Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karla Turner - Oteti

Karla Turner - Oteti


Karla Turner


Bez dueg uvoda, rekla bih samo da delo Karle Turner svakako zasluuje panju - kako njen istraiva?ki i spisateljski rad tako i aktivisticki. Njen na?in rada i zaklju?ci pokazuju onaj redak kvalitet da se pronadju naucne metode koje ne?e nametati uvete, ve? ?e omogu?iti to je potpunije ispoljavanje onoga to jeste, da se ostave po strani svi buferi, usadjena verovanja, eljne misli i koncepti, koji nas ?ine subjektivnima, i da se opie ono to se zaista percipira. Veoma redak kvalitet.

Nekako mislim da se nikakva pomo? odozgo/sa strane/odakle god/ nikako ne moe o?ekivati ukoliko sami ne budemo uspeli da u?inimo neto sa sopstvenim frekvencijama. Verujem da spasavanje bilo koga (nas u ovom slu?aju) nikako nije predvidjeno velikim nedoku?ivim planom, ve? da ?ove?anstvo mora izna?i snage, hrabrosti i znanja da samo povrati suverenitet nad sopstvenom duom/sopstvenim duama.

Prijevod: Arja

Dodatne materijale moete na?i na:
http://www.karlaturner.org

Karla Turner: Istraitelj vanzemaljskih otmica i aktivista za ljudska prava
John Chambers, UFO Magazine

Ukoliko bismo elili da sa ?etiri re?i opiemo ivot istraiteljke abdukcija, Dr. Ph. Karle Turner, te re?i bi mogle da glase: neustraivi aktivista za ljudska prava. Nekadanji predava? na koledu, sa doktoratom iz staroengleske knjievnosti, odbranjenim na Univerzitetu u Severnom Teksasu, Turnerova je objavila tri knjige o fenomenu abdukcija, Into the Fringe (Na ivici), Taken (Oteti) i Masquerade of Angels (Maskarada An?ela). Ona je bila uverena da vanzemaljci nisu tu da bi nam pomogli da prona?emo izlaz, ve? da bi nam ukrali suverenitet nad naim duama.

Nau?nik, spisateljica i aktivista, ro?ena 1947, Karla Turner se bavila abdukcijama vanzemaljaca od 1988. Dola je do zaklju?ka da ponaanje vanzemaljaca pokazuje dve osnovne karakteristike: laljivost i okrutnost. U Into the Fringe, koju je objavio Berkli, ona je iznela iskustva otmica, koja su doiveli njen mu po imenu Kesi (izmiljeno ime) i ona, kao i nekoliko ?lanova njene porodice. Porodica je postala svesna tih iskustava 1988. Kasnije su uspeli da se sete doga?aja u vezi sa otmicama iz detinjstva; iskustva su nepromenljivo uznemiravaju?a. U svojoj drugoj knjizi, Taken, Turnerova govori o otmicama, koje je doivelo osam ena, koje su je kontaktirale posle objavljivanja njene prve knjige. Masquerade od Angels je biografija fizi?ara, Teda Rajsa, koji je posle prakse kanalisanja dobronamernih entiteta, postao svestan svojih iskustava otmica, veruju?i prvobitno da su vanzemaljci ljubazni, da bi najzad doao do zaklju?ka da je re? o nemilosrdnim predatorima.

Od po?etka do kraja, Turnerova je bila usredsre?ena na to, u kojoj su meri kontradiktorne pri?e vanzemaljaca. Bili su u stanju da kau bilo ta da bi postigli ono to ele, tvrdila je. Kao to su izvestili oteti u Taken, vanzemaljci su insistirali da su doli da nam pomognu da prevazi?emo ekoloke katastrofe, kako za svoje tako i za nae dobro, da nam pomognu da evoluiramo, da uzimaju na genetski materijal kako bi spasli svoju umiru?u rasu. Ponekad su tvrdili da su nas doslovno kreirali; drugi put da su nas genetski promenili za nae sopstveno dobro.

U jednom od najpotresnijih izvetaja u analima vanzemaljskih otmica Turnerova u Masquerade of Angels prenosi Tedovu pri?u, kako se kao osmogodinji de?ak zajedno sa svojom bakom naao u NLO-u, okruen razli?itim vanzemaljcima, uklju?uju?i i visoke reptile. Vanzemaljci su doveli bakinog mua, koji je bio mrtav ve? est godina, i insistirali da vodi ljubav sa njim. Tokom akta deda se preobrazio u visokog reptila. Reptil je sada zahtevao da vodi ljubav sa Tedom. De?akova baka je odbila da to dopusti, nakon ?ega su vanzemaljci zapretili da ?e biti mrtva ukoliko se ne pokori. Posle dva dana baka je zaista umrla od snanog sr?anog udara.

Na frapantnu prevaru tokom ovog incidenta se nadovezuju i druge oblasti Karlinog istraivanja vanzemaljaca: oni su ?esto okrutni i zadaju fizi?ki i mentalni bol otetima. Jedna od intervjuisanih ena u Taken je bila toliko traumatizovana svojim iskustvom oplo?enja na NLO-u da vie nije normalno mogla da vodi ljubav. Druga je pretrpela krvavi, bolni poba?aj u svom kupatilu. U izvetaju o istezanju od strane vanzemaljaca tre?a rtva je pretrpela tako ozbiljnu povredu ki?me da ju je lekar upozorio da bi ona mogla postati trajna. Ti fizi?ki problemi su bili pra?eni uobi?ajenim emocionalnim trauma kod otetih: konfuzijom, strahom, paranojom i letargijom.

Razlog za ?esto verovanje otetih da vanzemaljci sigurno imaju uzviene namere sa nama lei u tome to oni imaju potpunu kontrolu nad naim umovima, naglaavala je Turnerova. Ona je navodila mnoge slu?ajeve, naglaavaju?i psihi?ku tehnologiju koja vanzemaljcima omogu?ava da nas navedu da vidimo sve ono to oni ele da vidimo. U stanju su da kreiraju scenarije virtualne realnosti i rtve sa svojih otmica donose ona se?anja i i doivljaje, za koje vanzemaljci ele da ih se se?aju. ?ak i ono to se otkrije prilikom hipnoze moe biti samo paravan memorija.

Turnerova se nije slagala sa onima koji su izjavljivali da bismo vanzemaljske otmice posmatrali kao blagonaklone, samo kada bismo mogli da ih razumemo - ali nismo u stanju da ih razumemo. Autorka je u Taken iznela ono to ?e postati njen ivotni kredo: Nasuprot stavu nekih prominentnih teoreti?ara abdukcija, da bave?i se vanzemaljcima treba izbegavati razmiljanje u terminima dobro i loe ili pozitivno i negativno, smatram da se to ne moe u?initi, niti treba da se u?ini. Za te ene, za mog mua i mene, za sve otete, saznanje da smo bili u?injeni delom tog programa, da su nam stavljeni implanti, da smo bili trenirani i programirani da u?estvujemo u nekom budu?em scenariju, neizbeno vodi do pitanja u koje svrhe ?e se koristiti naa tela, um i dua? Kako moemo da ga ne postavimo?

Turnerova je uobli?ila najmanje jednu celovitu teoriju o tome zato se doga?aju vanzemaljske otmice. Smatrala je da se najmanje jedna grupa reptila hrani naim telima. Rejs joj je pruio jeziv izvetaj (sli?an izvetajima u Taken) o jednoj vanzemajlskoj otmici tokom koje su ga reptili bukvalno ubili telesno (Rejs je to posmatrao, izmeten iz tela, sa razdaljine) i zatim isisali duu iz tela u jednu crnu kutiju. Za kratko vreme oni su ponovo smestili duu u njegovo klonirano telo koje su napravili koriste?i organske materije dobijene od goveda. Turnerova je verovala da su reptili tada pojeli Rejsovo originalno telo da imaju potrebe da u sebe unesu ljudsko telo kao hranu jer je ono bilo proeto emocionalnim vibracijama i/ili vibracijama ljudske due; reptili ne jedu klonirana tela, jer ona nisu ispunjena emocionalnom/duevnom supstancom, sakupljenom tokom ivotnih iskustava.

Ono to je percipirala kao laljivost i okrutnost vanzemaljaca - zajedno sa potpunim nedostatkom uzajamnosti u njihovom delovanju ju je u?inilo aktivistom za ljudska prava. Insistirala je da moramo da se uspravimo i zauzmemo za sebe same i povratimo svoju duu od tih grabeljivih, ne-humanih vrsta (pretpostavljala je da se vanzemaljci razvijaju paralelno sa nama na Zemlji, u transdimenzionalnim oblastima). Prihvatanje spiritualnih objanjenja za procese abdukcije i entitete koji vre abdukcije izjavila je u intervjuu za Contact Forum u maju/junu 1985 je glupo i potencijalno opasno po nae due. U drugim intervjuima je neprestano ponavljala da, ukoliko ne budemo ustali, moemo do?i do ta?ke na kojoj ?emo ustupiti suverenitet nad sopstvenim duama. Treba da se zauzmemo za svoje due. Verujem da je mogu?e na?i put da se promeni ova situacija.

Do kratko pred svoju smrt Turnerova je redovno prihvatala pozive za konferencije o NLO-ima irom SAD. Ponavljala je uvek iznova da vanzemaljci koriste svoju mo? da bi kontrolisali nau percepciju i irili dezinformacije u nameri da slome na otpor i obmanom nas uljuljkaju u verovanje da su zainteresovani za nau dobrobit to nisu. Svi dokazi, tvrdila je, ukazuju da su njihove namere u potpunosti orijentisane ka sopstvenim potrebama bez ikakvog obzira prema potrebama homo sapiensa. Sada je vreme, insistirala je, da delujemo i povratimo kontrolu.

Kako se to moe u?initi? Turnerova je tvrdila da najbolja zatita protiv vanzemaljske nametljivosti nije terapija posle abdukcije iako ona moe da pomogne - ve? sopstveno istraivanje abdukcija. Publici irom zemlje je navela ono za to je smatrala da su jedine ?injenice koje je do tada mogla ustanoviti o vanzemaljskim napada?ima:

Ne znamo sa sigurno?u ko su oni.
Barem neke vrste vanzemaljaca lau.
Tokom susreta oni kontroliu nau percepciju.
Mogu da implantiraju lanu memoriju.
Ono to izvetavamo o njima je ono to oni ele da mi izvetavamo.
Vanzemaljski program sadri fizi?ka sredstva i procedure koje nisu povezane sa reprodukcijom.
Oni nas od detinjstva obra?uju fizi?ki, duhovno i seksualno.
Pokazuju izuzetno interesovanje za ljudske due i za nae misli.
Unutar NLO-fenomenu postoji izvestan element ljudskog angaovanja.

Turnerova je sumnjala da vojska ponekad uznemirava otete posle mrcvarenja koje su pretrpeli od strane vanzemaljaca; ali istraiteljica iz Arkanzasa nije obelodanila ?injenice iz straha da bi mogla izloiti opasnosti svoje prijatelje.

Spisateljica je insistirala na tome da vanzemaljci sprovode propagandni rat da bi nas uverili kako su njihovi planovi mnogo blagonakloniji nego to jesu. Oni mogu kreirati scenarije virtuelne realnosti o hibridizaciji, smatrala je, kako bi sugerisali da imamo zajedni?ke crte sa njima i kako smo im potrebni. Me?utim, suvie je izvetaja o npr. operacijama mozga i transplatacijama fetusa. U propagandnoj kampanji to uklju?uje demonstraciju sopstvene superiornosti i njihov vlasni?ki odnos prema nama i neprestano stvaranje slike njihovoj dobronamernosti. Oni su pre svega zainteresovani, kako je Turnerova smatrala, da unize nau sliku o samima sebi kako bi slomili na otpor.

Nekadanji profesor na koledu je jasno, uz veliku senzitivnost, ponavljala da postoji vie koraka koje oteti mogu predizeti nao?igled vanzemaljskih izazova:

Informiite se o tom fenomenu; znanje prua izvesnu zatitu.
Oslobodite se straha; zastrauju?e je da negativni entiteti imaju kontrolu. Ali ljutnja je mnogo efikasnija odbrana nego strah.
Oteti treba da budu svesni svojih reakcija; oni treba da nau?e kako da iza?u iz sebe i da o?uvaju perspektivu.
O?uvajte dobar kvalitet ivota.
Budite realisti?ni povodom ono ga to se moe i to se ne moe u?initi.
Ostanite uz svoju porodicu.
Poverite se. Dodjavola sa rezultatima kae Turnerova Nije vam potrebno da nosite to breme (da niste sposobni da o tome govorite).

Ukoliko nas teror sa vanzemaljskim otmicama u?ini ja?im, zaklju?uje Turnerova, to ne?e biti zbog toga to vanzemaljci ele da mi budemo ja?i, ve? zato to mi sami to elimo. Insistirala je da treba da uzmemo u svoje sopstvene ruke svoju sudbinu nao?igled ovom uasnom nasilju nad naim pravima kao ljudskih bi?a i da se borimo sa svom dovitljivo?u koju moemo razviti iz bogatstva ljudske kreativnosti i iskustva.


OTETI: UNUTAR VANZEMALJKO-LJUDSKOG PROGRAMA
od Dr. Karle Turner

PREDGOVOR

Kada me je Karla Turner zamolila da napiem predgovor za njenu novu knjigu TAKEN, znala je da se kroz svoj rad na dokumentarnim filmovima, kao televizijski producent i autor trudim da vidim ve?u sliku iza mnogih anomalnih fenomena koji deluju na naoj planeti. Moja sopstvena istraivanja su uklju?ivala misteriozne krugove u itu irom sveta, saka?enje ivotinja i sindrom abdukcija ljudi. Uverena sam da se ?ove?anstvo kre?e od paradigme da smo sami u Univerzumu ka novoj, da nismo sami i da neto negde tamo ulazi u interakciju sa nama, naim ivotinjama i biljnim svetom, bacaju?i bljeske druge realnosti na nas.

Prava priroda i svrha te inteligencije ili tih inteligencija ostaje enigma. Osam ena u ovoj knjizi izvetava o komunikaciji koja se kre?e od telepatskih misli do virteualne realnosti snova, ali ne postoji koherentna istina koja povezuje njihova iskustva, niti iskustva stotina drugih u sindromu abdukcije od 1960. Veliki broj razli?itih poruka, ?esto protivre?nih, proizvodi konfuziju, nepoverenje i ose?aj izmanipulisanosti i kada ta manipulacija pozitivno inspirie i kada uznemirava svojom negativno?u.

Potpuno realni vanzemaljci postoje negde tamo kae jedna od ena u TAKEN i ?ini se da jedna vrsta pokuava da nam pomogne, druga da nas obmane.

Kada je svaki glas izloen promiljanju javnosti, postaje uo?ljivo ponavljanje nekih tema. Jedna od najuo?ljivijih je genetska etva ivota sa Zemlje da bi se kreirale hibridne vrste. TAKEN sugerie da se venzemaljska inteligencija ve? eonima slui genetskim inenjeringom da bi kreirala vrste koje evoluiraju na naoj planeti i da bi Homo sapiensi mogli biti jedna od takvih genetski promenjenih vrsta. Ukoliko je tako, mi onda paradoksalno pokuavamo da istraimo ono to prou?ava i istrauje nas. Svest o tim drugima a da se ne pobegne, niti da se padne na kolena pred njima bi mogao biti zna?ajan, moda neo?ekivan korak u evoluciji i preivljavanju ?ove?anstva.

Linda Milton Hov, autor i TV producent, NLO izvetaji: Setva i autor Vanzemaljske etve i Bljeska drugih realnosti.

PROLOG

Indiana, 1954...
Doli su u nau ku?u i postavili opremu u dnevnu sobu. rekla je Pet. ?ovek iz vojske je najvie eleo da razgovara sa mnom. Sa mnom, jedanaestogodinjom devoj?icom sa tajnama u svojoj glavi. Ali vanzemaljci su mi rekli da ne mogu da govorim, jer ?e biti onih koji ?e stvarati smetnje u mom mozgu. I evo ih, ti manipulatori, vojnici.

Dve lekarke su postavile svoju opremu u kupatilo, gde je Pet bila data injekcija. To me je uspavalo pri?ala je i leala sam u maminom krevetu, na nekim pekirima i ispri?ala im pri?u. ?ak sam im rekla: Vi ste u maminoj sobi, gde su bili oni beli i bljetavi. Vi ne pripadate ovde, ali oni pripadaju.

Porto Riko, 1978...
Dva vanzemaljca su odvukla Beti dole u zavojit hodnik i kroz vrata u druga?ije okruenje. Izgledalo je kao hirurka soba i ona su uplaila da ?e je tamo ubiti. Tre?i entitet je stao iza Beti, dre?i crnu kutiju. Ona nije mogla da vidi ta on radi, ali je ose?ala kao da joj otvorena glava i uklonjen mozak, bez ikakve senzacije bola. Poto je sve zajedno ponovo vra?eno, hladna te?nost je izlivena po njenoj glavi.

Kada je ta procedura bila zavrena, vanzemaljci su stali ispred nje i Beti je shvatila da je mentalno druga?ija. Njene misli o svemu su se promenile i bila je ispunjena novim idejama o Bogu i jedinstvu sveg ivota sa uzvienim izvorom.

Nakon tog veoma spiritualnog doivljaja usledilo u potpunosti fizi?ko ispitivanje, kada su vanzemaljci uzeli uzorke njene koe i kose. Uao je visoki ?ovek i izvrio kompletno ispitivanje njenog tela, uklju?uju?i i ginekoloki pregled. Zatim joj je objasnio mnoge stvari, govore?i joj da su ona i drugi ljudi izabrani da obave neki posao u budu?nosti.

Teksas, 1992...
Maskirana vanzemaljka je objasnili da je njihova rasa u?inila ljudima stvari kakve ne bi trebalo da se ?ine. - rekla je Emi. Ona i nekoliko drugih grupa njene rase ele da zaustave tu nepravdu nad ljudima od strane njene rase. Oni rade sa nekim ljudima na Zemlji da bi zaustavili taj proces. Drugi ljudi u sobi su bili bivi piloti, vojni oficiri i drugi profesionalci. Oni svi sara?uju da bi spre?ili vanzemaljsko nametanje.

Pokazala mi je neku stvar koju je izvadila iz mog potiljka i rekla: Ovo je usa?eno duboko u ki?menu modinu. Stvar koja kontrolie mii?e tela kada je aktivirana. Ona blokira mozak i postaje centralna komanda za telo. Ne elim da se se?am kako i zato je ta stvar funkcionisala.

1. dio - Ponovna definicija

Kao Pet, Bet i Emi i ja sam doivela abdukciju. Prisilno sam odvedena i kontrolisana od strane ne-ljudskih entiteta. Kada sam iznela pri?u o susretu sa vanzemaljcima u Into the Fringe, kontaktirale su me mnoge ene i mukarci sa sli?nim iskustvima i potrebom za pomo?i i podrkom.

Ja sam tako?e i istraitelj izvetaja o otmicama i ti kontakti su pruili brojne informacije koje su bacile svetlo na vanzemaljski program interakcije sa ljudima. Ova knjiga je rezultat dugih istraivanja o vanzemaljskim otmicama osam ena iz razli?itih delova zemlje. Korelacija dokazne gra?e zna?ajno proiruje dosadanje karakteristike abdukcijskog scenarija i ukazuje na neke aspekte, koji su ranije bili ignorisani i zanemareni i koji zahtevaju temeljno ispitivanje.

Ovo knjiga poseduje i li?nu notu, ona obuhvata upore?ivanje jedinstvenih, intinmnih izvetaja o interakciji izme?u vanzemaljaca i ljudi. Ljudi koji su podelili ova iskustva su hrabri predstavnici mnogih drugih u ovoj zemlji i drugde koji imaju iskustvo paralelne realnosti. Oni uspeno funkcioniu kao doma?ice, majke, bake, umetnici, medicinske sestre, savetnici, nastavnici, informati?ari i manuelni radnici.

Ali za treptaj oka ili treptaj viebojnih svetala koja se probijaju kroz hol u kasnu no? njihov normalan ivot nestaje i oni bivaju odvedeni u vreme i prostor vanzemaljskog sveta. Ve?inu se?anja na abdukcije je teko istraiti na isklju?ivo nau?ni na?in, posebno zbog toga to su ona ?esto potisnuta i javljaju se samo kao nejasni fleevi i epizode sli?ne snovima. U ovoj oblasti postoji stroga zamerka da postoji veliki broj anegdotskih epizoda. Me?utim, ni nau?ni pristup fenomenu NLO-a se u celosti nije pokazao uspenijim. Uprkos tome to je mnogo inteligentnih ljudi tokom polovine stole?a istraivalo NLO-e i vanzemaljsko prisustvo nau?nim metodama, nisu dobijeni verodostojni odgovori. Ispitivanja izvetaja, tragova sletanja, fotografija i video-traka, tobonjih implanta i vladinih dokumenata su stvorili planinu podataka i posluili kao osnova za brojne teorije ali nikakve neosporne istine o prirodi NLO-a i njihovom delovanju, njihovom poreklu ili razlozima za njihovo prisustvo me?u nama. U?injen je veliki napredak u oblasti terapije posle abdukcije, koja prua pomo? i podrku onima koji ive sa ovim fenomenom i pokuavaju da ree svoje emocionalne traume, da ruenje svog svakodnevnog ivota odre na minimumu i da transformiu ili asimiluju svoja iskustva na pozitivan na?in. Iako je to za svaku pohvalu, to ne spada u neophodno istraivanje. Ciljevi terapije su postizanje li?nog balansa, ali cilj istraivanja je potpunije, jasnije razumevanje ovog fenomena. U tom pogledu osnovna stvar nije kako nau?iti da se ivi sa abdukcijama, koliko da se otkrije zato se one deavaju, ta zna?e i da li i kako se ova situacija moe promeniti.

Potreba za verodostojnim odgovorima nigde nije ve?a nego kod fenomena abdukcija. On intimno poga?a ljude svih godita i obrazovanja, neminovno menjaju?i njihov li?ni ivot i njihovu percepciju realnosti i izaziva neizmerna pitanja o naoj prolosti, sadanjosti i budu?nosti kao vrste. Ali uprkos najboljim nau?nim pristupima ovim pitanjima, svo to istraivanje NLO-a je ve?ini ljudi donelo shvatanje da NLO-i postoje i moda nekoliko slatkih, bezazlenih vanzemaljaca ali ne i konfrontaciju sa mogu?im zna?enjima.

Nauka je pokuala da izmeri san, koriste?i se tradicionalnim idejama i metodama i on se pokazao neuhvatljiv. Fenomen NLO-a se ne moe smestiti u uzane okvire naeg sadanjeg nau?nog percipiranja realnosti. Mi ne raspolaemo tehnologijom ili prirodnim sposobnostima percepcije da bismo to mogli da opazimo i procenimo. To je razlog zato je nau?ni pristup fotografskim dokazima, tragovima sletanja, implantima i analizama dokumenata pruio tako malo u smislu ?vrstih dokaza. Umesto toga, njegovi najbolji rezultati nude samo obilje nepotrebnih podataka koji na skali tradicionalne nauke nemaju mnogo ve?u teinu od anegdotskih podataka istraivanja vanzemaljskih abdukcija.

Upravo u fenomenu abdukcija se najnametljivije suo?avamo sa prisustvom vanzemaljaca i time dobijamo najbolju priliku da posmatramo njihove aktivnosti i steknemo neku sliku o njihovim namerama ili programu. Sve slike NLO-a na svetu nam ne govore nita u pore?enju sa re?ima onih koji su se suo?ili sa vanzemaljskom silom u svojim ivotima i ivotima svojih porodica.

Ima ih mnogo kao to su Pet i Emi i drugi, koji su predstavljeni u ovoj knjizi. Na osnovu broja odgovora posle Into the Fringe ponekad je izgledalo da iskustva abdukcija dobijaju razmere epidemije. Ispitivanja stru?njaka za mentalno zdravlje su pokazala da su ljudi koji su dali te izvetaje potpuno duevno zdravi, da su posledice tih iskustava realne i da ne poti?u iz masovne psihoze, ve? iz doivljenih neprirodnih trauma.

Tako?e sam uo?ila da mnogi od ovih izvetaja sadre detalje koji su veoma sli?ni iskustvima koje smo doiveli moja porodica i ja. Ipak, u svakom od tih slu?ajeva je postojao faktor jedinstvenosti, u najve?oj meri individualna epizoda svake od otetih. ?esto sam se pitala da li ti jedinstveni doga?aji, ti usamljeni hici ne pokazuju neku neuo?enu korelaciju, ne formiraju neki obrazac koji je trenutno van fokusa i ne pruaju vie informacija od do sada prepoznatih obrazaca izvesnih ispitivanja. Daleko od toga da bude zgodan, ograni?en fenomen, vanzemaljska interakcija sa ljudima je i dalje zagonetka, misterija, enigma i vie od toga.

Istraivanja abdukcija jo nisu pruila odgovore ali sigurno ima razli?itih teorija u stvari zbunjuju?ih u svom izobilju. Na alost te teorije po?ivaju na parcijalnim, visoko selektovanim podacima, umesto na celokupnoj realnosti scenarija abdukcije - tokom ?itavog ivota i iz minuta u minut.

To je vie nego samo suma odre?enih delova. Povremena svedo?anstva o NLO-ima, epizode sa izgubljenim vremenom, svesni susreti, scenariji virtuelne realnosti su kao neispisani putokazi na putovanju koje je za otete trajno i usmereno u nepoznatom pravcu. Mnogo preciznije, to je kao svetlo koje se javlja u tami i za koje verujemo da ?e obasjati ovu zagonetku i dovesti do njenog razumevanja. Me?utim, umesto toga, ovo nas svetlo ili zaslepljuje, tako da ne moemo videti njegov izvor, ili baca neobi?ne senke ?ija nas varljiva pojava i obmanjuju?i pokreti lako mogu zbuniti i dezorijentisati.

Niko to ne zna bolje od otetih. Istraitelji, koji nemaju li?no iskustvo, mogu sasluati izvetaje otetih i onda procenjivati verodostojnost. Da li je osoba lagala? Da li je to bio realan doga?aj ili se odigrao na mentalnom nivou? Koji deo se?anja je realan a koji je iluzija? Ali neko sa sopstvenim iskustvom abdukcije razume veoma dobro da i jedno i drugo moe biti istinito, i realno i mentalno, i realno i iluzija. Vanzemaljci su u stanju da bilo intelektualnim, psihi?kim ili tehnolokim sredstvima kreiraju bilo kakvu percepciju i samim tim iluziju za osobu koja je u njihovim rukama.

Implikacije su eksplozivne. Moda je to razlog zato se logi?ki zaklju?ci iz tih implikacija tako retko uzimaju u razmatranje. Ako ozbiljno pristupimo ideji o mo?i iluzije, onda moramo ili iza?i sa verodostojnim testom za (baznost i) kiselost da bismo razdvojili iluziju i stvarnost ili moramo priznati da je istina iza tih doga?aja nesaznatljiva u sadanjim nau?nim terminima. Bavljenje vanzemaljskim sposobnostima za kreiranje prevare bi mogao biti krucijalni problem sa kojim se suo?ava istraivanje abdukcija danas. Jednom kada je sposobnost za iluziju demonstrirana i doivljena, moe se javiti nova percepcija i uvidi. Svedok obi?no nema teko?a da prepozna ne-ljudsku prirodu koja lei iza tih fenomena. Manipulacije vremena i prostora od strane tih bi?a, na?in na koji se poigravaju naom psihologijom i naom percepcijom, sve to govori u prilog tehnologije koja je daleko ispred ljudske. I svakako, ako bi bilo koja ljudska organizacija posedovala takve mogu?nosti, za njih bi mogla biti na?ena bolja primena od stotina koji u tri sata ujutru upadaju u spava?e sobe, irom globusa svake no?i, iz dekade u dekadu, pri ?emu se hiljade ljudi pretvaraju da su vanzemaljci.

Oteti tako?e u?e iz iskustva da vanzemaljci prilikom susreta proizvode kod ljudi stanja izmenjene percepcije. I to izmenjeno stanje spre?ava bilo kakvu objektivnu procenu situacije od strane svedoka. To zna?i da svedok moe samo da izvesti o tome ta vidi, ose?a i ?uje to ne mora da bude refleksija onoga to se zaista doga?a. Proizvode?i i manipuliu?i stanjem izmenjene svesti kod otetih, vanzemaljci sti?u potpunu kontrolu na situacijom i time nad podacima o kojima ?e svedok izvestiti.

Informacije iz izvetaja otetih su pod kontrolom vanzemaljaca. To je ?injenica sa kojom istraitelji abdukcija moraju da se suo?e. Tek onda moda moe po?eti rad na reavanju problema, na pronalaenju puta kojim se mogu zaobi?i blokade memorije i paravan iluzije, da bi se otkrili stvarni doga?aji i program koji stoji iza njih. Me?utim, do dana kada budemo mogli da demaskiramo iluziju vanzemaljaca, moemo makar da prou?avamo celinu izvetaja, kontrolisanih kakvi jesu, pokuavaju?i da nau?imo vie o tome zato se koriste izvesne slike i doga?aji i ta nam oni mogu re?i o skrivenim reiserima tih scenarija. Mnogi od ljudi, koji su me kontaktirali posle ?itanja Into the Fringe, su tragali za odgovorima, upravo kao to sam i ja bila prisiljena da u?inim. Ovo delo je pokuaj da se pomogne u tom traganju, tako to ?e se reprezentativni slu?ajevi u?initi dostupnim javnom ispitivanju i proceni. Izvetaji o abdukcijama su i suvie ?esto preneti iz druge ruke, od strane istraitelja, i suvie ?esto su nepotpuni, fokusiraju?i se samo na odre?ene doga?aje i zanemaruju?i i ignoriu?i druge.

Ovakvo izostavljanje je sigurno prepreka u istraivanju, jer cenzurisani izvetaji ne mogu pruiti potpunu sliku o fenomenu vanzemaljskih otmica. Ono mora da uklju?i realan ose?aj za ono to je aktuelno u tim zbivanjima. Oteti operiu u pararelnim realnostima, tragaju?i za snagom da savladaju realno i nerealno u isto vreme jer, kako su nau?ili, ?ovek nikada ne moe biti siguran ta je ta u ovom fenomenu.

Broj izvetaja o otmicama pokazuje koliko je taj fenomen rasprostranjen i taj broj nastavlja da raste. Osam rtava otmica, ena, je dobrovoljno pristalo da podeli svoja iskustva. Ro?ene su izme?u 1943. i 1966. i ive u razli?itim delovima drave i Porto Riku. Nisu poznavale jedna drugu u vreme kada su stupile sa mnom u kontakt. Njihovo obrazovanje i zanimanja su razli?iti, kao i ideje o fenomenu abdukcije.

Kao i ve?ina nas koji smo imali susrete sa vanzemaljcima, ove ene su nesigurne u pogledu fenomena o kome su izvetavale. ?etiri od njih se nikada nije podvrglo regresivnoj hipnozi, te postoje samo izvetaji o doga?ajima kojih se svesno se?aju. Druge ?etiri ene su koristile hipnozu, iako minimalno, kao to ?e se videti iz njihovih izjava i gotovo sve u njihovim izvetajima tako?e dolazi iz svesnih, predhipnoti?kih se?anja. Naglaavam ovo jer mnogi izraavaju sumnju povodom kori?enja regresivne hipnoze u istraivanju abdukcija. Mnogi veruju da informacije, do kojih se dolo hipnozom, nisu mnogo pouzdanije od svesnih se?anja; mnogi misle da kori?enje hipnoze moe da kontaminira i nanese tetu istraivanju; a mnogi iznose svoje uverenje da su u slu?aju abdukcije informacije do kojih se dolo hipnozom mnogo verodostojnije od svesne memorije svedoka. Ovo izlaganje prua uvid u obe vrste podataka, ali ve?ina dolazi od svesnih se?anja.

Iako verujem da je kori?enje regresivne hipnoze izuzetno korisno prilikom otkrivanja ovih podataka, tako?e smatram da je vano prezentovati izvetaje ena, ?ije znanje i razumevanje ove situacije poti?e samo iz nepotpunih, dvosmislenih se?anja na doga?aje koja su upamtile svesno. Njihove pri?e i njihov ivot su mnogo reprezentativniji za tipi?nu situaciju rtava abdukcije, nego to su to izvetaji onih koji su se sluili hipnozom, jednostavno zbog toga to ve?ina otetih nema pristupa tom metodu.

Ove ene ne trae popularnost; kori?eni su pseudonimi da bi bile zati?ene od uznemiravanja javnosti. Ali vano je zapamtiti da su svi detalji koji se javljaju, koliko god bizarno da izgledaju, veoma realni za ljude koji su u ovo uklju?eni, da u mnogim slu?ajevima postoji vie od jednog svedoka ovih doga?aja, kao i drugih dokaza koji ih potvr?uju i da su u velikom stepenu usaglaeni sa drugim brojnim izvetajima o abdukcijama. Ove ene su podelile svoje pri?e, jer su razumele vanost fenomena i nadale se da ?e njihove informacije mo?i da doprinesu njegovom istraivanju. One tako?e razumeju potrebu za podrkom koju imaju mnoge rtve otmice koje ?ute. Susret sa vanzemaljcima moe rezultirati velikom sumnjom, izolacijom, ?ak i strahom i potreba da se naprave spone uzajamnog razumevanja i podrke je vitalna. To je bila motivacija tih osam ena. Moja sopstvena namera je sli?na i zbog toga je u knjigu uklju?ena dopunjena verzija iskustava koje smo doiveli moj mu i ja.

Pregled nad svim naim iskustvima, kao i izvetaji drugih rtava abdukcije, ukazuju na mnogo kompleksniji program aktivnosti unutar ovog fenomena nego to se to uobi?ajeno priznaje. Scenario abdukcije obuhvata brojne razli?ite vrste doga?aja. Na najneposrednijem nivou stoji fizi?ka otmica, tokom koje je osoba nasilno izmetena iz normalnog okruenja od strane vanzemaljskih (u najoptijem smislu) entiteta, svest osobe je izmenjena i dolazi do izvesnih interakcija. Kasnija svesna se?anja na doga?aj su ve?inom nepotpuna. Jedino u slu?aju kada doga?aju prisustvuje vie osoba ili kada se javljaju fizi?ki belezi na telu otetih rupe, modrice, brazgotine, veta?ke konstrukcije svedok se ose?a sigurnim u pogledu realnosti susreta.

Sloena materija i brojni izvetaji pokazuju da se mnoge interakcije odvijaju pre na mentalnom nego na fizi?kom nivou. Jedna od tih vrsta je stvaranje scenarija virtuelne realnosti (SVR), doga?aja indukovanog spolja, koji svedok prakti?no ne moe razlikovati od objektivne realnosti. Osoba moe iskusiti situaciju uz pun ?ulni input i reagovati prirodnim emocionalnim i fizi?kim odgovorima, iako u stvarnosti moda lei nepokretna na nekom stolu za ispitivanje ili sedi, privezana za neku vanzemaljsku aparaturu ili ?ak spava u svom krevetu bez ikakvih spoljnih znaka uznemiravanja.

Iako SVR moe biti pitanje teorije i prakse, mogu?e objanjenje za neke od neprihvatljivih izvetaja o abdukcijama je sada potvr?eno doga?ajem kome je prisustvovalo troje svedoka. Na njega sam naila dok sam istraivala iskustva abdukcije Teda Rejsa, fizi?ara sa izuzetnom reputacijom u nekoliko drava.

Ted je bio svedok scenarija virtuelne realnosti tokom posete svojoj prijateljici Mariji u Floridi zajedno sa jo jednom go?om, Amelijom.

Dve ene su zauzele bra?ni krevet u jednoj sobi, dok je Ted spavao u drugoj na kraju hodnika. Nedugo poto je jedne ve?eri otiao na spavanje, probudili su ga Marijini povici: Do?i brzo!

Ted je pourio niz hodnik i opazio prozra?no plavo svetlo ispod vrata spava?e sobe. Uavi video je Mariju priljubljenu uz zid kako u oku zuri u bra?ni krevet. Amelija je leala nepokretna na krevetu okruena ogromnom, uarenom, elektri?nom sferom svetlosti. O?i su joj bile otvorene i nije izgledala nimalo uznemireno dok je nastavljala komunikaciju sa nekim koga Ted i Marija nisu mogli da vide. Uasnuti, oni su pokuali da joj se obrate ali jedva da su mogli ?uti jedno drugo, ?ak i kada su vikali. Amelija je nastavila da govori sa sferom tokom nekoliko minuta, dok plavo svetlo najzad nije nestalo. U tom trenutku je kona?no prestala i paraliza koja ju je drala prikovanom za krevet.

Amelija je ispri?ala Tedu i Mariji da je iskustvo po?elo glasnim zvukom helikoptera iznad ku?e. Kada je otvorila o?i, mogla je da vidi kako helikopter krui iznad ku?e kroz plafon i krov, koji kao da su nestali. Opisala je dva entiteta u letelici, za koje je rekla da su se zatim pojavili u dnu njenog kreveta pre nego to je plavo svetlo nestalo. Jedan je bio visok, zelenkaste boje koe, sa jajolikom glavom i iskoenim o?ima kao jedinim vidljivim crtama lica. Drugi, nii entitet, rekla je Amelija, je bio plavo-crne boje.

Ted i Marija nisu videli apsolutno nita od tih kreatura, niti su ?uli zvuk helikoptera u to vreme. Ali su videli sferu od svetlosti sa sjajnim, prodornim zracima koji su se probijali kroz nju i Ameliju zale?enu u lako uzdignutom poloaju unutar te sfere, jer je upravo po?ela da ustaje kada se svetlo slilo i paralizovalo je.

Amelijina percepcija ovog doga?aja je za nju bila potpuno realna. Ona je bila svesna u trenutku kada je to po?elo i tokom ?itavog doga?aja, kako su posvedo?ili Ted i Marija. Na osnovu onoga to joj je rekao njen senzorni aparat, Amelija je doivela konkretan doga?aj sa letelicom i entitetima. Virtuelna stvarnost. A svesni svedoci, neizloeni uticaju, Ted i Marija, su opaali objektivno realne efekte mehanizma koji je manipulisao doga?aj, dokazuju?i njegovo spoljanje poreklo. SVR tehnologija postoji i koristi se, toliko je jasno. I ukoliko ne postoje drugi svedoci, kao to je to slu?aj u ovom retkom primeru, osoba ne moe li?no da napravi razliku izme?u SVR-a i stvarnog doga?aja. Scenario virtuelne realnosti se moe dogoditi dok je osoba svesna, kao u Amelijinom slu?aju, ili moe biti inputiran dok je osoba u stanju sna. Svedok je svestan potpune, iznenadne promene u svesti i nalazi se uklju?en u doga?aj potpuno druga?iji od njegovog sna.

Ono to sledi se moe percipirati kao doga?aj, uz akciju, lokaciju i osoblje, kao komunikacija ili ?ak vizija. Sa ovim zaklju?kom osoba se normalno budi, pronalazi sebe u svom krevetu, racionalizuje ?itavu stvar kao neobi?ni san uprkos kvalitetima doga?aja koji se nedvosmisleno razlikuju od sna. Bez fizi?kog dokaza o realnosti doga?aja, ?ak i bez imena za to iskustvo izmenjene realnosti, ona nastavlja da ga naziva snom.

Uz abdukcije i scenario virtuelne realnosti svedoci izvetavaju o telepatskim kontaktima sa entitetima koji nisu fizi?ki prisutni i ne mogu se opaziti. Ti kontakti uklju?uju poruke o spiritualnim sadrajima, upozorenja zbog predstoje?ih katastrofa, predava?ke seanse, prikazivanje simbola i informacije iz matematike, fizike, religije, politike i prirode ljudske vrste.

Na drugom nivou postoje doga?aji koji se ne odvijaju tokom susreta, ve? nakon njih, uti?u?i na stvari iz normalnog okruenja rtve otmice. Greke u radu osvetljenja i elektri?nih ure?aja; glasovi i neobjanjivi glasovi; svetlo istovremeno ispred i iza ku?e; neobi?ni i uznemiruju?i telefonski pozivi; i ponekad tragovi prisustva ili sletanja NLO-a na imanju.

Postoje i unutranje promene koje se doga?aju ve?ini otetih, ponovo oblikuju?i njihove stavove, strukture verovanja i percepciju realnosti. Privremena promena svesti tokom abdukcije, indukovana spolja, je pra?ena trajnom unutranjom promenom i ivot otetih je zauvek promenjen.

Fenomen abdukcije sadri mnogo vie nego to je javnosti saopteno i ova knjiga predstavlja pokuaj da se ta situacija ispravi i da se preispita naa definicija scenarija abdukcije. Njena primarna svrha nije da prui nau?ne podatke ili da uveri nepoverljive ?itaoce da NLO-i i vanzemaljci postoje. Ljudi ?e do?i do te svesti, jedan po jedan, u trenutku kada taj fenomen nahrupi u njihov ivot i baci senku na njihovu staru realnost na na?in koji ne mogu da zamisle dok ga ne doive.


Slede?i izvetaji Pet, Poli, Lize, Anite, Beti, Dejn, Endi i Emi pokazuju kako izgleda iveti sa tom sve?u mnogo istinitije nego to bi se bilo kakva nau?na analiza mogla nadati da postigne. Doputaju?i pristup u svoje ivote, one su omogu?ile drugima da budu svedoci ovih doga?aja iznutra umesto sa strane. Njihova iskustva, iako jedinstvena, sabrana su u hor glasova koji izraavaju domet i intenzitet ivota u izmenjenom svetu vanzemaljskog programa abdukcije.

stranica


2. dio - Pet

Moje istraivanje sa Pet je po?elo kada je jedan zajedni?ki poznanik ?uo njenu pri?u o neobi?nom doga?aju sa vanzemaljcima i sugerisao joj da me kontaktira. Pedesetogodinja razvedena majka odrasle dece, Pet je ivela na Floridi, ali pri?a o kojoj je izvestila se dogodila 1954. dok je ivela u Floyds Knobu, u Indijani.

Petino se?anje na taj doga?aj, kao to je to slu?aj sa mnogim ljudima koji su imali iskustva sa NLO-ima, je posle ovih zbivanja bilo potpuno potisnuto. Sve se to poput bujice vratilo u njenu svest 1986. scene sa blistavom narandastom loptom svetlosti, mali sivi entiteti u i ispred ku?e i, veoma uznemiruju?e, vojno osoblje na imanju.

Pomislila sam da gubim razum kada su se ta se?anja vratila rekla je Pet Ali ona su bila tako snana i realna. Najzad sam stupila u vezu sa svojom sestrom i bratom i pitala ih da li se se?aju ne?eg sli?nog. Moja sestra Roz je rekla da se tako?e se?a vanzemaljaca i vojnog osoblja. Iako nije mogao da se seti blistave narandaste lopte svetlosti, moj brat se jasno se?ao vojnika i nekih svojih interakcija sa njima.

Putem opsene konverzacije izme?u Pet, njene sestre i brata, pisama i crtea, na videlo je izaao slede?i scenario, izazivaju?i ozbiljna pitanja ne samo o prirodi programa vanzemaljskih abdukcija, ve? i o angaovanju naih vojnih slubi sa gra?anima koji su bili meta takvih interakcija.

Mesto doga?aja je bila farma u blizini Floyds Knoba, Indijana, 1954, gde je jedanaestogodimka Pet ivela sa svojom majkom, o?uhom, bakom, devetogodinjim bratom i estogodinjom sestrom. Jedne no?i nekoliko ?lanova porodice je videlo narandastu loptu od svetlosti kako se pomalja izvan ku?e. Pet je ve? otila u krevet ali ju je probudio povik ili njene bake ili sestre da pogleda kroz prozor. Na nebu je videla narandasto svetlo kako u prvom trenutku nepokretno miruje, da bi se zatim brzo pokrenulo i spustilo iza jedne strane ku?e.

Se?am se da sam neodre?eno pomislila: Oti?i ?u u krevet da sa?ekam. ?ini mi se da sam znala da oni dolaze. rekla je Pet. Videla sam svoju majku kako tr?i prema vratima kuhinje da bi se uverila da su zatvorena i da vidi loptu koja je dolazila preko polja. Se?am se kako sam pomislila: Nema svrhe zaklju?avati vrata, oni u svakom slu?aju mogu da u?u. Kao da sam znala ta da o?ekujem. Pet je odjednom zaspala, mada se nije se?ala da se vratila u krevet. Njeno slede?e se?anje je bilo na viebojno svetlo koje se polako okretalo oko sobe u potpunoj tiini, emituju?i plave, crvene i ljubi?aste boje. Ustala je iz kreveta, otila do prozora i videla napolju jednog Sivog.

Zaka?i se, pomislila je, mogu da nas snime. ?inilo se da netremi?ni pogled na Sivog prodire kroz ?itavo njeno bi?e i osetila je bliskost prema njemu.

Ne plai se, komuniciralo je sa Pet. Ti si izabrano dete. Ne?emo te povrediti. Pet se okrenula i videla nekoliko visokih, belih prilika kako ulaze u spava?u sobu. Kada su po?eli da guraju njenu baku kroz vrata, Pet je osetila uas starije ene i sama se uplaila. Poto je soba ispunila neobi?nim bi?ima, kroz tavanicu se spustio bljetavi zrak svetlosti. U sreditu svetlosti Pet je videla priliku koju je percipirala kao plavokosog, plavookog Isusa u sjajnoj ode?i. Uzeo je Pet za ruku i rekao: Ne boj se, dete moje. Oni su moji. pokazavi rukom na bi?a koja su stajala svuda u sobi.

Figura Isusa je pogledala Pet i rekla: Ja sam svetlost sveta. Zatim ga je ponovo obmotao bljetavi zrak svetlosti, koji se podigao kroz tavanicu i poneo ga sa sobom.

Entiteti su poveli nju i njenu baku kroz vrata. Dok je prolazila pored sobe svoje majke, Pet je videla sjajno, belo svetlo kako prodire iz sobe. Pet visokih Belih su okruili krevet njenog o?uha i izgledalo je kao da ispituju njegovu atrofiranu nogu, posledicu polija. Uarena zelena plo?a od svetlosti, duga oko pet in?a, je lebdela iznad njega. Nastavivii da kora?a preko dvorita, Pet je videla sjajnu letelicu kako lebdi nisko uz tlo. Sa dna letelice je doao mlaz svetlosti i progutao je.

Se?am se plave, kovrdave glave svoje sestre dok smo se uspinjale na brod. rekla je Pet. Pogledale smo dole ka zemlji i videle mamu i baku kako gledaju na gore kao zombiji. Tako?e je mogla da vidi da je ?itavo dvorite ispunjeno uurbanim rojevima Sivih. Iako ni ona, ni Roz nisu sigurne u pogledu ta?nog redosleda doga?aja, obe se se?aju grupe malih, sivih bi?a pored kanala kod vrata podruma. Roz je videla ta bi?a u liniji kako hodaju preko daske koja je bila poloena preko kanala. Ali Petino se?anje uklju?uje liniju ili zid od vatre u kanalu i red malih, sivih, mravih vanzemaljaca koji su nosili eire irokog oboda kao kineski radnici na pirin?anim poljima.

Bila sam na jednoj strani kanala, a oni na drugoj. Mentalno su mi rekli: Pro?i kroz svetlo. Ono te ne?e spriti. ono to sam ja mislila u to vreme je da ?u izgoreti. Vatra nije bila vrela i trebalo je da me o?isti. Ja jesam prela na drugu stranu, ali se ne se?am da sam to u?inila, niti ta se desilo posle toga.

Slede?e ?ega se Pet se?ala, poto je svetlo prenelo nju i Roz u letelicu, je kako sedi na stolu u sobi u kojoj je bilo Sivih. Visoki Beli joj je tankim instrumentom sastrugao kou sa unutranje strane nadlaktice i sa stopala, odrezao pramen kose i ogulio uzorke sa njenih noktiju. Zato su ti potrebni ti delovi mene? upitala je.

Napravi?emo novu tebe, odgovorio je entitet.

Da li si ti an?eo? raspitivala se Pet.

Da, rekao joj je entitet, ali ne onakav kakvim si ih zamiljala.

Pet je odvedena u drugu sobu, gde je leala na krevetu, iznad koga se nalazio tamni instrument. Uao je jedan Sivi i sa te naprave spustio jednu cev, koja se zavravala tankom iglom. Pet se uplaila, ali joj je Sivi rekao: Ovo je deo koga se ne?e se?ati. Pet je znala da je igla spremna da se zarije u njenu nozdrvu, ali pre nego to se to desilo, izgubila je svest.

Slede?i doga?aj tokom tog fizi?kog ispitivanja, koga se se?ala tokom tog fizi?kog ispitivanja, je kako je bila fuzionirana srebrnim svetlom.

To je bilo u?injeno ne?im postavljenim iznad moga tela. rekla je. visoko u sobi. On (vanzemaljac) me je fuzionirao unutar glave srebrnim svetlom; to ?e me zatititi od snanog bola; to ?e me za nekoliko sekundi u?initi perfektnom u ljudskom obliku; to je bilo svetlo koje me je titilo. Imala sam ideju da kada to srebrno svetlo u?e u moje drugo telo, na?ini?e novu mene. Drugim re?ima, nova ja ?e oiveti sa mojom duom u sebi.

Pet je dola svesti posle epizode sa iglom i zatekla sebe u prvoj sobi na stolu. Plakala je jer nije mogla da ostane sa Sivima. Kada su joj rekli: Jo nije vreme, zatraila je suvenir kao dokaz da su se ovi doga?aji zaista odigrali; zeleni isceliteljski kamen koji je videla iznad tela svog o?uha. Vanzemaljci su joj o?igledno dali ovu spravu, ali su rekli da ona ne?e raditi za nju, samo za njih. Re?eno joj je, Zaboravi?e ovo.

Zato? upitala je Pet.

Zato to postoje oni koji ?e se poigravati tvojim umom, odgovorio je Sivi.

Pet se vratila u ku?u, gde je videla ?itavu svoju porodicu kako oamu?ena sedi u dnevnoj sobi. Izgledali su kao zombiji. - rekla je Pet. ?ak i njen o?uh je bio na podu, oslonjen na sofu. Smestili su je u njen krevet i kroz prozor je videla jednog Sivog kako joj mae na rastanku. Odgovorila mu je mahnuvi i istog trenutka ponovo zaspala.

Izgleda da slede?eg dana nije bilo nikakvih razgovora o neobi?nim doga?ajima iz prethodne no?i. Ali Petin brat se setio da je to bio taj dan kada su stigli ljudi iz vojske. Beli slubeni automobil, zeleni automobil, dip i nekoliko teretnih vozila uli su na imanje nose?i instrumente i opremu. Tu je bilo i transportno vozilo sa vojnicima koji su po?eli da pro?eljavaju ?itavo dvorite. Veliki kamion je bio sakriven u ambaru i Petin brat je rekao da je morao da skloni hranu za ivotinje u punicu jer ga vojnici ne bi pustili u ambar jednom kada je oprema postavljena.

Uli su u nau ku?u i postavili opremu u dnevnu sobu. se?ala se Pet. ?ovek iz vojske je najvie eleo da razgovara sa mnom, jedanaestogodinjom devoj?icom sa tajnama u svojoj glavi. Ali bi?a su mi rekla da ne mogu da govorim, jer ?e biti onih koji ?e se poigravati tvojim umom. I evo ih, oni koji se poigravaju, ljudi iz vojske.

Svi osim njenog brata, kome je bilo dozvoljeno da iza?e i pobrine se za ivotinje sa farme, zadrani su u ku?i ?etiti dana, koliko je vojska bila tu. Samo njen brat je video ta se deava izvan ku?e. On se se?a vie od dvadeset vojnika koji su doli u kamionu i kojima je neki mukarac pokazao njihovu stanicu na farmi. Dvojice mukaraca koji su stajali na kraju puta kojim se dolazilo na farmu i drugih koji su obavljali razne poslove na tlu.

Petin brat se se?a da su mu postavljali pitanja o pili?ima i prasi?ima, kada mu je doputeno da iza?e i pobrine se za ku?ne poslove.

Da li su to vai prasi?i? upitao je ?ovek pokazuju?i rukom i de?ak je potvrdno klimnou glavom.

Da li se prasi?i neobi?no ponaaju?

Ne, rekao je de?ak, Zato?

?ovek je rekao neto o mineralima na ?ubritu koji ?ine da se ivotinje ponaaju ?udno. Petin brat je rekao da se ose?ao prijatno sa tim ?ovekom i da se nije plaio da odgovara ne njegova pitanja i da mu sam postavlja neka. ?ak je upitao da li ?ovek eli malo nane, omiljenog posluenja.

Ali ?ovek je odbio. Oni tamo uzimaju uzorke i onda smo mi na redu. rekao je. kada budu zavrili, mi ?emo oti?i da uzmemo neke uzorke.

Pet je rekla da ju je razbesnelo to je ograni?ena. Bila sam uplaena, kao da ?e oni odvesti ?itavu moju porodicu i staviti me u neku vrstu zatvora ili tako neto. Ali sam se istovremeno ose?ala zati?enom od strane bi?a koje je bilo moj prijatelj. Nazivala sam ga tada mali de?ak, ali sam znala da to bi?e nije pravi de?ak.

Dve lekarke su postavile svoju opremu u kupatilo roditelja, gde je Pet bila data injekcija. To me je uspavalo pri?ala je i leala sam u maminom krevetu, na nekim pekirima i ispri?ala im pri?u. ?ak sam im rekla: Vi ste u maminoj sobi, gde su bili oni sjajni Beli. Vi ne pripadate ovde, ali oni pripadaju.

Zamolila sam Pet da po?ne da se vra?a na po?etak i da mi kae sve ?ega moe da se seti u vezi sa tom ve?eri. Stavila je sebe u um jedanaestogodinje devoj?ice i po?ela da ponovo oivljava situaciju.

Vidim tog ?oveka, odevenog u neku vrstu uniforme, kompletne uniforme, ali ona je braon boje. rekla je. On nosi kaput i odgovaraju?e pantalone i neto to zovem kapetanski eir. On razgovara sa mojom mamom i bakom, dre?i koverat sa dosijeom u ruci. Ima gustu, srebrno-sivu kosu. Tu je i drugi ?ovek u uniformi i on je skinuo svoj kaput i zavrnuo rukave. Njegovo ime je gospodin Donaldson. On je tako?e iz vojske. objasnila je. ali drugi ljudi su postavili stvar sa tru TV-ekrana u dnevnoj sobi. Bila je neto via nego ja.

Gospodin Donaldson je tada otvorio ruke maine i rekao Pet da sprava izgleda kao robot. Pogledaj, Pet, ako otvorimo plo?e, one izgledaju kao ruke, moda si videla robota kao to je ovaj.

Ne rekla je Pet nepopustljivo. Nisam videla robota, videla sam pravog malog de?aka.

Jasno se se?ala lekarki. Jedna lekarka je imala na sebi beli mantil opisala je. Druga se zvala dr Suzan i nosila je svetlo narandasti mantil. Izgleda da je dr Suzan imala sme?e-plavu kosu sa ikama na ?elu, dok je ostatak kose bio zaeljan unazad i sklonjen sa lica. Imala je neto to je podse?alo na opremu iz zubarske ordinacije i postavila ju je u maminu sobu. Na njoj je bilo i nekih instrumenata ali nije bilo jasno ?emu slue. Jedina jasna slika je slika o predmetu za upricavanje. Bio je umotan u celofan ili plastiku i tu je bilo i malo crevo koje je ilo sa njim. I predmet za upricavanje i crevo su bili u istoj plasti?noj torbi. Dr Suzan je po?ela da otvara torbu i ja sam se uplaila i pitala je da li ?u morati da pric tim predmetom.

Dr Suzan je zatim odvela Pet kod g. Donaldsona, koji je u dnevnoj sobi ljutito razgovarao sa nekim ljudima, obu?enim u neto to je opisala kao odela kao beli mesec, i koji su drali bele, metalne kutije bez drki. Kazao je: Rekao sam vam da upotrebite one sa drkama.

Pet je rekla da ju je pric u?inio sanjivom i voljnom da govori o svojim tajnim se?anjima. Bila je uznemirena to joj g. Donaldson nije verovao. Ja uvek govorim istinu rekla je jer je moja mama mrzela lai, te sam u svojoj detinjoj nedunosti ispri?ala ljudima iz vojske sve o poseti tih bi?a. I plakala sam kada su mi rekli da nisam videla ono to sam mislila da sam videla. Ponaali su se prema meni kao da laem. Pretpostavljam da je g. Donaldsonu bilo ao kada sam se rasplakala, jer je postao sladak kao e?er. Ali to mi se nimalo nije dopalo jer sam znala da je to gluma. Zato su rekli da nisam videla malog de?aka? Zato je tako predivna stvar kao to je poseta sve uznemirila i razljutila? I zato sam morala da dobijem pric?

Neko je postavio pitanje o blistavim, belim bi?ima i Pet je rekla da su to bili an?eli.

Kako zna da su to bili an?eli? upitao je ispitiva?.

Zbog toga to su mi rekli. odgovorila je Pet.

I ta su ti jo rekli, Pet? Da li su ti jo nesto rekli?

Da. odgovorila je Pet Rekli su mnogo stvari, ali sada ne mogu da ih se setim. Jednog dana ?u ih se setiti, ali ne sada.

Zato ne moe da se seti sada?

Zbog toga odgovorila je Pet to su oni rekli da nije vreme da se setim i pored toga, vi ste doli ovamo i ne mogu da vam kaem, jer to je posebna stvar. Kada budem mnogo starija, seti?u se ta su rekli i ta ?e se dogoditi.

Da li su ti oni rekli ta ?e se dogoditi?

Da, rekli su, govorili su u loim vremenima na Zemlji. Ne treba sada da govorim o tome, ne mogu da se setim. Dobro priznala je nekih stvari se se?am, kao kristalnog broda u kome su bili. Bio je pun svetla i nazvala sam ga kristalnim brodom zato to nije bio metalan kao avion. Svetla su ?inila da sve radi samo od sebe i pokretala su stvari ne dodiruju?i ih, ?ak i mene, pomerala su me, ne dodiruju?i me. Pomerala su me gore i dole i bila su puna ljubavi i titila su me srebrnom svetlo?u u meni i ja sam ih volela.

Jedan od vojnika me je zamolio da opiem kosu i ode?u malog de?aka. Pet je rekla da je pomislila kako je taj vojnik veoma glup, kada postavlja takva pitanja. Zar ne znate rekla mu je da ta bi?a ne nemaju kose i ne nose ode?u? Mali de?ak je imao zaista velike, kose o?i koje su mogle da snime sve unutar mene, u mojoj glavi i u mojoj dui. Obra?ao mi se u mojoj glavi i nije koristio usta, jer je na tom mestu imao samo jednu liniju. On je zaista mrav ali ne mora da jede, jer je an?eo.

Mislila sam da an?eli imaju krila i nasmejala sam se jer se on nasmejao o?ima, jer je znao ta sam mislila o krilima. Na neki na?in sam se uplaila jer sam tada zaista shvatila da je on an?eo. Znao je ta mislim a samo an?eli mogu da znaju ta misli sve vreme, osim Isusa. Tako sam pomislila Da li poznaje Isusa? i bi?a i je smo se ispunili ljubavlju takve vrste da sam zaplakala i znala neto posebno. I bi?e je odgovorilo Da u mojoj glavi. Rekla sam: Da li vi li?ite na an?ele? A bi?e je reklo: Da, ali ne na onakve kakve si zamiljala. elela sam da ostanem sa njima i da se vratim sa njima.

Pet, stani na trenutak. prekinuo je ispitiva? Pitao bih te neto. Rekla si da si elela da se vrati sa njima. Kuda si elela da se vrati?

Ne mogu da vam kaem. odgovorila je Pet Ne treba da govorim o tom delu. Ali an?eli su rekli da ?e se vratiti kada bude vreme da se ode, obe?ali su mi. U?inila sam da mi obe?aju. U?inila sam da mi obe?aju da me nikada ne?e zaboraviti i molila sam ih da me povedu sa sobom, kada su rekli da jo nije vreme. Plakala i bila sam zaista tuna. G. Donaldson me je upitao zato pla?em, a ja sam mu rekla Zato to ste vi u?inili da pla?em i terate me da vam kaem, a ne treba da vam kaem i zato to mislite da laem, a ja ne laem.

