Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste - Poglavlje 11 - SNAGA UMA, KONTROLA UMAPoglavlje 11

SNAGA UMA, KONTROLA UMA


Kada sam po?injao izu?avati hipnozu za stomatologiju, nisam imao pojma kakvim se novim granicama približavam. Levitacija ruke i rukavica anestezije (vidi Silva metoda – op.ur.) koje se pri pripremi za stomatološki zahvat mogu preneti na usta izgledale su poput ?udesa. I one, za mnoge ljude s užasnim strahom od stomatologa, to zaista i jesu. Me?utim, dovoljno je samo nekoliko vikend predavanja o hypnodontici126 (primjena hipnoze i kontrolirane sugestije u stomatološkoj praksi – op.ur.) da saznate skoro sve što je o toj temi potrebno znati.

Ovo znanje je izazvalo moju radoznalost, zapalilo moje interesovanje i više nije bilo zaustavljanja. Nastavio sam prou?avati hipnozu i dalje domete ljudskog uma, podsvest, te dublje sfere nesvesnog.127 Ono što me najviše zaintrigiralo bila je mo? podsvesti nad tjelesnim funkcijama. Sa stomatološkom hipnozom osoba može da kontroliše grgljanje, protok sline, refleks gutanja, disanje, a s post-hipnoti?kom sugestijom krvarenje, oticanje, bol, te brzinu ozdravljenja nakon izlaska iz ordinacije. Iskusni meditanti mogu da kontrolišu krvni pritisak, puls i druge autonomne mehanizame. Sli?nu kontrolu nad tijelom može se posti?i samo-hipnozom. Uz biofeedback (bio-povratna veza je tehnika lije?enja u kojoj se ljude osposobljava da poboljšaju svoje zdravlje koriste?i signale vlastitog tijela – op.ur.) trening osoba može da kontroliše neke od ovih funkcija autonomnog sistema dok je u potpuno svesnom stanju.

Jedno od temeljnih u?enja u vezi s koriš?enjem hipnoze je kako su svi oblici hipnoze u stvari samo-hipnoza. U stomatološkoj stolici, ili tokom psihoterapije, klijent voljno prihvata sugestije moderatora kako bi si umanjio nelagodnosti stomatološkog zahvata, ili kako bi otkrio izvor bolnih emocionalnih konflikata. Dakle, postoji odre?ena validnost u?enja o samo-hipnozi u tim situacijama. Me?utim, ovo je u okviru nauke o umu jedan od velikih mitova, i onih koji bi da kontrolišu umove drugih vrlo dobro to znaju.

Neuro-lingvisti?ko programiranje (NLP) razvili su Džon Grinder i Ri?ard Bandler.128 To je u suštini destilat tehnika hipnoti?ke komunikacije dr Miltona Eriksona, priznatog majstora klini?ke hipnoterapije. Metodologija NLP-a uklju?uje ugra?ene verbalne komande, položaje tijela i pokrete ruke koji mogu da uti?u na druge osobe bez njihovog znanja. Može da se koristi u okviru terapije, prodajne prezentacije, suda ili bilo kakve me?uljudske interakcije. O?igledno može da se koristi i za kontrolu uma.

Nije tajna da reklamna industrija iskorištava sugestibilost potroša?a. Ve?ina nas nalazi se u sužanjstvu kulturnog transa, kombinaciji i kulminaciji emocionalnih okruženja, mentalnih stavova i procena, te socijalnih pritisaka koji su nas obuhvatili još od za?e?a i ro?enja. To podrazumeva standarde i norme našeg društva, obi?aje i obrasce društveno prihvatljivog ponašanja, priznate i prihva?ene religije, vrste humora, muzike, i umjetnosti.129 To tako?e uklju?uje politi?ku notu koja promoviše lojalnost državi i patriotizam, ?ak do te mere da ?e se vojnici do smrti boriti protiv "neprijateljskih" vojnika zbog proizvoljno nametnutih geografskih granica.

Kulturna hipnoza tako?e oblikuje i preovla?uju?i Zeitgeist, intelektualnu klimu vremena.130 U srednjem veku je preovla?uju?i Zeitgeist dozvoljavao postojanje duhovne i demonske opsjednutosti. Intelektualna klima savremene civilizacije ne prihvata nikakve takve situacije, niti tolerira postojanje aliena, NLO-a ili otmica od strane aliena koji se u tim NLO-ima voze. U trenutnom modelu nau?nog mišljenja to ne može da postoji, stoga ni ne postoji.

