Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om (trenutno prikazana)
  2. stranica
  3. stranica
  4. stranica
  5. stranica


Vjerujem da mnogi znate za ovo. Lucifer - Yahwe odnos, Ra materijal, Kasiopejci, Kreacija, Zakon Privla?nosti i Radijacije, Karmi?ki zakon i drugo ezoteri?no tivo...
Izvinjavam se na eventualnim grekama u prijevodu.
Preneseno sa foruma Galaksije sa ove teme ( thanx to: jokoonoko )

Doti?ni samoproklamovani insajder illuminata se pojavio na AboveTopSecret forumu (http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958) krajem oktobra 2008. sa svrhom da prui informaciju o nameri tj. ciljevima Illuminata. Razlog za to je, kako kae, to je nastupilo pravo vreme da saznamo ta se deava iza zavese. Pri tom, ?ini se ubedljivim, zato to zaista radi. U tekstu je saeto prepisan dijalog AboveTopSecret forumaa i Skrivene Ruke(Hidden Hand), ali bez svih pitanja forumaa i citata naravno. Ko to eli da pogleda neka ode na ATS forum i ?ita.

Pokuajte da pro?itate ceo dijalog otvorenog uma da ne biste upali u klasi?nu dogmu tipa "sve ja to ve? znam" jer daba vam onda ?itanje.

Neke od naznaka koje ga ?ine ubedljivim su da na nasumi?na pitanja odgovara inteligentno, precizno i bez odlaganja koje bi bilo neophodno svakom u nameri da prezentuje prevaru. Ovo su primetili i sami forumai. Druga stvar: dosledan je! Mnoga pitanja su jako dobra, duboka, do odre?ene mere i filozofska a ovaj tip (il ena, ne znamo bi?e tvrdi da nije sa Zemlje), uspeva da odgovara na veoma dubokom nivou te mu odgovori nisu opre?ni. U kvalitetnom i inteligentnom dijalogu poput ovoga, bilo bi svakome teko da se u jednom trenutku ne oda. Primeti?ete da je on/ona iskren.

Da li ste se ikada zapitali ko je "na vrhu piramide? ". On daje klju?. Krvna linija ?iji je on deo je daleko iznad Rotildovih po mo?i i u hijerarhiji te je vanzemaljskog podrijekla. 13 krvnih linija o kojima smo pri?ali na ovom sajtu kao i drugima, sa Rotildovima zajedno sa Merovinkim plemstvom na vrhu, su na poprili?no niem stepeniku u Strukturi Velike Piramide i igraju igru mo?i na Zemlji te su svesni samo delova Velike Igre (znaju samo osnove). Krvna linija "Skrivene Ruke" je mnogo naprednija i na viem poloaju.

?ini mi se da ovaj entitet zaista veruje u to to govori i bez obzira to se moda zavarava, prezentovano je najverovatnije ono to pokre?e Illuminate. Ovo su njihovi ciljevi! Osta?e vam prili?no ?udan ose?aj iznutra nakon ?itanja i duboko u vama ?e odzvanjati da bi to moglo da bude istina. Njegove odgovore bi bilo dobro pro?itati vie od jednom da bi se shvatili razli?iti nivoi o kojima nam govori. Naknadno, kada po?nete da slaete mozaik, primeti?ete da se nedostaja?i delovi mozaika odjednom odli?no uklapaju.

Bilo je teko pojmiti ta ZAISTA pokre?e Illuminate. Pohlepa? Da. Mo?? Naravno. Kontrola? Jasno. Ali uvek ostaje ose?aj prisustva dublje misterije iza njihovog "Velikog Dela u Vremenu". Ovo bi mogao biti odgovor!

Evo prepiske:

Prva sesija:

HH: Ja sam nasledni (generacioni) ?lan Familije Vladaju?e Krvne linije. Povremeno, po uputstvu Zakona naeg Kreatora, na kratko se otvori prozor mogu?nosti, gde se od nekolicine izabranih iz nae Familije zahteva da ostvare komunikaciju sa naim subjektima i ponudimo vam mogu?nost da nas priupitate bilo koje pitanje na koje elite da dobijete odgovor.