OK, prestani da pla?e, Pet rekao joj je g. Donaldson Umiri se i sluaj moj glas. Ja ne mislim da lae i ne?emo ti vie postavljati pitanja ako nam kae o svojim suvenirima. Gde su oni, Pet? Da li ima suvenire?

Pet je po?ela da ose?a strah i nepoverenje prema ?oveku iz vojske. Pokuala je da vie nita ne kae, ali g. Donaldson je nastavio da joj dosa?uje. Gde su tvoji suveniri?

Plakala sam pri?ala je Pet i rekla sam mu da su oni moji i pitala zato ih eli. Rekla sam mu da su u kutiji od cigareta ispod mog kreveta. Nisam htela da mu dam tu kutiju, ali moja sestra je otila do gore i donela je.

Kada je doneta kutija u kojoj je bio Petin zeleni isceliteljski kamen, ?ovek odeven u belo zatitno odelo ju je stavio u jednu od metalnih kutija.

Videla sam svoju baku kako sedi na mom krevetu sa malom decom i kako pla?e. se?ala se Pet. Upitala sam je da li su ljudi iz vojske doli da povrede malog de?aka.

O, Pet. rekla je baka Nema malog de?aka.

Rekla sam joj da je bio ovde, jer sam sedela sa njim. Ona je samo ja?e zaplakala. Onda mi je g. Donaldson pokazao TV iz tri dela i pokuao da me ubedi da sam videla neto takvo, robota, a ne malog de?aka. Zaista sam se naljutila i rekla Videla sam malog de?aka, a ne robota.

Dobro, Pet rekao je onda Moda si jednostavno sanjala o malom de?aku. Da li je on bio u tvojim snovima?

Nisam sanjala o njemu insistirala je Pet On je bio stvaran.

Pet nastavio je ?ovek To je bio san, vrsta sna koja izgleda stvarna. Nisi videla malog de?aka, jer takve stvari ne postoje.

Da, jesam. rekla je Pet Doao je u narandastoj lopti i snimao me svojim o?ima.

Da li te je taj san uplaio? Upitao je g. Donaldson.

To nije bio san. rekla je Pet uporno i plaila sam se malog de?aka samo zato to je izgledao toliko druga?ije nego ja, zato to je bio majuan i siv, ali sam znala da me ne?e povrediti.

Pet se nije se?ala vie gotovo ni?eg sa ispitivanja, iako je vojska tu provela nekoliko dana. Poto su vojnici otili, ?itava moja porodica je izgledala alosno, kao u nekoj vrsti oamu?enosti, i ja se ne se?am ni?eg vie posle toga. Preselili smo se u grad pre mog dvanaestog ro?endana, u avgustu 1955.

Se?anja na vanzemaljce i vojnike se nisu vratila sve do 1968. Pet nije elela nikakav publicitet u vezi sa ovim doga?ajima, ali zamolila me je da uklju?im stvarnu lokaciju i datum doga?aja Floyds Knob, Indijana, 1954. u nadi da ?e moda biti ?italaca iz te oblasti koji ?e se setiti vojnih vozila koja su dola u grad i koji ?e na taj na?in pruiti neki spoljni dokaz o doga?ajima kojih su se ona, njena sestra i brat se?ali.

Pitala sam da li su se od tada javili neki neobi?ni doga?aji, znaju?i na osnovu svog istraivanja da ve?ina otetih ima vie takvih iskustava tokom ivota. Pet nije bila izuzetak.

U slu?aju iz 1962, tokom putovanja sa prijateljem za Kentaki, Pet je primetila da su se izgubili kada je videla znak za Ft. Knox. Smeju?i se sopstvenoj zbunjenosti, vratili su se istim putem, trae?i svoju destinaciju. Ali umesto toga, zavrili su na nekom pustinjskom zemljitu, sede?i u ugaenim kolima. Pet je rekla da su se ose?ali kao da su izali iz nekog doga?aja koga se nisu se?ali, bez ikakve ideje kada su se kola ugasila. Nisu pronali svoju destinaciju i najzad su odustali, vrativi se ku?i po mraku.

Ali kasnije u snu Pet se setila da je stajala van kola sa svojim prijateljem pored sebe. Videla je talase od zlatnog svetla koji su li?ili na lift i an?ele koji su stajali sa obe strane. Rekla je da su bili puni potovanja prema plavokosom ?oveku koji joj je li?io na Isusa. Njen prijatelj je vikao histeri?no: Oni ho?e tebe!

Pet je odgovorila: Ne plai se. Sve je u redu. Popela se ka plavokosom ?oveku koji je bio okruen predivnim svetlom. On joj je govorio o tome da ?e postati majka i o semenu ivota. Rekao je da dri mo? svog semena u svojim rukama. Na kraju tog iskustva ispruio je ruku ka njoj i pokazao joj seme, rekavi joj da je to za njeno dobro i da se ne plai.

Pet meseci kasnije, Pet, koja je sada bila trudna, se preselila za Floridu. Se?ala se kako je rekla svom suprugu da ?e beba biti de?ak ali da ne?e preiveti. Rodi?u ga ali ga ne?u zadrati. - rekla mu je a da nije bila u stanju da objasni kako zna te stvari. Tokom nekoliko slede?ih meseci Pet je sa svoje dvoje dece ivela u stanu u prizemlju. Jedne no?i joj je izronilo u svesti, da je upravo ula u stan, kao da je bila napolju, mada se nije se?ala da je tamo bila. Imala je neobi?an, prijatan vibracioni ose?aj i se?ala se da je pomislila: Oni su doli i poveli me.

Izgleda da se u to vreme nije nita vie nije doga?alo. Pet je nastavila da odlazi na kontrole koje su pokazivale da beba dobro napreduje. Ali onda, u osmom mesecu lekar vie nije mogao da ustanovi otkucaje srca fetusa i kada je ula u puni termin u maju beba je ro?ena mrtva. Prekognicija se pokazala ta?nom.

Kasnije te godine, Pet se setila kako sedi u mirnoj sobi, okruena Sivima i ?eka na neto. Sivi koga je smatrala svojim prijateljem se pojavio na vratima, pokazuju?i joj njenu bebu. Rekao joj je da ima mogu?nost da vidi bebu. Ne odgovorila je Pet U redu je, dobro je. Vi ?ete se brinuti o njoj bolje nego to bih ja mogla. Ali tokom tog kratkog trenutka videla je majunu bebu sa plavim, kosim o?ima. Ose?ala je da je ta beba na neki na?in sklonite za duu deteta koje je umrlo na ro?enju i rekla je da je ose?ala poverenje i zahvalnost prema svom prijatelju koji joj je pokazao da je mali de?ak u stvari preiveo.

Od se?anja koja su se vratila tokom nekoliko prethodnih godina nijedno nije podstaklo toliko pitanja kao ljudi ?aure (cocoon people). Ne mogu da se setim kada se taj doga?aj odigrao. rekla mi je Pet. Jedino ?ega se se?am je da sam se nala u velikoj prostoriji sa blagim, belim svetlima i da je jedan Sivi bio tamo. Nejasno se se?am da sam tamo videla jednog mukarca, ali ne i ta je radio.

Deo te sobe bio je ispunjen boksovima koji su li?ili na sarkofage i u tim boksovima su bili ljudski oblici. Bili su ivi rekla je Pet ali neanimirani. Svuda preko njih je bila prevu?ena bela, mutna materija i znala sam da ih ta bela, mutna materija odrava ivim. Znala sam da su ?ekali da jednom u budu?nosti oive.

Bi?e je upitalo Pet: Da li eli da vidi svoju?

Pet je rekla Da. i pokazali su joj telo ene u jednom od kontejnera. Nemojte pitati kako sam znala da je ena. nastavila je Prosto sam to osetila. Videla sam poneto od ljudskog lica kroz maglu, nos, usta, o?i, definitivno ljudsko. Znala sam da je povezano sa posetom iz 1954. jer sam se se?ala da su mi rekli kako ?e napraviti novu mene. Ose?ala sam da je ta ?aura bila nova ja. Znala sam da one ?ekaju na oivljavanje, rekla je ili reanimaciju i mi svi ?emo biti u stanju da ih vidimo i da razgovaramo sa njima na Zemlji. Verujem da ?e moje drugo telo primiti moju duu kada Isus kae da je vreme i ja ?u se vratiti. Ako budem prola kroz sva razaranja, da bih ula u novi svet, i dalje ?e mi biti potrebno drugo telo, jer ?e ovo koje imam u svakom slu?aju umreti.

Sredinom svojih ?etrdesetih godina Pet je imala drugo iskustvo sa bi?ima i u to vreme se se?ala kako je bila u sobi osvetljenoj zlatnom svetlo?u. Odveli su je do aparata u obliku diska na ?ijem su vrhu bili cirkularni otvori. U svakom otvoru je bilo vibratorno svetlo druga?ije boje i re?eno joj je da stavi svoje ruke na svetlo. Kada je to u?inila, ?ula je najlepi zvuk od svih koje je ikada ?ula. Svako svetlo je proizvodilo druga?iji zvuk.

To je zvuk tvoje due, rekao joj je Sivi.

Pet je shvatila da je to na neki na?in povezano sa neanimiranim ljudskim telima koje su joj pokazali, telima koji nisu imali snagu due koja bi ih aktivirala.

Godine 1987. Pet je imala jo jedno mogu?e iskustvo mnogo tipi?nije za uobi?ajene izvetaje o otmicama koje je uklju?ilo i njenog unuka. Da li je to bio san? razmiljala je, dok mi je to pri?ala. Nemam dokaza. Bila sam u ku?i svoje ?erke, bila je no?. Izgleda da sam odlebdela do sobe svog unuka. Uzela sam ga za ruku i odlebdeli smo zajedno, nekih est in?i od poda. Lebdeli smo kroz ulazna vrata, napolje ka putu i zaustavili se kada se otvorena kapija zaljuljala na putu. Du puta u umi je bilo deset do petnaest bi?a. Svi su istovremeno izali iz ume. Mogla sam da ?ujem kako moj unuk misli: Bako, mogu li da se igram sa ovom decom?

Odgovorila sam mu u mislima: Ne, zlato, to su posebna deca, oni se ne igraju kao obi?na deca. Dolebdeli smo ka puta do slepe ulice. Tu na kraju slepe ulice je bio brod sa crvenim svetlima, tanjir. Bila su vrata od svetla. Lebdeli smo uz nagib i ja sam videla svog vanzemaljskog prijatelja i od tada se ne se?am vie ni?ega. U svakom slu?aju, moj unuk i ja smo zajedno otili na taj put. Radije bih ga nazvala snom nisam sigurna.

Pet je imala vie intenzivnih iskustava koja su se odigravala dok je bila u stanju kontemplacije ili sna, tako da nije bila u stanju da se uveri da li su bila realna. U jednom od tih snova je videla vie lete?ih objekata; o?igledno je imala vantelesno iskustvo; i primala je telepatsku komunikaciju.

Jedan takav doga?aj u oktobru 1992. se izgleda odnosio a neka od ranijih iskustava. Sanjala sam da mi neko mentalno govori rekla je saoptavaju?i mi stvari. Nisam mogla da uhvatim ta?ne re?i, ali sam ?ula re?enicu: Razaranje dolazi za ?etiri quarien. Quarien nije re? koju znamo, ali sam pretpostavila da to zna?i ?etiri dela ne?ega. Onda sam videla neto to nazivam dijagram. Ose?ala sam kao da dobijam neno upozorenje o loim vremenima na Zemlji, kao da ?e se odigrati veoma skoro.

Ovakva upozorenja nisu bila data samo Pet vie puta tokom njenog ivota, ve? su deo iskustava mnogih otetih i predstavljaju jednu od najuobi?ajenijih ta?aka, zajedni?ku za veliki broj izvetaja o ovom fenomenu.

Takvi su i fizi?ki belezi na telu otetih i Pet ni u tom pogledu nije izuzetak. U leto 1993. Pet je otkrola neobi?nu mustru na unutranjoj strani zgloba, krug sa est ta?aka i sedmom u centru. Takva mustra se javila u mnozvu izvetaja iz 1991. i 1992. i verovatno nije slu?ajno da je ve?ina tih slu?ajeva iz Floride, gde Pet ivi.

Nekoliko meseci poto se pojavila mustra Pet je imala iskustvo sa tim krunim obrascem. Sanjala sam, u sred popodneva, 07. avgusta. ispri?ala je Bio je to jedan od onih kratkih snova, koji vas bace u krevet. Bilo je glasova u mom snu koji su zvu?ali kao blagi apat i po?ela sa da sluam paljivije.

Re?eno je neto kao biti nevin kao dete i taj ose?aj je proeo ?itavo moje telo i duu. Ose?ala sam se kao u stanju ?iste nevinosti, ne znaju?i nita o strahu, mrnji, predrasudama... ?isto, divno stanje bivanja u ljubavi, sigurna, zati?ena i bez greha, kako mi to nazivamo. Videla sam scenu iz svog detinjstva, iz grada u kome sam ivela. Izgledalo je kao da sam se vratila tamo. Videla sam sebe sa otprilike jedanaest godina. U snu sam ?ula glas koji mi je rekao: Ustani, dete, i pogledaj ka maglini. To te moe odvesti tamo. I u snu sam ustala i otila da zadnjih vrata i pogledala ka dnevnom nebu i videla najlepi mogu?i krug od svetla, sa jednim svetlom u sredini koje se okretalo u zlatnim bojama. Bilo je predivno i ?ula sam glas koji mi kae da ne sada ne mogu da odem tamo, jer sam u snu traila da odem do magline. Kada mi je rekao da ne mogu sada da odem, molila sam da mi dopusti da to vidim kada sam svesna. Rekao je da ho?e, ali jo uvek to nisam videla. To je bila predivna stvar po drugi put u mom ivotu. Ali moj preovla?uju?i ose?aj je bio da bih mogla umreti da bih stigla do magline.

Probudila sam se oamu?ena, kao da sam bila na drogama i pourila da ovo zapiem pre nego to zaboravim. Mustra magline je bila ista kao i mustra na mojoj ruci.

Pet je ose?ala da zna ta maglina zna?i, povezuju?i je sa svetle?im, krunim oblikom koji je prvo videla. Ali nebulous je pre pridev nego imenica nebula bi bila odgovaraju?i oblik i na osnovu re?nika nema druge definicije za ovu referencu od nejasan, obla?an, mutan (cloudy), bez oblika (lacking form) i neprepoznatljiv, neidentifikovan (unidentified).

Ta?no dva meseca kasnije, 07. oktobra, Pet je imala komunikaciju, dok je bila u svesnom stanju uma, kada joj je objanjeno ta zna?i maglina. Glas je rekao: Maglina (nebulous) je kod; kod je razbijen. Pet je videla ?itavu maglinu, kako je prati jedna razbijena. Mogla sam videti tvar sli?nu elatinu, kako povezuje ta?ke. objasnila je Znala sam da je maglina neto to je bilo u naim telima kada smo stvoreni. Kada smo stvoreni, trebalo je da imamo savrenu maglinu. To nam je davalo li?ni kontakt sa Kreatorom. Kada je maglina razbijena, usled neposlunosti, izgubili smo li?ni kontakt sa Kreatorom. Morali smo da se prilagodimo ivotu na svoj sopstveni na?in, izgubivi pri tome svoju nevinost i ?isto?u bivstvovanja u ljudskom obliku.

Ova slika je osnaila Petino izmenjeno shvatanje Boga i duhovnog plana. Njena iskustva sa vanzemaljskim entitetima je na osnovu svojih svesnih se?anja doivljavala kao veoma pozitivna. Sa strogom religijskom verom, prihvatila ih je kao an?ele.

Tokom svojih abdukcija rekla je nikada nisam imala ose?aj zla. U stvari, ose?ala sam se u najve?oj mogu?oj meri zati?enom dok sam bila u prisustvu tih bi?a. Neki ljudi mogu re?i da ta bi?a imaju mo? da kontroliu naa ose?anja i misli tokom abdukcije, to je verovatno ta?no. Ali ja sam sklona detinjoj veri da Isus pokuava da nas nau?i i verujem da je ono to sam ose?ala dobro i istinito. Zato bi Bog pun ljubavi dopustio da mala deca budu oteta, ako su ta bi?a zla i nameravaju da nam naude? Ne verujem da bi Bog to dopustio. I pored toga dodala je Pet ima stvari koja ta bi?a rade, a koje izgledaju pogrene i nasilne.

Me?utim, postojao je i jedan veoma uznemiravaju?i doga?aj koji se odigrao 24. jula 1993. On nije uklju?ivao samo vanzemaljski entitet, ve? izgleda i dva ?oveka u ljudskom okruenju. Rano ujutru Pet se probudila u veoma oamu?enom stanju, ose?aju?i se kao da je bila drogirana i ?ula veoma neobi?nu buku blizu sebe, koja je stvarala psss, pssss, pssss, pssss zvuk.

Onda se setila. Dva ?oveka su ula u njenu sobu i odnela je napolje u vozilo koje je ?ekalo, veliki kamion vojnog tipa. Bila je u drogiranom stanju, gube?i se i dolaze?i svesti, kada je kamion krenuo i ravnomerno vozio nekih ?etrdesetpet minuta do jednog sata. Tokom kratkih lucidnih momenata Pet je ?ula kako dva mukarca tiho razgovaraju ali nije mogla da razume razgovor. Pokuala je da progovori, ali joj je jezik bio oteao i nepokretan. Kada je kamion skrenuo levo na neravan teren, Pet se ponovo probudila i u tmini no?i razabrala samo deli?e predela kroz prednje staklo.

Kamion je usporio i najzad se zaustavio sa uklju?enim motorom. Pet je videla kroz prozor da su se parkirali pored nekog velikog brega ili brda. Neverovatno, videla je kako se otvaraju velika vrata i kako kamion ulazi u brdo. Unutranjost je bila zamra?ena, ali kada je kamion stao, Pet je videla neobi?no bi?e kako stoji kao da ?eka njihov dolazak.

Gledaju?i oamu?eno u bi?e, Pet je pomislila: ta ta orijentalna devojka radi ovde?

I istog trenutka bi?e je vratilo telepatsku poruku: Ja znam da ti se ne dopadam.

Ne, pomislila je Pet, ne dopada mi se. Ne elim to ponovo da radim. Ali oni ne mogu da me slome, jer to nisu mogli da urade ni ranije.

Kada je kamion parkirao i kada su Pet pomogli da iza?e iz visokog odeljka za putnike, videla je da je prostor pretrpan i prljav, sa boksovima i otpadom, nagomilanim du jednog zida. U sredini velike sobe stajao je bezbojan, ?eli?ni sto, koji je izgledao primereniji ljudskom okruenju od stolova kojih se se?ala sa susreta sa vanzemaljcima i osetila se veoma nelagodno.

Hteli su da se popnem na taj sto, rekla je ali ja nisam htela. Ne na taj sto. Ali je ipak bila na stolu, mada se nije se?ala na koji na?in se to dogodilo. Orijentalna devojka je kruila oko nje, prilazila i ubadala je ne?im to Pet nije videla. Ali je videla lice entiteta blizu svoga, njenu kou zelenkasto-sive boje. Kada je stvorenje trepnulo i njegovi se kapci sreli u sredini, utisak je, kako je rekla Pet, bio odbojan, podse?ao je na gutera.

Slede?e ?ega se se?ala je bilo da silazi sa stola i pokuava da vidi ta joj to orijentalna devojka radi. Entitet je nastavio da se kre?e oko Pet, izazivaju?i razdraljivost, prave?i neobi?an psss, psss, psss zvuk. Pokuavaju?i da na?e oslonac, pridravaju?i se za sto, udaljila se od entiteta, ali je on nastavio da se probija ka njoj. Pet je bila okretnija ali i dalje nestabilna i kada je obila sto, bolno je udarila prstom u njega. Bacivi pogled dole na svoju nogu, primetila je sa iznena?enjem da je pod prekriven strugotinom. Boe, pomislila je, pa to ?ak i nije pravi pod.

Neto svesnija, Pet je izbegavala bi?e koliko god je mogla, ose?aju?i da je sve to je radilo bila neka vrsta torture. Odjednom joj se zamra?ilo i kada je dola svesti, u svom krevetu, jo neko vreme je ?ula psss, psss, psss kraj sebe.

Dva dana kasnije Pet je primetila bledu modricu na zglobu sa crvenim ta?kama ili ubodima na njemu. I tako?e je videla da joj je nokat na nonom prstu ote?en, kao da je njime udarila u neto tvrdo.

Nimalo mi se nije dopala situacija rekla mi je i znam da nije bio prvi put da vidim tu orijentalnu devojku. Tako?e sam ve? bila i na stolu. Dodala je, se?aju?i se koliko se neprijatno ose?ala.

Znala je da bi?e zelenkasto-sivkaste koe i o?iju gutera nije ljudsko, mada su dvojica mukaraca, kamion, putovanje i podzemni objekat po svemu sude?i bili. Kakva vrsta vanzemaljaca pitala se je povezana sa naom vladom i vojskom?

stranica


3. dio - Poli

Poli me je prvi put kontaktirala krajem 1992. ?ak i pre nego to je zavrila ?itanje Into the Fringe. Ja sam na stranici 176 stajalo je u njenom pismu i moram da prekinem da bih Vam pisala.

Pasus, koji se bavio interesovanjem vanzemaljaca za ljudsku seksualnost, se poklopio sa nekim njenim mogu?im iskustvima. U malom gradu u kome je ivela Poli nije mogla na?i dobar sistem podrke, jer jedina grupa u toj oblasti, koja se bavila prou?avanjem NLO-a, nije imala enske ?lanove. Pitala je da li bih je mogla povezati sa drugim enama, rtvama abdukcija, zbog korespondencije u zajedni?kom interesu. Ono o ?emu je imala potrebu da razgovara je bilo suvie intimno da bi se podelilo sa bilo kime drugim, osim sa drugom enom sa sli?nim iskustvima.

Bila sam uklju?ena u NLO-fenomen gotovo ?itav svoj ivot i moja deca su uklju?ena ili su bila uklju?ena. pisala je I moj otac je imao takva iskustva, ali je veoma pazio sa kime ?e o tome razgovarati, jer je bio potovan kao osoba sa tehni?kim obrazovanjem i jo uvek aktivan (u vojnoj slubi).

Poli je objasnila da joj je potreban enski prijatelj, koji ima iskustvo sa abdukcijama, zbog seksualne prirode iskustava koje je pretrpela. ?itavog ivota sam bila ozbiljno traumatizovana, sa simptomima rtve dugoro?nog incesta. pisala je, dodavi da su njene opsesije fantazijama o neobi?nim seksualnim zloupotrebama uz (nepoznate) instrumente po?ele kada je imala ?etiri godine.

Njihove posledice su duboko uticale na njen ivot kao odrasle osobe. Trgli ste me svojom diskusijom o seksualnim opsesijama, podstaknutim od strane vanzemaljaca. nastavila je Od tinejderskog uzrasta bih se svakih nekoliko godina nala u potpuno iracionalnoj, seksualno opsesivnoj vezi, za koju je bila karakteristi?na neke inteligencija, koja mi se obra?a u mislima, upravlja mojom aktivnostima, o?igledno ure?uju?i bizarne koincidencije za interakciju na bini.

U ve?ini slu?ajeva, dodala je Poli, njene li?ne veze nisu bile opsesivne. Ali nau?ivi iz iskustva da spolja moe biti manipulisana u svojim seksualnim aktivnostima, vie nije traila ovakve veze. Ja danas izbegavam sve vrste veza seksualne prirode. rekla mi je Seksualna i psihi?ka energija u poslednjoj vezi je bila intenzivna do ta?ke apsurda, potpuno dirigovana i uklju?ivala je ?este telepatske veze i prenos ose?anja. Ja sam u savetovalitu za de?iji incest, ali to je sve dokle mogu da idem sa time, jer nemam ljudsko incestuozno iskustvo.

Polino pismo je obuhvatilo nekoliko vi?enja NLO-a i susreta sa vanzemaljcima u njenoj porodici i ve?ina detalja je bila poznata iz mojih istraivanja sa drugim otetima. Lista je uklju?ila interakciju sa vilama, bi?ima koja su izgledala tako prozirna naspram fizi?kih predmeta, kao da su od vode; uobi?ajeno cik-cak svetlo; svetla koja su se javljala svake no?i sa spoljne strane prozora otprilike u isto vreme i posmatrala me nekoliko sati; aktivnosti pobesnelog privi?enja; i mnogo, mnogo ivih (lucidnih) snova o abdukcijama.

Nisam imala pretenzija prema njima pisala je Poli ali sam od ranog detinjstva poznavala taj ose?aj da je neto u mojoj glavi da bi me istrailo, pitavi tonovi, koji su izgleda povezani sa kontaktom i posetioci u spava?oj sobi koje smo videli moj sin, pas i ja.

Poli je jednostavno nabrojala te doga?aje, ali kao istraiva? ja sam bila zainteresovana za detalje. Tako?e sam bila zainteresovana za osobu koja pokuava da se suo?i sa ovim fenomenom. U odgovoru na pismo, zamolila sam za vie detalja o njenim iskustvima i ponudila da budem dobar slualac, kako kao rtva otmice, tako i kao ena. Iako sama nisam imala svesnih se?anja na bilo kakve seksualno orijentisane susrete, mnogo sam nau?ila od drugih koji su proli kroz takva iskustva. Moj mu, Kesi, ?iji je puni izvetaj obuhva?en u Into the Fringe, je sa svoje strane iskusio seksualni scenario sa bi?em, koje je izgledalo kao enski hibridni vanzemaljac, kada je bio u ranom tinejderskom uzrastu. Znala sam da su ovakvi doga?aji realni u pogledu senzacija i kasnijih efekata i da razumevanje ovakvih scenarija baca vano svetlo na sveobuhvatan program abdukcija.

Objasnila sam ova dva svoja interesa, kada sam odgovorila na Polino pismo i ona se sloila da podeli sa mnom svoje informacije kao deo mog istraivanja. Preko pisama, telefonskih razgovora i diskusija preko traka sam saznala mnogo o Poli i stvarima koje su ona i njena deca doivljavala. Visoka, privla?na i atraktivna ena u srednjim ?etrdesetim godinama, Polino poreklo je bilo evropsko, prvobitno keltsko, skandinavsko. Ona je izuzetan umetnik, ali ve?inu vremena je, da bi izdravala svoju porodicu, obavljala fizi?ke poslove. Poli je ro?ena 1946. u Nju Dersiju i odrasla na jugo-istoku. Sada je kao udovica ivela u Adirondaksu.

Pored razli?itih vi?enja NLO-a, kojima su prisustvovali u toj oblasti, uskoro je postalo jasno da i njen sin ima aktuelne susrete sa vanzemaljcima. U njegovoj komunikaciji preko traka, preko crtea i pri?a Poli, koje je ona podelila sa mnom, Sem je pokazao neobi?nu zrelost i neobi?ne uvide za jednog jedanaestogodinjeg de?aka.

Sve to su mi ispri?ali je dolazilo isklju?ivo iz svesnih se?anja koja su bila veoma nekompletna. Poli je neka od svojih iskustava uvrstila u kategoriju ivih snova, odgovor koji se dobija od velikog broja rtava abdukcije. Izjava nisam imala pretenzija prema njima je zna?ilo da nije bila u stanju da objektivno verifikuje te doga?aje kao deo uobi?ajene realnosti. Neki od njih su sli?ni scenariju virtuelne realnosti o kome je bilo re?i ranije, neki po svemu sude?i predstavljaju nadiranje se?anja na konkretne doga?aje. Bez obziran na to, za Poli su to bili doivljeni doga?aji i ?ak i kada su se odvijali na mentalnom ili psihi?kom nivou, ipak su imali snaan privid realnosti. Priroda te realnosti je ?esto bila neizvesna, me?utim, bilo je nekih iskustava koje je ozna?ila kao realna, jer im je prisustvovalo vie svedoka ili jer ih je precipirala dok je bila u svesnom stanju uma.

Po?elo je veoma rano u detinjstvu. Imla sam ?etiri godine ispri?ala mi je kada sam videla mravo bi?e, ?ija se silueta pojavljuje naspram prozora. Bila je no?, ali je snano svetlo, moda narandastog odsjaja, prodiralo sa druge strane prozora. Soba je bila mra?na sa izuzetkom osvetljenja sa spoljne strane zasen?enog prozora. Bi?e se okrenulo i uputilo ka meni. Po?ela sam da odmahujem glavom i ponavljam ne, ne i tu se se?anje prekida. Rekla sam sebi da ako se se?anje vrati, oti?i ?u iza te ta?ke i saznati ta se dogodilo, ali to se nikada nije desilo.

To je bilo doba, sigurno ne slu?ajno, kada se po?ele da se javljalju seksualne fantazije uz nepoznate instrumente koji se koriste na njoj. Uz to je dodala: Otprilike u uzrastu od ?etiri godine imala sam ose?aj da je neto stavljeno iza mog levog uha.

Slede?i doga?aj u vezi sa vanzemaljskim aktivnostima dogodio se u dobu od ?etrnaest godina. Nagla opsesija za razumevanjem rada univerzuma. Objasnila je: Bilo je kao da sam se probudila u smilsu kosmi?ke misije i apokalipti?ke vrste ose?aja za ljudsku sudbinu. Ose?ala sam da moram da shvatim univerzum. To je postalo stalna, skrivena tenja koja se odrala do danas. Upore?uju?i ove izvetaje sa izvetajima drugih rtava otmica, od kojih ?e neki biti predstavljeni ovde, interesantno je da je povezivala taj posao i zadatak na Zemlji sa Armagedonom.

Slede?i doga?aj se odigrao u njenim kasnim dvadesetim godinama. U to vreme je ivela na razli?itim lokacijama. Pored brvnare u Blue Ridge Mountains rekla je - ispred ulaza se odjednom za?ula veoma glasna buka, kao bat nogu nekoliko ljudi u vojni?kim ?izmama, a da nije bilo nikakvih zvukova prilaska. Videli smo nejasne siluete, koje smo povezali uz tu buku. Ali ne se?am se da je prestala. Se?am se da smo otili da spavamo u sred tog metea, to je, naravno, bilo potpuno besmisleno. Kada smo se slede?eg jutra probudili i setili buke i nejasnih figura, izali smo da potraimo otiske nogu, ali nismo pronali nita.

Me?utim, po?etkom 1987. Poli je stekla svesni uvid u postojanje ovih misterioznih uljeza. Leala je bolesna u krevetu i imala sam dva posetioca u spava?oj sobi, obu?ena u crna slubena odela. Imali su kose, uarene, limun-ute o?i bez zenica, samo kao svetla. Ove figure u crnim slubenim odelima su bile oko ?etiri stope visoke. Bili su identi?ni, sa tom razlikom da je jedan bio neto svetliji, sive boje uglja umesto crn. Dok su se kretali izvodili su potpuno simultane pokrete. Kliznuli su kroz kutiju za igra?ke mog sina, donji delovi ode?e su bukvalno proli kroz nju.

Poli je naglasila da se taj doga?aj odigrao pre nego to je videla korice COMMUNION Vitlija Stribera ili bilo koju drugu tipi?nu predstavu vanzemaljskih Sivih (gray-sa).

Neko me je upitao da li sam upitala figure ta ele. Moj odgovor je bio NE! Nisam elela da im pruim bilo kakav prilaz! Imala sam ose?aj da su doli da me zauvek odvedu i uloila sam svu svoju energiju da im se oduprem.

Krajem 1987. je zapo?ela serija neobi?nih doga?aja. ?itava stvar je zapo?ela snom objasnila je Poli Sanjala sam kako letim iznad Atlantika u pravcu Mediterana. Beli avion sa crvenim oznakama oblika sli?nom malom Konkordu mi se pribliavao iz suprotnog pravca, sa istoka.

Kratko posle tog sna nastavila je Poli primetila sam da u glavi vodim konverzaciju na francuskom. To se doga?alo otpilike u 4 popodne. Moj sagovornik se identifikovao kao profesor na ruskom univerzitetu. Imala sam ose?aj da se nalazim blizu Kijeva. Tokom no?i on bi slao psihi?ke poruke u pravcu Zapada u pokuaju da obznani situaciju sa psihi?kim ratom za koji je tvrdio da se odvija izme?u politi?kih sila irom sveta i pokuajem da pomogne uspostavljanju mira izme?u SSSR-a i Zapada.

Se?am se jedne stvari koju sam mu rekla, maintenant c'est la guerre (sada je rat), maintenant c'est la guerre, a on je naglasio maintenant (sada), rekavi mi da je psihi?ki rat sada usmeren tako da izvri uticaj na ljude na visokim poloajima i druge koji bi mogli sluiti namerama izvrilaca moda mra?nim tipovima koji ipak mogu da izvre uticaj na doga?aje i javno mnenje.

Njen poslednji kontakt sa Ivekom je bio 1987. godine kada je kroz snenu oluju vozila svog sina u drug grad. U potpunosti se koncentrisala na vonju pod tekim uslovima i zapanjila se kada je po?ela konverzacija na francuskom.

Ivek je rekao da eli da mu se pridruim u molitvi za mir u svetu. Pokuala sam da se molim na francuskom, ali je to bila potpuna katastrofa. Ne se?am se ?ija je to ideja bila, ali po?ela sam molitvu na latinskom i to je ilo mnogo bolje. Izgovarala sam misu na latinskom, videvi pri tome jasno i voze?i spretno kroz snenu oluju, ali je istovremeno po?ela da vidi, u vidu neke vrste paralelene vizije, unutranjost (verovatno ruske pravoslavne) katedrale. Tu je bio svetenik u tamno crvenoj odori sa nekom vrstom visokog, smenog eira. Unutranjost nije bila ukraena, ali je tavanica bila visoka i bilo je dosta skupocenog, poliranog drveta. Tu je bio meoviti, muki i enski hor.

elela bih da sam mogla da snimim ono to mi je u glavi. Hor je pevao najlepu mogu?u misu koju sam ikada ?ula. Mogla sam jasno da razaberem da je to bilo neto u osmodelnoj harmoniji. Sve je bilo na latinskom i sasvim sigurno nijedna od misa koju sam do tada ?ula. Trajala je dugo, tokom ?itavog putovanja. To je bio poslednji put da sam imala kontakt sa Ivekom. Imala sam utisak da smo zavrili sve to smo mogli da uradimo zajedno.

Ova dva doga?aja 1987, poseta dva bi?a u slubenim crnim odelima i telepatska konverzacija sa Ivekom, ozna?ili su po?etak doga?aja u njenoj porodici, za koje ?e se ispostaviti da se odnose na ?esta vi?enja NLO-a i aktivnosti sa vanzemaljcima. ?inilo se da su bili usmereni na Poli i njeno najmla?e dete, Sema.

Nekoliko meseci posle poslednje komunikacije sa Ivekom, Sem je imao susret sli?an Polinom iskustvu sa dva bi?a obu?ena u crno. U uzrastu od est godina video je crne figure kako lete po sobi. Iako su bili sli?ni stvorenjima koje je videla Poli, Sem je opisao ove kreature kao sli?ne dimu, sa crvenim o?ima. Rekli su mu: Po?i sa nama, pove?emo te na bolje mesto.

Me?utim, Sem nije bio uveren u njihove dobre namere i, iako je imao samo et godina, odbio je njihovu ponudu. Nikako odgovorio je nikuda ja ne idem sa vama, momci.

Posle ovog incidenta i on i Poli su imali brojna iskustva koja su uklju?ivala vi?enje NLO-a, vi?enih naj?e?e sa oblinjeg brda, i seriju doga?aja sa budnim snovima koji su ukazivali na susrete sa vanzemaljcima.

Videli smo mnogo NLO-a sa raznobojnim svetlima koja su ih okruivala ili iz kojih se pucalo. rekla je, izvetavaju?i da je ?esto vi?ala belo centralno svetlo, koje isputa kratke ute, crvene i plave zrake.

To je tako?e bio po?etak iskustava koje je Polina porodica povezala sa patuljcima. Ta stvorenja rekla je su proizvodila veoma glasnu ciku tokom no?i koja je bila izuzetno zastrauju?a za njenu drugu decu koja su tako?e prisustovala nekim od tih aktivnosti tokom najintenzivnijeg perioda 1989. i 1990.

Negde u to vreme Polina porodica je imala iskustva sa druga?ijom vrstom stvorenja. Oni su ga opisali kao ljapkavo, kako prolazi kroz ?vrste predmeta kao da su voda. Iako nije bilo jasne konfrontacije sa tim stvorenjem, Poli je ose?ala da je to reptil, veliki i glasan, koji proizvodi glasne zvuke, kao veoma veliko dvonono stvorenje koje klopara kroz umu u veoma vlanoj oblasti. Nije bilo zvukova dolaska i odlaska koji bi prethodili ovom zvuku. rekla je ali je postojao jasan ose?aj da nam se izaziva? te buke pribliava. To se dogodilo u no?i sa intenzivnom NLO-aktivno?u.

Poli, Sem i drugi iz njihove porodice su ?esto vi?ali NLO-e, ne samo sa brda, ve? i iz drugih delova te oblasti. Na primer, Sem je u junu 1993. video tri NLO-a kako krue nebom, dok je putovao kolima sa jednim porodi?nim prijateljem. Sem je video tri sjajna NLO-a saoptila je Poli sjajna svetla kako se naglo pojavljuju visoko iznad i malo ispred njih. Brzim manevrom je promenio kurs na dole i nestao isto tako naglo kako se i pojavio. Drugi se pojavio iznenada, bez postepenog pribliavanja, sa leve strane, tamo gde je prvi nestao, zatim je pod velikim uglom uzleteo na desno i nestao. Nedugo posle toga, kada je automobil skrenuo u drugu ulicu, Sem je video i tre?a svetla kako se iznenada pojavljuju. Preletela su kratku razdaljinu i nestala sa vidika.

Posle nekoliko nedelja Sem je imao novo iskustvo vi?enja NLO-a, ovaj put tri NLO-a odjednom. I slede?eg meseca, posle impresivnog vi?enja NLO-a, Sem mi je sam pisao o onome to je video 19. avgusta. Prola no? je bila uasna zbog NLO-a. teko je po?eo njegov izvetaj Video sam jedan u obliku trougla koji je dugo proizvodio ite?i zvuk. Izgledao je sli?an trouglu koji je vi?en u Belgiji 1988. ili 1989. Videli smo ga na TV-u. Onaj koji sam ja video je leteo nisko Prvo sam za?uo ite?i zvuk.

Slede?e impresivno vi?enje se odigralo 30. avgusta u istoj oblasti kao i prethodno. Sem je rekao da je to bio oblik velikog dijamanta ili trougla sa trep?u?im svetlima. Izgledalo je kao da leti veoma visoko rekao je ali sam uprkos tome mogao dobro da ga vidim. Video sam ?vrstu materiju unutar svetlosne putanje kada je NLO u luku preleteo preko neba.

Susreti sa vanzemaljcima su se nastavili, naj?e?e u vidu se?anja ujutru koja su bila sli?na snovima a ipak realna. Sem mi je ispri?ao san o abdukciji koji je za njega bio zastrauju?i. - pisala je Poli u decembru 1992. a to je neobi?no za njega, jer on je jedino od moje dece koje ih izgleda trai i kome ?ak i nedostaju. To je uklju?ivalo i neka interesantna odstupanja od uobi?ajenih izvetaja o NLO-ima, kao bilo je gravitacije, nisam lebdeo. Rekao je da je unutranjost bila veli?ine deset sa deset stopa, zaobljena sa spoljne strane, ali je ose?ao da u unutranjosti ima uglova. Govorio je o okretanju i prevrtanju, koje ga je bacalo okolo. Tako?e se se?ao da je tokom izvesnog vremena mogao da gleda kroz prozor i da je video zvezde. Rekao je da je to bio blagoslov, bukvalno, to je mogao da gleda napolje.

Sem je tako?e rekao da mu se ?ini da je u jednom trenutku imao kontakt sa loim vanzemaljcima, koji su crveni, nisu sivi, identifikuju?i one kojih se ina?e se?ao kao Sivih, vrsta o kojoj izvetavaju mnogi oteti. Ipak, u jo ve?oj meri uznemiravaju?i za Sema je bio san, koji je ispri?ao Poli 03. marta 1993.

Sem me je odveo na stranu pisala je Poli da mi ispri?a o snu koji je imao prethodne no?i. Rekao je: Mogu li da govorim sa tobom privatno? Ovo je li?no. Delimi?no se se?ao tog sna ili je sam san bio fragmentaran. Zajedno sa jo nekim ljudima pribliavao se ulazu u NLO. Ulaz kroz koji je proao ga je odveo do mesta koje je bilo sasvim belo, ali uz to je Sem dao slede?i komentar: Znate da nau?nici kau da su psi slepi za nae boje? Ose?am kao da smo mi slepi za njihove (vanzemaljske) boje i da nije zaista sve bilo belo. Ispri?ao je da je stajao u redu sa drugim ljudima i da je osoba ispred njega bila starija od njega. Taj mladi ?ovek je iao prema letelici i stigao do duge, bele cevi. Stavio je penis u cev. Posle kratkog vremena ga je odjednom izvadio i otiao drugim putem nego to je doao. Sem je bio slede?i. U?inio je istu stvar sa tom cevi kao i ?ovek ispred njega, ali njegovo se?anje se na tom mestu prekinulo. Ose?ao je da je to imalo neke veze sa time da vanzemaljci ele spermu. Rekao je da nije bilo nikakvog zvuka i da nije video vanzemaljce. Nastavio je da trai potvrdu od mene: To je bio samo san, zar ne, mama?

Nije ?itao knjige za odrasle i ja mu nikada nisam pominjala seksualno nametanje. ?inilo se da su upravo tokom poslednje godine ta iskustva postala manje prihvatljiva za njega. Na po?etku, od sve moje dece ?inilo se da upravo on ose?a potrebu i elju za njima. To nije sasvim prolo, ali su sigurno uvedeni neki nasilni elementi. Do ?avola, Karla, neto je seksualno uznemiravalo mog jedanaestogodinjeg sina!

Poto je razmislila o situaciji, Poli je dala slede?i komentar: Mislim da cilj nije sakupljanje sperme, ve? kontrola. ta ja?e uti?e na dubine ljudske psihe od aktivnosti vezanih za seksualnost? To je moda neprijatna ?injenica, ali seksualni identitet je najdublji, najprimitivniji i najmo?niji koncept identiteta koji ljudsko bi?e poseduje. Nasilje nad seksualnim identitetom u situaciji u kojoj je ljudsko bi?e dovedeno do toga da se oseti potpuno bespomo?nim i stekli ste sredstvo kontrole, kakva se verovatno ne moe posti?i ni na jedan drugi na?in.

Kao i Poli, bila sam zabrinuta zbog Semove uznemirenosti povodom ovog scenarija i njegovih mogu?ih implikacija. Privukla me je tako?e i njegova izjava da nije video vanzemaljce tokom tog iskustva. Kasnije, tokom konverzacije preko snimaka, koje su mi on i Poli poslali, Sem je izneo svoje razmiljanja o ovome: U NLO-snovima rekao je poto sam u?inio ono to su me naveli da u?inim, nisu mi dopustili da ih vidim. To je kao da su u?inili da poelim da to u?inim, iako to nisam eleo. Video sam ih moda maskirane kao ljude ili su me ljudi hipnotisali. Nisam siguran da su to ljudi.

Poli je tako?e imala brojna iskutva sa abdukcijama ili NLO-snovima koje je doivela kao ekstremno realne i koji su ponekad uklju?ivali stvorenja koja su izgledala kao ljudi. Mnogi od detalja, koji ?u biti opisani u nastavku, su zapanjuju?i sli?ni slu?ajevima koje sam istraivala i o kojima su drugi istraiva?i i oteti neprestano izvetavali. Ponekad je pronalazila tipi?na belege na svom telu, iako se nije se?ala kako ih je stekla, uklju?uju?i i modrice tipa IV na laktu i modrice trougaonog oblika na nadlaktici.

Polini snovi o abdukcijama su postali toliko u?estali i toliko realisti?ni da je 1991. po?ela da vodi dnevnik o snovima i tadanjim vi?enjima NLO-a iz koga su preuzeti naredni izvodi.

31. avgust 1991. Bila sam sa grupom ljudi u svetloj, obojenoj sobi i vanzemaljci su nad nama vrili testiranja na AIDS. Kod mene su prona?eni neki tragovi ali mi re re?eno da me to ne?e ubiti niti mi ozbiljnije nakoditi. I drugi su ih imali mnogi od nas su bili u istoj situaciji. Mislim da je komunikacija bila telepatska.

Stvar koja je bila karakteristi?na za moje NLO-snove je bio intenzivan ose?aj Hej, pa ovo je realno, ovo se stvarno doga?a. Tipi?no je da iza?em iz ku?e i vidim NLO ili vie NLO-a na nebu. Oni sle?u ili krue iznad mene. Ovaj put je bilo druga?ije, jer sam u trenutku, kada je nastupio ose?aj vrtoglavice zbog spiralnog uspinjanja (opisan tokom prethodnog doga?aja), bila svesna da se nalazim u svom krevetu i da sam povu?ena i usisana u NLO. Mislim da je moj um bio isisan iz mog tela.

Pitaju?i se o realnosti svog sna o AIDS-u, Poli je napomenula da je tokom deset godina imala dijagnozu lupus erythematosis, bolest imunolokog sistema.

19. oktobar 1991. Se?am se sna od pre nedelju dana koji je uklju?ivao vanzemaljce. Bila sam u letelici sa njima. Se?am se leta pre nego to smo sleteli. Na brodu su bili i drugi ljudi. Neki od nas su krenuli u prednji deo i na niem delu donje strane nije bilo prepreke, nikakvo staklo, ali je postojalo neto debelo, iako sasvim prozirno. Mogli smo da vidimo selo kako se prostire ispod nas. Bio je dan. Predeo ispod je bio uglavnom ravan, moda nekoliko niskih brda sa nae leve strane iza sela. Sleteli smo i se?am se da smo ja i ostali izali iz letelice sa vanzemaljcima, ?iji je oblik podse?ao na veoma pojednostavljenu ljudsku formu bez ikakvih mii?a. Mislim da su na sebi imali odela koja si prijanjala uz telo. Nisu imali kose. Se?am se nekakve maske koja je imala av u visini u kojoj bi trebalo da se nalaze ui, ali to je nejasno se?anje. Bili su prili?no visoki.

23. oktobar 1991. Sanjala sam kako drim bebu koja je trebalo da bude izle?ena. Bio je u sobi na kraju zgrade koja je podse?ala na bolnicu. Bebini roditelji nisu bili tu. Mislim da se tokom ovog sna mnogo toga dogodilo u toj bolnici. I dalje mentalno mogu da vidim bebino lice. Bio je plav, sa plavim o?ima i mogao je da se odri u uspravnom stanju dok ga nosite. O?i su mu bile ukrtene i dok sam ga drala, ?inilo se da se to popravlja. Kada sam ga uzela drugi put, bio je dovoljno snaan da sam mogla da ga oslonim o bedro.

Zatim, kada je hteo kod sestre, javila mi se zaista neobi?na misao, kao da sam se odvojila od sna, kao da stojim sa strane i posmatram san. ta ako on u stvari nije beba? ta ako je on u stvari pokvarenjak malog rasta? Naglaavam taj deo jer on ukazuje na svest, da bismo mogli biti u kontaktu sa ne?im manje ljudskim i manje nevinim nego to izgleda.

26. oktobar 1991. Na meni se vrila neka vrsta medicinskog ispitivanja tokom koga je moja glava bila predmet panje. Oko mene su se nalazili lekari. Pre nego to je panja usmerena na moju glavu, se?am se da sam sedela neto na mom stomaku je izazivalo bol. Sedela sam na ne?em ravnom i na neki na?in su postizali da se kre?em veoma brzo. Plaila sam se da ?u skliznuti preko ivice i nekako o?ekivala da ih to zabrine, me?utim nije izgledalo kao da brinu. Se?am se da sam ustala i rekla da tako bolje diem. Trebalo je da mi unutar glave stave predmete nalik igli i se?am se da sam u snu pomislila: Kada vanzemaljci to urade, ne ose?a se bol, samo pritisak. Po?ela sam da izgovaram iznova i iznova: Ja sam u spoljnjem svemiru, ja sam u spoljnjem svemiru., a oni su stavili predmete sli?ne igli. Mogla sam da razaberem zvuk koji su ti predmeti proizvodili dok su ulazili i ose?ala pritisak ali ne bol.

Slede?a stvar koje se se?am je bila kao da letim sa zapada na istok. Pribliavala sam se raskr?u sa ?etiri ugla na Zemlji. Ose?ala sam da je to zapadno od (brda na kome je njena porodica doivela ve?inu vi?enja NLO-a). Bilo je kao da su me nekako spustili na tu raskrsnicu i slede?a stvar koje se se?am je da sam naglo otvorila o?i i nala se u svojoj sobi. Ose?aj koji je pobu?ivao san je bio mnogo druga?iji nego kod obi?nih snova, kao da je to iskustvo bilo mnogo realnije. (Postalo je jo realisti?nije, kada je Poli u leto 1993. tokom vonje naila upravo na tu na raskrsnicu. To je bila udaljena, nenaseljena oblast zapadno od brda.).

17. novembar 1991. Istinsko vi?enje, ne san. Vra?aju?i se no?u sa planine koja lei isto?no od nas, videla sam udaljeni NLO. Menjao je boje od crvene u belu i ponovo u crvenu. To nije bio avion, jer se brzo kretao u svim pravcima.

21. decembar 1991. Sanjala sam da vidim NLO i da sam oteta. Bila sam sa nekim mladim ?ovekom na putu na padini brda. ?ini mi se da je bilo dosta zimzelenog drve?a i otvoreno polje u podnoju... Spustili smo se otprilike do sredine polja i gledali na gore ka brdu. Uskoro se pojavio NLO, postaju?i sve ve?i kako nam se pribliavao. Polako se sputao prema polju u sleteo blizu nas. Moja leva ruka je bila provu?ena ispod desne ruke mla?eg mukarca. Se?am se da sam pomislila: To je to, kao da je sada zaista blizu. Kada su se spustili blizu nas, rekla sam: Dakle, idemo. Tri stvorenja su izala iz NLO-a. Izgledali su kao ljudi, obu?eni u crno ili veoma tamno, mukarci i, za?u?uju?e, vii od nas. Verujem da su nas podigli i poneli u letelicu, ali ose?aj nije bio zaista neprijateljski. Ta trojica su bila gotovo identi?na. Bilo je kao da imaju jedan mozak.

30. januar. 1992. Imala sam jasan i detaljan san o vi?enju NLO-a. Bio je dan i gledala sam prema istoku. Videla sam NLO koji je bio beo i bledo plav nasrpam plavog neba. Lebdeo je dugo vremena na jednom mestu dok smo ga ja i ostali posmatrali. Se?am se da sam gledala kroz otvore na boku ili prozore. Tamo se odvijala scena, tokom koje su bi?a sa NLO-a bila me?u nama i odvodila one koji su voleli rat i agresivno, militaristi?ko dranje i akcije. Odveli su i jedanaestoro dece. Nisam bila me?u odvedenima. Otili smo i znali da ?e oni militaristi?ki orijentisani patiti ali se nisam ose?ala posebno loe zbog njih. ?ini mi se da je veliki broj vanzemaljaca bio visok i sli?an ljudima, ali je bilo i drugih vrsta, sli?nih Sivima, samo nekako svetlijih. Neki su imali velike o?i.

28. februar 1992. VE?INOM NLO-SAN doivela sam ga kao veoma realan. Stajala sam sa drugim osobama ili ljudima mogu?e je da sam pre toga bila u kolima i vozila. Videla sam ih (NLO-e) kako skre?u na levo. ?ini mi se da smo jedan videli veoma jasno, dok su druga dva bila udaljena. Gore je bilo i aviona, izgleda vojnih aviona. Se?am se da sam pomislila To je bilo tako realisti?no. Mahali smo da privu?emo panju i najblii je po?eo da nam se pribliava. Mislila sam: Oni ?e nas odvesti; kako ?u se nositi sa time? A onda, kao da se atmosfera u mom umu promenila. Odjednom sam bila u stanju uma, u kome sam mogla da upravljam time, ne da doivim neku vrstu oka od straha zbog apsolutne neobi?nosti svega toga.

NLO je bio sive boje, ne sasvim osvetljen i neki vanzemaljci su nam se pribliili, tako?e sivi. Nije bilo onih ljudskog oblika. Mislim da ih je bilo tri, ali sam se ja najvie fokusirala na jednog od njih, ili zbog toga to je njegovo dranje bilo nagnuto napred, tako da je glava bila uo?ljivija nego njegovi ostali delovi, ili sam ja jednostavno uo?avala glavu vie od ostalih delova. Rekla sam neto o ishodu toga to ?emo po?i sa njima, ali u mom izmenjenom stanju uma ose?ala sam da to mogu da uradim, znaju?i ipak da ?u biti podlona njihovom uticaju u letelici. Bilo je kao da tto znam, ali u mom izmenjenom stanju, nisam mogla da se vratim to je bilo kao da to prihvatam. Ne se?am se ni?ega posle toga. Mislim da sam ose?ala izvesnu odgovornost, kao da sam uplela te ljude koji su bili sa mnom u to i da to nije dobro za njih. Poto sam se probudila, nos mi je krvario, ali verujem da je to bilo zbog prehlade.

23. jun 1992. (Stvarni doga?aj koji je prethodio snu) Moj sin Sem i ja smo u 22:30 odlu?ili da se popnemo na brdo, jer se odande video sjaj, za koji smo smatrali da bi mogao poticati od sunca, budu?i da je to bio jedan od najduih dana u tom severnom delu zemlje. Popevi se na brdo, osetili smo intenzivan mir. Iako je tamo ?esto vetrovito, sada je sve bilo veoma, veoma tiho. Bilo je nekoliko svitaca. Tada sam sa mesta na kome smo sedeli videla sjajan bljesak svetla u travi kraj puta. Rekla sam Semu: Jo uvek se nita ne doga?a, ali ose?am da ?e se neto desiti ako ovde ostanemo due. Ose?ala sam da ?emo, ako budemo nastavili da tu sedimo, fokusiranih umova, do?i u interakciju sa nekom energijom i da ?e se neto dogoditi. Ose?ala sam da je ve? po?elo da se doga?a, ali da to jo uvek moemo da prekinemo i odemo.

Vratili su se ku?i i te no?i je Poli imala NLO-san. Hodala sam ili se kretala na neki drugi na?in du nekog puta po no?i. opisala je Prvo sam videla svetla, zatim okrugle NLO-e, neto ve?e od zvezda, ali ne tako sjajne kao zvezde. Pomislila sam: Hej! Pa ja ih zaista vidim! Tada sam pogledala na gore. Jedan od njih se sputao, pribliavaju?i se. Mogla sam jasno da vidim okrugli donji deo, sli?an otvoru. Rekla sam pomalo uplaena: U redu, uzmite me.

U tom trenutku sam osetila kako se uspinjem, ose?aj koji ne mogu adekvatno da opiem. Ose?ala sam kao da me je usisala neka sila, vrtoglava, zaslepljuju?a, nadmo?na sila. Dok se to doga?alo, intenzivno sam ose?ala da je to iskustvo apsolutno realno, dok se u ve?ini snova ne doga?a da donosim sudove o realnosti bilo ?ega. Ose?ala sam neku vrstu straha, bila sam potpuno zahva?ena njime (bukvalno i figurativno), bila sam svesna tog ose?aja i mislila: Sada sam u tome, gde god da idem, to nije pod mojom kontrolom. Nisam mogla da vidim mnogo toga, ali sam imala taj neverovatan ose?aj da me neto podie sve vie i vie, kao da odnosi moj um.

Posle uzdizanja postala sam svesna da se nalazim na veoma belom mestu, ali to nije bila standardna zaobljena bela prostorija iz mnogih NLO-izvetaja. Izgledala je okre?ena u belo i se?am se ugla koji tako?e nije bio tipi?an i neke vrste crnog ili tamnog predmeta. Bilo je kao da vidim samo mali deo tog prostora.

Slede?a stvar koje se se?am je da se nalazim u nekoj vrsti letelice iza pilota, koji sedi na levoj strani, i da mi panju privla?i njegova glava. Nije imao kose, izgleda da je oblik lobanje bio sli?an naem a koa je bila bela kao kre?. Okrenuo se prema meni i ?inilo se kao da ima neku vrstu klovnovske maske, iako nije izgledao kao nai uobi?ajeni klovnovi. Maska je imala neto narandaste boje i ina?e bila bela kao plastika. Od strane tog pilota sam ose?ala neku vrstu suzdrane ljubaznosti, ne istinske zlonamernosti, ali tako?e nita to bi se moglo nazvati emocijom.

Imam neka se?anja u vezi sa dolaskom u neku bazu ili sletanjem dok sam bila u toj letelici. Bilo je svetlo, kao dnevno svetlo (pri ?emu sam oteta tokom no?i). Mogla sam da vidim gra?evinu, mislim da je imala ravan krov i spoljna vrata sa moje desne strane. Tako?e se neodre?eno se?am da sam u jednom trenutku poelela da vidim jasnije i da vidim ta oni rade, tako da sam to i bila u stanju, stvari su dobile bolji fokus. Kraj spoljnih vrata je bilo cve?a i bunova i dece, ljudske dece, koja su se igrala.

Pilot je i dalje bio sa mnom kada sam se nala unutar zgrade. Rekao je da nas nazivaju kratki i zaobljeni i pokazao mi modele ljudi visoke izme?u tri i ?etiri stopa. Ti modeli su izgledali kao da su na?injeni od tvrde plastike ili ne?eg sli?nog i imali su na sebi belu i narandastu boju. Napomenula sam pilotu da sam ta?no te visine (57). Model je bio neto sitnije gra?e nego ljudski mukarac, moda laki od mene, iako imam sitne kosti. Nekolicina drugih vanzemaljaca je tako?e bila tu.

U toj gra?evini je bilo nekoliko ljudske dece. Sada, kada razmislim o tome u budnom stanju svesti, pomiljam da su nas moda nazivali kratki i zaobljeni zato to su imali toliko mnogo nae dece. Kada su zdrava, naa deca su punija od njih. Izgledali su sitni i laki, ali o tome ne mogu pouzdano da donesem sud, jer su bili odeveni. Ne se?am se ta?no njihove ode?e. Mislim da su to bila neka padobranska odela svetle boje.

Bila sam svesna da nisam jedina odrasla ljudska jedinka tamo, ali je bilo vie ljudske dece nego odraslih. Pored mene je bio plavokosi de?ak od oko tri godine. Podigla sam ga i drala i zaista je izgledalo da mu se to dopada. Onda sam upitala: Gde ti je mama? On je gledao tuno i nije rekao nita. Imala sam snaan ose?aj da pilot, koji je stajao sa moje leve strane, i ostali njegove vrste ne odobravaju moje postavljanje pitanja. Onda sam uo?ila devoj?icu, tako?e plavokosu. Iz nekog razloga sam pomislila da ima oko jedanaest godina, iako je njena gra?a vie odgovarala devetogodinjoj devoj?ici. Upitala sam je da li je sestra ovog de?aka i ona je rekla ne. Pomislila sam da nemaju ro?aka kraj sebe. Devoj?ica je tako?e izgledala tuno i se?am se svog razmiljanja, da sam zahvalna to oni nisu odveli moju decu od mene, ali me je bilo ao ove dece i mnoge druge.

Sa moje desne strane se nalazio zasvo?eni prozor. Sa druge strane prozora je bilo malo igralite. Tamnokosa ena je brinula o grupi ljudske dece. Pomislila sam da ni sa jednim od njih nije bila u rodu, osim to su svi bili ljudi. Nisam videla ostale odrasle za koje sam ose?ala da se tako?e nalaze tu.

Se?am se da sam na neki na?in bila vra?ena, ali se ne se?am nijednog detalja. Mislim da je doivljaj sa pilotom u letelici na neki na?in montiran zbog uticaja na moj sistem verovanja, ali intenzivan ose?aj podizanja je izgledao nekako neophodan i realan.

24. januar 1993. Tri no?i za redom sam sanjala snove koji su uklju?ivali NLO-e, letelice i entitete. Slede?e no?i sam pri budnoj svesti videla NLO-aktivnost na nebu, tri blistave, vatrene kugle neto ve?e od koarkake lopte.

