Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Planovi OPS vanzemaljaca


Kratki sadržaj generalnog plana OPS vanzemaljaca

Ovaj ?lanak isti?e neka važna pitanja vezana o vanzemaljskim planovima. On je jedva "zagrebao" po površini cjelokupnog problema, pa bi trebao biti podloga za vaše daljnje istraživanje, a ne da bi ovo trebalo biti konkretno sve. Ako želite pro?i i shvatiti što se doga?a, preporu?am da si razborito pro?itate sljede?e knjige:

Gods of Eden – William Bramley
The Threat – Dr David Jacobs
Taken – Dr Karla Turner ( http://bb.1asphost.com/taken )
The Love Bite – Eve Lorgen
Into the Fringe – Dr Karla Turner
God’s Gladiators – Stuart Wilde
Tales from the Timeloop – David Icke
UFOs and the National Security State – Richard Dolan
The Allies of Humanity – Marshall Summers
Bringers of the Dawn – Barbara Marciniak
The Ra Material, Books I,II,III – Don Elkins, Carla Rueckert
Cassiopaean Transcripts – Cassiopaeans, LKJ

Svaka od njih sadrži vrijedne sitnice koje služe za dobivanje "ve?e slike" svega. Služite se svojim srcem i intuicijom da bi odredili što je istina, a intelektom i logikom ono što je laž. Isto i s onime što pro?itate u ovom ?lanku. Obuhvatite sve, pa si zaklju?ite neke stvari. "Nešto je istina sve dok se ne dokaže da je laž ili nešto bolje ne iskrsne".

Da li smo sami u svemiru?

Naravno da ne. Nismo sami ?ak niti na Zemlji. Pa ?ak i ako pretpostavimo da je kona?an 3D svemir sve što postoji, kalkulacije nam pokazuju kolika je mogu?nost da inteligentni život postoji tamo negdje u ovoj galaksiji i da je na Zemlji vi?eno prisustvo vanzemaljaca. Svatko sa normalnim smislom i osje?ajem za tu mogu?nost, bilo tko s otvorenim na?inom razmišljanja - ?e istražiti tu mogu?nost i svatko sa "otvorenim o?ima" ?e potvrditi da vanzemaljci postoje, da su bili aktivni u našoj "prošlosti" i da su aktivni i do dana današnjeg.

Skeptici nastoje biti ignorantni i odbijaju istražiti sve dokaze, zatvaraju?i svoje o?i i tvrde?i da ne vide nikakav dokaz o postojanju vanzemaljaca. ( Moje pitanje: pa da li ?e i vidjeti zatvorenih o?iju??? ) Zapravo, ignoriranje nije nikakav dokaz da ne postoji suprotno. To bi mogli bi re?i na drugi na?in: "Samo zato jer vam je glava u guzici, ne zna?i da sunce ne sije!"

Dokazi su posvuda - pogledajmo mitologije i religiozne pri?e širom svijeta, koje opisuju posjete vanzemaljaca kao naprednih bi?a u drevno doba, drevne gra?evine i artifakte koji indiciraju na korištenje napredne, superiornije tehnologije kod izgradnje, preko stogodnišnjih svjedo?enja o vi?enjima NLO-a, stotine fizi?kih dokaza o njihovom "slijetanju" na Zemlju, vladinim dokumentima i objavljivanjima o njima, i na tisu?e otmica koje uklju?uju mnogo svjedoka, memorija i sje?anja otetih iz njihovog hipnotiziranja i onih koje nisu ni morali hipnotizirati da se sjete svega što im se dogodilo, a i medicinskih i fizi?kih dokaza na tijelima otetih.

Koji je temeljni plan vanzemaljaca?

?ovje?anstvo je bilo porobljeno neljudskim snagama koje su tehnološki, psihi?ki i dimenzionalno superiornije od nas. One se sastoje od mnogostrukih grupa, koje djeluju u dimenzijama i lokacijama u svemiru daleko od naše percepcije, sve da bi uzeli jedan dio "ljudske energije". Njihov krajnji cilj je da nas prilagode njihovom fašisti?kom režimu i parazitski nas iskorištavaju za njihove biološke, eteri?ke i fizi?ke potrebe. Kroz skrivenu manipulaciju i hiperdimenzionalne trikove ( koji uklju?uju i putovanje "kroz" vrijeme ), oni tajno manipuliraju i iskorištavaju ?ovje?anstvo u svakom pogledu obuhva?aju?i desetke tisu?a godina naše povijesti. Mi sada vidimo njihove planove koji se više i ne skrivaju i koji se manifestiraju kao program za "proizvodnju" hibridne rase i kao prikazivanje o njoma kao spasiocima koji ?e se pojaviti kad ljudska rasa "poludi" i kad se pojave veliki svjetski konflikti. Ako ih svijet prihvati kao spasioce, individualna sloboda kakvu znamo, ?e nestati, ostavljaju?i samo tamu.