Ja sam u dvostrukoj obavezi u ovoj dunosti. U obavezi sam shodno Zakonu naeg Kreatora da vam ponudim ovu mogu?nost u ovo vreme, ali sam i ograni?en Zakonom Slobodne Volje (planetarnim) i Porodi?nim Zakletvama, gde mi je samo ograni?eno dozvoljeno re?i.

Pravila odre?uju u?e?e u svakoj igri. Ukoliko elite da u?estvujete, evo pravila:

1). Obra?a?u vam se sa ljubazno?u i potovanjem te o?ekujem isto od vas zauzvrat.

2). Ja ?u da odlu?im da li sam voljan ili mi je dozvoljeno da odgovorim na vae pitanje. Ukoliko vam ne odgovorim na pitanje, to je zbog toga to mi nije dozvoljeno da na njega odgovorim ili zato to smatram da vaem pitanju nedostaje: potovanje, ljubaznost, inteligencija, pristojnost ili da nije vredno udostojiti se i na njega dati odgovor.

3). Pristajete da gledate na ovaj potencijalni dijalog sa aspekta dobre namere. U sutini, ovo zna?i da umesto da predstoje?i tok informacija ispratite sa tupavim komentarima koji sadre nevericu ili prozivke, moje u?e?e u ovome zahteva od vas da razgovarate sa mnom oslobo?eni od predrasuda. Drugim re?ima, sa?ekajte da se proces zavri pre no to sami odlu?ite ima li istine i znanja u ovome.

4). Da formuliete svoja pitanja inteligentno. Moje vreme je ograni?eno. Ne elim da ga izgubim vuku?i se kroz besmislena, neplodna, sirova ili neu?tiva pitanja, stoga ?u odgovoriti na pitanja za koja smatram da najvie zasluuju moj odgovor u vremenu koje mi je na raspolaganju. Koristite vreme mudro.

Ukoliko bilo koji od gore navedenih uslova bude naruen, zadravam pravo da od sadanadalje okon?am ovaj razgovor ukoliko tako odlu?im.

Na kraju, pokua?u da odgovorim na vaa pitanja to iskrenije i otvoreno mi je mogu?e. Odgovara?u kako mi vreme bude dozvoljavalo.

ATS: Do koliko generacija unazad see tvoja krvna linija, ili, moda bolje, koga tvoja familija dri za najranijeg pretka na poziciji mo?i?

HH: Na Rodoslov see do starina pa i pre toga. Od najranijeg doba vae zabeleene "istorije" a i pre, naa Familija je "upravljala" "igrom" iza zavese na ovaj ili onaj na?in. Pre uspona i pada Atlantide (da, to se itekako desilo). Mi smo "ro?eni da vodimo". To je deo plana ove trenutne paradigme.

ATS: Do koje mere je kori?eno selektivno razmnoavanje kako bi se sa?uvala ?isto?a linije i ta biva sa decom neodobrenih spajanja? (Pretp. da bi bili odgojeni sa privilegijama, ali ne bi, ba, dobili "klju?eve od zamka" takore?i.)

HH: Odgoj je uglavnom specifi?an, u zavisnosti od uloge koju ?lan Familije treba da preuzme. Vie ?u re?i u odgovoru na slede?e postavljeno pitanje koje ste druga?ije postavili.

Ne postoje neodobrena spajanja (veze). Naa familija ?e se uvek spajati sa linijama, ili sa onim za ta mi koristimo izraz "Ku?e". Brakovi su dogovoreni. Nijednom, za mog ivota, nisam ?uo da je ?lan Familije prekrio ovo pravilo jo otkako postoji brak. Radi ono to ti se kae. Ne moe neko da se "pripoji" Familiji. Moe samo da se "rodi " odnosno inkarnira u njoj.

