Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om - stranica?etvrta sesija:

HH: Ok, kao što sam rekao, nažalost, moje preostalo vreme je kra?e nego što je bilo planirano. Ovo je nepredvi?eno i neizbežno. Ne?u imati dovoljno vremena da odgovorimo na sva vaša pitanja, tako da ?u najve?im delom, fokusirati moje preostalo vreme sa vama, odgovaraju?i na ta pitanja za koja ose?am da dolaze od srca, kao i od onih koji su zaista u potrazi da nešto ponesu sa sobom i upiju iz našeg zajedni?kog diskursa ovde. Moj drugi fokus ?e biti na odgovaranju na druga inteligentna i pronicljiva pitanja koja se mogu iskoristiti za dalji razvoj našeg diskursa. Želim da pružim što je mogu?e više u kratkom vremenu koje nam je preostalo. I ja ?u, koliko je to mogu?e, odgovarati na druga pitanja koja mislim da su od važnosti u velikoj šemi stvari, što zna?i da ?ak i ako se za pitanje ?ini se da je od nekoga ko više ima nameru da prona?e stvari koje mogu da se "provale", ako to pitanje na kraju ipak služi višoj svrsi, da?u sve od sebe da na njega odgovorim.

Imajte na umu, da u svetlu gore navedenog, mnogi moji odgovori ?e morati da budu kra?i nego što bi idealno bilo, iako je to potrebno, da odgovorim što je mogu?e više postera ..

Bez daljeg odlaganja, nastavi?u sa našim diskursom:

ATS: Da li me poznaješ? Znaš li ko sam ja? Koju ulogu imam u svemu ovome? Kada ?u se probuditi? Ho?u li se probuditi? Treba li da se probudim? Ose?am to u sebi, ali plašim se da pustim napolje? Pomozi mi!

HH: Da li te "poznajem", kao individualni ljudski izraz koji mi kucka preko sajber-prostora? Ne, ne poznajem.

Koji ulogu imaš u svemu ovome?

Koji ulogu želiš da imaš? Izbor, kao i uvek, je u potpunosti tvoj. Bez obzira da li si svestan toga ili ne, ti ko-kreiraš pri?u na ovoj planeti. Moj savet, bi ti bio da to radiš svesno.

Kada ?eš se probuditi?

Kada želiš da se probudiš? Da li uopšte želiš da se probudiš? Ako je tvoj odgovor na ovo pitanje "da", onda koristi Katalizator i alate koje smo ti pružili. Dao sam mnoge suptilne, neke ne tako suptilne, pa ?ak i otvoreno javne izjave na ovoj temi, o tome kako možete izabrati da to uradite.

"Ose?am to u sebi, ali plašim se da pustim napolje? Pomozi mi!"

Zašto se plašiš? Ne odgovaraj na to pitanje, nego ga postavi sebi, u toku tišine, kada radiš na sebi. Radiš na sebi, zar ne? Ako ne, sada bi bilo dobro vreme da po?neš. Sedi u tišini. Isklju?i sve nebitne elektri?ne ure?aje. Npr, ostaviti frižider uklju?enim, ?e verovatno biti dobra ideja. (Elektromagnetno polje koje kreiraju remeti vaše obrasce moždanih talasa, što otežava vašem umu da postigne dublja alfa i teta stanja pogodne za duboko opuštanje i slušanje svojeg unutrašnjeg glasa).

Pitaj svog Beskona?nog Kreatora da ti pomogne. Zahvali joj, jer znaš da ?e ti on pomo?i.

Budi iskren prema sebi. Zašto se plašiš? Imaj na umu da je ovo Igra koju igraš, i da to nije Stvarnost. Kada prona?eš svog Kreatora kako živi u tebi, zna?eš da ne postoji ništa ?ega treba da se plašiš.

Budi jaka i hrabra Duša koja duboko dole, znaš i sam da jesi. Ne krij svoje Unutrašnje Svetlo. Veruj u sebe i šalji svoje svetlo u tamu.

Pitamo našeg Jednog Beskona?nog Kreatora da te vodi i osvetli tvoj put.

ATS: Da li se Grupacije Mo?i PTB [Powers That Be] fokusiraju na stvaranje negativne ta?ke u univerzumu da bi se narušila ravnoteža našeg univerzuma?

