Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Analiza istine

Ovaj ?lanak opisuje na?in na koji se može pristupiti ovim svim podacima i koji može poslužiti za filtriranje svih mogu?ih podataka da bi se "izvadila" istina iz svega toga.

Proces na kojem je bazirano ovo istraživanje ima dva aksioma:

1. istina nije relativna

2. istina nikada nije u kontradikciji sama sa sobom.

Iz razloga što istina nije relativna, neke ideje su objektivnije od drugih. To zna?i da ma koji vaš pogled na svijet bio, uvijek može biti malo objektivniji. To pokazuje da ipak ima nešto za što se valja malo i potruditi.

Ideja da istina nikada nije u kontradikciji sama sa sobom je vrlo snažna tvrdnja. Laži mogu biti u skladu s time tako?er, ali mješavina od laži i istine ?e pokazati kontradiktornosti. Možete koristiti taj princip da bi otkrili što je istina, a što laž. Evo što pod time mislim: teško je re?i da je jedna jedina ideja istinita ili lažna, kao i što je teško re?i koja je od dvije iste "kockice" lažna, a koja istinita, odnosno koja u koju grupu spada. Ali jedna ve?a kolekcija nekontradiktornih ideja ?e otkriti da li je ?itava kolekcija istinita ili lažna. Što je ve?a kolekcija, to je lakše za vidjeti ono što je laž, a što istina. Po?nite sa jednom nejasnom "kockicom", na?ite ostale koje "pašu" na njih, i ubrzo ?ete mo?i vidjeti i re?i koje ?e dvije "kockice" i?i "skupa", odnosno koje ?e se slagati.

Druga analogija je traženje zlata pomo?u sita. Po?et ?ete sa velikom koli?inom materijala koji sadrži i mulj i zlatne djeli?e, pa ?ete protresti sito i pustiti mulj da se ispere. To prikazuje da je vrlo važno da konstantno razmišljamo, ?itamo i diskutiramo o velikim koli?inama novog materijala koji tada možemo sortirati ili filtrirati pomo?u intuicije i kriti?kog razmišljanja da bi mogli otkriti istinu.

Bolje je gledati što ne valja s teorijom, nego što je u redu. Debate se mogu žestoko voditi vje?no radi tisu?e ?injenica koje podržavaju jednu jedinu laž, ali nitko ne može prigovarati jedinoj ?injenici koja pobija tisu?e laži.

Zapamtite, sve dok je vaš pogled na svijet u skladu sa svime, vjerojatno ste ili potpuno u pravu ili potpuno u krivu. Kombinirajte taj princip sa procesom od šest koraka koji ?u kasnije opisati i imat ?ete efikasnu metodu koja ?e odvojiti istinu od laži. Proces otkrivanja istine je jedan ciklus u kojem skupljate materijal, formulirate teorije, izbacujete apsurde i onda prikupljate još više materijala... i tako u krug.

Najvažnije, istina je uvijek provjerena i logikom i intuicijom - logika bez intuicije ili intuicija bez logike nikad se ne koriste odvojeno u odre?ivanju istine. One moraju biti korištene u tandemu, odnosno paru. Ako je konflikt izme?u logike i intuicije, provjerite vaše logi?ke pretpostavke. Koristite intuiciju za vo?enje i logiku za analizu.

Proces od 6 koraka:

1) Prikupite nove ideje iz promatranja, diskusija ili nekog napisanog materijala. Tada uzmite misteriju, kontradikciju i set pogleda ili bilo ?ega što trebate objasniti ili rješiti.

2) Za napraviti dobru teoriju koja ?e to objasniti sve to, trebate po?eti sa iznošenjem svih mogu?ih mogu?nosti. To zna?i, sve dolazi u obzir, niti jedna ideja nije smiješna. Koristite vašu intuiciju i naga?anja.

