Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karla Turner - Oteti - stranica


8. dio - Endi

Najmla?a od osam ena u ovom projektu, Endi, je izvrsna, izuzetno inteligentna ena, ?ija svesna se?anja na abdukcije i kontakte mogu ispuniti ?itavu knjigu. Ona me je prva kontaktirala posle ?itanja Into The Fringe i saeto opisala brojne doga?aje iz svojih iskustava koja su se poklapala sa mnogim stvarima kojima smo moja porodica i ja prisustvovali. Kao i u slu?aju Beti, Pet i Lize, Endi se i pre naeg kontakta se?ala abdukcija u koje je bilo uklju?eno vojno osoblje, a od tada se odigralo nekoliko novih susreta veoma uznemiruju?e prirode. Me?utim, u vreme kada je na kontakt zapo?injao, nije bila zabrinuta zbog potencijalno opasnih vojnih aktivnosti. Vanzemaljci, koji su je otimali, su je uverili da kontroliu ljude koji su bili sa njima, a poto se nije plaila vanzemaljaca, nije brinula ni zbog tih ljudi.

U me?uvremenu se njen stav radikalno promenio iz dobrih razloga. Ali pre nego to ispitamo vojne susrete, bilo bi dobro da razmotrimo neke detalje o Endi i njenim iskustvima sa vanzemaljcima.

Endi je ro?ena 1966. i sa maj?ine strane je nema?kog i kotskog porekla. Budu?i da je usvojena, ne zna nita o toj strani svoje porodice. Udata je i zajedno sa svojim muem, Polom, vodi mali ran? na periferiji velikog grada u Tenesiju. Umetni?ki je talentovana i izra?uje litografije, crtee i predmete od gline.

Pre svog prvog susreta sa vanzemaljcima je znala veoma malo o tim stvarima i nikada nije pomiljala da bi mogle postati deo njenog ivota. Kada sam joj postavila pitanja, setila se nekoliko neobi?nih scena iz detinjstva, pored ostalog i narednog doga?aja u uzrastu od ?etiri godine. Ona i njen otac su se vozili u kamionu kada je odjednom zaslepljuju?i bljesak ispunio vozilo. Odmah posle tog bljeska imala je ose?aj da se nala u dugom, sivom tunelu i ni?ega vie. Od tog vremena, sa izuzetkom vi?enja velikih vatrenih lopti na nebu, nije mogla da se seti vie ni?ega neobi?nog u svom ivotu.

Tako je bilo sve do no?i 24. jula 1988. Endi je kao i obi?no otila u krevet, a onda se naglo probudila napolju, u mraku, paralizovana i okruena grupom bi?a koja nisu bila nalik ni?emu to je do tada videla. Bila su krhka i bela, bez kose i imala su veoma hipnoti?ke o?i. ispri?ala mi je i rekla kako je bila zapanjena posmatraju?i njihove ma?ije o?i kako podrhtavaju i menjaju oblik. Zurili su u nju i ose?ala je kao da ?itaju iz njenog uma.

Ovo mora da je san ponavljala je.

Ne sanja reklo joj je jedno od bi?a telepatski Pokaza?emo ti. Treba da po?e sa nama.

Uperio je jedan od tri prsta prema umi a ostala bi?a su povela Endi u tom pravcu. Bila je preplaena kada je videla da se udaljuje od ku?e i mua i molila je bi?a da je ne vode dalje, ali su oni ignorisali njene molbe. Zbog straha kombinovanog sa njenom fobijom od mraka je bila veoma nemirna, dok joj vo?a grupe nije ubrizgao neto u nadlakticu. Po?ela je da se gubi i poslednje re?i koje je ?ula su bile: Samo se malo umiri. Slede?eg jutra je na tom mestu na nadlaktici pronala dve crvene ta?ke.

?ak i kada sam prihvatila mogu?nost da sam se susrela sa ne?im fizi?ki postoje?im rekla je nisam razumela njegov smisao i provela sam ostatak dana razmiljaju?i o tom neprijatnom doga?aju, o tome kako sam reagovala strahom jer je uma izgledala tako mra?na i zastrauju?a, a pre svega o tim majunim bi?ima, visokim tri stope. Ko su oni mogli biti? An?eli? Vilenjaci? ?arobnjaci? Duhovi? Vanzemaljci? Kada sam te no?i otila u krevet, pred o?ima mi je jo uvek jasno bila njihova slika, iako nisam razmiljala o tome da ?e se ikada vratiti.

Ali bi?a se jesu vratila i od tada su nastavila da se periodi?no vra?aju. Posle slede?e dve no?i je imala nejasna se?anja na ta bi?a i ta se?anja bi mogla biti odba?ena kao san da nije bilo crvenih ta?aka na telu.

U avgustu je zatim usledio kontakt u svesnom stanju, kada je, probudivi se, videla dva Siva u svojoj sobi. Odmah je bila paralizovana i umirena njihovim hipnoti?kim o?ima i odlebdela je za njima kroz ku?u i zatim napolje gde ju je o?ekivao neverovatan pogled. Tu je bio veliki, srebrni disk, na kome su rotirala crvena, zelena i uta svetla. rekla je Endi Lebdeo je oko dve stope iznad tla i bio beuman. Ve? prvi pogled je bio dovoljan da budem sigurna da je u pitanju NLO. Tada sam prihvatila i mogu?nost da su ta bi?a vanzemaljci.

Ovoga puta nije bila uplaena. U stvari bila je podstaknuta njena radoznalost, tako da je stupila napred da bi ula u letelicu. Me?utim, jedan od Sivih je sko?io ispred nje i upozorio je da se ne pribliava letelici dok je u fazi pranjenja, jer bi mogla biti povre?ena.

Na letelici se pojavio otvor i Endi je videla zgodnog, mladog ?oveka sa plavom kosom i u tamnom leta?kom odelu kako stoji unutra. Teleportovana je u letelicu kao da je usisana u duga?ak tunel sa elektri?nim, narandastim svetlom i osetila je da je u tom trenutku odvojena od tela, koje je mogla da vidi kako se kotrlja i okre?e pored mene i sve kosti, ile i unutranji organi su postali vidljivi.

Unutar letelice Endi je bila smetena na crnu stolicu i plavokosi mukarac ju je vizuelno skenirao, indukuju?i senzaciju orgazma. Upitala je da li je i on vanzemaljac i on se nasmejao i klimnuo glavom.

