Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish
Karla Turner dr.sc. u suradnji sa Tedom Rice

Preneseno sa: http://galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=2868
Prijevod: vjetar

Predgovor

Podnevno sunce, kroz staklenu stijenu, obasjalo je moj ured. Sjedila sam kontempliraju?i ljepotu jeseni i nježno prebiranje vrbinih grana po ribnjaku prepunom pataka. Oštar zvuk telefona prenuo me iz sanjarenja, no glas na drugom kraju bio je dobrodošao zvuk moje kolegice i osobe od povjerenja, Dr. Karle Turner.

Po?ela je iznositi detalje o ?ovjeku koji se svjesno prisjetio hrpe alienskih abdukcijskih susreta. Imaju?i dokumentiran sli?an slu?aj u ruralnom podru?ju na periferiji Tulse, spremno joj pristadoh pomo?i u istrazi.

Tre?eg studenog, dva tjedna nakon inicijalnog poziva dr.Turner, Ted Rice prešao je moj prag osiguravši time da stvarnost kakvu smo oboje nekad poznavali nikad više ne bude ista.

Na prvi susret osjetite njegovo inteligentno toplo ljudsko držanje. Ubrzo zatim po?ela sam cijeniti i njegov zarazan stil humora, kojim je u stanju, tokom neke od svojih brojnih cijepaju?e komi?nih rutina, dovesti publiku dnevnog boravka do toga da mole za milost. Paradoksalno, ozbiljna strana Teda Rice otkriva izuzetnu psihi?ku, osjetilnu darovitost koja mu omogu?uje da kroz velom prikrivene, zatamnjene hodnike zaviri u alienski podzemni svijet.

Da, tražili smo da vidimo istinu znaju?i kako „?e nas istina osloboditi", a opet nitko od nas nije bio pripremljen na otkri?a koja su se spremala ugledati svjetlo dana. Tijekom godina sam istražila na stotine izvještaja o abdukcijama bilježe?i dokaze koji su u ve?ini slu?ajeva bili povra?eni u svijest tek kao djelomi?ni, nepotpuni bljeskovi stvarnih doga?anja. Sje?anja na ove doga?aje dosljedno su zamagljena slojevima konfuznih i varavo povodljivih paravana koji otetima spre?avaju otkrivanje stvarne prirode njihovih susreta. A ja sam razvila metode koje abduktiranima pomažu prodrijeti kroz te paravane.

Rad s Tedom na guljenju slojeva varavih iluzija i sondiranju dubina svijesti iziskivao je višesatno koncentrirano fokusiranje. Intenzivno iskušenje otkrilo je ?ovjeka ogromne hrabrosti spremnog na povjerenje, spremnog da se opetovano podvrgava komori mentalne torture u kojoj se istina pretvara u stvarnost. Pa ?ak i kada ga je ta stvarnost dovela na sam rub emocionalne krize, Ted Rice ustrajao je kroz bolne sate suza i prisje?anja dok je napredovao ka oporavku i prepoznavanju. Kroz njegov neprekidni trud i odlu?nost svi smo mi stekli dublje razumijevanje ovog prevarantskog alienskog odnosa s ljudskom vrstom.


Barbara Bartholic
Tulsa, Oklahoma
Rujan 1994

Uvod

Sudbina. Karma. Božji plan za tvoj život.

Kako god to želite nazvati, tu, u ovom svijetu, na djelu - ili naširoko – prisutna je sila koja nas može premještati uokolo poput figurica na igra?oj plo?i.

Ve?ina nas prolazi kroz život s mišlju kako imamo kontrolu nad stvarima jedva svjesni suptilnih dodira prsta sudbine koji, skrivaju?i se pod krinkom slu?ajnosti, rijetko otkriva svoje pravo lice. Ali u životima nekih ljudi te su manipulacije puno izravnije, puno o?itije, a ?esto i mnogo užasnije od naših najgorih no?nih mora.

Kao istraživa? fenomena najvišeg stupnja ?udnovatosti, abdukcija ljudi od strane ne-ljudskih bi?a, razgovarala sam s mnogim razboritim ljudima ?ija iskustva uklju?uju i bizarane susrete s 'alienskim' entitetima koji su na njima izvodili fizikalne zahvate i prenosili im proro?anske poruke, upozorenja i informacije ezoternog karaktera. U ve?ini ovih slu?ajeva ?ini se kako su alienski susreti bili rijetki upadi u ina?e normalne živote.

