Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste - Poglavlje 2 - REGRESIJSKA TERAPIJAP o g l a v lj e 2

REGRESIJSKA TERAPIJA


Regresijska terapija, u posljednjih nekoliko desetlje?a, uživala je u obnovljenom interesu. Mišljenje kako odrasli mogu biti pod utjecajem doga?aja iz djetinjstva, ?esto traumati?nih, nije novo. Sigmund Freud promicao je teoriju kako potisnuta sje?anja poti?u i utje?u na ponašanje odraslog ?ovjeka. Freud je tvrdio kako sje?anja na doga?aje koji su se zbili prije dobi od pet ili šest godina, a pogotovo iz dojena?ke dobi, ne mogu biti povra?ena i odgovaraju?e izražena zbog ograni?enih verbalnih sposobnosti djeteta i novoro?en?eta.21

Me?utim, vo?ena od dobro uvježbanog terapeuta, osoba u izmijenjenom stanju svijesti može otkriti i prizvati u sje?anje potisnute i zaboravljene doga?aje iz djetinjstva, dojena?ke dobi, trenutka ro?enja, vremena provedenog u maternici, iskustva prije za?e?a, pa ?ak i drugih života. Dosta otkrivenog materijala može biti potvr?eno kao validna sje?anja na stvarne doga?aje.22 Ali ne sve. Neki od ovih zapam?enih doga?aja mogu biti dio iskustava zaka?enog entiteta.

Sje?anje može biti sve samo ne stvarno, a nekoliko prošlih doga?aja može se po?eti spajati u jedno sje?anje. Scene iz filmova, pri?e, sugestije prijatelja i terapeuta, ?ak i snovi, mogu postati dijelom toka sje?anja.To se naziva „konfabulacija“ memorije. Zbog ovog razloga, za doga?aje vra?ene u sje?anje pod hipnozom, ne može se pretpostavljati da su potpuno stvarni i dio klijentovog života. U terapiji, mi nastojimo olakšati emocionalni efekt u sje?anje vra?enih doga?aja iz ovog života ili drugog vremena. Radimo kao da su istiniti. Za klijenta, na odre?enoj razini i jesu istiniti. Emocionalni efekt je potpuno stvaran i može nastaviti vršiti utjecaj na osobu dugo nakon samog doga?aja, štogod da je on možda bio.

Regresija ro?enja

Izgleda kako su mnogi ljudi fiksirani ili su zapeli na traumi ro?enja.23 Ljudsko ponašanje ima tendenciju ka reproduciranju iskustva ro?enja. Mnogi ljudi ne mogu podnijeti da im išta bude stegnuto oko vrata, bilo da je to kravata, džemper s ovratnikom, ili štogod drugo. Ve?ina ljudi je plitkog daha. Poriv ka disanju i otporu prema svemu što tomu smeta je najmo?niji pogon za ?ovjeka; potreba za zrakom je primarna glad.

Razmislite o svom disanju. Kako dišete upravo sada? Plitkim, kratkim udasima ili duboko uzimate zrak istezanjem trbuha?? Ve?ina ljudi se zatekne kako vrlo plitko udišu, kao da se boje disati, ili još gore, da su sprije?eni.

Za vrijeme terapijske sesije, ovo ?esto može biti pra?eno do sje?anja na stvarno iskustvo ro?enja. Detalji ro?enja i svih 9 mjeseci prenatalnog perioda, a i prije toga, uklju?uju?i tu i trenutak za?e?a, dostupni su unutar podsvjesnog uma. Ova sje?anja mogu biti otkrivena i opisana rije?ima odraslog klijenta.24 Nema zapreke do sje?anja na ove doga?aje.

Kako novoro?en?e prolazi kroz poro?ajni kanal, pup?ana vrpca je stisnuta, prekidaju?i tako opskrbu hranjivim tvarima i kisikom. Kad je beba ro?ena, usta su o?iš?ena od te?nosti i plu?a se mogu po?eti širiti i puniti zrakom. Ako se pup?ana vrpca presje?e prije nego je ovaj proces završen, nastupa vremenski period kad kisik ne dolazi. Novoro?en?e ovo doživljava kao gušenje.26
Klijent je vo?en tragom ovog osje?aja nazad do njegovog izvora. ?esto bude otkriven prethodni život u kojem je smrt prouzrokovana davljenjem, vješanjem, ili gušenjem. Terapija iskustva smrti iz prošlog života olakšati ?e nelagodu koju izazivaju stvari svezane oko vrata. Istraživanje iskustva ro?enja na ovaj na?in ?esto ?e olakšati problem plitkog disanja. To je temeljni princip Frojdovske psihodinami?ke teorije „ponovno proživljavanje (reliving) je osloba?aju?e.“ Donošenje podsvjesnih sje?anja na svjesnu razinu može olakšati ili riješiti problem ili konflikt, iako mnogi problemi za potpuno rješavanje zahtijevaju dalje procesuiranje. Ovo je suština regresijske terapije.

Jeff

Obrasci me?usobnih odnosa mogu biti ustanovljeni za vrijeme iskustva ro?enja. Jeff je opisao svoj ljubavni život kao seriju vrlo kratkih afera, obi?no s plavušama raskošnih grudi. U sesiji je otkrio kako je bio oduzet od majke odmah nakon ro?enja, što je prekinulo suštinsko majka-novoro?en?e vezivanje. Umotan je u pokriva?, te nošen i redovito njegovan od krupne, stasite, brižne, plavokose medicinske sestre. Mirisala je dobro, pružala dobar osje?aj, njegovala i hranila ga. Njegova majka je bila udaljena i nesposobna brinuti se o njemu jer se oporavljala od teškog iskušenja njegovog ro?enja. Od tog trenutka nadalje on je podsvjesno tražio veliku medicinsku sestru, plavušu.


