Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste - Poglavlje 6 - BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE


P o g l a v lj e 6

BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE

Razli?iti tipovi bliskih susreta s alienima obiljeeni su rimskim brojevima.

CE-I, blisko vi?enje NLOa.
CE-II, fizi?ki i mentalni utjecaji na ljude, ?udni i neobi?ni tragovi na tlu, i navodni fizi?ki artefakti alienskih letjelica.
CE-III, vizualni kontakt sa alienskim bi?ima.
CE-IV, nepozvane, nasilne otmice od strane aliena.
CE-V, namjerni poziv alienima na kontakt (na na?in kako je to razvijeno od CSETI grupe100)101

Ja predlaem CE-VI kao oznaku za stanje koje smo nali tako u?estalim u sesijama izmijenjenog stanja sa klijentima: intruzivno i parazitsko ka?enje od strane ne-ljudskih bi?a iz nekog drugog mjesta, alienskih bi?a, ili ETa. Povijesno, ovo stanje je nazvano opsjedanje. U ovim slu?ajevima, entitet koji opsjeda nije demon, nego bi?e iz drugog svijeta ili druge dimenzije.

Postoji popularno romanti?no miljenje, moda vie freneti?no nego romanti?no, kako prijateljski ETi, naa svemirska bra?a, staloeno ?ekaju kako bi nam pomogli, ili, staloeno ?ekaju ve? neko vrijeme, mi ih samo moramo pozvati. Na auto-naljepnicama ?itamo: Podigni me Skoti ("Beam me up Scotty"). U popularnom filmu, Dan Neovisnosti, rulja mole?i i pozivaju?i stoji na krovovima visokih zgrada s natpisima: ODNESI ME KU?I, DOBRO DOLI NA ZEMLJU, UZMITE ME SA SOBOM, POZDRAV BRATE, ZAPAMTI ME, i takvim sli?nim dobrodolicama i zahtjevima.

Mnogi ljudi zazivaju posjetu vanzemaljaca, naih ro?aka iz ostalih planetarnih komiluka. Motivacija moe biti znatielja, ili stvarni poziv za pomo? ovoj raspadaju?oj civilizaciji. ETi mogu do?i na poziv, i za osobu koja je zvala je bolje da ima neto vano za re?i. Vanzemaljci su ozbiljni i imaju svoje vlastite misije za ispuniti. Poziv za pomo? moe biti shva?en kao odobrenje za interakciju s ljudskim bi?ima u obliku otmice ili priljepka. Ovakav priljepak moe biti enormno destruktivan za bespomo?nog doma?ina/rtvu.

Neki ljudi su pozvali svemirsku bra?u na kanaliziranje kroz njih, na koritenje njihovog glasovnog mehanizma kako bi irili rije?i mudrosti. Neki oportunisti?ki bestjelesni duh, astralni entitet, ili oblinji alien moe iskoristiti svakoga tko se tako otvoreno pozivaju?i nudi. Kanaliziranje ili posrednitvo definirano je kao privremeno opsjedanje, s dozvolom doma?ina, od drugog bi?a, sa specifi?nom svrhom i ograni?enim trajanjem. U mnogim slu?ajevima kanaliziranja, bi?e koje ulazi i govori kroz glasovni aparat ljudskog dragovoljca, po zavretku sesije kanaliziranja odbija oti?i. Ovo postaje permanentno duhovno opsjednu?e, ili ka?enje od strane nekog vanzemaljca, nekog alienskog bi?a.

Izgleda kako su se ovi ne-fizi?ki alieni nekako infiltrirali u podsvjesni um velikog broja ljudi, sa ili bez poziva. Prema izvjetajima, bi?a mogu telepatski projicirati rije?i, vriti mentalnu kontrolu, pa ?ak i, za vrijeme otmice, pobuditi fizi?ku i emocionalnu ugodu. Mogu?e je da alieni projiciraju sve emocije koje osoba osje?a, ?ak i slike i doivljaje neke otmice.

