Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian SpanishP o g l a v lj e 12

ARMAGEDON ILI KOZMI?KI ŠAH


Podrijetlo života ostaje najve?i misterij. Religiozni kreacionisti ustraju u svojem uvjerenju kako je Bog prije oko 5.000 godina ?ovjeka stvorio na vlastitu sliku. Zna?i li to da je Bog posjedovao sve one mane i nedostatke koje ljudi ispoljavaju? U Otkrivenju 12, kaže se da je Arkan?eo Mihael izbacio Lucifera s nebesa zajedno s tre?inom zvijezda nebeskih, to jest, jednom tre?inom Bogostvorenih bi?a. Zba?eni su na Zemlju manifestiraju?i otada svoju mržnju prema Bogu i Isusu Kristu kroz stalne napade na ljudska bi?a.

Je li Armagedonska bitka neprekidna saga u tijeku, ili ?e tu ipak do?i do finalnog obra?una izme?u sila dobra i zla, Svjetla protiv Tame? Odvija li se to upravo sada unutar ljudske svijesti? U svojoj klini?koj praksi primje?ujemo jedno pove?anje nivoa aktivnosti me?u DFEima. ?ini se kako poja?avaju pritisak na ljude. Mnogi terapeuti koji koriste neki oblik terapija duhovnog otpuštanja prijavljuju sli?ne nalaze. Aktivnost ETa inficiranih DFEima tako?er je u porastu. Jesu li to znaci predskazanog sukoba u spiritualnoj areni? Nikako to ne mogu znati. Tuma?iti klini?ke nalaze kao dokaz ispunjenja predskazanja o Armagedonu bilo bi vrlo spekulativno i znanstveno neodgovorno.

Jedna znanstvena hipoteza postulira da su gra?evni blokovi životinjskog svijeta nastali kada su visoko-energetski izboji elektri?nog pražnjenja zabljeskali kroz primitivnu atmosferu Zemlje. Ta se primordijalna juha sastojala od amonijaka, metana i vode, te mješavine mnogih drugih elemenata. U takovom nasumi?nom ?inu prirode, mogle su se formirati aminokiseline koje se potom mogu udružiti kako bi proizvele proteine, DNK, te u kona?nici složene oblike životinjskog života diljem ovog svijeta. Kako se planet razvijao, ?ini se da je za ovaj proces bilo dostupno oko 200 milijuna godina. Znanstveno je mišljenje podijeljeno oko vremenskog perioda koji je potreban da bi se život formirao na ovakav na?in. Skeptici sugeriraju da je ovakav slijed doga?aja nevjerojatan kao kada bi tornado pomevši smetlište sastavio zrakoplov Boeing 747.

Teorija da je život izvanzemaljskog podrijetla predstavljena je na prijelazu stolje?a od strane šve?ana Svante-a Arrhenius-a, dobitnika Nobelove nagrade za kemiju. On je skovao pojam "panspermia" kako bi izrazio svoje uvjerenje da sjemenje života egzistira svugdje u svemiru i stalno pljušti po Zemlji. Modificiranu verziju ove teorije zastupali su Fred Hoyle, slavljeni britanski astronom, i njegov kolega Chandra Wickramasinghe, astronom iz Šri Lanke. Oni tvrde da virusi i bakterije stalno pristižu na repovima kometa i padaju na Zemlju s ?esticama kometarne prašine. Neki znanstvenici vjeruju da je sve, od organskih kemikalija pa do aminokiselina, moglo biti donešeno od strane kometa, asteroida i meteorita.

Slijede?i prijedlog proslije?en je od strane nobelovca i su-otkriva?a DNK, Francis-a Crick-a, te Leslie-a Orgel-a, pionira prebioti?ke kemije. Oni su iskovali termin "režirana panspermia" i sugeriraju da su prve klice života stigle na Zemlju u svemirskom brodu poslanom od neke udaljene civilizacije.