Povratak izgubljenih fragmenata duše

Oporavak od fragmentacije duše (Recovery of Soul Fragmentation/RSF) je klini?ki pristup ponovnog prikupljanja duše, tradicionalna šamanska metoda ozdravljenja. U kulturama ameri?kih Indijanaca, smatrano je da je bolest uzrokovana gubitkom ne?ije duše, ili nekog njenog dijela. Šamani bi putovali u podzemni svijet, u viši svijet, ili gdjegod da je dio duše otišao, kako bi ponovo okupili dušu i vratili je bolesnoj osobi, obnavljaju?i tako njenu cjelovitost i zdravlje.27

Ovo je više nego primitivno razmišljanje. U klini?koj praksi nalazimo kako su stanja disocijacije, ili fragmentacije svijesti vrlo ?esta kod ljudi. Ovisno o ozbiljnosti traume koja je dovela do disocijacije rezultati se mogu kretati od promjena raspoloženja do, ?esto vrlo iscrpljuju?eg stanja, poreme?aja višestrukih osobnosti (multiple personality disorder/MPD), sad nazvanog disocijativni poreme?aj identiteta (dissociative identity disorder/DID).28 DID je ?esto rezultat seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.

Ovo stanje se reflektira kroz naše izražavanje, ukazuju?i tako na unutarnju svjesnost o istom:

„To je bilo prelamaju?e iskustvo.“
„Taj de?ko ne igra s cijelim špilom.“
„Halo, ima koga kod ku?e?“
„Jednostavno se raspadam.“
„Osje?am se napola mrtav.“
„Ostavio sam srce u San Franciscu.“

Termin „Oporavak od fragmentacije duše“ (RSF) koristi se za opisivanje klini?ke metode prikupljanja razbacanih fragmenata duše ili uma. Ozdravljenje stanja je tako?er poznato unutrašnjem umu, unutrašnjem znalcu. Ono bude izraženo sljede?im izjavama:

„Saberi se“
„On je stvarno sabran momak.“
„Zbrajam dva i dva.“

Gotovo svatko ima pomiješane osje?aje, promjene raspoloženja, svjesnost o postojanju dijelova osobnosti s razli?itim željama, ulogama, pa ?ak i funkcijama. Mi ?esto djelujemo razli?ito u razli?itim okolnostima: oholi uredski nadglednik može biti ponizni muž u ku?i; sposobna, osviještena, strpljiva i brižna majka može biti vrište?i, zahtijevan, nerazumni kupac u robnoj ku?i. Ova razli?ita sebstva (selves29) su ozna?ena kao pod-osobnosti (subpersonalities30). Mnogi ljudi prolaze kroz izmjenu mnogih pod-osobnosti neopaženo, jednostavno podešavanjem u skladu s okružuju?im okolnostima.31 O?iglednije promjene osobnosti mogu poticati iz nekih ranijih bolnih iskustava.

Ova dijeljenja svijesti mogu nastati kao rezultat ozbiljne ili minorne, stvarne ili izmišljene, emocionalne ili fizi?ke traume. Ve?ina ovih fragmenata osobnosti ostaju s osobom, utje?u?i na ponašanja, apetite, i stavove. Postoje mnoge terapeutske tehnike za lije?enje ovog stanja: terapija stanja ega, lije?enje unutrašnjeg djeteta, terapija pod-osobnosti, terapija dijelova.

U klini?koj praksi smo otkrili kako su, neki od ovih odsje?aka ili fragmenata, zaista odvojeni od osobe, sli?no iskustvu odvajanja od tijela (out-of-body experience/OOBE).32 Svaki fragment s jezgrom svijesti u fizi?kom tijelu ostaje spojen srebrnom niti, dijelom srebrnog konopca koji spaja dušu s tijelom.33 Mnogi klijenti u izmijenjenom stanju svijesti mogu opaziti ovu povezuju?u srebrnu nit. U nekim izvještajima o slu?ajevima van-tjelesnog iskustva, ljudi su mogli vidjeti „svjetlosni konopac“ koji spaja njihovo fizi?ko tijelo s lokacijom njihove svijesti.34

Fragment može biti odvojen od osobe i kao balon na uzici jednostavno ju pratiti. Fragment uma živu?e osobe može ostati s drugom živom osobom kao zakva?eni entitet. Može ostati na lokaciji traume ili posebno radosnog doga?aja. Ponekad može biti prona?en na nekom udaljenom mjestu. Ako se fragmentacija dogodila u prethodnom životu, fragment može još uvijek biti tamo/tada. Gotovo svi ovi fragmenti, u terapijskoj sesiji, mogu biti locirani i povra?eni.

U literaturi koja se bavi višestrukim osobnostima/podjeljenim li?nostima, žrtve, puno ?eš?e žene nego muškarci, opisuju fizi?ko odvajanje, oni su zaista napustili tijelo za vrijeme seksualnog zlostavljanja. Ratni veterani ?esto pretrpe ozbiljna dijeljenja/fragmentacije za vrijeme po život opasnih pucnjava. Ozbiljne prometne nesre?e, ?ak i umalo izbjegnuti sudari, mogu izazvati odvajanje fragmenta i kretanje istog, jer pretpostavlja kako je umro, prema Svjetlu. Šok, emocionalni udarac, psihi?ka trauma, sve to može dovesti do fragmentacije svijesti, esencije duše.

Emotivno nasilje može izazvati fragmentaciju jednako brzo kao i fizi?ka bol. Dijete koje vjeruje roditelju ili baki/djedu može biti emocionalno slomljeno ako taj voljeni seksualno ozlijedi dijete. Sposobnost da se nekom vjeruje oti?i ?e s fragmentom. Dijete ili mla?i adolescent može biti devastiran ako mu roditelj umre. Tu se javlja nedostatak razumijevanja, a ?esto postoji i osje?aj samooptuživanja za smrt. Sposobnost voljenja može biti skršena i fragment ?e biti luka za tu osaka?enu sposobnost. Osoba više ne posjeduje sposobnost da voli.

