Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karla Turner - Oteti - stranica


6. dio - Beti

Imala sam sedam ili osam godina. zapo?elo je Betino se?anje Otac je mojoj sestri i meni dopustio da iza?emo i igramo se murke sa drugom decom. Bilo je oko est popodne. Se?am se da sam se sakrila iza nekog bunja i tada za?ula zvuk, ?ula nekog drugog. Kada sam se okrenula, videla sam neto za ta sam u tom trenutku mislila da je drugo dete.

Slede?e ?ega se se?am nastavila je je da je ve? bio mrak i da sam bila veoma iznena?ena. Kada sam stigla ku?i, otac je bio ljut a majka zabrinuta. Otac mi je rekao da su me dozivali i traili satima. Nisam mogla to da razumem. rekla je Mesto na kome sam se sakrila je bilo tek stotinak stopa udaljeno od ku?e. Sakrila sam se tamo po danu a slede?e ?ega se se?am je da je bio mrak i da sam bila uplaena.

Od skoro imam druga?ije se?anje na taj doga?aj. dodala je Onaj, za koga sam mislila da je drugo dete, je bio vanzemaljac, jedan od Sivih. Odveo me je na brod, ali ne znam ta se deavalo posle toga.

Betina pri?a o vremenskom prekidu u detinjstvu me je podsetila na sli?an doga?aj iz detinjstva mog mua u uzrastu od dvanaest godina, ne mnogo vie nego to je tada imala Beti. Dok su se Kesi i njegov prijatelj jednog dana igrali na polju, prila im je grupa dece i pozvala ih da do?u i vide NLO koji je sleteo sa druge strane brda. Kesijevo slede?e se?anje je da se vra?a ku?i, ale?i se majci na krvarenje iz nosa i glavobolju.

Kao i Beti, Kesi je doiveo epizodu sa vremenskim prekidom koja je po?ela posle kontakta sa nepoznatom decom. Beti nikada nije ispitivala ovo se?anje pod hipnozom, ali kada se Kesi podvrgao regresivnoj hipnozi da bi istraio vremenske prekide, otkrio je potisnuta se?anja na abdukciju uz stavljanje implanta u nos.

To nije jedina sli?nost izme?u Betinih i Kesijevih doivljaja. Razvedena majka sa odraslom decom, Beti nas je kontaktirala jer jedno od njenih se?anja na susret, koji je po svemu sude?i uklju?ivao vojno osoblje, sadri veoma iznena?uju?e i uznemiruju?e paralele sa jednim doga?ajem opisanim u INTO THE FRINGE.

Zajedni?ki poznanik je pomogao da se uspostavi telefonski kontakt i mi smo se upoznale. Beti je ro?ena 1942. u Porto Riku i tamo je provela ve?inu svog ivota. Pre nego to je zasnovala porodicu, radila je kao nastavnik, me?utim problemi sa vidom, od kojih pati od pre nekoliko godina, su joj onemogu?ili da radi. Trenutno, ona deli svoje vreme izme?u Porto Rika i Floride.

Beti i ja smo preko telefona razgovarale o njenim susretima sa vojnim osobljem. Ali ja sam bila zainteresovana da ?ujem i o drugim iskustvima, posebno zbog toga to je ivela u Porto Riku. Veliki deo izvetaja o vanzemaljcima i NLO-aktivnostima dolazi iz te oblasti, kao i sa ostrva. U stvari, od ?itave teritorije SAD u Porto Riku je bilo vie skoranjih NLO aktivnosti nego bilo gde drugde.

Sude?i po Betinim izvetajima taj trend se nastavlja. Pored epizoda sa vremenskim prekidima, ona ima jo svesnih se?anja na mnoge druge neobi?ne doga?aje iz detinjstva, po?evi od 1950. Njeno prvo vi?enje NLO-a se odigralo samo godinu ili dve posle epizode sa murkama. Na putu ka prodavnici u kasno popodne je podigla pogled i ugledala veliku vatrenu loptu kako juri preko neba. Nestala je iza oblinje planine i Beti je pretpostavljala da je prisustvovala padu aviona, iako nije ?ula nikakav zvuk.

Vrisnula je i potr?ala ku?i gde je ocu ispri?ala sve to je videla. Budu?i da je radio u mornarici SAD, otac joj je obe?ao da ?e se raspitati u vojnoj bazi i saznati ta se desilo. Me?utim, nekoliko dana kasnije, kada je Bet ponovo pokrenula tu temu, otac joj je rekao da nikome ne sme da kae ta je videla, niti da to ikada vie pomene. Nije dato nikakvo objanjenje, samo upozorenje, i to ju je navelo da pomisli da je re? o nekoj misteriji.

Jo kao dete navikla je na misteriozne stvari. ?ak i pre toga rekla je najranije to moja se?anja seu, bila sam svesna kao i moja porodica da mi se doga?aju neobi?ne stvari, naj?e?e no?u. To je dovelo do toga da se plaim odlaska na spavanje, da se plaim da ?e neko do?i i odvesti me. Neobjanjiva buka je ?esto remetila tiinu no?i. Jednom prilikom, na primer, trgla se iz sna zbog neobi?nog brujanja ili zujanja u sobi u kojoj je spavala sama. Uplaena, otr?ala je u sobu svoje sestre. Oni me trae to je bilo sve ?ega se se?a da je rekla, jer je u tom trenutku njena sestra odjednom pala u dubok san a Betino telo se paralizovalo. Tada je i ona izgubila svest.