Letelica se pokrenula potiskuju?i njeno telo na stolici unazad, na njen uas jer je imala strah od letenja. Gde smo, upitala je i na zidu se pojavio mali, ovalni prozor. Pogledala je kroz njega i videla milijarde sjajnih zvezda u sred dubokog, crnog svemira, ali ne i Zemlju i Mesec.

U sobu su stupila ?etiri Siva i jedan od njih se pridruio plavokosom ?oveku. Malo je pomerio sjajnu zelenu kuglu, dok su dva Siva prenela Endi kroz vazduh na drugi sto. ?ovek je stavio kuglu na njen abdomen i pomerao je krunim pokretima to je izazivalo rastu?i ose?aj toplote. Endi je imala ose?aj cimanja u toj oblasti i upitala je ta se to radi na njoj.

?ovek je rekao da je dovoljno zrela da bi to mogla da razume. Rekla mu je da ona i njen mu bezuspeno pokuavaju da imaju decu i ?ovek joj je odgovorio da je to tako, jer njen krvni, imunoloki i genetski sistem funkcionie druga?ije nego kod drugih ljudi.

Da li sam i ja delimi?no vanzemaljac? upitala je zbunjeno.

Jedan od Sivih joj je objasnio da je malo promenjena da bi ispunila svoju specijalnu svrhu. Plavokosi ?ovek joj je rekao da oni proizvode novu rasu, za koju ?e uzeti jajne ?elije od nje. Rekao joj je da je izabrana i da ?e njena deca i drugi izabrani osvojiti svet, usavrivi mo? primanja poruke, koja ?e joj biti preneta tokom drugih susreta. Endi je postala veoma pospana i izgubila je svest do 9 ujutru, kada se probudila u svom krevetu.

Posle ovih neverovatnih doga?aja, izgledalo je da se u njoj odvija neka unutranja promena. Moj mu i drugi ljudi su po?eli da prime?uju da sam mirnija, manje razgovorljiva i da ?esto sanjarim. - ispri?ala mi je Moj mu se pitao ta to upisujem u svoj novi dnevnik. Odgovorila sam da samo zapisujem snove. O?ajni?ki sam elela da podelim svoju pri?u sa nekim, ali nisam jer su ljudi iz mog okruenja bili skepti?ni prema takvim stvarima. Plaila sam se da bi onaj, kome bih to ispri?ala, doveo u pitanje moj zdravi razum. Tako sam jo dugo zadrala svoju tajnu za sebe.

Tokom slede?ih meseci imala je samo nejasna se?anja na druge susrete i posle jednog od njih nala je na trbuhu ?etiri ta?ke u obliku dijamanta. Me?utim, NLO-i nisu bili jedine letelice koje su sletale na njeno imanje. 23. novembra je ?ula zvuk helikoptera i pogledavi kroz prozor videla dve crne letelice sa oznakom Air Force. Kada je jedan od njih sleteo na njeno imanje, Endi je zgrabila jaknu i istr?ala. Ali on je nestao pre nego to je uspela da stigne do njega. To je bio prvi put da su se helikopteri pojavili u toj oblasti ali ne?e biti poslednji.

U februaru 1989. odigrala se druga abdukcija tokom koje je nazvana izabranom i doivela je scenu koja je poznata i iz drugih izvetaja. Jedan od vanzemaljaca joj je dodirnuo ?elo, rekla je, i u njenom umu su eksplodirale serije slika. Videla je crvenkasto-zlatnu pustinjsku planetu sa dva sunca, galaksiju, bledo-crveni mesec i uareno, narandasto sunce kako eksplodira i podzemni grad pre nego to je izgubila svest. Kada je povratila svest, jedan vanzemaljac joj je rekao da je njihov dom bio Kasiopeja na nebu, ali da su za sebe na?inili dom na Zemlji pre nego to su ljudi bili stvoreni. Endi je posle toga ponovo izgubila svest i bila vra?ena ku?i.

Dva dana kasnije drugi helikopter je kruio nad imanjem a neto kasnije je doao ?ovek koji je tvrdio da radi za javno servisno preduze?e i zatraio da proveri trafo-stanice na farmi. Rekao joj je da je bilo kvarova u toj oblasti, ali Endi je bila sumnji?ava, jer se nije se?ala takvih kvarova, niti je pozvala servisno preduze?e.

Osam no?i posle poslednje abdukcije se setila da se probudila u zadnjem dvoritu okruena ?etvoricom vanzemaljaca. Bila je gola nije ose?ala hladno?u, niti joj je zbog toga bilo neprijatno i gledala je dva vanzemaljca kako rade sa ure?ajem veli?ine automobila, dok je tre?i izgleda uzimao uzorke zemljita. ?etvrti vanzemaljac joj je pokazao malu crnu kutiju i zamolio da pogleda unutra. Kada je to u?inila, um joj je ponovo eksplodirao i bio ispunjen slikama, ovaj put apstraktnih mustri sjajnih boja. Rekao joj je da ?e uskoro imati mo? da napravi mentalni kontakt sa ostalim Izabranima i biti u stanju da uti?e na njihov um, a tada je dodirnuo njeno ?elo i ona je izgubila svest.

Slede?eg dana Endi je napolju nala veliki krug u travi koja je izgledala sasuena i nekoliko par?i?a metalne ljake. Uzbu?ena zbog svog otkri?a napravila je fotografije metalnih par?i?a i kruga koji nije nestao ni posle godinu i po. Analize metala iz 1993. su pokazale da je re? o ?eli?noj ljaci.

U martu je imala dva maglovita se?anja o abdukcijama koje su obuhvatile proceduru na trbuhu, a u jednoj od njih je videla grupu oamu?enih ljudi u istoj sobi. 23. marta je izbrojala devetnaest helikoptera koji su leteli iznad farme i ?inilo joj se da moe da razazna oznaku Air Force na njima.

Deset dana kasnije Endi se setila jo jedne abdukcije koja se dramati?no razlikovala od prethodnih susreta. Nala se unutra u mraku sa majunim, plavim vanzemaljcem koji joj je skenirao um. Tada je pet mukaraca izalo iz senke, od kojih su ?etvorica bili obi?ni ljudi u maslinasto zelenim uniformama, a peti je bio tamnokosi humanoid u duga?kom kaputu kaki boje sa mnogo depova. Ovaj ?ovek je dotakao plavog vanzemaljca i ovaj se transformisao u majuni prsten od belog svetla koju je potom progutao. Rekao je da su ova bi?a nefizi?ki oblici energije koje njegova grupa kreira i kontrolie.

Da li kreirate i ljude? upitala je Endi i on je to potvrdio.

ta ho?ete od mene nastavila je.

elimo da razgovaramo o tvom ivotu. rekao joj je.

