Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Jiddu Krishnamurti i "teorije zavjere"Jiddu Krishnamurti

Danas je moderno razdijeljivati sve, ne samo u klasi?noj igri «za» i «protiv», ve? i kroz razna djela, te «znanja», klasificiraju?i ih kao istinita, istinitija i lažna.

No, ako se svakom od tih materijala koji podvrgnemo ?itanju/gledanju, pristupi otvorenom mogu?noš?u, vrlo se brzo može ustanoviti koji je ?ist proizvod onih koji nas kontroliraju, od onoga koji je na tragu ne?ega više. I ti koji su na tragu tog ne?eg više, progovaraju o raznim stvarima, naj?eš?e o nama samima, na gotovo pa istovjetan na?in. Istovremeno, ono što se još doga?a je da u svima postoji «upozorenje» o ne?emu, što i ja istražujem i o ?emu pišem kroz pogled vanzemaljskog otimanja, implantiranja, opsjednu?a ili o onome što su nam u?inili jednom davno i ?ine nam to i danas.

Jutros sam, eto bila u prilici, pogledati što govori i o ?emu pri?a Jiddu Krishnamurti. U?inila sam to ne optere?uju?i se pri?om o njemu i teozofiji, «vjerovanju» ili zaklju?cima tko su teozofi, tko je bila Annie Besant, Leadbeater, te kakve su «planove» imali s ovim ?ovjekom, a na koje, po svemu «sude?i», on nije pristao. Ostala sam stoga u mirovanju od prosu?ivanja i samo ?itala što govori.

Ovdje ?u se osvrnuti na taj samo jedan dio njegova rada, na predavanje iz 1983. godine održano u Saananu, u?init ?u to zato što se mnogo toga što je rekao, može direktno povezati s današnjim doga?anjima, kako onima oko nas tako i onima u nama.

Naravno da ?u pisati iz moje radne hipoteze koja kaže, kako nama vladaju i nas kontroliraju oni koje nazivamo vanzemaljcima. I u toj pri?i o Njima, ne?u sada navoditi vrste koje su poduzele i poduzimaju odre?ene radove na nama, jer mnogo ih je i sura?uju, te ?u samo uop?eno re?i – da ono što je Krishnamurti ovdje opisao kao doga?anje, direktan je proizvod tih koje zovemo vanzemaljci. Ovaj se rad o kojem on mogu?e govori, odnosi na onaj dio njih koji su ?eš?e ovdje, nego van zemlje, što i nije toliko važno, gdje su, jer smo mi ve? sasvim dovoljno iznutra «zaraženi».

Cijelo ovo predavanje, otvara nova pitanja, a svakako ?ini mi se i ono najvažnije: zašto mi sebe ne možemo i ne želimo sagledati kao ljudsko bi?e, kao ?ovjeka ili zasebnu vrstu. Onu vrstu koja nije jedina ovdje, niti možda uop?e nije odavde. I da li za tu našu nemogu?nost, uzroke trebamo tražiti isklju?ivo u nama ili nam netko u tome «pomaže». Jer sve što ?inimo, sve što se doga?a, ukazuje da sebe uop?e ne poznajemo. Ali, svakako, rekla bih da sebe i podcjenjujemo, ne samo sebe nego i tu mogu?nost da postoje i druge vrste koje nam eto «pomažu». I dok mi o njima ne želimo znati ništa – one o nama znaju sve.

Rekla bih da je ovo, naglašavam iz mojeg ugla gledanja, izvrsno predavanje o transhumanizmu, ali i informacija kojom možemo ne objasniti, nego otvarati mogu?nosti zašto, ?emu i kome služe sva aktualna svjetska i doma?a doga?anja. Sve manifestacije lažne ljubavi i brige provu?ene i oživljene kroz lažna prava i lažne jednakosti za lažne ljudskosti, sve ?ime se danas stvara neko lažno ?ovje?anstvo, koriste?i se «pravom» i ljubavno-emocionalnim silovanjem kako smo svi jednaki, samo s težnjom za, ne uništenjem, ve? kontrolom ljudske vrste.

