koji su bili u nekoliko sli?nih istitucija kao ova. Jedan od njih je ovamo poslat zbog ubistva. Jezivo sam ga se plašila.
Kada bi god bio blizu mene, kosa na potiljku bi mi se naježila.

Upravo zato mi je bilo iznana?uju?e da poslije godinu ili dvije po dolasku Dr. Hew Len-a, kada sam ga vidjela kako ide duž hodnika u mom pravcu sa pratnjom i to bez lisica, a da se kosa na mom potiljku nije naježila. Ponašala sam se kao posmatra?, bez procjenjivanja, ?ak i tada kada smo prošli jedno pored drugog skoro se o?ešavši ramenima. To nije bila moja uobi?ajena reakcija spremnosti na bijeg. U stvari, primijetila sam da je izgledao mirno. U to vrijeme nijesam više radila na tom odjeljenju, ali morala sam da otkrijem šta se dogodilo. Shvatila sam da je pušten iz samice i oslobo?en lanaca ve? neko vrijeme i jedino objašnjenje za to bilo je da su neki od osoblja radili hooponopono koji je Dr. Hew Len podijelio sa njima.

Druga situacija se desila kada sam gledala vijesti na televiziji. Uzela sam slobodan dan kako bih se odmorila od posla i relaksirala.
Na televiziji je u vijestima bio pacijent sa odeljenja, kako se pojavljuje na sudu, a koji je zlostavljao i ubio tri ili ?etiri godine staru djevoj?icu. Taj pacijent je smješten u bolnicu, jer se smatralo da nije sposoban za nastavak su?enja protiv njega. Bio je pregledan i ispitan od nekoliko psihijatara i psihologa koji su dali dijagnozu takvu, da ako bi se su?enje nastavilo, bio bi proglašen nevinim iz razloga neura?unljivosti. Ne bi morao da ide u zatvor i bio bi preba?en u bolnicu sa mnogo manjim stepenom zaštite, i tokom vremena bi bio pušten na uslovnu slobodu.

Dr. Hew Len je razgovarao sa ovim pacijentom, koji je tražio da ga podu?i svom metodu, i prema izvještaju bio veoma istrajan i postojan u njegovom praktikovanju, kao što bi bio i kao bivši mornari?ki oficir. Sada se smatralo da je sposoban da nastavi sa procesom, i da se zakaže vrijeme njegove odbrane na su?enju.

Dok je ve?ina drugih pacijenata i njihovih advokata tražila mogu?nosti odbrane u smislu neura?unljivosti, ovaj pacijent nije. Dan prije pojave na sudu otpustio je advokata. Slede?eg poslijepodneva stajao je na sudu ispred sudije i sa žaljenjem i poniznoš?u izjavio, “Ja sam odgovoran i žao mi je.” Niko nije o?ekivao ovakvo nešto. Prošlo je neko vrijeme prije nego što je sudija shvatio šta se upravo dogodilo.

Igrala sam tenis sa Dr. Hew Len-om i tim momkom dva ili tri puta, mada je pacijent bio uljudan i uvi?avan, osu?ivala sam ga.
Me?utim, u tom momentu, jedino sam osje?ala nježnost i ljubav prema njemu, a i osjetila sam ogromno komešanje u cijeloj sudnici isto tako. Glasovi sudije i advokata su sada bili meki, dok je izgledalo da ga svi ostali oko njega gledaju sa nježnim osmijehom. To je bio momenat.

Zato, kada nas je jedno poslijepodne poslije tenisa Dr. Hew Len zapitao da li bi neko od nas želio da nau?i o hooponoponou, brzo i visoko sam sko?ila, jedva ?ekaju?i da tenis ponovo do?e i pro?e. Od tada je prošlo skoro 20 godina i još uvijek sam puna strahopoštovanja prema onome što je Božanstvo uradilo kroz Dr. Hew Len-a u Hawaii-skoj državnoj bolnici. Beskrajno sam zahvalna Dr. Hew Len-u i “uvrnutom” procesu koji je donio sa sobom.

Uzgred, u slu?aju da vas zanima, ovaj pacijent je proglašen krivim i bio je u nekom smislu nagra?en od strane sudije, koji je udovoljo njegovom zahtjevu da odsluži kaznu u Federalnom zatvoru u svojoj državi, gdje je mogao biti bliže svojoj supruzi i djeci.