Slede?i neobi?an doga?aj se odigrao kada je imala deset godina. Bila je napolju i zastala je da pojede vo?e. Se?ala se kako je mirno stajala, zagrizla vo?e i tada pogledala na dole i na nozi videla veliku posekotinu koja je krvarila. Nisam znala ta da mislim rekla je Kako je mogu?e da na nozi imam takvu posekotinu i da krvarim? Nisam se ni pomerila od prodavnice. Budu?i da nije obra?ala panju na vreme, kako je to i ina?e slu?aj kod dece, nije mogla da odredi da li je dolo do nekog vremenskog prekida.

Tako?e nije imala objanjenje za senku koja se ponekad pojavljivala u ku?i i bila je sklona da veruje da je u pitanju duh. Ipak, jednom prilikom, senka je dobila opipljiviji oblik. Beti se probudila tokom no?i i videla humanoidnu figuru kako sedi na njenom krevetu. Nosio je belu ode?u i neto joj je govorio. Nije mogla da se seti stvari koje je rekao niti njegovog lica. Ispri?ala je majci o tim ?udnim doga?ajima i majka joj je odgovorila da bi no?u ponekad ?ula kako Beti sa nekim razgovara u sobi, ali kada bi pokuala da ustane i proveri ta je sa devoj?icom, shvatila bi da ne moe, da je paralizovana.

Neto kasnije, sa ?etrnaest, Beti je doivela drugo vi?enje NLO-a. Dok je sedela na stepeniku kraj prozora u?e?i, pogledala je napolje i kroz kronje drve?a ugledala jedan objekat. Za trenutak se zaustavio, lebde?i u vazduhu, pre nego to je velikom brzinom nestao iz vida. Beti je kasnije saznala da je jedan njen sused te no?i tako?e video NLO.

Neobi?ni doga?aji su je pratili i kada je napustila ku?u, otiavi posle o?eve smrti na neko vreme u internat. Jedna od njenih cimerki ju je probudila vrite?i i rekla da je upravo videla neprirodnu figuru kako stoji kraj Betinog kreveta. Bi?e je o?igledno primetilo da ga cimerka posmatra, po?elo da se kre?e prema njoj i u tom trenutku je ona vrisnula. Njen opis stvorenja se poklapa sa danas poznatim Sivima.

Kako je Beti rasla, ?inilo se da neobi?ni doga?aji posustaju. Otila je na koled i zatim po?ela da radi kao nastavnik. Nije se dogodilo nita vredno pomena dok se nije udala i ostala u drugom stanju sa drugim detetom.

Se?am se da sam se veoma strahovala da nisam zaista trudna rekla je da je to tumor, jer se beba nije pokretala. ?esto sam govorila svom lekaru da to sigurno nije beba, da je sigurno pogreio, ali to je za njega bila samo dobra ala.

U estom mesecu trudno?e sam i dalje bila veoma zabrinuta, jer se beba nije pomerala. Jedne no?i se naglo javila toliko snana pospanost, da sam otila u krevet. Sanjala sam slede?i san: Videla sam sebe na lekarskom krevetu. Nepoznati lekar mi je stavio iglu u pupak. Kada je to u?inio, osetila sam neto kao elektri?ni ok i beba je po?ela da se pokre?e. Tako?e sam osetila da mi je neto stavljeno u nos. I tada sam se probudila. zavrila je I poto sam se probudila ustanovila sam da veoma jako krvarim iz nosa i da se beba pokre?e.

Beti je rodila zdravu bebu prema terminu. Me?utim, naredna trudno?a nekoliko godina kasnije se nije odrala. Pobacila je jedne no?i, pri ?emu uopte nije bila sigurna da je videla bilo kakav ostatak fetusa. Treba naglasiti da je jedan sused izvestio da je te no?i opazio neobi?no svetlo iznad Betine ku?e.

ta god da je mogla misliti o ovim brojnim, neobi?nim iskustvima, za koga god da je smatrala da se nalazi iza njih, u leto 1978. se odigrao doga?aj koji nije doputao sumnju u pogledu svog izvora. U no?i 17. jula Beti je otila u krevet oko 21:00, ?itala otprilike jedan sat i zatim isklju?ila lampu u nameri da zaspi. U tami joj je neko svetlo privuklo panju i kroz prozor je ugledala svetle?i objekat. Zabrinuta, probudila je mua i zamolila ga da proveri ta se doga?a. Poto nije pronaao nita neobi?no, vratio se u krevet i ponovo su ugasili lampu. Ali objekat se vratio u dvorite, bacaju?i svetlost kroz prozor. Beti je pogledala u pravcu iz koga je svetlost dolazila i slede?eg trenutka postala svesna da se nalazi na sasvim druga?ijem mestu. Bila je u nepoznatoj prostoriji i nije bila sama. Njen suprug je leao kraj nje, o?igledno u snu, a njeno najmla?e dete joj je po?ivalo u krilu. U panici je iznenada pomislila: Gde su moja druga deca? Glas iz nepoznatog izvora joj je odgovorio: Ne boj se, ona su tu.

Jo troje ljudi, koje nije poznavala, je tako?e bez svesti lealo u sobi. Videla je mladog mukarca i enu, otprilike dvadesetih godina, i starijeg ?oveka koji joj je izgledao kao penzionisano vojno lice.