Ako imaju superiorniju tehnologiju, zašto neprijateljski vanzemaljci jednostavno ne preuzmu planetu?

Is strateških razloga, njihova invazija je dulji proces, nije kao jedno jedino "iskrcavanje" kako bi se moglo o?ekivati. Ovo drugo bi se moglo dogoditi kao finalna stvar jednom kad se ve? prva faza ostvari i spiritualno uništi ciljanu populaciju. Tu je mnogo problema sa otvorenom invazijom koja bi koristila samo fizi?ku silu. Povijest je pokazala kako su vidljivi tirani vidljive mete i brzo padaju ako se pokazuju prije nego što se totalna kontrola prije toga ne ostvari. Pametniji tiranini ostaju skriveni i mudro manipuliraju populacijom prije nego što je pobjede i porobe.

Svemirski tiranini postoje i osvajaju ?itave svjetove koji postaju njihove kolonije. Preuranjena invazija onih koji bi nas htjeli porobiti, vodila bi do konflikata koji bi prijetili izvorima radi kojih su oni došli da bi iskoristili: Zemlja i njezino stanovništvo. Oni preferiraju da se mi svojevoljno odreknemo nas samih i planete, sa najmanjom dozom otpora. ( Pravilo o slobodnoj volji? Karma? ) To se jedino može dogoditi pod okolnostima u kojima mi, po prirodi, uop?e nismo svjesni i ne vidimo njihove planove. Priprema takve prevare zahtjeva mnogo priprema. Zato su oni izabrali skriveno i strpljivo manipulirati ljudskim društvom radi postizanja tog krajnjeg cilja.

Njihova preferirana metoda subverzije je kreiranje elite me?u populacijom koja radi prljavi posao, orobljavanje ostalih. Ono što mi znamo pod "tajnom vladom" je okultna tehnokracija koja se sastoji od tih elitnih ljudi. Tajna vlada koristi tehnike metode problem-reakcija-solucija da bi "podesila" svjetske konflikte kao izgovore radi kojih bi se ostvario "Novi svjetski poredak", jasan globalni totalitarni režim koji bi isklju?io bilo koji potencijal za otpor i osigurao Zemlju za laganu prilagodbu za vanzemaljsku vladavinu.

Zašto nisu završili svoju invaziju prije, kada je naša tehnologija bila previše primitivna kako bi mogla ugroziti njihove željene resurse?

Kao što smo napomenuli, oni preferiraju da mi to svojevoljno predamo i svojevoljno se odreknemo slobodne volje. Tek smo nedavno postali tehnološki i politi?ki napredni toliko da možemo kreirati i podržavati infrastrukturu "Nove svjetske vlade" kroz koju ?emo se mi sami napraviti robovima. Drugim rje?ima, oni natjeraju svoje žrtve da si same prije iskopaju vlastite grobove. U vezi ove ?injenice, ta politika brutalne efikasnosti je demonstrirana kao Nacisti u njihovom pogubljivanju zato?enika. Rast i pad nacisti?ke Njema?ke je upravljan tajnom vladom kao pokus onoga što bi se sada trebalo manifestirati i mnogo toga u nacisti?koj ideologiji i metodologiji je direktna refleksija razmišljanja neprijateljskih vanzemaljaca.

Ironi?no, tajna vlada je sama po sebi samo globalna verzija "Sonderkommando-sa", elitnih jedinica Židova koje su nacisti selektirali izme?u mnogih stanovnika koncentracijskih logora da bi kontrolirali i ubijali vlastite ljude. Unato? obe?anjima o preživljavanju i mo?i, ti Sonderkommando-si su ubrzo smaknuti kad su prestali biti korisni nacistima, jer im nisu više trebali služiti. Tajna vlada ?e se susresti s istom stvari kada ?e invazija vanzemaljaca biti kompletna.

Da li ?lanovi tajne vlade znaju kako ?e biti izigrani?

U negativnoj hijerarhiji, svi pot?injeni su u neku ruku prevareni od njihovih nadre?enih, jer je na takav na?in ta superiornost održiva. To je po prirodi željno okruženje tih individua koje misle da dijele vrhunac hranidbenog lanca. Drugi ?lanovi su prisiljeni da podržavaju njihovu vjernost ucjenama, zakletvama, ili programiranju umova. Dok ti faktori održavaju hijerarhiju, oni tako?er i služe za popravak kad kontrolni sistem do?e do prepreke i poteško?e i postane nestabilan. Pritisnuti ?lanovi ?e iznevjeriti svoje nadre?ene kad ?e im se pružiti prilika, a ambicioni ?lanovi mogu iskoristiti priliku da iniciraju pomahnitalu snažnu grabež koja prekida lojalnost i povezanost, pa to slabljenje strukture može dovesti do to?ke urušavanja tog sistema. To je tipi?nije kod ljudske hijerarhije nego kod vanzemaljske, jer je vanzemaljska profinjena i ne kreira takve greške.