Tako?e, iako je prošlo skoro 20 godina, jutros sam dobila poziv od bivšeg sekretara odjeljenja koji je želio da zna da li ?e Dr. Hew Len biti u mogu?nosti u skorije vrijeme da do?e na okupljanje sa starim osobljem, od kojih je ve?ina bila penzionisana. Sasta?emo se sa njim za nekoliko nedjelja. Ko zna šta se može odigrati? Otvorena sam za nadolaze?e pri?e.

Mir,
O.H.

I to je bilo to. Dr. Hew Len je zbilja postigao ?udo u bolnici. Ljubavlju i opraštanjem promijenio je ljude koji su bili beznadni.

To je snaga ljubavi.

Naravno, htio sam da doznam još.

Kada sam završio prvu verziju ove knjige, poslao sam je Dr. Hew Len-u da je razmotri. Želio sam da je provjeri radi ta?nosti.
Tako?e sam želio da popuni bilo kakvu prazninu u pri?i, vezanu za godine provedene u mentalnoj bolnici. Poslije nekih nedjelju dana pošto je primio rukopis, poslao mi je slede?i e-mejl.

Ao Akua,

Ovo je povjerljiva poruka za tebe i sam za tebe na osnovu rukopisa Nultih Granica koji si mi poslao. Imam još komentara na skicu knjige, ali ?u ti ih poslati u drugom e-mejlu.

„Završio si,“ re?e Morrnah bez naglašavanja.

„Sa ?ime?“ upitao sam.

„Završio si sa Hawaii-skom Državnom Bolnicom.“

Iako sam osjetio kona?nost njenog komentara toga julskog dana 1987, rekao sam, „Moram da im dam rok od dvije nedjelje za prihvatanje mog otkaza.“ Naravno da nijesam. Nikada nije došlo do toga. I niko iz bolnice to nije spomenuo.

Nikada se nijesam vratio u bolnicu, ?ak ni tada kada sam pozvan na moju oproštajnu priredbu. Moji prijatelji su bili tu bez mene.
Oproštajni darovi su dati službenicima I-Dentiti Fondacije koji su bili tu.

Volio sam što sam boravio na forenzi?kom odjeljenju Hawaii-ske Državne Bolnice. Volio sam ljude na odjeljenju. U jednom momentu, ne znam kojem, prestao sam da budem psiholog, a više sam se osje?ao kao ?lan porodice.

Zbližio sam se sa osobljem, pacijentima, pravilima, policijom, družinom i vidljivim i nevidljivim silama tokom trogodišnjeg boravka, 20 sati nedjeljno. Bio sam tamo kada su samice, metalni okovi, ljekovi i drugi oblici kontrole bili oubi?ajeni na?in života.

Bio sam tamo kada su samice i metalni lanci u jednom momentu prosto nestali. Kada? Niko ne zna.

Nestali su fizi?ko i verbalno nasilje, tako?e, gotovo potpuno.

Opalo je i koriš?enje ljekova, samo po sebi.

U jednom trenutku, ko zna kada, pacijenti su napuštali odjeljenje odlaze?i na rad ili na rekreaciju bez lisica i bez potrebe za odobrenjem od medicinskog osoblja.

Promjena odjeljenja od luda?kog i napetog u miroljubivo jednostavno se desila bez svjesnog napora.

Promjena odjeljenja od onoga kojem je hroni?no trebalo osoblje u odjeljenje sa viškom osoblja se jednostavno desilo.

Zato, ho?u da istaknem da sam bio blizak i aktivan ?lan porodice odjeljenja. Nijesam bio nekakav oslobodilac.

Da, obezbje?ivao sam terapiju. Nijesam vršio psihološka testiranja. Nijesam išao na sastanke osoblja. Nijesam u?estvovao na razmatranjima slu?ajeva pacijenata. Me?utim, bio sam intimno uklju?en u dešavanja na odjeljenju.

Bio sam prisutan kada se pojavio prvi radni projekat na odjeljenju – pravljenje kola?a za prodaju. Bio sam prisutan kada se pojavila prva aktivnost van odjeljenja – pranje automobila. Bio sam prisutan kada je zapo?eo prvi rekrativni progrem izvan odjeljenja.

Ne iznosim uobi?ajene funkcije odjeljenskog psihologa koji sam bio, ne zato što su bile beskorisne. Ja to jednostavno nijesam radio iz ko zna kojih razloga.

Me?utim, ja sam hodao po odjeljenju i sudjelovao u pe?enju kola?a i igranju tenisa i džogiranju van odjeljenja.

