Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani
 


Hrvatsku verziju knjige u PDF-u možete skinuti ovdje.

Englesku verziju knjige u PDF-u možete skinuti ovdje.

Prijevod: Vjetar


uvod napisao John A. Keel

Uvod

On ne samo da u?e u prostoriju. On pun dinami?ke energije, pršte?i idejama, nestrpljiv da dovede do promjena, eksplodira u nju.

U životnoj dobi kada ve?ina ljudi razmišlja o povla?enju u mirnu ku?u na selu, Padre, kako svi prijatelji zovu Salvador-a Freixedo-a (izgovara se Frej?edo), leta po svijetu, drži predavanja, sakuplja nove materijale, piše i ?ini razliku. Mnoge su njegove knjige izazvale veliko komešanje širom španjolskog govornog svijeta, ali ovo ?e biti prva koja se pojavljuje na engleskom.(a i na hrvatskom – op.prev.)

Pred više od dvadeset godina živio sam u hotelu na Capitol Hillu u Washingtonu. To nije bilo mjesto koje je lako prona?i i samo su moji najbliži prijatelji znali gdje sam, no Padre mi je, kipte?i od entuzijazma nekako ušao u trag i mi postadosmo dobri prijatelji. Putevi ?e nam se ukrštati više puta na mnogim mjestima... ?ak i u Kostarici. Nikad nisam mogao znati gdje bi on i kada mogao iskrsnuti.

Ameri?ki ?itatelji ?esto nisu svjesni da se mnoge od manifestacija i fenomena koji su toliko zbunjuju?i ovdje u SAD-u tako?er doga?aju i u brojnim drugim zemljama, posebice u Južnoj Americi i Španjolskoj. Naš cijeli planet stolje?ima se nalazi pod kozmi?kom opsadom. Ljudi s razli?itim sustavima vjerovanja imaju opre?na objašnjenja za ono što se doga?a. Samo jedno je sigurno: te manifestacije izravno su povezane s ljudskom rasom i u ve?ini slu?ajeva nemaju smisla izuzev onog koji im mi pokušamo dati. Vjerski prikaz daleko je uvjerljiviji od znanstvenog pristupa, no kad steknemo pravi uvid u ono što se doga?a vjerojatno ?emo shvatiti kako se naše religije temelje na istim vrstama pogrešnih interpretacija koje su inspirirale vjerovanje u ?udesne svemirske brodove i ufonaute.

Salvador Freixedo jedinstveno je kvalificiran za prou?avanje svega ovoga. Bio je jezuitski sve?enik (isusovac op.prev.) dugi niz godina i raskrstio je s religijom na vlastiti fascinantan na?in.

Ono što on ima za re?i o religiji je važno i ne bi trebali, zbog vlastite nestrpljivosti da do?ete do još jedne NLO anegdote, presko?iti religijske dijelove ove knjige. Padre je velik raritet na polju NLO tematike. On je mislilac. Ve?ina NLO-knjiga samo su oblik pornografije osmišljene kako bi zagolicale ?itatelja da posegne za njima na vrlo niskoj emocionalnoj razini. Prosje?an NLO ?itatelj želi biti stimuliran na iracionalan gnjev pri?ama o zavjeri i vladinim supresijama. To rezultira time da vam nije potreban I.Q. kako bi se mogli nositi s materijalom, potrebna vam je samo suspenzija nevjerice i naivna lakovjernost. Pri?e o srušenim tanjurima slijepo su prihva?ene baš poput nemogu?ih ludorija iz filmova o James Bondu. Padre ne nudi ovu vrstu pornografije. On nastoji prodrmati vaš aparat za razmišljanje da proradi.

Zamislite da sjedite u kafi?u u Barceloni i Freixedo vam naširoko obrazlaže, kazuje vam što je doživio i iznosi zaklju?ke do kojih je došao na temelju svojih opsežnih istraživanja.. Nije to neki divljooki amater koji je sjedio na brežuljku ?ekaju?i "svemirce." To je visoko obrazovan ?ovjek koji je vrlo teško radio dugi niz godina na prikupljanju i prou?avanju tog materijala, i sada nešto od toga dijeli s vama.

Ostavite po strani svoje predrasude i neka vas Padre odvede na jahanje vihora.

John A. Keel
New York, NY


1 Nešto se tu doga?a!

Milijuni stvari se konstantno dešavaju a da su potpuno nevažne za napredak ?ovje?anstva ili razvoj pojedinih kultura.
Postoje zbivanja koja pune stranice novina i ?asopisa, a koja su vrijedna objavljivanja samo zbog vještine onih na koje se odnose ili nesposobnosti onih iz medija. Razvod slavne li?nosti, na primjer, nije ni od kakve važnosti osim nepreglednoj masi neprosvije?enih u potrazi za ne?im što ?e im ublaži njihovu beskrajnu dosadu. Izjave politi?ara isto tako ne bi trebale biti nikome od interesa jer politi?ari gube vrijeme na igre i deklaracije koje ?ak ni oni ne doživljavaju ozbiljno. Njihovo jedino uvjerenje je potreba da ostanu na vlasti. A i ostali njihova ranga - velika ve?ina, da se razumijemo - vjeruju isklju?ivo u stvaranje vijesti.

No postoje doga?aji koji se ne pojavljuju niti u novinama niti u ?asopisima a ipak su od velikog zna?aja za ?ovje?anstvo. Neki nisu postali poznati zbog nesposobnosti medija da prepoznaju njihovu važnost. Lakše je izvještavati o smrti ostarjelog modnog dizajnera ili sumi novca pla?enog za bejzbol igra?a. Drugi pak ostaju nepoznati zbog postojanja sila koje su odabrale da ostanu nepoznati, što nas vra?a nazad u dane kada su kraljevi i feudalni gospodari odlu?ivali svoje podanike držati u neznanju, obzirom da se razmišljanje može premetnuti u opasan sport.

Pod zbivanjima ne mislim na bombasti?nosti (poput atentata na predsjednika), nego na struje ili trendove koji se javljaju u moralnom, kulturnom ili intelektualnim tkivu ljudskih društava. Mnogo puta su iznenadni doga?aji koji prodrmaju narode ili kontinente ništa doli refleksije dubljih trendova koji se odvijaju u ljudskom umu, doduše nesvjesno. Ljudska povijest prepuna je transcendentalnih doga?aja koji su prolazili potpuno nezapaženo od strane onih koji su bili živi za vrijeme njihova odvijanja, i tek bi puno kasnije ti doga?aji dobili svoje zasluženo i pravo mjesto.


Tri fundamentalna doga?aja

1. Otkri?e snage uma


Prvi doga?aj je izravno vezan uz parapsihologiju. ?ovje?anstvo postaje sve svjesnije ?injenice da je kapacitet našeg uma daleko ve?i nego se pretpostavljalo. Ono što podrazumijevamo pod pojmom pove?anja svijesti ?ovje?anstva treba tuma?iti široko. Nažalost, ve?i dio ljudske rase ignorira ovo kao i mnoge druge istine. Mali dio ?ovje?anstva dostigao je ekonomsku sigurnost i može si priuštiti nekoliko trenutaka slobodnog vremena, i nažalost ga rasipa na trivijalnosti umjesto na unapre?ivanje i razvijanje vlastite inteligencije i vladanja. Masa ?ovje?anstva, u me?uvremenu, kao rezultat tiranskih interesa vladaju?ih klika, robuje jedva sposobna osigurati kruh na stolu. Ovaj ogroman dio ljudskih bi?a ni na koji na?in nije otkrio neo?ekivane sposobnosti uma, kao niti da su njima obdareni. Umjesto toga, njih su njihovi vladari oblikovali da se zadovolje mrvicama koje padaju s ruba stola ina?e ?e ih u silovitom udaru izbrisati kada vrhovnicima poraste neobazrivost.

Pa ipak, manjina je postala svjesna ?udesa oklopljenih unutar naših lubanja, i ne samo unutar lubanja, nego s kraja na kraj božanstvenosti koja sklada ljudsko bi?e obdaruju?i ga beskrajnim potencijalom. Glavni simptom ovog stanja svijesti je navala interesa za Parapsihologiju. Kada su se te sile pojavljivale u prošlim vremenima, vrlo brzo bi bile monopolizirane od strane religija i shodno tome manipulirane. Koristile su se kao "dokaz" božjeg odobravanja klera, obzirom je Bog bio njihov izvor. Kad bi se te sile javljale izvan vjerskih okvira, ili u onima kojih se vladaju?i teokrati nisu željeli pridržavati, tada bi to prestala biti ?uda i postala bi ?avolja djela. Vidovnjak je tada morao biti vrhunski pažljiv da ne bi završio reš-pe?en.

U svojoj knjizi „Parapsihologija i religija“ prodiskutirao sam ovaj predmet u poglavlju o paranormalnim doga?ajima u religiji tako da se ovdje ne?u ponavljati. Neka samo bude re?eno da nas je parapsihologija opskrbila neospornim dokazima kako ti doga?aji imaju prirodna ili nad-prirodna objašnjenja koja ni na koji na?in ne bi trebala biti Bogu uvredljiva.

Što se telepatije ti?e, matematika nam je pružila dokaz da je u brojnim slu?ajevima ljudski um bio u stanju ?itati misli drugih ljudi ili sko?iti ispred aktualnih doga?anja. Ne smijemo zaboraviti da katoli?ka doktrina obiluje "?itanjem misli" i koristila ga je kao sredstvo širenja te doktrine. ?injenica da ne znamo kako je mogu?e ?initi takve stvari ne zna?i da Bog mora biti uklju?en u objašnjenje.

No nisu samo telepatija i vidovitost ti koji su ?ovjeka u?inili svjesnim njegovog potencijala. Postoji niz drugih fenomena koji idu daleko onkraj ?itanja misli. ?ovjek je sada svjestan da je um sasvim sposoban dominirati materijom, ?initi da se pojavljuje iz ni?ega. Olof Johnson, vidovnjak koji je sura?ivao s NASA-om tijekom telepatskih manifestiranja na Apollo misijama, opetovano je uspijevao prema volji u?initi da se cijeli špil karata pojavljuje i nestaje. Bilo koji iole pristojan tekst na temu Parapsihologije osigurat ?e ?itatelju evidenciju svih tih vrlo dobro dokumentiranih doga?aja. Premda bi sada ve? mogla biti zastarjela, osobno preporu?am „Raspravu o Parapsihologiji“, Rene-a Sudre-a (Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires).

Sumnjati u postojanje širokog spektra paranormalnih doga?anja u ovom kasnom stadiju, demonstracija je izuzetne tvrdoglavosti. Nevjernici su pozvani da i dalje nastave ?initi upravo to. Siguran sam da ?e na?i nešto bliže njihovom ukusu u politi?kim raspravama i televizijskim komedijama.

Naravno da su paranormalna iscjeljenja o kojima ?itamo u posljednjih nekoliko godina natjerala medicinske krugove u paniku. Njihovi ?lanovi bolje od ikoga znaju koliko je teško svladati složenost ljudskog tijela i suptilne psiho-fizi?ke balanse koji njime upravljaju. Slijedom toga, njima je nepojmljivo da bi tamo vani negdje trebao postojati netko nepismen tko rukuje posve neadekvatnim (i opasnim) alatima, ili još gore, golim rukama postiže ono što oni ne mogu u?initi ni uz godine osposobljavanja. No ?ini se da je ?ovje?anstvo shvatilo kako je "nemogu?e" zapravo posve mogu?e. Kao rezultat toga, rije? "nemogu?e" se sve manje i manje koristi, ne samo od strane medicinske struke nego i od strane fizi?ara. Moram podsjetiti one lije?nike koji inzistiraju na tome da su ta iscjeljenja trikovi, da su mnoga doista i bila, jesu i ?e biti, ali da su i mnoga druga bila istražena od strane profesionalaca obu?enih baš poput njih, te proglašena autenti?nima. Samo je potrebno jedno istinsko psihi?ko izlje?enje da bi ljudi shvatili kako su njihovi umovi obdareni snagom koja je u stanju ?initi nemogu?e.

Prije podosta godina, mo? hipnoze mnoge je navela da posumnjaju kako su dubine uma nemjerljivo prostranije nego se mislilo. No na ra?un dogmi i okova u koje su bili zarobljeni umovi u?enih tog vremena, na hipnozu se gledalo sa skepsom, ne samo u crkvenoj hijerarhiji, nego i od strane ljudi od znanosti. Bilo je ne?eg ?arobnog i nestvarnog u vezi nje. Danas smo nau?ili da postoje mnoge stvari koje nadilaze granice racionalnosti. S druge strane, Crkva je zaboravila da mnogi od njezinih obreda i praksi nisu ništa više nego ostaci obreda i prakisi iz drugih vremena (sadržaj i forma sakramenata su ono što je ostalo od ritualne magije antike).

Danas je hipnoza validna znanstvena ?injenica, a njezina uporaba široko rasprostranjena. Pokazuje nam dubine duše neutvr?enog izvora i ?ini nas svjesnima da se unutar nas nalaze stvari o kojima nemamo saznanja, te da naša slobodna volja i nije toliko slobodna kao što smo mislili. Postoji otrežnjavaju?a ?injenica da svi naši postupci mogu biti telepatski manipulirati.

To da smo uspjeli spustiti ?ovjeka na Mjesec ispunjava nas ponosom i pomaže nam izbrisati ožiljke koje su stolje?a fanatizma nanijela govore?i nam da smo „grješnici" u prijekoj potrebi „spasenja i otkupljenja" koje ?e nas osloboditi od opasnosti „vje?nog prokletstva", te kako moramo „žrtvovati sebe" dok živimo u ovoj „dolini suza ". Ipak, ovaj gigantski uspjeh nije ništa doli posljedica drugih divovskih skokova naprijed na podru?ju fizike. ?ovjek puže gore – ne u potpunosti bez straha - prema drugim dimenzijama postojanja i druga?ijim na?inima i smislu života.

Prije sedam godina stajao sam na ulazu u meksi?ko lbero-ameri?ko Sveu?ilište kada mi je prišao nasmijan 14-godišnjak i stisnuo ruku rekavši: "Ja vas znam! Vi ste Otac Freixedo! Vidio sam vas jednom na TV-u i prepoznao dok sam prolazio autobusom." Sišao je s autobusa ponukan ogromnom žudnjom prodiskutirati sa mnom o ne?em što je proživljavao ve? neko vrijeme. Razgovarao je i s drugim sve?enicima, ali su mu rekli da samo umišlja stvari i da se moli dok ne pro?u. ?ak ga je i vlastiti otac udario kad mu je rekao.

Opisao je svoj "problem"- jedno normalno van-tjelesno iskustvo. (OOBE – op.prev.) Ponekad bi, leže?i na krevetu potpuno budan, s užasom primijetio da po?inje plutati i u vodoravnom položaju uzdizati se u zrak. No ono što je nalazio zbunjuju?im bila je ?injenica da je mogao vidjeti svoje nepomi?no tijelo još uvijek u krevetu. "Prvi put kad se to dogodilo", rekao je, "bio sam prestravljen jer sam mislio da sam mrtav i da mi duša odlazi na drugi svijet. Pokušao sam vrisnuti, ali nisam mogao."

Siroti mi je dje?ak nastavio iznositi svoje probleme i strahove, preuveli?ane zbog svih onih kojima se obratio za savjet a oni nisu znali što da mu kažu smatraju?i njegova iskustva iznimno ?udnima. Vjerovao je kako su ta iskustva jedinstvena i zastrašuju?a, dok su ona zapravo prili?no uobi?ajena u okvirima Parapsihologije a u novije vrijeme i duboke psihologije. I dok mi još uvijek ne znamo to?no koji mehanizmi upravljaju fenomenom, postoje mnogi ljudi koji su više ili manje sposobni manipulirati ga

Povišene razine svijesti, u paru sa osjetilnim hipertenzijama, fenomeni su o kojima mistici i iluminati ve? stolje?ima raspravljaju u okviru svih religija i kultura. Ove sile su sada nadohvat prosje?nim osobama, iako su, žalosno je za re?i, mnogi posegnuli za njima preko vrlo opasnog pre?aca koji nude droge.

Škole s ciljem "unaprje?enja uma" postoje svugdje ovih dana. Za njih se može re?i isto što i za iscjeljivanje vjerom. ?injenica da ve?ina njih postoje isklju?ivo s razlogom da odvoje budale od njihovog novca ne zna?i da sve takove institucije to i ?ine. Mnoge od njihovih metoda, izvedene iz isto?nja?ke filozofije, pomogle su tisu?ama povratiti unutarnji mir koji im je moderni život oduzeo. Zajedno s osje?ajem mira, neki su stekli mentalne mo?i koje su im pomogle da se nose sa svojim bližnjima, ili da budu osjetljiviji na promjene u okruženju u kojem žive.

Ukratko, ljudi ne samo da u?e kako koristiti svoje umove za vlastitu korist, nego isto tako otklju?avaju mo?i koje su se u nekim drugim vremenima smatrane djelima Boga, ili ?avla.


2. ?ovjek nije vladar kreacije

Drugi doga?aj koji se potiho odvio, a koji ?e uskoro možda imati dalekosežne posljedice za našu vrstu, rastu?a je svijest da ?ovjek nije "kralj stvaranja" i "gospodar svega živu?eg". Otkrilo se da smo manipulirani od strane nekoga ili ne?eg nepoznatog, sile koja se odnosi prema nama s vrlo malo poštovanja i koja nas iskorištava za vlastite svrhe na potpuno isti na?in kako mi koristimo životinje.

Ovo ?e otkri?e, naravno, nai?i na puno otpora i potpuno je prirodno da to tako bude obzirom da ljudska psiha nerado priznaje neugodne istine koje bi mogle nasilno izazvati radikalne promjene u našim uvjerenjima. Ako se ovo otkri?e dokaže legitimnim, iako to stanje postoji još od po?etka vremena, ?ovje?anstvu se sprema kolektivni šok kada shvati što se tu to?no doga?a.

Osnove ovog koncepta nisu utemeljene na naga?anjima. Imamo posla s ?injenicama takve magnitude da ne?u biti nimalo iznena?en ako ?itatelji odbiju povjerovati u njih. Ovo nije križarski pohod uvjeravanja drugih u moja uvjerenja. Ograni?io sam se na njihovo dijeljenje, osobito s onima koji žele ?itati o rezultatima mojih ?itanja, putovanja i spoznaja. Iako postoje mnogi koji odbijaju vjerovati u ovu premisu manipulacije od strane vanjskih sila, neki su to sami za sebe otkrili, i uvjerili se. Za ovu nekolicinu život je poprimio potpuno druga?iji aspekt, a sukladno tome promijenile su se i njihove filozofije i stavovi.

Najkrvavije žrtve ovog šoka, me?utim, bili su odani krš?anski vjernici jer im je izazvao kolaps krucijalnih uvjerenja. Ako je sve ovo istina, pitaju se oni, što onda ostaje od utješne ideje božanske providnosti? Zar nam ne bi re?eno da su naš život i djelovanja pod zaštitom snage Boga i našeg Svetog An?ela ?uvara? Zar nije re?eno u Mateju 10:30 i Luki 12:7 da se ne trebamo bojati, jer nama "su i vlasi na glavi sve izbrojene?" Tko je onda odgovoran što su naši životi izloženi tajanstvenim negativnim silama?

Nažalost, na ova pitanja ne postoji spreman odgovor ukoliko se moramo ute?i izlizanim teološkim rezoniranjima o Bogu i svrsi postojanja. Biblijski Jahve/u originalu „Yahweh“-op.prev./ (ili Jehova/u originalu „Jehovah“-op.prev./, kao što ga pogrešno nazivaju oni koji odbijaju prou?avati Bibliju) isto tako nema odgovor koji bi nam mogao ponuditi jer je i on sam samo još jedan izgovor podmetnut od onih koji pokušavaju objasniti neopipljivo. Ni na koji na?in ja ne negiram postojanje Boga; ja samo kažem da je Bog kojeg nam je dao Mojsije u Starom zavjetu, božanstvo niže lige stvoreno u njegovom vlastitom umu, materijalni Bog zalu?en s Izraelcima još uvijek neupu?enima u postojanje drugih naroda svijeta. Ne možemo ni po?eti zamišljati Boga Andromeda galaksije koji bi bio toliko pristran prema grupiranju ništa razli?itijih od njemu bližnjih, ili bi smrvio bespomo?ne Amorejce jer su prije "njegovih ljudi" stigli na ono što je bilo gotovo pa ni?ija zemlja.

Me?utim, biblicistima ne bi trebalo biti iznena?uju?e da je došlo do promijene ?ovjekovog statusa budu?i da je klju?na figura Novog zavjeta, Sv. Pavao, u više navrata rekao kako je vrag vladar ovoga svijeta, dok u 2. Korin?anima 4:4 i tvrdi da je ?avao "bog ovoga svijeta." Osim toga, knjiga Otkrivenja kaže da kada se drugi dolazak odvije, Sotona ?e biti pušten iz svoje tamnice da zavede sve narode. Sude?i prema valu proro?anstava koja nas preplavljuju ovih dana, "Krist dolazi!"

Ako je Sotona doista u bijegu, i ispadne da je stvarno nadležan za stvari, ne bi nas trebalo iznenaditi da svjedo?imo znatnom smanjenju ?ovjekove dominacije. Što se mene ti?e, ja ne mogu vjerovati u Sotonu kojeg nam daje Crkva iz istih razloga zbog kojih sam odbacio biblijskog Jahvu. Ja vjerujem da su snage koje stoje iza ova dva "bi?a" sile koje ?ovje?anstvo danas otkriva. Nadasve zlo?udan na?in na koji vladaju ?ovje?anstvom, u svakom pogledu uklanja bilo kakvu mogu?nost da ih smatramo sposobnim vladarima.

Što je onda temelj moga impliciranja da ?ovjek nije "vladar kreacije" i da su naši umovi manipulirani od strane ne?ega skrivenih nacrta? Svoje sam ideje temeljio na ?injenicama i na mislima mnogih ljudi. Svima onima koji se pitaju zašto te ?injenice nisu otkrivene prije, odgovorio bih da su zapravo bile otkrivene, a zatim zastrte iza onoga što znamo kao religije.

Sve svjetske religije se slažu da ?ovjek nije kralj svijeta i da postoje tajanstvene sile (ne nužno Bog) koje su superiorne ?ovjeku, a ?esto i protiv njega. To je razlog zašto sve religije dijele potrebu za konstantnim "udovoljavanjem Bogu ili bogovima", nude?i neograni?ene koli?ine hrane, paljenica ili žrtvi, ovisno o mentalnim ustrojima vjernika.

Asirci i Babilonci su živjeli u strahu od svojih bogova, a njihova religija se sastojala od djela kompenzacije za obranu od zla. Krš?anstvo je stvorilo doktrinu "božanske providnosti" kako bi ljudske psihe zaštitilo od šokova boli, patnje, bolesti, gladi i smrti koje gledamo svuda oko nas, a zbog koje, kada udare nesre?e, ljudi gledaju prema nebu pitaju?i: "Zašto?" isklju?ivo kako ne bi dobili nikakav odgovor. Mojsijev Bog nema odgovore. (?ini se da je prezauzet ubijanjem Filistejaca, koje danas zovemo Palestinci.)

Na pitanje zašto te tajanstvene sile koje vladaju ?ovje?anstvom nisu identificirane ranije, mogu?e je odgovoriti ovako: te energije su izrazito superiorne u odnosu na naše umove, i oduvijek su se jako trudile sprije?iti nas da shvatimo kako smo tek sitna pokretna imovina.

Me?utim, koliko god se to ?udnim ?inilo, moderna fizika pomaže nam otkrivati otajstva Boga, i ne samo fizika, nego i sam evolucijski put koji je ljudski um prošao kroz stolje?a. Mi sada raspolažemo ogromnom koli?inom podataka koji nas navode da povjerujemo kako nas inteligencije koje ure?uju svijet suptilno pokušavaju odvratiti od traga koji bi doveo do njih samih u ulozi manipulatora ljudskih života. Moramo priznati da su u tome bili uspješni, barem što se ve?ine ?ovje?anstva ti?e.

O kojim to podacima govorimo? Njih se može prona?i u svim vremenima i kroz cijelu ljudsku povijest. S vremena na vrijeme bi ?ovje?anstvo doživjelo nasilne ispade tih nadljudskih snaga. Generaciju koja bi im svjedo?ila ispunili bi ?u?enjem, i njihovi "stru?njaci" (nikad u zaostatku) uspjeli bi izna?i objašnjenje. A sljede?a generacija, onda, ne bi pamtila ništa od onoga što se dogodilo


Nestanci ljudi

Kada ?itamo u Bibliji da je Ilija pometen vatrenim ko?ijama, ne osje?amo se uznemireno obzirom je to bio ?in koji se dogodio unutar božanskog referentnog okvira s Bogom kao centralnim uporištem. Kao Gospod i Stvoritelj, Bog, s nekim od svojih podanika, može ?initi što god mu se prohtije, ?ak do te mjere da ga udalji s ovog svijeta na jedan tako bizaran na?in. Kada 2988 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Li Fusien-a 1939. nestane u kinesko-japanskom ratu, ili kad cijelo Eskimsko selo Angikuni u Kanadi nestane (30 osoba zajedno s leševima iz grobova), ili kada 4000 vojnika u Pirinejima nestane bez traga tijekom Rata za španjolsku baštinu, po?injemo se pitati s kakvom mi to vrstom božanskog poretka zapravo imamo posla.

Kada londonski Lloyd's, najstarija i najprestižnija pomorsko-osiguravateljska tvrtka na svijetu, kaže da su izme?u 1929. i 1954. na pu?ini nestala 222 broda bez da su odaslali signal za opasnost, te da ih je samo 1970-71. nestalo 350, po?injemo sumnjati da se netko ili nešto debelo petlja u ljudske poslove.

U svrhu jezgrovitosti izostavljam nebrojene pojedina?ne nestanke. O ve?ini njih malo se zna, sam nestanak ih je sa?uvao. No, u slu?aju Donald-a Crowhurst-a, usamljenog navigatora, imamo zanimljiv detalj. On je napisao kripti?ne fraze o "kozmi?kim bi?ima" i patnji koju u okviru svojih "igara" nanose ?ovje?anstvu.

Takova iš?eznu?a nisu prirodnih uzroka. Svjedoci se potvr?uju oko na?ina na koji su žrtve pometene u svemir, i ve?ina tih slu?ajeva uklju?uju zagonetne oblake u koje bi ljudi nestajali. (?itatelj se treba podsjetiti važnosti oblaka u Bibliji - oblak koji je 40 godina slijedio Izraelce, i oblak na kojem je Isus otišao u Novom zavjetu – o kojem ?emo još prodiskutirati).

Ponekad oni pometeni ovim oblacima ne nestanu ve? budu preba?eni na ogromne udaljenosti. U tri slu?aja, za koje ja znam, udaljenost je bila ve?a od 7000 kilometara. Žrtve izjavljuju da ih je preplavio ?udan oblak i prouzro?io gubitak svijest. Po bu?enju bi se našli na nepoznatom mjestu. U samo jednom od tih slu?ajeva ?etiri žrtve su bile u autu, i ne samo da nisu izgubili svijest, nego su i promatrali nemali kružni metalni predmet kako ih vu?e kroz zrak samo da bi ih sigurno premjestio na velikoj udaljenosti od mjesta na kojem su bili. Meni su poznata imena, datumi i mjesta tih doga?aja. Sve što nevjernik treba u?initi je posjetiti lokaciju i saznati sam za sebe.

Naravno, pokušat ?e se sve "znanstveno" objasniti, što bi moglo biti jako teško ako se ima u vidu upletenost policija i vladinih agencija doti?nih zemalja, kao i ?injenica da su se žrtve morale vratiti ku?i komercijalnim zrakoplovnim linijama ili vozilima koja su bila potpuno stvarna.

U slu?aju Graciele Jiménez, jedanaestogodišnjakinje iz predgra?a Cordobe, u Argentini (kolovoz 1968.), oblak koji ju je pomeo bio je savršeno bijel i vrlo malen, ne više od dva metra visok. Kad se tri sata kasnije probudila, nalazila se na Plaza-i de Espana u središtu grada. No u drugim slu?ajevima nestanci (koji uklju?uju nesrazmjeran broj djece) se spontano dogode, a žrtve ponovo pojave nakon nekoliko sati ili dana. Takav je bio slu?aj s Marfa-om del Pilar i Oscar-om Fernandez, ro?acima starim 5, odnosno 3 godine, iz sela Villalobon iz Palencie u Španjolskoj, koji su prona?eni 27 sati kasnije. Sedam godina star Jose Antonio Montequi je bio izgubljen ?etiri dana na snježnim vrhovima Teide na Kanarskim otocima. ?etverogodišnja Ceferino Contreras iz Argentine nestala je u Pie de Palo-u, a prona?ena je mnogo kasnije, živa i zdrava, na teško pristupa?nom planinskom podru?ju. Susan Jones iz Engleske prona?ena je 22 sata kasnije, nakon što je u laganoj odje?i podnijela niske temperature unato? svojih samo tri godine starosti.

Godine 1969., zajednica Vila Velha-e (Espiritu Santo, Brazil) doživjela je „osip“ nestanaka koji su bacili nešto svjetla na misteriju, ali je nisu posve objasnili., Djeca su tiho po?ela nestajati tijekom kolovoza. Nitko nije imao pojma gdje. Nakon što je prošlo mjesec i pol dana, a roditelji se pomirili s nestankom svoje djece, ona su se po?ela ponovo pojavljivati, teturaju?i nijemo selom poput automata.
Upitani od roditelja i nadležnih tijela gdje su bili, nisu se mogli sjetiti što se doga?alo tijekom tog vremena. U nekim slu?ajevima djeca jesu upamtila da ih je ?ovjek odjeven u crno pozvao na vožnju u svom vrlo pametnom automobilu i ponudio im cigaretu. Iza toga ne sje?aju se više ni?eg. Jedna djevoj?ica je rekla da ju je gospodin, tako?er odjeven u crno, poveo na izlaz iz naselja do sjajnog predmeta za koji je rekao da je njegov "zrakoplov" i ponudio joj vožnju. Kada se uplašila i odbila dao joj je neke bombone i rekao neka ide ku?i.

Godine 1979. desila su se tri odvojena incidenta u Španjolskoj u kojima su parovi izgleda prevezeni u samo nekoliko sati do ?ilea i Perua. Unato? svim mojim nastojanjima, nisam uspio potvrditi ove incidente. Kao i kod svih istraživanja ?ovjek do?e do prepreke koju je nemogu?e pro?i.

Tako?er 1979., u razmaku od dva dana, dogodile su se dvije otmice djece u pokrajinama Tarragona i Albacete (Španjolska). Djeca su se kasnije ponovno pojavila pod vrlo ?udnim okolnostima daleko od svojih domova.

U drugim slu?ajevima djeca ponekad nestanu zauvijek. Najpoznatiji slu?ajevi su onaj Olivera Lerch-a (24. prosinac 1890. u South Bendu, Indiana) i Olivera Thomasa (24. prosinac 1908. u Engleskoj). U oba slu?aja ?uli su njihove glasove kako govore da su oteti i u oba slu?aja su glasovi dolazili odozgo utišavaju?i se kao da su nestajali u prostoru. Slu?ajevi s glasovima koji se gube u visinama pozivaju?i pomo?, tako?er se pojavljuju i u novije vrijeme: 1932. slu?aj lovca u Pirinejima, te odbjeglog vojnika Ramona Castillo-a 1939., tako?er u Pirinejima. Sedam godina star Martin Dennis nestao je dok je šetao u blizini oca u planinama ameri?ke savezne države Tennessee, u kolovozu 1969. To?no stolje?e ranije, u kolovozu 1869, trinaestero djece nestalo je iz vrta u Corku, Irska. U istom mjesecu 1860. u Briselu je nestalo dvoje djece, a u kolovozu 1896. nekoliko djece nestalo je u Belfastu, Sjeverna Irska.

Koincidencije i paralelne situacije vrijedne su da se istaknu: dva dje?aka po imenu Oliver; nekoliko nestanaka u Pirinejima; dva 24. prosinca; mjesec kolovoz se pojavljuje više puta; broj devet ?ini se da igra važnu ulogu ... Možda je to puka slu?ajnost, ali to je nešto što se javlja kada se radi o paranormalnom, posebno u prou?avanju NLO-a.

U Portoriku je bilo poznatih slu?ajeva nestanaka djece u planinama El Yunque, kao i u okolici gdje su se odigrali mnogi neobi?ni doga?aji. Neka od djece su bila na samo par koraka od roditelja kad su nestala, i unato? naporima organiziranih pretraživanja ništa nije prona?eno, ?ak ni njihove kosti nakon što je prošlo nekoliko godina.

Neki su nestanci bili spektakularni, kao u slu?aju nogometnog suca u brazilskom gradu. Tom prigodom, dok su gledatelji napuštali stadion, svjedo?ili su su?evom podizanju u zrak i usisavanju u malu, tajanstvenu letjelicu. Cijeli slu?aj obavijen je misterijom i nikad više nitko nije ?uo ništa o sirotom sucu.

Prije dvije godine u Firenci, u Italiji, objavljena je „Knjiga ?udesa“ (eng. The Book of Prodigies). To je doslovno popis neobjašnjivih doga?aja koji nemaju racionalno rješenje. Njezin autor, Julius Obsequens, napisao ju je prije 1700 godina. Drugim rije?ima, ?ovje?anstvo se oduvijek oduševljavalo doga?ajima koji ne mogu biti logi?no objašnjeni. Svi povjesni?ari antike navodili su slu?ajeve ove prirode. Neki od njih, poput Obsequensa, posvetili su temi cijele knjige.

Iako je istina da su imali slabije razumijevanje prirodnih pojava, nesumnjivo su bili puno skloniji priznati nad-ljudske intervencije. Zanimljivo, uz sve naše znanje o zakonima prirode, naša znanost još uvijek se suo?ava s istim fenomenima i ne može ih objasniti. Gdje ih i može objasniti, ne pripisuje ih Bogu ili nekom božanstvu, nego nekim zra?enjima, više ili manje poznate vrste, ali koja, kako se ?ini, imaju inteligentno podrijetlo. Pitanje koje odmah pada na pamet je tko, ili što usmjerava ta zra?enja, daju?i im selektivnost i takve specifi?ne ciljeve?


Nas se manipulira

?udnih doga?aja, koji nas navode na vjerovanje da smo manipulirani od strane ne?ega što nije Bog, ima mnogo i dobro su dokumentirani. Ne?u u njih detaljno ulaziti, jer to nije svrha ovog djela. Ono što mi je cilj u?initi je doprijeti do sila u pozadini svih tih stvari koje ostaju neobjašnjive ne samo za znanost, nego i za teologiju.

Oni koji nisu svjesni ?injenica, ili ih odbacuju, prvo moraju znati da takve ?injenice postoje i da su legitimne. Ostali pak koji vjeruju da su takve ?injenice prikrivene, ali ipak istinite, ne?e imati izbora nego da idu dublje u srž pitanja o krajevima i zna?enjima fenomena, pa ?ak ako bi to moglo zahtijevati odbacivanje tradicionalnih vjerovanja, i s vremena na vrijeme, doživljavanje osje?aja užasa. Ovo je moj skromni doprinos evoluciji ?ovje?anstva.

Osim svih tih ?udnih doga?aja, postoji još jedna ?injenica koju je ?ovje?anstvo odlu?ilo tretirati kao nešto normalno. Ona je potakla stvaranje mnogih filozofskih i vjerskih teorija, od kojih nijedna ne služi za objašnjenje iste: problem zla, problem boli, patnje i smrti. Ovo je tema koju sam raspravljao drugdje, a koja nas dovodi do sumnje kako su „Božje providnosti“ ustvari neke druge sile na djelu. Istina je da su bol i smrt uzrokovale da se ljudi zamisle, a za mnoge i da odbace koncept Boga koji natura ve?ina religija. Ve?i dio onih koji sebe nazivaju ateistima su oni koji ne mogu prihvatiti koncept "Boga" koji bi dozvolio zlu obijesno divljanje svijetom.

Da citiram Filona Aleksandrijskog, koji je živio u istom razdoblju povijesti kao i Krist:

„Je li Bog sposoban ukloniti zlo, ali je izabrao suprotno?
Ako je tako, onda nije dobar.
Da li on to želi, ali nije sposoban?
Ako je tako, tada nije svemo?an.
Jeli on sposoban i voljan to u?initi? Pa zašto onda postoji zlo? Odakle dolazi? "

To je srž pitanja. Moja knjiga, napisana dvije tisu?e godina nakon Filonove smrti, pokušaj je da se odgovori na njegova pitanja. Nažalost, mrvicu je podbacila. Ipak, kasnije ?u komentirati drugi suptilan nagovještaj ove manipulacije koju naša vrsta proživljava. Još jednom smo suo?eni s doga?ajem ogromnih proporcija i utjecaja u ljudskim životima, a opet, vrlo tihim i nenametljivim.


Onostrane poruke

U svijetu u kojem živimo, u svim društvima, gradovima i mjestima, postoje tisu?e i tisu?e ljudi koji primaju "poruke" navodno podrijetlom iz božanskih, ekstra-svjetovnih, duhovnih ili kozmi?kih izvora. Ovaj fenomen stalno dobiva na snazi i ubrzano postaje izvorom zabrinutosti.

Mnogi su naivno zalutali u lavlju jazbinu "kanaliziranja" misle?i kako su tu zbog duhovno oboga?uju?ih iskustava. Mnogi drugi su, me?utim, prevareni ili prisiljeni na uspostavu kontakta i natjerani da "kanaliziraju". ?itatelj koji nije u toku s tim doga?ajima može biti prili?no iznena?en, no vrlo ?udne stvari se doga?aju u okviru društva, a koje nitko osim žrtava nikada ne primijeti. Kao što sam rekao ranije, to je samo jedan od dokaza da se zaista "nešto doga?a". Što se ti?e teme poruka, nastaviti ?u s isticanjem okolnosti pod kojima one imaju tendenciju da se emitiraju i primaju. Primatelj može, ali i ne mora biti voljni sudionik.

* Primanje poruka obi?no po?inje nakon što je žrtva sudjelovala u seansi, sesiji kanaliziranja, i sli?no. U?estalo se pojavljuje nakon izloženosti Quija plo?i ili nekom drugom sredstvu pomo?u kojeg sudionici pokušavaju postati podešeni na neki oblik "onostranosti." Tako?er mogu biti rezultat odlaska u planine, pustinje i sli?na mjesta, koji se poduzima s jasno odre?enim ciljem kontaktiranja vanzemaljaca, duhova ili drugih neljudskih entiteta.

* Drugi na?in ostvarivanja kontakta je jedan koji preferiraju mnoge povijesne li?nosti: biti sam u pe?ini u stanju molitve.

