Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karla Turner - Oteti - stranica


7. dio - Dejn

Ve?ina otetih je od najranijeg detinjstva svesna neobi?nih doga?aja u svojim ivotima: misterioznog svetla, nerazumljivih vremenskih prekida, nepoznatih likova u no?i. Moda nisu bili svesni NLO-a i vanzemaljaca, barem u to vreme, ali su znali da se odvijaju misteriozne stvari.

Me?utim, u Dejninom slu?aju svesna se?anja na nepoznato nisu po?ela sve do 1992. Od tog vremena je doivela gotovo svaki detalj tipi?an za abdukcije iskustva za ?itav ivot sakupljena u manje od dve godine. Sa tim brojnim iskustvima njena situacija je pruala odli?nu priliku za istraivanje. Bila je eljna da podeli informacije posle naeg inicijalnog kontakta i istinski elela da razume te misteriozne nove puzle u svom ivotu.

Dejn je ro?ena 1943. i ima irsko, englesko, nema?ko, francusko, ?irokesko i apa?ko poreklo. Ona je esta generacija teksakih doseljenika u centralnom delu zemlje. Dugo godina je radila kao medicinska sestra, dok je artritis nije spre?io u obavljanju tog posla. Tako?e je radila kao novinar, fotograf i amaterski se bavila arheologijom. Razvedena je, bez dece i ivi u ruralnom naselju blizu velikog grada sa nekoliko pasa, me?u kojima je i njen omiljeni drugar XY. Dejn je kompaktna li?nost, nezavisna i samopouzdana, uiva u osmatranju neba i muzici, uklju?uju?i i recitale.

Uz njene profesionalne talente Dejn demonstrira i psihi?ke sposobnosti. Pre vie od dve godine su dve istraiva?ke fondacije u San Antoniu testirale moje psihi?ke sposobnosti. Testovi za telepatiju, prekogniciju, psihokenezu, vi?enje na daljinu i vidovitost su dali pozitivne rezultate. Otkad su nastupile NLO-aktivnosti izgleda da su se njene sposobnosti uve?ale.

Odskoro su se moje psihi?ke sposobnosti intenzivirale do tog stepena da mi je teko da budem u nekoj grupi due vreme rekla je a da ne osetim mentalne napade i udare. Ove sposobnosti su moda jedan od razloga to se ve?ina Dejninih se?anja vra?a u svesnom stanju, pre nego samo u snovima.

NLO-aktivnosti su po?ele u leto 1992. jednim vi?enjem kome je prisustvovalo vie svedoka, nakon koga su usledili neobi?ni doga?aji. Neto duboko i nerazumljivo se doga?a od 1992. rekla je tokom nae prve prepiske Ukoliko me pitate da li sam doivela abdukciju, moram iskreno re?i da nemam apsolutnih se?anja na nju. Mogu samo da ukaem na oiljke i da kaem da mislim da se neto doga?a, ali ne mogu da se setim, javljaju se samo fleevi, a nisam sigurna koliko tim fleevima mogu da verujem.

Kao Poli i nekolicina drugih, Dejn ne eli da potvrdi status rtve abdukcije, niti njena iskustva neki spoljni posmatra? moe da potvrdi kao ta?na. U stvari, ona se ne ali zbog svih tih doga?aja i onoga to bi vanzemaljski program mogao predstavljati, ali se nada da ?e prona?i odgovore. Kada je shvatila mogu?e implikacije nekoliko doga?aja, Dejn je pristupila problemu sa istraiva?kog aspekta. To je podrazumevalo i precizno vo?enje dnevnika, ne samo o vi?enjima, fleevima se?anja, snovima i neobi?nim doga?ajima, ve? i o svojim psihi?kim i emocionalnim odgovorima na te doga?aje. Arhivirala je izvetaje o vi?enjima sa lokalnom grupom MUFON i nekoliko puta prisustvovala okupljanjima osmatra?a neba. Pokuala je u vie prilika da fotografie NLO-e, kao i helikoptere i neobi?ne avione kako prele?u iznad njene ku?e.

Na osnovu tih istraivanja i mog ispitivanja nastao je naredni izvetaj, koji ukazuje na istorijat abdukcija. U Dejninom slu?aju treba pomenuti nekoliko stvari. Prvo, u?estalost vi?enja NLO-a je znatno ve?a nego to je uobi?ajeno kod rtava otmica. Nekima od njih je prisustvovalo vie svedoka i fotografisani su. Zatim, iako Dejn nema potpuna se?anje na kontakte, ve?ina postoje?ih se?anja poti?e iz svesnog stanja, pre nego iz snova. Njeni snovi su pri tome lucidni i ?esto se se?a njihovih detalja, ali se ?ini da samo retko sadre informacije koje se odnose na vanzemaljce i to samo u maskiranom obliku. Najzad, Dejnina se?anja su uklju?ila i brojne telepatske komunikacije i iznenadno znanje, iznenadno primanje poruka i informacija.

Kao po?etak ovog angaovanja ozna?ila je doga?aj u avgustu, ali je ve? nekoliko meseci pre toga osetila neke promene u svom okruenju. Rekla je da ose?a da je posmatraju i, smatraju?i da se posmatra?i ljudi, postala je veoma predostrona i obazriva. Bila je toliko uverena u nevidljivo prisustvo da je nabavila pitolj.

A onda je 12. avgusta 1992. videla NLO uz prisustvo svedoka i njena stvarnost je po?ela da se rui.

To se dogodilo tokom meteorske kie. Moja mama je nikada nije videla rekla je Dejn odlu?ili smo da ustanemo rano i popnemo se na uzviicu odakle smo imale dobar pogled. Nismo videle mnogo meteora, ali smo ostale napolju iako je osmatranje bilo razo?aravaju?e.

Oko 5:30 sam videla belo, sjajno svetlo kako izvodi neobi?ne manevre visoko na nebu. Skrenula sam mami panju na to i otprilike pedeset minuta smo posmatrale spektakularan NLO-ou, prvo sa jednim svetlom, zatim sa dva, sve dok nije svanulo. Mama i ja smo bile oduevljene onim to smo videle i razgovarale smo o tome ?itav dan.

Svetla su bila okrugla i svetla, jedno sjajnije od drugog i nije bilo zvuka. Prvo svetlo se neprestano pomeralo tamo-amo, prave?i figure u obliku osmice, krunice i L-profila. Kada se pojavilo drugo, ve?e svetlo, dva objekta su jurila jedan kraj drugog. Prvi je treperio u mestu, dok je drugi kruio oko njega. Tada su na?inili seriju brzih pokreta, kao dve muve koje krue jedna oko druge. Razdvojili su se na trenutak, svaki uz posebne vazdune manevre, dok drugi objekat nije nestao u pravcu zapada. Prvi objekat je ostao na vidiku, prave?i u letu razli?ite oblike, dok jutarnje sunce nije zatomilo njegovo svetlo.