Da li je to zbog ?ega ?e tajna vlada eventualno biti odba?ena?

Da. Sve dok kontrolni sistem ostane stabilan, tajna vlast ostaje u vezi i skladom sa vanzemaljskim snagama. Zbog nadolaze?ih zemaljskih promjena i ostalih faktora, nadolaze?e vrijeme donosi elemente nepredvidivosti koji prijete destabilizaciji kontrolnog sistema - hijerarhija uspjeva na predvidljivosti jer je to preduvjet za kontrolu.

Zbog ljudske gluposti, vanzemaljske snage vide tajnu vladu kao nesigurnu za vrijeme takvog nadolaze?eg stanja i nepotrebnu u tom vremenskom periodu. Oni ?e biti me?u prvima koji ?e biti eliminirani jer bi ina?e oni bili prvi koji bi se oduprijeli prisustvu vanzemaljaca jer imaju najmo?niju tehnologiju koju su dobili od njih da bi postigli svoju nadmo? i osigurali svoj opstanak. Finale vanzemaljskog plana ne sadrži mjesto za ljudsku elitu, i bilo koje obe?anje koje su im dali u vezi preživljavanja u post-kataklizmi?koj budu?nosti je laž koju su dobili kao pogodbu za vjernost.

Dok je eksploatacija ljudske prirode priuštila našim vanzemaljskim manipulatorima lak uspjeh u onome što su si dosad isplanirali, ljudska priroda definitivno prijeti potkopavanjem završetka njihovih planova koji zahtjevaju potpunu odanost našeg dijela u njihovom carstvu. Sve dok imamo uro?enu sposobnost da se isti?emo i pre?emo u spiritualnu mudrost i sve dok možemo ?eznuti za individualnoš?u i slobodom, naša odanost i njihova sigurnost ne mogu biti vje?no zagarantirani ili sprovedeni.

Kako vanzemaljske snage planiraju rješiti problem "ljudske prirode" ?

Einstein je jednom rekao da rješenje tog problema ne može biti postignuto sa istog nivoa gdje je problem i nastao. Ako je ljudska priroda problem, tada ga jedino ne-ljudski element može riješiti. Trenutno problem se nalazi u neizbježnom neuspjehu tajne vlade i budu?ih ljudi da održe neograni?enu odanost njihovim vanzemaljskim vladarima zbog fundamentalnih genetskih i metafizi?kih razlika i ?injenici da smo mi individualisti i oportunisti po prirodi.

Jednom kad je inicirana Nova Svjetska Vlast, njihovo rješenje je da stave ?ovje?anstvo pod vodstvo genetsko modificiranih "vladaju?ih rasa" koje su ljudsko-vanzemaljski hibridi. Ti hibridi nas nadmašuju u intelektualnim i psihi?kim sposobnostima i oni ne pate od "slabosti" ljudske prirode kao sažaljenje i ?ežnjom za individualnom slobodom. Sve dok održavaju kontrolu, oni ?e se križati s ljudskom populacijom da bi postigli te genetske karakteristike u ve?ini ?ovje?anstva. Tako bi na kraju ?ovje?anstvo bilo biološki odgovaraju?e za služenje vanzemaljskoj imperiji, koja bi time bila proširena na neophodne resurse koji ja?aju njihovu mo? i kontrolu. Na toj to?ki, mi ?emo biti "zaklju?ani" u odre?ene granice i njihov plan ?e posti?i svoj cilj.

Vidimo ve? dokaze svega toga. Npr. mi smo kulturno ve? pripremljeni za prihva?anje eventualne politike križanja izme?u ljudi i hibrida. Standardi fizi?ke ljepote su oli?enja supermodela i glumaca i pove?avaju se prema isticanju tipi?nih hibrida: nisko ?elo, mala brada, trokutasto lice, velike o?i i vitka androgidna tijela. Nije prošlo puno vremena od kada se "hibridni" izgled smatrao uznemiravaju?i i nezdrav, ali danas trend ide prema seksualnosti tih karakteristika.

Kako ?e ta hibridna rasa biti napravljena?

Otmice vanzemaljaca služe za postizanje mnogih ciljeva, a ovo je jedan od njih. Trenutno, hibridni program je virtualno napravljen. Hibridi izgledaju kao ljudi, ali nedostaje im ranije spomenute kvalitete koje nas ?ine sklone otpornima prema vanzemaljskom prisustvu. Neki su ve? tajno "pušteni" me?u populaciju. Nekoliko ih je ve? ro?eno od strane ljudskih roditelja protiv njihove volje, a ostali ?e biti kasnije kad ovi prvi do?u u godine kada se mogu reproducirati.