Kao što i vrste živih bi?a na planeti evoluiraju, i nauka takodje evoluira: Zemlja više nije ravna plo?a, niti je centar univerzuma; kamenje zbilja pada s neba; bolest više ne izazivaju duhovi (osim kad da), a Vazduhoplovstvo priznaje neke neobjašnjive vazdušne doga?aje. Uz mogu?nost da je pet miliona ljudi možda bilo kontaktirano ili oteto od strane vanzemaljaca, kao i uz izveštaje terapeuta širom zemlje koji opisuju uspešno tretirane slu?ajeve duhovnih zaposijedanja i priljepaka, postoji pritisak ka evoluciji Zeitgeista kroz uvrštanje/priznavanje ovih iskustva.

Godine 1991., tijekom svog obra?anja diplomantima UCLA (Kalifornijsko sveu?ilište – op.ur.), pokojni Karl Sagan je izjavio ovo:
Na nau?nicima je odgovornost da nikada ne suzbijaju znanje, bez obzira koliko ?udno to znanje bilo; bez obzira koliko ono mogu?e smetalo onima na vlasti. Mi nismo dovoljno pametni da odlu?imo koji dijelovi znanja su dopustivi, a koji nisu.

U ranim danima legitimnih istraživanja hipnoze nakon "debele obmane" Mesmerizma, 131 nekoliko istaknutih istraživa?a ispitivalo je mogu?nosti hipnoze ili, kako su to oni percipirali, induciranog sna. Za hipnozu se znalo da je efikasana kada se koristi direktno na prijem?ivoj osobi. Hipnoza na daljinu ili telepatska hipnoza je tako?e bila prijavljivana. Ro?eni parižanin Pierre Janet (1859-1947) utemeljio je novi sistem dinami?ke psihijatrije koji je bio jedan od glavnih polazišta Frojdu, Adleru i Jungu. U jednom radu predstavljenom na velikom strukovnom sastanku 1895, Janet je opisao eksperimente s njegovim subjektom, Leonie. On je bio u mogu?nosti da lako hipnotiše mladu ženu, ne samo direktno u licem u lice situaciji, nego i na daljinu. Mogao je da joj daje "mentalne" sugestije koje bi ona ta?no iznosila.132 Drugi su eksperimentatori ponovili ovu telepatsku indukciju hipnoze na daljinu. U nekim slu?ajevima su uz induciranje transa mogli da uti?u i na ponašanje subjekta.133

James Esdaile izveo je više od 300 operacija i amputacija, mnoge od njih na bojnom polju, koriste?i se samo hipnozom u svrhu anestezije. To se doga?alo u Indiji pre 1850.134 Njegova stopa mortaliteta bila je manja od 5%. Hitler je naciju kontrolirao svojom retorikom, toliko ubedljiv i hipnoti?an govornik je bio. Kontrola nad podsvijesnim umom može da se, u zavisnosti od namera hipnotizera, koristi na dobrobit ili štetu.

Nema sumnje da se hipnozom može koristiti za utjecanje ili kontroliranje podložnog uma. Odre?ene droge mogu pove?ati prijem?ivost, a to je sve što je potrebno da bi se kontroliralo skupinu ljudi (bilo koje veli?ine) održavaju?i ih povodljivima, poslušnima i lojalnima. Um-podešavaju?a, svjest-proširuju?a droga LSD prvi put je prou?avana na ljudima u ranim '50.

CIA je finansirala istraživanje elektromagnetske kontrole uma najranije ve? tamo 1960. Zloglasni projekat MKULTRA obuhvatao je, ne samo hipnozu i upotrebu psihodeli?nih droga, nego i metodu bioelektri?ne osjetljivosti u svrhu nadzora i ispitivanja, kao i u svrhu pronalaženja tehnika za aktiviranje ljudskog organizama pomo?u daljinskih elektronskih sredstava. U svedo?enju pred senatskim pod-odborom za zdravlje i nau?no-istraživa?ki rad 21. septembra 1977., Sidni Gotlib, voditelj projekta MKULTRA, podsjetio je na teku?e interesovanje u vezi uticaja polja radio-energije na ljude koji se u njemu zateknu, i da li bi osoba mogla biti lakše hipnotisana ukoliko se nalazi unutar radio zrake.