Ali najviše od svega radio sam ?iš?enje prije, poslije i tokom svake moje posjete odjeljenju nedjelju za nedjeljom, tokom 3 godine.
Radio sam ?iš?enje na svemu što bi se dešavalo u meni sa odjeljenjem, svako jutro i svako ve?e i sa svim onim što bi se pojavilo u mojoj svijesti u vezi odjeljenja.

Hvala ti. Volim te.

Mir od JA,
Ihaleakala

Svidjelo mi se ovo pojašnjenje. Ono je otkrilo skromnost na strani Dr. Hew Len-a, kao što je pomoglo da se pojasni šta je on uradio, a i šta nije, dok je bio zaposlen u bolnici.

Uzvratio sam mu pismo i zamolio ga dozvolu da uklju?im njegov e-mejl u knjigu, kako bih ga podijelio sa vama. Uzvratio je samo sa jednom rije?ju što sam i o?ekivao od njega da napiše: „Da.“

Nijesam još završio sa u?enjem od ovoga zadivljuju?eg ?ovjeka. Odlu?ili smo da po?nemo da vodimo seminare zajedno i naravno, budemo koautori ove knjige. Ali sada moram da završim pri?u o tome kako je pomogao da se izlije?i cijelo odjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca. To je uradio onako kao što sve i radi: radom na sebi. A rad na sebi se sastoji od samo dvije jednostavne rije?i:
„Volim te.“

Naravno to je isti proces koji možemo da uradimo i vi i ja. Ako treba da sumiram modernizovani Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono metod koji Dr. Hew Len podu?ava u nekoliko kratkih koraka, to bi moglo da izgleda ovako:

1. Stalno ?iš?enje
2. Preduzimanje aktivnosti na osnovu ideja i mogu?nosti koje se ukazuju
3. Stalno ?iš?enje

To je to. To je možda najkra?i put ka postizanju uspjeha. To je možda put najmanjeg otpora. To je možda najdirektniji put ka stanju nule. I sve to po?inje i završava se sa magi?nom frazom: „Volim te.“

To je na?in da se u?e u zonu nultih granica.

I da, Volim vas.

Epilog - Tri stepena bu?enja


Epilog

Tri stepena bu?enja


Moj posao ovdje na zemlji je dvostruk. U prvom redu to je da u?inim poboljšanja. Moj drugi posao je da probudim ljude koji možda spavaju. Skoro svi spavaju! Jedini na?in da ih probudim je da radim na sebi!
Dr. Ihaleakala Hew Len

Narednog dana me novinar zapitao: ’Gde sebe vidite za godinu dana od sada?’

Ranije bih mu dao ta?an prora?un onoga što bih želio posti?i. Govorio bih o svojim planovima, ciljevima i namjerama. Rekao bih mu o knjigama koje sam želio da napišem ili o onome što želim da budem, šta želim da uradim, stvorim, ili kupim. Ali zbog svega onoga što sam prošao sa Dr. Hew Len-om, nijesam više isticao ciljeve, namjere ili pravio planove za budu?nost. Zato sam mu odgovorio istinom ovoga trenutka:

„Gdje god da budem, bi?e mnogo bolje nego što sada mogu da zamislim.“

U tom odgovoru ima mnogo više dubine nego što možete da uo?ite na prvi pogled. Ona dopire iz inspiracije. Kao sam ga izgovorio tako me odgovor i iznenadio. On je tako?e otkrio gdje sam svojim umom ovih dana: više me zanima sadašnji od naredbog trenutka. Ako se usmjerim na sadašnji trenutak, cijela budu?nost se sasvim lijepo ocrtava. Kao što sam jedanput rekao Dr. Hew Len-u: „Moja namjera ovih dana je da poštujem namjeru Božanstva.“

Prenio sam pitanje novinara i moj inspirisani odgovor jednom prijatelju baš prije nekoliko trenutaka. Svidjelo mu se. Ve? nekoliko mjeseci se bavi ho’oponoponom zajedno sa mnom, tako da shvata ultimativnu istinu: Kada napustiš svoj ego i želje egoa, dozvoljavaš ne?emu boljem da te vodi: Božanstvu.