Kad otkrijemo fragmentiranost, klijent bude vo?en da locira porijeklo traume i obnovi izgubljeni dio. Mi asistiramo u procesuiranju emotivne boli ka mirnom razrješavanju, i fragment duše, ili pod-osobnost, biva prihva?en nazad u prostor tijela/uma, poput dijela slagalice koji je sjeo na pravo mjesto.

Kad fragment bude obnovljen i izlije?en od njegovog emocionalnog bola, to ?e vratiti sposobnost vjerovanja, ili voljenja, ili neke druge emocije ili sposobnosti poput kreativne mašte ili razigranosti, koja je bila izgubljena skupa s fragmentom. Na ovaj na?in, vra?anje fragmenta uvijek ima „dar“ za klijenta, ?esto u vidu suštinske emocionalne sposobnosti ili transpersonalne kvalitete poput odanosti, ?estitosti, pa ?ak i vidovitosti ili drugih psi-sposobnosti. S fragmentom, sigurno vra?enim u okrilje doma, klijent ?e nas izvijestiti o osje?ajima topline, mira, i nove vlastite cjelovitosti.

Fragmentacija predstavlja širom otvorena vrata za bilo kakav entitet u prolazu. Ako postoji, doslovno, komad koji nedostaje iz suštine duše individue, entitet lako može u?i i zaka?iti se. U sesiji ?esto otkrijemo kako je ova ranjivost prva dozvolila prikap?anje. Fragmenti duše se obnove i objedine nakon otpuštanja zaka?enog entiteta. Ovo je dio zaštite od budu?ih intruzija/nasilnih ulazaka.

William James je pisao i predavao o višestrukoj osobnosti i duhovnom opsjedanju. Ovo su bile profesionalno prihvatljive teme istraživanja ranije u ovom stolje?u. U Jamesovim danima bilo je „... dosta alarmiraju?eg pisanja u okviru psihopatije o degeneraciji,“ i sugerirao je „.. .ako tu ima vragova, ako su tu natprirodne snage, onda su, kroz napuklo i fragmentirano sebstvo ušle.“35

Otkrili smo odre?eni stupanj fragmentacije kod skoro svakog klijenta kojeg smo vidjeli u našoj privatnoj savjetodavnoj praksi. Tko od nas nije propatio barem neku lakšu trauma u životu? Fragmentacija kao izvor bolesti je u tradicionalnom indijanskom iscjeljivanju važan koncept. Ovo bi se moglo pokazati kao jedna važna nit u bogatoj tapiseriji holisti?kog iscjeljivanja.


Izjelica kola?i?a sa ?okoladnim mrvicama

Jedna od mojih pod-osobnosti je bila „izjelica kola?i?a sa ?okoladnim mrvicama.“ Kad sam bio oko 9 godina star, moja tetka mi je napravila ?okoladne kola?i?e. Topli, ?udesno mirisni kola?i?i bili su naslagani na tepsiji od kruha. Mirisali su veli?anstveno! Dohvatio sam kola?i?. Ona me pljesnula po ruci! To je bio šok! Nisam razumio. Ponovo sam posegnuo za kola?em. Ona me ponovo pljesnula po ruci! A-HA! Shvatio sam! Nema kola?i?a! Ona je imala nekakvu tetka-pekarsku ideju kako kola?i?i moraju biti hladni prije nego se mogu jesti.


Me?utim, moja usta su slinila i ja sam htio jedan od MOJIH kola?i?a SADA. Nema šanse. I tako sam slinio i ?eznuo za kola?i?ima dok su se hladili. Ta smiješna mala uznemirenost, minorna emocionalna trauma, uzrokovala je odvajanje osobnosti koje je utjecalo na moje obi?aje jedenja kola?i?a godinama nakon toga. Na kraju sam na tomu poradio u terapijskoj sesiji.


Izvor traume je izgleda bio prošli život u kojem sam umro od gladi u dobi od 9 godina. Epizoda s kola?i?ima je ponovo potaknula tu ve?u traumu. Na?in na koji sam pokušavao iza?i na kraj sa zakopanim strahom od smrti, bio je kupovanje svježe pe?enih ?okoladnih kola?i?a, po tuce ili dva odjednom, u ovom životu. Vrlo minorna trauma, ali primjerno prikazuje stanje i efekte pod-osobnosti. Poslije te sesije, moja konzumacija ?okoladnih kola?i?a poprimila je „normalne“ razmjere.


Terapija prošlog života

Mnogi ljudi odbijaju ideju traženja problema u prošlom životu, tvrde?i kako imaju dovoljno problema i u sadašnjem. Ovo zvu?i razumno. Me?utim, u klini?koj praksi klijenti otkrivaju kako sukobi i problemi sadašnjeg života ?esto poti?u od traumati?nih doga?aja iz prijašnjih života. Sje?anja iz prošlog života mogu do?i do nas u mnogo razli?itih formi: kao deja vu (ve? vi?eno) iskustvo; ponavljaju?i snovi specifi?ne lokacije ili zastrašuju?eg doga?aja; neobjašnjiv, neosnovan strah, ili kao fobija od saka?enja. Ljudi koji se boje vode, javnog govorenja, ili visine (nabrojit ?u samo nekoliko uobi?ajenih fobija) ?esto otkrivaju sje?anje na smrt utapanjem, vješanjem ili spaljivanjem na loma?i pred svjetinom, ili padanjem sa visokog mjesta. Kad se ove traume iz prošlog života istraže i riješe u terapijskim sesijama, fobije prestanu postojati kod klijenta.

Proces terapije prošlog života (PLT) se vrlo u?inkovito primjenjuje od strane profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja u mnogim zemljama.36 Kroz emotivne osje?aje i osjete tijela povezane s prepoznatim problemom sadašnjeg života, klijent je ponukan locirati izvor ili uzrok ili porijeklo problema. Ovo obi?no vodi do otkrivanja bolom ispunjenog sje?anja iz postojanja u prošlom životnom vijeku. Klijent je, u osobnosti lika iz prošlog života, vo?en do rješavanja traumati?ne životne epizode, a u kona?nici i kroz trenutak smrti.

