Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste
BS-VI

BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE

-Druk?ija vrsta interferencije onostranih bi?a-

Napisao: William J. Baldwin, Ph.D.

Prijevod: Heaven i langolijer

Kako budete ?itali ovaj svezak, budite spremni na susret s bi?ima drugih svjetova u obliku kakav nikad prije nije zamišljan. Oni su alieni/tu?inci kolonisti, alien znanstvenici, alieni brodolomci, aliensko-ljudski hibridi, i mnogi drugi. Postoje mnoga ne-fizi?ka, ne-zemaljska bi?a, koja pojam kontrole uma definiraju na sasvim novoj razini, otkrivaju?i zlokobnu stranu NLO fenomena koji su prethodno smatrani apsurdnima i samo u natuknicama spominjani u drugim knjigama.

Kao priznanje za njegovo pionirsko istraživanje znanosti i duha u radu, koji „izmi?e tlo pod nogama“, Terapija spiritualnog otpuštanja: Tehni?ki priru?nik (Spirit Releasment Therapy: A Technique Manual), Dr. William J. Baldwin, po?aš?en je, 1994. g., od strane Me?unarodnog udruženja za nove znanosti (International Association for New Science) u Ft. Collinsu, iz Colorada, Memorijalnom nagradom Franklina Loehra (Franklin Loehr Memorial Award). Primio je i druge nagrade za životna postignu?a i doprinose ostavštini premoš?ivanja Uma, Tijela, i Duha na polju transpersonalne psihologije. Trenutno, Dr. Baldwin i dalje širi svoje fascinantno istraživanje svijesti i dokumentira što su mnoge stotine klijenata otkrile u klini?kim sesijama.

BS-VI: Bliski susreti opsjeda?ke vrste (CE-VI: Close Encounters of the Possession Kind) katapultira ?itatelja u mnogoslojne realitete ljudske svijesti i iskustava, pritom razotkrivaju?i neželjena uplitanja tu?inskih „drugih“. (alien „others“- op.prev.). Ova je vrsta ET/NLO susreta izgleda ne-fizi?ka, no opet u svakom svom detalju intruzivna isto kako je to slu?aj i s dobro-znanim scenarijima abdukcija/otmica. Ukazuju?i na srž problema, knjiga BS-VI, osvjetljava stazu prema prevladavanju straha i prihva?anju svježeg, vje?nog, neuništivog svjetla ljudske slobode.INTERFERENCIJA OD STRANE VANZEMALJACA ME?U NAMA


POSVETA

Ovaj rad je posve?en ŽIVOTU u svim njegovim oblicima na ovoj planeti ili bilo gdje drugdje.


„Najljepša stvar koju možemo iskusiti je misterija; ona je izvor sve istinske umjetnosti i znanosti. Onomu, kome je ova emocija strana, koji više ne može zastati da bi se ?udio i ushi?en stajati sa strahopoštovanjem, isto je kao da je mrtav; njegove o?i su zatvorene“
Albert EinsteinS a d r ž a j
Uvodna rije?
Predgovor
Zahvale
Uvod
Poglavlje 1 - OPSJEDNUTOST I VANZEMALJCI ME?U NAMA
Poglavlje 2 - REGRESIJSKA TERAPIJA
Poglavlje 3 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJA
Poglavlje 4 - NLO I OTMICE OD STRANE VANZEMALJACA
Poglavlje 5 - HIBRIDI
Poglavlje 6 - BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE
Poglavlje 7 - VANZEMALJSKI KOLONISTI
Poglavlje 8 - VANZEMALJSKI ZNANSTVENICI
Poglavlje 9 - PREGOVORI SA SILAMA TAME
Poglavlje 10 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJA I DFE/EST (the dark force entities/entiteti sile tame)
Poglavlje 11 - SNAGA UMA, KONTROLA UMA
Poglavlje 12 - ARMAGEDON ILI KOZMI?KI ŠAH
Zaklju?ak/epilog
Dodatak
Bibliografija
Bilješke
Popis

UVODNA RIJE?

Knjiga Dr. Williama Baldwina, BS-VI: Bliski susreti opsjeda?ke vrste, sustavno pokazuje ?itatelju razli?ite vrste duhovnih priljepaka, uklju?uju?i entitete tamne sile i zemaljski ograni?ene izgubljene duše. Kako god, on ide iza svega što je opisano prije jasnim istraživanjem povijesnih slu?ajeva u kojima su kva?enja, ili preuzimanja, od strane tu?inaca(aliens) ili vanzemaljaca(ETs). Ne samo to, on pokazuje kako neki nametnici vanzemaljci bivaju manipulirani intervencijom tamnih sila. Osim pokazivanja ?itatelju što se dogodilo, on prikazuje/demonstrira u?inkovitost svoje osloba?aju?e terapije u uklanjanju/eliminaciji svih tipova nametnika.

Njegov zapanjuju?i slu?aj povijesno ga prikazuje u radu na rješavanju i onih u otežanim uvjetima, daje ?itatelju ne samo informaciju, nego i nadu. Znanje da se ne mora biti optere?en s tom, životnom prijetnjom, nametanjem. Njegova knjiga je tako?er vodi? za svakog radnika na mentalnom zdravlju dovoljno otvorenog uma da pretpostavi dobrobit klijenta ranije usvojenim vjerovanjima ili onome što je trenutno prihva?eno kao uobi?ajena/konvencionalna terapija. On pokazuje da ova stanja zaista postoje, i najbolje od svega, mogu biti riješena u ljubavi, humanosti, na u?inkovit na?in.

Rad dr.Baldwina je još jedan njegov doprinos razumijevanju i osloba?anju od ljudske patnje. Bravo! Dr.Baldwin
Edith Fiore, Ph.D.


PREDGOVOR

Znakovi neidentificiranih lete?ih objekata, ili NLO-a (UFO), i nasilne otmice od strane tu?inaca (aliens) izvješ?ivani su naširoko više od 50 godina u raznim zemljama na svijetu. Istražitelji imaju nepokrivena izvješ?a ili sli?ne posjete koje su se dogodile deset, stotinu, ?ak tisu?u godina prije1. To nisu nikakva nova doga?anja.

Kroz moje klini?ko iskustvo s tisu?ama klijenata, došao sam do prihva?anja ne samo postojanja bestjelesnih entiteta i energija, i njihovog utjecaja na živu?e ljude, nego i mogu?nosti postojanja ETs (extraterrestrials/vanzemaljci), najmanje u nekim formama. Ne na na?in o kojem sam ?itao u materijalima znanstvene fantastike ili knjigama o NLOs i otmicama od strane tu?inca (alien), nego u takvom obliku/formi da mogu komunicirati s istima, ?ak iako ih ne mogu vidjeti. Oni imaju utjecaj na našu stvarnost i oni mogu utjecati na individualno ljudsko bi?e, uobi?ajeno sa nepoželjnim rezultatima.

Kroz glasove klijenata u izmijenjenom stanju svijesti ova tu?inska/alien bi?a otkrivaju svoju svrhu boravka ovdje, opisuju svoj civilizacijski svijet, i mnogi izražavaju želju da idu „ku?i“. U nekim slu?ajevima, vanzemaljac zapovjednik na obližnjem svemirskom brodu, ili ?ak vo?a/lider vladaju?eg Visokog Vije?a njihovog svijeta, ?e govoriti kroz glas klijenta.

ETs/vanzemaljci nude mnogo razloga za njihovu nazo?nost ovdje. Mnogi su ovdje da bi skupili podatke i informacije o obliku ljudskog života. Oni su tehni?ari i znanstvenici. Izgleda da je u tijeku odvijanje neke vrste dugotrajnog genetskog eksperimenta i manipulacije. Neki ETs mogu biti sposobni pomo?i ljudima u problemima. Nekoliko njih o?evidno imaju sposobnost izlije?iti fizi?ko oboljenje. Neki ljudi tvrde da su duhovno promijenjeni/transformirani kao rezultat otmice i interakcije/me?udjelovanja sa tu?incima/aliens.

U drugim slu?ajevima ETs oglašavaju da su ovdje zbog preuzimanja kontrole, da jednostavno zavladaju nad ljudskom rasom, po?evši sa našim klijentom. Oni ?esto prijete da ?emo mi biti sljede?i. Takve prijetnje jasno ukazuju na utjecaj DFE (dark force entity/entitet tamnih sila).

