Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rudolf Steiner - 9 predavanja o p?elama

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Rudolf Steiner - 9 predavanja o p?elama (trenutno prikazana)
  2. Poglavlje
  3. Poglavlje
  4. Poglavlje
  5. Poglavlje
  6. Poglavlje
  7. Poglavlje
  8. Poglavlje
  9. Poglavlje


Devet predavanja o p?elama
 

Devet od petnaest predavanja od Rudolfa Steinera radnicima na Goetheanum-u, Dornach, Švicarska 1923. Ona su dio serije predavanja pod naslovom, Funkcioniranje Duha u prirodi i ?ovjeku. ( hvala MonteChristu sa foruma Galaksije na prevo?enju! )


UVOD - PREDAVANJE I
Dornach, 3. 2. 1923.

Dobro jutro, gospodo! Da li ste od našeg zadnjeg susreta mislili na neko pitanje koje biste me pitali? (Postavljeno je pitanje u vezi efekata absinta, kao i pitanje razlike izme?u p?ela i osa.)

Dr. Steiner:

Postavljaju?i ovo pitanje gospodin u publici, kao stru?njak p?elar, privla?i našu pažnju na razlike u životu p?ela i onom od osa. Ovdje ima dosta sli?nosti, a nedavno sam vam opisivao život osa. Život p?ela dosta mu nalikuje, ali, u drugu ruku, u p?elinjem gnijezdu postoji veoma poseban i izvanredan život. Kako to možemo objasniti?

Vidite, to se ne može potpuno objasniti bez sposobnosti duhovne percepcije. Da je život gnijezda iznimno mudro organiziran nitko tko ga je ikada promatrao ne može pore?i. Prirodno, nitko ne može re?i da p?ele imaju istu vrstu inteligencije koju ima ?ovjek, pošto mi imamo instrument mozga, dok p?ele nemaju ni?eg takvog; prema tome univerzalna svjetska mudrost ne može biti uvu?ena u njihova tijela na isti na?in. Ali utjecaji koji dolaze iz cijelog okolnog univerzuma ?ine, ništa manji, rad iznimne snage u p?elinjem gnijezdu. Zaista, jedino se može do?i do pravog razumijevanja o tome što je zapravo život p?ela, kada se uzme u obzir da cijelo okruženje Zemlje ima veoma veliki utjecaj na život kolonije. Ovaj život unutar gnijezda po?iva na ?injenici da p?ele, u mnogo ve?oj mjeri nego mravi i ose, rade tako potpuno zajedni?ki, tako ure?uju?i svoje aktivnosti da je sve u harmoniji.

Ako bi netko razumio kako je do toga došlo, morao bi re?i: U životu p?ele je sve što druga stvorenja izražavaju kroz spolni život, u slu?aju p?ela, potisnuto, veoma zna?ajno potisnuto; izba?eno u pozadinu. Jer vidite, u slu?aju p?ela, reprodukcija je ograni?ena na sasvim malo iznimnih ženskih individualnosti — matica — na sasvim malo izabranih individualnosti, jer je u drugima spolni život više ili manje potisnut.

Ali ljubav je ono što je prisutno u spolnom životu, a ljubav spada u oblast duše; nadalje, kroz ?injenicu da odre?eni tjelesni organi rade pod utjecajem duševnih snaga, ti organi postaju sposobni otkriti, izraziti ljubav. Prema tome, pošto je sve ovo u prirodi p?ela potisnuto u pozadinu, i rezervirano samo za maticu, sav ostali spolni život kolonije transformiran je u one aktivnosti koje p?ele razvijaju unutar sebe.

To je bio razlog da je u starim vremenima, mudar ?ovjek koji je imao znanje o svemu ovom sasvim razli?ito od znanja današnjeg ?ovjeka, da je taj mudar ?ovjek povezao sva ?udesna zbivanja unutar gnijezda sa životom ljubavi, sa dijelom života koji su povezali sa planetom Venerom.

Ako opisujemo ose i mrave možemo re?i da su oni stvorenja koja se, u odre?enom smislu, povla?e od utjecaja Venere, dok se p?ele u potpunosti predaju Veneri, šire?i život ljubavi kroz cijelo gnijezdo. Ovaj život bi bio ispunjen mudroš?u; možete dobro zamisliti koliko bi mudar morao biti!

Ve? sam vam rekao razli?ite stvari o reproduktivnom procesu i nesvjesnoj mudrosti koju on sadrži. Ovu nesvjesnu mudrost p?ele šire u njihovoj vanjskoj aktivnosti. Što mi proživljavamo jedino kada ljubav raste u našim srcima to se nalazi, takore?i, u cijeloj košnici kao supstanca. Cijelo gnijezdo je u stvarnosti prožeto s ljubavlju. Pojedina p?ela se na svakakve na?ine odri?e ljubavi, i tako razvija ljubav kroz cijelu košnicu. Po?injemo razumijevati život p?ela kada znamo da p?ela živi u atmosferi potpuno prožetoj ljubavlju.

U drugu ruku p?ela je prili?no posebno favorizirana ?injenicom da se, na svoj na?in, hrani upravo onim dijelovima biljaka koji su tako?er u cijelosti prožeti ljubavlju. P?ele sišu svoju hranu — koju onda pretvaraju u med — isklju?ivo od onih dijelova biljaka koji su usmjereni na ljubav; one nose, tako recimo, ljubavni život cvije?a u košnicu.

Stoga treba kazati da život p?ela treba prou?avati koriste?i dušu.

To je mnogo manje neophodno kada prou?avamo mrave ili ose jer možemo vidjeti da tamo, iako su se do odre?ene mjere povukli, još uvijek se predaju spolnim životu. S iznimkom matice, p?ele su zapravo bi?a koja, kako bi to volio re?i, govore sebi “Odre?i ?emo se spolnog života da bi postali ‘nositelji ljubavi.’” Prema tome one su ono što živi u cvije?u mogle donijeti u košnicu; i kada ovo stvarno po?nete ispravno promišljati, dosegnuti ?ete cijelu misteriju košnice.

Život ove bujaju?e, pupaju?e ljubavi koja je u cvije?u i tamo je tako?er, unutar meda. Možete tako?er prou?avati što med radi, kada ga sami jedete. Što med radi? Kada se jede med on unaprje?uje pravu vezu u ?ovjeku izme?u zra?nih i vodenih elemenata. Ništa nije bolje za ?ovjeka od toga da doda pravu mjeru meda u svoju prehranu. Jer na predivan na?in p?ele brinu da ?ovjek u?i raditi sa svojom dušom na organima svoga tijela. U medu p?ela vra?a natrag ?ovjeku ono što treba da unaprijedi aktivnost duševnih sila unutar svog tijela. Prema tome kada ?ovjek dodaje nešto meda u svoju prehranu, on tako želi pripremiti svoju dušu da može ispravno raditi unutar njegovog tijela — disati ispravno.

P?elarstvo je nešto što dakle umnogome pomaže napredak naše civilizacije, jer ?ini ?ovjeka ja?im.

Vidite, kada shvatimo da p?ele primaju veoma mnogo utjecaja od zvjezdanih svjetova, vidimo i kako mogu dati ?ovjeku ono što je pogodno za njega. Sve što živi, kada je ispravno udruženo, ispravno radi zajedno. Kada stojimo ispred košnice trebamo sasvim uzvišeno sebi re?i: “Pomo?u košnice cijeli kozmos ulazi u ?ovjeka i ?ini ga jakim i sposobnim.”
 

Stranica 1 od 9 Sve stranice

«