Ovaj novi ja, i novo razumijevanje, je u cjelosti dio moje vivisekcije. Naravno sve to se nije desilo preko no?i. Izgovaranjem „Volim te“ i drugih re?enica, bio sam vo?en dubljoj svjesnosti, što bi neko mogao nazvati bu?enjem, možda ?ak i prosvjetljenjem. Shvatio sam da postoje najmanje tri stepena bu?enja, i oni skoro da su mapa životnog duhovnog putovanja. To su:

1. Vi ste žrtva. Svi smo mi zapravo ro?eni sa osje?anjem bespomo?nosti. Mnogi od nas takvi i ostanu. Mislimo da je spoljnji svijet tu da nas se do?epa: vlada, susjedi, društvo, loši momci svejedno u kom obliku. Osje?amo kako na to nemamo nikakvog uticaja. Mi smo posljedica uzroka ostalog svijeta. Stiš?emo šake, žalimo se, protestvujemo, i skupljamo u grupe da se borimo protiv drugih koji nas izazivaju. Sem u pojedinim slu?ajevim tu i tamo, život nas, generalno, isisava.

2. Vi kontrolišete. Jedanput pogledate film koji mijenja život, Tajna, ili pro?itate knjigu, kao što je Faktor privla?nosti ili Magija vjerovanja, i probudite vlastitu snagu. Shvatite snagu postavljanja namjera. Otkrijete snagu koju imate kako bi ste vizualizirali to što ho?ete, preduzmete akciju i to postignete. Po?injete da doživljavate magiju stvaranja. Postignete neke sasvim dobre rezultate. Život, u principu, po?inje da se ?ini prili?no dobar.

3. Vi se budite. U jednom momentu poslije stepena 2, po?injete da shvatate da su vaše namjere u stvari ograni?enja. Po?injete da uvi?ate da sa svom svojom novoprona?enom snagom, još uvijek ne možete sve da kontrolišete. Po?injete da shvatate da kada ste okruženi ve?om snagu, ?uda po?inju da se dešavaju. Po?injete da se prepuštate, i da vjerujete. Po?injete da praktikujete, trenutak za trenutkom, svjesnost vaše veze sa Božanstvom. Po?injete da prepoznajete inspiraciju kada vam do?e, i po njoj djelujete.
Shvatate da imate izbor, ali ne i kontrolu nad svojim životom. Shvatate da je najve?a stvar koju možete da u?inite da se uskladite sa svakim trenutkom. Na ovom stepenu, ?uda se dešavaju, i stalno vas zapanjuju svojim pojavama. Vi, generalno, živite u stalnom stanju ?u?enja, iznena?enja i zahvalnosti.

Ja sam stupio u tre?e stanje, a možda ste i vi do sada, tako?e. S obzirom da ste sa mnom došli dovde, dozvolite mi da još pojasnim svoje bu?enje. To bi vam moglo pomo?i da se pripremite na ono što ?ete ubrzo iskusiti, ili da vam pomogne da bolje razumijete to što sada doživljavate.

Na prvom seminaru Dr. Hew Len-a imao sam kratak doživljaj Božanstva. To se desilo prvih dana sa njim kada sam zaustavio svoj unutrašnji žamor. Sve sam prihvatio. Pojavio se mir skoro van mo?i shvatanja. Ljubav je bila moja mantra. To je bila pjesma koja se stalno odvijala u mom umu.

Ali taj kratki uvid nije ostao na tome.

Kada god bih bio u prisustvu Dr. Hew Len-a, osje?ao sam mir. Siguran sam da je to bio efekat podešavanja prema njemu. Njegov ton je uticao na mene. Doveo me u harmoniju sa mirom.

Tokom drugog seminara po?eo sam da doživljavam nešto što bi drugi nazvali vidovitom bljeskovima. Vidio sam aure. Vidio sam an?ele oko ljudi. Primao sam slike. Još se sje?am nevidljivih ma?aka oko Neriss-inog vrata. Kada sam joj to rekao, nasmijala se.
Bilo da je slika bila realna ili ne, sigurno je da je promijenila njeno raspoloženje. Blistala je.

Dr. Hew Len ?esto vidi znakove pitanja kako lebde oko glava ljudi, što mu ukazuje kojem ?ovjeku da se obrati. Kada god ugleda nevidljive simbole ili bi?a, on dodaje, „znam da to zvu?i ludo. Psihijatri bi zatvorili osobu koja bi govorila o takvim stvarima.“

U pravu je, naravno, ali jednom kada po?nje bu?enje, nema povratka nazad. Tokom mog prvog seminara koji sam nazvao Iza
Manifestacije, nešto sam iš?itao iz energetskih polja ljudi. Bili su puni strahopoštovanja. Neki mogu re?i da je to više bio dar, nego li samo otvaranje. Ranije nekoriš?eni dio moga mozga se pokrenuo i osvijetlio. Sada moje o?i mogu da vide ako im dopustim. Rekao sam Dr. Hew Len-u, „izgleda mi da sve govori sa mnom. Sve izgleda živo.“ Nasmiješio se znala?ki.