Da li je to sve? upitala je.

Ima jo toga. rekao je i jedan od uniformisanih ljudi je uveo Endi u crni kamion parkiran iza njene garae.

Da li je to pravi kamion ili je to va svemirski brod? Upitala je.

Ne moe suditi o knjizi po njenim koricama. odgovorio je drugi ?ovek tajanstveno.

U kamionu je videla sedita, presvlake i duga?ku kontrolnu tablu. Uao je i drugi uniformisani ?ovek i Endi se pitala da li oni pripadaju istoj vojnoj grupi.

Da li ste vi svi iz armije, vazdunih snaga, flote ili mornarice? Ispitivala ga je.

Stariji ?ovek je odgovorio, ali joj je bilo teko da razume sve to je rekao. Misli da je rekao kako grupa pripada organizaciji po imenu High Shell, koja najvie radi u specijalnim podzemnim bazama. Tako?e joj je rekao da su ona i drugi Izabrani deo projekta za kontrolu uma, sa ciljem da drugim ljudima prenesu instrukcije i izdrljivost putem transfera misli.

Kada je odgovorio na njena pitanja, zapo?eo je ispitivanje o njenom ivotu. Me?utim, u svom izmenjenom stanju svesti Endi je mogla da se seti samo nekoliko pitanja. Pitao je na primer da li se se?a kontakta sa vanzemaljcima kada je bila mala, to nije bio slu?aj. I pitao je o njenom odnosu prema ivotu i smrti. Posle intervjua, koji je izgledao prili?no dug, ?ovek je aktivirao neto na kontrolnoj plo?i i Endi se nala u svom krevetu u 5:10, potpuno budna i podrhtavaju?i. Brzo je obukla jaknu i istr?ala da vidi da li su jo uvek tu, ali dvorite je bilo potpuno prazno.

Razmiljaju?i o svim susretima, dola je do nekih zaklju?aka. Prvo, sada je verovala da postoji neto mnogo ve?e od ?ovekovih pogleda i teorija i religija o Univerzumu. I verovala je da vanzemaljci sprovode psihi?ku transformaciju na njoj i drugima u dobre svrhe.

Tokom slede?ih nekoliko meseci Endi je doivela jo nekoliko susreta i vi?enja NLO-a. Najtraumati?nija serija doga?aja je po?ela abdukcijom tokom koje je oplo?ena. Dve nedelje kasnije uradila je dva ku?na testa za utvr?ivanje trudno?e, koji su bili pozitivni, i ona i njen mu su bili oduevljeni. Endi nije rekla Paulu nita o vanzemaljskoj oplodnji, jer on nije verovao u njene ranije izvetaje o kontaktima i vi?enjima. Smatrala je da je beba u njoj poseban poklon od vanzemaljskih prijatelja i, ne poznaju?i tipi?an vanzemaljski proces oplo?enja i kasnije oduzimanje fetusa, o?ekivala je da ?e roditi dete i zasnovati porodicu koju su ona i Pol eleli. ?ak su izabrali i nekoliko imena za dete.

Me?utim, mesec dana posle susreta sa oplo?enjem Endi je po?ela da pokazuje neobi?ne fizi?ke simptome: znojenje, drhtavicu tokom dana i pulsiraju?e senzacije u stomaku tokom no?i. Ovi simptomi su trajali vie od dve nedelje, dok se ujutru 04. jula nije pretrpela krvavi, bolni poba?aj.

Dogodilo se u kupatilu rekla je - Posle vie sati obilnog krvarenja i uasnih gr?eva, fetus je izaao u moje ruke. Nije izgledao kao normalan fetus: ve?i, duga?ak tri in?a, bez polnih organa, sa crnim, kosim o?ima koje su je podse?ale na vanzemaljce koje je srela. Uz veliki napor Endi je spustila fetus u posudu sa vodom i sakrila ga na potkrovlju. Kasnije, kada se vratila, otkrila je da je posuda nestala.

Pol je odvezao Endi kod lekara, jer je izgubila dosta krvi a potom imala i D&D proceduru. Nije mogla da razume zato je izgubila bebu, jer je briljivo vodila ra?una o sebi i gubitak je bio veoma bolan.

Mnogo kasnije Endi se podvrgla hipnoti?koj regresiji tokom koje su ispitana tri njena iskustva. Jedno od njih je bilo gubitak fetusa i u toj regresiji Eni je opisala do tada zaboravljene posetioce u spava?oj sobi nekoliko sati pre poba?aja. Nekoliko bi?a i lebde?e plavo svetlo su uli u spava?u sobu. Dok se nekoliko vanzemaljaca bavilo Polom, dva druga su izvrila neku abdominalnu proceduru na njoj, koriste?i mali cilindri?ni ure?aj koji je kliknuo.

Nita se vie nije doga?alo do septembra, kada se probudila sa nejasnim se?anjima da je sa sestrom Julijom bila u letelici. Julija ju je tog jutra pozvala telefonom: Imala sam najlu?i san. Opisala je vanzemaljce humanoidnog izgleda u plavim leta?kim uniformama u ovalnoj sobi sa kupolom. Videla je i Endi u srebrnom leta?kom odelu, sli?nom onima koje su nosili vanzemaljci. Se?ala se da joj je Endi rekla: Oni ?e nam pruiti ve?ni ivot.

Endi se se?ala istih detalja iz snova i dve sestre su se sastale da bi porazgovarale o zajedni?kim snovima. Endi je tada po prvi put ispri?ala svojoj sestri o drugim susretima, oslobodivi se emocionalne izolacije i straha od ismevanja zbog kojih je do tada ?utala.

Njen krug poverenika se proirio u novembru, kada joj je otac ispri?ao da je video zaobljen, narandasti NLO, dok je sa jo nekoliko prijatelja boravio na Smoky Mountains. Endi i Julija su podelile svoja iskustva sa njime, posle ?ega je njihov otac odlu?io da se jo vie otvori. Nas troje smo mnogo nau?ili toga dana. rekla je Ispri?ala sam ocu sve o svojim dotadanjim susretima sa vanzemaljcima; otac je nama ispri?ao sve o svojim ranijim susretima i tako?e o maj?inim iskustvima. Plakala sam. Toga dana sam saznala da su moji roditelji imali susrete sa vanzemaljcima i pre nego to sam ro?ena.