Dejn je bila oduevljena doga?ajem i nekoliko dana ?esto razmiljala o njemu, ali je onda, kako mi je rekla, ivot krenuo svojim tokom i sve je gurnuto u drugi plan sve do 01. oktobra. Te ve?eri je njena sestra dola u posetu. Dejn je pomenula da se kod ulaznih vrata skupljaju imii kako bi lovili insekte, okupljene oko svetlosti i one su izale da bi ih posmatrale. Svetlo je bilo oskudno i imii su bili aktivni. rekla je Dejn a onda smo videle kako se pribliava veoma sjajno, belo svetlo, lete?i iz pravca zapada veoma brzo i nisko prema nama. Letelo je direktno, bez zvuka, skrenulo lagano ka jugoistoku, prelo kratku deonicu i nestalo. Nismo videle nikakav dodatak, pri?vr?en za svetlo. Te no?i smo videle jo tri svetla kako izvode neverovatne manevre.

Slede?e vi?enje paranormalnih aktivnosti na nebu je ozbiljno zainteresovalo Dejn i u novinama je pronala broj telefona MUFON-a, Mutual UFO Network. Stupila je u kontakt sa lokalnom MUFON-grupom i dobila upitnik za izvetaj o svojim vi?enjima. Kratko posle toga Dejn se pridruila organizaciji i po?ela da ?ita o ovom predmetu.

Preko knjiga i ?lanaka saznala je mnogo toga ne samo o NLO-ima, ve? i o fenomenu abdukcija. To ?itanje mi je pomoglo da shvatim da mi se moda neto deava. Mnoge neobi?ne stvari o kojima sam ?itala su se doga?ale i meni. Me?utim, tek 03. novembra sam sastavila listu neobi?nih stvari koje su trajale od juna. Lista me je uplaila, jer sam imala suvie klasi?nih simptoma. I dalje mi je ose?aj u stomaku govorio da se neto deava.

Jedna stavka na listi je bila posebno sumnjiva, vremenski prekidi. Planirala je da sa prijateljicom Brendom ode na nastup nekih prijatelja i napustila je ku?u 30. oktobra neto pre 19:00, da bi se odvezla do prijateljice. Vonja je trebalo da traje oko petnaest minuta.

Tek sam malo odmakla od ku?e ispri?ala je kada se pojavila jedna sova, lete?i direktno ka mojoj oferajbni. Pomislila sam da ?e udariti u staklo, ali je u poslednjem trenutku blago kliznula preko krova bez kontakta. Nikada mi se tako neto nije dogodilo i bila sam sre?na to nije udarila u staklo. Nastavila sam put i stigla do Brende. Ona me je zabrinuta sa?ekala na vratima i pitala da li je sve u redu. Upitala sam: Zato?

Rekla je da kasnim, da me je pozvala telefonom i ostavila poruku na telefonskoj sekretarici. Bila je zabrinuta jer sam uvek dolazila na vreme, a bilo je ve? suvie kasno, tako da je pomislila da sam moda imala sudar ili neto sli?no. Bila sam istinski iznena?ena kada sam saznala da je 19:50. Nisam mogla da na?em objanjenje za izgubljeno vreme, jer je trebalo da budem kod nje u 19:10, najkasnije u 19:15.

?itava stvar nije imala smisla i Dejn se nekoliko puta u mislima vratila na pre?eni put ali nije mogla da prona?e razlog za zakanjenje od trideset do ?etrdeset pet minuta, ?ak ni za jednu jedinu sekvencu. Ali postojao je odre?eni ose?aj rekla je mislim da je delovao u mojoj podsvesti, jer sam tri dana kasnije napravila listu neobi?nih stvari koje su se doga?ale od juna.

Deset dana kasnije Dejn je po?ela da vodi dnevne zapise o svim neobi?nim stvarima od juna. Nije bila svesna ni?ega neobi?nog, postojao je samo nejasan ose?aj o nekim aktivnostima. Ve?ina tih neobi?nih stvari su bile suvie nejasne, da bi joj pruile dokaz o abdukcijama ili bilo kakvom angaovanju vanzemaljaca u njenom ivotu. Ali vi?enja NLO-a su bila realna, u to je bila sigurna, i nastavila su se.

Slede?em vi?enju je prethodila neka vrsta najave. U 15:00 Dejn je odjednom primila komunikaciju, veoma jasnu poruku da ?e se te no?i pojaviti NLO i da moe da ga fotografie. Data su joj precizna uputstva da o?isti so?iva i promeni baterije na kameri. Ja ?u poneti svoje kameru, a oni ?e mi dati znak. napisala je u svom dnevniku Snano sam to ose?ala.

U 15:30 bila je spremna, sa stalkom, dvogledom, kamerom i toplom ode?om. NLO se pojavio u 18:40 i Dejn je brzo napravila pet fotografija. Jedna od njih je ispala sasvim dobro, prikazuju?i veliko svetlo, koje se u zadnjem delu irilo. Nije bila tako dobra kao to se nadala da ?e biti, ali ipak dovoljno dobra da je navede da nastavi sa fotografisanjem, jer je izgledalo da se NLO-i pojavljuju veoma ?esto. Posle ostvarenja telepatskog obe?anja Dejn nije mogla da ne zaklju?i da je taj misteriozan fenomen sa svetlima vie od puke slu?ajnosti. ?inilo se da je na neki na?in povezan sa njom.

Slede?eg dana, 02. decembra, kada se vratila sa ?asa pevanja, osetila je neki nepoznati miris koji se irio u ku?i. Opisala ga je kao jedak, snaan, teak, otar i ljut. Nije poticao od hrane ili dima i nije li?io na bilo ta to je do tada osetila. Nikada nije uvrdila njegov izvor.

Te no?i je videla jo jedno neobi?no svetlo, ne na nebu ve? pre nisko uz tlo i veoma blizu njene ku?e. Prola je pono? i Dejn je ugasila svetlo u nameri da zaspi. Leala sam mirno u krevetu razmiljaju?i. rekla je i zavese su bile razmaknute. Onda sam tik iza drve?a ugledala plavo, bljetavo svetlo. Videla sam ga na vrhu svog kedra a onda se spustilo do nivoa prozora. Psi u okolini su po?eli da laju moj ne, on je spavao a ja sam pomislila: Oni su ovde. ?itavo telo mi je drhtalo. Osmatrala sam, ali nekoliko minuta nisam videla nita drugo. Onda sam ugledala svetlosni cevasti fle desno a zatim levo od prozora. Njen crte je prikazao isprekidano svetlo kako se sputa u vidu spirale, pomeraju?i se sa jedne na drugu stranu prozora.

