Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Tre?a Strana Mjeseca


Nisam mogao smisliti pametniji naslov, pa nek ostane ovako.

Radi se o jednom postu sa C's foruma na koji mi je netko skrenuo pozornost prije 2 dana. Privukao me je jer se u njemu tako?er na neki na?in govori o dvostrukoj matrici, a materijali na tu temu (meni) predstavljaju raritet, i nekako se uklapaju u ono što sam zapo?eo OVDJE:

Kako (?) bismo mogli objasniti situacije navedene u nekim knjigama, u kojima mi na 5.D "zajedno sa svojim duhovnim vodi?ima/mentorima sjedimo za stolom/?emugod, i PLANIRAMO našu sljede?u inkarnaciju.."
I, ima li rije?i koja bi opisala nivo duše koja odabire da bude žrtva ___________ (upisati nešto iz crne kronike)? Zar se krvavo mu?enje kasnije na 5.D predstavlja pri planiranju sljede?e inkarnacije kao "zgodna šala kojoj ?ete se poslije smijati, uostalom, ništa strašno, umire tijelo a ne duh." ?
Ako nije dovoljno brutalno, možda vas vodi? korigira:
-"No, no, to je prebrza smrt, onda ti se ni ne isplati i?i; moraš uzet ovo dvosatno lomljenje kostiju koje završava smr?u nakon 6 mjeseci pacanja na respiratoru, sa 6-7 operacija u me?uvremenu..."
Neka sam ja limitiran sa 3.D umom, ali neke stvari smrde na inducirano neznanje ili još jednu matricu...
ILI je NA NEKI NA?IN istina ono što se pominje u ovim tekstovima da se tzv. HMS proteže i na dušu? To bi vrlo prikladno objasnilo stvar koja me mu?i.

[ ... ]

{{Upravo sam o tome bio razmišljao; da, kada se napusti 3.denzitet u kojem trenutno boravimo, i onda odlazimo na 5. Denzitet, kao "tamo smo duše, ?iste duše...", ?iste duše malo morgen!
To me cijelo vrijeme mu?i! Nije samo matrica dvostruka nego je dvostruko i vozilo; drugim rije?ima duša je tako?er vozilo. Tako ispada po ovome tekstu.( a tako?er i prema ovom novoprevedenom postu koji slijedi u nastavku )
Uvijek me je mu?ilo ljudsko (FSU) INDUCIRANO NEZNANJE. Kada bih komparirao 3.D i 5.D, gotovo da bih mogao re?i kako dole tako i gore. Na 3.D imamo potkresan DNK, imprinte, programe {ovdje nazvane HMS}, i, kada bih god ?itao knjige nabrojane sa po?etka ovog posta, nisam si mogao pomo?i a da ne budem šokiran tim stanjem blaženog idijotizma, u kojem svi sve prihva?aju, NE BUNE SE. I, što prihva?aju? Da PONOVO po 10., 20., 30., 40., ...90. put se inkarniraju u klaonicu, u pakao {Da, ovo je moje subjektivno mišljenje}.
E sada, ja mogu shvatiti da je potrebno nešto nau?iti, i da se nekako mora pro?i tamnom stranom; ono što mi je teško za shvatiti je - zar TOLIKO puta? Mislim, to je kao da po no?i ideš pišat iza ku?e, i, u mraku, nagaziš ma grablje koje te raspale po nosu iz sve snage. I tako 10-100 puta. Ne bi li svatko posumnjao da nešto tu smrdi kada doti?ni ne može upamtiti tako mo?an podsjetnik, kao što je udarac štapom po nosu?

Kada se sa 5.D do?e {inkarnira} na 3.D, onda nema sje?anja na prethodne živote ili na navodni "plan" sa 5.D.
MOŽDA, pretpostavljam, da kada se ovdje umre i do?e se na 5.D, da se tamo NE posjeduju sje?anja u punom obimu onoga što se dešavalo na 3.D?
Pod 'punim obimom sje?anja' razumijevam ovo:
-Nema punog sje?anja na OSJE?AJ koji je nekoga npr obuzimao kada se utapao ili bio sje?en na komade od strane nekog psihopata, vojnika, bandita... itd.
Zašto to mislim?
Pa ako je netko to iskusio, i na 5.D ima puno emotivno sje?anje na to - valjda se ne bi opet vra?ao(??) (ako sam u krivu, onda zaista nemam želje da se na 5.D više družim sa takvima) TO mi nikako ne štima u onim pomenutim knjigama. Nije li ovo univerzum slobodne volje? Pa, smijem li onda izabrati da se više ne inkarniram? [NISAM ni slutio da ova moja želja predstavlja, po meni, pravi odraz bu?enja;vidi samo (naprijed) to?ku 9!]
>Dakle, preveo sam jedan post sa C's foruma, ?iji je naslov:

Sve što postoji su lekcije? To je ZABAVNO?
{Moj predgovor:
Autor je izvjesni Mario, koji se izravno obra?a Lauri, i koji iznosi neka svoja promišljanja na svom putu traga?a, a za koja on kaže da su uglavnom izložena na stranicama http://www.xeeatwelve.com/ , ?iji je autor izvjesna Amitakh, koja o sebi kaže OVO. I tom Mariju je o?ito, kao i meni (koji patnju i bol U DOSLOVNOM SMISLU rije?i doživljavam svaki dan), puna kapa tvrdnji da patnja i bol moraju postojati, da nema duhovnog napretka bez toga,...
Ovo sam preveo jer to smatram zanimljivim i ne bih htio ispasti nekakav glasnogovornik ne?ega ili nekoga. A, KAO I UVIJEK (!), NEKA SVATKO ZA SEBE ZAKLJU?UJE ...
Moji "prim.prev." nalaze se unutar viti?astih zagrada, i zadebljanja su tako?er moja }

Zdravo Laura. Cijenim tvoje napore i hrabrost da zastupaš svoja uvjerenja. Želio bih podijeliti moje gledište o tim stvarima i postaviti nekoliko pitanje.

Kasiopejci su rekli: "Sve što postoji su lekcije. Univerzum je jedna beskrajna škola. Sva materija u?i da je samo iluzija. ZABAVNO je otkrivati sve više i više toga."

Ja pitam – Koja je poanta u lekcijama? Samo da bi se iznašli novi pametni na?ini izbjegavanja raznovrsnih boli u budu?nosti. Zašto uop?e postoji potreba za boli i patnjom bilo koje vrste bilo gdje? To je ZABAVNO? Svaki pošteni Vrhovni Kreator bio bi nam dao izbor – želite li savršeni svijet da u njemu živite (bez organskih portala i psihopata), ili želite svijet sa patnjama i lekcijama?

Milijuni upravo sada umiru od gladi širom svijeta. Sto tisu?a ljudi ro?enih u Americi. Kakve su to lekcije? Da se bude strpljiv i da se ?eka sljede?a bolja inkarnacija (možda inkarnacija u vidu profesionalnog košarkaša)? Karmi?ke lekcije? Jer su nam tako rekli? Tko je ikada istražio kako karma zaista funkcionira?

Slažem se s tobom u mnogim stvarima, da znanje štiti, i kako smo manipulirani kroz stotine godina i punjeni sa lažima, ali smatram da – Sve što postoji su lekcije – je najve?a laž od svih. Stvari takve vrste, kao Veliki Rad, ili raznorazne evolucije, promoviraju se svugdje, od Enohijskog ?ovjeka do New Agea.

Rekla si: "Zapamtite – NIKADA TO NE ZABORAVITE – protivnik želi da dolazimo do lažnih zaklju?aka... I nikada ne zaboravite da on/oni su toliko pametniji i uvježbaniji u ovom obmanjivanju da mi to sebi ne možemo ni zamisliti. To nije tajna koja traje nekoliko stotina godina. To traje HILJADAMA godina..."

Što ako se Gurdjieffov Zli ?arobnjak ne nalazi na nižim nivoima poput Lizarda {4D OPS gušteri, p.p.}? Što ako je on na vrhu od sedam denziteta postojanja. Lažljivac i otac svih laži.
{ ovo je gledište, po mom mišljenju, jednako Don Huanovom, mislim na Orla p.p. }
Kasiopejci ponekad imaju slike ispred sebe dok odgovaraju na tvoja pitanja (možda kanalizirane informacije iz sveznaju?eg sedmog nivoa). Ili bolje, ?arobnjak se nalazi iza onog ogledala (kao u policijskim sobama za ispitivanja), gleda i prikrada se kroz svih sedam denziteta.

Zlo i patnja su alati Zlog ?arobnjaka kojim se služi da frustrira, zbunjuje i baca u o?aj traga?e za istinom. Taj problem ne zamara one koji zapravo ne tragaju za istinom, i one koji ne vjeruju u višu inteligenciju koju ljudi nazivaju "Bog".

Diteizam {dvobožje} pokušava riješiti Problem Zla postavljanjem egzistencije dva rivalska boga, me?usobno dijametralno suprotna. Gnosticizam, Zoroastrijanizam i Maniheizam, op?enito se smatraju kao predstavljanja diteisti?kog dualizma. Me?utim, to nisu "bogovi" u punom smislu, nego više kao Sile ili Principi – Sile Boga (Svjetlost) i Sile Zla (Tame).

