Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karla Turner - Oteti - stranica


12. dio - Proširenje perspektive

Pore?enje podataka iz ovih nezavisnih izveštaja jasno pokazuje da je naše trenutnio shvatanje programa abdukcija nedovoljno, suviše ograni?eno i suviše pojednostavljeno. U uporednim tabelama je izlistano 114 elemenata iz izveštaja, uklju?uju?i i one koji nisu pomenuti u prethodnim poglavljima zbog uštede prostora. Kada se podaci kategorizuju i uporede, pojavljuju se neke neobi?ne doslednosti, koje zahtevaju da se dosadašnji pogled proširi kako kvalitativno, tako i kvantitativno.

Pre nego što zapo?nemo sa upore?ivanjem, treba napomenutida su se ?etiri od ovih osam žena, Bet, Džejn, Endži i Emi, podvrgle regresivnoj hipnozi sa tri razli?ita hipnotizera. Od 114 elemenata iz uporednih tabela, Bet je navela 87, Džejn 77, Emi 73 a Endži 96. Preostale ?etiri žene su navele manje detalja, mada ne zna?ajno manje. Poli je navela 67 od 114, Pet 71, Liza 94 i Anita 53. Gotovo svi elementi svih osam žena poti?u iz svesnih se?anja bez hipnoze (predhipnoti?kih se?anja).

U kategoriji „Kontakti“ pomenuto je osam razli?itih situacija od kojih su sedam navele sve žene. To uklju?uje 240 vi?enja NLO-a, vremenske prekide u de?ijem uzrastu, vremenske prekide u odraslom dobu, svest o susretima, doga?aje sa scenarijima virtuelne realnosti, telepatsku komunikaciju i uklju?enje vanzemaljaca u život drugih ?lanova porodice. Tri od njih su doživele vremenski prekid ili abdukciju sa drugim ljudima.

Ovi podaci ukazuju na to da ovaj fenomen nije niti izmišljen, niti generisan uobraziljom, da je povezan sa vi?enjem NLO-a, da uklju?uje interesovanje vanzemaljaca za pokolenje i da kontakt može biti ostvaren na daljinu.

Kategorija „Vanzemaljci“ sadrži iznena?uju?u raznolikost fizi?kih vrsta, uklju?uju?i i neke koje se retko pominju bilo gde drugde. Svih osam žena je imalo susrete sa Sivima, Belima (insektoidne figure) a figura sa kapulja?om se javlja gotovo podjednako ?esto, u sedam izveštaja. Šest žena je izvestilo o plavokosim humanoidnim figurama, kao i o vrsti sa ma?ijim o?ima i reptoidnom tipu. Polovina je navela entitete sa izbrazdanim licem, sli?ne visokim Sivim ili Belim, kao i o nižim, ?esto kosmatim stvorenjima, „trolovima“ i „patuljcima“. Tri žene su imale susrete sa plavim entitetom i figurom „Isusa“.

U vezi sa raznolikoš?u fizi?kih vrsta, važno je pomenuti da postoje izveštaji o gotovo svakoj kombinaciji razli?itih entiteta, kako sara?uju tokom abdukcijskoj scenarija. Zbog toga je teško zaklju?iti da razli?ite vrste zaista predstavljaju odvojene grupe koje ispunjavaju razli?ite zadatke ili misiju.

Tipi?an izveštaj otetih obuhvata neku vrstu fizi?kog ispitivanja, kako su istraživa?i davno ustanovili. Pore?enje detalja iz kategorije „Ispitivanja“ ukazuje na dve oblasti ljudskog tela, koji su naj?eš?e obuhva?ene: reproduktivni sistem i mozak. Me?utim, samo pet žena se se?alo ginekološke procedure i samo tri od njih su izvestile o implantiranom ili izgubljenom fetusu, tako da zanimanje vanzemaljaca za reprodukciju ili genetiku ne mora biti njihov jedini cilj. Dok ova grupa obuhvata samo žene, to nije jedini pol, koji pominje implantaciju i uklanjanje fetusa, koliko god to neobi?no zvu?alo. U izveštaju jednog muškarca, se pominje njegovo se?anje da je u predelu abdomena napravljen prorez u koji je smeštena rastegljiva vre?ica za majušni fetus, koja je kasnije hirurški izva?ena. Drugi muškarac je rekao da je sli?an nosa? fetusa umetnut rektalno.