Ovaj ?ovjek nije ovdje pri?ao o jednakosti ve? jednoti, nije pri?ao o kolektivnom sje?anju, ve? kolektivnim sje?anjima, što zna?i da je rije? o ne?emu prvenstveno, kao po?etkom - individualnome! Pri?ao je o ?ovjeku i ?ovje?anstvu. I o ne?emu što ide u smjeru njegova daljnjeg i kona?nog porobljavanja.

Na kraju teksta postavit ?u cijelo predavanje, a ovdje sam ga prepisala te pove?ala velikim slovima ono što vidim važnim u kontekstu «vanzemaljaca», jer to istražujem i to se pokazalo osnovnim «mjestima» njihova interesa i rada na nama:

«Trebalo bi da razmotrimo kakva je budu?nost ?ovje?anstva. Razli?itim nizovima doga?aja, kroz OGROMNO ISKUSTVO i kolektivna SJE?ANJA, kroz EVOLUCIJU, a to je ?itav proces vremena od prošlosti, beskrajne prošlosti do sadašnjosti: to se naziva evolucijom, sukcesivni doga?aji, sje?anja, iskustva...stigli ste do sadašnjeg stupnja ljudske evolucije. I kakva je naša budu?nost? Ne samo budu?nost svakog pojedinca, jer ja pitam da li SVAKO ŽIVI ODVOJENO OD ?OVJE?ANSTVA, ve? što leži pred nama. Da li nastavljamo ISTIM putem kojim smo išli posljednjih milion godina, ili više ili manje, lagano se razvijaju?i, postepeno akumuliraju?i ogromno PAM?ENJE, ne samo u tehnološkom svijetu, ve? i u psihološkoj oblasti, u unutrašnjosti, možemo to i tako nazvati. I razmatraju?i do gdje nas je evolucija do sada dovela, i koji su sljede?i doga?aji, iskustva koja leže pred nama, MI smo evoluirali, a skoro da smo primitivni u psihološkom smislu, bjesni, nasilni, sa nebrojenim iluzijama, dogmama, vjerovanjima, vjerama, razli?itim religijama, razli?itim grupama, društvima, kulturama, sve smo to mi NASLJEDILI. Mi smo sve to. I tu nema dileme.»

Lijepo je objasnio što nam se dogodilo! I što nam se doga?a! Dobro su nas popravili i prepravili! Kao prvo, klasi?inim obrascem vanjskog i unutrašnjeg programiranja: razdvoji i vladaj kako bi mogao uvesti lažnu jednakost i kolektivizam. Da bi nam to mogli napraviti, trebali su direktno raditi na sje?anju, iskustvu i usporiti evoluciju, te je blokirati. I razdvojiti ne samo nas jednog od drugoga, igraju?i se lažnom ljubavlju, ve? nas unutar nas, razdvajaju?i nas na taj na?in od naše biti i vrste. Da bi to uspjeli ustanovili su u vanjskom programiranju ovoga svijeta, religije i crkvu, kulturu i društva, razne grupe i u?enja, izgradivši ih na našoj srži i trenutno sve to ruše! Ali što, što ruše? Ruše ono što su lažno stvorili, uvjeravaju?i nas da ni srž ne postoji! I mnogi ?e u to povjerovati. I sve to u rije?i «nasljedstvo» razbijat ?e se o hridima tradicije, vjere i prošlosti. U unutrašnjem smislu «naslje?ivanja» – sve to nalazi se u našoj krvi, od po?etka invazije. A ona je bila davno!

«Nitko ne može pore?i ili se teoretski suprostaviti tome! Mi smo rezultat suksecivnih iskustava, doga?anja koja ?ine našu svijest, to je ono što jesmo!»

I to je duboko implantirano kroz krv i organ koji poznajemo kao mozak obuhva?aju?i našu Li?nost, ali i u unutrašnjem dijelu nas ili Trojstvu – Duše, Duha i Uma.