Ve?ina naih klijenata su voljni, u klini?koj sesiji, izgovarati rije?i, ili misli, koje im upravo isko?e kao odgovor na naa pitanja, togod one bile. Oni opisuju sve fizi?ke senzacije koje izranjaju za vrijeme naeg dijaloga. Mi ih ohrabrujemo da vjeruju tome to dolazi u um i da to jasno i glasno kau.

Za vrijeme terapijske sesije razgovarali smo s alter-osobnostima kod ljudi s dijagnozom DID-a, ili disocijativnog poreme?aja li?nosti (nekada zvanog MPD, ili poreme?aj viestrukih li?nosti).102 Obi?no postoji jedan alter koji zna koji su (alteri) me?u njima kreirani unutar sistema li?nosti, koji su osobnost iz prolog ivota probu?ena uslijed traumati?nog doga?aja, te koji su izvana pozvani, to jest, zaka?eni entiteti raznih tipova.

Klijenti bez ikakvog znaka DIDa (MPDa) tako?er otkrivaju druge osobnosti koje determinirano nisu njihove vlastite. Ovi drugi govore kroz glas klijenta. Razgovarali smo s osobnostima koje su tvrdile da su drugi ljudi, neki mrtvi, neki ivi. Ovi entiteti su zaka?ene due, ili fragmenti dua, ljudskih bi?a.

Klijentu koji trai pomo? za osobne, emotivne, fizi?ke, i ponekad duhovne probleme, neprijatno je iznena?enje otkriti kako probleme uzrokuje neki zemaljski ljudski entitet. To moe ostaviti osobu u osje?anju bespomo?nosti i nesposobnosti zatititi samu sebe od takve vrste povrede osobnih granica. Ipak, ve?ini ljudi je pojam duhovnog svijeta gdje se doga?aju takve stvari, u najmanju ruku, poznat. To je popularna tema fantastike, kako knjievne, tako i filmske.

U filmu, Maxie, Glenn Close glumi mladu enu pod invazijom duha neke glumice koja je u njenom stanu u San Franciscu ivjela desetlje?ima ranije. Kad je shvatila situaciju, iznjela je izvrstan filmski citat: Ja sam ena, a ne jeftino svratite!

U terapijskim sesijama smo znali biti izazivani od bi?a koja su tvrdila su miljenici Lucifera. (Oni sebe ne nazivaju demonima, to je ime uvedeno od ljudi.) Ovo ?esto, kod ljudi koji odbijaju prihvatiti postojanje demona i ?avla, uzrokuje nevjericu i neprihva?anje. Kod ljudi koji vjeruju u religijsko miljenje o postojanju takvih bi?a, uzrokuje strah.

Naj?e?a reakcija klijenata koji otkriju ET-prebivaoca je nevjerovanje. To je tako strana ideja. Me?utim, nakon nekoliko minuta istraivanja i ispitivanja klijent nema sumnje o tome to je to. Obzirom da ve?ina ljudi nosi dva, ponekad sva tri tipa entiteta, klijent lako moe prepoznati razliku izme?u razli?itih tipova koji su nazo?ni.

Ve?ina ljudi je prije sesije potpuno nesvjesna neke takve prisutnosti. U nekim slu?ajevima osoba zna kako neto nije u redu, bilo emocionalno ili fizi?ki, i to je nekako neopisivo. Kako drugo bi?e odgovara na otkrivaju?a pitanja, klijent ?uje pripovjeda?a u svom vlastitom glasu. Ovo nije jedan prikaz njegovog vlastitog iskustva; to o?ito netko, ili neto, drugi opisuje neto sasvim drugo. to, me?utim, uklju?uje njegovo vlastito tijelo i um.

Njima je nakon sluanja (i govorenja) ovog dijaloga jasno kako su preuzeti od strane neke alienske svijesti, nekog vanzemaljca. To je potresno, nevjerojatno, to se ne uklapa u nikakvo unaprijed stvoreno poimanje stvarnosti. A ipak, ovdje je, u njihovim vlastitim mislima, u njihovim vlastitim rije?ima, i u njihovom vlastitom iskustvu.