Abdukcije su se i dalje povremeno doga?ale. Od decembra 1989. do aprila 1992. Endi se setila petnaest doga?aja. Tokom jedne su joj pokazali odgajalite klonova, sli?no kao i u drugim izvetajima o abdukcijama, i rekli joj da su je programirali da sakrije fetus posle poba?aja. Upitala je da li je njegovo telo oivljeno i teko je mogla da razume odgovor da je njegovo fizi?ko telo uskladiteno, a njegova dua reciklirana.

U drugoj su joj pokazali klon deteta, kao i hibridnu decu i re?eno joj je da oni slue da bi pripremili (ljude) za promene. Na pitanje Kakve promene dobila je odgovor da se one odnose na ljudsku spiritualnu transformaciju.

Jedna abdukcija tokom tog vremena je zaista bila jedinstvena. Se?ala se da je odvedena u podzemnu fabriku za koju joj je uniformisani ?ovek rekao da se nalazi u Severnoj Arizoni. Rekao joj je da postoje druge stanice irom sveta, uklju?uju?i i baze u Novom Meksiku, na Severnom polu i u Africi. Kada je upitala ko je bio zaduen za operaciju High Shell, drugi ?ovek, plavi humanoid joj je odgovorio da njegova vrsta kontrolie sve.

ta je sa Sivima i drugim vanzemaljcima? upitala je, misle?i na nekoliko razli?itih tipova koje je srela. Da li su i oni uklju?eni?

Po stupnjevima. odgovorio je.

ta je sa drugim ljudima? insistirala je ljudima iz vojske?

Mi ih kontroliemo. plavi se nasmejao.

Odveli su je do drugih otetih ili Izabranih, data joj je mala crna kutija i re?eno joj je da je otvori. Kada je podigla poklopac, iz nje je izala sjajna ljubi?asta svetlost, prekrila grupu i proizvela snane elektri?ne senzacije, posle ?ega je Endi izgubila svest.

Nakon tih susreta Endi je imala pozitivna ose?anja u vezi sa svojim kontaktima sa vanzemaljcima, uklju?uju?i kona?no i izgubljeno dete, jer je verovala da je to u?injeno zbog viih ciljeva. Posle abdukcije, o kojoj su ona i Julija imale zajedni?ka se?anja, sestra je prihvatila njenu izjavu da ?e od bi?a dobiti ve?ni ivot, tako da je tako?e zauzela pozitivan stav. Utoliko vie iznena?uje da je Julija postajala ekstremno uplaena kad god bi njena sestra pomenula NLO.

Na povratku iz Dordije 29. decembra su vozile auto-putem za Tenesi. U 19:30 ugledale su dva neobi?na vozila. Endi je prvo opisala kao stari autobus poprskan sprejom, pun hipika, na ?ijoj zadnjoj strani je bilo napisano Magic Bus. Sestre su se smejale zbog toga, ali onda je autobus usporio na deset milja na sat, a Endi nije mogla da ga obi?e, jer su se uspinjali na brdo. Ona i Julija su videle kako neki od putnika otvaraju prozore i vi?u, a zatim je jedan od njih pokazao napred. Devojke su pogledale u tom pravcu i videle sjajni, plavi objekat iznad vrhova drve?a. Imao je zaobljen, iroki obod sa okruglim otvorima.

Endi, pogledaj! povikala je Julija To je NLO!

Hipi-autobus je ubrzao i uskoro nestao sa vidika, dok se Endina korveta sama od sebe zaustavila. Plavi sjaj je progutao automobil.

O, Boe! On je iza nas! Julija je vikala od straha.

U izvetaju koji mi je poslala Julija je napisala, Kada nam se pribliio, uplaila sam se. Endi mi je rekla da nemam ?ega da se plaim, ali sam i dalje ose?ala strah i spustila se na pod kola.

?uo se samo kratak piskavi zvuk rekla je Endi - ina?e je vladala tiina i mrak. NLO je nestao. Farovi na kolima su se upalili, Endi je okrenula klju? i startovala motor, koji je radio perfektno, i nastavila put, rekavi Juliji da je bezbedno za nju da ostane na podu kola.

Do?avola, Endi! ponovila je Julija Idemo!

Nastavile su i posle nekoliko minuta Julija je upitala: Da li zna koliko je sati? Deset i dvadeset. Endi joj nije verovala, ali je onda proverila na svom satu, koji je pokazivao isto vreme. Gotovo tri sata su protekla otkada su videle plavi NLO i sestre nisu imale ni najmanje se?anje na to ta se dogodilo.

U aprilu 1992. Pol i Endi su se preselili na ran? i po?ela je potpuno nova serija neobi?nih doga?aja. Njihov posao, uzgajanje goveda, se razvijao veoma dobro, dok neto nije po?elo da ubija stoku i do kraja godine gubici su iznosili hiljade dolara.

Izvestan broj je bio iskasapljen izvestila je Endi Jednoj kravi je odrubljena glava, drugoj je odstranjena utroba a jedan bik je izgledao kao da ga je rastrgao tiranosaurus. Neka od iskasapljenih goveda su imala neobi?ne igove, obrijana mesta, ?iste brazgotine i otvore bez krvi. Nije bilo ni ogrebotine ni na jednom drugom mestu na mrtvom govedu.

Mnoga goveda su umrla u periodu od februara do marta 1993. kada su i drugi farmeri u toj oblasti izvetavali o mrtvim i iskasapljenim govedima. Posle ?itanja tih izvetaja Endi je kontaktirala novine i ostvarila kontakt sa veterinarom koji je ispitivao slu?ajeve mrtvih goveda. U prvom slu?aju je rekao da je krava umrla od toksina nepoznatog porekla, a kod Endinih krava je jedino mogao da izvesti o smrti iz nepoznatog razloga.

Aktivnosti vanzemaljaca su se posle toga bitno promenile i Endi je uglavnom imala veoma maglovita i nepotpuna se?anja na te doga?aje. Ipak, jedna od abdukcija je vredna pomena zbog svoje duine.

Probudivi se na palubi broda videla je humanoide i dve razli?ite vrste Sivih. Ula su jo dva humanoida u crvenim odelima i ona je prepoznala plavokosog ?oveka koga je vi?ala ranije. Upitala ga je da li ima ime i odgovorio je Carl de Zan.

Rekao joj je da je za nju i za njenu grupu izabranih dolo vreme da obave zadatak koji im je namenjen. To je podrazumevalo da stupi u kontakt sa odre?enim ljudima irom sveta, da bi prikupila podatke iz njihovih umova. Sve te podatke ?e zatim vanzemaljci preuzeti iz umova Izabranih. To ?e sve biti u?injeno putem si?unih implanta u glavi, naprave koja slui u mnoge svrhe. Oni na primer mogu pomo?i implantiranim ljudima da upotrebe svoje specijalne mo?i i da ostanu jedni sa drugima u kontaktu u snovima. Pored prikupljanja podataka preko implanta mogu da se prenesu instrukcije.