«I od po?etka vremena mi se nismo mnogo promijenili!»

Da li smo mogli? Ne, jer smo prevareni!

«U biološkom smislu smo došli do izvjesne to?ke i ne mislim da ?emo razviti tre?u ruku ili dvije glave ili tako nešto. I kada pogledamo sebe i naše društvo, društvo koje smo stvorili, podjele koje smo stvorili, religijske, nacionalne, plemenske i sve ostale, ?ovjek se pita kakva je budu?nost svih ljudskih bi?a. Dakle što je budu?nost ?ovje?anstva? Što ?e se dogoditi našem mozgu? Da li ?e nas nadvladati kompjuteri i roboti? ?ak i velike industrije osmišljaju svu ovu mašineriju, ultra inteligentne mašine, ali što je vaša budu?nost kao ljudskog bi?a? Razmijete li moje pitanje? To se doga?a, to nije nešto u budu?nosti. Možda ?e trebati 10 godina. A oni kažu da ?e to uspjeti za 10 godina. I oni ?e to u?initi za 10 godina iz komercijalnih razloga. TAKO DA TE MAŠINE DJELUJU S ONE STRANE LJUDSKOG MOZGA. Razumijete li? BIOKEMIJSKIM PROCESIMA, ELEKTRI?NOM STRUJOM. Izvana. I kompjuteri bi mogli promijeniti vašu uslovljenost, djelovanjem izvana. I vjerojatno ?e se to i dogoditi. Kompjuteri ?e izmisliti boljeg gura nego bilo kojeg u svijetu. Molim vas nemojte se smijati, ovo je vrlo ozbiljno. Zvu?i smiješno, kao da je humor, ali to je ?injenica. Kompjuteri ?e izmisliti najboljeg Boga na zemlji. Stvorit ?emo društvo koje ?e funkcionirati mehani?ki. Razumijete li? Suo?ite se sa svime time. I koja je budu?nost ?ovjeka? Ako se mi kao LJUDSKA BI?A ne promijenimo iznutra, iz unutrašnjosti, razumijete li, kompjuteri ?e vas promijeniti izvana.»

Zastat ?u ovdje jer tako to ide, ono vani utje?e na ono unutra, svaki implantat mora biti u korelaciji s vanjskim doga?anjima, oni su u uzro?no posljedi?noj vezi. Lijepo je rekao da se to radi na razne na?ine, elektri?nom strujom ali i biokemijski! Ali i svim programima koje ?e nadalje spominjati.

Što li samo zaista misli pod «kompjuterom» - rekla bih puno toga! To je osnov našeg programiranja! ?ista mehanika implantata. I napominje, lijepo kaže, pita: razumijete li, traži da se suo?imo s time. I ne samo to – traži da se mijenjamo! Iznutra! I to sasvim lijepo govori da unutra, na mjestu Duše, Duha i Uma treba do?i do promijene – one koja ?e osloboditi rad mozga onoga koji je sastavni dio Tijela Li?nosti, ne mehani?kog mozga ve? sastavnog dijela ?ovjeka. Jer ako se taj rad ne poduzme tim smjerom, ako Li?nost ne bude ta koja ?e ovo uzeti kao mogu?nost, za po?etak – ovo što on navodi kao utjecaj izvana prodirat ?e i trovati unutrašnjost i korelirati s onime iznutra, a što nije naše, ve? umjetno stvoreno na bazi naše prirode, one koja je pripadaju?a ?ovjeku kao vrsti. Mi nismo samo prevareni, mi smo i pokradeni.

«To je neizbježno!»

I što kaže? Kaže da je to neizbježno, i to dodatno potvr?uje!

«Zapisano u kartama!»

Hm, a tko drži karte i tko je zapisao? Nije li ovo toliko sli?no «teorijama zavjere»? Pa ipak, nitko ne?e Krishnamurtija svrstati uz bok nekog današnjeg teoreti?ara zavjere koji eto tvrdi da nas otimaju vanzemaljci i ugra?uju nam implantate u mozak! Ili re?i da je Krishnamurti poput onog teoreti?ara zavjere koji kaže da nas truju bankarskim okovima, farmaceutskim lijekovima, genetskim inžinjeringom, lažnom ravnopravnoš?u.