Postavka koja je frustrirala mnoge kroz dugi period jest da bi Bog trebao biti svemogu? i sveznaju?, a Bog to nije. Zlo postoji samo zbog toga što Bog nije sveznaju?i, a obzirom da je Bog dobar, zlo ?e biti eliminirano. Drugim rije?ima, mi se nalazimo u sredini tog popravljanja. Nemanifestirano ?e zadržati svo znanje o zlu, koje Mu je u po?etku bilo strano. Zlo se tako više ne?e ponovo desiti, jer Nemanifestirano sada posjeduje jedno razumijevanje zla, i poduzeti su koraci da se {zlo} više ne može manifestirati.

Kreacija je zapo?ela kao jedan experiment u pojavnostima {manifestacijama}. Obzirom da je to bilo experimentalno, Princip Dobra je povremeno po?inio neke greške, no svaki puta je Princip Dobra bio u stanju ispraviti pogreške, i kreacija se harmoni?no nastavljala. U izvjesnoj to?ki, Princip Svjetla je nevino po?inio jednu Pogrešku, znanu kao Princip Polarnosti, koja je op?enito znana pod imenom Princip Tame ili Zla. Tama je mogla biti ispravljena tako da opet bude u liniji sa Principom Svjetla, ali pogreška nije htjela prihvatiti popravak od strane Principa Dobra. Me?u raznim gnosti?arima, o toj se Pogrešci govori kao o "Nebeskoj Greški". Umjesto da prihvati popravak, Pogreška je Sebe izolirala od Principa Dobra. Stoga Princip Zla predstavlja jedan izdanak Principa Svjetla. Da je Pogreška prihvatila korekciju od strane Principa Dobra, Zlo nikada ne bi postojalo.

Ubrzo je Pogreška (Zlo) shvatilo da nije samoodrživo, i da mu treba energija Svjetla da bi se održavalo, da tako kažemo. I tako je Zlo otpo?elo svoj plan da prisvoji koliko god više može energije Istine-Svjetlosti. To je uklju?ivalo jedan neobi?no detaljno razra?en plan, zaobilazan i maliciozan plan da zarobi i zadrži kao taoce koliko god više može ?estica Istine-Svjetlosti. Pokušalo je obmanjivati svoje zarobljene subjekte da je Ono zapravo Nemanifestirano.

Prema ovome, mi predstavljamo jedne majušne energetske izvore, i to protiv svoje volje. Intenzivne emocije predstavljaju najbolji alat kojim nas se cijedi. Organski Portali i psihopate stvoreni su baš radi te svrhe – da stvaraju emocionalne turbulencije u našim životima. Sebi?ni interesi su njihovo glavno oružje. Ratovi me?u narodima (njihova kreacija), ili "ratovi" unutar ?lanova obitelji – sve to daje isti rezultat – naš gubitak. Oni nisu mlade duše koje bi mogle izvu?i korist iz duhovnog pomaganja kad bi im se pristupilo otvorena uma. Oni se nikada ne mijenjaju.

Zli ?arobnjak predstavlja maligni tumor na zdravom "tijelu" Boga. On se može "medicinski" lije?iti kroz neko vrijeme, no, ako nema rezultata, onda je jedino razumno rješenje operacija (odvajanje od zdravog dijela tijela). Naravno, Zli ?arobnjak, kao najve?i psihopata od svih, ujedno i otac svih psihopata, ?e re?i da je on zdrav i savršeno uredu. Za njega, problem leži u drugima koji moraju nau?iti svoje "lekcije".

Kažeš da bilo koja hijerarhija predstavlja znak kontrole, manipulaciju silom i entropiju. Dakle, postoji li onda potreba za sedam nivoa denziteta. Što nije uredu sa jednim denzitetom za svih? Nema skrivanja i vrebanja odozgo. Jednostavno i lako.

Citiram latinski natpis iz jednog od tvojih ?lanaka - "Totus mundus in maligno positus est" ; cijeli je svijet uspostavljen unutar ?avla. Upravo tako. U kraljevstvu Zlog ?arobnjaka. Bolno je to ?uti, no tko je rekao da istina mora biti ugodna?

Prije dosta godina naišao sam na Kozmi?ku Doktrinu od Dion Fortune. Radi se o kanaliziranim informacijama o Sferi Kreacije. Kako je sve otpo?elo. I, ispo?etka to zvu?i kao neka pozitivna stvar – nalazimo se unutar velike rotiraju?e kugle {sfere} energije kako bi iskusili stvari i u?ili o sebi. Ne možemo iza?i izvan te sfere jer izvana nema ni?ega. Nema? Jer su nam tako rekli?