Ove kanalizirane informacije mogu biti potpuno proizvedene od strane klijenta, svjesno ili nesvjesno. To može biti produkt kolektivnog nesvjesnog uma, „okinut“ od strane podsvjesne masovne histerije a zbog urbanog mita o dominaciji tu?inaca/aliens. Zlokobnija mogu?nost reflektira strahove teoreti?ara zavjere; otmice od strane tu?inaca/aliens mogu obuhvatiti elemente naše vlastite vlade koja je sklopila nekakvo savezništvo sa vanzemaljcima/ETs, bi?ima sa drugih svjetova i iz drugih dimenzija. Jednako odvratna mogu?nost je da je cijela UFO/ETs zagonetka ništa drugo ili više, nego polje testiranja tehnologije kontrole uma od strane zemaljskih obavještajnih agencija ili vojnog personala.

Kako god, ovo može biti to?no kao što i izgleda da jeste: stvarna komunikacija sa jednom stranom/alien rasom . Što je god slu?aj, informacije su,izražene kroz oblik konzistentnog tijela klijenta, saznanje o tu?inskim/alien bi?ima i njihovom motivu za dolazak na našu planetu.

Terapeuti rade s problemima i situacijama koje uzrokuju nemir kod ljudi. Ve?ina terapeuta rade u zemaljskim, uvjetima današnjeg vremena: emotivna uzrujanost, osobna neuravnoteženost, nedostatan karakter, odnosi u sukobu, i sli?ni problemi. Psihijatri ?esto tretiraju znakove i simptome mentalne bolesti sa lijekovima spravljenima da kontroliraju simptome. Nekoliko praktikanata ulaze u duhovne stvari/pitanja, mada je tu nevoljno ali rastu?e prihva?anje i prepoznavanje religioznih ili duhovnih problema na polju mentalnog zdravlja2.

Ve?ina profesionalaca zdravstvene struke UFOs i ETs smatraju kao imaginaciju i halucinaciju, proizvod neuravnoteženog ili poreme?enog uma, ili potpunom varkom, i izvješ?a o tome se ne uzimaju zaozbiljno. Opsjedanje i egzorcizam se još uvijek „progone“ u domenu fantazije i halucinacije, i ne smatraju se vrijednim ozbiljnog razmatranja. ?ak i ve?ina sve?enstva pori?e i izbjegava ovu oblast. Nekoliko država zakonski izri?ito zabranjuju licenciranim zdravstvenim praktikantima sudjelovanje u bilo kojoj vrsti procedure egzorcizma.

I još k tomu, možda milioni ljudi pate od efekata ne-fizi?kih ili drugo-dimenzijskih inteligentnih bi?a koja se miješaju ili spajaju s njima na neki na?in. Ljudski i ne-ljudski entiteti su otkriveni u izmijenjenom stanju sjedinjenja, uzrokuju?i mnoge probleme i sukobe koji motiviraju ljude na traženje profesionalne pomo?i. Mnogi od ovih entiteta i energija nastoje preuzeti mentalnu i psihološku kontrolu nad ljudskim doma?inom. Neki jednostavno ho?e mjesto za „živjeti“, tijelo koje ?e zvati svojim. Drugi tipovi nastoje nauditi ili uništiti doma?ina.

Sva ova lutaju?a bi?a žele nešto za sebe, neovisno o željama, potrebama, planovima, ili duhovnim stazama nesretnog doma?ina. Ovo je užasno nasilje nad individualnom slobodnom voljom. Duhovni vodi?i, an?eli ?uvari, uzašli majstori, istinski dobronamjerni i visoko razvijeni ETs, pravi duhovni u?itelji i druga svjetlosna bi?a niti posjedaju niti kontroliraju ljude i ne obmanjuju svoje poslanje, svoj program rada.

Ova knjiga opisuje sukobe koji su, kako izgleda, proizvedeni od nametljivih, sebi?nih, prilagodljivih, ponekad zbunjenih, ?esto zlonamjernih entiteta i energija koji se prožimaju/interferiraju sa živu?im ljudima. Ljudi su suverena bi?a, i imaju pravo živjeti bez takvog miješanja od strane tu?inaca/aliens, entiteta, drugih ljudskih bi?a, ili vladinih agencija bilo koje vrste.

Povijest i dijalozi ve?ine slu?ajeva u ovoj knjizi su uzeti iz aktualnih sesija s ljudima u našoj savjetodavnoj praksi i te?ajevima vježbi. Op?e informacije su dio po dio spajane iz klini?kih sesija sa mnogim klijentima. Postoji konzistentnost u osobnim pri?ama, uzorak koji ne može biti zanijekan niti ignoriran. Materijal je ovdje organiziran u koherentnu sliku; detalji nisu ukrašeni ni na kakav na?in. Moji osobni zaklju?ci, pretpostavke i naga?anja su nazna?eni kao takvi.

Materijal u ovoj knjizi nije ponu?en kao apsolutna istina. Nema na?ina dokazivanja validnosti pri?a koje dolaze kroz glasove klijenata u sesijama izmijenjenog stanja. Niti se ova iskustva mogu interpretirati na bilo kakav suvisao na?in. Subjektivno iskustvo nekoliko tisu?a ljudi je prikazano ovdje kao dio spektra ljudskog stanja. Stvarni ljudi su imali ova iskustva; sje?anja/memorija su skriveni u dubokom nesvjesnom umu. U jednom izmijenjenom stanju svijesti, koje tako?er razumijemo kao hipnoti?ki trans, oni do nas donose ono što im se dogodilo. Ovo je to o ?emu je izvješteno. Molim te ?itaj otvorenog uma. Ovo srednja America govori. Ovo može biti bilo tko od nas. To JEST netko od nas.

Mnoge kolege iz razli?itih dijelova zemlje izvještavaju o sli?nim evidencijama tu?inskih/aliens bi?a, ET nametljivaca/intruders sa sli?nim „misijama“. Nekoliko njih su pridonijeli slu?ajevima za ovu knjigu. Imena i identifikacijski detalji su promijenjeni zbog osiguravanja anonimnosti uklju?enih ljudi. Zanemarivo ure?ivanje je u?injeno u nekim opisima i transkriptima slu?ajeva i to samo u svrhu jasno?e.

Svrha ove knjige je pove?ati svjesnost javnosti, ne izazivanje straha. U klini?koj praksi našli smo više od pola naših klijenata kako o?igledno nose breme zaka?enih ETs i pate zbog njihovog utjecaja. Ako je ovaj fenomen stvaran, mora biti temeljito ispitan i istražen, dokumentiran i dan javnosti na znanje. I samo razmotrite mogu?nosti ako se pokaže da je istina!

Ne možemo ignorirati misteriju ne-fizi?ke realnosti, nesvjesne razine uma, imaginarnog carstva, duhovne razine bi?a. Dublje razine svijesti nisu temeljito istražene. Ovo je terra incognita (nepoznata zemlja), neotkriveni teritorij, nepoznata oblast. Švicarski psihijatar Carl Jung, u svojoj autobiografiji, Memories, Dreams, Reflections, dao je svoj iskaz o nesvjesnom umu:3

Godine kad sam slijedio svoje unutarnje slike su bile najvažnije u mom životu-u njima sve esencijalno je bilo odlu?eno. . Sve je po?elo tada; kasniji detalji su samo dopune i objašnjenje materijala koji je eruptirao vani iz nesvjesnog, i na po?etku me utopio. To je bila prima materia/primarna materija za životnog vijeka rad.

To je ova ne-iscrtana/ne-mapirana teritorija koju istražujemo i ho?emo razumjeti našim ograni?enim ljudskim intelektom. Na ovim stranicama na?i ?ete neke od rezultata našeg prou?avanja.


ZAHVALE

Moji klijenti i druge inteligencije koje govore kroz njihove glasove nastavljaju biti moji najtemeljitiji/najmudriji u?itelji. Moja zahvalnost je nadmašena jedino mojom znatiželjom za fenomenom koji zajedni?ki istražujemo u privatnim sesijama. Izvor znanja ?e, kako izgleda, te?i bez znakova presušivanja.

Bobi i Cathy Teets, moji urednici i izdava?i, tako?er zaslužuju moju duboku i iskrenu zahvalnost za njihovo beskrajno ohrabrivanje i potporu, njihove blage upravlja?ke ispravke mog spisateljskog putovanja, i njihove profesionalne sposobnosti u ovoj oblasti. Bobov veseli glas u mom telefonu uvijek poti?e obnavljanje entuzijazma za projekte kad bih se našao pred dosadom. „Naprijed i gore,“ veselo bi pozdravljao, i dalje idemo!

I mojoj voljenoj Judith, mom životnom partneru, u našoj ljubavi, i u radu, ja se ponovo zavjetujem svojoj vje?noj ljubavi. Ti uvijek podupireš moja zemaljska nastojanja, ti si svjetionik na mojoj duhovnoj stazi, i tvoja blistava osobnost i smisao za humor osvjetljavaju moj život onda kad mi je najpotrebnije. Hvala ti iz srca i duše.