Prije mog drugog Iza manifestacije vikenda, imao sam drugo iskustvo satorija. Satori je kratkotrajno iskustvo prosvjetljenja, probanje Božanstva. To je kao kada se otvore krila prozora i za trenutak se stopite sa izvorom života. To je teško opisati kao što bi bilo opisivanje cvijeta sa druge planete. Ali uvi?anje da mogu da nestanem i doživim nulte granice promijenilo me. To iskustvo mi je kao marker. Mogu mu se opet vratiti. Na jedan na?in to je divno, kao da imam kartu za povratak blaženstvu. Na drugi na?in to je samo jedno sje?anje, koje me spre?ava da doživljavam sadašnji trenutak. Sve što mogu da uradim je da nastavim sa ?iš?enjem.

Ponekad, kada sam na sastanku, opusti bih se i gledao širokim pogledom nefokusiranim, i tada bih moga da vidim istinu o toj situaciji. Tada se ?ini kao da je vrijeme stalo, ili u najmanju ruku usporilo. Ono što tada uo?avam je tkanje života. To li?i na skidanje gornjeg sloja slike da bi se došlo do remek djela ispod njega. Nazovite to vidovnja?kim darom, vizijom X-zraka, ili Božanskim vidom. Ja bih rekao da „Joe Vitale“ (pa ?ak i „Ao Akua“) nestaje u nulto stanje, ili da moje o?i to opažaju. To su nulte granice. To je upravo to. Na tom mjestu nema zabune. Sve je jasnost.

Ne živim u tom stanju. I dalje se vra?am u takozvanu realnost. I dalje imam iskušenja. Kada me Larry King zapitao da li imam loš dan, rekao sam da. Imam još uvijek. Dr. Hew Len je rekao da treba da imamo probleme. Ali ho’oponopono je tehnika za rešavanje problema. Sve dok budem nastavljao da govorim „Volim te“ Božanstvu i nastavim sa ?iš?enjem, vra?a?u se mjestu nultih granica.

Signal koji šalje nula, ako bi smo to pokušali da izrazimo rije?ima, je „ljubav.“ Zato izgovaranje „volim te“ bez prestanka, pomaže nam da se uskladimo. Ponavljanje te fraze pomaže da neutrališemo sje?anja, programe, vjerovanja i ograni?enja koja se nalaze na putu našeg bu?enja. Dok nastavljam da ?istim, javljaju se ?uda koja ne bih mogao ni da zamislim. Sve što treba da radim je da nastavim sa tim.

Neki ljudi smatraju da shvataju glas inspiracije ukoliko usmjere svoju pažnju na ton glasa kojeg ?uju u svojoj glavi. Jedan prijatelj mi je jedanput rekao, “razlikujem glas moga ega i glas inspiracije jer je egov nametljiv, a glas inspiracije je blaži.“

Ja mislim da je to samoobmanjivanje. Glas koji je užurban i glas koji je blaži su još uvijek glasovi ega. ?ak i sada, dok ?itate ovu knjigu vi razgovarate sami sa sobom. Pitate se o tome šta to ?itate. Identifikovali ste se sa tim glasom i mislite da ste to vi. To nije to.
Božanstvo, i inspiracija, su iza ovih glasova. Kako nastavljate da praktikujete ho’oponopono postaje vam jasnije šta je zapravo inspiracija, a šta nije.

Kao što Dr. Hew Len nastavlja da nas podsje?a, „To nije kao pravljenje brze hrane. Tome treba posvetiti vrijeme.“

Dodao bih da se bu?enje može desiti u bilo kom trenutku. ?ak i dok ?itate ovu knjigu. Ili dok šetate. Ili mazite psa. Situacija nije bitna. Vaše unutarnje stanje jeste. I sve to po?inje, i završava, sa jednom divnom frazom.