Castanedin Don Huan kazao nam je sasvim drugu stvar. Ovo je predatorski svijet. Ne vjerujte anorganskim (astralnim) bi?ima. Oni imaju svoje planove. Nalazimo se u velikoj ku?i sa mnogo soba. Nije poanta promijeniti sobu (fizi?ku ili astralnu dimenziju ili denzitet bilo koje vrste), morate iza?i van iz ku?e. A Don Huan sa svim svojim grupnim prakti?kim znanjem nije moga na?i izlaz iz te ku?e jer je on zatvoren. Mi se nalazimo u zatvoru!

Iz te perspektive, re?enica "Univerzum je jedna beskrajna škola" zvu?i zaista zastrašuju?e. Što je mogu?e nau?iti u zatvoru? Izbjegavanje drugih kriminalaca, i možda ostati živ. I nije baš neka škola.

Najbolji i najlakši na?in vo?enja zatvora je kada zatvorenici ?ak ni ne znaju da su u zatvoru. Kako to posti?i? Izbrišite im svu memoriju iz vremena prije ulaska u zatvor. To je sve. Prazna memorija. Po?etak od ni?ega. I onda oni po?inju lutati okolo i postavljati pitanja poput – Tko sam ja, i koji je smisao života? I onda se sa njima možete igrati kako vam drago.

"Može li se re?i da tu postoji svjesna sila koja se bori protiv evolucije ?ovje?anstva?", pitao je Ouspensky.

Da, svjesna, ljubomorna sila koja je izbrisala naša sje?anja, i koja ne želi da mi saznamo što je izvana.

{ ?ini se da postoji nekakvo op?enito uvjerenje me?u traga?ima da je zatvor ograni?en samo na tre?i denzi?. I da, kad nakon smrti fizi?kog tijela dospijemo u peti denzi?, da smo izvan zatvora. Hm, pa što bi se onda vra?ali u zatvor?? Te silne reinkarnacije. ?ini se da i peti denzi? ?ini dio zatvora, recimo zatvorsku ambulantu. I da je i u petom denzi?u memorija još uvjek izbrisana, i nemamo pojma da smo u zatvoru, a kamo li da postoji nešto takovo kao što bi to mogao definirati pojam "izvana". Više o tome OVDJE. p.p.}

Što se ti?e "evolucije", metafori?ki govore?i, ako kompletno ošišate svu svoju kosu, i morate ?ekati neko vrijeme da ona ponovo naraste, makar i djelomi?no, je li to evolucija? Za što? Da bi vas se opet i opet šišalo...

Dakle, što se zapravo nalazi izvan ove rotiraju?e Sfere Kreacije? Trebalo mi je mnogo godina da bih iznašao kvalitetne odgovore. Možete pogledati ovdje --> www.xeeatwelve.com

Rekla si: "Oni u 'metafizi?kom' kampu koji smatraju da komunikacija sa višim silama JEST mogu?a, tako?er me osu?uju, jer Kasiopejske Transmisije ne promoviraju još jedan "religijski kult" spasenja i ne reklamiraju 'svemirsku bra?u' kao prijatelje i dobrostive prema ?ovje?anstvu, nego umjesto toga naglašavaju stanje koje je povijesno precizno, a to je da ?ovje?anstvo spava, a njegova je jedina nada da bude "oprobano vatrom", i da o?vrsne u svojoj vlastitoj volji."

Da li je za tebe mogu?e postojanje neke pripomo?i za spasenje (izvana) u organiziranju bijega iz ovog zatvora, a da ta pomo? nije naka?ena sa "religio-kultnom" parazitskom organizacijom?

Ako naoružani plja?kaš banke uzme taoce, najprije ?eš pregovarati, i kad su sve opcije pregovora iskorištene – onda ?eš upasti na silu i spasiti ih. Jednostavno i lako. Nema potrebe da taoci obožavaju policijske snage.

Ako se neki taoci žele pobratimiti sa kriminalcem, i zauvijek ostati sa njim, to je onda druga pri?a. Neki od taoca samo žele i?i ku?i, i to bez "lekcija" i bez kriminalaca naokolo.

Isus je sam oformio kult Krš?anstva tijekom svog života? Ne mislim tako. On je samo bio policijski pregovara? ubijen na dužnosti.

Krš?anstvo su kreirale elite, i, pod maskom širenja božjih poruka, bilo je napravljeno da širi Carstvo kroz kreaciju elitom vo?ene religiozne birokracije. Krš?anstvo je bilo alat Rimljana i ostalih carstava odonda, kako bi se smirivalo i ugnjetavalo "mase".

Bog postoji jer Biblija kaže tako, a to je istina jer tako kaže Biblija, a Bog kaže da je Biblija istina, jer Biblija kaže da on to kaže, a krš?ani se svi slažu u tome, a Biblija potvr?uje da se oni svi slažu, a biblija ne može biti u krivu jer je sveti duh ispravio sve pogreške u Bibliji, a mi znamo da je to istina jer tako kaže Biblija.