UVOD

Program SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence4/Potraga za Izvan-Zemaljskom Inteligencijom, sponzoriran od vlade, možda je fokusiran u pogrešnom pravcu. Radio signali su poslani u svemir, a divovski prijemni tanjuri ?ekaju povratak signala od nekih inteligentnih bi?a „tamo negdje vani.“ Njihov rad se temelji na najmanje dvije pretpostavke:

1. Tu?inci/aliens postoje u trodimenzionalnom prostor-vremenu kao i ljudi.
2. Oni još nisu stigli na zemlju.

Ovo može biti pogrešno razmišljanje!

Ako možemo izvu?i zaklju?ke iz ljudskog iskustva, onda su tu?inci/aliens ve? ovdje. Milijuni ljudi su možda imali susrete s alienima na nekoj vrsti „svemirskog borda.“5 Mnogi su opisali traumu od otmice protiv njihove volje, uzeti na letjelicu ili na neku nepoznatu lokaciju, i podvrgnuti nametnutim i ?esto bolnim fizi?kim postupcima.6 Za vrijeme nekih od iskustava „oteti“ tvrde da su prepoznali ljude u vojnim odorama.

„Svemirska bra?a“ isporu?uju koli?ine informacija do Zemlje kanaliziranjem kroz senzitivne/prihvatljive osobe. Dali su nekoliko velikodušnih obe?anja: zaustaviti nuklearne ratove; podi?i našu populaciju s planete dok se prorokovane kataklizmi?ke promjene zemlje ne završe; ili zaustaviti promjene zemlje prije nego se dogode. (Kako možemo znati da su bili uspješni?) Nagovaraju/poti?u ljude na zaustavljanje me?usobnog ratovanja i na ljubav jednih prema drugima. (Dobar savjet, kakav je god izvor.) Obznanili su izvjesne datume njihovog dolaska kroz masovno slijetanje na površinu širom planete. Do sada, nisu ostvarili ove kontakte.

U mojoj mladosti, moj najbliži susret sa svemirskim bi?ima je bio kroz stranice Astounding Science Fiction (Zapanjuju?a Znanstvena Fantastika)?asopis. Autori kao Heinlein, Asimov, i Ray Bradbury su bili moji literarni avanturisti?ki heroji. Još sam bio u srednjoj školi kad sam pro?itao knjigu Donalda Keyhoesa, The Flying Saucers Are Real (Lete?i Tanjuri Su Stvarni), objavljen 1950 g. Zbog te knjige moje mišljenje se zaokrenulo, moj um se otvorio prema mogu?nosti postojanja oblika stranog života negdje drugdje. Nikad ponovo je beskrajni prostor bio ispunjen sa zamišljenim stvorenjima znanstvene fantastike. Prema Keyhou, oni su bili stvarni i oni su posje?ivali Zemlju.

Godine fakulteta, stomatološkog, i doktorski program psihologije su mi dali ?vrstu znanstvenu podlogu. Ja razmišljam kao znanstvenik. Ja sam odan rigoroznim znanstvenim standardima istrage i objektivnog zapažanja kad razmatram i istražujem prirodni fenomen. Znanstvena metoda istražiteljskog rada, je najmanje za uski domet fizi?ki prepoznatljivog fenomena. I još znanstvena metoda teži biti jedna nesavladiva, neizbježna kutija koja isklju?uje sve osim „tvrdog“ fizi?kog dokaza.

Osobno istraživanje prirodnog fenomena je tako?er validan ispit. Bilo kako bilo, subjektivne ocjene normalno nisu prihva?ene kao dio znanstvenog metoda istraživanja. Kroz moje godine edukacije, treninga, promatranja i istrage, tako?er sam iskusio vo?eno oslikavanje (slike predložene od strane poticatelja), rebirthing/ponovno ro?enje (vježba dubokog, brzog disanja koja ponekad poti?e sje?anja na iskustvo ro?enja), terapija regresije/povratka prošlog života (razotkrivanje sje?anja koja izgledaju da su iz prethodnog životnog vijeka, duhovno osloba?anje (uklanjanje upletenih svjesnih energija), i ozdravljenje unutrašnjeg djeteta (tretiranje ranjenih subpersonalities/pod-osobnosti). Iz ovih osobnih iskustava ja znam što klijent osje?a tijekom sesije.
Kao terapeut osjetljiv sam na ljudske osje?aje, sje?anja, i iskustva, bez obzira koliko su daleko od svjesne stvarnosti, koliko se razlikuju od usvojenih standarda mogu?e/nemogu?e. Vidio sam i slušao ljudsku bol, i ona je vrlo stvarna. Nau?io sam da istraživanje ljudske svijesti može otkriti bilo što. I pored toga što je mnogo toga otkrivenog odbijeno od strane objektivne znanosti; izgleda da veliki dio ljudskih doživljaja leži izvan parametara znanstvenog metoda.

Francis Bacon smatra znanje samo po sebi kao svojstvo koje treba iskoristiti za ovladavanje nad prirodom, za vo?enje prema dužem, zdravijem i sretnijem ljudskom životu. Galileo naglašava vrijednost promatranja iznad apstraktnih naga?anja. On je napustio baštinu ideja o astronomiji koje su zauvijek promijenile pojmove ?ovje?anstva o fizi?kom univerzumu.
Isaac Newton je ro?en 1642 godine, iste godine kad je Galileo umro. U 1687oj, Newton je objavio svoju Principia Mathematica, možda najve?e znanstveno djelo ikad napisano. Ono dominira u znanosti više od 200 godina. Newtonian-Cartesianska paradigma je još uvijek vladaju?i model znanstvenog mišljenja, lišena filozofskih razmatranja.

Znanost naposljetku dijeli društvo sa duhovnom stvarnoš?u izme?u sredine 19og i po?etka 20og stolje?a, posebno u Zapadnoj civilizaciji. Metafizi?ki i duhovni fenomeni su, budu?i nedokazivi, preraspore?eni na margine religije. Ovo je bio ogroman gubitak za ljudsku rasu. Me?utim, ljudi i dalje nastavljaju imati misti?ne i duhovne doživljaje. Može li ovo sve biti mašta ili masovna zabluda? Deja vu (ve? vi?eno), sje?anja prošlog života, van tjelesno iskustvo, iskustva tik do smrti, posjednutost od strane drugih bi?a ili entiteta, kanaliziranje, psihi?ke sposobnosti, prekognicijska spoznaja, UFO kontakt i otmica, i mnogi drugi ne-znanstveni doga?aji nastavljaju biti izvještavani od strane inteligentnih, vjerodostojnih ljudi.7

Nekoliko znanstvenika su bili dovoljno hrabri da prou?avaju i dokumentiraju takve fenomene, i onda objavljuju svoje nalaze o ovoj kontroverznoj oblasti. Neki su bili ismijani od strane mati?ne znanstvene ustanove, od onih ljudi koji ne žele znati za postojanje bilo ?ega drugog osim fizi?kog univerzuma. Kako god, svijest o ne-fizi?kom univerzumu se nastavlja širiti, i u op?oj populaciji i u nekim znanstvenim krugovima. Ljudsko iskustvo ne može biti zanijekano niti izdaleka objašnjeno. Inteligentna znatiželja zahtijeva ozbiljnu istragu ne-fizi?kih, ili duhovnih realnosti. Vrijeme sad.

Znanstvena metoda nikad ne?e biti dovoljna za propisno i potpuno istraživanje bogatstva i dubine ljudske svijesti. Potraga mora uklju?iti smisao duhovnog. Subjektivni ljudski doživljaji/iskustva ne mogu biti izvagani, izmjereni i duplicirani po zahtjevu. I pored toga, ljudski doživljaji/iskustva su odgovaraju?i podatak za kompletnu znanost. William James, od mnogih smatran ocem ameri?ke psihologije, upozorio da znanost treba biti temeljena jedino na iskustvu/doživljaju, i da ništa od cjelokupnog ljudskog iskustva/doživljenog ne treba biti isklju?eno mogu?nosti da bude tema znanstvenog istraživanja. U svojim Essays in Radical Empiricism (Eseji o Radikalnom Empirizmu), James definira ovaj pojam:

Da bi bio radikalan, jedan empirist ne smije prihvatiti u svoju konstrukciju bilo kakav element koji nije izravno doživljen/iskušan, niti isklju?iti bilo koji element koji jeste izravno doživljen/iskušan
.8

Godine 1981, godinu i pol prije nego sam napustio svoju zubarsku profesiju, i poslije više od 10 godina prou?avanja u metafizici, parapsihologiji, i daljnjim dosezanjem ljudske svijesti uklju?uju?i tik do smrti, nakon smrti, i van tjelesna iskustva, prošle živote, duhovna zaposjedanja (possesion) i napuštanja (depossesion), kanaliziranje, i druga duhovna u?enja, po?injem skra?enim radnim vremenom sprovoditi privatnu praksu terapiju povratka/regresije prošlog života (PLT – past life therapy).9 U to vrijeme je postojalo samo nekoliko knjiga o PLT tehnikama, napisnih od strane profesionalnih praktikanata.