Zecharia Sitchin je skolastik i autor Zemaljskih kronika 1*4, serije knjiga vlastitih interpretacija raznih vjerskih spisa i drevnih tekstova. On govori o Anunakijima, skupini bi?a koja su na planet Zemlju stigla s domicilnog planeta Nibiru-a. Atmosfera Nibiru-a nestajala je i bile su im potrebne ?estice zlata koje bi raspršili po atmosferi ne bi li sprije?ili daljnje gubitke. Pokušali su destilirati vode Perzijskog zaljeva u svrhu ekstrakcije zlata, no koli?ina nije bila dostatna. Pokušali su iskopati zlato iz zemlje, ali su se Anunaki-rudari pobunili.

Prema Sitchinovom vi?enju zemljine povijesti, Enlil je ovdje bio strogi upravitelj svojim ljudima, a Enki nadglednik rudarskih operacija. Njegovo rješenje je bilo stvoriti Primitivnog Radnika. Drevni Mezopotamski tekstovi opisuju proces. "Esencija" krvi mladog Anunnakija bila je pomiješana s jajašcem hominida zemaljskog podrijetla (možda Neandertalca), i to oplo?eno jajašce smješteno u maternicu mlade Anunnaki žene. Nakon mnogih pokušaja i pogrešaka, "Model ?ovjeka" je ro?en. Je li to bio prvi ljudsko-alienski hibrid? Postoji opis ovog procesa u Knjizi Postanka gdje se navodi da je ljudsku vrstu stvorio Bog (Elohim), "muško i žensko stvori ih." 145

William Bramley, kroz svoje istraživanje podrijetla i uzroka ratova, otkrio je više nego što je htio znati.146 Opisao je, kako ih je on nazvao „Kustose“ (eng. - "Custodians"), bi?a sposobna za naizgled nadnaravne pothvate koja imaju kontrolu nad velikim dijelom ljudskog ponašanja ve? jako dugo vremena. Rat me?u frakcijama slabi sve one koji su uklju?eni i skre?e pažnju s Kustosa. Kraljevi i vladari starih vremena tradicionalno su se oslanjali na svoje agente provokatore koji su poticali "konrolirani nemir" u vlastitim kraljevstvima s ciljem promicanja frakcija me?u pu?anstvom, a koje bi se pak za svu svoju bijedu krivile me?usobno, umjesto da krive kraljeve.147

Postoji nekoliko teorija koje postuliraju da je ljudska rasa bila genetski modificirana ili manipulirana mnogo puta kroz tisu?lje?a kako bi se proizvelo, bilo robove, bilo savršene radnike. Postoje neke o?ite praznine u sekvenci evolucije koja vodi do homo sapiens sapiensa. Tko su bili znanstvenici koji su vodili ovaj projekt? Nastavljaju li oni i dalje mijenjati DNK strukturu naše vrste kroz nekakav proces hibridizacije? Ho?e li ljudska bi?a, kakovima se poznamo danas, biti samo još jedna od izumrlih vrsta na ljestvici evolucije? Je li takav program još uvijek u tijeku? Postoji li išta što bi u vezi s tim mogli u?initi?

Na konferenciji MUFON-a u Richmondu, Virginia, 1993.g., Vladimir Terzinsky predstavio je svoju teoriju da su se ljudi, pod kontrolom ne-ljudskog "Sustava Upravljanja", nalazili poduži period vremena. Ukoliko te teorije i spekulacije imaju ikakve temelje u stvarnosti, onda se ?ini da su ljudska bi?a, bez obzira na sav naš evolucijski napredak, našu svijest koja nas navodno odvaja od "nižih" životinja, naša velebna tehnološka dostignu?a, ništa doli obmanuti pijuni u zlokobnoj igri kozmi?ki razmjera.

Nelson Pacheco, umirovljeni pukovnik ratnog zrakoplovstva, i Tommy Blan, iznjedrili su dobro napisanu knjigu iznose?i na svjetlo razne neobi?ne i neobjašnjive doga?aje na planeti: mutilaciju stoke, krugove u žitu, Marijina ukazanja, NLO otmice, te upletenost vlade u takve aktivnosti. I zatim, u preuveli?anoj pretpostavci, pripisuju uzroke svih tih doga?aja demonskim aktivnosti. Oni ne ?ine razliku izme?u ovozemaljskih duhova umrlih ljudi, entiteta tamne sile (DFEa – prim.prev.), ETa, duhovnih vodi?a, uzašlih bi?a svjetla, ili doga?aja nepoznatog podrijetla. Ovo je tipi?no kratkovidan pogled vjerskih fundamentalista filtriran strahom i sustavom vjerovanja koji ne dopuštaju postojanje ni?ega što nije odobreno od strane njihove odre?ene religijske dogme.