3) Kako dolaze ideje koje vam padaju na pamet, koristite kriti?ko razmišljanje da bi eliminirali sve što je u kontradikciji samo sa sobom ili totalno nemogu?e. Pogledajte ima li "rupa" u tim idejama, pokušajte ih izbaciti.

4) Od "neprobojnih" teorija koje su ostale, selektirajte onu koja:

- objašnjava sve ?injenice

- objašnjava ?injenice bolje od drugih teorija

- objašnjava ?injenice koje prethodne teorije ne mogu

- je logi?ki dosljedna i nema unutrašnje kontradikcije

- ima smisla

- za koju osje?ate intuitivno da je u redu.

5) Teoriju je vrijedno zadržati ako:

- sadrži stvari koje ?e biti kasnije potvr?ene pomo?u sagledavanja stvari

- na?ete vezu iz drugih nezavisnih izvora

6) Ako se nešto pojavi što "izaziva" teoriju, tada:

- provjerite da li je to zbilja izazov koji bi mogao pobiti teoriju, a ne samo varljivi paradoks baziran na pretpostavkama ili nekorektnim pogledima

- provjerite da li je izazov vrijedan, ili je sam po sebi proturje?an i pun rupa

- modificirajte teoriju da se prilagodite izazovima

- izbacite novu teoriju koja objašnjava sve elegantnije nego stara teorija

Ovo je potpuno suprotan proces nego što se koristi u znanosti i matematici koji po?inju sa aksiomima i sve se kasnije gradi prema njima. Problem te metode je da po?inje sa vrlo ograni?enom kona?nom "koli?inom" i "puže prema gore" polako poput stalagmita. Ako su pretpostavke ili aksiomi krivi, tada je sve gra?eno i temeljeno na pogreškama. Nadalje, takav proces ne može preskakati korake, a i uvijek treba provjeru kod promjene prema idu?em koraku. Ne može preskakati korake to?nosti ili logike, i zato ne može napraviti pomake u paradigmi ( danom primjeru ). On je nefleksibilan proces koji definitivno ima svojih prednosti kad se radi o aplikacijama visoke rizi?nosti koje zahtjevaju mnogo sigurnosti i osiguranja, ali kad se radi o probijanju novih podru?ja, nevjerojatno je spor. Bilo koja kreativnost u tom procesu se doga?a samo u formacijama osnovnih aksioma ili u slu?ajnostima koje se na?u na putu.

Proces koji je opisan u ovom sažetku po?inje sa beskona?nom koli?inom podataka i "struganju" onoga što se ne uklapa. To zna?i da tu nema potrebe za preskakanjem logi?kih "ponora" jer netko pristupa problemu s druge strane. Puno je jednostavnije sagraditi most ako je netko ve? na drugoj strani. Sli?no je i kad se temeljna ideja potvrdi pomo?u ovog procesa, lakše je raditi unatrag i logi?ki premostiti ponor. Tako?er, slaganjem ideja koje pašu jedna uz drugu i sortiranjem i odvajanjem od laži zahtjeva kreativnost u svakom koraku, pa je to najbolja metoda za postizanje brze inovacije, odnosno saznanju o novim stvarima.

Metode zavaravanja

Ovaj svijet je pun ?uda, ali tako?er je pun i zavaravanja. Dok niti jedan put nije krivi put, neki putevi su više u krug i više bolni nego drugi. Znati što tražiš može ti uštedjeti mnogo nepotrebnih nevolja. To proisti?e iz slaganja entuzijazma s oštroumnoš?u i istraživanja mudrosti neophodnoj za navigaciju na ?isti put.