„Volim te.“

Dodatak A Osnovni principi Nultih GranicaDodatak A

Osnovni principi Nultih Granica


Mir za sva vremena, sada i zauvijek i dalje
Ka maluhia no na wa a pau, ke’ia wa a mau a mau loa aku

1. Nemate pojma o tome šta se doga?a.

Nemogu?e je biti svjestan svega što se doga?a u vama i oko vas, svjesno ili nesvjesno. Vaše tijelo i um se podešavaju upravo sada, a da vi toga niste ni svjesni. Postoji ogroman broj nevidljivih signala u vazduhu upravo sada, od radio talasa do oblika misli, kojih uopšte niste svjesni. Vi ste svakako ko-kreator svoga vlastitoga svijeta upravo sada, ali to se dešava nesvjesno, bez vaše svjesne kontrole ili znanja. To je razlog zbog kojega možete pozitivno misliti koliko ho?ete, a i dalje biti siromašni. Vaš svjesni um nije kreator.

2. Nemate kontrolu nad svim.

O?igledno, ako ne znate sve što se dešava, ne možete uopšte imati kontrolu. To je samo jedna ego zabluda da mislite da možete natjerati svijet da se ponaša po vašoj zapovijesti. Kako vaš ego ne može vidjeti mnogo od toga što se odvija u ovome svijetu sada, dopustiti egu da odlu?i šta je sada najbolje za vas, nije mudro. Vi imate izbor, ali nemate kontrolu. Možete upotrijebiti svoj svjesni um da po?nete da birate šta biste radije doživjeli, ali morate da napustite ideju da li ?e se to odigrati ili ne, ili kako, ili kada. Predaja je klju?.

3. Možete iscijeliti sve što vam se na?e na putu.

Sve što se pojavi u vašem životu, bez obzira kako se pojavilo, je tu radi iscjeljivanja, jednostavno zato što je sada u vašem dometu. Ovim se pretpostavlja da ako to možete da osjetite, možete i da ga iscijelite. Ako nešto možete da vidite u drugome, i do vas mu?i, tada je ono tu radi iscjeljivanja. Ili kako sam jedanput rekao Opri: „ako možeš da primijetiš, možeš i da dobiješ.“ Možda nemate pojma zašto je to u vašem životu, ili kako se u njemu pojavilo, ali možete mu dopustiti da nestane, jer ste sada svjesni toga. Što više iscjeljujete to što se javlja, ?istiji ste da ispoljite to što više volite, jer ?ete tako oslobo?enu energije mo?i da upotrijebite za nešto drugo.

4. Vi ste 100 % odgovorni za sva svoja iskustva.

To što se dešava u vašem životu nije vaša greška, ve? vaša odgovornost. Ovaj koncept li?ne odgovornosti zadire dalje od onoga što govorite, radite ili mislite. On uklju?uje i to što drugi govore, rade i misle, a javlja se u vašem životu. Ako preuzmete odgovornost za sve to što se javlja u vašem životu, tada kada se neko pojavi sa problemom, tada je to i vaš problem tako?e. To povezuje princip trojstva, koji isti?e da vi možete iscijeliti sve što se javlja na vašem putu. Ukratko, ne možete kriviti nikoga i ništa za postoje?e stanje u vašem životu. Jedino što možete da uradite je da preduzmete odgovornost za to, što zna?i prihvatiti ga, imati ga, i voljeti ga. Što više iscjeljujete to što se pojavljuje, više se uskla?ujete sa izvorom.

5. Vaša karta za mjesto nultih granica je fraza „Volim te“.

Prolaz koji dovodi do mira preko svih shvatanja, od iscjeljivanja do ispoljavanja, je jednostavna fraza „Volim te.“ Njeno govorenje Božanstvu ?isti sve u vama tako da možete da doživite ?udo ovoga trenutka: nulte granice. Ideja je u tome da sve volite. Volite preveliku debljinu, lošu naviku, problem djeteta ili vašeg susjeda ili supružnika; sve to volite. Ljubav preobražava zarobljenu energiju i osloba?a je. Govorenje rije?i „Volim te“ otvara vrata za doživljavanje iskustva Božanstva.

6. Inspiracija je važnija od namjere.

Namjera je igra?ka uma; inspiracija naredba Božanstva. U jednom trenutku ?ete se predati i po?eti da slušate, radije nego da molite i ?ekate. Namjera pokušava da kontroliše život baziran na ograni?eni pogled egoa; inspiracije je primanje poruke od Božanstva a zatim i postupanje po noj. Namjera djeluje i donosi rezultate; inspiracija djeluje i donosi ?uda. Šta vam se više dopada?