Kada je Endi upitala za svrhu tog projekta, re?eno joj je da vanzemaljci putem podeavanja ljudskih umova ele da uklone prljavtinu i zlo i negativnost iz ljudi.

Poto su joj u vie navrata data posebna uputstva o njenim sposobnostima kao Izabrane Endi je u jednom trenutku napravila eksperiment. Odlu?ila sam da isprobam svoje mentalne sposobnosti, testiraju?i prenos misli na daljinu. izjavila je Otila sam u krevet ta?no u 23:00 i dugo i naporno se koncentrisala da projektujem svoju sliku u san svoje sestre. Posle ovog postupka utonula sam u san u kome je bila i Julija!

Telefonirala sam sestri (slede?eg jutra) da joj ispri?am o svojoj nameri da do?em do nje u snu, ali pre nego to sam uspela da kaem bilo ta, ona je prepri?ala san sa svim detaljima.

Endi je tako?e odlu?ila da se podvrgne regresivnoj hipnozi da bi otkrila delove tih doga?aja kojih nije mogla da se seti svesno. Posle dve hipnoti?ke seanse bila je iznena?ena otkri?em o vanzemaljskom kontaktu iz detinjstva. Vrativi se u uzrast od ?etiri godine, u trenutak kada su ona i njen otac bili zasplepljeni bljeskom svetlosti dok su se vozili u kamionu, setila se kako je bila odvedena u sivu letelicu, oblika cigare gde je videla nekoliko ena i mukaraca u beloj ode?i. Jedan mukarac sa dugom, tamno plavom kosom je bio zaduen za nju i odveo je uplakano dete do neobi?nog stola.

Od metala je sa obodom na ivici opisala je kao za oticanje krvi. Neto je na podu ispod stola, ali ne mogu jasno da vidim ta.

Deluju?i na na?in koji je opisala kao uurban, ?ovek joj je privezao ruke za sto i stavio joj na glavu obru? sa pokretnim crvenim i utim svetlima. Hipnotizer je Endi dao instrukcije da gleda scenu sa distance, umesto da se uivi nju i ona je sebe prisilila na to.

Mogu da vidim svoje ruke kako drhte. rekla je Narukvica na akama ?ini da mi se prsti gr?e i cimaju. Leim sa obru?om na glavi i o?i su mi otvorene. Zenice se ire kao da sam mrtva.

Zatim je opisala proceduru tokom koje joj vaginalno umetnuta ?ista cev koja se ispunila crvenkastom te?no?u kada je neka ena pritisnula Endin stomak. Kada je oivela, plavokosi ?ovek je pokuao da je oraspoloi i izvu?e iz stanja straha i ona je potom vra?ena u kamion koji je sam od sebe izleteo iz broda kroz otvor, kako je opisala.

Silazimo na put rekla je Mogu to da vidim sasvim jasno jer je dan i kamion se polako sputa na put. Kretao se sam od sebe oko minut a onda sam primetila da idemo u pogrenom pravcu. Vozimo u suprotnom pravcu pre nego to su nas oteli.

ta tvoj otac sada radi? upitao je hipnotizer.

Odmahuje glavom rekla je kao da je zbunjen i nastavlja da vozi.

U avgustu i septembru 1993. Endi se setila tri susreta uklju?uju?i i jedan tokom koga je videla oca na istom brodu. Kada mu je postavila pitanje, opisao joj je se?anje na abdukciju od te no?i, iako se nije se?ao da ju je video. Tokom drugog kontakta date su joj informacije o ivotu vanzemaljaca u drugim delovima galaksije, o njihovoj tehnologiji putovanja i o tome kako su kreirali ivot na Zemlji, uklju?uju?i i ljude.

Me?utim, scenariji abdukcija su se naglo promenili slede?eg meseca, po?evi od 02.10. kada se probudila u prizemlju, u gostinskoj sobi i ugledala mladog humanoida mukog pola koji je nosio preveliku crvenu koulju, izbledeli dins i crne kone ?izme. Za razliku od nekih drugih situacija Endi je ose?ala da ima kontrolu nad svojim ?ulima i postavila je mladom ?oveku nekoliko pitanja, pored ostalog i o njegovom poreklu. Uprkos njegovom izgledu ljudskog bi?a odgovorio je da su on i njegova vrsta vanzemaljci i eleo je da zna da li taj termin ?ini da se ona ose?a neprijatno.

Ne odgovorila je Ne plaim te se vie. Videla je srebrni disk izvan ku?e i pretpostavljala da ?e je odvesti tamo, ali umesto toga ?ovek ju je zagrlio to je izazvalo delimi?nu paralizu od grudi na gore. Onda ju je poloio na pod i imao odnos sa njom posle ?ega se ose?ala klonulo i iscrpljeno.

Endi se se?ala da se ovo ponovilo, u no?i izme?u 03. i 04. oktobra. Ujutru, posle kontakta 03. oktobra, joj je posle bu?enja curila krv iz nosa uz pove?anu hiperemiju i bol u ramenu. Nasuprot tome nije bila uplaena zbog ova tri susreta i budu?i da odnos nije bio zastrauju?i, pitala se zbog ?ega je ?ovek izazvao delimi?nu paralizu i kasnije gubitak svesti.

?etiri no?i kasnije dogodio se mnogo manje prijatan kontakt. Endi je te no?i kasno otila u krevet, oko 1:30, sloila je svoju ode?u na sto?i?u kraj kreveta i zatim ugasila svetlo. Posle samo nekoliko minuta, kako se ?inilo, trgla se iz sna potpuno budna zbog buke kao od mlazne maine koja je postajala sve glasnija. Slede?e to je opazila je da vie nije u spava?oj sobi, ve? da potpuno obu?ena stoji na travnatoj ?istini u umi u blizini starog, prljavog puta. Nije bila sama. Pored mene su bile tri o?igledno preplaene mlade ene. opisala je Jedna je leala u travi sa licem prema dole i plakala.

Endi se i sama uplaila po prvi put otkada su po?ele abdukcije. Moji instinkti su mi rekli da ?e nas oteti sila tako velika, da ne?emo biti u stanju da kontroliemo situaciju bez obzira na to koliko se usrdno molile Bogu.