Ovdje je lista nekih uobi?ajenih zamki koje ljudi mogu doživjeti u njihovim istraživanjima za viša razumijevanja. Ve?ina od ovih primjera je sakupljena iz osobnih iskustava i promatranju grešaka kod drugih:

 • To?na proro?anstva nisu garancija pozitivnih namjera. Zavaravaju?i izvori mogu napraviti uspješna predvi?anja samo da bi isklju?ivo dobili slijepu privrženost, uzrokovali osje?aje sudbine, ili kreirali samo-ispunjavaju?a proro?anstva. Kad pozitivni izvori daju predvi?anja, oni poštuju slobodnu volju i prezentiraju mogu?nosti bez stravi?nih opisa ili prekomjernog fatalizma.
 • Ako srž materijala sadrži nepobitne istine nužno ne zna?i da ga to ?ini to?nim. Zavaravaju?i izvori mogu naslagati cijelu hrpu laži pod istinite osnove, dok površni slu?ajevi jednostavno legnu zajedno sa egzistiraju?im materijalom. Nasuprot tome, pozitivni materijal je uvijek više nego samo zbroj svojih dijelova i prezentira ekstra-informacije koje su nove, prakti?ne i mogu?e za provjeru.
 • Preokupacija sa nižim istinama može odvratiti od potrage za višim istinama. Na primjer, opsesija s otkrivenom politi?kom korupcijom može odvratiti od stjecanja neophodnog duhovnog ja?anja, što je popularna taktika korištena od hiperdimenzionalnih entiteta i njihovih ljudskih agenata. Pozitivni izvori daju prioritet tako da oblikuju niže istine u njihov konteks viših istina.
 • Samo zbog toga što nešto sadrži umotane trivijalne stvari, kompleksni žargon, i brdo stranica, to ne zna?i nužno da sadrži i apsolutne istine. Iluzija apsolutnog baca ljude u potjeru u divljinu za velikim istinama, dok ju je bolje negdje drugdje na?i. Pozitivni izvori su kompleksni jedino iz razloga to?nosti i višeslojnosti problema.
 • Alternativa pogrešnom sistemu vjerovanja ne mora biti uvijek bolja alternativa. Odbijanje ne?ega i traženje njegove dijametralne suprotnosti može jednostavno biti kretanje iz samozavaravanja u samouništenje. Pozitivni izvori ne obvezuju to mehani?ko binarno razmišljanje i umjesto toga prezentiraju izbalansirana rješenja koja premašuju takva lažna ra?vanja.
 • Zavaravaju?i izvori dobijaju vjernost pomo?u djelovanja na ego i igranjem na nesigurnost. Mi smo svi specijalni i ovdje smo radi razloga, ali te mra?ne sile skrivaju svoje slabosti i ciljaju na poniznost i veli?aju važnost sebe pomo?u dodjeljivanja jednih granduoznih titula, mesijskih pravila, i odbacuju povijest iz prošlih života. Pozitivni izvori vam pomažu da postignete skromno razumijevanje vašeg mjesta u univerzumu bez uzvišavanja ili obuzdavanja onog što u stvari jeste.
 • Ponekad akcija prema balansu može premašiti težište i postati nova vrsta debalansa. Na primjer, micanjem štetnih otrova iz vaše hrane kod dijete, može donijeti zdraviji balans, ali prevelika dijeta bez propisnih zamjena u prehrani može voditi do neuhranjenosti. Da bi izbjegli tu zamku, korektne akcije se uvijek poduzimaju do stanja balansa.
 • Prava metoda krivoj osobi može dati suprotne rezultate. Na primjer, metodologija „Fourth Way“ cilja na uzgoju duša unutar onih koji je nemaju; ako se ljudi koji trebaju dušu, „probude“, ra?e nego da im „izraste“ duša, ograni?avaju sebe na takav sistem, oni ?e pretpostaviti da su manji nego što u stvari jesu i duhovno se zagušiti. Pomo?u znanja o samom sebi, vi ?ete znati što je dobro za vas.