U no?i na 27. jun 1993 pisala je sanjala sam san koji je uklju?ivao ive, vizuelne utiske o vanzemaljcima i snano svetlo koje je izgledalo veoma realno. Vanzemaljci nisu izgledali onako kako bi ih prikazala kada biste rekli: Nacrtaj tipi?nog vanzemaljca. Karakteristike su bile istaknute obrve, naglaene modane vijuge ili bore na ?elu i oko o?iju, o?i uvu?ene duboko ispod obrva i siva ili sivo-zelena boja koe. Bili su srazmerno visoki i tanki. Bilo ih je najmanje tri i prili?no sam sigurna da su stajali blie jedan drugom nego to sam nacrtala. Nisam sigurna u svoj crte nosa i usta, ali su i usta i nos bili zastupljeni. Tako?e nisam sigurna povodom donjeg dela tela.

Se?am se da sam bila potpuno fascinirana naborima na ?elu i oko njihovih crnih o?iju, ali nisam gledala direktno u te o?i. Tako?e teksturom njihove ilave koe, koja je izgledala kao veta?ki obra?ena guma. Se?am se da sam stajala veoma blizu onome koji se nalazi sa vae leve strane (na crteu), toliko blizu da je moje lice bilo tik uz to lice i da sam gledala bore. Zatim se se?am da sam stajala dalje od njih i posmatrala tu grupu kako stoji zajedno, ali ne znam ta se dogodilo prvo.

Mislim da su ta dva fragementa sa detaljnijim utiscima, kojih sam mogla da se setim posle bu?enja, predstavljala neku vrstu mentalne fotografije ta dve segmenta, neku vrstu suvenira, koji sam denela sa sobom, da, upravo kao da su pozirali za ta se?anja! To je razlog zato sam mogla toliko da se pribliim, a da ne budem progutana njihovim o?ima i zato su tako predusretljivo stajali u toj maloj grupi.

Poli i Sem su izvetavali o tim i drugim iskustvima skoro godinu dana i mnoga od njih su izgledala kao odrazi ili se?anja na potpuno realne doga?aje. U jednom trenutku, kada je osetila sigurnost u naem odnosu, bila je u stanju da iznese seksualna iskustva i da podeli bolne uspomene iz svog detinjstva.

Oblast moje psihe za koju smatram da je u najve?oj meri bila ote?ena njihovim ili nekim veoma ranim uticajem poverila se su bili moji seksualni koncepti. Otpilike sa ?etiri godine postala sam opsednuta sado-mazohisti?kom seksualnom imaginacijom. Deo tih slika je bila mala devoj?ica na ravnom stolu, koji je izgledao kao medicinski sto za ispitivanje, od metala, srebrnaste boje, malo svetliji nego srebro. Se?am se da sam danima bila opsednuta tim slikama i pokuavala da se odvojim od njih, rekavi da ta mala devoj?ica nisam ja, ali sam ipak istovremeno znala da jesam.

Nekada je tu bila jedna osoba koja je radila neke stvari toj maloj devoj?ici, nekada nekolicina. Obi?no je bilo posmatra?a. Imala sam ose?aj da su bile prisutne osobe i mukog i enskog pola. ene su povremeno obavljale proceduru ali su to mnogo ?e?e radili mukarci.

Procedura je uklju?ivala i maine, kao i sonde i igle. Obuhvatala je oblast genitalija, to tada nisam razumela, kao i rektum (debelo crevo). Tako?e se se?am igala na pupku i to danas dobija smisao, kada ?itam izvetaje odraslih ena o probijanju kroz pupak. Se?anje na te ljude, ako je ikada i bilo jasno, danas je potpuno nerazgovetno. Moja rana medicinska istorija nije uklju?ivala nita sli?no.

Jedna stvar koju sam radila i koja je mogla da predstavlja poziv za pomo? i pokuaj da razreim tu situaciju je bila crtanje tih doga?aja. Se?am se posebno pet ili est crtea sa malom devoj?icom na stolu i ljudima oko nje sa instrumentima. Pokazala sam mami ove crtee, ali se ne se?am njene reakcije, osim to mislim da me nije postidela.

Da sam bila zlostavljana od strane odraslih ?lanova porodice, ne verujem da bi se javljale slike sa stolom za ispitivanje, iglama i instrumentima, pogotovo u uzrastu od tri ili ?etiri godine. Verujem da su te slike morale do?i iz nekog spoljnog izvora, van moje imaginacije. Taj rani uticaj je obeleio moju seksualnost dinamikom sado-mazohizma. Mislim da je taj uticaj stvorio ose?aj rtve i u?inio da od svih seksualnih susreta o?ekujem ponienje od strane nekoga ko je dominantan.

U stvari, rekla je, uvek kada bi se nala u nekoj situaciji povezanoj sa seksualnom dominacijom, javljao se glas koji bi mi se obra?ao i govorio: Sve je kako i treba da bude. Sve je kako je planirano. Ali taj plan se nije pokazao dobrim za mene!

Vidljivi uticaji ovih iskustava na Poli i Sema su brojni. Sem izgleda veoma zrelo za svoje godine, ispoljava interesovanje za pitanja kosmi?ke prirode, uklju?uju?i reinkarnaciju i istoriju ljudske rase. Posle scenarija sa spermom po?eo je, kao i Poli, da ose?a neugodnost zbog ideje o uticaju vanzemaljaca na razvoj njegove sekusalnosti. Za Poli je tako?e seksualni aspekt ivota bio izmenjen tim doga?ajima. Ona sada izbegava seksualne veze u pokuaju da stekne kontrolu nad prinudom koja je uzrokovala mnoge probleme u prolosti.

Ona nema objanjenje za uticaj vanzemaljaca na ivot njene porodice, samo snaan ose?aj da taj uticaj traje veoma dugo. Ve?ina toga nije vidljiva. Uz to, ili kao dodatak NLO-doga?ajima, Poli je iskusila unutranju komunikaciju sa duhovima, iako nije mogla priblinije da ih identifikuje.

Njena iskustva uklju?uju dosta elemenata: vi?enja NLO-a, susrete sa entitetima, doga?aje u snu, fizi?ke posledice, spiritualna podu?avanja i ose?aj o nepoznatoj misiji koju treba da obavi. Poli i Sem su oboje osetili i pozitivno i negativno prisustvo, zajednitvo i strah, to im oteava uklapanje ovih iskustava u jedinstveni okvir i interpretaciju kao delovanje jedne grupe. Postavlja se i pitanje angaovanja ljudi, budu?i da su oboje izvestili o prisustvu humanoidnih bi?a koja dodue jo uvek nisu preciznije identifikovana.

Podaci sakupljeni iz izvetaja kakav je Polin pokazuju da je program abdukcija znatno kompleksniji u odnosu na bilo koje od dosadanjih objanjenja, kako u pogledu samih zbivanja, tako i njihovih uticaja na osobe koje su uklju?ene. Njihov uticaj na individualnom nivou je sigurno veoma uznemiruju?i i proizvodi duboke transformacije, ali on to postaje u jo ve?oj meri ako se razmotri ogroman broj ljudi koji su doiveli otmice. S obzirom na svoje razmere ovaj program mora obuhvatati mnogo vie od transformacije pojedinca. ?itavo drutvo po?inje da ose?a ove efekte i, sude?i po svedo?enjima Poli i ostalih ena u ovom projektu, ?ini se da ?e se ovi efekti poja?ati u vremenu koje dolazi.

stranica

4. dio - Liza

Izvetaji Pet i Poli sadre neke detalje koji ?e moda biti novi za ve?inu istraitelja fenomena abdukcija. Lizina iskustva su sa druge strane mnogo tipi?nija, budu?i da sadre mnoge elemente koji se ?esto ponavljaju iako je, kako bih elela da pokaem ovom knjigom, definicija tipi?ne abdukcije bolno neadekvatna.

Liza je tridesetpetogodinja ena, majka dvoje dece i tokom poslednjih petnaest godina ivi sa muem u Severnoj Alabami. Srednji rast i gusta, tamna kosa ukazuju na njeno italijansko i kotsko-irsko poreklo. Na osnovu svih spoljnjih pokazatelja, Lizin ivot je potpuno normalan. Njen mu ima dobar posao u tekoj industriji, dok Liza brine o ku?i i deci, bave?i se uobi?ajenim poslovima u porodici sa tinejderima, uiva u batovanstvu kao i u nekim napornijim spoljnim aktivnostima.

Srela sam Lizu i Nila kada sam u Floridi drala predavanje o vanzemaljskim abdukcijama. Nekoliko ?lanova lokalne NLO-grupe me je pozvali kod sebe ku?i na manje formalan i intimniji razgovor i kada sam opisala nekoliko manje poznatih doga?aja, o kojima su izvestili neki od otetih, Liza se odjednom veoma zainteresovala. Razgovarale smo privatno i rekla mi je da su joj neke stvari, koje sam pomenula, veoma poznate iz sopstvenog iskustva. Imala je neka svesna se?anja na susrete sa tipi?nim Sivima, kao i epizode sa vremenskim prekidima (missing-time), vi?enja NLO-a sa vie svedoka, neobjanjive belege na telu, telepatsku komunikaciju sa nevidljivim izvorima i mnogo snova neizvesne realnosti osim kada su drugi dokazi ukazivali na to da je u pitanju stvarni doga?aj.

Dok su detalji iz Lizinih viegodinjih iskustava sa vanzemaljcima sigurno veoma tipi?ni, vanzemaljska nametljivost je u njenom slu?aju mnogo intenzivnija i u?estalija nego u ve?ini takvih slu?ajeva. Podjednako intenzivne su bile i njene emocionalne reakcije na ove susrete i njena potreba da ih podeli.

Susreti sa drugim otetima su mi pomogli da se ne ose?am toliko izolovano napisala mi je kratko posle naeg susreta. ali je moja depresija i dalje jaka. Ne mogu da verujem da toliko ?esto imam interakciju sa njima. Ako nameravaju da me skrhaju, veoma su blizu uspeha. Se?anja u vidu fleeva nemaju nikakvog smisla, ili je moda upravo to i namera. Po?ela su da se javljaju i se?anja na situacije sa vojskom, moj telefon kr?i i poludi. Morzeova azbuka i zujanje u uhu me bukvalno izlu?uje ... Ne elim da me iko koristi za eksperimente ili reprodukciju, ali kako da ih zaustavim? Molim se dok se ponekad ne umorim od molitve. Zato Bog ne?e da pomogne? Uzgred, ne ose?am se posebnom niti izabranom, kako oni kau.

Moje istraivanje sa Lizom je po?elo postavljanjem pitanja o neobi?nim doga?ajima tokom detinjstva. Njeni odgovori su pokazali obrazac aktivnosti koji je sezao do prvih se?anja. Zvukovi kretanja kroz ku?u rekla je su se javljali jo dok sam bila mala. Senke (teko razaznatljive figure) su po?ele da se pojavljuju kasnije, od dvanaeste godine. Kao to sam rekla, oni su to radili (pojavljivali se) direktno ispred mene. Tako?e se setila epizoda sa vremenskim prekidima (missing time) iz detinjstva. Otila bih u umu posedovali smo dvadeset pet akera kada sam bila mala i kada bih se vratila, ve? bio je mrak.

Vremenski prekidi se jo uvek doga?aju. Doga?a se da pogledam na sat, okrenem se, pogledam ponovo i ponekad je sat kasnije, ponekad ?ak i ?etiri sata objasnila je a mogla bih da se zakunem da je prolo samo pet minuta. Uvid da je dolo do vremenskog prekida me ?ini dezorijentisanom. Teko je nastaviti, kada vam neto krade ivot a vi se toga ?ak i ne se?ate.

Sivi su se pojavili pre tri-?etiri godine nastavila je Pre toga nisam znala ta je uzrok ovim pojavama, ali senka koju sam ranije videla izgleda veoma sli?no.

Me?utim, 1980. Liza je tokom zastrauju?eg doga?aja videla neto to je bilo mnogo konkretnije od senke. Neko stvorenje se pojavilo ispred mene se?ala se u vreme moje trudo?e od nekoliko nedelja. Upravo smo otili u krevet i Nil je izgleda ve? zaspao kada se to bi?e pojavilo u dnu kreveta, u ?u?e?em poloaju, i mentalno mi govorilo da je dete koje nosim posebno i da ?e biti de?ak. Gotovo da sam se onesvestila. Prebacila sam pokriva? preko glave kada je stvorenje sko?ilo prema meni, kako mi se ?ini, i rekla: U Hristovo ime, nosi ga odavde! Ono je nestalo i ja sam ubrzo utomula u san. Bilo je oko tri stope visoko, tamne, grube koe. Ne se?am se ni?ega vie. Ispostavilo se da je dete zaista de?ak. Danas, u tinejderskom uzrastu pokazuje izuzetnu inteligenciju, sa IQ-om od preko 140, utvr?enim testom u dobu od sedam godina. Posle prou?avanja Lizinih ranih se?anja, zamolila sam je da ispuni preliminarni upitnik koji se fokusirao na broj doga?aja o kojima izvetava ve?ina otetih. Pregledan uporedni grafikon sa odgovorima svih osam ena je dat na strani 231. Me?utim, poto su Lizina iskustva tako tipi?na, mnogi njeni odgovori ?e se ovde detaljnije razmotriti, kao reprezentativni za izvetaje mnogih otetih.

Ona je ve? pomenula neke detalje neobi?no uznemiravanje telefonom, brujanje i zujanje u uhu a tu je i mnogo drugih pojedinosti, unutranjih i spoljanjih, koji su ?esto deo fenomena vanzemaljskih abdukcija.

Na primer, ?esto je vi?ala neobjanjivo svetlo, kako u ku?i, tako i na nebu. Liza ga je opisala kao veliko beli?asto-uto svetlo koje je treperilo i brzo se pomeralo tamo-amo. Tako?e je bila svedok velikim i malim loptama koje su bacale po ku?i crveno ili belo svetlo i plavim, narandastim i belim svetlima koja bi dolebdela kroz prozor. Nekoliko pasaa iz njenog dnevnika prikazuju neke od uobi?ajenih doga?aja:

10. avgust 1993. Kada sam se spremala da odem na spavanje oko 23:30 prvo je moja ma?ka primetila, a zatim i ja, malu loptu svetlosti kako krui sobom. Samo je zujala okolo. Verovatno sam gledala u nju petnaestak sekundi i zatim izala iz sobe. Slede?eg jutra o?i su mi bile upaljene i nadraene.

24. avgust 1993. Probudila sam se oko 1:00, ose?ala da se neto deava, pogledala oko sebe i ponovo zaspala. Probudila se oko 4:25 i videla bela svetla kako se okre?u ispred prozora spava?e sobe. Pre nego to sam stigla do prozora, nestala su. Kapci su mi ujutru bili veoma ote?eni i le?a su me bolela.

27. mart 1993. Mu?an ose?aj, kao da sam imala no?nu moru, prevrtala se i okretala, a zatim je nastupio ose?aj paralizovanosti. Ose?ala sam potrebu da vi?em i pruim otpor i viknula sam Ne nekoliko puta. Pokuavaju?i da probudim Nila, ?epala sam ga. Silom sam podizana iz kreveta, ali sam se otimala i prekinula to na neki na?in. Kada sam pogledala po sobi, videla sam crvenkasto-narandasto svetlo u ku?i, koje se zatim pomerilo u stranu i izgledalo belo. Bilo je oko 1:00 i 1:20 no?u.

Jo jedna uobi?ajena pojava je neobi?no, neobjanjivo funkcionisanje elektri?nih ure?aja u okruenju otetih i, kao to pokazuje Lizin dnevnik, to se tako?e ?esto doga?alo i njoj i Nilu.

Moj suprug i ja smo se probudili oko 3:00 ujutru kada je radio poludeo; svetlo kod ulaznih vrata je treperilo, lampa u dnevnoj sobi je bila upaljena. Telefon je po?eo neobi?no da radi, neprestano zvone?i i kr?e?i, mada sa druge strane nije bilo nikoga. Najzad smo isklju?ili telefon. zapisala je u dnvniku Bila sam uplaena.

To nije bio jedini doga?aj, kao to pokazuju drugi zapisi u njenom dnevniku: 10. maj 1993. oko pono?i ili sli?no, radio u de?ijoj sobi se uklju?io a lampa u dnevnoj sobi se uklju?ila dva puta. Nil i ja smo loe spavali.

Neobjanjiva aktivnost helikoptera iznad ku?e koja sledi NLO-aktivnosti se javlja i u Lizinom slu?aju. Za nju je to po?elo tokom 1993, kako pokazuje njen dnevnik.

15. mart 1993. Oko 12:20 ili 12:30. Videla sam neka predivna plava svetla kako se sputaju niz hodnik (kroz prozor letelice u blizini ku?e) i negde u to vreme sam za?ula helikopter iznad nae ku?e kod mog prozora spava?e sobe. Zastao je za trenutak a onda odleteo. Pojavio se nekoliko trenutaka poto je letelica otila. Nisam vie mogla da zaspim te no?i.

29. maj 1993. U 15:30 Moj sin i ja smo videli tamni helikopter kako prele?e iznad nae ku?e.

22. septembar 2993. Helikopteri su i dalje leteli u 23:00. Brujanje i Morzeova azbuka su bili gotovo zagluuju?i.

23. septembar 2993. Otila sam u krevet oko 11:30. Sanjala sam Sive koji mi govore kako je bilo lako odvesti me. Onda se okruenje promenilo u sobu u kojoj su se odvijale autopsije. Govorio je neko ko je zvu?ao kao ?ovek a na stolu je leala ena, na kojoj se radilo. Rekli su da neki ljudi imaju Y-usek, a neki ravan usek. To je bila belkinja, ?etrdesetih godina. Dakle, tokom no?i je blizu nae ku?e proleteo helikopter, ali nisam mogla da ustanem i ponovo sam zaspala. Tako umorna ujutru.

Liza ima mnoge simptome o kojima oteti uobi?ajeno izvetavaju, uklju?uju?i stres, smetnje u spavanju, depresiju, ose?aj da treba da obavi neki zadatak, uznemiruju?e snove o sletanju NLO-a i optih katastrofa.

Mislim da su rekli kako me vole i kako sam posebna (o, da, sigurno) i rekli su da ?e me upotrebiti za neku svrhu. komentarisala je Liza Verovatno da drugima kaem o njima. Imala sam snove u kojima su mi govorili da odem na neko usamljeno mesto i tamo nagomilam hranu. Ne mogu da se setim vie detalja. Imala sam neke kratke bljeskove o katastrofama, jednostavno fleeve o velikoj gladi, nedovoljno da bih sloila sliku.

Zapis u dnevniku od 1992. dokumentuje jedan od snova o masovnoj pojavi NLO-a o kojima se veoma ?esto izvetava. U tom snu pisala je Liza bila sam u tami sa jo nekim i gledala u no?no nebo a svemirski brodovi su stizali i sputali se. Rekla sam nekome: Kona?no dolaze.

Tokom abdukcija bilo da je se?anje dolazilo svesno, u fleevima, ili u snovima Lizina iskustva uklju?uju gotovo svaki tip doga?aja koji se javlja u izvetajima. Ve?ina ena, na primer, je podvrgnuta fizi?kim, posebno ginekolokim ispitivanjima dok su u rukama vanzemaljaca. Lizin izvetaj uklju?uje uobi?ajeni scenario, koji po?inje se?anjem o tome da sam na njihovom svemirskom brodu, na malom stolu za ispitivanje.

Noge su mi bile privu?ene zadnjici koliko je god to bilo mogu?e. Imali su neto to me je dralo otvorenom, dok su oni (neto) umetali ili vrili neka ispitivanja. Izgleda da je sto bio njihove visine. Mislim da ih je bilo dvojica. Se?am se da sam gledala izme?u svojih nogu i da su vanzemaljci pogledali u mene. Bilo je izuzetno neprijatno. Ne se?am se ni?ega posle gledanja u Sive.

Liza se se?ala druge prilike kada je bila manje kooperativna tokom ispitivanja, namu?ivi ih. Se?am se da sam ih pitala: Kako elite da to u?inim za vas? Ne znam ta su rekli... Sigurna sam da su me umirili. Slede?eg jutra imala je bolove na podbratku i masnice na desnom zglobu. Zapis u dnevniku iz jula 1993. pokazuje koliko su ta ispitivanja bila uznemiruju?a za nju. Sanjala sam da se nalazim na njihovom brodu, u velikoj sobi na nekom stolu dok me je Stari ispitivao. zapisala je Bila sam dobro dok mi nije pokazao instrument koji ?e primeniti na meni (ne se?am ga se). Tada sam se uplaila. Poloio je ruku na moju glavu i ne se?am se ni?ega vie.

Liza se tako?e se?ala da su joj vanzemaljci vie puta pokazali hibridnu bebu. Zapis iz oktobra 1993: Rodila sam veoma lepu bebu i nazvala je zvezdanom bebom. Imala je svetlo plave o?i i neobi?ne zenice.

Jedan od naj?e?ih doga?aja koji se javljaju u izvetajima je lice vanzemaljca sasvim blizu licu otetog. Izvode?i zaklju?ke iz opisa otetih, neki istraitelji ovo nazivaju skeniranjem uma. to god da ta aktivnost predstavlja, ona po svemu sude?i mentalno kontrolie otetog. Liza se se?ala nekoliko takvih situacija. Vanzemaljci kao da su priljubili svoj nos tik uz moj nos objasnila je i kada bi to u?inili, ja sam jednostavno zurila u njihove o?i. Ponekad je to bilo sve to sam videla, njihove o?i, i nita drugo to se deavalo.

Pored toga to joj je re?eno da je posebna i izabrana, kako se to ?esto doga?a sa drugima, Liza se se?ala i scenarija treninga i instrukcija. Na primer, novembra 1993. je sanjala da se nalazi u sjajno osvetljenoj sobi i da razgovara sa nekim ljudima, ?ijeg identiteta nije mogla da se seti. Oni su govorili Lizi o tome kako treba da postupa kada sa drugima razgovara o vanzemaljcima. Re?eno mi je da treba bolje da nau?im kako da govorim o njima. rekla je.

Date su joj informacije o interesovanju vanzemaljaca za ljudsku genetiku, jo jedna ?esta tema. Dva izvoda iz dnevnika su karakteristi?na za ove doga?aje:

16. avgust 1993. U jednom snu Nil i ja smo odgajali nezemaljska stvorenja, u drugom delu vanzemaljci su mi govorili kako nas postepeno genetski menjaju. Pomislila sam kako smo mi ku?ni ljubimci u nekom njihovom projekatu ili neto sli?no.

20. avgust 1993. Probudila se oko 2:00, ustala oko 4:53 i otila u kuhinju da pojedem neto. Imala sam san o majmunu kako sedi na mom krevetu, dri me za ruke i neko govori: Oni su vi i vi ste oni. Ujutru sam imala ose?aj ga?enja, tokom no?i sam se preznojila.

U Lizinim izvetajima se javljaju i mnogo specifi?niji, fizi?ki efekti. Uz mu?ninu i iritaciju o?iju od kojih je patila posle nekih abdukcija ili snova o abdukciji, Liza je pronala i modrice i ubode koji nisu mogli nastati ni na koji uobi?ajeni na?in.

Imala je dobro poznate belege, na primer, jedan na donjem delu desne noge, drugi na desnoj podlaktici, koji su bili stalni. Me?utim, mnogo ?e?e se izvetava o prolaznim belezima. U Lizinom slu?aju to je bio trougao od krunih modrica na bedru trougao se javlja mnogo ?e?e nego bilo koji drugi oblik modrice razbacane na drugim delovima, kao na korenu nosa; na tabanu, stopalu i peti; zglobu ake; na ruci, veoma blizu pazuha; svuda oko kolena; na vrhu ruke.

Ipak, modrice nisu jedini belezi koji su se javili. Kao i Poli i drugi, Liza je pronala povrede na laktu i ogrebotine na neobi?nim mestima za koje je bila sigurna da nisu slu?ajno nastale. Posle jedne abdukcije u oktobru 1993. tokom koje se setila kako je bila u bazenu punom vode sa vanzemaljcima, pre nego to su je odveli u sobu za ispitivanje, Liza je pronala ogrebotine preko donje strane leve vilice, kao i dve modrice u predelu pored levog kolena. Tako?e su se javile modrice oblika koji se toliko ?esto javlja u izvetajima da je dobio naziv otisak stiska, jer se ?ini da ih na podlaktici ili bedru ostavlja veoma silovit stisak ruke sa tri ili ?etiri prsta.

Svi ovi fizi?ki efekti se veoma ?esto javljaju u izvetajima o otmicama, kao i pojava krvi posle susreta na telu otetog ili na posteljini. To se doga?alo i Lizi u situacijama kada se krv nije mogla objasniti krvarenjem nosa ili nekom ozledom.

Jasno je da su kod Lize situacije abdukcija uklju?ile ve?inu tipi?nih scenarija i doga?aja, ?ak i epizode kada su joj pokazali kako se upravlja letelicom i upozorili je na fizi?ke opasnosti od dodirivanja letelice u odre?enim fazama operacije.

Ali ona je iskusila i nekoliko manje u?estalih i poznatih doga?aja manje poznatih u onim nalazima istraivanja abdukcija koji su objavljeni. Na alost, mnogo toga, o ?emu su izvetavali oteti, nije objavljeno iz mnogo razloga. U nekim slu?ajevima, kao kada je re? o ljudsko-vanzemaljskim seksualnim aktivnostima, razlog za to bi mogao biti da mnogi oteti nisu voljni da govore o tako intimnim stvarima.

U drugim slu?ajevima sami istraitelji izbegavaju da iznesu neke aspekte doga?aja, plae?i se da ?e izgubiti kredibilitet kod svojih ?italaca, posebno kod poeljnih ?italaca, stru?njaka ili akademske javnosti. Neki delovi izvetaja jednostavno nisu politi?ki prihvatljivi, bez obzira to oteti tvrde da su ih iskusili. Zbog toga treba pozdraviti hrabrost, sa kojom su Liza i nekoliko drugih, ?ija su iskustva sakupljena u ovoj knjizi, govorile o tim aspektima.

Prva izuzetno kontraverzna oblast je seksualna aktivnost. Dok se ?itaju naredni izvodi iz dnevnika, vano je imati na umu, da vanzemaljci poseduju izuzetne sposobnosti za kreiranje virtuelne realnosti i da je bez spoljne verifikacije nemogu?e znati da li se?anje ili san o susretu reflektuje stvaran doga?aj. To je posebno vano kod procene izvetaja o seksualnoj aktivnosti sa vanzemaljcima, jer su ljudi izvetavali da su videli poznate li?nosti, religijske figure ili mrtve poznanike.

Jedna od prvih seksualnih situacija kojih se Liza se?a se dogodila kasne 1989. i po?ela je svesnim opaanjem prisustva vanzemaljaca. Lee?i u krevetu, probudila se i videla oko kreveta grupu vanzemaljaca, od kojih je jedan drao neki instrument u obliku palice. Najvie od tih bi?a je dotaklo Nilovu bradu. Gledala sam ih objasnila je i rekla im da ga ne dodiruju i da ga ostave na miru. Te no?i sam mogla da ih vidim tokom nekoliko sekundi u neizmenjenom stanju svesti. Tada su usmerili palicu prema mom ?elu, osetila sam vrtoglavicu i izgubila svest. Mislim da su te no?i u?inili da vodim ljubav dok su oni gledali.

U seksualni odnos je bio uklju?en drugi oteti. Liza kae da joj je taj ?ovek rekao svoje ime, T.M. Reiss, speluju?i ga. Rekao mi je da ga otimaju od detinjstva. rekla je Bilo mu je veoma ao.

Tokom nekoliko seksualnih scenarija Liza se se?ala interakcije sa stvorenjima razli?itih vrsta. Ovaj tip bizarnih izvetaja se re?e javlja u izvetajima, ali ipak nije novina. Se?ala se prve epizode kao doga?aja tokom sna, seksualnog akta uzme?u nje i nekog stvorenja tipa gorile. Liza se probudila posle tog sna, kada joj je zvuk naprave prodro do svesti. Videla je nejasnu figuru na vratima kako nestaje iz vidnog polja i zatim, neuobi?ajeno u takvim situacijama, ponovo zaspala. Me?utim, akcija jo nije bila zavrena. U 3:25 se ponovo probudila, mau?i rukama i pokuavaju?i da probudi Nila, koji nije davao nikakav odgovor. Videla je svetle?i objekat sa druge strane prozora spava?e sobe i mogla da oseti energiju koja je kontrolisala njeno telo.

Neka sila me je kontrolisala rekla je spre?avaju?i me da ustanem. Kada je letelica (napolju) po?ela da se uzdie, ta sile je prestala da deluje. Istr?ala sam napolje, ali zaista ne mogu da kaem sa sigurno?u da li sam videla neto.

Drugom prilikom, tokom dana, Liza je sanjala brojne seksualne situacije. U snovima se javilo stvorenje kao mali konj kao i delfin, neki Sivi i mra?no stvorenje grube koe, prekrivene krljutima, ?ijih crta nije mogla jasno da se seti. Probudivi se iz tog sna, ?ula je zujanje i Morzeovu azbuku, zvuk koji ponekad iznutra prodire do njenog sluha.

Posle sli?nog sna u kome je dovedena u seksualne situacije sa nekoliko ivotinja, dok su bi?a to posmatrala, probudila se slede?eg jutra sa modricom na ?lanku leve noge i nenoj oblasti na zadnjem delu glave, iako nije imala svesnih se?anja na povrede. I odmah je usledila druga seksualna epizoda sli?na snu, sa nekim ko je izgledao kao jedna u javnosti dobro poznata li?nost. Liza se probudila u svom krevetu i videla nejasan oblik kako se brzo kre?e preko sobe i nestaje. Bila je zaprepa?ena i uplaena, trebalo joj je dosta vremena da ponovo zaspi i ujutru je ose?ala mu?ninu.

Usled ovakvih pojedinosti teko joj je da odbaci sva ova se?anja na snove kao potpune izmiljotine, iako su dokazi suvie malobrojni da bi pruili potpunu sigurnost u pogledu realnosti doga?aja. Bilo da su realni ili snovi, postavlja se pitanje motivacije. Verujem da bi ponekad u?inili da sanjam neobi?ne stvari rekla je Liza da bi videli moju reakciju na njih. Gorka beleka u dnevniku pokazuje koliko zbunjuju?e mogu biti ove aktivnosti, koliko bolne za otetog. Sanjala sam da vodim ljubav sa Nilom. napisala je Nadam se da je to bio on.

Druga kontraverzna oblast o kojoj Liza izvetava je, kao i kod Poli u prethodnom poglavlju, pokazivanje novih tela. Rekla mi je da se njeno prvo se?anje na pokazivanje novog tela javilo krajem 1992. Iako je u to vreme vodila dnevnik, u kome je evidentirala vi?enja NLO-a, svesne doga?aje i snove, kako podstaknute od strane vanzemaljaca, tako i normalne, iz nekog razloga je izbegla da zabelei ovaj doga?aj.

Se?ala se da je leala na stolu u letelici i da je njeno novo telo bilo pored nje. Izala sam iz svog starog tela rekla je - i stajala pored njega. Posmatrala sam ga, ?ak sam zagledala zube. Telo je bilo savreno, ali je imalo dugu kosu, kakvu sam nosila ranije. Neko je rekao da bi mogli ubediti ljude da sam to ja nastavila je iako je telo bilo savreno i sa dugom kosom. O?ajno sam elela da u?em u njega, ali nisam. Ne se?am se ko su bila bi?a pored mene, samo da sam bila zapanjena kada smo videla telo. Ne se?am se kako sam se vratila u staro telo.

Kasnije, 1993. Liza je doivela slede?i doga?aj u snu te vrste. Sanjala sam da pokazujem svoje novo telo nekim prijateljima stoji u njenom dnevniku i da im iz neke posebne knjige ?itam o ljudskoj vrsti. ?itala sam uz pomo? nekog instrumenta, sli?nom trouglu. Ne se?am se ta sam ?itala. Taj scenario ?itanja knjige tokom susreta je malo poznati detalj koji se javlja u izvesnom broju pojedina?nih slu?ajeva.

Ponovili su se sli?ni snovi u kojima je pokazivala svoje novo telo. U jednoj epizodi koje se se?ala samo u fragmentu, pokazivala ga je svom lekaru, dok je u drugom, znatno duem snu, izgleda umrla da bi ula u novo telo koje je onda pokazala svom muu i nekolicini drugih ljudi. Bilo je drugih detalja u tom snu koji su ukazivali da bi to mogla biti paravan-memorija nekog stvarnog doga?aja. Insistirala je da zadri svog sina kraj sebe, objanjavaju?i muu da je sin jedan od nas, kao ja. Tokom jednog od prethodnih susreta Lizi je re?eno da su vanzemaljci zainteresovani samo za nju i njenog sina, ne za celu porodicu.

Susret sa novim telom je bio pra?en bolje poznatom situacijom u sobi za ispitivanje. Lekar i sestra su vrili neka ispitivanja na meni se?ala se i rekli su mi da imam hepatitis. Ali oni su vrili neku vrstu vaginalnog ispitivanja. Rekla sam im da me ostave na miru, da oni nisu moji lekari. Ne se?am se ni?ega vie.

Uz seksualne susrete i navodnu sposobnost vanzemaljaca za kloniranje, tre?a kontraverzna tema, koju mnogi istraiva?i izbegavaju, je angaovanje vojske u zbivanjima sa vanzemaljcima i otetima. Kod Lize, kao to je to ?esto slu?aj sa otetima, prvo se?anje na mogu?i susret sa vojskom se javilo u snu.

Ispitivala me je vojska. rekla je Girnuli su me i naterali da leim zgr?ena na tlu. U pozadini su bili neki kamioni i pored njih momci u crnim uniformama; stajali su tamo i gledali me. ?ovek koji je postavljao pitanja je nosio uobi?ajenu vojnu uniformu. Drali su me dole drkama pitolja. Traili su da im prenesem saznanja po svaku cenu. Rekla sam im da ne znam o ?emu govore i oni su samo ponavljali tu re?enicu.

Me?utim, posle tog sna u avgustu 1993. Lizi su se vratila i druga se?anja na taj odre?eni doga?aj. Najdetaljnija se?anja su dola kao deo situacije koja se poklapa sa snovima virtuelne stvarnosti, o kojima je ranije bilo re?i. Tokom no?i 19. decembra Liza je imala nekoliko potpuno obi?nih snova, ali usred tih obi?nih snova nala se u situaciji i okruenju, koja je proizvodila sasvim druga?iji ose?aj.

Odjednom sam bila okruena vojnicima, nekima u crnim uniformama, nekima u zelenim zapisala je Naterali su me da brzo hodam po tlu koje je bilo pokriveno nekim instalacijama. Ne znam kako sam dospela tamo niti kako sam otila. Vojnici su bili grubi prema meni. Rekla sam im da prestanu da me guraju.

Zatim smo otili u neku vrstu kancelarije, koja je bila jednostavno dekorisana. Zidovi su bili beli i bez slika, sa jednostavnim stolom i stolicom. Neki ?ovek je sedeo za stolom. Bio je neto puniji i kratka kosa mu je bila prore?ena. Nosio je zelenu uniformu i, kako mi se ?ini, nije imao nikakve medalje ili oznake. Po?eo je da mi postavlja pitanja o tome ta mislim o vanzemaljcima. Izgledalo je kao da se pita kako da pripremi javnost.

Rekla sam mu da je veliki deo javnosti ve? svestan, a da jedan deo to nikada ne?e prihvatiti. Pitala sam ga kako to i moe da o?ekuje, kada se ne slaemo svi u mnogim drugim stvarima. Mislim da smo malo razgovarali o religiji i politici. Verujem da je bilo i drugih ljudi u sobi. Verovatno mi nije bilo dozvoljeno da gledam.

Mislim da su mi zatim doneli neto za pi?e. Ne se?am se ni?ega vie. Samo znam da je taj ?ovek izgledao zbunjeno i zabrinuto. Verujem da se po njegovom miljenju problem sa vanzemaljcima oteo kontroli. Rekla sam da sam umorna od tog igranja igrica.

Kod Lize parametri fenomena abdukcije uklju?uju vi?enja NLO-a, svesno opaanje svetala, ispitivanja i vanzemaljce u ku?i, svesnu telepatsku komunikaciju, neobi?ne reakcije predmeta iz njenog okruenja, svesno opaanje vremenskih prekida, neobjanjive belege na telu i brojne scenarije snova ili virtuelne realnosti u kojima su se javljali kako ljudi tako i vanzemaljci.

U orahovoj ljusci, to je precizna, opta definicija fenomena od strane velikog broja otetih. Me?utim, kako to izvetaji ovih osam ena demonstriraju, detalji scenarija su krajnje neobi?ni, variraju do stepena apsurda od slu?aja do slu?aja, nepromenljivo nametljivi, ponekad fizi?ki bolni, spiritualno problemati?ni, pronicljivo varljivi i na svakom nivou duboko uznemiruju?i.

Tri iskustva o kojima je Liza nedavno izvestila ?e ovo pitanje u?initi jasnijim.

Moje se?anje u stanju sna, je po?elo unutar nepoznatog objekta. Bila sam na stolu rekla je i ose?ala se kao da me guraju niz hodnik sa sjajnim svetlima. Oni (njeni nadzonici) su brzo vezali moje noge nekim kaiem. Ne znam kako izgledaju ta bi?a koja su me otela. Mislim da je tada neto bilo umetnuto iza mog levog uha. Rekla sam im da ?e me ubiti ili otetiti moj mozak i tada sam izgubila svest.

Doga?aji u slede?oj sceni koje se se?ala su bili potpuno druga?iji i uklju?ivali ljude. Verujem da je FBI doao da me uhapsi. rekla je Liza oslovili su me mojim devoja?kim prezimenom. Liza se nije se?ala ni?ega vie ali se slede?eg jutra pitala da li bol u levom uhu i grlu ima neke veze sa se?anjima na ispitivanja uha.

Slede?e iskustvo, koje je ozna?ila kao san, tako?e uklju?uje neke fizi?ke procedure na letelici, ali po?inje na viem nivou. Sanjala sam da imam boansku audijenciju. - izvestila je Liza Verujem da to zna?i da su me vanzemaljci pozvali da razgovaram sa njima, ali se ne se?am o ?emu. Usledilo je fizi?ko ispitivanje. Videla sam sebe na stolu na svemirskom brodu i vanzemaljska bi?a kako stoje podno mojih nogu, govore?i mi da imam izvrsna priplodna svojstva (breeder). se?ala se Stvorenje sli?no reptilu je krenulo ka gornjem delu moga tela, verujem da bi me odvelo. Nije se se?ala ni?ega vie posle toga.

Poslednje iskustvo je sadralo mnogo vie svesnih elemenata od snova, uprkos svojoj mnogo fantasti?nijoj prirodi. Liza je te ve?eri otila rano u krevet i probudila se u 1:10. Pokuavaju?i ponovo da zaspi, ali jo uvek budna, po?ela je da ose?a izvestan pritisak koji je postajao veoma intenzivan.

Pogledala sam ka tavanici rekla je Liza i videla mentalne slike koje su izgledale kao jastreb ili feniks. Izgleda da ih je bilo dve... i da su pokuavale da oteraju jedna drugu. O?i su im bile zelene, ?ini mi se. Tada se pojavila jedna spiritualna prikaza. Izgledalo je da ima belu kosu i bradu. Po?ela sam da vi?em: O, Boe, o sveti o?e! sve ja?e i ja?e i pokuavala da se oslobodim iz stiska sile. Ose?ala sam da su mi se o?i prevrnule u glavi.

Tada sam osetila snano istezanje i nisam sigurna da li sam bila u duhovnom obliku izvan tela, ali veoma brzo sam bila na oblacima na nebu. Duh me je odneo do zida ili neke vrste tunela i po?eo je da me uvla?i u njega. Ne se?am se ta sam videla. Slede?a stvar koju znam je da sam ponovo bila u krevetu i gledala kako one ptice nestaju. Povratila sam se iz izmenjenog stanja u kome sam bila i otila u kuhinju. Uasno sam drhtala. Sat je pokazivao 3:40.

Boe, pomozi mi. zaklju?ila je Liza ta god da sam videla. Jastreb i feniks su dva potpuno druga?ija stvorenja koja otelotvoruju sasvim druga?ije koncepte.

Izgubljeno vreme te no?i je iznosilo dva i po sata. Kod Lize su se javile ozbiljne povrede. Snano povla?enje koje ju je takvom silinom podiglo, je bilo toliko naglo, da je slede?eg dana jedva mogla da se kre?e. Bol se pogoravao i kada je konsultovala svog lekara, re?eno joj je da bi povreda ki?me mogla biti trajna. U tom pojedina?nom slu?aju doga?aj se pokazao kao neto vie od virtuelne realnosti.

stranica

5. dio - Anita

Anitina iskustva nisu tako intenzivna i ?esta kao Lizina, ali su verovatno blia onome to ve?ina otetih doivljava i ?ega se se?a. To uklju?uje brojne detalje koji se ponavljaju u mnogim izvetajima. Ali u njenom slu?aju svesna se?anja na ove doga?aje su manje u?estala i manjeg obima. Na sli?an na?in i njen stav reflektuje umerenost, verovatno zbog toga to je u stanju da svoja iskustva prosu?uje sa velikom hladnokrvno?u.

Anita je ro?ena 1947. i ve?inu svog ivota je provela u Teksasu. Njeno poreklo je francusko, kotsko i ameri?ko (native american). Supruga, majka i baka, ona je privla?na i inteligentna. Jedno vreme je volonterski radila kao bolni?arka za hitne slu?ajeve, kasnije je pokrenula i razvila sopstveni privatni posao. Iz svog doma u velikom gradu u centralnom Teksasu, ona vodi ra?una o svojoj porodici i ima nekoliko intelektualnih interesovanja. Poslednjih godina se na primer bavila izu?avanjem prirodnih i alternativnih metoda le?enja. Anita je svesna NLO-aktivnosti od detinjstva. Njena bra?a i sestre su tako?e povremeno imali iskustva sa NLO-ima, moda i neka od njene dece ili unuka.

Njen prvi susret sa nepoznatim je bio u uzrastu od pet godina. Se?am se jednog popodneva. Sedela sam u prednjem dvoritu rekla je i osetila kako me neko posmatra. Okrenula sam se i iza mene je stajao ?ovek u crvenom pilotskom odelu. Ne se?am se ta se dogodilo posle toga.

Kao kod velikog broja otetih, njena se?anja iz detinjstva su ?esto neobjanjiva, ali njihova veza sa NLO-ima nije evidentna. Smisao ovakvih doga?aja ostaje nejasan.

Epizode sa vremenskim prekidima, koje su se ponavljale tokom njenog ivota, zapo?ele su u ranom detinjstvu. Se?ala se jednog doga?aja, koji se odigrao u roditeljskoj ku?i, koja se nalazila u ruralnom okruenju. Odjednom sam se vratila iz stanja koje bi se moglo nazvati praznina uma. objasnila je Anita Nala sam se kraj potoka u blizini nae ku?e. Nisam znala kako sam tamo dospela. Naj?udnija stvar je da na sebi nisam imala ni kaput ni cipele, mada je bilo uasno hladno.

Izolovano, ova dva doga?aja ne moraju biti povezana sa NLO-ima, ali u sklopu Anitinih ivotnih iskustava, pokazuju se veoma tipi?nim za obrazac po kome se odvijaju abdukcije. Tre?e svesno se?anje iz njenog detinjstva je u pri?u uvelo i NLO.

Kada sam imala dvanaest godina ispri?ala je Anita, - brat me je jedne ve?eri pozvao da pri?em i pogledam kroz prozor. Pogledala sam i upravo ispod nivoa drve?a, ?etvrtinu milje od nae ku?e, ukazao se veliki lanac prekrasnih svetala koja su se pomerala sa istoka ka zapadu. Pokazalo se da su sva na jednoj letelici. Moj brat je u to vreme imao oko deset godina. Rekao je da je to NLO. Nije bilo zvuka, mada je prozor je bio otvoren.

Anita i drugi iz njene porodice su i dalje povremeno vi?ali NLO-e. Njen stariji brat, koji je radio kao voza? kamiona, je pri?ao o NLO-ima koje je vi?ao, pogotovo u jugo-zapadnom delu zemlje (mada i na drugim mestima.)

Ispri?ao je o iskustvu koje su on i njegova ena doiveli kada su se zaustavili na auto-putu u Nebraski da malo odspavaju. nastavila je Anita. Probudilo ih je veoma sjajno svetlo koje je padalo na njih. Ustali su da bi videli ta je u pitanju, ali nisu mogli da vide nita, jer ih je svetlo zaslepilo. Nije proizvodilo nikakav zvuk i to ih je uplailo. Usko?ili su u kamion i krenuli. to god da je to bilo, pratilo ih je tokom ?itavog puta.

Za Anitu su se neobi?na iskustva nastavila kada je odrasla. Tokom 1970. ivela je neko vreme u Hjustonu i tamo se odigrao veliki broj neobi?nih doga?aja. Najtraumati?niji i veoma zastrauju?i je bio 1972. kada je u dobu od 25 godina imala drugi susret sa ?ovekom u crvenom odelu. Kao i tokom prvog susreta to se dogodilo u doba dana kada je Anita bila budna, ali je, kao i kod ve?ine otmica, stanje njene svesti bilo izmenjeno kratko poto su stranci provalili u njenu ku?u i preuzeli kontrolu nad situacijom. Leala je na krevetu u dnevnoj sobi, postala svesna tu?eg prisustva i njen um se trenutno zamaglio.

Nikada u svom ivotu nisam iskusila takav strah. rekla je Anita To je bilo kao san u kome sam znala da su ljudi oteli moje telo, ali nisam ose?ala apsolutno nita.

Otmi?ar nije doao sam. Mogla sam da vidim moda trojicu njih kako sede za stolom, ali je to bilo kao da ih gledam kroz zamagljeno staklo. Mogla sam da razaznam njihova tela i crvenu ode?u, ali nisam bila u stanju da uo?im bilo kakve detalje. Samim time nije mogla ni da pretpostavi da li su te figure izgledale kao ljudi, kao otima?, ili kao vanzemaljci.

Se?ala se da joj je posle prisilnog odnosa ?ovek u crvenom odelu govorio o ne?emu, ali jedini deo te komunikacije koji joj je ostao u svesnom se?anju je bila izjava: Bi?u tamo da ti pomognem.

Nije se se?ala onoga to se desilo posle, ali veoma brzo poto je postala svesna da je ?ovek otiao, vratila se u veoma budno stanje uma. Bila sam toliko uplaena rekla je da sam zgrabila decu i odmah napustila ku?u.

Dugo vremena posle ovog doga?aja Anita je patila od traumatskih posledica. Izuzetno je neprijatno re?i tako neto, ali posle ovog iskustva po?ela sam da stavljam tampone i da ih nosim dvadeset ?etiri sata dnevno, da ne bi mogli to ponovo da urade. Kao da je tako neto moglo da ih spre?i.

Nedugo posle ovog napada doivela je iskustvo promene lokacije, verovatno sa paralelnim iskustvom vremenskog prekida. U jednom trenutku je bila svesna da se nalazi na odre?enoj lokaciji, da bi se slede?eg trenutka, bez bilo kakvog ose?aja da je izgubila svest, nala na drugom mestu.

Vozila sam ka prodavnici se?ala se i stigla do zaustavnog znaka. Nije bilo kola ni u jednom pravcu. Po?ela sam da skre?em. Slede?a stvar koje se se?am je kako se budim iz praznog uma na (drugoj lokaciji) na Zapadnom putu. Pogledala sam u retrovizor i videla automobil parkiran na putu, koga nije bilo kada sam zaustavila kod znaka trenutak ranije. Iako je lokacija bila promenjena, nije uo?ila vremenski prekid.

Godine 1977, Anita je videla NLO, ?emu je prisustvovao jo jedan njen prijatelj. U to vreme je jo ivela severno od oblasti Hjustona. Te no?i sam ostala napolju do kasno, razgovaraju?i sa prijateljem. rekla je Podigla sam pogled i videla veliku narandastu loptu na severu. Njen prijatelj, koji je bio u kolima, je krenuo u poteru za objektom i na povratku ispri?ao da ga je uzgubio iz vida blizu ulaza na auto-put.

Tokom tog perioda Anita je imala jo dva doivljaja, o kojima oteti ?esto izvetavaju. Jedan od njih je prisustvo malih svetle?ih objekata u ku?i, naj?e?e u blizini zida ili plafona, za koje se ?ini da funkcioniu kao neka vrsta pokretnih pretraiva?a ili monitora.

Prvi doga?aj se odigrao tokom no?i, kada ju je neto probudilo. Pogledavi okolo se?ala se videla sam viebojni trougao koji se kretao prema zidu. Mogla je da vidi da objekat u sredini ima ure?aj ili napravu unutar koje su kruile rui?asta, narandasta i druge boje.

Njena reakcija na ovaj neobi?an prizor je tipi?an odgovor otetih u ovakvim situacijama koji se javlja u velikom broju izvetaja. Umesto da reaguje ?u?enjem, radoznalo?u, ili ?ak zapanjeno?u, kao to bi reagovala osoba, ?iji um nije kontrolisan, njen odgovor je bio potpuno pasivan.

Pomislila sam, Mandala, kako je lepa. i odmah zatim ponovo zaspala. Ovo je o?igledno programiran odgovor, koji pominju i drugi oteti, i dokazano je da veoma ?esto prethodi susretu. Me?utim, ukoliko se jo neto te no?i i dogodilo sa Anitom, ona se toga nije se?ala. Niti doga?aja u budnom stanju svesti, niti snova.

Drugo iskustvo je u ve?oj meri bilo fizi?ko i manje povezano sa vanzemaljskom aktivno?u. Me?utim, sli?ni doga?aji se pominju u brojnim drugim izvetajima otetih u vezi sa abdukcijama. Kod Anite se javio osip na koi, za koji se ?inilo da ne postoji nikakav uobi?ajeni uzrok. On je brzo prekrio ?itavo njeno telo i lekar sa kojim se konsultovala nije mogao da joj da objanjenje. Izgledalo je kao zmijska koa opisala je Nestalo je tek posle est nedelja.

Aktivnosti u Anitinom ivotu su imale obrazac povremenih doga?aja i vi?enja, ali su u drugoj polovini osamdesetih godina po?ele da se intenziviraju. Tajming moda nije slu?ajan, jer su se mnogi oteti probudili u pogledu ?injenica o svojim susretima izme?u 1986. 1988. Iako u to vreme nije bila svesna svih implikacija, nova faza je obeleena epizodom sa verovatno nestalim fetusom 1985. Anita je po?ela da ispituje neke sumnjive fizi?ke simptome, konsultovala svog lekara i bila veoma iznena?ena kada je saznala da je u drugom stanju. Budu?i da je ve? imala porodicu sa tri odrasla deteta i s obzirom na njene godine, odlu?ila je da prekine trudno?u. Ali rezultat se pokazao podjednako iznena?uju?i kao i sama trudno?a.

Otila sam na abortus rekla je poto me je ginekolog uverio da sam u drugom stanju. Zapo?eo je operaciju i zatim rekao da ne moe da na?e ni traga od fetusa. Bio je podjednako zapanjen kao i ja.

Da li je to bila jedna od poznatih procedura implantacije fetusa od strane vanzemaljaca i zatim oduzimanja od majke doma?ina, to Anita nije bila u stanju da proceni. Ali od te epizode pa do dananjih dana imala je seriju iskustava u koje su vanzemaljci jasno umeani. Videla ih je u svesnim bljeskovima i fleevima i se?ala se doga?aja iz snova. Uklju?ena je u telepatsku komunikaciju sa nekim grupama entiteta, koju bi ponekad inicirali oni, ponekad ona. Kao i obi?no, u nekim slu?ajevima je bilo i spoljnih dokaza koji su potvr?ivali ta zbivanja.

U vanzemaljske vrste, sa kojima je imala iskustva, spadaju svuda prisutni Sivi (Grays), druga grupa koju je nazvala Mrki (Tans), plavo stvorenje i bledo stvorenje, ?iju je kou opisala kao suvu i grubu, uz humanoide u crvenoj ode?i.

Iako je svesna samo jednog doga?aja u koji su bili uklju?eni Sivi, Anita je imala jasnu ideju o stavu tog stvorenja prema njoj. Kada je re? o Sivima rekla je imam se?anje samo na jedan susret i on nije bio prijatan.

U nepotpunom se?anju Anita je bila u ne?emu to je izgledalo kao tipi?na letelica. Bila je sprovedena kroz jedan hodnik, bez ikakvog ose?aja za destinaciju ili bilo kakvog prethodnog scenarija. Ose?ala sam antipatiju od strane onoga ko me je sprovodio kroz hodnik. se?ala se - Mislim da mu se nisam dopadala, ili jednostavno nije voleo ljude. Kao da je to za njega bila neprijatna dunost koju je morao da obavi. Uzgred dodala je taj uobraenko je sa sobom vodio i nisko, zgureno plavo stvorenje. Njegov nadimak je bio grimasa.

Kao i mnogi drugi u takvim situacijama, bez preciznih, merodavnih objanjenja ili izvora koji bi im pomogli da razumeju vanzemaljce i njihove aktivnosti, morala je da izna?e sopstvene termine i izraze. Ovaj nadimak je takav primer, kao i nadimak Mrki koji je koristila za odre?ene grupe entiteta. Opisuju?i te iste entitete drugi oteti su koristili brojne druga?ije nazive, jer nijedno ime nije prihva?eno kao adekvatno.

Se?ala se vie susreta sa grupom Mrkih tokom poslednjih pet godina. Rekla je da je njihova pojava bila veoma sli?na likovima iz COMMUNION, Vitli Strajbera, koji su, prema mnogim otetima, sli?niji onima koje su oni nazvali Sivima. Anita je pravila jasnu razliku izme?u sive figure koja ju je vodila kroz hodnik tokom jednog susreta i Mrkih koje je mnogo bolje poznavala. Kada sam prvi put videla njihove slike na koricama knjige rekla je odmah sam pomislila, Zdravo, mali prijatelju. Znam da sam iz nekog razloga ose?ala da me tite.

Za razliku od njenog hladnog susreta sa Sivim, njen odnos prema Mrkima je podrazumevao razli?ite stepene bliskosti, o?igledno kao deo njihovog svesnog programiranja otetih. Sa njihove strane nikada nisam osetila antipatiju, kao sa Sivim rekla je Izgleda da su (Mrki) veoma zainteresovani da u?ine da ih zavolimo.

Me?utim, Anita je pokazala da je potpuno svesna ove psiholoke manipulacije od strane vanzemaljaca. Zahvaljuju?i tome bila je u stanju da sagleda neke od njihovih namera i motiva.

Se?am se jednog (Mrkog) kako me gleda u o?i opisala je jedan od susreta i ?ini da osetim strahovitu ljubav sa njegove strane. Stavila sam ruke na njegovo lice i rekla teta to nije stvarno, zar ne? misle?i na ose?aj ljubavi koji je projektovao u moju duu.

Uprkos pokuajima vanzemaljaca da izazovu utisak brinog odnosa, ona je i dalje patila od iste anksioznosti o kojoj izvetavaju i drugi oteti. Kada kaem da sam se ose?ala zatitni?ki prema tim malim stvorenjima potvrdila je verujte da je to ose?aj koji su oni indukovali. Toga sam bila svesna tokom preostalog vremena i no?u strepela od odlaska u krevet.

Ova anksioznost kod otetih veoma ?esto uzrokuje smetnje u spavanju, koje se javljaju no?u otprilike u isto vreme, kako se to doga?alo i Aniti. I dalje se ponekad plaim. priznala je i dalje sam budna od 3:00 do 3:34, sklup?ana pod pokriva?em, uplaena i o?iju prikovanih za ulazna vrata.

Prema stru?njacima za mentalno zdravlje, koji su istraivali ovakve situacije, stres se javlja kao odgovor na situacije tokom kojih se odigrao istinski traumati?ni doga?aj. Moda oteti nastavljaju da se bude u odre?eno vreme svake no?i zato to se ranije odigrao traumati?ni doga?aj u to isto vreme, u vidu podsvesnog, preventivnog upozorenja, alarma: probudi se i zatiti sebe.

Rastu?i ose?aj straha i ugroenosti nije bio podstaknut samo doga?ajima, na koje postoji svesno se?anje, ve? i situacijama u kojima spoljni dokazi ukazuju na potisnuto i zaboravljeno iskustvo. Na primer, bez ikakvog svesnog se?anja na smetnje ili probleme, povezane sa tom geografskom obla?u, Anita ima fobiju od vonje na izvesnim delu auto-puta US 287. U ovom slu?aju, moda ipak postoji veza sa aktivno?u vanzemaljaca. Taj deo auto-puta je onaj gde nas je moj brat jedne no?i pozvao da pogledamo kroz prozor da bismo videli NLO koji je preletao. I mada se ne se?a ni?ega vie u vezi sa tom no?i, njena fobija je izaziva sumnju.

Sumnju izazivaju i razli?iti belezi i povrede koje je otkrivala na svom telu. Ujutru bih se ?esto budila sa ose?ajem da me je neko pretukao tokom no?i. rekla je. To je jo jedan ?est detalj u izvetajima otimanih, bu?enje sa mu?nim ose?ajem povreda mii?a i kolena. Budila sam se sa masnicama na rukama, ramenima i nogama. nastavila je bez ikakve ideje kako su nastale. Nalazila sam ogrebotine kojih nije bilo prethodnog dana.

Ali dokaz intenzivnih aktivnosti tokom no?i, iako nezapam?enih, ne poti?e samo iz Anitinog bolnog tela i ogrebotina. U jednoj od takvih situacija probudila se ujutru sa neobi?nim bolom u desnoj ruci. Sela sam na krevet objasnila je i videla da je tokom no?i moj prsten zgnje?en uz prst. Uz napor je uspela da skine prsten sa prsta, ali ni njen mu ni zlatar nisu uspeli da mu vrate originalni oblik.

Drugom prilikom, Anita je ujutru ustala iz kreveta i nala krst, privezak sa svoje ogrlice, na podu. Prethodne no?i on je bio na mom vratu. rekla je a ogrlica je jo uvek bila na meni. A jedini na?in da se skine krst je bio da se otkop?a ogrlica i da se on skine sa nje.

Nekoliko puta bi prilikom bu?enja otkrila da se neto dogodilo sa njenom ode?om, izvetaj koji se tako?e ?esto sre?e kod otetih. Jednom prilikom se probudila sa spava?icom okrenutom naopako, mada je bila potpuno sigurna da je nije skinula i okrenula. Drugom prilikom spava?ica nije bila samo okrenuta naopako, ve? i prevrnuta na unutranju stranu. U jednom od ovih slu?ajeva, doivela je stanje izmenjene svesti tokom no?i i se?ala se grupe Mrkih kako je posmatraju u slobodnom padu, doga?aj koji iz nekog razloga nije izazvao uznemirenost.

Sa druge strane, Anita je imala mnogo snanije reakcije na sli?ne doga?aje, ispoljavaju?i znatno ve?i emocionalni naboj nego to se ?inilo da situacija izaziva. U zimu, tokom Boi?nih praznika, nosila je ?arape tokom no?i zbog hladno?e. Kada se slede?eg jutra probudila, otkrila je da jedna ?arapa nedostaje. Izuzetno se uznemirila i naljutila na ?itavu porodicu. Rekla je da je bila veoma ratoborna prema njima, ?ak ih optuivi da sa njom zbijaju ale koje ne smatra nimalo duhovitim.

Anita se tog jutra i fizi?ki ose?ala loe, pate?i od uasne glavobolje i mu?nine koja ju je terala na povra?anje, iako nije bilo bolesti koja bi izazvala te simptome. Ipak, moda ?arape i fizi?ki problemi ne bi izazvali uzrujanost, da njena unuka nije dala uznemiruju?i komentar. Sedmogodinje dete je reklo svojoj baki da su tokom no?i doli neki niski ljudi i odneli je. Kada ju je Anita zamolila da opie te ljude, devoj?ica ih je nazvala ljudi pe?urke.

ta su to ljudi pe?urke? upitala je Anita i unuka je nala knjigu Missing time, Bad Hopkinsa i pokazala baki crte na koricama.