Na neobjanjiv na?in ili moda ne Dejn nije ustala da proveri o ?emu je re?. Umesto toga odmah je zaspala. U jednom trenutku sam bila budna, u slede?em sam ve? spavala. Pretpostavljam da sam se uplaila.

Probudila se dva i po sata kasnije, u 3:40, 03. decembra, potpuno ?ila, kao da uopte nije spavala, i nije se vie vra?ala u krevet. Ta?no u 6:00, bacivi mahinalno pogled unazad, je na svoje iznena?enje primetila svee ogrebotine na desnom ramenu i ogrebotinu i modricu na levom. Tako?e je primetila da ima teko?e da razlikuje levu i desnu stranu, to joj se nikada ranije nije dogodilo. To je potrajalo dve nedelje, kao i gubitak kratkotrajnog pam?enja.

U 7:45 ku?a se tresla i vibrirala od glasne buke helikoptera. Leteo je na jug, zastao nad ku?om i zatim nastavio. Dejn je bila iznena?ena zbog helikoptera, jer, iako je od prvog vi?enja NLO-a iznad njene ku?e leteo neuobi?ajeno veliki broj, nije videla nijedan ve? nekoliko dana. Shvatila je da se poslednji dolazak poklopio sa vi?enjem NLO-a, kao to je i ovaj doleteo samo nekoliko sati posle pojave plavog svetla. Pitala se da li joj je to uzdrmano, dezorijentisano i uplaeno stanje uma pomutilo logiku, te je uobrazila da postoji veza, koje nije bilo. Razdraljivo raspoloenje se nastavilo uprkos njenim nastojanjima da ga se oslobodi. Svetlo me je uplailo jer nije bilo nikakvog zvuka. unela je u dnevnik a svetlo je bilo suvie blizu da se ne bi ?uo zvuk, da je to bio avion ili helikopter. To je bilo tiho svetlo.

Posle pojave tihog svetla, pra?enog nepoznatim nadrauju?im mirisom, usledio je momentalni gubitak svesti a zatim neobjanjive ogrebotine, belezi na telu i loa orijentacija. Bilo kakva druga se?anja su izostala.

Uve?e, 04. decembra, Dejn je pronala jo jednu neobjanjivu povredu, modricu ?etvorougaonog oblika na desnoj ruci. Ispituju?i svoje telo, uo?ila je i promene u obliku modrice na nadlaktici. Ona se prvobitno sastojala od dva kruga i dve linije V-oblika, a sada je tu bila jedna use?ena linija, povezana sa ve?im krugom, kao i mala crvena ta?ka u blizini drugog kruga.

Njen slede?i zapis u dnevniku je sadrao veoma zanimljiv zaklju?ak: Ose?am se bolje posle razgovora sa S. L. No?as sam se smejala i smejala. To mi je zaista bilo potrebno. Ose?am se dobro i ne plaim se vie da ?u ih videti. Ose?am da su mnoge veze napravljene u mom umu.

Dve no?i kasnije Dejn je usnila neobi?an san koji je trajao od 23:00, kada je zaspala, do 1:30 kada se probudila. Naizgled, nije se ?inilo da je ita povezano sa bilo kojim od prethodnih doga?aja, ali je istraivanje pojedinih detalja ukazivalo na mogu?u paravan-memoriju ili kreiran doga?aj.

Grupa ena je dola kod mene na ro?endansku proslavu. unela je u svoj dnevnik Izgledale su poznato mada nijednu nisam poznavala iz realnog ivota. Bile su tu sa nekom svrhom i smirene. Radile smo neto (?ega se ne se?am) u nekoj maloj ku?i. Ja sam uglavnom bila u spava?oj sobi. Posle nekog vremena sam postala neprijatna i one su se naljutile na mene. Jednu od njih sam poznavala bolje i ona je bila vo?a. Bile su otprilike visoke kao ja. Ne se?am se izgovorenih re?i. U jednom trenutku sam zaista postala neljubazna i po?ela da se raspravljam sa njima. Ostavile su me u spava?oj sobi i otile zajedno u kuhinji da se dogovore.

Kona?no su izale i rekle da moraju da odu. Krenule su zajedno a ja sam se osetila loe zbog onoga to sam uradila i zamolila ih da razmisle jo jednom. Rekle su ne i gledale me ljutito. Krenule su i ja sam tuno gledala za njima a zatim i sama krenula. ?itava komunikacija se odvijala preko vo?e.

Dejn je upotrebila dosta re?i pod znacima navoda, kao to su proslava, realan ivot, spava?a soba, kao da eli da sugerie da se one predstavljale neto drugo a ne ono to se ?inilo da jesu. Da li to predstavlja nagovetaj da razlog posete grupe nije bio ro?endan, da bi im mogla biti poznata iskustva iz Dejninog svakodnevnog ivota i da soba nije bila spava?a soba.

Ponaanje grupe nije bilo slavljeni?ko, ve? pre svrsishodno i mirno. Niko nije govorio osim vo?e neobi?no ponaanje za prijateljsku posetu. Nije se se?ala svojih aktivnosti sa grupom u spava?oj sobi, niti zato se naljutila i sa ?ime nije bila saglasna. to god da se odigravalo, to sigurno nije bilo deo proslave. I kona?no, njena ose?anja kada su se one spremale da krenu su bila veoma protivre?na.

Ukoliko se ti posetioci i emocije stave u kontekst abdukcija, postaje vidljiva paralela: Stie grupa neodre?eno poznatih osoba i ostvaruje kontakt sa osobom. Interakcija je neprijatna za osobu i ona ose?a otpor. Samo jedan ?lan grupe, vo?a, komunicira sa osobom. Kada posetioci odu, osoba ose?a zbunjenost i ne moe da se seti svih detalja susreta.

Ako se razmotre te paralele, lako je mogu?e da slike iz Dejninog sna prikrivaju vanzemaljski kontakt. Me?utim, pet dana kasnije, 09. decembra, je opazila nepoznate posetioce uz punu svest. Probudila se u 5:30 i shvatila da od dole, iz dnevne sobe ?uje glasove i nejasnu muziku. Sluala je iznena?eno, ali je muzika odjednom prestala.

Tada sam ?ula nekoga kako se kre?e ka stepenicama i silazi niz njih. pisala je To je bio zvuk trenja farmerki izme?u butina. Sluala sam nekoliko minuta i odjednom uo?ila crnu priliku ?oveka kako promi?e kraj mog prozora. Okruivalo ga je nejasno svetlo. Bio je visok i u urbi. Pojavio se samo na trenutak i zatim nestao. Paralizovala sam se od straha. Pokuala sam da dohvatim pitolj, ali nisam mogla da se pokrenem! Silno sam pokuavala, ali sam bila toliko uplaena da nisam mogla da se pokrenem. Pogledala sam ka prozoru i odjednom sam ponovo mogla da se pomerim i sve je bilo u redu.