HH: Ne

ATS: Da li je 911 ritualno stvaranje zvezdane kapije?

HH: Ne, to je bio ritual žrtvovanja ljudi. To, i o?igledan katalizator za takozvani "rat protiv terorizma".

ATS: Zna?i da li bi predvi?anja "Dobrog Deteta" (Goodchild) federacije svetlosti mogla biti istinita u smislu da umesto NLO, ili našeg shvatanja NLO mogu biti svetlonošcii koji uti?u da se ?ove?anstvo uzdigne/padne na viši/niži vibracioni status?

HH: Ona ima dobro srce. Samo podešena je na "pogrešan kanal" i sluša pogrešan program. Spomenuo sam ranije, da ako neko ne upražnjava odgovaraju?u zaštitu, i razboritost, ono što je u po?etku bio pozitivan kanal može vrlo lako nesvesno postati iskvaren od strane negativnog. Kada po?nu da vam daju datume i vreme, znate da nešto nije u redu. Davanje datuma i vremena koji se ne?e dogoditi, uspeva da ugasi Svetlo iz poruke 'kanalisanog', ruše?i kredibilitet glasnika.

ATS: Da li je stvaranje straha, terora, užasa i patnje od tvoje vrste da bi se stvorile loosh emocije za hranjenje u vreme žetve?

HH: Ne

ATS: Da li krvne linije koje su obdarene sa drevnom mudroš?u pokušavaju da postanu sami bogovi?

HH: Nema potrebe da se pokuša. ?ove?anstvo mora da preraste zastareli koncept "bogova". Ideja o "bogu" uzima Mo? iz vaših sopstvenih ruku, i predaje je nekoj nepoznatoj figuri iz senke, negde "tamo". Drugim re?ima, van sebe. Umesto "bog", vidite "Kreator".

Dakle, nema potrebe da se " pokuša ".

Mi ve? jesmo Kreatori. A i vi ste. Pitanje je samo, da li ?ete Svesno Kreirati ili podsvesno?

ATS: Šta je 11.11?

HH: Gledaj na to kao na alarm. ?emu alarm služi?

ATS: Molimo te da objasniš kako su novoro?ene bebe obdarene sa duhom nakon ro?enja.

HH: Nisu. Duša ulazi u Taj fizi?ki kontejner obi?no mnogo pre procesa ro?enja, ponekad kasnije, ali i dalje pre samog ro?enja ..

ATS: Da li je sajt poput ovoga u funkciji stvaranja negativnosti?

HH: To zavisi od toga kako ga koristite. Ima potencijal da bude ili negativan ili pozitivan.

Do vas je kako koristite potencijal.

ATS: Šta je loše imati ego i zašto nju ejdž religije pokušavaju da suzbiju ego? Bez ega izgleda kao da niko ne može da razmisli o svom postojanju. Ili, u stvari, da u?i iz bogatstva znanja koje tražimo kroz pravljenje grešaka i ispravljanja tih grešaka.

HH: Nema ni?eg "lošeg" imati ego.

Vaš ego je odli?na i neprocenjiva alatka. Ipak, kao i sa bilo kojim drugim alatom, ako ga nemate pod kontrolom, nosi potencijal da postane opasan, i da vama i drugima u?ini mnogo štete.

ATS: HH, ?udno, moja briga je da ?u biti reciklirani nazad na to?ak života i biti ro?en ponovo sa novim mozgom i izgubiti sve što sam tako naporno u?io u ovom životnom veku.

HH: Vaša Duša pamti sve što ste ikada doživeli. Jedini razlog zbog kojeg se ne se?ate svega sada, je zbog onoga što mi nazivamo "veo zaborava". Da ste došli u svaku novu inkarnaciju sa pristupom vašoj memoriji Duše, ne postoji svrha vašeg dolaska u prostor / vreme. To bi bilo kao igranje kompjuterskih igrica sa svim ?itovima. Vi ne biste nau?iti ništa, i uklanja se zabava igranja igre. Imajte na umu da ovo sadašnje fizi?ko telo koje nosite sa sobom svuda, nije ono što vi jeste. To je samo posuda za suštinu. Ono što vi jeste, je Stvarno, i ne može biti uništeno. Vi ?ete zadržati sve svoje uspomene ovog životnog iskustva kada pro?ete u oblast vremena / prostora, ili ono što neki nazivaju "Nebo". prostor/ vreme je iluzija, vreme/prostor je Stvarno. To Beskona?no Bi?e koje živi unutar i oko vašeg "tela", odnosno vaša Duša, je ono ko vi zaista jeste. Deo vas koji misli, ose?a, i voli. Ona ?e uvek biti deo vas.