Ve?i broj žena izveštava o proceduri implantiranja ili „operaciji glave“ nego o ginekološkim aktivnostima. Anita je jedina koja se ne se?a implantiranja, dok pet žena izveštava o hirurškim intervencijama na lobanji ili mozgu. Ove aktivnosti nisu na o?igledan na?in povezane sa programom ukrštanja vrsta i ukazuju na znatno složeniju agendu od teorije ograni?ene na „geneti?ki“ program.

U izveštajima se u vezi sa ovim procedurama pominju razli?iti vanzemaljski instrumenti, ali naj?eš?i je instrumentalna tabla na zidu, koja se pominje u ?etiri izveštaja i mala metalna kutija, naj?eš?e crne boje, koju pominju tri žene.

U ?etiri izveštaja se javlja „lekarka“ koja prisustvuje ispitivanju a tri od te ?etiri žene su tokom sopstvenih iskustava posmatrale operacije izvedene na drugim otetima, Tako?e tri su naterane da nešto pojedu ili popiju dok su bile u vanzemaljskoj vlasti.

Me?utim, naj?eš?i element scenarija sa ispitivanjem je vanzemaljsko lice tik uz lice otetog, što se pojavljuje u izveštajima svih žena sa izuzetkom Pet. Nije sasvim sigurno da li je re? o nekoj vrsti ispitivanja ili o mentalnoj kontroli nad otetim, mada, naravno, jedno ne isklju?uje drugo. Postoje naznake o tome da velike, crne, staklenaste o?i, tako poznate iz izveštaja o Sivima možda nisu biološke o?i, ve? umesto toga mogu biti vešta?ke navlake, kojima se može umiriti oteti, izvršiti neka vrsta skeniranja ili ?ak, kako je to Pet doživela, „film“ ili snimanje podataka iz našeg uma.

U abdukcijskim scenarijima se javljaju i druge aktivnosti osim ispitivanja. Sve žene su navele da su vanzemaljci u nekom trenutku komunicirali sa njima, ne samo tokom samog kontakta. Sedam njih se se?alo obuke ili sesija sa testiranjem. Njih šest je navelo iskustva levitacije tokom abdukcija, pet prolazak kroz ?vrste predmete, ?etiri je prisustvovalo ili izvelo telekinezu. U pogledu „hardware-a“ ?etiri žene su obu?avane da koriste neku opremu na brodu, tri od njih su bile navedene da ožive neke doga?aje iz prošlosti ili se vrate u prošlost. Ponovo, ove aktivnosti ukazuju na mnogo kompleksniji program nego što je ukrštanje vrsta.

Ipak, šest žena je izvestilo o scenama, poznatim kao „prikazivanje bebe“ u kojima se otetima prikazuje o?igledno hibridno detence i saopštava da je ono kreirano putem nekog vanzemaljsko-ljudskog procesa ukrštanja vrsta. Polovina žena je tako?e navela da su primorane ili navedene na (uglavnom traumati?ne) seksualne aktivnosti sa vanzemaljcima, humanoidima ili drugim otetima. Sve te aktivnosti su bile veoma malo povezane sa ukrštanjem vrsta ili sakupljanjem genetskog materijala.

Neki istraživa?i razvijaju teoriju da su sve seksualne aktivnosti proizvod kontrole uma – erotske slike bez supstance – koja se koristi da bi se imitirao stvarni doga?aj koji ne sadrži ništa više od uzimanja sperme ili jajna ?elija. Me?utim, sa ovom teorijom postoji problem. Iako se uzimanje sperme može obaviti preko erotski indukovanog orgazma kod muškarca, to je potpuno nepotrebno za uzimanje jajne ?elije. Niti u reproduktivne svrhe može služiti primoravanje na masturbaciju, kao kod nekih otetih, ili slu?ajevi kada osoba oseti da je „uklju?ena“ da to uradi i kada se ne odvija abdukcija. Drugi problem je što seksualne aktivnosti, o kojima se izveštava, uklju?uju i polno nezrelu decu. I najzad, u situacijama u kojima su oteti primorani na odnose jedni sa drugima, nema sakupljanja sperme/jajnih ?elija.