Ovaj susret je ozna?io zavretak serije doga?aja koji su po?eli sa tihim plavim svetlom blizu Dejnine ku?e. Druga mogu?a vi?enja NLO-a su se i dalje odvijala i nisu uvek bila pra?ena neobi?nim doga?ajima. U no?i 09. januara 1993. je na primer videla dva svetla kako prele?u u luku i 10. aprila kako se kre?u u suprotnim pravcima. Ta svetla su bledela, kretala su se sporo a onda bi sasvim izbledela ili nestala. napisala je u dnevniku Videla sam dva sjajna meteora, koja su se brzo kretala, kao i veliki, sjajni svetlosni bljesak kroz drve?e jugo-zapadno od moje ku?e. Izgleda da je bio u umi.

A onda, 16. maja, Dejn je doivela spektakularno vi?enje NLO-a, kome nije prisustvovala samo njena majka, ve? i vie ljudi iz ?itave oblasti oko velikog jezera. Jedan ?lan MUFON-grupe je uve?e pozvao Dejn telefonom i rekao joj da su dobili izvetaj o trougaonom NLO-u u blizini Dejnine lokacije i pitao je da li bi izala da pogleda.

Dejn je odmah istr?ala iz ku?e i na nebu naspram jezera ugledala svetlo koje je menjalo boju ili rotiralo crvenu, zelenu, utu i belu. Njena majka je izala i tako?e videla objekat koji je kruio oko deset minuta, pre nego to je odleteo ka severu.

Majka joj je odvratila panju na nekoliko minuta i kada je ponovo pogledala ka zapadu, svetlo je nestalo. Stajalo je tu neko vreme razo?arana, ele?i da se objekat vrati kako bi mogla bolje da ga pogleda. Za nekoliko minuta trougao se zaista pojavio, lebde?i nisko iznad tla uz blago zujanje i snaan um vazduha pri prolasku. Svetla su ovaj put bila druga?ije boje, ?etiri bela svetla na stranama, veliko, belo svetlo napred i trep?u?e crveno svetlo. Povratku je prisustvovalo nekoliko svedoka.

Lokalne nedeljne novine su u izdanju od 20. maja izvestile o pojavi NLO-a na naslovnoj strani. NLO je bio opisan kao objekat duginih boja koji je bio vi?en izme?u 21:00 i 22:00. Nekoliko sati kasnije se NLO, ili moda neka druga letelica, vratio i policija je oko pono?i po?ela da sakuplja izvetaje o objektu sa narandastim, plavim i belim svetlima za koji se pretpostavljalo da je pao ili je sleteo na polje. ta god da je Dejn vi?ala, to su potvrdili i drugi i ona nije sumnjala u postojanje NLO-a.

Niti je mogla da ignorie tajanstvene i neobi?ne spoljnje doga?aje koji su trajali od njenog prvog vi?enja NLO-a u leto 1992. Lista tih doga?aja ukazuje na seriju perifernih aktivnosti u vezi sa abdukcijama. Da po?nemo sa svetlom, ne samo da je vi?ala neobi?na svetla na nebu, ve? i mnogo manja, blia i intimnija. Nekada bi bila u oblinjem drvetu, nekada sasvim blizu, kao na primer dva sjajna svetla koja su prozujala kraj Dejn i njene prijateljice dok su osmatrale nebo.

Doga?ale su se neobi?ne smetnje na elektri?nim ure?ajima, kao kada se radio sam od sebe uklju?io, televizor isklju?io, a svetlo se samo uklju?ilo, poto nije radilo pet meseci. Primala je telefonske pozive uz ?utanje na drugoj strani i mnogo sumnjivih pogrenih poziva a njena telefonska sekretarica se ?udno ponaala. Istovremeno je uo?ila dosta vremenskih neslaganja.

U ku?i su se mogli ?uti neobi?ni zvuci, kojih nije bilo ranije, treskanja, zviduci, kripa, ?esto brujanje i zujanje kao i neobi?an povremeni zvuk okidanja. ?udni helikopteri su po?eli da nadle?u ku?u u neobi?no vreme danju i no?u. Kada je Dejn izvestila lokalnu NLO-grupu o tim aktivnostima, obrazac se donekle promenio i helikoptere su zamenile razli?ite vrste avione, koji su zujali iznad njenog imanja, uklju?uju?i tu i one nevidljive.

Nekoliko puta se probudila sa ga?icama okrenutim naopako, mada je bila sigurna da ih nije sama okretala. Tako?e, jednom prilikom se probudila sa spava?icom okrenutom naopako. Nalazila je tragove krvi na jastuku, uima i nosu bez ikakve povrede koja bi mogla biti njen uzrok.

Me?utim, u drugim prilikama su se pojavljivale ozlede, ve?inom neznatne ali neuobi?ajene. Nalazila sam brojne neobjanjive, neobi?ne modrice na rukama i nogama. rekla mi je i ogrebotine na le?ima. Upravo u ovom trenutku imam modricu ispod desnog oka, koje ju?e nije bilo, i male, okrugle modrice na unutranjoj strani butina.

Dejn je tako?e imala brojne belege u vidu uboda, uklju?uju?i i nekoliko uboda u unutranjosti usta i na grudima. Nekada bi se belezi pojavili posle doga?aja koji bi mogao predstavljati kontakt ili posle neobi?nog sna, ali ne uvek i obi?no ih je bilo samo nekoliko. Me?utim, jednom prilikom, posle lucidnog sna, u kome je videla Sive, Dejn je pronala brojne belege na telu.

Videla sam Sivog kako ulazi na vrata i svetlost iza njega. napisala je u dnevniku Nisam bila uplaena. ?ekala sam u mra?noj sobi. Svetlo, koje je dopiralo iza njega, mu je zaklanjalo crte lica. ?inilo se kao da nema laktove. Podigao je ruku i umesto da bude savijena (kao kada bi imao lakat), na?inila je slovo S. Nije koristio lakat. aka mu je bila prevelika. ?inilo se da mu je vrat savitljiv. ?itavo telo je bilo savitljivo, mravo i krhkog izgleda, sive boje, koliko sam mogla da vidim.