Iz ove to?ke, upravo preminula duša može pregledati život, lako se prisjetiti izvora ljutnje, straha, ozloje?enosti, i bilo kojeg drugog neriješenog konflikta u životnom vijeku. Ovo iskustvo nakon-smrti može biti bogati font za ozdravljenje klijenta. Terapeut asistira klijentu u rješavanju bilo kojih zaostalih emocionalnih problema, bilo kojih nezavršenih poslova u tom životu, sve do to?ke kad se postaje voljnim oprostiti pojedincima uklju?enim u incidente iz prošlog života, uklju?uju?i tu i samog sebe. Opraštanje sebi može se pokazati najteže prihvatljivim. S ovim rješavanjem i iscjeljivanjem boli iz prošlosti, klijent može ostaviti iza sebe traumu iz tog prošlog životnog vijeka i integrirati lekcije izlije?enog iskustva u situaciju iz sadašnjeg života.

Jednom kad je lik iz prošlog života odvojen od fizi?kog tijela i oslobo?en od bilo kakvih fizi?kih ograni?enja ili emocionalnih spona s tim životnim vijekom, on može biti odmaknut od tijela i scene smrti i u?initi potpunu tranziciju u Svjetlo. Ovaj dio pri?e je sli?an opisima iskustva tik do smrti (near-death experience/NDE),37 za vrijeme kojih se bi?a vra?aju s praga Svjetla i ponovo sjedinjuju s fizi?kim tijelom.

Osobnost prošlog života, u biti sav prošli život i osobnosti potencijalnog budu?eg života, su sadržani unutar suštine duše, zajedno sa sje?anjima i životnim skriptama svih životnih vjekova. Cijela panorama prošlih, i budu?ih života, na ovoj planeti ili negdje drugo, dostupna je klijentu u jednom izmijenjenom stanju svijesti. Linearni tijek vremena je artefakt fizi?kog univerzuma, koji bude iskušen jedino inkarnacijom u fizi?koj formi.38

Mnogi emocionalni problemi i konflikti brzo su i u?inkovito riješeni kroz PLT, obi?no u daleko manje sesija nego što bi to bilo s konvencionalnom terapijom. Mnoge fizi?ke bolesti su shva?ene kao psihosomatske, i ova stanja se mogu po?eti smanjivati ili prekidati sva zajedno. Sa znanjem i mudroš?u dobivenim kroz regresijsku terapiju prošlog života i snagom opraštanja, nezavršeni poslovi, neriješeni problemi, emocionalni ostatci prošlih vremena mogu biti izlije?eni. Tada osoba može potpunije živjeti i voljeti u sadašnjem trenutku. Postoji ogroman ljekoviti potencijal u terapiji prošlog života.

Terapija prošlog života, kad je sprovedena od strane dobro obu?enih profesionalnih terapeuta, mo?an je, siguran, brz, izravan pristup psihoterapiji, i rezultati su ?esto trenutni i dugotrajni. Nevjerojatan uspjeh terapije prošlog života ne ovisi o vjerovanju ili nevjerovanju, bilo terapeuta ili klijenta. Reinkarnacija, kao jedan drevni filozofski koncept i teoretska stvarnost, duhovno je u?enje; terapija prošlog života je dobro uspostavljena psihoterapeutska tehnika koja djeluje.Pete i Marian

Pete je bio 35-ogodišnji TV producent. Patio je od dijabetesa koji je zahtijevao dnevno uzimanje 12 jedinica inzulina injekcijom. Ovo nije velika doza ali je zna?ajna. Pete je izgubio vid na jednom oku, i patio je od oslabljene cirkulacije u nogama što je u kona?nici moglo dovesti do amputacije. Njegovo tijelo je doslovno otkazivalo pod njim. Bio je duboko uronjen u bespomo?ni bijes.

TV predstava je bila u formatu intervjua, i bio sam pozvan kako bi raspravljali o terapiji prošlog života. Marian, hostesa, u pripremi za predstavu, nevoljko je volontirala da pro?e sesiju izmijenjenog stanja. Vjerojatno jedini na?in kako bi novinar/anketar mogao formulirati inteligentna pitanja o slabo-poznatoj temi poput terapije prošlog života, jeste da stvarno iskusi sesiju.

Marian je izabrala istražiti uznemiruju?i san koji se ponavljao dva ili tri puta tjedno, sve od unazad dokle je njeno sje?anje sezalo. U snu, ona je osje?ala samu sebe kako gleda dolje na mali, starinski gradi?. Lebdjela je duž ciglenog puta do ruba gradi?a i to je bilo to, san bi završio. Nekoliko puta tjedno, tjedan za tjednom, ona bi se budila sa osje?ajem tuge. Ne najbolji na?in su?eljavanja sa životom svaki dan!

Zatražio sam od Marian da dozove u sje?anje i opiše san. Ona je povezala kratak segment i ja sam je tjerao da nastavi i opiše što je sljede?e doživjela. Iznena?ena zbog nastavljanja njenog „sna“, ona je vidjela kako taj cigleni put produžuje dolje do obale male rijeke. Scena je tu završila.

Prema mojoj sugestiji, ona je po?ela pripovijedati san ponovo. Ovaj put, napravio sam klini?ku pretpostavku kako je „san“ potisnut, emotivno natovarenom memorijom, možda iz prošlog životnog vijeka. Na kraju pripovijedanja, usmjerio sam Marian da locira vrijeme kad je bila u svom tijelu u gradi?u. Trenutno je prizvala jedan doga?aj i po?ela ga opisivati. Pretpostavka je izgledala ispravna. Ono što je slijedilo, me?utim, nije bilo rezultat bilo kakve sugestije.