No u slu?aju Teda Rice, nadarenog vidovnjaka, obrazac planske manipulacije u njegovm životu pokazao se kao dosljedan. Kad sam zapo?ela s istraživanjem njegovih doživljaja, nisam imala nikakvog razloga misliti da ?e taj slu?aj biti ikako druga?iji od stotina drugih. Me?utim, prekapaju?i po Tedovoj prošlosti ubrzo sam otkrila da je gotovo sve u njegovom životu bilo oblikovano od neke vanjske sile. Gdje je živio, ljudi koje je sretao, posao koji je radio, ?ak i detalji njegovih snova - sve je bilo usmjereno prema modeliranju Teda u vrlo jedinstvenu individuu opremljenu paranormalnim sposobnostima kojoj su smjer kroz život bili propelirali najneobi?niji doga?aji.

Tijekom ovog istraživanja Barbara Bartholic i ja intervjuirale smo gotovo trideset ljudi koji su imali saznanja o Tedovim raznim iskustvima iz prve ruke, i koji su u mnogim slu?ajevima i osobno bili uklju?eni u doga?anja iz ove knjige.

S nekima od tih ljudi obavljene su hipnoti?ke regresije, izvu?ene dodatne informacije, a potpisane izjave pod prisegom svih glavnih aktera su arhivirane kao dokaz njihovog slaganja s ovdje prezentiranim.

Za potrebe o?uvanja privatnosti, me?utim, mnoga imena korištena u „Maškaradi An?ela“ zamjenjena su pseudonimima, a u svrhu pojednostavljenja, neki od likova su kompozitne figure, no svi incidenti su prikazani to?no onako kako su se dogodili. Moje osobno uplitanje u Tedov život bilo je neizbježan dio istražnog postupka obzirom da su se njegova iskustva nastavila odigravati i tokom našeg istraživanja. Kako bi fokus održala isklju?ivo na Tedu, kod prepri?avanja njegove pri?e stavila sam se u poziciju nepristranog promatra?a.

Sada je jasno da je Ted Rice bio 'dizajniran'. Ali od koga; u koju svrhu? Pri?a o njegovom životu, iznesena na stranicama koje slijede istražuje ta pitanja. A budu?i da ta pri?a zadire, kako u podru?je vidovnja?kih (psihi?kih), paranormalnih aktivnosti tako i u podru?je NLO-a i alienskih abdukcija (vanzemaljskih otmica), to nam pruža nove i uznemiruju?e uvide u fenomene koji utje?u na tisu?e ljudi širom svijeta.

Iako se može ?itati poput znanstvene fantastike, Tedova pri?a je istinita. Njegova iskustva su se zbila u okviru stvarnosti koju svi dijelimo, i ono što smo nau?ili na njihov ra?un može nam re?i više o skrivenoj prirodi stvarnosti nego što smo ikada htjeli znati.1. dio - Opsada


„Brodovlje, mutno-otkrito, iz oblaka kaplje.“

James Thomson


„Izgledalo je kao da no? mra?nih namjera dolazi, i ne samo no?, doba.“

Frost

Opsada - Jedan

„O pleme spirita i ljudi, ako ste sposobni
skliznuti kroz parametre neba i
zemlje, tad u?inite tako. Ne?ete krozanj pro?i
mojim autoritetom spašeni.“

Kuran

„Rak je u završnom stadiju ", re?e Felicia Brown bore?i se sa suzama. "Bože, Tede što ?u u?initi? Jim je premlad za umiranje. Naša k?er je samo beba, ne?e ga se ni sje?ati. "

Ted Rice suosje?ajno je slušao primivši pritom ruku svoje prijateljice. Sjede?i kraj nje u svom dnevnom boravku zastao je u ve?ernjoj tišini i tražio prave rije?i.