Koliko ?e ljudi u rije?ima ovoga ?ovjeka prepoznati sve teorije zavjere koje danas postoje? I može li se sve što je ovdje rekao tako tuma?iti? Jer ovo što je rekao, znatno je više od duhovnog u?enja.

«Mi laici ne znamo ništa o tome što ONI rade! Možda ne želimo znati. I što ?e se dogoditi s našim mozgom. ljudskim mozgom, ne mehani?kim mozgom kojeg su izmislili vrhunski kompjuterski stru?njaci i biokemi?ari i genetski inžinjeri, djeluju?i izvana da bi upravljali mozgom. Razumijete li sve to?»

I taj ?ovjek ponizno sebe naziva laikom, a istovremeno ne podcjenjuje One o kojima pri?a! I svakom novom re?enicom, upozorava, ostavlja trag, svaki puta kada izgovori nešto za što postavi pitanje da li ga razumiju, trenutak je kada govori o Njima! Našim kontrolorima. O ?emu pri?a ovdje, da li je mogu?e da ne pri?a samo o kompjuteru kao kompjuteru, ve? i o implantiranju mozga?

I mi sada ne stvaramo mra?nu sliku – to je ?injenica! To se doga?a. I što ?e se dogoditi s ljudskim mozgom kada budemo imali mnogo slobodnog vremena, pošto ?e kompjuteri obavljati sav prljav posao, pravi?e aute, popravljati puteve, možda i uspostaviti bolje odnose izme?u vas i vaše supruge. Molim vas ja sam ozbiljan kada ovo govorim, kompjuterima bi mogli do?i do svih seksualnih iskustava. Dakle kakva je budu?nost ?ovjeka? Vaše teorije, vaši posebni guru, vaše doktrine, vaše crkve: za njih uop?e više ne?e biti mjesta, Jer je kompjuterski mozak mnogo aktivniji, mnogo ?istiji. Daje odgovor za milijunti dio sekunde.»

Ovo je rekla bih, izvrstan opis današnjeg svijeta, u suludoj trci za odgovorima, bez upitnosti! I rekla bih to?an opis života s ve? prisutnim mehani?kim mozgom! Ne pri?a on samo o Googlu. No, rekla bih da se lijepo osvrnuo na još nešto, samu crkvu, ovdje on ne govori o onome što mi danas vidimo kao crkve, ali kasnije ?e re?i o tome više, on ovdje govori o tome da danas ova crkva o kojoj je sada pri?ao i ne postoji, ona ne može biti vi?ena mehani?kim mozgom! Ve? postoji crkva koja postojanjem onoga što danas zovemo crkvom, napada ovu koju je ovdje spomenuo! Nadalje, govorio je o lijenosti, ne o tome da ljudi ne?e raditi, ve? da ne?e raditi ono što bi ih ?inilo ljudima. I što imamo danas u svijetu oko sebe? Danas navodno ljudi rade više nego ikada, da li zaista? Ili je to samo privid rada, mehani?ka radnja ne?ega što služi igri otpla?ivanja kredita?

«Uzimaju?i sve u obzir, a da se ne uplašimo, da ne padamo u depresiju, time što vidimo aktualne ?injenice koje se doga?aju, NAŠ MOZAK JE SADA USLOVLJEN iskustvom, sukcesivnim doga?ajima koji donose iskustva, strahovima, zadovoljstvima, bolovima, zabrinutoš?u i patnjom, smr?u. Uslovljeni smo lingvisti?ki i klimatski, to je naša uslovljenost.»