* Poruke se mogu primati putem živopisnih snova ili zapisivanjima koja se pojavljuju pod neobjašnjivim okolnostima. Naj?eš?i na?in primanja su vizije ove ili one vrste ili "unutarnji glasovi". Tako?er mogu biti primljene kroz posjete naizgled ljudskih persona.

* Sadržaj poruke uzima u obzir primateljevo kulturalno okruženje, iako kasnije može sadržavati i nepoznate materijale.

* Ove poruke ?ini se po?inju u sjajnom, uzvišenom tonu, ne samo što se sadržaja ti?e, nego i stila, ali polako po?nu degenerirati u vulgarnosti i besmislene uvrede.

* Kada poruka zadrži svoju izvornu uzvišenost s vremenom postane monotona, bolest koju dijele sakralna djela svih religija.

* Na isti na?in na koji se poruka izopa?uje, tako se to dešava i s na?inom primanja. Primaoci su prisiljeni primati ih u nezgodnim trenucima, buditi se usred no?i kako bi ih zapisali, na primjer, ili tijekom radnog vremena, gdje je opasnost od otkaz zbog takvog ponašanja vrlo stvarna.

* Primatelj po?inje osje?ati da je njegov/njezin um oskvrnut. Manje inteligentne ili impulzivnije žrtve postanu fanatici, potpuno nesvjesni mentalne polarizacije kojoj su podvrgnuti.

* Nije uop?e neuobi?ajeno da primatelji poruke nade, nakon što upadnu u halucinaciju o potrebi javnog iznošenja njenog sadržaja, završe u izravnom sukobu s vlastima. U mnogim slu?ajevima, kada su se nebrojeni primaoci pokušali riješiti kletve, iznašli su da je to nemogu?e. Našli bi se pod prijetnjama, fizi?kim prisiljavanjima ili su podvrgnuti mu?nim glavoboljama.

* Ukoliko poruka na kraju ispadne pogrešna, bilo zbog proturje?nosti sadržaja ili neostvarivosti, ?ini se da to ne pokoleba primatelja. Naprotiv, u?vrš?uje se do fanati?nog stava putem razvijanja kompleksa proganjanja. Samo su nešto prosvjetljeniji primatelji sposobni na vrijeme uvidjeti psihi?ku igru kojoj su bili izloženi, te se osloboditi.

Nažalost, kada osoba koja ništa ne sumnja i koja ništa ne zna o ovoj temi po prvi put ?uje ove unutarnje glasove (ili još gore, vidi vizije) njena reakcija bude uvjerenost kako je prožeta božanskom naklonoš?u. Normalno, ne?e uzeti u obzir nikakav savjet u vezi s time i zdušno ?e tražiti daljnje kontakte, obzirom ?e doga?aj dati smisao njenom životu.

Kao što je navedeno ranije, tisu?e prolaze ta psihi?ka iskustva i nisu svjesni opasnosti s kojima se suo?avaju. To je kao da su ugovorili psihi?ki virus protiv kojeg bi trebali uzimati lijekove kako bi izbjegli širenje zaraze na ostatak njihovog uma. Dok, ustvari, oni rade upravo suprotno i pogoršavaju stanje.

U nekim slu?ajevima, me?utim, poruka je pozitivna i njezin sadržaj (barem u po?etku) prili?no vrijedan. Ljudska povijest je s vremena na vrijeme napredovala zahvaljuju?i tim "mudracima" koji su primili poruke u vezi znanstvenog razvoja ili moralnog napretka.

Povijest je isto tako puna Ivana Orleanskih ?iji bi unutarnji glasovi pokrenuli zna?ajnije politi?ke/vjerske pokrete, te ljudi od znanosti ?iji su radovi nepatvorene genijalnosti diktirani od istih. Osniva?i velikih religija isto mogu biti uklju?eni u ovu kategoriju. Ipak, u naše doba fenomen ?ini se postaje sve dosadniji i vulgarniji. Neki ljudi još uvijek primaju vrijedna priop?enja, ali su ona uglavnom subjektivna i osobna. No ona svejedno zadive primatelja zbog na?ina na koji su primljena.

Mnogi primatelji skrivaju ta iskustva od vlastite obitelji sve dok ne bude prekasno da se izvuku iz stupice u koju su upali.
Ovaj fenomen može se sažeti tvrdnjom kako ljudi otkrivaju onostrano s mješavinom ?u?enja i straha. U?imo se da velike povijesne doga?aje nije odredilo ?ovje?anstvo, kako smo navedeni da povjerujemo. U stvari, saznajemo da ?etiri-tisu?ljetna povijest naše civilizacije nije cijela pri?a, i da Bog dan od teologije nije jedini koji uzrokuje doga?anja stvari. Postoje toliko ?udna zbivanja u našem svijetu da bi bilo bogohulno re?i kako je Bog njihov izvor.

Naposljetku, svi?e nam da smo u vlasništvu ne?eg što zna kako s nama. Ova sila ili viša inteligencija rijetko intervenira me?u ljudima, osim kada joj to odgovara. Kada i intervenira, ?ini to bez obaziranja na naše osje?aje o tom pitanju.


3. Kolaps struktura

Tre?e otkri?e, do kojeg su došli u?eniji umovi, je da smo svjedoci ne?emu što samo slijepci i vlast ignoriraju: promatramo kolaps svih misaonih struktura na kojima ?ovje?anstva temelji svoje argumente, kao i eroziju aktivnih struktura kojima ?ovje?anstvo vlada nad samim sobom.

Kratak pogled na dnevne novine, dovoljan je da potvrdi to. Ne može se re?i da je ?ovje?anstvo oduvijek u prirodnom stanju kipljenja. Premda je istina da su oduvijek postojali ratovi, pobune i destabiliziraju?e tendencije, ovo što se doga?a u naše vrijeme, odvija se rapidnije, radikalnije i na globalnoj razini. Obitelj, religija, gospodarski i politi?ki sustavi, voda koju pijemo i zrak koji udišemo - sve to je uklju?eno u tu promjenu kojom smo zahva?eni.

Takav jedan kapitalni doga?aj, naravno, ne?e se odviti u pet ili deset godina. Nekoliko desetlje?a ili ?ak stolje?a može pro?i prije nego nastane novi kodeks pravila po kojima živjeti, zbog ?ega je i nemogu?e dati neki to?an datum. Iako postoje mnogi klju?ni datumi i mjesta, oni su rezultat promjena koje su se dogodile postupno tijekom vremena.

U srednjem vijeku pod dominacijom Crkve, ikakva promjena u na?inu prilaska Bogu i tuma?enju njegovih zapovijedi u kona?nici bi dovela do ratova i promjena. U industrijskom društvu poput našega, nedostatak zlata ili nafte bi prirodno rezultirao promjenama, pa ?ak i revolucijama. Kad je prije nekoliko godina dolar postao nestabilan, to je bio znak onoga što ?e se ubrzo dogoditi. Najbolji ekonomisti i financijski savjetnici sastali su se da prou?e problem recesije i inflacije i ustanovili da nemaju pojma o tome što se doga?a jer ono što se doga?alo nije bilo zapisano ni u kakvim udžbenicima: bio je to nov fenomen, tu? svemu što smo do sada iskusili i simptom velikog kolapsa o kojem raspravljamo. Inflacija i recesija i dalje ?e se pojavljivati u tandemu, i ako ih se ikad sanira, biti ?e to kroz mehanizme još uvijek nepoznate stru?njacima.

Kao rezultat inflacije i nezaposlenosti, tu je ve?e nezadovoljstvo me?u radnicima. Južna Amerika je gotovo u potpunosti pod vladavinom totalitarnih režima, rezultat je vrlo stvaran strah od anarhije. No ti režimi rijetko da postižu išta doli ogor?enja populacije i stvaranja plodnog tla za u?enja Karla Marx-a. Još o?itiji znakovi ovog kolapsa mogu se o?itati u dezintegraciji dviju struktura koje su bile osovine našeg društva: obitelji i religije.

Kada je rije? o pronalaženju krivca za sve ove nevolje, potraga bi mogla biti beskona?na. Sve se trese i raspada, pa je i prikladno da bi i te institucije trebale podrhtavati. Pitanje koje najviše zabrinjava je: "Ho?e li nas te promjene unaprijediti ili srozati? Ho?e li kolaps biti nabolje ili na gore?" Stara izreka kaže: "Pile nikada ne?e biti pijetao, ako ostane u jajetu". Ukoliko se pile odlu?i izle?i, iza?i ?e mokro, slabo i prili?no priprosto, ali napravilo je klju?nu odluku u svom životu. U postoje?em stanju stvari na svijetu, društvo mora donijeti ?vrste odluke bez obzira što riskiralo.

Da bi potražili i izgradili nove misaone strukture i nove obrasce aktivnosti trebat ?emo druga?iju vrst ljudskog bi?a. Trebat ?emo nove ljude, u stvari. Najbolja vijest je da je ova vrsta novog ?ovjeka ve? ro?ena me?u nama.

Spomenuo sam ranije nove vrste djece koja se pojavljuju posvuda, koja ne samo da su sposobna za doista nevjerojatna paranormalna ?uda, nego su i obdarena zreloš?u i svjetonazorom koje mnogi odrasli nikada ne?e posti?i. Nisam ja jedini koji to vjeruje. Pedro Romaniuk, argentinski pisac i moj poznanik, u svojoj knjizi Extraterrestrial Science (Vanzemaljska znanost) kaže:
"... Novog ?ovjeka iz naših razgovora može se svjedo?iti u Novoj Djeci koja su naša evolucijska poboljšanja i pojavljuju se u svim zemljama." .
"... inteligencija sadržana u toj djeci je u evolucijskom smislu superiorna našoj vlastitoj ... imaju uro?enu univerzalnu i prirodnu osviještenost koje nisu vi?ene od davnina. "

Taj "novi poredak" stvari ve? je u umovima mnogih muškaraca i žena. Još je uvijek nerazvijen i neure?en, ali izlazi na vidjelo. Ova nova ideologija još uvijek je uspavana u kolektivnoj svijesti ?ovje?anstva, ali to je ono što uzrokuje potrese i kolaps starih struktura mišljenja i djelovanja.2. Stanje Parapsihologije danas

Tijekom vožnje brodom dijete upadne u vodu jezera Valencia u Venezueli. Kako nije znao plivati, dje?ak potone. Pola sata ga je njegov ro?ak o?ajni?ki pokušavao spasiti. Nakon što je prošlo to?no pola sata, dje?ak je izronio iz vode normalno dišu?i; u stvari, bio je pomalo i ljut zbog izvla?enja jer se "izvrsno zabavljao igrom u dubinama" (kako izjavljuje dje?akova majka ).

Miran dan bez vjetra: Obitelj na pikniku promatra kako se ?udan oblak približava stablu. Kada je oblak okružio stablo, ogromna koli?ina liš?a po?e otpadati dosežu?i tlo potpuno suha. Kada se oblak, nakon kratkog susreta s drvetom odmaknuo, na zaprepaštenje svjedoka, obližnji glog se po?inje micati i njihati.

Dva se kamiona zajedno kre?u autocestom. Trenutak kasnije, dva mala bi?a nalik popularnom poimanju vilenjaka, pokušavaju prije?i. Prvi voza? ne ko?i i njegov kamion udara jedno od bi?a; drugi kamion ko?i i drugom vilenjaku je prelazak omogu?en, što on, osmjehuju?i se voza?u i ?ini. Nešto kasnije, nakon što su se oba kamiona zaustavila, kamion koji je udario vilinsko bi?e se zapalio i nastavio gorjeti sve dok od njega nije ostao samo pepeo.

Kolumbijka na proputovanju Mediteranom uvi?a da je sve tanja s financijama. Odjednom glas u njenoj hotelskoj sobi progovara, "Pogledaj si u nov?anik." Pogledavši, pronalazi ?etiri potpuno nove nov?anice od pet dolara. Ostatak svog putovanja, koje se protegnulo na nekoliko zemalja, kad god bi se pojavila potreba za novcem ona bi otvorila torbicu kako bi u njoj, u novim nov?anicama od dvadeset dolara, pronašla to?an iznos. Kada je putovanje završilo, stao je i priljev lake love.

Dje?ak zaposlen u malenoj trgovini ?esto ?e odlaziti kopati po prašini nedaleko od trgovine. Njegovo kopanje odmah bi bilo nagra?eno kovanicama, dok se stari vlasnik trgovine žalio kako mu nov?i?i na vlastite o?i nestaju.

Usamljenu farmu u Kolumbiji posjetilo je pet lete?ih diskova. Primaknuvši se, osuli su paljbu bliješte?ih snopova i zraka po stanovnicima farme koji su sa?maricama odvažno pružili otpor. Nakon nekog vremena, diskovi su nestali jednako nenadano kao što su se i pojavili, ostavljaju?i iza sebe ranjenog de?ki?a.

Pedesetogodišnji muškarac ugledao je kod ulaza u svoj vrt neobi?nu pticu ve?u od orla. Bila je to ptica njemu nepoznate vrste obzirom je letjela ukru?enih krila. Munjevito je aterirala na granu stabla u njegovom vrtu, pretvorivši se u porculansku, ili staklenu loptu koja se bu?no rasula, dovukavši i otale ?lanove obitelji na mjesto doga?aja. Pokušali su prona?i staklene krhotine, ali ništa ne na?oše.

?udne radnje odvijaju se posvuda. Sve što je bilo potrebno da gore navedene pri?e, u nekim od slu?ajeva kazivane od samih sudionika, ugledaju svjetlo dana, bilo je društveno okupljanje u ku?i u Caracasu.

Bespredmetno je "ozbiljnom umu" poricati sve ono što nadilazi lako objašnjivo. Mi smo sa svih strana okupani misterijima, i rijetki su oni koji nisu doživjeli nešto posve nelogi?no ili znanstveno neobjašnjivo. Unato? znanstvenoj nevjerici ?injenice su tu, ponavljaju se iz generacije u generaciju.

Službena parapsihologija, na žalost, odbija priznati te doga?aje i sebe ograni?ava sa varijacijama ?etiri ili pet vrsta paranormalnih doga?aja. Postoje ?ak i neka sveu?ilišta koja jedva da idu dalje od okretanja Zener kartica kako bi sami sebe uvjerili da telepatija zaista postoji.

Prije samo nekoliko mjeseci posjetio sam dr. Karlis-a Osis u New Yorku. On je jedan od najistaknutijih parapsihologa SAD-a. Nakon dobivanja pet minuta njegovog dragocjenog vremena, odvažno sam sugerirao da je sramota što se u njegovom polju ?ini s mla?im, odvažnijim istraživa?ima koji proživljavaju isto ono što su druge discipline radile parapsihologiji godinama unazad – prozivaju ih ludima i izbacuju iz svetih odaja "znanstvene" Parapsihologije u kojima ima mjesta samo za službeni nauk.

Moja ga je smjelost prisilila da kaže kako su posvetili ozbiljnu studiju van-tjelesnim iskustvima i simultanim pojavljivanjima. ?estitao sam mu i dodao da, ako žele doprijeti tomu do dna, trebali bi napraviti dubokoumnu i nepristranu istragu u samu srž svjetskih religija, budu?i se takvi doga?aji stolje?ima pojavljuju kod mistika svih vjeroispovijesti.

To je "šira slika" onoga što se doga?a ne samo u Parapsihologiji nego i u drugim znanostima. "Svete krave" uhljebljene na eminentnim pozicijama futraju umove svojih mla?ih ili maštovitijih kolega.

Godine 1927., kada je Toribio Mexta Xesspe sa svojom grupom provodio topografsku studiju zra?nih snimanja, izvijestio je nadre?ene u Limi o postojanju bizarnih ukrštenih linija na platou izme?u Nazca-e i Lime. Njegovi nadre?eni su bili neimpresionirani, te utvrdiše da su to samo kanali za navodnjavanje. Trideset godina je prošlo prije negoli su drugi "pretpostavljeni" shvatili da su suo?eni s jednim od planetarno najvažnijih arheoloških nalaza.

U svibnju 1950., Andre Dupont-Sommer, profesor semitskih jezika sa Sveu?ilišta u Parizu, pro?itao je studiju o nekim vrlo zanimljivim svicima koje su u blizini Mrtvog mora 1947. pronašli neki pastiri. Njegova predavanja na tu temu pokrenula su znanstvenu kontroverzu koja još uvijek traje i koja je imala ogroman religijski zna?aj. Šezdeset godina ranije, ?ovjek po imenu Moses William Shapiro prosvirao si je metak kroz glavu u sirotinjskom Rotterdamskom naselju jer su "stru?njaci" biblijskih nauka i drevnih spisa u Parizu, Londonu i Berlinu ismijali svitke koje im je predo?io na analizu, svitke koje je mjesecima prije dobio od pastira u regiji Mrtvog mora. I još jednom su "stru?njaci" ostali zaslijepljeni svojom samodostatnoš?u unazadivši biblijski nauk šezdeset i šest godina.

Još to nije sve što se ima za re?i o Kumranu ili manuskriptima s Mrtvog mora. Važnost onoga što oni govore, i posljedice toga, su takvi da crkveni autoriteti tek trebaju otvoreno raspraviti njihov sadržaj. Skolastici su zadržali kontroverzu me?u svojim redovima i uspjeli održati javnost podalje od ne?eg što bi moglo potkopati temelje judeokrš?anske vjere.

Istu stvar rade „autoriteti" u parapsihologiji onima koji žele proširiti djelokrug polja i koji bi željeli analizirati ono najbitnije: dešifriranje tajanstvene sile iza ?ak i najsloženijih paranormalnih doga?aja. Možda ?e njihova smjelost biti nagra?ena otkri?em da je to ista ona sila koja vlada ostatkom svijeta, zvali mi nju kolektivno nesvjesno, nad duša, Nepoznato, Kozmi?ka svijest, psi energija, X energija, ili Bog. Sve ostalo moglo bi biti uzrokovano energijom koja je onkraj i unutar svega što jest. Ostalo su mikrofenomeni za zabavu znatiželjnih i kratkovidnih istraživa?a. Istinski parapsiholozi nemaju nimalo problema s povezivanjem svog polja sa spiritualizmom, niti strahuju od gubitka "ugleda" priznaju?i kako postoje sile koje su uklju?ene u crnu magiju ili demonske opsjednutosti, a koje su jedva pojmljive u slu?ajevima telepatije ili telekineze.

Parapsihologija ?e se razvijati mnogo brže ako se prestane ograni?avati na istraživanje perifernih doga?aja i po?ne prou?avati druge u kojima se ta energija nasilno manifestira. ?esto ?e manje darovit pojedinac biti predano prou?avan od razli?itih znanstvenih disciplina, a drugi kandidat, obdaren snažnim mo?ima i sposobnoš?u ?injenja stvari s kojima se ovi instituti nisu spremni nositi, odba?en na stranu.

Kad je Uri Geller izveden pred Ženevsku konvenciju parapsihologa, najbolji europski stru?njaci postigli su konsenzus kako nije "pravi". Nijedan parapsihološki tekst ne sadrži podatke o nekome tko bi bio sposoban savijati klju?eve, popravljati satove ili biti nositelj apsurdnih mo?i kojima je Uri bio obdaren. Parapsiholozi još nisu bili otkrili "apsurdnu inteligenciju“ koja služi kao pozadina njihovom polju istraživanja.

Što je još gore, nitko nikad nije tvrdio da njegove mo?i dolaze od "vanzemaljaca". Kad je Uri to rekao, srušilo se i ono malo kredibiliteta što je stekao. Razlog tomu je što su kratkovidni parapsiholozi sumnji?avi prema pojmu izvanzemaljskog, nesvjesni da su svi veliki mistici i vidovnjaci iz prošlosti pripisivali svoje talente nad-svjetovnom izvoru. Shvatio sam od prvog trenutka da je Uri Geller bio "pravi" – što sam i rekao uglednom španjolskom parapsihologu dr. De Argumosu, koji je tako?er bio nazo?an. Imao sam osje?aj da je izdao odre?ene kvalitete koje se ne nalaze u udžbenicima a uvijek o?ite kod svih pravih vidovnjaka. ?injenica da je potonji imao sklonosti ka pljesku i apetit prema novcu je opet drugi par ?arapa.

Mnogo se nepovjerenja može prona?i u suvremenoj Parapsihologiji. Postoji vje?iti strah od toga da se bude prevaren od strane nekog iluzionista ili psihopate, obzirom na obilje jednih i drugih. Ne mislim re?i da ne treba biti na oprezu od ovih devijantnih, pohlepnih šarlatana i trgovaca, ali male medalja iz Lurdes-a ne oduzimaju ništa na važnosti paranormalnim doga?ajima koji su se tamo zbili. Same predstave i "sajmovi" koje organiziraju vidovnjaci trebali bi nas uvjeriti kako su to sve muljaže ili lažnjaci. Nažalost, ima i onih koje je pohlepa natjerala da prostituiraju svoju darovitost koja bi mogla biti od koristi društvu. No, pravi znanstvenik (ne neki zamotan u vlastitoj stru?nosti) mora shvatiti da su takve stvari dio normalnog ljudskog ustrojstva.

Mješavina komercijalizma i autenti?nosti sigurno da baca ljagu na tematiku prou?avanja, ionako ve? optere?enu vlastitim problemima, koja se kre?e skliskim stazama sasvim druga?ijima od onih na koje su naša osjetila i mati?na znanost navikli.


Godišnja vidovnja?ka predvi?anja

Rastužuje me vidjeti kako se oblak, manje ili više poznatih vidovnjaka, pojavljuje na naslovnicama dobro-?itanih (i dobro pla?enih) ?asopisa i novina, predvi?aju?i doga?aje u narednoj godini. Iz hira sam po?eo prikupljati ta "proro?anstva", ako ništa drugo samo da dokažem potpunu sljepo?u velikih vidovnjaka kada, motivirani bilo pohlepom ili željom za priznanjem, pokušavaju prekora?iti vlastite sposobnosti.

Jasnovidnost tendira spontanosti i u ve?ini je slu?ajeva beskorisno da se netko na silu usredoto?uje ukoliko mu psiha ve? nije uskla?ena s tajanstvenim izvorom iz kojeg vidovnjaci izvla?e svoj dar. Što je još gore - predvi?anja znaju biti podvrgnuta pritisku zbog nastupa uživo pred publikom ili reporterove nestrpljivosti da ih zapiše i ispuni zadani rok (uz malo sre?e, ne?e biti napuhana ili preuveli?ana kako bi dospjela na naslovnicu). U osamdeset posto slu?ajeva normalni ljudski paranormalni talenti ne funkcioniraju na taj na?in, i nikoga ne bi trebalo iznena?ivati da se ostvaruju samo ona predvi?anja koja su vidovnjaci naslutili vlastitom intuicijom.

U nastavku su predvi?anja koja je Jeanne Dixon napravila u ožujku 1976., za jesen iste te godine. Odnose se na ondašnje predsjedni?ke izbore:

* Jimmy Carter ?e biti izabran za predsjednika nakon tijesne pobjede nad Ronaldom Reaganom.
* I predsjednik Ford i Ronald Reagan ?e preživjeti pokušaje ubojstva. Vidim kako predsjednik hoda na otvorenom, te kako je pogo?en metkom ispaljenim iz gomile. Njegovo sivo odijelo je rastrgano rupom od metka, ali vidim da je tek neznatno ranjen.
* Zbog ovog pokušaja i unutarnjih neslaganja, predsjednik Ford ?e podnijeti ostavku
* Potpredsjednik Nelson Rockefeller ?e preuzeti Fordovu poziciju tijekom posljednjih mjeseci kampanje.
* Reagan ?e u listopadu biti predmetom pokušaja atentata koji ?e ga gotovo stajati života. Biti ?e spašen zahvaljuju?i iznimno pozornom agentu službe sigurnosti. Vjerujem da ?e se prije raditi o bombi u podrumu ili podzemnoj garaži negoli o metku.
* Na Demokratskoj konvenciji do?i ?e do borbe izme?u Huberta Humphrey-a i Jimmy-a Cartera, i Carter ?e pobijediti zahvaljuju?i zavjerama i manevrima svih vrsta, a koji ?e i?i daleko izvan onoga što je uobi?ajeno u takvim slu?ajevima.
* Zdravstveni problemi ?e George-a Wallace-a izbaciti iz utrke za Bijelu Ku?u.

?itatelj može vidjeti da su izuzev Carterove pobjede ostala predvi?anja pogrešna. Pokušaj ugrožavanja Fordovog života se ve? odigrao kada je g?a Dixon objavila predvi?anja. Što se Carterove pobjede ti?e, nije trebala ne znam kakva vidovitost da bi se predvidjelo što dolazi nakon afere Watergate.

Ako bi o postojanju vidovitosti sudili, ili radili retrospektivu, oslanjaju?i se na predvi?anja Jeanne Dixon, mislili bi da je sve to samo prodavanje dima i magle. I ne samo to, ako bismo morali procjenjivati vidovnja?ke sposobnosti gospo?e Dixon, predložili bi joj da se radije uhvati pletenja!

Me?utim, ja to ne vidim na taj na?in. Ja vjerujem da je g?a Dixon pravi vidovnjak. To što se dogodilo u njenom slu?aju doga?a se onima koji shvate da u ultra-senzornom, ili duhovnom svijetu, istina ?esto bude pomiješana s lažima, stvarno s halucinantnim, dok norme kojima reguliramo naše živote i misli gube na vrijednosti.

Problem mnogih ljudi, posebice onih emocionalno uklju?enih u pojavu i nesposobnih na nepristranu prosudbu, je da oni odlu?e vjerovati kako je sve dobro i podrijetlom iz istog izvora. Iako vidovnjaci sve mogu primati na isti na?in, izvori mogu biti, i obi?no jesu, raznoliki, ne samo stoga što se nalaze izvan primao?evog uma, nego ponekad iz njega i izviru.

Neoprezan vidovnjak tada smatra autenti?nima mnoge poruke i vizije koje su lažne ali opetovano pokazuju odre?en kontinuitet i sli?nosti.

Oni uklju?eni, kako u spiritualizam tako i u katoli?ki misticizam, su svjesni ovog fenomena. U spiritisti?kim se krugovima to naziva animizam (kada medij projicira vlastite misli kao da one emaniraju iz duha), a u katolicizmu se obi?no okrivi "an?ela tame koji se zamaskirao u an?ela svjetla", kako to apostol Pavao re?e. Upravo zbog toga sveti Ignacije Loyolski, utemeljitelj isusova?kog reda i jedan od najve?ih crkvenih mistika, u svojoj knjizi Duhovnih vježbi izjavljuje kako je iznimno opasno i?i kroz duhovni život bez upotrebe vlastitog prosu?ivanja.

Sama g?a Dixon, raspravljaju?i o temi podrijetla NLO-a (s kojima je kako tvrdi u kontaktu od djetinjstva) navodi sljede?e:

* Oni dolaze s neotkrivene planete u blizini Jupitera.
* Njihove namjere prema ?ovje?anstvu su dobre.
* Nau?it ?e nas kako iskoristiti prirodne energije, posebice snagu sunca.
* U brodovima je ženska posada.
* Oni ?e se uskoro pojaviti pred našim vladama.

Sva ova predvi?anja nalikuju onima objavljenima od strane mnogih kontaktiranih, i ja ni ne sumnjam da su lažna. Ne zato što je g?a Dixon prevarant, nego jer je i sama prevarena od tih sila, i u dobroj vjeri prijevaru prenosi na svoje ?itatelje. Detaljno ?u objasniti tko ili što obmanjuje kontaktirane.

Jedina stvar koja bi se mogla prigovoriti g?i Dixon vrijedi i za sve one koji svoje poruke proslje?uju institucijama, prijateljima, ili društvu u cjelini, bez da se zaustave i zamisle nad njihovim izvorom. Njihova greška je što se odri?u uporabe vlastitih umova i djeluju u odnosu na špurijus i intuiciju koji u svijest ulaze na mala vrata. Svašta se može dogoditi kada se netko odrekne vlastitog razuma, uklju?uju?i tu i obmanu percipijenta.

To je potpuno jednako radijskim interferencijama. Usred smo slušanja govora na odre?enoj stanici i iznenada, bez naše intervencije, za?uje se pjeva?. Ako glas govornika sli?i pjeva?evom, izlažemo se riziku da povjerujemo kako je potonji propjevao, dok su u stvari izvori obojice miljama udaljeni jedan od drugoga.

Sve gore navedeno može se ?itatelju ?initi ?udno. To ide samo u korist potvr?ivanja fundamentalnog pitanja: u našem svijetu, naša stvarnost daleko je od toga da bude jedina koja postoji.

Ova misteriozna stvarnost srž je onoga što napredna parapsihologija pokušava izna?i. Od svog osnutka, parapsihologija je suo?ena s osnovnom dilemom, da li da prizna vanjske sile kao objašnjenje za pojave koje proizvode vidovnjaci , ili da ustraje u tome kako su one nusprodukt svjesnih ili nesvjesnih umova sudionika. Ta je dilema podijelila znanstvenike u dvije skupine: transcendentaliste i animiste. Pomalo arogantno, animisti tvrde da su „ortodoksni " parapsiholozi, a svoje oponente optužuju za herezu. Priznajem da sam i sam jedan od tih heretika, obzirom sam došao do zaklju?ka da paranormalne pojave, barem ve?ina zbunjuju?e vrste, ne mogu biti objašnjene kao proizvodi ljudskog uma, bez obzira koliko mo?an taj um bio.

Osim toga, po?eo sam sumnjati da je "X energija", kako se ovih dana naziva, a koju animisti?ka škola ne priznaje za stvarnu, klju?na za objašnjavanje mnogih ozbiljnih stvari koje se ti?u same biti života i svemira, stvari kojih se sveta teologija samo dotakla, a i to ne baš na uvjerljiv na?in. Transcendentalisti?ki parapsiholozi, s druge pak strane, imaju tendenciju da se zanesu iracionalnom ezoterijom, i rastjeraju sve one s više ili manje kartezijanskim znanstvenim pristupom. Bez sumnje, ?ista ezoterija je djelomi?no rješenje, premda jedno ekstra-racionalno, misterije koja nadilazi stvarnost koju možemo razabrati našim osjetilima. ?ovjek, racionalno bi?e, ne može se povinovati ezoteriji ili rješenjima do kojih se došlo intuicijom ili iluminacijom.

Ezoteri?no znanje može dati, i doista je dalo, velik doprinos razvoju ljudskog roda. ?ak je i svjesnost o prirodnim zakonima bila proizvod izravne intervencije ove "X energije", ali budu?i da je toliko kompleksna i neupravljiva racionalnoš?u i logikom, njene intervencije su ?esto zbunjuju?e, obmanjuju?e, pa ?ak i štetne za ?ovjeka. Ne bi nas onda trebalo iznena?ivati da su okultne doktrine ?esto beskorisne, apsurdne i me?usobno kontradiktorne. Parapsihologija, stoga, najbolje može služiti napreduju?i dokle god je to mogu?e isklju?ivo služe?i se snagom razuma, bez štovanja onog što su neki Prosvijetljeni ili neki drugi mogu?e rekli u bilo kojem trenutku vremena. Me?utim, uvijek trebamo imati na umu da je to što ti Iluminati govore, proizvod njihove povezanosti s "onostranim", kako van-dimenzionalnim tako i van-vremenskim. Sred njihovih besmislica postoje iskre mudrosti koje nas mogu dovesti na trag velikih otkri?a.

Koji je onda bolje put slijediti, transcendentalizam ili animizam? ?itatelj je u najboljoj poziciji da prosudi.

Animizam je sasvim u pravu kad inzistira na beskrajnom kapacitetu uma, te svim fenomenima, bez obzira koliko natprirodni bili, pokušava prišiti ljudsko lice. ?injenica da su se stolje?ima stvari u?injene fizi?kim/mentalnim snagama pripisivale nadnaravnim silama, samo osnažuje animisti?ki stav. Me?utim, racionalizacija za koju animisti smatraju da je objašnjenje tako?er bi trebala izazvati da shvate kako postoje i ve?i fenomeni od onih koje je mogu?e proizvesti ljudskom psihi?kom aktivnoš?u. Ako bi bili prisiljeni priznati njihovu logiku, onda takvi fenomeni uistinu mogu biti proizvedeni od strane ljudskog uma, a ako je tako, time bi otvorili još ve?u konzervu crva. Kompletan uspostavljeni kozmi?ki poredak i logika po kojima ?ovje?anstvo živi bi propali ukoliko se pretpostavi da je ljudski um, protuslovno, nelogi?no, i protiv svoje volje, sposoban uništiti svijet i ?ovje?anstvo s njim.

Transcendentalizam stavlja parapsihologiju na istu razinu kao i povijest, teologiju i filozofiju i pruža joj opsežnost koju nijedna od ostalih nije postigla: povijest zbog svojih kratkovidnih analiza pukih ?injenica izdvojenih iz šireg konteksta pozadinske evolucije ?iji su dio, a teologija i filozofija jer su to subjektivne vježbe uma, bez veze s realnoš?u.
Dok se teologija urušava, sumnjaju?i ili negiraju?i ono što je vjekovima snažno zagovarala, te povla?i sa sobom i naš koncept Boga, transcendentalisti?ka parapsihologija ne samo da nam daje novo tuma?enje Biblije (njeni znanstvenici nikada nisu uspjeli objasniti i ista?i razlike me?u druga?ijim psihološkim reakcijama koje se neko? nazivalo "inspiracija"), nego i nove kreativne i vladaju?e sile, koje su manje antropomorfne, a više dijelom svemira.

Parapsihologija je uvelike doprinijela demitologizaciji. Ona ulazi u polje teologije i spašava mnoge doga?aje koje religija smatra svojim vlastitima. ?ine?i to, ona potkopava religiju, a rast gradova se nastavlja. Moderni neboderi i prodajni centri danas stoje na mjestima gdje su neko? bile druge gra?evine, dok ih tijek vremena nije uništio. Pred Crkvom su teška vremena ukoliko njezini vo?e nastave braniti uvjerenja koja su znanstvena dostignu?a dokazala lažnima ili ?ak i štetnima.

Parapsihologija je, ?ak i više nego psihologija, duboko zagrabila u misterij religije i krši ju iznutra.


Ukazanja

Gore navedeno može se sresti u religijskom fenomenu ukazanja više negoli u bilo kojem drugom. Devetnaest je stolje?a Crkva nemjerljivo polagala na ovaj fenomen, i mnoga fundamentalna vjerovanja krš?anstva zasnovana su na njemu.

Parapsihologija se ozbiljno bavila ovim fenomenom, te je bila me?u prvima koji ?e privu?i pozornost na njega. Koncem 19. stolje?a, Društvo za psihi?ka istraživanja (Society for Psychical Research) iz Londona, anketiralo je 17.000 ljudi pitaju?i ih dali su ikada svjedo?ili ukazanju. Deset posto ispitanika odgovorilo je potvrdno.

Prije ovog istraživanja bila je provedena studija od strane triju velikana povijesti Parapsihologije: Gurney-a, Podmore i Meyers-a, a summa sumarum koje je objavljen 1886. pod nazivom Phantasms of the Living (Utvare živu?ih). Me?utim, najdetaljnije istraživanje proveo je 1943. jedan drugi parapsiholog, G.N.M. Tyrell, i naslovljeno je Apparitions (Ukazanja). Iako je knjiga daleko od otkrivanja izvora misterija, vrijedan je diskurs o razli?itim vrstama ukazanja kao i oslonac za ideju kako mnoga od ukazanja koja Crkva smatra autenti?nima (izvedena od Boga ili drugih svetih likova), to ustvari nisu.

Ovo ne bi trebalo uzeti u obzir kao moj ikonoklasti?ki stav, ve? kao logi?ku dedukciju ka istini. U ovoj knjizi ne namjeravam i?i u dubinu toga što parapsihologija ima za re?i o tom pitanju. Zainteresirani ?itatelji mogu konzultirati moju knjigu Parapsihologija i religije za više na tu temu. Jedino bih želio ukazati na zna?aj discipline u odnosu na nove stavove koji su se rodili u milijunima umova.

Autori kao što su Vincent Gaddis, Leo Talamonti, Raymond Drake, Peter Kolosimo, Erich Von Däniken, Jacques Vallee, John Keel, Jacques Bergier, R. Charroux i Aime Michel, Paul Misraki, itd., iako ne parapsiholozi u najužem smislu, ipak su, kad prezentiraju svoje teorije zalaze?i u podru?je transcendentalizma, pod utjecajem otkri?a do kojih su došli striktno metodološki parapsiholozi.

Crkva je ovih dana postala opreznija kada se radi o priznavanju bilo koje vrste vizija i ukazanja. U slu?ajevima koji imaju veze s ukazanjima, Crkvene vlasti ?e se gotovo a priori izjasniti s "ne". Da su se ukazanja u Lourdes-u ili Fatimi dogodila danas, vatikanski dužnosnici bi im gotovo sigurno zanijekali bilo kakvu vjerodostojnost, a pogotovo ne bi poticali izgradnju svetišta ili neke druge oblike štovanja.

Plime i oseke Parapsihologije ispiru hramska stepeništa. Prije nekoliko godina, španjolski isusovac otac Carlos M. Staehlin, objavio je knjigu u kojoj propituje uvjerenja o ukazanjima koja se do tada smatralo neoborivima. Španjolske crkvenih vlasti, pod pokroviteljstvom i blagoslovom diktatora Franca, odmah su osudile knjigu i povukle ju s polica knjižara i knjižnica.

No sumnje oca Staehlin-a o ukazanjima i "?udesnim" doga?ajima proširile su se na druge crkvenjake. Kod mnogih od njih, u Fatimi, Lourdes-u, a i kod drugih „autenti?nih“ ukazanja, bilo je mnogo osobitosti dobro poznatih u Parapsihologiji. Te osobitosti se ponavljaju u ukazanjima koja nemaju ništa sveto u sebi, a u vezi kojih postoji još mnogo stvari koje treba re?i. Evo nekih od njih:

* U po?etku je ukazanje neprecizno i nejasno, postaje sve jasnije definirano kasnije.

* Ukazanje je ?esto u po?etnoj fazi nepotpuno: "Slika je bila nepostojana. Bilo je nakošeno. Sv. arhan?eo Mihael pojavio se kao dijete s dugim, lopatastim noktima. To je imalo malena krila koja nisu bila sasvim povezana s le?ima. Dijete je grozno izgledalo. Djevica nije imala stopala." (Svi ovi detalji su iz poznatih ukazanja iz Garabandala u Španjolskoj, 1961-65.)

* Ukazanje je popra?eno eksplozijom ili glasnim zvukom. U Fatimi, jedna od svjedokinja, Lucija, rekla je da, kad se Djevica razišla, "Bilo je to poput uzlijetanja udaljene rakete." Mnogo puta tako?er bude uo?en zvuk elektri?nog zujanja.