ATS: Moj san je da budem u?itelj poput tebe.

HH: Ja nisam U?itelj. Ja sam Duša koja raste i evoluira, baš kao i ti. Mi smo samo u razli?itim fazama našeg razvoja. Do?i ?eš do mesta gde želiš da budeš. Potrebno je vreme i strpljenje. Gledaj da na?eš vremena da uživaš u putovanju.

ATS: Ja svakog dana nastojim da budem krotak i promenim se. Da razvijem um koji gospodari mojim telom. Ose?am da sam daleko stigao do sada, ali ipak ne dovoljno.

HH: Na pravom si putu, u tome što svesno biraš da radiš na sebi. Mnogi su na ovom svetu, a da nisu ni svesni takvog koncepta. Imaj na umu ipak, da nije samo um koji mora da razvijaš, ve? i svoju Dušu. Radi sa svojim ose?anjima, kao i sa mislima. Neguj Saose?anje (jer je to glavna stvar kojom ?eš po?eti sa radom u 4-tom Denzitetu). Vidi sebe u svima "drugima", i ophodi prema "drugima" kao što bi želeo da se ophode prema tebi. Onda zapamti ovu klju?nu stvar:

Ne postoje "drugi".

ATS: Moj san je da jednog dana li?no sretnem velike majstore poput tebe i spoznam ono što ti znaš.

HH: Onda je ovo ono što moraš da uradiš:

Idi i prona?i sebi ogledalo. Pogledaj duboko u njega, a onda reci ovu ?arobnu re?:

"Zdravo".

I ti ?eš se zaista sastati sa nama, iza bine, kada igra bude završena. Kada nas budeš video "van kostima" prepozna?eš nas kao tvoje stare prijatelje.

ATS: Hvala vam što ste došli ovde i podelili ogromno znanje o univerzumu. Imam mnogo toga da nau?im.

HH: Dobrodošao si. Hvala ti na pitanjima. Ose?am želju u tebi da napreduješ. Imaš UnutarSebe, da budeš sve što želiš da postaneš, i još mnogo toga što još uvek ne možeš ni da zamisliš.

Radujemo se sedenju i prise?anju dobrih starih uspomena sa sobom na drugoj strani. U me?uvremenu, nastavi da Veruješ, radi na sebi i živi svaki trenutak u Zahvalnosti, našem Jednom Beskona?nom Kreatoru.

Neka te naš Beskona?ni Kreator blagosilja i vodi na tvom putu.

ATS: Poštovani gospodine (ili gospo?o),

Želim da budem onaj koji ?e da donese novi planetarni sistem energije na svet. Pod pretpostavkom da "porodice" imaju veliko znanje, ponizno molim za pristup ovoj maloj ali potrebnoj informaciji.

U2U poruka bi postavila sigurniji put za komunikaciju i to bi bilo sjajno, pretpostavljam.

Svestan sam da nikada ne mogu biti "?lan", ali "odan sledbenik" bi bilo dovoljno.

Svestan sam da bi zamena bila blizu, diskusije bi bile sa poštovanjem, iako možda ne i sa garantovanim prihvatanje

?ekam na odgovor.

HH: Žao mi je, ali to nije mogu?e. Ra?amo se u Familiji, i odrastamo na vrlo specifi?an i rigorozan na?in, koji izaziva nepokolebljivu Odanost. Bez obzira koliko volje i iskrenosti može neko da ima u želji da nam se "pridruži", možemo da imamo poverenje samo u one podignute na naš na?in. Ne bih poželeo proces podizanja kroz koji mi prolazimo ikome, može da bude naporan povremeno, plus je kasno da se po?ne proces jednom kada se detinjstvo završi.