U najstarijoj svjetskoj Sinajskoj Bibliji, koja je (metodom odre?ivanja ugljika) datirana na oko 380 – 390 g. nove ere, napisane na jednom starom gr?kom jeziku, danas se nalazi u Britanskoj Knjižnici, nije bilo verzije sa uskrsnu?em ni bezgrešnim za?e?em. U drugoj {po redu} najstarijoj Bibliji, Alexandrijskoj Bibliji, pri?a o Isusu tako?er zapo?ima kada je on navršio tridesetu, a sve što je prethodilo tom razdoblju {do Isusove 30-e godine} predstavlja kasnija dodavanja u kasnijim verzijama Biblija. U najstarijem danas dostupnom evan?elju, pri?a o Isusu završava kada je grobnica prona?ena prazna i bez tijela. Dakle, kao što vidimo, sve ostalo je bio sistem izreži/zalijepi iz prethodnih religija.

Je li Isus odgovoran za to?

Kada bi se Krist danas vratio, a netko mu dodao Bibliju, on bi ju najvjerovatnije bacio u najbliže sme?e.

Kada obožavate i fokusirate se na glasnika umjesto na poruku, poruka s vremenom postane iskrivljena i krivo predstavljena. Isus je bio jedan od najpoznatijih glasnika. A poruka je ono što je važno, i, dio poruke je bio: "Nisam došao da za?nem religiju, niti da tražim sljedbenike. Došao sam da pripremim za dan kada ?u se vratiti da pokupim one koji su moji i da ih vratim Ku?i, gdje ne?e biti patnje, niti bola, niti nepravde, niti Zla. Mnogi ?e do?i i tvrditi da sam to ja. Moja me vlastita volja {ostavština} prepoznaje bez obzira na sve."

Imaš svako pravo da kažeš – Ja sam slobodna, ne postoji zatvor, a ja uživam i želim moje 'lekcije'; ali onda zašto pišeš o zatvoru ako ne vjeruješ u njega?

Sa moje to?ke gledišta, upravo sada u svijetu, vidim samo tri verzije dogme koje ne mogu biti dovedene u pitanje. Jer, ako nas ispituješ, onda si protiv nas.

"Vjerska tura" {faith trip} je, bilo obu?ena kao standardno religijsko u?enje, ili New Age verzije onoga "vi sami kreirate vašu stvarnost" - jednaka sa onim " Sve što postoji su lekcije. Ovo je jedna beskrajna škola. Nema drugog razloga da išta postoji. Izazovi su zabavni."

Nema drugog razloga? Što nije uredu sa jednostavnim uživanjem svih bi?a, kao kvalitetnim razlogom za postojanje? Nema uzbu?enja? Možda predosadno za neke ljude, bez ponešto džubretarluka upletenog uokolo. Naj?udnije je ?uti da smo mi odabrali da budemo u ovom zatvoru. Mogli su nam re?i bilo što i svaliti krivnju na nas, jer se mi ne sje?amo "što smo odabrali". Don Huan nikada nije rekao da smo išta odabrali, on je samo želio pobje?i, ali nije mogao. On ?e ostati u blizini Zemlje doklegod planeta postoji. Ili se dogodilo nešto drugo. Možda pomo? izvana. Ali on ne zna što se nalazi izvana.

"Izazovi su zabavni" – re?e sadista potencijalnom mazohisti.

Pa, možete si uzeti svu tu zabavu.

David Icke kaže: "Neuravnotežena svijest koju ?u ja zvati Lucifer, predstavlja poreme?eni, neharmoni?ni aspekt svjesnosti, koja nije neophodna za ljudsku evoluciju."

Kasiopejci odgovaraju: "Ne. To je dio plana lekcija."

?injenica jest – "Mi se nalazimo u zatvoru i nitko ne može pobje?i iz tog zatvora bez pomo?i onih koji su ve? prije pobjegli." (Gurdjieff)

Postoji li u blizini ikakva pomo?? Pomo? izvana? Možda.

Ja ne znam tko je Amitakh. Nikada ju nisam sreo. Ali ona kaže da je izvana i da sa svojom grupom bi?a izvana može pomo?i u probijanju zatvorskih zidina (objavljeno u ?lanku Prison Break - The Annihilation of Death and Darkness / Slamanje zatvora – Anihilacija Smrti i Tame
)

Bila si tako?er u pravu kada si rekla da sva tajna društva traže nešto izgubljemo u prošlosti. Nešto što vjeruju da postoji, i imaju ideju da ?e pronalaženje toga njima donijeti kona?nu i potpunu mo? nad silama života i prirode. A oni koriste javnost, konstantno je prate?i kako bi došli do bilo kakvog plodonog pravca koji bi mogli slijediti. (?lanak - The Real Secret Word of The Freemasons / Istinski Tajni Svijet Masona)