Što je to rekao? Da li je rekao da nas uslovljuju? Klimatski???? Kako, zar bi zaista bilo mogu?e da se netko igra klimom? Da to je rekao! I lingvisti?ki! I da nam je mozak napadnut. To?no je to rekao. A ranije je rekao i da to rade biokemijski i elektri?nom strujom! U kratko, pri?a i o emocijama! Po?evši od straha, pa nadalje. Pri?a o emocionalnom implantatu o epifizi zajedno s ?akrama kao implantatu – onom biološkom! Ja ga zovem i centralni, složen je i postavljen u nivoima, koliko sam do sada u raznim slu?ajevima vidjela, širi se na razne na?ine, a po?inje u krvi. I ne nestaje našom smr?u u tome i je problem! O tome, sasvim mogu?e pri?a i Krishnamurti. Doduše na svoj na?in, ali on iznena?uje, jer za razliku od mnogih daje i rješenje – mutaciju!

«E sada, na?i ?emo da ako mi radikalno ne izazovemo psihološku revoluciju, u smislu da stvorimo mutaciju, naši mozgovi ?e uvenuti, jer ?e kompjuteri, roboti i druge stvari koje izmišljamo u?initi da naši mozgovi budu nekativni....Ili ?e uvenuti, ili krenuti za nekom velikom zabavom, što se tako?e sada doga?a. ne znam da li ste primjetili, toliko veliki zna?aj se pridaje sportu, olimpijadama i svim tim stvarima. Pa vas to onda obuzima. To se zaista doga?a.

Ili onda morate istražiti da li vi, kao ljudsko bi?e, koje je OSTATAK ?OVJE?ANSTVA ako do?e do radikalne mutacije, VI uti?ete na ?ITAVU SVIJEST ?OVJE?ANSTVA.»

Što je ta mutacija? I gdje se ona odigrava? U krvi! I ve? sam pisala o tome, krv nije to što mislimo da je, vezana je kako za Li?nost tako i za Trojstvo ili Dušu, Duh i Um. Mi jesmo Jednota toga svega i svi ti naši djelovi sve imaju. A do te mutacije koju spominje, ne?e i ne može do?i bez psihe ili djelovanja prvo Li?nosti! I tu se nalazimo u zatvorenom krugu, toliko nam je ljudi ostavilo tragove, koje eto možemo razumijeti, ako dozvolimo mogu?nosti. I zato je nužno da sve što mislimo da znamo ponovno istražujemo iz jednog novog ugla. I zato drznula sam se eto pisati ovo, imati pitanja i igrati se s mogu?nostima. Upitnost postaje na?in mutacije.

«Dakle možemo li mi stvoriti, ne procesom postepene evolucije, to je gotovo, s tim je svršeno, možemo li mi stvoriti mutaciju u ?itavom našem bi?u, u našem ponašanju, u našem pogledu na život? Ako nastavimo s našim svakodnevnim životima, onako kako sada živimo, godinu za godinom dok ne umremo, kao što to ?ine ogromni milioni i milijarde ljudi, oni ni?ime ne doprinose kolektivnoj svijesti ljudi, ali ako vi i par nas suštinski stvorimo mutaciju u mozgu, što zna?i u na?inu na koji mozak sebe doživljava, a to je mogu?e jedino onda kad smo svijesni svoje USLOVLJENOSTI, sa ?ime se svjesno suo?avamo: sa strahom, svim vjerama i dogmama i glupim ritualima, strahovima, pritiscima, tugama, od ?ega se sastojimo. Ako nema mutacije, mi doprinosimo ružno?i ?ovje?anstva.»

Dakle, nema više evolucije, ali moramo imati upitnost. Bez nje, nema svjesnosti o uslovljenosti. Lijepo to kaže! Nema suo?avanja bez upitnosti. To je suštinski stvorena mutacija u mozgu. I dok ne otvorimo mogu?nost da je na nama nešto «ra?eno» i radi se, ne?emo to ni vidjeti. Vrtjet ?emo se u kolu u kojem po?etak jede svršetak.