Anita je zamolila devoj?icu da ih sama nacrta. Crte je prikazao humanoidna bi?a, dugog vrata, sa glavom oblika sijalice. O?i su bile crne, velike i iskoene, na nosu su bile dve nozdrve, usta su bila prava, tanka linija a brada je bila zaobljenija nego na crteu na koricama Missing Time. Devoj?ica je rekla da su stvorenja bila visoka otprilike jednu stopu, sive boje i imala ?etiri prsta umesto pet detalj koji nije bio prikazan na koricama knjige. Bilo je nekoliko takvih entiteta, rekla je.

Anita se nije se?ala ni?ega neobi?nog te no?i, ali fizi?ki simptomi, ?arapa koja nedostaje i pri?a njene unuke su bili dovoljni da ukau na doga?aj koji izaziva pitanja i zabrinutost. Ona nije samo elela da zna ta se doga?alo tokom no?i, ve? je generalno elela da sazna vie o tim bi?ima koja su toliko dugo bila deo njenog ivota, tako da je odlu?ila da pokua sa meditacijom i slanjem poruka vanzemaljcima.

Postavljala sam pitanja telepatski objasnila je Anita i onda legla na sofu da bih utonula u polusan, koji je u stvari predstavljao duboko stanje relaksacije.

Nisam bila niti u stanju sna, niti sasvim budna. Tada bi odgovori na moja pitanja dolazili.

Se?ala se kako je pitala: Zato odvodite ene?

Da bismo obezbedili kvalitetno razmnoavanje, glasio je odgovor.

ta ako ena upravo ima menstruaciju? raspitivala se, setivi se kako je nosila tampon u pokuaju da se odbrani od mogu?ih napastvovanja.

Mi poznajemo razliku, re?eno je.

Kada ?ete se pokazati? pitala je dalje, ali odgovor je bio manje precizan.

Uskoro ?e biti vreme za to, bilo je sve to je dobila kao odgovor.

Anita je koristila taj meditativni metod komunikacije nekoliko puta. Kada bih odlu?ila da telepatski razgovaram sa njima komentarisala je provela bih veliki deo vremena, optuuju?i ih da nisu iskreni prema ljudskoj rasi. Oni su oduvek ovde. Da su se ranije pokazali, niko ih se ne bi plaio. Nepoznato je ono to u nama izaziva strah. Sada je nemogu?e da jednostavno budu prihva?eni. Znam na koga vi?em dodala je ali nikada nisam znala koja grupa alje odgovor.

Neke od tih odgovora je bilo nemogu?e razumeti. Uz komunikaciju koja je imala neku vrstu smisla to funkcionie tek kada godina nastupi i potpuno ?e se promenii, na primer Anita je dobijala poruke koje su sadrale nepoznate re?i i besmislene fraze, uklju?uju?i i zbunjuju?u referencu na planetarno-zvezdano punjenje.

Neke od tih poruka izgledaju kao besmislice, ali jedan od neobi?nih razgovora, IRU URI, je veoma sli?an poruci koja je bila data Lizi, u kojoj su joj vanzemaljci rekli, pokazuju?i majmuna: Oni su vi, vi ste oni (They are you, you are them). Ako bi se Anitina komunikacija zapisala re?ima, glasila bi: Ja ste ti, ti si ja. (I are you, you are I). I smisao fraza je veoma sli?an. ?ak je i gramati?ka nekorektnost prisutna u oba slu?aja.

Pretpostavljam da veliki deo tih susreta ?ine snovi koje su vanzemaljci indukovali. rekla je da bi u?inili da se ugodno ose?amo sa njima. Kao u slu?aju slobodnog pada, verujem da su za mene kreirali iskustvo prijatnog leta, jer se plaim letenja, a moda ?e u budu?nosti biti neophodno da letim sa njima da bi mi spasli ivot, kada se planeta iskosi.

Ova referenca na planetu koja ?e se iskositi dolazi iz scenarija globalne katastrofe koji joj je prikazan. Ovakvi scenariji su toliko ?esti me?u otetima da bi ovaj tip informacija mogao biti deo iroko rasprostranjenog programiranja, koje je uklju?eno u vanzemaljski program, kreirano da poslui nekoj svrsi koja jo uvek nije sasvim jasna. Ve?ina otetih, kojima su prenete informacije o budu?im katastrofama, tako?e izvetavaju, kao i Anita, da imaju da obave neki posao ili zadatak u vezi sa njima.

To je kao da oduvek znam da te stvari (NLO, vanzemaljci i predstoje?e katastrofe) dolaze. rekla je Anita i da moram pokuati da ubedim ljude i da nau?im stvari koje bi mi omogu?ile ne samo da preivim, ve? i da pomognem drugim preivelima. Na primer, dok sam bila dete, re?eno mi je: Deca moraju biti zati?ena.

Anita priznaje da je barem deo vanzemaljskog programiranja imao uticaja na nju, ali nije doputala sebi da prihvati sve to bi joj govorili ili prikazivali.

Uvek se iznenadim kada dobijem bilo kakve informacije od njih. rekal je Zaista ne znam da li se onome ko otme neku osobu moe verovati da ?e dati istinit odgovor na bilo koje pitanje.

Ona je svesna njihove mogu?e prevare, kao to uvi?a i da su vanzemaljci u stanju da za ljudska bi?a tokom susreta kreiraju nerealne scenarije. Ova svest je Aniti bila od velike pomo?i, jer joj je omogu?ila da napravi distancu prema ovim doga?ajima i da analizira i proceni aktivnosti kojima je bila izloena. To ju je tako?e sa?uvalo od preuranjenih zaklju?aka o svojim se?anjima.

Jedan od nedavnih mogu?ih doga?aja Anita je opisala kao obi?an san, uprkos prisustvu NLO-a i vanzemaljaca.

Prole no?i sam sanjala da stojim u svom dvoritu i gledam u no?no nebo. rekla mi je Videla sam ?etvorougaoni NLO kako lebdi na otprilike petstotina stopa iznad ku?e. Sa strane je imao rakete i po?eo je da puca po liniji drve?a blizu ku?e. Utr?ala sam u ku?u i oglasilo se ulazno zvono.

Rekla je da je slede?i segment sna uklju?io epizodu tokom koje smo ona i ja diskutovale o projektu za knjigu, ali su posle toga usledile sasvim druga?iji doga?aji.

Zatim rekla je - su me posetili neki pripadnici vojske, koji su pokuavali da me navedu da im ispri?am o NLO-ima, to sam odbijala. Ponavljala sam, Ne znam nita, ne znam nita.

Anita je ovaj scenario procenila kao obi?an san, to bi on lako i mogao biti, verovatno zbog mog prisustva u jednom od njegovih segmenata. Me?utim, ono to nije znala je da sam ja zaista videla ?etvorougaoni NLO na veoma maloj razdaljini u zimu 1992. tako da je moja sopstvena radoznalost bila potaknuta ovim opisom. Jo je interesantnija ?injenica da je nekoliko drugih ljudi, koji su uklju?eni u projekat oko ove knjige, Liza, Endi i ?lanovi moje porodice, izvestilo o veoma sli?nim ispitivanjima od strane pripadnika vojske. A u tim drugim slu?ajevima nije bilo razloga da se poveruje da je u pitanju obi?an san.

Me?utim, za Anitu dokazi o realnosti sna nisu bili dovoljno snani, to ukazuje na njenu tendenciju da se uzdri od preteranih reakcija na mogu?e ili stvarne susrete sa vanzemaljcima. Kao rezultat, uspela je da zadri dobru meru mentalnog balansa, da niti uznosi ta stvorenja u svom umu, prave?i od njih bogove, niti da dopusti da je preplavi strah i da u njima vidi demonska bi?a. Nije sve to dolazi od vanzemaljaca loe., verovala je, to je razumna ta?ka gledita koja proizilazi iz sveukupnosti iskustava koja je imala sa njima.

Ipak, nije se ose?ala ugodno, kada bi fizi?ki ugrozili njenu normalnu realnost, kao to pokazuju dve naredne epizode.

Kada sam otila u krevet ispri?ala je po?ela sam da ose?am strah. Nisam mogla da zaspim. Bivalo je sve gore kako su sati prolazili. Po?ela sam da ?itam i nedugo zatim ugledala bljesak svetla. O, ne. Rekla sam sebi da je to moda svetlo iz jednog od mojih akvarijuma i pokuala da ?itam dalje.

?ula sam neki zvuk otkucavanja. nastavila je i pokuala da ustanovim ta je to. A onda sam sa strane videla bljesak braon svetla kako se kre?e ka vratima spava?e sobe. Bljesak braon svetla je bio prepoznatljiv za Anitu i ona je shvatila da je najmanje jedan vanzemaljac u ku?i. Borila se da ostane budna, nadaju?i se da ?e izbe?i barem jednu abdukciju, ali nije mogla.

Kona?no zaklju?ila je potpuno iscrpljena, odustala sam i zaspala. Oni su zaista strpljiva mala stvorenja. Ukoliko se neto i desilo te no?i, Anita se toga nije se?ala. Ali su neki znaci prilikom bu?enja ukazivali da se tokom no?i ipak odigrala poseta. U subotu ujutru rekla je kolena i noge su me uasno bolela. Proverila sam da li je u pitanju artritis i ispostavilo se da ga nemam.

?etiri meseca kasnije, decembra 1993. odigrao se sli?an doga?aj, brz i neuhvatljiv za svest ba kao i prvi. Probudila sam se u 3:00 ispri?ala mi je i uklju?ila televizor u spava?oj sobi. To je uobi?ajeno vreme kada se budim i podrobno ispitujem sobu. Uklju?ila sam Kanal 4 jer on ima program ?itave no?i. elela sam da ?ujem izvetaj o vremenu jer smo o?ekivali pljusak. Sve je bilo normalno dok na TV-u nije po?ela neka reklama za osiguranje. Leala sam na strani i dogodilo se da jednostavno zurim u TV.

U tom trenutku se crni predmet pomerio preko ekrana, sa leve na desnu stranu, da bi se tada vratio sa desne na levu. Imao je prednju stranu, ali se ipak ?inilo da je jedno-dimenzionalan. Izgledalo je da ruka gotovo moe pro?i kroz njega, ali je to ipak crnilo zaklanjalo ekran. Mora da je bilo razumno, jer kada sam pomislila, Do ?avola, ta je ovo? pomerilo se sa ekrana. Borila sam se da ne zaspim, kao da mi ne bi dosa?ivalo ako sam budna. Kratko potom osetila sam staro, poznato zap kroz telo i izgubila svest.

Posle toga se javio bolan osip na ki?mi, osam do dvanaest in?i od zadnjice. U me?uvremenu su svi pregledali moju ki?mu i rekli da nema ?ak ni crvenila. Me?utim, to mesto je bilo veoma bolno tokom tri nedelje. Svesno vi?enje neobi?nog stvorenja, neobjanjive fizi?ke posledice i nita u njenom se?anju to bi te dve stvari moglo povezati: takvi doga?aji se provla?e kroz ?itav njen ivot kao i kod brojnih drugih ljudi koji imaju kontakt sa vanzemaljcima. Vanzemaljske abdukcije su neto, sa ?ime ona ivi mirno, retko razgovaraju?i o njima sa drugima i izlaze?i sama na kraj sa svojim strahovima i nedoumicama najbolje to moe. Ova iskustva su promenila njen pogled na svet, njene navike, elje i strahove. ?itava tekstura njenog ivota je proeta obrascem jedne nepoznate agende.

stranica


6. dio - Beti

Imala sam sedam ili osam godina. zapo?elo je Betino se?anje Otac je mojoj sestri i meni dopustio da iza?emo i igramo se murke sa drugom decom. Bilo je oko est popodne. Se?am se da sam se sakrila iza nekog bunja i tada za?ula zvuk, ?ula nekog drugog. Kada sam se okrenula, videla sam neto za ta sam u tom trenutku mislila da je drugo dete.

Slede?e ?ega se se?am nastavila je je da je ve? bio mrak i da sam bila veoma iznena?ena. Kada sam stigla ku?i, otac je bio ljut a majka zabrinuta. Otac mi je rekao da su me dozivali i traili satima. Nisam mogla to da razumem. rekla je Mesto na kome sam se sakrila je bilo tek stotinak stopa udaljeno od ku?e. Sakrila sam se tamo po danu a slede?e ?ega se se?am je da je bio mrak i da sam bila uplaena.

Od skoro imam druga?ije se?anje na taj doga?aj. dodala je Onaj, za koga sam mislila da je drugo dete, je bio vanzemaljac, jedan od Sivih. Odveo me je na brod, ali ne znam ta se deavalo posle toga.

Betina pri?a o vremenskom prekidu u detinjstvu me je podsetila na sli?an doga?aj iz detinjstva mog mua u uzrastu od dvanaest godina, ne mnogo vie nego to je tada imala Beti. Dok su se Kesi i njegov prijatelj jednog dana igrali na polju, prila im je grupa dece i pozvala ih da do?u i vide NLO koji je sleteo sa druge strane brda. Kesijevo slede?e se?anje je da se vra?a ku?i, ale?i se majci na krvarenje iz nosa i glavobolju.

Kao i Beti, Kesi je doiveo epizodu sa vremenskim prekidom koja je po?ela posle kontakta sa nepoznatom decom. Beti nikada nije ispitivala ovo se?anje pod hipnozom, ali kada se Kesi podvrgao regresivnoj hipnozi da bi istraio vremenske prekide, otkrio je potisnuta se?anja na abdukciju uz stavljanje implanta u nos.

To nije jedina sli?nost izme?u Betinih i Kesijevih doivljaja. Razvedena majka sa odraslom decom, Beti nas je kontaktirala jer jedno od njenih se?anja na susret, koji je po svemu sude?i uklju?ivao vojno osoblje, sadri veoma iznena?uju?e i uznemiruju?e paralele sa jednim doga?ajem opisanim u INTO THE FRINGE.

Zajedni?ki poznanik je pomogao da se uspostavi telefonski kontakt i mi smo se upoznale. Beti je ro?ena 1942. u Porto Riku i tamo je provela ve?inu svog ivota. Pre nego to je zasnovala porodicu, radila je kao nastavnik, me?utim problemi sa vidom, od kojih pati od pre nekoliko godina, su joj onemogu?ili da radi. Trenutno, ona deli svoje vreme izme?u Porto Rika i Floride.

Beti i ja smo preko telefona razgovarale o njenim susretima sa vojnim osobljem. Ali ja sam bila zainteresovana da ?ujem i o drugim iskustvima, posebno zbog toga to je ivela u Porto Riku. Veliki deo izvetaja o vanzemaljcima i NLO-aktivnostima dolazi iz te oblasti, kao i sa ostrva. U stvari, od ?itave teritorije SAD u Porto Riku je bilo vie skoranjih NLO aktivnosti nego bilo gde drugde.

Sude?i po Betinim izvetajima taj trend se nastavlja. Pored epizoda sa vremenskim prekidima, ona ima jo svesnih se?anja na mnoge druge neobi?ne doga?aje iz detinjstva, po?evi od 1950. Njeno prvo vi?enje NLO-a se odigralo samo godinu ili dve posle epizode sa murkama. Na putu ka prodavnici u kasno popodne je podigla pogled i ugledala veliku vatrenu loptu kako juri preko neba. Nestala je iza oblinje planine i Beti je pretpostavljala da je prisustvovala padu aviona, iako nije ?ula nikakav zvuk.

Vrisnula je i potr?ala ku?i gde je ocu ispri?ala sve to je videla. Budu?i da je radio u mornarici SAD, otac joj je obe?ao da ?e se raspitati u vojnoj bazi i saznati ta se desilo. Me?utim, nekoliko dana kasnije, kada je Bet ponovo pokrenula tu temu, otac joj je rekao da nikome ne sme da kae ta je videla, niti da to ikada vie pomene. Nije dato nikakvo objanjenje, samo upozorenje, i to ju je navelo da pomisli da je re? o nekoj misteriji.

Jo kao dete navikla je na misteriozne stvari. ?ak i pre toga rekla je najranije to moja se?anja seu, bila sam svesna kao i moja porodica da mi se doga?aju neobi?ne stvari, naj?e?e no?u. To je dovelo do toga da se plaim odlaska na spavanje, da se plaim da ?e neko do?i i odvesti me. Neobjanjiva buka je ?esto remetila tiinu no?i. Jednom prilikom, na primer, trgla se iz sna zbog neobi?nog brujanja ili zujanja u sobi u kojoj je spavala sama. Uplaena, otr?ala je u sobu svoje sestre. Oni me trae to je bilo sve ?ega se se?a da je rekla, jer je u tom trenutku njena sestra odjednom pala u dubok san a Betino telo se paralizovalo. Tada je i ona izgubila svest.

Slede?i neobi?an doga?aj se odigrao kada je imala deset godina. Bila je napolju i zastala je da pojede vo?e. Se?ala se kako je mirno stajala, zagrizla vo?e i tada pogledala na dole i na nozi videla veliku posekotinu koja je krvarila. Nisam znala ta da mislim rekla je Kako je mogu?e da na nozi imam takvu posekotinu i da krvarim? Nisam se ni pomerila od prodavnice. Budu?i da nije obra?ala panju na vreme, kako je to i ina?e slu?aj kod dece, nije mogla da odredi da li je dolo do nekog vremenskog prekida.

Tako?e nije imala objanjenje za senku koja se ponekad pojavljivala u ku?i i bila je sklona da veruje da je u pitanju duh. Ipak, jednom prilikom, senka je dobila opipljiviji oblik. Beti se probudila tokom no?i i videla humanoidnu figuru kako sedi na njenom krevetu. Nosio je belu ode?u i neto joj je govorio. Nije mogla da se seti stvari koje je rekao niti njegovog lica. Ispri?ala je majci o tim ?udnim doga?ajima i majka joj je odgovorila da bi no?u ponekad ?ula kako Beti sa nekim razgovara u sobi, ali kada bi pokuala da ustane i proveri ta je sa devoj?icom, shvatila bi da ne moe, da je paralizovana.

Neto kasnije, sa ?etrnaest, Beti je doivela drugo vi?enje NLO-a. Dok je sedela na stepeniku kraj prozora u?e?i, pogledala je napolje i kroz kronje drve?a ugledala jedan objekat. Za trenutak se zaustavio, lebde?i u vazduhu, pre nego to je velikom brzinom nestao iz vida. Beti je kasnije saznala da je jedan njen sused te no?i tako?e video NLO.

Neobi?ni doga?aji su je pratili i kada je napustila ku?u, otiavi posle o?eve smrti na neko vreme u internat. Jedna od njenih cimerki ju je probudila vrite?i i rekla da je upravo videla neprirodnu figuru kako stoji kraj Betinog kreveta. Bi?e je o?igledno primetilo da ga cimerka posmatra, po?elo da se kre?e prema njoj i u tom trenutku je ona vrisnula. Njen opis stvorenja se poklapa sa danas poznatim Sivima.

Kako je Beti rasla, ?inilo se da neobi?ni doga?aji posustaju. Otila je na koled i zatim po?ela da radi kao nastavnik. Nije se dogodilo nita vredno pomena dok se nije udala i ostala u drugom stanju sa drugim detetom.

Se?am se da sam se veoma strahovala da nisam zaista trudna rekla je da je to tumor, jer se beba nije pokretala. ?esto sam govorila svom lekaru da to sigurno nije beba, da je sigurno pogreio, ali to je za njega bila samo dobra ala.

U estom mesecu trudno?e sam i dalje bila veoma zabrinuta, jer se beba nije pomerala. Jedne no?i se naglo javila toliko snana pospanost, da sam otila u krevet. Sanjala sam slede?i san: Videla sam sebe na lekarskom krevetu. Nepoznati lekar mi je stavio iglu u pupak. Kada je to u?inio, osetila sam neto kao elektri?ni ok i beba je po?ela da se pokre?e. Tako?e sam osetila da mi je neto stavljeno u nos. I tada sam se probudila. zavrila je I poto sam se probudila ustanovila sam da veoma jako krvarim iz nosa i da se beba pokre?e.

Beti je rodila zdravu bebu prema terminu. Me?utim, naredna trudno?a nekoliko godina kasnije se nije odrala. Pobacila je jedne no?i, pri ?emu uopte nije bila sigurna da je videla bilo kakav ostatak fetusa. Treba naglasiti da je jedan sused izvestio da je te no?i opazio neobi?no svetlo iznad Betine ku?e.

ta god da je mogla misliti o ovim brojnim, neobi?nim iskustvima, za koga god da je smatrala da se nalazi iza njih, u leto 1978. se odigrao doga?aj koji nije doputao sumnju u pogledu svog izvora. U no?i 17. jula Beti je otila u krevet oko 21:00, ?itala otprilike jedan sat i zatim isklju?ila lampu u nameri da zaspi. U tami joj je neko svetlo privuklo panju i kroz prozor je ugledala svetle?i objekat. Zabrinuta, probudila je mua i zamolila ga da proveri ta se doga?a. Poto nije pronaao nita neobi?no, vratio se u krevet i ponovo su ugasili lampu. Ali objekat se vratio u dvorite, bacaju?i svetlost kroz prozor. Beti je pogledala u pravcu iz koga je svetlost dolazila i slede?eg trenutka postala svesna da se nalazi na sasvim druga?ijem mestu. Bila je u nepoznatoj prostoriji i nije bila sama. Njen suprug je leao kraj nje, o?igledno u snu, a njeno najmla?e dete joj je po?ivalo u krilu. U panici je iznenada pomislila: Gde su moja druga deca? Glas iz nepoznatog izvora joj je odgovorio: Ne boj se, ona su tu.

Jo troje ljudi, koje nije poznavala, je tako?e bez svesti lealo u sobi. Videla je mladog mukarca i enu, otprilike dvadesetih godina, i starijeg ?oveka koji joj je izgledao kao penzionisano vojno lice.

?itava situacija je bila potpuno neo?ekivana i Beti je bila suvie zbunjena da bi reagovala logi?no. Ili je moda, kao i u drugim izvetajima, njena reakcija iz nekog razloga bila dirigovana. U svakom slu?aju, kada je videla da stariji ?ovek dolazi svesti, ba poto je i sama povratila svest, bez ikakvog povoda je upitala: Koliko je sati? S obzirom na potpunu neobi?nost situacije to pitanje se ?inilo sasvim besmislenim. Me?utim, umesto da reaguje ?u?enjem ili panikom, ?ovek je jednostavno pogledao na sat i odgovorio: Dva i deset.

Prolo je gotovo dva sata od kako je po drugi put ugledala svetlo, iako joj se ?inilo da je to bilo pre samo nekoliko trenutaka. Osvrnuvi se oko sebe, videla je neobi?nu, kompjuterizovanu opremu u sobi, a onda je uo?ila i neka druga bi?a, sasvim sigurno ne ljudskog porekla. Ta dva entiteta su bila siva i veoma mrava, obu?ena u metalno-siva odela.

Beti je primetila da njen suprug po?inje da se budi, ali je sva njena panja bila prikovana za metalna vrata ispred nje, koja su po?ela da se transformiu u staklo, sli?no prozoru. Pogledavi kroz staklo, prepoznala je lokaciju kao ruralnu oblast u blizini zemljita koje je posedovala.

Vrata su se tada otvorila i u prostoriju je uao veoma visoki ?ovek. Bio je bled, sa tamnom, kratkom kosom koja je formirala vrh na ?elu. O?i su mu bile ve?e nego to je uobi?ajeno a vilice ?etvrtaste. ?ovek je nosio istu hermeti?nu, metalnu ode?u kao i Sivi, ali je nosio i rukavice i iroki pojas. U ruci mu je bio mali prsten, koji je izgledao kao da je na?injen od stakla i unutar koga je svetlucalo mnogo sjajnih svetala. Kada je visoki ?ovek uperio netremi?an pogled na Beti i njenu porodicu, stekla je utisak da je neki nau?nik i ose?ala je da pripada komandnom vrhu. Njegov pogled je u?inio da se ose?a kao eksperimentalni primerak i kao zamor?e.

Moj suprug je po?eo da se budi. rekla je i taj ?ovek ga je ponovo uspavao, dre?i staklenu loptu iznad njegove glave. To je u?inio i meni i nastupila je paraliza.

Slede?e ?ega se Beti se?ala je da se nalazi u svom krevetu, sa uasnom glavoboljom i zatim je brzo utonula u san. Probudivi se, ustanovila je da su je doga?aji tokom no?i ostavili u fizi?ki loem stanju. Pored snane, probadaju?e glavobolje, imala je bolove po celom telu, pogotovo na le?ima, i vrtoglavicu. Tako?e je ose?ala uasnu mu?ninu, vie puta je povra?ala, kao da je zaraena dijarejom. Imala je teko?e sa vidom, jer su joj o?i bile ote?ene i nadraene, stanje koje ju je mu?ilo jo dugo posle toga, toliko da je morala da nosi nao?are za sunce.

Uasan osip je potrajao mesecima i kosa je po?ela da joj opada u velikim pramenovima. Ipak, posebno uznemiravaju?a je bila katarakta koja je po?ela da joj se obrazuje na o?ima. Devet meseci posle abdukcije, Beti se podvrgla operaciji otklanjanja katarakte i tokom pripremnih ispitivanja lekar je pronaao ogrebotine za koje je tvrdio da sigurno poti?u od operacije oka. Me?utim, takva operacija nikada nije bila izvrena, barem ne ljudskom rukom.

O?igledno su se u tom stranom okruenju odigrale neke stvari ili neke neobi?ne aktivnosti, koje su prouzrokovale brojne neda?e, ali je Beti mogla da se seti samo kratkog scenarija u okrugloj sobi. Nije bila sigurna u pogledu visokog, tamnokosog ?oveka, ali je bila sigurna da siva stvorenja nisu ljudi.

Nedugo posle toga ponovo je videla ta stvorenja. Zaspala je ali ju je zvuk dozivanja njenog imena probudio. Ustala je i pogledala kroz prozor, odakle ju je posmatralo jedno od tih malih bi?a. Beti se se?ala da je nosilo neku vrstu metalnog tapa ali trenutak kasnije bila je ponovo u krevetu, a od malog stvorenja nije bilo ni traga.

NLO-i su se i dalje pojavljivali. Na Dan o?eva 1980. ?itava porodica je prisustvovala jednom takvom doga?aju. Dvoje dece ga je ugledalo u dvoritu i pozvalo ostale. Stigli su na vreme da vide objekat nalik oblaku kako beumno lebdi oko deset stopa iznad tla sa ne?im iznutra to je izgledalo kao mehurovi, da bi ubrzo nestao.

Manje od godinu dana posle toga Beti je u sobi ponovo posetilo neobi?no bi?e. Kada se pripremala da ode u krevet, osetila je da je neko posmatra. Okrenuvi se, ugledala je visokog, mravog ?oveka kako stoji kraj njenog kreveta i veoma se uplaila. Pokuala je da vrisne, ali nikakav zvuk nije izlazio, tako da je po?ela da se nemo moli za pomo?. I tada je primetila da se pomera, da se kre?e napred ka ?ovekovoj ispruenoj ruci. Nesposobna da se zaustavi, lebdela je iza njega u pravcu prozora i znala da ?e uskoro pro?i kroz njega. To je proizvelo jo ve?u paniku, jer se plaila da ?e pasti i spljeskati se kao hamburger.

Me?utim, trenutak prolaska kroz prozor nije ostavio nikakvo se?anje na ono to se dogodilo i slede?e ?ega je postala svesna je bilo da lei na nekom mra?nom mestu, uz ose?aj velike brzine. Utonula je u mrak i u slede?em trenutku bila na krevetu u gostinskoj sobi i dalje nesposobna da se pokrene. Ipak, mogla je da vi?e to je i u?inila, na ta je njen mu dotr?ao. Ali neobi?ni ?ovek je, naravno, nestao.

Beti nije bila jedini ?lan porodice koji je video vanzemaljska bi?a. Godine 1986. ona i njen mali sin su ugledali jedan beli entitet. Bila je u krevetu i panju joj je privukao zvuk vode koji je dolazio odnekud. Samo to je ustala da proveri ta je u pitanju, sin ju je pozvao da iza?e.

Mama, pogledaj tamo! vikao je i Beti je pogledala, ali sve to je mogla da vidi bez nao?ara je bio nejasan beli objekat dalje u dvoritu. Me?utim, njen sin je imao bolji vid i ispri?ao je da je kod garae video malo stvorenje u batovanskim pantalonama kroz koje je curila voda. Kada je sin pogledao prema njemu, bi?e se zaustavilo i odlebdelo.

Kasnije, 1987. Betina ?erka je ispri?ala da su tokom no?i dola tri Siva i odvela je do lokacije u blizini njihove ku?e, do NLO-a. Rekla je da su prijateljski razgovarali i da se jedan vanzemaljac ?ak nasmejao. Tako?e je izvestila o prisustvu neobi?nog ?oveka koji joj je umetnuo dugu iglu u grudi i rekao da ?e fiksirati njeno srce. Beti je rekla da se to dogodilo u vreme kada je njena ?erka ?ekala na operaciju srca.

To je tako?e bilo u vreme kada se setila kratkog ali ivog san koji je izazvao veliku uznemirenost. U tom snu je bila na nepoznatoj lokaciji, leala je na nekom stolu, dok je jo troje ljudi stajalo oko nje. Najstraniji deo scenarija je bila jedna re?enica koju ju ?ula da jedan od njih izgovara: Ona je potrona i uvek moemo da upotrebimo terminator.

Iskustvo se toliko razlikovalo od prethodnih susreta kojih se se?ala da je Beti insistirala na tome da je to samo san, ali pretnja i nagovetaj terminatora, ta god to bilo, ju je proganjala. Na isti na?in ju je proganjao i identitet tog ?oveka.

Jo jedna situacija, koja se odigrala u to vreme, je izazvala veliku brigu, iako naizgled nije bila povezana sa NLO-ima ili vanzemaljcima. Tokom nekoliko dana, Bet se ujutru budila, odlazila u kuhinju da skuva kafu i nalazila bokal sa vodom, koji ina?e stoji u friideru, i ?etiri ?ae na anku.

Kada se to prvi put dogodilo, pomislila je da je re? o nepanji i upitala svoga sina i ?erku za to. Oboje su osporili ne samo da su ostavili bokal van friidera, ve? i da su uopte bili u kuhinji posle polaska na spavanje. Ponovo je zatekla prljavi bokal i ?ae i naljutila se, jer je smatralo da je teko poverovati u interpretaciju njene dece i njihovu nevinost u ovom slu?aju.

ta oni to rade, pitala se, ustaju tokom no?i, pozivaju kriom ljude u ku?u? Zato se to radi tajno? Zato pori?u da su to u?inili? Ova pitanja su je veoma mu?ila, me?utim, deca su nepopustljivo tvrdila da nemaju nita sa ovim povremenim ostavljanjem bokala i ?aa na anku i tajanstvenim posetiocima tokom no?i.

Kona?no, Beti im je poverovala, ali ju je to jo vie uplailo, jer je ukazivalo na scenario sa ?etiri stranca koji su imali slobodan pristup u njenu ku?u i do njene porodice. Ipak, niko nije video nikakve nepoznate ljude i nikakve dragocenosti nisu ukradene iz ku?e, a ideja o strancima koji provaljuju da bi uzeli gutljaj vode nije imala nikakvog smisla. Sa druge strane, nije mogla da poveruje da su to vanzemaljci, pogotovo zato to je sve to su izgleda radili bilo da naspu ?au vode, ostave nered u kuhinji i odu.

Beti je dugo vremena bila zabrinuta zbog te misteriozne situacije, ?ak i poto su posete prestale. Nikada nije uhvatila nekoga da prima goste ili jednostavno vadi bokal sa vodom, to bi objasnilo celu stvar. Me?utim, mnogo kasnije javila su se se?anja u vezi sa tom situacijom. U veoma uznemiruju?em scenariju, videla je sebe kako otvara vrata i puta grupu ljudi u ku?u. ?ak je videla sebe i kako sipa vodu. Nije prepoznala te ljude a bljeskovi se?anja joj nisu razjasnili zato ih je pustila unutra, niti ta se doga?alo poto im je sipala pi?e. Nije bila sigurna da li se?anja reflektuju realne doga?aje ili su plod njene imaginacije. Ose?aj je sigurno bio realan, ali je sve izgledalo tako malo verovatno, da Beti to jednostavno nije mogla da prihvati.

Me?utim, u septembru 1987. se odigrao jedan nesumljivo realan doga?aj. Pojavio se jo jedan NLO i tome su prisustvovala tri ?lana njene porodice.

Mama, tamo je NLO! ?ula je svoju ?erku kako vi?e u 11:00 uve?e. Ustala je da pogleda i videla veliki, prekrasan NLO oko pola milje udaljen od ku?e. Njen sin ga je tako?e nakratko video.

Vi?enje se na prvi pogled nije razlikovalo od prethodnih, ali su slede?eg dana usledile aktivnosti koje ?e se produiti na ?itavu godinu: preletanje neidentifikovanih helikoptera. Prvog dana je pored crnih helikoptera preleteo i jedan AW AC i letelice su operisale tako nisko da su se prozori i ?itava ku?a ponekad tresli od njihove snage. Vratili su se posle nedelju dana i Beti je tada videla ?ak i letelicu koja je izgledala kao helikopter mada je letela ne?ujno.

I dalje je imala zastrauju?a no?na iskustva, pra?ena naj?e?e fragmentarnim se?anjima i vremenskim prekidima. Jednom prilikom, na primer, posle pono?i, prola je kroz iskustvo koje se zadralo u svesti u vidu tri odvojena kratkotrajna bljeska se?anja. Prvi deo je po?eo kada je jo uvek potpuno svesna kroz prozor posmatrala neka crvena i bela svetla u dvoritu. U drugom delu je bila u dvoritu, gledala za letelicom koja je odlazila i plakala: Ne ostavljajte me! Odjednom je ponovo potpuno svesna bila u svom krevetu.

Tokom tih godina veoma aktivnog u?e?a vanzemaljaca u njenom ivotu Beti je imala brojne snove u vezi sa NLO-ima, Sivima i drugim vrstama entiteta. Neki ljudi ?e smatrati da je neozbiljno tragati za informacijama u snovima, ali tesna povezanost snova sa ovim fenomenom pokazuje da nije tako.

U istraivanju abdukcija opte je poznato da ?e se se?anje na susret sa vanzemaljcima, potisnuto u vreme doga?aja, vratiti u najrazli?itijim oblicima. To mogu biti iznenadni bljeskovi u svesnom stanju ili se mogu javiti u snu. Tako?e se moe dogoditi da ono ?ega se osoba se?a kao sna nije se?anje na neki proli doga?aj, ve? reflektuje iskustvo od prethodne no?i, tako slabo potisnuto, da ostaje u svesnom umu kao stanje izmenjene svesti. U svakom slu?aju, mudro je posvetiti panju snovima osobe koja ima aktuelna iskustva sa vanzemaljcima. Izvesni detalji, ?esto identi?ni, koji se provla?e iz slu?aja u slu?aj, se razlikuju od tipi?nih arhetipskih entiteta i situacija, karakteristi?nih za obi?ne snove.

To u svakom slu?aju vai za Betine snove. U jednom, na primer, bila je sa nepoznatim vanzemaljskim bi?em u oblasti u kojoj je nebo bilo rui?asto i se?ala se da je videla neku ivotinju koja je podse?ala na kravu. O svim tim detaljima izvetavaju i drugi oteti, nekada kao o doga?ajima iz snova, nekada kao o realnim iskustvima. Takav je i scenario koga se se?ala iz drugog sna: jedan od Sivih joj je dao da popije neku te?nost. U drugom je bila potopljena u gustu te?nost i bila je iznena?ena kada je otkrila da u njoj moe da die. Taj scenario je danas toliko poznat, da je uklju?en u listu naj?e?ih doga?aja o kojima oteti izvetavaju.

Beti je bila zainteresovana i zabrinuta zbog tih snova, kao i zbog doga?aja, kojih se svesno se?ala. Tako, kada joj se pruila prilika da radi sa dobro poznatim istraiteljem NLO-a i da se podvrgne regresivnoj hipnozi, odlu?ila je da to i u?ini.

Po?etkom 1988. prola je kroz ?etiri seanse regresivne hipnoze koje su se sve fokusirale na jedan doga?aj: susret iz 1978. kada je na osnovu svog se?anja bila u okrugloj sobi sa svojim muem, jednim detetom i tri stranca. Slede?i izvetaj je skup informacija sa tih seansi, sastavljen od svih deli?a i detalja koji su se pojavili tokom regresije.

Beti se setila da je u trenutku kada je svetlo zasijalo kroz prozor te no?i, videla nekoliko vanzemaljaca u sobi. Bila je preplaena, ali jedan od njih ju je umirio i izgleda bio zaduen da je odvede na brod. Slede?i deo njene memorije je nepovezan; bila je u maloj sobi u kojoj je atmosfera bila zamagljena i nije mogla da vide mnogo vie do nekoliko neobi?nih instrumenata na stolu. Jedan od njih je izgledao kao fen za kosu.

Slede?e, dva vanzemaljca su je povela kroz krivudav hodnik do druge prostorije, koja joj je izgledala kao hirurka sala. Uplaila se da ?e je tu ubiti. Po?ela je da pla?e od straha kada su je poloili na lebde?i sto. Iznad nje je bio ekran na kome se videla njena unutranjost. Tre?i vanzemaljac u sobi je po?eo da razgovara sa onom dvojicom koja su je sprovela. Beti je ose?ala da on ima vie samilosti nego ostali. Taj tre?i entitet je stao iza nje, dre?i crnu kutiju. Nije mogla da vidi ta on radi, ali je ose?ala kao da joj je otvorena glava i uklonjen mozak bez ikakve senzacije bola.

Poto je sve zajedno ponovo vra?eno, hladna te?nost je izlivena po njenoj glavi. Kada je ta procedura bila zavrena, vanzemaljci su stali ispred nje i Beti je shvatila da je mentalno druga?ija. Njene misli i reakije prema svemu su bile promenjene, ?inilo se, bila je ispunjena novim idejama o Bogu i o jedinstvu sveg ivota sa uzvienim izvorom.

Nakon tog veoma spiritualnog doivljaja usledilo je u potpunosti fizi?ko ispitivanje, tokom koga su vanzemaljci uzeli uzorke njene koe i kose. Uao je visoki ?ovek, sli?an onome koga je videla ranije, i izvrio kompletno ispitivanje njenog tela, uklju?uju?i i ginekoloki pregled. Zatim joj je objasnio mnoge stvari, govore?i joj da su ona i drugi ljudi izabrani da obave neki posao u budu?nosti.

Taj trenutak je kod Beti izazvao najve?e uznemirenje, a posebno se uplaila kada je on izneo dve duge, tanke igle i objasnio da treba da izvri neke korekcije na njenom bubregu i jajniku. Umetnuo je igle u oblast gde se nalaze ti organi i Beti je osetila toplu vibraciju. ?ovek je rekao da je to neophodno, da bi njene lezde doveli u stanje koje vie odgovara onome to oni ele da ona uradi u slubi ?ove?anstva. Dugo su govorili o promeni ljudske vibracije.

Zatim je ula mlada ena, po izgledu sli?na onom mukarcu, i po?ela da ?isti Betino telo sun?erom i te?no?u. Ona ju je otpratila u prvu sobu, gde je ?ovek nastavio da joj objanjava neke stvari. Prvo, rekao joj je da su ona i drugi ljudi izabrani da obave neki posao u budu?nosti. Tako?e je opisao predstoje?e katastrofe i njen rad kao spiritualnog bi?a za dobro ?ove?anstva. Vanzemaljac je rekao da je ta grupa tu da ispita i sakupi ljudski genetski materijal i spre?i destruktivni proces koji su ljudi zapo?eli.

Nije se se?ala ni?ega vie do trenutka kada se nala u okrugloj prostoriji sa svojim muem. Beti je bila veoma potresena ovim se?anjima i rekla je da nema ideju zato bi bila izabrana kako su joj rekli.

Posle regresije njena svest je postala znatno prijem?ivija, jer je po?ela da se u bljeskovima se?a ranijih doga?aja. U leto 1988. dok je razgovarala sa prijateljicom, odjednom je doivela jedan od tih fle-bekova. Se?anje je po?elo tako to je u malom, lete?em disku ulazila u dobro osvetljen podzemni grad. Letelica je kroz tunel ula u ogromnu podzemnu prostoriju u kojoj je bilo nekoliko zgrada. Beti je tako?e videla nekoliko NLO-a, parkiranih na razli?itim lokacijama i vanzemaljce kako rade zajedno sa ljudskim vojnim osobljem.

U slede?em scenariju je nekako letela kroz vodu u tunel i zatim izronila iz jezera. Tako?e se se?ala kako je pokuala da pobegne, ali visoki ?ovek ju je ?epao i rekao: Doveli smo te ovamo jer smo eleli da ovo vidi., pokazuju?i na veliku letelicu koja je izranjala iz vode. Beti je onda ula u malu letelicu i odletela do velike. ?itavo se?anje je bilo neobi?no i uznemiravaju?e i ona nije imala ideju kada je takav doga?aj mogao da se odigra.

Kratko posle regresije, u avgustu 1988. primila je neobi?an telefonski poziv. Glas je zvu?ao kao da dolazi iz vakuma i nepoznati mukarac je rekao: Elizabet.

Da. odgovorila je Bati Ko ste vi?

Mi znamo sve o tvojim iskustvima. rekao je glas i znamo sve o problemima i sumnjama koje ima i moemo ti pruiti dokaz.

Ko ste vi? insistirala je Bati Zato mi to govorite?

Ne plai se. nastavio je neobi?ni glas Moemo ti dati dokaz. elimo da razgovaramo sa tobom. Idi slede?eg ?etvrtka u Botani?ku batu, budi tamo u deset. Mi te znamo. Ne mora da se trudi da nas prona?e. Ne govori nikome nita i idi tamo sama.

Sve u vezi sa pozivom je bilo sumnjivo, izmenjeni glas, uznemiravaju?e pozivanje na Betina iskustva, insistiranje da na sastanak ode sama ose?ala je da poziv predstavlja pretnju. Ispri?ala je o tome istraitelju sa kojim je radila, ali nije elela da ode u batu. Me?utim, kasnije se predomislila i zajedno sa istraiteljem otila na ugovoreno mesto. Iako nijedno od njih nije videlo nikakve sumnjive ljude, niti primetilo prisustvo vanzemaljaca, tamo u bati je u njen um umetnuta komunikacija o ljubavi, veri, prijateljstvu i slubi.

Na putu ku?i Beti je imala ose?aj vrtoglavice i nastupaju?e bolesti. ?inilo se da njeno telo ne radi dobro, a njen ose?aj za vreme je bio veoma poreme?en. Na osnovu sata, ?ak je dobila na vremenu na putu ku?i, a nekoliko trenutaka kasnije, ?inilo se da se dan i no? smenjuju veoma brzo. Jo ve?u zbunjenost je izazivala jasna senzacija da njena ruka prolazi kroz ?vrste objekte kada bi posegnula za njima. Ali ta izmenjena percepcija je prola i vie nije bilo telefonskih poziva.

Dve godine posle se?anja na podzemni objekat, u kome su ljudi i vanzemaljci radili zajedno, u snovima su po?ela da se javljaju dodatna se?anja na taj doga?aj. Videla je sebe kako izlazi iz letelice sa dva ?oveka iz vojske. Bili su u nekoj pustinjskoj oblasti koja je podse?ala na ameri?ki jugo-zapad, sa gra?evinama koje su se uklapale u taj pustinjski predeo. U blizini velike metalne gra?evine, koja je izgledala kao velika robna ku?a, je bio tamni bazen sa vodom, prekriven travom. Staromodna drvena vrata su se otvorila i otkrila veoma moderna metalna vrata, kroz koja je Beti bila uvedena u prostrani objekat. Tamo je videla ?etiri table i veliki broj ljudi. Neki od njih su izgledali kao vojnici, neki su bili obu?eni kao nau?nici a za druge se ?inilo da su obi?ni ljudi. Uniformisani, crvenokosi ?ovek, jedan od onih koji su je doveli u objekat, je izgleda bio zaduen za nju.

Jo dva ?oveka su stupila u prostoriju, u ode?i koju je Beti opisala kao astronautsku opremu. Oni su razgovarali sa njom i sa drugim ljudima, ali se nije se?ala ta su rekli, a onda je neko pucao i grupa je potr?ala ka zadnjem delu velike prostorije. Crvenokosi mukarac ju je zgrabio i se?anje se tu prekinulo, ali je Beti slede?eg dana nala modricu ta?no na onom mestu gde ju je ?ovek uhvatio za ruku.

Se?anje je delovalo veoma realno, mada nije imala ideju kada se taj neobi?ni doga?aj mogao odigrati. Naravno, misteriozne stvari su se ve? dugo doga?ale i nastavile su da se doga?aju vi?enje NLO-a i neobi?nih svetala, epizode sa neobjanjivim vremenskim prazninama, povremena pojava modrica i uboda na njenom telu i za ve?inu tih doga?aja Beti nije imala objanjenje, niti uporite u svom se?anju. Bilo je jasno da su njena svesna se?anja o tim stvarima bila jedva vrh ledenog brega i ta god da je lealo ispod povrine, bilo je duboko potisnuto.

Beti je moda bila u stanju da uveri sebe da ta iskustva nisu realna, da ih je umislila, dok se nije odigrao jedan doga?aj koji je dokazao da tajanstvena zbivanja nisu samo u njenom umu. Tokom posete Majamiju, 1992. vozila se jedne no?i sa prijateljem do ku?e svoje ?erke, vonja od oko ?etrdeset pet minuta po auto-putu. Krenuli su oko 21:50 i stvari su se na po?etku odvijale naizgled normalno. Ali zatim su oboje primetili da su automobili iz oba pravca nestali sa vidika. Beti je videla veliki, taman, nejasan oblik kako se prostire ispred njih i pomislila da bi to mogao biti most. Zaklju?ila je da joj velika senka mosta nekako zaklanja pogled na ostali saobra?aj.

U slede?em trenutku, kako se ?inilo, ona i njen prijatelj su osetili da je automobil ponovo sputen na auto-put. Voza? je izgubio kontrolu nad vozilom, bore?i se da izvu?e vozilo iz opasne situacije, a Beti je shvatila da iz neobjanjivog razloga otkop?ava pojas, gleda kroz prozor i vi?e: Gde su oni? Gde su oni?

Kako se ose?a? upitao ju je prijatelj.

Zbunjeno. rekla je Kosa mi je nakostreena, kao pod stati?kim elektricitetom, i ose?am pritisak na vratu i ?elu.

Prijatelj je rekao da i on ima iste simptome i da ne zna ta se to upravo dogodilo. Beti je primetila da je nejasni oblik nestao i da je saobra?aj iz oba pravca ponovo gust. Sigurno nam je most zaklonio pogled. rekla je prijatelju, opisuju?i mu rasplinuti oblik.

Me?utim, njen prijatelj, koji je redovno vozio tim auto-putem, je rekao da na toj lokaciji nema nikakvog mosta. Nastavili su vonju, zbunjeni. Kada su stigli do ?erkine ku?e, sva svetla su bila ugaena i sve je bilo mirno. Beti je pogledala na sat i bila zapanjena kada je videla da je 23:55. Znala je da je trebalo da stignu u 22:45, to je zna?ilo da je vie od sata izgubljeno. Ovaj put nije bila sama. Sve je bilo veoma misteriozno i niko od njih dvoje nije mogao da se seti ni?ega drugog, osim da su bili u kolima.

Obrazac je uvek isti: neobi?ni doga?aj, fragment zbunjuju?eg scenarija i praznina na mestu gde bi trebalo da budu se?anja. Svaki sat, koji je nedostajao, je predstavljao mu?an gubitak za Beti, mra?nu prazninu u njenom ivotu. Videla je vanzemaljce i ljude, neke od njih iz vojske, ali nije imala objanjenje za to ta oni rade. Program iza tih doga?aja je ostao nepoznanica i Beti je nastavila da se bori sa svojim pitanjima i strahovima, jer su se i neobi?ni doga?aji nastavili.

Januara 1993. na primer, kada je boravila u stanu u Majamiju sa svojim sinom i ?erkom, doivela je jo jednu epizodu sa vremenskim prekidom, koji je bio pra?en serijom neobi?nih, mada minornih deavanja koja su uklju?ila sve ?lanove porodice.

U sredu, 27. januara, svi su otili u krevet u pono?. Beti se probudila u 4:39 i otila u kupatilo. Vra?aju?i se, odjednom je osetila kompulzivnu potrebu ili naredbu da ode u kuhinju i otvori prozor. Uplaila se i borila se protiv te potrebe, ali ga je, pre nego to se vratila u krevet, ipak otvorila, ne gledaju?i napolje.

Dok je leala, Beti je bacala pogled ka prozoru i mislila: Ne elim da vidim. Po?ela je da okre?e glavu na drugu stranu i u tom trenutku je ?ula neto to je zvu?alo kao voz, pra?eno zvukom zatvaranja elektri?ih vrata. Okrenuvi se ponovo na istu stranu, pogledala je ka prozoru - i videla da je dan. Sat je pokazivao 6:45. Dva sata su nestala za vreme koje joj je, svesno, bilo potrebno da se okrene u krevetu.

To uvi?anje ju je zaprepastilo i ustala je veoma uznemirena. Otila je do kuhinje da pripremi kafu i pokuavala da otkrije ta se dogodilo, ali bez uspeha. Tada je otila da se istuira i primetila da su oba njena kolena prekrivena belom supstancom, sli?nom kredi, kao da je kle?ala na nekom belom prahu. Ipak, nije mogla ni da pretpostavi ta bi to moglo biti, jer supstanca nije bila sli?na ni?emu u ku?i.

Uprkos njenoj zbunjenosti, jutarnje aktivnosti su morale da se nastave i Beti je probudila svoju decu da bi se spremila za posao. Pre nego to su otili, sin je pomenuo da mu se tokom no?i sigurno neto dogodilo, jer je otkrio ubode na svojoj nadlaktici, za koje nije imao objanjenje. Kada su se uve?e vratili ku?i, Beti im je ispri?ala doga?aje od prethodne no?i: o neobi?nim zvucima, vremenskim prekidima, beloj supstanci i o?iglednoj ?injenici da je neko vreme provela van ku?e. Me?utim, njen sin, koji je spavao u dnu Betinog kreveta u vre?i za spavanje, je rekao da po njegovom miljenju to nije mogu?e.

Sedela je na krevetu prole no?i. ispri?ao je svojoj sestri Delovala je uplaeno i pri?ala sa nekim. Video sam neku figuru na ulazu - dodao je, ali u tom trenutku, po sopstvenim re?ima, nije mogao da ustane i o?igledno je ponovo zaspao. Sve u vezi sa tim doga?ajem je ostalo misterija.

Slede?i izvetaj ima neobi?ne sli?nosti sa doga?ajem o kojem sam saznala od bliske ro?ake. Betina pri?a je potvrdila da to nije bila imaginacija jednog uma. Ili su vanzemaljci zaista izveli te stvari, aktivnosti koje nisu poznate iz drugih izvetaja o abdukcijama, ili su kreirali isti virtualni scenario za najmanje dvoje otetih koji nisu bili u srodstvu.

U vreme, kada se ovo odigralo, Beti je bila u Majamiju, kod prijatelja, i spavala na njegovom kau?u. Jedne no?i se probudila i sa iznena?enjem videla ?etvorougao od svetla, sli?an veoma tankom listu papira kako ulazi kroz prozor.

Mogla je da vidi oblast u centru, u kome su se kretala bela, crvena i ljubi?asta svetla.

?etvorougao od svetla se zaustavio u vazduhu i iz njegovog centra se pojavio ?ovek u punoj veli?ini, veoma visok, u pripijenom odelu i sa malom kacigom. ?ovek je ustao i nagnuo se ka njoj, pribliavaju?i svoje lice njenom. Bio je iznad nje, ali kada je pogledala u njegove o?i, imala je ose?aj da pada. Na tom mestu su se zavravala se?anja i Beti vie ni?ega nije bila svesna, sve dok se nije probudila uz vrtoglavicu i oamu?enost koje su trajale ?itavog dana.

Podnosila je ovakve aktivnosti, koje su se ponavljale, i nije bolje razumevala te doga?aje nego na po?etku. Me?utim, imala je ose?anja u vezi sa njima i izvesna verovanja kojih se drala.

Iako nije bila sigurna ko ju je oteo, niti ta su oni radili, Beti je bila sigurna da barem jedno od njenih iskustava, doga?aj iz 1978. uklju?uje dobronamerne vanzemaljce. Pruili su mi izvanredan ose?aj jedinstva sa Bogom, rekla je sa Univerzumom i sa ljubavlju.

Ali istovremeno je shvatala da su i druge snage bile deo ovog sveobuhvatnog fenomena. To je bitka izme?u dobra i zla. rekla je, objanjavaju?i svoja ose?anja u vezi sa ovim doga?ajima. Oni se ponekad meaju u nae ivote, proizvode?i bol i konfuziju, ali ja istrajavam u veri da ?e nam moji dobri vanzemaljci pomo?i.

Imala je veoma snaan ose?aj da ?e se budu?e katastrofe, koje su vanzemaljci opisali, zaista dogoditi i da ?e ona i drugi oteti igrati neku ulogu u njima. To je ipak nije zatitilo od straha i depresije. Najverovatnije se plaila mogu?eg meanja od strane vojske ili drugih ljudi, se?aju?i se nagovetaja da je potrona.

Da bi se suo?ila sa tim strahovima, oslanjala se na svoju religiju i verovanja. Moja vera me je odrala. rekla je Beti Ja sam deo Boga. Vera, ljubav i istina ?e nas provesti kroz strahote koje ?e se dogoditi. To je duhovni deo.

Na alost, fizi?ki deo je i dalje izazivao anksioznost, smetnje u spavanju, iznenadne i potpune gubitke energije, brojne zdravstvene probleme i belege na telu, koji su dokazivali da vanzemaljci nisu zainteresovani samo za njen duh.

stranica


7. dio - Dejn

Ve?ina otetih je od najranijeg detinjstva svesna neobi?nih doga?aja u svojim ivotima: misterioznog svetla, nerazumljivih vremenskih prekida, nepoznatih likova u no?i. Moda nisu bili svesni NLO-a i vanzemaljaca, barem u to vreme, ali su znali da se odvijaju misteriozne stvari.

Me?utim, u Dejninom slu?aju svesna se?anja na nepoznato nisu po?ela sve do 1992. Od tog vremena je doivela gotovo svaki detalj tipi?an za abdukcije iskustva za ?itav ivot sakupljena u manje od dve godine. Sa tim brojnim iskustvima njena situacija je pruala odli?nu priliku za istraivanje. Bila je eljna da podeli informacije posle naeg inicijalnog kontakta i istinski elela da razume te misteriozne nove puzle u svom ivotu.

Dejn je ro?ena 1943. i ima irsko, englesko, nema?ko, francusko, ?irokesko i apa?ko poreklo. Ona je esta generacija teksakih doseljenika u centralnom delu zemlje. Dugo godina je radila kao medicinska sestra, dok je artritis nije spre?io u obavljanju tog posla. Tako?e je radila kao novinar, fotograf i amaterski se bavila arheologijom. Razvedena je, bez dece i ivi u ruralnom naselju blizu velikog grada sa nekoliko pasa, me?u kojima je i njen omiljeni drugar XY. Dejn je kompaktna li?nost, nezavisna i samopouzdana, uiva u osmatranju neba i muzici, uklju?uju?i i recitale.

Uz njene profesionalne talente Dejn demonstrira i psihi?ke sposobnosti. Pre vie od dve godine su dve istraiva?ke fondacije u San Antoniu testirale moje psihi?ke sposobnosti. Testovi za telepatiju, prekogniciju, psihokenezu, vi?enje na daljinu i vidovitost su dali pozitivne rezultate. Otkad su nastupile NLO-aktivnosti izgleda da su se njene sposobnosti uve?ale.

Odskoro su se moje psihi?ke sposobnosti intenzivirale do tog stepena da mi je teko da budem u nekoj grupi due vreme rekla je a da ne osetim mentalne napade i udare. Ove sposobnosti su moda jedan od razloga to se ve?ina Dejninih se?anja vra?a u svesnom stanju, pre nego samo u snovima.

NLO-aktivnosti su po?ele u leto 1992. jednim vi?enjem kome je prisustvovalo vie svedoka, nakon koga su usledili neobi?ni doga?aji. Neto duboko i nerazumljivo se doga?a od 1992. rekla je tokom nae prve prepiske Ukoliko me pitate da li sam doivela abdukciju, moram iskreno re?i da nemam apsolutnih se?anja na nju. Mogu samo da ukaem na oiljke i da kaem da mislim da se neto doga?a, ali ne mogu da se setim, javljaju se samo fleevi, a nisam sigurna koliko tim fleevima mogu da verujem.

Kao Poli i nekolicina drugih, Dejn ne eli da potvrdi status rtve abdukcije, niti njena iskustva neki spoljni posmatra? moe da potvrdi kao ta?na. U stvari, ona se ne ali zbog svih tih doga?aja i onoga to bi vanzemaljski program mogao predstavljati, ali se nada da ?e prona?i odgovore. Kada je shvatila mogu?e implikacije nekoliko doga?aja, Dejn je pristupila problemu sa istraiva?kog aspekta. To je podrazumevalo i precizno vo?enje dnevnika, ne samo o vi?enjima, fleevima se?anja, snovima i neobi?nim doga?ajima, ve? i o svojim psihi?kim i emocionalnim odgovorima na te doga?aje. Arhivirala je izvetaje o vi?enjima sa lokalnom grupom MUFON i nekoliko puta prisustvovala okupljanjima osmatra?a neba. Pokuala je u vie prilika da fotografie NLO-e, kao i helikoptere i neobi?ne avione kako prele?u iznad njene ku?e.

Na osnovu tih istraivanja i mog ispitivanja nastao je naredni izvetaj, koji ukazuje na istorijat abdukcija. U Dejninom slu?aju treba pomenuti nekoliko stvari. Prvo, u?estalost vi?enja NLO-a je znatno ve?a nego to je uobi?ajeno kod rtava otmica. Nekima od njih je prisustvovalo vie svedoka i fotografisani su. Zatim, iako Dejn nema potpuna se?anje na kontakte, ve?ina postoje?ih se?anja poti?e iz svesnog stanja, pre nego iz snova. Njeni snovi su pri tome lucidni i ?esto se se?a njihovih detalja, ali se ?ini da samo retko sadre informacije koje se odnose na vanzemaljce i to samo u maskiranom obliku. Najzad, Dejnina se?anja su uklju?ila i brojne telepatske komunikacije i iznenadno znanje, iznenadno primanje poruka i informacija.

Kao po?etak ovog angaovanja ozna?ila je doga?aj u avgustu, ali je ve? nekoliko meseci pre toga osetila neke promene u svom okruenju. Rekla je da ose?a da je posmatraju i, smatraju?i da se posmatra?i ljudi, postala je veoma predostrona i obazriva. Bila je toliko uverena u nevidljivo prisustvo da je nabavila pitolj.

A onda je 12. avgusta 1992. videla NLO uz prisustvo svedoka i njena stvarnost je po?ela da se rui.

To se dogodilo tokom meteorske kie. Moja mama je nikada nije videla rekla je Dejn odlu?ili smo da ustanemo rano i popnemo se na uzviicu odakle smo imale dobar pogled. Nismo videle mnogo meteora, ali smo ostale napolju iako je osmatranje bilo razo?aravaju?e.

Oko 5:30 sam videla belo, sjajno svetlo kako izvodi neobi?ne manevre visoko na nebu. Skrenula sam mami panju na to i otprilike pedeset minuta smo posmatrale spektakularan NLO-ou, prvo sa jednim svetlom, zatim sa dva, sve dok nije svanulo. Mama i ja smo bile oduevljene onim to smo videle i razgovarale smo o tome ?itav dan.

Svetla su bila okrugla i svetla, jedno sjajnije od drugog i nije bilo zvuka. Prvo svetlo se neprestano pomeralo tamo-amo, prave?i figure u obliku osmice, krunice i L-profila. Kada se pojavilo drugo, ve?e svetlo, dva objekta su jurila jedan kraj drugog. Prvi je treperio u mestu, dok je drugi kruio oko njega. Tada su na?inili seriju brzih pokreta, kao dve muve koje krue jedna oko druge. Razdvojili su se na trenutak, svaki uz posebne vazdune manevre, dok drugi objekat nije nestao u pravcu zapada. Prvi objekat je ostao na vidiku, prave?i u letu razli?ite oblike, dok jutarnje sunce nije zatomilo njegovo svetlo.

