Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

4. dio

Prijevod: galaksija

Iza biljaka su životinje,
Iza životinja je ?ovjek,
Iza ?ovjeka je univerzum.
Velika Svjetlost,
Pustite Veliku Svjetlost unutra!

Jean Toomer


Još prije Marijinog neprijatnog susreta s vanzemaljcima u njegovoj ku?i, Ted je osje?ao da je zainteresovanost vanzemaljaca za njega sve ve?a. Ona predstava sa ‘zvijezdama padalicama’ koja je potvrdila Badu istinitost postojanja NLO-a, tako?e je i Tedu ukazivala na neke budu?e promjene. Primjetio je da se nakon njegovog povratka iz Floride krajem 1989. godine, tip njegovih klijenata koji su dolazili na vidovnja?ke seanse dosta promijenio. Prije, ve?ina njegovih klijenata je tražila informacije o li?nim ili ‘ovozemaljskim’ stvarima. Oni su željeli znati o njihovim ljubavnim vezama, zdravstvenim problemima, poslu. Me?utim, sada su mnoge od njegovih novih klijenata ozbiljnije interesovala metafizi?ka pitanja od onih li?ne prirode.

Iako nije znao šta da misli o tome, Ted je tako?e primjetio da se kod mnogih seansi po?inju javljati i podaci koji ukazuju na kontakte sa vanzemaljcima. Takve stvari se jednostavno nisu prije doga?ale prilikom njegovih vidovnja?kih seansi. Me?utim, sada, kada bi Ted održavao seansu s nekim klijentom, primao bi nekoliko neobi?nih slika i uvida o toj osobi. A kad bi on toj osobi predstavio te impresije koje je o njoj dobijao, ?esto bi se ispostavljalo da se ona jeste nalazila u nekim ?udnim situacijama koje su ukazivale na umiješanost NLO-a i vanzemaljskih bi?a.

Toliko je takvih slu?ajeva isplivalo na površinu da je neko na kraju predložio da osnuju jednu grupu koja bi se povremeno okupljala i diskutovala NLO tematiku. Tako su Ted i neki od njegovih klijenata po?eli da se sastaju svakog mjeseca. Na njihovim sastancima dijelili su informacije iz knjiga koje su pro?itali kao i njihove li?ne neobi?ne doživljaje. Kako je sve više upoznavao te ljude, tako mu je sve više postajalo jasno da su neki od njih patili zbog posljedica istih problema koje je i on sam imao. Sli?no kao i on, nekoliko ljudi iz te grupe imalo je stalne probleme prilikom spavanja, a neki od njih su patili od anksioznosti i prolazili kroz jednu mentalnu buru koja je bila Tedu prili?no poznata iz njegove li?ne prošlosti.

Grupa je nastavila da se sastaje tokom cijele idu?e godine, razvijaju?i jedan jak utisak uzajamne podrške me?u njenim ?lanstvom. Me?utim, Ted je shvatio da niko od tih ljudi nije stvarno dovoljno poznavao istinsku prirodu vanzemaljskih bi?a, njihove planove, ponašanje i motive. Ipak su diskutovali razne mogu?nosti i me?usobno dijelili svoja mišljenja koja su bila raznolika. Vjerovanje u dobro?udnost vanzemaljaca još uvijek je dominiralo u toj grupi, što ih je nagnalo da ponekad odu po no?i izvan grada gdje su zajedno sjedjeli na nekoj livadi, me?usobno razgovaraju?i i ?ekaju?i u nadi da ?e vidjeti neki NLO.