Dejn se nije se?ala nikakvih aktivnosti iz sna, samo da je videla Sivog. Ali je tog dana otkrila izuzetno veliki broj novih belega svuda po telu, od listova na nozi do ramena. Zajedno sa prijateljicom je otkrila i fotografisala deset ogrebotina, trinaest modrica, pet izgrebanih i izubijanih oblasti, dva uboda i jedan jednakostrani?ni trougao sastavljen od tri ta?ke. Izgleda da su bili skoranji i osam njih, modrice nalik kandama na ramenima, su nestali tokom prepodnevnih sati.

Za Dejn su vi?enja NLO-a i belezi na telu bili ?vrsti, uverljivi dokazi, stvari koje su se mogle fotografisati, da bi se dokazalo da se neto neobi?no doga?a. Nije imala fotografije onih koji su se sluili NLO-om i koji su napravili njene modrice. Imala je samo se?anja u vidu fleeva, iznenadne svesne slike scena tokom kojih je bila sa vanzemaljcima, kratke, nepotpune i uznemiruju?e delove mnogo obimnijih, zaboravljenih doga?aja.

Jednom je iznenada videla sebe kako lei na le?ima u mra?noj, zaguljivoj prostoriji. Ispod mene su bile male ruke rekla je - i polako sam se kretala kroz vazduh. Osetila je paniku, nemogu?nost da deluje i se?anje se tu prekinulo. Drugom prilikom se setila scene u kojoj je bila sa ?etiri vanzemaljca, kako se bori sa njima kada su hteli da je odvedu i kako slua o nekom prestoje?em doga?aju.

Jedno iznenadno se?anje ju je prikazalo kako lei na stolu, okruena ?etvoricom Sivih, od kojih je jedan drao kutiju za koju su bile pri?vr?ene trake koje su se pruale do tavanice. U drugom scenariju vanzemaljci su struganjem uzimali uzorke sa njenih noktiju to su joj telepatski objasnili kao proveru zaga?enja.

Dva flebeka su se odnosila na doga?aje u okrugloj sobi. U prvom je videla beli sto, zaobljenog oblika, i grupu od sedam bi?a sa dugom kosom u beloj ode?i kako sede kraj nje. Bi?e u sredini je dralo bljetavu, sjajnu kuglu ispred lica, dok su lica ostalih est bila nerazaznatljiva.

Slede?i doga?aj, telepatska komunikacija, je nastupila odmah poto je ?ula neobi?no brujanje u hodniku. U umu joj se pojavila slika unutranjosti letelice bez mnogo nametaja, osvetljene utom svetlo?u. Bila su prisutna tri Siva, od kojih je jedan nosio dugu odoru, a jedan radio sa opremom na zidu koja je li?ila na kontrolnu tablu.

Dejn je po?ela da prima telepatsku komunikaciju, tokom koje se ponavljalo Aktiviraj, aktiviraj, aktiviraj. Zatim su usledila imena odre?enih gradova i oblasti u Teksasu, uklju?uju?i Penhandl, Big Bend, Gonzales, Lano i granicu izme?u Teksasa i Luizijane.

Dok se scena dalje odvijala u njenom umu, brujanje u hodniku je postajalo sve ja?e i dopiralo je do njene unutranjosti gde se nastavljala usa?ena vizija. Jedan od Sivih se okrenuo ka Dejn sa izrazom roditeljskog zanimanja.

Neki od njenih snova, kako je ranije naglaeno, izgleda da sadre neke scene i informacije koje bi mogle da se poveu sa mogu?om iskustvima sa vanzemaljcima, iako ?esto u prikrivenom obliku. Snovi o predstoje?im katastrofama i sletanju NLO-a, kao i invaziji, posmatranju ili spasavanju ljudi su ?esti me?u otetima. Zajedni?ki su i snovi o bolesnim bebama, telekinezi i levitaciji i licima nepoznatih ljudi, priljubljenih uz njihovo. Svi ti elementi su se javili i u Dejninim snovima.

Dejn je svoj najimpresivniji NLO-san sanjala 31. decembra 1992. i kao to je ?esto slu?aj kod snova otetih i za njega se pokazalo da predstavlja se?anje na veoma realne doga?aje. Prvo to je Dejn tog jutra zapisala u dnevniku je da je oko 8:30 pronala novi beleg na telu, ravnu, udubljenu liniju, duga?ku preko 1-1/2 in?a, na cevanici blizu kolena. Zatim je opisala san.

Imala sam ivi! san upisala je sa izuzetno! snanim ?ujnim utiscima i jasnim slikama, otprilike izme?u 3:00 i 5:15 no?u. Sanjala sam kako izlazim iz ku?e i kako odjednom po?inje neobi?no brujanje. Zvuk je bio glasan, nametljiv, prodirao je kroz moje telo, guraju?i me u prazninu ili mentalnu izolaciju. Slivao se u moju uobi?ajenu svest ... mo?an zvuk.

Pogledala sam na gore i videla veliki, sivi, metalni svemirski brod (sli?an tanjiru) kako se ravno sputa iz oblaka sa moje desne strane. nastavila je Dejn Sela sam na zaravan prekrtenih nogu kada se spustio na zemlju. Kada sam ga pogledala, promenio je oblik u sferu na ?etiri noge i sa ?udnim oznakama.

Nedugo posle toga se u pravoj liniji podigao iznad zemlje, zapo?eo uvijeni let ispred mene i skrenuo levo. Povikala sam Hej, hej i pojurila da bi me ugledali. Njegovo polje sile je bilo ogromno, ose?ala sam pritisak na svoje telo, odgurnulo me je i po?ela sam da padam sa zaravni.

Traila sam da se pomeri, jer ne mogu da odrim ravnoteu i doao je do mene, ta?no ispred o?iju. Po?ela sam da padam. Nemojte me pustiti da padnem, nemojte me pustiti da padnem. molila sam. Osetila sam da me je neto uhvatilo, izgubila sam svest i sve se zamra?ilo.

Probudila sam se u 5:15, teko diu?i. Jo uvek sam mogla da ?ujem onaj mo?an zvuk. Nikada ga ne?u zaboraviti, kao ni senzacije koje su ga pratile. Nekako sam znala da oni tako zvu?e. San je ostavljao realan utisak, mnogo realniji nego to sam bila spremna da priznam. Nikada nisam sanjala takav san. Tako jasan i lucidan.

Sedam meseci kasnije Dejn je odlu?ila da se podvrgne regresivnoj hipnozi da bi istraila neka neobi?na se?anja i iskustva. Tokom prve seanse se setila jednog zaboravljenog doga?aja iz detinjstva, tokom druge je ispitala svoj NLO-san.

Tokom stanja transa Dejn nije opisala po?etak sna onako kako ga se se?ala. Umesto toga rekla je da je bila u krevetu, ali je ustala i udaljila se jer je mo?an zvuk izazivao bol u njenim uima. Onda se vra?am i sedam na krevet. Sedim prekrtenih nogu i to ulazi u sobu. Taj zvuk je stvaran. Hvata se za mene. Vibriraju?i.