Kroz glasove naih klijenata, susretali smo se s alienima koji su tvrdili da su iz daleka, iz drugih svjetova. Oni opisuju nekoliko razli?itih misija, funkcija, ili ciljeva zbog kojih su ovdje: oni su kolonisti, ekspanzionisti, znanstvenici, hibridi, osvaja?i, i gore stvari.

Glavnina naih klijenata u izmijenjenom stanju svijesti, istrauju?i dublje dosege podsvjesnih razina svojih vlastitih umova, otkriva ove druge osobnosti, druga bi?a ili entitete, druge glasove. Neki od ovih drugih su prijateljski, ?ak korisni, neki neutralni, neki su oportunisti i koriste energiju i resurse doma?ina, dok su neki neprijateljski i stvarno tetni. Svi ovi parazitski uljezi iznu?uju korist od doma?ina. (exact a cost from the host)

U dananje vrijeme, vie od pola naih klijenata za vrijeme sesije otkriva zaka?enog ETa, a i drugi terapeuti koji koriste SRT tehnike tako?er otkrivaju uljeze. Vanzemaljci opisuju razli?ite razloge zato su ovdje, ali ve?ina nema grinju savjesti zbog invazije, nema neodlu?nosti to se ti?e krenja slobodne volje pogo?enog ?ovjeka. U osnovi, nema skrbi za na individualni suverenitet kao osje?ajne vrste.

Ovi uljezi mogu biti izgubljeni, naputeni ili umirovljeni (penzionisani) ovdje na Zemlji. Neki tvrde kako koriste o?i i ui ljudi jer oni sami nemaju propisnu aparaturu za percepciju ove realnosti, dimenzije, ili ravni. Tvrde kako ne mogu protuma?iti dijapazon elektro-magnetskog spektra koji mi vidimo kao boje, niti mogu interpretirati zvu?ne valove. Neki od ETa deklariraju kako su ovdje na znanstvenim ekspedicijama, dosta sli?no kao kad ljudski znanstvenici istrauju dungle, oceane, i udaljena mjesta na ovom globusu.

Normalno, zaka?eni ETi nisu neprijateljski ni agresivni kad budu otkriveni, niti su prijete?i. Oni su intruzivni, pritajeni, i ne vole biti ometani u svom radu. Kad su upitani, govoriti ?e i ne?e oklijevati da otkriju svoju svrhu bivanja s klijentom. Oni misle da nema ni?ega to bi mi mogli u?initi kako bi ih omeli, ili se umijeali u njihove aktivnosti.

Mnogi od zaka?enih ETa tvrde kako su oni bili s klijentom ne samo od ranog djetinjstva, nego tako?er i u prolim ivotnim vjekovima ovdje na Zemlji. U nekoliko slu?ajeva, tvrdili su kako dolaze iz istog mati?nog svijeta kao i klijent, i da su tamo bili prijatelji, obitelj, ili kolege. Ove veze idu vremenski daleko unazad! Nekoliko klijenata je oklijevalo osloboditi se bi?a s kojima dijele toliko isprepletenu historiju.

Neki alieni, kroz glas klijenta u izmijenjenom stanju, glatko izjavljuju da na ovaj na?in zauzimaju svijet. Oni planiraju jednostavno potisnuti ljudsku volju, kontrolirati ljudska tijela i preuzeti boravite ovdje u ovim fizi?kim biolokim vozilima. Daljnje sondiranje otkriva entitete tamnih sila, ili DFEe, koji kontroliraju ili utje?u na ETe. Ovo agresivno, invazivno, premo?no ponaanje je jedan gotovo univerzalan znak infestacije DFEa.

U nekim slu?ajevima, intruzivni ETi tvrdi kako djeluje pod duhovnim principima Univerzalne Jednosti, i obzirom su oni dio Jednog, a i ljudi su tako?er dio Jednog, oni se ne upli?u u poslove nekog drugoga, samo istrauju ire dimenzije Jednog Sebstva. Ovo je distorziranje duhovnih principa u provedbi sebi?nih i intruzivnih ciljeva.