"Teško je razumjeti zašto Bog dopušta da se te stvari doga?aju, " rekao je Ted," ali mora postojati svrha koju mi koji smo tu dolje jednostavno ne uvi?amo. Ti ga voliš i ti ga trebaš u svom životu na ovom zemaljskom planu, znam. No, mogu?e je da je Jim ispunio svoju misiju ovdje, i njegovo više sebstvo shva?a da je vrijeme da se uspne u spiritualni svijet. Sve stvari moraju biti u službi dobra Felicia, moramo vjerovati da je to istina. " Nije to baš bilo previše utješno, Ted je shvatio, ali bilo je malo toga drugog što bi joj mogao re?i. Felicia je još uvijek bila emocionalno omamljena. Njezino uobi?ajeno ponašanje, atraktivne, živahne mlade žene koju je profesija držala pred o?ima javnosti, potpuno je nestalo i Ted je duboko suosje?ao s patnjom uplašene, obamrle, iscrpljene žena koja je sada skršeno sjedila na kau?u pored njega.

"Sje?am se dana kad si me upozorio na ovo", uzdahne Felicia polako tresu?i glavom. "To je bio prvi put da sam ti došla na vidovnja?ko ?itanje. Nisam vjerovala ništa što si rekao, niti o bebi, a pogotovo ne o Jimu. "

"Da, sje?am se," rekao je Ted. "Ušetala si i pitala da li sam ja vidovnjak kao da si mislila kako imaš krivu osobu."

"Ne znam što sam o?ekivala,“ odgovori Felicia, "ali ti sigurno nisi bio to."

"Hvala ti puno," Ted se nasmija. "Zna?i ja sam nizak, okrugao, pro?elav i s nao?alama. Ne bi li odli?no izgledao u ogrta?u i sa turbanom škilje?i kroz svoje cvikere u kristalnu kuglu? "

"To ne bi pomoglo", re?e Felicia. "Mislila sam da si lud kad si mi rekao da ?u imati dijete, djevoj?icu. Svi lije?nici su govorili kako su mi šanse da zanesem gotovo jednake nuli. "

"Ali spiritualni vodi? pokazao mi je dijete," Ted slegne. "Nemam nikakvu kontrolu nad onim što vidim. Dobro ili loše, to bude što god spiriti odaberu otkriti. "

Iako je vidovnja?ka ?itanja radio dvadeset godina, Ted i dalje nije shva?ao proces i bio je zadivljen kao i njegovi klijenti kada bi se informacija pokazala to?nom.

"Da, a šest mjeseci kasnije, kada sam saznala da sam trudna, napravio si vjernika od mene", re?e Felicia. "Ali jednostavno nisam razmišljala o drugim stvarima koje si mi rekao."

"To je najteži dio mog posla," odgovori Ted. "Kad vidim prekrasne doga?aje u budu?nosti, kao što je ro?enje tvoje k?eri, osje?am se zbilja dobro zbog svojih sposobnosti. Ali uvijek postoji balans u životu i ponekad (pred)vidim tužne doga?aje, ne mogu si pomo?i. Taj prvi put kad sam sam ti ?itao, osjetio sam oko tvog muža dolazak ozbiljnih zdravstvenih problema. "

"Rekao si da bih ga trebala nagovoriti na pregled kod lije?nika," Felicia je kimnula.

"Nije mi bilo dovoljno pokazano da bih sa sigurnoš?u znao što bi mogao biti problem," re?e Ted, "ali sam te vidio kako za otprilike pet godina napuštaš grad, a tvoj muž nije bio s tobom. Slike, vibracije koje sam osje?ao, uvjerile su me da se on jednostavno ne?e izvu?i. Tako mi je žao Felicia. "

Prekinulo ih je kucanje na vratima i Ted je otišao otvoriti kako bi Beverly Michaels mogla u?i.

"Bok, Felicia," re?e Beverly. "Drago mi je što vas opet vidim. Ne?u te dugo zadržavati Ted, svratila sam ti samo ispri?ati što se upravo dogodilo. Ne?eš vjerovati!"

"U?i onda i ispri?aj," rekao je Ted. "Poprili?no si uzbu?ena."

"Sje?aš se kad si našoj NLO studijskoj grupi govorio o lekcijama koje si dobivao od ET- a?" zapo?e Beverly. "O tome kako stvoriti stvari koje su nam potrebne?"

"Naravno", odgovori Ted. "To je jedna od stvari koje stalno isti?u, da po prirodnom zakonu imamo pravo manifestirati što god želimo, tako dugo dok se to ne kosi sa našom životnom misijom."