Kada joj je postavljeno pitanje kako je kugla ula u sobu, Dejn je po?ela da pla?e i ispri?ala potpuno druga?iju scenu. Stoje ispred mene rekla je, opisuju?i grupu humanoidnih ljudi. Nose belu ode?u i veoma su visoki. Posmatraju moje reakcije. Ja stojim bosih nogu na hladnom, ugla?anom podu. Zvuk prodire u moje grudi, vibriraju?i zvuk koji svi oni proizvode. Svi napregnuto gledaju u mene. Visoko su i bledi.

Kada je hipnotizer upitao da li ih prepoznaje kao prijatelje, rekla je: Nisu neprijatelji. Govore mi, govore da njihova energija prelazi u to (vibriraju?i zvuk). Da budem hrabra kada budu nastupila teka vremena. Da ?e do?i vreme kada ?e mi biti potrebna koljka da me zatiti. Ali moram da nau?im kako da pomognem da se ona izgradi. I da ?ak ni naj?vr?a koljka ne bi mogla da me zatiti od nekih od tih stvari, ali da bih u najmanju ruku mogla da pokuam,... I da ?u biti uplaena, ali da je taj strah prolazan i da me ne?e zaista povrediti... Oh, rekla je iznenada ali sada moram da pre?em u drugu sobu. Vrata se na komi?an na?in otvaraju i nestaju. Soba je tako svetla.

Dejn je tada opisala blistavu sobu, na?injenu od svetla, koju je doivljavala kao ?auru. Sela je i jedan od visokih, bledih ljudi ju je prou?avao. Imao je svetlu kosu, dok je kosa drugih imala boju razli?itih dragulja. Mentalno je razgovarao o stvarima koje je znala, ali ih nije mogla dose?i svesno. Rekao je da ?e znanje do?i do Dejn kada bude spremna, objanjavaju?i da svaka energija mora da se izgradi i osnai pre nego to bude mogla da izdri celu tu stvar. Ona mora da se podesi da bi mogla da se kre?e u razli?itim pravcima prenoenja i vi?enja, a to nije lako jer u svima nama postoje snani otpori.

Na pitanje da li se taj neo?ekivani scenario odnosi na san o NLO-u na zaravni koja je podse?ala na pustinju, sa kojim je po?ela regresija, Dejn je odgovorila potvrdno, iako nije jasno napravila tu vezu. Svet lucidnih snova reprezentuje realnost rekla je i razli?ite, blage senke pokazuju kako mogu da i?eznu jedne u drugima a ipak ostanu posebne. To mesto postoji, iako ga ?ine predstave i simbole. Moemo da ga dosegnemo. Moemo da stignemo do njega. Pomogli su mi da dospem do njega.

Dejn je opisala NLO kao ure?aj koji je vrio posmatranja na njoj. Moja sposobnost da se probudim iz sna (somnambulizma) i da govorim pokazuje moju snagu i oni su zadovoljni. rekla je Oni (visoka bi?a) su dola da me otprate napolje, jer sam pokazala da mogu da budem dovoljno snana.

Da li ste u lucidnom snu bili u svom fizi?kom telu? upitao je hipnotizer i Dejn je odgovorila da jeste.

Da je neko doao u vau ku?u i pogledao bio je uporan hipnotizer ne bi mogao da vas vidi, ne biste bili tamo u fizi?kom obliku?

Ne znam odgovorila je zaista sam bila tamo, bilo je stvarno. Moje telo je bilo tamo.

Tokom regresije nije otkriveno mnogo vie o NLO-snu. Me?utim, tokom prve hipnoti?ke seanse Dejn se jasno setila druge serije doga?aja uz dosta detalja. Ta abdukcija se dogodila u detinjstvu. Stajala je kraj svoje bake i prva neobi?na stvar, koje je postala svesna, je da vidi kako baka onesve?ena pada na tlo dok je irila ve. Odjednom je osetila da je neko posmatra, okrenula se i videla grupu od ?etiri ili pet entiteta kako joj se pribliavaju.

Na pitanje zato su tu dobila je odgovor: Ne brini, bi?e dobro. I bi?a su je otpratila do ambara.

Kako tvoj prijatelj izgleda? upitao je hipnotizer da li je tvoje visine? Vii?

Sasvim je mali odgovorila je ut je.

Dejnino se?anje na naredne doga?aje je bilo nepovezano i nejasno. Izgleda da ju je vo?a entiteta otpratio do ambara, gde su je stavili u neto to je li?ilo na vedro i pomerala. Posle toga se setila fizi?kog ispitivanja, da je gola sila sa stola uz ne?iju pomo? i da ju je prijatelj sa tamnim kosim o?ima odveo u drugu prostoriju. Okrugla je i svetla, bez nametaja. opisala je Vidim boje, samo boje. Tavanica je plava, rojal-plava. Lepa, plava tavanica. Hodanje po podu izaziva golicanje i peckanje. Idemo kroz prostoriju i dolazimo do dela gde su samo ivotinje.

Kada ju je hipnotizer zamolio da kae neto vie o ivotinjama, kao i o jelenu koga je mazila, skliznula je natrag na scenu u kojoj pla?e kraj onesve?ene bake. Poto se smirila, hipnotizer ju je poveo do prethodnog scenarija. Ovaj put, Dejn je mogla da vidi vie o ispitivanju i neke druge detalje.

Gde se nalazi kada vedro prestane da se pomera? upitao je.

Pomau mi da iza?em i stavljaju me na sto. - rekla je Dejn To je sto. Uvek do sada sam bila dobra. Zato toliko pla?e? Ne znam. On kae da ?u to prevazi?i. Ne?u se ose?ati toliko loe kada budem odrasla.

ta ne?e biti toliko loe?

Oni ?e dolaziti, njihove posete. To je tako ljubazno. Gledaju desnu stranu, pa levu stranu. Stavljaju me da leim, uhvativi me za noge. To golica. Isteu mi prste na nogama. Rukama me guraju sa strane i kau Okreni se. Okre?em se.

Ispitivanje se nastavilo, bockali su je nekim instrumentom koji ju je podse?ao na otvara?. Tada su je odveli u sobu od boja i odatle na drugu lokaciju. Ulazimo u sobu koja je sva zelena, tako je lepa. opisala je vidim velike biljke i ivotinje i boje, tako?e, boje biljaka i predivnog drve?a. Vidim ze?eve i vidim jelena i pticu i ... oh, oh, oh, tamo ispod vode!

Koje vode?