* Ukazanje uslijedi nakon pojave vatrenih kugli ili svjetala na nebu. Ponekad se svjedo?i ?udnim oblacima, prije ili poslije ukazanja.

U Garabandalu su, na primjer, vi?ene vatrene kugle, a Djevica je objasnila, "Ja u toj vatri do?oh da te posjetim."

* Ukazanja nalažu izvršavanje neobi?nih radnji, poput utrkivanja naokolo, sklizanja po zemlji, bacanja na stijene ili po tlu, hodanja uokolo s podbo?enim nogama, zauzimanje bolnog položaja za promatranje pojave (kao što se dogodilo u Garabandalu), jedenje trave (kao u Lurdu), te levitiranje kroz zrak samo da bi se opet prizemljilo, a zatim naglava?ke isko?ilo kroz prozor ostavši visjeti za stopala (kao što je bio slu?aj u Ladeira-i, u Portugalu).

* Neke su vizije potpuno subjektivne ili halucinantne: Svjedoke se može vidjeti u ekstati?noj pozi, svaki zagledan u drugom smjeru. Mnogo puta ukazanje mogu samo oni vidjeti.

* Primanje poruka u kontradikciji sa sadržajem drugih poruka ili znanstvenim ?injenicama.

* U sagledavanju vizija na otvorenom primije?eno je da je odje?a, koja bi po svim pravilima trebala biti promo?ena od kiše ili zamrljana blatom, potpuno ?ista i suha.

* Tu su gotovo uvijek predvi?anja velikih katastrofa, ne samo za doti?nu regiju ili zemlju, ve? i za cijeli svijet. Kraj svijeta ?esto bude spominjan.

* Manja predvi?anja su obi?no prili?no to?na, no velika predvi?anja obi?no zakažu (što uzrokuje da pojava i njezini svjedoci potpuno izgube kredibilitet).

* Zanimljiv detalj vezan uz ovaj fenomen je da se ne?e držati obe?anog pojavljivanja. ?ini se da uživa u odga?anju, i obi?no ima nezadovoljavaju?e objašnjenje za svoj nedostatak to?nosti.

• ?esta su istinska iscjeljenja, i to ne samo kod vjerskih ukazanja.

* Vrlo ugodne ili loše mirise ?esto se može opaziti.

* Tako?er je zanimljiva i pojava smrtnih slu?ajeva me?u svjedocima ubrzo nakon što su vidjeli ukazanja. Te smrti obi?no budu u obliku teških nesre?a, ?esto povezane s automobilima.

* Nije neobi?no da svjedoci osje?aju velike krajnosti hladno?e ili topline.

Mnogo se više detalja može dodati na ovaj popis ?injenica koje se odnose na ukazanja. ?ini se da su neke od ovih ?injenica toliko zagonetne da ?ak i parapsihologija, koja bi trebala biti imuna na takve doga?aje, odlu?i ignorirati poteško?e koje one predstavljaju.

Ista se stvar dogodila godinama unazad u psihijatriji kada je ova naišla na oblik ludila toliko ?udan da je odlu?ila ne uklju?iti ga u svoje tekstove u nadi da ?e ga preuzeti neka druga znanost. Tu mislim na ozbiljne slu?ajeve "demonske opsjednutosti“.

Psihijatrija najbolje zna kako se nositi sa slu?ajevima opsesije ili pseudo-opsjednutosti, zajedno s beskona?nim formama u kojima se pojavljuju. Ali kada se ispostavi da je pacijent sposoban hodati po stropu, ili da može lebdjeti u zraku (kao što je vi?eno u Istjeriva?u ?avola /The Exorcist/), ili u mogu?nosti pogoditi najdublje misli nazo?nih dok na sve vjerske stvari reagira nasilno (i opasno), psihijatrija obi?no ustupi mjesto teologiji.

Teologija, koja vodi brigu o stvarima te vrste ve? stolje?ima, ?ini se još uvijek to ?ini, samo sada je zatvorenik vlastitih dogmi koje su je dovele do lu?a?ke košulje. Velik broj parapsihologa onda slijedi njihov primjer i okre?u le?a složenim paranormalnim doga?ajima. Jednostavno ih ignoriraju.

Jedan od tih fenomena, koji se danas doga?a u širokom opsegu, je spontano "pojavljivanje ni od kuda." Ta odre?ena vrsta ukazanja naširoko je odstranjena iz onih vrsta o kojima smo raspravljali, a koje su opipljive. Kod ove vrste, me?utim, u igru ulaze ljudi koji su više ili manje normalni, premda njihova provenijencija i životna povijest znaju biti sjenoviti. ?ini se kako su to ?ovjekolike materijalizacije odre?enih energija koje su od klju?nog zna?aja za dešifriranje najvažnijih zagonetki života i svijeta.

Adepti spiritisti?kih doktrina automatski ?e pomisliti na duhove, a NLO-entuzijasti na vanzemaljce. Iako je istina kako je ovaj tip ukazanja povezan s NLO-ima, osobno ne vjerujem da su to niti "duhovi" niti "vanzemaljci" u najužem smislu.


(UPOZORENJE: Osjetljivi i lako prijem?ivi ?itatelji trebali bi presko?iti sljede?e poglavlje zbog njegove opsjeda?ke snage. Treba imati na umu da su halucinacije i opsesije same po sebi vrlo stvarne i mogu biti vrlo štetne, iako njihov sadržaj u biti nije stvaran).


"Ljudi u crnom" i ostali ?udaci


O ?emu se tu radi? Rije? je o rastu?em broju slu?ajeva u kojima se, naizgled niotkuda, pojavljuju zagonetni ljudi, te pokazuju interes za istraživanjem odre?enih vrsta fenomena, posebice onih koji imaju veze s bilo ?ime misterioznim, magi?nim ili vanzemaljskim.

Ovisno o okolnostima, obrasci ponašanja tih ?udnih bi?a mogu biti zbunjuju?i. Postoje ipak odre?ene konstante koje bi se moglo sažeti ovako:

* Njihov naj?eš?e preuziman fizi?ki oblik je onaj tamnoputih orijentalaca niska stasa. U gradovima su u?estalo vi?ani sa sun?anim nao?alama. Drugi somatološki tip kojim se služe je visok, blijed, i pomalo povu?en nordijac.

* Nose crnu, naizgled novu odje?u, i obu?u neizlizanih potplata. Ponekad je tkanina njihove odje?e ?udna i potpuno druga?ija od naših. Kada ovom vrstom manifestacija obiluje odre?ena regija ili mjesto, susre?emo uobi?ajene svakodnevne odjevne detalje (tj. odre?eni tip košulje ili cipela).

* Kada se koriste vozilima, to obi?no budu ona skuplja, po mogu?nosti crne boje i naizgled nova, iako marke ili modeli mogu biti zastarjeli.

* Mnogo puta ne koriste nikakva vozila i pješice se pojavljuju usred no?i. Kada im do?e vrijeme za odlazak, normalno odšetaju dok ne nestanu u tami. Znali su se, tako?er, pojaviti ljudima na ku?nom pragu usred pljuska, ili lagano odjeveni po hladnom vremenu.

* Pitanja koja postavljaju ?esto su besmislena i od male važnosti. U nekim slu?ajevima su pokazali interes za djecu iz ku?anstva ili susjedstva, a posebice ukoliko je tamo bilo paranormalnih doga?anja.

* Znali su prijetiti do te mjere da i udare ljude koje su posjetili. U tim su slu?ajevima posjete bile sa svrhom, obi?no da kažu pojedincima da ne raspravljaju odre?eni incident s drugima ili da im ovi predaju neki njima važan artefakt.

* Ukoliko ih se dobro tretira, reagiraju pozitivno. Ako se s njima neuljudno postupa, mogu nasilno reagirati nejasnim prijetnjama smr?u.

* Oni su veliki lažovi i njihovim naputcima ne treba vjerovati. Kad se pokušavalo do?i do njih, ?esto se doga?alo da predo?ena adresa ili organizacija ne postoje.

* Opetovano posje?uju odre?ene obitelji ili krajeve. U stvari, jedna od njihovih naj?eš?e korištenih oproštajnih fraza je: "Vidjet ?emo se opet."

* Kada imaju poruku za predati, ona je ?esto vrlo svjetovna i priprosta.

* Sebi odabiru ili vrlo uobi?ajena ili vrlo rijetka imena, približno sli?na imenima, kako poznatih povijesnih li?nosti, tako i poganskih božanstava.

* Vole se predstavljati kao pripadnici oružanih snaga, policije ili bilo koje respektabilne organizacije.

* Mogu se odlu?iti "posvojiti" osobu koju posjete, pružati joj, ili mu, zaštitu, pomagati kod financijskih problema, ili prenositi savjete o svemu i sva?emu. Ali tako?er se zna dogoditi da doti?nu osobu, od tog trenutka nadalje, na razli?ite na?ine po?nu uznemiravati.

* Njihov elementarni na?in izazivanja neugodnosti je putem telefona, ponekad da bi prijetili, ili jednostavno nazvali i prekinuli. U nekim su se slu?ajevima za ovakva uznemiravanja služili i poštom.

* Neuobi?ajeno su vidoviti i ?esto poga?aju što drugi misle, me?utim, njihova bistrina je nedosljedna. Krenuvši u potragu za dokumentom, služe?i se pritom nasiljem i lukavštinom da ga dobiju, zanemarili su uz njega uzeti i kopije.

* U nekim prilikama su pokazali izuzetnu vještinu pri ulasku u zaklju?ane sobe, dok u drugim slu?ajevima ne mogu, ili ne žele, u?i ukoliko se na?u pred zatvorenim vratima.

* U posljednje se vrijeme nakupilo mnogo slu?ajeva gdje ljudi pokupe autostopera. Automobil se zaustavi i pokupi dekintiranog putnika, i to puno ?eš?e vrlo mladog. Povede se razgovor, obi?no oko ?ovjekovog moralnog i ekološkog uništenja planeta. Ukoliko bude upitan odakle je, putnik ?e tvrditi da nije s ovoga svijeta, te ?e se identificirati kao izvanzemaljski ili nebeski lik – uklju?uju?i tu i Krista. ?esto se dogodi da se nakon nekog vremena voza?, zaintrigiran svojim suputnikom, okrene obra?aju?i mu se i otkrije da ovoga više nema! Ponekad sigurnosni pojas i dalje bude pri?vrš?en.

* Jedna zajedni?ka crta ove vrste "ukazanja" s drugima je da se i jedna i druga nakon nekog vremena prestanu manifestirati.

Ovdje su neki primjeri u kojima ?itatelj može vidjeti kako se sve te okolnosti isprepli?u.

Nuria je prekrasan gradi? u katalonskim Pirinejima, u kojem se ve? dugi niz godina, u organizaciji španjolskog magazina Karma-7, održava konvencija parapsihologa. Tijelo i duša ovih susreta je bio moj dobar prijatelj Jose M. Armengou, urednik ?asopisa i autor desetak knjiga - sve u svemu, besprijekoran novinar. Iz njegove knjige Extranas Historias de un Periodista (?udne pripovijesti jednog novinara), ovo je bilanca doga?anja s konvencije iz 1973.g.

Sumnjiv lik se u posljednjem trenutku pridružuje ostalim sudionicima koji su, za razliku od njega, bili dobro poznati osoblju magazina. Obzirom je Španjolska još uvijek bila pod diktaturom, misli koje se odnose na odre?ene teme bile su poprili?no "regulirane". Armengou je htio biti siguran da lik nije državni službenik koji bi im mogao izazvati probleme s vlastima.

Budu?i da je sumnjivac bio mladi? bez poznatih prijatelja, Armengou je zamolio mladu damu kojoj je vjerovao i koja je poznala osoblje ?asopisa, da mu bude pratnja. Mlada dama je ispala izvrstan dvostruki agent. Ono što slijedi sažetak je duga?kog izvješ?a koje je predala Armengou:

On je vegetarijanac. Ne pije i ne puši; pije jedino litre i litre mlijeka. Ne želi plesati na bilo što sporo ili moderno. Nije bilo na?ina da ga nagovorim da u disku pleše sa mnom.

Kaže da je iz Barcelone i dao mi je svoju adresu. Ima 43 godine, neoženjen je, i samostalni elektroni?ki inženjer s vlastitim du?anom.

Svaka dva do tri sata istovremeno je uzimao tabletu i kapsulu rekavši da mu je to za živce. Ne vidim kako to može biti obzirom je tako staložen.

Govori katalonski, španjolski i engleski, kao i francuski, talijanski, njema?ki i druge jezike, kaže on. Sino? smo izašli – pozvala sam ga u šetnju. Bilo je hladno i ja sam ga primila za ruku; on moju nije ni pokušao primiti. Kurtoazno ju je izvukao. Tada sam ga pitala da li je oženjen ili ima djevojku.

Pomalo mi je ponos bio povrije?en zato što me na povratku nije htio primiti za ruku. Kad smo stigli do njegovih vrata, pokušala sam mu u?i u sobu da okon?amo ve?er uz razgovor, ali me odbio rekavši da je jako umoran.

To mi se nikada nije dogodilo! Tada sam ga, na desetinku sekunde, iznenadila poljupcem u usta. Bilo je to kao ljubim leš! Kako ?udno! Nikad ga više ne bih ni u obraz poljubila. Istog trena je pobjegao od mene i zalupio mi vrata u lice.

Otišla sam dublje pitaju?i ga za mišljenje o vidovnja?kim zapisima i drugim temama. On je odgovorio: "Iznašao sam mnoga rješenja, raspleo mnogi misterij i iskusio mnoge fenomene, ali još nije vrijeme za javno objavljivanje mojih nalaza. Možda na sljede?oj konvenciji budem u?esnikom simpozija."

Primijetila sam da zna naiskap popiti ?ašu mlijeka ili soka od naran?e, i ve?eras sam odigrala prljavu igru. Na baru je naru?io svoju naran?adu, a ja džin, dok nije gledao, ulila sam svoj džin u njegovo pi?e. Pozlilo mu je, ali nije samo problijedio kako bi i drugi. Unato? njegovoj blijedoj koži, postao je svjetlo crven. Rekao mi je da mu je zlo, i da ide natrag u svoju sobu.

Stvari se nisu mogle bolje odvijati! Otišla sam s njim i on stvarno nije mogao stajati na nogama. Ali sam barem na kraju ipak dospjela u njegovu sobu! Kad smo stigli, prva stvar koju je u?inio je da je otišao do no?nog ormari?a i progutao tabletu potpuno druga?iju od onih koje je ina?e uzimao. Pao je na krevet, i pet minuta kasnije ustao kao da se ništa nije dogodilo. Tih pet minuta bilo mi je dovoljno da pregledam što sve ima u sobi: treperavi tranzistorski radio ili ure?aj za emitiranje, vrlo lijepu metalnu kutijicu u kojoj se nalazilo nešto nalik baterijama, prekrasno srebro jednodijelno skijaško odijelo, primjerak meko uvezene knjige s naslovom „Our Extraterrestrial Forbears“ (Naši izvanzemaljski preci) Robert-a Charroux-a i tvrdo ukori?enu kopiju „Giants and Their Origin“ (Divovi i njihovo podrijetlo) Louis-a Carpentier-a. Tu je bio i magnetofon, ali druga?iji od bilo kojeg, koje sam dosad vidjela, s kazetama manjim od onih koje ina?e koristimo.

O, da, spavao je bez jastuka i pokriva?a, no to nije neobi?no budu?i da hotel ima izvrsno grijanje.

Trenutak prije nego što se probudio, u?inilo mi se da je skala na radiju zasvijetlila i po?ela zujati. Naš se ?ovjek probudio i njegova prva reakcija bila je da me pogleda pun bijesa. Uplašila sam se. Možete li zamisliti da se bojim biti u sobi ?ovjeka koji je, unato? njegovoj blijedosti, bio visok, lijep i pristojan? Pa, bojala sam se. No on je odmah reagirao i ispri?ao se. Sjeli smo na krevet i po?eli razgovarati s ve?im me?usobnim poštovanjem nego prije.

Podsjetila sam ga da smo se dogovorili snimiti neke vidovnja?ke zapise. On je oklijevao, tvrde?i da mu je magnetofon ostao bez baterija, a da je dodatni komplet za radio. Rekla sam mu da ?u oti?i po svoj i on je pristao.

Otišla sam u svoju sobu, razodjenula se i obukla spava?icu. ?ak bi i naj?udniji frajer imao komentar na moj trijumfalni ulazak, no on, ugledavši me nije rekao ništa.

Bezuspješno smo napravili vidovnja?ke snimke, pokušavaju?i i drugi i tre?i put. Ponudio me ?ašom mlijeka (naravno!), ali ja sam po?ela osje?ati mu?ninu - uznemirenost, ?ak.

Mislila sam kako je ?udno da se ništa nije pojavilo na traci - mislim ništa. Ni pozadinska buka, ni mehani?ki zvuk samog ure?aja. Nadam se da mi magnetofon nije ošte?en. Morat ?u provjeriti kasnije.

U sažetku, on je vrlo, vrlo ?udan frajer, no ravnodušan prema svemu, pa ?ak i prema ženi koja mu se nabacuje! U osnovi je on gun?alo, ali kad shvati da je tako nastoji to, s vrlo malo uspjeha, prikriti. Mora da ima dosta novca, sude?i po njegovoj odje?i i ure?ajima.

Možda mu je dosta života. Možda je ?ovjek koji ima sve, ali je u potrazi za ne?im onkraj toga.

Na konferencijama i seminarima samo zapisuje i šuti. Ne mislim da ?e konvenciji izazvati ikakve probleme.


To je kompletan izvještaj mlade Mate Hari.

Za vrijeme ve?ere, prišla je Armengou rekavši: "Naš ?ovjek je nestao!"

To je, zaista, i bio slu?aj. Organizatori konvencije pokrenuli su potragu za njim po cijelom hotelu, bez uspjeha. Obzirom grad Nuriu nije jednostavno napustiti (postoji samo lokalni vlak koji par puta dnevno prometuje izvan sezone), nadziranje ne?ijih dolazaka i odlazaka je lako, jedino ukoliko se, natovaren kov?ezima, ne odlu?i na pješa?enje preko planina. Nijedan vlak nije vozio od kad je primije?en njegov nestanak, a organizirane su i straže. ?ovjek je jednostavno ispario.

Kada su, po svršetku konvencije došli u Barcelonu, prva stvar koju su u?inili bilo je da se upute na adresu koju je ?ovjek dao. Našli su prazan stan.

Armengou je završio svoju pri?u izjavom: "S vremena na vrijeme, želja za znanjem cijele istine, može nas u?initi pomalo paranoidnima..."

U cijelosti se slažem s Jose-om M. Armengou.

Godine 1972., Portoriko je doživio veliku erupciju NLO-a. Epicentar erupcije bio je gradi? Adjuntas, u oto?koj središnje-zapadnoj regiji. Svake se no?i moglo vidjeti tajanstvena svjetla na nebu koja su izvodila sva mogu?a izvijanja i okrete, samo da bi odmah iza toga naglo nestala kao što su se pojavila. U listopadu iste godine, u crkvi u Adjuntasu se pojavila slika Krista projicirana na zavjese koje su služile kao pozadina za oltar.

Vidio ju je poprili?an broj stanovnika i svjedo?io joj i sam sve?enik. Ukazanje je trajalo nekoliko sati.

Me?utim, incident koji me stvarno zainteresirao, a koji se, što je samo po sebi zanimljivo, odvijao u isto vrijeme kad i vi?enje u Adjuntasu, zbio se u gradu San Juanu. Kažem "zanimljivo" kako bi izbjegao re?i "razumljivo", obzirom u mom umu nema ni mrvice sumnje kako prije opisan doga?aj, i ovaj koji slijedi, dijele isti osnovni izvor.

Ovo sam izvukao iz izvještaja koji je sastavila vrlo ozbiljna skupina istraživa?a pod vodstvom Sebastiana Robirou-a, inženjera i autora izvrsno dokumentirane knjige o vi?enjima NLO-a u Portoriku, Dominikanskoj Republici i Kubi, naslova NLO Manifest:

Gospo?u D.L.I. je, ili 20., ili 21. studenog 1973., u uredu posjetilo "?udno bi?e". G?a D.L.I. radi u agenciji za zapošljavanje.

Oko 15 sati, dok je izvršavala svoje dužnosti uredskog recepcionara, ušao je ?ovjek prosje?ne visine u potrazi za poslom. Automatski je sjeo nasuprot nje i po?eo govoriti o "strašnoj moralnoj krizi koja potresa Zemlju". Ispo?etka nije obra?ala puno pozornosti, ali postupno se sve više zainteresirala za stranca. Dok je ovaj govorio, ona je primijetila kako nosi odje?u toliko novu da "se ?inilo kao da ju je izvadio ravno iz kutije". Nosio je "tamno, tamno crne hla?e" i bijelu košulju od nepoznatog materijala. Njegove cipele su tako?er bile crne i vrlo sjajne. Kravata je bila crna sa sme?im prugama. No, ono što je se najviše dojmilo bile su njegove ruke. Bile su vrlo duga?ke, i završavale izrazito dugim prstima i lijepim šakama. Bio je plavokos s modernom frizurom, no ne baš guste kose. Njegove o?i su bile normalne, njegove usne tanke, a ten porculanski gladak kao kod lutke iz izloga. Ona još nikada nije vidjela nekoga tako savršenih crta lica. Svjedokinja se ne sje?a pojedinosti razgovora.

Osje?ala je posebnu privla?nost prema tom ?ovjeku unato? njenoj dnevnoj izloženosti desecima ispitanika. Teme o kojima se raspravljalo bile su moralne prirode, poput ratova, ekologije, pobuna, s naglaskom na postojanje "boljih svjetova od ovoga". ?ovjek je govorio polako "mješavinom engleskog i španjolskog jezika s ?udnim naglaskom nesvojstvenim nijednom od njih". ?ovjek re?e kako bi, da samo pucne prstima, mogao u?initi da ona sve zaboravi. Rekavši to, pokrene se na odlazak s rije?ima: "Mi ?emo se uskoro ponovno sresti."

Svjedokinja je uvjerena da je posjetitelj bio ili "lu?ak, ili ?udno bi?e od negdje drugdje." On je bio taj koji je kontrolirao razgovor od samog po?etka, i otkako je sjeo nijednom nije pokazao interes za posao koji je navodno tražio.

Još jedan slu?aj može pružiti ?itatelju potpunije razumijevanje niza ?udnih ukazanja kojih ?ovje?anstvo, posebice u razvijenim društvima, postaje svjesno.

Pono? 14.-15. rujna, 1975. To?no vrijeme: 00:30 h. Mjesto: selo Teba u pokrajini Malaga, Španjolska. Protagonisti: Carmen Romero Escalante (13 godina stara) i Angeles Morales (14 godina).

Mala Carmen ?avrljala je sa svojom prijateljicom Angeles na vratima njene ku?e (ljetne vru?ine još su bile pri punoj snazi u regiji Malage) kada su obje svjedo?ile kako maleni predmet veli?ine lješnjaka prepun sjajnog svjetla lebdi prema tlu.

"Gle! Kako je lijepo!" Carmen re?e.

"Ma! To je samo komad srebrnog papira, ili ne?ega", odgovori Angeles. Ne govore?i ništa dalje, okrene se u ku?u i po?e u krevet. Posljednje ?ega se sje?a je kako se Carmen saginje da ga pokupi.

U 00:45, Carmenin djed (s kojim je živjela) izašao je vidjeti zašto još nije došla. Uputio se do Angelesine ku?e, te mu je ona rekla da ju je maloprije ostavila vani. Obaviještena je Guardia Civil (španjolski ekvivalent državne policije), i iste no?i je organizirana potraga s ciljem da pro?ešljaju regiju. Mnogi mještani su sudjelovali, a koristili su i pse traga?e.

Potraga se pokazala jalovom unato? ?injenici da je Carmen tražilo cijelo selo Teba, plus policijske snage iz cijele pokrajine.

U 22:30h sljede?e no?i, to?no 22 sata nakon nestanka, Carmen je vi?ena kako ulazi u mjesto drže?i za ruke muškarca i ženu. Njihove fizi?ke osobine bile su ove: mladi, blond, visoki, ležerno odjeveni. Oboje su držali djevoj?icu za jednu ruku ljubazno se ophode?i prema njoj. U to vrijeme nije bilo nikoga na ulici da ih vidi. Kada su stigli pred Carmeninu u ku?u, mladi? joj re?e: "Uskoro ?emo se ponovno sresti".

Pritisnuta pitanjima, djevojka se nije sjetila ni?ega iz proteklih 22 sata. Sve ?ega se sjetila bješe kako se saginje da pokupi sjajnu svjetle?u loptu. Ostatak memorije je praznina.

Vrlo zanimljiv detalj, u ovom slu?aju, previdjeli su oni koji nisu svjesni kompleksnosti ogromne sile koja je ovdje na djelu. Dan dva nakon Teba incidenta, kada je ovaj stekao nacionalnu pozornost i opsežnu radio i TV pokrivenost, dvoje se stranaca, ?iji je opis savršeno odgovarao onom emitiranom diljem Španjolske, kroz Tebu provezao u crvenom automobilu.

Možemo samo zamisliti zaprepaštenje sela. Ljudi su u strahu skupljali djecu. Guardia Civil alarmirala je sve uprave i cestovne patrole. Za par sati dvojac je pritvoren u selu Campillos. Mala Carmen, puna o?ekivanja, odvedena je na pozitivnu identifikaciju. Nakon što ih je vidjela, sve što je rekla bješe, "Nisu oni."

Par stranaca imao je savršeno uredne putovnice i mogli su dokazati kako su na dan nestanka bili u Parizu. Mediji su izvijestili da je sve u redu, i o tome se više nije govorilo. Dvoje stranaca je, nakon opetovanih isprika Guardie Civil, nastavilo svoje putovanje.

Nisam uvjerenja da su stvari tako jasne kao što bi Guardia Civil to htjela, štoviše, nisu se pokazale takovima u drugim slu?ajevima. Postoji mogu?nost da je sve bila samo slu?ajnost, ali tu je i mogu?nost da samo sat kasnije osumnji?enima na Iberijskom poluotoku ne bi bilo ni traga. Samo još jedna nelogi?na ?injenica u ovom beskrajnom nizu nelogi?nosti. Ne smijemo zaboraviti da je u osnovi parapsihologija upravo to; prou?avanje doga?aja kojima manjkaju znanstvena ili logi?ka objašnjenja.


Razgovori s mrtvima

Ove manifestacije nalik su onima koje uklju?uju NLO-e. Postoje isto tako i druge manifestacije, bez ikakvih vjerskih konotacija, razli?ite od grupe onih koje sam prije opisao, iako su im odre?ene karakteristike zajedni?ke.

Ovi o?ito inteligentni entiteti, ili energije, manifestiraju se na razli?ite na?ine. Ponekad preuzmu izgled obi?nih ljudi s kojima se mogu voditi razgovori o svakodnevnim stvarima. No kada netko pokuša ponoviti druženje s njima, sazna da je osoba mrtva ve? nekoliko mjeseci ili godina.

Mjesecima se me?u posadom zrakoplovne kompanije Eastern Airlines pod uobi?ajeno znanje podrazumijevalo kako se nekoliko ?lanova posade, koji su 1972. poginuli u nesre?i kod Everglades-a, na putu iz New Yorka u Miami, pojavljuje na letovima drugih Eastern-ovih zrakoplova (detalji se mogu prona?i u djelu Johna Fullera, Duh leta 401/eng. The Ghost of Flight 401/ ). Kao što mi je jedan Easternov zaposlenik rekao, u po?etku je osoblje odbijalo povjerovati u to, no neki od njih ?e kasnije svjedo?iti materijalizacijama kapetana i njegovih ?asnika. Izgledali bi isto kao i kada su bili živi. Obra?ali se drugima koje su poznavali, ležerno bi razgovarali s putnicima koji su sjedili pored njih, a ?ak i predvi?ali budu?e doga?aje koji su se ticali kompanije ili odre?enog zrakoplova.

U jednom slu?aju, svjedoci su vidjeli kapetana kako mirno sjedi na sjedištu u stražnjem dijelu zrakoplova. Kada ga je stjuardesa o tome obavijestila, pilot se uputio prema krmi provjeriti je li to doista njegov stari prijatelj, no duh je nestao. Niti jednom putnici nisu primijetili da imaju posla s mrtvim ljudima. Njihov ten, izgled, odje?a i govor bili su potpuno normalni.

Slijedi slu?aj u kojem osobno mogu jam?iti za integritet protagonista.

Direktor velike radio postaje u Mexico City-u pozvao me na stranu kako bi porazgovarali o vrlo ?udnoj stvari koja mu se dogodila:

"Odsutno sam šetao ulicom kad sam doslovno naletio na prijatelja iz djetinjstva kojeg godinama nisam vidio. Nakon što smo se izgrlili pozvao sam ga u bar na pi?e da pretresemo uspomene na školske dane i prošlost op?enito.

Konobar nam je poslužio nekoliko rundi dok smo se prisje?ali tisu?a eskapada iz djetinjstva i kolega koje poslije više nismo vidjeli. Nakon nekog vremena napustili smo bar, ali ne bez da prvo razmijenimo adrese. Dao mi je svoj broj telefona i zamolio me da ga ne zaboravim nazvati. Tjedan dana kasnije sam nazvao i zamolio gospo?u koja je podigla slušalicu da pozove Luisa. Ona je na trenutak ušutjela. „Na kojeg ste Luisa mislili, gospodine?“ „Luisa Ortegu", odgovorio sam, opisuju?i joj ga.

Potpuno smireno, ona je odgovorila: "Gospodine, vi ste u zabludi. Luis kojeg ste nazvali umro je prije pet godina. On mi je bio sin." Izrazio sam joj su?ut, a ona se prisjetila tko sam. Nisam joj mogao re?i da sam s njenim sinom pred ni tjedan dana popio nekoliko pi?a. Sumnjaju?i da sam ili sanjao, ili halucinirao cijelu stvar (što ne objašnjava kako sam došao do njegovog broja telefona), vratio sam se u bar i pitao konobara koji nas je posluživao da li me se sje?a. Ne samo da me se sjetio, nego je i opisao ?ovjeka s kojim sam bio."


Ostale vrste ukazanja

Za zaklju?ak, želio bih opisati posljednju kategoriju ukazanja ili materijalizacija.

* Oni preuzimaju izgled životinja i ?ini se da su obdareni nekom vrstom inteligencije. Pojavljuju se ni iz ?ega i tako i nestaju; loviti ih je beskorisno i otporni su na metke. Nikada nisu bili uhva?eni.

* Neki od njih kre?u se poput robota. Zadržavaju humanoidni izgled i odaju dojam da su živi. Tijekom 1975. i 1976., španjolska baskijska regija, te pokrajina Santander, bile su okužene ovom vrstom manifestacija. U nekim slu?ajevima (kao u gradu Escalante, Santander) entitet je u ranim jutarnjim satima vi?en kako se mlitavo kre?e uz magistralu. Visina mu je bila dobrano preko 3 metra (12 stopa).

* Dobro dokumentiran fenomen još od davnina, vi?enja su vatrenih lopti po no?i. Ta svjetla ?ini se da su inteligentna ili vo?ena od neke inteligencije. Sposobna su ?itati misli i predvi?ati akcije onih koji bi ih htjeli uloviti.

Postoji jedan odre?eni slu?aj kojem bih htio posvetiti posebnu pozornost. On sažima podatke iz drugih slu?ajeva i potvr?uje teoriju kako ovi entiteti, u formi vatrenih lopti, vrlo lako putuju gdje god žele

Primije?eno je da kad ti entiteti pokušaju preuzeti ili životinjski ili ljudski oblik, nisu sposobni to u?initi baš savršeno. To bi moglo objasniti opise "izobli?enih" stvorenja kojima nedostaju udovi ili su deformirani.

Slu?aj koji se dogodio u Portoriku, u predgra?u San Juana, prepri?ala mi je osoba povezana s doga?ajem. Nažalost, nisam bio u mogu?nosti razgovarati sa samom svjedokinjom obzirom je zbog posljedica šoka koji joj je doga?aj prouzro?io smještena u umirovljeni?ki dom. Otad odbija o tome razgovarati.

To je žena ?ija je ku?a bila okružena robusnom ogradom koja je onemogu?avala pristup ku?i ukoliko se prvo ne pozvoni. Tako?er je držala i nekoliko vrlo oštrih pasa koji su slobodno tr?karali vrtom i obilazili povrtne gredice drže?i neznance podalje.

Jednog je dana žena, alarmirana ljutitim lavežom pasa, otišla u vrt i našla se iznena?ena vidjevši ih kako laju na prili?no velikog majmuna koji se popeo na sam vrh palme usred vrta. Stablo je bilo povisoko tako da nije bilo nikakve šanse da se psi do?epaju ?udne zvijeri. Žena se užasnula, prvo na pomisao da je zvijer uspjela pro?i ogradu i pse, a zatim i zato jer je izgledala tako prijete?e.

Netom iza, naizgled ispaljuju?i plamene iz o?iju, zabljesnula je prema njoj s vrha palme. Životinja se postupno po?ela smanjivati i preuzimati sferi?ni oblik, te poprimati vatreni sjaj. To se nastavilo sve dok nije postala sjaje?a okrugla masa veli?ine košarkaške lopte. Žena je, dok joj je srce lupalo kao ludo, promatrala kako se lopta polako po?ela uzdizati nestaju?i u nebo.

Razumljivo, žena, koja je u startu bila lako prijemljiva za dojmove, ostala je ni?ice pokošena šokom od onoga ?emu je svjedo?ila.

Kao i u mnogim slu?ajevima, reakcija pasa u velikoj mjeri isklju?uje mogu?nost da je žena jednostavno doživjela halucinaciju. ?injenica je, me?utim, da gospodar na um svog psa može izvršiti veliki utjecaj, no postoje i ograni?enja u kolikoj mjeri je to mogu?e.

Postoji bezbroj slu?ajeva gdje se vatrene lopte pojavljuju u odre?enim planinskim podru?jima ili ?ak na specifi?nim dijelovima autocesta. Ponekad slijede automobile, no ako se vozilo zaustavi i one tako?er stanu. U drugim slu?ajevima uživaju, lebde?i ispred vozila uvijek na istoj udaljenosti bez obzira na to koliko vozilo ubrzalo, da ih se prati.

Vrlo ?esto se njišu po zraku, kao da se ljuljaju lijevo-desno istovremeno poskakuju?i bez dodirivanja tla. Obi?no su bezopasne i odaju dojam da posjeduju istu vrstu inteligencije kao životinje. One su znatiželjne, zaigrane i pobje?i ?e ukoliko ih se ozbiljno progoni.

U vezi toga što bi mogle biti, u ovom trenutku ne možemo puno preko naga?anja. U ?etvrtom ?u poglavlju diskutirati o REPQEN (Residual Psychic Quasi-Intelligent Energy Nucleii/Rezidualni psihi?ki kvazi-inteligentni energetski nukleusi), koji bi mogli ponešto objasniti te sjaje?e lopte.

Ostaje ?injenica da nemamo ništa ?ime bi znanstveno dokazali postojanje tih REPQEN.


3. Krš?anstvo danas

Kako bi stekli bolju perspektivu na odnos izme?u krš?anstva i parapsihologije, bilo bi mudro prvo ispitati staru percepciju religijskog fenomena.

Trenutno ?u izostaviti druge vjere budu?i da dijele isto zajedni?ko podrijetlo, bez obzira na to što bi njihovi sljedbenici mogli re?i ("naša je jedina istinska religija, sve ostale su zamke ?avla", itd.). Nije potrebno biti stru?njak da bi se uvidjela težina krize s kojom se danas suo?ava krš?anska vjera. Ja ozbiljno sumnjam da ?e iz ove krize iza?i neozlije?ena; iako jest istina da je pretrpjela i druge krizne situacije (?ak i one ozbiljnije), uvjeti koji vladaju u modernom svijetu dodaju na težini današnjim neda?ama.

Tijekom protekla tri stolje?a krš?anstvo je, unato? vlastitim podjelama, utvrdilo svoju poziciju najve?e svjetske religije. Osim u brojnosti sljedbenika i nacija koje ga prakticiraju, izgubilo je zamah, a status njemu vjernih blijedi.

U nekim drugim vremenima njegovi konflikti bili su rezultat neslaganja oko smisla jednog ili drugog biblijskog odlomka, no uvijek s krš?anskim okvirom. Rezultati tih sukoba bili su podijeljene zemlje i sveti ratovi. Takvi ratovi bili su rezultat prekomjerno gorljivog religijskog fanatizma kojim su obje strane žarko obra?ale i "širile vjeru."

Ovih dana su bolesti koje ga okužuju potpuno opre?ni apatija, dosada i razo?aranje. Duboko unutar, oni su rezultat rastu?e svjesnosti kako stvari kojima su nas pou?avali nisu toliko jednostavne kao što se ?inilo.

Neki možda vjeruju da je ovo poglavlje - ili štoviše, cijela ova knjiga - rezultat nekakvog ogor?enja koje sam mogao razviti prema katoli?koj hijerarhiji i tretmanu koji sam od njihove ruke primio. Ništa ne može biti dalje od istine. Da budem potpuno iskren ja sam zahvalan biskupima koji su me izbacili iz svojih biskupija jer su mi tim ?inom omogu?ili da se oslobodim mentalnih okova nametnutih od strane tradicije i pastoralne izobrazbe. Ja se ne odri?em sve?eništva, a još manje se služim njime kao sredstvom stjecanja društvenih privilegija.

To izvorno krš?ansko evan?elje nametnuo sam si nakon suspenzije koju mi je priskrbila moja knjiga Mi Iglesia Duerme (Moja Crkva spava op.prev.) iz razloga da omogu?im svoj Božjoj djeci da izvuku korist od dara vlastite inteligencije bez straha od bilo kakvih stvarnih ili izmišljenih kazni koje Crkva može kreirati.

Sugestivna snaga "vjerskih stvari" je ogromna. Izvan je dosega si?ušnog ljudskog uma da osujeti na tisu?e njezinih mreža. Ukoliko bi se neki poslovni prijedlog držao na klimavim nogama kao što je to slu?aj s religijom, mi nikada ne bi prihvatili rizik. Biznis iziskuje hladnu ra?unicu neuvjetovanu strahom od osje?aja; slijepo prihva?anje religijske doktrine, s druge pak strane, lišava nas slobode i inteligencije. Ve?ina krš?ana nikada, pa ?ak ni jednom, nije dovela u pitanje doktrinu koju prakticira. Jednostavno je prihvate još kao vrlo mladi i do vremena kada dosegnu zrelost njihova vjera se temelji na emocijama umjesto na logici. Naravno, "nanovo ro?eni" krš?anin ?e ispovijedati kako njegova vjera nadilazi sve to, i da on ili ona može osjetiti Duha Svetoga iznutra. Ne treba ni re?i koliko to može biti traumati?no za osobnu evoluciju.