Dodatak B Kako da izlije?ite sebe (ili bilo kog drugoga) i otkrijete Zdravlje, Dobrobit i Sre?u


Dodatak B

Kako da izlije?ite sebe (ili bilo kog drugoga) i otkrijete Zdravlje, Dobrobit i Sre?u


Ovdje su navedena dva dokazana na?ina ho’oponoponoa kako da se izlije?ite (ili bilo koga drugog) od bilo ?ega što uo?ite.
Upamtite da je to što uo?ite u drugome tako?e i u vama, tako da je cijelo lije?enje u stvari samo-lije?enje. Niko drugi sem vas ne treba da radi ovaj proces. Cijeli svijet je u vašim rukama.

Najprije, ovo je molitva koju je Mornah govorila kako bi pomogla da se izlije?e stotine ako ne i hiljade ljudi. Jednostavna je ali mo?na:

Božanski stvoritelju, o?e, majko, sine kao jedan ... ako sam ja, moja porodica, moji ro?aci, i preci uvrijedili tebe, tvoju porodicu, tvoje ro?ake i pretke u mislima, rije?ima, djelima, i aktivnostima od kada smo stvoreni do danas, molimo te za oproštaj..... dopusti da ovo o?isti, pro?isti, oslobodi, odsije?e sva negativna sje?anja, blokove, energije, i vibracije, i preobrazi ove neželjene energije u ?istu svjetlost... i to je u?injeno.

Drugo, na?in na koji Dr. Hew Len voli da lije?i je da prvo kaže „Žao mi je.“ i „Molim te oprosti mi.“ Ovo govorite kako bi ste priznali da nešto – bez vašeg znanja o ?emu se radi – je dospjelo u vaše sistem tijelo/um. Vi nemate pojma kako je to dospjelo tu. Ni ne treba da znate. Ako ste predebeli, jednostavno ste zaka?ili program koji vas je u?inio takvim. Govore?i „Žao mi je.“, vi govorite Božanstvu da želite oproštaj unutar sebe za sve što vam je donešeno. Vi ne molite Božanstvo da vam oprosti; vi molite Božanstvo da vam pomogne da oprostite sebi.

Poslije toga, kažete „Hvala ti“ i „Volim te“. Kada kažete „Hvala ti.“ vi izražavate zahvalnost. Vi pokazujete svoju vjeru da ?e se problem rastvoriti za najve?u dobrobit svih koje doti?e. Rije?i „Volim te“ preobražavaju energiju koja je zarobljena kako bi mogla da te?e. One vas ponovo povezuju sa Božanstvom. S obzirom da je nulto stanje stanje ?iste ljubavi i ima nulte granice, vi po?injete da dolazite u to stanje izražavanjem ljubavi.

Sljede?e što ?e se desiti zavisi od Božanstva. Možete biti inspirisani da preduzmete akciju neke vrste. Ma o ?emu da se radi, uradite tako. Ukoliko niste sigurni kao treba da postupite, upotrijebite isti metod iscjeljivanja na vašu zbunjenost. Kada ste ?istiji, zna?ete kako da postupite.

Ovo je pojednostavljena verzija modernizovanog ho’oponopono klju?nog metoda iscjeljivanja. Radi boljeg shvatanja Samo I-Dentiteta kroz Ho’oponopono proces, prijavite se na radionicu. (vidi www.hooponopono.org ) da bi ste razumjeli šta ja i Dr. Hew Len ?inimo zajedno , vidite www.zerolimits.info.

Dodatak C Tko je glavni?


Dodatak C

Tko je glavni?


Dr Ileakala Hew Len

Hvala vam što ?itate ovaj dodatak. Zahvalan sam vam.

Ja volim Samo I-Dentiti Ho’oponopono i dragu Morrnah Nalamaka Simeona, Kahuna Lapa’u, koja ga je tako milosrdno podijelila sa mnom novembra 1992.

Ovaj ?lanak je baziran na mislima koja sam zabilježio u svoj laptop 2005.

9 Januar 2005

Problemi mogu da se riješe a da se ni ne zna šta se dešava! Shvatanje i prihvatanje ovoga bilo je pravo olakšanje i radost za mene.

Rešavanje problema, dio vezan za svrhu postojanja, je bilo to ?ime sa bavio Samo I-Dentitet Ho’oponopono. Da bi se problem riješio moraju se odgovoriti na dva pitanja: Tko sam ja? Tko je glavni?