U klini?koj praksi susre?emo energije vezane s klijentima koje se deklariraju kao oni iz "tame", nikada sebe ne nazivaju demonima. Ovi DFEi petljaju se u ve?inu ljudskih aktivnosti, posebno u one koje bi mogle biti od koristi pojedincima, parovima, obiteljima, ili skupinama ljudi. Me?utim, oni nikada ne preuzimaju na sebe odgovornost za doga?aje za koje im ovi autori pripisuju zasluge. Arogantni kakvi jesu kada se susretnemo s njima, DFEi bi zasigurno preuzeli zasluge za ta dostignu?a.

Autor Martin Cannon nudi novu hipotezu o izvanzemaljskim otmicama. On je izvla?i iz etabliranih psihologijskih informacija o hipnozi, percepciji u izmijenjenim stanjima svijesti, paravan sje?anjima, i "ispiranju mozga". Opisuje projekte CIA-e i drugih obavještajnih agencija, navode?i istraživanja o implantima za mozak i ostalim metodama kontrole uma, poput brain entrainment-a („eintrainment“ mozga je (pojednostavljeno) „dovla?enje“ frekvencije rada ljudskog mozga na željenu frekvenciju, bilo višu ili nižu, služe?i se priro?enom sposobnoš?u mozga da se uskladi s frekvencijama iz okoline - op.prev.), te elektro-magnetskih zra?enja. Naširoko spekulira s mogu?noš?u da iskustva otmica nisu ništa više od induciranih halucinacija i da je hipoteza o izvanzemaljskom djelovanju usko gledište nekriti?kih vjernika. On priznaje da i njegova vlastita hipoteza ostaje daleko od dokazivog.

Autor i umjetnik Budd Hopkins skre?e pažnju na to da u svojim arhivima posjeduje izvješ?a klasi?nih slu?ajeva otmica koji datiraju još od 1929.g.148 To je bilo prije nego se o bilo kakvoj CIA-i uop?e i razmišljalo.

Jedan kolega je prijavio ?udan klini?ki slu?aj. Tijekom sesije terapije prošlih života, klijentica nalazi život u kojem je bila pe?inski ?ovjek. To nije neobi?no. Klijenti ponekad izvor problema u sadašnjem životu pronalaze u vrlo primitivnom okruženju. ?ini se da su to prva "ljudska" iskustva na planeti. Dok je klijentica opisivala svoje aktivnosti u tom životu, iznenada se zatekla kako je odvode na brod. Nastavila je s opisom klasi?ne NLO otmice nakon koje je, prili?no zbunjena, vra?ena na Zemlju. Ovo je samo jedan slu?aj kojim se ne potvr?uje pravilo, to je samo vrlo zanimljiva mogu?nost. 150

Dr. Cory Hammond, u svom uznemiruju?em Greenbaum predavanju, navodi da je Allen Dulles, direktor Ureda za strateške službe, ili OSS-a, na kraju Drugog svjetskog rata, u suradnji s drugima iz obavještajne zajednice, organizirao izvla?enje nacisti?kih znanstvenika iz Europe. Ne samo da su si priskrbili raketne stru?njake, nego i nacisti?ke doktore koji su bili uklju?eni u istraživanja kontrole uma u logorima.149 Naci lije?nici, Hammond tvrdi, bili su sotonisti. CIA je uspostavljena 1947.g. Zakonom o Nacionalnoj sigurnosti (eng. - National Security Act). Njezin prvi direktor bio je admiral Roscoe Hillenkoetter. Njema?ki su lije?nici, po svoj prilici, bili prisiljeni na službu u CIA-i, i tehnike kontrole uma razvijene od strane nacista stavljene na raspolaganje Sjedinjenim Državama. 150