Na cijelom svijetu, tisu?e terapeuta razli?itih orijentacija sada koriste tehnike ovog kontroverznog pristupa pomaganja ljudima. Klijent se vodi u jedno izmijenjeno stanje svijesti, ponekad nazvanim hipnoti?ki trans. Emotivno okruženje situacije sadašnjeg života može inicirati sje?anja koja izgledaju kao doga?aji iz drugih života. U teoriji, drugi životni vjekovi sadrže izvor ve?ine problema i sukoba u sadašnjem životu. Sje?anja na traumati?ne doga?aje iz bivših života mogu biti opozvana, procesuirana u terapijskoj sesiji, i olakšati probleme ili u?initi potpuno nestajanje problema u sadašnjem životu.

Kada prvi put ?ujem nešto neobi?no u regresijskoj sesiji, na primjer o prošlom životu u Atlantidi ili na udaljenoj planeti, detalje jedne tu?inske/alien otmice ili o implantiranom sredstvu, ili o posebnom tipu zaka?enog entiteta i njegovog utjecaja na klijenta, jednostavno zabilježim to, bez prosudbe. Mnogi klijenti su opisali arhetipske scene kao što je sukob izme?u ratnika bogova svjetlosti i bi?a tame kako bi zauzeli zemlju. Kad u dvije, tri sesije na površinu izbiju sli?ni opisi, ja sam zainteresiran. Ako puno klijenata izvijeste o istom iskustvu, tada prihvatim to iskustvo kao dio ljudskih okolnosti unutar duhovne stvarnosti.

Na moje iznena?enje, nakon samo nekoliko mjeseci sesija izvo?enja regresije prošlog života, prepoznao sam znakove i simptome koji izgleda da su bestjelesno upletanje u rastu?em broju mojih klijenata. Kao ve?ina ljudi, arogantno sam prihva?ao ova stanja kao maštu, izmišljanja, rezultat paranoje i obmanjuju?e razmišljanje. Kao znanstveni istraživa?, promatrao sam, prepoznavao, prou?avao ovaj fenomen, i oblikovao hipotezu koja nije druga?ija od povijesnih opisa stanja duhovnog opsjednu?a.10

Iz informacija sakupljenih tijekom klini?kih sesija, mapa duhovne teritorije polagano se otkrila i bila je sli?na drevnim opisima duhovnog carstva.11 Iz ovog radnog modela, po?eo sam razvijati racionalnu metodologiju tretmana ovih stanja. Problem sam isklju?io iz oblasti mašte i obmane. Ve?ina pogo?enih ljudi nisu svjesni uplitanja dok to nisu otkrili u terapijskoj sesiji; ve?ina mojih privatnih klijenata otkriju ove nepoželjne nametnike. Ve?ina ljudi koji vjeruju i tvrde da su opsjednuti obi?no to nisu.

Sve kroz povijest, ovo nepoželjno, nedragovoljno stanje, ozna?avano je kao duhovna opsjednutost ili demonsku opsjednutost. U primitivnim kulturama, smatra se da su duhovi svugdje, i sve je prekriveno nevidljivom inteligencijom. Ovo vjerovanje se naziva animizam (animism). Tipi?na religijska literatura oslikava ne-fizi?ke entitete kao demone, miljenike Lucifera, i sve duhovne opsjednutosti su shva?ene kao demonske opsjednutosti. Sljedbenici filozofije Spiritualizma, koja po?inje sredinom 19og stolje?a, vjeruju da su takvi entiteti duše pokojnih voljenih, vra?enih iz „Zemlje sunca“ carstva mrtvih.12

Rijetko je živo ljudsko bi?e preuzeto i potpuno kontrolirano od ne-fizi?kog entiteta, iako su i ovakva stanja izvještena. Osoba u ovakvom stanju vjerojatno ne bi tražila terapijsku sesiju zbog problema.

Kako sam promatrao svoje klijente u klini?kim sesijama pažljivo i racionalno, izgledalo je jasno kako je postojao odre?en utjecaj ovih o?ito razdvojenih entiteta. Postoje metode razlikovanja dijelova sebe, ili pod-osobnosti (subpersonalities), i odvojenih bi?a razli?itih vrsta. Prepoznao sam spoj izme?u ?ovjeka i entiteta kao parazitsko stanje, i po?eo sam koristiti termin „duhovni priljepak“ („spirit attachment“) umjesto duhovna opsjednutost.

Moji klijenti su bili moji u?itelji duž puta, kao što su to bili i o?ito zaka?eni entiteti razli?itih vrsta. U svojoj znatiželji pitao sam tako da je moralo izgledati kao beskona?nost pitanja za entitete. Oni su odgovorili kroz glas klijenta. Nau?io sam veliki dio o mehanizmu „duhovnog dodatka“, razloge privla?enja i kva?enja, identifikaciju puno razli?itih tipova zaka?enih entiteta, i mentalna, emotivna, i fizi?ka djelovanja na doma?ina. Pokazalo se, na stranu sujevjerje, neka anti?ka i klasi?na literatura o ovoj temi je, u najmanju ruku, djelomi?no validna za klini?ku upotrebu(setting), i nije puko filozofsko i teološko vjerovanje nametnuto ljudskom razmišljanju.

Pišu?i preko rastu?eg tijela empirijskog znanja, razvio sam racionalne tehnike za primjereno otpuštanje ovih nametnika na na?in koji je isklju?ivao bilo kakvu mogu?nost njihovog povratka. U tijeku terapije, osoba može nau?iti osnažiti „duhovni imunološki sustav“13 i po?eti u?iti kako odbiti budu?a uplitanja takvih prilagodljivih entiteta.

Kratko sam probao razli?ite egzorcizme i isporu?ene tehnike ispisane u mnogim svescima o ovom predmetu. Rezultati su bili mješoviti. Moje vlastite tehnike razvijene iskustveno, na pokušajima i greškama, sa puno ispravaka; koje su djelovale, ostavljene su, koje nisu odba?ene su. Paralelno opisnom terminu „duhovni dodatak“, skovao sam oznaku Duhovne Terapije Otpuštanja (SRT – Spirit Releasment Therapy) da opišem metode tretmana koje sam razvio. Potrošio sam ve?inu svojih budnih sati tijekom 1990te pišu?i knjigu, Spirit Releasment Therapy: A Technique Manual (Duhovna Terapija Otpuštanja: Tehni?ki priru?nik), koja je skicirala tehnike terapije prošlog života, obnavljanje duševne rascjepkanosti, i metodologiju za ?iš?enje zaka?enih entiteta.

U klini?koj uporabi, cilj je pomo?i klijentu nalaženje odgovora unutar njega ili nje koji oslovljavaju i olakšavaju osobne sukobe ili problemati?ne uvjete zbog kojih pate. U klini?koj praksi, kroz godine istraživanja ovog fenomena bestjelesnih uplitanja, klijenti su mi pomogli razumjeti da bez obzira na znanstvenu krutost udruženih pretraga, podloga njima je to da terapija djeluje. Ukratko, bilo koje, sve,ili nijedno od ovoga što ?itate, ako je istina u strogom znanstvenom smislu, može biti ponovljeno u klini?koj postavci. Ponavljanje je jedan od temeljnih elemenata znanstvene metode.

Masa skupljenog straha i sujevjerja okružuje fenomen nevidljivog miješanja duhova sa živim ljudima, stolje?ima naveliko širenih od strane Crkve. U lekcijama, seminarima, radionicama, treninzima, knjigama i artiklima, moj cilj je bio olakšati strah, izbrisati sujevjerje, racionalno opisati stvarni fenomen, i pove?ati svijest javnosti o ovoj zajedni?koj okolnosti.