Da bi se spoznala priroda kosmosa po?inje se sa Sokratovskim uvidom: „Spoznaj sebe sama.“

21 januar 2005

Tko je glavni?

Ve?ina ljudi, uklju?uju?i i nau?nike, bave se svijetom kao fizi?kim entitetom. Teku?a istraživanja DNK da bi identifikovali uzroci i ljekovi za sr?ana oboljenja, i še?ernu bolest su pravi primjeri za to.

Zakon uzroka i posljedice: fizi?ki model

Uzrok Posljedica

Ošte?enje DNA - Bolest srca
Ošte?enje DNA - Rak
Ošte?enje DNA - Diabetes
Fizi?ki - Fizi?ki problemi
Fizi?ki - Problemi okoline

Intelekt, Svjesni um,vjeruje da on rešava probleme, odnodno da on kontroliše to što se dešava i što se doživljava.

U svojoj knjizi Iluzija korisnika, novinar Tor Norrentranders isti?e druga?iju slliku Svijesti. On citira nau?ne studije, posebno one Profesora Benjamin Libet-a sa Califrnia Univerziteta u San francicscu, koji pokazuju da se odluke donose prije nego ih Svijest donese, i da intelekt nije ni svjestan toga, vjeruju?i da ih on donosi.

Norrentranders tako?e citira istraživanja koja pokazuju da je intelekt svjestan svega 10 do 15 djeli?a informacija u sekundi od miliona koja se odvijaju van njegove svijesti!

Ako nisu intelekt ili svijest, tko je onda glavni?

8 februar 2005

Sje?anja koja se ponavljaju upravljaju tome šta ?e doživjeti Podsvjesni Um.

Podsvjesni Um doživljava kao zastupnik, imitatorski i kao odjek sje?anja koja se ponavljaju. On se ponaša, vidi, osje?a i odlu?uje upravo onako kako sje?anja diktiraju. Svjesni um tako?e funkcioniše, bez svoje svijesti o tome, onako kako sje?anja diktiraju.
Sje?anja diktiraju što oni doživlajvaju, kao što studije pokazuju.

Zakon uzroka i posljedice: Sami I-Dentite Ho’oponopono

Uzrok - Posljedica

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Bolest Srca
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Rak
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Dijabetes
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki problemi – Tijelo
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki problemi – Svijet
u Podsvjesnom umu

Tijelo i svijet postoje u Podsvjesnom umu kao kreacije ponavljaju?ih sje?anja, rijetko kao inspiracija.

23 februar

Podsvjesni i Svjesni um, koji ?ine Dušu, ne stvaraju vlastite ideje, misli, osje?anja i akcije. Kako je ranije pokazano oni doživljavaju kao zastupnici, kroz sje?anja koja se ponavljaju i inspiraciju.

Do?im ?ovjek može napraviti stvari po svom naho?enju bez znanja o svrsi stvari samih po sebi.
Viljem Šekspir

Bitno je shvatiti da Duša ne stvara vlastita iskustva, ve? ona vidi onako kako sje?anja vide, osje?a to što sje?anja osje?aju, ponaša se onako kako se sje?anja ponašaju, i odlu?uje kako sje?anja odlu?uju. Ili, rje?e, vidi, osje?a, ponaša se i odlu?uje onako kao inspiracija vidi, osje?a, ponaša se i odlu?uje.

Klju?no pri rešavanju problema je znati da tijelo i svijet nisu problemi sami od sebe ve? efekti, posljedice, sje?anja koja se odvijaju u Podsvjesnom umu! Tko je glavni?

12 mart 2005

Praznina je osnova samo I-Dentiteta, Uma , Kosmosa. To je prete?a inspitacija od Božanske Inteligencije ka Podsvjesnom Umu (vidi sliku).

Sve što nau?nici znaju je da je Kosmos nastao iz ni?ega, i da ?e se vratiti u ništa kada za to do?e vrijeme. Univerzum po?inje i završava se sa nulom.

Charles Seffe, Nula: Biografija opasnih ideja

Samo I-Dentitet

Slika: Stanje praznine


Sje?anja koja se ponavljaju izmještaju Prazninu Sami I-Dentiteta, onemogu?avaju?i pojavu Inspiracije. Da bi se popravio taj poreme?aj, da bi se ponovo uspostavi Samo I-Dentitet, sje?anja treba da se vrate u prazninu kroz transformaciju pomo?u Božanske Inteligencije.

?isti, briši i na?i vlastitu Šangri-la. Gdje? U sebi!

Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au