Tamo je voda, mnogo vode. Izgleda kao ogroman bazen. Neto pliva u vodi, ali ja elim da vidim jelena. Prelazim tamo, gledam njegove o?i. Beo je.

ta je sa vodom?

Znam ta je unutra i ne elim da gledam. oduprela se Dejn ne?u da gledam!

Ne mora da gleda umirio ju je hipnotizer, ali slika se ve? pojavila.

Ne znam ta je to. Glava mu je zaista velika, zeleno je rekla je plaljivo, a tada je povikala u panici Oh, oh, uhvatio me je! Ooohhh! Uhvatio me je za vrat! Oh, pusti me! Moje uho! Boli me!

Dejn je bila toliko uznemirena ovim se?anjem da je seansa privedena kraju ?im je ponovo dosegla mirno stanje uma. Kasnije je opisala vodeno stvorenje sa dugim vratom i nekom vrstom izraslina na glavi. Dogodilo se neto to je izazvalo bol u uhu i stvorenje je potom nestalo pod vodom. Nije se se?ala ni?ega vie dok je entiteti nisu vratili do njene bake, koja je tada povratila svest. Svaki put kada bi pokuala da ?ita transkripte sa obe seanse, postajala bi fizi?ki i emocionalno toliko uznemirena, da nije mogla da nastavi. Me?utim, to su samo dostupna se?anja u okviru scenarija abdukcije, a njena preterana reakcija bi mogla poticati od doga?aja koji su jo uvek bili potisnuti u njenoj memoriji.

Mnogo prijatnija, ili barem prihvatljivija, je bila telepatska komunikacija koja je dolazila do Dejn, a da vanzemaljci nisu bili prisutni. Prva poruka, koju je dokumentovala, je stigla 25. novembra 1992. Odjednom sam shvatila da moram da se posvetim bu?enju. Razumela sam to kao da mi je re?eno. Postojao je jak ose?aj urgentnosti. Moram da potujem svoju majku i sve ostale stvari. Da ne nanosim bol, da ivim i pustim druge da ive. Do?i ?e vreme kada ?e se pojaviti u mojoj realnosti. Ne?e trajati dugo. Kao an?eli, oni su u izmaglici naeg uma. Da se posvetim bu?enju. Da ?inim stvari na miran i dobar na?in i sve ?e biti u redu.

Tokom slede?e poruke, date 01. decembra, je dobila uputstva i obavetenje da se pripremi da bi fotografisala NLO, koji se pojavio kako je i obe?ano.

22. aprila 1993. usledila je slede?a poruka. Razumela sam da treba da sakupim sve svoje beleke i predam ih Karli. pisala je ono to imam joj moe mnogo pomo?i i treba sve da joj predam ako zatrai. Treba da joj ponudim da sve podelim sa njom. Ona je veoma vana kao glas koji ?e izazvati porast razumevanja u svetu. Ona je jedna od mnogih koji ire svest potrebnu za bu?enje.

Slede?a poruka, 08. se odnosila na neto za ta je Dejn ose?ala da je pripremana. Razumela sam da ako meditiram nad svojom molitvenom listom za izle?enje makar jednom dnevno, ubrzo ?u videti rezultate. snimila je To je slede?i korak u napredovanju mog aktiviranja. Koliko ?e to daleko i?i, zavisi od nivoa discipline, strasti, elje i volje.

27. juna se probudila iz NLO-sna, ali nije mogla da se seti detalja. Ipak, se?ala se da je tokom sna dola do delimi?ne svesti i pokuala da zadri detalje za kasnije kada se bude probudila. Ali jedino ?ega je mogla da se seti je kratka scena. U jednom trenutku sam stajala gledaju?i u sebe a u slede?em trenutku bila sam iza sebe. napisala je ujutru. Me?utim, beleka je prekinuta, kada se javio iznenadni uvid. Nije bilo potpuno isto kao prethodne komunikacije, ali je postojala izvesna sli?nost.

Odjednom je navrlo se?anje na lekciju koja mi je data u snu. rekla je Dejn Ilustrovana i demonstrirana mi je ?injenica da sam zaista spiritualno bi?e koje animira telo. Ja sam neto to je odvojeno od tela. Telo je alatka i ja sam zarobljena u njemu. Ali mogu se odvojiti od tela pre smrti i to sam ?inila mnogo puta bez svesnog znanja o tome. Ja sam ?isto spiritualno bi?e kada sam van tela i bi?u to ponovo. Potrebno je strpljenje. Ja sam spiritualno bi?e koje animira koljku. Telo je nita, dua je sve.

30. septembra tokom telepatske komunikacije joj je re?eno da je spremna za slede?i nivo i po?etak drugih stvari. Re?eno je da ?e neka potisnuta se?anja i informacije sada mo?i da se pojave, tako da ?u biti u stanju da ponovo prona?em ono to ?e me voditi napred. Videla je sebe kao ogledalo ljudskog roda, svesno izbora da se ili uzdigne ili da padne u zavisnosti od svojih akcija i namera.

Tokom slede?eg meseca Dejn je doivela jo dve komunikacije. Razumela sam da treba da se oslobodim svih nasilnih ili negativnih tendencija re?eno joj je tokom jedne seanse. A druga je bila jednostavna. Razumela sam da je istina usamljena teritorija. Istina je usamljena. Svako je otkriva za sebe. Prezir i gledanje sa visine nije ispravno.

Dejn je nedavno imala flebek za koji se ?ini da ispunjava obe?anje, dato tokom jedne od komunikacija o vra?anju potisnutih se?anja. On se odnosio na NLO-san 31. decembra 1992. i na tanjir koji se pretvorio u kuglu, pribliio se njenom licu i naterao je da padne. Me?utim, nova se?anja su dopunila sliku detaljima na druga?iji na?in. Poto je videla letelicu u obliku crnog tanjira kako se sputa iz oblaka kao no za kola?e Dejn je osetila nekoliko inteligencija na brodu. Zatim je videla kako se naginje i menja oblik u sferu sa ?etiri noge i dizajnom i sa njega je sada ose?ala jednu inteligenciju. Tokom tre?eg preobraaja objekat se uzdigao i pretvorio u sivo-crnu sferu sa antenama ali bez nogu.

Se?am se tamne, metalno-sive sfere sa antenom opisala je koja me je na inteligentan na?in bila svesna. Kada se njena panja u potpunosti upravila na mene, obuzela me je i nije vie postojalo nita osim mene i nje. Njena fizi?ka sila je bila nalik snanom, beumnom vetru koji me gura. Kada sam uzviknula hej, obradovala se i odgovorila mi. Kada se njena panja upravila na mene, postala sam interesovanje ?itave njene due. Bila je ... u celosti i potpuno fokusirana na mene.