NLO-e nisu nikada uspjeli vidjeti, me?utim, ta grupa ljudi je bila ohrabrena jednim drugim uzbudljivim razvojem doga?aja što je kod njih podstaklo jos ve?e poštivanje Tedovih vidovnja?kih sposobnosti. U svojim diskusijama neki od ?lanova bi ?esto postavljao neka generalna pitanja o kojima bi svi trebali razmišljati. Niko od njih, uklju?uju?i i Teda, nije o?ekivao da ?e na ta pitanja dolaziti ikada neki ?vrsti odgovori. Me?utim, onda je on opet po?eo imati no?ne kontakte, a ovaj put su informacije koje je dobijao bile u jednoj uskoj vezi sa pitanjima koja su bila postavljana na sastancima njegove grupe. Do kontakta je uvijek dolazilo dok je spavao a kada bi se sutradan probudio, mogao se jasno sjetiti poruke ali ne i glasnika. Kad god bi na taj na?in primio neku novu informaciju, Ted bi ju podijelio s grupom, što bi onda raspirivalo diskusiju i podsticalo postavljanje novih pitanja. Njegovi prijatelji su ozbiljno uvažavali te uvide za koje su bili sigurni da dolaze od strane Tedovih dobro?udnih vanzemaljaca. Me?utim, nakon što je godinama prihvatao komunikaciju s duhovima kao nešto sasvim normalno, sam Ted je bio više u jednoj nedoumici, nego što je bio oduševljen tom novom vrstom kontakta. Najviše ga je bunila nebulozna priroda odgovora o navodnim mjestima odakle poti?u svi ti vanzemaljci, kao što su Zeta Reticuli, Orion, i Plejade, a bio je siguran u to da su vanzemaljci fizi?ke prirode. Ukoliko oni stvarno istinski postoje kao i ljudska bi?a, pitao se Ted, zašto onda skrivaju od njega njihovu fizi?ku prirodu, komuniciraju?i s njim samo uz pomo? telepatije ili neke vrste snovi?enja, odnosno, susreta kojih nije bio u stanju jasno se sjetiti. Ted je zaklju?io da sve dok ne bude u stanju da objektivno dokaže istinitost NLO-a, ne?e mo?i biti siguran u to ko u stvari komunicira s njim.

S takvim stavom je jedne ve?eri sjeo da pogleda Spilbergov film Bliski Susreti Tre?e Vrste. On je taj film ve? jednom gledao ali ovaj put je njegovu pažnju bila privukla jedna scena u kojoj je bilo prikazano kako nekoliko malih okruglih svjetala lete oko NLO-a i ulije?u u njega. Naran?aste i crvene svjetlosne lopte su se brzo kretale i ponašale su se kao da su bile nekako kontrolisane uz pomo? jedne nevidljive pup?ane vrpce. “Pitam se ?emu to sve služi,” razmišljao je pomalo radoznalo, me?utim, par no?i kasnije, nako što se jedan dio iste filmske scene ponovo odvio u njegovoj vlastitoj ku?i, njegova radoznalost se pretvorila u zadivljenost.

Nakon što je zaspao jedne no?i, Ted se iznenada probudio osje?aju?i kako mu srce ubrzano lupa. Pogledao je unaokolo po slabo osvjetljenoj sobi misle?i da ?e mu opet do?i nepozvani gosti. Osjetio je napad panike u momentu kad je primjetio kako se jedna okrugla lopta lebde?i kre?e prema njemu s druge strane sobe, neposredno uz plafon. Vidjeo ju je i kako je ušla unutra kroz zid njegove sobe. Bila je veli?ine košarkaške lopte i treperila je svjetloš?u crvene i naran?aste boje. Ted je razmišljao kako bi to vjerovatno izgledalo kao jedna lete?a vatrena kugla kad bi se posmatralo u potpunom mraku. Zatvorio je o?i na par sekundi nadaju?i se da možda halucinira, ili da samo zadržava u svom umu neku sliku koja mu je ostala iz nekog sna iz kojeg se upravo probudio. Me?utim, kad je otvorio o?i, ona vatrena lopta je još uvijek bila tu, samo što mu se sada još više približila. U stvari, ona je sada bila direktno iznad njega, navode?i ga da gleda u nju prema gore, kako bi je vidjeo iznad sebe. To svjetlo mu je bilo na dohvatu ruke i uprkos straha koji ga je skoro paralisao, Ted je polako podigao ruku s namjerom da dotakne tu svjetlosnu loptu. Na njegovo zaprepaštenje, jedan glas mu je naložio da to ne ?ini. Taj glas je zvu?ao donekle mehani?ki i ?inilo se kao da dolazi sa svih strana istovremeno. Ted se okrenuo i pogledao prema hodniku kako bi provjerio da mu se možda neko ne obra?a iz tog pravca, me?utim, tamo nije bilo nikoga. Pomislio je da isko?i iz kreveta i zbriše napolje kroz hodnik, me?utim, samo što je pogledao u tom pravcu svjetlosna lopta kao da mu je pro?itala misli i progovorila je opet. “Ne boj se,’ rekla je. “Došla sam samo da ti uru?im jednu poruku.”