Što se ti?e dalje komunikacije, na žalost, to tako?e nije mogu?e ili mi je dozvoljeno.

Dao sam onoliko informacija koliko je dozvoljeno za mene, u ovom diskursu. Postoje mnogi informativni "dragulji" u okviru ove stranice, za one koji zaista žele da se razvijaju. Neki od njih su o?igledni, drugi su suptilniji i višeslojni. Uzmi ih "unutar", i pitajte svog Beskona?nog Kreatora da ti pruži uvid.

Želimo ti dobro na vašem putu, i radujemo se vi?anju na afterpartiju.

ATS: meni i dalje nije jasno šta je ova žetva. "Žetva" zna?i da se žanje ono što je posejano - od vas!

HH: Ne od nas. Mi nismo sejali, naš Beskona?ni Kreator jeste. Mi ne žanjemo, naš Beskona?ni Kreator žanje.

Mi pomažemo da se pripremi Žetva, razdvajanjem žita od kukolja, u nedostatku elokventnije metafore.

ATS: Ho?e li to biti trenutna promena, gde više ne?e postojati fizi?ka oblast, kao što sada znamo i doživljavamo kao "iluziju"?

HH: Ve? sam pokrio ovo drugde u temi. Ja bih ti savetovao da pro?itaš ponovo i prona?eš informacije koje sam ve? dao o tome kako ?e se Žetva pojaviti i koje su razli?ite varijante iskustva koja ?e biti.

ATS: Hvala ti za odgovore na moja prethodna pitanja. Imam još neka, ako je to u redu?

1. Kako se karma može prevazi?i, ako uopšte? Ima li karmi?ki krug kraj?
2. Da li je vreme zaista onako kako ga doživljavamo, ili je to još jedna 3D iluzija?
3. Da li su tvoji ?lanovi porodice ro?eni sa znanjem o tome ko su i odakle su? Ako ne, i sve se u?i i prenosi, da li si ikada sumnjao ili preispitivao bilo šta od toga?

Hvala.

HH: Dobrodošao si.

1). Ne, karma se ne može "prevazi?i", mora biti 'odra?ena'. Drugim re?ima, ako si povredio nekoga, bilo fizi?ki, emocionalno, ili bilo kako, mora?eš da, u nekom budu?em trenutku, iskusiš kako je njima bilo tada. Zakon Karmi?kog Efekta nije 'kazna', to je sredstvo u?enja, koje je tu radi unapre?enja li?nog rasta i razvoja. Ako morate da ose?ate posledice svojih postupaka, postoji ve?a verovatno?a da ?e vaš izbor, slede?i put, biti druga?iji. Tako?e je važno da imate na umu da to radi u oba pravca. Gledajte zato da osigurate da dejstvo vašeg prisustva na one 'druge' koje nai?ete na vašem putu, budu pozitivni i korisni.

1b). Karmi?ki krug se prekida onda kada nau?ite lekcije koje su vam bile namenjene u njemu. Ako i dalje ponavljate iste greške, krug ?e biti zatvoren sve do vremena kada shvatite poruku i prekinete ga. Ali da, na kraju krajeva, svi ?emo nau?iti ono što treba da nau?imo i svi ?emo na?i svoj put do Ku?e. Samo za neke to traje duže od ostalih.

2). Linearno vreme je preciznije opisati kao namernu izmišljotinu. Prava priroda vremena, je cikli?na. Me?utim, tako?e imajte na umu, da je ?ak i cikli?no vreme, deo Kreacije, a Kreacija, koliko god da je prelepa, je iluzija, ili ta?nije, misaona-forma našeg Beskona?nog Kreatora. Kreacija nije Stvarna, ali Kreator i Ko-Kreatori jesu.