Bila je zaru?ena. Stajala je ispred zadimljenih ostataka ku?e svog zaru?nika i njegovih roditelja, osje?aju?i o?aj i zbunjenost. Oni su svi umrli u požaru. Policajac malog gradi?a pretpostavljao je da je ona kriva za podmetanje vatre i pokušao je odvesti u pritvor. Ona je pobjegla i otr?ala u šumu koja okružuje oblast, gdje je ostala, neprimije?ena, nekoliko sati.

?ula je buku u obližnjem žbunju. Tri „muškarca s autoputa“, kako ih je ona nazvala, otkrili su je, silovali, i prerezali joj vrat. Ona je lebdjela iznad vrhova drve?a, sad odvojena od svog tijela i slobodna-od-boli, još uvijek duboko ožaloš?ena zbog smrti njenog zaru?nika i vrlo zbunjena.

U duhovnom, vrijeme nije prepreka istraživanju. Mogla je i?i nazad i naprijed i promatrati, poprili?no isto kao brzo premotavanje video trake naprijed i nazad. Istražila je okolnosti oko požara i otkrila kako je njen zaru?nik podmetnuo plamen, planiraju?i smrt svojih roditelja, ra?unaju?i na njihovo mršavo bogatstvo kao svoje naslije?e. Na njegov užas, bio je uhva?en u zamku u ku?i, i umro je uz njih. Bila je strahovito razo?arana njegovim ponašanjem i svojom jadnom prosudbom njegovog karaktera. Njena naivna slijepa zaljubljenost u njega brzo je nestala.

Skrenula je preko svog gradi?a, duž ciglene ceste, preko teku?e rijeke, i po?ela se uspinjati prema približavaju?em Svjetlu. Ovo novo razumijevanje oslobodilo ju je zbunjenosti i olakšalo njenu tugu. Marian je izišla iz izmijenjenog stanja osje?aju?i se nekako rastere?eno. Morala je požuriti popraviti svoju šminku kako bi bila spremna za javni nastup.

Pete je htio istražiti svoj dijabetes kroz regresijsku terapiju. Bilo je 11 sati nave?er i predstava je bila predvi?ena s po?etkom u pono?. Pristao sam odraditi sesiju, ?ak iako je morala biti kratka.

Otišao je direktno u doživljaj.

Dr. B.: „Kako osje?ate to što se doga?a vašem tijelu?“

Po?eo je osje?ati gnjev. O?i su mu se zatvorile kad je dao oduška svojim emocijama i opisao fizi?ke osjete.

Dr. B.: „Dobro, dozvoli tim osje?ajima da te odnesu do drugog vremena kad si se istovjetno osje?ao. Lociraj izvor osje?aja gnjeva. Opozovi porijeklo tih osjeta u svom tijelu. Neka te ti osje?aji odnesu ravno nazad.“

Našao je sebe kao Indijanca lovca sa lukom i strijelom; prikradao se medvjedu. Pogodio je medvjeda. To nije bio smrtni pogodak. Medvjed se okrenuo, dograbio ga, oborio, rasporio ga, rastvorio njegovo tijelo, otkinuo mu crijeva i unutrašnje organe, uklju?uju?i i guštera?u, organ koji loše funkcionira u stanju dijabetesa.

Dok se ne-fizi?ko tijelo, eteri?no tijelo, uzdizalo iz fizi?kog tijela, rekoh, „Pogledaj u svoj oblik sada. Kako izgleda?“

Pete: „Sve je rasparano otvoreno, sve je iscijepano, širom otvoreno, rasparano je, pocijepano.“
Ve? se penjao prema prilaze?em Svjetlu.

Imali smo samo oko 15 minuta prije nastupa. Uputio sam Peta da popuni raskinute dijelove u eteri?nom tijelu sa svjetlom. Sugerirao sam mu da po?ine zamišljati ulazak svjetla koje dolazi iz sjaja iznad njega, to?no ulijevaju?i svjetlo unutar svakog dijela u njegov eteri?ni oblik. Ovo je bio pogodan trenutak za korištenje vo?ene imaginacije.

Eteri?no tijelo izgleda sadrži obrasce budu?eg fizi?kog tijela, uklju?uju?i zametke bolesti. Ako je potpuno izlije?eno u tom trenutku, onda u budu?oj inkarnaciji ne?e biti mogu?nosti za takvu bolest. Ako je izlije?eno u prošlosti, fizi?ko stanje u sadašnjem životu se može poboljšati, simptomi bolesti se mogu povu?i.

Dr. B.: „Vidiš li svjetlo koje ulazi?

P.: „Da, ulijeva se.“

Dr. B.: „Kakav je osje?aj?“

P.: „Izvrstan, toplo je.“

Dr. B.: „Je li ve? popunjeno?“

P.: „Ne.“

Dr. B.: „Nastavi ulijevati ga unutra.“ Što je radio dobrih deset minuta. Provjeravao sam svoj sat najmanje dvaput u minuti. Bili smo vrlo blizu vremenu nastupa.

P.: „Ispunjeno je.“ Rekao je ovo vrlo mirnim glasom.

Dr.: „Kakav je taj osje?aj?“

P.: „ Izvrstan!“ bio je njegov iskren odgovor.

Duh ovog Indijanca uzdigao se u Svjetlo u takvom mirnom, iscijeljenom stanju. Regresija je bila potpuna. Imali smo 5 minuta viška i Pete je požurio s uljepšavanjem.

Jedan asistent napudrao mi je ?elo i otpra?en sam u studio.