Retko se desi da se dete rodi na koje se gleda kao donosioca "nevolja", ta?na je vaa pretp. da bi bilo podignuto kao deo Familije, ali ne bi odraslo u ku?i ili zajednici nijednog od svojih roditelja.

ATS: Ako zamislimo skalu, recimo kao trougao sa Politi?kom, Religioznom i Poslovnom mo?i u trima ta?kama, gde biste postavili mo? kojom vaa porodica raspolae? Ujedna?ena? Vie naginje ka jednoj u odnosu na druge dve? Jedna je izraena? I kako se ta pozicija menjala tokom vremena?

HH: Prvo morate da razumete strukturu Familije. U velikom nacrtu stvari, Linija nije vana koliko Ku?a jeste, Ku?a, opet, nije vana koliko Familija. Familija je sve. Bez obzira na Ku?u ili Liniju, mi smo Jedna (zaista me?unarodna) Familija.

Zamislite telo. Ku?a bi tada predstavljala vitalan organ ili deo tela u okviru samog tela. Svaki deo igra vanu ulogu u funkcionisanju celine, te od svakog od nas "celina" uiva nau potpunu lojalnost. Kaem, mnogo linija, (mnogo vie nego to ste ih svesni), Jedna Familija.

Na domen uticaja se ne uklapa tako lako u tri kutije vaeg trougla koji ste zamislili. Postoje est disciplina u?enja unutar Familije, i svaki ?lan familije se dugo podu?ava svakoj od njih i to od ranog detinjstva. Svi imamo podru?je specijalizacije mada imamo iskustvo iz svih oblasti. est oblasti ili "kole" u?enja su Vojska, Vlada, Duhovnost, U?enost, Vo?stvo i Nauka. U praksi, na "pozornici" javnog ivota, drimo klju?ne pozicije u svakoj od ovih oblasti od zna?aja. Sa dodatkom saglasne Medijske maine i vlasnitva nad vaim Finansijskim institucijama, sve osnove su obuhva?ene.

Napoleon sa "Skrivena Ruka" znakom, pokazuju?i da je "iniciran"

ATS: Koja od Vladaju?ih Krvnih linija Familija jesu Rokfelerovi?

Ovo je moda previe direktno za naeg ispitanika. Dao bih slede?u zamenu:

Koliko paralelnih krvnih linija procenjujete da ima na sli?nom poloaju vaoj liniji i do koje mere ih vaa linija vidi kao saradnike odnosno konkurenciju?

HH: Da, kao to rekoh, znanje o linijama nema prakti?no nikakav zna?aj po vas. Pripadnost Familiji je ono to je bitno. Postoje 13 'osnovnih' ili 'sutinskih' originalnih krvnih linija. Mada, postoje mnoge mnoge druge linije koje se proimaju iz ovih kao reke iz okeana. Ako zamislite 13 originalnih linija kao Primarne boje, koje se mogu meati da bi se dobio irok spektar drugih boja, onda ?ete dobiti neki pojam. Ponovo kaem, nema takmi?enja, postoji samo Familija.

Bez takmi?enja tipa Ku?a protiv Ku?e, mada, u pitanju je 'gledaj svoje dupe' svet. Postoji osobno takmi?enje. Svi ele da se popnu stepenik vie. ?itavo drutvo Familije radi po tom principu, u cilju napredovanja na gore.

ATS: ta izraz "nasledni ?lan" zna?i? Koje nasle?e je u pitanju?

HH: Zna?i da je neko ro?en u Familiji. Red i njegov plan se prenosi nadole, sa generacije na generaciju. Samo su retkim situacijama, doljaci su uvo?eni u Familiju, a ?ak i tada, dolazili su od drugih 'ezoteri?nih' spojivih linija.

ATS: Moete li navesti dva ili vie prethodnih primera da je ovakvo uputstvo (da se prui informacija) bilo dato?