Oteti su izveštavali o širokom, ali ipak konzistentnom obrascu komunikacije sa vanzemaljcima, kako u njihovom prisustvu, tako i na daljinu. Naj?eš?i fokus komunikacije se odnosi na poreklo ljudske vrste, „posebnu“ prirodu odnosa vanzemaljaca i otetih i otetog samog, koji treba da obavi neki važan zadatak, na razliku izme?u tela i duha i upozoravanje na budu?e katastrofe, o ?emu je izvestila ve?ina žena. To nisu trivijalne teme. Bilo bi opasno ignorisati ove informacije kao što bi bilo i opasno poverovati u sve što vanzemaljci kažu.

U kategoriji „Okruženje“ postoji sli?na doslednost u izveštajima, uklju?uju?i i izuzetno kontraverzan scenario o podzemnim bazama, koji se javlja u polovini slu?aja. Možda još više iznena?uje da je sedam žena tokom susreta videlo druge, po svoj prilici, ljude kako rade zajedno sa vanzemaljcima na brodovima ili u zgradama na Zemlji. U šest slu?ajeva ti ljudi su identifikovani kao vojno osoblje.

Na žalost, mnogi istraživa?i nisu voljni da izveštaje koji ukazuju na dosluh izme?u ljudi i vanzemaljaca uzmu za ozbiljno. Jedan istraživa? mi je rekao da smatra da se svaki slu?aj tajnog dogovora sa ljudima može objasniti kao iluzija koju su proizveli vanzemaljci. Ali sve što je potrebno da bi se osporio ovakav pogled na stvari je makar jedan potvr?en slu?aj o u?eš?u vojske ili ljudi i na osnovu informacija, koje su mi saopštene u poverenju, zadovoljna sam što mogu da potvrdim, da postoji barem jedan takav slu?aj, onaj od Leah Haley, ?ije je iskustvo sa vojnim pretnjama i napadima, opisan u LOST WAS THE KEY.

Drugi istraživa? je više puta ponovio da se ni u jednom od njegovih istraživanja nije pojavio izveštaj niti dokaz o ljudskom ili vojnom angažovanju. Me?utim, njegovu tvrdnju su osporili sami oteti sa kojima je radio, koji su potvrdili da su izvestili o takvim doga?ajima, ali je sam istraživa? uklonio te izveštaje.

Ti izveštaji ipak veoma jasno ukazuju na istinsku umešanost ljudi u vanzemaljske abdukcije. Detalji izveštaja se ponavljaju širom ?itave zemlje i jedina stvar koja se razlikuje je interpretacija tih detalja od strane istraživa?a. Izveštaji o angažovanju ljudskog vojnog osoblja se ne mogu jednostavno odbaciti, jer se javljaju podjednako ?esto kao i scenariji sa pokazivanjem bebe, koji je u okviru tradicionalnog pogleda prihva?en kao validan. Bilo „realni“ ili projektovani, ti doga?aji služe odre?enoj svrsi koju istraživa?i treba da otkriju.

U šest drugih izveštaja se opisuju oteti kako ili posmatraju pustinjsko okruženje ili planetu pustinjskog tipa ili borave u njemu, iako objašnjenja ovih scena variraju od izveštaja do izveštaja. Unutar vanzemaljskih objekata pet žena je videlo ekrane sli?ne televizijskim, ?etiri tablu sa instrumentima i ?etiri grafikone i šeme. Tri žene su uz to opisale neobi?ne, crne, savitljive cevi u objektima, kako na letelicama tako i u podzemnim lokacijama.

Drugi detalji o vanzemaljskom okruženju uklju?uju tela od vode ili druge te?nosti u tri slu?aja, kao i tri izveštaja o prisustvu životinja. Mnogo više pažnje pobu?uju tri izveštaja o kloniranim ljudskim telima, koje su oteti videli ili im je to saopšteno. Liza i Pet su videle klonove sopstvenih tela, iako su im data razli?ita objašnjenja. Sli?ni izveštaji dolaze i od drugih otetih. Jedan oteti je naveo da je video prostoriju punu muških i ženskih nepokretnih ljudskih tela, koja su bila prelepa i identi?na. Implikacije ovakvih izveštaja su enormne, ako se razmotri na koje bi sve na?ine vanzemaljci mogli da upotrebe ova kopirana ljudska tela.