?itava situacija je bila potpuno neo?ekivana i Beti je bila suvie zbunjena da bi reagovala logi?no. Ili je moda, kao i u drugim izvetajima, njena reakcija iz nekog razloga bila dirigovana. U svakom slu?aju, kada je videla da stariji ?ovek dolazi svesti, ba poto je i sama povratila svest, bez ikakvog povoda je upitala: Koliko je sati? S obzirom na potpunu neobi?nost situacije to pitanje se ?inilo sasvim besmislenim. Me?utim, umesto da reaguje ?u?enjem ili panikom, ?ovek je jednostavno pogledao na sat i odgovorio: Dva i deset.

Prolo je gotovo dva sata od kako je po drugi put ugledala svetlo, iako joj se ?inilo da je to bilo pre samo nekoliko trenutaka. Osvrnuvi se oko sebe, videla je neobi?nu, kompjuterizovanu opremu u sobi, a onda je uo?ila i neka druga bi?a, sasvim sigurno ne ljudskog porekla. Ta dva entiteta su bila siva i veoma mrava, obu?ena u metalno-siva odela.

Beti je primetila da njen suprug po?inje da se budi, ali je sva njena panja bila prikovana za metalna vrata ispred nje, koja su po?ela da se transformiu u staklo, sli?no prozoru. Pogledavi kroz staklo, prepoznala je lokaciju kao ruralnu oblast u blizini zemljita koje je posedovala.

Vrata su se tada otvorila i u prostoriju je uao veoma visoki ?ovek. Bio je bled, sa tamnom, kratkom kosom koja je formirala vrh na ?elu. O?i su mu bile ve?e nego to je uobi?ajeno a vilice ?etvrtaste. ?ovek je nosio istu hermeti?nu, metalnu ode?u kao i Sivi, ali je nosio i rukavice i iroki pojas. U ruci mu je bio mali prsten, koji je izgledao kao da je na?injen od stakla i unutar koga je svetlucalo mnogo sjajnih svetala. Kada je visoki ?ovek uperio netremi?an pogled na Beti i njenu porodicu, stekla je utisak da je neki nau?nik i ose?ala je da pripada komandnom vrhu. Njegov pogled je u?inio da se ose?a kao eksperimentalni primerak i kao zamor?e.

Moj suprug je po?eo da se budi. rekla je i taj ?ovek ga je ponovo uspavao, dre?i staklenu loptu iznad njegove glave. To je u?inio i meni i nastupila je paraliza.

Slede?e ?ega se Beti se?ala je da se nalazi u svom krevetu, sa uasnom glavoboljom i zatim je brzo utonula u san. Probudivi se, ustanovila je da su je doga?aji tokom no?i ostavili u fizi?ki loem stanju. Pored snane, probadaju?e glavobolje, imala je bolove po celom telu, pogotovo na le?ima, i vrtoglavicu. Tako?e je ose?ala uasnu mu?ninu, vie puta je povra?ala, kao da je zaraena dijarejom. Imala je teko?e sa vidom, jer su joj o?i bile ote?ene i nadraene, stanje koje ju je mu?ilo jo dugo posle toga, toliko da je morala da nosi nao?are za sunce.

Uasan osip je potrajao mesecima i kosa je po?ela da joj opada u velikim pramenovima. Ipak, posebno uznemiravaju?a je bila katarakta koja je po?ela da joj se obrazuje na o?ima. Devet meseci posle abdukcije, Beti se podvrgla operaciji otklanjanja katarakte i tokom pripremnih ispitivanja lekar je pronaao ogrebotine za koje je tvrdio da sigurno poti?u od operacije oka. Me?utim, takva operacija nikada nije bila izvrena, barem ne ljudskom rukom.

O?igledno su se u tom stranom okruenju odigrale neke stvari ili neke neobi?ne aktivnosti, koje su prouzrokovale brojne neda?e, ali je Beti mogla da se seti samo kratkog scenarija u okrugloj sobi. Nije bila sigurna u pogledu visokog, tamnokosog ?oveka, ali je bila sigurna da siva stvorenja nisu ljudi.

Nedugo posle toga ponovo je videla ta stvorenja. Zaspala je ali ju je zvuk dozivanja njenog imena probudio. Ustala je i pogledala kroz prozor, odakle ju je posmatralo jedno od tih malih bi?a. Beti se se?ala da je nosilo neku vrstu metalnog tapa ali trenutak kasnije bila je ponovo u krevetu, a od malog stvorenja nije bilo ni traga.

NLO-i su se i dalje pojavljivali. Na Dan o?eva 1980. ?itava porodica je prisustvovala jednom takvom doga?aju. Dvoje dece ga je ugledalo u dvoritu i pozvalo ostale. Stigli su na vreme da vide objekat nalik oblaku kako beumno lebdi oko deset stopa iznad tla sa ne?im iznutra to je izgledalo kao mehurovi, da bi ubrzo nestao.

Manje od godinu dana posle toga Beti je u sobi ponovo posetilo neobi?no bi?e. Kada se pripremala da ode u krevet, osetila je da je neko posmatra. Okrenuvi se, ugledala je visokog, mravog ?oveka kako stoji kraj njenog kreveta i veoma se uplaila. Pokuala je da vrisne, ali nikakav zvuk nije izlazio, tako da je po?ela da se nemo moli za pomo?. I tada je primetila da se pomera, da se kre?e napred ka ?ovekovoj ispruenoj ruci. Nesposobna da se zaustavi, lebdela je iza njega u pravcu prozora i znala da ?e uskoro pro?i kroz njega. To je proizvelo jo ve?u paniku, jer se plaila da ?e pasti i spljeskati se kao hamburger.