U tradicionalno krš?anskim zemljama, gdje je Crkva pod zaštitom države, uvijek je prisutan problem koji podjednako uznemiruje i sve?enike i roditelje (uznemiruje, radije nego da ih potakne da razmišljaju o izvoru problema): sindrom "gubitka vjere" poga?a studente i privatnih i vjerskih škola. Oni prestaju odlaziti na misu, prestaju ?itati Bibliju, i propituju uvjerenja svojih roditelja.

Gubitak vjere, ako se analizira u svjetlu svega prije navedenog, potpuno je normalna reakcija kada se vjera susretne s razumom. Nema potrebe za napad na vjeru – istopiti ?e se ona poput kockice leda na sobnoj temperaturi.
Ustvari ne postoji gubitak vjere, ve? promjena u stajalištima, re-fokusiranje filozofskih gledišta. Imanentna opasnost krije se u pristupu "sve ili ništa". To jest, ili prihvatiti doktrinu kakova je dana, ili biti protjeran iz kongregacije. Ovaj vrlo negativan stav uzrokovao je da mnogi potpuno napuste vjeru.

U koegzistenciji s time su i milijuni "poglavlje i stih" krš?ana koji iz dana u dan žive po Svetom pismu. Po istom principu protestanti optužuju katolike za obožavanje Djevice Marije, a katolici njih za obožavanje Biblije.

Postoji nebrojeno krš?ana koji više ne prou?avaju uvjerenja vlastite vjere. Doslovno svi pojedinci koji poha?aju sveu?ilišta su napustili vjeru i krivnju za to ne možemo prona?i ni u kojem od socioloških razloga. Pravi razlog leži u srcu stvari. Panorama ponu?ena od suvremene krš?anske teologije zbunjuje i može pokolebati ?ak i najoptimisti?nija vjernika. Stoga nas ne bi dakle trebalo iznena?ivati da gdje god se za obra?enike natje?u krš?anstvo i islam, potonji privu?e više ljudi. Omjer je nevjerojatan: deset obra?enika na islam dolazi na jednog krš?anskog.

Dok neki krš?anski autoriteti, osobito u protestantskim skupštinama, vjeruju u pismo Biblije, druge hijerarhije odbacuju cijele sakramente, dijelove ili kompletne knjige iz Biblije usporedno negiraju?i i Duha Svetoga, uskrsnu?e, itd. To uklju?uje i Unitarijance i Jehovine svjedoke, koji nije?u božansko podrijetlo Krista.

Zbrka oko Biblije

Da stvar bude gora, prije ?etrdesetak godina pojavili su se odre?eni drevni rukopisi koji bacaju sumnju na materiju generalno smatranu neupitnom. Ovi dokumenti, suvremenici Kristovog službovanja, su Svici s Mrtvog mora prona?eni u Kumranu (Palestina) i papirusi otkriveni u Nag Hammadi-u ili Chenoboskion-u, u Egiptu. Ukratko re?eno, važnost tih dokumenata (napisanih od strane Esena u Palestini i gnostika u Egiptu) je u tome da mnoge ?injenice koje znamo iz Novog zavjeta nisu nužno istinite. To se može pro?itati u ranije nepoznatim dokumentima koji datiraju iz vremena prije Isusovog ro?enja.

Lako je odbaciti ove svitke i papiruse kao apokrife, te stoga i nenadahnute božanskim. No, kako se ispostavilo, te apokrifne knjige citirane su u Novom zavjetu kao božanske rije?i, što pokazuje da su ih apostoli naizust znali i bili njima inspirirani. Neke od njih su, van svake sumnje, "ekstrahirane" iz biblije 1700 godina nakon što su pisane i smatrane božanskim nadahnu?em.

Mi potpuno ignoriramo sastav izvorne Biblije. Kumranski i Chenoboskionski nalazi stariji su ?ak i od onih najstarijih koje imamo o Svetom pismu. Neki, poput knjige proroka Izaije, 1000 godina su stariji od tekstova po kojima su napravljeni svi svjetski prijevodi Biblije.

Biblija kralja Jamesa iz 1611., smatrana od strane engleskih govornika kao "autorizirana i originalna verzija", ustvari je sedmi prijevod Svetoga pisma na engleski jezik, temeljen na gr?kom "izvorniku" iz 1550-te. Drugim rije?ima, ni original nije izvoran (ipak je to, na koncu konca, gr?ki prijevod) i bio je kopiran 2800 do 1500 godina nakon što je pravi izvorni tekst napisan. ?itatelj lako može zamisliti koli?inu grešaka, propusta, izmjena i dopuna koje su ti rukopisi pretrpjeli nakon svih rukom pisanih kopija napravljenih u razdoblju od 2.000 godina.

Kada se Biblija kralja Jamesa ažurirala, moderni Novi zavjet na engleskom jeziku napravljen je ne prema Etienneovom "originalu" iz 1550., nego služe?i se Codex Sinaiticus-om iz 4. st. n. e. Šest tisu?a izmjena napravljeno je samo u Novom zavjetu kako bi se ispravila stara Biblija kralja Jamesa, a od tih šest tisu?a, 1500 promijenilo je samo zna?enje stiha. Ono što ve?ina vjernika ignorira, ?injenica je da je 16 000 ispravaka izvršeno u tekstu Codex Sinaiticus, a pojedine rije?i promijenjene su možda dva ili tri puta. Sve to prema ?eifu onog koji bi vršio reviziju Codexa mijenjaju?i rije?i koje mu se ne bi svidjele. Toliko o božanskom nadahnu?u.

Uz takovu slobodu pro?iš?avanja ili poboljšavanja rije?i, ne iznena?uje ?injenica da me?u tobožnjim izvornicima koji datiraju do 10. stolje?a, ima najmanje 83 000 razlika. Mogu?e je izraditi dva zasebna teksta, radikalno suprotstavljenih zna?enja, za raznorazne biblijske zapise.

?ovjek se mora istinski za?uditi u koju to poziciju stavlja navodnu inspiraciju njenog autora, ili njenu nepogrešivost, ili doprinos Duha Svetoga u tome. Kako prona?i autenti?nu Božju rije? izme?u 83 000 varijabli? Kad bi više propovjednika i sljedbenika bilo s ovim upoznato, prije bi se okrenuli svojoj vlastitoj prosudbi negoli svojim pošteno iskrzanim Biblijama.

Najve?a kontroverza kojoj smo danas svjedoci odnosi se na žene sve?enice. Ona dolazi kao nusprodukt svih onih dvojbi i zbrke. Dok mnogi govore kako je zare?ivanje žena u suprotnosti s izravnim u?enjem Krista i Crkve, drugi tvrde suprotno. ?ak postoje i neki koji na to jednostavno gledaju s nedostatkom interesa, obzirom su kompletno izgubili vjeru u zare?ivanje ili bilo koji drugi sakrament.

Najve?i dokaz važnosti egipatskih i palestinskih otkri?a je polemika izme?u istražiteljskih skupina koje su ih rekonstruirale i prevodile. Ovi timovi, biblicisti slobodnjaci, katolici, židovi i protestanti, odgovorni su za uskra?ivanje spoznaje o svojim otkri?ima i napretku. Ta otkri?a ne donose ništa dobroga svim uklju?enim vjerama zbog razilaženja s postoje?im uvjerenjima ili gledištima njihovih interesnih skupina.

Što se židovskih istražitelja ti?e, oni su otkrili kopije svih starozavjetnih knjiga (kao i 16 do 17 kopija nekih pojedinih knjiga) koje su 1000 godina starije od onih kojima su se u 10. stolje?u služili kako bi napravili "finalnu" reviziju Spisa.
To materiju samo ?ini još zbrkanijom, kako za teologe, tako i informiranim svjetovnjacima. Slijepa vjera, jednom toliko veli?ana od strane vjerskih vlasti, u naše je vrijeme sramota. No ono što ?ak i najžeš?e nevjernike vra?a u red je strah - strah od "onostranog" ili "onog svijeta" u kojem ih Bog može poslati u pakao. A ako ne strah od Boga, onda strah od društva u kojem žive, a koje ih može šikanirati zbog ne održavanja primjerene "religijske" fasade.

"Novi poredak", obe?an od krš?anstva pri njegovom ro?enju, kada se ispituje u svjetlu dokumenata iz Kumrana, ispada da i nije tako nov.

U drevnim svicima ?itamo o Blaženstvima navedenim u Novom zavjetu; u Esenskom Priru?niku o disciplini ?itamo o dva sakramenta, krštenju i svetoj gozbi (prete?a euharistije), dizajniranima u svrhu ujedinjenja adepta i Duha Svetoga. Pavlova teologija odjekuje onim što ?itamo u knjizi Enoha i u knjizi dvanaestorice patrijarha. U svrhu kompletiranja poredbe, otkrivamo enigmati?nog "Majstora pravde" tako?er nazivanog i Mesija ili Krist, koji je bio mu?enikom puno stolje?e prije Isusa, i koji je kako se ?ini bio vo?a sekte.

Mnogi krš?ani su nezainteresirani za te detalje. Oni ?e radije ostati vjerni tradiciji koja im je predana sve dok to što su zamoljeni da ?ine nije o?ito maligno. "Bolje vjerovati u nešto nego u baš ništa."

Aksiomi poput ovoga su uobi?ajeni za krš?ane, ali i prošireni na nefleksibilnosti koje su uzrokovale da katolici i protestanti jedni druge spaljuju na loma?ama. Kako je krš?anstvo postajalo tolerantnije, ?inilo je to po cijenu svog vjerskog jedinstva i vlastite vjerodostojnosti.

Prate?i taj tok misli, koji je više humanisti?ki nego religijski, bilo koji sustav uvjerenja koji vodi boljitku i napretku ?ovje?anstva je dobar, njegov ideološki sadržaj neodoljiv. Proglašenje apsolutne slobode misli tada je na samo nekoliko koraka, koraka koji ?e stati na kraj dogmatici i Bibliji kao Božjoj rije?i. Razum tada može zauzeti svoje pravo mjesto u ljudskom životu i ljudi ?e onda prosuditi što jest a što nije Božja rije?.

To je pozicija krš?anstva danas. Ovo je kriti?ni trenutak u povijesti, obzirom su umovi dvadeset i prvog stolje?a obdareni prosudbom za rješavanje vjerskog pitanja jednom za svagda. Nismo više impresionirani ?udesima (naši laboratoriji reproduciraju ?uda iz davnina), niti živimo u strahu od vje?ne kazne, budu?i da su naši umovi postali svjesni kako bi nešto takvo, kad bi dolazilo od Boga, ?inilo njega manje savršenim ?ak i od našeg pravnog sustava. Mora biti proporcionalnosti izme?u zlo?ina i kazne, a ona ?e biti izba?ena iz ravnoteže od postojanja ognja paklenog. To stvara sliku Boga kao užasnog suca, a kamoli kao nebeskog Oca.

Krš?ani se po?inju služiti svojom vlastitom prosudbom kod vjerskih pitanja. Još nisu doveli u pitanje fundamente svoje vjere, ali su krenuli propitivati njene više površinske aspekte. U mojoj knjizi o dehumanizaciji braka i seksa u krš?anstvu, uklju?io sam jedan primjer na temu razvoda koji se dogodio u Italiji :

Ne tako davno održan je nacionalni referendum u Italiji kako bi se izmjerilo popularnost odgovora po pitanju razvoda. Katoli?ke snage predvo?ene Vatikanom pokušale su odbaciti postoje?i zakon o razvodu. Talijani su za trenutak ostavili svoja religijska uvjerenja postrani i glasali u korist razvoda, jasan znak inspiracije od Duha Svetoga. Drugim rije?ima, život je progovorio, hrabro kako to ?esto ?ini. Život, govore?i kroz mišljenje javnosti, izjavio je da razvod, u društvu u kojem su brakovi lake kategorije norma, mora postojati.

?etiri stolje?a prije Erazmo je napisao: "Dokle brak nije ništa doli ?istilišta po kojem se postiže raj, mora biti podupiran. Ali, ako se pretvori u pakao bez nade za raj, najbolje ga je poništiti."

(?itatelj neka oprosti na duljini citata. I njegova prva polovica je uklju?ena tako da ne mogu biti proglašen za slijepog pobornika razvoda.)

Krš?anstvo: nedefinirana vjera

Što je onda krš?anstvo? Sje?am se zbunjuju?eg hihotanja doktora teologije kada me jednom upitao što bi se dogodilo ukoliko jednog dana u Palestini iskopaju Kristove kosti. ?inilo se da je zadržao vlastito uvjerenje glede uskrsnu?a bez obzira što je bio sveu?ilišni profesor! Odgovorio sam frazom iz 1. Korin?anima 14:15 "Ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih, tad je propovijedanje naše šuplje." On je slegnuo ramenima nadigavši obrve kao da želi re?i: "Nemojte biti tako sigurni."

Stolje?e ili dva unazad razlika izme?u katolika i protestanata bila je prili?no dobro definirana. Iako Ekumenizam jest umanjio tu razliku malo, tako?er je istina da su se mini-sekte i hereza pojavili u oba logora otvaraju?i tako unutar religije prostor svakakvim idejama, bez obzira koliko lakoumne bile.

Isus iz Kose, Godspell-a ili Isus Krist Superstar-a teško da je onaj kojeg promovira Crkva, a njegov nauk, iako bliži izvorniku negoli nauk koji nalazimo u teološkim predavanjima, kilometrima je daleko od onoga što smo nau?ili na vjeronauku.

Teško da se može re?i kako je krš?anstvo udruženje manje ili više homogenih u?enja. Krš?anske etike ekstremno su labave ovih dana. Papa inzistira da se govori protiv razvoda, poba?aja, umjetne kontrole ra?anja, neskromne mode, itd., ali mu samo najžeš?i vjernici poklanjaju ikakvu pažnju. Neki su biskupi ?vrsto na vrhovnikovoj liniji, no ve?ina šute, ili pak govore svog rimskog šefa drže na ledu.

Homoseksualnost i krš?anstvo


Neki katoli?ki, protestantski i pravoslavni krajevi još uvijek se ponešto pridržavaju strogih moralnih kodova, ali tu i tamo ?uju se pri?e o suprotnom. Ne tako davno, nekoliko ?asopisa objavilo je ?lanke o vjen?anju protestantskog biskupa za njegovog vikara, obojica u sve?eni?kim odorama. Jedna od fotografija prikazivala je biskupa kako, s pastirskim štapom ?vrsto u ruci, ljubi svoju "mladu". Nelijep prizor!

Homoseksualne bogomolje ni?u posvuda i to sa sve?enicima spremnima za službu. Jedan je isusovac nedavno izjavio kako vjeruje da je njegov zavjet ?isto?e posve kompatibilan s njegovom homoseksualnoš?u. Ne?e trebati dugo ?ekati na pojavu homoseksualne teologije s biblijskim izvorima koji se s njome mire.

Krš?anstvo i društvena pravda

Socijalisti?ke države su one koje su najviše zaokupljene postizanjem društvene pravde. Ali, kao i u krš?anstvu, teorija i praksa su dvije razli?ite stvari i vladari iskorištavaju one kojima vladaju. Dok su se životni uvjeti mogu?e i popravili, bilo je to po cijenu slobode.

Ako Zapad jest uspio razviti na?in kako da ljudi uživaju u slobodi i mogu?nostima, to ne može biti pripisano krš?anskim principima. Mnogi koji su vodili bitku s autoritarnim režimima morali su se isto tako boriti i s Crkvom. Kako onda možemo definirati krš?anstvo kao doktrinu ili društvenu praksu? Jesu li svi sljedbenici Kristova u?enja krš?ani?

Problem je u tome da specifi?na u?enja krš?anstva postaju sve manje i manje precizna kako se dolazi do novih otkri?a.
Me?u 49 knjiga otkrivenih u Nag-Hammadi-u postoji jedna ozna?ena s "Evan?elje po Tomi", a koju bi, obzirom se sastoji od 115 navodno Kristovih izjava, ustvari trebalo nazvati "Zbornik Isusovih izreka". Mnoge od njih znamo iz Evan?elja dok ostale otkrivaju dosad nepoznate aspekte Kristove osobnosti. Naravno, oni koji ne žele da se to proširi naokolo izjavljuju da, obzirom je knjiga apokrifna (i gnosti?ka), to nisu bile Isusove rije?i. Znanstvenici s manje predrasuda, me?utim, misle druga?ije.

Na prijelazu stolje?a, u Egiptu je prona?en fragment knjige naslova "Svitak Oxyrynchus ". Bio je poderan po sredini zbog ?ega je nedostajalo po nekoliko rije?i svakog retka. Ve? dugi niz godina u?eni istraživa?i popunjavaju ove nedostatke svojim najboljim naga?anjima. Kada je 1947. iskopana cijela knjiga, stru?njaci su otkrili da su, usprkos svoj njihovoj erudiciji, njihova najbolja naga?anja bila potpuno kriva. Upravo ovi stru?njaci isti su oni koji tvrde da "Evan?elje po Tomi" nije izvorno i da je "Testament dvanaestorice patrijarha" sastavljen u 3. stolje?u poslije Krista, dok novija otkri?a nedvosmisleno pokazuju da je napisan 350 godina ranije.

Krš?anstvo: humanisti?ka doktrina

Oni koji vjeruju Isusovim u?enjima mogu to sažeti u ono što je poznato kao Zlatno pravilo: "?inite drugima kao što bi htjeli da oni ?ine vama." No, ovakva prekomjerna simplifikacija u?inila nas je krivcima za upadanje u racionalni humanizam, što je ustvari slu?aj.

Ovo nekima može zvu?ati optužuju?e, dok bi drugi to mogli primiti kao velik kompliment. Je li krš?anstvo bilo ljudskije i racionalnije u svojim ranim danima?

4. lateranski koncil
(održan 1215. A.D.) zabranio je lije?nicima lije?enje bolesnika koji se nisu ispovjedili. Isto kako je i nedavno, 1829., papa Leo XII zabranio lije?enje velikih boginja, obzirom se radi o "bi?u božjem" koji se mora pretrpjeti. U naše vrijeme stav protiv kontrole za?e?a papa Pavla VI i Ivana Pavla II nije ništa drugo nego preostatak takvih proizvoljnih odluka "u ime Boga."

Ovo je tužna istina pozadine krš?anstva. Danas se komotno može re?i kako su sjemeništa i mjesta vjerskog naukovanja doslovno pusta. U vrijeme kada sam pristupio Družbi Isusovoj, razmetala se sa 6 sjemeništa i 400 novaka samo u Španjolskoj. Sjemenište u Santiago de Composteli prije 40 godina imalo je 1.200 sjemeništaraca, ali danas jedva 300. Mnoge protestantske denominacije traže pastore za svoja nezbrinuta jata i mogu osigurati povoljnije uvjete, no studen je vjetar ?ini se zamrznuo krš?ansku s(a)vijest.

Da li se smijati ili plakati?


Možda bismo trebali oboje. Trebalo bi nas žalostiti što su istinske krš?anske vrijednosti izgubljene za nove naraštaje koji nemaju ništa bolje ?ime bi ih zamijenili. Mnogi su posrnuli u ovisnost o drogama kada je ovaj nedostatak ciljeva i razloga za život nadvladao njihove duše. Ovaj nedostatak vrijednosti bez sumnje je izvor konfuzije našeg društva.

Trebalo bi nas, s druge strane, ?initi sretnima kad vidimo modernog ?ovjeka izba?enog iz njegove ideološke ljuske i izguranog u svijet. ?ovje?anstvo ?e izgubiti strah od slobodne misli i unaprijediti vlastito samopouzdanje. Tako?er ?e shvatiti lažnost odre?enih vrijednosti koje je Crkva nametala a koje su samo ometale ljudsku evoluciju. Priznati ?e seksu mjesto koje zaslužuje istovremeno smanjuju?i utjecaj kakav je imao na ljudski um kroz stolje?a represije. ?ovjek ?e se fokusirati na humanisti?ke i društvene zadatke i posvetiti svoju energiju stvaranju boljeg svijeta.


dio4. NLO-i danas

Premda smo još uvijek daleko od rješavanja enigme NLO-a, može se re?i da o njima znamo više negoli prije, pa recimo dvadeset godina, ili ?ak i prije pet godina. Ovaj fenomen daleko je prerastao loše tiskovine i službeno neuvažavanje bez obzira na sve. Na tisu?e su diljem svijeta ozbiljno posve?eni vlastitim prou?avanjima. Sa sigurnoš?u možemo re?i kako se sve zamislivo, što se ti?e ponašanja NLO-a i njihovih operatera, zaista i odigralo u stvarnom životu.

Ne postoji zemlja a da nema skupine (u rasponu od ozbiljnih do totalnih fanatika) koje provode NLO istraživanja. Mnoge od tih skupina pokazuju odre?enu naivnost koju se više ne nalazi kod profesionalnih istraživa?a.

Više se ne postavljaju pitanja tipa jesu li NLO-i stvarni ili ne. Ona zadiru mnogo dublje. ?ovjek se pita kojoj stvarnosti pripadaju, jer zbog NLO-a ?ovje?anstvo je sada u stanju razmišljati u terminima višestrukih stvarnosti; naša nipošto nije jedina. Danas se pitamo kakav utjecaj bi mogli imati - i imaju - na ljudsku evoluciju.

Mnogi ugledni ljudi još uvijek zahtijevaju dokaz da NLO-i doista postoje, drugi važu po?etnu koli?inu podataka (koji su dokazani, ali ih je teško procijeniti) kojom trenutno raspolažemo u vezi fenomena.

Ovako sam sažeo tri najzastupljenije teorije o NLO-ima:

* Prva teorija je da NLO-i ne postoje i da su tek nusprodukti ljudskih maštarija ili neto?no procijenjeni fizikalni fenomeni.

* Drugo, NLO-i su obdareni fizi?kom prirodom, ?emu su mnogi svjedo?ili. Njima pilotiraju tehni?ki napredna bi?a iz drugih svjetova (mada ne znamo kojih) i benigni su.

* I tre?e, NLO-i postoje, ali ne dijele istu stvarnost s ostalim objektima. Oni su fizikalno "polu-stvarni" i nisu ono što ljudi vjeruju da jesu. Oni ne dolaze sa drugih planeta nego iz drugih razina postojanja, odnosno mentalno/fizi?kih dimenzija. Nisu pod utjecajem vremena ili prostora i nisu benigni za ljude, dugoro?no.

U ovom ?u se poglavlju baviti detaljima koji se ti?u tre?e teorije, koja je u kona?nici i najvjerojatnija. Druga, premda op?enito diskreditirana, može objasniti specifi?ne aspekte fenomena zahvaljuju?i odre?enim doga?ajima i otkri?ima.

Drugo ?ime se poglavlje bavi odnosi se na me?usobno zadiranje tematika NLO-a i parapsihologije. Gnušanje koje su neki osje?ali glede miješanja NLO-a s okultnim nesumnjivo je oslabilo, možda zato što na?in na koji se ponašaju NLO-i ne slijedi logi?ne i racionalne smjernice nalik onima koje upravljaju našim umovima.

U današnje vrijeme slušamo ljude da opisuju NLO-e kao para-fizikalne doga?aje, što je tako?er korak naprijed jer pretpostavlja postojanje fizikalnih zakona paralelnih s našima. Postoje mnogi drugi fizikalni zakoni koje ignoriramo, a koji stvaraju fenomene smatrane nemogu?ima u okviru naše fizike. Godinama unazad, kada sam rekao da su NLO-i "polu-stvarni" i da njihovu stvarnost ne dijele ostali objekti, upu?ivao sam na ideju o para-fizikama koja je danas aktualna.

Budu?i je fenomen NLO-a daleko širi i dublji negoli ljudi vjeruju, organizirati ?u svoje misli kako ne bih zbunio ?itatelja. Ovo su perspektive iz kojih bi fenomen NLO-a valjalo sagledavati:

a. Perspektiva "fizi?ke stvarnosti"
b. Perspektiva psihe
c. Povijesna perspektiva
d. Nelogi?no/apsurdna perspektiva
e. Perspektiva korisnosti
f. Prevarantsko/neprijateljska perspektiva
g. Perspektiva porijekla
h. Filozofijska perspektiva


Perspektiva "fizi?ke stvarnosti"

Pitanje NLO-a i njihove stvarnosti ne može se objasniti ni s najmanjim stupnjem sažetosti. Ponekad se ponašaju poput objekata stvorenih od ljudi, a da isti taj objekt može izvesti radnje koje prkose našim fizi?kim zakonima i dovesti nas u situaciju stavljanja u pitanje stvarnosti onoga što gledamo. To se odnosi na slu?aj kada NLO-i promijene oblik usred leta ili pak potpuno nestanu.

Naravno, kada se ponašaju kao i svaki drugi objekt, neki bi mogli ustvrditi da su to samo halucinacije - optužba koja se opetovano iznosi protiv fenomena. Ta optužba je, me?utim, neutemeljena.

U tom bi slu?aju bilo koja halucinacija mogla biti protegnuta van razumnog vremenskog raspona, a zatim i na druge svjedoke koji nemaju veze s po?etkom incidenta. Kako bih razradio tu temu, prepri?at ?u jedan sovjetski slu?aj NLO-a.

Ujutro, 27. travnja 1961., mnogi svjedoci su vidjeli kako "zelenkasto-plavi objekt zapanjuju?om brzinom leti preko jezera Onega. Bio je ovalnog oblika i veli?ine putni?kog zrakoplova. Objekt je letio toliko blizu tlu da se o?ešao o smrznutu površinu jezera bez gubitka brzine ili kontrole."

Za letjelice ljudske izrade to bi bio smrtonosan manevar. Što god to bilo, bilo je veoma ?vrsto. Udruženi civilno-vojni tim upu?en je da istraži mjesto doga?aja. Me?u ?lanovima bili su zapovjednik Anton Kopeikin, vojni inženjer; te stru?njak za zaštitu okoliša Fjodor Dedinov koji je prikupio iskaze od dvadeset petoro svjedoka i ispitao fizi?ke tragove na tlu.

Ono što su otkrili bilo je zapanjuju?e. U djeli?u sekunde, u kojem se objekt o?ešao o debeli sloj leda koji je prekrivao jezero, ostavio je iza sebe jarak dug 13 i dubok 3 metra! Tako?er je napravio i dva plitka rova paralelna s prvim - i sve to bez gubitka brzine. To pretpostavlja da je dezintegrirao 40 tona leda u manje od sekunde. Takva sila mogla bi se oduprijeti svemu od brodova do raketa, ili ih pretvoriti u prah za tili ?as.

"Komadi?i razbijenog leda bili su briljantno zeleni. Neki od tih uzoraka leda sadržavali su tragove magnezija, aluminija, kalcija, barija i titana. ?udan komad metala, geometrijski si?ušni fragmenti i kombinacija titana, željeza, silicija, litija i aluminija tako?er su sakupljeni. Te su granule bile otporne na kiselinu i toplinu."

Zapovjednik Kopeikin proslijedio je ove rezultate profesoru Vladimiru Šaranovu, priznatom geofizi?aru i ?lanu lenjingradskog tehnološkog Instituta. Šaranov u svom izvješ?u izjavljuje: "Sada je nemogu?e dati objašnjenje u vezi tih granula, no one su o?ito umjetne. Objekt nije mogao biti meteorit. A što se ti?e mogu?nosti da se radilo o avionu, stru?njaci za aeronautiku istakli su kako nijedan poznati zrakoplov ne bi mogao preživjeti udar i nastaviti s letom."

Svi ovi podaci dolaze iz publikacija dr. Felix-a Ziegel-a iz moskovskog Instituta zrakoplovstva. On je potpisnik više od 28 knjiga na temu aeronautike, a priznati autor Aleksandar Kazanstev za njega kaže: "Profesor Ziegel je vode?i autoritet na polju astronauti?kih i svemirskih istraživanja. Prakti?ki svi sovjetski kozmonauti nau?ili su osnove o svemirskim letovima iz njegovih usta."

Slu?ajevi poput ovog pokazuju kako je fizi?ka realnost NLO-a neupitna, i ?itatelj bi trebao biti na oprezu s onima koji tvrde da ne postoji znanstveni dokaz NLO-a, jer su potonji potpuno u krivu. Slu?ajeva nalik ovome - dobro dokumentiranih s obiljem svjedoka i fizi?kih tragova - može se nabrojati na stotine.

Zašto je fizi?ka stvarnost NLO-a dvojbena? Neporecivo je njihova realnost razli?ita od one koju dijele ostali objekti pa otud i naša nevjerica. Naj?eš?a "normalna" osobina NLO-a je sposobnost da se trenutno pojavljuju i nestaju, što ih postavlja u okvire nestabilnog realiteta "misti?nih" ili religijskih fenomena koje su fizi?ari do nedavno šikanirali.

Sljede?i naslov je iz venezuelanskog lista El Mundo iz Caracasa (27. travnja 1976.): NLO U CARIGUANO-u IZAZIVA PANIKU. Dvije fotografije popra?ene su tekstom "Stanovnici napu?enog Cariguao-a, sektora Caracasa, alarmirani NLO-om i eksplozijom koja ga je pratila, pozvali vatrogasce. Po dolasku, vatrogasci osjetili miris spaljene gume i pronašli komade stijena i krhotine ... vo?eni od mještana pretražili su padinu blizu Cariguao-a bez uspjeha. "

Devet dana kasnije, 6. svibnja, još jedan naslov iz Ultimas Noticias iz Caracasa tvrdi: NLO EKSPLOZIJE U CARABOBO-u I GUARRICO-u. Tekst ponavlja manje ili više istu pri?u. NLO u preletu (nedugo nakon prvog vi?enja) proizveo svjetlosni blijesak i eksploziju. Lokalno stanovništvo ništa nije pronašlo, a vojno osoblje sa?uvalo pougljenjene stijene i drve?a.

Sli?ne pri?e ponavljaju se širom svijeta ostavljaju?i iza sebe neizvjesnost i nesigurnost. No oba primjera daju nam "klju?" za NLO-e i njihovu "alternativnu“ stvarnost. Oni dijele našu fizi?ku realnost, obzirom mogu izazivati eksplozije, lomiti stijene, proizvoditi dim ?udna mirisa i nestajati poput utvara ili duhova.

Kada dodamo još i slu?ajeve u kojima ih samo neki ljudi mogu vidjeti, ne bi nas trebalo iznena?ivati da mnogi osje?aju sklonost odbaciti ih. ?ak i fotografije, koje su ina?e nepobitni izvori dokaza, pomažu stvoriti samo još više sumnje i kontroverze oko tog fenomena. Nije neobi?no da se na fotografijama snimljenih NLO-a, nakon što ih se razvije, ne pojavi apsolutno ništa, ili da se na fotografijama krajolika otkrije NLO koji je bio nevidljiv za fotografa.

Knjiga Andrije Puhari?a o Uri-u Geller-u opisuje situaciju koja potkrepljuje gore izneseno. Lete?i Boeingom 747, Uri je svjedo?io uzdizanju kamere sa sjedišta pored njegovog. Tada mu je sinulo kako je to signal njegovih vanzemaljskih "patrona" da napravi snimku. Uri tvrdi da sve svoje mo?i duguje alienima s kojima je u kontaktu još od djetinjstva. Puhari?eva knjiga je prepuna bizarnih primjera takvih kontakata. Uperio je kameru prema prozoru i napravio nekoliko snimaka plavog neba bez oblaka. Možemo zamisliti kako su njegovi kolege suputnici bili više nego znatiželjni oko toga što on to fotografira, jer jedino što su oni vidjeli bilo je vedro plavo nebo.

Kada su fotografije razvijene, u prvom planu su se pojavila tri NLO-a. Tri NLO-a koje nitko, pa ?ak ni sam Uri Geller, nije vidio. Jesu li bili nevidljivi? Jesu li bili projekcija Uri-evog uma? Je li ih Uri projicirao na film? Jesu li bili samo fatamorgana projicirana od strane aliena ili daleke inteligencije?

Situacije poput ove fenomenu umanjuju vjerodostojnost. Me?utim, jednom kad shvatimo da je, bez obzira koliko bio ?udan svejedno stvaran, fenomen postaje najve?i izazov na koji je ljudski um ikada naišao. Oni posjeduju fizi?ku stvarnost koja je našoj nepoznata.


Perspektiva psihe

Fizi?ka stvarnost NLO-a i njihova psihi?ka stvarnost si idu ruku pod ruku. Ako su osjetila, sposobnoš?u NLO-a da prkose našim prirodnim zakonima, dezorijentirana, um doživljava još i ve?u konfuziju pri interpretaciji podataka o NLO-ima. Može se re?i da um distorzira kompletan fenomen. Situaciju još gorom ?ini kada mislimo da su NLO-i namjerno distorzirani kako bi sprije?ili naše umove da uvide njihovu pravu prirodu.

Mahnite avanture onih koji tvrde da su NLO kontakti(rani) (i materiji ne dodaju ni mrve na vjerodostojnosti) malo su više od rezultata mentalne distorzije. Kada bolestan ?ovjek bunca, ne moramo vjerovati u ono što govori da bismo došli do zaklju?ka kako je u deliriju od vru?ice.

Nešto sli?no se doga?a i kontaktiranima. Njihove tvrdnje nisu toliko važne koliko je važna ?injenica da oni prolaze kroz ozbiljno iskustvo u kojem su im umovi pažljivo manipulirani. U ve?ini slu?ajeva ?ini se kako su tvrdnje o svemirskim putovanjima u alienskim vozilima stvarne do jedne to?ke. Stvarni su prilasci vozilu (koje i samo može biti stvarno) i zadržavanje pred njim, ali od tog trenutka nadalje, svi alienski krajolici i svemirske putešestvije su po prirodi halucinatorni. To je kao da je u njihove umove bila ukop?ana videokaseta koja ?e se odvrtjeti kao stvarna pustolovina ?ak i pod hipnozom.

Beskorisno je, stoga, kontaktiranima iznositi i prepri?avati svoje pri?e. Iscrpljenost, zaboravljivost ili imaginacija ih mogu dovesti do toga da jednu prepri?aju razli?ito od druge. Naravno, oni ne lažu, jer laganje pretpostavlja govorenje suprotnog od onoga što im je na umu. Kontaktirani su obi?no spremni ono što su "iskusili" braniti do smrti.

Pri analizi psihi?kog aspekta fenomena moramo imati na umu i one koji su sposobni izvoditi paranormalne manifestacije: vidovnjaci, mediji, senzitivni, itd. Oni imaju tendenciju ?eš?eg vi?enja NLO-a negoli drugi, što nam daje naznaku o mogu?em podrijetlu fenomena ili o mediju u kojem se javlja. Što nas navodi na pomisao kako su energije na koje se vidovnjaci "naštimavaju" upravo iste one koje upošljavaju NLO-i. Po svemu sude?i radi se o obliku radijacije neizmjerljivom ni s našim najboljim instrumentima, ali savršeno stvarnom u okvirima fizike ili još uvijek sjenovitog realiteta kvantne fizike. Dokaza za ovo zra?enje ima u izobilju. Ponekad postaje vidljivo u samoobrani ili napadu.

Tijekom otmice Travisa Waltona u Snowflake-u, Arizona (1975.), svjedoci su vidjeli azurnu zraku koja je uzrokovala da Travis nestane. (prona?en je živ pet dana kasnije, nekoliko milja dalje od mjesta doga?aja). U ruralnom podru?ju Kolumbije dva seljaka promatrali su spuštanje malog tanjura. Pojavilo se maleno stvorenje i ostalo u neposrednoj blizini svog vozila. Jedan od seljaka odvažno je krenuo prema vozilu unato? freneti?nim upozorenjima stvorenja da to ne ?ini. Kad je seljak bio udaljen tri metra, bi?e je usko?ilo u tanjur koji je okomito odletio.

Nekoliko sati kasnije seljak se po?eo loše osje?ati. Imao je glavobolju i povra?ao; koža mu se osula mjehurima. Dvadeset ?etiri sata kasnije preminuo je od misteriozne bolesti. Naknadnom istragom utvr?eno je kako je bio izložen intenzivnom obliku nepoznate radijacije.

Mnogi kontaktirani tvrde da u glavi osje?aju "radio prijemnik" koji ih pove?avanjem frekvencije upozorava na kontakt koji slijedi. Nakon toga po?inju hvatati prijenos.

Dobro poznata ?injenica je kako se NLO-doga?anja (svjetla na nebu, metalna vozila, ?udna stvorenja) imaju sklonost odvijati u podru?jima s elektromagnetskim anomalijama. Problem je u tome što je naše razumijevanje elektromagnetizma pre-bazi?no da bi obuhva?alo i njegove anomalije ili varijacije.

Uobi?ajeno je za kontaktirane, ili samo povremene o?evice, da pro?u kroz ponekad smrtonosnu transformaciju psihe. Oni sa skromnim obrazovanjem ili predznanjem po?nu se hvastati stvarima koje nikad nisu prou?avali. Nakon susreta s alienom, ili samo vidjevši NLO, spoznaju specijalizirane informacije. Do poprili?nog broja otkri?a se došlo na ovaj na?in.

Mnogi kontaktirani po?nu živjeti radikalno druga?ijim životnim stilom od onoga kojim su živjeli prije kontakta. Selidbe, razvodi i življenje u petoj brzini nisu neuobi?ajeni.

Psihi?ka strana NLO-a tako?er se o?ituje u njihovoj sposobnosti da se petljaju u snove ne samo kontaktiranih, nego i njihovih prijatelja i svjedoka. U slu?aju Ely (Nevada, 1974.), majka dvoje bra?e koji su proživljavali no?ni NLO-susret probudila se misle?i kako ju je sin zazvao negdje iz sobe. Znam za slu?aj iz Portorika u kojem je žena prolazila kroz ?udna iskustva koja su po?ela kad joj je sin donio ku?i artefakte povezane s vanzemaljskim susretom koji je imao sa svojim prijateljima na vrhu planine. Ti neobi?ni doga?aji nisu prestali sve dok sin nije pobacao sve artefakte u kanalizaciju.

Sljede?i naslov je iz novina Ovaciones iz Mexico City-ja, izdanje od 8. ožujka 1977. : ALIENSKA NAREDBA UZROK DJETETOVOG SAMOUBOJSTVA. Pri?a navodi da si je trinaestogodišnjak pucao u srce nakon što je ostavio poruku u kojoj kaže da su ga njegovi vanzemaljski prijatelji pitali da im se pridruži na podužem putovanju. U poruci dje?ak kaže majci "bi?a poput nas traže od mene da po?em s njima." Dodao je i da rodbina ne treba brinuti jer ?e s ovim bi?ima biti sretan. "Mama, nemoj misliti da sam mrtav zato što ?u se ponovno roditi na drugom planetu. Nisam lud niti umišljam stvari, jer su mi mala bi?a u svemirskom brodu rekla da sam o?ajni?ki potreban na planetu Soholcucld... ", napisao je.