Neki hibridi me?u nama su ve? prošli kao "Indigo-djeca", iako nisu sva Indigo-djeca hibridi. Hibridi najuspješnije slijede njihovo namjensko programiranje da se ponašaju kao mali psihopati, preziru ljude i posjeduju oštru intelektualnu i psihi?ku snagu koju imaju da bi podržali njihove ambicije. To su kvalitete koje im omogu?uju da budu pogodni za eventualnu vlast nad ?ovje?anstvom, pot?injeni njihovim vanzemaljskim vladarima.

Koji je stvarni proces korišten u kreiranju hibrida?

Aktualni proces koji se koristi je kompliciran, ali evo jednostavnog opisa. Oba genetska i metafizi?ka faktora moraju se uzeti u obzir, a ovaj drugi zahtjeva puno više pažnje i vremena u stvaranju hibrida nego što bi netko mogao o?ekivati.

Naša DNA je veza i jedan mehanizam izme?u nefizi?ke duše i fizi?kog tijela. Za tu vezu koja to drži skupa, genetika mora na?i profil duše koji odgovara. Mali promašaj u jednom, uzrokovat ?e mutaciju u drugom, a previše neslaganja ?e uzrokovati da ta duša ne može dugo opstati u tom tijelu. Da bi genetski modificirali ili kreirali ?itavu rasu, nije dovoljno samo stvoriti genetski kod, nego i sinhronizirati njegov profil i rast s tim dušama koje ?e biti u tim tijelima.

To je razlog zašto su ljudi iz specifi?nih loza krvnih veza tipi?ni i rezoniraju sa dušama vanzemaljaca i njihovom prirodom, pa su posebno pogodni za otimanje. Rezonancija postoji jer u nekoj to?ki u drevnoj prošlosti, me?u tom krvnom vezom, individue su mogle svjesno pripadati negativnoj spiritualnoj egzistenciji i tako pogodovati njihovom genetskom kodu u skladu sa time. Njihovi potomci nose tu kombinaciju koja je smatrana vrlo vrijednom kao zaliha za stvaranje hibridne rase. Fizi?ka priroda te genetske strukture podudara se u kriti?nim podru?jima gdje bi se tražena metafizi?ka karakteristika hibrida trebala podudarati.

Ta zaliha materijala je križana sa selektiranom genetikom vanzemaljaca i napravljen je ?itav niz raznih hibrida, a neki su uspješniji od drugih. Do momenta kad ?e se ti hibridi mo?i razmnožavati i održavati na životu, ti fetusi su obi?no implatirani u tijelo otete žene za vrijeme trudno?e. Ljudsko eteri?no tijelo je bogato emocijskim i vitalnim energijama, koje pomažu da se uba?eni fetus razvija zdravo. Oni kojima ta eteri?ka okolina fali za vrijeme razvoja, ili se ne razviju ili postanu slabi kad se rode.

Uspješni hibridi su ti koji mogu uspješno preživjeti u gustoj fizi?koj okolini kao našoj, i oni koji su sposobni uspješno se reproducirati sa ljudima i me?u sobom, oni koji dovoljno izgledaju ljudski da bi se lako mogli integrirati me?u ljude i oni koji nemaju nepoželjne ljudske crte.

Koja je priroda duša tih hibrida?

?ak i sa njihovom ljudskom fiziologijom, smatra se da je hibridni geneti?ki profil ekstremno rezonantan sa prirodom duše njihovih kreatora. Vrlo je vjerojatno da se kreatori namjeravaju kasnije inkarnirati u ta tijela. Neki hibridi mogu biti ro?eni sa vanzemaljskom dušom, a dok neki mogu funkcionirati kao prazni kontejneri koji djeluju na svoj na?in u strateškim društvenim pozicijama i ostaju tako dok kasnije nebi poprimili vanzemaljsku dušu. Tako?er je mogu?e da hibridi imaju njihovu vlastitu unikatnu matricu duša, a krajnji cilj bi bio isti.

Okupiranje hibridnih tijela bi priuštio našim vanzemaljskim manipulatorima snagu od obe rase - od ljudske i od vanzemaljske ali bez slabosti od bilo koje od njih. Ljudska slabost je ?ežnja za individualnom slobodom i mogu?nost za empatiju, a vanzemaljska je nemogu?nost ostanka u našem fizi?kom okruženju duže vrijeme. Hibridi su biološki robusni kao i mi jer imaju virtualna ljudska tijela, ali bi bili mentalno superiorniji i lojalniji vanzemaljcima ako bi imali duše identi?ne njihovima. Nadalje, budu?i da su potomci obdareni sa duhovnim energijama oba roditelja, brže bi se napravila metafizi?ka modifikacija ?ovje?anstva ako bi hibridni roditelj imao negativno orijentiranu vanzemaljsku dušu.