Kako se moje iskustvo proširilo u klini?kom radu i razvivši metodologiju SRT (Spirit Releasment Therapy), moje znanje o duhovnoj realnosti se tako?er proširilo. Tehnike su djelotvorne u praksi i ja sam po?eo trenirati druge za rad. Do danas, više od 500 ljudi je kompletiralo Temeljni SRT Trening, i tisu?e drugih su pro?itali moj Tehni?ki Priru?nik (Tehnique Manual) ili ga prou?ili s nekim drugim. Mnogi od ovih ljudi sprovode sesije duhovnog otpuštanja sa sli?nim rezultatima.

U 1989, sreo sam i oženio Judith. Ona je talentiran slikar, briljantno kreativna, i duboko duhovno ljudsko bi?e. Ona je odli?an instruktor i nadaren duhovni savjetnik. Mi prezentiramo profesionalne treninge zajedno i radimo kao ko-terapeuti u klini?kim sesijama. Njena nazo?nost je veliki dar za mene osobno i profesionalno.

Kroz godine klini?kog iskustva otkrio sam da se pojavljuju tri glavna tipa nametljivih, priljepljivih entiteta: takozvani zemljoome?eni (earthbound) duhovi (EB) umrlih ljudi koji su ograni?eni ili zaglavljeni na zemaljskoj ravni i nesposobni ili nevoljni i?i u viša carstva; entiteti tamne sile (DFE), koji uklju?uju klasi?ne demone; i tu?inci/alieni ili vanzemaljci (ET). Ova knjiga je fokusirana primarno na ET i DFE, iako postoje mnoge druge uplivne energije.

Ovi razli?iti nametljivci izgleda prouzrokuju sve vrste mentalnih, emotivnih, fizi?kih problema i probleme u me?uodnosima kod ljudi. Zemljoome?eni ljudski duhovi, EB, name?u ljudska stanja i slabosti kod doma?ina koji ništa ne sumnja, kao što su njegovi obi?aji, ponašanje, ovisnosti, neprikladne emocije, seksualna izopa?enja, i fizi?ki simptomi bolesti. DFE nastoji blokirati svaki aspekt ljudskog napretka, potkopati ljubav u bilo kojem obliku ili situaciji, kao što su samopoštovanje, osobni odnosi, obiteljske zajednice, i op?enito prouzrokovati kaos i raskid u svakoj prilici. Oni ?esto tvrde da samo „rade svoj posao.“ Izjave ETa je da su „izdaleka,“ i Svijetlo u njihovom „univerzumu“ je boja prije nego zlatno-bijela .14 Oni ne name?u probleme ljudima, i oni su ?esto ovdje na specifi?noj „znanstvenoj misiji“-osim onih na koje je utjecao DFE.

Što je god možda istina u pogledu drugih civilizacija, ljudi su uvijek imali znatiželju o tome što je „tamo vani.“ Mnogi su izrazili mišljenje da smo mi ljudi došli iz „tamo vani.“ Ideja o „nebeskim ljudima“ je „zapaprila“ ljudsko razmišljanje, kao što je vidljivo u nekim ranim pe?inskim crtežima i petroglifima, svetim skriptama, fantasti?nim izvješ?ima svemirskih putovanja, i znanstveno-fantasti?nim filmovima.15 Znanstvena fantastika još zadržava fascinaciju mnogih milijuna ljudi. Star Trek: The Next Generation (Zvjezdane staze: Sljede?a Generacija) je bio najuspješniji tjedna zabava u povijesti sindikalne televizije.16 Opsjednutost je bila ?esta tema Star Trek serija. Opstanak svijesti nakon fizi?ke smrti i duhovne opsjednutosti je bilo tema brojnih popularnih filmova kao što su Ghost, All Of Me, Maxie, i naravno, The Exorcist.

Opsjednutost ili kontrola od drugog bi?a ide protiv naših temeljnih ljudskih i duhovnih prava. Tu je mogu?nost i užasa i opa?ine. Psujemo(rail) protiv politi?ke i policijske mo?i. Imamo zakone protiv nametnika koji povrje?uju našu fizi?ku osobu ili svojinu. Medicinska znanost je razvila lijekove za mnoge mikroorganizme koji zauzimaju naša tijela i uzrokuju bolest. Postoje djelotvorne metode suo?avanja sa nevidljivim silama koje nam se name?u. U ovoj knjizi, ?itat ?ete o stvarnim slu?ajevima ovih bliskih susreta sa svjesnim stranim/alien bi?ima: uzroke, djelovanja, i tretman.

Postoji aluzija na to u Bibliji (Efežani 6:12):

...borimo se ne protiv mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv mo?i, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv duhova zla iz najviših mjesta.


P o g l a v lj e 1

OPSJEDNUTOST I VANZEMALJCI ME?U NAMA

DUHOVNA OPSJEDNUTOST

Mogu?nost duhovne opsjednutosti, koja je potpuno ili djelomi?no preuzimanje živu?eg ?ovjeka od strane bestjelesnog ili ne-fizi?kog bi?a, bila je prepoznata, ili u najmanju ruku teorijski obra?ivana, u svakom vremenu i gotovo svakoj kulturi. Izgleda da se neutjelovljena svjesnost, duh, duša, entitet, može pridružiti ili zaka?iti, i stopivši se potpuno ili djelomi?no s podsvjesnim umom živu?e osobe, preuzeti, u odre?enoj mjeri, kontrolu nad mentalnim funkcijama, emocijama i ponašanjem. Jedan zaka?eni entitet može proizvesti dojmove i simptome u fizi?kom tijelu doma?ina/gostoprimca koji ništa ne sumnja.

Ljudi, širom svijeta, opisuju ove opsjeda?ke entitete kao bogove, demone, božanstva, pretke, duhovne vodi?e, ozdravljuju?e duhove neke vrste, sjajne u?itelje, a u posljednje vrijeme i kao putnike i u?itelje iz drugih zvjezdanih sustava poput Plejada (Pleiades), Arkturusa (Arcturus), Oriona, Andromede , Lire (Lyra), Vege, ili Siriusa. Duhovna opsjednutost je jedan prastari, još živu?i koncept, naširoko osporavan i ignoriran od sve?enstva i profesionalaca koji skrbe o mentalnom zdravlju u našem materijalisti?kom zapadnom društvu. Posljednjih godina, unato? svemu, raste broj terapeuta otvorenog uma koji po?inju primje?ivati ovo stanje i prihva?ati mogu?nost postojanja ne-fizi?ke svjesnosti i njenog utjecaja na žive ljude.17

U klini?kim psihoterapijskim sesijama klijenti opisuju sukobe, probleme i podru?ja nelagode u njihovim životima. Dok opisuju mu?ne i neprijatne situacije, obi?no izbiju emocije kao što su gnjev i frustracija, krivnja i kajanje, ?ak i tuga i suze. Oni obi?no po?inju osje?ati ove emocije kao senzacije fizi?kog tijela: mu?ninu, nalete vru?ine ili hladno?e, zategnutost ili napetost u miši?ima, ili glavobolju. Opisi problema ?esto su metafori?ke fraze, kao: „To je da ti se smu?i“, ili „On je takav davež“, ili „Osje?aj je kao kad ti zabodu nož le?a“ ili „Osje?am se kao da mi nešto glavu steže“

Klijent je vo?en kako bi locirao izvor ovih osje?aja, kako emocionalnih tako i tjelesnih senzacija, i vratio u sje?anje trenutak kad se prvi put pojavljuju. Poticani su na ponavljanje fraza. Usmjeravani su da se fokusiraju u nutrinu i opišu što vide, osje?aju, ?uju.18 Ove sugestije obi?no vode klijenta u srce problema, izvor sukoba u sadašnjem životu, obi?no traumatski doga?aj, ?esto odigran u prošlom životu. Ukoliko je u pitanju prošli život klijenta, onda ?e terapija prošlog života pomo?i olakšati problem. Me?utim, uzrok problema može bitii i zaka?eni entitet. Postoje metode pomo?u kojih se može razlikovati klijentova prisje?anja ranijih traumati?nih doživljaja od sje?anja jednog zaka?enog entiteta. Postoje specifi?ne tehnike za otpuštanje razli?itih tipova zaka?enih entiteta.19

Zemaljski duhovi (eng. earthbound spirits), ili EB-i, preživjele svjesnosti preminulih ljudi, su naj?eš?e otkrivani entiteti koji opsjedaju, proganjaju, ili se ka?e. Emocije i osje?aji povezani sa iznenadnom, traumati?nom smrti, mogu zadržati duh na zemaljskoj razini, obi?no u okolini u kojoj je osoba živjela i umrla. Gnjev, strah, ljubomora, jad, krivnja, kajanje, ?ak i snažne ljubavne veze, mogu se uplesti u normalnu tranziciju u Svjetlo. Bolna tuga preživjelih može zadržati njihove voljene, nakon smrti fizi?kog tijela, da ostanu vezani za Zemlju. Novo preminuli duhovi mogu pratiti, a ponekad se i prilijepiti za živu?eg ?ovjeka.