Potpisavši poruku, o?evim pištoljem se upucao u srce.

Slu?ajevi poput ovoga, bojim se, postat ?e uobi?ajeni ukoliko naše uzbu?enje oko "vanzemaljskih" stvari ne održavamo pod kontrolom i ne promišljamo o posljedicama koje one imaju na lageru za naše slabašne umove. Ovaj slu?aj se ne može odbaciti kao djetinjasta halucinacija proizvedena od odraslih. Dje?ak je gotovo sigurno posje?en od sitnih bi?a s fizikalnom ili para-fizikalnom stvarnoš?u. Svi?alo se to nama ili ne, nešto se doga?a, i puno je ozbiljnije nego što ve?ina vjeruje.


Povijesna perspektiva

Što drevnijeg autora ?ovjek ?ita, to mu jasnijim biva da su NLO-i unaokolo oduvijek. Osim Knjige ?udesa, Juliusa Obsequensa, koju sam spomenuo u poglavlju 1, ?itatelj može prona?i i mnoge druge koje se ti?u NLO-a iz drevnih vremena. Situacija ostaje zbunjuju?a kad pogledamo na ?injenicu da stolje?e za stolje?em oni i dalje lebde oko nas. Mnogi se pitaju zašto se ve? dosad nisu otvoreno pokazali, a odgovor na to pitanje je nevjerojatno jednostavan: nisu zainteresirani. A zašto onda lebde oko nas ako nisu zainteresirani? Najpodesniji odgovor bi bio, jer je ovo njihov svijet, ili to?nije re?eno, ovaj svijet koji mi smatramo "našim", oni smatraju "njihovim". Zato i dalje lunjaju našim nebom.

Njihov motiv je nastaviti sa svojim poslovima isto kao što i mi gledamo svoja posla. Oni se pa?aju u nas samo ako ih uznemiravamo ili ako nas smatraju na neki na?in korisnima.

Ljudi su op?enito ravnodušni prema tome što divlji ze?evi ?ine sa svojim vremenom. Ali postoje ljudi koji se izravno ili neizravno, svjesno ili nesvjesno, petljaju u život ze?eva. Neki ljudi ih love, iako ne osje?aju neki animozitet prema njima, dok se drugi možda žele baviti razvojem sela kako bi pokrenuli trgovinu nekretninama, itd., a što jadne ze?eke tjera na selidbu. A neki pak drugi možda žele krenuti u posao sa ze?jim krznom, ili pribaviti prepariranog bijelog zeca kao trofej, ili tek nabaviti zeca djeci za ljubimca.

Svaki zec koji je svjedo?io revnosti vikend-lovaca zasigurno bi bio uvjeren da ?e ljudi dovesti do izumiranja ze?eva. Ironi?no, ?ovjek je taj kojem je najviše u interesu da se ze?evi poštede te sudbine, pa im gradi farme, održava ih ?istima, daje im injekcije, hrani ih, itd... (Ponekad "itd." uklju?uje i stvari ze?evima ni najmanje ugodne.)

Ovaj slijed misli rezultat je refleksija na besprekidno meandriranje NLO-a našim nebom ve? vjekovima. Postaje još validnijim kada shvatimo da iste ove poruke koje priop?avaju NLO-okupirani danas su gotovo jednake onima danim našim precima.


Apsurdna perspektiva

NLO fenomen karakterizira njegova apsurdnost i nedostatak logike. To nepristrane istražitelje izbacuje iz kolosijeka, a one koji su ga pretvorili u kult vrije?a.

Bez obzira na sve, to je ?injenica. Uz tehnološku ?udesnost svojih vozila i super napredne mentalne sposobnosti, ufonauti su tako?er prikazali i besmislenost te notornu stupidnost. Što ne zna?i da nije bilo prilika kada su ljudi ostali zabezeknuti ne?im što bi ovi izveli ili na?inom na koji su to u?inili. Zasigurno bi svatko sposoban izgraditi takav brod posjedovao motivaciju i misaone obrasce koje mi ne možemo dešifrirati. To vrijedi i za, tako?er ?esto prijavljivanu, robotoliku ili kao daljinskim upravljanu ?eljad.

Referiram se na slu?ajeve u kojima vi?eno prkosi ljudskoj logici, što bi moglo biti dobrim dokazom strategije s vlastitom logikom koja nama nije familijarna. To dovodi do još jednog seta mogu?nosti, ili je svrha strategije dati ?ovjeku potpuno druga?iju ideju o tome što fenomen jest, ili ljudski um distorzira fenomen. Drugim rije?ima, jeli mi krivo shva?amo ili se oni ponašaju i demonstriraju nepravilno!?

Što netko dublje prodre u fenomen, tim više se mora odre?i korištenja zdravog razuma kao sredstva procjene stvarnosti. To je toliko istinito da ako se netko susretne s epizodom alienskog kontakta kojoj nedostaje taj nelogi?ni aspekt, postoji sumnja da je neistinita. Ono što inicijalno ruši kredibilitet pri?e kontaktiranih, zapravo je dokaz autenti?nosti.

Dakle, što je nelogi?na ili apsurdna perspektiva ustvari? Ona je najpotentnije o?ita u nedostatku kontinuiteta u njihovim akcijama. Nakon pripreme kontaktiranih – što je bizaran proces sam po sebi - oni obavještavaju nju ili njega o važnim doga?ajima koji dolaze. Ali onda kontaktirane bez upozorenja odbace, a pretkazani važni doga?aji se nikada ne ostvare. Kontaktirani se tada osje?a prevareno, što neminovno vodi do duboke depresije.

S druge pak strane, u slu?ajevima u kojima bi ljudi prosje?ne inteligencije i zdravog razuma djelovali na odre?eni na?in, ufonauti naprave upravo suprotno. Ponekad postoji objašnjenje, ponekad ne.

Ono što se tako?er protivi ljudskom razumu su prilike u kojima su se ta bi?a pojavljivala niotkuda; ulazili su u domove ili urede u potrazi za dokumentima koji ih zanimaju. Nakon što bi ih našli, nikada nisu prikazali dovoljno inteligencije da unište i kopije, jer sve što su oni htjeli bio je original. Nakon takvog prikaza mentalne snage, kriminalno je glupo tako?er ne uzeti ili uništiti postoje?e kopije. Takvih ?injenica ima u obilju, i hrana su za misli.


Prevarantsko/neprijateljska perspektiva

Nelogi?no/apsurdna perspektiva usko je vezana uz prevarantsko/neprijateljsku. Mnogi NLO incidenti znaju prikazati sve ?etiri karakteristike.

Drugdje sam ve? prepri?ao pri?u o kontaktiranom iz Meksika ?ija je krv u potpunosti bila zamijenjena alienskim fluidom što je hematologe ostavilo bez rije?i. Upravo on pretrpio je i druge fizi?ke izmjene nakon svog me?uplanetarnog putovanja. Izme?u ostalog su mu nikli i gumbi?i sli?ni muškim bradavicama, prvo na grudima, a kasnije i na le?ima. Prema "dobroj svemirskoj bra?i" te su bradavice antene koje mu omogu?uju telepatski kontakt s ljudima diljem svijeta. Kad sam ga pitao zašto nije mene kontaktirao, odgovorio je kako je pokušao ali bezuspješno. U ranim fazama kontakta bio je odbio suradnju s "njima", ali je kasnije uvjeren kako oni imaju "veliku misiju na zemlji". Zadnji put kad sam razgovarao preko telefona s njim, bio je slomljen ?ovjek, sjena inteligentne osobe koju sam dvije godine prije upoznao. U ovom slu?aju, kao i u mnogim drugim, neprijateljski i prevarantski aspekti paralelni su s apsurdnim.

U današnje je vrijeme uobi?ajeno za istraživa?e da alienski kontakt vide kao dobru stvar za kontaktirane. Stotine posvuda traže da ih kontaktiraju i pozelene od zavisti kad netko drugi bude "privilegiran" bliskim susretom. Nije neobi?no prona?i u privatnim dopisivanjima ili predavanjima ogroman otpor prema ideji da bi kontakt mogao biti štetan doga?aj.

Mnogi su apostolski uvjereni u propovijedanje dobrih vijesti o NLO-ima. No, zahvaljuju?i našim mo?ima razuma, došli smo shva?anja da smo bili u krivu.

NLO fenomen je vrhunski opasan. Ovo je zaklju?ak do kojeg netko dolazi nakon što istraži mnoge slu?ajeve u kojima je fenomen uništio protagoniste, posebice one koji su mu pristupili na nesmotren, fanati?an na?in. Postoje slu?ajevi u kojima ufonauti naizgled ne žele nauditi ljudima, ali svejedno to u?ine, kao ?ovjek koji radi duže korake da ne nagazi na mrave. Kolumbijski seljak, ?ija je ku?a bila smještena na vrhu strmog brežuljka, ugledao je kako mu ususret dolaze dva blještava svjetla. Misle?i kako avioni samo što se nisu sudarili s njegovom ku?om, viknuo je ženi da bježi u zaklon, dok je sam istr?ao u tminu. Slijede?i dan prona?en je mrtav na dnu provalije u koju je pri bijegu upao. ?ovjek bi pomislio kako bi tako napredna bi?a trebala znali da tako nisko letenje može nauditi ljudima koje njihova nazo?nost vrlo lako prestravi.

Još jedan dobro dokumentirani slu?aj, od kojeg bi se i naj-tvrdokornijim ?itateljima mogla di?i kosa na glavi, onaj je koji se 1946. odigrao u Araçariguama-i, u Brazilu. Godinama je bio ignoriran, no nema dugo ponovno je isplivao na površinu. Joao Prestes vratio se u ranim ve?ernjim satima ku?i u društvu prijatelja. Prijatelj je nastavio put svoje ku?e, a Joao je na prozorskoj dasci potražio klju? (žena i djeca su mu bili su na karnevalu i vratit ?e se kasnije). Primijetio je kako nešto lebdi iznad ku?e. Emitiralo je jarko svjetlo koje ga je natjeralo da prekrije o?i, te ga oborilo na tlo. Svjetlo je nestalo, a on je otr?ao prema sestrinoj ku?i ispri?ati joj što se dogodilo. Dok je pri?ao svoju pri?u, ostali oko njega primijetili su kako mu koža poprima "boju pirjanog mesa". To mu se doga?alo s nezašti?enim donjim dijelom tijela i licem. Polako klize?i, meso mu se po?elo odvajati od kostiju. Jedno uho mu je preko ramena skliznulo na pod, otpale su mu usne i nos, a ruke i noge se ogolile do kostiju. Ljudi oko njega vrištali su u užasu. Upitan da li ga boli, nije?no je odgovorio. Preminuo je na putu do bolnice.

Ovaj temeljito dokumentirani slu?aj istražili su lije?nici i državni dužnosnici. Nema sumnje da su namjere ufonauta bile zle. Sude?i prema nuspojavama, možemo biti uvjereni da se radilo o obliku radijacije koji baš i nije toliko stran ?ovje?anstvu, obzirom su sli?ni efekti polu?eni u stotinama slu?ajeva iz Hirošime i Nagasakija.

Još jedan slu?aj u kojem se o?ituju zle namjere, onaj je koji se zbio u Saladare-u, u Etiopiji, 1970. u 11.30 sati na dan bez oblaka. Stanovnici gradi?a za?uli su ?udnu buku iz obližnje šume. Glasno?a joj se pove?avala dok nije postala zaglušna poput buke mlažnjaka u niskom letu. Ubrzo nakon toga, vidjeli su kako nešto nalik velikoj vatrenoj kugli izranja iza krošanja i vrlo polako se na maloj visini kre?e prema naprijed. ?upalo je stabla iz korijenja i bez paljenja pretvaralo travu u ugljen, a zbog visine na kojoj se kretalo srušilo je nekoliko ku?a ostavivši ih u ruševinama. Na svom putu iz grada, rastopilo je asfalt autoceste u promjeru od dva sa sedam metara, te tako?er uništilo i oplatu na nadvožnjaku.
Nastavilo je istim kursom van grada još 150 metara dok nije došlo do vrha brežuljka nad kojim se kratko zaustavilo. Odmah se krenulo vra?ati u grad paralelnom stazom uništavaju?i i ?vrš?e kamene ku?e. Nakraju je nestalo na isti na?in kako se i pojavilo.

Prešlo je ukupnu udaljenost od 3 km u jednom smjeru i 3 km u drugom, a cijeli doga?aj je trajao 10 minuta. Stanovnici susjednog sela tako?er su sve dobro vidjeli, a kasnije je preletjelo preko njih uz riku od koje pucaju bubnji?i. Ukupno je 50 domova ošte?eno. Ozlije?eno osam ljudi, a jedno dijete je poginulo.

Oklijevao sam da li uvrstiti ili ne slijede?i slu?aj na ovaj ?avolji spisak. Jedan od razloga je da bi on mogao pogoditi neke ?itatelje, ali mislim da je ve?ina do sada ve? poprili?no imuna na sve. Ne mogu potvrditi njegovu autenti?nost no svejedno vjerujem da je, iz percepcije sli?nih takvih slu?ajeva, potpuno mogu?. Osim toga, krajnje je vrijeme da ljudi prestanu razmišljati o NLO-ima kao znanstvenoj fantastici, ili materijalima "za ludaru", i shvate da ne samo da su NLO-i "za ista?", nego su i prili?no zastrašuju?i, te da bi trebali biti mentalno spremni ukoliko im je su?eno da se jednoga dana susretnu s njima.

U državi Minas Gerais, u Brazilu, obitelj je otišla na piknik. Ne znamo koliko njih to?no, ali me?u njima bilo je i djece. Našli su dobro mjesto i utaborili se pod sjenovitim stablima u prili?no zaba?enom podru?ju. Djeca su istraživala okolicu dok su njihovi roditelji iz automobila vadili košare s hranom i stolnjake.

Kad se ni do pono?i nisu vratili ku?i, susjedi i ostatak rodbine su se zabrinuli i obaviještena je policija. Ni dvadeset i ?etiri sata kasnije ništa nije prona?eno. Nakon tjedan dana policija je pronašla njihov napušteni automobil. Vrata su bila otvorena, a na rubniku pored nalazili su se ostaci piknika kojeg su slistili mravi i drugi kukci. Potraga za ?lanovima obitelji u neposrednoj okolici nije urodila plodom. Slu?aj nikad nije riješen i obitelj je postala još jedan neriješeni misterij. Slu?aj nije postao poznat širom Brazila, i uskoro je zaboravljen ?ak i od suseljana.

Godinama kasnije, brazilski kolekcionar forteanskih doga?aja ?uo je za slu?aj i požurio sakupiti pojedinosti kako bi ih uklju?io u svoju knjigu bilješki neobi?nih incidenata. Nakon bilježenja pojedinosti u odgovaraju?u knjigu, prepisao ih je u bilježnicu u kojoj je incidente katalogizirao prema datumu doga?anja. Došavši do stranice koja je odgovarala datumu nestanka obitelji, zapisao je: "Obitelj nestala bez traga, x broj ljudi, x lokacija". Pri zatvaranju bilježnice, za oko mu je zapeo prethodni unos za isti taj dan, "Ljudski udovi i iznutrice pali s neba; sva krv ekstrahirana. Tkivo još uvijek neraspadnuto; udovi pripadaju odraslima i djeci, x lokacija". Lokacija je tako?er bila u Minas Gerais-u, ali ni blizu mjesta nestanka.

Siguran sam da je ?itatelj upoznat s vezom izme?u NLO-a i smrti tisu?a grla stoke svake godine. Ako je tome tako, ?itatelj zna da je najistaknutije obilježje tih smrti potpuni nedostatak krvi. Ovo nisu tlapnje – saka?enja (mutilacije) se opetovano doga?aju, i bila su do sita istraživana.

Neki nam slu?ajevi otkrivaju još jedan aspekt iz okvira neprijateljstva. "Kerefeke" ili neslane šale koje izvode NLO-i uvijek su išle na ra?un ljudskog straha, ili se bar takav dojam stje?e iz percepcije našeg logi?kog obrasca. Na primjer:

22. velja?e 1975. u 03:19 sati, vlak Bari-Napulj (Italija) upravo je prošao stanicu Orta Nova kad je ko?ni?ar Antonio Milella, strojovo?i Filippu Simone-u, pokazao nešto vani na pruzi uzviknuvši; "Pazi! Sudarit ?emo se!"

U mrklom mraku, stotinjak metara niže na pruzi ugledali su svijetle?i objekt koji im je divlje jurio u susret. U sekundi se našao pred njima, i kad su se ve? pomirili s neizbježnim, objekt se ispalio sa tra?nica preletjevši ih.

Znam za dva slu?aja iz Španjolske, sli?na ovome, koje pisac Manuel Osuna isti?e u svojoj knjizi NLO-i nad Andaluzijom. U jednom od njih bilo je nekoliko smrtnih slu?ajeva.

Sli?ne akrobacije su tako?er izvo?ene i na autocestama, ali ne uvijek sa sretnim završetkom kao u talijanskom slu?aju. Mnogo puta su NLO-i izgurali voza?a s ceste. Prevrtali su vozila, podizali ih i bacali (što se dogodilo jednom studentu na prometnom raskrižju u centru Mexico City-ja), startali motore parkiranih automobila, a u jednom argentinskom slu?aju, NLO se našao u ulozi malja i potpuno spljoštio dva automobila.

U zraku su zbijali mnoge neslane šale uve?avaju?i žrtvama inherentnu opasnost. Mladi?u nadimka Montiel su dva NLO-a 1975. godine, prišavši uz bokove njegovog malog zrakoplova, kompletno preotela kontrolu nad letjelicom. Aerodromski kontrolori leta slušali su njegove prestravljene krikove dok je avion upravljan na sve ve?u i ve?u visinu. Nešto sli?no se dogodilo i zapovjedniku ameri?kih zra?nih snaga u helikopteru. Padobranku je NLO presreo u zraku, sletjela je tri dana nakon skoka. Podosta je i komercijalnih zrakoplova pribjegavalo naglim zra?nim manevrima ne bi li izbjegli sudaranje s NLO-ima. Malom komercijalnom zrakoplovu je, na otvorenom moru izme?u Portorika i susjednih otoka, „nešto“ otkinulo fiksni stajni trap.

Bilo je, isto tako, i fatalnih kerefeka. U Walesvillu u državi New York, 2. srpnja 1954., nakon pogotka NLO-a srušio se vojni lovac. Ve?ina letjelica izgubljenih u takvim tragedijama budu vojni zrakoplovi koji love, a ?esto i dostignu NLO-e.

Nije mi želja iznošenje tema koje se bave neprijateljstvima, ali uz ovih nekoliko primjera ?itatelj može propitati valjanost teorije "dobra svemirska bra?a" i njihove, kako se deklariraju, misije za mir s nama.

Što se ti?e prijevare kojoj su kontaktirani, kao i ostatak ?ovje?anstva, izloženi, isto je kao i ono što smo ranije rekli za ukazanja i „poruke" koje priop?avaju: mješavina istine i obmane, malo istine isprepleteno s krupnim lažima. Kontaktirani, baš poput vidovitih, potpuno se predaju tim bi?ima koja im daju znanja, hrabro prorokuju?i što im je re?eno, ili pak riskiraju?i kapital ili zdravlje pri ispunjavanju zadanog im zadatka; a kada se proro?anstva i poduhvati izjalove i kontaktirani se zbunjeno obrati "dobroj svemirskoj bra?i", odgovora ili nema ili stigne u obliku bezvrijedne zagonetke.

Andrija Puhari? citira Uri Gellera: "Te sile u interakciji s nama, ?esto to ?ine na šaljiv na?in. ?ini se da uop?e nisu ozbiljni. U više navrata smo se pitali da li nam se samo smiju vuku?i nas za nos."

John A. Keel to potvr?uje rije?ima: "Danas shva?amo da je sila koja odgovora na naše molitve ista ona koja uzrokuje da in?uni kiše s neba, a tako?er je i u pozadini morskih ?udovišta i NLO-a. Ona distorzira naš svijet po volji, i jedino što možemo je zapitati se ?ini li to iz dosade ili ludila."

Ovaj negativni aspekt može se elaborirati s dobro dokumentiranim ?injenicama, no ovo bi vam trebalo biti dovoljno za prosudbu smisla života i ?ovjekove egzistencije u kozmosu kada za to bude vrijeme.


Perspektiva korisnosti

?itatelji bi me mogli sada smatrati malo nelogi?nim i apsurdnim što upu?ujem na korisni aspekt NLO-a nakon svega re?enog. No, ?injenice su ?injenice, a obzirom da ja ne promi?em "križarski pohod" ili "religiju", ograni?it ?u se na promatranje i prepri?avanje stvari onakvih kakve jesu, ?ak i ako se ne uklapaju u moje vlastite teorije.

Priznajem da se prema ovoj perspektivi odnosim sa sumnjom jer znam za slu?ajeve koji su se za protagoniste premetnuli u katastrofu. Neki vrlo ozbiljni, kvalificirani i iskreni autori poput argentinskog istraživa?a Pedra Romaniuka, nepokolebljivo brane pozitivni aspekt svemirskih posjetitelja. I ja sam tako?er dijelio taj pogled dok me okolnosti nisu natjerale da promijenim mišljenje. Pozitivno i negativno ?esto su ispremiješani.

Procijenite sami za sebe. Ovaj je incident uzet iz Romaniuk-ove knjige. Ve?er je 7. prosinca 1972., 22:20 sati u nenaseljenom podru?ju pet ili šest milja od jednog argentinskog grada. Gospodin V. Maceira, siromašni 73-godišnji muškarac koji živi sam sa psom i ma?kom s ma?i?ima, slušao je radio i pio ?aj dok se emitiranje nije prekinulo. Primje?uje blistavu svjetlost koja prodire iza grma eukaliptusa i vidi okrugli objekt promjera preko 25 metara kako visi na 10 do 12 metara iznad tla. Unutar objekta uspijeva razaznati dva bi?a na ?ijim su glavama prozirne kacige cijevima spojene na ?etvrtaste kutije na njihovim le?ima. Imaju uske, kose o?i fiksiranih pogleda i usta nešto deblja od crte. Maceira neuznemireno podiže šalicu s ?ajem na poziv da mu se pridruže.

Iz naprave izlije?e svjetlosna zraka koja ga na mjestu zasljepljuje. Naprava poja?ava brujanje, mijenja boju i odlazi, zapevši preko nekih visokonaponskih kablova i ostavljaju?i iza sebe miris sumpora.

Vi?enje g. Maceire se uklapa „kao nacrtano“. Prakti?ki nepismen, on nikada ništa nije pro?itao o NLO-ima. Tijekom vremena, ovaj neobrazovani starac po?eo je imati ideje o stvarima o kojima nikad prije nije razmišljao, o astrologiji, fizici, matematici, filozofiji, antropologiji, itd. Spremno je mogao diskutirati na bilo koju temu, te su ga preplavili novinari, lije?nici, ufolozi, znatiželjnici i foliranti, koji su ga u više od mjesec dana gotovo doveli do ludila dok mu vlasti nisu pribavile privremeno uto?ište kako ne bi umro od iscrpljenosti. Kako god bilo, korisnost tog "poboljšanja uma" imala je isto tako i svojih nedostatka.

Dok je naprava lebdjela u zraku, osjetio je trnce u nogama i vibracije koje izazivaju jezu. Oko dva sata kasnije dobio je pulsiraju?u glavobolju. Aspirin nije nudio olakšanje, a bol je potpuno nestala ?etrnaest dana kasnije. Osam sati nakon kontakta, Maceira je dobio jaki proljev koji je potrajao više od tjedna. Na mahove je osje?ao mu?ninu i povra?ao sljede?a ?etiri dana. 16. sije?nja, 1973. Maceira je doživio abnormalan gubitak kose. Bez obzira na godine, imao je bujnu kosu. Tako?er mu se i vrat osuo sitnim prišti?ima. Odmah po vi?enju atrofirao mu je jezik, i rekao je da su mu o?i suzile i izlu?ivale tanke vitice nalik vlasima kose. To je stalo petog dana.

Uz te fizi?ke simptome, Rornaniuk nas uvjerava kako je Maceiri narastao i tre?i set zuba. U okviru psihološke traume koju je Maceira doživio, Rornaniuk kaže da je, kada mu je bio u posjeti od 19. do 25. velja?e 1973, primijetio "zamjetno kolebanje tijekom razgovora, i ?ak i sitnije psihološke anomalije, u nekim primjerima nalik shizofreniji". Romaniuk za to krivi horde znatiželjnika koje su beskrajnim pitanjima zasipavale Maceiru. Ja se ne slažem. Osim toga, on je razvio kompulziju diskutiranja o susretu, govore?i neprekidno po sedam, osam sati i odgovaraju?i na razna pitanja.

Dvije pojedinosti, od ne baš male važnosti, su da je ma?ka koja je dojila pobjegla s mjesta doga?aja, da bi se par dana kasnije vratila spaljenog krzna. I još, da je obližnji potok izbacio veliku koli?inu mrtve ribe.

Ovaj slu?aj uklju?uje i vjerojatnost postojanja razli?itih zra?enja. Dok neka pobu?uju uspavane genetske sposobnosti, ili prže neke ?elije, druga aktiviraju mozak za hvatanje ideja i koncepata van njegovog domašaja. Mogu?e neki oblici zra?enja iz višeg EM opsega frekvencija omogu?avaju mozgu da se podesi na ono što mi trenutno zovemo duhovni svijet. Možda misti?ne vizije nisu ništa doli vibracije uzrokovane zra?enjem. Zra?enja i vibracije su ono što premoš?uje materiju i duh.

Iako je istina da slu?ajevi u kojima netko bude spaljen od NLO-a nadmašuju sve ostale, tako?er ?itamo i o NLO iscjeljenjima. Žena iz Dominikanske Republike, koja je bolovala od raka, tvrdi da je potpuno izlije?ena svjetlosnom zrakom iz NLO koja je osvijetlila ku?u u kojoj boravi.

Danas se "kozmi?ka medicina" prakticira na mnogim mjestima. Ti su centri obi?no opskrbljeni metodama lije?enja koje su im predali vanzemaljci, a primjenjuju ih kontaktirani. Takve metode jedinstvene su za svako mjesto.

Ono što vrijedi za duhovna iscjeljenja tako?er je primjenjivo i za ova. Neka su prijevare, a neka proizvodi uma nekog tko sluša upute "svemirske bra?e". Neka postižu privremene paranormalne efekte, ali se bolest kasnije ponovno javi. Zatim su tu i neprijeporna ozdravljenja, bez obzira što profesionalne udruge govorile.


Perspektiva porijekla

Prethodno obra?ene teme neobi?nosti su koje su ljudi uspjeli dokazati instrumentima i osjetilima. No, kada je u pitanju njihovo podrijetlo, moramo se osloniti na naga?anja i pretpostavke. Zahvaljuju?i prirodi fenomena, uvijek se lako prevariti.

Sami ufonauti otkrivaju nam svoja podrijetla, ali se obi?no ispostavi da su lažna. Ali zašto? Jesu li oni lažovi? Jesmo li ih mi krivo razumjeli? Govore li nam oni nešto druga?ije od onog što njihove rije?i prenose? Kako stvari stoje, nismo ni blizu toga da bi mogli re?i odakle NLO-i potje?u. Namjerno izbjegavam re?i "odakle dolaze", jer u ve?ini slu?ajeva vjerojatno ni nema fizi?kog prelaska prostora. Moglo bi biti da oni ve? jesu "tamo", i jednostavno se manifestiraju. Prerasli smo naivnost ranih istražitelja u vezi s njihovim podrijetlom. Više im ne vjerujem da su s Marsa ili Venere, barem što se ve?ine fenomena ti?e. Tako?er sumnjamo u postojanje nebrojenih svjetova sa smiješnim imenima (Urln, UMMO, Lanulos, Orton, Kropkos, Hoova, Muldon, AANT, itd.), a tako ?emo i nastavit sve dok ne dobijemo dokaze njihova postojanja.

Odakle, onda, oni izviru? U svojoj knjizi Parapsihologija i religija zasadio sam sjeme odgovora:
NLO fenomen je dio šire psihofizi?ko-duhovne cjeline, ve?e nego što to možemo zamisliti. Druk?ije re?eno, NLO-i su samo faceta šire slike stvarnosti koja se nalazi u pozadini svih neobjašnjivih misterija. NLO-i su za ?ovje?anstvo prozor kako bi vidjeli da nas drugi svjetovi, dimenzije i postojanja okružuju.

Premda možda zvu?i vrlo op?enito, to je najsmjelije što danas možemo bez da odemo u neizvjesnosti. Nesumnjivo bi mogli i?i i dalje, ali ne bi više bili na ?vrstom tlu, prije u živom pijesku, obzirom je naš um slabo u stanju objasniti sve pojave vezane uz NLO-e. Logika nas je iznevjerila, znanost nas je iznevjerila, i što je najpodmuklije od svega, mehanizmi našeg mozga su nas iznevjerili, uzrokuju?i da fenomen vidimo distorzirano.

Nemamo izbora, me?utim, nego riskirati s hipotezama budu?i da ne može odbaciti materiju s izlikom kako je prekomplicirana. Naša prva hipoteza trebala bi navoditi kako se mnoge razli?ite realnosti kriju iza fenomena NLO-a. Isto se doga?a pri uporabi rije?i "grad". Grad je nakupina mnogih me?usobno vrlo razli?itih stvari koje zajedno tvore grad. Kada je rije? o NLO-ima, mnogi aspekti su dobili isti naziv, ali se uvelike razlikuju.

Godinama unazad, razlika izme?u jednog i drugog NLO-a, vjerovalo se, proizlazi iz toga što dolaze s razli?itih planeta, tako da ne samo da mogu izgledati druga?ije, nego tako?er i nemati pojma o planetima drugih. Danas ne samo da vjerujemo da se razlikuju jedan od drugog, ve? vjerujemo da postoji i ogromna razlika u samoj njihovoj biti. Jedan objekt na nebu se može vladati prema nama poznatim fizi?kim zakonima, dok drugi može biti para-fizi?ke, paranormalne, ili psihi?ke prirode. Može ?ak biti i projekcija naših vlastitih umova bez vanjske stvarnosti. Sve od ovoga bi moglo biti istina, ali svejedno se i dalje unutar NLO konteksta tretira na isti na?in. To je rezultat krivo identificiranih objekata, prije negoli neidentificiranih - mi nismo sigurni što su, sigurni smo samo da jesu.

NLO može biti jedna od mnogih stvari:

1. Projekcija kolektivnog nesvjesnog ?ovje?anstva.
2. REPQEN koji djeluje automatski.
3. Manifestacija entiteta drugih dimenzija (djini, vile, an?eli, demoni, duhovi, itd.) ovoga svijeta.
4. Manifestiranja drugih fizi?kih stanovnika ovog svijeta (podzemnih, podvodnih, zra?nih, šumskih).
5. Vanzemaljski posjetitelji


NLO-i kao projekcija kolektivnog nesvjesnog

Kako bih dao razumljiv primjer, zamislite nekoga tko sanja. Oni su uživljeni u svoje snove, ponekad prili?no intenzivno. Neki koji imaju problema sa srcem mogu umrijeti od impresija primljenih tijekom snova. ?ovje?anstvo dijeli kolektivnu dušu i duh, i njegovi mu nesvjesni snovi imaju odre?ene fizi?ke kvalitete. Prema toj teoriji, NLO-i su san ?ovje?anstva, nelogi?an i apsurdan poput osobnih snova, ali koji istodobno otkriva misli i slutnje ?ovje?anstva, bez obzira što one ponekad miješaju stvarnost i iluziju.

To je, istinabog, jedna odvažna teorija, ali ne bi je trebalo samo tako odbaciti. Sve je ve?e uvjerenje me?u mnogim autorima kako je zemlja istinski živo bi?e; ljudi joj osiguravaju dušu, razdijeljenu na milijune inteligencija nad kojima lebdi duh zemlje - Spiritus Mundi – koji tako?er boravi i u nedoku?ivim zakutcima subatomske materije. Spiritus Mundi bi bila sila u pozadini ne samo NLO-a, nego i ostalih misterija u kojima prepoznajemo djela više sile.

Razmislimo o evoluciji i kako se ?ini da je upravljana, ili o nebrojenim balansima u prirodi bez kojih život ne bi postojao, ili ?ak i o konceptu ove stijene koja teži milijarde tona i vrvi životom na kojoj nijedan atom nije nepokretan, a opet slijedi ure?eno gibanje.

Ova teorija sugerira da su Jungijanski arhetipovi uspavani u ljudskom nesvjesnom katalizatori koji kreiraju, osnažuju i navode tako potentnu kolektivnu psihi?ku energiju - u oblik NLO-a. Ako prihvatimo ovu teoriju, ispada da je fenomen NLO-a san ?ovje?anstva, i to san koji ne samo da je stvaran za onog koji sanja, nego s vlastitom para-fizi?kom stvarnoš?u. Njihova nelogi?nost je ona iz snova, i umjesto da svoju poruku izraze na govorni na?in, oni to ?ine kroz simbole. Ovo bi problem njihove stvarnosti u?inilo puno razumljivijim.


NLO-i kao Rezidualna psihi?ka kvazi-inteligentna energija

REPQEN – jedna nova kratica. Što su ti rezidualni kvazi-inteligentni energetski nukleusi? Prije negoli se pozabavim time što su ili što bi mogli biti, priznajem kako ne raspolažem sredstvima kojima bi ih mogao izmjeriti niti sam ih uspio fotografirati, ?ak ni uz pomo? visoko-energetskih polja. No i sami znanstvenici moraju priznati kako nisu u mogu?nosti fotografirati poetsku inspiraciju, a svejedno poezija postoji.

Kada osoba umre, što to?no umire? Prema krš?anstvu, duša je besmrtna i nastavlja živjeti. Prema parapsihologiji, duša je energija i umjesto da umire transformira se.

Organska tvar odumire do odre?ene to?ke, obzirom da elementi i dalje nastavljaju funkcionirati iako više nisu dijelom tijela. Jednom kad se taj materijal raspadne, ostane nešto što niti je duh niti materija. To se erati?no razmili na sve strane, bez duha da ga vodi ili tijela da ga ku?i.

Kirlianova fotografija nam je omogu?ila da vidimo "eterska tijela" o kojima okultisti vjekovima govore. Amputirani udovi ?e se nastaviti pojavljivati na Kirlianovim fotografijama, što nam govori da postoji nešto što može emitirati zra?e?u energiju, a ne može se vidjeti. To "nešto" izgleda da je obdareno nekim oblikom kvazi-inteligencije.

Tajanstvene energije su na neki na?in inteligentne ili inteligentno vo?ene od iscjeliteljevog nesvjesnog, bez da je njegov ili njezin um toga svjestan. Ta energija ode tamo gdje je potrebna, bez da vidovnjak zna o kojem se organu radilo.

Te energije nastave kolati još neko vrijeme nakon fizi?ke smrti. Ostavljaju dojam da se ne osipaju ili barem ne tako brzo kao tjelesno tkivo. ?ini se da godinama mogu izdržati odvajanje od tijela i nasumi?no djelovati prema automatskim, ponavljaju?im uzorcima. To bi moglo objasniti ponašanje tipi?nih duhova, onih koji se opetovano pojavljuju na istom mjestu, ili onih kugli od svjetla koje budu vi?ane više ili manje na istim potezima autoceste, kao i lebde?e energije koja zadrži obrasce ponašanja i dan za danom ponavlja ono što je radila dok je bila živa. Varijacije u okviru ovakvog vladanja, me?utim, ne može objasniti.

Ti REPQEN mogu proistjecati iz jedne jedine osobe ili iz skupa psiha mnogih umrlih osoba u ?ije su umove bile otisnute iste arhetipske ideje koje oblikuju postupke i izgled tih luminoznih kugli brkanih s NLO-ima.

Prije nekoliko godina sam pro?itao zanimljivu knjigu francuskog autora Andre-a Maurois-a u kojoj je opisao neobi?no iskustvo kojem je svjedo?io na pokusima provo?enim od strane jednog britanskog doktora, njegovog poznanika. U svojoj knjizi pod nazivom Ribar duša (The Fisher of Souls), Maurois opisuje sljede?e: Njegov prijatelj dr. James primijetio je da leševi ostavljeni na vagi gube na težini na postojan na?in (ništa ?udno - to je zbog sporog isparavanja vode iz tijela). Me?utim, to?no jedan sat i trideset i pet minuta nakon trenutka smrti, na skali se mogao promatrati nagli pad. To ga je zaintrigiralo za nastavak njegovih istraživanja. Naravno, nepotrebno je re?i kako su provedena bez znanja i blagoslova njegovih nadre?enih. Dr. James je kasnije, kada su njegova "?arobiranja" postala javna, otpušten.

Izgradio je stakleno zvono pod koje je stavljao tijela. Prostim o?ima se ništa nije moglo vidjeti, ali kada su upotrijebljene UV zrake (na Maurois-ev nagovor) otkrio je ?udnu fosforescenciju, "jaja od svjetlosti" koja su se konstantno kretala i pulsirala u intenzitetu. Nakon par dana otvorio je rupu na zvonu i fosforescentne forme izletjele su van nestaju?i u zraku. Iz svakog leša je pribavio po malenu luminoznu sferu i pohranio je u staklenku. Mjesecima poslije, ?im bi ih izložili UV zrakama, i dalje su zadržale svoj sjaj i vitalnost.

Mislio je da ?e kombiniranjem sadržaja dviju staklenki polu?iti ja?u luminoznost. Dogodilo se suprotno – fosforescencija se nastavila, ali se svjetlost prigušila. Kugle od svjetla su ostale odvojene i izgledalo je kao da se me?usobno izbjegavaju. Na dan kada su dvojca bra?e akrobata preminula, uhvatio je njihove fluidne energije (kako ih sada naziva) zajedno. U?inivši to, one su postale briljantan orb koji Maurois opisuje sljede?im rije?ima.

"Nisam mogao zadržati suze od uzbu?enja. Blistava sfera zasjala je u dimnjaku. Najbolja usporedba bi bila pun mjesec na nebu ponad Gr?ke ili Orijenta. Duboko unutar tog sjaje?eg bisera nalazile su se još sjajnije struje i blještava izmaglica od teku?ih dijamanata. Dugo sam odbijao razmišljati o pokusima iz bolnice Sv. Barnaby i njihovom tragi?nom ishodu. Nekoliko mjeseci sam se osje?ao bolesno i na rubu smrti; kao svoju dužnost sam doživio to da pribilježim nevjerojatne i istinite stvari kojima svjedo?ih "

Kako se ?ini, takve teorije nisu posve neutemeljene. Puno stvari bi se moglo nau?iti samo kad one ne bi „a priori“ bile deklarirane kao nemogu?e.