Dejn je bila oduevljena doga?ajem i nekoliko dana ?esto razmiljala o njemu, ali je onda, kako mi je rekla, ivot krenuo svojim tokom i sve je gurnuto u drugi plan sve do 01. oktobra. Te ve?eri je njena sestra dola u posetu. Dejn je pomenula da se kod ulaznih vrata skupljaju imii kako bi lovili insekte, okupljene oko svetlosti i one su izale da bi ih posmatrale. Svetlo je bilo oskudno i imii su bili aktivni. rekla je Dejn a onda smo videle kako se pribliava veoma sjajno, belo svetlo, lete?i iz pravca zapada veoma brzo i nisko prema nama. Letelo je direktno, bez zvuka, skrenulo lagano ka jugoistoku, prelo kratku deonicu i nestalo. Nismo videle nikakav dodatak, pri?vr?en za svetlo. Te no?i smo videle jo tri svetla kako izvode neverovatne manevre.

Slede?e vi?enje paranormalnih aktivnosti na nebu je ozbiljno zainteresovalo Dejn i u novinama je pronala broj telefona MUFON-a, Mutual UFO Network. Stupila je u kontakt sa lokalnom MUFON-grupom i dobila upitnik za izvetaj o svojim vi?enjima. Kratko posle toga Dejn se pridruila organizaciji i po?ela da ?ita o ovom predmetu.

Preko knjiga i ?lanaka saznala je mnogo toga ne samo o NLO-ima, ve? i o fenomenu abdukcija. To ?itanje mi je pomoglo da shvatim da mi se moda neto deava. Mnoge neobi?ne stvari o kojima sam ?itala su se doga?ale i meni. Me?utim, tek 03. novembra sam sastavila listu neobi?nih stvari koje su trajale od juna. Lista me je uplaila, jer sam imala suvie klasi?nih simptoma. I dalje mi je ose?aj u stomaku govorio da se neto deava.

Jedna stavka na listi je bila posebno sumnjiva, vremenski prekidi. Planirala je da sa prijateljicom Brendom ode na nastup nekih prijatelja i napustila je ku?u 30. oktobra neto pre 19:00, da bi se odvezla do prijateljice. Vonja je trebalo da traje oko petnaest minuta.

Tek sam malo odmakla od ku?e ispri?ala je kada se pojavila jedna sova, lete?i direktno ka mojoj oferajbni. Pomislila sam da ?e udariti u staklo, ali je u poslednjem trenutku blago kliznula preko krova bez kontakta. Nikada mi se tako neto nije dogodilo i bila sam sre?na to nije udarila u staklo. Nastavila sam put i stigla do Brende. Ona me je zabrinuta sa?ekala na vratima i pitala da li je sve u redu. Upitala sam: Zato?

Rekla je da kasnim, da me je pozvala telefonom i ostavila poruku na telefonskoj sekretarici. Bila je zabrinuta jer sam uvek dolazila na vreme, a bilo je ve? suvie kasno, tako da je pomislila da sam moda imala sudar ili neto sli?no. Bila sam istinski iznena?ena kada sam saznala da je 19:50. Nisam mogla da na?em objanjenje za izgubljeno vreme, jer je trebalo da budem kod nje u 19:10, najkasnije u 19:15.

?itava stvar nije imala smisla i Dejn se nekoliko puta u mislima vratila na pre?eni put ali nije mogla da prona?e razlog za zakanjenje od trideset do ?etrdeset pet minuta, ?ak ni za jednu jedinu sekvencu. Ali postojao je odre?eni ose?aj rekla je mislim da je delovao u mojoj podsvesti, jer sam tri dana kasnije napravila listu neobi?nih stvari koje su se doga?ale od juna.

Deset dana kasnije Dejn je po?ela da vodi dnevne zapise o svim neobi?nim stvarima od juna. Nije bila svesna ni?ega neobi?nog, postojao je samo nejasan ose?aj o nekim aktivnostima. Ve?ina tih neobi?nih stvari su bile suvie nejasne, da bi joj pruile dokaz o abdukcijama ili bilo kakvom angaovanju vanzemaljaca u njenom ivotu. Ali vi?enja NLO-a su bila realna, u to je bila sigurna, i nastavila su se.

Slede?em vi?enju je prethodila neka vrsta najave. U 15:00 Dejn je odjednom primila komunikaciju, veoma jasnu poruku da ?e se te no?i pojaviti NLO i da moe da ga fotografie. Data su joj precizna uputstva da o?isti so?iva i promeni baterije na kameri. Ja ?u poneti svoje kameru, a oni ?e mi dati znak. napisala je u svom dnevniku Snano sam to ose?ala.

U 15:30 bila je spremna, sa stalkom, dvogledom, kamerom i toplom ode?om. NLO se pojavio u 18:40 i Dejn je brzo napravila pet fotografija. Jedna od njih je ispala sasvim dobro, prikazuju?i veliko svetlo, koje se u zadnjem delu irilo. Nije bila tako dobra kao to se nadala da ?e biti, ali ipak dovoljno dobra da je navede da nastavi sa fotografisanjem, jer je izgledalo da se NLO-i pojavljuju veoma ?esto. Posle ostvarenja telepatskog obe?anja Dejn nije mogla da ne zaklju?i da je taj misteriozan fenomen sa svetlima vie od puke slu?ajnosti. ?inilo se da je na neki na?in povezan sa njom.

Slede?eg dana, 02. decembra, kada se vratila sa ?asa pevanja, osetila je neki nepoznati miris koji se irio u ku?i. Opisala ga je kao jedak, snaan, teak, otar i ljut. Nije poticao od hrane ili dima i nije li?io na bilo ta to je do tada osetila. Nikada nije uvrdila njegov izvor.

Te no?i je videla jo jedno neobi?no svetlo, ne na nebu ve? pre nisko uz tlo i veoma blizu njene ku?e. Prola je pono? i Dejn je ugasila svetlo u nameri da zaspi. Leala sam mirno u krevetu razmiljaju?i. rekla je i zavese su bile razmaknute. Onda sam tik iza drve?a ugledala plavo, bljetavo svetlo. Videla sam ga na vrhu svog kedra a onda se spustilo do nivoa prozora. Psi u okolini su po?eli da laju moj ne, on je spavao a ja sam pomislila: Oni su ovde. ?itavo telo mi je drhtalo. Osmatrala sam, ali nekoliko minuta nisam videla nita drugo. Onda sam ugledala svetlosni cevasti fle desno a zatim levo od prozora. Njen crte je prikazao isprekidano svetlo kako se sputa u vidu spirale, pomeraju?i se sa jedne na drugu stranu prozora.

Na neobjanjiv na?in ili moda ne Dejn nije ustala da proveri o ?emu je re?. Umesto toga odmah je zaspala. U jednom trenutku sam bila budna, u slede?em sam ve? spavala. Pretpostavljam da sam se uplaila.

Probudila se dva i po sata kasnije, u 3:40, 03. decembra, potpuno ?ila, kao da uopte nije spavala, i nije se vie vra?ala u krevet. Ta?no u 6:00, bacivi mahinalno pogled unazad, je na svoje iznena?enje primetila svee ogrebotine na desnom ramenu i ogrebotinu i modricu na levom. Tako?e je primetila da ima teko?e da razlikuje levu i desnu stranu, to joj se nikada ranije nije dogodilo. To je potrajalo dve nedelje, kao i gubitak kratkotrajnog pam?enja.

U 7:45 ku?a se tresla i vibrirala od glasne buke helikoptera. Leteo je na jug, zastao nad ku?om i zatim nastavio. Dejn je bila iznena?ena zbog helikoptera, jer, iako je od prvog vi?enja NLO-a iznad njene ku?e leteo neuobi?ajeno veliki broj, nije videla nijedan ve? nekoliko dana. Shvatila je da se poslednji dolazak poklopio sa vi?enjem NLO-a, kao to je i ovaj doleteo samo nekoliko sati posle pojave plavog svetla. Pitala se da li joj je to uzdrmano, dezorijentisano i uplaeno stanje uma pomutilo logiku, te je uobrazila da postoji veza, koje nije bilo. Razdraljivo raspoloenje se nastavilo uprkos njenim nastojanjima da ga se oslobodi. Svetlo me je uplailo jer nije bilo nikakvog zvuka. unela je u dnevnik a svetlo je bilo suvie blizu da se ne bi ?uo zvuk, da je to bio avion ili helikopter. To je bilo tiho svetlo.

Posle pojave tihog svetla, pra?enog nepoznatim nadrauju?im mirisom, usledio je momentalni gubitak svesti a zatim neobjanjive ogrebotine, belezi na telu i loa orijentacija. Bilo kakva druga se?anja su izostala.

Uve?e, 04. decembra, Dejn je pronala jo jednu neobjanjivu povredu, modricu ?etvorougaonog oblika na desnoj ruci. Ispituju?i svoje telo, uo?ila je i promene u obliku modrice na nadlaktici. Ona se prvobitno sastojala od dva kruga i dve linije V-oblika, a sada je tu bila jedna use?ena linija, povezana sa ve?im krugom, kao i mala crvena ta?ka u blizini drugog kruga.

Njen slede?i zapis u dnevniku je sadrao veoma zanimljiv zaklju?ak: Ose?am se bolje posle razgovora sa S. L. No?as sam se smejala i smejala. To mi je zaista bilo potrebno. Ose?am se dobro i ne plaim se vie da ?u ih videti. Ose?am da su mnoge veze napravljene u mom umu.

Dve no?i kasnije Dejn je usnila neobi?an san koji je trajao od 23:00, kada je zaspala, do 1:30 kada se probudila. Naizgled, nije se ?inilo da je ita povezano sa bilo kojim od prethodnih doga?aja, ali je istraivanje pojedinih detalja ukazivalo na mogu?u paravan-memoriju ili kreiran doga?aj.

Grupa ena je dola kod mene na ro?endansku proslavu. unela je u svoj dnevnik Izgledale su poznato mada nijednu nisam poznavala iz realnog ivota. Bile su tu sa nekom svrhom i smirene. Radile smo neto (?ega se ne se?am) u nekoj maloj ku?i. Ja sam uglavnom bila u spava?oj sobi. Posle nekog vremena sam postala neprijatna i one su se naljutile na mene. Jednu od njih sam poznavala bolje i ona je bila vo?a. Bile su otprilike visoke kao ja. Ne se?am se izgovorenih re?i. U jednom trenutku sam zaista postala neljubazna i po?ela da se raspravljam sa njima. Ostavile su me u spava?oj sobi i otile zajedno u kuhinji da se dogovore.

Kona?no su izale i rekle da moraju da odu. Krenule su zajedno a ja sam se osetila loe zbog onoga to sam uradila i zamolila ih da razmisle jo jednom. Rekle su ne i gledale me ljutito. Krenule su i ja sam tuno gledala za njima a zatim i sama krenula. ?itava komunikacija se odvijala preko vo?e.

Dejn je upotrebila dosta re?i pod znacima navoda, kao to su proslava, realan ivot, spava?a soba, kao da eli da sugerie da se one predstavljale neto drugo a ne ono to se ?inilo da jesu. Da li to predstavlja nagovetaj da razlog posete grupe nije bio ro?endan, da bi im mogla biti poznata iskustva iz Dejninog svakodnevnog ivota i da soba nije bila spava?a soba.

Ponaanje grupe nije bilo slavljeni?ko, ve? pre svrsishodno i mirno. Niko nije govorio osim vo?e neobi?no ponaanje za prijateljsku posetu. Nije se se?ala svojih aktivnosti sa grupom u spava?oj sobi, niti zato se naljutila i sa ?ime nije bila saglasna. to god da se odigravalo, to sigurno nije bilo deo proslave. I kona?no, njena ose?anja kada su se one spremale da krenu su bila veoma protivre?na.

Ukoliko se ti posetioci i emocije stave u kontekst abdukcija, postaje vidljiva paralela: Stie grupa neodre?eno poznatih osoba i ostvaruje kontakt sa osobom. Interakcija je neprijatna za osobu i ona ose?a otpor. Samo jedan ?lan grupe, vo?a, komunicira sa osobom. Kada posetioci odu, osoba ose?a zbunjenost i ne moe da se seti svih detalja susreta.

Ako se razmotre te paralele, lako je mogu?e da slike iz Dejninog sna prikrivaju vanzemaljski kontakt. Me?utim, pet dana kasnije, 09. decembra, je opazila nepoznate posetioce uz punu svest. Probudila se u 5:30 i shvatila da od dole, iz dnevne sobe ?uje glasove i nejasnu muziku. Sluala je iznena?eno, ali je muzika odjednom prestala.

Tada sam ?ula nekoga kako se kre?e ka stepenicama i silazi niz njih. pisala je To je bio zvuk trenja farmerki izme?u butina. Sluala sam nekoliko minuta i odjednom uo?ila crnu priliku ?oveka kako promi?e kraj mog prozora. Okruivalo ga je nejasno svetlo. Bio je visok i u urbi. Pojavio se samo na trenutak i zatim nestao. Paralizovala sam se od straha. Pokuala sam da dohvatim pitolj, ali nisam mogla da se pokrenem! Silno sam pokuavala, ali sam bila toliko uplaena da nisam mogla da se pokrenem. Pogledala sam ka prozoru i odjednom sam ponovo mogla da se pomerim i sve je bilo u redu.

Ovaj susret je ozna?io zavretak serije doga?aja koji su po?eli sa tihim plavim svetlom blizu Dejnine ku?e. Druga mogu?a vi?enja NLO-a su se i dalje odvijala i nisu uvek bila pra?ena neobi?nim doga?ajima. U no?i 09. januara 1993. je na primer videla dva svetla kako prele?u u luku i 10. aprila kako se kre?u u suprotnim pravcima. Ta svetla su bledela, kretala su se sporo a onda bi sasvim izbledela ili nestala. napisala je u dnevniku Videla sam dva sjajna meteora, koja su se brzo kretala, kao i veliki, sjajni svetlosni bljesak kroz drve?e jugo-zapadno od moje ku?e. Izgleda da je bio u umi.

A onda, 16. maja, Dejn je doivela spektakularno vi?enje NLO-a, kome nije prisustvovala samo njena majka, ve? i vie ljudi iz ?itave oblasti oko velikog jezera. Jedan ?lan MUFON-grupe je uve?e pozvao Dejn telefonom i rekao joj da su dobili izvetaj o trougaonom NLO-u u blizini Dejnine lokacije i pitao je da li bi izala da pogleda.

Dejn je odmah istr?ala iz ku?e i na nebu naspram jezera ugledala svetlo koje je menjalo boju ili rotiralo crvenu, zelenu, utu i belu. Njena majka je izala i tako?e videla objekat koji je kruio oko deset minuta, pre nego to je odleteo ka severu.

Majka joj je odvratila panju na nekoliko minuta i kada je ponovo pogledala ka zapadu, svetlo je nestalo. Stajalo je tu neko vreme razo?arana, ele?i da se objekat vrati kako bi mogla bolje da ga pogleda. Za nekoliko minuta trougao se zaista pojavio, lebde?i nisko iznad tla uz blago zujanje i snaan um vazduha pri prolasku. Svetla su ovaj put bila druga?ije boje, ?etiri bela svetla na stranama, veliko, belo svetlo napred i trep?u?e crveno svetlo. Povratku je prisustvovalo nekoliko svedoka.

Lokalne nedeljne novine su u izdanju od 20. maja izvestile o pojavi NLO-a na naslovnoj strani. NLO je bio opisan kao objekat duginih boja koji je bio vi?en izme?u 21:00 i 22:00. Nekoliko sati kasnije se NLO, ili moda neka druga letelica, vratio i policija je oko pono?i po?ela da sakuplja izvetaje o objektu sa narandastim, plavim i belim svetlima za koji se pretpostavljalo da je pao ili je sleteo na polje. ta god da je Dejn vi?ala, to su potvrdili i drugi i ona nije sumnjala u postojanje NLO-a.

Niti je mogla da ignorie tajanstvene i neobi?ne spoljnje doga?aje koji su trajali od njenog prvog vi?enja NLO-a u leto 1992. Lista tih doga?aja ukazuje na seriju perifernih aktivnosti u vezi sa abdukcijama. Da po?nemo sa svetlom, ne samo da je vi?ala neobi?na svetla na nebu, ve? i mnogo manja, blia i intimnija. Nekada bi bila u oblinjem drvetu, nekada sasvim blizu, kao na primer dva sjajna svetla koja su prozujala kraj Dejn i njene prijateljice dok su osmatrale nebo.

Doga?ale su se neobi?ne smetnje na elektri?nim ure?ajima, kao kada se radio sam od sebe uklju?io, televizor isklju?io, a svetlo se samo uklju?ilo, poto nije radilo pet meseci. Primala je telefonske pozive uz ?utanje na drugoj strani i mnogo sumnjivih pogrenih poziva a njena telefonska sekretarica se ?udno ponaala. Istovremeno je uo?ila dosta vremenskih neslaganja.

U ku?i su se mogli ?uti neobi?ni zvuci, kojih nije bilo ranije, treskanja, zviduci, kripa, ?esto brujanje i zujanje kao i neobi?an povremeni zvuk okidanja. ?udni helikopteri su po?eli da nadle?u ku?u u neobi?no vreme danju i no?u. Kada je Dejn izvestila lokalnu NLO-grupu o tim aktivnostima, obrazac se donekle promenio i helikoptere su zamenile razli?ite vrste avione, koji su zujali iznad njenog imanja, uklju?uju?i tu i one nevidljive.

Nekoliko puta se probudila sa ga?icama okrenutim naopako, mada je bila sigurna da ih nije sama okretala. Tako?e, jednom prilikom se probudila sa spava?icom okrenutom naopako. Nalazila je tragove krvi na jastuku, uima i nosu bez ikakve povrede koja bi mogla biti njen uzrok.

Me?utim, u drugim prilikama su se pojavljivale ozlede, ve?inom neznatne ali neuobi?ajene. Nalazila sam brojne neobjanjive, neobi?ne modrice na rukama i nogama. rekla mi je i ogrebotine na le?ima. Upravo u ovom trenutku imam modricu ispod desnog oka, koje ju?e nije bilo, i male, okrugle modrice na unutranjoj strani butina.

Dejn je tako?e imala brojne belege u vidu uboda, uklju?uju?i i nekoliko uboda u unutranjosti usta i na grudima. Nekada bi se belezi pojavili posle doga?aja koji bi mogao predstavljati kontakt ili posle neobi?nog sna, ali ne uvek i obi?no ih je bilo samo nekoliko. Me?utim, jednom prilikom, posle lucidnog sna, u kome je videla Sive, Dejn je pronala brojne belege na telu.

Videla sam Sivog kako ulazi na vrata i svetlost iza njega. napisala je u dnevniku Nisam bila uplaena. ?ekala sam u mra?noj sobi. Svetlo, koje je dopiralo iza njega, mu je zaklanjalo crte lica. ?inilo se kao da nema laktove. Podigao je ruku i umesto da bude savijena (kao kada bi imao lakat), na?inila je slovo S. Nije koristio lakat. aka mu je bila prevelika. ?inilo se da mu je vrat savitljiv. ?itavo telo je bilo savitljivo, mravo i krhkog izgleda, sive boje, koliko sam mogla da vidim.

Dejn se nije se?ala nikakvih aktivnosti iz sna, samo da je videla Sivog. Ali je tog dana otkrila izuzetno veliki broj novih belega svuda po telu, od listova na nozi do ramena. Zajedno sa prijateljicom je otkrila i fotografisala deset ogrebotina, trinaest modrica, pet izgrebanih i izubijanih oblasti, dva uboda i jedan jednakostrani?ni trougao sastavljen od tri ta?ke. Izgleda da su bili skoranji i osam njih, modrice nalik kandama na ramenima, su nestali tokom prepodnevnih sati.

Za Dejn su vi?enja NLO-a i belezi na telu bili ?vrsti, uverljivi dokazi, stvari koje su se mogle fotografisati, da bi se dokazalo da se neto neobi?no doga?a. Nije imala fotografije onih koji su se sluili NLO-om i koji su napravili njene modrice. Imala je samo se?anja u vidu fleeva, iznenadne svesne slike scena tokom kojih je bila sa vanzemaljcima, kratke, nepotpune i uznemiruju?e delove mnogo obimnijih, zaboravljenih doga?aja.

Jednom je iznenada videla sebe kako lei na le?ima u mra?noj, zaguljivoj prostoriji. Ispod mene su bile male ruke rekla je - i polako sam se kretala kroz vazduh. Osetila je paniku, nemogu?nost da deluje i se?anje se tu prekinulo. Drugom prilikom se setila scene u kojoj je bila sa ?etiri vanzemaljca, kako se bori sa njima kada su hteli da je odvedu i kako slua o nekom prestoje?em doga?aju.

Jedno iznenadno se?anje ju je prikazalo kako lei na stolu, okruena ?etvoricom Sivih, od kojih je jedan drao kutiju za koju su bile pri?vr?ene trake koje su se pruale do tavanice. U drugom scenariju vanzemaljci su struganjem uzimali uzorke sa njenih noktiju to su joj telepatski objasnili kao proveru zaga?enja.

Dva flebeka su se odnosila na doga?aje u okrugloj sobi. U prvom je videla beli sto, zaobljenog oblika, i grupu od sedam bi?a sa dugom kosom u beloj ode?i kako sede kraj nje. Bi?e u sredini je dralo bljetavu, sjajnu kuglu ispred lica, dok su lica ostalih est bila nerazaznatljiva.

Slede?i doga?aj, telepatska komunikacija, je nastupila odmah poto je ?ula neobi?no brujanje u hodniku. U umu joj se pojavila slika unutranjosti letelice bez mnogo nametaja, osvetljene utom svetlo?u. Bila su prisutna tri Siva, od kojih je jedan nosio dugu odoru, a jedan radio sa opremom na zidu koja je li?ila na kontrolnu tablu.

Dejn je po?ela da prima telepatsku komunikaciju, tokom koje se ponavljalo Aktiviraj, aktiviraj, aktiviraj. Zatim su usledila imena odre?enih gradova i oblasti u Teksasu, uklju?uju?i Penhandl, Big Bend, Gonzales, Lano i granicu izme?u Teksasa i Luizijane.

Dok se scena dalje odvijala u njenom umu, brujanje u hodniku je postajalo sve ja?e i dopiralo je do njene unutranjosti gde se nastavljala usa?ena vizija. Jedan od Sivih se okrenuo ka Dejn sa izrazom roditeljskog zanimanja.

Neki od njenih snova, kako je ranije naglaeno, izgleda da sadre neke scene i informacije koje bi mogle da se poveu sa mogu?om iskustvima sa vanzemaljcima, iako ?esto u prikrivenom obliku. Snovi o predstoje?im katastrofama i sletanju NLO-a, kao i invaziji, posmatranju ili spasavanju ljudi su ?esti me?u otetima. Zajedni?ki su i snovi o bolesnim bebama, telekinezi i levitaciji i licima nepoznatih ljudi, priljubljenih uz njihovo. Svi ti elementi su se javili i u Dejninim snovima.

Dejn je svoj najimpresivniji NLO-san sanjala 31. decembra 1992. i kao to je ?esto slu?aj kod snova otetih i za njega se pokazalo da predstavlja se?anje na veoma realne doga?aje. Prvo to je Dejn tog jutra zapisala u dnevniku je da je oko 8:30 pronala novi beleg na telu, ravnu, udubljenu liniju, duga?ku preko 1-1/2 in?a, na cevanici blizu kolena. Zatim je opisala san.

Imala sam ivi! san upisala je sa izuzetno! snanim ?ujnim utiscima i jasnim slikama, otprilike izme?u 3:00 i 5:15 no?u. Sanjala sam kako izlazim iz ku?e i kako odjednom po?inje neobi?no brujanje. Zvuk je bio glasan, nametljiv, prodirao je kroz moje telo, guraju?i me u prazninu ili mentalnu izolaciju. Slivao se u moju uobi?ajenu svest ... mo?an zvuk.

Pogledala sam na gore i videla veliki, sivi, metalni svemirski brod (sli?an tanjiru) kako se ravno sputa iz oblaka sa moje desne strane. nastavila je Dejn Sela sam na zaravan prekrtenih nogu kada se spustio na zemlju. Kada sam ga pogledala, promenio je oblik u sferu na ?etiri noge i sa ?udnim oznakama.

Nedugo posle toga se u pravoj liniji podigao iznad zemlje, zapo?eo uvijeni let ispred mene i skrenuo levo. Povikala sam Hej, hej i pojurila da bi me ugledali. Njegovo polje sile je bilo ogromno, ose?ala sam pritisak na svoje telo, odgurnulo me je i po?ela sam da padam sa zaravni.

Traila sam da se pomeri, jer ne mogu da odrim ravnoteu i doao je do mene, ta?no ispred o?iju. Po?ela sam da padam. Nemojte me pustiti da padnem, nemojte me pustiti da padnem. molila sam. Osetila sam da me je neto uhvatilo, izgubila sam svest i sve se zamra?ilo.

Probudila sam se u 5:15, teko diu?i. Jo uvek sam mogla da ?ujem onaj mo?an zvuk. Nikada ga ne?u zaboraviti, kao ni senzacije koje su ga pratile. Nekako sam znala da oni tako zvu?e. San je ostavljao realan utisak, mnogo realniji nego to sam bila spremna da priznam. Nikada nisam sanjala takav san. Tako jasan i lucidan.

Sedam meseci kasnije Dejn je odlu?ila da se podvrgne regresivnoj hipnozi da bi istraila neka neobi?na se?anja i iskustva. Tokom prve seanse se setila jednog zaboravljenog doga?aja iz detinjstva, tokom druge je ispitala svoj NLO-san.

Tokom stanja transa Dejn nije opisala po?etak sna onako kako ga se se?ala. Umesto toga rekla je da je bila u krevetu, ali je ustala i udaljila se jer je mo?an zvuk izazivao bol u njenim uima. Onda se vra?am i sedam na krevet. Sedim prekrtenih nogu i to ulazi u sobu. Taj zvuk je stvaran. Hvata se za mene. Vibriraju?i.

Kada joj je postavljeno pitanje kako je kugla ula u sobu, Dejn je po?ela da pla?e i ispri?ala potpuno druga?iju scenu. Stoje ispred mene rekla je, opisuju?i grupu humanoidnih ljudi. Nose belu ode?u i veoma su visoki. Posmatraju moje reakcije. Ja stojim bosih nogu na hladnom, ugla?anom podu. Zvuk prodire u moje grudi, vibriraju?i zvuk koji svi oni proizvode. Svi napregnuto gledaju u mene. Visoko su i bledi.

Kada je hipnotizer upitao da li ih prepoznaje kao prijatelje, rekla je: Nisu neprijatelji. Govore mi, govore da njihova energija prelazi u to (vibriraju?i zvuk). Da budem hrabra kada budu nastupila teka vremena. Da ?e do?i vreme kada ?e mi biti potrebna koljka da me zatiti. Ali moram da nau?im kako da pomognem da se ona izgradi. I da ?ak ni naj?vr?a koljka ne bi mogla da me zatiti od nekih od tih stvari, ali da bih u najmanju ruku mogla da pokuam,... I da ?u biti uplaena, ali da je taj strah prolazan i da me ne?e zaista povrediti... Oh, rekla je iznenada ali sada moram da pre?em u drugu sobu. Vrata se na komi?an na?in otvaraju i nestaju. Soba je tako svetla.

Dejn je tada opisala blistavu sobu, na?injenu od svetla, koju je doivljavala kao ?auru. Sela je i jedan od visokih, bledih ljudi ju je prou?avao. Imao je svetlu kosu, dok je kosa drugih imala boju razli?itih dragulja. Mentalno je razgovarao o stvarima koje je znala, ali ih nije mogla dose?i svesno. Rekao je da ?e znanje do?i do Dejn kada bude spremna, objanjavaju?i da svaka energija mora da se izgradi i osnai pre nego to bude mogla da izdri celu tu stvar. Ona mora da se podesi da bi mogla da se kre?e u razli?itim pravcima prenoenja i vi?enja, a to nije lako jer u svima nama postoje snani otpori.

Na pitanje da li se taj neo?ekivani scenario odnosi na san o NLO-u na zaravni koja je podse?ala na pustinju, sa kojim je po?ela regresija, Dejn je odgovorila potvrdno, iako nije jasno napravila tu vezu. Svet lucidnih snova reprezentuje realnost rekla je i razli?ite, blage senke pokazuju kako mogu da i?eznu jedne u drugima a ipak ostanu posebne. To mesto postoji, iako ga ?ine predstave i simbole. Moemo da ga dosegnemo. Moemo da stignemo do njega. Pomogli su mi da dospem do njega.

Dejn je opisala NLO kao ure?aj koji je vrio posmatranja na njoj. Moja sposobnost da se probudim iz sna (somnambulizma) i da govorim pokazuje moju snagu i oni su zadovoljni. rekla je Oni (visoka bi?a) su dola da me otprate napolje, jer sam pokazala da mogu da budem dovoljno snana.

Da li ste u lucidnom snu bili u svom fizi?kom telu? upitao je hipnotizer i Dejn je odgovorila da jeste.

Da je neko doao u vau ku?u i pogledao bio je uporan hipnotizer ne bi mogao da vas vidi, ne biste bili tamo u fizi?kom obliku?

Ne znam odgovorila je zaista sam bila tamo, bilo je stvarno. Moje telo je bilo tamo.

Tokom regresije nije otkriveno mnogo vie o NLO-snu. Me?utim, tokom prve hipnoti?ke seanse Dejn se jasno setila druge serije doga?aja uz dosta detalja. Ta abdukcija se dogodila u detinjstvu. Stajala je kraj svoje bake i prva neobi?na stvar, koje je postala svesna, je da vidi kako baka onesve?ena pada na tlo dok je irila ve. Odjednom je osetila da je neko posmatra, okrenula se i videla grupu od ?etiri ili pet entiteta kako joj se pribliavaju.

Na pitanje zato su tu dobila je odgovor: Ne brini, bi?e dobro. I bi?a su je otpratila do ambara.

Kako tvoj prijatelj izgleda? upitao je hipnotizer da li je tvoje visine? Vii?

Sasvim je mali odgovorila je ut je.

Dejnino se?anje na naredne doga?aje je bilo nepovezano i nejasno. Izgleda da ju je vo?a entiteta otpratio do ambara, gde su je stavili u neto to je li?ilo na vedro i pomerala. Posle toga se setila fizi?kog ispitivanja, da je gola sila sa stola uz ne?iju pomo? i da ju je prijatelj sa tamnim kosim o?ima odveo u drugu prostoriju. Okrugla je i svetla, bez nametaja. opisala je Vidim boje, samo boje. Tavanica je plava, rojal-plava. Lepa, plava tavanica. Hodanje po podu izaziva golicanje i peckanje. Idemo kroz prostoriju i dolazimo do dela gde su samo ivotinje.

Kada ju je hipnotizer zamolio da kae neto vie o ivotinjama, kao i o jelenu koga je mazila, skliznula je natrag na scenu u kojoj pla?e kraj onesve?ene bake. Poto se smirila, hipnotizer ju je poveo do prethodnog scenarija. Ovaj put, Dejn je mogla da vidi vie o ispitivanju i neke druge detalje.

Gde se nalazi kada vedro prestane da se pomera? upitao je.

Pomau mi da iza?em i stavljaju me na sto. - rekla je Dejn To je sto. Uvek do sada sam bila dobra. Zato toliko pla?e? Ne znam. On kae da ?u to prevazi?i. Ne?u se ose?ati toliko loe kada budem odrasla.

ta ne?e biti toliko loe?

Oni ?e dolaziti, njihove posete. To je tako ljubazno. Gledaju desnu stranu, pa levu stranu. Stavljaju me da leim, uhvativi me za noge. To golica. Isteu mi prste na nogama. Rukama me guraju sa strane i kau Okreni se. Okre?em se.

Ispitivanje se nastavilo, bockali su je nekim instrumentom koji ju je podse?ao na otvara?. Tada su je odveli u sobu od boja i odatle na drugu lokaciju. Ulazimo u sobu koja je sva zelena, tako je lepa. opisala je vidim velike biljke i ivotinje i boje, tako?e, boje biljaka i predivnog drve?a. Vidim ze?eve i vidim jelena i pticu i ... oh, oh, oh, tamo ispod vode!

Koje vode?

Tamo je voda, mnogo vode. Izgleda kao ogroman bazen. Neto pliva u vodi, ali ja elim da vidim jelena. Prelazim tamo, gledam njegove o?i. Beo je.

ta je sa vodom?

Znam ta je unutra i ne elim da gledam. oduprela se Dejn ne?u da gledam!

Ne mora da gleda umirio ju je hipnotizer, ali slika se ve? pojavila.

Ne znam ta je to. Glava mu je zaista velika, zeleno je rekla je plaljivo, a tada je povikala u panici Oh, oh, uhvatio me je! Ooohhh! Uhvatio me je za vrat! Oh, pusti me! Moje uho! Boli me!

Dejn je bila toliko uznemirena ovim se?anjem da je seansa privedena kraju ?im je ponovo dosegla mirno stanje uma. Kasnije je opisala vodeno stvorenje sa dugim vratom i nekom vrstom izraslina na glavi. Dogodilo se neto to je izazvalo bol u uhu i stvorenje je potom nestalo pod vodom. Nije se se?ala ni?ega vie dok je entiteti nisu vratili do njene bake, koja je tada povratila svest. Svaki put kada bi pokuala da ?ita transkripte sa obe seanse, postajala bi fizi?ki i emocionalno toliko uznemirena, da nije mogla da nastavi. Me?utim, to su samo dostupna se?anja u okviru scenarija abdukcije, a njena preterana reakcija bi mogla poticati od doga?aja koji su jo uvek bili potisnuti u njenoj memoriji.

Mnogo prijatnija, ili barem prihvatljivija, je bila telepatska komunikacija koja je dolazila do Dejn, a da vanzemaljci nisu bili prisutni. Prva poruka, koju je dokumentovala, je stigla 25. novembra 1992. Odjednom sam shvatila da moram da se posvetim bu?enju. Razumela sam to kao da mi je re?eno. Postojao je jak ose?aj urgentnosti. Moram da potujem svoju majku i sve ostale stvari. Da ne nanosim bol, da ivim i pustim druge da ive. Do?i ?e vreme kada ?e se pojaviti u mojoj realnosti. Ne?e trajati dugo. Kao an?eli, oni su u izmaglici naeg uma. Da se posvetim bu?enju. Da ?inim stvari na miran i dobar na?in i sve ?e biti u redu.

Tokom slede?e poruke, date 01. decembra, je dobila uputstva i obavetenje da se pripremi da bi fotografisala NLO, koji se pojavio kako je i obe?ano.

22. aprila 1993. usledila je slede?a poruka. Razumela sam da treba da sakupim sve svoje beleke i predam ih Karli. pisala je ono to imam joj moe mnogo pomo?i i treba sve da joj predam ako zatrai. Treba da joj ponudim da sve podelim sa njom. Ona je veoma vana kao glas koji ?e izazvati porast razumevanja u svetu. Ona je jedna od mnogih koji ire svest potrebnu za bu?enje.

Slede?a poruka, 08. se odnosila na neto za ta je Dejn ose?ala da je pripremana. Razumela sam da ako meditiram nad svojom molitvenom listom za izle?enje makar jednom dnevno, ubrzo ?u videti rezultate. snimila je To je slede?i korak u napredovanju mog aktiviranja. Koliko ?e to daleko i?i, zavisi od nivoa discipline, strasti, elje i volje.

27. juna se probudila iz NLO-sna, ali nije mogla da se seti detalja. Ipak, se?ala se da je tokom sna dola do delimi?ne svesti i pokuala da zadri detalje za kasnije kada se bude probudila. Ali jedino ?ega je mogla da se seti je kratka scena. U jednom trenutku sam stajala gledaju?i u sebe a u slede?em trenutku bila sam iza sebe. napisala je ujutru. Me?utim, beleka je prekinuta, kada se javio iznenadni uvid. Nije bilo potpuno isto kao prethodne komunikacije, ali je postojala izvesna sli?nost.

Odjednom je navrlo se?anje na lekciju koja mi je data u snu. rekla je Dejn Ilustrovana i demonstrirana mi je ?injenica da sam zaista spiritualno bi?e koje animira telo. Ja sam neto to je odvojeno od tela. Telo je alatka i ja sam zarobljena u njemu. Ali mogu se odvojiti od tela pre smrti i to sam ?inila mnogo puta bez svesnog znanja o tome. Ja sam ?isto spiritualno bi?e kada sam van tela i bi?u to ponovo. Potrebno je strpljenje. Ja sam spiritualno bi?e koje animira koljku. Telo je nita, dua je sve.

30. septembra tokom telepatske komunikacije joj je re?eno da je spremna za slede?i nivo i po?etak drugih stvari. Re?eno je da ?e neka potisnuta se?anja i informacije sada mo?i da se pojave, tako da ?u biti u stanju da ponovo prona?em ono to ?e me voditi napred. Videla je sebe kao ogledalo ljudskog roda, svesno izbora da se ili uzdigne ili da padne u zavisnosti od svojih akcija i namera.

Tokom slede?eg meseca Dejn je doivela jo dve komunikacije. Razumela sam da treba da se oslobodim svih nasilnih ili negativnih tendencija re?eno joj je tokom jedne seanse. A druga je bila jednostavna. Razumela sam da je istina usamljena teritorija. Istina je usamljena. Svako je otkriva za sebe. Prezir i gledanje sa visine nije ispravno.

Dejn je nedavno imala flebek za koji se ?ini da ispunjava obe?anje, dato tokom jedne od komunikacija o vra?anju potisnutih se?anja. On se odnosio na NLO-san 31. decembra 1992. i na tanjir koji se pretvorio u kuglu, pribliio se njenom licu i naterao je da padne. Me?utim, nova se?anja su dopunila sliku detaljima na druga?iji na?in. Poto je videla letelicu u obliku crnog tanjira kako se sputa iz oblaka kao no za kola?e Dejn je osetila nekoliko inteligencija na brodu. Zatim je videla kako se naginje i menja oblik u sferu sa ?etiri noge i dizajnom i sa njega je sada ose?ala jednu inteligenciju. Tokom tre?eg preobraaja objekat se uzdigao i pretvorio u sivo-crnu sferu sa antenama ali bez nogu.

Se?am se tamne, metalno-sive sfere sa antenom opisala je koja me je na inteligentan na?in bila svesna. Kada se njena panja u potpunosti upravila na mene, obuzela me je i nije vie postojalo nita osim mene i nje. Njena fizi?ka sila je bila nalik snanom, beumnom vetru koji me gura. Kada sam uzviknula hej, obradovala se i odgovorila mi. Kada se njena panja upravila na mene, postala sam interesovanje ?itave njene due. Bila je ... u celosti i potpuno fokusirana na mene.

Antena je nestala kada se sfera pribliila. Pojavilo se oko, veliko i okruglo i okrugli, sivi, metalni predmet na mestu gde je nos. ?ula sam zvuk metala i sivi predmet se pribliio mom uhu. Rekao mi je da je sve u redu i da zna da nisam uplaena, ali mi telepatski ponovo prua sigurnost. Znala sam da me ?uje i da me ?ita. Postojao je apsolutni ose?aj izuzetne snage i neke vrste bezli?ne brige i ljubaznosti. I ja sam ose?ala zanimanje, li?no a opet bezli?no u velikom stepenu. Oko je sigurno bilo vanzemaljsko, odnosno nije bilo ljudsko. Boe, bilo je duboko, ispituju?e, nepristrasno, bezli?no i strahovito mo?no.

Srebrna, metalna stvar me je posmatrala. Povezala se sa mojim uhom spolja. U stvari, povezala se, prekrivi celo moje uho i neto je umetnuto. Neto to implantira i to deluje na hemikalije u mom mozgu i sigurno na neke suptilnije funkcije. Dodaje. Implant je izgledao kao veoma tanak, duguljasti cilindar, duga?ak oko ?etvrt in?a ili manji, napravljen od nemetalnog materijala.

Tokom procedure mi je iznova bila pruena sigurnost. I nije mnogo bolelo. Pitala sam zato je to potrebno i stvar me je dugo gledala duboko u o?i. Tada je rekla da je to bio moj izbor sa kojim sam se sloila pre mnogo vremena.

Rekla sam da se ne se?am dogovora i kada sam ga napravila. Odgovorila je Pre ro?enja i ve? smo imali ovakav razgovor.

Upitala sam, Zato ja?

Odgovorio je, Zato to si se otvorila i sada je po?elo bu?enje. Rekao mi je da niti ja niti mnogi drugi probu?eni ne mogu da zaustave proces svog bu?enja niti bu?enje ?ove?anstva. Okida?i su povu?eni.

Izvuklo je tu stvar iz mog uha i to je bolelo i izazivalo blag nadraaj. Ose?ala sam da je neto bilo i?upano, neka vrsta energije. Umetali su zvukove u moju glavu i kratko posle toga sam bila slepa i mogla da vidim samo sjajne, rotacione boje, koje su se prelivale i bile tako intenzivne da je nastupila prava eksplozija svetlosti pra?ena reskim, neverovatnim talasom bola u glavi. Ali videla sam njegovo oko blizu, njegovu glavu kako dodiruje moju glavu, nae o?i kako se gotovo dodiruju i bol je prestao. Njegovo oko je odnelo boje i bol i ja sam bila zahvalna. Oko me je u?inilo pospanom. Prijala mi je njegova blizina i blizina njegove energije.

Ne mogu re?i kako je izgledalo, jer je kugla imala paravan. Imala je neku vrstu avova. Oko oka su na neki na?in bile povu?ene konture, crna duplja, nekako vodena i posmatralo me je na svim nivoima mog bi?a.

U jednom trenutku tokom svega toga, mada se ne se?am ta?no kada, mi je re?eno da ?e na Zemlji vlade gladne vlasti biti veoma iznena?ene, jer njihove najgore no?ne more samo to se nisu ostvarile, jer nisu u punoj meri procenili kakve ?e efekte imati dolazak Putnika na svetsku populaciju niti rapidan porast njihovog uticaja; da vlade jo uvek nisu sasvim prihvatile da su izgubile bitku, ali ?e se moda pomiriti.

Implikacije ovakvih izjava su zaista ogromne. Dejn nije znala ta da misli o ovoj komunikaciji iako je scenario izgledao realno. Pre svega scenario se razlikovao od spiritualnog susreta koji se pojavio tokom hipnoti?ke regresije. Da li su to bile dve epizode u okviru istog doga?aja ili je jedno se?anje predstavljalo paravan-memoriju za drugo.

Tokom svega to je doivela Dejnine misli i emocije su prele ?itavu skalu.

"Prvo sam bila preplaena napisala mi je u prvom pismu ali vie nisam. Ose?am da me ono to se deava ne?e povrediti. Ose?am kao da se ponovo povezuje deo mene koji je nedostajao. Imala sam duboka spiritualna iskustva i ose?anja od septembra 1992. Ponekad se ose?am nelagodno, ali se vie ne plaim.

U stvari u zimu te godine je usledila iznenadna promena u njenim emocijama. Otila bih u krevet uplaena. rekla je - i probudila se bez straha. kao da joj je tokom no?i prueno umirenje. Njena razmiljanja o programu vanzemaljaca joj ipak i dalje stvaraju ?vor u stomaku. To sve je zbog njihovih ciljeva. rekla je neto to je bilo pripremano i razvijano veoma dugo. I nekako je ose?ala da joj je pruena mogu?nost da to prihvati iako im to nije bilo istinski vano. U svakom slu?aju, oni pobe?uju.

Dejn nije znala zato su se vanzemaljci uklju?ili u njen ivot, niti za ta je trenirana i pripremana. Njen jedini klju? je da treba da informie ljude iz svoje blizine o postojanju vanzemaljaca. Ponekad se ose?am iskori?enom. komentarisala je da li je to uz moju slobodnu volju i za neto dobro, ili sam samo marioneta?

Ose?ala je da su vanzemaljci pohranili informacije u dublje nivoe njenog mozga, kao da je napunjena potisnutim znanjem. Tako?e, da se do sada nije ose?ala spremnom za znanje. Videla je sebe kao jednu od miliona drugih u pokretu iz baze koji su podstaknuti da do?u do postepenog saznanja. Dejn je tako?e ose?ala da su vanzemaljci u njoj pobudili nepoverljiv stav prema vladi. Ali nije bila uvek sigurna u izvor tih informacija, jer je ose?ala da su i pozitivni i negativni entiteti ili grupe bile u interakciji sa njom.

U pogledu samih vanzemaljaca mogla je da prosu?uje samo na osnovu njihovih re?i i dela. Kada je jednom telepatski zamolila da joj saopte neko drugo ime osim vanzemaljci, kojim bi mogla da ih oslovljava, dat joj je naziv Putnici i re?eno joj je da ?e probu?eni ljudi biti prethodnici decentralizovane revolucije. Na osnovu njihovog delovanja Dejn nije uvek bila uverena u to.

Ne vidimo istinsku inteligenciju iza tih scena rekla je. ?injenica da nas vode kroz epizode araniranih scena i apsurdnog sadraja je plai.

Plaim se da bismo mogli nai?i na inteligenciju tako hladnu i bezli?nu, da ?e to biti nepodnoljivo.

stranica


8. dio - Endi

Najmla?a od osam ena u ovom projektu, Endi, je izvrsna, izuzetno inteligentna ena, ?ija svesna se?anja na abdukcije i kontakte mogu ispuniti ?itavu knjigu. Ona me je prva kontaktirala posle ?itanja Into The Fringe i saeto opisala brojne doga?aje iz svojih iskustava koja su se poklapala sa mnogim stvarima kojima smo moja porodica i ja prisustvovali. Kao i u slu?aju Beti, Pet i Lize, Endi se i pre naeg kontakta se?ala abdukcija u koje je bilo uklju?eno vojno osoblje, a od tada se odigralo nekoliko novih susreta veoma uznemiruju?e prirode. Me?utim, u vreme kada je na kontakt zapo?injao, nije bila zabrinuta zbog potencijalno opasnih vojnih aktivnosti. Vanzemaljci, koji su je otimali, su je uverili da kontroliu ljude koji su bili sa njima, a poto se nije plaila vanzemaljaca, nije brinula ni zbog tih ljudi.

U me?uvremenu se njen stav radikalno promenio iz dobrih razloga. Ali pre nego to ispitamo vojne susrete, bilo bi dobro da razmotrimo neke detalje o Endi i njenim iskustvima sa vanzemaljcima.

Endi je ro?ena 1966. i sa maj?ine strane je nema?kog i kotskog porekla. Budu?i da je usvojena, ne zna nita o toj strani svoje porodice. Udata je i zajedno sa svojim muem, Polom, vodi mali ran? na periferiji velikog grada u Tenesiju. Umetni?ki je talentovana i izra?uje litografije, crtee i predmete od gline.

Pre svog prvog susreta sa vanzemaljcima je znala veoma malo o tim stvarima i nikada nije pomiljala da bi mogle postati deo njenog ivota. Kada sam joj postavila pitanja, setila se nekoliko neobi?nih scena iz detinjstva, pored ostalog i narednog doga?aja u uzrastu od ?etiri godine. Ona i njen otac su se vozili u kamionu kada je odjednom zaslepljuju?i bljesak ispunio vozilo. Odmah posle tog bljeska imala je ose?aj da se nala u dugom, sivom tunelu i ni?ega vie. Od tog vremena, sa izuzetkom vi?enja velikih vatrenih lopti na nebu, nije mogla da se seti vie ni?ega neobi?nog u svom ivotu.

Tako je bilo sve do no?i 24. jula 1988. Endi je kao i obi?no otila u krevet, a onda se naglo probudila napolju, u mraku, paralizovana i okruena grupom bi?a koja nisu bila nalik ni?emu to je do tada videla. Bila su krhka i bela, bez kose i imala su veoma hipnoti?ke o?i. ispri?ala mi je i rekla kako je bila zapanjena posmatraju?i njihove ma?ije o?i kako podrhtavaju i menjaju oblik. Zurili su u nju i ose?ala je kao da ?itaju iz njenog uma.

Ovo mora da je san ponavljala je.

Ne sanja reklo joj je jedno od bi?a telepatski Pokaza?emo ti. Treba da po?e sa nama.

Uperio je jedan od tri prsta prema umi a ostala bi?a su povela Endi u tom pravcu. Bila je preplaena kada je videla da se udaljuje od ku?e i mua i molila je bi?a da je ne vode dalje, ali su oni ignorisali njene molbe. Zbog straha kombinovanog sa njenom fobijom od mraka je bila veoma nemirna, dok joj vo?a grupe nije ubrizgao neto u nadlakticu. Po?ela je da se gubi i poslednje re?i koje je ?ula su bile: Samo se malo umiri. Slede?eg jutra je na tom mestu na nadlaktici pronala dve crvene ta?ke.

?ak i kada sam prihvatila mogu?nost da sam se susrela sa ne?im fizi?ki postoje?im rekla je nisam razumela njegov smisao i provela sam ostatak dana razmiljaju?i o tom neprijatnom doga?aju, o tome kako sam reagovala strahom jer je uma izgledala tako mra?na i zastrauju?a, a pre svega o tim majunim bi?ima, visokim tri stope. Ko su oni mogli biti? An?eli? Vilenjaci? ?arobnjaci? Duhovi? Vanzemaljci? Kada sam te no?i otila u krevet, pred o?ima mi je jo uvek jasno bila njihova slika, iako nisam razmiljala o tome da ?e se ikada vratiti.

Ali bi?a se jesu vratila i od tada su nastavila da se periodi?no vra?aju. Posle slede?e dve no?i je imala nejasna se?anja na ta bi?a i ta se?anja bi mogla biti odba?ena kao san da nije bilo crvenih ta?aka na telu.

U avgustu je zatim usledio kontakt u svesnom stanju, kada je, probudivi se, videla dva Siva u svojoj sobi. Odmah je bila paralizovana i umirena njihovim hipnoti?kim o?ima i odlebdela je za njima kroz ku?u i zatim napolje gde ju je o?ekivao neverovatan pogled. Tu je bio veliki, srebrni disk, na kome su rotirala crvena, zelena i uta svetla. rekla je Endi Lebdeo je oko dve stope iznad tla i bio beuman. Ve? prvi pogled je bio dovoljan da budem sigurna da je u pitanju NLO. Tada sam prihvatila i mogu?nost da su ta bi?a vanzemaljci.

Ovoga puta nije bila uplaena. U stvari bila je podstaknuta njena radoznalost, tako da je stupila napred da bi ula u letelicu. Me?utim, jedan od Sivih je sko?io ispred nje i upozorio je da se ne pribliava letelici dok je u fazi pranjenja, jer bi mogla biti povre?ena.

Na letelici se pojavio otvor i Endi je videla zgodnog, mladog ?oveka sa plavom kosom i u tamnom leta?kom odelu kako stoji unutra. Teleportovana je u letelicu kao da je usisana u duga?ak tunel sa elektri?nim, narandastim svetlom i osetila je da je u tom trenutku odvojena od tela, koje je mogla da vidi kako se kotrlja i okre?e pored mene i sve kosti, ile i unutranji organi su postali vidljivi.

Unutar letelice Endi je bila smetena na crnu stolicu i plavokosi mukarac ju je vizuelno skenirao, indukuju?i senzaciju orgazma. Upitala je da li je i on vanzemaljac i on se nasmejao i klimnuo glavom.

Letelica se pokrenula potiskuju?i njeno telo na stolici unazad, na njen uas jer je imala strah od letenja. Gde smo, upitala je i na zidu se pojavio mali, ovalni prozor. Pogledala je kroz njega i videla milijarde sjajnih zvezda u sred dubokog, crnog svemira, ali ne i Zemlju i Mesec.

U sobu su stupila ?etiri Siva i jedan od njih se pridruio plavokosom ?oveku. Malo je pomerio sjajnu zelenu kuglu, dok su dva Siva prenela Endi kroz vazduh na drugi sto. ?ovek je stavio kuglu na njen abdomen i pomerao je krunim pokretima to je izazivalo rastu?i ose?aj toplote. Endi je imala ose?aj cimanja u toj oblasti i upitala je ta se to radi na njoj.

?ovek je rekao da je dovoljno zrela da bi to mogla da razume. Rekla mu je da ona i njen mu bezuspeno pokuavaju da imaju decu i ?ovek joj je odgovorio da je to tako, jer njen krvni, imunoloki i genetski sistem funkcionie druga?ije nego kod drugih ljudi.

Da li sam i ja delimi?no vanzemaljac? upitala je zbunjeno.

Jedan od Sivih joj je objasnio da je malo promenjena da bi ispunila svoju specijalnu svrhu. Plavokosi ?ovek joj je rekao da oni proizvode novu rasu, za koju ?e uzeti jajne ?elije od nje. Rekao joj je da je izabrana i da ?e njena deca i drugi izabrani osvojiti svet, usavrivi mo? primanja poruke, koja ?e joj biti preneta tokom drugih susreta. Endi je postala veoma pospana i izgubila je svest do 9 ujutru, kada se probudila u svom krevetu.

Posle ovih neverovatnih doga?aja, izgledalo je da se u njoj odvija neka unutranja promena. Moj mu i drugi ljudi su po?eli da prime?uju da sam mirnija, manje razgovorljiva i da ?esto sanjarim. - ispri?ala mi je Moj mu se pitao ta to upisujem u svoj novi dnevnik. Odgovorila sam da samo zapisujem snove. O?ajni?ki sam elela da podelim svoju pri?u sa nekim, ali nisam jer su ljudi iz mog okruenja bili skepti?ni prema takvim stvarima. Plaila sam se da bi onaj, kome bih to ispri?ala, doveo u pitanje moj zdravi razum. Tako sam jo dugo zadrala svoju tajnu za sebe.

Tokom slede?ih meseci imala je samo nejasna se?anja na druge susrete i posle jednog od njih nala je na trbuhu ?etiri ta?ke u obliku dijamanta. Me?utim, NLO-i nisu bili jedine letelice koje su sletale na njeno imanje. 23. novembra je ?ula zvuk helikoptera i pogledavi kroz prozor videla dve crne letelice sa oznakom Air Force. Kada je jedan od njih sleteo na njeno imanje, Endi je zgrabila jaknu i istr?ala. Ali on je nestao pre nego to je uspela da stigne do njega. To je bio prvi put da su se helikopteri pojavili u toj oblasti ali ne?e biti poslednji.

U februaru 1989. odigrala se druga abdukcija tokom koje je nazvana izabranom i doivela je scenu koja je poznata i iz drugih izvetaja. Jedan od vanzemaljaca joj je dodirnuo ?elo, rekla je, i u njenom umu su eksplodirale serije slika. Videla je crvenkasto-zlatnu pustinjsku planetu sa dva sunca, galaksiju, bledo-crveni mesec i uareno, narandasto sunce kako eksplodira i podzemni grad pre nego to je izgubila svest. Kada je povratila svest, jedan vanzemaljac joj je rekao da je njihov dom bio Kasiopeja na nebu, ali da su za sebe na?inili dom na Zemlji pre nego to su ljudi bili stvoreni. Endi je posle toga ponovo izgubila svest i bila vra?ena ku?i.

Dva dana kasnije drugi helikopter je kruio nad imanjem a neto kasnije je doao ?ovek koji je tvrdio da radi za javno servisno preduze?e i zatraio da proveri trafo-stanice na farmi. Rekao joj je da je bilo kvarova u toj oblasti, ali Endi je bila sumnji?ava, jer se nije se?ala takvih kvarova, niti je pozvala servisno preduze?e.

Osam no?i posle poslednje abdukcije se setila da se probudila u zadnjem dvoritu okruena ?etvoricom vanzemaljaca. Bila je gola nije ose?ala hladno?u, niti joj je zbog toga bilo neprijatno i gledala je dva vanzemaljca kako rade sa ure?ajem veli?ine automobila, dok je tre?i izgleda uzimao uzorke zemljita. ?etvrti vanzemaljac joj je pokazao malu crnu kutiju i zamolio da pogleda unutra. Kada je to u?inila, um joj je ponovo eksplodirao i bio ispunjen slikama, ovaj put apstraktnih mustri sjajnih boja. Rekao joj je da ?e uskoro imati mo? da napravi mentalni kontakt sa ostalim Izabranima i biti u stanju da uti?e na njihov um, a tada je dodirnuo njeno ?elo i ona je izgubila svest.

Slede?eg dana Endi je napolju nala veliki krug u travi koja je izgledala sasuena i nekoliko par?i?a metalne ljake. Uzbu?ena zbog svog otkri?a napravila je fotografije metalnih par?i?a i kruga koji nije nestao ni posle godinu i po. Analize metala iz 1993. su pokazale da je re? o ?eli?noj ljaci.

U martu je imala dva maglovita se?anja o abdukcijama koje su obuhvatile proceduru na trbuhu, a u jednoj od njih je videla grupu oamu?enih ljudi u istoj sobi. 23. marta je izbrojala devetnaest helikoptera koji su leteli iznad farme i ?inilo joj se da moe da razazna oznaku Air Force na njima.

Deset dana kasnije Endi se setila jo jedne abdukcije koja se dramati?no razlikovala od prethodnih susreta. Nala se unutra u mraku sa majunim, plavim vanzemaljcem koji joj je skenirao um. Tada je pet mukaraca izalo iz senke, od kojih su ?etvorica bili obi?ni ljudi u maslinasto zelenim uniformama, a peti je bio tamnokosi humanoid u duga?kom kaputu kaki boje sa mnogo depova. Ovaj ?ovek je dotakao plavog vanzemaljca i ovaj se transformisao u majuni prsten od belog svetla koju je potom progutao. Rekao je da su ova bi?a nefizi?ki oblici energije koje njegova grupa kreira i kontrolie.

Da li kreirate i ljude? upitala je Endi i on je to potvrdio.

ta ho?ete od mene nastavila je.

elimo da razgovaramo o tvom ivotu. rekao joj je.

Da li je to sve? upitala je.

Ima jo toga. rekao je i jedan od uniformisanih ljudi je uveo Endi u crni kamion parkiran iza njene garae.

Da li je to pravi kamion ili je to va svemirski brod? Upitala je.

Ne moe suditi o knjizi po njenim koricama. odgovorio je drugi ?ovek tajanstveno.

U kamionu je videla sedita, presvlake i duga?ku kontrolnu tablu. Uao je i drugi uniformisani ?ovek i Endi se pitala da li oni pripadaju istoj vojnoj grupi.

Da li ste vi svi iz armije, vazdunih snaga, flote ili mornarice? Ispitivala ga je.

Stariji ?ovek je odgovorio, ali joj je bilo teko da razume sve to je rekao. Misli da je rekao kako grupa pripada organizaciji po imenu High Shell, koja najvie radi u specijalnim podzemnim bazama. Tako?e joj je rekao da su ona i drugi Izabrani deo projekta za kontrolu uma, sa ciljem da drugim ljudima prenesu instrukcije i izdrljivost putem transfera misli.

Kada je odgovorio na njena pitanja, zapo?eo je ispitivanje o njenom ivotu. Me?utim, u svom izmenjenom stanju svesti Endi je mogla da se seti samo nekoliko pitanja. Pitao je na primer da li se se?a kontakta sa vanzemaljcima kada je bila mala, to nije bio slu?aj. I pitao je o njenom odnosu prema ivotu i smrti. Posle intervjua, koji je izgledao prili?no dug, ?ovek je aktivirao neto na kontrolnoj plo?i i Endi se nala u svom krevetu u 5:10, potpuno budna i podrhtavaju?i. Brzo je obukla jaknu i istr?ala da vidi da li su jo uvek tu, ali dvorite je bilo potpuno prazno.

Razmiljaju?i o svim susretima, dola je do nekih zaklju?aka. Prvo, sada je verovala da postoji neto mnogo ve?e od ?ovekovih pogleda i teorija i religija o Univerzumu. I verovala je da vanzemaljci sprovode psihi?ku transformaciju na njoj i drugima u dobre svrhe.