HH: Jednom 1999-e, na onome to biste vi nazvali 'alternativnom' medijskom izvoru. Jednom 2003-e, na drugom internet forumu o 'zaverama'. Mada putena informacija nije bila sasvim '?ista'. Ne u cilju obmane ve? vie zbog nesavrenog i nepotpunog znanja glasnika.

Ukoliko ne dolazi iz mainstream kontrolisanih medija, mase ne?e u to poverovati. Ova informacija je namenjena onima koji znaju da smo itekako stvarni i da vrimo snaan ali fin uticaj na vae ivote. Ukoliko eli da porobi ?oveka pusti ga da veruje da je ve? slobodan.

ATS: Na osnovu ?ega se bira vreme za takva otkrovenja?

HH: Na osnovu ukaza Vrhovnog Ve?a Sveta, prema volji Kreatora.

ATS: Da smo zaista posmatrani kao roba i kao takvi prodati od strane vlade?

HH: Od vlada, generalno, da. Na ljude se gleda kao na 'zalog'; peake koji se pomeraju po ahovskoj tabli prema planu igre. Od strane Familije, suprotno uobi?ajenom verovanju, mnogi od nas vam ne ele nikakvo zlo direktno. Postoji samo pitanje boanske sudbine koju treba podrati i otkriti te moramo da odigramo nae uloge u igri, kao to su nam podeljene od strane Kreatora. Na mnoge na?ine je ustvari u naem sopstvenom interesu da ste spremni za predstoje?u etvu. Samo moda ne spremni ba na na?in na koji biste vi eleli. Mada, ?ak i tako, birate Negativan Polaritet na osnovu odluka Sopstvene Volje, sa malom 'pomo?i' i usmeravanjem od strane nas. Due su zrele za etvu u oba 'ekstrema' Polariteta moe se re?i.
ATS: Ako je tako, kako da postanemo slobodni?

HH: Nikada ne?ete biti 'slobodni', sve dok se inkarnirate na ovoj planeti. Sama priroda toga da ste ovde je pokazatelj da je tako. Postoji razlog zato ste ovde, a 'ovde' veoma verovatno nije tamo gde mislite da se 'ovde' nalazi. Kako da postanete slobodni? Shvatanjem gde ste i razumevanjem, zato ste ovde. Vreme vam brzo isti?e da to uradite, pre nego to etva nastupi. Oni koji ne uspeju ?e morati da ponove ciklus.

ATS: Da li je Mesija iv u ovom vremenu?

HH: "Mesija" ne postoji. Prestanite da traite 'spasenje' van samih sebe. Ako pitate da li postoji 'Hristova Svest', onda da, postoji, u odre?enom smislu. Ali ne u vaoj tre?edenzitetskoj svesti.

ATS: Da li je doao kraj-sveta kao to je opisano u Otkrovenju?

HH: Da. Ne samo kako je opisano u Otkrovenju, ve? u proro?anstvima bukvalno svake religije, duhovne filosofije i tradicije misterije kroz istoriju. To vreme je tu. Me?utim, evo vam ga va jednostavan primer:

Otkrovenje (Jovanovo) 14:14-16:

14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sje?ae kao sin ?ovje?ij, i imae na glavi svoju krunu zlatnu, i u ruci svoj srp otar
15 I drugi an?eo izi?e iz crkve, vi?u?i velikijem glasom onome to sjedi na oblaku: 'zamahni srpom svojijem i nji, jer do?e vrijeme da se nje, jer se osui ito zemaljsko.
16 I onaj to sje?ae na oblaku baci srp svoj na zemlju, i ponjevena bi zemlja.

'zemlja' je zaista spremna za etvu. Pitanje je samo: Ko ?e biti spreman? I da li ?e etva biti Pozitivna ili Negativna?
ATS: A kako gleda na to da je britanska kraljevska familija istinska krvna linija, ali Ismael nije istinski primaoc Abrahamovog dara? Ukoliko poti?e iz istinske krvne linije, zna?e na ta mislim...