Zašto vanzemaljci ne mogu duže boraviti u našoj fizi?koj okolini?

Oni zahtjevaju psihi?ku ili eteri?ku energiju da bi se projicirali u našu trodimenzionalnu okolinu. U njihovom prirodnom stanju, oni su ?etverodimenzionalna bi?a (4D) koja egzistiraju u ve?em eteri?kom nivou realiteta, ali mogu izabrati ho?e li postati fizi?ki sa utroškom energije. Naš trodimenzionalni svijet je "ugra?en" u ?etverodimenzionalni svemir, što zna?i da 4D bi?a moraju fokusirati svoju bit u prirodni pojas u kojem ?e privremeno postati 3D. Ina?e oni se pojavljuju nevidljivi za našu percepciju, kao npr. akvarij u sobi - mi smo ribe koje su svjesne drugih riba, ali smo relativno nesvjesni onoga što je izvan akvarija i onih koji nas promatraju.

Pretežno je to istina za vanzemaljske vrste zvane "Reptili" ili "Lizardi". Da bi uštedili energiju, oni preferiraju ostati u njihovoj 4D okolini, dok se služe sa raznim sistemima koji povezuju "daljinski" za povezivanje ta dva sistema. Npr., oni su konstruirali kiberneti?ku rasu bi?a koju mi znamo kao "Sivi", koji im služe kao 3D "svemirska odijela". Sivi su genetskim inžinjeringom napravljeni roboti koji su tehnološko povezani sa reptilskom dušom. Oni su kiberneti?ke sonde u našem realitetu koje mogu ostati relativno duže vrijeme i korišteni su za otmice i ostale zadatke.

Taj manjak fizikalnosti omogu?uje im mnoge prednosti i mane. Kao prednost, eteri?ka tehnologija je ?etverodimenzionalna i izvan našeg linearnog vremena, pa reptili mogu vidjeti i mogu djelovati unutar naše mogu?e prošlosti, sadašnjosti i budu?nosti, odnosno svih naših realiteta istovremeno. Kombiniraju?i sa svojom kalkulativnom strategijom, oni su sposobni napraviti vrlo komplicirane i dalekosežne manipulacije hiperdimenzionalne prirode.

Te hiperdimenzionalne manipulacije mogu uklju?iti mijenjanje prošlosti u prividno trivijalnim i malim izmjenama da bi utjecali na izbore svoje mete i individue koja radi stvari u sadašnjosti. Reptili ne znaju koji ?emo izbor odabrati i ne mogu mijenjati izbore koje smo ve? napravili svojom voljom, ali mogu vidjeti i izmjeniti sve ostalo. Dok oni ne mogu lako prekršiti slobodnu volju spiritualno vedre osobe, mogu "podešavati" njezine izbore pomo?u manipulacije njezine okoline.

Budu?i da oni egzistiraju izvan našeg prostora/vremena, oni su oslobo?eni od ograni?enja linearnog vremena. To zna?i da mogu individualno ciljati i manipulirati tolikim brojem ljudi koliko je god potrebno. Dok oteti ?ovjek percipira nekoliko godina izme?u dešavanja svojih otmica, vanzemaljci to mogu raditi "odmah" jednu nakon druge. Unato? grandioznoj prirodi vanzemaljskih planova koji ciljaju ?itave planete i civilizacije, oni tako?er manipuliraju na individualnoj bazi svih onih koji im se u?ine prijetnjom.

Kao nedostatak, njihov manjak fizikalnosti ih spre?ava da lagano krše našu slobodnu volju kroz upotrebu sile. Fizikalnost je okruženje gdje je uzro?nost primarna, gdje jedno bi?e može uzrokovati nepoželjne efekte kod drugog jer su oba subjekti fizi?kih zakona. To je manje to?no u 4D okolini gdje je fizikalnost varijabilna i gdje se akcije temelje na sinhronizaciji koja uzrokuje rezultate u više metafizi?kih stanja, nego direktno, silom. Zbog tog razloga, reptili žele više fizi?kog stanja da bi proširili pojas onoga što mogu raditi. Hibridni program je usmjeren prema tom cilju.

Što je sa vojnim otmicama?

Vojska Tajne vlade i njihove frakcije regularno otimaju ljude zbog raznih razloga, ?esto rade?i pod vanzemaljskim frakcijama koriste?i njihovu tehnologiju. Ti razlozi su mnogobrojni i kompleksni da bi se razra?ivali u detalje, ali uklju?uju misaone kontrole, genetska istraživanja i upotreba psihi?ko-osjetljivih ljudi za daljinsku kontrolu i vi?enja, te razna ubojstva. Zahvaljuju?i njihovoj hiperdimenzionalnoj tehnologiji, te vojne frakcije mogu tajno otimati ljude za vrijeme njihovog spavanja, "va?enjem" iz njihovog prostorno/vremenskog kontinuuma kroz portale i "dovo?enjem" u njihove vojne baze.