Me?utim, trenutak prolaska kroz prozor nije ostavio nikakvo se?anje na ono to se dogodilo i slede?e ?ega je postala svesna je bilo da lei na nekom mra?nom mestu, uz ose?aj velike brzine. Utonula je u mrak i u slede?em trenutku bila na krevetu u gostinskoj sobi i dalje nesposobna da se pokrene. Ipak, mogla je da vi?e to je i u?inila, na ta je njen mu dotr?ao. Ali neobi?ni ?ovek je, naravno, nestao.

Beti nije bila jedini ?lan porodice koji je video vanzemaljska bi?a. Godine 1986. ona i njen mali sin su ugledali jedan beli entitet. Bila je u krevetu i panju joj je privukao zvuk vode koji je dolazio odnekud. Samo to je ustala da proveri ta je u pitanju, sin ju je pozvao da iza?e.

Mama, pogledaj tamo! vikao je i Beti je pogledala, ali sve to je mogla da vidi bez nao?ara je bio nejasan beli objekat dalje u dvoritu. Me?utim, njen sin je imao bolji vid i ispri?ao je da je kod garae video malo stvorenje u batovanskim pantalonama kroz koje je curila voda. Kada je sin pogledao prema njemu, bi?e se zaustavilo i odlebdelo.

Kasnije, 1987. Betina ?erka je ispri?ala da su tokom no?i dola tri Siva i odvela je do lokacije u blizini njihove ku?e, do NLO-a. Rekla je da su prijateljski razgovarali i da se jedan vanzemaljac ?ak nasmejao. Tako?e je izvestila o prisustvu neobi?nog ?oveka koji joj je umetnuo dugu iglu u grudi i rekao da ?e fiksirati njeno srce. Beti je rekla da se to dogodilo u vreme kada je njena ?erka ?ekala na operaciju srca.

To je tako?e bilo u vreme kada se setila kratkog ali ivog san koji je izazvao veliku uznemirenost. U tom snu je bila na nepoznatoj lokaciji, leala je na nekom stolu, dok je jo troje ljudi stajalo oko nje. Najstraniji deo scenarija je bila jedna re?enica koju ju ?ula da jedan od njih izgovara: Ona je potrona i uvek moemo da upotrebimo terminator.

Iskustvo se toliko razlikovalo od prethodnih susreta kojih se se?ala da je Beti insistirala na tome da je to samo san, ali pretnja i nagovetaj terminatora, ta god to bilo, ju je proganjala. Na isti na?in ju je proganjao i identitet tog ?oveka.

Jo jedna situacija, koja se odigrala u to vreme, je izazvala veliku brigu, iako naizgled nije bila povezana sa NLO-ima ili vanzemaljcima. Tokom nekoliko dana, Bet se ujutru budila, odlazila u kuhinju da skuva kafu i nalazila bokal sa vodom, koji ina?e stoji u friideru, i ?etiri ?ae na anku.

Kada se to prvi put dogodilo, pomislila je da je re? o nepanji i upitala svoga sina i ?erku za to. Oboje su osporili ne samo da su ostavili bokal van friidera, ve? i da su uopte bili u kuhinji posle polaska na spavanje. Ponovo je zatekla prljavi bokal i ?ae i naljutila se, jer je smatralo da je teko poverovati u interpretaciju njene dece i njihovu nevinost u ovom slu?aju.

ta oni to rade, pitala se, ustaju tokom no?i, pozivaju kriom ljude u ku?u? Zato se to radi tajno? Zato pori?u da su to u?inili? Ova pitanja su je veoma mu?ila, me?utim, deca su nepopustljivo tvrdila da nemaju nita sa ovim povremenim ostavljanjem bokala i ?aa na anku i tajanstvenim posetiocima tokom no?i.

Kona?no, Beti im je poverovala, ali ju je to jo vie uplailo, jer je ukazivalo na scenario sa ?etiri stranca koji su imali slobodan pristup u njenu ku?u i do njene porodice. Ipak, niko nije video nikakve nepoznate ljude i nikakve dragocenosti nisu ukradene iz ku?e, a ideja o strancima koji provaljuju da bi uzeli gutljaj vode nije imala nikakvog smisla. Sa druge strane, nije mogla da poveruje da su to vanzemaljci, pogotovo zato to je sve to su izgleda radili bilo da naspu ?au vode, ostave nered u kuhinji i odu.

Beti je dugo vremena bila zabrinuta zbog te misteriozne situacije, ?ak i poto su posete prestale. Nikada nije uhvatila nekoga da prima goste ili jednostavno vadi bokal sa vodom, to bi objasnilo celu stvar. Me?utim, mnogo kasnije javila su se se?anja u vezi sa tom situacijom. U veoma uznemiruju?em scenariju, videla je sebe kako otvara vrata i puta grupu ljudi u ku?u. ?ak je videla sebe i kako sipa vodu. Nije prepoznala te ljude a bljeskovi se?anja joj nisu razjasnili zato ih je pustila unutra, niti ta se doga?alo poto im je sipala pi?e. Nije bila sigurna da li se?anja reflektuju realne doga?aje ili su plod njene imaginacije. Ose?aj je sigurno bio realan, ali je sve izgledalo tako malo verovatno, da Beti to jednostavno nije mogla da prihvati.

Me?utim, u septembru 1987. se odigrao jedan nesumljivo realan doga?aj. Pojavio se jo jedan NLO i tome su prisustvovala tri ?lana njene porodice.

Mama, tamo je NLO! ?ula je svoju ?erku kako vi?e u 11:00 uve?e. Ustala je da pogleda i videla veliki, prekrasan NLO oko pola milje udaljen od ku?e. Njen sin ga je tako?e nakratko video.