Druga ena, visoka, puna?ka brineta, je po?ela da vi?e: Dolaze! Dolaze

Zvuk se sve vie poja?avao, dok avion neobi?nog izgleda nije doleteo do njih i prizemljio se kao helikopter. Dve ene su preplaeno otr?ale u umu, Endi i brineta su stajale paralizovane od straha. Pojavila se grupa ljudi u crnim uniformama i po?ela da obilazi oko ena. Se?ala se da im je u trenutku kada su pourili prema letelici rekla da ja nisam ivotinja i da ne dozvoljavam da se prema meni tako ponaate.

Ignoriu?i je ljudi su gurnuli ene u zadnji deo vozila, to je uplailo Endi ?ak i vie nego pravolinijsko sletanje. Po?ela je da se moli i zatim izgubila svest.

Poto sam dola svesti ispri?ala je zatekla sam sebe kako sedim na nekoj stolici na mestu koje je podse?alo na vojnu bazu. Videla sam nekoliko ljudi u vojnim uniformama kako sprovode neke ljude du te duge, sive gra?evine.

Dvojica ljudi su je povela u jednu od tih zgrada gde je videla grupu ljudi kako sedi oko konferencijskog stola, neke u uniformama, neke u obi?noj ode?i. Jedan od njih, u uniformi sa mnogo dekorativnih ordena, je zurio u nju i zapo?eo telepatsku komunikaciju. Tada je iza nje stala neka ena i kada se Endi okrenula da bi je pogledala, enin pogled ju je paralisao. ena joj je dala da ispije neku crvenu te?nost, koja je izazvala drhtavicu i pospanost dok najzad nije izgubila svest. Posle toga se?ala se samo kratkih pogleda na zgrade iz daljine, a onda ponovo zvuka neobi?ne letelice.

Kada se Endi podvrgla hipnozi, izabrala je da ispita ovo iskustvo, da bi otkrila vie detalja. Slede?e ?ega se se?ala nakon ispijanja crvene te?nosti je kako se budi na jednoj od pet stolica koje su stajale na nekoj vrsti podijuma ili platforme. Jedan mukarac i tri ene su sedeli na stolicama sa obe strane od mene. rekla je Kada je general po?eo da zuri u moje o?i, nastupila je fizi?ka paraliza i nisam mogla da razmiljam jasno. Nije bio udaljen vie od dva in?a od mog lica.

Podigao je moju ruku, zatim je ispustio, kao da proverava da li sam u dubokom transu i tada proverio moje zenice. U?inio je isto i sa ostalima. Ona ena mu je prinela crvenkasto-braon kutiju i on je izvadio neki tubu iz nje i poloio je izme?u moje stolice i stolice druge osobe. Ponovo sam izgubila svest i nemam nikakvih se?anja na ono to se doga?alo tokom preostalog vremena koje sam provela tamo."

Kada se slede?eg jutra probudila, primetila je da je njena briljivo sloena ode?a ba?ena na pod. U jednom uhu joj je utalo i ?itavog dana je imala probleme sa sluhom. Videla je da su vrata u prizemlju tog jutra stajala otvorena. Kada me je Endi slede?eg dana pozvala da mi ispri?a o ovom doga?aju, mogla sam da ?ujem helikoptere kako prele?u iznad njene ku?e. Bila je prili?no uznemirena zbog ovog doga?aja i rekla da je sve bilo strano i zbunjuju?e.

Taj strah se vratio slede?eg meseca, kada je ponovo bila nasilno odvedena iz svoje spava?e sobe od strane ljudi u vojnim uniformama. Ranije toga dana, 09. novembra, u staji je prona?ena jo jedna mrtva krava. Nije bilo rana na telu, ali je iz nosa i usta curila krv. Me?utim, nije bilo tragova borbe.

Endi se te no?i probudila da ode u toalet i ?ula helikopter kako se pribliava. Pogledala je kroz prozor na kupatilu ali nije videla nita a zvuk helikoptera je nestao. Vratila se u krevet i zaspala ali se ponovo probudila od zvuka helikoptera koji je sada bio pra?en zvukom vozila koje se pribliavalo putem.

Pokuala je da probudi Pola, ali bez uspeha.

Otvorila su se zadnja vrata i Endi je osetila naglu slabost kada je u sobu ula grupa ljudi u uniformama maslinaste boje. Pol je po?eo da se komea, ali ga je jedan od njih dodirnuo ure?ajem sli?nim palici i on je prestao da se pomera.

?ovek ju je izveo napolje gde su kruila dva zelena helikoptera. Stavili su je u jedan od njih, dali joj injekciju i rekli da je vode na proveru. Tokom leta, nekih dvadeset minuta, preko grudi i ramena joj je bio pri?vr?en neki ure?aj od koga je do usta ila cev za disanje. Helikopter je sleteo u ruralnoj oblasti sa mnogo gra?evina i mnogo helikoptera na vidiku. Vojno osoblje je bilo zaposleno na tlu, neki su kroz bazu sprovodili civile, verovatno druge otete.

Sivi kamion se pribliio naem helikopteru. ispri?ala mi je Endi i zaustavio se oko dvadeset jardi ispred nas. Iz zadnjeg dela vozila su izala dva mukarca u maslinastim uniformama, a zatim je izaao i tre?i, visoki, suvonjavi mukarac u prugastoj koulji. ?ovek u prugastoj koulji je imao metalne lisice na zglobovima i traku preko usta i izgledao veoma uplaen. Na sceni su se pojavila jo dva ?oveka nastavila je- sa crnim pukama. Okovani ?ovek je gurnut na zemlju i jedan od vojnika mu je ispalio metak u le?a.

U potpunoj panici Endi je preneta na mesto gde je lealo ?ovekovo telo. Upitala je zato su ubili jadnog ?oveka.

Govorila si. rekao je jedan od njih.

Ali kakve to veze ima sa njim? upitala je.

Mi uzimamo nekog kao to je on svaki put kada regrut progovori. rekao joj je.

Mogli ste umesto toga da uklonite mene. odgovorila je, na ta joj je ?ovek rekao da je ona suvie vredna kao deo vanzemaljskog projekta koji uklju?uje i implante.

Rekla je da zna da oni ho?e da joj isperu mozak i da u?ine da ih se plai, ali je ?ovek odgovorio da oni samo ele da je odre na liniji. Rekao joj je da ?e biti prinu?ena da gleda jo ovakvih ubistava, ako nastavi da Karli Turner prenosi svoja iskustva i tako?e da ?e biti ubijeno jo njenih krava.

Zatim su je odveli u jednu zgradu gde su je podvrgli seriji fizi?kih procedura, uklju?uju?i uzimanje krvi, nekoj vrstu tua i ginekolokom pregledu, a zatim je vratili ku?i.