Ted je mirno ležao i posmatrao ?udni ure?aj koji je lebdjeo na metar iznad njegovog lica. Mogao je razabrati velike brazde koje su se ukrštale na nekoliko mijesta na lopti a unutar njih, razmaknute nekoliko in?a jedna od druge, bile su ugnježdene ‘le?e’ veli?ine nov?i?a od pet centi, koje su se okretale usmjeravaju?i svoj fokus na sve dijelove sobe, kao i na Tedovo lice. U tom momentu je došlo do jednog ogromnog ulijevanja informacija u Tedov mozak. ?inilo se kao da je neko pritisnu tipku “enter” na kompjuteru kako bi u njega pohranio gomilu informacija. To je bukvalno bilo toliko brzo i iznenada, da Ted u tom momentu nije bio u stanju da raspozna te podatke. Kad je analizirao šta se upravo dogodilo, ure?aj se pomakao prema vratima sobe a onda je odletio kroz hodnik. Ted se tiho izvukao iz kreveta pokušavaju?i da ga prati. Kada se svjetlosna lopta našla u dnevnoj sobi, brzo je promijenila smijer za 90 stepeni, demonstriraju?i svoju nezavisnost od njegove fizi?ke ili mentalne kontrole. Nakon toga je ubrzala prema zidu kuhinje i nestala pravo kroz njega. Još uvijek u ga?ama, Ted je izletio napolje u dvorište pokusavaju?i da je prati, me?utim, od nje nije bilo ni traga. Kada se vratio natrag unutra pogledao je na sat. Bilo je 3:47 ujutro. Cijeli taj doga?aj se desio u nekih 3 do 5 minuta, pretpostavljao je Ted, ali mu se to ?inilo kao jedan životni vijek. Sa zbrkanim nervima, velikom radoznaloš?u i sa odre?enom dozom straha, ostao je tako da sjedi sve do zore. U zoru je bio ponovo spreman da zaspe jer se najsigurnije osje?ao kad spava ispod pokriva?a od sun?eve svjetlosti.

Probudio se oko 11:20, prije podne a onda je otišao da se na brzinu istušira. Nakon što se osvježio, otišao je u kuhinju da napravi kafu a onda, kad je pogledao ka kuhinjskom zidu, iznenada ga je preplavilo sje?anje na zbivanja prošle no?i. Kad je sjedio pijuckaju?i kafu, shvatio je da se ovaj put sje?a ne samo tog doživljaja, nego se sje?a i poruke, kao i samog glasnika.

Informacije koje mu je ona svjetlosna lopta nekako ubacila u glavu objašnjavale su to da je taj ure?aj kontrolisan od strane obližnjeg NLO-a, kako njih ljudi nazivaju, me?utim, njihova posada ih smatra svojim vozilima-za-održavanje-života. Oni loptasti ure?aji su prema tim informacijama u stvari skeneri, koji služe za inspekciju ljudskih nastambi prije nego što se u njih pošalju ‘kuriri’ u sklopu obavljanja njihove misije. Ti skeneri sa njihovim mnogobrojnim le?ama i ure?ajima za osluškivanje omogu?avaju kontrolorima iz NLO-a da vide cijelu unutrašnjost neke ku?e. Tako je kontrolor u stanju da vidi gdje se svaka osoba nalazi, koliko ih je u kojoj sobi, da li spavaju ili su budni, da li su ljudi obu?eni ili da li su naoružani na neki na?in, kao i to, da li u ku?i ima nekih životinja? Tako mogu da odrede da li ?e “kontaktiranu osobu” morati mentalno izmanipulisati tako da ona ode u drugu prostoriju, da se ostali ne bi uzbunili. Taj objekat mora izvršiti svoju misiju uz što je manje mogu?e otpora. Dok je tako sjedio pijuckaju?i kafu, Ted se po prvi put osjetio izmanipulisanim, iskorištenim i bespomo?nim da u?ini bilo šta s ciljem zaustavljanja tih upada u njegov intimni život. Odlu?io je da pozove sve ?lanove svoje grupe i da podijeli s njima ovo svoje iskustvo, nadaju?i se da ?e neko od njih imati neku ideju kako bi se moglo zaustaviti ovo sramotno nametanje vanzemaljaca.

Ve? do pet sati popodne, Ted je ispri?ao petorici ?lanova grupe svoj doživljaj iz prošle no?i. Svakome od njih je objektivno predstavio sve detalje tog doživljaja, trude?i se da ne reaguje pretjerano i da ne preuveli?ava stvari. Sve što je govorio bilo je otvoreno prihvatano sve dok nije po?eo da skre?e pažnju tim ljudima na negativnu pozadinu te interakcije s vanzemaljcima, u smislu kršenja ne?ije privatnosti, špijuniranja, osje?aja bespomo?nosti prilikom pokušaja sprje?avanja posjeta, mogu?eg izlaganja opasnoj radijaciji, a ukazivao im je i na arogantno ponašanje tih vanzemaljaca koji su smatrali da je sasvim u redu to da ulaze u tu?e ku?e kad god im se to prohtije, bez pitanja i bez poziva.