Vi?enje se na prvi pogled nije razlikovalo od prethodnih, ali su slede?eg dana usledile aktivnosti koje ?e se produiti na ?itavu godinu: preletanje neidentifikovanih helikoptera. Prvog dana je pored crnih helikoptera preleteo i jedan AW AC i letelice su operisale tako nisko da su se prozori i ?itava ku?a ponekad tresli od njihove snage. Vratili su se posle nedelju dana i Beti je tada videla ?ak i letelicu koja je izgledala kao helikopter mada je letela ne?ujno.

I dalje je imala zastrauju?a no?na iskustva, pra?ena naj?e?e fragmentarnim se?anjima i vremenskim prekidima. Jednom prilikom, na primer, posle pono?i, prola je kroz iskustvo koje se zadralo u svesti u vidu tri odvojena kratkotrajna bljeska se?anja. Prvi deo je po?eo kada je jo uvek potpuno svesna kroz prozor posmatrala neka crvena i bela svetla u dvoritu. U drugom delu je bila u dvoritu, gledala za letelicom koja je odlazila i plakala: Ne ostavljajte me! Odjednom je ponovo potpuno svesna bila u svom krevetu.

Tokom tih godina veoma aktivnog u?e?a vanzemaljaca u njenom ivotu Beti je imala brojne snove u vezi sa NLO-ima, Sivima i drugim vrstama entiteta. Neki ljudi ?e smatrati da je neozbiljno tragati za informacijama u snovima, ali tesna povezanost snova sa ovim fenomenom pokazuje da nije tako.

U istraivanju abdukcija opte je poznato da ?e se se?anje na susret sa vanzemaljcima, potisnuto u vreme doga?aja, vratiti u najrazli?itijim oblicima. To mogu biti iznenadni bljeskovi u svesnom stanju ili se mogu javiti u snu. Tako?e se moe dogoditi da ono ?ega se osoba se?a kao sna nije se?anje na neki proli doga?aj, ve? reflektuje iskustvo od prethodne no?i, tako slabo potisnuto, da ostaje u svesnom umu kao stanje izmenjene svesti. U svakom slu?aju, mudro je posvetiti panju snovima osobe koja ima aktuelna iskustva sa vanzemaljcima. Izvesni detalji, ?esto identi?ni, koji se provla?e iz slu?aja u slu?aj, se razlikuju od tipi?nih arhetipskih entiteta i situacija, karakteristi?nih za obi?ne snove.

To u svakom slu?aju vai za Betine snove. U jednom, na primer, bila je sa nepoznatim vanzemaljskim bi?em u oblasti u kojoj je nebo bilo rui?asto i se?ala se da je videla neku ivotinju koja je podse?ala na kravu. O svim tim detaljima izvetavaju i drugi oteti, nekada kao o doga?ajima iz snova, nekada kao o realnim iskustvima. Takav je i scenario koga se se?ala iz drugog sna: jedan od Sivih joj je dao da popije neku te?nost. U drugom je bila potopljena u gustu te?nost i bila je iznena?ena kada je otkrila da u njoj moe da die. Taj scenario je danas toliko poznat, da je uklju?en u listu naj?e?ih doga?aja o kojima oteti izvetavaju.

Beti je bila zainteresovana i zabrinuta zbog tih snova, kao i zbog doga?aja, kojih se svesno se?ala. Tako, kada joj se pruila prilika da radi sa dobro poznatim istraiteljem NLO-a i da se podvrgne regresivnoj hipnozi, odlu?ila je da to i u?ini.

Po?etkom 1988. prola je kroz ?etiri seanse regresivne hipnoze koje su se sve fokusirale na jedan doga?aj: susret iz 1978. kada je na osnovu svog se?anja bila u okrugloj sobi sa svojim muem, jednim detetom i tri stranca. Slede?i izvetaj je skup informacija sa tih seansi, sastavljen od svih deli?a i detalja koji su se pojavili tokom regresije.

Beti se setila da je u trenutku kada je svetlo zasijalo kroz prozor te no?i, videla nekoliko vanzemaljaca u sobi. Bila je preplaena, ali jedan od njih ju je umirio i izgleda bio zaduen da je odvede na brod. Slede?i deo njene memorije je nepovezan; bila je u maloj sobi u kojoj je atmosfera bila zamagljena i nije mogla da vide mnogo vie do nekoliko neobi?nih instrumenata na stolu. Jedan od njih je izgledao kao fen za kosu.

Slede?e, dva vanzemaljca su je povela kroz krivudav hodnik do druge prostorije, koja joj je izgledala kao hirurka sala. Uplaila se da ?e je tu ubiti. Po?ela je da pla?e od straha kada su je poloili na lebde?i sto. Iznad nje je bio ekran na kome se videla njena unutranjost. Tre?i vanzemaljac u sobi je po?eo da razgovara sa onom dvojicom koja su je sprovela. Beti je ose?ala da on ima vie samilosti nego ostali. Taj tre?i entitet je stao iza nje, dre?i crnu kutiju. Nije mogla da vidi ta on radi, ali je ose?ala kao da joj je otvorena glava i uklonjen mozak bez ikakve senzacije bola.

Poto je sve zajedno ponovo vra?eno, hladna te?nost je izlivena po njenoj glavi. Kada je ta procedura bila zavrena, vanzemaljci su stali ispred nje i Beti je shvatila da je mentalno druga?ija. Njene misli i reakije prema svemu su bile promenjene, ?inilo se, bila je ispunjena novim idejama o Bogu i o jedinstvu sveg ivota sa uzvienim izvorom.