3). Ovo je odli?no pitanje. Posveti?u mu vremena:

Prvo treba napraviti jednu razliku. Kada govorim o Familiji u ovom konkretnom odgovoru, mislim na linije Mo?i, odnosno, one koje ne poti?u iz ove planete. Krvne linije koje znate, iako deo naše proširene Familije, nisu ro?ene sa istim stepenom (Duhovne / Ezoteri?ne) Mo?i kao i mi, i u ovom odgovoru, ja mislim na našu Pravuj i ?istu Familiju. Mi se ne ra?amo sa istim veom zaborava kao i vi. Veo je i dalje na mestu, ali bi ga se moglo najpreciznije opisati kao nešto "tanjim". Mi vidimo "nevidljive" veze života koje su sakrivene od vas, jer smo zadržali pristup viši od samo 3. Denzitetske perspektive. Ne razlikuje se od na?ina na koji neki ljudi mogu da vide ono što zovete aure. To je zato što vi radite na više, dok smo mi odlu?ili da se spustimo, da bi vam pomogli. Nebismo mogli da to uradimo uspešno da smo morali da zaboravimo sve što smo nau?ili. Drugim re?ima, vama, sve "izgleda" kao "odvojeno". Mi vidimo da to nije slu?aj. Mi nemamo 'direktnu' Duševnu memoriju, u smislu kao što se vi se?ate šta ste radili ju?e, ali možemo pristupiti bilo kom delu naše Duševne memorije tako odlu?imo kada se fokusiramo na to, ?esto u meditativnom stanju. Li?no, moja iskustva su razli?ita opet, na neki drugi na?in, zbog moje specijalnosti u Duhovnim disciplinama. Ali i?i ?u detaljnije kasnije, u odgovoru na drugo pitanje.

Da, informacija se zaista prenosi dole, ali za razliku od vas, svako od nas može, uz malo truda, da proveri valjanost te informacije iz naših Li?nih i Memorije Grupne Duše. u osnovi, gde vi vidite sebe kao "odvojena" ljudska bi?a, mi vidimo i Znamo, da smo Jedno.

ATS: Onda mi je drago da sam zagrebao po tome. Nalazim da je to pravi zra?ak svetlosti. Iako, baš i nisam siguran šta da radim sa njim. Ove informacije deluju kao da bi trebale da me uteše, pa ipak teško znati da "zlo", delom, ?ini nam onim ko smo. Ali hvala svejedno.

HH: "Zlo" nije ono ko ste. To je deo kompleksa serije iluzija, koje koristite u 3. Denzitetu, da vam pokaže ko vi niste. Što dalje kroz Denzitete radite, manje Polaritet igra važnu ulogu u igri. Šesti Denzitet, Denzitet jedinstva, je poslednji nivo u kojem je Polaritet faktor, ali ?ak i tada, faktor na veoma razli?it na?in. Umesto balansiranja Pozitivno / Negativo, balansira?ete Ljubav / Svetlo, Saose?anje / Mudrost.

ATS: Istina, i drago mi je da si mi to istakao. Mislim da je ono na šta sam zaista mislio kada sam rekao da vas "osloba?a" je da vaša suština nije 'zlo' ili pokvarena. A to vas osloba?a iz moje perspektive, jer ja bih iskonstruisao ideju vladaju?e elite kao ne?eg što se sastoji od neizle?ivo ošte?enih duša.

HH: Nijedna Duša nije trajno ošte?ena. Svaka Duša je prelep individualni deo našeg Jednog Beskona?nog Kreatora. Duše igraju Likove u Igri Inkarnacije. Duše mogu da igraju neke zaista zle i gadne likove, ali ispod maske, uvek ?e biti lepe. Zapamtite ovo, svaki put kada vas jedna od ovih prelepih Duša 'maltretira' kao deo njihove pri?e. Oni samo igraju svoju ulogu, kao i svaki dobar glumac dok je na bini. Budite im zahvalni za njihovu Žrtvu i u?ite lekcije koje vam oni donose.

ATS: Kažeš da se svi mešamo izme?u inkarnacija, ali ja mislim da se priroda naše percepcije i interakcije u toj oblasti ne može uporediti sa našim Zemaljskih metodama interakcije i stoga, kao ujedinjen entitet ne?e biti nezavisnog "smeha". Imam nekoliko (verovatno kona?nih) pitanja za tebe:

HH: Nije tako. Razmišljaj u terminima individualnih Duša, koje mogu da vide i shvate da nisu odvojene, ve? povezane. Iluzija je, da je "prostor" "prazan". I dalje ?ete imati interakciju kao pojedinci, ali u isto vreme, vide?ete kako smo svi Jedno. Teško je objasniti na na?in u 3. Denzitetskom smislu. Mi jednostavno nemamo re?i ili koncepata da to opišemo.