Na alarm mnogima, ovaj na?in gledanja na NLO fenomen usko ga svrstava uz bok spiritizmu. Dok se to mnogima može ?initi ?udno, za istraživa?a to baš i nije tako. Moramo imati na umu da su spiritisti?ki mediji ?esto tako?er i kontaktirani, a ja osobno znam za jednog koji je prili?no izuzetan u oba polja, iako ih doživljava potpuno odvojenima. On vjeruje da se ET-i nalaze na višem duhovnom planu od njegovih "duhovnih vodi?a".

Ukratko re?eno, ti REPQEN mogli bi u nekim slu?ajevima biti odgovorni za ?udna svjetla vi?ena no?u, posebice ona blizu tla koja prikazuju ono što istraživa?i zovu "životinjska inteligencija."

Ta su svjetla puno ?eš?e vi?ana na autocestama, posebno tamo gdje su se dogodile nesre?e i smrti, te na ravnicama i poljima na kojima su se vodile bitke. Ne treba nas iznena?ivati kako ih se može pobrkati s vanzemaljskim vozilima obzirom i jedna i druga izgledaju kao kugle od svjetlosti, iako NLO-i u nekim prilikama mijenjaju boje.

Došavši do ove to?ke, dopustite mi jednu podužu digresiju. Do sada ?itatelj zacijelo mora vjerovati da sam potpuno lud. Složit ?u se s time do odre?ene to?ke, ali ne više. Onima koji me vide kao beznadno suludog bi bilo dobro da se ostave ove knjige i prihvate lakšeg štiva, kao na primjer politi?kih tra?eva ili ludorija "slavnih". Ali maštovitiji ?itatelj, sposoban shvatiti da postoje kozmi?ke stvarnosti koje prerastaju ljudsko razumijevanje, trebao bi se pribrati i nastaviti s ?itanjem - postaje još uvrnutije.NLO-i kao manifestacije interdimenzionalnih inteligencija

Prema toj teoriji, NLO-i bi bili manifestacije inteligentnih stvorenja iz drugih dimenzija ili razina postojanja, koja su u mnogim razli?itim vremenima i mjestima razno nazivana, kao npr. silfi, patuljci, demoni, vilenjaci, nimfe, geniji, daemoni, djini, vile, an?eli, vilenjaci, bogovi, zmajevi, itd.

Samo spominjanje ne?eg ovakvoga mnogi ?e uzeti za neoprostivu frivolnost, i prije deset godina i ja bih se s time složio. No, svi?alo se to nama ili ne, ljudska povijest pretovarena je referencama na sve te likove. Svaki od njih ima svoju dugu povijest, nepristranom ?itatelju nadohvat ruke. Neki su bolje dokumentirani ?ak i od "svete povijesti" koju bespogovorno prihva?amo. Tema je opsežna i mogla bi ispuniti gomile knjiga, što doista i jest, ako uzmemo u obzir enormnu koli?inu kako drevnih tako i modernih zapisa na tu temu. Sama ?injenica da svi jezici sadrže tolika imena koja opisuju ženska božanstva jezera i šuma, na primjer, trebala bi nas navesti da se zapitamo zašto postoji toliko rije?i za opisivanje stvari koje ne postoje, kao što su nimfe, najade, ondine, nereide, silfe, drijade, oreade, i mnoge druge.

Klju? ove teorije je da takovi entiteti jesu od ovoga svijeta. Njihove dimenzije pripadaju ovoj planeti.
U davnini su se pojavljivali u gore navedenim formama koje su više išle u korak s postavkama umova tih vremena. Sada su se odabrali pojavljivati kao entiteti povezani sa svemirskim putovanjima, ili kao pripadnici vladinih agencija (FBI, CIA, vojni ?asnici, vladini agenti). Ova kategorija vjerojatno uklju?uje i ozloglašene Ljude-u-crnom (MIB), jedan od sastavnih dijelova NLO nauka i doma?ine uvrnutostima koje se vežu s fenomenom.

Oprema i izgled astronauta mogu?e je forma koja se koristi za prou?avanje našeg svijeta i brzo kretanje po njemu, dok bi MIB manifestacije mogle biti sredstvo lakše interakcije (i interferencije) s nama. No, baš kao što postoji razlika izme?u zmaja, vile i an?ela, ne samo u obliku, nego i u akcijama, isto tako uo?avamo i razlike od jednog do drugog NLO-a.

Izgleda da ne potje?u svi iz istih dimenzija, neki su napredniji od drugih, ili su jednostavno evoluirali prate?i druga?iju liniju. Mi smo vjerojatno bliži nekima od njih negoli su oni me?usobno.

Premda kontroliraju prirodne zakone bolje nego mi, to ih ne ?ini razvijenijima od ljudi. U stvari, ?ini se da su odre?eni entiteti, u odre?enim stvarima, na nižem stupnju evolucije od nas u cjelini, sli?no kao siromašna ali kulturna osoba u usporedbi s bogatim neznalicom.

Vidjeti ili ne vidjeti, i ?uti ili ne ?uti, termini su koji se odnose samo na naša vlastita osjetila koja funkcioniraju na odre?enom vibracijskom nivou. Mi vidimo, ?ujemo ili dodirujemo ono što vibrira na odre?enoj frekvenciji. Kada frekvencija izlazi van tog opsega, prestajemo ?uti i vidjeti bez da je objekt prestao postojati. Lako bi moglo biti da su isto tako i drugi entiteti koji dijele svijet s nama nesvjesni našeg postojanja, kao što su i mnogi od nas nesvjesni ?injenice da neljudi tumaraju planetom. Mi se služimo materijom koja vibrira na frekvenciji percepcije naših osjetila. Obra?ujemo je i preobražavamo po želji, no i druge energije mogu tu biti, vibriraju?i na drugoj valnoj duljini i proizvode?i materiju nama neprimjetnu, a klju?nu za ustroj prirodnog staništa druge inteligencije.

Vrijeme i prostor, dodani u miks, služe samo da dalje zakompliciraju stvari. Dokazana ?injenica je teško?a koju ovi entiteti imaju u razumijevanju i prilagodbi na vrijeme, što nas navodi na sumnju da je vrijeme vrlo ljudska stvar, ?etvrtu dimenziju njima potpuno neshvatljivu. To bi moglo objasniti nedostatak to?nosti kod ukazanja "Blažene Djevice" kad pusti vjerne da ?ekaju, ili kad E.T.-i puste kontaktirane da ?ekaju. To bi isto tako moglo biti razlog zašto to?no odre?eni datum u proro?anstvima obi?no zakaže.

Ova teorija po?esto raspravlja "druge dimenzije", i u takvim razgovorima uživaju mnogi. Meni osobno se ne svi?aju obzirom ih jedva mogu razumjeti. No moderni fizi?ari, a i Einstein osobno, ozbiljno su raspravljali koncept ?etvrte dimenzije. Ja radije kažem "druge razine postojanja", osje?am da ih lakše mogu zamisliti.

?ovje?anstvo s kraja 20. stolje?a otkrilo je da ne samo da nije vladar svemira, nego nije ni gospodar svijeta. NLO-i su zaslužni za otkrivanje ove krucijalne istine.

Ovaj svijet smatrali smo jednokatnom ku?om, našom osobnom imovinom. No u?imo da je ova ku?a ustvari stambena zgrada s mnogo katova, i na naše zaprepaštenje u?imo da postoje stanari na tim katovima. Za razliku od stambenih zgrada u kojima su stanari manje ili više isti, ovi stanari su zbilja vrlo ?udna ?eljad. Toliko ?udna da, unato? što smo ih stolje?ima bili svjesni, tek ih trebamo shvatiti ili saznati što su to?no.

Vjerojatno bi najbolje bilo da usporedimo naš svijet sa gradom. U gradu možemo razlikovati odre?eni broj razina. Naj gornja razina je za ptice i zrakoplove. Još jedna razina su krovovi koje dijele ma?ke. Zatim imamo razinu ulice, koja se može dalje podijeliti, a naseljavaju je ljudi, psi, itd. I baš kad povjerujemo da ne postoji više razina, otkrivamo neizmjeran, nevidljivi svijet kanalizacije, šahtova, cjevovoda, instalacija, itd., sa štakorima i drugim šteto?inama na ?elu.

No ove razine nisu definirane, niti su njihovi stanovnici nepokretni. Razine i stanovnici ?esto su u interferirenciji jedni s drugima. Nije uobi?ajeno vidjeti ?ovjeka dolje u rupi od kanalizacije ili štakora koji tr?i niz visokonaponsku žicu, ali vidimo da se to doga?a.

Štakor, doveden u situaciju da se izjasni o tome, teško bi mogao objasniti što ?ovjek radi dolje u kanalizaciji obzirom se ljudi bave vrlo razli?itim stvarima od štakora. ?ovjek, obdaren ve?om inteligencijom, ponekad ne može shvatiti kako i zašto štakor hoda po visokonaponskoj žici sve dok ne izgubi ravnotežu i ubije ga struja.

Nešto sli?no doga?a se i s NLO-ima, te djelomi?no objašnjava njihovo nelogi?no/apsurdno ponašanje. Uri Geller dobio je neka ?udna objašnjenja od vanzemaljaca s kojima je bio u kontaktu. Neka su grandiozna i na granici ljudskog razumijevanja. Druga samo potvr?uju nelogi?ni aspekt NLO ponašanja.

Tako?er je lako objasniti i amoralnu prirodu njihovog ponašanja, ako se vratimo na prijašnji primjer. Ono što je dobro za ?ovjeka nije nužno dobro i za ma?ke, i tako dalje. Svaka razina brine za vlastite udobnosti, pretvaraju?i ih u autonomni moralni kod koji zanemaruje etike drugih razina.

To objašnjava i nešto mnogima zabrinjavaju?e: nedostatak interesa kod NLO-a za kontaktiranjem ljudi i njihovih vlada na pravilan na?in. U našem primjeru ljudi, kada je to potrebno, upadaju na teritorij štakora i uništavaju ih ukoliko su pozvani da to u?ine. Štakori, iako plašljivo, upadaju u ljudske domene kada smatraju korisnim napasti ostavu. No niti jedna strana nema nesavladivu želju za jednim "službenim i formalnim upoznavanjem". Svako od njih gleda svoje poslove na njima odgovaraju?oj razini postojanja.

Ova teorija ima veliku važnost. Ako je istinita, ona razbija druge vrlo uvriježene teorije u koje ?ovje?anstvo vjeruje i na kojima temelji svoje vladanje. Upravo ovaj razlog krucijalan je za ovu knjigu jer povezuje religijski fenomen, s njegovim razli?itim gledištem, s ovim drugima. Ova teorija je najbliža razumijevanju NLO enigme, ali je ni najmanje ne objašnjava u cijelosti. NLO fenomen ne može objasniti jedna jedina teorija - samo uz primjenu svih ovdje navedenih se to može posti?i.

Kako bih pojasnio ovo gledište, može ga se sažeti ovako:
* Ovi entiteti egzistiraju izvan mog uma.
* Nisu ono kakvima se fizi?ki prikazuju da jesu.
* Nisu posve duhovni nego ?e prije biti da pripadaju fizi?koj realnosti ?iji su nam zakoni nepoznati.
* Vilenjaci, vile, ?udovišta, itd. su postojala i u suglasju su s gore iznesenim.
* Poganski bogovi (Jove, Hermes, Višnu, Oziris) tako?er su postojali i pripadali tom redu entiteta.
* Demoni u judeo-krš?anskoj tradiciji jedna su od formi tih entiteta, samo na niskom stupnju evolucije ili s vibracijskom frekvencijom nekompatibilnom s našom.


NLO-i kao fizi?ki stanovnici ovog svijeta

NLO-i bi mogli biti manifestacije drugih fizi?kih žitelja ovoga svijeta, bilo podzemnih, podvodnih, zra?nih ili žitelja džungle.

Ti stanovnici imat ?e nešto zajedni?ko s opisima iz prethodno obra?enih tekstova, ali ?e im fizi?ka forma biti sli?na našoj. Stoga mijenjanje oblika, ili postajanje nevidljivim, ili napredne psihi?ke sposobnosti, ne?e spadati u okvir njihovih mogu?nosti. Oni ?e svejedno pokazivati daleko ve?e znanje i vještinu oko prirodnih sila. Njihova staništa ?e biti vrlo odre?ena mjesta na ovoj zemlji, iako udaljena od onih koja koriste ljudi, a tako?er i prili?no nedostupna. Oni ne interferiraju u naše živote osim ako su isprovocirani, ili ako imaju potrebu za ne?im što im ljudi mogu osigurati. Eventualno mogu diskretno interferirati s nama iz znatiželje ili zbog ozbiljnog istraživanja.

Sve ove stvari se temelje na ?injenicama koje su ljudi sakupili tijekom vremena i na mnogim mjestima. Trebali bi prestati vjerovati kako naši preci nisu bili dovoljno dobro upu?eni da bi razlikovali mjesec od ne?ega što nije mjesec.

Nema potrebe ni za kakvim starim pri?ama o podvodnim žiteljima kada i United Press International može poslužiti:
Caracas, 2. ožujka 1976. Najnovije dnevne vijesti. Ovo su naslovi: TANJUR GOTOVO PREVRNUO BROD ISKUSNOG POMORCA. Podnaslov: "Dok je ribario, ?udna letjelica izronila iz mora stvaraju?i valove i nestaju?i u daljini" i "Blizina otoka Tortuga: letjelica neljudske izrade kako je opisuju Federico Soanes i Ernesta Millan" (Uz to se nalazila skica letjelice i fotografija jednog od svjedoka).

Postoje tisu?e slu?ajeva nalik ovome. Ne sakupljenih iz legendi od strane povjesni?ara ili antropologa, ve? ispri?anih od sudionika, koji bi lako mogli biti naši prijatelji, poznanici ili susjedi, jednako pametni i iskreni kao mi sami. U knjizi 60 NLO slu?ajeva, koju supotpisujem s Osuna Manuelom, ?itatelj može vidjeti nevjerojatan slu?aj koji potkrepljuje tvrdnju da ispod zaljeva Cadiz postoji NLO baza.

Slu?ajevi te vrste opsežniji su od gore spomenutog. Ono što Enrique Castillo tvrdi da je vidio na dnu Marijanske brazde, zapanjuju?e je: tri kolosalne prozirne kupole, svaka s po jednim doslovno specijaliziranim gradom - jedan za djecu, jedan za zajedni?ke aktivnosti i jedan stambeni. Trezvenost, razumnost i sposobnost rasu?ivanja g. Castilla, navode me da se nadam kako smo suo?eni s bi?ima vlastitog fizikalnog medija, bez obzira na razlike. I još k tome, g. Castillo, inženjer po struci, prevezen je od strane tih entiteta od Caracasa do Perua i natrag u par minuta. Na povratku, na njegov zahtjev, nisu ga vratili na polaznu to?ku nego u Bogatu u Kolumbiji da posjeti svoju obitelj. Taj detalj osnažuje kredibilitet njihove fizi?ke stvarnosti.

?ovjek bi mogao neprekidno pisati o lete?im tanjurima iz morskih dubina. Problem je razlikovati koji pripadaju fizi?kom svijetu, a koji su para-fizi?ki ili ultradimenzionalni, a koriste oceane da zamaskiraju svoje materijalizacije ili prikriju sumnjive aktivnosti. Isto vrijedi i za žitelje podzemlja, o kojima tako?er ne manjka dokumentacije.

Prije trideset godina Shaver-ov misterij poharao je Sjedinjene Ameri?ke Države. Zapisi Richarda Shavera detaljno opisuju egzistenciju malih bi?a nazvanih "Deros" koja borave u utrobi zemlje i izranjaju kako bi ?inili djela štetna za ?ovje?anstvo. Deros posjeduju sve kvalitete potrebne da ih ljudski um odbaci, a opet, pisci kao Ray Palmer priznaju kako su mala bi?a ostavila bolne i trajne dojmove u njegovom životu.

Sva literatura o podzemlju imala je svoje prethodnike.

1920., Marshall B. Gardner objavio je Putovanje u unutrašnjost Zemlje (A Journey to the Earth's Interior). U njemu pri?a o šupljoj Zemlji u koju se može u?i kroz otvore na oba pola, a koji ostaju neprimije?eni zato što imaju 1400 milja u promjeru. Svaki putnik ?e u?i u unutarnju Zemlju bez da primijeti zakrivljenost otvora, obzirom mu je rub, da se tako izrazimo, 800 milja širok što uzrokuje da kopno i more izgledaju ravni. Prema knjizi, klima je toplija od one u vanjskom svijetu, a tu je i malo sunce koje nikad ne zalazi.

Unato? dobrim argumentima koji postoje u korist ove ideje, ona još uvijek ostavlja dojam maštarije. Kako god bilo, 1959. admiral Richard E. Byrd iznio je neke zbunjuju?e napomene o tome kako je na kraju svoje ekspedicije zašao 2300 milja ispod južnog pola. Velik je zna?aj pripisan ovoj izjavi, ali u kona?nici ništa nije razjašnjeno.

Sve napisano o rasama koje su se povukle u podzemni svijet (Maje, Inke, itd.) zvu?i nategnuto. Moglo bi biti neke istine u vezi tih unutar ili pod-zemaljaca, no oni vjerojatno pripadaju ekstra-dimenzionalnom svijetu objašnjenom ranije.

Sljede?i slu?aj odigrao se 1967., ili 1968., u drugorazrednom hotelu u Miami Beachu. Povezan je s temom jer uklju?uje dvije osobe koje su tvrdile kako potje?u "sjeverno od kontinenta". To ima poveznica s teorijom šuplje Zemlje, te keltskom legendom u kojoj se navodi da "bogovi" ili "Tuatha De Danaan" dolaze iz mjesta sjeverno od kontinenta.

Uklju?eno je i pismo u kojem je suprug žene, sudionice doga?aja, objasnio situaciju. (Zanimljivo, njegova supruga je vrlo vidovita i godinu prije vidjela je NLO kako balansira ponad praznog terena u Miamiju. NLO je tako?er vidio i mladi? koji je bio u njenom društvu, te policijski auto. Nadlijetao je cijelo podru?je nekih 45 minuta.)

"Moja supruga bila je sobarica u hotelu. U to vrijeme su se dvojica muškaraca uselila u jednu od soba. Kada bi dolazila ?istiti uvijek bi ih tamo zaticala iako postoji zakon koji zabranjuje stanarima boravak u sobi za vrijeme pospremanja. Glavni gospodin bio je izuzetno obrazovan, prijateljski nastrojen, a govorio je i nekoliko jezika, te vrlo dobar španjolski. Kosa mu je bila potpuno svijetla. Najvažnije od svega bilo je da je mogao ?itati misli moje supruge. Rekao joj je kako je ona jak „medij“ i zvao je „njegov prijemnik“. Jedan dan moja supruga došla je na vrata i kad ih je htjela otvoriti on ju je prestigao rekavši: „?ekao sam. Znao sam da ?eš do?i“. Drugi muškarac je bio tajanstven. Bio je crnomanjast, orijentalnog izgleda i kosook. Nosio je naran?astu uniformu i ponašao se kao da je tjelohranitelj drugome. Jednom je plavokosi ?ovjek uzeo loptu i zaka?io ju na zid, traže?i od supruge da razgovara s njom. Po?ela je govoriti primijetivši svjetlosne valove unutar lopte. Nije bilo ni?eg što bi loptu držalo za zid i sa svakim korakom koji je moja žena napravila, ova ju je slijedila. Bilo je nevrijeme tih dana, i plavokosi bi odlazio dolje na plažu s napravama i kamerama, te se okretao prema pu?ini, rame uz rame sa svojim kompanjonom. Dok je jednom prigodom ?istila, moja supruga vidjela je sadržaj otvorenog kov?ega (plavokosi je bio u kupaonici). U kov?egu su se nalazile lopte sli?ne biljarskim kuglama ili ve?e koje su trepnule kao da su pune elektriciteta. Misteriozni je gospodin jednog dana samo nestao bez pozdrava."

Opet susre?emo dva naj?eš?a tipa: plavokosi i orijentalni, i kao i u drugim slu?ajevima potonji je sluga prvome. U poznatom slu?aju iz Puebla u Meksiku, sli?no kao i ovome iz Miamija, nestanak je bio nasilan. Ku?a je bila potpuno demolirana kao da se u njoj odigrala strašna bitka u kojoj su ?ak i elektri?ne instalacije iš?upane iz zidova.

Osim teorija šuplje zemlje, postoje i slu?ajevi u kojima ljudi i ?udni entiteti izlaze iz pe?ina, ili ulaze u njih, ne ostavljaju?i ni traga. Bio sam u Venezueli i istraživao takve pri?e, i naravno, trudio se do?i do svih pojedinosti, razgovarati sa svjedocima, no strah od ismijavanja skamenjivao bi ljude.

Evo kako o tome izvještava Raul S. Esteves za list 2001 iz Caracas, 8. svibnja 1976.: U sumrak, tijekom vožnje prema neotkrivenoj lokaciji, nešto zastrašuju?e se dogodilo. Vozili su se kroz samotan kraj bez ijednog stabla. Odjednom se tlo po?elo tresti, pojavila se pukotina iz koje je izronilo srebrno vozilo okruglo poput zvrka, vrte?i se kroz zrak i ostavljaju?i iza sebe trag zasljepljuju?e plavih iskri. Putnici, uko?eni od straha, mogli su samo svjedo?iti nevjerojatnom prizoru. Sre?om je tu ostala spaljena pukotina u tlu, pokazuju?i tragove polijetanja. Uz zajedni?ku suglasnost, mislili su da je najbolje da to više nikad ne spominju.

Mnoga mjesta imaju reputaciju da su misteriozna ili sklona ?udnim doga?anjima. Preko nekih takvih mjesta, domova prethodnih populacija, starosjedioci odbijaju prelaziti, pogotovo po no?i. Takva mjesta imaju reputaciju da na njima ljudi nestaju, ili da ih ona izlude, ili da se na njima pojavljuju zastrašuju?a ukazanja, ili pak da na njima ima ljudi vrlo razli?itih od obi?nog naroda. U brazilskim džunglama postoje na tisu?e ovakvih pri?a koje su vjerojatno tek puka fikcija. Me?utim, pri?e izranjaju iz velikih džungli svijeta što nas dovodi do shva?anja kako u svijetu još uvijek postoje mnoge misterije.

U svibnju 1976., u pe?inama peruanske provincije Bolivar, prona?ene su kosti ljudi viših od 6 stopa (oko 1,8 metara). Tako?er su prona?ene i dvije ogromne lubanje, jedna od njih imala je kosu dužine 5 stopa (oko 1,5 m). Antropolozi su odmah zapo?eli s radom, obzirom su, prema Abelu Vega iz arheološkoga muzeja sveu?ilišta Trujillo "nalazi od ogromnog zna?aja i opsega". Što je zanimljivo, a i u blizini tog podru?ja, "pleme divovskih bi?a", prema španjolskoj novinskoj agenciji EFE, "napalo je lova?ki tabor ranivši devet osoba i otevši tri žene", ali nikada više nisu vi?eni.

Pripovijetke poput ove obi?no ne izazivaju op?e uzbu?enje i vjerojatno su samo šuplje pri?e. Paradoksalno, znanost više zanimaju kosti nego kad se njihovi vlasnici pojave.

Naravno, ovi divovi nemaju ništa s NLO-ima.

Puno je zanimljivija izjava sudionika vješti?arske konvencije održane u Bogata-i u Kolumbiji, 1975. Prema njegovim rije?ima, u prostranstvima neistraženih džungli izme?u Paname i Kolumbije, postoje indijanska plemena u kontaktu s tajanstvenim plavokosim bijelcima koji izolirano žive na vrhu planine. Kada je prijeka potreba, plemenski poglavica, jedini kojem je dopušteno razgovarati s bijelim ljudima, odlazi na odre?eno mjesto i ?eka da se jedan od tih „gospodara“ pojavi. Kad poglavica ostari, "gospodari" odabiru mladca da ga zamijeni. Po povratku s njegovog osposobljavanja kod tih "gospodara", mladac je obdaren izvanrednim mo?ima koje ga obilježavaju kao novog poglavicu.

Oni koji ovo dovode u pitanje mogu avionom pre?i iznad tih neprobojnih džungli. Možete vidjeti duboke klisure gotovo okomitih stijena pokrivene zelenilom. Ako Bazen Amazone ostaje jedva istražen iako je posve ravan, zamislite kakva avantura je odlazak na teren gdje kanjoni udvostru?uju prepreke koje postavlja bujna vegetacija. Mogu li ti "gospodari" biti djelomi?no odgovorni za NLO-e? To je mogu?e, a sude?i prema naratoru pri?e, ?ak i vrlo vjerojatno, obzirom ih Indijanci smatraju bogovima sposobnima u?initi bilo što.

Ta stvorenja mogla bi biti preostaci Atlantide, ili Lemurije, ili neke druge super civilizacije koja je postojale u drugim vremenima na zemlji. Za mnoge su to samo legende, ali pažljivo ?itanje ?e dokazati da su više ?injeni?ne od eruditskih dogmi. Sve više i više rukom izra?enih metalnih predmeta pronalazi se u nevjerojatno starim slojevima stijena, milijunima godina starim prema znanstvenim izra?unima.

Dr. Francisco Aniceto Lugo, kojeg mogu opisati samo kao venecuelanskog genija kojem sam veliki dužnik, sustavno je razlagao na ovu temu u svojim knjigama, posebice u Izgubljenoj civilizaciji, te ?etiri velike kozmi?ke katastrofe. U tim knjigama, on otkriva ljudsku protohistoriju i baca svjetlo na mnoge opskurne aspekte koje drugi autori ostavljaju netaknutima. Ako takve bi?a još uvijek postoje, oni vjerojatno vuku podrijetlo, ili su bili utjelovljenja, Quetzalcoatla, Virachoche, Manco Capaca, Bochica, Mama Oello Huace, i drugih "bogova" pred kolonijalne Južne Amerike. Oni bi tako?er bili i u pozadini pozitivnih aspekta NLO-a, iako je njihova intervencija vjerojatno zasjenjena negativnim u?incima ostalih nevidljivih entiteta.

Doti?u?i se nakratko koncepta svemira kao prirodnog prebivališta takvih bi?a, podsjetio sam se ranije knjige u kojoj sam raspravljao na tu temu i citirao jedan a propos tekst svetog Pavla: "Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti… protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima." (Efežanima 6:12)

Ovaj tekst se izgleda odnosi na druge parafizi?ke entitete nabrojane ovdje koji se puno više upli?u. No, u svemiru, kao njihovoj drugoj o?evini, obje vrste bi?a mogu se dobro slagati poštuju?i se uzajamno jer su si ravnopravniji po znanju i snazi negoli ljudi.

U nebrojenim knjigama napisanima na temu NLO-a pronalaze se pri?e o amaterskim i profesionalnim astronomima koji su fotografirali kretanja ?udnih to?kica preko Sunca ili Mjeseca, ili, što je vjerojatnije, kroz gornje slojeve atmosfere. Ponekad ostavljaju utisak da se radi o formacijama golemih me?uzvjezdanih brodova koji se disciplinirano kre?u prema nepoznatoj lokaciji. Neki su bili fotografirani satima, pa ?ak i danima.

Klasi?an slu?aj bilo je promatranje prof. Jose Bonilla iz opservatorija Zacatecas u Meksiku, iz 1883. On je izbrojao 283 prostrana objekta koji su putovali izme?u Zemlje i Sunca. Slijede?i dan je fotografirao 116 objekata kojima je trebala minuta da prelete širinu solarnog diska. Te su fotografije preštampavane mnogo puta, ne samo u NLO magazinima, nego i u specijaliziranim astronomskim ?asopisima.

Nemogu?e je re?i koja vrst NLO-a su ti svemirski superbrodovi bili. Mogu?e su bili miroljubiv plutaju?i grad naprednih bi?a koja se ni najmanje ne zanimaju za nas i dolaze na Zemlju samo kada to odgovara njihovim potrebama. Možda su to misteriozni "mati?ni brodovi" koji nose desetke ili stotine malih tanjura bljuju?i ih u odre?eno vrijeme odre?enih dana kako bi zastrašivali zemljane i provodili zlo?ina?ke aktivnosti. Možda to nije bilo ništa više nego sporedna predstava postavljena od tih inteligencija kako bi navukli Bonillu da to ispri?a svojim kolegama znanstvenicima, stvaraju?i tako me?u skupinom ljudi ideju o dolasku vanzemaljaca.

U vrijeme revidiranja ove knjige (lipanj 1980.), svatko tko živi u Španjolskoj, i tko se potrudio pogledati no?no nebo, imao je priliku vidjeti tihi prelazak svjetala na velikim visinama; svjetala koja su izvodila stvari zrakoplovima nemogu?e, poput stajanja na mjestu ili kretanja unatrag. Baš ju?er sam poduže vrijeme promatrao jedno od tih svjetala. Tko su ta bi?a koje redovito prelaze naše nebo bez našeg dopuštenja ili ?ak bez da nas obavijeste o njihovoj prisutnosti?NLO-i kao vanzemaljci

Prihva?am mogu?nost da su izvor NLO-a vanzemaljski posjetitelji. Upustit ?u se u temu potpuno svjestan da sam mogu?e u krivu ili zaveden. Drugi aspekti NLO fenomena, mada jedva jasni, omogu?ili su mi da do?em do relativno sigurnih zaklju?aka, iako negativnih. ?ovjek zna što može o?ekivati. No, pravi ekstra-zemaljski aspekt iznjedrio je nebrojena razo?aranja. Pojavi nije za vjerovati.

Glavnini slu?ajeva, koji su prikazani kao vanzemaljski, nedostaje jedan odre?eni detalj koji bi ih rasteretio svrstavanja u ultra-dimenzionalno zemaljsku kategoriju sa svim njezinim negativnim implikacijama. Sudionici direktno uklju?eni u svaki slu?aj, manipuliranih umova od strane nevidljivih kontrolora, te nedostatke ne mogu jasno sagledati. Kada netko prou?ava NLO-e sa strane, pojavljuju se odre?ene pojedinosti ili konstante koje su se isticale i u drugim slu?ajevima, a na kraju se ispostavile kao potpuno "zemaljske" i negativne.

Postoje tri slu?aja koja su me navela da razmislim o mogu?nosti kako bi?a iz nekog drugog svijeta posje?uju nas sli?no kao što mi odlazimo na Mjesec. Ali ?ak i oni otvaraju pitanja na koja nikada nisam pronašao zadovoljavaju?e odgovore, a još se i podudaraju s izrazito ne-vanzemaljskim slu?ajevima.

Tri slu?aja na koje mislim su onaj s planetom UMMO, posrednik je Rafael Farriols; ve? spomenuti slu?aj s g. Castillom i njegovim nevjerojatnim epizodama; te onaj Eduarda "Billy" Meier-a u Švicarskoj, sa svojim impresivnim fotografskim dokazima.

Što se UMMO-a ti?e, ?itatelj može iz prve ruke provjeriti stvar u dvije knjige: UMMO - Drugi naseljeni planet (Another Inhabited Planet) Sesma Fernanda i Savršen slu?aj (A Perfect Case) Ribera Antonija i Farriols Rafaela. One sadrže zadivljuju?u logiku cijelog doga?aja, a objavama i porukama Ummita nedostaje glupavost manifestirana kod drugih kontakata: Baš suprotno, postoji niz znanstvenih podataka koji do sada još nisu ozbiljno razmatrani. Ono malo što su znanstvenici prou?ili, polu?ilo je iznena?uju?e rezultate.

Priznajem da su me se poruke i dokumenti Ummita (barem oni koje sam pro?itao) duboko dojmili i žalim što su ih oni u ?ijem su posjedu odbili objaviti. Bili bi vrlo korisni u ljudskom, filozofskom i znanstvenom pogledu. Nakon ?itanja ovog materijala bio sam spreman ponovo promisliti svoj stav o izvanzemaljskoj perspektivi. Nije nelogi?no da bi u ponašanju žitelja iz svjetlosnim godinama udaljenog zvjezdanog sustava Wolf II trebalo biti ?udnih aspekata. Lako mogu zamisliti njihovu želju da nas testiraju, znaju?i isto toliko malo o nama koliko i mi o njima. Me?utim, vrlo je neobi?no da bi entiteti iz toliko udaljenog mjesta trebali biti tako sli?ni nama.

Drugi slu?aj, onaj Enrique-a Castilla, zaslužuje pobliže promatranje obzirom je došlo do pravog kontakta. Postoje i osobitosti sli?ne onima za koje znamo da nisu dobronamjernosti E.T.-a.

Castillov prvi kontakt odigrao se u blizini Bogote. Nakon nekoliko preliminarnih razgovora u svemirski brod ušao je 3. studenog 1973., te se u njemu zadržao osam sati. U tom periodu brifiran je na savršenom španjolskom. Nešto potom, u par sekundi je prevezen na visoravni Perua gdje je ostao neko vrijeme. "Tamo", rekao je, "sam susreo ostalih 24ero ljudi koji su bili izabrani skupa sa mnom, i još njih 218 koji su u toj regiji miroljubivo živjeli s vanzemaljcima. Primijetio sam da su neka od tih bi?a govorila po sedam ili više jezika, i tamo nam je re?eno za tri velika doga?aja koje ?e zemlja doživjeti prije isteka stolje?a. Vanzemaljci koji žive na visoravnima Perua, na doslovno nepristupa?nom podru?ju, humanoidnog su izgleda. Neki od njih dosežu 9 stopa (oko 270cm) visine, nekolicina (oko) 180cm, te ostali izme?u 170 i 173. Najniži od njih mjere 162cm."

U beskrajnom potoku podataka koji je prešao preko Castillovih usana, pronašao sam jednu usputnu primjedbu koja je iznimno korisna u prou?avanju NLO-a, bez obzira na mjesto njihovo podrijetla:

"Gotovo svi ET-i s kojima sam kontaktirao su para-fizi?ki, odnosno, sposobni manipulirati elektromagnetski spektar i modulirati ga, upošljavaju?i razli?ite vibracije s kojima se u trenu mogu pojaviti ili nestati iz vidokruga. Najvažniji efekt kontrole spektra nije toliko ta nevidljivost-po-volji, nego sposobnost izvo?enja onoga što bismo mi nazvali ?udima."


5 - Smrt i ponovno ra?anje vjere


Ovo je poglavlje misao vodilja knjige kao i njezin najzahtjevniji dio. U njemu bih, na temelju parapsihologije i ufologije, htio i?i do korijena vjerskog fenomena. Iako daleko od kona?nog trebalo bi dostajati da se baci novo svjetlo na religijski fenomen.

S druge pak strane, mogu?e preusmjeri fokus prou?avanja NLO-a, na iznena?enje onima koji se nisu potrudili dublje ih istražiti, ili nisu svjesni njihovih faceta. Ovo mi se ne bi trebalo uzeti kao ikonoklasti?ki nagon ili pokušaj stvaranja problema. Poštujem sva?ija uvjerenja i bodrim ih da njima budu istinita (dokle god se ne kose s bitkama drugih).

U tom se smislu zdušno slažem s nobelovcem Hermann-om Hesse-om, autorom Siddharthe, kada kaže:

"Izbjegavam zbunjivati vjernike Crkve ili religijskih kongregacija. Jako je dobro, debeloj ve?ini ?ovje?anstva, da pripadaju Crkvi i ispovijedaju svoja uvjerenja, no oni koji joj okrenu le?a suo?avaju se s usamljenoš?u koja ih ?esto natjera da ?eznu za prijašnjim statusom pripadnika kongregacije.

Oni ?e tek na kraju shvatiti da su ušli u širu zajednicu, jednu nevidljivu, koja obuhva?a sve ljude i religije. Ona je siromašnija dogmama i nacionalizmima, ali ima udjela u bratstvu duha svih vremena, naroda i jezika. "

Isklju?ivo sam pokretan mogu?noš?u da podijelim sa svojim ?itateljima odre?ena istraživanja i dedukcije do kojih sam došao i koje, vjerujem, imaju veliku transcendentalnu važnost za budu?nost ?ovje?anstva. Daleko od toga da mislim kako sam ja jedini došao do takvih zaklju?ka.

Oni se, poput raspršenih kapi kiše koje nagovještaju oluju, mogu prona?i i u djelima drugih autora. Moja želja je kondenzirati mnoge od tih disperziranih naga?anja i ?injenica kako bi ?itatelju bili pregledni što je više mogu?e. Oni se toliko me?usobno razlikuju da ih je ?esto teško povezati.

Nadalje, moram priznati ?itatelju da iako su neke od tema obra?enih u ovom poglavlju naga?anja, druge su sasvim istinite, doduše ljudska izvjesnost ostaje relativna stvar. Ipak, možemo re?i da su istinske isto kao i neka uvjerenja za koja su drugi spremni život dati.

Na prvi se pogled zadatak povezivanja takvih naizgled razli?itih tema kao što su NLO-i, parapsihologija i religija ?ini suludim. To uklju?uje povezivanje ne samo NLO-a i parapsihologije, nego tako?er i kemije, biologije i fizike. To je oružje za mahanje onima zainteresiranima za održavanje statusa quo, i ostalima za nastavak jurišanja na vjetrenja?e, uz rije?i da su svi oni uklju?eni u ovu vrstu istraživanja ludi. Ako i je tako, mi smo sretniji od naših kolega iz ranijih stolje?a, jer oni nisu bili samo ismijavani kao lu?aci, nego i kao heretici - i spaljivani na loma?i.

Od ro?enja sam bio uronjen u religiju, sa svim dobrim i lošim koje ova izjava podrazumijeva. Moja je obitelj bila izrazito katoli?ka, a religijska uvjerenja i u?enja ozbiljno su se shva?ala. Ovo poštivanje religije i takav životni fokus odveli su me u bavljenje duhovnim vrijednostima koje navodno slijedi vjera. Od suspenzije mojih sve?eni?kih funkcija (za koju sam istinski zahvalan biskupima koji su je naredili), imao sam vremena zadubiti se u korijene vjere koju naslijedih od predaka, te po?eh otkrivati sumnjive podatke koji su me odveli na trag fascinantnih otkri?a. Bilo mi je neshvatljivo kako mogah biti slijep za stvari koje sam sada percipirao s jasno?om. Bilo je, me?utim, utješno znati da se mnogi drugi ljudi uvelike inteligentniji od mene nastavljaju ka?iti na ta zastarjela uvjerenja i dobrovoljno ostaju slijepi za krucijalne istine.

Prvo da pojasnim što se ovdje misli pod "religija".

Religija je shva?ena kao skup vjerovanja, zapovijedi, obreda i tradicija. "Vjerski Duh" je shva?en kao potraga i unutarnja ?ežnja zajedni?ka svim ljudima u odnosu na zagrobni život, na po?etak, na smisao i ultimativni kraj života.