Nakon što je završio razgovore sa svojim prijateljima, Ted je ostao potpuno frustriran. Svi oni su odmah izvrtali situaciju naopa?ke pokušavaju?i da ga ubijede u to kako je on privilegovan samim tim što su mu bile uru?ene tako dragocjene informacije. Bez obzira na to šta on sugerisao u vezi s tim, njegovi prijatelji to do?ekivali sa nekim opravdanjima koja su trebala da naprave cijelu stvar prihvatljivom. Rekli su mu da je ?ak ludo s njegove strane uopšte i pomišljati na mogu?nost da taj vanzemaljski ure?aj nije 100% dobro?udan po svojoj prirodi i namjerama. Jedan od njih je došao kod Teda da bi pregledao mjesto na zidu gdje je ona svjetlosna lopta ušla i izašla iz ku?e, traže?i neke tragove na njemu. Drugi je insistirao na tome da Ted kaže posadi NLO-a da posjete njegovu ku?u jer ?e im on biti u stanju da ukaže mnogo više poštovanja (nego što je to Ted bio u stanju). Ted se pitao da li je on stvarno bio samo pretjerano negativan u odnosu na sve to, kako su ga prijatelji optuživali, ili se možda radi o tome da oni žive s nekim metafizi?kim zavjesama navu?enim preko njihovih o?iju.

“Pa, dobro,” Ted je tješio samog sebe, “nisam bio povrije?en, samo malo uplašen, tako da ?e možda na kraju i nešto dobro proiste?i iz svega toga. Ali, znam jedno. Igra?u tu igru isto kao što je igraju i moji prijatelji, kao da je sve to za naše dobro, sve dok se ne uvjerim u suprotno jer sam umoran od toga da postanem meta napada svaki put kad pomenem one stvari koje mi se u svemu tome ne svi?aju.”

Nakon sto je Ted ispri?ao svoj doživljaj prijateljima, vijest o svjetlosnoj kugli brzo se proširila me?u svima koji su pratili NLO tematiku u Shreveportu. Unutar desetak dana Ted je primio tri zanimljiva telefonska poziva od lokalnih ljudi koji su željeli ostati anonimni. Jedan ?ovjek, koji je radio u jednoj kompaniji za održavanje gradske infrastrukture, rekao je Tedu da je prije samo par sedmica i on tako?e imao jedan ?udan doga?aj s jednom kuglom od bijele i žute svjetlosti koja je bila veli?ine klikera i koju je mogao ?uti kako tiho zuji. Dok je popravljao nešto na jednoj banderi, primjetio ju je kako lebdi iznad njegove glave. Polako je prelazila preko cijelog njegovog tijela, zuje?i tiho i puštaju?i jedan skoro ne?ujan ‘klik-te?i’ zvuk. Taj ?ovjek nije vidjeo odakle je ona došla ali kad je sišao na zemlju sa bandere primjetio je da je proveo na njoj preko sat vremena dok mu se ?inilo da cijeli doga?aj nije trajao ni deset minuta. On je tako?e osjetio da su mu tom prilikom neke informacije bile natrpane u mozak toliko brzo da ih nije bio u stanju dešifrovati. Ono što ga je najviše uznemirilo, rekao je, bilo je to da šta god da je pokušavao, nije mogao da se oslobodi tog ure?aja koji mu je na kraju ušao u grudni koš, nakon ?ega ga više nije vidjeo. On nije bio u stanju da pri?a s nekim o tome, osim sada s Tedom i tražio je od njega da ga ovaj uvjeri u to da je sve u redu i da mu ne prijeti nikakva opasnost u vezi s tim.

Ted je jedino mogao da podijeli s njim to njegovo iskustvo i utješi ga u smislu da ukoliko nešto ne bi bilo u redu u vezi sa svim tim, onda bi se to ve? do sada pokazalo. Taj ?ovjek se osje?ao dobro, osim što nije bio u stanju da spava nekoliko no?i nakon tog doga?aja. Ted je nakon par sedmica razgovarao opet s njim i taj ?ovjek je naglasio da mu se ništa ?udno nije više dešavalo i da se osje?a mnogo bolje nakon što je porazgovarao s Tedom o tom doga?aju.