HH: Ko kae da je ' istinska ' krvna linija? Postojale su Vladaju?e Krvne linije mnogo pre vaeg 'Jehove' i no to je njegovo 'Hri?anstvo' stiglo na ovu planetu. Jehova je jedan od Kreatora a ne Jedan Beskona?ni Kreator. Postoje i Vii 'bogovi' od njega. Na kraju, Svi, su delovi Jednog koji bilo svesno ili nesvesno koriste svoju Slobodnu Volju da bi Stvarali (Kreirali). Po?nite da prou?avate 'van okvira' da bi spoznali Istinu o Kreaciji.

Britanska kraljevska porodica nije najmo?nija linija. Imena koja su vama poznata ne dre pravu drevnu mo?. Postoje druge iznad ovih linija u Hijerarhiji. Ne?ete spoznati imena tih linija.

ATS: Kakav dokaz ima da "vladaju?e elitne familije" postoje i da si ti ?lan jedne od njih? Mislim da je to neto to si smatrao da se ne moe falsifikovati, zbog ?ega si izabrao taj identitet za pri?u koje se dri mada, mislim da postoji na?in da dokae.

HH: Nema potrebe da ti ja bilo ta dokazujem. Ja samo radim ono to mi je re?eno. Veruj mi, ili nemoj, meni je savreno svejedno. U obavezi sam da obavim svoj zadatak ovde. Krajnji rezultat ne?e imati posledice po mene. Odradi?u svoju dunost predaju?i informacije koje je neophodno predati u ovom trenutku. Ne postoji obaveza gde ?u to uraditi, ve? samo da uradim. Izabrao sam Above Top Secret, jer je generalni nivo inteligencije, razumevanja i rasu?ivanja vii nego na mnogim drugim takvim forumima.

Razumite, usled zakona Slobodne Volje, ne mogu samo da dam informaciju, bar ne bez posledice po moju li?nost to bih eleo da izbegnem. To je prekraj nad vaom Slobodnom Voljom, vaim pravom da ne znate. Morate da me pitate za informaciju koja vam treba pa tek onda vam je mogu i dati. Tako da, iako postoje vane stvari koje elim da podelim, ukoliko nisam priupitan, ne mogu vam pruiti informaciju. Nadam se da ?e sinhronicitet izvu?i iz vas najvanija i najdublja pitanja.

Moja dunost je da ponudim. Vaa je da traite. Moja dunost je ispunjena bez obzira da li je i vaa.

ATS: Ako vladaju?e elitne familije postoje i ti ?lan jedne od njih, onda mora da kontrolie globalne doga?aje kroz vlade sveta reci nam 1 veliku vladinu akciju bilo koje zemlje koja ?e se dogoditi narednih 5 dana.
Ne bi me ?udilo da odbije tako neto.

HH: [ Sept. 10, 2008]: Nemam slobodu da raspravljam o tako bitnim trenutnim detaljima, a i u mnogim slu?ajevima, i tako nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao. Obi?no, primio bih poziv dan pre izvedbe velikog doga?aja, da bi mi se reklo neto poput 'ovaj deo takvog i takvog plana ?e se desiti sutra, nemoj da te uznemiri. Tako?e, treba uzeti u obzir odre?ene oblasti ekspertize koje sam prethodno pomenuo. Moja oblast je Duhovnost tako da moja panja nije toliko usmerena na geo-politi?ke doga?aje. Svestan sam globalnog nacrta ali njegovi finiji delovi ?esto nisu u mojoj oblasti ekspertize.

Spreman sam da dam uvid u neke stvari koje ?e se desiti a na koje ?ete mo?i da se vratite i u retrospektivi verifikujete moja predvi?anja.

Berza nekretnina ?e uskoro da zavri svoj kontrolisani krah. Nakon prvobitne naznake da su 'zajmovi' i 'spasonosni paketi' primirili brod, do?i ?e novi rekordni minusi do kraja meseca.

Kasnije ?e nae finansijske institucije opozvati sve zajmove. Nastupi?e mnogi bankroti i zatvaranja.