Tokom slede?ih nekoliko meseci Endi je doivela jo nekoliko susreta i vi?enja NLO-a. Najtraumati?nija serija doga?aja je po?ela abdukcijom tokom koje je oplo?ena. Dve nedelje kasnije uradila je dva ku?na testa za utvr?ivanje trudno?e, koji su bili pozitivni, i ona i njen mu su bili oduevljeni. Endi nije rekla Paulu nita o vanzemaljskoj oplodnji, jer on nije verovao u njene ranije izvetaje o kontaktima i vi?enjima. Smatrala je da je beba u njoj poseban poklon od vanzemaljskih prijatelja i, ne poznaju?i tipi?an vanzemaljski proces oplo?enja i kasnije oduzimanje fetusa, o?ekivala je da ?e roditi dete i zasnovati porodicu koju su ona i Pol eleli. ?ak su izabrali i nekoliko imena za dete.

Me?utim, mesec dana posle susreta sa oplo?enjem Endi je po?ela da pokazuje neobi?ne fizi?ke simptome: znojenje, drhtavicu tokom dana i pulsiraju?e senzacije u stomaku tokom no?i. Ovi simptomi su trajali vie od dve nedelje, dok se ujutru 04. jula nije pretrpela krvavi, bolni poba?aj.

Dogodilo se u kupatilu rekla je - Posle vie sati obilnog krvarenja i uasnih gr?eva, fetus je izaao u moje ruke. Nije izgledao kao normalan fetus: ve?i, duga?ak tri in?a, bez polnih organa, sa crnim, kosim o?ima koje su je podse?ale na vanzemaljce koje je srela. Uz veliki napor Endi je spustila fetus u posudu sa vodom i sakrila ga na potkrovlju. Kasnije, kada se vratila, otkrila je da je posuda nestala.

Pol je odvezao Endi kod lekara, jer je izgubila dosta krvi a potom imala i D&D proceduru. Nije mogla da razume zato je izgubila bebu, jer je briljivo vodila ra?una o sebi i gubitak je bio veoma bolan.

Mnogo kasnije Endi se podvrgla hipnoti?koj regresiji tokom koje su ispitana tri njena iskustva. Jedno od njih je bilo gubitak fetusa i u toj regresiji Eni je opisala do tada zaboravljene posetioce u spava?oj sobi nekoliko sati pre poba?aja. Nekoliko bi?a i lebde?e plavo svetlo su uli u spava?u sobu. Dok se nekoliko vanzemaljaca bavilo Polom, dva druga su izvrila neku abdominalnu proceduru na njoj, koriste?i mali cilindri?ni ure?aj koji je kliknuo.

Nita se vie nije doga?alo do septembra, kada se probudila sa nejasnim se?anjima da je sa sestrom Julijom bila u letelici. Julija ju je tog jutra pozvala telefonom: Imala sam najlu?i san. Opisala je vanzemaljce humanoidnog izgleda u plavim leta?kim uniformama u ovalnoj sobi sa kupolom. Videla je i Endi u srebrnom leta?kom odelu, sli?nom onima koje su nosili vanzemaljci. Se?ala se da joj je Endi rekla: Oni ?e nam pruiti ve?ni ivot.

Endi se se?ala istih detalja iz snova i dve sestre su se sastale da bi porazgovarale o zajedni?kim snovima. Endi je tada po prvi put ispri?ala svojoj sestri o drugim susretima, oslobodivi se emocionalne izolacije i straha od ismevanja zbog kojih je do tada ?utala.

Njen krug poverenika se proirio u novembru, kada joj je otac ispri?ao da je video zaobljen, narandasti NLO, dok je sa jo nekoliko prijatelja boravio na Smoky Mountains. Endi i Julija su podelile svoja iskustva sa njime, posle ?ega je njihov otac odlu?io da se jo vie otvori. Nas troje smo mnogo nau?ili toga dana. rekla je Ispri?ala sam ocu sve o svojim dotadanjim susretima sa vanzemaljcima; otac je nama ispri?ao sve o svojim ranijim susretima i tako?e o maj?inim iskustvima. Plakala sam. Toga dana sam saznala da su moji roditelji imali susrete sa vanzemaljcima i pre nego to sam ro?ena.

Abdukcije su se i dalje povremeno doga?ale. Od decembra 1989. do aprila 1992. Endi se setila petnaest doga?aja. Tokom jedne su joj pokazali odgajalite klonova, sli?no kao i u drugim izvetajima o abdukcijama, i rekli joj da su je programirali da sakrije fetus posle poba?aja. Upitala je da li je njegovo telo oivljeno i teko je mogla da razume odgovor da je njegovo fizi?ko telo uskladiteno, a njegova dua reciklirana.

U drugoj su joj pokazali klon deteta, kao i hibridnu decu i re?eno joj je da oni slue da bi pripremili (ljude) za promene. Na pitanje Kakve promene dobila je odgovor da se one odnose na ljudsku spiritualnu transformaciju.

Jedna abdukcija tokom tog vremena je zaista bila jedinstvena. Se?ala se da je odvedena u podzemnu fabriku za koju joj je uniformisani ?ovek rekao da se nalazi u Severnoj Arizoni. Rekao joj je da postoje druge stanice irom sveta, uklju?uju?i i baze u Novom Meksiku, na Severnom polu i u Africi. Kada je upitala ko je bio zaduen za operaciju High Shell, drugi ?ovek, plavi humanoid joj je odgovorio da njegova vrsta kontrolie sve.

ta je sa Sivima i drugim vanzemaljcima? upitala je, misle?i na nekoliko razli?itih tipova koje je srela. Da li su i oni uklju?eni?

Po stupnjevima. odgovorio je.

ta je sa drugim ljudima? insistirala je ljudima iz vojske?

Mi ih kontroliemo. plavi se nasmejao.

Odveli su je do drugih otetih ili Izabranih, data joj je mala crna kutija i re?eno joj je da je otvori. Kada je podigla poklopac, iz nje je izala sjajna ljubi?asta svetlost, prekrila grupu i proizvela snane elektri?ne senzacije, posle ?ega je Endi izgubila svest.

Nakon tih susreta Endi je imala pozitivna ose?anja u vezi sa svojim kontaktima sa vanzemaljcima, uklju?uju?i kona?no i izgubljeno dete, jer je verovala da je to u?injeno zbog viih ciljeva. Posle abdukcije, o kojoj su ona i Julija imale zajedni?ka se?anja, sestra je prihvatila njenu izjavu da ?e od bi?a dobiti ve?ni ivot, tako da je tako?e zauzela pozitivan stav. Utoliko vie iznena?uje da je Julija postajala ekstremno uplaena kad god bi njena sestra pomenula NLO.

Na povratku iz Dordije 29. decembra su vozile auto-putem za Tenesi. U 19:30 ugledale su dva neobi?na vozila. Endi je prvo opisala kao stari autobus poprskan sprejom, pun hipika, na ?ijoj zadnjoj strani je bilo napisano Magic Bus. Sestre su se smejale zbog toga, ali onda je autobus usporio na deset milja na sat, a Endi nije mogla da ga obi?e, jer su se uspinjali na brdo. Ona i Julija su videle kako neki od putnika otvaraju prozore i vi?u, a zatim je jedan od njih pokazao napred. Devojke su pogledale u tom pravcu i videle sjajni, plavi objekat iznad vrhova drve?a. Imao je zaobljen, iroki obod sa okruglim otvorima.

Endi, pogledaj! povikala je Julija To je NLO!

Hipi-autobus je ubrzao i uskoro nestao sa vidika, dok se Endina korveta sama od sebe zaustavila. Plavi sjaj je progutao automobil.

O, Boe! On je iza nas! Julija je vikala od straha.

U izvetaju koji mi je poslala Julija je napisala, Kada nam se pribliio, uplaila sam se. Endi mi je rekla da nemam ?ega da se plaim, ali sam i dalje ose?ala strah i spustila se na pod kola.

?uo se samo kratak piskavi zvuk rekla je Endi - ina?e je vladala tiina i mrak. NLO je nestao. Farovi na kolima su se upalili, Endi je okrenula klju? i startovala motor, koji je radio perfektno, i nastavila put, rekavi Juliji da je bezbedno za nju da ostane na podu kola.

Do?avola, Endi! ponovila je Julija Idemo!

Nastavile su i posle nekoliko minuta Julija je upitala: Da li zna koliko je sati? Deset i dvadeset. Endi joj nije verovala, ali je onda proverila na svom satu, koji je pokazivao isto vreme. Gotovo tri sata su protekla otkada su videle plavi NLO i sestre nisu imale ni najmanje se?anje na to ta se dogodilo.

U aprilu 1992. Pol i Endi su se preselili na ran? i po?ela je potpuno nova serija neobi?nih doga?aja. Njihov posao, uzgajanje goveda, se razvijao veoma dobro, dok neto nije po?elo da ubija stoku i do kraja godine gubici su iznosili hiljade dolara.

Izvestan broj je bio iskasapljen izvestila je Endi Jednoj kravi je odrubljena glava, drugoj je odstranjena utroba a jedan bik je izgledao kao da ga je rastrgao tiranosaurus. Neka od iskasapljenih goveda su imala neobi?ne igove, obrijana mesta, ?iste brazgotine i otvore bez krvi. Nije bilo ni ogrebotine ni na jednom drugom mestu na mrtvom govedu.

Mnoga goveda su umrla u periodu od februara do marta 1993. kada su i drugi farmeri u toj oblasti izvetavali o mrtvim i iskasapljenim govedima. Posle ?itanja tih izvetaja Endi je kontaktirala novine i ostvarila kontakt sa veterinarom koji je ispitivao slu?ajeve mrtvih goveda. U prvom slu?aju je rekao da je krava umrla od toksina nepoznatog porekla, a kod Endinih krava je jedino mogao da izvesti o smrti iz nepoznatog razloga.

Aktivnosti vanzemaljaca su se posle toga bitno promenile i Endi je uglavnom imala veoma maglovita i nepotpuna se?anja na te doga?aje. Ipak, jedna od abdukcija je vredna pomena zbog svoje duine.

Probudivi se na palubi broda videla je humanoide i dve razli?ite vrste Sivih. Ula su jo dva humanoida u crvenim odelima i ona je prepoznala plavokosog ?oveka koga je vi?ala ranije. Upitala ga je da li ima ime i odgovorio je Carl de Zan.

Rekao joj je da je za nju i za njenu grupu izabranih dolo vreme da obave zadatak koji im je namenjen. To je podrazumevalo da stupi u kontakt sa odre?enim ljudima irom sveta, da bi prikupila podatke iz njihovih umova. Sve te podatke ?e zatim vanzemaljci preuzeti iz umova Izabranih. To ?e sve biti u?injeno putem si?unih implanta u glavi, naprave koja slui u mnoge svrhe. Oni na primer mogu pomo?i implantiranim ljudima da upotrebe svoje specijalne mo?i i da ostanu jedni sa drugima u kontaktu u snovima. Pored prikupljanja podataka preko implanta mogu da se prenesu instrukcije.

Kada je Endi upitala za svrhu tog projekta, re?eno joj je da vanzemaljci putem podeavanja ljudskih umova ele da uklone prljavtinu i zlo i negativnost iz ljudi.

Poto su joj u vie navrata data posebna uputstva o njenim sposobnostima kao Izabrane Endi je u jednom trenutku napravila eksperiment. Odlu?ila sam da isprobam svoje mentalne sposobnosti, testiraju?i prenos misli na daljinu. izjavila je Otila sam u krevet ta?no u 23:00 i dugo i naporno se koncentrisala da projektujem svoju sliku u san svoje sestre. Posle ovog postupka utonula sam u san u kome je bila i Julija!

Telefonirala sam sestri (slede?eg jutra) da joj ispri?am o svojoj nameri da do?em do nje u snu, ali pre nego to sam uspela da kaem bilo ta, ona je prepri?ala san sa svim detaljima.

Endi je tako?e odlu?ila da se podvrgne regresivnoj hipnozi da bi otkrila delove tih doga?aja kojih nije mogla da se seti svesno. Posle dve hipnoti?ke seanse bila je iznena?ena otkri?em o vanzemaljskom kontaktu iz detinjstva. Vrativi se u uzrast od ?etiri godine, u trenutak kada su ona i njen otac bili zasplepljeni bljeskom svetlosti dok su se vozili u kamionu, setila se kako je bila odvedena u sivu letelicu, oblika cigare gde je videla nekoliko ena i mukaraca u beloj ode?i. Jedan mukarac sa dugom, tamno plavom kosom je bio zaduen za nju i odveo je uplakano dete do neobi?nog stola.

Od metala je sa obodom na ivici opisala je kao za oticanje krvi. Neto je na podu ispod stola, ali ne mogu jasno da vidim ta.

Deluju?i na na?in koji je opisala kao uurban, ?ovek joj je privezao ruke za sto i stavio joj na glavu obru? sa pokretnim crvenim i utim svetlima. Hipnotizer je Endi dao instrukcije da gleda scenu sa distance, umesto da se uivi nju i ona je sebe prisilila na to.

Mogu da vidim svoje ruke kako drhte. rekla je Narukvica na akama ?ini da mi se prsti gr?e i cimaju. Leim sa obru?om na glavi i o?i su mi otvorene. Zenice se ire kao da sam mrtva.

Zatim je opisala proceduru tokom koje joj vaginalno umetnuta ?ista cev koja se ispunila crvenkastom te?no?u kada je neka ena pritisnula Endin stomak. Kada je oivela, plavokosi ?ovek je pokuao da je oraspoloi i izvu?e iz stanja straha i ona je potom vra?ena u kamion koji je sam od sebe izleteo iz broda kroz otvor, kako je opisala.

Silazimo na put rekla je Mogu to da vidim sasvim jasno jer je dan i kamion se polako sputa na put. Kretao se sam od sebe oko minut a onda sam primetila da idemo u pogrenom pravcu. Vozimo u suprotnom pravcu pre nego to su nas oteli.

ta tvoj otac sada radi? upitao je hipnotizer.

Odmahuje glavom rekla je kao da je zbunjen i nastavlja da vozi.

U avgustu i septembru 1993. Endi se setila tri susreta uklju?uju?i i jedan tokom koga je videla oca na istom brodu. Kada mu je postavila pitanje, opisao joj je se?anje na abdukciju od te no?i, iako se nije se?ao da ju je video. Tokom drugog kontakta date su joj informacije o ivotu vanzemaljaca u drugim delovima galaksije, o njihovoj tehnologiji putovanja i o tome kako su kreirali ivot na Zemlji, uklju?uju?i i ljude.

Me?utim, scenariji abdukcija su se naglo promenili slede?eg meseca, po?evi od 02.10. kada se probudila u prizemlju, u gostinskoj sobi i ugledala mladog humanoida mukog pola koji je nosio preveliku crvenu koulju, izbledeli dins i crne kone ?izme. Za razliku od nekih drugih situacija Endi je ose?ala da ima kontrolu nad svojim ?ulima i postavila je mladom ?oveku nekoliko pitanja, pored ostalog i o njegovom poreklu. Uprkos njegovom izgledu ljudskog bi?a odgovorio je da su on i njegova vrsta vanzemaljci i eleo je da zna da li taj termin ?ini da se ona ose?a neprijatno.

Ne odgovorila je Ne plaim te se vie. Videla je srebrni disk izvan ku?e i pretpostavljala da ?e je odvesti tamo, ali umesto toga ?ovek ju je zagrlio to je izazvalo delimi?nu paralizu od grudi na gore. Onda ju je poloio na pod i imao odnos sa njom posle ?ega se ose?ala klonulo i iscrpljeno.

Endi se se?ala da se ovo ponovilo, u no?i izme?u 03. i 04. oktobra. Ujutru, posle kontakta 03. oktobra, joj je posle bu?enja curila krv iz nosa uz pove?anu hiperemiju i bol u ramenu. Nasuprot tome nije bila uplaena zbog ova tri susreta i budu?i da odnos nije bio zastrauju?i, pitala se zbog ?ega je ?ovek izazvao delimi?nu paralizu i kasnije gubitak svesti.

?etiri no?i kasnije dogodio se mnogo manje prijatan kontakt. Endi je te no?i kasno otila u krevet, oko 1:30, sloila je svoju ode?u na sto?i?u kraj kreveta i zatim ugasila svetlo. Posle samo nekoliko minuta, kako se ?inilo, trgla se iz sna potpuno budna zbog buke kao od mlazne maine koja je postajala sve glasnija. Slede?e to je opazila je da vie nije u spava?oj sobi, ve? da potpuno obu?ena stoji na travnatoj ?istini u umi u blizini starog, prljavog puta. Nije bila sama. Pored mene su bile tri o?igledno preplaene mlade ene. opisala je Jedna je leala u travi sa licem prema dole i plakala.

Endi se i sama uplaila po prvi put otkada su po?ele abdukcije. Moji instinkti su mi rekli da ?e nas oteti sila tako velika, da ne?emo biti u stanju da kontroliemo situaciju bez obzira na to koliko se usrdno molile Bogu.

Druga ena, visoka, puna?ka brineta, je po?ela da vi?e: Dolaze! Dolaze

Zvuk se sve vie poja?avao, dok avion neobi?nog izgleda nije doleteo do njih i prizemljio se kao helikopter. Dve ene su preplaeno otr?ale u umu, Endi i brineta su stajale paralizovane od straha. Pojavila se grupa ljudi u crnim uniformama i po?ela da obilazi oko ena. Se?ala se da im je u trenutku kada su pourili prema letelici rekla da ja nisam ivotinja i da ne dozvoljavam da se prema meni tako ponaate.

Ignoriu?i je ljudi su gurnuli ene u zadnji deo vozila, to je uplailo Endi ?ak i vie nego pravolinijsko sletanje. Po?ela je da se moli i zatim izgubila svest.

Poto sam dola svesti ispri?ala je zatekla sam sebe kako sedim na nekoj stolici na mestu koje je podse?alo na vojnu bazu. Videla sam nekoliko ljudi u vojnim uniformama kako sprovode neke ljude du te duge, sive gra?evine.

Dvojica ljudi su je povela u jednu od tih zgrada gde je videla grupu ljudi kako sedi oko konferencijskog stola, neke u uniformama, neke u obi?noj ode?i. Jedan od njih, u uniformi sa mnogo dekorativnih ordena, je zurio u nju i zapo?eo telepatsku komunikaciju. Tada je iza nje stala neka ena i kada se Endi okrenula da bi je pogledala, enin pogled ju je paralisao. ena joj je dala da ispije neku crvenu te?nost, koja je izazvala drhtavicu i pospanost dok najzad nije izgubila svest. Posle toga se?ala se samo kratkih pogleda na zgrade iz daljine, a onda ponovo zvuka neobi?ne letelice.

Kada se Endi podvrgla hipnozi, izabrala je da ispita ovo iskustvo, da bi otkrila vie detalja. Slede?e ?ega se se?ala nakon ispijanja crvene te?nosti je kako se budi na jednoj od pet stolica koje su stajale na nekoj vrsti podijuma ili platforme. Jedan mukarac i tri ene su sedeli na stolicama sa obe strane od mene. rekla je Kada je general po?eo da zuri u moje o?i, nastupila je fizi?ka paraliza i nisam mogla da razmiljam jasno. Nije bio udaljen vie od dva in?a od mog lica.

Podigao je moju ruku, zatim je ispustio, kao da proverava da li sam u dubokom transu i tada proverio moje zenice. U?inio je isto i sa ostalima. Ona ena mu je prinela crvenkasto-braon kutiju i on je izvadio neki tubu iz nje i poloio je izme?u moje stolice i stolice druge osobe. Ponovo sam izgubila svest i nemam nikakvih se?anja na ono to se doga?alo tokom preostalog vremena koje sam provela tamo."

Kada se slede?eg jutra probudila, primetila je da je njena briljivo sloena ode?a ba?ena na pod. U jednom uhu joj je utalo i ?itavog dana je imala probleme sa sluhom. Videla je da su vrata u prizemlju tog jutra stajala otvorena. Kada me je Endi slede?eg dana pozvala da mi ispri?a o ovom doga?aju, mogla sam da ?ujem helikoptere kako prele?u iznad njene ku?e. Bila je prili?no uznemirena zbog ovog doga?aja i rekla da je sve bilo strano i zbunjuju?e.

Taj strah se vratio slede?eg meseca, kada je ponovo bila nasilno odvedena iz svoje spava?e sobe od strane ljudi u vojnim uniformama. Ranije toga dana, 09. novembra, u staji je prona?ena jo jedna mrtva krava. Nije bilo rana na telu, ali je iz nosa i usta curila krv. Me?utim, nije bilo tragova borbe.

Endi se te no?i probudila da ode u toalet i ?ula helikopter kako se pribliava. Pogledala je kroz prozor na kupatilu ali nije videla nita a zvuk helikoptera je nestao. Vratila se u krevet i zaspala ali se ponovo probudila od zvuka helikoptera koji je sada bio pra?en zvukom vozila koje se pribliavalo putem.

Pokuala je da probudi Pola, ali bez uspeha.

Otvorila su se zadnja vrata i Endi je osetila naglu slabost kada je u sobu ula grupa ljudi u uniformama maslinaste boje. Pol je po?eo da se komea, ali ga je jedan od njih dodirnuo ure?ajem sli?nim palici i on je prestao da se pomera.

?ovek ju je izveo napolje gde su kruila dva zelena helikoptera. Stavili su je u jedan od njih, dali joj injekciju i rekli da je vode na proveru. Tokom leta, nekih dvadeset minuta, preko grudi i ramena joj je bio pri?vr?en neki ure?aj od koga je do usta ila cev za disanje. Helikopter je sleteo u ruralnoj oblasti sa mnogo gra?evina i mnogo helikoptera na vidiku. Vojno osoblje je bilo zaposleno na tlu, neki su kroz bazu sprovodili civile, verovatno druge otete.

Sivi kamion se pribliio naem helikopteru. ispri?ala mi je Endi i zaustavio se oko dvadeset jardi ispred nas. Iz zadnjeg dela vozila su izala dva mukarca u maslinastim uniformama, a zatim je izaao i tre?i, visoki, suvonjavi mukarac u prugastoj koulji. ?ovek u prugastoj koulji je imao metalne lisice na zglobovima i traku preko usta i izgledao veoma uplaen. Na sceni su se pojavila jo dva ?oveka nastavila je- sa crnim pukama. Okovani ?ovek je gurnut na zemlju i jedan od vojnika mu je ispalio metak u le?a.

U potpunoj panici Endi je preneta na mesto gde je lealo ?ovekovo telo. Upitala je zato su ubili jadnog ?oveka.

Govorila si. rekao je jedan od njih.

Ali kakve to veze ima sa njim? upitala je.

Mi uzimamo nekog kao to je on svaki put kada regrut progovori. rekao joj je.

Mogli ste umesto toga da uklonite mene. odgovorila je, na ta joj je ?ovek rekao da je ona suvie vredna kao deo vanzemaljskog projekta koji uklju?uje i implante.

Rekla je da zna da oni ho?e da joj isperu mozak i da u?ine da ih se plai, ali je ?ovek odgovorio da oni samo ele da je odre na liniji. Rekao joj je da ?e biti prinu?ena da gleda jo ovakvih ubistava, ako nastavi da Karli Turner prenosi svoja iskustva i tako?e da ?e biti ubijeno jo njenih krava.

Zatim su je odveli u jednu zgradu gde su je podvrgli seriji fizi?kih procedura, uklju?uju?i uzimanje krvi, nekoj vrstu tua i ginekolokom pregledu, a zatim je vratili ku?i.

Endi je bila ekstremno ljuta i uplaena zbog ovog iskustva i kada mi ga je ispri?ala zabrinula sam se za njenu bezbednost. U to vreme sam ve? po?ela sa radom na ovoj knjizi i upitala sam je da li eli da se povu?e iz projekta. Ali ona nije dozvolila da je pretnje zastrae i nastavila je saradnju sa mnom.

Ljudi u uniformama su se vratili ?etiri no?i kasnije i Endi je bila odvedena u oblast blizu brda sa podzemnim gra?evinama. Data joj je injekcija, zatim je usledilo tuiranje, da bi se sprala neka sme?a praina koja se ranije uhvatila na nju, a zatim i ginekoloka procedura. Re?eno joj je da su ona i nekoliko drugih ena deo genetskog eksperimenta koji uklju?uje kloniranje i kopiranje DNA.

Posle toga je sprovedena do drugog mesta gde se nalazilo nekoliko stolova prekrivenih plasti?nom oplatom koje je jedna lekarka pomerala. Se?am se da sam videla dve velike kontrolne plo?e i dva velika metalna sanduka pored stola. rekla je Endi Lekarka mi je rekla da oni to zovu stolom vrisaka jer mnogo ena poludi pri pogledu na neka ispitivanja koja se ovde obavljaju.

Poloena je na sto i na glavu joj je stavljen ure?aj koji je proizvodio glasno brujanje. Privremeno je izgubila svest. Kada je dola sebi, bila je poloena na sto glavom prema dole ali je bila u stanju da se pokre?e. Mala srebrna kutija sa otvorom naspram meni je bila postavljena samo nekoliko in?i od mog lica. rekla je U kutiji je bio sivo-beli mehani?ki ure?aj koji je proizvodio zvuk sli?an otkucavanju. ena je stala ispred mene i umetnula jednu crnu cev u jednu stranu mehani?kog ure?aja. Rekla je: Bio je deprogramiran. Nikada nam se nije dogodila ovakva stvar.

Endi je upitala da li su neto uradili sa implantom u njenoj glavi i re?eno joj je da je tu vie od jednog ure?aja, da su dva proizvodi vanzemaljaca, a da je jedan doao od njih.

Endi je upitala: Zato ste do?avola stavili implante u moje telo? ?emu oni slue?

Lekarka joj je rekla da vanzemaljci uz pomo? njih obavljaju razli?ite stvari o kojima njena grupa ne zna. Ono ne ele da nam daju sve svoje znanje, sigurna sam da to razumete. prenela je Endi enine re?i.

Budu?i da je imala susrete sa mnogim fizi?ki razli?itim vanzemaljcima, upitala je enu na koju grupu misli. ena joj je rekla da ta vojna grupa sara?uje sa nekim grupama vanzemaljaca, ali ne sa dve grupe sa kojima je Endi imala kontakt. Rekla je da implanti vojne grupe mere koliko su puta (oteti sa tim implantima) imali susret sa vanzemaljskim bi?ima i utvr?uju priblinu lokaciju.

Tokom daljnje procedure drali su je dole, dok joj je ena umetala neku sondu u levu nozdrvu. Poto je bio obavljen i drugi test, re?eno joj je da su vanzemaljski implanti deprogramirali vojne implante.

Slede?e ?ega se se?ala je da je bila odvedena u sobu sa drugim enama gde ih je ispitivao stariji mukarac u oficirskoj uniformi koga je zapamtila kao majora. Se?ala se da je rekao: Ljudi, sve ?ete mi re?i. Ne elim da budem ?ubre i to na silu isterujem iz vas, ali ako ne ide druga?ije

Tri ene su ispitivane pre Endi, a kada je ona dola na red, traio joj je informacije koje su joj Sivi i Beli dali o njenim implantima. Rekla mu je da je videla ?etiri vrste Sivih i da ne zna koji su koristili implante na njoj.

Lae! ponovio je major Pita?u te jo jednom.

O kojim vanzemaljcima elite da ?ujete? upitala je Rekla sam da sam imala kontakt sa mnogima od njih.

Po?ni sa malim sivim vanzemaljcima. rekao je Da li su oni govorili o implantima?

Ne mogu da razmiljam. rekla je Zbunjujete me. To je bio njen na?in da izbegne ispitivanje, jer je smatrala da to nije njegova stvar.

Naredio je da je odvedu u drugu sobu, koju su nazivali soba za ispitivanje, gde je izgubila svest poto je dobila jo jednu injekciju.

Posle svake otmice vojne grupe Endi je postajala sve uplaenija i zabrinutija. Kada sam joj postavila pitanje o nekoj pomo?i, koju su joj mogli pruiti vanzemaljci za koje je smatrala da su joj prijatelji, odgovorila mi je u pismu 02. januara 1994. koje mi je pokazalo da sada u mnogo ve?oj meri preispituje svoja iskustva, nego to je to ?inila ranije.

Otkako je vojska stupila na scenu pisala mi je nikakvi mi vanzemaljci nisu prisko?ili u pomo?. Neprestano sam molila za pomo? i vo?stvo od dobrih sila u Univerzumu, ali nikakva pomo? nije dolazila. Ne znam koji su vanzemaljci pokuavali da mi pomognu, koji da me obmanu. Spiritualni rast i sve dobre stvari koje sam doivela, moda nisu povezane sa mojim vanzemaljskim iskustvima. Moda sam do toga dola sama.

O?igledno je postojao neko ko je bio svestan njenih ose?anja, jer je est dana posle ovog pisma doivela prvu abdukciju posle vie meseci, za koju se ?inilo da je dizajnirana da je umiri. U no?i 08. januara je zaspala u svom krevetu i probudila se na brodu u drutvu Sivih. Endi je izjavila da nije bila niti paralizovana, niti u stanju transa i sasvim jasno se se?ala da su vanzemaljci upotrebili neki ure?aj da bi locirali i reaktivirali implant, umetnuvi neto u njeno uho. Tada su joj rekli da su gotovi sa njom i da ?e je vratiti ku?i.

Pre nego to odem rekla je Endi re?i ?ete mi o ?emu se ovde radi.

Vanzemaljci su joj odgovorili da su informacije umetnute u implant i da ?e saznati sve kada za to do?e vreme. Me?utim, ona je insistirala da postavi jo pitanja. Pitala je zato joj je vojska dala toliko mnogo injekcija i vanzemaljci su odgovorili da vojska koristi umiruju?e droge na svim regrutima, da bi ih spre?ila da pobegnu. Rekla je tako?e da su se vanzemaljci izvinili zbog indiskretnosti vojne grupe i rekli joj da vie ne?e morati da posmatra nikakve scene sa ubijanjem.

Endi je sumnjala u to i rekla vanzemaljcima da je upozorena da ne govori, ali da je ona nastavila da govori. Vanzemaljci su odvratili da treba da radi ono za ta sama ose?a da je vano. Rekao je da su vojne snage ve?inom bile nepoverljive prema onome to su mi ispri?ali izvestila je i da su neke od njihovih demonstracija samo iluzije. To je bio deo njihovog prikrivanja.

Postavila mu je i pitanje o svemirskom brodu i dobila odgovor da on funkcionie uz pomo? snage misli. Me?utim, nije mogla da pita nita vie, jer su tada ula ?etiri Siva i otpratila je kroz hodnik do izlaza iz letelice.

Videla sam da smo se nalazili u hangaru neke baze. rekla je Tamo je bilo sigurno preko pedeset vojnika.

Re?eno joj je da ?e je ti ljudi vratiti ku?i, ali pre nego to je uspela da krene prema njima, jedan vanzemaljac je upotrebio neki ure?aj, posle ?ega je izgubila svest. Se?anje joj se vratilo u spava?oj sobi i toga dana je imala u?estale napada bola na strani gde je sonda bila umetnuta u njeno uho.

Kao i kod mnogih otetih, Endina pri?a nije zavrena, niti je jasan vanzemaljski program koji stoji iza njenih u?estalih otmica. Me?utim, njen izvetaj sigurno izaziva vana pitanja koja ?e ovde biti samo delimi?no prezentovana.

U pore?enju sa drugim scenarijima abdukcija njen sadri veoma mnogo tipi?nih elemenata: razli?ita fizi?ka ispitivanja; oduzimanje fetusa i prikazivanje bebe; vizija opustoenog sveta; seksualne aktivnosti; seanse sa treningom i instrukcijama; metode teleportacije; crna kutija, ubodi i modrice; i implanti, da pomenemo samo neke od njih. Istovremeno, njeni izvetaji o ovim aktivnostima i detalji kontakata koji uklju?uju i vojno osoblje sadre vie detalja nego to je uobi?ajeno kod drugih otetih.

Bogatstvo njenih se?anja je veoma netipi?no. Kod ve?ine abdukcija osoba se se?a samo malog dela ?itavog doga?aja i to vai i za mnoge od Endinih susreta. Ali tokom nekih od njih izgleda da joj je doputeno da zadri mnogo vie se?anja. Ili to ili jednostavno prirodno nije dovoljno prijem?iva na procedure kontrole uma koje se koriste da potisnu se?anja otetih.

Tako?e je netipi?no obilje informacija koje je primala. Ima mnogo otetih koji primaju instrukcije iz vie oblasti na isti na?in kao i Endi. Me?utim, ona je uspela da sa?uva enorman broj tih informacija koje stoje u korelaciji sa brojnim ali nepotpunim izvetajima iz drugih slu?ajeva, kao to su metode kontrole uma, saveznitvo izme?u ljudi i vanzemaljaca, implanti.

Ipak se nije se?ala svega, kao to je i sama primetila i kao to je pokazala hipnoza. Zato joj je onda ostavljeno se?anje na te odre?ene stvari? Da li je to programirano ili slu?ajno? Ukoliko je programirano, od koga i u koju svrhu?

Pojavila su se dodatna pitanja u vezi sa dva nedavna doga?aja. Ona se odnose na kontraverzan predmet tajne saradnje izme?u ljudskih agencija i grupa vanzemaljaca. Prilikom ispitivanja Endi i drugih ena major se fokusirao na njene informacije o implantima Sivih i Belih. To sugerie da ova organizacija ne poznaje te vrste i da nije povezana sa njima. Endi je re?eno da vojna grupa sara?uje sa nekim vanzemaljcima, ali ne sa svima.

Tokom abdukcije 08. januara na brodu jedan od Sivih je govorio o vojnoj grupi u negativnom kontekstu. To je ukazivalo na to da oni nisu povezani. Ipak, kada je letelica sletela, Endi je videla da su bili unutar vojnog objekta.

Sigurno su potrebna neka objanjenja da bi se razjasnila ova zbrka. Na osnovu onoga to je uo?ila o odnosima izme?u vojne organizacije i njihovih vanzemaljskih saveznika, Endi je smatrala da su oni neobi?ni. Njen utisak je bio da je ljudska organizacija u mnogo ve?oj meri bila odgovorna za ekstremno prikrivanje aktivnosti nego vanzemaljci. Me?utim, to je delimi?no bilo bazirano na izjavi jednog vanzemaljca da oni ne brinu o tome da li ?e se njihovo prisustvo otkriti sumnjiva tvrdnja s obzirom na potiskivanje se?anja i stvaranje scenarija virtuelne realnost koje su sprovodili.

Sposobnost vanzemaljaca za stvaranje scenarija virtuelne realnosti neminovno name?e pitanje o realnosti doivljenih iskustava. Endin mu joj je nedavno rekao da je imao neobi?an san u kome su neki ljudi provalili u ku?u i odveli je. Ona je imala isti san te no?i. Endi je potpuno svesna otvorenih pitanja. Iako su neka moja iskustva sa njima vodila do pozitivnih transformacija rekla je vanzemaljci sigurno nisu nita otvoreniji prema meni nego to su bili pre pet godina.

Otkad sam se podvgla hipnozi i otkrila neke istine, ne vidim na?ina da u ovom trenutku zaista razlu?im koji vanzemaljci pokuavaju da mi pomognu, koji da me obmanu. ?ini se da svi oni deluju tajno, ?ak i oni dobri i svi oni su stranci po svojim aktivnostima i pojavi.

Lako je mogu?e da su neke vrste eksperimentisale na meni iz sopstvenih interesa i lagale me kao to su lagale druge ljude. Ja ipak ne mislim da je to slu?aj sa svima sa kojima sam imala kontakt. elim da verujem da barem jedna grupa pokuava da mi pomogne, a ne da me povredi ili obmane.

Nau?ila sam da raskrstim sa slepim poverenjem i sada po?injem da koristim svoje bogomdane sposobnosti rasu?ivanja, izuzetan oprez i molitve da bih odgovorila vanzemaljcima. rekla je Endi Ja sam ljudsko bi?e, a mi ljudi imamo svoja ose?anja i svoja prava.

stranica


9. dio - Emi

Od svih kontakata, koje sam primila posle objavljivanja Into the Fringe, Emino prvo pismo je bilo najkompulzivnije. Pisala mi je, kako je objasnila, jer je to bio jedini na?in da se oslobodi pritiska koji je po?eo u novembru 1992. posle neobi?nog sna. Slede?e nedelje je kupila i pro?itala moju knjigu i osetila veoma jaku potrebu da mi napie pismo i podeli sa mnom taj san.

Kao to ?e se pokazati, Emi je posedovala snaan ose?aj nezavisnosti, samokontrolu, logiku i skepticizam i neverovatnu svojeglavost. Tokom nekoliko meseci se opirala toj besmislenoj potrebi, da bi u aprilu bila spremna da je preispita i zaklju?ila da ?e je pisanje pisma okon?ati.

U prvom delu je opisala nekoliko neobi?nih doga?aja koji su imali sli?nosti sa nekim podacima koje sam iznela u Into the Fringe. Odnosili su se na ?udno funkcionisanje telefona, koje je ona duhovito povezala sa Phantom of The Opera, neobjanjive probleme sa elektrikom i neobi?nu buku. Nijedno od tih neobi?nih iskustava nije bilo povezano sa vanzemaljskom aktivno?u, to je predstavljalo uo?ljivo odsustvo u pore?enju sa iskustvima iz drugih kontakata. Me?utim, tada je po?ela da opisuje svoj san. U prvoj sceni je bila sa ?erkama u kampu, gde su po?ele da ih jure velike tarantule. Usko?ile su u kola i odvezle se, ali automobil je po?eo da se podie iznad drve?a i ona je ugledala veliki mesec.

Ispred meseca pisala je sam videla siluete nekih malih, tanunih bi?a. Imala su velike glave kao vanzemaljci o kojima sam sluala i kretala su se ispred meseca ili svetla koje ih je obasjavalo. Jedan se okrenuo i pogledao me i videla sam velike, crne o?i. Nisam ga se plaila. Pomislila sam: Dakle, nikada nisam videla nekoga od njih sada znam kako izgledaju.

?ula je kako se pribliava snana buka i odletela je na ku?u sa metalnim krovom. Znala sam da bi metal mogao biti vreo dodala je tako da sam znala da ne treba da ga dodirujem. Emi je bila u drugoj pri?i u kojoj je gledala kroz velike prozore u jednu od soba. Tu je videla grupu mukaraca kako poverljivo razgovaraju i ?ula meki, enski glas kako im govori da se smire jer treba obaviti posao. Mukarci su izgledali kao ljudi, ali ena je bila deo grupe predstavnika vanzemaljaca.

Kada je bila dovedena u sobu, ljudi su me predstavili vanzemaljki koja je nosila belu plasti?nu masku, da njena pojava ne bi uplaila druge i da se oni ne bi fokusirali na njene o?i. Iako je nosila masku, mogla sam da vidim njene o?i kroz proreze na masci. To su bile velike, crne o?i. U tom trenutku se?am se da sam stajala sasvim blizu nje i njeno lice je bilo tik uz moje, veoma intenzivno!

Prvi deo u kampu je bio ili prirodni san ili sekvenca iz virtuelnog scenarija, ali je sila iluzije brzo nestala kada je iz kampa prela u sobu sa vanzemaljcima.

Emi je rekla kako joj je vanzemaljka objasnila da je njena rasa ljudima ?inila stvari koje ne bi trebalo ?initi. Ona i nekoliko grupa njene rase ele da zaustave ovu zloupotrebu ljudi od strane njene rase. Oni sara?uju sa nekim ljudima sa Zemlje da bi zaustavili taj proces. Drugi ljudi u sobi su bivi piloti, vojni oficiri i drugi profesionalci.

Bila sam veoma zainteresovana, jer se Emin izvetaj poklapao sa informacijama koje sam nedavno dobila iz dva nezavisna izvora o tajnom programu ili pokuaju nekih delova intelektualnih ili vojnih organizacija da se odupru vanzemaljskim abdukcijama i da na neki na?in pomognu otetima.

Nisam gajila ni najmanje sumnje da delovi vojske igraju aktivnu ulogu u posmatranju i ispitivanju otetih, jer je moj suprug ?esi proao kroz takva iskustva. Drugi oteti uklju?uju?i Li Heli i Debi Dordan su tako?e izvestili o kontaktima, prisilama, kidnapovanju od strane ljudi, izgleda od strane vojnih agenata, i u nekim slu?ajevima je bilo objektivnih dokaza koji su potvr?ivali ove izvetaje. Ali je to bilo daleko od ljudskih agenata, koji aktivno pomau otetima, a jo pre od saradnje vanzemaljaca i ljudi koji rade protiv programa abdukcija ... A sada je tu bio Emin san.

U nastavku tog izvetaja ispri?ala je kako je maskirana vanzemaljka kontrolisala njenu panju stavljaju?i joj informacije direktno u glavu. Objasnila mi je mnogo toga, ali se ne se?am svega pisala je Emi Mislim da sam se se?ala svoje uloge u tom planu, ali nisam elela da znam nita o tome, pa sam zaboravila. Nisam elela da se toga se?am.

Poto mi je ispri?ala taj deo, rekla mi je za implante. Stavila je tanki, metalni instrument nalik olovci u moje desno uho i ja sam pomislila: Oh, ovo ?e boleti!, ali nisam mogla da se pomerim da bih je zaustavila. Na moje iznena?enje nije bolelo. Izvukla je instrument i na njegovom kraju je bio gladak, okrugli ... predmet boje mesa. Bio je ... crvenkaste boje i proziran. Kada sam pogledala bolje, mogla sam da vidim neto unutar tog predmeta.

Taj deo naglasila je Emi kada je izvukla tu stvar iz mog uha, je bio najrealniji, najjasniji i najintenzivniji deo mog sna. Bilo je veoma vano da to zapamtim. Mislim da mi je to rekla.

Emi je rekla da su joj vanzemaljci objasnili neke stvari u vezi sa implantima, a zatim je vanzemaljka uklonila drugi implant iz Eminog vrata. To je bio taman, cilindri?an predmet, duga?ak oko tri centrimetra sa ne?im bodljikavim na vrhu, nalik veoma tankim icama. Vanzemaljka je tada objasnila kako implanti funkcioniu.

Pokazala mi je tu stvar koju je izvadila iz mog potiljka ispri?ala je Emi i rekla: Ovo je usa?eno duboko u ki?meni stub. Ne mogu ta?no da se setim objanjenja, ali mi se ?ini da je rekla da ta stvar kontrolie mii?e tela kada se aktivira. Blokira mozak i postaje centralna komanda tela. Tako?e je rekla da se te stvari ponekad postavljaju u donji deo le?a, izme?u ?etvrtog lumbarnog ki?menog prljena i zdelice, ali da se naj?e?e ume?u u potiljak. Ne elim da se se?am kako i zato je ta stvar funkcionisala. Vanzemaljka je ispri?ala Emi jo toga o implantima, o naporu svoje grupe da ih ukloni iz otetih i drugim stvarima kojih Emi nije mogla da se seti.

Se?am se da joj je bilo ao zbog onoga to su neki od njenih ljudi ?inili. pisala je Emi i ona i drugi su pokuavali da pomognu. Poslednje ?ega se se?am je da mi je pokazivala neto na veoma velikom TV-u ili kompjuterskom ekranu ili prozoru.

Emi je zavrila pismo rekavi da je posle ?itanja moje knjige pomislila da podeli taj san sa mnom, iako joj se ?inilo besmislenim da nekome pie o snu. Nije se alila zbog sna, niti je pominjala aktuelna iskustva sa vanzemaljcima, niti je traila bilo kakav savet, pomo? ili odgovor. Jasno, Emi je napisala pismo samo da bi se oslobodila pritiska.

Me?utim, meni nije bio potreban poseban poziv da joj odgovorim, jer su njene informacije bile suvie provokativne da bi bile ignorisane. Emi je prokomentarisala da izvesni elementi mog sna podse?aju na delove moje knjige., ali kada sam ponovo pro?itala njen san, mogla sam da primetim veoma malo sli?nosti, izuzev ?injenice da je i moj suprug video ljude iz vojske i da sam ja imala se?anje na implant u uhu. Me?utim, sumnjala sam da postoje jo neki detalji koje nije podelila sa mnom, jer se ljudi ?esto suzdravaju od iznoenja ?itave istine pred nekim koga ne poznaju dobro. Nisam bila zainteresovana samo za sadraj sna, ve? sam elela da saznam vie o Eminoj situaciji, jer je ivela u istom gradu u kome je ivela i moja porodica tokom iskustava opisanih u Fringe. Najzad, tu je bila i ?injenica da je ose?ala kompulzivnu potrebu da kontaktira mene, a ne nekog drugog istraiva?a i mogu?nost da je na kontakt bio usmeravan.

Dobila sam njen broj preko informacija i telefonirala joj u najkra?em mogu?em roku. Saznala sam da je razvedena majka dve mlade devojke. Ro?ena je u Dalasu 1953, ima kotsko, irsko, englesko i francusko poreklo i ve?inu svog ivota je provela u oblasti Metropoliksa. Emi je bila iznena?ena mojim interesovanjem. U stvari, kako mi je kasnije duhovito priznala, pitala se da li su mi ba sve daske na broju, kada me zanimaju takvi snovi.

Me?utim, pristala je da sa mnom podeli vie informacija o mnogim svojim iskustvima za koja je priznala da vie podse?aju na Fringe iako nisu sadrala svesna se?anja na vanzemaljce i NLO. Zamolila sam je da opie svako prolo neobi?no iskustvo, bilo koje vrste, i posle nekoliko nedelja je zavrila listu sa snovima, psihi?kim, telepatskim i meovitim iskustvima.

Bilo je znatno tee (sastaviti listu) nego to sam o?ekivala. rekla je Bilo je kao da pokuavam da vidim kroz gustu maglu. Uvek sam te stvari drala dalje od svoje svesti.

Ta distanca je bila brzo prevazi?ena i tokom nekoliko narednih meseci zajedno smo istraile njena se?anja i beleke u dnevniku koji je vodila tokom vie godina. Emino progresivno otkrivanje same sebe je pri?a za sebe. Bila je uklanjana naslaga za naslagom potisnutih iskustava i poricanje je nestalo kada je ponovo pro?itala dnevnik i shvatila da su neki mo?ni fenomeni bili deo njenog ivota od detinjstva.

Ve? u uzrastu od ?etiri godine imala je ose?aj uticaja iz nekog nevidljivog izvora. Sa sedam je prepoznala taj izvor mnogo direktnije, nazvavi ga Mnogi u Jednom, jer je mogla da ?uje vie ljudi kako govore u saglasju. U adolescenciji nazvala je ovu silu Savet (Council).

U po?etku sam samo ?ula kako govore jedni drugima, ne meni. objasnila je ?ula sam ih razgovetno samo nekoliko puta, kao kada su mi rekli da ?e moja majka umreti (i jeste) i da ?e se jo neki doga?aji odigrati u budu?nosti (i dogodili su se). objasnila je Obi?no sam opaala dijalog u vidu simbola, slika i koncepata. Dok bih sluala, zaboravljala bih govor, re?i bi prestale da postoje i zaboravljala bih ta zna?i koristiti glasne ice. Nazivala sam to jezikom bez glasova. Bez stanja transa.

Imala je kratko ali ivo se?anje na vi?enje male, tamne figure kako brzo promi?e kraj vrata spava?e sobe jedne no?i. Tako?e se setila da je jedne no?i sa deset godina hodala poljem blizu svoje ku?e. Nije imala ideju zato je otila tamo, niti se se?ala ta je tamo radila, niti mnogo toga o povratku ku?i.

Godine 1965. Emi je sanjala da stoji u zadnjem dvoritu i mae NLO-u koji je kruio iznad njene ku?e, a slede?eg trenutka se probudila iznena?ena to je u krevetu. San se ?inio toliko realnim, da je ustala kako bi videla da li je NLO u blizini. Treba se setiti da je 1965. slu?ajno predstavljala bum u pogledu vi?enja NLO-a i susreta irom ?itave zemlje.

Nekoliko meseci kasnije Emi je prola kroz naglu (unutranju) promenu stavova i interesovanja, po?ela da se bavi nau?nim disciplinama i ostvarila veliki intelektualni napredak u koli. Psihi?ki element se tako?e mnogostruko uve?ao i u svojim kasnim tinejderskim godinama po?eli su da se javljaju mnogi snovi o nepoznatoj nastavnici koja ju je intenzivno podu?avala mnogim stvarima, po?evi od levitacije. Iako ih je nazivala snovima, seanse podu?avanja su imale istinski efekat na Emi i ona je jednom prilikom pomerila flaicu ampona i gotovo preplaila sebe na smrt. Kada su se u lekcije uklju?ile i instrukcije o delovanju na elektri?e ure?aje, Emi je ponekad imala prilike da primeti fizi?ke, spoljne efekte svojih sposobnosti da deluje na ure?aje iz svoje okoline.

To je bilo i vreme kada je nekako prihvatila ?injenicu da njenim iskustvima rukovodi Savet. Bila je usmeravana da prou?ava odre?ene teme i usa?eni su joj mnogi koncepti i ideje o vremenu, prostoru, fizici i druge kompleksne misli. Sve skupa, Emi je stekla ose?aj o sudbini i svrsi koju nije mogla da razume, ali ju je ose?ala kao izvesnost.

Uplaena sam zapisala je u svom dnevniku u januaru 1971. jer neto mo?no i nepoznato navaljuje na mene, svakog trenutka sam izba?ena iz kontrole i gurana. Gurana sam u stanje ili na nivo uma sa kojim se nisam mogla boriti ... moda bih i ila u tom pravcu, ali nisam elela da budem gurana dok ne budem spremna. Svaki put kada bih viknula: Nisam spremna, ostavite me! i razmiljala o ne?em drugom, bila sam dobro. Drugi zapis tokom tog perioda je sadrao i primedbu: Znam da odre?ene stvari moraju da budu ura?ene i kao neki robot ja ih izvravam. i Ose?am se kao glasnik. Uvek sam ose?ala svoju svrhu, ali je nisam poznavala.

Veliki deo poruka nije dolazio u obliku re?i, ve? u vidu koncepata i slika. Me?utim, javila se i jedna izjava u verbalnom obliku. Ja sam ja. Ja sam mnotvo. Mi smo mnotvo. Ja nisam. Emi je rekla da je ta izjava bila neka vrsta zagonetke o Savetu. Odnosila se na moju egzistenicju kao jedinke (Ja sam ja), moju povezanost sa svim umovima (Ja sam mnotvo), moje upijanje u Jedno (Mi smo mnotvo) i moj identitet sa Jednim (Ja nisam). ?esto se ponavlja u mom dnevniku kao neka vrsta zaveta ili razumevanja.

To tako?e veoma podse?a na poruke koje su date Lizi i Aniti, Oni su ti, ti si oni Lizi i IRU-URI komunikaciji koju je Anita primila tokom meditacije sa pitanjima i odgovorima.

Emi je i dalje imala snove sa treningom, dokumentovane u dnevniku, tokom kojih je podu?avana kako da levitira, kako da uti?e na elektri?ne ure?aje i da se kre?e kroz ?vrste objekte.

Tokom vra?anja na dnevnik pojavilo se obilje dokaza o dugoro?nom delovanju nepoznate sile na Emin ivot. Neki od tih detalja su, nasuprot njenoj tvrdnji da nema se?anja na abdukcije, ukazivali na mogu?e vanzemaljske aktivnosti u sreditu svega toga.

Elementi koji su ukazivali na vanzemaljske aktivnosti, kao vremenski prekidi i vi?enje NLO-a su bili u njenom dnevniku i u njenim se?anjima, iako je potisla ve?inu tih doga?aja. Pored epizode sa vremenskim prekidom i malog stvorenja koje je u uzrastu od sedam godina videla kako se unja to je bilo pra?eno zamagljeno?u o?iju prilikom bu?enja slede?eg jutra postojao je i doga?aj u uzrastu od petnaest godina sa fizi?kim prisustvom koje ju je uznemirilo.

Ostavi kod ro?ake jedne no?i Emi je osetila da je neto u sobi pre nego to je zaspala. Upalila je svetlo da bi videla o ?emu je re?, ali nije mogla nita da razazna. Poto je zaspala imala je neobi?an, zastrauju?i san o porodici koja pokuava da do?e do duha mrtvog ro?aka i kada su ljudi u njenom snu u jednom trenutku po?eli da vrite i ona je vrisnula i probudila se.

Osetila sam da me neko gura ili bocka u le?a, ?itav krevet se tresao, zavese su lelujale i ponovo sam osetila ne?ije prisustvo u sobi. Otr?ala sam u sobu svoje majke i ona me je poljubila i rekla da je to bio samo san. Bilo je toliko uznemiruju?e da je odbijala da spava u toj sobi tokom dve nedelje.

Tokom godina su zabeleeni i drugi sumnjivi snovi, uklju?uju?i i dva iz 1977. koji su jasno ukazivali na vanzemaljski susret sakriven ispod paravan-memorije. Sanjala je: Mali de?ak koji je stajao u poumljenom parku me je pozvao da iza?em iz ku?e. Uzeo me je za ruku i etali smo kroz park po no?i.


Opis drugog sna je bio znatno detaljniji. Sanjala sam kako mi lekarka daje injekciju, umiruju?e sredstvo. zapisala je u aprilu 1977. Tada je nestala a u drugom snu sam bila hipnotisana. ?ovek u koga sam izgleda imala poverenja i nekolicina drugih, koje sam jedva mogla da vidim, su stajali oko mene. ?ovek je bio tako ljubazan; rekao mi je da se opustim i na neki na?in mi telepatski objasnio da je prethodni san o umiruju?oj injekciji bio neka vrsta pre-hipnoti?ke sugestije koja me je opustila za prethodni san. Tada me je hipnotisao. Ne se?am se ostatka, ali je moj ose?aj tokom sna bio neka vrsta posezanja ka tom energetskom izvoru koji sam nazvala Savet.

To je bio najintrigantniji san. ?inilo se da na neki na?in odgovara fenomenu paravana iza koga su ?esto sakrivene abdukcije, ali se ?inilo da u sebi sadri i ljudski element.

Me?utim, to nije bio slu?aj sa snom koji je Emi zabeleila 27. maja 1981. kod koga je indikacija na vanzemaljske aktivnosti postala o?igledna. Prole no?i sam sanjala izuzetno neobi?an san. zapisala je Ne se?am se da sam ikada ranije imala takav san. Moje telo je u horizontalnom poloaju lebdelo kroz ku?u. I ranije sam sanjala da letim, ali uvek vertikalno i uvek kombinovano sa nerealnim elementima. Ali u ovom snu sam znala da spavam i lebdela sam kroz vrata spava?e sobe, kroz kuhinju, oko ugla i odlebdela do zadnjeg hodnika. Videla sam kako zidovi prolaze kraj mene i svaki detalj je bio ono to u realnosti i jeste. Po?ela sam da uo?avam nedostatak podsvesnih simbola kao u snovima i uznemirila se. Uplaila sam se kada sam osetila da to nije san i odjednom osetila kao da sam usisana natrag u svoj krevet kroz zid?!

Emi je nacrtala sliku tog scenarija kako ga se se?ala 1981. Posle svih snova koje sam imala pisala je moram re?i da ovo nije bio san! ?inio se realnim, izgledao je realno i ose?aj je bio realan. Ne znam kako, ali znam da sam se probudila ta?no u onom trenutku koji sam kasnije nacrtala. Se?am se kako prolazim kroz prozor na stranjim vratima. Se?am se kako letim kroz kronje drve?a. To je sve ?ega se se?am dok nisam bila usisana nazad u krevet.

Detalji iz njenog sna se ta?no poklapaju sa sli?nim detaljima iz drugih izvetaja o otmicama, to u sklopu sa prethodnom epizodom vremenskog prekida i drugim pokazateljima ukazuje na vanzemaljsko kontakte.

Imala je svesno vi?enje NLO-a slede?e godine, u julu 1982. u gradu u severnom Teksasu u kome smo i moja porodica i ja iveli u isto vreme, iako se nismo poznavali. Kada je prvi put pomenula to vi?enje u na po?etku prepiske, letimi?no je prela preko tog doga?aja, jedva ga pomenuvi: Mislim da sam samo jednom videla NLO (u stvari pet NLO-a) kada su pre vie godina preleteli iznad mog stana. Kada smo se srele, zamolila sam je za vie detalja, ali njen izvetaj nije bio mnogo detaljniji. Rekla je da je bila napolju, po danu, kada se pet NLO-a pribliilo, da je povikala da bi dozvala susede i da je stajala napolju, posmatraju?i ih.

Me?utim, Emi mi je kasnije ispri?ala da se neto neobi?no dogodilo tokom naeg razgovora. Nisam ti rekla, ali me je to tada prili?no uznemirilo. Se?am se da sam videla NLO-e kako lete u mom pravcu dok sam sedela ispred svog stana. Zatim su lebdeli, sporo i bez ikakvog zvuka, direktno iznad glave. Taj deo je jo uvek bio veoma jasan. Shvatila sam da su to NLO-i i uzbudila se. Pozvala sam momka iz stana pored mog da do?e i vidi ih. Onda sam hodala ispod njih, direktno ispod njih, nisam skidala pogled.

Me?utim, od trenutka kada sam dola u zadnji deo svog stana, moje se?anje je postalo zbrkano. Sve do tada sve je bilo kristalno jasno ali od trenutka kada sam otila u zadnji deo stana, imam dve vrste se?anja. Se?am se kako ih gledam kako polako odle?u, ali se tako?e se?am kako uzimam dvogled ili mali teleskop i gledam kroz njega. Nikada nisam imala dvogled, a jo nisam otpakovala svoj teleskop.

Budu?i da nije poznavala praksu paravan-memorije tokom abdukcija, Emi nije mogla da razume kako je mogu?e da ima razli?ita se?anja u vezi sa istim vremenskim periodom. Jedna tra?nica se?anja je sadrala svesne parametre doga?aja: vi?enje NLO-a, pozivanje suseda, odlazak do zadnjeg dela stana i posmatranje letelice kako odlazi. Ono to nedostaje u ovoj tra?nici je kontinuitet od trenutka kada je videla NLO direktno iznad sebe do trenutka kada ih je posmatrala kako odlaze epizoda sa vremenskim prekidom.

Druga tra?nica o?igledno popunjava tu vremensku prazninu. To se?anje joj govori da je u tom vremenskom periodu posmatrala NLO-e ili kroz teleskop ili dvogled, to bi zna?ilo da se vratila u stan, otpakovala teleskop ili nabavila dvogled i vratila se napolje, gde je ponovo po?elo njeno svesno se?anje. Me?utim, to se o?igledno nije dogodilo u realnosti, bez obzira ta se odvijalo u okviru druge tra?nice se?anja, jer je teleskop jo uvek bio zapakovan, a dvogled nikada nije imala. Neto drugo se odvijalo u tom vremenskom periodu to joj nije doputeno da zapamti svesno, to je standardna operativna procedura tokom abdukcija. Ovaj doga?aj je bio veoma zbunjuju?i za Emi, kao to su bili i snovi o koje je povremeno imala o tome kako se oprata od NLO-a mau?i im. U jednom od takvih snova stajala je sa sestrom u polju i mahala NLO-ima. Kada sam se probudila u krevetu ispri?ala je jo uvek sam ose?ala hladno?u zbog boravka napolju. Ustala sam i otila da se uverim da li su deca u krevetu, u toj meri mi je sve izgledalo realno.

Tokom svih tih prethodnih doga?aja, snova i se?anja Emi se nije se?ala ni?ega o vanzemaljcima ili o boravku na NLO-u. Me?utim, san u novembru 1992. kada je jasno videla sivog vanzemaljskog predstavnika enskog pola i preko volje ju je doveo do mnogo jasnijeg uvi?anja da su vanzemaljci predstavljali deo njenog ivota.

Kada je Emi shvatila koliko se neobi?nih doga?aja odigralo jo od njenog detinjstva, odlu?ila je da ispita neka svoja se?anja regresivnom hipnozom. Kao advokat bila je upoznata sa teorijom regresije, ali je nikada nije isprobala.

Dogovorila je susret sa Barbarom Bartolik u leto 1992. i prola kroz dve seanse regresije, nadaju?i se da ?e saznati vie o tom delu ivota koji je bio sakriven od nje. Tokom prve regresije istraile su neka se?anja iz ranog detinjstva i adolescencije, ali je za Emi bilo izuzetno teko da verbalno uobli?i ono ?ega se setila tokom stanja transa. Postalo je o?igledno da je njeno se?anje inhibirano preko nekoliko blokova, koji su je spre?avali da govori o tim iskustvima, pogotovo kada je uspela da se seti pretnje koju joj je uputio jedan od Sivih kada je bila veoma mlada. U fragmentarnim se?anjima Sivi joj je rekao da ?e njena ma?ka biti ubijena, ukoliko bilo kome bude rekla neto o njegovoj poseti. Emi je pokuala da to ispri?a svojoj majci i ma?e je kasnije umrlo, mada Emi nije bila sklona da veruje da je ta smrt delo vanzemaljaca.