Tamo gde idemo re?i nam više nisu potrebne.

ATS: 1) Kako znaš sve ovo? Mislim stvarno ZNAŠ. Jasno je da si u?en o prirodi postojanja dubinski. Ali kako ti to znaš iz prve ruke? Kako je ti više od verovanja za tebe? Da li si bio u mogu?nosti da izbegneš 'zaborav' po reinkarnaciji?

HH: Napravio sam referencu na ovo, u mom odgovoru na prethodno pitanje.

ATS: 2) Ti izgleda da sugerišeš da vaše metode fizi?kog ropstva treba da nas nateraju na duhovno bu?enje. Ali, ako je tako, zašto se metode duhovnog suzbijanja koriste protiv generalne populacije (hemikalije, organizovane religije, društvene)? Ja razumem zašto ometate naše materijalne živote, ali ne i ih zašto ometate naš duhovni razvoj.

HH: Gledaj na to kao na "test".

Da li ste ikada primetili, da taman kada 'pomislite' da ste pronašli nešto što zaista " ose?ate " kao da je Istina za vas, nešto ?e se pojaviti da u to posumnjate? Da bi ste posumnjali u istinu, i na taj na?in, posumnjate u sebe da u to verujete?

To se dešava sve vreme, u stvari, gotovo svaki put kada imate neko novo otkrovenje koje vas jako uzbudi. I to se dešava, poprili?no po nacrtu. Ne možete videti ovo me?utim, jer se dešava izvan 3. Denzitetskog razumevanja, u oblasti gde se sve može videti kao pridodato i povezano sa svim ostalim. Sinhronicitet. Sve magi?an deo dovitljivog Kreativnog uma našeg Beskona?nog Kreatora, kao i odli?nog smisla za humor i ironiju.

Možete li videti kako "test" radi?

Taman kada na?ete nešto što ste izvagali i iseckali kroz razboritost, i odlu?ili da to integrišete u svoj koncept "Istine", dolazi i izazov vašim novootkrivenim verovanjima. Obi?no u obliku doga?aja, ili nešto što 'drugi' mogu da kažu i ubede u nešto drugo.

Vaš duhovni razvoj, kao i svi drugi aspekti vašeg napredovanja je nešto na ?emu morate da rade. Kako znaš da je tvoja novootkrivena 'istina' je stvarno Istinita, ako nikada nisi testiran na nju.

Test, je ovo:

Pred izazovom kome verujete?

Da li verujete šta vam "spoljni svet" pokazuje?

Ili, se brzo uhvatite za ono što "ose?ate" kao Istinu, duboko u vama?

To je nešto što samo vi možete da odgovorite za sebe.

Žao mi je što nemam vremena da odgovorim na sva vaša pitanja, tako da sam odabrao ona za koja sam osetio da su najvažnija.

Uživao sam u našoj komunikaciji Cithraul, i sre?an sam da smo postali poznanici.

Pa, moram da nagrnem na pitanja. Molim našeg Beskona?nog Kreatora da te blagoslovi i vodi na tvom putu, i da ti Hrabrost tvojih ube?enja.

Budi dobro prijatelju, radujem se susretu sa tobom kada završimo igru.

ATS: Imam još jedno pitanje za tebe ako smem.

Koje pitanje još uvek nije postavljeno a da je za nas najvažnije da znamo, ako ga ima? A ako postoji da li bi smatrao da je upitano sada? Nisam siguran da li je ovo dobro, ali je tavorilo u mojoj glavi sino?.

HH: Odli?no i duboko pitanje za postaviti.

Mislim da je ono što ?u u?initi, da sa?uvam ovo pitanje, za sam kraj našeg diskursa.

To ?e biti efikasan na?in da naš put privedemo kraju.

ATS: Hidden_Hand, znam da pokušavaš da se fokusiraš na duhovna pitanja i pitanja o smeni denziteta. Ali, ako bi mogao smetati na trenutak da odgovoriš na moja pitanja u vezi shape shifting-a (promene oblika) bio bih ti zahvalan.