Kad je predstava po?ela, Marian je rekla par rije?i o hipnoti?koj i regresijskoj terapiji. Podijelila je ono što je upravo doživjela. Još uvijek pomalo grogi, nije bila uobi?ajeno „hladnokrvna“ kad je predstava po?ela i publika je to voljela. Pete se obi?no nije pojavljivao u predstavi. Tog dana, me?utim, tako?er je htio podijeliti svoje regresijsko iskustvo. Pete je bio duboko svjestan kako se nešto promijenilo unutar njegovog tijela. Sa strahopoštovanjem u svom glasu rekao je, „ I?i ?u uzeti nešto za pojesti,. Moje tijelo po?inje proizvoditi inzulin.“

Tri mjeseca kasnije ponovo sam pozvan pojaviti se u predstavi. Ljudi iz publike pitali su o regresijskoj terapiji i snovima. Marian je ispripovijedala svoje regresijsko iskustvo. Od vremena sesije više nije imala snove. Jednostavno su otišli!

Pete je izvijestio kako mu je potrebna samo ?etvrtina koli?ine inzulina koju je uzimao prije svoje kratke sesije. Godinu kasnije, smanjio je do jedne desetine svoje bivše doze. Njegov lije?nik nije imao objašnjenje, iako nije negirao rezultate. Potvrdio je kako je um vrlo mo?an, i kako se ovakve stvari ponekad dogode. Pete je bio oduševljen.


Iskre svijesti

Terapija prošlog života je temeljena na filozofiji kako je ljudski duh, u svojoj suštini, individualno bi?e, nepodjeljiva iskra svijesti s potpunom memorijom na svoja iskustva još od odvajanja iz Izvora, Boga, Boginje, Svega Što Jeste. Ova iskra proizlazi, uz nebrojeno drugih individualnih bi?a, iz neizrecivog Izvora Kreacije, najsjajnijeg Svjetla Univerzuma svih Univerzuma. Svaki dio, ili iskra originalne Sveukupnosti, ozna?en ja kao „ monada“. Kao dijelovi holograma, svaki fragment cjeline, kad je u svom perfektnom stanju, sadrži potpunu repliku Sveukupnosti. Svaka monada je obdarena porivom ka povratku ovomu perfektnom stanju, koji ju drži u vje?nom kretanju prema mogu?em sjedinjenju s Bogom.39

Ima možda milijarde zvjezdanih sistema i milijarde planeta u univerzumu gdje ove pojedina?ne iskre svijesti mogu postojati u nekom obliku „života.“ Neke od njih izgleda idu od jedne planete do druge. Mali dio ovih svjesnih bi?a izabere planetu Zemlju za njihovu destinaciju.

Izgleda da postoji portal ili ulazni put u zemljin ciklus postojanja. Poslije prolaska kroz ovaj portal, postoji Dvorana za U?enje gdje duh po?inje biti pripreman za zemaljski život prije odlaska u Etapu Planiranja.

U Etapi Planiranja, baš prije ulaska u ciklus fizi?kog života i spajanja s fizi?kim tijelom, obrazac duhovnog ugovora je zasnovan što uklju?uje biranje okolnosti za nadolaze?i život.40 Ovo sadrži detalje kao što su: spol, geografska lokacija, roditeljska i obiteljska situacija uklju?uju?i i materijal o zdravlju, op?enito zdravlje planiranog fizi?kog tijela, ljubavni partneri, supružnici, djeca, prilike za duhovni razvoj, u?enje opraštanja, ciljevi i svrha života, i balansiranje prošlih „karmi?kih dugova“.41 Postoji nekoliko vodi?a ili duhovnih savjetnika koji asistiraju u planiranju Životnih Skripta.

Pojedina?na bi?a uzastopno uzimaju fizi?ki oblik u seriji životnih vjekova, ili inkarnacija, svaki put u vlastitom ljudskom tijelu. Ovo je dio plana, ugovor, Životna Skripta; jedna duša, jedno tijelo. Druga bi?a nemaju pravo nastaniti ugovoreno tijelo. Kad tijelo ode u smrt, duhovno bi?e se vra?a na posebnu razinu Svjetla, ili duhovnog prostora, mjesto vrlo visoke svjesnosti. Ovo mjesto je nazvano Nebo ili Svjetlo. (Kroz knjigu, izraz „Svjetlo“ ?e biti korišten u ovom smislu.)

U Svjetlu je Etapa Obnavljanja gdje se bi?e može osvrnuti na upravo prošli život, procijeniti razvoj, u?enje, iskorištene prilike, nezavršene poslove, i bilo koje nanovo nastale neravnoteže ili karmi?ke dugove.42 Tu su tako?er duhovni savjetnici koji asistiraju u ovom procesu. Iz tog stanja, bi?e ide u Dvoranu za U?enje i proces se ponavlja. Ovo je To?ak Života,43 proces ponovnog kruženja/recikliranja za ljudske duhove.

Istraživanje daljnjih dometa uma kroz regresijsku terapiju je fascinantno putovanje. Mi uop?e nismo ograni?eni na život na Zemlji. Neki klijenti su vratili u sje?anje odlaženje tamo i natrag na relaciji ova planeta - neki „mati?ni svijet“, kojeg se sje?aju kao svog prvog odredišta nakon napuštanja Svjetla Izvora Kreacije. Oni opisuju dolazak ovdje iz razli?itih razloga, i povratak „ku?i,“ ili ?ežnju za povratkom.


Prisje?anje na prošli život u ulozi vanzemaljca

Terapeutske sugestije da se „Prisjeti...“ ili „Locira...“ mo?ne su zapovijedi za podsvjesni um. Ako ove razine uma odrede podsvijest i ne-svijest da zadrže sje?anja duše na prošle života, prostor izme?u života, i postojanje drugih svjetova, tada su ova sje?anja dostupna i lako ih je otkriti kroz regresijsku terapiju u izmijenjenom stanju svijesti.

U proteklih 16 godina provodili smo eksperimentalne seminare o istraživanju prošlog života. Seminar sadrži nekoliko grupnih regresija: locirati izvor sadašnjih emocija gnjeva, straha, tuge, i krivnje; istražiti ne?iju glavnu ljubavnu vezu; iznova otkriti svrhu u životu; i razumjeti spoznatu odvojenost od Boga. Uputa za regresiju ne?ije svrhe je izravna i u?inkovita.