Svih osam žena je navelo brojne fizi?ke efekte, u skladu sa glavnim abdukcijskim podacima, ali jedina dva efekta koja su univerzalna su obrazac nerazjašnjenih ranica i buka u glavi ili uhu. Dok bi buka možda mogla da se racionalizuje na neki na?in, modrice jasno sugerišu neku fizi?ku interakciju. Ponavljanje trougla u abdukcijskim izveštajima bi moglo da ukaže na isti izvor tih belega.

Drugi znaci fizi?kih, pre nego psihi?kih ili spiritualnih kontakata, su neobjašnjiva krv na telu ili posteljini, koji se javljaju u šest izveštaja, šest izveštaja sa ulegnu?ima na koži, pet žena sa ogrebotinama i sedam sa ubodima. Postojanje fizi?kog kontakta dokazuju i izveštaji šest žena da su se budile sa ode?om okrenutom naopako, ili bez ode?e.

Uz zvuk pištanja ili tonove elektri?nog tipa ove žene su doživele i mnoge druge fizi?ke reakcije. Sve osim Pet na primer su imale ose?aj mu?nine tokom ili posle susreta a pet njih je navelo iznenadnu, potpunu iscrpljenost i ose?aj kao da sva njihova energija naglo oti?e. Pet žena je opisalo bu?enje uz ose?aj kao da su „pretu?ene“, da upotrebimo Anitin izraz. Pet je pomenulo epizode, tokom koji se ?inilo da im svetlo eksplodira u umu.

Neobjašnjivi osip na koži se javio u pet slu?ajeva, u ?etiri jaka iritacija o?iju i bu?enje sa neidentifikovanim, gorkim ukusom u ustima. Uz to dve žene su patile od neobi?nog gubitka kose i neobjašnjivog „opekotina od sunca“.

Fizi?ka priroda abdukcijskog scenarija se proširuje i na druge elemente okruženja otetih. Spoljni efekti koji se odnose na fenomen su veoma konzistentni, kao što pokazuju uporedne tabele. Svaka žena je imala iskustva sa neobi?nim funkcionisanjem elektri?nih ure?aja, smetnjama preko telefona, kako sa aparatom, tako i sa pozivima. U sedam od osam izveštaja se javljaju svetla u dvorištu, svetla u ku?i, zvuk klika, kao i lupanje, pucanje, fijuci, tresak i zujanje u okolini, sve bez objašnjenja. Pet žena je prisustvovalo preletima nepoznatih, neobeleženih ili neidentifikovanih helikoptera, koji su po?eli da se pojavljuju pošto su oteti postali svesni svoje situacije.

Naj?vrš?a korelacija izme?u ovih žena se pokazuje u kategoriji „Li?ni odgovori/doga?aji“. Sve su patile od hroni?nog poreme?aja sna, prošle kroz drasti?nu promenu stavova i sve su ose?ale snažnu želju za životom u seoskom okruženju, potpuno nezavisno od njihovog background-a. Sedam žena je pomenulo neobjašnjivu prinudu u vezi sa svojim iskustvima, kao Polin ose?aj prinude da povede decu, uklju?uju?i i decu drugih ljudi, do odre?enog mesta, gde se ?esto pojavljuju NLO-i, nešto što sama nikada ne bi u?inila. Anita je jedina koja nije imala ose?aj da je pripremana da obavi neki neidentifikovani zadatak ili misiju u vezi sa ovom agendom.

U sedam izveštaja se javljaju tri vrste snova. Prvi uklju?uje dolazak ili invaziju ili sletanje brojnih NLO-a na Zemlju, san koji se pominje toliko ?esto sa istim detaljima da sam ga navela kao tipi?an opis u „The Night of Lights". Drugi san prikazuje scene predstoje?eg uništenja i haosa na planeti i u nekim slu?ajevima oteti su navedeni da poveruju da svoj „posao“ treba da obave u vreme razaranja. Tre?i tip sna je proro?ki, prikazuju?i doga?aje koji ?e se dogoditi posle sna.

Poslednja kategorija „Li?no“ pokazuje u stvari da su sve žene demonstrirale nadprose?ne psihi?ke mo?i. Podaci o etni?kom poreklu, koji su ovde uklju?eni, su samo uslovno od važnosti, jer fokusiranje na keltsko i indijansko poreklo preovla?uje u ameri?kim izveštajima više nego u izveštajima drugih grupa. Fenomen abdukcija je globalan i u svakoj regiji bi etni?ka slika sigurno bila druga?ija. Me?utim, od velike je važnosti da visok procenat ovih žena ima neobi?ne ili ozbiljne ginekološke probleme, jedna indikacija da iskustva abdukcija mogu biti razorna po njihovo zdravlje.