Antena je nestala kada se sfera pribliila. Pojavilo se oko, veliko i okruglo i okrugli, sivi, metalni predmet na mestu gde je nos. ?ula sam zvuk metala i sivi predmet se pribliio mom uhu. Rekao mi je da je sve u redu i da zna da nisam uplaena, ali mi telepatski ponovo prua sigurnost. Znala sam da me ?uje i da me ?ita. Postojao je apsolutni ose?aj izuzetne snage i neke vrste bezli?ne brige i ljubaznosti. I ja sam ose?ala zanimanje, li?no a opet bezli?no u velikom stepenu. Oko je sigurno bilo vanzemaljsko, odnosno nije bilo ljudsko. Boe, bilo je duboko, ispituju?e, nepristrasno, bezli?no i strahovito mo?no.

Srebrna, metalna stvar me je posmatrala. Povezala se sa mojim uhom spolja. U stvari, povezala se, prekrivi celo moje uho i neto je umetnuto. Neto to implantira i to deluje na hemikalije u mom mozgu i sigurno na neke suptilnije funkcije. Dodaje. Implant je izgledao kao veoma tanak, duguljasti cilindar, duga?ak oko ?etvrt in?a ili manji, napravljen od nemetalnog materijala.

Tokom procedure mi je iznova bila pruena sigurnost. I nije mnogo bolelo. Pitala sam zato je to potrebno i stvar me je dugo gledala duboko u o?i. Tada je rekla da je to bio moj izbor sa kojim sam se sloila pre mnogo vremena.

Rekla sam da se ne se?am dogovora i kada sam ga napravila. Odgovorila je Pre ro?enja i ve? smo imali ovakav razgovor.

Upitala sam, Zato ja?

Odgovorio je, Zato to si se otvorila i sada je po?elo bu?enje. Rekao mi je da niti ja niti mnogi drugi probu?eni ne mogu da zaustave proces svog bu?enja niti bu?enje ?ove?anstva. Okida?i su povu?eni.

Izvuklo je tu stvar iz mog uha i to je bolelo i izazivalo blag nadraaj. Ose?ala sam da je neto bilo i?upano, neka vrsta energije. Umetali su zvukove u moju glavu i kratko posle toga sam bila slepa i mogla da vidim samo sjajne, rotacione boje, koje su se prelivale i bile tako intenzivne da je nastupila prava eksplozija svetlosti pra?ena reskim, neverovatnim talasom bola u glavi. Ali videla sam njegovo oko blizu, njegovu glavu kako dodiruje moju glavu, nae o?i kako se gotovo dodiruju i bol je prestao. Njegovo oko je odnelo boje i bol i ja sam bila zahvalna. Oko me je u?inilo pospanom. Prijala mi je njegova blizina i blizina njegove energije.

Ne mogu re?i kako je izgledalo, jer je kugla imala paravan. Imala je neku vrstu avova. Oko oka su na neki na?in bile povu?ene konture, crna duplja, nekako vodena i posmatralo me je na svim nivoima mog bi?a.

U jednom trenutku tokom svega toga, mada se ne se?am ta?no kada, mi je re?eno da ?e na Zemlji vlade gladne vlasti biti veoma iznena?ene, jer njihove najgore no?ne more samo to se nisu ostvarile, jer nisu u punoj meri procenili kakve ?e efekte imati dolazak Putnika na svetsku populaciju niti rapidan porast njihovog uticaja; da vlade jo uvek nisu sasvim prihvatile da su izgubile bitku, ali ?e se moda pomiriti.

Implikacije ovakvih izjava su zaista ogromne. Dejn nije znala ta da misli o ovoj komunikaciji iako je scenario izgledao realno. Pre svega scenario se razlikovao od spiritualnog susreta koji se pojavio tokom hipnoti?ke regresije. Da li su to bile dve epizode u okviru istog doga?aja ili je jedno se?anje predstavljalo paravan-memoriju za drugo.

Tokom svega to je doivela Dejnine misli i emocije su prele ?itavu skalu.

"Prvo sam bila preplaena napisala mi je u prvom pismu ali vie nisam. Ose?am da me ono to se deava ne?e povrediti. Ose?am kao da se ponovo povezuje deo mene koji je nedostajao. Imala sam duboka spiritualna iskustva i ose?anja od septembra 1992. Ponekad se ose?am nelagodno, ali se vie ne plaim.

U stvari u zimu te godine je usledila iznenadna promena u njenim emocijama. Otila bih u krevet uplaena. rekla je - i probudila se bez straha. kao da joj je tokom no?i prueno umirenje. Njena razmiljanja o programu vanzemaljaca joj ipak i dalje stvaraju ?vor u stomaku. To sve je zbog njihovih ciljeva. rekla je neto to je bilo pripremano i razvijano veoma dugo. I nekako je ose?ala da joj je pruena mogu?nost da to prihvati iako im to nije bilo istinski vano. U svakom slu?aju, oni pobe?uju.

Dejn nije znala zato su se vanzemaljci uklju?ili u njen ivot, niti za ta je trenirana i pripremana. Njen jedini klju? je da treba da informie ljude iz svoje blizine o postojanju vanzemaljaca. Ponekad se ose?am iskori?enom. komentarisala je da li je to uz moju slobodnu volju i za neto dobro, ili sam samo marioneta?

Ose?ala je da su vanzemaljci pohranili informacije u dublje nivoe njenog mozga, kao da je napunjena potisnutim znanjem. Tako?e, da se do sada nije ose?ala spremnom za znanje. Videla je sebe kao jednu od miliona drugih u pokretu iz baze koji su podstaknuti da do?u do postepenog saznanja. Dejn je tako?e ose?ala da su vanzemaljci u njoj pobudili nepoverljiv stav prema vladi. Ali nije bila uvek sigurna u izvor tih informacija, jer je ose?ala da su i pozitivni i negativni entiteti ili grupe bile u interakciji sa njom.

U pogledu samih vanzemaljaca mogla je da prosu?uje samo na osnovu njihovih re?i i dela. Kada je jednom telepatski zamolila da joj saopte neko drugo ime osim vanzemaljci, kojim bi mogla da ih oslovljava, dat joj je naziv Putnici i re?eno joj je da ?e probu?eni ljudi biti prethodnici decentralizovane revolucije. Na osnovu njihovog delovanja Dejn nije uvek bila uverena u to.

Ne vidimo istinsku inteligenciju iza tih scena rekla je. ?injenica da nas vode kroz epizode araniranih scena i apsurdnog sadraja je plai.

Plaim se da bismo mogli nai?i na inteligenciju tako hladnu i bezli?nu, da ?e to biti nepodnoljivo.
 

Stranica 7 od 12 Sve stranice