Endi je bila ekstremno ljuta i uplaena zbog ovog iskustva i kada mi ga je ispri?ala zabrinula sam se za njenu bezbednost. U to vreme sam ve? po?ela sa radom na ovoj knjizi i upitala sam je da li eli da se povu?e iz projekta. Ali ona nije dozvolila da je pretnje zastrae i nastavila je saradnju sa mnom.

Ljudi u uniformama su se vratili ?etiri no?i kasnije i Endi je bila odvedena u oblast blizu brda sa podzemnim gra?evinama. Data joj je injekcija, zatim je usledilo tuiranje, da bi se sprala neka sme?a praina koja se ranije uhvatila na nju, a zatim i ginekoloka procedura. Re?eno joj je da su ona i nekoliko drugih ena deo genetskog eksperimenta koji uklju?uje kloniranje i kopiranje DNA.

Posle toga je sprovedena do drugog mesta gde se nalazilo nekoliko stolova prekrivenih plasti?nom oplatom koje je jedna lekarka pomerala. Se?am se da sam videla dve velike kontrolne plo?e i dva velika metalna sanduka pored stola. rekla je Endi Lekarka mi je rekla da oni to zovu stolom vrisaka jer mnogo ena poludi pri pogledu na neka ispitivanja koja se ovde obavljaju.

Poloena je na sto i na glavu joj je stavljen ure?aj koji je proizvodio glasno brujanje. Privremeno je izgubila svest. Kada je dola sebi, bila je poloena na sto glavom prema dole ali je bila u stanju da se pokre?e. Mala srebrna kutija sa otvorom naspram meni je bila postavljena samo nekoliko in?i od mog lica. rekla je U kutiji je bio sivo-beli mehani?ki ure?aj koji je proizvodio zvuk sli?an otkucavanju. ena je stala ispred mene i umetnula jednu crnu cev u jednu stranu mehani?kog ure?aja. Rekla je: Bio je deprogramiran. Nikada nam se nije dogodila ovakva stvar.

Endi je upitala da li su neto uradili sa implantom u njenoj glavi i re?eno joj je da je tu vie od jednog ure?aja, da su dva proizvodi vanzemaljaca, a da je jedan doao od njih.

Endi je upitala: Zato ste do?avola stavili implante u moje telo? ?emu oni slue?

Lekarka joj je rekla da vanzemaljci uz pomo? njih obavljaju razli?ite stvari o kojima njena grupa ne zna. Ono ne ele da nam daju sve svoje znanje, sigurna sam da to razumete. prenela je Endi enine re?i.

Budu?i da je imala susrete sa mnogim fizi?ki razli?itim vanzemaljcima, upitala je enu na koju grupu misli. ena joj je rekla da ta vojna grupa sara?uje sa nekim grupama vanzemaljaca, ali ne sa dve grupe sa kojima je Endi imala kontakt. Rekla je da implanti vojne grupe mere koliko su puta (oteti sa tim implantima) imali susret sa vanzemaljskim bi?ima i utvr?uju priblinu lokaciju.

Tokom daljnje procedure drali su je dole, dok joj je ena umetala neku sondu u levu nozdrvu. Poto je bio obavljen i drugi test, re?eno joj je da su vanzemaljski implanti deprogramirali vojne implante.

Slede?e ?ega se se?ala je da je bila odvedena u sobu sa drugim enama gde ih je ispitivao stariji mukarac u oficirskoj uniformi koga je zapamtila kao majora. Se?ala se da je rekao: Ljudi, sve ?ete mi re?i. Ne elim da budem ?ubre i to na silu isterujem iz vas, ali ako ne ide druga?ije

Tri ene su ispitivane pre Endi, a kada je ona dola na red, traio joj je informacije koje su joj Sivi i Beli dali o njenim implantima. Rekla mu je da je videla ?etiri vrste Sivih i da ne zna koji su koristili implante na njoj.

Lae! ponovio je major Pita?u te jo jednom.

O kojim vanzemaljcima elite da ?ujete? upitala je Rekla sam da sam imala kontakt sa mnogima od njih.

Po?ni sa malim sivim vanzemaljcima. rekao je Da li su oni govorili o implantima?

Ne mogu da razmiljam. rekla je Zbunjujete me. To je bio njen na?in da izbegne ispitivanje, jer je smatrala da to nije njegova stvar.

Naredio je da je odvedu u drugu sobu, koju su nazivali soba za ispitivanje, gde je izgubila svest poto je dobila jo jednu injekciju.

Posle svake otmice vojne grupe Endi je postajala sve uplaenija i zabrinutija. Kada sam joj postavila pitanje o nekoj pomo?i, koju su joj mogli pruiti vanzemaljci za koje je smatrala da su joj prijatelji, odgovorila mi je u pismu 02. januara 1994. koje mi je pokazalo da sada u mnogo ve?oj meri preispituje svoja iskustva, nego to je to ?inila ranije.

Otkako je vojska stupila na scenu pisala mi je nikakvi mi vanzemaljci nisu prisko?ili u pomo?. Neprestano sam molila za pomo? i vo?stvo od dobrih sila u Univerzumu, ali nikakva pomo? nije dolazila. Ne znam koji su vanzemaljci pokuavali da mi pomognu, koji da me obmanu. Spiritualni rast i sve dobre stvari koje sam doivela, moda nisu povezane sa mojim vanzemaljskim iskustvima. Moda sam do toga dola sama.

O?igledno je postojao neko ko je bio svestan njenih ose?anja, jer je est dana posle ovog pisma doivela prvu abdukciju posle vie meseci, za koju se ?inilo da je dizajnirana da je umiri. U no?i 08. januara je zaspala u svom krevetu i probudila se na brodu u drutvu Sivih. Endi je izjavila da nije bila niti paralizovana, niti u stanju transa i sasvim jasno se se?ala da su vanzemaljci upotrebili neki ure?aj da bi locirali i reaktivirali implant, umetnuvi neto u njeno uho. Tada su joj rekli da su gotovi sa njom i da ?e je vratiti ku?i.

Pre nego to odem rekla je Endi re?i ?ete mi o ?emu se ovde radi.

Vanzemaljci su joj odgovorili da su informacije umetnute u implant i da ?e saznati sve kada za to do?e vreme. Me?utim, ona je insistirala da postavi jo pitanja. Pitala je zato joj je vojska dala toliko mnogo injekcija i vanzemaljci su odgovorili da vojska koristi umiruju?e droge na svim regrutima, da bi ih spre?ila da pobegnu. Rekla je tako?e da su se vanzemaljci izvinili zbog indiskretnosti vojne grupe i rekli joj da vie ne?e morati da posmatra nikakve scene sa ubijanjem.