"?ekaj", prekine ga Felicia, "objasni mi to. Ja nisam bila tamo kad si o tome govorio, pretpostavljam. "

"Dobro, ti znaš da sam imao neke ET- posjete no?u", zapo?e on,“ i kada su sa mnom, ja nisam baš najsvjesniji što se doga?a, ali se ujutro mogu sjetiti dijelova onoga što su mi rekli. Dijelovi lekcija su bili o tome kako tražiti i manifestirati stvari u ovoj ravni postojanja. Kad sam po?eo to isprobavati nisam u potpunosti shva?ao kako funkcionira, ali sam nau?io na teži na?in.

"U vrijeme kad sam primao sve te no?ne lekcije," nastavi Ted, "trebao sam još jedan automobil. Tako da sam odlu?io kako ?u pokušati manifestirati/stvoriti neki, onako kako su mi ET-i rekli da se to može. Meditirao i vizualizirao sam kako mi se poklanja auto, i ?ujte i po?ujte, to se i dogodi! Žena, netko koga sam poznavao samo iz vi?enja, kad je kupila drugi, ponudi se da ?e mi dati svoj stari auto, i ja sam ga uzeo. "

"Zna?i ET-i su bili u pravu?" upita Felicia.

"Naravno, dobio sam auto," Ted zahiho?e, "baš kao što sam tražio. Ali o?ito da nisam dovoljno jasno iznio svoj zahtjev. Trebao sam zatražiti automobil koji radi! Onaj koji mi je žena dala bio je hrpa sme?a! Više bi koštao popravak krame nego što je vrijedila. I ne samo to, nego kad mi je ta žena jednom dala auto, ?inilo se kako misli da me je kupila. Po?ela se uvla?iti u moj život, pa sam se paklenski morao potruditi da je izvu?em nazad van.

"Ono što sam nau?io," zaklju?io je, "je da morate napraviti vrlo specificiran, precizan, jasan zahtjev. Ne možete vizualizirati samo novac, na primjer. Trebali bi tražiti to?an iznos koji vam je potreban. "

"Objasnio si to grupi", Beverly re?e, "a sje?aš li se i što sam ja tada odlu?ila tražiti?"

"Da, mislim da si rekla da ho?eš VCR (videorekorder)," Ted je kimnuo. "A ja sam ti rekao da vizualiziraš to?nu marku koju imaš na umu."

"Panasonic", potvrdi ona.

"I rekao sam ti da zahtijevaš da VCR bude bez zaka?enih repova," Ted se nasmije. "Nakon onog što se dogodilo sa mnom i automobilom, ?inilo se da je najsigurnije tako u?initi."

"To?no", re?e Beverly, "i to je upravo ono što sam u?inila. Pa, pogodite što se dogodilo? Moja k?i se upravo vratila doma iz Saudijske Arabije gdje je njezin suprug zaposlen u naftnoj industriji. I ima 50,000 $ povišice koju je njezin suprug dobio kod potpisivanja novog ugovora! Rekla je da mi želi kupiti nešto, što god najviše želim. To je bezuvjetni poklon Tede, upravo ono što sam zatražila prije manje od tri mjeseca. "

"To je fantasti?no, taj na?in na koji ET-i komuniciraju s tobom Tede," rekla je Felicia. "Baš imaš sre?e što su tebe odabrali."

"Pretpostavljam da je tako," odgovori Ted nesigurno. "Ali još uvijek nisam siguran što da mislim o njima. Znaš, kroz sve ove godine vidovnja?kog rada vjerovao sam da su moji pomo?nici bili isklju?ivo dio spiritualne ravni. Bili su Božji agenti tako da sam znao da su ?isti i dobronamjerni. Ali NLO-i i alieni? To mi je sve prili?no novo. "

"A i oni isto sigurno moraju biti dobronamjerni," re?e mu Beverly. "Pogledaj sve te prekrasne stvari koje su te nau?ili. Pro?itala sam puno knjiga o alienima i prema onome što oni govore ljudima koje kontaktiraju ovdje na Zemlji, oni nam žele pomo?i. Ti si savršen primjer Tede. Dane su ti posebne psihi?ke sposobnosti i ti ih koristiš kako bi pomagao ljudima. Zar ne mislite da ET-i imaju neke veze s tim? "

"Svi koje sam u prošlosti upoznao bili su spiritualni vodi?i," ustrajao je Ted, "ali bi?a koja me posje?uju u zadnje vrijeme su druga?ija."