U našoj smo klini?koj praksi ?uli pri?e, kroz glasove više stotina klijenata, navodno od ?elnika alienskih civilizacija koje su sklopile saveze s drugim mo?nijim i sposobnijim bi?ima. Ti "drugi", obe?ali su ogromne beneficije narodima tih civilizacija. Tako?er su liderima obe?ali ekspanziju mo?i i ve?u kontrolu nad gra?anstvom, i to ne samo njihova mati?na svijeta, nego i drugih svjetova ljudi koje bi mogli prona?i i nadvladati. Ve?ina tih ugovora sklopljeni su s tamnim silama, mjenjolikima koji se mogu prikazati u najdobronamjernijim oblicima. Potrebiti, pohlepni vladari naivno pristaju na uvjete varljivih DFEa. Jednom kada je takav ugovor stupio na snagu, DFEi jednostavno preuzmu. Postoji presedan za takav pakt s tamnim silama, ne samo me?u obi?nim ljudima na Zemlji, nego i me?u politi?kim vo?ama.

Adolf Hitler aktivno se udvarao mo?i tamne sile.151 Nema sumnje da je bio u savezu sa silama tame, a ta je kuga devastirala ljude u Njema?koj i drugim obližnjim europskim zemljama za dugi niz godina. Uzdigao se iz politi?ke anonimnosti da bi postao neprikosnoveni vladar mo?ne nacije. Grozote po?injene pod tim režimom šokirale su svijet. Detalji još uvijek pristižu u svijest javnosti.

Neki ufolozi su sugerirali da je ameri?ka vlada sklopila savez s alienima ubrzo nakon svršetka Drugog svjetskog rata.152 Sporazum je, navodno, u glavnim crtama vezan uz razmjenu vanzemaljske tehnologije za pravo na eksperimentiranje na ljudima. Ako u tome postoji i zrnce istine, to zna?i na su naše vo?e izdali individualne slobode i pravo na samoodre?enje, temelje države od prije više od dva stolje?a.

Je li mogu?e da je naša vlastita vlada uspostavila tajne sporazume s alienima? Iz mog višegodišnjeg iskustva s mnogim klijentima u izmjenjenim stanjima svijesti koriste?i se pritom prirodnim psi sposobnostima i vidovitoš?u za istraživanje takvih pitanja, to se ?ini kao logi?an zaklju?ak. Je li Vlada Sjedinjenih Država bila aktivno spetljana s van-planetarnim bi?ima, ETima, alienima? Jesu li sredstvo razmjene za vanzemaljske tehnologije bili životi slobodnih gra?ana naše zemlje? Na sesiji ne postavljamo specifi?na pitanja u vezi s takvim aktivnostima; ETi kanalizirani kroz glas klijenata objelodanjuju takve informacije.

Ve?ina slu?ajeva ET priljepaka uklju?uju DFEe. Vezivanja s tim entitetima ?esto se protežu na više života; ova intruzivna aktivnost traje ve? dugo vremena. ?ini se da su samo u posljednjih nekoliko desetlje?a vlade, možda nekolicine nacija, bile kontaktirane od strane bi?a drugih svjetova, ETa, u svrhu uspostavljanja nekih dogovora od kojih bi moglo biti obostrane koristi. Alienima bi takvi kooperativni pothvati olakšali njihove aktivnosti i u?inili ih produktivnijima.

Ako su državni dužnosnici na razini najviše tajnosti uspostavili prijateljski kontakt s vanzemaljcima, utana?ili formalne sporazume o trgovanju tehnologijom, tada su gra?ani, pod kontrolom vlade, za alienske znanstvenike i koloniste njihov dio fer razmjene, kako je to ve? opisano u prethodnim poglavljima. Kao što smo ?uli u mnogim klini?kim sesijama, gotovo svi intruzivni alieni inficirani su i kontrolirani od DFEa. Siguran sam da vladini agenti i vojno osoblje ne bi podržali ni najmanje vjerovanje u stvarnost DFEa, niti bi priznali postojanje entiteta tamne sile, klasi?nih demona. Stoga veza tamna sila – alieni, ostaje nepoznata, nevi?ena, bez premca, i sposobna pustošiti našim društvenim sustavom.