Njena je osnovna poruka sli?na nekorumpiranim verzijama (koje je danas teško na?i) velikih umova iz prošlosti koji su tako?er došli izvana – Mojsije (Deset zapovjedi je text Sivih, ne njegov), Platon (sjene na zidu i stvarnost), Isus (Ovo nije moje kraljevstvo), Mani (ro?en 14.04.216 NE u Perziji, Bijeli Bizon Žena {White Buffalo Woman} (posjetila manju grupu Kiowa Apa?a.).
----------------------------------------------------------------------------------------------

- {ovo što slijedi su neki izvatci textova, ?ini se sa stranica xeeatwelve – p.p.}

"Stvari nisu uvijek onakve kako se ?ine, niti kako vam kažu u ovom svijetu. Ovo je svijet upravljan od strane Tame, u koji se ratnici Svjetla spuštaju izlažu?i se opasnosti kako bi podržali ona Istinska bi?a koja su tu zarobljena, do onog trenutka kada ?e Svjetlost biti uklonjena iz ove oblasti {realma}.

Osnovi zatvora su da kontroliraju zato?enike i da iz njih dreniraju energiju kojom se održava Tamna kreacija. Ova cijela pseudo-kreacija, Virtualna stvarnost, bila je kreirana od strane Tame, kako bi bila, efektivno gledaju?i, jedan veliki zatvor. Tama je tamni?ar; njegovi su glavni agenti nadzornici {upravitelji} zatvora; zatvorenici su sva uhva?ena bi?a Istine-Svjetla i oni iz Tame koji nisu bili poslušni svojem gazdi.

Zlo drži mnoga bi?a Istine-Svjetla pod ucjenom. Ono ne?e voljno osloboditi niti jednu jedinu ?esticu Istine-Svjetla, ?ak ni u ovim završnim fazama procesa odvajanja. Proces odvajanja ?e neizbježno biti vrlo bolan.

Stvari koje se ti?u Božanskog ne mogu u potpunosti biti shva?ene ili prenešene na zemaljski jezik na ovom nivou. Samo visoka bi?a Istine-Svjetla koja privremeno uzmu fizi?ka tijela, poput Isusa, Mojsija ili Lurije, su bila u mogu?nosti zahvatiti obrise Istinske Božanske Kreacije. Znanje o Božanskom nije nešto što bi neki Tom, Dick ili Harrry mogli precizno primiti ili vjerodostojno prevesti. Niti može psihologija, astralna bi?a ili tzv. vodi?i iz astrala ili drugih oblasti Univerzalnog Dodekahedrona {tijelo sa 12 strana od kojih je svaka peterokut} to zahvatiti ili shvatiti a da nešto ne izostavi. Pa ipak su literatura i kanalizirani materijali prepuni pseudo znanja o tome što je bog i što nije. Tama na tome profitira jer je to dio njezina plana.

Eonima ve? glasnici Istinskog Svjetla donose istu osnovnu poruku koja bi se mogla sažeti ovako: Ako Tama nastavi zadržavati bi?a Istine-Svjetla kao spiritualne taoce, do?i ?e do prisilne separacije Istinskog Svjetla od Tame. Ova osnovna poruka nije bila prihvatljiva za Tamu, pa je ova u?inila sve da ju zataška i izokrene.

Bile su ?etiri temeljne stvari o poruci koje su smetale Tamu. Prvo, pokazuje se da je Tama bila buntovno bi?e koje se okrenulo od Svjetla. Drugo, identificira Tamu kao energiju koja kontrolira Zemlju. Tre?e, razotkriva da Tama drži zato?ena bi?a Istine-Svjetla. ?etvrto, pokazuje da ?e jednog dana Istinsko Svjetlo spasiti Svoja bi?a od Tame i odvojiti ih od Materije (Zla). Separacija ?e u kona?nici uzrokovati da se Tama rastvori u zaborav.

Obzirom da su mnogi podu?eni o duhovnom napredovanju, oni prihva?aju doktrinu evolucije duše. Takvi odmah napadaju svakoga koji se usudi dovesti u pitanje tu teoriju spiritualne evolucije. ?injenica je da su sve teorije spiritualne evolucije generalno zašti?ene od strane Tame, a ljudi su programirani da ih prihva?aju.

Obe?anje o spiritualnom postignu?u u Virtualnoj Stvarnosti predstavlja jedno prazno obe?anje i laž. Osobito su oni iskreni koji ovo promoviraju zavarani i iskorištavani od strane Tame da i ostale uvuku u tu mrežu, gdje ?e ih spiritualno pogubiti Tama. Cijela lista uzašlih majstora sponzorirana je i podržana od strane Tame.