Vojne otmice su ?esto izvedene pomo?u elektrošokova i tako kreiraju odvojene li?nosti i umetnu "program" kontroliranja misli kao npr. samouništavaju?eg, spavaju?eg ubojice ili seksualnog roba. Neki "programi" za kontrolu misli su napravili preko tisu?u agenata koji "spavaju" i kad treba, mogu se "aktivirati" postpsihi?kom metodom da u neki budu?i trenutak naprave masovno ubojstvo koje bi dovelo do preduvjeta za totalitarnu vlast i gubljenje naše slobode. Oteti od strane vojske tako?er su ?esto i silovani od strane vanzemaljskih bi?a koja se hrane tom negativnom energijom baziranom na žrtvinom strahu i patnji. Drugi pak vode dvostruke živote gdje jedna strana osobe sudjeluje u tajnim vojnim misijama, a istovremeno se to može ?initi znanstvenom fantastikom za taj drugi dio te iste li?nosti. Hiperdimenzionalnom tehnologijom se to lako može u?initi.

Kako netko može prestati biti žrtvom vanzemaljskih otmica?

Teško je zaustaviti otmice zauvijek bez stalnog opreza. Ipak se mogu umanjiti u nekom broju ako se u?ini sljede?e:

1) odustajanje od svih karmi?kih i egoisti?kih razloga zbog kojih želite da se to nastavi

2) odluka o opiranju otmicama pomo?u ?vrstih i redovitih namjera da one prestanu

3) odabiranje emocionalne stabilnosti, pozitivnosti i spokojstvo, umjesto histerije i opsesije strahovima

4) postati svjesan otmica, prije nego se dogode, za vrijeme njih i poslije njih

5) u?iti iz dokaza koji nastaju nakon svake od njih i saznati njihovu taktiku otimanja

6) uve?ati spiritualnu gipkost-elasti?nost, traže?i i primjenjuju?i znanje i mudrost

7) tražiti pomo? od svojeg višeg "Ja" i asistenciju.

Te metode pomažu odvra?ati otmice, bilo fizi?ke, bilo duhovne. U otmici duše, tijelo ostaje spavati, ali duša se "izvadi" i "obra?uje" i poslije vrati natrag. Kod ?isto fizi?kih otmica možemo ih pokušati detektirati, napraviti neki štit ili reme?enjem njihovih metoda pokušati napraviti neki otpor i raditi im smetnje. Primjeri uklju?uju snima?e glasom pokrenute, metalni oklopi, ultraljubi?asta svjetla, polja "bijelog" šuma, itd.

Može li se nešto napraviti da se zaustave njihovi planovi?

Vanzemaljski planovi uveliko ovise o nama, ho?emo li se odre?i naše kolektivne slobodne volje. Ako se oni prepredeno pojave kao "spasitelji" i hibridi se predstave kao pozitivni korak u ljudskoj evoluciji, tada ?e ih ljudi rado odlu?iti podržati. Ljudska entuzijasti?ka potpora vanzemaljskim "spasiteljima" mogla bi biti dovoljno velika da nas povede prema suzbijanju bilo kakvog otpora jer op?e ih nebi vidjeli kao neprijatelje za ljudsku evoluciju i razvoj.

Ipak, ako dovoljno ljudi bude informirano prije toga o njihovim planovima, onda njihova prevara nebi bila uspješna. Uvijek bi se negdje zaiskrila debata i otvorila diskusija i razmjenjivale informacije da bi ih razotkrili i prikazali u njihovom stvarnom "svjetlu" ( odnosno mraku ). Kad je više ljudi informirano, kolektivna slobodna volja se ne?e predati samo tako na glup na?in.

Što oni rade da bi sprije?ili ljudsku pobunu i otpor?

Prije informacijske ere, znanje je bilo vrlo lagano sakriti. Danas, lagano je zbuniti sa dezinformacijama. Vanzemaljci i tajna vlada sada rade sve da bi sprije?ili ili korumpirali širenje znanja u svim pogledima. Traže i uništavaju one koji žele otkriti istinu, oslabljuju sposobnosti ostalih da sami razaznaju istinu, te programiraju ostale da trenutno odbace ili ignoriraju istinu ( obi?no smiju?i se ) kad god je ?uju.

Individualci koji se smatraju prijetnjom njihovom planu primaju posebnu pažnju. Oni se otimaju i implatiraju u svrhu promatranja. Poslije promatranja, uvide njihove slabosti i otimaju ih sve dok im se ne umetne "program" posthipnoti?kim sugestijama da imaju samoubila?ke misli, emocije i ponašanja. Ako se i tu opiru, oni su društveno ismijani i deskreditirani. Oni sa manje spiritualne fleksibilnosti imaju neprestane štete u?injene nasiljem.