Dva preostala aspekta li?nog background-a, maltretiranje u de?ijem uzrastu i ?lanovi porodice intelektualci zaslužuju poseban osvrt. Neki istraživa?i i specijalisti za mentalno zdravlje, koji nisu u stanju da prihvate realnost ovog fenomena, nude potisnuta se?anja na maltetiranje u de?ijem uzrastu kao objašnjenje za se?anja otetih. Ali kao što je slu?aj i sa vojnim angažovanjem, dovoljan je jedan slu?aj otetog koji nema sli?na iskustva iz detinjstva, da bi se poništila ta teorija. Od ovih osam žena, samo tri su pomenule nasilje bilo koje vrste u detinjstvu i ta se?anja nisu bila potisnuta.

Drugi teoreti?ari veruju da aktivnost abdukcija izvode ljudi a ne vanzemaljci, sprovode?i masovne projekte kontrole uma u nepoznate svrhe. Njihov argument je da agenti tih aktivnosti imaju pristup „subjektu“ preko njihovih porodica u vojnim ili intelektualnim organizacijama. Me?utim, kao što je ta?no da ve?ina otetih ima ?lanove porodice u vojsci, tako?e je ta?no da to važi za gotovo svakog u ovoj zemlji, te se to stoga ne može posmatrati kao relevantan faktor. Mnogo bi zna?ajniji bio podatak o velikom broju ?lanova porodice koji imaju veze sa intelektualnom elitom i postoje izveštaji o takvim slu?ajevima. Ipak, od ovih osam žena samo je dve potvrdilo povezanost sa intelektualnim radom.

Ovi individualni, jedinstveni abdukcijski izveštaji sadrže toliko zajedni?kih elemenata da bi lako mogli imati isti izvor, odn. vanzemaljski izvor, sa jedinstvenom, specifi?nom agendom. Neki od detalja, koji izgledaju jedinstveni za taj pojedinalni slu?aj, su suviše uo?ljivi da bi bili odba?eni. Jedan dobar primer, koji nije naveden u tablicama, se odnosi na Pet i Endži, ?ija su svesna se?anja i reakcije veoma razli?iti. Tokom abdukcije u detinjstvu zamolila je za „zeleni, isceliteljksi kamen“ i on joj je bio dat kao poklon za uspomenu, me?utim, kada je vojska ispitivala porodicu, naterali su Petinu sestru da im preda taj kamen.

Zeleni kamen je i u Endžinom slu?aju bio oduzet. Ona nije svesno povezala prekrasni, zeleni kamen sa svojim iskustvima sa vanzemaljcima, niti je ta?no mogla da se seti kada i kako ga je dobila. Ali Endži se se?a da joj je u detinjstvu na igralištu prišla nepoznata žena, koja je znala njeno ime i nekoliko stvari o njoj, predstavljaju?i se kao prijateljica devoj?icine u?iteljice. Posle kratkog razgovora žena je rekla Endži da zna za zeleni kamen i upitala da li može da ga dobije. Endži se se?a kako joj daje kamen tokom drugog susreta, mada su detalji nejasni.

Postoje i druge minuciozne sli?nosti u ovih osam izveštaja i detalji u tabelama se ne odnose samo na ovih osam žena, ve? tako?e na hiljade drugih.

Me?utim, postoji još jedan set paralela, koji nije naveden u uporednim tabelama, jer se odnosi samo na žene, uklju?ene u ovaj projekat, ne na tipi?nu abdukcijsku situaciju. Bila sam u kontaktu sa svima njima pojedina?no tokom nekoliko meseci, pre nego što sam odlu?ila da njihove izveštaje uobli?im u vidu knjige, i tokom tog vremena su se doduše doga?ale neobi?ne stvari, ali se one nisu razlikovale od prethodnih iskustava. Me?utim, stvari su se promenile pošto je Džejn i Endži preneta poruka da rade specijalno sa mnom.