Tako?e se setila kratkog iskustva od pre nekoliko godina, velike letelice koja je nadletala batu njenog oca. Rekla je Barbari da je posmatrala letelicu iz velike blizine, ele?i da je odgurne, ali je na neki na?in primila jasnu poruku Ne dodiruj. Emi je rekla da nije elela da u?e u letelicu ali je uvedena unutra, gde je videla istog onog Sivog koji joj je pretio da ?e ubiti njenu ma?ku.

Videla sam sebe kako razgovaram sa nekim unutra. Taj tip koji je pretio da ?e ubiti moju ma?ku je bio unutra. Bili smo blizu vrata. On je bio vii od mene i lice mu je bilo tik uz moje.

Kao slede?e Barbara i ona su istraile se?anje u dobu od petnaest godina sa guranjem i bockanjem u le?a i krevetom koji se trese. Tokom seanse videla sam sebe kako izlazim kroz stranja vrata. Nisam mogla da razumem jer sam izgledala poput duha i nisam hodala, ve? lebdela. Dok je pokuavala da posmatra taj doga?aj, sve vreme se ponavljala ista scena, kako ide ka zadnjim vratima, kako posee za ne?im i nikako nije mogla da pre?e tu ta?ku. Pretpostavljam da je bilo suvie teko gledati u to. rekla je Se?am se aktuelnog ose?aja da je neto u mojoj sobi i kako me bocka i gura u le?a bilo je tako realno. Bilo je zastrauju?e.

Tre?a epizoda koju su ispitale je obuhvatila je lekcije iz detinjstva o religiji. Crkve nisu Bog re?eno joj je Statue i slike nisu Bog. Svetenici i kalu?erice nisu Bog. Niko ne ?ini grehe. To nije imalo smisla.

ta su ti jo rekli? upitala je Barbara.

Da pogledam iza slike. odgovorila je Emi Sve su to lai. To me je razljutilo, da sve te kalu?erice i svetenici lau. Zato mi to govore ako to nije istina. Rekli su da je Isus bio neka vrsta vojnika i da je trebalo da povede ljude u izvesnom pravcu.

ta su oni eleli da ti zna? upitala je Barabara.

Da ne treba da verujem. rekla je Treba da se pretvaram da sam saglasna, treba da se pretvaram da verujem, kau propovednici.

Na drugoj seansi Emi se vratilo kratko se?anje na jo jedan san sa susretom sa Sivima koji je imala u aprilu 1993. Sanjala sam kako neki NLO-i sakupljaju ljude. ispri?ala mi je kasnije Odre?eni ljudi, ne nasumi?no. Stajala sam i ?ekala da do?u, trebalo je da ?ekam. Uperili su sjajno svetlo u mene i nala sam se na brodu. Prvo sam gledala u sjajnu povrinu, kao ogledalo, zatim sam se okrenula. Videla sam mnogo Sivih sa nekim instrumentima ili komandama, veoma zauzete.

Jedan Sivi je okrenuo glavu ka meni i ja sam ga prepoznala. U stvari to je bio isti onaj Sivi koga sam videla (u novembru 1992.) obasjanog mese?inom ili nekim svetlom. Razgovarali smo o?ima. Imala sam utisak da smo on i ja jednom bili veoma bliski, negde smo ve? bili zajedno i bili smo isti. Kao da smo bili blizanci. U stvari mi je nedostajao. Htela sam da se vratim na to ranije. Ne?ega sam se se?ala. Rekao mi je da treba da ostanem ovde. Pretpostavljam da je mislio na sadanjost.

Opisala je i istovetnost koju je ose?ala sa vanzemaljcem blizancem. Ose?ala sam da sam jedna od njih i razmiljala sam o Barbari kao o ljudskom bi?u sa ustima. Kao da sam gledala kroz o?i Sivih! Ako bih o tome razmiljala kao ljudsko bi?e, bili su hladni i nezainteresovani. Ako se setim na?ina na koji sam razmiljala kao jedan od njih, to nije bilo ni hladno niti nezainteresovano, jednostavno na?in da se bude.

Tokom hipnoti?ke seanse Emi je u spava?oj sobi mogla da vidi dvojicu njih kako telepatski komuniciraju i ose?ala je istu srodnost sa entitetom. Kada je Barbara upitala zato su Sivi bili tamo, Emi je odgovorila: Ja to ne treba da znam.

Pitaj ta moe da zna. predloila je Barbara.

Rekao je da ?e se tokom slede?e decenije o?ekivati da ljudi misle isto. rekla je Bi?e podu?avani da misle isto kao i oni. Jednostavnije je za njih.

Proirivi ono to joj je re?eno, Emi je rekla da ?e vanzemaljci, koji vre abdukcije, u slede?oj deceniji sprovesti program u okviru koga ?e ljudi biti podu?avani da misle isto. alosni deo je da ?e svako misliti da je to normalno i da je to njegova ideja. ?ak ?e im se i sopstvena individualnost ?initi realna, ali to ne?e biti tako u stvarnosti. On i drugi vanzemaljci pokuavaju da to spre?e. To ve? traje dugo vremena.

Pod hipnozom Emi je pokuavala da objasni tu informaciju i odjednom rekla: Rekao mi je da se setim pravila. Pokuavam. I on pokuava da mi pomogne da setim. Izlazak iz programa ?e rezultirati ote?enjem sinapse. Tako je teko, bez re?i, re?ima.

O ?emu se tu radilo? pitala je Barbara.

?ini ono to zna da ?ini ponovila je Emi mehani?ki pravila Sivih, budi ?ovek, budi ono to jesi. Pravilo broj dva, Bez se?anja, pravilo broj dva.

Ta pravila su joj bila data veoma rano u njenim iskustvima sa neidentifikovanim entitetima i uvek su uklju?ivala i program koji ju je spre?avao da govori o tim doga?ajima. Jedna beleka napravljena u dnevniku u uzrastu od sedamnaest godina se odnosi na ta pravila. Ne smem da ponovim prethodnu greku. Emi je rekla da je greka koju nije trebalo da ponovi bila razgovor sa majkom o tim iskustvima.

Prvi put kada je kao odrasla osoba pokuala da to kae nekom drugom, spoljno ometanje ju je spre?ilo u tome, kao to to pokazuje beleka u dnevniku od 16. decembra 1992. Pisala sam pismo de?ku te no?i zabeleila je i sluala radio. Kada sam po?ela da piem o razlici izme?u toga ta srce ose?a i ta um zna (lekcija primljena od Savete), radio je po?eo da emituje sve mogu?e tonove, podnoljive i nepodnoljive za uho. Neto sam nameravala da kaem u pismu. Ne mogu da se setim ta sam htela da kaem. Ta buka je obuhvatala glasove, jednozvu?ne, na nekom (stranom) jeziku.

Pod hipnozom Emi je stalno imala teko?e da govori o tim doga?ajima i ?esto je pominjala pravilo protiv saoptavanja. Kada je Barbara kasnije pokuala da razgovara o ugra?enim blokovima, Emi je bila sumnji?ava i nije mogla da prihvati ideju da bi Savet programirao takvu inhibiciju. Tako je bilo dok nije pregledala stare dnevnike i pronala beleku, koja je sledila posle beleke o ne saoptavanju, o tome da je kona?no dola do dokaza o kontroli uma.

Njena se?anja na doga?aj iz sna u novembru 1992. su bila detaljnija i o njima je bilo lako razgovarati, kao da je program bio neefikasan, makar na toj ta?ki. Ula je u nekoliko scena, prepoznaju?i da je veliki pauk u stvari bio lebde?i probni ure?aj u sobi sa njom i humanoidnim osobama kojih se se?ala. Tako?e je shvatila da je tokom dela susreta bila sa njima na probi u svom stanu. Ali najvanija informacija se ticala implanata. Kada se setila objekta boje mesa koji je uklonjen iz njenog uha, rekla je Barbari da je on kori?en kao transmiter ili monitor. Emi je rekla da joj je maskirana vanzemaljka objasnila svrhu implanta koji je uklonjen iz potiljka.

Ona je rekla da su to kratki spojevi i da to moe da ubije. rekla je Emi Moe da ubije onoliko njih koliko to oni ele. On je u vratu. Star je, ali neki ljudi ga jo imaju. Kada poele da ih ubiju Ne dopadaju mi se te stvari. On radi mnogo stvari.

Koje druge stvari? pitala je Barbara.

On pravi od ljudi marionete. uzviknula je Emi Ona kae da oni na taj na?in mogu da kontroliu svakoga. Gomila prokletih robota hoda okolo. Ali oni ih uklanjaju, stari su. Nekada u podnoju le?a, zaista nisko, ali to je samo deo kontrole. Drugi deo kontrolie gornji i donji deo. Gore do mozga i dole niz telo. Stari. Ona kae da oni sada koriste neto drugo.

Gde se stavljaju novi? pitala je Barbara.

Mali mozak. odgovorila je Emi.

Kako ga postavljaju?

Ne od nazad kao stare, odgovorila je Emi, pokazuju?i prstom na ta?ku iza svog uha. Vi ne moete da ih izvadite, samo oni to mogu. Oni mogu da u?ine da ljudi sa starim i sa novim ?ine ono to im se kae da ?ine. Ukoliko ne ?ine, rade druge stvari, prebace ih na drugi kolosek kao marionete, isklju?e ih. Mogu da ih ubiju ili dovedu u neko stanje mnogo razli?itih stepena mogu to da koriste kao kaznu, da oduzmu mo?, ali ostave svest, ili kontroliu svest. Ili mogu da ubiju. Ja sam luda!

Sa jedne strane mogu da ubiju, sa druge da kontroliu i svi stepeni izme?u. Kazna je u sredini kada postoji svest ali ne i mo?. Ponavljanje, opet i opet, strah prevladava, i oni vie ne moraju da kanjavaju. Strah je povezan sa kanjavanjem, tako da ne moraju da pomeraju prekida? tako daleko. Strah i kontrola. A ukoliko ne funkcionie, oni ga podeavaju da ubije. Kada telo umre, ono dezintegrie sve implante. Prestaju elektri?ne aktivnosti. Oni koriste na mozak kao bateriju. Kada se strujni tok prekine, implant nestaje. Kao tik-tak.

Koliko ljudi ima implante, ta mislite? upitala je Barbara Da li postoji neka selekcija?

Svi koji su podloni strahu, u bilo kom stepenu. odgovorila je Emi Oni vas testiraju. Rekla mi je da su na meni izvrili testove za strah, nuklearne katastrofe (odnosi se na brojne no?ne more). Bila sam dobra na testu, uplaila sam se. Pitam se kako su me nali. Oh, pra?enje signala. Stare su lako mogli da prate, ti dripci. Oni (vanzemaljci koji vre abdukcije i implantiranje) znaju da ih (pomiriteljska grupa vanzemaljaca i ljudi) uklanja i to im se ne dopada. To je razlog zato ih nekada menjaju, instaliraju?i druga?iji signal.

Ko sprovodi te zamene? upitala je barbara.

Drugi druga grupa. pokuala je Emi da objasni.

Barbra ju je zamolila da opie te druge, ali Emi je bila usredsre?ena na neto drugo.

Ona kae da ?e to biti tu za godinu dana. rekla je, pokazuju?i na ?elo.

ta ?e biti tu za godinu dana? pitala je Barbara.

Ono to mi je potrebno, alatke. odgovorila je Emi Fokus, veoma vano. Rekla je da jo uvek nisam spremna da znam. Za godinu dana. Rekla je da ?u se setiti tri momka koji staje pored. Oni posmatraju. Nisu obi?ni, mogu da razgovaraju o?ima. Ne znam da li su to nau?ili ili neto drugo. Jedan sa srebrnom kosom i jedan sa nao?arima.

Da li su to vanzemaljci?

Neki od njih. Njihove o?i, imaju kontaktna so?iva. Bez njih objasnila je Emi imale bi prorez. Ne kao ma?ije o?i, suvie su velike. Linija. Kae da je ionako nalik meni. Onaj sa srebrnom kosom, on je glavni. Kae mi da ih zaboravim. est stopa visok, prose?ne gra?e, obi?na koulja.

Kakvo je njegovo lice?

Nije suvie puno, niti suvie uzano, prave veli?ine naspram tela. rekla je O?i ne odgovaraju. Ukazuje na ?oveka sa razdeljkom. Neuredna kosa, prose?na gra?a, izgleda kao obi?an poslovni ?ovek. To bi mogao biti onaj sa kontaktnim so?ivima. Fin je.

ta je sa drugim ?ovekom? upitala je Barbara.

On kae, Ne gledaj. Doputa mi da gledam u njega, ali ne i njih. Vidim da ima kontaktna so?iva. Sme?e, velike o?i, ali bez zenice i duice, ako se pogleda izbliza. To je razlog zato ponekad nose nao?are u boji.

Kakav je tvoj ose?aj u vezi sa tim momkom?

Tuna sam. Oni su nekada bili tu gde sam ja, manipulisani. Ne ele da mi kau suvie, jer to ne bih mogla da podnesem. Zbog toga mi kae da ne gledam.

Da li su svi ljudi izmanipulisani?

Ne svi.

Budu?i da je imala teko?e da slobodno govori u stanju transa, Emi je kasnije van hipnoze opisala stvari koje tada nije bila u stanju da artikulie. Dala je detaljan opis scene u trpezariji, gde je videla proveru kojoj su se pridruila tri ?oveka. Slede?e ?ega je bila svesna, poto su joj predstavili maskiranu vanzemaljku, je da je odvedena u veliku, podzemnu odaju. Dok su je dva entiteta pratila u tu prostoriju, uo?ila je hrapave zidove koji su potvr?ivali da se nalazi ispod povrine. U to vreme je ivela direktno preko puta zgrade FEME i ta zgrada je dobila masivno proirenje, sa antenskim reetkama i novim zgradama, iznad i ispod povrine. Ali ni na koji na?in nije mogla znati da li je to ta zgrada ili neka druga.

Emi je skicirala prostoriju u kojoj je bila sa tim ?ovekom i maskiranom vanzemaljkom. Tokom hipnoti?ke seanse je osetila odre?eni miris koji je podse?ao na sredstvo za gla?anje i koji je poticao iz crne, rebraste cevi. Maskirana vanzemaljka joj je rekla da to vanzemaljcima olakava disanje. Upitana da li je uo?ila elemente vojnog prisustva u zgradi Emi je odgovorila da nije primetila nita od toga.

Imala je da kae jo neto o ljudima, posebno o vo?i srebrne kose koga je nazvala Staro ma?ije oko. ?ak i tokom hipnoti?ke seanse primetila je slika Staro ma?ije oko je bila uz mene, veoma ivo. Jednom kada razgovarate na taj na?in, uvek ose?ate vezu. Imala sam utisak da je Staro ma?ije oko ili u vladi ili na nekoj visokoj poziciji u vojsci. dodala je Ljudi ga gledaju svakoga dana ali ne znaju ko je on zaista.

U vezi sa druga dva ?oveka je rekla: Prema ta tri ?oveka se javio ose?aj duboke tuge. Oni su bili dizajnirani kao i mi. Posmatrali su kako razgovaram sa Starim, kako prihvatam informacije i moju lojalnost. Jednostavno sam imala utisak da su me uhvatili.

Zabrinuta zbog onoga to joj je re?eno o implantima i njihovoj funkciji, Emi je potraila medicinske tekstove o malom mozgu i ki?menoj modini, mestima na koja se postavljaju implanti. Saznala je da je ki?mena modina razvodni centar za nervne impulse iz centara velikog mozga koji kontroliu vitalne funkcije kao to su temperatura, puls, gutanje i disanje.

Mali mozak je definisan kao kontrolni izvor za mii?e i ravnoteu, kao i za voljne pokrete, koordinaciju i ?ak glasne ice to je, kako je Emi zabeleila, moglo da objasni fizi?ke teko?e kod nekih otetih prilikom pokuaja da govore o svojim iskustvima. Informacije su se poklapale sa funkcijama implanta koje je navela maskirana vanzemaljka.

Posle doga?aja u snu iz novembra 1992. Emi se setila jo nekoliko doga?aja iz snova. Imala je nagle fleeve se?anja i uo?ila vie dokaza o vanzemaljskom angaovanju. Imala je snove o pomeranju ?vrstih predmeta, jedan u kome su bile i njene ?erke i Emi je rekla da nije bila sre?na kada je videla entitete sa njima, mada je ose?ala da su visoka bi?a koja su stajala tu bila mirna, mudra i prili?no prijatna. Sanjala je da je na letelici ponovo sa maskiranom vanzemaljkom koja joj je rekla da ?e ljudima biti re?eno ko i ta su oni zaista, kao i istinu o svakome. U slede?em snu navedena je da oseti kako ?e je vlada ubiti zbog toga to govori o tome ta vlada radi ljudima.

Tokom snova sa treningom Emi se probudila i jasno ?ula glas ene u svojoj glavi. To nije san! zabeleila je u dnevniku. Pokuala da zapiem ono to joj je ena rekla, ?ula je kako kae NE! I po?ela da zaboravljam. Pokuala da zapiem, ali je ruka bila umrtvljena. Veoma umorna danas, zaspala na kratko, jo snova sa treningom.

Jedan od najuznemiravaju?ih snova je usledio u junu 1993. Imala sam veoma snaan ose?aj da me dre icama i cev?icama koje su prolazile kroz moju glavu. Sve u vezi sa snom je bilo realno. Ose?ala sam se veoma loe! rekla je Emi Bukvalno sam mogla da osetim kako neto prolazi kroz moju glavu. Htela sam to da izvadim, ali nisam mogla da pomerim ruku do (visine) glave, moja ruka se nije pokretala.


Onda sam ?ula kako neko govori u mojoj glavi, Ne eli da ih izvadi. Povredi?e sebe. Uz to upozorenje sam videla i jasnu sliku ta bi se dogodilo kada bih izvadila te stvari iz svoje glave. Videla sam kako ice/cev?ice izlaze iz moje glave i kako se deli?i mog mozga lepe za njih i padaju na pod. Samo je trebalo da budem mirna dok se to ne zavri. Nije bolelo. Samo sam bila besna to ne mogu da pokre?em glavu. Nikada nisam imala sli?an san. Jo uvek sam ljuta zbog toga.

U no?i 20. septembra 1993. Emi je doivela vremenski prekid i njena beleka u dnevniku o tom doga?aju je veoma tipi?na za te izvetaje. Poto je uo?ila da telefon proizvodi neobi?an ton u 23:17 zapisala je: Sedela sam za stolom u radnoj sobi i primetila da mi je odjednom sve smeno. Iznenada sam to osetila, poto sam kratko pre toga ose?ala strepnju. U tom trenutku je ula njena ?erka i Emi je reagovala ljutito jer je dete u to vreme ve? trebalo da bude u krevetu, u 24:07. Tada sam se vratila poslu. zapisala je i ose?ala sam se loe zato to sam vikala na Grejs. Posle nekoliko minuta ?ula sam buku koja je podse?ala na okretanje kvake na ulaznim vratima. Mislila sam da je Grejs otvorila vrata da bi me potraila (kao kada izvedem psa napolje). Sko?ila sam i pogledala kroz mali prozor ka prednjim vratima, ali Grejs nije bila napolju.

Uklju?ila sam svetlo, ali u hodniku nije bilo nikoga. Otvorila sam vrata i pogledala napolje, ali nisam videla nikoga. Pomislila sam kako je neobi?no to sam ?ula taj zvuk. Vratila sam se poslu. Tada sam pogledala na sat i videla da je 24:27. Nisam mogla da verujem da sam izgubila dvadeset minuta.

O?igledno je postojao vremenski prekid, za koji ona nije imala objanjenja niti se?anja. Ali kasnije se javio bljesak se?anja, uklju?uju?i i scenu kada je neko rekao, Zar misli da je to sve slu?ajno? Zna?enje izjave je bilo jasno, rekla je, da je Zemlja veliki zoo-vrt ili eksperiment.

Jedan sli?an download ideja i scena je obuhvatio i svet u budu?nosti koji ?e naa deca naslediti, svet koji umire. Jednom prilikom misao mi smo bez oblika joj je neprekidno prolazila kroz glavu. Druge dve sli?ne misli su izazivale jo ve?e uznemirenje: Preivljavanje najsposobnijih. To je razlog zato se pokre?u ratovi, je rekao prvi a drugi je ponavljao, Smrt je put ku?i.

Setila se tako?e i lekcije koja je prikazivala kako vanzemaljci koriste zastrauju?e slike putem mentalne projekcije da bi kontrolisali ljude. Strah je istinski neprijatelj. rekla je. U aprilu 1993. Emi su susrela sa fenomenom, itekako poznatim svim otetima: crnim helikopterima. Poto je prvi preleteo iznad njen ku?e, zapisala je: Oni zaista postoje sada znam kako izgledaju. Od tada su se doga?ali i drugi preleti, ?esto kasno u no?i sa u?estalim krunim nadletanjem njene ku?e.

Kao i mnogi drugi oteti, Emi je imala razloga da veruje kako su i njena deca obuhva?ena ovim fenomenom. Jedna ?erka joj je rekla da je noga svrbi na na?in kako kada je gurne kroz zid, ukazuju?i Emi na to da je dete moda primalo istu vrstu instrukcija kao i ona sama. Druga ?erka je opisala dve vrste svetlosnih kugli koje je ?esto vi?ala u ku?i. Jedna vrsta je ve?a od koarkake lopte i viebojna, druga je manja i prikazuje tragove ili neku vrstu talasa.

Emi je bila veoma zabrinuta zbog sve vie dokaza da su i njena deca uklju?ena, poto se ono, za ta je verovala da je samo san, pokazalo veoma upitnim. U prvom delu bila je na brodu sa nekoliko malih Sivih i dva ili tri entiteta visoka oko est stopa. Sivi su joj rekli da ljudski koncept Armagedona nije ispravan. Se?am se da sam razmiljala kako ono, to su mi oni saoptili, nije ni nalik bilo ?emu to sam ja, ili bilo ko drugi, ikada zamiljala. rekla je. Kada se to zavrilo, mogla je da oseti kako joj visoka bi?a prenose lekcije i da su njihovi umovi bili u njenom umu, intenzivan ose?aj prisustva koji je ?inio da poeli da zapla?e.

To je bilo sli?no intenzitetu ene koja joj je prenela neke stvari mislima. Nezavisno od toga koliko sebe smatram izdrljivom, ne bih imala ansi protiv Visokih. rekla je Mislim da su me podse?ali da me imaju, telo i duu, i da su me uvek imali.

U slede?em delu sna njena ?erka i ona su bile uklju?ene u seriju scena i doga?aja koje su se okon?ale scenom sa policijskim kolima, koja su im se pribliila. Emi je rekla da su imala veoma sjajna svetla, koja nisu bila svetla za policijski automobil. Policajac, koji joj se nije dopao, ju je oslovio, ali se u tom trenutku probudila iz sna, kada je njena druga ?erka po?ela da kalje. Kasnije se vratila u krevet i ?ula glasan, zuje?i zvuk pre nego to je pala u san.

Slede?eg jutra, dok je kuvala, uho je po?elo da je svrbi. Protrljala sam uho prstom i osetila neto sa unutranje i spoljnje strane uha. Pogledala sam u prst i na njemu primetila malo osuene krvi. Otila sam u kupatilo i pogledala u ogledalo. Mogla sam da vidim krv u uhu i ispod brade.

Zabrinuta da bi to moglo biti u vezi sa neobi?nim snom, paljivo je ispitala ?erku da bi videla da li je bila uznemiravana. Grejs je rekla da je ima neobi?an san i Emi je po?ela da joj prepri?ava sopstveni san. Kada je dola do dela o svetlima na policijskim kolima, Grejs je zavrila re?enicu umesto nje, opisuju?i svetla kao duga. Emi je upitala kako se se?a da ih je videla, ali Grejs nije mogla da objasni.

Emina se?anja i razli?ite primedbe njene dece ukazuju na vanzemaljski kontakt sa celom porodicom, iako su za Emi ?vrsti dokazi i svesna iskustva pouzdanija potvrda. Grejsino nedavno krvarenje iz nosa na primer bi mogao biti znak implantiranja. Bila je u dilemi zbog nekih neobjanjivih oiljaka na njenom telu, uklju?uju?i i kruni oiljak na ramenu i oiljak dug jedan in? ispod nosa, koji se pojavio krajem 1993. Ova vrsta dokaza kao i svesno vi?enje NLO-a sa ?etiri objekta koji su se saeli u jedan u januaru 1994. nisu bili dobrodoli za Emi jer su joj oteavali da odbaci postojanje ovog fenomena.

Ona zna da je to vie od povremenih otmica, zbog informacija koje je dobila i zabrinuta je zbog pravca i prirode doga?aja na koji ukazuju te informacije.

U novembru 1993. zapisala je lucidni san tokom koga je bila u velikoj prostoriji sa drugim ljudima. Re?eno nam je da smo izabrani da doivimo kraj sveta. zapisala je Bog je bio ta kugla od svetlosti koja je izgledala kao malo sunce. Bog nam je rekao da je to to doivljavamo za sve... da bi trebalo da se ose?amo po?astvovani i sre?ni to ?emo doiveti kraj sveta.

Re?eno je da su Emi i ti drugi ljudi veoma spiritualna bi?a koja tragaju za iskustvima punim izazova. Naa prava priroda je da tragamo za svakom prilikom da rastemo i u?imo. ?ak i alost, tuga, bol i oskudica predstavljaju priliku da se u?i i raste. Razumela sam da je smisao ivota jednostavno doivljavati iskustva, to je sve iskustva.

Ta poruka je bila u skladu sa drugim komunikacijama koje je Emi primala od nevidljivih vodi?a koji su joj rekli da su ljudi vrsta me?u drugim vrstama i da su naa tela u stvari kontejneri za spiritualna bi?a to istinski jesmo.

Drugi deo informacije je doao u vidu svesnog bljeska ili vizije u kojoj joj je objanjeno da ?e se u javnosti pojaviti jedna odre?ena osoba koja ?e tvrditi da je Hrist. Emi je rekla da su joj pokazali kako ?e svi religiozni ljudi na planeti percipirati tu osobu kao inkarnaciju onog boanstva kome se mole i da ?e on biti prihva?en kao Bog na Zemlji. To ?e usloviti da se mnogi okrenu protiv onih koji nisu prihvatili novu figuru, to ?e voditi do proganjanja i do potiskivanja istine. U stvari, objasnila je, lani vo?a i njegova religija ?e odneti pobedu nad duhovnom istinom.

Doga?aj na po?etku 1994. je kod Emi izazvao jo ve?e ?u?enje zbog njenog kontakta sa Savetom koji je trajao ?itavog ivota. ?ula je o veoma neobi?noj grupi ljudi, koja je sebe nazivala Potpuni Pobednici ili Omega grupa i koja je odravala sastanke u Dalasu. Dvoje njenih poznanika su prisustvovali sastancima i poto je ?ula detalje sa sastanaka Emi je odlu?ila da pozove Pobednike da odre jedan sastanak u njenom gradu. Tokom tog sastanka oni su rekli Emi i drugim okupljenima da su upravo izali iz u?ionice posle osamnaest godina vo?enja od strane svoja dvadeset ?etiri stareine. Sada putuju po zemlji da bi ponjeli ljude koji su implantirani odgovaraju?im znanjem i koji su spremni da naprave tranziciju na nivo koji je vii od ljudskog.

To je zahtevalo prekidanje svih veza ljubavi, porodice i prijateljstava okova koji nas dre prikovanima za ovaj materijalni plan, ivot u celibatu i preputanje svih odluka stareinama. Svi osim njihove grupe se lano predstavljaju i programirani su negativno, bilo preko drutva koje name?e lane vrednosti ili, u slu?aju kontakta sa vanzemaljcima, preko Luciferskih vanzemaljaca to uklju?uje sve grupe osim one koju su obu?avale stareine.

Emi je opisala ?etiri Pobednika koje je srela kao visoke, tanke, blede, aseksualne, u odelima (crna ode?a), nalik klonovima u pojavi uz strogo kontrolisanje emocija. U stvari rekla je da nije mogla da oseti duu u tim ljudima. Njihova poruka je bila veoma stroga: sledbenici su odmah morali da po?u sa Pobednicima, ne rekavi ni re?i svojm porodicama, bez i?ega i bez informacija o slede?oj destinaciji.

Ovaj zahtev je za Emi bio dovoljno uvrnut, ali istinski uznemiruju?a je bila ?injenica da su deteaji i fraze njihovih dogmi, prenetih od strane stareina, zvu?ale potpuno isto kao stvari koje joj je preneo Savet. I da je proizvod tih u?enja makar u okviru tog kulta zvu?ao izuzetno pogreno.

Ja sam ipak u?ila o implantima i kontroli uma. rekla mi je Moram da postavim pitanje ko je Savet zaista. Sada ih se plaim. ta ako su me ?itavo vreme programirali da ?inim stvari koje nisu dobre za moju planetu? ta ako su bili zaista dobri i u?ili me kako da pomognem svojoj planeti, a ja sam prestala da ih sluam. ta ako su samo neki odbrambeni mehanizam i samo moja imaginacija? Nekako bih vie volela da sam luda, nego da je sve to stvarno. Tako, budu?i da ne znam ta i ko je zaista Savet, sluam mnogo paljivije. Samo molim Boga da mi pomogne da prona?em istinu. Boga u koga sam sigurna.

stranica


10. dio - Kesi i Karla

Poto sam zamolila ovih hrabrih osam ena da podele svoje iskustva sa javno?u, jedino to mi se ?ini ispravnim je da i sama dam izvetaj o iskustvima koje smo moj mu i ja doiveli od objavljivanja Into the Fringe. ?esto su nam postavljana pitanja o kasnijim iskustvima i svrha narednog izvetaja je da ispuni taj zahtev i doprinese uve?anju znanja o predmetu istraivanja.

Prvi intenzivan period kontakta sa vanzemaljskom aktivno?u je trajao od kraja 1987. godine kroz ?itavu 1990. ali se posle toga broj susreta dramati?no smanjio. Duboko smo odahnuli, nadaju?i se da su vanzemaljci preli na neki drugi zadatak. Pored toga, budu?i da smo se uklju?ili u istraivanje abdukcija, ovaj relativno miran period nam je omogu?io da u?imo iz iskustava drugih ljudi, proiruju?i osnovu istraivanja sa li?nog na iri drutveni plan.

Ja sam i dalje beleila sve neobi?ne ili sumnjive doga?aje, ali su oni bili toliko retki da dnevnik vie nije bio potreban. Tokom ?itave 1990. zabeleila sam znake samo osam mogu?ih zbivanja, od kojih su samo tri bila potvr?ena na svestan ili objektivan na?in. Uz nekoliko neobjanjivih belega na telu, prisustvovala sam jo jednom pojavljivanju NLO-a u februaru.

Napustivi ku?u prijatelja u 8:15 videla sam veliki, beli objekat koji je na veoma maloj razdaljini leteo iznad visokog drve?a u gradu. Nastavila sam da vozim i izgubila ga iz vida, ali sam ga ponovo ugledala kada sam stigla blizu svog stana.

Odlu?ila sam da odem na brdo u blizini nae ku?e da bih jo jednom pogledala. Kada sam se parkirala i otila do jedne isturene ivice odakle sam imala bolji pogled, odmah sam ugledala isto svetlo, koje je dolazilo sa zapada i kretalo se prema jugu. Sada je ilo znatno sporije, poskakuju?i ritmi?no, umesto da prati glatku, ravnu stazu. Prolo je izme?u linje neba iznad grada i mene, tako da sam znala da nije moglo biti udaljeno vie od milje.

Po?elo je da se pove?ava, kao da se pribliavalo, i ose?ala sam se spremnom da se suo?im sa njim, najzad pri punoj svesti. Me?utim, posle kratkog vremena svetlo je uzmaknulo, i dalje poskakuju?i, i nastavilo prema jugu. Potr?ala sam niz brdo do kola, planiraju?i da se odvezem do ku?e po Kesija i da ga dovedem tamo, da bi video objekat. Tada sam pomislila da bi trebalo da pogledam jo jedanput, da bih odredila odakle ga mogu dobro videti kada se vratimo. Pourila sam nazad na brdo i pogledala okolo. Svetlo vie nije bilo tamo gde sam ga prvobitno videla.

Vratila sam se razo?arana, ali sam tada ponovo spazila njegovo svetlo, upravo na onoj poziciji sa koje je krenulo prvi put. Svetlo je poskakuju?i ponovilo svoju putanju, jo jedanput se pribliivi i odstupivi. Brzo sam se vratila do kola i odvezla se pola bloka do svoje ku?e. Ulica je bila prazna kada sam parkirala kola u garau.

Kada sam utr?ala u ku?u i pozvala Kesija da po?e sa mnom, pogledao me je za?u?eno sa kau?a i pitao da li sam dva puta parkirala automobil u garau.

Ne, naravno da ne. odgovorila sam. Zbog ?ega pita?

Onda pretpostavljam da je to bio kamion napolju na ulici. rekao je Ali je sigurno bilo glasan za kamion.

O ?emu to govori? pitala sam.

Ta glasna buka rekao je oko trideset sekundi pre nego to si ula u garau. Bila je tako glasna da je podrhtavao ?itav prednji deo ku?e, kao da su neki tenkovi ili kamioni prolazili ulicom.

Upravo sam bila na ulici. odvratila sam i tamo nije bilo ni?ega. Ali sam videla NLO, gore na brdu. Zajedno smo se odvezli do istog mesta i bili razo?arani jer nismo videli nita osim uobi?ajenog vazdunog saobra?aja.

Tokom 1990. nijedno od nas nije imalo svesne susrete, samo znake da se moda odvija neto neobi?no. Niti emocionalno niti intelektualno nije bilo ni?ega konkretnog sa ?ime bismo se pozabavili.

Godine 1991. to nije bio slu?aj barem na po?etku. I Kesi i ja smo ose?ali veliki, indirektni pritisak, kao da smo se vratili u godinu 1987. i doga?aji su nam govorili da se moda odvijalo neto to je bilo potisnuto iz nae svesti.

U januaru je prijatelj naeg sina, Dejms, ispri?ao o susretu sa neobi?nim entitetima, od kojih je jedan bio maskiran iluzijom o veoma lepoj, plavokosoj eni, ispoljavaju?i pri tome sasvim druga?iju psihologiju. Kesi se tako?e setio mogu?eg susreta u tom mesecu, koji je izgledao kao SVS (scenario virtuelne stvarnosti), doga?aj u snu (kao to je opisano u Into the Fringe). Kod Kesija je taj doga?aj izazivao uznemirenost i zbunjenost i oboje smo se pitali da li ?e se jo neto dogoditi. Me?utim, nije se desilo nita sli?no, nita osim nekoliko neobjanjivih belega, sve do aprila.

Kratko pre nego to smo po?etkom tog meseca krenuli na NLO konferenciju u Ozarku, usledio je doga?aj sa fantomskim dvosedom, koji je podse?ao na izvetaje o ljudima u crnom. Tokom tog doga?aja jedan crni automobil se dovezao niz ulicu, gotovo se zaustavio kada je doao do ivice naeg dvorita i mukarac humanoidnog izgleda u beloj koulji i crnom odelu sa nao?arima za sunce je zurio kroz zatamnjene prozore automobila ka ulazu u ku?u gde sam stajala, gledaju?i ga. Okrenula sam se da pozovem Kesija da do?e i pogleda, ali kada sam pogledala nazad, automobil je nestao.

U junu su se vratili misteriozni helikopteri, pojavljuju?i se u tri razli?ita dana. Krajem meseca zavrili smo preseljenje za Arkanzas i posle toga, u oblasti sa ivim, uobi?ajenim helikopterskim saobra?ajem, bilo je nemogu?e re?i da li je neki od njih bio neobi?an. U avgustu smo oboje pronali neobi?ne belege na telu, ali do kraja oktobra se nije vratilo se?anje na bilo ta neobi?no.

Tokom no?i ?etrnaestog u jednom trenutku sam se fizi?ki nala van kreveta i tako?e sanjala da vanzemaljci treba da u?u u dugu, uzanu sobu u kojoj sam ?ekala. Moja jedina misao je bila: Nemojte me uplaiti! U mojoj svesti nije ostalo nita vie, ali se zato pojavila modrica na ruci i ogrebotina na donjem delu trbuha.

Jedan drugi doga?aj u januaru 1992. je sadrao gotovo svesno shvatanje da se kontakt doga?a. Probudila sam se u 1:34, otvorila o?i i zapitala se zato je moja soba tako puna magle. U istom trenutku je nastupila racionalizacija da moje o?i nisu fokusirane i ustala sam iz kreveta da bih otila u kupatilo. Gusta, ?ista te?nost sa malim, crnim ta?kama je potekla iz mene, u mnogo ve?em obimu nego to bi telo bilo sposobna da prirodno proizvede, ali nisam imala ideju odakle to dolazi. Niti sam mogla da objasnim modrice i ogrebotine koje sam pronala slede?eg dana.

Ove pojave su bile fizi?ki realne, ipak neto u meni nije uspevalo da shvati ta se to sa nama moglo doga?ati. Nisam elela da me ti doga?aji izbace iz koloseka, niti da me odvrate od istraivanja situacije drugih ljudi. Ukoliko su vanzemaljci eleli da ponovo imaju moju panju, dobi?e neto bolje od toga, odlu?ila sam. Neobi?ni ise?ci sna tu i tamo, nekoliko belega, pa ?ak ni te?nost to sam poznavala iz izvetaja drugih ena nisu bili dovoljni da me ozbiljno uplae ili pomere. Nisam doputala da podlegnem napadu, mada sam prihvatila da se neka aktivnost odvija. Ali sam bila u stanju da sa?uvam tu mentalnu distancu samo zbog toga to to nisam posmatrala svesno.

Mesecima kasnije ni Kesi ni ja nismo primetili nita neuobi?ajeno ili sumnjivo. Tokom ?itave 1992. bila sam zauzeta intervjuima za novine i radio-stanice, posle objavljivanja Into the Fringe, i zapo?ela sam projekat sa Tedom Rajsom, poznatim fizi?arem, koji je iveo u reveportu, Luizijani, i ?ija su neobi?na iskustva sa vanzemaljcima bacala neobi?no svetlo na aktivnosti abdukcija u koje je bilo tako teko prodreti.

Me?utim, period bez neobi?nih aktivnosti se iznenada okon?ao ujutru 13. oktobra. Sedela sam za stolom za kafu, rade?i na Tedovom materijalu kada je velika bela kugla svetla eksplodirala ta?no ispred mene na manje od ?etiri stope. Nije bilo nikakve buke, tako da sam jedva uo?ila reflektuju?e svetlo od eksplozije.

Buka je po?ela pet minuta kasnije, glasna, prodorna buka, koja je udarala u zid kuhinje tako da je ku?a po?ela da podrhtava. Moj pas je po?eo da laje i otr?ali smo u kuhinju da vidimo ta se doga?a. Vrata garae su bila zatvorena i zaklju?ana i nije bilo ni?eg neobi?nog na vidiku. Moja prva reakcija je bio ose?aj da je re? o nekoj vrsti nagovetaja, najave ponovnog prisustva. Na osnovu prethodnih iskustava mogla sam da prepoznam ose?aj koji nagovetava napad. U mom umu nije bilo straha niti ljutnje, samo potpuna odlu?nost da se suo?im sa bilo ?ime to bi se u budu?nosti moglo dogoditi.

Pokazalo se da ?e to biti NLO. Nai susedi su 27. oktobra telefonirali da nam saopte kako poslednjih deset minuta posmatraju NLO i pozvali nas da iza?emo kako bismo ga videli. U tom trenutku sam spremala ve?eru, ali Kesi i prijatelj, koji je bio u poseti, su istr?ali na put na vreme da vide neobi?an narandasto-crveni krug kako nestaje iza linije drve?a. Susedi su rekli da je krug menjao boju od bele do narandaste i da je u jednom trenutku bljesnula svetlost, krue?i okolo i vratila se do NLO-a kada je ovaj odleteo.

Budu?i da je ovom doga?aju prisustvovalo vie svedoka, nismo imali ose?aj da je on upravljen prema nama. Vi?enja NLO-a su neobi?no u?estala u Arkanzasu i ?esto im prisustvuje vie svedoka. Ovo vi?enje, mada u prvom trenutku uzbudljivo, ostavilo je iznena?uju?e slab utisak. Da je taj izvetaj o vi?enju NLO-a doao od nekog drugog, prepoznala bih trankvilizuju?i odgovor, ali mnogo je tee analizirati samog sebe, nego nekog drugog.

Slede?eg meseca sam doivela najneobi?nije vi?enje NLO-a do tada. Ponovo se javila umiruju?a reakcija. U potpunoj tiini velika, ?etvorougaona letelica je uzletela iznad ku?e moje svekrve, koja je tridesetak stopa udaljena od nae ku?e, ta?no iznad linije drve?a. Moja prva reakcija je bilo veselje i pourila sam da bih mogla da je pratim. Me?utim, brzina letelice dodue nije bila zapanjuju?a, ali je bila dovoljno velika da je ubrzo izgubim iz vida, zaklonjenu visokim, gustim drve?em na naem imanju.

Ipak, posmatrala sam je dovoljno dugo da bih stekla jasnu sliku. Podse?ala me je na teretni vagon po irini i duini, iako ne toliko visok, i izgledala je metalik braon. Na vrhu letelice postojalo je jedno udubljenje ili plo?a koja je ila preko sredine sa velikim utim svetlom na svakom kraju. Jo ?etiri uta svetla su stajala na svakom uglu ?etvorougla, tako da je ukupno bilo est svetala.

Sekundu kasnije moje veselje je nestalo zajedno sa letelicom i umesto da u?em da bih pozvala Kesija, jednostavno sam nastavila da etam. Po povratku, ispri?ala sam mu o NLO-u i kako nisam imala vremena da ga obavestim pre nego to je letelica nestala. Moje prirodno uzbu?enje i radoznalost su bili veta?ki potisnuti u tolikoj meri da ?ak nisam zabeleila vi?enje NLO-a u dnevniku. U stvari, jednostavno sam ga potisnula iz se?anja tokom gotovo dve nedelje, pre nego to sam se iznenada setila. Poto sam ovakvu reakciju doivela nekoliko puta, sada sam uverena da je indukovana spolja i da ukazuje na veoma realan kontakt.

Me?utim, u to vreme nisam bila uznemirena. Moja prijateljica Berta je u svojoj ku?i bila izloena o?iglednom kontaktu sa vanzemaljcima i to se ?inilo mnogo vanijim nego nekoliko stvari koje smo sami doiveli. Osim toga, kako sam ranije odlu?ila, tek neto istinski vano ?e privu?i moju panju i navesti me na interakciju sa vanzemaljcima na li?nom nivou.

08. januara 1993. je postalo li?no, kada sam posle bu?enja pronala svoju ode?u pomerenu a da nisam ja bila ta koja ju je pomerila. To me je ranije uvek veoma uznemiravalo, jer je ?inilo da se ose?am bespomo?nom kada je naruena moje privatnosti. Ovaj put sam imala istu reakciju i kada sam slede?eg jutra telefonirala Berti da porazgovaram o tome, ispri?ala mi je san koji je sanjala te no?i. Ja sam bila u njemu. Sanjala je da je na palubi letelice, nepokretna na stolu i mogla je da me vidi na stolu pored njenog, tako?e nesposobnu da se pokrenem. O?ajni?ki je pokuavala da me dodirne, ali nije mogla i to je sve ?ega se se?ala. Ja nisam imala nikakvih se?anja na tu no?, ali je nestala ode?a ukazivala na neke no?ne aktivnosti kojma nisam ja bila uzrok.

U februaru je bio red na Kesija. Ujutru 17. februara mi je ispri?ao kako ga je u sred no?i u 24:38 glasna buka probudila iz sna. (Obi?no sam ja ta koja se budi zbog buke, dok je on prespava.). U snu je stajao u dnevnoj sobi, gledaju?i kroz prozor breuljak u zadnjem delu naeg imanja. Veliki, beli prsten se pojavio na nebu i nestao iza breuljka. Rekao mi je da se setio sna ?im ga je tresak probudio i da je zatim ustao iz kreveta i otiao u dnevnu sobu. Ba kao u snu stajao je gledaju?i kroz prozor, posmatraju?i pri punoj svesti kako se veliki, beli prsten pojavljuje i nestaje za breuljkom.

ta se onda dogodilo? upitala sam a on je slegnuo ramenima.

Pretpostavljam da sam se vratio u krevet. rekao je ali da budem iskren, zaista se ne se?am kako to radim. I njegova reakcija je bila neobi?no pasivna, upravo kao to je bila i moja. Ovaj put sam to primetila i odlu?ila da budem paljiva ukoliko se neto bude doga?alo, da se borim protiv pasivnih reakcija da bih reagovala na na?in za koji ja mislim da je najbolji, umesto na na?in koji mi name?e neka strana sila.

U aprilu sam doivela neke no?ne aktivnosti, manje dramati?ne nego Kesijevo vi?enje prstena, ali podjednako neobjanjive. Probudila sam se u 1:14 ?uvi zvuk aviona C-130 koji su mi veoma poznati jer trasa probnih letova iz oblinje vojne baze prolazi iznad ove oblasti. Zvuk aviona je bio takav kao da prele?e direktno iznad moje glave, na izuzetno niskoj visini. Moja prva reakcija je bila ljutnja zbog neobzirnog organizovanja probnih letova u to doba no?i. Pozva?u bazu slede?eg dana i ali?u se., razmiljala sam, lee?i pored Kesija koji je spavao. Ali prolo je vie sekundi, a zatim i minuta, a da se buka C 130 nije promenila, niti se poja?ala, niti i?ezla.

Nemogu?e da krui! razmiljala sam, me?utim upravo je tako zvu?alo kao da je C 130 bio iznad ku?e ne kre?u?i se. U normalnom stanju svesti u kome sam mislila da se nalazim probudila bih Kesija da ?uje buku, ali nisam to u?inila. Umesto toga, est sedam minuta, poto sam ga ?ula po prvi put, jednostavno sam zaspala. Nije se dogodilo da pruim otpor.

Vie od godinu dana zadrala sam stav da se kontakt sa vanzemaljcima ne moe vratiti u moj ivot, u nae ivote, bez snanih, o?iglednih iskustava. Molila sam se, na svoj na?in, svim istinski viim silama dobra i ljubavi, koje bi mogle biti negde tamo, za dve stvari: da me povedu ka tome da prepoznam i sledim stazu dobra; i da komuniciraju sa mnom na otvoren na?in, bez ikakvih finesa i dvosmislenosti. Molila sam za pomo?, za informacije koje bi bile dovoljno jednostavne da bi dete moglo da ih razume, jer sam shvatila da je moj nivo razumevanja i percepcije na tom elementarnom nivou kada je re? o kontaktu sa vanzemaljcima. elela sam komunikaciju koja ne bi bila naruena, podlona interpretacijama na razli?ite na?ine ili nejasna po svojoj prirodi.

Mogu?e je da sam 10. maja 1993. dobila delimi?ni odgovor na te molitve, iako sam uloila veliku panju u procenu kontakta, pre nego to ga prihvatim kao validnog. Ovaj poseban kontakt se u potpunosti poklapao sa opisima SVS-snova (snovi virtuelne realnosti) od strane drugih otetih i bio je prvi koji sam doivela u tom intenzitetu.

Bila sam u sred normalnog sna, kada sam na neki na?in bila pomerena iz njega i zatekla sebe kako sedim na stolici, u zatamnjenoj prostoriji u drutvu entiteta koje nisam mogla da vidim. Komunicirali su sa mnom jasno tokom ?itavog doga?aja. Sedela sam naspram male pozornice, za koju sada ose?am da je pre bila holografska nego trodimenzionalna iako je u to vreme izgledala sasvim realisti?na. Moji doma?ini su mi rekli da ?u sada gledati scenario koji ?e se odigrati na pozornici.

Po?elo je scenom iz Postanja (Prva knjiga Mojsijeva), u kojoj se Isa vratio ku?i toliko gladan da je mislio da ?e umreti. Njegov mla?i brat Jakov je sedeo, jedu?i ?orbu od mesa i Isa ga je zamolio da to podeli sa njim. Jakov je rekao da ?e dati Isi hranu, ali samo u zamenu za njegovo pravo prvorodstva, kao najstarijeg Isakovog sina. ?ula sam kako Isa kae, Pravo prvorodstva mi ne?e nita zna?iti, ako prethodno umrem od gladi, tako da ?u ga menjati za hranu. Tada se scenario na bini promenio i prikazao je drugu scenu iz ove pri?e o bra?i. U toj sceni Isak je bio slep i veoma star i znao je da ?e uskoro umreti. Poslao je po Isu da bi na njega poloio ruku, ?ime bi potvrdio njegovo nasle?e. Jakov je obmotao ivotinjsku kou oko ruke i pruio je ocu. Isak je osetio kou pod rukom i poverovao da je to ruka njegovog najstarijeg sina. Tako je u svom neznanju usled ove prevare podario blagoslov Jakovu i dao mu ono to je po pravu pripadalo Isi.

Komad se okon?ao a zatim ponovo po?eo, ponavljaju?i se vie puta dok su moji doma?ini razgovarali sa mnom o njegovom zna?enju. Zaustavljali su radnju na razli?itim mestima, kao kada mi zaustavljamo video-traku, naglaavali neke specifi?ne detalje i objanjavali mi njihovo zna?enje, ta simbolizuju i kakvu poruku prenose.

Rekli su mi da se ne fokusiram na biblijski aspekt pri?e, jer njihova poruka nema nikakve veze sa stvarnim Jakovom i Isom, ve? da je pri?a dizajnirana da ilustruje vane informacije o onome ta vanzemaljci rade ljudima, kako u prolosti, tako i u budu?nosti. Moji doma?ini su nekoliko puta preli kroz komad zajedno sa mnom, ukazuju?i na detalje i govore?i: Ok, da probamo ponovo. Sada paljivo gledaj. I komad bi se nastavljao.

Posle nekoliko ponavljanja probudila sam se, zapanjena onim to sam videla. Ustala sam iz kreveta za trenutak, pokuavaju?i da razaznam prirodu doga?aja, da razmotrim da li je to bio san ili doga?aj generisan spolja, i razmiljala sam o poruci pri?e. Vratila sam se u krevet i u trenutka kada sam dotakla jastuk, zatekla sam se ponovo na stolici, naspram bine i moji doma?ini su rekli da ?emo sada napraviti rezime. Komad je ponovo po?eo, kao i objanjenje mojih otima?a. Kada su o?igledno bili zadovoljni, radnja se prekinula i dali su mi jasan pregled stvari koje je trebalo da shvatim.

Isa, stariji i kosmatiji brat, objasnili su, predstavlja originalnu ljudsku vrstu na ovoj planeti. Jakob predstavlja izmenjeni proizvod dobijen vanzemaljskom genetskom manipulacijom nad starijom vrstom. Vanzemaljci su proizveli tu novu varijantu i koristili je da zameni originalni oblik.

U naoj sadanjoj situaciji, vanzemaljci ponovo sprovode genetske izmene na naoj vrsti i pokuavaju da proizvedu varijantu koja ?e vie pogodovati njihovim ciljevima i koja ?e nas potisnuti. I oni to ponovo nameravaju da u?ine prevarom, kao to je Jakov prevario Isu. Ovu prevaru, kako mi je re?eno, vanzemaljci sprovode iskori?avanjem i manipulacijom globalnih doga?aja, uklju?uju?i i meteoroloke fenomene, da bi nas uverili da je planeta u opasnosti od predstoje?ih kataklizmi i razaranja.

To je razlog zato kod tako velikom broju otetih imputuju ideju o nadolaze?im katastrofama, govore?i im da imaju zadatak koji treba da obave na vreme. Oni ele da mi, kao vrsta, budemo toliko uplaeni od predstoje?ih razaranja, da u trenutku kada se otvoreno pojave i ponude da nas na neki na?in spasu, budemo voljni da tu pomo? prihvatimo, ?ak i ako to zna?i da damo nae pravo prvorodstva, drugim re?ima nau slobodu. Kao i Isa mi ?emo re?i: Kakvo dobro nam moe doneti da zadrimo pravo prvorodstva, kada ?emo biti razoreni zajedno sa naom planetom. ta ?emo izgubiti ako prihvatimo pomo? vanzemaljaca, ?ak i ako to zna?i prihvatiti njihovu kontrolu? Bolje preiveti pod jarmom, nego nikako.

Moji doma?ini su naglasili da je to samo njihova prevara, jer naa planeta, bez njihove intervencije, nije u bliskoj opasnosti. Te uasne katastrofe koje vidimo poplave, orkani i zemljotresi je neto to upravo vanzemaljci poja?avaju, da bi se onda pojavili i spasli nas od neizbene katastrofe. Ne treba da im verujemo, re?eno mi je nedvosmisleno. I ne smemo da im ustupimo svoju slobodu, jer bi to zna?ilo da smo zaista izgubljeni zauvek.

Posle ovoga se ne se?am ni?ega vie do trenutka kada sam se probudila, veoma uznemirena onim to mi je pokazano. Nisam imala na?ina da identifikujem izvor, ni na trenutak nisam mogla da vidim svoje otima?e, koji su stajali iza mene u mraku. Nisam mogla da zaklju?im nita o susretu na osnovu svojih prethodnih iskustava, jer je on bio potpuno druga?iji. Znala sam da nisam bila odvedena negde drugde, jer sam se probudila u sred iskustva u punoj svesti i bila u stanju da proverim svoje fizi?ko okruenje. U mom umu nije postojala ni trunka sumnje da nisam spavala tokom susreta; u stvari se?am se da sam bila tako budna u trenutku kada sam pomerena stolicu, da sam pomislila, Hej, kako mogu da me direktno prebace u takav san.

?inilo se da je iskustvo bilo dizajnirano da na neki na?in ispuni moju molbu za jasnom, razumljivom komunikacijom, koja bi bila od pomo?i. Morali su me bukvalno shvatiti jer je poruka bila jasna na svaki mogu?i na?in: vizuelno i verbalno. Da li to zna?i da bih mogla da je prihvatim kao poruku iz dobronamernog izvora? Da li na neki na?in mogu da proverim njenu verodostojnost?

Sve to sam mogla da uradim je da ostavim poruku sa strane i da je vremenom uporedim sa doga?ajima koji su se odvijali. Za poslednji deo koji su mi saoptili sam ve? znala da je ta?an. Vanzemaljci zaista daju otetima informacije o predstoje?im katastrofama ili promenama. Sude?i po abdukcijskim izvetajima, godinama su zaista uklju?eni u ono to izgleda kao genetski procesi i rad na kreiranju novih ljudskih vrsta. Ali ?ak i uz te dve ta?ke sam jo uvek imala pitanja, jer ni u jednom slu?aju nismo mogli da objektivno verifikujemo aktivnosti.

Aktivnosti u naem domu su se posle toga vratile na normalu, sve do sredine jula kada je po?ela da nas uznemirava neobi?na buka. ?uli smo sve, od velikih plasti?nih predmeta (nepostoje?ih, naravno)kako udaraju u na drveni pod, do velikih detli?a koji kucaju u naoj dnevnoj sobi. Stvari su se intenzivirale jedne ve?eri u avgustu kada smo Kesi i ja imali paralelno i zbunjuju?e iskustvo. ?ula sam ga kako postavlja pitanje i kada sam se okrenula da mu odgovorim, on je odgovorio sam sebi. Ispostavilo se da smo oboje ?uli jedno drugo kako postavlja pitanje, iako nijedno od nas nije ?ak ni razmiljalo o toj temi.

Tokom avgusta i septembra u naim ivotima je nastupila skrivena tenzija, kao da smo se vratili u 1988, posle obnavljanja vanzemaljskog kontakta sa Kesijem, ali pre nego to je on toga postao svestan. ?inilo se da je njegov uobi?ajeni zatitni mehanizam kroz rad i li?ni obzir bio naruen, tako da je gotovo svaka interakcija bila stresna.

Stres je uticao i na mene i vodio do periodi?nih nesanica i smetnji u spavanju. Po?ela sam da radim neto to nikada ranije nisam ?inila: ustajala sam iz kreveta i ostavljala Kesija, pokuavaju?i da se odmorim negde drugde. Nekada bih zaspala na kau?u, sa psom koji je leao na drugom kau?u, nekada bih se uvila u ?ebe i uz prekide spavala na gostinskom krevetu. Nije bilo svesnih doga?aja, koji bi ukazali da se odvija neto neobi?no, ali nesanica nije bila normalna, niti moja elja da se odvojim od Kesija.

Nismo ili ukorak jedno sa drugim, niti smo se ose?ali ugodno u tim nedeljama. Postala sam zabrinuta, jer se ?inilo da ta situacija traje i traje, ali nisam uspevala da dobijem od Kesija nikakav znak o njegovim mislima. S obzirom na ono to se doga?alo prethodnih meseci trebalo je da ga upitam da li misli da tenzija ukazuje na potisnuta se?anja na novi kontakt. Ali sam bila iskreno uplaena od konfrontacije sa ne?im to je izgledalo tako mu?no i zlokobno.

Kesi je bio taj koji je prekinuo ?utanje jedne ve?eri kada smo se vra?ali ku?i iz posete prijateljima. Prekinuvi tiinu no?ne vonje, po?eo je da govori posle dugog perioda ?utnje, ozbiljno i kao da isprobava. Mogla sam da osetim kako traga za mnom na na?in kao da je istovremeno eleo da mi se poveri i da se uveri u moja ose?anja.

Ono to mi je ispri?ao su bili detalji iz dva sna. Prvi se odigrao po?etkom septembra, ali mi ga nije ispri?ao u to vreme. Me?utim, drugi, koji je sanjao kasnije tog meseca, je opisao ve? slede?eg jutra. Se?am se da je rekao da smo u snu bili par detektiva i zatim je ukratko opisao detalje nae potrage za dvoje osumnji?enih. Odlu?ili smo da sledimo jednog od njih, enu, ali kada smo je stigli, shvatili smo da je nevina i da je drugi osumnji?eni krivac.

Mislim da je to bila simboli?na poruka. rekao mi je ujutru Mislim da mi san govori da smo ti i ja na pravom putu u naem radu sa abdukcijama. Sledimo istinu, to je ono to lepa ena predstavlja.

Tokom vonje Kesi je po?eo da mi pri?a o prvom snu po?etkom septembra i uvidela sam zato nije imao volje da o tome razgovara.

Neto se doga?a, rekao je i elim da ti to ispri?am. Imao sam jedan san po?etkom meseca. Probudio me je i pogledao sam na sat. Bilo je oko 4:00. Pomislio sam da ima jo dovoljno vremena za spavanje, okrenuo sam se i po?eo da se uspavljujem, kada sam se odjednom setio o ?emu je bio san. I tada sam primetio, tek tada, da moje srce jo uvek ubrzano kuca.

Pomislio sam da je sigurno bilo neto u snu i pokuao sam da se setim vie toga. Postojao je miris jakog znoja i ja?i vonj straha u snu. Mislim da sam bio nag kao i ena od koje su dolazili signali straha i bola. ?inilo se da je bila veoma zbunjena i uplaena tom situacijom. Bio sam zaprepa?en i ljut, zaprepa?en da sam putem kontrole svog uma doveden u tu situaciju i ljut to se uopte nalazim u toj situaciji.

Ose?ao sam saaljenje i tugu zbog nje, tako da sam je neno drao i pokuavao da je umirim. Pokuao sam da normalno razgovaram i izgleda da joj je to povratilo sigurnost i ose?aj kontrole. Kada se umirila, probudio sam se. I odmah sam, sada se toga se?am, onjuio vazduh da bih utvrdio da li je iza sna ostao neki miris. Ali nije ga bilo.

Da li si prepoznao enu? upitala sam Da li je poznaje?

Da odgovorio je Kesi, imenuju?i jednu poznanicu, sa kojom nismo imali bliih drutvenih kontakata. Zaista sam pokuao da mislim da moda samo prolazim kroz neku vrstu mentalnog potresa, ali mislim da to nije bilo to. U svakom slu?aju, nisam ti ga ispri?ao jer nisam eleo da te zabrinem. Ali posle drugog sna nisam vie mogao da ?utim.