Jedini na?in da John McCain postane slede?i US predsednik jeste da se neto 'desi' Baraku Obami pre izbora. Ukoliko uopte i bude izbora. Ako odre?ena struja prevagne, ne?e ih biti. Zapamtite, iza scene, postoji samo Jedna Partija. Naa Partija. 'Demokratija' je iluzija stvorena da bi podrala vae ropstvo. Kojagod strana da 'pobedi'; Familija pobedi. Postoje mnoge varijante i alternativna 'scenarija'. Svi do jednoga vode ka kona?noj primeni nacrta naeg Kreatora.

Ukoliko nepredvi?ene smetnje odloe objavu, pojavi?e se nova valuta krajem 2008./po?etkom 2009., zajedno sa novom Unijom nacija. Januar se spominje u nekim krugovima kao krajnji rok, mada postoje planovi koje bi ovo mogli da izrode mnogo ranije nego to se prvobitno o?ekivalo. Kako ?e se to odigrati zavisi od rezultata drugih predstoje?ih doga?aja. Ja nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao bitne detalje vezane za datume i vremena toliko unapred. Postoji 'drvo sistem' po kojem se takvo znanje prenosi, kako i kada postane 'potrebno znati'. Na mene se posmatra kao na 'Reginalnog' lidera. Iznad mene su Nacionalni i Internacionalni.

San Francisko i Damask ?e biti nenastanjivi do kraja 2010. a moda ?ak i ranije. Opet kaem, to zavisi od uticaja odre?enih 'sila', kao i koje vremenske linije se aktiviraju. ?ove?anstvo, iako potpuno nesvesno toga, igra zna?ajnu ulogu u ovome. Vi (kao kolektivna svest planete), kvalitetom svojih misli i dela birate Negativnu Polarizaciju po defaultu. Misao je kreativna energija, ako je fokusirana - dobijate ono to ste iznedrili.
ta mislite zato su nam Mediji toliko bitni? Vi ste (kao drutvo), u svom hipnotisano-komatizovanom stanju, Slobodnom Voljom saglasni sa stanjem u kojem je vaa planeta danas. Punite vae umove prljavtinom koja vam se servira putem vaih TV ekrana a od koje ste zavisni, nasilje, pornografija, pohlepa, mrnja, sebi?luk, neprestane 'crne vesti', strah i 'teror'. Kada ste poslednji put zastali i pomislili na neto lepo i ?isto? Planeta je takva kakva jeste zahvaljuju?i vaoj kolektivnoj svesti o njoj. Saglasni ste u svom nedelanju svaki put kada vidite nepravdu i okrenete glavu 'na drugu stranu'. Vaa 'misao' na podsvesnom nivou kreacije prema Kreatoru je va pristanak da se ove stvari dogode. ?ine?i tako, sluite naem cilju. Veoma nam je vano da Polaritet ove planete u vreme Velike etve bude Negativan. To zna?i Sluba okrenuta Sebi, nasuprot Pozitivne, Slube ka Drugima. Nama je potrebna Negativna etva i vi ?inite jako dobar posao i pomaete nam da ostvarimo na cilj. Veoma smo vam zahvalni.

Desi?e se dramati?ne promene u vaim klimatskim i vremenskim uslovima tokom narednih nekoliko godina. ?u?ete za vetrove ?ija brzina prelazi 450 km/h. Desi?e se cunamiji i druga rasprostranjena razaranja; sun?evo zra?enje krajem 2009. i po?etkom 2010. ?e izazvati veliko topljenje polarnog leda i time drasti?an porast nivoa mora to ?e ostaviti mnoge (internacionalne) metropole ispod vode.

Ovo je sve to imam da kaem za sada. Moram da prisustvujem rtvovanju.
Ne ba, alim se.

Vide?emo da li moemo da pove?amo 'dubinu' upita u slede?oj sesiji. Kopajte ispod povrine. Do?ite do 'Sutine ' stvari.

[Kraj prve sesije]
 

Stranica 1 od 5 Sve stranice

«