Po?ela sam rad na projektu i tokom prepiske preko email-a je ubrzo postalo jasno da su mnoga od mojih pisama ovim žeama izmenjena. To je bila smetnja, ali minorna. Ali tada su se javili ozbiljni problemi u životima ovih žena, fizi?ke smetnje sumnjivo sli?ne prirode.

Beti je bila prva. U no?i, kada je odlu?ila da u?estvuje u projektu, je telefonirala prijateljici da porazgovara o odluci, ali je u sred razgovora telefonska linija zamrla. Te no?i je imala uznemiruju?e, nejasne snove i probudila se sa strahovitim bolom u obe noge, od kolena do ?lanaka, bez ikakvog poznatog razloga. A tada se javio iznenadni, zastrašuju?i flešbek, koji je povezivao misteriozni bol sa vojnim osobljem koje je upozorava da ne sara?uje u radu na knjizi.

To je bilo po?etkom oktobra 1993. Tri nedelje kasnije, posle razgovora o mojoj odluci da radim na ovom projektu sa jednom od žena, otišla sam u krevet i probudila se u 6h sa razdiru?im, bolnim gr?evima u obe noge, od kolena do ?lanaka. To je bio nezamisliv bol, ni nalik bilo kom bolu koji sam ikada pre osetila. Uzela sam ibuprofin, odhramala do kreveta i pokušala ponovo da zaspim. O?igledno jesam zaspala, jer sam sanjala da sam okružena vojnicima koji su nešto ubrizgali u moja kolena. Ismevali su me, govore?i: „Nemoj misliti da možeš da ?iniš ono što ho?eš. Ovo je samo mala demonstracija da te možemo baciti na kolena, bukvalno, u svakom trenutku kada to poželimo.“

Za Beti i mene su to mogli biti samo snovi, koji su reflektovali našu strepnju u vezi sa projektom. Ali Anitin izveštaj o tome da je doživela isti takav bol posle jedne abdukcije, godinama pre toga, ?ini odbacivanje povezanosti problemati?nim. Istog vikenda kada sam imala bol u nogama, Anita i Džejn su imale napad žu?i, toliko ozbiljan da su obe podvrgnute hitnoj operaciji u gotovo isto vreme.

Endži je bila slede?a. Posle jedne abdukcije po?etkom novembra probudila se sa razli?itim fizi?kim simptomima, od kojih je najgori bio hiperemija. Bolest se progresivno pogoršavala i za manje od dva meseca morala je da ode u bolnicu. Njeno zdravlje pre toga je bilo izuzetno. Novembar je tako?e bio mesec, kada se setila vojnika koji su joj pretili odmazdom ako bude „govorila sa Karlom Turner.“

Da li je to bio realan doga?aj, scenario virtuelne realnosti ili samo san? Anita je imala sli?an san kratko posle toga, u kome sam ja prvo govorila o odustajanju od projekta, a zatim su stigli vojnici koji su je ispitivali o NLO-ima. Liza je, tako?e, ose?ala veoma ljudski strah zbog svoje saradnje na knjizi i gotovo odlu?ila da se povu?e iz projekta. Ali sve ove žene su ose?ale da su ove informacije suviše važne da bi dopustile da ih zaplaše i spre?e njihovo objavljivanje.

Uporedne tabele, dakle, pokazuju koliko se dosledno ponavljaju neki detalji u vezi sa abdukcijskim scenariom i koliko zajedni?kih elemenata zaista sadrži ovaj fenomen. Ovakvi izveštaji tako?e zahtevaju da se posveti ozbiljna pažnja otkrivanju prirode i obima ljudskih aktivnosti unutar abdukcijskog fenomena.

Materijal tako?e dokazuje postojanje fizi?ke i tehnološke osnove kod interakcije vanzemaljaca sa ljudima. Osim u slu?aju da an?eli uz svoje preostale nebeske dužnosti obavljaju rektalna ispitivanja, vode nastrane telefonske razgovore i aranžuraju seksualne iluzije, slu?aj se teško može smatrati samo spiritualnom agendom.

Usporedne tabele, koje se nalaze izme?u 10. i 11. poglavlja ove knjige, možete pogledati ovdje ( klikni na sliku za pove?anje ) :

Preneseno sa:
http://www.galaksija.com/metafizika/oteti/oteti_sadrzaj.htm

 

Stranica 12 od 12 Sve stranice

»