"Kako iznad, tako i ispod" predstavlja neistinu koja izgleda funkcionira samo u ovoj iluzornoj dimenziji. Veliki Božanski Duh poziva na oprez svoju djecu glede Lažnog Svjetla, ali upozorenja su ?esto ušutkana i neuvažavana u ovoj debeloj magli Neznanja. Tama pokušava zaglušiti Istinsku djecu Svjetla i oslabiti njihovu volju kotrljanjem kroz život, kroz torture, iskušenja, bolove, patnje, mržnje, ljubomore, podjele itd., i tako ih izgladnjivati lišavaju?i ih Maj?ine ishrane.

Ostale neistine šire se kroz razli?ite kanalizirane materijale, poput materijala o Galakti?koj Federaciji / Galakti?koj Konfederaciji Svjetla. Te prezentirane informacije predstavljaju Alijenske kanalizirane materijale koji površinski djeluju kao da napadaju Novi Svjetski Poredak {NWO}, dok ga zapravo podržavaju. Te informacije su izvrnute montaže uzete od razli?itih izvora i pomiješane zajedno dok se ne dobije mješavina dezinformacija koja najbolje zadovoljava agendu NWO-a. Ešelon onih koji proizvode informacije o Galakti?koj Federaciji povezan je sa Bratstvom Tame. I te se poruke predstavljaju da su od Maitreye, Uzašlih Majstora, a ?esto tvrde i da je Isus jedan od Uzašlih Majstora. Zanimljivo je da su mnogi od visoko pozicioniranih promotora materijala Galakti?ke Federacije ?lanovi CIA-e.

Kriti?ki koncept do kojeg se treba zahvatiti kako bi se otpo?elo buditi u istinu jest znanje o dualitetu Sila. Te dvije suprotstavljene Sile nisu tu radi balansa, nego su u sukobu jedna sa drugom. Zlo i Dobro su u direktnoj suprotnosti. Zlo vlada putem principa služenja Svom Gospodaru. Dobro postoji radi zajedni?ke dobrobiti svih. Dualnost je prepoznata od mnogih traga?a istine, ali obzirom da je jedna od sila – Tama – namjerno korumpirala istinu u svojoj Virtualnoj Stvarnosti, koncept dualnosti Sila korumpiran je u koncept balansa, i ljudi su poticani da prihvate sve kao dobro.

Princip Yin/Yang je izvrnut koncept majoneze u ovoj Virtualnoj Stvarnosti. Yin predstavlja ženski aspekt, a Yang muški. Mnogi ljudi vjeruju da je to radi balansa. To u stvari predstavlja Energiju Istine-Svjetla Božanske Majke i Energije Laži-Svjetla Uzurpatora. Energija Božanske Majke prepli?e se sa Tamom {u tom Yin/Yang konceptu}. Yin/Yang No?/Dan koncept pokušava u?initi da Istina-Svjetlo izgleda tamno, a Laž-Svjetlo izgleda svijetlo. Ovo izvrtanje i namjerno projiciranje Tame kao Dobrog a Istine-Svjetla kao Tame predstavlja temu koja se provla?i kroz ZApadne i Isto?ne religije. Stoga su mnogi iskreni ljudi uhva?eni u zamku varke Tame. Ta je obmana tako duboka da je ?ak Tama zbunila samu Sebe.

Stvarnost je ta da postoji "rat" izme?u Dobra i Zla. Završna bitka izme?u Kristove energije i AntiKristove energije ve? je otpo?ela. Priroda bitke druga?ija je od onoga što ljudi misle. Ve?ina ljudi zamišlja da ?e završna bitka biti poput verzije predstavljene u postoje?oj verziji Biblije. Me?utim, radi se o trvenju izme?u dviju Energija koje ?e rezultirati totalnom separacijom Svjetla od Tame. Tako kona?na bitka izme?u Kristove energije i AntiKristove energije predstavlja kona?no odvajanje Istinskog Svjetla od Lažnog Svjetla – Dobra od Zla.

Isus je rekao: "Nikada ne popuštajte i ne ulazite u kompromise sa neprijateljima Svjetla, jer ?e vas te akcije oslabiti. Nikada ne okre?ite drugi obraz bi?ima Tame, jer ako to u?inite, uvijek ?ete biti njihovi robovi. Ako bez razlike volite bi?a Tame koja NIKADA istinski ne reagiraju na vaše Svjetlo i ljubav, ona ?e vas pokušati duhovno pogubiti. Bi?a Tame i svijet mrze bi?a Svjetla jer bi?a Svjetla nisu iz {ovog} svijeta, kao što nisam ni ja. Ja ?u pobrati sve koji su moji."