Nakon tog veoma spiritualnog doivljaja usledilo je u potpunosti fizi?ko ispitivanje, tokom koga su vanzemaljci uzeli uzorke njene koe i kose. Uao je visoki ?ovek, sli?an onome koga je videla ranije, i izvrio kompletno ispitivanje njenog tela, uklju?uju?i i ginekoloki pregled. Zatim joj je objasnio mnoge stvari, govore?i joj da su ona i drugi ljudi izabrani da obave neki posao u budu?nosti.

Taj trenutak je kod Beti izazvao najve?e uznemirenje, a posebno se uplaila kada je on izneo dve duge, tanke igle i objasnio da treba da izvri neke korekcije na njenom bubregu i jajniku. Umetnuo je igle u oblast gde se nalaze ti organi i Beti je osetila toplu vibraciju. ?ovek je rekao da je to neophodno, da bi njene lezde doveli u stanje koje vie odgovara onome to oni ele da ona uradi u slubi ?ove?anstva. Dugo su govorili o promeni ljudske vibracije.

Zatim je ula mlada ena, po izgledu sli?na onom mukarcu, i po?ela da ?isti Betino telo sun?erom i te?no?u. Ona ju je otpratila u prvu sobu, gde je ?ovek nastavio da joj objanjava neke stvari. Prvo, rekao joj je da su ona i drugi ljudi izabrani da obave neki posao u budu?nosti. Tako?e je opisao predstoje?e katastrofe i njen rad kao spiritualnog bi?a za dobro ?ove?anstva. Vanzemaljac je rekao da je ta grupa tu da ispita i sakupi ljudski genetski materijal i spre?i destruktivni proces koji su ljudi zapo?eli.

Nije se se?ala ni?ega vie do trenutka kada se nala u okrugloj prostoriji sa svojim muem. Beti je bila veoma potresena ovim se?anjima i rekla je da nema ideju zato bi bila izabrana kako su joj rekli.

Posle regresije njena svest je postala znatno prijem?ivija, jer je po?ela da se u bljeskovima se?a ranijih doga?aja. U leto 1988. dok je razgovarala sa prijateljicom, odjednom je doivela jedan od tih fle-bekova. Se?anje je po?elo tako to je u malom, lete?em disku ulazila u dobro osvetljen podzemni grad. Letelica je kroz tunel ula u ogromnu podzemnu prostoriju u kojoj je bilo nekoliko zgrada. Beti je tako?e videla nekoliko NLO-a, parkiranih na razli?itim lokacijama i vanzemaljce kako rade zajedno sa ljudskim vojnim osobljem.

U slede?em scenariju je nekako letela kroz vodu u tunel i zatim izronila iz jezera. Tako?e se se?ala kako je pokuala da pobegne, ali visoki ?ovek ju je ?epao i rekao: Doveli smo te ovamo jer smo eleli da ovo vidi., pokazuju?i na veliku letelicu koja je izranjala iz vode. Beti je onda ula u malu letelicu i odletela do velike. ?itavo se?anje je bilo neobi?no i uznemiravaju?e i ona nije imala ideju kada je takav doga?aj mogao da se odigra.

Kratko posle regresije, u avgustu 1988. primila je neobi?an telefonski poziv. Glas je zvu?ao kao da dolazi iz vakuma i nepoznati mukarac je rekao: Elizabet.

Da. odgovorila je Bati Ko ste vi?

Mi znamo sve o tvojim iskustvima. rekao je glas i znamo sve o problemima i sumnjama koje ima i moemo ti pruiti dokaz.

Ko ste vi? insistirala je Bati Zato mi to govorite?

Ne plai se. nastavio je neobi?ni glas Moemo ti dati dokaz. elimo da razgovaramo sa tobom. Idi slede?eg ?etvrtka u Botani?ku batu, budi tamo u deset. Mi te znamo. Ne mora da se trudi da nas prona?e. Ne govori nikome nita i idi tamo sama.

Sve u vezi sa pozivom je bilo sumnjivo, izmenjeni glas, uznemiravaju?e pozivanje na Betina iskustva, insistiranje da na sastanak ode sama ose?ala je da poziv predstavlja pretnju. Ispri?ala je o tome istraitelju sa kojim je radila, ali nije elela da ode u batu. Me?utim, kasnije se predomislila i zajedno sa istraiteljem otila na ugovoreno mesto. Iako nijedno od njih nije videlo nikakve sumnjive ljude, niti primetilo prisustvo vanzemaljaca, tamo u bati je u njen um umetnuta komunikacija o ljubavi, veri, prijateljstvu i slubi.

Na putu ku?i Beti je imala ose?aj vrtoglavice i nastupaju?e bolesti. ?inilo se da njeno telo ne radi dobro, a njen ose?aj za vreme je bio veoma poreme?en. Na osnovu sata, ?ak je dobila na vremenu na putu ku?i, a nekoliko trenutaka kasnije, ?inilo se da se dan i no? smenjuju veoma brzo. Jo ve?u zbunjenost je izazivala jasna senzacija da njena ruka prolazi kroz ?vrste objekte kada bi posegnula za njima. Ali ta izmenjena percepcija je prola i vie nije bilo telefonskih poziva.