Vjerski duh nadvisuje racionalno bi?e, a njegov izostanak mnogo govori o moralnoj i intelektualnoj evoluciji pojedinaca. Me?utim, religija, kako je gore definirana, prenosi mnoge dobre i korisne stvari pojedincima i društvu, no sadrži i mnoge lažne vrijednosti koje su štetne i za pojedince i za društvo. To vrijedi za sve religije.

Iako se povijest može kriviti za mnoge od mitova koji su stvoreni, ona je isto tako mnoge druge i srušila. Pod povijest mislim na intelektualnu disciplinu koja metodi?ki interpretira i prou?ava ljudski život kroz vjekove. Moderna povijest razbila je mit o papinskoj nepogrešivosti razotkrivši brojne Pape heretike, no za potrebe ove knjige više smo zabrinuti oko efekata parapsihologije i NLO-a nego oko skupa obreda i vjerovanja koje zovemo religija.

Što se parapsihologije ti?e, ona nam pruža ljudska objašnjenja za stvari koje religija smatra božanskim, a što nas navodi da preispitamo svoja uvjerenja. ?itavo polje ESP-a (vanosjetilna percepcija – op.prev.) je dobar primjer. Telepatija je op?eprihva?en koncept ovih dana, no prije samo par godina spadala je u podru?je ludila. Mnogi sveci koristili su svoje telepatske sposobnosti pri ?itanju skrivenih misli drugih ljudi, što je tuma?eno kao znak božanske naklonosti. Oni su vjerovali da ih "?udesa" dovode u kontakt s "drugom stranom" kojoj su ljudi oduvijek bili privu?eni. Termin "prorok" je uvijek bio okružen aurom religioznosti i veli?ine. Tko bi doista mogao prore?i budu?nost, ako ne Bog? No svake godine vidimo kako vidovnjaci natrpavaju stranice magazina i novina svojim predvi?anjima.

Me?u najistaknutija ?uda izvo?ena u životima ve?ine svetaca spada i ono simultanog postojanja (bilokacija – op.prev.), sposobnost da se istovremeno bude na dva ili više mjesta. Tako?er je ?esta i levitacija; kao i sposobnost u?initi da se predmeti pojavljuju i nestaju, sposobnost da se duže vrijeme izdrži bez hrane ili vode, dodirivati vatru bez ozljeda, zadobiti ozbiljne ozlijede i brzo ih zacijeliti, proizvoditi neopisive mirise (arome), na daljinu zaustaviti vozilo u pokretu, uzrokovati kišu nakon suše u neprimjerenim klimatskim uvjetima, te sposobnost stvaranja istih rana kakve su bile nanesene Kristu (stigme).

Danas se ova ?udesa nazivaju paranormalni incidenti.

Ona se doga?aju van religijskog konteksta me?u ljudima koji ni najmanje nisu religiozni.

Od svih tih ?uda, stigme o?ito imaju najreligioznije zna?enje obzirom se radi o reprodukciji tjelesnih ozljeda druge osobe nastalih Kristovim mukama i razapinjanjem. Na prvi pogled se ?ini kako za ovaj fenomen ne postoje objašnjenja van religijskog konteksta, no ipak postoje i ona ne-religijska. Postoje slu?ajevi u psihijatriji, psihologiji i parapsihologiji koji nas navode da vjerujemo kako su stigme posve prirodne. Eksperimenti koje su provodili doktori Binet-Fere, Podiapolski, Lechler, Janet, Burot, Mabille, Kraft-Ebbing, itd., na psihopatskim, histeri?nim, i neuroti?nim osobnostima, uvjerili su nas kako ?ista fiksacija na Kristove muke može na tijelu neke osobe proizvesti identi?ne tjelesne ozljede. U stvari, u više navrata su ozljede i rane stvorene prema nalogu doktora to?no na onim mjestima na koja bi ovi naveli svoje pacijente da fokusiraju pažnju.

U drugim religijama sli?ne ozlijede, ili stigme, ne reproduciraju rane Krista, ve? onih svetih likova koje vjernik želi obožavati ili oponašati. Islamski mistici, primjerice, reproduciraju rane koje je trpio Muhamed.

Ponizne molitvene procesije za prizivanje kiše, organizirane od strane Crkve u vrijeme velikih suša, poznata su stvar. Povijest nam govori da bi takve procesije ili trajale danima (dok atmosferski uvjeti ne bi bili zreli za oborine), ili pak prolazile nezapaženo od strane nebesa. U slu?ajevima kada bi se neo?ekivane padaline pojavile, ne bi bilo sumnje da se radi o božanskoj intervenciji budu?i je nemogu?e da voda pada s neba na dan bez oblaka. Tome, me?utim, nije tako. Dokaz za to pri?a je Charlesa Mallory Hatfield-a (1880-1958) koji je stotinama puta izazvao kišu, za honorar, u slu?ajevima koji su potvr?eni ne samo u ameri?kim, nego i u novinama drugih zemalja u kojima je prakticirao svoj nevjerojatan talent stvaranja kiše. ?ini se kako u tome nikada nije podbacio. O?ito je poznavao meteorološki zakon nama ostalima još uvijek nepoznat, iako Satya Sai Baba, o kojem ?u nešto kasnije, posjeduje istu mo?, što je u više navrata i dokazao.

?injenica da se parapsihologija nije puno bavila umjetnoš?u stvaranja kiše (vjerojatno nikad ni ne?e) ipak bi nas trebala navesti da se zapitamo nisu li ljudi, sposobni ?initi takve stvari, ustvari otkrili tajnu poput Mallory-a, prije negoli primili božansku pomo?.

Svjedo?io sam izazivanju kiše od strane nekih ?udnih likova, ali sam tako?er zabilježio i doga?aj koji još više zbunjuje: potpuno obla?no nebo o?iš?eno je mo?ima osobe okultnih sklonosti koja je k tome bila i prili?no na?itana. Od onda se pitam je li to bio prirodni fenomen ili izazvan ?arobnja?kom vještinom osobe.

Pre?emo li dalje na levitaciju ili van-tjelesna iskustva, tako?er možemo s pravom sumnjati u "božansko" porijeklo oba fenomena. Mnogi su sposobni biti na dva mjesta u isto vrijeme. Postoje slu?ajevi u kojima je dio osobe koji napušta tijelo jasno vidljiv i stvara postojane fizi?ke efekte. Mnogi od onih koji su sposobni izvoditi takva "?uda" tvrde kako nemaju neka odre?ena vjerska uvjerenja i ne vjeruju da je Bog izvor njihovih mo?i. Kad bilo tako, Bog bi ih posavjetovao u vezi toga zašto su po?aš?eni tako neobi?nim darom. Neki su sveci (me?u kojima se isti?e Sv. Joseph Cupertino) levitirali bez da su ikada saznali kako i zašto. Gotovo isto se dogodilo i meksi?kom fratru Antoniu Margil-u (18. st.). Jednog lijepog jutra, neki drugi je fratar ušao u njihovu crkvu i osjetio jak nalet vjetra sa zvonika. Kad je pogledao gore, vidio je kako se Antonio vrlo visoko raširenih ruku vrti poput zvrka. Takvo ponašanje se ne može smatrati vrlo razumnim. A opet, za Boga i njegove postupke pretpostavljamo da su razumni.

Upravo to je razlog zašto je "govorenje u jezicima" (glosolalija - izgovaranje niza re?enica bez smisla u hipnozi i pri psihi?kim poreme?ajima; vjerska ekstaza u krš?anstvu, zanesenja?ko govorenje nerazumljivo ?ak i govornicima istoga jezika – op.prev.) osumnji?enik, unato? hvalama sv. Pavla i njegovog prakticiranja u drevnoj Crkvi. Osumnji?enik je utoliko što si ja ne mogu zamisliti Boga kako izvodi toliko apsurdne i besmislene stvari poput šoua i mrmljanja u mikrofon publici koja ne može razumjeti trabunjanja osobe s iskustvom trenutnog gubitka razuma.

Jesu li to uobi?ajeni božji na?ini komuniciranja s nama, možda nas je ipak trebao obdariti druga?ijim umovima od ovih koje imamo, obzirom nam je smisao njegovog ponašanja totalno van pameti.

Vratimo se na fenomen simultanog postojanja. On se javlja kod ljudi koji su obdareni, ne nužno od Boga, odre?enim paranormalnim sposobnostima. Neki sveci su posjedovali tu prirodnu sposobnost, te se i koristili njome, zajedno s drugim talentima, u širenju Božje rije?i kako su je oni razumjeli. Danas shva?amo da je svetac, unato? njegovim ili njezinim prekrasnim ?udesima, itekako mogao biti u zabludi, a što uistinu i jest slu?aj.

S druge pak strane gledamo ljude koji izvode potpuno neobjašnjive fenomene pripisuju?i ih pomo?i nekog duha, a što se kosi s temeljnim krš?anskim u?enjima. Crkveni dužnosnici u tim slu?ajevima tvrde kako su takvi duhovi puka sotonina obli?ja za zavo?enje neopreznih. No, iscjelitelji, ?iji su životi primjerni i ?ija je vjera u Krista golema, ustraju na tome da Bog kroz duhove prenosi mo?i iscjeljivanja.

Isti ovaj argument može se upotrijebiti i protiv spiritizma. ?injenica da je neka osoba u stanju lije?iti ne daje joj za pravo da to odmah pripiše nekom duhu kada i drugi iscjelitelji ?ine isto i to pripisuju isklju?ivo unutarnjoj snazi. Mnogi se predaju "vjerovanju" kada su suo?eni s "nadnaravnim" ili "?udesima". Bog, duhovi, duhovni vodi?i, mali zeleni - svi iska?u kao objašnjenje.

Parapsihologija nam govori kako uzrok uop?e ne mora biti nadnaravan. Kada se uvjerimo da ustvari nije Bog iza ?udesa, to ne bi trebalo potkopati našu vjeru u Boga, nego vjeru u doktrine koje su ?udesa iznjedrila. Ne treba nas stoga iznena?ivati da se oni ?iji interesi po?ivaju u kontinuiranom promicanju doktrina i njihovih vanjskih struktura protive svim prou?avanjima i studentima. Mogu?e to oni, uvjereni u ispravnost vlastitog ponašanja, ?ine nesvjesno, ni ne pomišljaju?i da bi njihova unutarnja motivacija mogla biti nešto drugo.

Ta uvelike tajanstvena fenomenologija, prou?avana u okvirima Transcendentalne parapsihologije, prete?a je takvih novih razmišljanja. Ta se fenomenologija sastoji od:

* Svih vrsta ukazanja
* Onog što se smatra "spiritizmom"
* Ozbiljnih slu?ajeva demonske opsjednutosti i odre?enih opsesija
* Autenti?nog ?arobnjaštva, posebice crne magije
* Nasilnih poltergajsta s audio-vizualnim manifestacijama
* NLOa

Prevare, distrakcije i smetnje ozbiljnom istraživanju, tako?er spadaju u ovu fenomenologiju. Imaju?i sve to na umu, nastavit ?u se šire baviti temom i razotkrivati njene veze s religijskim pojavama. Pobliža analiza svih navedenih kategorija je suvišna; koncentrirat ?u se samo na važne aspekte nekih od njih kako bih otkrio što je u religijskim fenomenima istinsko, a što lažno.Ukazanja

Iako krš?anstvo ne temelji svoja vjerovanja na ukazanjima, ona su izvršila neporeciv utjecaj na njega. Kao što sam spomenuo ranije, jedan od naj?eš?ih na?ina kako se ti energetski entiteti pojavljuju sferi?ne su forme svjetlosti. Kada prou?avamo podrijetlo poznatih svetih mjesta krš?anstva, prvo saznajemo kako je na lokaciji bilo vi?eno veliko svjetlo, vatrena kugla ili luminozna sfera. Ta sfera po?ne preuzimati oblik nakon nekoliko dana pretvaraju?i se u lik lijepe dame ili sveca kojeg štuju u tom kraju. To i ne mora uvijek biti tako.

Gr?ki i rimski povjesni?ari opisuju takve vatrene kugle. U raznim citatima navode kako su tajanstvene sjaje?e lopte izazvale paniku me?u populacijom. Posjedujem rolu filma u boji snimljenog tijekom popodnevnog krštenja u Barceloni, u Španjolskoj. Na nebu se može vidjeti svjetlosna kugla veli?ine sunca kako izvodi nagle pokrete koji su kamermana ulovili nespremnog.

U prošlom stolje?u, blažena Ana Maria Taigi stalno je vi?ala vrst svjetlosne sfere u kojoj je mogla ?itati svjetske doga?aje iz prošlosti i budu?nosti. Kao štovalac Pape, bilo je potpuno prirodno da bi se sama trebala staviti u njegovu službu. U više je navrata pontifeks bio u mogu?nosti predskazati Napoleonov sljede?i prepad, obzirom je ovaj tih dana pustošio diljem Europe.

Ana Maria Taigi vidjela je sferu kao Presveto Trojstvo, ali za Subuda, indonezijskog mistika našeg suvremenika, sli?na sfera koja je letjela zrakom i njegovim tijelom nije imala takvu pripadnost. To jest bio Bog, ali Bog koji je njemu govorio posve razli?ite stvari. One koji vjeruju da je Subud obmanuti gubitnik iznenadit ?e saznanje da religija utemeljena na njegovim uvjerenjima ima poklonike na svim kontinentima. Ne treba ni re?i kako je Subud postao novi ?ovjek. Njegovo znanje i mudrost su se pove?ali i niotkuda je stekao mo? upravljanja ne samo bližnjima nego tako?er i prirodom. "?uda" i nova religija uslijedili su uskoro.

Luminozna sfera tako?er je bila prisutna i kod nastanka sveca zaštitnika Kube, Djevice od Ia Caridad del Cobre. Dvojca brodolomaca koji su bili njezini prvi svjedoci nisu vidjeli ljudski lik, nego "svjetlosnu loptu koja je klizila nad vodom" utjeruju?i im strah u kosti. Magazin iz 1971. citira dva ribara kako su gledali loptu svjetla koja se nošena strujom kretala ususret njihovom brodu. Imala je metar u promjeru i prošla je mimo ne uzrokuju?i nikakvu štetu osim lagane turbulencije vode. Što se to?no dogodilo kubanskim brodolomcima? Ima na desetke pri?a nalik ovoj samo što op?e postavke umova više nisu toliko prožete religijom kao u ranijim danima.

Kao dijete, Edgar Cayce je vidio vatrenu loptu ponad koje je stajala lijepa žena govore?i mu njegovu budu?nost. Obzirom je bio protestant a ne katolik, on ženu nije prepoznao kao Djevicu Mariju. Svejedno je Cayce dostigao slavu koju mu je predskazala.

Isto se može re?i i za Vicenta i Eladia Ojo Noriega (11 odnosno 12 godina starosti) iz panamskog grada Los Leones. Dok su 1974. prali rublje na potoku svjedo?ili su ukazanju visoke, pristale, crnokose dame u zlatnim sandalama. Njihova mla?a sestra Flora, koja je bila s njima, pobjegla je kada ih je dama pozvala da pri?u bliže. Dama se nastavila ukazivati savjetuju?i ih o lije?enju bolesti travama i biljem. Ne samo da su izlije?iti svoju smrtno bolesnu majku, nego su u svoje selo privukli više od 5000 ljudi u potrazi za ozdravljenjem. La critica, lokalne novine, objavila je podulje liste izlije?enih od strane dvojce dje?aka. Kao i u slu?aju Edgara Cayce-a, dje?aci nisu identificirali damu kao Djevicu Mariju.

Tu je još jedan zanimljiv detalj. Kad se dama po?ela ukazivati redovitije, dje?aci se nisu vratili ku?i. Roditelji i susjedi pokrenuli su trodnevnu potragu po brdima, farmama i klisurama u okolici, ali bez uspjeha. ?etvrtog su se dana de?ki vratili zdravi i veseli, tvrde?i da su zaspali na stijeni. Dama im se iznova ukazala, no ovaj put u društvu još jedne žene i dvojce muškaraca. Mazila ih je, ?astila poslasticama i vo?em, te ih povela na šetnju "skroz gore po oblacima".

Kada se fenomen ukazanja sagleda u cijelosti to bude od neprocjenjive pomo?i pri razjašnjavanju religijskog fenomena. Ipak, mora ga se istraživati s distance, bez davanja na težini jednom slu?aju nauštrb drugih, te anulirati njegovu mo? nad ljudskom psihom. Sasvim je razumljivo zašto se neupu?eni um bespogovorno pokloni iznenadnoj "nebeskoj" viziji. Vrijeme je da ?ovje?anstvo postane svjesno sila koje uprizoruju ukazanja, a ne da im podlegne.

Ukazanje nije pojava - u klasi?nom smislu te rije?i - ono nije "stvarno" poput ostalih stvari koje percipiraju o?i. Ukazanje je "prikaz" jedne postoje?e stvarnosti, stvarnosti zamaskirane "prikazom". Dobar primjer bi bio prometni znak na kojem piše UZAK MOST. Unato? tome što na njemu piše, znak ni na koji na?in nije UZAK MOST sam po sebi, nego signal da uski most negdje ispred doista i postoji.

Ovdje je razlika u tome da dok svatko shva?a kako prometni znak nije uzak most, ukazanje se pretvara da jest autenti?na stvar, a u stvarnosti je potpuno druga?ije. To je razlog zašto su ukazanja fundamentalno obmane i ne može se u njih vjerovati.

Sljede?i principi mogu biti izvedeni iz beskona?nog broja ukazanja iz svih religija, prostora i vremena:

* Fenomen jest stvaran. Nešto se odista doga?a, iako ne baš ono što ?ujemo ili gledamo.

* To je fizi?ki fenomen kojim vladaju nepoznati zakoni.

* On mijenja normalnu uporabu mozga i osjetila, dovode?i ih u zabludu.

Slijedom toga, pomo?u ukazanja se ne može ništa dokazati, obzirom mozak nije u stanju doku?iti što ona stvarno jesu.


?uda

Ukazanja obi?no prate ?uda. Tako?er je istina da oni koji su svjedo?ili prvom ?esto budu osposobljeni za izvo?enje ?uda, što ?e re?i, stvari idu izvan norme. Neki budu darovitiji od drugih.

Parapsihologija ne poštuje teološku definiciju ?uda da su to narušavanja prirodnih zakona od strane Boga ili nekih od njegovih agenata. Parapsihologija zna da je to samo narušavanje zakona poznatih ljudima, koji su pak samo mali postotak svih kozmi?kih zakona. Osim toga, ne priznaje Boga kao izvor tog fenomena.

Kako bi osporili ?uda koja Crkva smatra reafirmacijom krš?anske dogme, parapsihologija ukazuje na ?uda iz drugih religija koje nemaju veze s krš?anstvom. Kanadski psihijatar Ian Stevenson, bivši dekan psihijatrijskog odjela na Sveu?ilištu u Virginiji, u izdanju žurnala ameri?kog društva za istraživanje psihe iz srpnja 1972., prepri?ava sljede?e ?udo. Dogodilo se to u selu Degaon, južno od Bombay-a:

"Swami Krishnanand, autor nekoliko knjiga na temu paranormalnog, povukao se u selo Degaon s namjerom da se odmori i nastavi svoj rad u miru. Na?uo je kako mještani raspravljaju o mo?ima Radhike, žene koja je navodno vještica. Tu i tamo je hrana u domovima ljudi znala nestati da bi je kasnije pronašli u Radhikinoj ku?i. Mještani su time bili jako uzrujani, pa su zato odlu?ili napraviti pakt s njom; ako ona obe?a da ne?e koristiti svoje ?arobnjaštvo kako bi im krala hranu, oni ?e joj zauzvrat osigurati dnevni obrok. Pristala je.

Regija obiluje škorpionima ?iji su ubodi vrlo bolni, a budu?i da je bio obi?aj da hodaju bosi, mnogi ljudi svaki dan budu ubodeni. Sre?om, Swami Krishnanand razvio je metodu lije?enja takvih rana. Premda magi?no, svejedno u?inkovito ublažava bolove i zacjeljuje punkcije precrtavanjem odre?ene slike preko ozlije?enog uda. Radhika je jednog dana zadobila jedan takav škorpionski ubod, zbog ?ega je potražila pomo? Swami Krishananda. On joj je rekao da je ne?e izlije?iti, ako ona njemu na o?igled ne demonstrira svoje paranormalne mo?i.

Isprva je odbila, ali je bol bila toliko jaka da je napokon popustila njegovom zahtjevu. Swami ju je zatražio uzorak onoga što se kuhalo u ku?i udaljenoj 35 metara (a gdje je bio pozvan za ve?eru). Radhika se koncentrirala, promrmljala nekoliko rije?i, i Swami je promatrao kako dvije lepinje sli?ne pala?inkama klize?i kroz zrak slije?u njemu pred noge, dodiruju?i tlo tiho i bez mrvljenja iako su od brašna i prili?no meke. Ku?a u kojoj su se oni nalazili bila je ogra?ena 180 cm visokom ogradom i Swami je mogao vidjeti kako poga?e prelaze preko ograde. Palo mu je na pamet da bi ih netko mogao dobacivati preko, pa je zatražio Radhiku da u?u u ku?u (do tog trenutka su se nalazili na dvorištu). Tu ju je zamolio da ponovi podvig. Radhika se opet koncentrirala i Swami je svjedo?io kako još dvije lepinje dolije?u kroz vrata i tiho se prizemljuju kod njegovih nogu. Da bi to postigle, poga?e su morale preletjeti preko ograde i zatim, spuštaju?i se u?i u ku?u. Swami ju je zamolio da natjera poga?e, koje se zovu puranpuris, da plešu po zraku. Isko?ile su s pladnja i zaplesale. Swami je tada podigao mali metalni kontejner i zamolio je da ga napuni mlijekom krave koju su muzli 40 metara dalje. Radhika ga je poslušala i mali spremnik se napunio baš kad je farmer primijetio kako se sadržaj njegove kante smanjuje. Ni u jednom trenutku Swami nije vidio da mlijeko leti zrakom – to se jednostavno dogodilo. Nekoliko minuta kasnije dotr?ali su do njegove ku?e ljudi u potrazi za poga?ama koje je Radhika „od-duhovila“. Swami im je objasnio da je ona to u?inila na njegov zahtjev. "

Što ?emo s takvim slu?ajem? Moja prva pomisao bila bi da je to prijevara, obzirom ne spada pod definiciju takvih fenomena - spontana ponavljaju?a psihokineza – jer Radhika to može u?initi po volji. No, svejedno je stvaran.
Koja doktrina baštini ovo ?udo? Nijedna. Radhika to ?ini iz osobnih interesa, a ne da bi nešto dokazala. Njeno objašnjenje je da njezine mo?i dolaze od duha koji joj tako?er pomaže i u drugim stvarima. Hinduizam propovijeda vjerovanje kako neki duhovi "posu?uju" tijela smrtnika da bi mogli uživati u zadovoljstvima koja su doživjeli dok su bili živi. To je oblik privremene opsjednutosti. U zamjenu za usluge dobivene od živih, duhovi ih obdare odre?enim mo?ima. ?ini se da je u slu?aju Radhike to objašnjenje.

Ako je tome tako, onda je ovo još jedan primjer ne-krš?anskog "?uda". Ako nije tako, mi još uvijek nismo u mogu?nosti re?i da Bog na bilo koji na?in pomaže Radhiki. Naš zaklju?ak je stoga da Bog ne stoji iza nikakvih ?uda. Nadalje, ne postoje takve stvari kao što su ?uda, i ono što se zapravo doga?a je da su ljudi poput Radhike svjesni odre?enih zakona koji im omogu?uju spektakularne rezultate.

Ako su ?uda znak božanskog odobravanja odre?enog vjerovanja ili ponašanja, autenti?ni spiritizam može ra?unati na takvo odobravanje obzirom stvara svakojaka ?uda. Pre?emo li dalje na magiju, susre?emo sli?nu situaciju. Odmah se pojavljuju "?uda", ali ih Crkva lako može objasniti: to su vražji trikovi. Ovo je prejednostavno objašnjenje, obzirom je vrag samo još jedna teološka tvorevina koju okrivljuju za gadosti koje se ne može pripisati Bogu.

Dobar dio magije su projicirane mentalne sposobnosti nekih ljudi, ali postoje aspekti koji jasno nadilaze osobne sposobnosti. ?ovjek bude zadivljen kada se suo?i s enormnim mo?ima koje neki posjeduju, i ne može si pomo?i a da se ne upita koja ne-demonska sila stoji iza toga. Isusova?ki parapsiholog, Gonzales Quevedo, opovrgava magiju, ali su njegova objašnjenja nedostatna pri objašnjavanju odre?enih kompleksnih doga?aja.

4. prosinca 1976. mlada žena s inicijalima M.A.P., internirana je u poliklini?ki centar Santo Domingo u Dominikanskoj Republici. Stan joj je bio stavljen na vjetrometinu doga?anja u rasponu od misterioznih pljuskova kamenja i boca do ?udnih svjetala i naglog pokretanja predmeta. Jednom je prilikom mladoj ženi na le?a pao povelik ormar, a stol i stolice u prostoriji su se prevrnuli. Slika Djevice Marije pala je sa zida bez ikakvog razloga i nepoznata sila u komadi?e je smrvila metalno raspelo. Njoj su po?ele iz desne ruke izrastati metalne igle i pribada?e od nekih dva in?a (5 cm) dužine, sli?no kao i u slu?aju Lucrecie Marije Juario iz Brazila. U oba slu?aja su vrhovi iglica virili iz kože, eliminiraju?i time bilo kakvu mogu?nost samostalnog umetanja. U oba slu?aja su se odigrali neuspješni pokušaji otmice od strane coprnjaka, a vješti?arenje je uobi?ajena praksa u oba kraja.

Ja ne mogu dokazati da su ovi slu?ajevi djela sila koje su žrtvi nepoznate u ništa ve?oj mjeri negoli objasniti slu?aj pacijenta iz bolnice u Honolulu-u, iz 1968. Unato? što je bio pod ekstenzijama i s metalnim šipkama provu?enima kroz nogu da mu drže kosti na mjestu, ?ovjek je rekao dežurnom kako ima dogovoren pono?ni sastanak s "vanzemaljcima". U pono? je doista nestao iz kreveta, ostavljaju?i iza sebe samo utege i metalne šipke. Sveop?a bolni?ka potraga nije ga pronašla. Sat vremena kasnije pacijent je opet bio pod ekstenzijama s metalnim šipkama natrag u nogama.

Kako god bilo, Radhika se koristi svojim duhovima, magi?ari bacaju uroke, spiritisti se služe svojim vodi?ima, parapsiholozi koriste mentalne energije, a teolozi se služe Bogom. Crkva se ni sa kime od ostalih ne slaže, ali svi oni nose svoj udio sli?nih ?uda, i u ve?em izobilju negoli Crkva. Teolozi su natjerali Boga u takmi?enje s duhovima, vragovima i mrtvima, što baš i nije odraz poštovanja.

Bog ne intervenira tako olako u svjetovna posla. Bio je razvla?en uokolo od strane teologa svih religija kako bi ih podržao u njihovim tvrdnjama. Isprva su ga pretvorili u marionetu svog filozofijskog „filozofiranja“, a kasnije u suu?esnika njihovih svetih ratova. Židovi su ga natjerali na pokolj Amoni?ana, krš?ani na pokrštavanje Indijanaca porobljavanjem, a muslimani na razvaljivanje krš?ana u ime džihada, a za to vrijeme Bog se bavio proizvodnjom ?uda.

U minula vremena ?uda su bila monopol Crkve kojim se administriralo prema ?eifu. Danas je ta kontrola iskliznula iz crkvenih ruku u one Reutersa, Associated Pressa ili EFE, i kad god se nešto "neobi?no" dogodi, to bude objavljeno u novinskim agencijama bez obzira na religiju.

Svatko tko želi vidjeti prava ?uda, ?ak i ona prema definiciji Crkve, samo treba posjetiti gradi? Puttaparthi, na pola puta izme?u Hyderabada i Bangalorea u Indiji, i stati u red sa stotinama tisu?a poklonika koji ?ekaju da vide Sathya Sai Babu, 54 godišnjeg (odnosi se na 1980.g. Sathya Sai Baba 23. studenog 1926. - 24. travnja 2011.- op.prev.) ?ovjeka kojeg milijuni smatraju za inkarnaciju Boga. I Sai Baba to isto tako vidi. Njegove ruke mogu materijalizirati što poželi, ne samo "vibhuti", vrst ljekovitog pepela, nego i predmete od zlata i dragulje. Arnold Schulman, režiser filmova kao što su Ljubav s potpunim neznancem i No? kad je nastao striptiz, od Sai Babe je primio prsten na kojem je bila emajlirana Babina slika opto?ena sa 16 bijelih kristala. Nije ga izvadio iz kutije nego mu se, posolivši žustro po zraku, samo pojavio u ruci. Pri povratku u SAD, Schulmanu su carinski agenti rekli da je prsten bezvrijedan. Dao je da ga pregledaju najbolji procjenitelji njujorškog muzeja umjetnosti Metropolitan. Njihova pisana presuda je kako je prsten od 18 karatnog zlata sa emajlom, opto?en sa 16 bijelih safira.

Sai Baba mu je rekao da ne?e imati problema s carinicima. ?itatelj isto tako može sam prosuditi dali je još jedan slu?aj Arnolda Schulmana ?udo:

Poznati znanstvenik mi je ispri?ao kako je putovao s Babom na plažu u južnoj Indiji. Baba se nalazio na obali okružen sa 400 ljudi. Stajao je na pijesku dok su se valovi valjali na udaljenosti od 10-12 metara. Pogledao je more i rekao: "Zvali ste me. Koja je vaša želja?"

Dotad mirna voda iznenada mu je krenula ususret, ali samo na tom dijelu plaže gdje je stajao. Valovi su mu okupali noge (?in namijenjen isklju?ivo najvišim indijskim dostojanstvenicima). Voda mu je u potpunosti obujmila noge i kad se povukla ostavila je za sobom prekrasnu dijamantnu ogrlicu, o?ito vrijednu milijune rupija. Svi smo to na vlastite o?i vidjeli.

?itatelj gladan još ?uda može se zaputiti do mjesta u Indiji gdje su ona proizvod islama (sufizma, to?nije), a ne hinduizma. U blizini grada Poena, na putu za Sataru, nalazi se grad Shivapur. U ovom gradu se nalazi džamija posve?ena dervišu Qamar Ali-u, pred vratima koje se nalazi kamen težak 55 kilograma. Nekoliko puta dnevno vjernici stanu oko kamena u skupinama od jedanaest i dok izgovaraju ime svetog derviša, doti?u ga kažiprstom. Kamen se podigne na dva metra visine, kratko se zadrži, a zatim nježno spusti na zemlju. To?no jedanaestero ljudi mora stajati oko kamena ili se ?udo ne?e odigrati. Svrha takvog ?uda je nejasna, ali tko može uvjeriti poklonike da se ne radi o Bogu koji potvr?uje u?enja svetog derviša?

?uda nikada nisu bila krš?anski monopol unato? tome što su teolozi govorili. Sai Baba tvrdi da je reinkarnacija Shirdi Sai Babe, koji je umro 18 godina prije njegovog ro?enja. Ako je definicija ?uda krš?anske teologije to?na, Bog bi trebao podržavati reinkarnaciju.

Napravimo sada još jedan korak u našoj potrazi za korijenima religijskog fenomena. U?init ?emo divovski korak pre?acem kroz fenomen NLO-a. Ironi?no, mnogi ljudi misle kako su im NLO-i promijenili na?in percepcije ne samo religije ve? i samog života. I sebe ubrajam u njihove redove.

Ako nas je parapsihologija, kroz prou?avanje ?uda i ukazanja dovela do novog pogleda na religijske dogme, ufologija nas vodi do izvora religijskog fenomena: Boga, ili to?nije re?eno "Bogova", koje vidimo u svim svetim knjigama, uklju?uju?i i našu Bibliju. Velika pogreška Biblije bila je pretvoriti jednog od tih bogova - Jahvu, zaštitnika Hebreja - u univerzalnog Boga svemira. Ne treba nas stoga iznena?ivati kako mu se narodi koje je uništavao ili ignorirao odbijaju pokloniti i 3500 godina nakon njegove prve manifestacije.

Postoje sekundarni aspekti ufologije koji fasciniraju i na pogrešni put odvode amatere. Moramo ih pustiti da nastave pokušavati saznati s kojeg planeta stižu posjetitelji, koji pogonski sustav koriste, kakve su im civilizacije, i izvla?iti statistike iz oblika njihovih vozila i mjesta slijetanja. To su sve korisne aktivnosti i mogu baciti poprili?no svjetla na fenomen, ali postoje puno zanimljiviji aspekti koji nam mogu pomo?i u razumijevanju naših vlastitih života, našeg porijekla i našeg mjesta u svemiru. To?nije, što god pomogne da dešifriramo labirint u koji je zarobljena naša ideja o Bogu.

Prvo moramo dobro pretresti karakter i namjere misterioznih likova koji prate NLO-e i zašto je njihovo ponašanje toliko erati?no, nepredvidivo, neujedna?eno, nelogi?no, i toliko optere?eno "religijskim" konotacijama.

Oni koji vjeruju kako je religija ništa više od pokušaja da se objasne sve nepoznanice ovog svijeta, ne?e biti uznemireni ovom usporedbom religije i NLO-a. Oni koji ih smatraju razdvojenima stvarima ?e razumljivo biti znatiželjni ili uznemireni.

Mogu li se povu?i paralele izme?u to dvoje? Da - mnoge. Religija nema objašnjenja bez ufologije. Kada sam prvi put po?eo sumnjati u ovo, mislio sam da su NLO-i manifestacija religijskog fenomena. Sada shva?am da je obrnuto. Religijski fenomen povezan je s našim idejama o Bogu i s našim ponašanjem prema njemu. NLO fenomen nas dovodi do samog uzroka naših ideja, i na neki na?in, do Boga osobno. Me?utim, Bog kojeg susre?emo je majušan neki, uzrok naših nastranih poimanja transcendentnih stvari. NLO-i nas zatim potaknu da potražimo velikog Boga, pravog Boga, kozmi?kog Boga kojeg ?e budu?e generacije štovati.Religijski fenomen nasuprot NLO-fenomena

O sli?nostima izme?u religije i ufologije raspravljalo se kroz cijelu ovu knjigu. U svojoj prošloj knjizi, Parapsihologija i religija, posvetio sam jedno poglavlje paralelama izme?u demonskih manifestacija i odre?enih aspekata NLO-fenomena. Neki su tada pogrešno povjerovali da sam poistovjetio NLO-e s demonima. Sve što treba zaklju?iti je kako ja vjerujem da ono što Crkva naziva demonima vrijedi za odre?ene NLO-epizode.

Ovo je samo jedan od mnogih aspekata u kojima postoji o?ita veza izme?u to dvoje. U drugim primjerima je ova paralela još o?itija. Ponekad su doga?aji prvotno religijski, a paranormalne pojave budu samo sporedne. Ponekad je istina suprotna: zapo?ne paranormalnim fenomenom, a religijska manifestacija ga slijedi u stopu.

Tijekom poplave NLO-a u Portoriku 1972.-74., koja se, kao i uvijek, odigrala na jugozapadnom kutu otoka, tako?er je bilo i drugih fenomena: NLO-i vi?eni na nebu, posebice no?u; nestanci na moru (ne treba zaboraviti kako Portoriko ?ini jedan od uglova Bermudskog trokuta); ogromne neobjašnjene eksplozije iznad dvaju gradova; velik broj uginulih životinja isisane krvi; pojavljivanja ?udovišta, kako krilatih, tako i kopnenih; požari u domovima na koje bi te "ptice" sletjele; te pojavljivanja, u javnosti, individua u novoj odje?i nepoznatih materijala koje raspravljaju ekološke i moralne teme.

U isto vrijeme aktiviraju se i odre?eni religijski fenomeni: Naša gospa od Sabana Grande (koja se pojavila ?etrdeset godina ranije na jugozapadnom rtu otoka) ponovo po?inje „izvoditi ?uda“; masa ponovo kre?e u posjet ?udesnom vrelu; na mnogim lokalitetima slike Krista i Djevice Marije po?inju krvariti, a slika Krista pojavljuje se u gradu Adjuntas projicirana na zavjesu crkvenog oltara (u samom fokusu NLO-aktivnosti). Postoji mnogo svjedoka ovog doga?aja, uklju?uju?i i sve?enika. Slika se zadržala nekoliko sati.

O?ito je kako ih novinari koji su izvještavali o tim doga?ajima nisu ni pokušali povezati. A što je zanimljivo, povezane pri?e su se znale istog dana pojaviti na istoj stranici.
Da su se takva doga?anja odigrala samo u Portoriku i nigdje drugdje, ja bi ih prvi smatrao ?istom slu?ajnosti, no ova vrsta istodobnog pojavljivanja doga?a se cijelo vrijeme u raznim dijelovima svijeta.

U selu Ladeira do Pinheiro (Portugal) fenomen je u osnovi religijski i centriran oko žene-mistika imenom Maria de Conceicao. Bilo je svih vrsta ?uda. U šesnaest slu?ajeva je proro?ica podignuta uvis nestaju?i me?u oblacima poduži period. Hostije su padale s neba, ili joj se niotkuda pojavljivale u rukama. Raspelo je prolio obilne koli?ine krvi. Na po?etku dugog razgovora koji sam vodio s njom (tijekom kojeg sam, isto tako, imao snažan osje?aj da mi ?ita misli) vidio sam da se ?udno leluja. Odjednom je posko?ila na stolicu s koje je stoje?i razgovarala sa mnom više od jednog sata. Moj dojam je bio da je osjetila kako po?inje levitirati, i da bi to prikrila, sko?ila je na stolicu. To nije bio prvi put da se susre?em s mistikom koji pokušava prikriti "nebeski" dar.

Istovremeno s „?udima“ Ladeire zbila su se i sva mogu?a vi?enja NLO-a. Imam dvije no?ne snimke, iz tog vremena, NLO-a koji su zasjenili pun mjesec. Naravno, Maria i tisu?e onih koji su se sjatili u Ladeiru, vide sve ove fenomene kao božje znakove potvrde svih religijskih vjerovanja o Ladeiri.

U Garabandalu (Santander, Španjolska) brojna vrlo zna?ajna ukazanja dogodila su se izme?u 1961. i 1970. "Djevica Marija" i "Arhan?eo Mihael" opetovano su se ukazivali ?etirima djevojkama iz planinskog zaseoka. Paralela, koje opet mogu biti povu?ene s NLO-ima, ima u izobilju:
* Crveno svjetlo na nebu u pratnji Djevice Marije vi?eno je u nekoliko navrata. Tako?er je vi?eno i pomicanje zvijezda.
* Stopala Djevice Marije moglo se vidjeti u "kosmatoj crvenoj zvijezdi"
* Conchita (jedna od djevojaka) je okružena o?evicima primila pri?est od an?ela. No, bila je to neobi?na pri?est obzirom je hostija bila prili?no izdašna i nije izgledala normalno. Li?ila je pala?inkama koje ljudskoj djeci daruju vilenjaci i vile.
* Djevica Marija pokazala je prema crvenom svjetlu na nebu i rekla: "U tome do?oh posjetit te".
* Djevojke su stale izvoditi erati?ne pokrete, vrlo nalik onima NLO-a.