"Možda je tako, a možda ih ti samo vidiš jasnije nego prije?" predložila je Felicia.

"Ma kako bilo," Beverly nastavi ", oni te u?e o spiritualnim stvarima, zar ne? To pokazuje njihovu dobronamjernost prema nama.“

"Mogu?e je, pretpostavljam." prizna Ted. "Ova vanzemaljska bi?a mi zaista daju mnogo informacija o metafizi?kim stvarima. Ali, gle, vi obje dobro znate, isto kao i ja, da spiriti ne trebaju letjet okolo u NLO-ima, kao što to rade neke od ovih kreatura koje su me posje?ivale. Što ako njihova agenda nije spiritualnog karaktera?"

"Nemogu?e", argumentirala je Beverly, "jer univerzalni zakon ne?e dopustiti negativnim bi?ima da nam naškode. Osim toga, sve što su ET-i u?inili bilo je pozitivno i prekrasno. Oni pokušavaju pomo?i ?ovje?anstvu, a ne nas povrijediti. "

"Bog je i dalje zadužen za svemir", složi se Felicia. "Kao što si i sam rekao, sve stvari moraju biti u službi dobra."

Ted nije dalje raspravljao sa ženama, ali kasnije kada je ostao sam nije si mogao pomo?i, a da se ne zapita da li su njegove prijateljice imale pravo. Oduvijek se trudio, najbolje što je mogao, udovoljiti željama spirita i mnogo puta je vidio dobre rezultate kako proizlaze iz njegova rada.

Pa zašto je, pitao se, onda imao takav osje?aj straha svaki put kad su ga ti alienski entiteti posjetili? Zašto se doimaju tako snovito i sjenovito? Nije se mogao sjetiti baš puno toga o njihovim posjetama, pa zašto je onda bio previše nervozan da bi no?u zaspao bez sedativa, strepe?i od sljede?eg susreta? Ako su sva njegova metafizi?ka vjerovanja bila istinita i kozmi?ki zakon zabranjuje intruzivna djelovanja negativnih bi?a, onda i alieni, tko god oni bili, moraju biti uskla?eni s viših Božjim spiritualnim planom za ?ovje?anstvo. Tako bi to trebalo biti, inzistirao je Ted od samog sebe, ali nikako se nije mogao otresti osje?aja da je tu nešto krivo.

Prije nego je, 1988. preselio u Shreveport u Louisiani, Ted je vrlo malo pažnje posve?ivao NLO-ima. Njegova izobrazba o spiritualnoj filozofiji na tu temu ga ni?emu nije podu?ila. Nije imao nikakvog razloga misliti da je bilo ikakve druge sile, osim onih iz spiritualne ravni, upletene u njegov život.

U stvari, njemu je mentalnim putem re?eno da ?e se preseliti u Louisianu, gdje univerzalne Božanske snage žele da nastavi svoju misiju pomaganja ljudima u napretku prema gore, van granica materijalnog svijeta.

Kroz njegova vidovita ?itanja, koja su služila kao demonstratori stvarnosti spiritualne ravni, Ted je motivirao druge na traganje za prosvjetljenjem, onim stanjem istinitosti i svjesnosti u kojem je duša slobodna i u jedinstvu s Bogom. On je svoj posao obavljao s poniznoš?u, pripisuju?i sve zasluge višim silama.

Nakon preseljenja u Shreveport, gdje se smjestio u mirnom naselju kamp-ku?a, nije gubio vrijeme nego je odmah potražio prostor u kojem bi mogao nastaviti svoj vidovnja?ki rad. Lokalna knjižara pokazala se idealnom. Tamo je Tedu bila dostupna inteligentna, radoznala klijentela, od kojih su mnogi ve? bili uštimani na poimanje paranormalnog. Godinu dana je prosje?no obavljao pet ?itanja tjedno, upoznavši prili?no dobro neke od redovnih mušterija.

Oni su bili šarenolika, inteligentna skupina ljudi ?iji su se interesi, Ted je ubrzo shvatio, širili i na druge teme, a ne samo vidovitost. Ponekad su diskutirali o NLO-ima i on ih je vrlo znatiželjno slušao. Bilo je nekoliko doga?aja u njegovoj prošlosti koje nikada nije bio u stanju objasniti, ?ak ni sebi samom, i neke stvari koje je sada ?uo navele su ga da ih preispita. Kako je Ted sve više slušao, po?eo je prihva?ati ideju da bi možda NLO-i i alieni mogli postojati, ali daleko od toga da je bio uvjeren.