HH: Ho?u, ali moram biti vrlo kratak, žao mi je.

Shapeshifting nije "prirodna" pojava. "Shapeshifting" stvorenja / rase ne postoje, bar sigurno ne u bilo kojoj oblasti, Galaksiji ili Denzitetu koje smo mi ikada iskusili.

Me?utim, postoje odre?ene Rituali koji kada se uklju?e, omogu?avaju da se ovo desi.

To ima veze sa ?injenicom da telo, kao što važi i za sve fizi?ke stvari, nije baš ?vrsto. Naravno, izgleda i ose?a se kao da je tako, ali u stvarnosti, sva materija se sastoji od atomskih i sub-atomskih ?estica Svetlosti, u okviru molekula i jedinjenja. Kao što sam rekao, ovo je ukratko kroz nužnosti, i nemam vremena da zalazim u nauku.

Postoje odre?eni Rituali koji kada se preduzmu, dozvoljavaju niz "manipulacija" takozvanoj "?vrstoj" telesnoj masi da se dogodi. Vidio sam neke groteskne slike svojevremeno, u šta zaista ne želim da zalazim.

Verujem da ?ak i na mali na?in, ovo ?e biti odgovor na tvoj upit.

Još slede?e pitanje i mora?u da završim za ve?eras. Moram negde da budem.

ATS: H_H, želim da ti zahvalim za prosvetljuju?e re?i. Bilo je veliko zadovoljstvo da ?itam ono što si napisao.

No ipak imam par pitanja ..

Kako pogledam u sebe, vidim (ose?am) da iako sam stara duša, koji je nau?ila mnoge stvari i mogu?nosti, kako ?emo znati koliko smo daleko stigli u pogledu postizanja višeg duhovnog bi?a u toku naredne Žetve?

HH: Veoma si dobrodošao. Zahvalnost je uvek dobrodošla.

Nisam siguran da li se tvoje pitanje odnosi na sada, ili kada se Velika Žetva ostvari, ve? sam dotakao ono šta se dešava posle u nekoliko odgovora tako da ?u re?i o pre toga.

Za sada, postoji jednostavan na?in da proverite vaš napredak.

Uprkos tome šta "izgleda" da se dešava u "celom svetu", koliko dragi i skladni su vaši li?ni odnosi?

Zapamtite da je svet vaše ogledalo. Vra?a vam odraz, onoga što ste poslali u njega. U koliko sva?a ste se zatekli? Da li postoji gor?ina i zajedljivost u tome? Da li gledate na druge, i mislite na to kako želite da ih promenite? Ili, da li ih volite, i prihvatate takve kakvi jesu?

Voleti i prihvatati nekog, takve kakvi jesu, je poznato kao bezuslovna ljubav. To je nešto na ?emu ?ete provesti dosta vremena rade?i, kada diplomirate u 4. Pozitivni Denzitet. Dobra je ideja da se rano po?ne. E sad, voleti i prihvatiti nekoga kakav jeste, ne zna?i prihvatanje nasilni?kog ponašanja. Ali, zna?i voleti i prihvatiti osobu (Dušu), a ne ponašanje Duše. Ponašanje nije ono "ko su oni", Duša u njima, jeste.

Kvalitet vaših odnosa, je odli?no ogledalo, iz kojeg se može proceniti kvalitet onoga što šaljete. Ili, drugim re?ima, onoga što Kreirate.

Da li pogledate osobu, i koncentrišete se u ve?oj ili manjoj meri, na stvari koje ne volite u vezi njih i želite da promenite, ili na osobine koje vam se svi?aju i divite u njima?

Setite se da smo rekli, da su sve misli, re?i i dela, Kreativne.

Vra?ate Upravo ono što šaljete napolje.

Dakle, kada pošaljete misao: "Zašto je sa njom tako teško živeti? Zašto se on uvek ponaša ovako?

Zapitajte se, šta to ustvari radite?

Sada se fokusirajte, jer je to toliko o?igledno, a mogli biste propustiti. A ustvari, ve?ina i propusti.

Izbacite "pitanje" iz re?enice, i u suštini, govorite:

" Sa njom je tako teško živeti ". "Uvek se ponaša ovako."

Vidite li šta radite?