Kongresni zapis iz 1977. godine sadrži izveštaj, od Senata odabranog, Odbora za prou?avanje vladinih operacija uz poštovanje prema obaveštajnim aktivnostima ("The Church Committee"). Ovaj izveštaj detaljno opisuje istoriju tajnih eksperimenata kontrole uma (?esto nelegalno izvo?enih na nesvesnim ameri?kim gra?anima) provo?enih od strane agencija vlade SAD. Pod kodnim imenom projekta MKULTRA ispitivane su tehnike poput psihoaktivnih droga, hipnoze, bio-elektronike, radio-hipnoti?ke intercerebralne kontrole (RHIC), elektronske disolucije memorije (EDOM), okultnih i parapsiholoških istraživanja, radijacije, mikrotalasa i ultrasonika. Nekoliko tehnika se pokazao prili?no efikasanim. Jedan CIA-in "konsultant" pri?ao je Odboru o elektronskim implantima koji se koriste za daljinsku kontrolu uma. Drugi je govorio o sistematskom stvaranju višestrukih li?nosti u okviru individue u svrhu obavljanja obaveštajnih aktivnosti. Tre?i je govorio o stvaranju lažnih se?anja sa svrhom prikrivanja svih ostalih aktivnosti. Crkveni Odbor je, naravno, rekao: "Ne, ne!", a agencija je, naravno, obe?ala da ?e "stati i prestati."

Obaveštajne službe, pre svega CIA, sprovele su istraživanja na hiljadama ljudi, ?esto bez njihovog znanja ili pristanka, bar tokom 60-ih.135 Jedna od mogu?ih primena takvih istraživanja je kontrola neprijateljskih populacija, i civilne i vojne. Podmuklija primjena takve tehnologije bila bi kontrola populacije sopstvene zemlje. Opisi istraživanja u ovoj zemlji prikazuju gnusnu panoramu ljudske nehumanosti prema ?ovjeku.136

Gledanje na daljinu razvijeno je u prakti?nu vještinu koja se može nau?iti. Pošto je to pre svega bio vojni projekat, verovatno u saradnji s obavještajnim agencijama ove zemlje, velika je vjerojatnost da je vještina razvijena ne samo kao špijunski ure?aj, nego kao i oružje. U mentalnom stanju svesti potrebnom za gledanje na daljinu, gledalac se može fokusirati na ciljanu osobu ili lokaciju i percipirati detalje cilja. Postoji mogu?nost da gledalac uti?e na metu, ?ak do ta?ke da izazove smrt.

U revolucionarnom eksperimentu, Jose Delgado, neurofiziolog s medicinskog fakulteta svu?ilišta Yale, uspeo je da razjarenog bika zaustavi na svega stotinu metara od svog potpuno izloženog tijela. U ruci je držao malu crnu kutiju koja je emitovala radio signal prema sli?noj takvoj crnoj kutiji koja je sadržala mali prijemnik i bila pri?vrš?ena izme?u rogova bika. Signal je bio prenošen kao elektri?ni impuls kroz sondu uba?enu u bikov mozak. Korida se nalazila u Madridu, Španija. Godina je bila 1964., a Delgado je s elektronskom stimulacijom mozga (ESB) bio eksperimentisao skoro dvije dekade.138

Istraživanje se proširilo na stimulaciju bez ugra?enog prijemnika, koriste?i elektromagnetna polja i usmjerene mikrotalase. Upotreba ne-smrtonosnih oružja uklju?uje specifi?ne frekvencije mikrotalasa koji mogu da stimulišu odre?ena podru?ja mozga koja opet kontrolišu odre?ene emocije i, kroz neurološko-fiziološke mehanizme, tjelesne funkcije. Zamislite bataljon pešadije kako napreduje kroz polje. Mikrotalasi se usmjere na njih i svi odjednom dobe napad dijareje. To bi obogaljilo svaki napor uklju?ivanja u kopnene borbe.

Dokumentovano je da zvukovi, rije?i, glasovi, ?ak i komande mogu da budu odaslane u um osobe sa ili bez ugra?enog prijemnika. Spekuliše se me?u autorima koji pišu o kontroli uma kako se ?itava memorijska sekvenca, bilo vanzemaljske otmice ili ritualnog zlostavljanja satanisti?kih kultova, može implantirati telepatski ili putem elektromagnetske projekcije. Ove uspomene mogu biti aktivirane i ponavljane, u kompletu s emocijama, fizi?kim senzacijama i glasovima ljudi.139 ?ak kad bi takve inducirane halucinacije bile mogu?e, ?ini se neverovatnim da bi hiljade ljudi mogli imati sli?ne halucinacije ponavljane alienske otmice, a opet s jedinstvenim i li?nim dokazima kao što su krvarenje iz nosa, implantati, ožiljci, trudno?e i gubitak trudno?e, pidžame okrenute naopako s ostacima liš?a i trave na njima, i drugim uznemiruju?im fizi?kim efektima.