Zašto ih negativne snage jednostavno ne ubiju?

Iz metafizi?kih razloga, nisu svi koje oni ciljaju, lako uništive mete i ne mogu samo tako biti smaknuti - oni moraju dobrovoljno odabrati svoje uništenje. Ipak, njihova spiritualna gipkost opada ako se ne opiru samoubila?kom programiranju koje ih tada ?ini pogodnijim za drasti?nije metode. Oni koji klonu, obi?no se razbole od bolesti kao što je npr. rak koji ih tiho ubija, neki su trajno oteti i "konzumirani", a ostali umiru u ?udnim nesre?ama.

Tako?er je mogu?e i vrlo efikasno za osjetljive individualce da budu neprimjetno ubijeni, reanimirani i zamjenjeni kao dezinformiraju?i agenti. Oni tada mogu služiti za vra?anje svega što je u?injeno na staro, kako je bilo prije nego što su zamjenjeni. To se ?esto dešava ranjivim autorima, istraživa?ima, politi?arima i znanstvenicima.

Dok se zamjena u?ini neprimjetno, netko može obi?no primjetiti drasti?nu i uznemiravaju?u promjenu u njihovim istraživanjima i metodama. Drugi koji nisu razaznali istinu za sebe i koji se uzdaju u svoje kredibilne izvore, ne primje?uju taj "pomak" i dalje ih slijede. Kao što smo mogli vidjeti, nema zamjene za osobnu mo? rasu?ivanja i spiritualnu fleksibilnost koja dolazi sa integritetom i znanjem.

Pored ljudi koji su programirani ili zamjenjeni kao dezinformiraju?i agenti, kako još negativne snage spre?avaju širenje znanja?

Snaga volje, znanje, spiritualna fleksibilnost, mentalna i emocionalna ?isto?a su kvalitete koje reduciraju ne?iji nivo podložnosti utjecajima negativnih sila. Tu su milioni ljudi kojima te kvalitete nisu prioritet radi jednostavnosti njihovog razloga za inkarnaciju. To ih ?ini vrlo lakim za manipuliranje od strane vanzemaljskih snaga i tajne vlade koja služi kao odbojnik "destabiliziraju?eg efekta sistema" od stane nekih buntovnih individualaca.

Njihova funkcija u vanzemaljskom planu je da služe kao "skriveni alarm" u gužvi, koji radi vlasni?ki pritisak, ismijavanje i masovni koncenzus da bi prevazišao utjecaj manjine koja traži istinu. Oni su tako?er lako upravljivi prema okruženju istraživa?a istine i uvla?e ih u odnose koji im isisavaju energiju ili prijateljstva koja ništa ne ?ine osim što uspavljuju, odvla?e pažnju u drugim smjerovima ili sabotiraju.

Nadalje, postoje umjetni ljudi koji su "napravljeni" od strane vanzemaljaca koji služe kao dezinformacijski agenti sposobni korumpiranju znanja istražitelja istine preko interakcije. Oni su virtualno identi?ni u funkciji reanimiranih/zamjenjenih ljudi, osim što nemaju toliko konkretnu povijest koju možemo vidjeti. Zbog toga što su daljinski upravljani, oni precizno mogu isporu?iti dezinformaciju prilago?enu da paše profilu istražitelja istine, nešto što prijespomenuti "skriveni alarmi" ne mogu.

Kao što se moglo vidjeti, negativne vanzemaljske snage imaju vrlo efektan sistem za upravljanje, korupciju i usmjerivanje znanja. Taj sistem sadrži sljede?e:

1) otmice i samoubila?ku kontrolu misli istraživa?a istine da bi završili njihove potrage za istinom

2) vlasni?ki pritisak nad njima tzv. "skrivenim alarmom"

3) direktno ciljanje od strane umjetnih ljudi

4) dezinformacije sijane programiranim ili zamjenjenim izvorima autoriteta.

To ide u prilog raznim religijama, politi?kim, ekonomskim i znanstvenim kontrolnim mehanizmima koji su ve? ustaljeni i postavljeni tajnom vladom da bi se kontroliralo društvo na veliko.

Ako "probudimo" planetu, da li ?e o?ajne vanzemaljske frakcije riskirati upotrebu sile?

Oni su investirali puno energije u svrhu osiguranja da Zemlja i njena populacija budu eksploatirane, pa ne?e tako lako odustati. Kao što smo diskutirali prije, sila je održana na minimumu dok je strategija optimizirana da osigura efikasnu upotrbu energije i o?uvanju njihovih željenih resursa. Ali ponekad je sila jedina strategija koja je preostala. Kao i uvijek, oni ?e ju koristiti tako da drugi rade za njih.