Nakon godina iskustva provedenih u istraživanju daljnih dosega svijesti s klijentima u izmjenjenim stanjima, došao sam do prihva?anja postojanja razina ili stanja stvarnosti druga?ijih od našeg normalnog, trodimenzionalnog svijeta. Doga?aji koje sam opisao u ovoj knjizi odigravaju se u tim paranormalnim razinama stvarnosti. Gledanje na daljinu, NDE (iskustvo blizu smrti – op.prev.), OOBE (vantjelesno iskustvo – op. prev.), prekognicija, vidovitost, duhovno iscjeljivanje, i drugi paranormalni doga?aji su savršeno normalni u ovim stvarnosti. Mistici te stvarnosti opisuju ve? stolje?ima, pa ?ak i tisu?lje?ima, fizi?ari su to podru?je tek nedavno otkrili.

Može li nešto biti u?injeno u svrhu obrane od ove invazije? Da, ljudi mogu nešto u?initi, i za sebe same i jedni za druge. Uz tehnike Terapije prošlih života (Past Life Terapy), Oporavka fragmentacije duše (Recovery of Soul Fragmentation), Terapije duhovnog otpuštanja (Spirit Releasement Therapy), Terapije otpuštanja ETa (Extraterrestrial Releasement Therapy), i Terapije duhovnog otpuštanja na daljinu (remote Spirit Releasement Therapy), ETi i DFEi mogu biti otkriveni i otpušteni na odgovaraju?i na?in. Ljudi koji ovaj posao odaberu, kao zvanje ili zanimanje, ?init ?e veliku i nesebi?nu uslugu ?ovje?anstvu. Re?eno je da smo ?uvari brata svoga, no mi smo daleko više od toga, mi jesmo brat svoj.

Nagrade su van dosega shva?anja.EPILOG

Postoji jedna Snaga u univerzumu univerzuma. Put je to svjetlosti, ljubavi, opraštanja, iscjeljenja i duhovne evolucije. Snaga Svjetla/Ljubavi može biti distorzirana i zlouporabljena od strane bilo koga s dovoljno hereti?kom namjerom da ošteti ili uništi druga Bogostvorena bi?a. Takva zloraba je kršenje slobodne volje žrtve, osobe koja je cilj distorzirane sile. Ona tako?er vrši nasilje i nad temeljnom prirodom po?initelja; zlouporabiti Snagu Svjetlosti zna?i preuzeti na sebe ozbiljne karmi?ke dugove.

Tijekom godina klijenti su otkrili da se u svakom primjeru crne magije, sotonizma, ?arobnjaštva, uroka, kletvi, i ritualne magije svih vrsta u prošlim životima kroz stolje?a pojavljuju isti entiteti tamne sile. To je bila konstanta svake ljudske djelatnosti, organizacije ili institucije koja je nametala mo? i vršila kontrolu nad drugima, bilo da se radilo o pojedincima ili grupama pojedinaca. Klijenti koji su se prisjetiti postojanja na drugim planetima opisuju iste DFEe, povezane s istim luciferianskim izvorom.

U svakoj ljudskoj drami postoji jedna ponavljaju?a tema: sukob izme?u dobra i zla. Jasno vidljiv u tragedijama, manje malevolentan u komedijama. Tolike su ljubavne pri?e postale mu?nije uslijed uplitanja tamnih sila. I trijumfalnije uslijed prevladavanja tih intruzija. Da li ljubav trijumfira? ?ini se kao sizifovska bitka, a opet, kao terapeut prošlih života, vidim da duga borba neumoljivo vodi ka kulminaciji u Svjetlu. Došli smo iz tog neopisivog Stvoriteljskog Izvora, i idemo Doma. Svi mi u kona?nici idemo Doma. Nitko ne?e biti napušten, nitko ne?e biti izostavljen. ?ak ni DFEi.

Možda Luciferska energija jest ultimativni sin rasipni. Otišavši u pobuni, u svom gnjevu uzrokuju?i nemjerljiv kaos i uništenje, kona?no dolazi ku?i i dobrodošlicom biva prihva?en natrag u obor. Oprost i ljubav iscjeliteljske su mo?i Svjetlosti.