----------------------------------------------------------------------------------------------
{slijedi opet nastavak posta u kojem Mario nastavlja sa obra?anjem Lauri ... }

?ini se da je Isus bio jako dobro obaviješten o psihopatima i njihovoj maski normalnosti koju nose. Tako?er, pogledaj što je kult Krš?anstva u?inio sa savjetom o "okretanju drugog obraza". Tu imaš odgovor tko je zapravo stvorio taj kult. Ali to ve? znaš jer si kao mlada djevojka vidjela vuka kako propovjeda.

Sve što je potrebno za služenje zlu, jest neznanje. Neznanje je prvi korak prema položaju zaposlenika mra?nih sila. Imala si jedinstvenu priliku da vidiš psihopata Vincenta Bridgesa na djelu. Njega nije briga za tebe ni za bilo koga drugoga. Tvoj mu život ne zna?i ništa, ali, još uvijek snatraš da je on samo "lekcija". To je "uzvišeno" od tebe, ali tako?er i opasno. Da je imao mogu?nost da nas sve pobije nekažnjeno, davno bismo ve? bili mrtvi. Mi nismo ista vrst duha. Ovo je njihovo Kraljevstvo, mi smo samo privremeni posjetioci.

Je li Amitakh u pravu? Ja nemam niti jedan dokaz. Nitko ne može imati apsolutno zadovoljavaju?i dokaz. ?ak se i Kasiopejcima mora vjerovati ili ne, ili možda samo djelomi?no.

Postoji jaka energija u njezinim rije?ima, koja se može osjetiti, i to je nešto što nikad prije nisam osjetio, tokom svih mojih godina traženja. Nešto unutar mene automatski je prepoznalo vrijednost njezina pisanja.

Napokon, ako mi izgubimo sva svoja sje?anja od izvan ove rotiraju?e Sfere Kreacije, ovaj instiktivan osje?aj predstavlja naš jedini kompas za navigaciju. Mi ga imamo, ali organski portali nemaju, jer ovo je njihovo Kraljevstvo, i oni nikada ne mogu i?i u izvanjski dio ili osjetiti kako je to nekad bilo.
Naša nam je znanost dala nuklearnu reakciju kao izvor energije i svjetlost Sunca. Što ako je to COINTELPRO dezinformacija? Lagali su o površinskoj temperaturi Marsa, pa zašto bi im vjerovali druge stvari bez ?vrstih dokaza. Znaje štiti. Kao što si rekla – SPALITE ILUZIJE. A tu ih je toliko mnogo! Svaki komet prolaze?i kroz našu atmosferu gori poput malog sunca. Što ako je naše Sunce samo vrlo brzo rotiraju?i objekt koji sagorijeva plinove oko sebe? Tako?er, tko ili što je smjestilo sve planete u jednu ravninu?

Velika pitanja...

{ - kraj prevedenog posta sa C's foruma - }
=====================================================

I tako sam sa ponekim dijelovima ovog posta dobio malo vode ma mlin svojeg razmišljanja o dvostrukoj ili višestrukoj matrici. Osobito jer me ve? prije bilo zaokupljalo pitanje Da li svoja sje?anja U POTPUNOSTI prenosimo na 5. denzitet [dakle nakon smrti tijela (vozila) na 3. denzi?u]. Prema prethodnom, ispada da ne baš. I, da stvar bude gora, SKORO sve ono što smo ili nismo ovdje ?inili u svrhu duhovnog razvoja, napretka, sticanja znanja - možemo oka?iti ma?ku o rep -->
Obe?anje o spiritualnom postignu?u u Virtualnoj Stvarnosti predstavlja jedno prazno obe?anje i laž.
I, sada, za sve nestrpljive ljubitelje instant-rješenja koji tragaju za odgovorom, evo mojeg privremenog zaklju?ka:
1. Dovoljno je ne ?initi zlo. (polemike oko definicije zla prepuštam vama)
2. GLAVNI ZADATAK:
Nekoliko redova iznad primijetili ste da sam rije? 'SKORO' napisao velikim slovima. Dakle, hvataju?i se za mogu?nost da nije baš sva memorija na 5.D pobrisana kada do?emo tamo na reprogramiranje i upumpavanje laži koje nas uvjere u potrebu za ponovnom inkarnacijom, naš je glavni zadatak SJETITI se (sebe sa 3.D ?) ovih ?injenica i POD SVAKU CIJENU - AKO SE TO IKAKO MOŽE - odbiti inkarnaciju, makar i po cijenu anihilacije.

I, da završim, kao što jednom netko re?e:

Sve ove teorije mogu da budu ta?ne, i nijedna od ovih teorija ne mora da bude ta?na. Istina se ne može nikome servirati na tanjuru, ?ovjek mora sam da ju potraži.


?lanak prenesen sa: 4D Log