„Prisjeti se prvog puta kad si izabrao do?i na planetu Zemlju.“

Nakon nekoliko trenutaka tišine, uputa je neznatno preina?ena i ponovljena da izazove sje?anje od tamo umjesto iz ovdje.

„Prisjeti se iskustva biranja po prvi put odlaska na planetu zvana Zemlja.“

Godinama, mi i drugi terapeuti i voditelji seminara koji provode sli?ne regresije, nalazili smo kako ?e se izme?u 50 i 70% od svake grupe prisjetiti iskustva biranja dolaska na planetu Zemlju od negdje drugdje. Takve koji na?u takvo sje?anje, vodimo u otkrivanju svrhe dolaska. To je duboko sje?anje i iznenadno saznanje za ve?inu ljudi.44

Skoro svatko izvijesti kako je originalna namjera dolaska bila donijeti svjetlo, ljubav, lije?enje, duhovno u?enje, i bu?enje svijesti kod stanovnika Zemlje. Ljudi opisuju ovo mjesto kao vrlo gustu, tešku planetu i ovu tešku nejasnu svjesnost i maglovito sje?anje. Oni koji su došli ranije zaboravili su svoj pravi identitet i otkud su došli. I mnoga bi?a me?u valovima pomaga?a koji su došli sa istom namjerom su tako?er zaboravila. Ova era je nazvana vrijeme velikog bu?enja. Možda su neki od naše „svemirske bra?e“ došli u istu misiju ponovo. Na žalost, neki od „aliena“ su izgleda ovdje kako bi iskoristili prednosti konfuzije. Ve?inu puta ih je teško razlikovati.


Kathy

Kathy se prisjetila životnog vijeka na drugom svijetu. Opisala je to kao „povratak ku?i zbog daljnjih uputa“ prije nastavljanja duga?ke serije zemaljskih životnih vjekova. Ona je bila u?itelj i lije?nik, i njen posao je bio donijeti tu energiju do ovog planeta.


Sam

Sam, visoko inteligentni mladi?, bio je ozbiljno depresivan, ?ak suicidalan, i osje?ao se kao da je izgubio svoj pravac i svrhu u životu. U sesiji, prisjetio se svog porijekla s druge planete. Bio je iz grupe studenata koji su tamo poha?ali visokoobrazovnu instituciju, i putovanje na zemlju za ljudsku inkarnaciju je bilo ništa više nego terenska nastava njegove grupe. Izgubio je kontakt s njima i osjetio samo?u u svojoj misiji. Kad je dotakao svijest svoje grupe, nau?io je kako su mnogi koji su došli, tako?er zaboravili njihovu misiju, izgubili iz vidokruga svoju namjeru, i više njih je po?inilo samoubojstvo. S ovom regresijom, Samova depresija je smanjena, povratio je svoj entuzijazam za pra?enje duhovne staze u?enja, i pretpostavljam, da ?e se vratiti ispunjavanju svojih zaduženja iz ovog putovanja-misije na Zemlji.


Ted

Ted je poha?ao naš Temeljni SRT (Terapija Duhovnog Otpuštanja) Trening Te?aj. Kao hipno-terapeut, htio je proširiti svoje znanje i vještine. Volontirao je kao subjekt za demonstriranje. Pri?a koja je isplivala nije neuobi?ajena, ali je svejedno prili?no uznemirila Teda.

Otkrili smo zaka?enog ET-a koji je bio tu dugo vremena. Ništa neobi?no. On (ET) je obznanio da je svrha bila prikupljanje podataka o ljudskoj životinji u normalnom životnom okruženju. Ponovo vrlo ?esta situacija. Ono što se sljede?e pokazalo bilo je donekle neobi?no, iako smo to ?uli u drugim sesijama. Uputio sam Teda da locira porijeklo ove ET poveznice. On je bio vrlo iznena?en onime što su njegov vlastiti podsvjesni um i zaka?eni ET otkrili.

Prije sadašnjeg životnog vijeka, bi?e koje se sada manifestira kao Ted, bilo je suradnik zaka?enog ET! Oni su poznavali jedan drugoga! Oni su bili prijatelji sugra?ani na drugoj planeti, u drugom denzitetu; Ted je bio ET! Njegovi prošli životi su bili na drugoj planeti. Ovaj komadi? spoznaje je njemu bio težak za prihvatiti, iako je bio tu, došao iz njegove banke memorije.

Kao dio „znanstvenog tima“ u drugom mjestu, Ted je pristao do?i u Zemljin ciklus kao vrsta zamorca za eksperiment. Kao ljudsko bi?e, on bi bio živu?a laboratorija za njegove kolege za prou?avanje bez neprijateljstva ili otpora koji izvorni zemljini stanovnici mogu pokazati prema nametljivim vanzemaljcima.

Pratili su ga do Zemlje, ušli u njegovo fizi?ko tijelo dok je Ted još bio vrlo mlad, i ugradili svoju opremu. Bez obzira na efekte, on se na to navikao obzirom su tu bili gotovo cijeli njegov život.

Ted je izabrao otpustiti ET-a i otarasiti se opreme, komunikacijskih i kontrolnih sredstava koja su bila implantirana. To što je otkrio o svojoj vlastitoj prošlosti nije mu se svidjelo, i sad je izabrao druk?iji pravac. Doslovno je napustio alienski projekt i izabrao ljudski život. ET-ima se to nije dopalo, ali su poštivali njegov izbor. Oduvijek su znali kako to jeste jedan od mogu?ih ishoda takvog eksperimenta, ukoliko ih Ted otkrije.45


Nordijski Tip

Jedan tip aliena o kome se ?esto izvještavalo proteklih godina bio je identificiran kao „Nordijski“ tip. Plavokos, plavook, ljubazan i rado pomaže. O?igledno ovi tipovi dolaze na Zemlju ve? tisu?lje?ima.