Moe postojati mnogo inteligentnih vrsta u univerzumu. Ako prihvatimo mogu?nost da je informacija koja dolazi kroz svijest i glas naih klijenata validna, onda moemo pretpostaviti kako je veliki broj vanzemaljaca ve? sad ovdje me?u naom populacijom. I mnogi od njih se pa?aju s ivu?im ljudima na prili?no isti na?in kao i bestjelesni EBi i DFEi remete?i normalan smjer ljudskog ivota.

Poprili?no ekipe ima ?udan spasi me stav prema pretpostavljeno viim bi?ima s drugih mjesta. Nekoj ET grupi pozivnica moe dovesti posjetitelje, a opet, ako nisu spasili ?ovje?anstvo prije toga, zato bi to u?inili sada? Pozivnica svemirskoj bra?i moe dovesti tamne ETe, i to bi bio po?etak suanjstva koje bi moglo potrajati jedno due vrijeme.

SRT tehnike su njene premda ?vrste. Svaki tip zaka?enog bi?a vo?en je do pravljenja izbora odlaska i prekida pa?anja s ljudskim doma?inom. Klijent u?i prepoznati i iscijeliti ranjivost, osigurati otvorenosti, i ponititi poziv kojim je bilo dozvoljeno ka?enje u sadanjem ivotu, ili u vremenu nekog drugog postojanja. Nije neobi?no izna?i kako je klijent, vrlo znatieljan u nekom vremenu svog ivota, zapravo pozvao nekoga s nebesa da do?e k njemu. Odaziv se moe pokazati kao veliko iznena?enje!

?ak i kada ljudsko bi?e ne poziva aliene, oni ionako, od negdje tamo vani, dolaze. To su oni izgubljeni, kolonisti i osvaja?i, znanstvenici, ili ETi koji su kontrolirani od strane DFEa. Sa svjetlije strane, neki od tih koji do?u mogu biti u?itelji, ?ak i neki aspekti nas samih iz nekog budu?eg vremena, ili alternativne dimenzije, ili moda ulaze u tkanje naeg vrijeme-prostor kontinuuma kako bi nam donijeli nadu u nau budu?nost.

Svejedno da li su pripovijeda?i validni ili ne, kod ve?ine naih klijenata, kao rezultat regresijske terapije, oporavka fragmentacije due, terapije duhovnog otputanja, te terapije otputanja ETa, doga?a se odre?eni stupanj emocionalnog, a ponekad i fizi?kog iscijeljenja. Kao terapeutu, ovo je moj prvenstveni cilj. Kao istraitelj, nastavljam biti enormno znatieljan. Jo uvijek nema na?ina za dokazati, ili opovrgnuti, ove situacije. Me?utim, konzistentnost takvih pripovijeda?a kod mnogih stotina klijenata, izgleda da ukazuje na stvarno i iroko rasprostranjeno stanje, koje pak opravdava daljnje, ozbiljno i nepristrano istraivanje.


Samozatita

S osvije?eno?u i razumijevanjem, klijent moe nau?iti obra?ati panju na znakove prilaska uljeza. Osoba moe nau?iti re?i NE! nekom oportunisti?kom entitetu. Ovo zasigurno pomae obnavljanju osje?aja osobne mo?i i sposobnosti zatite samoga sebe. Sugerirano je i u nekoliko novijih knjiga.103 Neki koji su ovo ve? iskusili tvrde da su bili sposobni prekinuti i zaustaviti otmicu koriste?i se razli?itim strategijama: recitiranjem Molitve Gospodnje; osje?anjem i izraavanjem pravedni?kog gnjeva; vizualizacijom fontane svjetla koje se izljeva iz njihovog tijela; irenjem energije ljubavi ra?e nego straha. Prilaze?i ETi izgleda kao da oklijevaju, a onda jednostavno i?eznu.

 

Stranica 6 od 12 Sve stranice