Dve godine posle se?anja na podzemni objekat, u kome su ljudi i vanzemaljci radili zajedno, u snovima su po?ela da se javljaju dodatna se?anja na taj doga?aj. Videla je sebe kako izlazi iz letelice sa dva ?oveka iz vojske. Bili su u nekoj pustinjskoj oblasti koja je podse?ala na ameri?ki jugo-zapad, sa gra?evinama koje su se uklapale u taj pustinjski predeo. U blizini velike metalne gra?evine, koja je izgledala kao velika robna ku?a, je bio tamni bazen sa vodom, prekriven travom. Staromodna drvena vrata su se otvorila i otkrila veoma moderna metalna vrata, kroz koja je Beti bila uvedena u prostrani objekat. Tamo je videla ?etiri table i veliki broj ljudi. Neki od njih su izgledali kao vojnici, neki su bili obu?eni kao nau?nici a za druge se ?inilo da su obi?ni ljudi. Uniformisani, crvenokosi ?ovek, jedan od onih koji su je doveli u objekat, je izgleda bio zaduen za nju.

Jo dva ?oveka su stupila u prostoriju, u ode?i koju je Beti opisala kao astronautsku opremu. Oni su razgovarali sa njom i sa drugim ljudima, ali se nije se?ala ta su rekli, a onda je neko pucao i grupa je potr?ala ka zadnjem delu velike prostorije. Crvenokosi mukarac ju je zgrabio i se?anje se tu prekinulo, ali je Beti slede?eg dana nala modricu ta?no na onom mestu gde ju je ?ovek uhvatio za ruku.

Se?anje je delovalo veoma realno, mada nije imala ideju kada se taj neobi?ni doga?aj mogao odigrati. Naravno, misteriozne stvari su se ve? dugo doga?ale i nastavile su da se doga?aju vi?enje NLO-a i neobi?nih svetala, epizode sa neobjanjivim vremenskim prazninama, povremena pojava modrica i uboda na njenom telu i za ve?inu tih doga?aja Beti nije imala objanjenje, niti uporite u svom se?anju. Bilo je jasno da su njena svesna se?anja o tim stvarima bila jedva vrh ledenog brega i ta god da je lealo ispod povrine, bilo je duboko potisnuto.

Beti je moda bila u stanju da uveri sebe da ta iskustva nisu realna, da ih je umislila, dok se nije odigrao jedan doga?aj koji je dokazao da tajanstvena zbivanja nisu samo u njenom umu. Tokom posete Majamiju, 1992. vozila se jedne no?i sa prijateljem do ku?e svoje ?erke, vonja od oko ?etrdeset pet minuta po auto-putu. Krenuli su oko 21:50 i stvari su se na po?etku odvijale naizgled normalno. Ali zatim su oboje primetili da su automobili iz oba pravca nestali sa vidika. Beti je videla veliki, taman, nejasan oblik kako se prostire ispred njih i pomislila da bi to mogao biti most. Zaklju?ila je da joj velika senka mosta nekako zaklanja pogled na ostali saobra?aj.

U slede?em trenutku, kako se ?inilo, ona i njen prijatelj su osetili da je automobil ponovo sputen na auto-put. Voza? je izgubio kontrolu nad vozilom, bore?i se da izvu?e vozilo iz opasne situacije, a Beti je shvatila da iz neobjanjivog razloga otkop?ava pojas, gleda kroz prozor i vi?e: Gde su oni? Gde su oni?

Kako se ose?a? upitao ju je prijatelj.

Zbunjeno. rekla je Kosa mi je nakostreena, kao pod stati?kim elektricitetom, i ose?am pritisak na vratu i ?elu.

Prijatelj je rekao da i on ima iste simptome i da ne zna ta se to upravo dogodilo. Beti je primetila da je nejasni oblik nestao i da je saobra?aj iz oba pravca ponovo gust. Sigurno nam je most zaklonio pogled. rekla je prijatelju, opisuju?i mu rasplinuti oblik.

Me?utim, njen prijatelj, koji je redovno vozio tim auto-putem, je rekao da na toj lokaciji nema nikakvog mosta. Nastavili su vonju, zbunjeni. Kada su stigli do ?erkine ku?e, sva svetla su bila ugaena i sve je bilo mirno. Beti je pogledala na sat i bila zapanjena kada je videla da je 23:55. Znala je da je trebalo da stignu u 22:45, to je zna?ilo da je vie od sata izgubljeno. Ovaj put nije bila sama. Sve je bilo veoma misteriozno i niko od njih dvoje nije mogao da se seti ni?ega drugog, osim da su bili u kolima.

Obrazac je uvek isti: neobi?ni doga?aj, fragment zbunjuju?eg scenarija i praznina na mestu gde bi trebalo da budu se?anja. Svaki sat, koji je nedostajao, je predstavljao mu?an gubitak za Beti, mra?nu prazninu u njenom ivotu. Videla je vanzemaljce i ljude, neke od njih iz vojske, ali nije imala objanjenje za to ta oni rade. Program iza tih doga?aja je ostao nepoznanica i Beti je nastavila da se bori sa svojim pitanjima i strahovima, jer su se i neobi?ni doga?aji nastavili.

Januara 1993. na primer, kada je boravila u stanu u Majamiju sa svojim sinom i ?erkom, doivela je jo jednu epizodu sa vremenskim prekidom, koji je bio pra?en serijom neobi?nih, mada minornih deavanja koja su uklju?ila sve ?lanove porodice.

U sredu, 27. januara, svi su otili u krevet u pono?. Beti se probudila u 4:39 i otila u kupatilo. Vra?aju?i se, odjednom je osetila kompulzivnu potrebu ili naredbu da ode u kuhinju i otvori prozor. Uplaila se i borila se protiv te potrebe, ali ga je, pre nego to se vratila u krevet, ipak otvorila, ne gledaju?i napolje.