Njegovi novi prijatelji, me?utim, posve?ivali su puno pažnje tom predmet, iznosili mnogo nepoznatih imena i mjesta otvoreno raspravljaju?i o svojim uvjerenjima. Rekli su Tedu da su ET-i prekrasna, dobronamjerna bi?a iz drugih svjetova, ili možda neke druge dimenzije, ovdje da nam pomognu pro?i kroz nadolaze?a turbulentna vremena.

Ted se slagao da je planeta u užasnom stanju i zaista nije imao nikakvog prigovora na njihovu vjeru u sposobnost aliena da nas spase od katastrofe. Obzirom da nikada prije nije razmišljao o takvim stvarima, u po?etku je, znatiželjan shvatiti NLO fenomen, više slušao negoli govorio. I premda su njegovi prijatelji uspjeli skladno umiješati svoje ideje o alienima u vlastite šire metafizi?ke prikaze, Ted si nije mogao pomo?i, a da se ne upita o vezi izme?u ta dva pojma. Ako su alieni stvarni, zapitao se, zašto mu njegovi vodi?i nikad nisu rekli za njih?
Jesu li oni spiriti kao što su to an?eli ili duše mrtvih, ili su fizi?ka bi?a?
Takva pitanja su ga zabavljala u razgovoru s Feliciom, Beverly i drugima, ali ona nisu dominirala njegovim mislima.

Ve?im dijelom je svoju energiju fokusirao na vidovnja?ka ?itanja, sve dok nešto nije pokrenulo promjenu u njegovim kontaktima sa spiritualnim svijetom. Nakon preseljenja u Shreveport, smjernice i informacije koje je oduvijek dobivao od spiritualnih pomaga?a su se intenzivirale. Dok je prije poruke primao u namjerno izazvanom stanju meditativnog transa, sad su mu spiriti prilazili na druga?iji i uznemiruju?i na?in.

To je krenulo 1989. kada se po?eo buditi usred no?i, osje?aju?i ?udne entitete oko sebe, ali nesposoban razumjeti njihovu komunikaciju. Nakon završetka takvih posjeta, Ted se osje?ao uznemireno i teško bi ponovo zaspao. A onda su uznemiravanja postala sve o?itija. U?estalo se budio, ometen u po?inku dodirima nevidljive ruke na licu, povla?enjem za kosu, trljanjem ruke ili noge. Lišen sna, uzimao bi tablete da se odmori nekoliko no?i, i na taj na?in bi ih prekinuo. No, iscrpljenost ga je neizbježno svaki put vra?ala sredstvima za uspavljivanje.

I bez obzira što u?inio, posjete su se neumoljivo nastavljale svaku no?, kidaju?i mu živce i iscrpljuju?i ga mentalno i fizi?ki. Ted je bio upoznat sa spiritima koji prenose poruke, ali ovi novi spiriti, ako je to ono što su bili, govorili su mu stvari koje ne samo da nije mogao shvatiti nego ih se ?ak nije mogao ni jasno sjetiti. I nije mu se svi?ao osje?aj njihovih dodira na njegovom tijelu.

Na kraju se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo. Ted je prepoznao sve znakove - iskidani živci, strah od mraka, nemir, nemogu?nost da zaspe bez sedativa. To su sve bili isti simptomi koje je imao tamo u sedamdesetima. Tada ih je ignorirao sve dok ga strah i iscrpljenost nisu odveli do dobrovoljnog povla?enja u psihijatrijsku ustanovu i on nije htio ponoviti istu grešku.

No nije znao što u?initi da promijeniti situaciju. Posve?en svom radu, vjeruju?i da se njegova vidovnja?ka darovitost treba koristiti u svrhu vo?enja drugih ka razumijevanju Božje stvarnosti i plana za ?ovje?anstvo, trudio se nastaviti s ?itanjima. Ipak, konstantno napadan od no?nih posjetitelja, Ted je osje?ao kako njegova snaga i koncentracija kopne.
 

Stranica 1 od 24 Sve stranice

«