Vrijedi još spomenuti kako je glavni suradnik Marie de Conceicao na smrt izudaran od poklonika Fatime (17 km udaljene), jer su vjerovali da je Ladeira demonski trik za izrugivanje i rušenje vjerodostojnosti velikog ?uda u Fatimi. Proro?ica je u napadu ostala bez prednjih zuba.

"An?eo bi nas zamolio da se vratimo nakon što nas je prvo odveo u planine, pa opet dolje, pa oko ili kroz grad do crkve i ponovo na brdo."
"Djevojke su se njihale na na?in kako se klate NLO-i."
"Djevojke su se pomicale s jedne na drugu stranu na apsolutno zapanjuju?e na?ine... sli?no kako se izokrenuto zvono ljulja na sve strane. Kada se to doga?alo bile su iznimno uplašene. Jacinta je bila prva. Maricruz, vidjevši je kako se njiše, ispružila je ruke da ne padne. Mariloli je uzaludno posezala za ne?im za što bi se uhvatila kad je došao njezin red."

Ovi podaci su izva?eni iz knjige „Garabandalski mit“(The Myth of Garabandal) isusova?kog sve?enika Warsawski Jose-a. Priznaju?i realnost fenomena koji su se dogodili, on ih pripisuje ?avlu. Njegovo istraživanje je besprijekorno i sasvim logi?no; on je ?ak i u pravu kad dolazi do takvog zaklju?ka. Ono što ga poništava, njegovo je krivo poimanje ?avla na kojem bazira svoj zaklju?ak. Garabandalski "vrag" nije ono što vele?asni Warsawski misli da je.

Unato? u osnovi religijske prirode garabandalskog incidenta, ufološki aspekt jasno se o?ituje u detaljima tipi?nim za izvanzemaljsku kazuistiku. Potankost o medaljama i krunicama "?udnog sjaja i neobi?na mirisa" jedan je od njih.
To bi trebalo biti više nego dovoljno za potvrdu simbioze izme?u oba fenomena, no bilo je još nekih naknadnih razvoja situacije, a ja sam, istraživa?u Calderon Fernandu, dužan te podatke: "seljaci s druge strane planine Garabandal govore da su vidjeli napravu“ kako ide u zrak i u zemlju. Glavni seoski pastir nestao je kratko iza pod misterioznim okolnostima, a neka djeca su u pe?inama vidjela patuljke koji su im utjerali strah u kosti. Odbili su se vratiti na lokaciju. Nisam bio u mogu?nosti potvrditi ikoji od ovih doga?aja, ali ako su se stvarno desili, bili bi u skladu s onim što se drugdje doga?alo.

Konstante koje su se odvile jedna za drugom, me?utim, apsolutno su istinite. Mladi isusovac preminuo je u automobilu vra?aju?i se iz Garabandala. Umro je u svom sjedalu bez ijednog o?itog uzroka osim šoka izazvanog onim ?emu je svjedo?io. Biskup dijeceze neobjašnjivo je preminuo za volanom svog automobila. Ovo se desilo ubrzo nakon što je javno objavljena nota u kojoj je diskreditirao ukazanja. ?ak i više je zanimljiva ?injenica da je umro na blagdan sv. Arhan?ela Mihaela koji se pojavio kao jedno od ukazanja.

Njema?ki turist koji je otišao u Garabandal iz znatiželje, i koji je postavljao neprili?na pitanja o djevojkama izazivaju?i time poprili?no gnjeva, tako?er je iznenada preminuo.

Španjolska ima dvije regije povijesno poznate kao glavni centri vješti?jeg zanatstva. Jedan je baskijska Navarre regija (Zugarramurdi, Berroscoberro) koja grani?i s Garabandalom i na neki na?in ga obuhva?a. Ova je regija preplavljena vi?enjima NLO-a, ako ?emo suditi po novinskim naslovima. Na lokalitetu Ezquioga, koji je dijelom tog podru?ja, bilo je ukazanja nalik onima u Garabandalu prije svega par godina. Vrijedi napomenuti da su djeca uklju?ena u cijelu stvar predvidjela smrt sve?enika (budu?eg biskupa Ovieda) koji je bio protiv ukazanja. Umro je u prometnoj nesre?i dvije godine kasnije.

Lourdes isto tako spada upravo u ovu regiju, koju presijeca BAVIC linija i gdje su tako?er locirane i neke pretpovijesne špilje. Prije nekih 10.000 godina stanovnici tih špilja ostavili su u kamenu detaljne crteže NLO-a s prozorima, vratašcima, itd. Ova regija je, kako se ?ini, oduvijek bila sklona okultnim pojavama. Forme koje ove pojave preuzimaju sekundarnog su zna?aja.

Druga španjolska regija poznata po svom vješti?arenju je pokrajina Seville s okolicom (Aznalfarache, Aznalcollar). Prema tradiciji, sve vještice Španjolske okupe se jednom godišnje u gradu Seville. U posljednje vrijeme podru?je bilježi više NLO-vi?enja negoli ostala na Iberijskom poluotoku. Kako bi upotpunilo sliku, poznato ukazanje Djevice Marije iz El Palmar de Troya (pokrajina Sevilla) tamo se odigralo. Postala su galopiraju?a glavobolja crkvenim vlastima. Ukazanje je zapo?elo s uobi?ajenim svjetlima i luminoznim sferama. Svi garabandalski fenomeni ponovili su se u El Palmar de Troyi – ?ak i automobilska nesre?a u kojoj je glavni vidjelac, ?ovjek po imenu Clemente, izgubio oba oka.

Kad smo ve? na temi nesre?a i bizarnih smrti povezanih s fenomenom, ?itatelj bi trebao znati kako su ?etiri biskupa uklju?ena u poznato ukazanje iz La Salette (Francuska, 1846.), a koji su mu se protivili, skon?ali tragi?nim i misterioznim smrtima, detaljiziranima u knjizi „Proro?anstva“ (The Prophecies), Walter-a Widler-a.
Mons. Ginovilhac, biskup Grenoblea, koji je proro?icu na silu strpao u samostan da je ušutka, umro je polako u umobolnici. Njegov nasljednik, mons. Fava, prona?en je mrtav na podu, nag, stisnutih šaka i prevrnutih o?iju.

Biskup Gilbert od Amiensa, bivši biskup Bordeauxa, rekao je kako je tajna La Salette ništa više od mreže laži i pretjerivanja. Ubrzo nakon toga, 6. kolovoza 1889., prona?en je mrtav na podu svoje sobe. Tijekom pogreba, njegov lijes pao je sa stalka bez ikakvog o?itog razloga. Pariški biskup Darboy, u jalovom pokušaju da iskam?i tajnu Djevice Marije od Maximina, jednog od dje?aka sudionika, na uvredljiv na?in kazao je djetetu: "Gospine rije?i su gluposti, tako i tajna mora da je jednako glupa." Dje?ak je odgovorio: "To da sam ja vidio Blaženu Gospu, istinito je isto koliko i to da ?ete vi biti pogubljeni prije nego li tri godine pro?u". 24. svibnja 1871., manje od tri godine nakon doga?aja, Darboy je izrešetan mecima tijekom ustanka u Parizu.

Još jedna od paralela izme?u NLO-a i religijskih fenomena su predvi?anja katastrofa i iznenadne smrti onih koji su s fenomenom povezani.

Što se predvi?anja katastrofa ti?e, cijeli kultovi i religije su ro?eni pod lažnim izgovorima kako dolazi kraj svijetu, jedno vjerovanje koje ?esto dolazi u društvu s vizijom ili ukazanjem. Mormoni, Jehovini svjedoci i Adventisti su nam najpoznatiji. Utemeljitelji potonjih, unato? tome što bi njihovi u?enici mogli re?i, bili su potpuno uvjereni da ?e do?i kraj svijetu još za njihovih života. Dan je i to?an datum velike katastrofe, ali ništa se nije dogodilo. To ni mrvu nije umanjilo vjeru u?enika. Odani sljedbenik izna?i ?e objašnjenje zašto svijet nije okon?ao.

Sedamdeset godina ranije nešto je sli?no obmanulo i adventiste. U ve?ernjim satima 22. listopada 1844., uzvisine Massachusettsa bile su popunjene sljedbenicima Williama Millera, "proroka" kojem je Bog rekao da ?e to doista biti kona?na no?. U zoru su se vjernici vratili domovima napuštenim prethodne ve?eri. Njihova vjera u Millera ni na koji na?in nije popustila. Drugi u?enik (proro?ica ovaj put) imao je spremno objašnjenje. "U no?i 22. listopada Isus Krist je došao da zauzme drugu polovicu Nebeskog Hrama kako bi inaugurirao Veliki Natje?aj ?ija ?e kona?nica odrediti spasenje dobrih i kažnjavanje zlih. Miller je jednostavno pobrkao kraj s po?etkom kraja." Ovo je zadovoljilo sve do jednog.

Kad bi se Jehovini svjedoci zagledali u sli?nosti njihove pri?e s onom adventista, možda se ne bi tako ?vrsto držali svoje to?ke gledišta. Malo ih nau?i iz tu?ih grešaka.

Isto se doga?a i s rije?ima kojima u Evan?eljima po Mateju i Marku citiraju Krista da kaže: "Zaista vam kažem: ovaj naraštaj ne?e pro?i dok se ovo sve ne zbude." Mudri prou?avatelji skripata imaju mnoga objašnjenja o tome kako bi to trebalo tuma?iti. Sam sv. Pavao bio je uvjeren da ?e svjedo?iti kraju svih vremena.

UFO kontaktirani su tako?er dobri u igri katastrofa. Svi oni, bez iznimke, velikodušno predvi?aju kataklizmu ovom zlosretnom planetu prema instrukcijama svemirske bra?e.


Prosvijetljeni

Danas tajanstveno vrelo inspiracije koje je prevarilo tolike nastavlja djelovati iz svog skrivenog izvora. To je razlog zašto u svojim gradovima možemo vidjeti poruke naših zavedenih, "Krist dolazi", "Isus ?e biti sudac", "Pokajte se" i "Kraj je blizu!"

Ako i postoji izvor korisnih, inspirativnih poruka onda nije bio u stanju probiti se kroz mrežu nejasnih komunikacija s "one strane" koje tvrde kako su božanskog podrijetla. Iz tog razloga svjedo?imo izranjanju novih Prosvijetljenih koji se iskreno osje?aju izabranima za emitiranje Božje rije?i ili obavljanje priprema za Kristov drugi dolazak. Ve?ina njih bili su podvrgnuti mo?nom fizi?kom ili parafizi?kom iskustvu koje je u potpunosti promijenilo njihov život.

Neki od tih Prosvijetljenih smatraju sebe inkarnacijom Boga. Svaki od njih ima svoj vlastiti raj i pakao, svaki ima svoje sljedbenike i svaki ima svoju vlastitu rije? za širenje, ne shva?aju?i da je i prije bilo drugih koji su pokušali, a i život dali nastoje?i proširiti svoja uvjerenja na druge.

Osim Subuda i Sai Babe, tu su i drugi poput njih: ljudi dobre volje obdareni nevjerojatnim mo?ima uvjeravanja. Isus Krist ukazao se korejskom vele?asnom Sun Myung Moon-u dok se 1936. molio na planini. Od tada je poduzeo herkulovski pothvat širenja poruke koju je primio. Tijekom prezentacije u New Yorku organizirao je jedan od najve?ih marketinških prikaza vi?enih u tom gradu sa stotinama mladih koji su na uglovima ulica najavljivali njegovu propovijed u Madison Square Garden-u.

Meher Baba, Indijac perzijskog podrijetla vjeruje da je inkarnacija Boga, a uvjerio je i milijune sljedbenika širom svijeta. Molitvena kartica s njegovom fotografijom kaže:

"Ja nisam ograni?en na ovu formu, koristim je kao sredstvo da vam budem vidljiv i da mogu komunicirati s vama. Ne pokušavajte me shvatiti jer sam ja van vašeg razumijevanja. Samo me volite."

Od 1925. on živi u samonametnutoj šutnji, što ?e mu, kako on vjeruje, omogu?iti da bolje prenese svoje poruke. U ovome se može vidjeti nelogi?no/apsurdna perspektiva.

U Portoriku postoji evangelist Yiye Avila. Godinama unazad, prema njegovim rije?ima, "živio je u grijehu" kadli mu se Krist ukaza. Od tada on propovijeda evan?elje i priprema ljude za predstoje?i drugi dolazak Krista. Tisu?e su ?uli njegove strastvene rije?i i svjedo?ili njegovim ?udima. Kako se ?ini, ?ak su i ljudi sa zuboboljom našli olakšanje na njegovim službama. Šupljine bi odjednom bile popunjene baš kao kod stomatologa.

NLO-kontaktirani su druga skupina pojedinaca koji priop?avaju "dobre vijesti o vanzemaljcima" kao kozmi?kim spasiteljima. Njihovi su svršetci apsurdni ili tragi?ni poput onih religijsko kontaktiranih. Oni po?ine jedan oblik društvenog samoubojstva uslijed svog ekstremnog ponašanja ili apsurdnosti njihove doktrine. Dinu Kraspedon-a, slavnog brazilskog kontaktiranog koji je najavio spiritualni "novi poredak stvari", izrešetala je policija. Eugenio Siragusa, tako pun dobre volje pri dovo?enju "Fratellanza-e Cosmica-e" na svijet, završio je u zatvoru. Heriberto Garza nestao je bez traga...
Sablasna djela poput ubojstava Charles-a Manson-a, masovna samoubojstva u Gvajani na poticaj kontaktiranog Jones-a, te ubojstva cijelih obitelji u Brazilu na mentalne zapovijedi jednog prosvijetljenog, svi ukazuju na vrstu kontakta koji manipulira ljudima kao s marionetama.

Koliko ima takvih prosvijetljenih danas na svijetu? Nešto ili netko okupiralo je njihove umove implantiraju?i im "poruku" u kojoj su istina i fikcija, korisno i beskorisno, uzvišeno i groteskno potpuno izmiješani, dalo im paranormalne sposobnosti, izdalo naredbu i poslalo ih u svijet da puni dobre volje "prošire svetu poruku." Nevažno je dali ih je ubio iranski strelja?ki vod, kao što je bio slu?aj s Bab-om, osniva?em Bahai-a, ili rana od metka u zatvoru, kao u slu?aju Josepha Smitha, osniva?a mormona. Njihovi sljedbenici, zaraženi istom misterioznom energijom, nastavit ?e širiti poruku unato? svemu. U me?uvremenu, ?ovje?anstvo je razdijeljeno tisu?ama uvjerenja uslijed tolikih poruka i glasnika. Krajnje je vrijeme da se pozabavimo s tim ne?im ili nekim u pozadini svih tih fenomena.

Do sada, Bog je bio vi?en kao uzrok svih tih stvari. Kroz cijelu ovu knjigu razmatrali smo poduži niz fenomena i ljudskih figura koji su se povijesno pripisivali Bogu, ili pak tvrdili da su povezani s njime. Nepristran um, me?utim, može uvidjeti kako Bog nema nekih familijarnosti s tim likovima ili "religijskim" doga?anjima. Nakon duga promišljanja, shvatili smo da je religija iskoristila takovo stanje stvari, ili da su ga ljudi odlu?ili prekriti plaštem "sakralnosti" kako bi izbjegli bavljenje njima: an?elima, demonima, privi?enjima, predvi?anjima, ?udima...

U ovom dobu rušenja mitova (demitifikacije), svi su ti termini uklonjeni iz religijskog konteksta. Bog koji ih je prouzro?io je raskrinkan i dokazano produkt naših umova: lažni bog. Zbog toga smo se sada zatekli kao siro?ad, ne znaju?i gdje obitava Bog ili što se podrazumijeva pod rije?i "Bog".

Naši NLO-susreti nau?ili su nas mnoge stvari. Naša ideja o svemiru je proširena, pa slijedom toga i naše poimanje sebe. Sve ove nove ideje pridružile su se starima koje smo imali ranije. Znamo malo više negoli smo znali prije. Zanimljivo je kako su nam NLO-susreti demolirali religijske ideje i svrgnuli naš koncept Boga. Ono što nam ufonauti govore o Bogu „?orba“ je od apsurdnosti i proturje?nosti pomiješana s vrlo dubokim mislima. Neki ufonauti potenciraju koncept Vrhovnog Bi?a koje oslovljavaju razli?itim imenima kao što su Organizator, Velika Energija, Prvotna Sila, itd. U drugim slu?ajevima dijele ga na nekoliko "Principa"; zovu ga "Neopisivih Sedam", ili pak ne govore o njemu. Ili ga ignoriraju ili nije?u da išta sli?no postoji.

Andriji Puharichu je re?eno od strane vanzemaljaca s kojima je jednom bio u kontaktu:

"Spomeni se da sve ovo što ti govorimo dolazi direktno od Boga. Jer Bog nije nitko drugi nego nas devetero, devet Božjih Principa. Nema Boga onkraj nas zajedno okupljenih, i ako je Bog ikad u?inio ?ovjeka svojim instrumentom, onda je to upravo sada. Živi ovaj trenutak kao da je onaj najdragocjeniji u tvom životu. Ovo je Rije? Božja. "

Ako Puharich ili bilo koji drugi kontaktirani/mistik/prorok slijepo povjeruje tim "rije?ima Božjim", zasigurno ?e završiti u ludnici, kao što se s mnogima i dogodilo.

Ljudski razum, prestravljen onim što bi se moglo kriti onkraj groba, ka?i se na nadu u pronalazak Svemogu?eg svojim "transcendentnim instinktom". Životinje imaju zemaljski instinkt za o?uvanje svoje vrste i sebe samih. ?ovjek posjeduje super-instinkt da ga vodi u korijene njegovog pravog života: razboritost i duhovnost.

To je razlog zašto se potraga za Bogom i dalje nastavlja unato? ?injenici da su ga katoli?ki teolozi pretvorili u zabadalo, a protestantski u hijeroglifskog. "Bog", kaže njema?ki teolog Braun "je ekspresija fenomena sposobnosti djelovanja prema savjesti s uvjerenjem i pouzdanjem ... Bog se nalazi u svakom trenutku u kojem se u potpunosti može uživati. ?ovjek nosi Boga implicitno ... Bog je, dakle, svojevrsni dvojnik/parnjak ?ovje?anstva (sister-humanity)". Prebacimo li se sa njema?kog na engleski, imamo Vahanian-a koji inzistira na hijeroglifskom objašnjenju u svojoj knjizi „?ekaju?i lišen idola“ (Waiting Without Idols), "Bog je neuspjeh ?ovjeka ... Nije svetogr?e govoriti o smrti Boga ili o Bogu kao ?ovjekovom neuspjehu. Na kraju krajeva, pojam Boga je kulturološki i Bog je po?esto ništa više doli trajni kulturološki akcesorij "

Isto ono ?ovje?anstvo koje je bilo pomilovano od strane Boga-Oca i koje je odbacilo Boga-tiranina ne može biti zadovoljeno bilo s Vahanianovim bilo s Braunovim Bogom. Ja razumijem što ti teolozi žele re?i i ?ak se slažem s njima, ali ih mase ne razumiju. Osim toga, to nije ideja o Bogu koju mase trebaju i žele. Što je razlogom zašto su i dalje u potrazi. Oni se više ne okre?u svetim knjigama jer su shvatili da ti tekstovi imaju iste nedostatke kao i poruke vizionara i kontaktiranih – oni odaju dojam da nisu Božja rije?, ve? samo još jedna od poruka.

Doprinos svih tih Prosvijetljenih o?ituje se u tome što su nas natjerali da shvatimo kako tko god da diktira poruke, tko god za demiražu daje svoju mo?, tko god da krši prirodne zakone, nije Bog ve? energetski entiteti, inteligentni i razvijeni u ve?oj ili manjoj mjeri, koji se miješaju u ljudske živote. Oni uzrokuju da in?uni kiše s neba, odabiru odre?ene ljude za poruke i vjerovanja, nekima daju sposobnost fantasti?nih iscjeljenja, te tumaraju nebom u tajanstvenim svjetlima. Pojavili su se i zahtijevaju da ih se štuje kao Boga. Ali oni nisu Bog. Nitko od njih nije Bog-Stvoritelj, Prauzrok Svemira. Nitko od njih nije onaj pravi Bog, bez obzira koliko ?esto obdarili svoje ljudske agente mo?ima. Do sada, iz razloga poznatih samo njima, služili su se ljudima htjeli-ne htjeli na na?in kako mi iskorištavamo životinje. To jest strašna istina, no i jedan od najve?ih zaklju?aka do kojeg su prou?avanja NLO-a došla.

?ovje?anstvo po?inje tragati za Bogom-Stvoriteljem na nove na?ine koji imaju malo toga zajedni?kog s religijom. Danas se ra?a nova znanost: znanost o potrazi za Bogom.


Ro?enje nove znanosti

Ovoj znanosti u povojima nedostaju jasna definicija ili ime, i doista je amalgam mnogih znanosti od kojih su najzna?ajnije teologija, parapsihologija i fizika. Teologiji duguje svoju usmjerenost ka transcendentnim pitanjima, no transcendentno promatra bez pristranosti, imaju?i u vidu kako tek trebamo prona?i ono što tražimo.

Ova nova znanost posjeduje intuiciju i smjelost parapsihologije i upošljava kazuistiku paranormalnog za dosezanje realiteta transcendentnog. I nakraju, koristi se znanjem i tehnikama fizike kako bi potvrdila da razlika izme?u materije i duha i nije tako velika kao što smo vjerovali. Duet materija-duh više je kao neprekinuti kontinuum u kojem kvantitativna pitanja imaju ve?u važnost nego što smo sumnjali, sli?no kao razlika izme?u crvene i plave. Za umove ne-fizi?ara, crvena i plava su zasebne boje. U stvarnosti, crvena i plava su ista vibracija na razli?itim frekvencijama.

To nas dovodi do klju?ne rije?i: vibracije. Okultisti su o njima stolje?ima govorili a da im službena znanost sve donedavno uop?e nije poklanjala pozornost. Sada su nuklearni fizi?ari i matemati?ari po?eli koristiti žargon sli?an onome ezoterika. Alex Schneider, profesor fizike na Tehni?kom fakultetu u Švicarskoj, priznaje Erichu von Dänikenu, vezano za 72.000 glasova iz "onostranog" koje je snimio C. Raudive; "Iz perspektive suvremene fizike, nema prigovora na navodne glasove. No, s entuzijasti?nim prou?avanjem tih glasova mora se nastaviti obzirom bi mogli biti od pomo?i pri dešifriranju misterija elektromagnetskog zra?enja." Schneider, tako?er i vrstan parapsiholog, rekao mi je: "Danas smo gotovo sigurni da elektron može biti na dva mjesta odjednom, ako ga razmatramo iz perspektive tradicionalne fizike i zdravog razuma." Atomski modeli Rutherforda i Nielsa Bohra su zastarjeli. Nastavimo li s mišlju da su elektroni minijaturni svjetovi koji se okre?u oko središnje jezgre kao njihovog sunca, imali bi i Zemlju koja stalno skaku?e u orbitu Marsa ili Venere. Svaka planeta mogla bi biti u bilo kojem dijelu svoje orbite u bilo kojem trenutku. Kao što Bertrand Russell sumnja još 1927.; "Koncept elektrona ili protona kao male to?kice ili zamotuljka, intruzija je zdravog razuma na podru?je nuklearne fizike."

Bilokacija (simultano pojavljivanje na više mjesta – op.prev.) je ?esto spominjan fenomen u Katoli?koj crkvi obzirom se javlja u sveta?kih likova. Znanost je slabo zanimao sve dok se odjednom nije pojavio u njihovim laboratorijima. Vjerski fanatizam premetnuo se u znanstvenu ?injenicu. Gotovo isto se dogodilo s vibracijama. Fizika sada razumije što su okultno i religija govorili o potencijalu odre?enih zvukova (vibracija zraka) kako visoke tako i niske frekvencije. Fizi?ari se više ne sprdaju s "duhovnom" mo?i orijentalnog zvuka "aum" jer su otkrili da ultrazvuk može probiti bubnji?e ili izazvati eufori?na stanja, dok infrazvuk (bez da ga se ?uje) može izazvati smrtni strah ili ?ak i usmrtiti. Stroj koji je izumio gospodin Gavreau iz Marseille-a, a emitira zvu?ne valove koji vibriraju na manje od 16 ciklusa u sekundi, može pobiti sve živo u radijusu od osam kilometara. Nešto sli?no se može re?i i za ionizirani zrak koji se koristi u mnogim bolnicama za stvaranje radosne, optimisti?ne atmosfere. Nema potrebe zazivati duhove božanske prisutnosti kako bi se iskusio osje?aj blaženstva.

Isti oni mikrovalovi koje koristimo za kuhanje puretine mogu potpuno nezamije?eni uzrokovati smrtonosne opekline, ali povisivanje ili snižavanje njihove frekvencije može ili lije?iti rane ili ozbiljno poremetiti živ?ani sustav. Moramo imati na umu i slu?aj Madeira. Ne tako davno, znanstvenici sa UCLA rekoše kako slabi valovi koje emitiraju ku?anski aparati mogu utjecati na ljudsko ponašanje putem suptilnih alterniranja moždanih valova.

Dr. W. Ross Adey i njegov tim provodili su pokuse na ma?kama i majmunima, te otkrili da slaba energetska polja (za razliku od jakih) imaju ve?i utjecaj na ponašanje. Takva elektri?na polja jednaka su dvadesetini voltaže tranzistorske baterije. Izraženo u ciklusima u sekundi, te frekvencije su u razredu 2 do 15 herca. Žice koje dovode struju u domove mogu generirati ta polja stotinama metara. Klima ure?aji, elektri?ni pisa?i strojevi i ra?unala jedva da ih proizvode.
Dr. Adey kaže da se takve elektri?ne struje prirodno pojavljuju unutar mozga. Neki ljudi ?ak i uspijevaju identificirati svoj vlastiti prirodni ritam od 8 herca (tzv. Alfa valovi) i usredoto?iti se na taj ritam s ciljem uve?anja užitka. S druge pak strane, postoje frekvencije koje izazivaju suprotan u?inak. Kao rezultat toga, ure?aji poput elektri?nih deka nisu dizajnirani da pobu?uju samo toplinu, nego i opuštenost i san.

To?an proces kojim se utje?e na mozak nije do kraja objašnjen. Dr. Adey vjeruje da elektri?na polja mogu izbiti "blokove" ili „cigle" koje tvore zidove moždanih stanica utje?u?i na kalcij,"mort" koji ih drži na okupu.

Možemo vidjeti da vibracije, kada utje?u na materiju, izazivaju stanja nalik onima iz "duhovnog" realiteta: optimizam, vedrinu, ljutnju, depresiju. Nekada smo vjerovali da su ovo stvari duše. Danas injekcija može promijeniti raspoloženje osobe i izazivati svakojake an?eoske ili demonske vizije ve? prema doziranju. Kako su fizika i kemija dublje uronili u ovo podru?je, dihotomija izme?u materije i duha postupno nestaje.

Dematerijalizacija i re-materijalizacija materije, levitacija ili antigravitacija, postojanje antimaterije, ?etvrte dimenzije, paralelnih svemira, plazma stanja, aure, te molekule memorije i misli, odlu?no pretvaraju fiziku u magiju. To?nije, fizika racionalizira ono što je magija znala intuitivno.

Odjednom smo shvatili da sve vibrira. Vibrantna energija pretvara se u materiju, a budu?i da materija može vibrirati na razli?itim frekvencijama možda se može pretvoriti u razli?ite vrste materije, omogu?avaju?i potpuno razli?itim svjetovima postojanje unutar istog prostora, a da budu nesvjesni jedni drugih.

Mi odsutno otkrivamo kozmi?ki kontinuum. Dugi i kratki valovi s kojima su Tesla i Marconi zapo?eli te ultrakratki i mikrovalovi koji su uslijedili srušili su barijere prostora i vremena i potopili nas u tajanstvene dubine materije. Viši dometi elektromagnetskog spektra neprimjetno su nas lansirali u duhovni svijet. Kao što švicarski fizi?ar re?e Erichu von Dänikenu, "Nadzemaljski (eng.- superterrestrial) faktori nastupaju iza ove to?ke. Mi registriramo odre?ene efekte, pokušavamo provjeriti njihovu autenti?nost, ali svejedno nismo u stanju odrediti njihove uzroke. Vrlo vjerojatno je to gdje duhovni svijet po?inje". Jung je došao do sli?nih zaklju?aka kada kaže: "Kada duša i podsvijest kontaktiraju jedno drugo, to je na neki na?in kontaktiranje smrti, obzirom podsvijest korespondira sa zemljom mrtvih, zemljom predaka".

Devet desetina svemira ostaje nam nevidljivo, kako potvr?uju sovjetski astrofizi?ari. "Naša su istraživanja pokazala da galaksije formiraju složene sustave", rekao je profesor Jan Einasto s Državnog sveu?ilišta u Estoniji. "U jezgri svakog sustava postoji nekoliko divovskih galaksija oko kojih se one manje okupljaju. Vanjska ljuska tih aglomeracija sastoji se od nevidljive tvari koja je deset puta ve?a od onoga što je vidljivo. Do ovog zaklju?ak smo došli prou?avaju?i brzinu kojom su se galaksije razmjestile, nešto što nije bilo objašnjeno pomo?u poznate mase njihova vidljiva sadržaja".

Paradoksi su na sve strane. Stijena za koju smo vjerovali da je mrtva, kipti od nemirnog molekularnog života; materija za koju vjerovasmo da je ?vrsta, 96% je šuplja; me?uzvjezdani prostor za koji smo vjerovali da je ništavilo, vrvi zra?enjima iz cijelog svemira, a realm duha, inteligencije i moralnih na?ela pokazalo se da je u biti super vibracija EM spektra na frekvenciji koja nam utiskuje dojam da smo eteri?ni i "živi". To je polje istraživanja nove znanosti o potrazi za Bogom.

Od tri grane znanja koje ?e se ujediniti u tom nastojanju:
* Fizika ?e naglasiti "materijalni" aspekt i pokušati prona?i "prirodne" korijene Boga: energije, kvanti, zra?enja i vibracije koje proizvode naše misli o duhovnom.
* Teologija ?e pokušati istražiti "osobe" i racionalne elemente koji stoje iza fenomena; drugim rije?ima, tko su ti entiteti što posreduju izme?u nas i "vrhovnog bi?a".
* Parapsihologija ?e pokušati kombinirati oba gledišta otkrivaju?i da misteriozna ukazanja participiraju u oba aspekta, mogu?e u vidu vibracija kozmi?ke duše koje automatski proizvode "entitete" u našim mozgovima. To bi bilo sli?no velikoj misteriji svjetlosti koja mora biti objašnjena i korpuskularnom (?esti?nom) i undulatornom (valnom) teorijom istovremeno, koje tek združene stvaraju nešto tako ?arobno poput svjetlosti.

Taman kad smo zaboravili na teorije i iskoristili svjetlo da uživamo u prirodi, naša potraga za Bogom ne?e nam ostaviti izbora nego da prihvatimo te fenomene onako kako ih naša osjetila percipiraju, makar i znali da se radi samo o "signalima" i ignorirali njihov pravi uzrok.

Opet izranjaju pitanja: Tko upravlja svime time? Tko je iznad svih onih superiornih energetskih entiteta koji imaju tako malo poštovanja prema nama? Tko je na vrhu spektra uzrokuju?i da vibrira kao glazbena viljuška? Luta li netko me?u galaksijama pale?i i gase?i pulsare? Je li Bog sveukupnost svemira? Ne govore li sve religije upravo to? Ne govori li nam Krist to kad kaže da smo bogovi mi? Zar ne vidimo u ovom fenomenu ono "sve u svemu i svakomu" kao i u prirodi kada smo uvidjeli da svaka stanica sadrži sve podatke o tijelu kojem pripada? Pitanja, i još pitanja! ?ovjek koji nije omamljen vlastitom svakodnevnom borbom pogleda u no?no nebo i ima samo pitanja.

Ovo bespomo?no stvorenje poznato kao ?ovjek boji se biti samo u svemiru. Prije neizbježnog skoka u tamu koja je smrt, on želi nekoga na koga ?e se osloniti, nekoga tko ?e ga uvjeriti u opstanak i ovdje i tamo.

Naše psihe mogu?e jesu mirne, ali naši umovi nisu. Možda se od ?ovje?anstva i o?ekivalo da se na taj na?in probija kako bi prešlo na sljede?i korak evolucije, prou?avaju?i, propituju?i i istražuju?i vlastito mjesto u kreaciji. Mi smo infinitezimalni dio jedne od tih luminoznih to?kica koje vidimo kako sjaje no?u, no mi znamo da je naša Zemlja samo jedan planet me?u milijunima koji lutaju nebesima. Zemlja je poput stanice u gigantskom organizmu, organizmu toliko velikom da ga možemo zamisliti, no ne i sagledati.Svete knjige

Krš?anstvo je uglavnom svršilo sa svojom misijom. Ono ?e ili evoluirati uzduž radikalnih linija ili ?e ustupiti mjesto drugim na?inima s fokusom na transcendentna pitanja - sve što se ti?e svrhe i sudbine ?ovjeka na Zemlji, podrijetla i kraja svemira, ideja o Bogu, i tako dalje.

Krš?anstvo mora prestati propovijedati o iskonskim grijesima, iskupljenjima, spasenjima, paklovima i rajevima, samo nekolicini. Ono mora prestati sublimirati patnju i križ i mora, umjesto pravde, isticati istinsku ljubav i poštovanje prema prirodi jer priroda je Božja istinska Biblija. Nema Božje rije?i iznad prirode i ljudske inteligencije koja je dijelom te prirode. Bog okre?e stranice svoje Biblije svakim zalaskom sunca.

Krš?anstvo mora odbaciti djetinjasto tr?anje "svetoj knjizi" po lijek za svoje probleme. "Svete knjige", baš poput vanzemaljskih poruka, vizija i snova, ispremiješale su istinu i gluposti stvaraju?i zbrku koja može rezultirati samo neuspjehom i pogreškama.

Povijest svijeta, podijeljenog u pet ili šest ideoloških blokova (tj. religija) potpuno razvedenih jedan od drugog i me?usobno antagonisti?kih, kazuje nam kamo te "svete knjige" vode. Da bi ih se razumjelo i protuma?ilo, one moraju biti filtrirane kroz ljudske umove. On ?e ih, u kona?nici odobriti. ?im se pri njihovom prou?avanju primijeni inteligencija, biti ?e otkriveno da su "svete knjige" svih vjera ništa više od hvastanja drugih ljudi, ne inspiriranih od Boga.

U svojoj evoluciji ?ovjek ?e poništiti okove Svetih knjiga i izabrati da uposli vlastiti mozak kod transcendentalnih pitanja na isti na?in kao što je to u?inio s materijalnim znanostima.

Stolje?ima su prirodne znanosti bile vezane uz Bibliju, i ?ovje?anstvo jedva da je prosperiralo u materijalnom. No kada se prije dva stolje?a, kroz raznolike oblike prkošenja, prirodna znanost oslobodila kontrole klera tehni?ki napredak se razuzdao. Stolje?ima ?ovjek nije mogao letjeti jer je „to bilo protuprirodno". Kirurgija je bila zabranjena iz istog razloga. Zemlja je bila središte svemira. Hipnoza je bila grijeh, itd.

Krš?anstvo se mora odre?i ideje da ima knjigu koja sadrži Božju volju. Danas ne?emo povjerovati nikome tko nam kaže da mu Bog "diktira nešto". Kroz ovu knjigu uvidjeli smo kako je ono što se zbiva, ili da i on sam jedva da vjeruje da mu je bilo diktirano, ili da mu stvarno je bilo diktirano, ali ne od Boga.

Božja pravila i njegova volja ne mogu biti ni u kojoj knjizi ?ije su se rije?i ustajale ili postale nerazumljive s vremenom. Božja pravila moraju biti tiskana u prirodi samoj i ne mogu nam biti nametnuta ni od koga izvan njenog carstva, niti, što je još gore, nekoga tko je protiv prirode, kao što se to dogodilo s mnogim odlomcima u bibliji.


Tjeskoba vjere


Naša vjera umire, i tako i treba biti obzirom smo vjerovanjem u greške ostvarili nikakvu korist. Nakon smrti, naša vjera mora samu sebe uskrsnuti, obnoviti i otvoriti za svježe mogu?nosti. To ?e biti vjera koja ne?e po?eti rije?ima da smo grešnici, nego ?e re?i da, iako nesavršeni, mi imamo ista prava na postojanje u kozmosu kao drve?e i zvijezde. To ?e biti vjera bez kompleksa ili potreba za iskupljenjem, jer nismo ni protiv koga zgriješili samo zato što smo ro?eni.
Nova optimisti?na vjera u kozmos i u same sebe ?e se izdi?i. Usko?it ?emo u onostrano - bez užasnih pogrebnih žalopojki ili straha od vje?nih kažnjavanja - s nadom u susret s višom razinom postojanja.

Krš?anstvo naivno vjeruje kako ono posjeduje klju? za ovaj novi život i da je vjernicima drugih religija pristup dopušten uslijed milosr?a ili sažaljenja. Tome nije tako. Svako ljudsko bi?e, samom ?injenicom da postoji, ostvaruje pravo na taj novi život.

Svako ljudsko bi?e mora ?initi ono što se traži od svake razumne osobe kako bi doseglo ovaj život. Mora primijeniti razum da otkrije istinu, dobrotu i ljepotu, te živjeti u skladu s njima. Oni koji se nisu ponašali na taj na?in, ni uz sva samrtna odrješenja svijeta, ne?e biti u mogu?nosti prije?i u novi život. Ne znam kako i gdje, ali oni ?e opet morati ponoviti život.

Krš?anstvo nema grižnje savjesti oko popunjavanja raja ljudima koji su sposobni pokušati izbrisati životni vijek ?injenja gluposti s odrješenjem ili razgovorom u zadnji tren. Sve je to jako dobro, ali nitko ne može biti siguran u iskrenost pokajanja ili valjanost oprosta.

Izme?u parapsihologije i NLO fenomena naša djetinjasta, zemaljska vjera je razapeta, i poput Krista, mi se ponovno budimo za jednu besmrtnu vjeru koja nam omogu?ava da participiramo u prirodi Univerzalnog Boga.


KRAJ