Nekoliko klijenata su imali vezane prošle živote sa Središnjom Amerikom za vrijeme kojih su imali ulogu sve?enika ili sve?enica, nastoje?i u?iti i voditi „primitivne“ ljude do više duhovne svjesnosti. Sebe su opisali kao visoke, plavokose, svijetle puti, Nordijskog izgleda. Upamtili su upute koje su primali povremeno iz njihovog mati?nog svijeta, bilo izravnim komuniciranjem ili putovanjem tamo i vra?anjem na zemlju. Oni su bili vanzemaljci koji su došli pomo?i zemaljskim ljudima. Sad su ostali tu kao ljudi.

Odre?eno vrijeme lokalni stanovnici su slušali mudrost ovih nebeskih ljudi, onda se kona?no pobunili i poklali te „druga?ije“. Nakon iskorjenjivanja ET utjecaja i vo?enja, doma?e poglavice i sve?enici iskrivili su duhovno u?enje i prakse.

S greškom u razumijevanju sve?eni?kih rituala i bajanja kao komunikacije sa mati?nim svijetom njihovih bivših duhovnih vo?a, ceremonije su po?ele biti isprazni rituali zamišljenim „bogovima“ koji nisu odgovarali njihovim moliteljima, nisu ispunili njihove potrebe. U kona?nici, poglavice su po?ele prakticirati ljudsko žrtvovanje u jednom nastojanju slanja „poruka“ bogovima sa molitvama za pomo?.

Krvavo žrtvovanje, uzimanje ljudskog života u takvom ritualu, bilo je neu?inkovito, ipak je postala zajedni?ka rutina za one ljude koji su prisvojili mo? u upravlja?koj poziciji. Ljudsko žrtvovanje je postalo instrument straha, na?in održavanja kontrole nad ljudima. Ovo je bila golema zloupotreba mo?i i užasno iskrivljenje zna?enja rituala i bajanja, što su bili originalna sredstva komunikacije izme?u „Nordijskih“ vanzemaljaca i njihovog mati?nog svijeta.

Kad istražujemo ovu vrstu situacije kroz udaljeno sje?anje klijenta koji je bio žrtva u takvom ritualu u prošlom životnom vijeku, otkrivamo DFE kontroliranje sve?enika i izvršitelja. Ovaj tip ljudskog djelovanja uvijek izgleda da je motiviran, kontroliran, i ovjekovje?en od strane tamnih sila.

Muka „glasnika“ zbog žrtvovanja je energija koja može biti sakupljena od strane DFE. Energija od straha stanovnika, isto kao krvna požuda kod promatra?a kad gomila prisustvuje žrtvovanju, može tako?er biti požnjevena i korištena kao „hrana“ za DFE i njihove pretpostavljene. Ovaj mehanizam žetve energije dobiva na ve?em zna?aju kako budemo istraživali ET/DFE vezu u kasnijim poglavljima.

Kad klijent otkrije takvo uznemiruju?e sje?anje, to može biti osobnost prošlog života, iako je ?esto samo traumati?no mrtvo sje?anje na jednog zaka?enog entiteta. Ako je to entitet, daljinsko otpuštanje tamnog bi?a iz te prošle scene, i ?iš?enje ostataka tamne energije koja još uvijek prianja uz zemaljski ome?en duh žrtvovanog stradalnika, omogu?it ?e ovoj ometenoj duši odlazak ku?i u Svjetlo. Razumijevanje grešaka po?injenih u tom životnom vijeku ?e voditi do slobode. Mir i ozdravljenje mogu do?i na kraju.

Kad ?ujemo detalje o životu žrtvovanog stradalnika, to je skoro uvijek isto jadikovanje. Ceremonija ljudskog žrtvovanja je bila s ciljem zadovoljenja bogova, ili za iznošenje zahtjeva za pomo?, molitva bogovima za toliko potrebnu pomo?, kao što je kiša za usjeve, ili lije?enje ljudi od neke vrste zaraze.

Nositelj hitne poruke može ?ak dragovoljno, iz ?iste odanosti i ljubavi prema svom narodu, pristupiti toj dužnosti. Te?ni napitak, uvijek gorkog okusa prema prisje?anju, dat je „glasniku“ i on bi ubrzo osjetio divnu euforiju. Iza toga bi nastupili fizi?ka uko?enost i paraliza. Disanje i otkucaji srca bi stali, duh bi se podigao van fizi?kog tijela i po?eo bi tražiti bogove, željan da isporu?i poruku. Ono što je slijedilo je nezadovoljstvo, razo?arenje, i bijes. Glasnik bi tražio u nižim astralnim podru?jima, i „bogovi“ ne bi bili na?eni tamo; poruka ne bi mogla biti isporu?ena. Misija je bila besmislena, odanost i ljubav izgubljene u ništavilu, a takav entitet, prekriven frustracijama, osje?ajima izdaje, razo?arenjem i bijesom, ?esto zaka?en za obližnju živu?u osobu.

Ako je odabrani glasnik bila vestalska djevica, proces je ?esto uklju?ivao seksualni susret s muškim sve?enikom ili sve?enicima, obi?no protivno volji žrtvovane stradalnice. Nije bilo obrane protiv takvog nasilja.


Iza Smrti

Nakon smrtne scene u regresiji prošlog života, novopreminuli duh obi?no ide prema Svjetlu. Ovdje u Zemljinom ciklusu, Svjetlo je uvijek zlatno-bijelo, toplo, i vrlo sjajno. Opis je sli?an izvještajima iskustva tik do smrti, NDE, osim ako je duh pridružen drugim bi?ima koja dolaze odvesti pridošlicu potpuno unutar Svjetla. Samo kad novopreminuli duh ide potpuno unutar Svjetla, prošli život je stvarno završio. Ali to je samo jedna mogu?a opcija za novopreminulog duha. Istražit ?emo i neke od drugih mogu?nosti.

 

Stranica 2 od 12 Sve stranice