 • Darovi nisu uvijek dani iz iskrenosti. Otetim ljudima od strane vanzemaljaca su ?esto dane psihi?ke mo?i i ?ak mogu?nosti lje?enja, ali to su bezvrijedne bižuterije za koje vanzemaljci ne mare i koje su dane za uzvrat spiritualnog i biološkog vlasništva nad otetom osobom. Darovi su jedino iskreni kad se daju bezuvjetno i nesebi?no.
 • Biti pod napadom nije uvijek znak da ste na pravome putu. Napadi mogu ponekad služiti kao lažna potvrda, da bi uboli stoku i napravili joj paranoju i prionuli što više u njezin zavaravaju?i sistem vjerovanja, kao kad pobožni Katolici imaju demonske napade jer se lako stjeraju u tor i služe kao hrana. Za one na pravom putu, napadi su daleko sofisticiraniji; oni gledaju da potkopaju vjeru u sebe i pritiš?u nekoga da po?ini samoubojstvo, ili našteti sam sebi.
 • Astralne varalice ?esto poprime izgled impresivnih karaktera kao povijesnih figura, velikih u?itelja, arhan?ela, Isusa, ili vanzemaljaca. Oni to ?ine da bi formirali parazitsku vezu sa onima koji povjeruju u tu prevaru, i tada prevaljuju veliki put da bi izgradili svoje li?nosti. Materijal bi uvijek morao biti procjenjen svojim sadržajem, a ne njegovim izvorom, i zavaravaju?i izvori ?e dati podmuklo nekompletan ili „prazan“ materijal zbog svojih samo-proglašenih dokumenata.
 • Plemenite namjere mogu biti iskrenute u don-kihotska ponašanja. Oni sa dobrim srcem mogu, radi nedovoljnog znanja ili neprizemljenog idealizma, biti vo?eni na stranputicu jer se od njih zahtjeva mnogo vremena, energije i resursa da bi ih se držalo u uvjerenju da ?ine neku razliku, dok njihovi talenti u „široj slici“ mogu biti razvijeni i primjenjeni negdje drugdje. Oštroumnost zahtjeva da se ne dozvoljava subjektivnosti i željnom razmišljanju da zamaskiraju upozoravaju?e znakove koji govore da ste na krivom putu.
 • Grupna suglasnost je ma? sa dvije oštrice. Dok povjerenje i sporazum izme?u mnogobrojnih individualaca umanjuje rizik na osobnoj bazi, ako ?itava grupa može biti uvu?ena u slaganje s lažnom idejom, tada bilo koja individua, koja je u njoj, bude odba?ena u racionalizaciji da je ta individua više u krivu, nego ?itava grupa. Osobna komunikacija s ne?ijim srcem i umom ?e uvijek uzeti prvenstvo nad grupnom suglasnoš?u jer je istina unutar njega.
 • Bilo što dobro može biti prikazano u lošem svjetlu; bilo što loše može biti prikazano u dobrom svjetlu. Uzimaju?i najbolja obe?anja zavaravaju?ih izvora i uspore?uju?i ih sa najgorim rizicima produktivnog puta, zavaravaju?i put može lažno izgledati kao optimalni izbor. Jedino pomo?u ispitivanja totalno svih opcija, netko može napraviti izbor, iz svih danih informacija.
 • Metoda ili sistem „samo radi i daj vidne rezultate“ nije garancija da je to sistem za dobrobit. One rezultate koje ti vidiš mogu se slagati sa ve?im koli?inama štetnih rezultata koje ne možeš vidjeti, što je specijalno istina kod sistema koji poti?u naglašenu tehnologiju, rituale, ili formule za spiritualnu vježbu, samo-odre?ivanje, i otkrivanje. Najbolje što netko može u?initi je da promotri dobitke, ali pronalazi i sve potencijalne štete kojim sistem ide protiv njih.
 • Prevara obi?no oponaša istinu što je mogu?e bliže, sve dok se ne propagira i onda je suprotno. Ona dijeli površne karakteristike pozitivnih izvora i nada se da ciljana publika ne?e gledati unatrag površnu krivotvorinu. Ultimativno, nešto uvijek teži k osje?anju te prevare tih izvora unato? površnom obliku koji izgleda uobi?ajeno; jednom kada vas intuicija upozori, razum vam ne treba više djelovati kod tog problema.