U sesiji klijent ?esto otkriva i druk?iji tip ne-fizi?kog utjecaja: to je mra?an, arogantan, neprijateljski, zlo?udan, rušila?ki, destruktivan entitet koji tvrdi da je sljedbenik Lucifera, Mra?nog, Zlog, Veli?anstvenog, ili nekih sli?nih imena. Ono tvrdi da nikad nije živjelo u vlastitom ljudskom tijelu. Ovaj opis odgovara klasi?nom portretu demona u literaturi krš?anstva i drugih religija. Ove smo nazvali entiteti tamnih sila (eng. – dark force entities), ili DFE-i.

Još jedan oblik ne-fizi?kih entiteta koje ?esto otkrivamo s našim klijentima su tu?inci/alieni, vanzemaljci ili ET-i, svjesna, osjetilna bi?a. U pravilu nikad nisu bili ljudi, iako su neki svjedo?ili o bivšoj inkarnaciji u ljudskom tijelu na Zemlji. Ovo nije duh preminulog aliena; ?ini se kako je njihov normalan oblik ne-fizi?ki.20 Nisu ni neprijateljski niti ratoborni, a ni razorni ili destruktivni kao što su DFE-i. Poneki su izjavljivali da su izgubljeni ili namjerno dovedeni i ostavljeni ovdje. Mnogi tvrde kako su došli prikupljati informacije. Drugi pak izvode eksperimente na ljudima utje?u?i na emocije na neki na?in i promatraju?i rezultate. Neki tvrde da su ovdje da pomognu ljudskim stanovnicima Zemlje u njihovoj duhovnoj evoluciji, možda ?ak da pruže pomo? našim ljudima u prolasku kroz davno-prore?ene katastrofalne zemaljske promjene.

Neki od njih su tehnološki napredniji nego ljudi, neki više prosvijetljeni u njihovoj duhovnoj evoluciji. Bilo kako bilo, ve?ina ovih aliena koji su govorili kroz glasove klijenata nisu duhovno osviješteni, u najmanju ruku. Kao putnici kroz vrijeme/prostor/dimenzije, oni operiraju u svom vlastitom interesu, bez ikakvog obzira prema stanovnicima neke planete koju istražuju i iskorištavaju, a to, me?u stanovnicima zemlje, može izazvati pustoš.

Samo nekolicina ovih nametnika tvrdi da su se infiltrirali me?u živu?e ljude s namjerom sakupljanja znanstvenih podataka ili drugih informacija i nemaju namjeru uplitati se. Oni se ispri?aju i povuku kad im pojasnimo situaciju. Drugi ET „znanstvenici“ odbijaju oti?i, odbijaju razgovarati s nama, i smatraju da su ljud ništa više od laboratorijskih štakora koji se koriste u njihovim eksperimentima. Ovo ukazuje na DFE kontrolu nad vanzemaljcima, i otkriva zlokobniju svrhu njihove nazo?nosti.

Drugi ?ak arogantno objavljuju da su ovdje zbog osvajanja ?ovje?anstva i preuzimanja planete za svoju vlastitu korist i nitko s tim u vezi ne može išta u?initi. Ovaj element mo?i i kontrole nad drugima signalizira utjecaj DFE-a. U ovim slu?ajevima, ET-i sami su kontrolirani, ?ak opsjednuti, od strane demonskih bi?a. Nema stvarne vremenske skale za takva preuzimanja, i neki od ovih aliena izjavljuju da su, sa svojim ljudskim doma?inom, proveli nebrojeno životnih vjekova.

Neki od NLO-a i alienskih bi?a mogu biti opaženi u fizi?kom obliku, iako mogu promijeniti vibraciju i opet postati ne-fizi?ki, o?igledno po volji, i stoga nevidljivi, kako za ljudske o?i, tako i za radare. Mogu utjecati na ljude na zastrašuju?e šarenolike na?ine.


Carla i njen ET brat

Carla je jecala. Jedva da je mogla govoriti od pla?a. Bila je duboko potresena nakon što je svjedo?ila otpuštanju jednog zemaljskog duha sa starijeg ?ovjeka iz grupe koji se dragovoljno prijavio biti subjektom demonstracije. U ovom slu?aju, entitet je bio duh umrlog djeteta koji je bio s ?ovjekom od njegovih ranih bra?nih godina. Ono je htjelo biti ro?eno kod ovog para. Ostalo je vrlo malo suhih o?iju nakon što je mali duh izrekao rije?i oproštaja svom htio-sam-da-mi-bude roditelju i otišao u Svjetlo.

Carla je toliko plakala da nije mogla vidjeti izlaz iz zgrade i odvesti se ku?i. Ovo nije neobi?na reakcija nakon promatranja jedne emocionalno nabijene sesije otpuštanja duha. Ponudio sam joj pomo? u njenom istraživanju izvora suza i tuge koju je osje?ala. Sumnjao sam na zakva?eni entitet. Njene suze se napokon smanjiše i entitetu je bio omogu?en govor kroz Carlin glas. Entitet je tvrdio kako je njezin brat u drugom postojanju na drugoj planeti u razli?itom sun?evom sustavu. Pratio ju je do ovog sustava kad je izabrala do?i na planetu Zemlju inkarnirati se. Nije htio podnijeti cijeli proces postajanja ?ovjekom u vlastitom tijelu kao što je ona u?inila. On je presko?io taj korak. Sad je htio da se ona povu?e kako bi on mogao živjeti kroz njeno tijelo, ili da se barem skloni sa strane kako bi on mogao preuzeti kormilo.

Uz vrlo malo objašnjavanja shvatio je koju štetu nanosi svojoj sestri, koju je volio, a ipak želio dominirati nad njom na ovakav šovinisti?ki na?in. Kako je pripovijedao o njihovom životu na njihovoj mati?noj planeti u udaljenom svemiru i vremenu, Carla se tako?er prisjetila ljubavi koju su dijelili tamo i ponovo po?ela ridati, ovaj put od radosti zbog prisje?anja i žalosti zbog gubitka. Ovo je, u biti, dvostruka regresija prošlog života, oba bi?a se prisje?aju istog prethodnog postojanja na drugoj planeti.

Pristao je oti?i, a ona je pristala otpustiti ga, iako ih je povezivala snažna ljubav. Nakon nešto više od godine dana uzbu?eno je izvijestila o zna?ajnim promjenama u njenom životu kao rezultat otpuštanja svog ET brata.


Janet i alienska sonda


Janet je bila intuitivni iscjelitelj, vrstan stru?njak u svom radu i svom životu. Tijekom sesije je otkrila sondu u svojoj tre?oj ?akri, solarnom pleksusu. Opisala je tanku, crnu uzicu koja se, prema njenoj percepciji, uzdizala gore kroz dvije dimenzije. Bila je spojena s laboratorijem na svemirskoj letjelici. Kad je Janet vizualizirala lokaciju, pozvao sam jednog od glavnih u toj laboratoriji. Janet je opisala neku vrst humanoidne forme koja je stvarno odgovorila na moja pitanja. Mogla je ponoviti njegove rije?i. Ova komunikacijska veza na daljinu, ovaj tip kanaliziranja, kroz godine je polu?io neke fascinantne rezultate.

Da, ovaj alienski znanstvenik je priznao, postoji uba?ena sonda na razini njenog solarnog pleksusa. Njena je svrha prikupljanje informacija o pripadnicima ljudske vrste.

Dr. Baldwin: „Koliko ovakvih ?lanova ljudske rase ste obra?ivali na ovaj na?in?“

Janet: „Oko 3.000.“

Dr. B.: „Ovo je vršenje nasilja nad jednom inteligentnom vrstom. Nemate pravo uplitati se na ovakav na?in.“

J.: „Nismo znali da se petljamo.“

Crpe?i iz podru?ja znanstvene fantastike, pokušao sam zamisliti organizaciju takve grupe bi?a. Koriste?i priliku, zaronio sam dublje.

Dr. B.: Prespojite nas na vaš zapovjedni?ki stožer. Želimo razgovarati sa vašim Vrhovnim Zapovjedništvom.“

Nekoliko trenutaka je prošlo, i Janet se izravnala u naslonja?u. Njen glas promjeni ton; stav je bio gotovo imperijalisti?ki.