Zbog njihove averzije prema fizikalnoš?u našeg okruženja, oni zapošljavaju fizi?ka i pla?ena bi?a kao njihovu silu. To može uklju?iti ljudske vojnike, hibridnu elitu i bilo koje drugo dodatno poja?anje koje mogu dovesti sa podru?ja izvan našeg solarnog sistema. Ovo uklju?uje vojnike regrutirane iz drugih svjetova koje su ve? pokorili. Nadalje, direktno su?eljavanje sa 4D snagama je neizbježno ako prekora?imo naše 3D stanje i u?emo u njihov realitet.

Djeluju?i sami u našem sadašnjem fizi?kom stanju, ?ak i sa jedinstvenom vladom tehnološki naprednijom, bit ?emo bezuspješni u spre?avanju takvog otvorenog preuzimanja. U najboljim slu?ajevima, bit ?emo kao majmuni koji se bore protiv naoružanih lovokradica. Takvi uvjeti su malo vjerojatni budu?i da tajna vlada ili hibridna elita osiguravaju da svijet ne djeluje jednoglasno i ujedinjeno protiv vanzemaljskih snaga i da se suzbija svaki pokret otpora.

Ima li nade uz sve to?

Da, ima nade u smislu da zakoni univerzuma ?ine balans snaga i daju nam šansu za borbu da prekora?imo vanzemaljsku manipulaciju i pobjegnemo našim fizi?kim uvjetima. Pomo? koju primamo dolazi iz viših izvora je "katalizator" po prirodi, što zna?i da ona asistira našem vlastitom naporu.

Iz ne?ije perspektive, 3D Zemlja je malo više nego zatvor-planeta koju vode tiranske snage koje ostvaruju svoj "krajnji cilj". Ne možemo se boriti kao zatvorenici jer smo preslabi. Da izbjegnemo porobljavanje i likvidiranje, moramo postati snažni tako da prvo pobjegnemo iz tog zatvora - zahvaljuju?i pomo?i onih koji su pobjegli prije nas. To zna?i prihvatiti pomo? sa viših nivoa, premašiti naše ograni?eno fizi?ko stanje i prije?i-evoluirati i postati 4D bi?a. Samo tada ?emo biti na istom "igralištu" s našim vanzemaljskim manipulatorima.

Sa više metafizi?ke perspektive, 3D Zemlja je škola teških udaraca. Kvantni skok u evoluciji moramo napraviti da bi izdržali otvoreno vanzemaljsko osvajanje koje nije nemogu?e, ve? neizbježno - svaka životna lekcija koju smo nau?ili dovodi nas bliže "diplomi" našeg trodimenzionalnog fizi?kog postojanja. Taj proces je prirodan i ne treba biti forsiran - za one koji su odlu?ili i?i u pravcu istine i integriranju s njom, naše individualne sudbine su isprepletene sa zakonima univerzuma i mi smo sinhronizirano vo?eni od ro?enja da bi imali potrebna iskustva koja nam trebaju za pripremu onog što dolazi.

Me?u nama su brojne napredne duše iz viših realiteta koje su inkarnirale u naš svijet da bi pomogle destabilizaciji vanzemaljske kontrole i pomogle evoluciji onih koji su spremni za "maturu" po prvi puta. Mnogi se ne sje?aju što su bili i odakle dolaze i od djetinjstva su bili ciljani od negativnih snaga za samouništenje jer su tu radi destabilizacije kontrolnog sistema. Ti koji pro?u te zapreke narastu snažni dovoljno za doprinos velikom ciklusu i prirodnom balansu tako da šire znanje i asistiraju u evoluciji ostalih. Oni su prijašnji zatvorenici koji su se vratili natrag da bi pokazali ostalima kako napustiti zatvor. Uzmite na znanje da nitko nije specijalan ili "izabran" - svako može doprinjeti u jednom dijelu balansa i ciklusa ako slijedi svoje srce i traži istinsko znanje.

Znanje je klju?, pomaže nam da vidimo kroz prijevare i "gorivo" je naše evolucije. Jer radi znanja ?e vanzemaljski plan biti otkriven i izložen. Radi znanja ?emo evoluirati i "dobiti" nove poglede i metafizi?ke sposobnosti koje nas pripremaju za bolju obranu od vanzemaljskog osvajanja. Sile sa viših nivoa djeluju kako bi nam pomogle - da nau?imo. Ako aktivno tražimo znanje, put prema njemu ?e nam se pokazati. Ako aktivno primjenjujemo znanje, put ?emo "?isto" i lako vidjeti. I ako aktivno dijelimo znanje drugima, i ostali ?e lakše mo?i i?i tim putem.