«Tako da imamo samo jedan izlaz, za nas postoji samo jedan smjer, ili da u?emo u svijet zabave, razumijete nogomet, književnost, slikarstvo, govori se o slikama i filmovima, razumijete cijeli svijet zabave, velika industrija, što nas postepeno sve obuzima. I ta industrija uklju?uje sve rituale religioznih ljudi, to je vrsta zabave! Po indijskim ritualima ide se kupati dan za danom...ima u Indiji jedan hram...to je jedan od najpozmatijih hramova u Indiji. Oni se klanjaju toj slici koja je unutra, i ostavljaju hiljade dolara svakog dana. Tamo je to postao ogroman biznis, a tako je sa svim religijama. Razumijete li to? Crkve svijeta. Dakle kada se pogleda sve to ovako izloženo, kao jasna mapa, kompjuter, robot, biokemija, genetski inžinjering, i istraživanja aktivnosti mozga da bi se pro?itale misli drugih, to je na jednoj strani, na drugoj strani ogromna zabava, to ?e vas obuzeti, osim ako niste ekstremno svijesni, vjerovatno vas je ve? obuzelo. I kada postoji promijena, radikalna mutacija u uslovljenosti, što zna?i sloboda od svih uslovljenosti, i ta sloboda je ljubav, nije samoživost, ta sloboda je samilost, iznutra postoji suosje?anje i sve to, ali samilost nije vezana za bilo koju religiju. To nije povezano jer to što volim Isusa ili Krišnu ili nekog drugog me ne ?ini suosje?ajnim. Pa da krenem da pomažem nekoj siromašnoj zemlji. Suosje?anje se javlja jedino iz potpune slobode.»

I na koncu, spominje ?ak i programiranja uma! Da objedini sve teorije zavjere. Progovara i o samilosti, o da, ne?emu što mi kao društvo danas mislimo da imamo, jer eto toliko humanitarnih akcija – to je sigurno suosje?anje i samilost, pa nam je mjerilo ljubavi «pomaganje drugima». Sve to ovaj ?ovjek dovodi u pitanje i to rekla bih mudro. I da to je vezano uz emocije u djelovanju, koje nisu ljubav! Emocije ra?aju samoživost, one nisu suosje?anje niti samilost. A baš su one ono što nas pokre?e. I nije zaista naše. I to nije slu?ajno. To je gra?a novog ?ovje?anstva – onog mehani?kog, ma koliko god mi pred time zatvarali o?i. I opravdavali sve samo organom mozga ili psihom. Zaboravljaju?i da je svaki naš organ istovremeno i dio ne samo Li?nosti, ve? i Duše, Duha i Uma.

Kona?no u ovom kratkom videu nešto više o tome i kaže:

«Da li, kao ljudsko bi?e, shva?ate da smo svi jedno, u osnovi. Ne kao ideja, ve? kao ?injenica. Kada idete u Indiju vidjet ?ete bijedu, konfuziju, nemir, o?aj ljudi, kako tr?e svojim sitnim bogovima koje su stvorili. U Europi je potpuno isti slu?aj. Razumijete li? Prvo morate shvatiti, ne verbalno ve? u svom srcu, u krvi, ?itavim na?inom razmišljanja, da ljudska bi?a u svijetu prolaze kroz iste agonije, kao i pojedinac: usamljenost, o?ajanje, depresiju, izvanrednu neizvjesnost, nesigurnost, bez obzira da li žive deset tisu?a milja daleko ili dvije tisu?e milja, ili ovdje, svi su psihološki povezani. Ako POJEDINAC shvati TO duboko u utrobi, u krvi, u svom srcu, u svom umu, onda ste odgovorni.»

I znate li što nas veže? To što smo ljudska vrsta! Mi smo Li?nost (utroba), krv (Duh), srce (Duša) i um (Um) i kada to prepoznamo, onda smo Pojedinac ili ?ovjek. I onda takvi možemo biti odgovorni ili mutirati. I znate postoje i jezici kojim pri?aju te naše komponente, to što ih ne ?ujemo ili ne razumijemo, ne zna?i da ne postoje!

Linkovi po redu:

1/3 djela predavanja iz SaananaO ljudskom bi?u:
Tamara Vran?i? Soka?

Udruga Trag