Vrhovno Zapovjedništvo kroz Janet: „Da, što želite?“

Dr. B.: „Vaši znanstvenici su ugradili sonde u 3000 ljudskih bi?a bez njihovog pristanka.“

V.Z.: „Da. Prikupljaju podatke.“

Dr. B.: „Prikupljate podatke od subjekata bez njihovog pristanka. Jeste li svjesni koncepta ne-miješanja? Nebi se trebalo petljati u druge osjetilne vrste.“

V.Z.: „Da, svjesni smo. Nismo se mislili uplitati, samo prikupljati podatke.“

Dr. B.: „Mi smo osjetilna vrsta. Protestiramo protiv ovakvog nametanja.“

V.Z.: „Što biste željeli da u?inimo?“

Dr. B.: „Molimo da povu?ete vaše sonde iz svakog ljudskog bi?a na ovoj planeti.“

Ovo je bila molba, ne zahtjev. Nisam imao ništa ?ime bih podupro takav zahtjev. Postojala je nekakva neodlu?nost, kao da se odvijala rasprava u pozadini svega.

Moj skepti?ni um zapita: „Ako je išta od ovoga istina, zašto oni to meni govore i zašto bi udovoljili mojoj molbi?“ Ova pitanja su me uvijek pratila u sesijama izmijenjenog stanja svijesti. Moj skepticizam ostao je živ i u dobroj kondiciji.

V.Z.: „Mi ?emo povu?i sonde. Prikupili smo dovoljno informacija.“

Dr. B.: „Hvala vam.“

V.Z.: „ Nema na ?emu. Pozdrav.“

Dr. B.: „Pozdrav.“

Zapovjednik je ve? otišao. Alienski znanstvenik se ispri?ao i skupio svoju opremu, uklju?uju?i i sondu, i pozavršavao štogod da mu je ostalo. Ubrzo je i on tako?er otišao.

Janet je izišla iz izmijenjenog stanja zbunjena kao i ja. Jesu li ove slike bile validne? Je li ovo bilo ništa više nego imaginacija? Jesu li ljudi doživljavani od strane razvijenijih bi?a kao ništa više nego biološke jedinke, subjekti za nasumi?no sondiranje, ispitivanje, testiranje, sli?no kao laboratorijske životinje korištene od strane zemaljskih znanstvenika? Implantiram li ja ove pojmove? Ne mislim tako; ovo je bio moj prvi susret s takvom situacijom, i nisam otprije raspolagao takvim pojmovima.

Na stotine klijenata je, od onda, doživjelo i opisalo takve upade/intruzije sa sondama, implantima, i napravama za testiranje, promatranje i nadziranje/kontroliranje. Kao terapeut, kakve god informacije da isplivaju iz klijenta na površinu, moram s njima raditi kao da su stvarne. Na nekim razinama svijesti, za klijenta one i jesu stvarnost.

Što se zbilja ovdje doga?a? Da li dolazimo sa zvijezda? Da li se možda spremamo ponovo tamo vratiti? Možemo li, putem ljudske sposobnosti kanaliziranja u jednom izmijenjenom stanju svijesti, zaista razgovarati s alienima? Zašto oni slušaju? Zašto se gnjave sa onim što mi, kao terapeuti, molimo/tražimo? No, sad ve? tr?im pred rudo. Vratimo se unazad i po?nimo od po?etka: s iskustvom ro?enja.

Poglavlje 2 - REGRESIJSKA TERAPIJAP o g l a v lj e 2

REGRESIJSKA TERAPIJA


Regresijska terapija, u posljednjih nekoliko desetlje?a, uživala je u obnovljenom interesu. Mišljenje kako odrasli mogu biti pod utjecajem doga?aja iz djetinjstva, ?esto traumati?nih, nije novo. Sigmund Freud promicao je teoriju kako potisnuta sje?anja poti?u i utje?u na ponašanje odraslog ?ovjeka. Freud je tvrdio kako sje?anja na doga?aje koji su se zbili prije dobi od pet ili šest godina, a pogotovo iz dojena?ke dobi, ne mogu biti povra?ena i odgovaraju?e izražena zbog ograni?enih verbalnih sposobnosti djeteta i novoro?en?eta.21

Me?utim, vo?ena od dobro uvježbanog terapeuta, osoba u izmijenjenom stanju svijesti može otkriti i prizvati u sje?anje potisnute i zaboravljene doga?aje iz djetinjstva, dojena?ke dobi, trenutka ro?enja, vremena provedenog u maternici, iskustva prije za?e?a, pa ?ak i drugih života. Dosta otkrivenog materijala može biti potvr?eno kao validna sje?anja na stvarne doga?aje.22 Ali ne sve. Neki od ovih zapam?enih doga?aja mogu biti dio iskustava zaka?enog entiteta.

Sje?anje može biti sve samo ne stvarno, a nekoliko prošlih doga?aja može se po?eti spajati u jedno sje?anje. Scene iz filmova, pri?e, sugestije prijatelja i terapeuta, ?ak i snovi, mogu postati dijelom toka sje?anja.To se naziva „konfabulacija“ memorije. Zbog ovog razloga, za doga?aje vra?ene u sje?anje pod hipnozom, ne može se pretpostavljati da su potpuno stvarni i dio klijentovog života. U terapiji, mi nastojimo olakšati emocionalni efekt u sje?anje vra?enih doga?aja iz ovog života ili drugog vremena. Radimo kao da su istiniti. Za klijenta, na odre?enoj razini i jesu istiniti. Emocionalni efekt je potpuno stvaran i može nastaviti vršiti utjecaj na osobu dugo nakon samog doga?aja, štogod da je on možda bio.

Regresija ro?enja

Izgleda kako su mnogi ljudi fiksirani ili su zapeli na traumi ro?enja.23 Ljudsko ponašanje ima tendenciju ka reproduciranju iskustva ro?enja. Mnogi ljudi ne mogu podnijeti da im išta bude stegnuto oko vrata, bilo da je to kravata, džemper s ovratnikom, ili štogod drugo. Ve?ina ljudi je plitkog daha. Poriv ka disanju i otporu prema svemu što tomu smeta je najmo?niji pogon za ?ovjeka; potreba za zrakom je primarna glad.

Razmislite o svom disanju. Kako dišete upravo sada? Plitkim, kratkim udasima ili duboko uzimate zrak istezanjem trbuha?? Ve?ina ljudi se zatekne kako vrlo plitko udišu, kao da se boje disati, ili još gore, da su sprije?eni.

Za vrijeme terapijske sesije, ovo ?esto može biti pra?eno do sje?anja na stvarno iskustvo ro?enja. Detalji ro?enja i svih 9 mjeseci prenatalnog perioda, a i prije toga, uklju?uju?i tu i trenutak za?e?a, dostupni su unutar podsvjesnog uma. Ova sje?anja mogu biti otkrivena i opisana rije?ima odraslog klijenta.24 Nema zapreke do sje?anja na ove doga?aje.

Kako novoro?en?e prolazi kroz poro?ajni kanal, pup?ana vrpca je stisnuta, prekidaju?i tako opskrbu hranjivim tvarima i kisikom. Kad je beba ro?ena, usta su o?iš?ena od te?nosti i plu?a se mogu po?eti širiti i puniti zrakom. Ako se pup?ana vrpca presje?e prije nego je ovaj proces završen, nastupa vremenski period kad kisik ne dolazi. Novoro?en?e ovo doživljava kao gušenje.26
Klijent je vo?en tragom ovog osje?aja nazad do njegovog izvora. ?esto bude otkriven prethodni život u kojem je smrt prouzrokovana davljenjem, vješanjem, ili gušenjem. Terapija iskustva smrti iz prošlog života olakšati ?e nelagodu koju izazivaju stvari svezane oko vrata. Istraživanje iskustva ro?enja na ovaj na?in ?esto ?e olakšati problem plitkog disanja. To je temeljni princip Frojdovske psihodinami?ke teorije „ponovno proživljavanje (reliving) je osloba?aju?e.“ Donošenje podsvjesnih sje?anja na svjesnu razinu može olakšati ili riješiti problem ili konflikt, iako mnogi problemi za potpuno rješavanje zahtijevaju dalje procesuiranje. Ovo je suština regresijske terapije.

Jeff

Obrasci me?usobnih odnosa mogu biti ustanovljeni za vrijeme iskustva ro?enja. Jeff je opisao svoj ljubavni život kao seriju vrlo kratkih afera, obi?no s plavušama raskošnih grudi. U sesiji je otkrio kako je bio oduzet od majke odmah nakon ro?enja, što je prekinulo suštinsko majka-novoro?en?e vezivanje. Umotan je u pokriva?, te nošen i redovito njegovan od krupne, stasite, brižne, plavokose medicinske sestre. Mirisala je dobro, pružala dobar osje?aj, njegovala i hranila ga. Njegova majka je bila udaljena i nesposobna brinuti se o njemu jer se oporavljala od teškog iskušenja njegovog ro?enja. Od tog trenutka nadalje on je podsvjesno tražio veliku medicinsku sestru, plavušu.