Mi smo u ovo postojanje došli sa skriptom za sadašnji život. Kad bi mogli otkriti naše budu?e živote kao što možemo prošle, izgledalo bi nam da je predstava ve? napisana, a mi usput dodajemo samo male varijacije na skriptu. Drugi elementi ili sile mogu promijeniti tijek drame, no mi se idalje kre?emo u smjeru Doma. To ništa ne može promijeniti.

Bard William Shakespeare jednom je napisao; "Ništa drugo doli pozornica je svijet, a mi glumci na njoj." Njegov pogled bio je ograni?en; svemir je pozornica! Kakvu monumentalnu dramu napisasmo!

DODATAK

Matrica NLO vjerovanja

Slijedi matrica spektra scenarija na?enih u aktualnoj literaturi, a koji se koriste pri pokušajima objašnjenja takozvanih NLO ili ETI (extraterrestrial intelligence -vanzemaljska inteligencija) aktivnosti, ili nedostatak istih. Svaki matri?ni upis ima svoju „klijentelu“ koja ga podržava. Neki od tih zagovornika su prili?no glasni, drugi manje, ali svi su o?ito uvjereni da je njihova trenutna struktura uvjerenja, s obzirom na podatke koji su op?enito prihva?eni, najrazumnija. Tu je zasigurno i velika manjina onih koji se ne žele prikloniti niti jednom matri?nom upisu nauštrb drugih, ili u kombinaciji, sve dok dodatni podaci nisu dostupni.

0. Sva vi?enja, osim male manjine kojima nedostaju detalji, mogu se objasniti u terminima fenomena koji se prirodno pojavljuju.

1. Vanplanetarni brodovi, ali iz vidljivog svemira.

2. Interdimenzionalni prodori inteligentnih oblika života, s bazom u ili djelovanjem iz druga?ije (paralelne) preklapaju?e dimenzije nego što je naša prostor-vremenska.

3. Zemljo-stacionirani "drugi", na koje se upu?uje kroz povijest, koji su mogu?e drugih oblika života, ili pretežno žive u realitetima ili dimenzijama koje mi nazivamo duhovnim.

4. Prijevare (hoaxes – eng.) ili dramati?ni scenariji po?injeni od strane raznih obavještajnih organizacija kao dio šire sigurnosti ili dezinformacijskih kampanja.

5. Širi socijalni inženjering, ili programi utjecanja na um populacije, osmišljeni za promicanje univerzalnije planetarne svijesti i smanjivanje utjecaja nacionalisti?kih ili religijskih tradicija.

6. Bilo koja kombinacija gore navedenih, uklju?uju?i i "sve zajedno." Namjera: nepoznata.


Mogu?i nivoi osvještenosti, upletenosti i/ili kontrole fenomena nazvanih NLO od strane vlade SAD-a.

0. Ne aktivnost, budu?i da se fenomene objašnjava kao prirodno pojavljuju?e doga?aje.

1. Svjesni, ali ne izravno upleteni ili u kontaktu s po?initeljskim snagama.

2. U kontaktu do neke mjere, i sura?uju s barem nekima od izvora fenomena ili entiteta, ili zbog trgovanja tehnologiom ili zbog toga što vlada vjeruje da nema izbora.

3. Vlada je po?initelj barem nekih dijelova fenomenologije, oslanjaju?i se možda na iskustva izvora za ideje i metode, ali primjenjuju?i doga?aje za druge svrhe poput špijunaže, dezinformiranja ili uzbunjivanja drugih nacija.

4. Barem neki NLO fenomeni rezultat su eksperimenata kontrole uma, ili pokusa na polju socijalne kontrole ili inicijative, sponzoriranih od vlade ili neke druge agencije.

Napomena: The Human Potential Foundation, Inc. (Fondacija Ljudskih Potencijala d.d.) ne podržava ni jedan od upisa gore navedene Matrice Vjerovanja. Matrica je sastavljena kako bi se potaknula rasprava i istraživanja u širokom spektru ideja koje su zastupljene u aktualnoj literaturi, a odnose se na ono što je popularno poznato kao NLO fenomen.
Copyright © 1993, The Human Potential Foundation, Inc., autor: Richard C. Farley

KRAJ


 

Stranica 12 od 12 Sve stranice

»