Zato? upitala sam Da li je bilo neto strano?

Ne odgovorio je To nije bio ruan san. Se?a li se da sam ti ispri?ao san u kome smo detektivi?

Da. rekla sam, jasno se se?aju?i situacije.

Dakle, to je taj san nastavio je Ispri?ao sam ti ga za doru?kom i razgovarali smo o tome da li je simboli?an. I zaista sam mislio da jeste. Do pre dva dana.

ta se dogodilo? upitala sam.

Bio sam sa prijateljem na ru?ku. rekao je Ru?ali smo i krenuli ka pokretnim stepenicama, a tada se iza ugla pojavila ena, obu?ena u crno. Bila je plava, prirodno plava, boja koe je odgovarala, o?i tako?e. Pogledala me je, po?ela da podie ruke i rekla: Z-zdravo! I onda se izgleda istinski zbunila i prola pored mene.

ta si onda uradio? upitala sam Da li si krenuo za njom?

Ne. rekao je Popeli smo se pokretnim stepenicama, a onda sam se okrenuo i pogledao dole. Jo uvek je bila tamo, izgledaju?i veoma dezorijentisano, a onda je polako otila.

Kakve to veze ima sa snom? zapitala sam se.

Ta ena sa etalita. rekao je Kesi je bila ona ista ena koju sam video u detektivskom snu. To je bila ona! U fleu! Odmah sam je prepoznao i kunem se da se i ona ponaala kao da me je prepoznala. Zna taj pokret kada krene da zagrli nekog prijatelja koga nisi dugo videla? To je bilo to, krenula je ka meni i ja sam tako?e krenuo ka njoj.

ta misli, ta je u pitanju? pitala sam ta to zna?i?

Ne znam odgovorio je Mislio sam da je to bio samo san, ali tu je bila stvarna ena. Tako da ne znam ni da li je onaj prvi bio samo san, a to je bila loa situacija.

Da li se se?a da se se?a nekih posebnih seksualnih aktivnosti? pitala sam, razmiljaju?i o susretima iz drugih izvetaja o otmicama.

Nisam video da se bilo ta sli?no deava. rekao mi je Video sam nas samo kako kle?imo jedno naspram drugog, nagi, uplaeni i ljuti. Bili smo u sred kruga jarke svetlosti koja je dolazila odnekud iznad nas i sve van toga je bilo teko videti. Ali sam ose?ao da je to veoma duga soba. Moda se neto doga?alo, pre ili posle toga, jednostavno se ne se?am.

Kako si se ose?ao dok se to doga?alo?

Nisam ose?ao seksualni poriv. To je pre bilo duboko saaljenje prema toj eni jer je bila u tako strahovitoj panici i strahu i bolu. Te emocije su bile toliko guste, da sam gotovo mogao da ih uhvatim u vazduhu. Jedino to sam eleo je da u?inim da se ona ose?a bolje, da je ohrabrim i to je ono ?ega se se?am da radim. Samo kako je drim i govorim.

Da li si je video, mislim osobu, posle tog sna? pitala sam.

Da. odgovorio je.

Kako je izgledala? Da li je neto rekla?

Ne, nije rekla ni re?i. Proao sam kraj nje na stepenitu i gledala me je veoma intenzivno. Mislim da je njeno lice pocrvenelo, a onda je pogledala ka stepenicama i prola.

Da li ti se obi?no javi kada se sretnete?

Da, ranije je uvek bila ljubazna. rekao je Kesi Ne znam zato se ponaala na taj na?in, osim ako cela ta stvar zaista nije bila san. Ali ne postoji na?in da je pitam, mi se ne poznajemo toliko dobro.

A nemamo trag da prona?emo enu sa etalita. primetila sam, ele?i da je pitam da li se i ona se?a doga?aja u Kesijevom snu.

Ne, nikada ranije je nisam video. rekao je Ali imali smo vezu, kada smo pogledali jedno u drugo, veoma jaku vezu. Pogledao sam je, a onda je bilo kao da sam unutar njene glave, njenih o?iju i gledam samog sebe. Mogao sam da je osetim, u smislu da je zaista dobra, dobra osoba. Ona nije odgovorna za bilo ta to je moglo da se doga?a.

To je bilo pitanje sa kojim smo se ?esto suo?avali, pitanje o realnosti doga?aja. U nekim izvetajima, dvoje ljudi bi se nezavisno jedno od drugog setilo da su bili u istom snu ili situaciji i u tim slu?ajevima su bili mnogo sigurniji u realnost sna ili objektivnog doga?aja. Ali se stvari nisu uvek odvijale na taj na?in. Ponekad ?e neka osoba imati traumatsko iskustvo koje uklju?uje drugu osobu, a realnost doga?aja biti tako ubedljiva, da ?e ?ovek verovati da je prava osoba zaista uklju?ena, koliko god je to nemogu?e s obzirom na vreme i mesto.

Postoji mnogo dokaza za vanzemaljsku sposobnost da manipuliu prostorom i vremenom, tako da se objektivna realnost takvih doga?aja ne moe automatski odbaciti. Ali tako?e postoje ?vrsti dokazi da su vanzemaljci majstori iluzije, iluzije koja se prima svim ?ulima i koja je generisana spoljnim sredstvima. Kada je oteti u izmenjenom stanju uma, iluzija je veoma ubedljiva za njegovu kontrolisanu percepciju.

To je vidljivo i iz Amelijinog neobi?nog scenarija virtuelne realnosti kome su Ted i Marija prisustvovali 1991. a sada sam videla, uz uzburkane emocije svog supruga, kako mo?an moe da bude vanzemaljski mehanizam obmane.

Za Ameliju je taj doga?aj bio virtuelni samostalni let, proizvod ili rezultat, generisan spolja, uz pomo? tehnologije sa plavom kuglom i preko njenih kreatora. Znaju?i to, pitala sam se da li su Kesijevi snovi bili objektivni ili virtuelna iskustva. Jedino za ta je znao da je realno je bila bezimena ena koju je sreo na etalitu.

Ovo iskustvo, sva naa iskustva i iskustva ovih osam ena odre?uju fenomen abdukcija. Taj fenomen je dvosmislen, varljiv, nedosledan, traumati?an, fizi?ki i metafizi?ki, bez jasne svrhe. Postoje obrasci mogu?nosti, ali se nijedna ne moe toliko nedvosmisleno verifikovati, da bi se prihvatili podaci u vezi sa ovom agendom, koji ne pokrivaju celokupnu istinu.

Da je sve to smo Kesi i ja znali o vanzemaljskim otmicama bilo ograni?eno na naa sopstvena iskustva, imali bismo sasvim druga?iju sliku o ovoj situaciji i u tom neznanju bismo bili mnogo podloniji vanzemaljskoj manipulacij. Tek kada smo svoja iskustva razmotrili u irem kontekstu Eminih iskustava, Betinih i Lizinih, kao i hiljada drugih otetih, stekli smo dovoljno znanja da prodremo kroz li?nu iluziju. Tek kada se odreknemo naeg eljnog miljenja i nedvosmisleno se suo?imo sa podacima, moemo se nadati da ?emo prodreti u stvarnost tog fenomena, da bismo doli do termina jeste umesto onoga to bismo eleli da bude.

stranica


11. dio - Okrugli stol

Prilikom pore?enja svih ovih li?nih izvetaja pojavljuju se tri glavna pitanja u?esnica projekta, zajedni?ka sa mnogim drugim koji su imali prisilne kontakte sa vanzemaljcima. ta kau vanzemaljci i moemo li im verovati? ta oni rade sa nama u tehnolokom i psiholokom smislu? Koja je prava priroda ljudskog ili vojnog angaovanja u aktivnostima abdukcija?

U pogledu poslednje ta?ke svaka od ena je navela da je videla druge ljude u abdukcijskim situacijama. Emi, Endi, Liza, Pet i Beti imaju se?anja na iskustva koja su uklju?ivala vojno osoblje i u ve?ini situacija vanzemaljci su radili zajedno sa ljudima. Iako neke od tih scena mogu biti scenariji virtuelne realnosti, proizvedeni od strane vanzemaljaca, druge sporedne aktivnosti ukazuju na istinsko angaovanje ljudi. Endi je na primer presreo i preplaio uniformisani ?ovek u dipu na autoputu upravo posle vojne abdukcije tokom koje su joj pretili zbog govorenja.

Kada se Emi podvrgla regresivnoj hipnozi, usledio je jo jedan sumnjivi doga?aj. Oficir mornarice sa visokim ?inom, dugogodinji poznanik porodice hipnotizera, se pojavio u njihovoj ku?i kasno u no?i Emine hipnoze, uprkos tome to mu je re?eno da to nije pogodno vreme za posetu. Zastupao je standardnu liniju da vojska nema nikakvog interesa, jo manje da je na bilo koji na?in uklju?ena u zbivanja sa NLO-ima, vanzemaljcima ili otmicama. Rekao je da za dvadeset pet godina slube nikada nije ?uo da je ijedan pripadnik vojske i pomenuo NLO. Tako?e je insistirao na tome da oteti ne bi smeli da prezentuju svoja iskustva javnosti, dok ne budu mogli da ponude konkretne, nau?ne dokaze da se bilo ta od toga doga?a.

Bila sam prisutna te no?i i kada sam ga upitala da li bi zaista mogao da nam ispri?a o umeanosti vojske u doga?aje sa NLO-ima, pod pretpostavkom da ona postoji, priznao je da bi zbog limita u vezi sa nacionalnom sigurno?u morao da pori?e takvu povezanost.

Na putu ku?i kolima Emi su pratila slubena patrolna kola, voze?i miljama tik uz njen blatobran ili sa desne strane njenih kola. Dejstvo je, naravno, bilo ekstremno uznemiruju?e i Emi je ose?ala da je namera bila zastraivanje, na isti na?in kao i uznemiravanje vojnim helikopterima, telefonske smetnje i drugi doga?aji, koji su po svemu sude?i imali pre ljudsko nego vanzemaljsko poreklo.

Kao to je ve? re?eno, ukoliko postoji dokaz za makar jedan slu?aj umeanosti vojske u abdukcije, tada se drugi takvi izvetaji ne mogu tako lako odbaciti. Svako za sebe mora da odlu?i kakav dokaz je za njega uverljiv u okviru ove problematike, ali ja sam zadovoljna da jedan slu?aj, Leah Haley, stoji izvan svake sumnje. Ukoliko su ljudske agencije zaista tajno uklju?ene, njihova aktivnost zahteva mnogo intenzivniju istragu nego to je to ra?eno do sada. Me?utim, mainstream-istraiva?i ne pokazuju nikakav entuzijazam da se suo?e sa povredom ljudskih prava od strane ljudskih izvora, moda zbog toga to se plae odmazde, koja se, kako mnogi oteti mogu da potvrde, zaista doga?a.

U pogledu komunikacije sa vanzemaljcima postoji obilje podataka od svih osam ena. Pored dozivanja po imenu, ve?ina njih je primala li?ne poruke. Ta komunikacija, koja se odvijala dok sam bila budna ispri?ala je Liza kao primer je uglavnom jednostavna. Oni govore u mojoj glavi. Ugasi svetlo i nemoj dolaziti ovamo. Aniti je humanoid u crvenom odelu posle seksualnog napastvovanja rekao: Bi?u tamo da ti pomognem., to je u datoj situaciji pre izazivalo strah nego to je ulivalo pouzdanje. Emi je krajem 1993. primila neobi?nu informaciju: Svi ?e saznati za NLO-e na dan velike igre. pri ?emu velika igra nije bila identifikovana. Od trenutka kada smo zapo?ele saradnju na istraivanju njihovih iskustava, neke od prethodno opisanih li?nih poruka su direktno ukazivale na mene. Dejn je re?eno da saopti sve informacije Karli Tarner i da mi pomogne u bu?enju ostalih u pogledu fenomena abdukcija. Emi je ose?ala snanu unutranju potrebu da me kontaktira a zatim, kada ih je svesno upitala da li imaju neku poruku za mene, rekli su joj da mi prenese: Budi oprezna. Zaklju?aj vrata to moe da pomogne vie nego to misli. Poruka je bila toliko apsurdna da je Emi izrazila nevericu i dobila odgovor: Ona ?e znati ta to zna?i. Kada mi je Emi pisala, nije zaboravila tu poruku, ali ju je posle kucanja izbrisala.

Me?utim, mesecima kasnije, dok je sluala traku sa javnom prezentacijom koju sam drala, ?ula je kako kaem da sam u jednom trenutku bila toliko obeshrabrena vanzemaljskom aktivno?u da ?ak nisam vodila ra?una o zaklju?avanju vrata. okirana ovom podudarno?u prenela mi je poruku koju je dobila znatno ranije. Kada je Poli upitala svoje duhove, kako je nazivala nevidljive sagovornike, o projektu rada na knjizi, dobila je dug odgovor. U jednom delu su rekli da ova knjiga predstavlja putovanje u drugi nivo uma i da su moje knjige deo mnogo ve?eg rada, od koga ona ne moe biti odvojena obuhvatno delo ljubavi, koje po?iva na ?vrstim temeljima.

Nije mogu?e ne zapitati se ta te specifi?ne li?ne reference zna?e. One bez sumnje ukazuju na to da je neka snaga ili grupa svesna povezanosti ovih ena sa mojim istraivanjem, to bi moglo da objasni prelete helikoptera i telefonska uznemiravanja, koje je toliko mnogo nas doivljavalo. Tokom telefonskog razgovora sa Endi, kada smo pri?ale o tome da jedna od vanzemaljskih grupa tvrdi da poti?e sa Kasiopeje, u razgovor se umeao muki glas, rekavi: Ima ih mnogo, tamo napolju, i mi znamo odakle poti?u. i tada je glas nestao.

Ove reference tako?e demonstriraju predose?aje odre?enih doga?aja ili sposobnost da se ukae na te doga?aje, jer ko god je preneo Emi poruku o zaklju?avanju mojih vrata, izgleda da je znao da ?e ona kasnije, mnogo kasnije presluati traku sa mog predavanja. Ove specifi?ne reference povezuju naa pojedina?na iskustva sa iroko organizovanim programom - toliko je jasno, iako koordinacija tih aktivnosti nije - i ?ini se da je re? o veoma dugotrajnom projektu.

Mnoge od ovih ena su imale komunikaciju sa vanzemaljcima veoma rano u ivotu. Anita je ispri?ala kako joj je u detinjstvu re?eno: Deca moraju da budu zati?ena. Emi je poruku i ideje, utisnute u njen um, primila sa ?etiri godine, a Poli je ovaj uticaj primetila sa deset. Tako?e je osetila da vanzemaljci usa?uju ili skladite informacije unutar podsvesti, u paketima znanja, koji su podse?ali na depove znanja za koje su vanzemaljci rekli da sam ih posedovala 1980.

Nekoliko ena je imalo se?anja na komunikaciju sa treninzima ili obukom tokom ?itavog ivota. Za Emi je to podrazumevalo i informacije o razli?itim aspektima fizike, kao i za Poli, kao i lekcije o telekinezi i prolaksu kroz ?vrste predmete. Endi je obu?avana da se usredsredi na kori?enje svojih mentalnih mo?i a Anita je podsticana na prou?avanje vetina za preivljavanje. Taj trening ili programiranje otetih je zamiljeno da poslui nekoj svrsi, ali mi imamo samo izjave vanzemaljaca kakva bi ta svrha mogla biti.

Veliki deo vanzemaljske komunikacije je uticao na stavove ovih ena u pogledu mnogo ?ega. Emi je u detinjstvu doivela o?igledan scenario virtuelne realnosti, dizajniran da uniti njenu veru u tradicionalnu religiju, a Poli je navela lekcije o promenama u pokornosti. Anita, Dejn i Emi su tako?e osetile nepoverenje prema trenutnoj vladi, nepoverenje za koje je Dejn rekla da su ga ohrabrili vanzemaljci. Takvo imputovanje stavova je sutinski deo programa abdukcija, koji ukazuje na mnogo kompleksniji program, koji izaziva jo ve?e uznemirenje, nego to je to jednostavno uzimanje genetskog materijala da bi se ponovno oivela neka stara vanzemaljska rasa. Njihove akcije su upravljene ka promeni naeg sistema verovanja koliko i na delovanje na naa tela, iz kojih god razloga, i mi ne znamo motivaciju za ovo ciljanje na religiju i vladu.

U vezi sa ljudskom genezom vanzemaljci ?esto izjavljuju da su nai kreatori, kao u Endinom slu?aju. Izjave o promenama nae vrste je navela i Liza. Najprovokativnija poruka, preneta Emi, ukazuje na iznena?enje od strane vanzemaljaca da ona do tada ve? nije jasno sagledala situaciju. Zar li si mislila da je sve to slu?ajno? upitali su je kada su joj predstavili koncept Zemlje kao kosmi?kog zoolokog vrta.

Ovakva indoktrinacija slui da redukuje na koncept o ljudskoj suverenosti, kao i da nam nametne podani?ki poloaj, kao vlasnitva. Dok neki ljudi prihvataju ovakav odnos kao ?injenicu i time vanzemaljcima daju legimitet da sa nama ?ine ono to ele, postoje i drugi koji smatraju da po prirodi posedujemo slobodu i pravo da egzistiramo bez ovakvog meanja, nezavisno od nae geneze. Njihova tvrdnja, da su nai kreatori, nije nikada bila vie nego samo tvrdnja, osim ako negde ne postoji neki dokaz o tome, kako navode neki istraiva?i na osnovu informacija od vojnih insajdera i iz krugova intelektualne elite.

Manje je informacija o samim vanzemaljcima. Lizi je re?eno da postoje mnoge divizije tih bi?a, a Dejn je primetila, da, dok su neki od njih interdimenzionalni, kako je i Poli verovala, drugi su interplanetarni putnici. Poreklo sa Kasiopeje je pomenuto Endi, mada su joj vanzemaljci rekli da da je njihova grupa odavno na?inila svoj dom na naoj planeti. Beti je re?eno samo da su vanzemaljci ovde samo zbog svojih istraivanja i da bi spre?ili destruktivno delovanje koje ljudi vre na naoj planeti. Me?utim, najekstremnija informacija o poreklu je preneta Pet. Njoj je re?eno da su vanzemaljci an?eli, iako ne na na?in kako smo navikli da razmiljamo o njima, i da su oni zasluni za promene na ljudskim telima u vreme uskrsnu?a. Dejn je, naprotiv, navedena da iz svojih iskustava vidi, da Bog iz Biblije nije vrhovno bi?e, kako smo mislili.

Zajedni?ko u komunikaciji je da oteti treba da se okupe i na?u druge sli?ne sebi. Endi je navela da su je odveli do grupe Izabranih u jednoj podzemnoj zgradi. Tamo je bilo u drugih koji su trenirani kao i ja. Emi je 1989. re?eno: I mi ?emo uskoro biti zajedno. Sada je vreme da na?emo jedni druge. Beti su rekli da ona i drugi moraju da deluju kao spiritualna bi?a za dobro ?ove?anstva, dok su Dejn vanzemaljci kazali da se svi dobri ljudi na Zemlji moraju okupiti da bi se suprotstavili onome to dolazi. Naravno, nije sigurno da sva komunikacija dolazi iz jednog izvora, u stvari od slu?aja do slu?aja postoje stalne kontradiktornosti i nedoslednosti.

Budu?i doga?aji na planeti su tako?e jedna od vanih tema vanzemaljaca i zanimljivo je pomenuti fraze i slike koje pri tome koriste. Za Dejn vanzemaljci su koristili izraze kao bu?enje, da bi ukazali na predstoje?e promene u svetskoj kulturi i svesti. To zvu?i dovoljno pozitivno i miroljubivo, ali je i Emi i Aniti preneta informacija o predstoje?em Armagedonu, iako je Emi re?eno da Armegedon ne?e biti onakav kakvim ga ljudi zamiljaju. Endini otima?i su rekli da ?e svet biti o?i?en od prljavtine i zla, jer se smo suptilno promenjeni. Aniti i Lizi su budu?e promene prikazane kao katastrofe za koje moraju da se pripreme da bi preivele ovde na Zemlji.

Pet su prikazane scene povratka Isusa, koga su pratili svemirski brodovi i vanzemaljci, predvi?aju?i loa vremena na Zemlji tokom kojih ?e biti uniteni mnogi koji ne budu izbavljeni. U stvari, kod Emi, Bet Dejn i Poli komunikacija je ukazivala na rat izme?u dobra i zla u kome treba da odigramo svoju ulogu. A kada su vanzemaljci obe?ali pomo?, Liza je jednostavno rekla, Zato bi trebalo da verujemo da su oni u stanju da ree nae probleme, kada ?ak nisu u stanju da kontroliu nasilne vanzemaljce me?u sobom.

Kako su se ose?ale ove ene u vezi sa komunikacijom? Dejn je bila inspirisana mnogo ?ime to joj je re?eno, ali nije bila u stanju da sama inicira komunikaciju. Ose?ala je u stvari da se vanzemaljci kriju iza kontakta. Nismo videli pravu inteligenciju iza svih tih scena, rekla je jednom prilikom. Poli je izjavila da, to se nje ti?e, moe da zaklju?i da nam u stvari oni nisu rekli nita. Emi je navela da nasuprot onome to joj je re?eno vanzemaljci ne daju prave informacije.

Endi je postala sumnji?ava prema onome to joj je saoptavano. Ne postoji razlog zato bi trebalo da tim vanzemaljcima verujem vie nego sopstvenoj vrsti., pisala je. Anita je imala isti ose?aj. Uvek sam iznena?ena kada uopte dobijem neku informaciju od njih., rekla je, Zaista ne znam da li nekome, ko vri otmice, treba pokloniti poverenje da ?e dati istinite odgovore na neko pitanje.

Fokus slede?e teme je vanzemaljska tehnologija koju su oteti videli. Osim razli?itih instrumenata, koji su se koristili u ispitivanjima, i od koje je ve?ina bila potpuno strana, zanimljivo je napomenuti koliko su ?esto vanzemaljci koristili sasvim poznatu opremu, posebno igle i injekcije. Neki istraiva?i ?ak navode da je upotreba zemaljske opreme argument protiv vanzemaljskog angaovanja i u korist tajnih aktivnosti ljudskih organizacija. Endi, Bet i Poli su navele da su dobile injekcije, a druge ene su ponekad nalazile tragove uboda a da se nisu se?ale kako je do njih dolo. Me?utim, naj?e?e kori?eni aparati nisu nalik ljudskoj tehnologiji: sonde. Njihovi opisi su ponekad veoma sli?ni malene lopte od svetla koje lebde ili lete kroz ku?u ali u Eminom slu?aju sonda je bila vie nalik pauku.

Kako je ranije pomenuto, u vanzemaljskim aktivnostima je evidentno veliko interesovanje za ljudski mozak. Emi, Endi, Bet. Liza, Pet i Poli su sve navele da im je na mozgu izvrena neka operacija i sve su pri tome upotrebile potpuno iste opise, ose?aj da im je otvorena lobanja i mozak privremeno uklonjen.

Ipak, najalarmantniji podaci o vanzemaljskoj tehnologiji se odnose na nova tela i klonove koje proizvode. Da li su to zaista tela za budu?e uskrsnu?e ljudi, kako je re?eno Pet, ostaje da se vidi, jer su data i druga objanjenja. U jednom izvetajum koji mi je prenet u poverenju, ?ovek je rekao da duplikat njegovog tela moe biti upotrebljen da ga zameni, ukoliko ne bude sara?ivao sa vanzemaljcima. Lizi je tako?e re?eno da drugi ljudi ne bi bili u stanju da razlikuju njeno klonirano telo od originala, ukoliko bi odlu?ili da je zamene. Endi je pokazano klonirano dete kao deo nove rase koju vanzemaljci proizvode.

Poli je imala druga?ije miljenje o tome ta je zna?ila prezentacija bebe. O ?emu je re?? upitala je Ne da odgaje to hibridno dete, ne da nau?e ET-ije emocionaj ljubavi i fizi?koj povezanosti, ve? da naduvaju nae proklete umove. Oni koriste naa tela da bi doli do naih misli i emocija. Nije verovala da su im zaista vana tela, osim utoliko to su nama veoma vana. Zato postaju vana i njima, da bi izazvali nau zabrinutost.

Endi je iznela sli?an pogled na stvari. Kada joj je pokazan hibridni potomak, osetila je da je ta prezentacija bila vie test za nju, nego to je imala ikakve veze sa samom bebom. Na osnovu mog li?nog iskustva, zaklju?ila je to je u stvari predstavljalo ispitivanje maj?inskih merila hrabrosti i razumevanja. Bilo je veoma povezano sa mentalnim bolom i time kako se majka nosi sa time.

U vezi sa klonovima i hibridima joj je kasnije re?eno da su njihove due reciklirane i da su vie puta regenerisane. To se odnosi i na druge izvetaje u kojima su oteti videli vanzemaljce kako unitavaju fetuse i re?eno im je da oni nisu zaista ivi i da se njihov fizi?ki materijal koristi i ne baca. U stvari, ovaj i drugi izvetaji ukazuju da se ljudski genetski materijal koristi da bi se proizveli Sivi radnici, najverovatnije bioloki roboti, pre nego ivi entiteti sa duom.

Drugo vano tehnoloko pitanje se odnosi na implante, za koje su vanzemaljci dali brojna objanjenja. Kada je Dejn stavljen implant u uho, re?eno joj je da on deluje na modane hemikalije i neke suptilne funkcije. Vanzemaljci su rekli Endi da implanti deluju kao magnet i sakupljaju informacije iz ljudskih umova kao i da poja?aju upotrebu specijalnih organa i slanje instrukcija.

Me?utim, Emi je dobila sasvim razli?ite informacije od maskirane vanzemaljke koja je uklonila njene implante. Pored toga to su joj pokazali gde se implanti ume?u i da ih pokre?e sopstvena elektri?na aktivnost mozga otetih, tako?e joj je re?eno kako se implanti koriste da kontroliu otete, da ih kazne ili ?ak ubiju.

Mada niko nije pomenuo da se implanti koriste da bi se kreirali scenariji virtuelne realnosti, mora se razmotriti i ta mogu?nost. Tehnologija iza SVR-a je tema o kojoj vanzemaljci ?ute, ali su efekti SVR-a o?igledni. Samo je Emi preneta informacija o slikama koje kreiraju vanzemaljci, kada joj je re?eno da oni koriste zastrauju?e slike za kontrolu. Jednom prilikom su vanzemaljci rekli Endi da vojska tako?e koristi iluzije, ali joj to nisu objasnili.

Neke od ena su imale sopstvene ideje o tome, ta stoji iza scenarija virtuelne realnosti. Pored faktora kontrole, koji je pomenula Emi, Anita je pretpostavljala da bi za neke scenarije mogla postojati pozitivna svrha. Sumnjala sam da veliki broj susreta rekla je - predstavlja snove koje indukuju vanzemaljci, da bi postigli da se ose?ate sigurno sa njima. rekla je Liza. Ponekad pomislim da u?ine da sanjam odre?ene snove samo da bi videli moje reakciju na njih. Dejn je tako?e verovala da vanzemaljci kreiraju zastrauju?e scene, apsurdne stvari, da bi kod nje izazvali nemir. Plaim se priznala je da bismo mogli nai?i na inteligenciju toliko hladnu i bezli?nu, da nam je to teko i da zamislimo.

Posle svih ovih iskustava, ta ove ene same misle o vanzemaljcima, svojim susretima i programu koji stoji u pozadini? Pet je jedina koja je imala nedvosmisleno pozitivna ose?anja i poverenje u vanzemaljce pre svojih susreta sa orijentalnom devojkom u podzemnoj zgradi njena percepcija se promenila od detinjstva, kada ih je posmatrala kao an?eoska bi?a. Dejn, Endi i Bet prepoznaju negativne i pozitivne sile me?u vanzemaljcima. Iako je godinama bila primoravana da ?uti i uprkos pretnji, Emi kae: Ne mislim da su svi vanzemaljci loi. Ja ?ak ni Sive niti druge ivotne forme, koje nasr?u na ljude, ne smatram loim oni imaju svoje razloge i razmiljaju razli?ito od nas, tako da verovatno ne razumeju naa ose?anja.

Endi ide dalje i kae: Potpuno stvarni vanzemaljci postoje tamo napolju i ?ini se da jedna vrsta eli da nam pomogne, druga da nas obmane. Anita je razaznala razli?ite programe me?u grupama, koje su bile u interakciji sa njom. Ona smatra da Sivi veoma malo vode ra?una o ljudima li?no, humanoidi su uklju?eni u seksualne aspekte ovog fenomena (barem na osnovu njenih svesnih se?anja), a Mrki su zainteresovani da nas veu preko naih emocija.

Poli je iznela mnogo ideja o vanzemaljskom programu. Znam da mnogi smatraju da je njima (vanzemaljcima) potreban samo reproduktivni materijal. pisala je ali, iako verovatno sluimo i kao takav izvor, prema mom ose?aju to vie izgleda kao neka sofisticirana igra uma. Kao i Anita, i ona uvi?a da ta igra uma moe biti veoma delotvorna. Intelektualno, mogu re?i, Oni su tu da bi uspostavili kontrolu, ne verujte im. priznala je Poli ali, Karla, emocionalno duboko u mom umu ja nekima od njih verujem vie nego bilo ?emu u Univerzumu. I morala sam da se korak po korak suo?im sa dokazima da oni izazivaju ova ose?anja u meni zbog svojih ciljeva, da bi ostvarili svoj program, ne zbog mog dobra. Dubina mog poverenja je u mnogo vie zastrauju?a od dubine mog straha. Kao i Anita ona prepoznaje dirigovanu prirodu svojih reakcija.

Njihova stalna tema je kontrola, nastavila je Zaista izaziva ljutnju kada shvatimo da, iako pokuavamo da steknemo suverenitet nad sobom i znamo da moemo da vladamo svojim mentalnim procesima, oni toliko ?esto zaobi?u nau odbranu i one delove nas samih, nad kojima bi trebalo da imamo svesnu kontrolu.

Nasuprot stavu nekih prominentnih teoreti?ara abdukcija, da bave?i se vanzemaljcima treba izbegavati razmiljanje u terminima dobro i loe ili pozitivno i negativno, smatram da se to ne moe u?initi, niti treba da se u?ini. Za te ene, za mog mua i mene, za sve otete, saznanje da smo bili u?injeni delom tog programa, da su nam stavljeni implanti, da smo bili trenirani i programirani da u?estvujemo u nekom budu?em scenariju, neizbeno vodi do pitanja u koje svrhe ?e se koristiti naa tela, um i dua? Kako moemo da ga ne postavimo? Kako moemo da se odreknemo svoje racionalnosti, svoje ste?ene mudrosti i etike da bismo verovali u re?i i dela bi?a koja se kriju od nas i ?iji program obuhvata ?itav svet?

Pre svega, ta se moe u?initi da bi se promenila situaciju u vezi sa abdukcijama? Da li postoji neki znak da se stvari menjaju? Odgovor je oprezno da, postoje dokazi o promeni standardne operativne procedure abdukcijskih doga?aja tokom poslednjih ?etrdeset ili pedeset godina.

?ini se da je od sredine 1980.-tih dolo do kvantitativnog i kvalitativnog pove?anja aktivnosti abdukcija. Dok je ve?ina doga?aja u prolosti bila duboko potisnuta u se?anjima otetih, od 1986. su stotine, ako ne hiljade otetih, po?eli da se se?aju prolih iskustava i postali su svesniji novih. Ili vanzemaljci ne rade dobro svoj posao u potiskivanju se?anja, ili neto izaziva poziv za bu?enjem kod otetih. Dalje, ve?i broj otetih izvetava o velikom broju raznolikih vanzemaljskih fizi?kih tipova pored malih Sivih radnika, koji su se naj?e?e javljaii u prolosti.

Jedan argument bi mogao da bude da tu budnost vanzemaljci izazivaju namerno kao deo pripreme za predstoje?e globalne doga?aje, koje predskazuju, i u kojima oteti treba da budu aktivirani da bi izvrili svoje zadatke.

Ali bi mogao da se da i drugi argument, da se oteti budu sami, Oni su vie puta prozreli iluziju i scenarije virtuelne stvarnosti, kao to je u?inila Anita kada je rekla Sme?em entitetu, koji je projektovao ljubav prema njoj: Kakva teta to nije realno. U nekoliko nedavnih izvetaja oteti jesu prodreli kroz vanzemaljsku iluziju i odbili da sara?uju sa njima. Rast i promene, koje rezultiraju iz kontakta sa vanzemaljcima se mogu pokazati kao dvosekli ma?, pruaju?i otetima povienu svesnost i fizi?ku percepciju koja im doputa da evaluiraju i u ovim situacijama reaguju na na?in na koji nisu mogli ranije.

Re?eno je da svaka vrsta u uslovima ekstremnog stresa i ugroenog opstanka moe razviti nove mehanizme da bi osigurala svoju dalju egzistenciju. Da li bi to mogao biti deo onoga to se odvija sada? Sigurno je da napadi napredne sile, koja ima kontrolu iroke skale moe generisati dovoljno stresa kod vrste da izazove nove mehanizme odgovora.

Studije o razvoju ljudske svesti postavljaju teorije da se pojava bikameralizma deli psihu na svesne i podsvesne komponente dogodila relativno skoro u ljudskoj evoluciji, moda ne pre pet hljada godina, i veoma naglo, bez poznatog uzroka. Da li moda ponovo doivljavamo psihi?ku pormenu, pokret u pravcu triokameralizma, koji ?e nam pruiti nove oblike svesne percepcije? Da li razvijamo nove sposobnosti da prepoznamo energije i entitete koji su do sada bilo van domaaja naeg saznanja, kao i nove na?ine da odgovorimo?

Mnogi ljudi, koji interakciju sa vanzemaljcima posmatraju kao pozitivan doga?aj za ?ove?anstvo, ukazuju na rast i promene kod otetih kao dokaz da vanzemaljci rade na unapre?enju psihi?kih sposobnosti nae rase. Endi je rekla, ponavljaju?i opisana iskustva brojnih otetih: Doivela sam rast na mnogo na?ina. Moj IQ i prijem?ivost za u?enje su veoma porasli, u ve?oj meri sam u skladu sa prirodom kao i sa samom sobom i drugim ljudskim bi?ima. Zastupnici vanzemaljske interakcije navode da je ova vrsta promena svestan proizvod kontakata, dokaz da su vanzemaljci zainteresovani za ljude na dobronameran na?in.

Neobi?no je, me?utim, da takav rast po?inje da se javlja tek poto su oteti postali svesni svojih susreta, iako u gotovo svakom izvetaju postoje znaci angaovanja vanzemaljaca od ranog detinjstva. Ipak, psihi?ki rast i pove?anje perceptivnih sposobnosti se javljaju tek poto su oteti postali svesni napada, to bi moglo da ukae na njihovo druga?ije poreklo unutranja evolucija svesti proizala iz nae potrebe da saznamo ta se to na nama radi, ta je ra?eno i ta moemo u?initi da se suo?imo sa situacijom u suverenijoj poziciji.

Preiveli posle velikih katastofa, kao to su orkani, zemljotresi ili rat, mogu biti slomljeni delovanjem ovih doga?aja i izgubiti svoj uobi?ajeni eti?ki obzir i ose?aj sebe, osnovu psihi?ke stabilnosti. Ili mogu prona?i novu fleksibilnost, koja izrasta iz tih okolnosti zajedno sa sposobnostima, za koje nisu ni znali da ih poseduju.

Izloenost ovim veoma nasilnim aktivnostima fenomena abdukcija mi kao vrsta moemo lako osetiti kao takvu pretnju ili stres, koja izazove mutacioni ili evolucioni skok, koji nam omogu?ava da se suo?imo sa napada?ima i da ih vidimo mnogo jasnije nego to su nam oni to doputali u prolosti. Mnogi nedavni izvetaji o abdukcijama pruaju nadu da se kod nae vrste odvija bu?enje.

stranica


12. dio - Proirenje perspektive

Pore?enje podataka iz ovih nezavisnih izvetaja jasno pokazuje da je nae trenutnio shvatanje programa abdukcija nedovoljno, suvie ograni?eno i suvie pojednostavljeno. U uporednim tabelama je izlistano 114 elemenata iz izvetaja, uklju?uju?i i one koji nisu pomenuti u prethodnim poglavljima zbog utede prostora. Kada se podaci kategorizuju i uporede, pojavljuju se neke neobi?ne doslednosti, koje zahtevaju da se dosadanji pogled proiri kako kvalitativno, tako i kvantitativno.

Pre nego to zapo?nemo sa upore?ivanjem, treba napomenutida su se ?etiri od ovih osam ena, Bet, Dejn, Endi i Emi, podvrgle regresivnoj hipnozi sa tri razli?ita hipnotizera. Od 114 elemenata iz uporednih tabela, Bet je navela 87, Dejn 77, Emi 73 a Endi 96. Preostale ?etiri ene su navele manje detalja, mada ne zna?ajno manje. Poli je navela 67 od 114, Pet 71, Liza 94 i Anita 53. Gotovo svi elementi svih osam ena poti?u iz svesnih se?anja bez hipnoze (predhipnoti?kih se?anja).

U kategoriji Kontakti pomenuto je osam razli?itih situacija od kojih su sedam navele sve ene. To uklju?uje 240 vi?enja NLO-a, vremenske prekide u de?ijem uzrastu, vremenske prekide u odraslom dobu, svest o susretima, doga?aje sa scenarijima virtuelne realnosti, telepatsku komunikaciju i uklju?enje vanzemaljaca u ivot drugih ?lanova porodice. Tri od njih su doivele vremenski prekid ili abdukciju sa drugim ljudima.

Ovi podaci ukazuju na to da ovaj fenomen nije niti izmiljen, niti generisan uobraziljom, da je povezan sa vi?enjem NLO-a, da uklju?uje interesovanje vanzemaljaca za pokolenje i da kontakt moe biti ostvaren na daljinu.

Kategorija Vanzemaljci sadri iznena?uju?u raznolikost fizi?kih vrsta, uklju?uju?i i neke koje se retko pominju bilo gde drugde. Svih osam ena je imalo susrete sa Sivima, Belima (insektoidne figure) a figura sa kapulja?om se javlja gotovo podjednako ?esto, u sedam izvetaja. est ena je izvestilo o plavokosim humanoidnim figurama, kao i o vrsti sa ma?ijim o?ima i reptoidnom tipu. Polovina je navela entitete sa izbrazdanim licem, sli?ne visokim Sivim ili Belim, kao i o niim, ?esto kosmatim stvorenjima, trolovima i patuljcima. Tri ene su imale susrete sa plavim entitetom i figurom Isusa.

U vezi sa raznoliko?u fizi?kih vrsta, vano je pomenuti da postoje izvetaji o gotovo svakoj kombinaciji razli?itih entiteta, kako sara?uju tokom abdukcijskoj scenarija. Zbog toga je teko zaklju?iti da razli?ite vrste zaista predstavljaju odvojene grupe koje ispunjavaju razli?ite zadatke ili misiju.

Tipi?an izvetaj otetih obuhvata neku vrstu fizi?kog ispitivanja, kako su istraiva?i davno ustanovili. Pore?enje detalja iz kategorije Ispitivanja ukazuje na dve oblasti ljudskog tela, koji su naj?e?e obuhva?ene: reproduktivni sistem i mozak. Me?utim, samo pet ena se se?alo ginekoloke procedure i samo tri od njih su izvestile o implantiranom ili izgubljenom fetusu, tako da zanimanje vanzemaljaca za reprodukciju ili genetiku ne mora biti njihov jedini cilj. Dok ova grupa obuhvata samo ene, to nije jedini pol, koji pominje implantaciju i uklanjanje fetusa, koliko god to neobi?no zvu?alo. U izvetaju jednog mukarca, se pominje njegovo se?anje da je u predelu abdomena napravljen prorez u koji je smetena rastegljiva vre?ica za majuni fetus, koja je kasnije hirurki izva?ena. Drugi mukarac je rekao da je sli?an nosa? fetusa umetnut rektalno.

Ve?i broj ena izvetava o proceduri implantiranja ili operaciji glave nego o ginekolokim aktivnostima. Anita je jedina koja se ne se?a implantiranja, dok pet ena izvetava o hirurkim intervencijama na lobanji ili mozgu. Ove aktivnosti nisu na o?igledan na?in povezane sa programom ukrtanja vrsta i ukazuju na znatno sloeniju agendu od teorije ograni?ene na geneti?ki program.

U izvetajima se u vezi sa ovim procedurama pominju razli?iti vanzemaljski instrumenti, ali naj?e?i je instrumentalna tabla na zidu, koja se pominje u ?etiri izvetaja i mala metalna kutija, naj?e?e crne boje, koju pominju tri ene.

U ?etiri izvetaja se javlja lekarka koja prisustvuje ispitivanju a tri od te ?etiri ene su tokom sopstvenih iskustava posmatrale operacije izvedene na drugim otetima, Tako?e tri su naterane da neto pojedu ili popiju dok su bile u vanzemaljskoj vlasti.

Me?utim, naj?e?i element scenarija sa ispitivanjem je vanzemaljsko lice tik uz lice otetog, to se pojavljuje u izvetajima svih ena sa izuzetkom Pet. Nije sasvim sigurno da li je re? o nekoj vrsti ispitivanja ili o mentalnoj kontroli nad otetim, mada, naravno, jedno ne isklju?uje drugo. Postoje naznake o tome da velike, crne, staklenaste o?i, tako poznate iz izvetaja o Sivima moda nisu bioloke o?i, ve? umesto toga mogu biti veta?ke navlake, kojima se moe umiriti oteti, izvriti neka vrsta skeniranja ili ?ak, kako je to Pet doivela, film ili snimanje podataka iz naeg uma.

U abdukcijskim scenarijima se javljaju i druge aktivnosti osim ispitivanja. Sve ene su navele da su vanzemaljci u nekom trenutku komunicirali sa njima, ne samo tokom samog kontakta. Sedam njih se se?alo obuke ili sesija sa testiranjem. Njih est je navelo iskustva levitacije tokom abdukcija, pet prolazak kroz ?vrste predmete, ?etiri je prisustvovalo ili izvelo telekinezu. U pogledu hardware-a ?etiri ene su obu?avane da koriste neku opremu na brodu, tri od njih su bile navedene da oive neke doga?aje iz prolosti ili se vrate u prolost. Ponovo, ove aktivnosti ukazuju na mnogo kompleksniji program nego to je ukrtanje vrsta.

Ipak, est ena je izvestilo o scenama, poznatim kao prikazivanje bebe u kojima se otetima prikazuje o?igledno hibridno detence i saoptava da je ono kreirano putem nekog vanzemaljsko-ljudskog procesa ukrtanja vrsta. Polovina ena je tako?e navela da su primorane ili navedene na (uglavnom traumati?ne) seksualne aktivnosti sa vanzemaljcima, humanoidima ili drugim otetima. Sve te aktivnosti su bile veoma malo povezane sa ukrtanjem vrsta ili sakupljanjem genetskog materijala.

Neki istraiva?i razvijaju teoriju da su sve seksualne aktivnosti proizvod kontrole uma erotske slike bez supstance koja se koristi da bi se imitirao stvarni doga?aj koji ne sadri nita vie od uzimanja sperme ili jajna ?elija. Me?utim, sa ovom teorijom postoji problem. Iako se uzimanje sperme moe obaviti preko erotski indukovanog orgazma kod mukarca, to je potpuno nepotrebno za uzimanje jajne ?elije. Niti u reproduktivne svrhe moe sluiti primoravanje na masturbaciju, kao kod nekih otetih, ili slu?ajevi kada osoba oseti da je uklju?ena da to uradi i kada se ne odvija abdukcija. Drugi problem je to seksualne aktivnosti, o kojima se izvetava, uklju?uju i polno nezrelu decu. I najzad, u situacijama u kojima su oteti primorani na odnose jedni sa drugima, nema sakupljanja sperme/jajnih ?elija.

Oteti su izvetavali o irokom, ali ipak konzistentnom obrascu komunikacije sa vanzemaljcima, kako u njihovom prisustvu, tako i na daljinu. Naj?e?i fokus komunikacije se odnosi na poreklo ljudske vrste, posebnu prirodu odnosa vanzemaljaca i otetih i otetog samog, koji treba da obavi neki vaan zadatak, na razliku izme?u tela i duha i upozoravanje na budu?e katastrofe, o ?emu je izvestila ve?ina ena. To nisu trivijalne teme. Bilo bi opasno ignorisati ove informacije kao to bi bilo i opasno poverovati u sve to vanzemaljci kau.

U kategoriji Okruenje postoji sli?na doslednost u izvetajima, uklju?uju?i i izuzetno kontraverzan scenario o podzemnim bazama, koji se javlja u polovini slu?aja. Moda jo vie iznena?uje da je sedam ena tokom susreta videlo druge, po svoj prilici, ljude kako rade zajedno sa vanzemaljcima na brodovima ili u zgradama na Zemlji. U est slu?ajeva ti ljudi su identifikovani kao vojno osoblje.

Na alost, mnogi istraiva?i nisu voljni da izvetaje koji ukazuju na dosluh izme?u ljudi i vanzemaljaca uzmu za ozbiljno. Jedan istraiva? mi je rekao da smatra da se svaki slu?aj tajnog dogovora sa ljudima moe objasniti kao iluzija koju su proizveli vanzemaljci. Ali sve to je potrebno da bi se osporio ovakav pogled na stvari je makar jedan potvr?en slu?aj o u?e?u vojske ili ljudi i na osnovu informacija, koje su mi saoptene u poverenju, zadovoljna sam to mogu da potvrdim, da postoji barem jedan takav slu?aj, onaj od Leah Haley, ?ije je iskustvo sa vojnim pretnjama i napadima, opisan u LOST WAS THE KEY.

Drugi istraiva? je vie puta ponovio da se ni u jednom od njegovih istraivanja nije pojavio izvetaj niti dokaz o ljudskom ili vojnom angaovanju. Me?utim, njegovu tvrdnju su osporili sami oteti sa kojima je radio, koji su potvrdili da su izvestili o takvim doga?ajima, ali je sam istraiva? uklonio te izvetaje.

Ti izvetaji ipak veoma jasno ukazuju na istinsku umeanost ljudi u vanzemaljske abdukcije. Detalji izvetaja se ponavljaju irom ?itave zemlje i jedina stvar koja se razlikuje je interpretacija tih detalja od strane istraiva?a. Izvetaji o angaovanju ljudskog vojnog osoblja se ne mogu jednostavno odbaciti, jer se javljaju podjednako ?esto kao i scenariji sa pokazivanjem bebe, koji je u okviru tradicionalnog pogleda prihva?en kao validan. Bilo realni ili projektovani, ti doga?aji slue odre?enoj svrsi koju istraiva?i treba da otkriju.

U est drugih izvetaja se opisuju oteti kako ili posmatraju pustinjsko okruenje ili planetu pustinjskog tipa ili borave u njemu, iako objanjenja ovih scena variraju od izvetaja do izvetaja. Unutar vanzemaljskih objekata pet ena je videlo ekrane sli?ne televizijskim, ?etiri tablu sa instrumentima i ?etiri grafikone i eme. Tri ene su uz to opisale neobi?ne, crne, savitljive cevi u objektima, kako na letelicama tako i u podzemnim lokacijama.

Drugi detalji o vanzemaljskom okruenju uklju?uju tela od vode ili druge te?nosti u tri slu?aja, kao i tri izvetaja o prisustvu ivotinja. Mnogo vie panje pobu?uju tri izvetaja o kloniranim ljudskim telima, koje su oteti videli ili im je to saopteno. Liza i Pet su videle klonove sopstvenih tela, iako su im data razli?ita objanjenja. Sli?ni izvetaji dolaze i od drugih otetih. Jedan oteti je naveo da je video prostoriju punu mukih i enskih nepokretnih ljudskih tela, koja su bila prelepa i identi?na. Implikacije ovakvih izvetaja su enormne, ako se razmotri na koje bi sve na?ine vanzemaljci mogli da upotrebe ova kopirana ljudska tela.

Svih osam ena je navelo brojne fizi?ke efekte, u skladu sa glavnim abdukcijskim podacima, ali jedina dva efekta koja su univerzalna su obrazac nerazjanjenih ranica i buka u glavi ili uhu. Dok bi buka moda mogla da se racionalizuje na neki na?in, modrice jasno sugeriu neku fizi?ku interakciju. Ponavljanje trougla u abdukcijskim izvetajima bi moglo da ukae na isti izvor tih belega.

Drugi znaci fizi?kih, pre nego psihi?kih ili spiritualnih kontakata, su neobjanjiva krv na telu ili posteljini, koji se javljaju u est izvetaja, est izvetaja sa ulegnu?ima na koi, pet ena sa ogrebotinama i sedam sa ubodima. Postojanje fizi?kog kontakta dokazuju i izvetaji est ena da su se budile sa ode?om okrenutom naopako, ili bez ode?e.

Uz zvuk pitanja ili tonove elektri?nog tipa ove ene su doivele i mnoge druge fizi?ke reakcije. Sve osim Pet na primer su imale ose?aj mu?nine tokom ili posle susreta a pet njih je navelo iznenadnu, potpunu iscrpljenost i ose?aj kao da sva njihova energija naglo oti?e. Pet ena je opisalo bu?enje uz ose?aj kao da su pretu?ene, da upotrebimo Anitin izraz. Pet je pomenulo epizode, tokom koji se ?inilo da im svetlo eksplodira u umu.

Neobjanjivi osip na koi se javio u pet slu?ajeva, u ?etiri jaka iritacija o?iju i bu?enje sa neidentifikovanim, gorkim ukusom u ustima. Uz to dve ene su patile od neobi?nog gubitka kose i neobjanjivog opekotina od sunca.

Fizi?ka priroda abdukcijskog scenarija se proiruje i na druge elemente okruenja otetih. Spoljni efekti koji se odnose na fenomen su veoma konzistentni, kao to pokazuju uporedne tabele. Svaka ena je imala iskustva sa neobi?nim funkcionisanjem elektri?nih ure?aja, smetnjama preko telefona, kako sa aparatom, tako i sa pozivima. U sedam od osam izvetaja se javljaju svetla u dvoritu, svetla u ku?i, zvuk klika, kao i lupanje, pucanje, fijuci, tresak i zujanje u okolini, sve bez objanjenja. Pet ena je prisustvovalo preletima nepoznatih, neobeleenih ili neidentifikovanih helikoptera, koji su po?eli da se pojavljuju poto su oteti postali svesni svoje situacije.

Naj?vr?a korelacija izme?u ovih ena se pokazuje u kategoriji Li?ni odgovori/doga?aji. Sve su patile od hroni?nog poreme?aja sna, prole kroz drasti?nu promenu stavova i sve su ose?ale snanu elju za ivotom u seoskom okruenju, potpuno nezavisno od njihovog background-a. Sedam ena je pomenulo neobjanjivu prinudu u vezi sa svojim iskustvima, kao Polin ose?aj prinude da povede decu, uklju?uju?i i decu drugih ljudi, do odre?enog mesta, gde se ?esto pojavljuju NLO-i, neto to sama nikada ne bi u?inila. Anita je jedina koja nije imala ose?aj da je pripremana da obavi neki neidentifikovani zadatak ili misiju u vezi sa ovom agendom.

U sedam izvetaja se javljaju tri vrste snova. Prvi uklju?uje dolazak ili invaziju ili sletanje brojnih NLO-a na Zemlju, san koji se pominje toliko ?esto sa istim detaljima da sam ga navela kao tipi?an opis u The Night of Lights". Drugi san prikazuje scene predstoje?eg unitenja i haosa na planeti i u nekim slu?ajevima oteti su navedeni da poveruju da svoj posao treba da obave u vreme razaranja. Tre?i tip sna je proro?ki, prikazuju?i doga?aje koji ?e se dogoditi posle sna.

Poslednja kategorija Li?no pokazuje u stvari da su sve ene demonstrirale nadprose?ne psihi?ke mo?i. Podaci o etni?kom poreklu, koji su ovde uklju?eni, su samo uslovno od vanosti, jer fokusiranje na keltsko i indijansko poreklo preovla?uje u ameri?kim izvetajima vie nego u izvetajima drugih grupa. Fenomen abdukcija je globalan i u svakoj regiji bi etni?ka slika sigurno bila druga?ija. Me?utim, od velike je vanosti da visok procenat ovih ena ima neobi?ne ili ozbiljne ginekoloke probleme, jedna indikacija da iskustva abdukcija mogu biti razorna po njihovo zdravlje.

Dva preostala aspekta li?nog background-a, maltretiranje u de?ijem uzrastu i ?lanovi porodice intelektualci zasluuju poseban osvrt. Neki istraiva?i i specijalisti za mentalno zdravlje, koji nisu u stanju da prihvate realnost ovog fenomena, nude potisnuta se?anja na maltetiranje u de?ijem uzrastu kao objanjenje za se?anja otetih. Ali kao to je slu?aj i sa vojnim angaovanjem, dovoljan je jedan slu?aj otetog koji nema sli?na iskustva iz detinjstva, da bi se ponitila ta teorija. Od ovih osam ena, samo tri su pomenule nasilje bilo koje vrste u detinjstvu i ta se?anja nisu bila potisnuta.

Drugi teoreti?ari veruju da aktivnost abdukcija izvode ljudi a ne vanzemaljci, sprovode?i masovne projekte kontrole uma u nepoznate svrhe. Njihov argument je da agenti tih aktivnosti imaju pristup subjektu preko njihovih porodica u vojnim ili intelektualnim organizacijama. Me?utim, kao to je ta?no da ve?ina otetih ima ?lanove porodice u vojsci, tako?e je ta?no da to vai za gotovo svakog u ovoj zemlji, te se to stoga ne moe posmatrati kao relevantan faktor. Mnogo bi zna?ajniji bio podatak o velikom broju ?lanova porodice koji imaju veze sa intelektualnom elitom i postoje izvetaji o takvim slu?ajevima. Ipak, od ovih osam ena samo je dve potvrdilo povezanost sa intelektualnim radom.

Ovi individualni, jedinstveni abdukcijski izvetaji sadre toliko zajedni?kih elemenata da bi lako mogli imati isti izvor, odn. vanzemaljski izvor, sa jedinstvenom, specifi?nom agendom. Neki od detalja, koji izgledaju jedinstveni za taj pojedinalni slu?aj, su suvie uo?ljivi da bi bili odba?eni. Jedan dobar primer, koji nije naveden u tablicama, se odnosi na Pet i Endi, ?ija su svesna se?anja i reakcije veoma razli?iti. Tokom abdukcije u detinjstvu zamolila je za zeleni, isceliteljksi kamen i on joj je bio dat kao poklon za uspomenu, me?utim, kada je vojska ispitivala porodicu, naterali su Petinu sestru da im preda taj kamen.

Zeleni kamen je i u Endinom slu?aju bio oduzet. Ona nije svesno povezala prekrasni, zeleni kamen sa svojim iskustvima sa vanzemaljcima, niti je ta?no mogla da se seti kada i kako ga je dobila. Ali Endi se se?a da joj je u detinjstvu na igralitu prila nepoznata ena, koja je znala njeno ime i nekoliko stvari o njoj, predstavljaju?i se kao prijateljica devoj?icine u?iteljice. Posle kratkog razgovora ena je rekla Endi da zna za zeleni kamen i upitala da li moe da ga dobije. Endi se se?a kako joj daje kamen tokom drugog susreta, mada su detalji nejasni.

Postoje i druge minuciozne sli?nosti u ovih osam izvetaja i detalji u tabelama se ne odnose samo na ovih osam ena, ve? tako?e na hiljade drugih.

Me?utim, postoji jo jedan set paralela, koji nije naveden u uporednim tabelama, jer se odnosi samo na ene, uklju?ene u ovaj projekat, ne na tipi?nu abdukcijsku situaciju. Bila sam u kontaktu sa svima njima pojedina?no tokom nekoliko meseci, pre nego to sam odlu?ila da njihove izvetaje uobli?im u vidu knjige, i tokom tog vremena su se dodue doga?ale neobi?ne stvari, ali se one nisu razlikovale od prethodnih iskustava. Me?utim, stvari su se promenile poto je Dejn i Endi preneta poruka da rade specijalno sa mnom.

Po?ela sam rad na projektu i tokom prepiske preko email-a je ubrzo postalo jasno da su mnoga od mojih pisama ovim eama izmenjena. To je bila smetnja, ali minorna. Ali tada su se javili ozbiljni problemi u ivotima ovih ena, fizi?ke smetnje sumnjivo sli?ne prirode.

Beti je bila prva. U no?i, kada je odlu?ila da u?estvuje u projektu, je telefonirala prijateljici da porazgovara o odluci, ali je u sred razgovora telefonska linija zamrla. Te no?i je imala uznemiruju?e, nejasne snove i probudila se sa strahovitim bolom u obe noge, od kolena do ?lanaka, bez ikakvog poznatog razloga. A tada se javio iznenadni, zastrauju?i flebek, koji je povezivao misteriozni bol sa vojnim osobljem koje je upozorava da ne sara?uje u radu na knjizi.

To je bilo po?etkom oktobra 1993. Tri nedelje kasnije, posle razgovora o mojoj odluci da radim na ovom projektu sa jednom od ena, otila sam u krevet i probudila se u 6h sa razdiru?im, bolnim gr?evima u obe noge, od kolena do ?lanaka. To je bio nezamisliv bol, ni nalik bilo kom bolu koji sam ikada pre osetila. Uzela sam ibuprofin, odhramala do kreveta i pokuala ponovo da zaspim. O?igledno jesam zaspala, jer sam sanjala da sam okruena vojnicima koji su neto ubrizgali u moja kolena. Ismevali su me, govore?i: Nemoj misliti da moe da ?ini ono to ho?e. Ovo je samo mala demonstracija da te moemo baciti na kolena, bukvalno, u svakom trenutku kada to poelimo.

Za Beti i mene su to mogli biti samo snovi, koji su reflektovali nau strepnju u vezi sa projektom. Ali Anitin izvetaj o tome da je doivela isti takav bol posle jedne abdukcije, godinama pre toga, ?ini odbacivanje povezanosti problemati?nim. Istog vikenda kada sam imala bol u nogama, Anita i Dejn su imale napad u?i, toliko ozbiljan da su obe podvrgnute hitnoj operaciji u gotovo isto vreme.

Endi je bila slede?a. Posle jedne abdukcije po?etkom novembra probudila se sa razli?itim fizi?kim simptomima, od kojih je najgori bio hiperemija. Bolest se progresivno pogoravala i za manje od dva meseca morala je da ode u bolnicu. Njeno zdravlje pre toga je bilo izuzetno. Novembar je tako?e bio mesec, kada se setila vojnika koji su joj pretili odmazdom ako bude govorila sa Karlom Turner.

Da li je to bio realan doga?aj, scenario virtuelne realnosti ili samo san? Anita je imala sli?an san kratko posle toga, u kome sam ja prvo govorila o odustajanju od projekta, a zatim su stigli vojnici koji su je ispitivali o NLO-ima. Liza je, tako?e, ose?ala veoma ljudski strah zbog svoje saradnje na knjizi i gotovo odlu?ila da se povu?e iz projekta. Ali sve ove ene su ose?ale da su ove informacije suvie vane da bi dopustile da ih zaplae i spre?e njihovo objavljivanje.

Uporedne tabele, dakle, pokazuju koliko se dosledno ponavljaju neki detalji u vezi sa abdukcijskim scenariom i koliko zajedni?kih elemenata zaista sadri ovaj fenomen. Ovakvi izvetaji tako?e zahtevaju da se posveti ozbiljna panja otkrivanju prirode i obima ljudskih aktivnosti unutar abdukcijskog fenomena.

Materijal tako?e dokazuje postojanje fizi?ke i tehnoloke osnove kod interakcije vanzemaljaca sa ljudima. Osim u slu?aju da an?eli uz svoje preostale nebeske dunosti obavljaju rektalna ispitivanja, vode nastrane telefonske razgovore i aranuraju seksualne iluzije, slu?aj se teko moe smatrati samo spiritualnom agendom.

Usporedne tabele, koje se nalaze izme?u 10. i 11. poglavlja ove knjige, moete pogledati ovdje ( klikni na sliku za pove?anje ) :

Preneseno sa:
http://www.galaksija.com/metafizika/oteti/oteti_sadrzaj.htm