Slede?i nivo ovog istraživanja obuhva?a ?itanje misli uz pomo? ra?unarno prevedenih obrazaca moždanih talasa. Implantirani kompjuterski ?ip omogu?avao bi osobi pristup ra?unarnoj banci informacija i mogao bi se koristiti za direktnu komunikaciju s drugim osobama. Rezultat: kompjuterski potpomognuta telepatija. Ova vrsta ?itanja misli bila je kulminacija CIA-inog cilja, deo operacije Arti?oka140, tehnika za kontrolu ponašanja koje upošljavaju droge, hipnozu, elektrošokove, i ekstra-senzornu percepciju.

Obožavanje ?avola verovatno postoji otkad i bilo koji oblik štovanja Više sile, ili Boga. Ljude se od trenutka ro?enja trenira da predaju svoju mo? i autoritet nekoj vanjskoj agenciji. Prvo su to roditelji, koji kontrolišu sve u životu deteta. Kasnije se, kao autoriteti, pojavljuju školski nastavnici, policajaci i politi?ki lideri. Ve?ina ljudi je pou?avana o nekom nevidljivom Bogu koji posmatra svaki pokret i na kraju ?e suditi svakoj misli ili akciji. Pobuna protiv autoriteta prirodno po?inje u detinjstvu usmjerena na roditeljsku kontrolu. Gra?anska neposlušnost indicira proboj iz kulturnog transa s nekim odre?enim pitanjima kao što su rasna ugnjetavanja ili protesti tokom Vijetnamskog rata.

Nipodaštavanje i odbacivanje Boga u vidu kraljevske figure u dugim haljama koja sjedi na prestolu na nebu može se manifestovati kao obožavanje ?avola, ili satanizam, organizovani oblik takve aktivnosti. Seksualno zlostavljanje dece dio je satanisti?kih rituala. To može da izazove stanje poreme?aja višestrukih li?nosti (MFD), koji je preimenovan100 u disocijativni poreme?aj identiteta (DID).141 U?eš?e u organiziranim satanisti?kim kultovima ?esto se u porodicama proteže kroz nekoliko generacija, a DID je od strane terapeuta ?esto vi?en kao multi-generacijsko stanje. Detaljno istraživanje satanizma izlazi van okvira ovog djela.142

Prema Bowart i Constantine, obaveštajne agencije ve? su dugo vremena aktivno uklju?ene u aktivnosti kultova.143 Prisutni su elementi kontrole uma: droge, hipnoza, bol, kao i brljanje po natprirodnom. Kult je pripremljen izvor ljudskih subjekata, osoba s disocijativnim poreme?ajem koje mogu biti kontrolisane i programirane, mogu?e za špijune ili ubice. Prate?i korijene CIA-e, preko OSS-a, njezina prethodnika, dolazimo nazad u nacisti?ku Nema?ku, i o?igledno pitanje je: "Šta je prvo nastalo, satanisti?ko ritualno zlostavljanje ili CIA?" Ne postoji spreman odgovor.

Postoji još jedan element kontrole uma koji se ne pominje u literaturi. Iako se obaveštajne operativce sumnji?i za spregu sa štovateljima ?avola, ja sumnjam da oni prihvataju bilo koji pojam vezan uz postojanja stvarnih demona ili demonske opsednutosti. To bi bio veoma efikasan instrument kontrole nad drugima. Kletve, uroci ?ini i visoka crna magija nisu iluzije. Oni ljudi koji ne brljaju samo nego naprasito uranjaju u Tamni put, preuzimaju ulogu Crnih magi?ara, i nakupljaju si duhovnu (karmi?ku) taksu koja takvoj praksi pripada. ?ovjek ne može sticati koristi od takve mo?i bez da propati nasuprotne posledice.

U našoj klini?koj praksi tokom godina, otkrili smo prisustvo DFEa u svakom slu?aju seksualnog zlostavljanja dece, uklju?uju?i i satanisti?ka ritualna zlostavljanja. Neki su tvrdili da su se djetetu pridružili u ranom uzrastu, drugi se pojavljuju u vreme zlostavljanja. Uvek postoji nekoliko DFEa u sprezi sa po?iniocima koji su uklju?eni u ovo grozno i destruktivno ponašanje. Imaju?i u vidu uspeh duhovnog otpuštanja na daljinu u slu?ajevima problemati?nih pojedinaca, tehnika se koristi da bi se o?istile obe grupe, i pojedinci i grupe po?inilaca.

U svakom aktu nasilja, osvete, agresije, represije ili namerne kontrole druge osobe, prisutan je DFE uticaj. Saradnja s DFEima može biti nesvesna i pasivna, dobrovoljna, povremeno voljna, ili po pozivu potpuno svesno dogovorena. Uspostavljanje pakta sa ?avolom možebitno je najštetniji izbor koje ljudsko bi?e ikada može napraviti.

 

Stranica 11 od 12 Sve stranice