Dok je leala, Beti je bacala pogled ka prozoru i mislila: Ne elim da vidim. Po?ela je da okre?e glavu na drugu stranu i u tom trenutku je ?ula neto to je zvu?alo kao voz, pra?eno zvukom zatvaranja elektri?ih vrata. Okrenuvi se ponovo na istu stranu, pogledala je ka prozoru - i videla da je dan. Sat je pokazivao 6:45. Dva sata su nestala za vreme koje joj je, svesno, bilo potrebno da se okrene u krevetu.

To uvi?anje ju je zaprepastilo i ustala je veoma uznemirena. Otila je do kuhinje da pripremi kafu i pokuavala da otkrije ta se dogodilo, ali bez uspeha. Tada je otila da se istuira i primetila da su oba njena kolena prekrivena belom supstancom, sli?nom kredi, kao da je kle?ala na nekom belom prahu. Ipak, nije mogla ni da pretpostavi ta bi to moglo biti, jer supstanca nije bila sli?na ni?emu u ku?i.

Uprkos njenoj zbunjenosti, jutarnje aktivnosti su morale da se nastave i Beti je probudila svoju decu da bi se spremila za posao. Pre nego to su otili, sin je pomenuo da mu se tokom no?i sigurno neto dogodilo, jer je otkrio ubode na svojoj nadlaktici, za koje nije imao objanjenje. Kada su se uve?e vratili ku?i, Beti im je ispri?ala doga?aje od prethodne no?i: o neobi?nim zvucima, vremenskim prekidima, beloj supstanci i o?iglednoj ?injenici da je neko vreme provela van ku?e. Me?utim, njen sin, koji je spavao u dnu Betinog kreveta u vre?i za spavanje, je rekao da po njegovom miljenju to nije mogu?e.

Sedela je na krevetu prole no?i. ispri?ao je svojoj sestri Delovala je uplaeno i pri?ala sa nekim. Video sam neku figuru na ulazu - dodao je, ali u tom trenutku, po sopstvenim re?ima, nije mogao da ustane i o?igledno je ponovo zaspao. Sve u vezi sa tim doga?ajem je ostalo misterija.

Slede?i izvetaj ima neobi?ne sli?nosti sa doga?ajem o kojem sam saznala od bliske ro?ake. Betina pri?a je potvrdila da to nije bila imaginacija jednog uma. Ili su vanzemaljci zaista izveli te stvari, aktivnosti koje nisu poznate iz drugih izvetaja o abdukcijama, ili su kreirali isti virtualni scenario za najmanje dvoje otetih koji nisu bili u srodstvu.

U vreme, kada se ovo odigralo, Beti je bila u Majamiju, kod prijatelja, i spavala na njegovom kau?u. Jedne no?i se probudila i sa iznena?enjem videla ?etvorougao od svetla, sli?an veoma tankom listu papira kako ulazi kroz prozor.

Mogla je da vidi oblast u centru, u kome su se kretala bela, crvena i ljubi?asta svetla.

?etvorougao od svetla se zaustavio u vazduhu i iz njegovog centra se pojavio ?ovek u punoj veli?ini, veoma visok, u pripijenom odelu i sa malom kacigom. ?ovek je ustao i nagnuo se ka njoj, pribliavaju?i svoje lice njenom. Bio je iznad nje, ali kada je pogledala u njegove o?i, imala je ose?aj da pada. Na tom mestu su se zavravala se?anja i Beti vie ni?ega nije bila svesna, sve dok se nije probudila uz vrtoglavicu i oamu?enost koje su trajale ?itavog dana.

Podnosila je ovakve aktivnosti, koje su se ponavljale, i nije bolje razumevala te doga?aje nego na po?etku. Me?utim, imala je ose?anja u vezi sa njima i izvesna verovanja kojih se drala.

Iako nije bila sigurna ko ju je oteo, niti ta su oni radili, Beti je bila sigurna da barem jedno od njenih iskustava, doga?aj iz 1978. uklju?uje dobronamerne vanzemaljce. Pruili su mi izvanredan ose?aj jedinstva sa Bogom, rekla je sa Univerzumom i sa ljubavlju.

Ali istovremeno je shvatala da su i druge snage bile deo ovog sveobuhvatnog fenomena. To je bitka izme?u dobra i zla. rekla je, objanjavaju?i svoja ose?anja u vezi sa ovim doga?ajima. Oni se ponekad meaju u nae ivote, proizvode?i bol i konfuziju, ali ja istrajavam u veri da ?e nam moji dobri vanzemaljci pomo?i.

Imala je veoma snaan ose?aj da ?e se budu?e katastrofe, koje su vanzemaljci opisali, zaista dogoditi i da ?e ona i drugi oteti igrati neku ulogu u njima. To je ipak nije zatitilo od straha i depresije. Najverovatnije se plaila mogu?eg meanja od strane vojske ili drugih ljudi, se?aju?i se nagovetaja da je potrona.

Da bi se suo?ila sa tim strahovima, oslanjala se na svoju religiju i verovanja. Moja vera me je odrala. rekla je Beti Ja sam deo Boga. Vera, ljubav i istina ?e nas provesti kroz strahote koje ?e se dogoditi. To je duhovni deo.

Na alost, fizi?ki deo je i dalje izazivao anksioznost, smetnje u spavanju, iznenadne i potpune gubitke energije, brojne zdravstvene probleme i belege na telu, koji su dokazivali da vanzemaljci nisu zainteresovani samo za njen duh.
 

Stranica 6 od 12 Sve stranice