Zapamtite, svaka misao je kreativna...

Upravo ste kreirali ponašanje u toj osobi, koje želite da promenite. Jednostavno zato što ne razumete Zakon o Zra?enja i Privla?enja.

Sada, pokušajte eksperiment:

Uzmite nekoga u svom životu, koga volite, ali ponekad imate problema sa slaganjem.

Mislite, o mislima koje ste projektovali o toj osobi. Negativnim mislima. Zapitajte se, da li ponašanje koje vam se ne dopada kod te osobe, na bilo koji na?in odgovara mislima kojima ste imali o njoj? Ako ste iskreni prema sebi, kladim se da je tako.

Naravno, mora da su se ponašali na taj na?in na prvom mestu, da se primetiti da vam se ne svi?a, ali, svi imamo loših dana ponekad. Što se više fokusirate na to ponašanje, više ?ete ga vi?ati. To je jednostavno Život, radi ono što radi, i uskla?uje sa vašim o?ekivanjima o tome kakav ?e biti za vas.

Sad, pošto ste prepoznali, šta ?ete u?initi povodom toga?

Jednostavno primetite vaše Negativne misli kako nastaju, bukvalno, "zateknite sebe", kako ih imate. A onda, jednostavno promenite svoju perspektivu. Fokusirajte se umesto toga, na stvari koje vam se svi?aju u vezi ove osobe. Kako volite njihov osmeh, zvuk njihovog sre?nog smeha, na?in na koji oni rade takvu i takvu lepu stvar, kako od pomo?i i dobri mogu biti. Nastavite da izbacujete te pozitivne misli napolje. Istraju, jer ?ete imati malo negativnog rada prvo da poništite, ali samo i dalje zati?ite sebe, i fokusirajte se na pozitivne ..

Zatim pripremite se za "gotovo magi?nu" transformaciju vaših okolnosti.

Uvek pratite svoje misli, i obratite pažnju na njihov Kvalitet; jer ono o ?emu mislite, je direktno vezano za ono što ?ete videti oko sebe, i ono što ?e vam Život pokazati. To je razlika izme?u svesne i podsvesne Kreacije.

ATS: A šta ?e biti sa našim Voljenima, ili bolje, sa mojom srodnom dušom koju mnogo Volim. Da li ?u mo?i da po?em na ovo novo Putovanje Žetve zajedno sa mojim Voljenima?

HH: To ?e zavisiti od toga da li ?ete oboje ili ne da Diplomirate, ili ?ete morati da ponovite ciklus. Mada budi uveren, ?ak i ako za jedan životni vek budete razdvojeni, uvek ?ete biti zajedno u vremenu/prostoru (izme?u inkarnacija) i mo?i da planirate mnoge budu?e 'živote' (inkarnacije) zajedno.

ATS: I još samo jedna stvar jer znam da postoje i drugi koji žude da im se na pitanja odgovori ..

Zašto sanjamo u Metaforama koje nemaju smisla?

HH: Nemam vremena ve?eras da u dovoljnoj meri odgovorim, ali kratka verzija je da Univerzalni Um govori u Arhetipskim Slikama. Na sli?an na?in na koji pisanje u nekom od naših Orijentalnih jezika koristi sistem gde se grupa re?i ili zna?enja sadrži u onome što je u suštini "simbol", tako Univerzalni Um koristi Arhetipove za komunikaciju u Snovima. Baš kao i za razumevanje nekog novog dijalekta, potrebno je samo da u?iš jezik.

ATS: Mnogo ti hvala H_H, jako želim da se sretnemo jednog dana i dobro ispri?amo.

HH: Veoma si dobrodošao, i bi?e tako ako želiš.

Ne sada, u ovom životu, ali ubrzo, kada završimo ovu zajedni?ku igru. Nema žurbe prijatelju, imamo svo vreme/prostor na svetu. Svo vreme/prostor u Kreaciji ustvari.

Moram sada i?i, ve?eras. Potrudi?u se najbolje što mogu da odgovorim što je više vas mogu?e sutra, pre nego što budem morao da odem.

Laku no? svima. Molim našeg Beskona?nog Kreatora da blagoslovi i pazi na vas.
 

Stranica 4 od 5 Sve stranice