Endi je sumnjala u to i rekla vanzemaljcima da je upozorena da ne govori, ali da je ona nastavila da govori. Vanzemaljci su odvratili da treba da radi ono za ta sama ose?a da je vano. Rekao je da su vojne snage ve?inom bile nepoverljive prema onome to su mi ispri?ali izvestila je i da su neke od njihovih demonstracija samo iluzije. To je bio deo njihovog prikrivanja.

Postavila mu je i pitanje o svemirskom brodu i dobila odgovor da on funkcionie uz pomo? snage misli. Me?utim, nije mogla da pita nita vie, jer su tada ula ?etiri Siva i otpratila je kroz hodnik do izlaza iz letelice.

Videla sam da smo se nalazili u hangaru neke baze. rekla je Tamo je bilo sigurno preko pedeset vojnika.

Re?eno joj je da ?e je ti ljudi vratiti ku?i, ali pre nego to je uspela da krene prema njima, jedan vanzemaljac je upotrebio neki ure?aj, posle ?ega je izgubila svest. Se?anje joj se vratilo u spava?oj sobi i toga dana je imala u?estale napada bola na strani gde je sonda bila umetnuta u njeno uho.

Kao i kod mnogih otetih, Endina pri?a nije zavrena, niti je jasan vanzemaljski program koji stoji iza njenih u?estalih otmica. Me?utim, njen izvetaj sigurno izaziva vana pitanja koja ?e ovde biti samo delimi?no prezentovana.

U pore?enju sa drugim scenarijima abdukcija njen sadri veoma mnogo tipi?nih elemenata: razli?ita fizi?ka ispitivanja; oduzimanje fetusa i prikazivanje bebe; vizija opustoenog sveta; seksualne aktivnosti; seanse sa treningom i instrukcijama; metode teleportacije; crna kutija, ubodi i modrice; i implanti, da pomenemo samo neke od njih. Istovremeno, njeni izvetaji o ovim aktivnostima i detalji kontakata koji uklju?uju i vojno osoblje sadre vie detalja nego to je uobi?ajeno kod drugih otetih.

Bogatstvo njenih se?anja je veoma netipi?no. Kod ve?ine abdukcija osoba se se?a samo malog dela ?itavog doga?aja i to vai i za mnoge od Endinih susreta. Ali tokom nekih od njih izgleda da joj je doputeno da zadri mnogo vie se?anja. Ili to ili jednostavno prirodno nije dovoljno prijem?iva na procedure kontrole uma koje se koriste da potisnu se?anja otetih.

Tako?e je netipi?no obilje informacija koje je primala. Ima mnogo otetih koji primaju instrukcije iz vie oblasti na isti na?in kao i Endi. Me?utim, ona je uspela da sa?uva enorman broj tih informacija koje stoje u korelaciji sa brojnim ali nepotpunim izvetajima iz drugih slu?ajeva, kao to su metode kontrole uma, saveznitvo izme?u ljudi i vanzemaljaca, implanti.

Ipak se nije se?ala svega, kao to je i sama primetila i kao to je pokazala hipnoza. Zato joj je onda ostavljeno se?anje na te odre?ene stvari? Da li je to programirano ili slu?ajno? Ukoliko je programirano, od koga i u koju svrhu?

Pojavila su se dodatna pitanja u vezi sa dva nedavna doga?aja. Ona se odnose na kontraverzan predmet tajne saradnje izme?u ljudskih agencija i grupa vanzemaljaca. Prilikom ispitivanja Endi i drugih ena major se fokusirao na njene informacije o implantima Sivih i Belih. To sugerie da ova organizacija ne poznaje te vrste i da nije povezana sa njima. Endi je re?eno da vojna grupa sara?uje sa nekim vanzemaljcima, ali ne sa svima.

Tokom abdukcije 08. januara na brodu jedan od Sivih je govorio o vojnoj grupi u negativnom kontekstu. To je ukazivalo na to da oni nisu povezani. Ipak, kada je letelica sletela, Endi je videla da su bili unutar vojnog objekta.

Sigurno su potrebna neka objanjenja da bi se razjasnila ova zbrka. Na osnovu onoga to je uo?ila o odnosima izme?u vojne organizacije i njihovih vanzemaljskih saveznika, Endi je smatrala da su oni neobi?ni. Njen utisak je bio da je ljudska organizacija u mnogo ve?oj meri bila odgovorna za ekstremno prikrivanje aktivnosti nego vanzemaljci. Me?utim, to je delimi?no bilo bazirano na izjavi jednog vanzemaljca da oni ne brinu o tome da li ?e se njihovo prisustvo otkriti sumnjiva tvrdnja s obzirom na potiskivanje se?anja i stvaranje scenarija virtuelne realnost koje su sprovodili.

Sposobnost vanzemaljaca za stvaranje scenarija virtuelne realnosti neminovno name?e pitanje o realnosti doivljenih iskustava. Endin mu joj je nedavno rekao da je imao neobi?an san u kome su neki ljudi provalili u ku?u i odveli je. Ona je imala isti san te no?i. Endi je potpuno svesna otvorenih pitanja. Iako su neka moja iskustva sa njima vodila do pozitivnih transformacija rekla je vanzemaljci sigurno nisu nita otvoreniji prema meni nego to su bili pre pet godina.

Otkad sam se podvgla hipnozi i otkrila neke istine, ne vidim na?ina da u ovom trenutku zaista razlu?im koji vanzemaljci pokuavaju da mi pomognu, koji da me obmanu. ?ini se da svi oni deluju tajno, ?ak i oni dobri i svi oni su stranci po svojim aktivnostima i pojavi.

Lako je mogu?e da su neke vrste eksperimentisale na meni iz sopstvenih interesa i lagale me kao to su lagale druge ljude. Ja ipak ne mislim da je to slu?aj sa svima sa kojima sam imala kontakt. elim da verujem da barem jedna grupa pokuava da mi pomogne, a ne da me povredi ili obmane.

Nau?ila sam da raskrstim sa slepim poverenjem i sada po?injem da koristim svoje bogomdane sposobnosti rasu?ivanja, izuzetan oprez i molitve da bih odgovorila vanzemaljcima. rekla je Endi Ja sam ljudsko bi?e, a mi ljudi imamo svoja ose?anja i svoja prava.
 

Stranica 8 od 12 Sve stranice