Druga osoba koja je pozvala Teda telefonom bila je jedna žena koja je mu je rekla kako je jedne no?i prije tri godine zajedno sa svojom prijateljicom vidjela sli?an ure?aj kako lebdi iznad trijema njene ku?e u sitnim no?nim satima. Dvije prijateljice su provele to ve?e u jednom lokalnom klubu i vratile su se ku?i oko 1:30 poslije pono?i. Pripremile su se da po?u na spavanje, me?utim, odlu?ile su da prije toga sjednu na terasu, da zapale još po jednu cigaru i da malo uživaju u svježoj ljetnjoj no?i. Dok su tako sjedile primjetile su kako je jedan objekat koji je izgledao kao vatrena lopta brzo preletjeo preko travnjaka a onda se pod pravim uglom okrenuo i uputio prema njima. Lebdio je tiho iznad njih oko deset sekundi a onda se brzo udaljio. Te žene su se uplašile i provele su ostatak no?i zaklju?ane u ku?i. Ispri?ale su jednom prijatelju šta im se desilo ali se on na sve to samo nasmijao i rekao da im je neko vjerovatno ubacio malo LSD-a u pi?e dok su bile u baru. Te žene su bile ubije?ene da to nije bilo ta?no ali su ipak shvatile da se tu radi o jednom doživljaju kojeg nije svako spreman ?uti. Tako su odlu?ile da ne pri?aju drugima o tome. Jedna od njih je rekla Tedu da joj je bilo mnogo lakše nakon što je pronašla nekoga kome to može povjeriti. Poželjela je Tedu sve najbolje i priznala mu je da se nakon toga svake no?i molila da ne vidi taj ure?aj nikad više u svom životu jer je taj doga?aj kod nje proizveo jedan neprijatan i jeziv osje?aj. Njena prijateljica je rijetko kad to spominjala. Te žene se ne sje?aju nakakvog gubitka vremena tom prilikom, osim gubitka živaca.

Iz jednog obližnjeg naselja tako?e se javio telefonom i jedan devetnaestogodišnjak. On je tvrdio da ga je jedna takva vatrena lopta susrela na putu kada se vra?ao ku?i sa sastanka s njegovom djevojkom. Rekao je da se neposredno nakon pono?i suo?io s tom svjetloš?u nakon što se motor njegovog kamioneta ugasio, te se tako morao zaustaviti u mraku pored jednog seoskog puta. On je izašao iz kamioneta i podigao haubu pokušavaju?i da prona?e uzrok naglog prestanka rada motora. Tada se na njegovo iznena?enje niotkuda pojavio jedan svjetle?i objekat veli?ine svjetlosne lopte i lebdjeo mu je je iznad glave na dohvat ruke. Rekao je da ništa nije ?uo ili osjetio. Ta vatrena lopta je lebdjela tako nekoliko sekundi u njegovoj blizi a onda je u jednom trenu nestala. On je brzo usko?io u kamionet kako bi uzeo bateriju a onda je primjetio da motor opet radi. Nakon toga je velikom brzinom prevalio ostatak od oko tri kilometra puta do svoje ku?e. On se ne sje?a da li je tom prilikom izgubio vrijeme a tvrdio je da nikada nije vidjeo NLO ali bi željeo da vidi bar jedan jer ga je ta tematika prili?no zainteresovala nakon onog susreta sa svjetlosnom loptom.

Razmišljaju?i o svom vlastitom susretu s onom ‘kuglom-za-nadzor’, Ted je primjetio koliko je taj ?udni doga?aj odražavao onu scenu iz filma Bliski Susreti Tre?e Vrste, i pitao se da li je neko ili nešto ?ulo onaj njegov komentar kojeg je promrmljao za samog sebe dok je gledao taj film. Tako?e je zaklju?io da je nekim slu?ajem vidjeo takav svjetlosni prizor bilo kad prije 1988. godine, vjerovatno bi ga uzeo kao jedan signal ili oblik manifestacije nekih duhovnih entiteta. Me?utim, sada je Ted shvatio da je taj prizor imitatirao onu scenu iz filma, pa je tako vjerovatno trebao da mu ukaže na to da su mnoga njegova prijašnja iskustva tako?e bila bazirana na NLO temeljima. Da li je taj doga?aj, pitao se on, stvarno predstavljao jedan objektivan dokaz kojeg je tražio? Možda to jeste tako, razmišljao je, me?utim, ta svjetlosna lopta, uprkos njenoj stvarnoj i kratkoj pojavi, još uvijek nije bila dovoljna da ubijedi Teda u sve to.
 

Stranica 4 od 24 Sve stranice