Povratak izgubljenih fragmenata duše

Oporavak od fragmentacije duše (Recovery of Soul Fragmentation/RSF) je klini?ki pristup ponovnog prikupljanja duše, tradicionalna šamanska metoda ozdravljenja. U kulturama ameri?kih Indijanaca, smatrano je da je bolest uzrokovana gubitkom ne?ije duše, ili nekog njenog dijela. Šamani bi putovali u podzemni svijet, u viši svijet, ili gdjegod da je dio duše otišao, kako bi ponovo okupili dušu i vratili je bolesnoj osobi, obnavljaju?i tako njenu cjelovitost i zdravlje.27

Ovo je više nego primitivno razmišljanje. U klini?koj praksi nalazimo kako su stanja disocijacije, ili fragmentacije svijesti vrlo ?esta kod ljudi. Ovisno o ozbiljnosti traume koja je dovela do disocijacije rezultati se mogu kretati od promjena raspoloženja do, ?esto vrlo iscrpljuju?eg stanja, poreme?aja višestrukih osobnosti (multiple personality disorder/MPD), sad nazvanog disocijativni poreme?aj identiteta (dissociative identity disorder/DID).28 DID je ?esto rezultat seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.

Ovo stanje se reflektira kroz naše izražavanje, ukazuju?i tako na unutarnju svjesnost o istom:

„To je bilo prelamaju?e iskustvo.“
„Taj de?ko ne igra s cijelim špilom.“
„Halo, ima koga kod ku?e?“
„Jednostavno se raspadam.“
„Osje?am se napola mrtav.“
„Ostavio sam srce u San Franciscu.“

Termin „Oporavak od fragmentacije duše“ (RSF) koristi se za opisivanje klini?ke metode prikupljanja razbacanih fragmenata duše ili uma. Ozdravljenje stanja je tako?er poznato unutrašnjem umu, unutrašnjem znalcu. Ono bude izraženo sljede?im izjavama:

„Saberi se“
„On je stvarno sabran momak.“
„Zbrajam dva i dva.“

Gotovo svatko ima pomiješane osje?aje, promjene raspoloženja, svjesnost o postojanju dijelova osobnosti s razli?itim željama, ulogama, pa ?ak i funkcijama. Mi ?esto djelujemo razli?ito u razli?itim okolnostima: oholi uredski nadglednik može biti ponizni muž u ku?i; sposobna, osviještena, strpljiva i brižna majka može biti vrište?i, zahtijevan, nerazumni kupac u robnoj ku?i. Ova razli?ita sebstva (selves29) su ozna?ena kao pod-osobnosti (subpersonalities30). Mnogi ljudi prolaze kroz izmjenu mnogih pod-osobnosti neopaženo, jednostavno podešavanjem u skladu s okružuju?im okolnostima.31 O?iglednije promjene osobnosti mogu poticati iz nekih ranijih bolnih iskustava.

Ova dijeljenja svijesti mogu nastati kao rezultat ozbiljne ili minorne, stvarne ili izmišljene, emocionalne ili fizi?ke traume. Ve?ina ovih fragmenata osobnosti ostaju s osobom, utje?u?i na ponašanja, apetite, i stavove. Postoje mnoge terapeutske tehnike za lije?enje ovog stanja: terapija stanja ega, lije?enje unutrašnjeg djeteta, terapija pod-osobnosti, terapija dijelova.

U klini?koj praksi smo otkrili kako su, neki od ovih odsje?aka ili fragmenata, zaista odvojeni od osobe, sli?no iskustvu odvajanja od tijela (out-of-body experience/OOBE).32 Svaki fragment s jezgrom svijesti u fizi?kom tijelu ostaje spojen srebrnom niti, dijelom srebrnog konopca koji spaja dušu s tijelom.33 Mnogi klijenti u izmijenjenom stanju svijesti mogu opaziti ovu povezuju?u srebrnu nit. U nekim izvještajima o slu?ajevima van-tjelesnog iskustva, ljudi su mogli vidjeti „svjetlosni konopac“ koji spaja njihovo fizi?ko tijelo s lokacijom njihove svijesti.34

Fragment može biti odvojen od osobe i kao balon na uzici jednostavno ju pratiti. Fragment uma živu?e osobe može ostati s drugom živom osobom kao zakva?eni entitet. Može ostati na lokaciji traume ili posebno radosnog doga?aja. Ponekad može biti prona?en na nekom udaljenom mjestu. Ako se fragmentacija dogodila u prethodnom životu, fragment može još uvijek biti tamo/tada. Gotovo svi ovi fragmenti, u terapijskoj sesiji, mogu biti locirani i povra?eni.

U literaturi koja se bavi višestrukim osobnostima/podjeljenim li?nostima, žrtve, puno ?eš?e žene nego muškarci, opisuju fizi?ko odvajanje, oni su zaista napustili tijelo za vrijeme seksualnog zlostavljanja. Ratni veterani ?esto pretrpe ozbiljna dijeljenja/fragmentacije za vrijeme po život opasnih pucnjava. Ozbiljne prometne nesre?e, ?ak i umalo izbjegnuti sudari, mogu izazvati odvajanje fragmenta i kretanje istog, jer pretpostavlja kako je umro, prema Svjetlu. Šok, emocionalni udarac, psihi?ka trauma, sve to može dovesti do fragmentacije svijesti, esencije duše.

Emotivno nasilje može izazvati fragmentaciju jednako brzo kao i fizi?ka bol. Dijete koje vjeruje roditelju ili baki/djedu može biti emocionalno slomljeno ako taj voljeni seksualno ozlijedi dijete. Sposobnost da se nekom vjeruje oti?i ?e s fragmentom. Dijete ili mla?i adolescent može biti devastiran ako mu roditelj umre. Tu se javlja nedostatak razumijevanja, a ?esto postoji i osje?aj samooptuživanja za smrt. Sposobnost voljenja može biti skršena i fragment ?e biti luka za tu osaka?enu sposobnost. Osoba više ne posjeduje sposobnost da voli.

Kad otkrijemo fragmentiranost, klijent bude vo?en da locira porijeklo traume i obnovi izgubljeni dio. Mi asistiramo u procesuiranju emotivne boli ka mirnom razrješavanju, i fragment duše, ili pod-osobnost, biva prihva?en nazad u prostor tijela/uma, poput dijela slagalice koji je sjeo na pravo mjesto.

Kad fragment bude obnovljen i izlije?en od njegovog emocionalnog bola, to ?e vratiti sposobnost vjerovanja, ili voljenja, ili neke druge emocije ili sposobnosti poput kreativne mašte ili razigranosti, koja je bila izgubljena skupa s fragmentom. Na ovaj na?in, vra?anje fragmenta uvijek ima „dar“ za klijenta, ?esto u vidu suštinske emocionalne sposobnosti ili transpersonalne kvalitete poput odanosti, ?estitosti, pa ?ak i vidovitosti ili drugih psi-sposobnosti. S fragmentom, sigurno vra?enim u okrilje doma, klijent ?e nas izvijestiti o osje?ajima topline, mira, i nove vlastite cjelovitosti.

Fragmentacija predstavlja širom otvorena vrata za bilo kakav entitet u prolazu. Ako postoji, doslovno, komad koji nedostaje iz suštine duše individue, entitet lako može u?i i zaka?iti se. U sesiji ?esto otkrijemo kako je ova ranjivost prva dozvolila prikap?anje. Fragmenti duše se obnove i objedine nakon otpuštanja zaka?enog entiteta. Ovo je dio zaštite od budu?ih intruzija/nasilnih ulazaka.

William James je pisao i predavao o višestrukoj osobnosti i duhovnom opsjedanju. Ovo su bile profesionalno prihvatljive teme istraživanja ranije u ovom stolje?u. U Jamesovim danima bilo je „... dosta alarmiraju?eg pisanja u okviru psihopatije o degeneraciji,“ i sugerirao je „.. .ako tu ima vragova, ako su tu natprirodne snage, onda su, kroz napuklo i fragmentirano sebstvo ušle.“35

Otkrili smo odre?eni stupanj fragmentacije kod skoro svakog klijenta kojeg smo vidjeli u našoj privatnoj savjetodavnoj praksi. Tko od nas nije propatio barem neku lakšu trauma u životu? Fragmentacija kao izvor bolesti je u tradicionalnom indijanskom iscjeljivanju važan koncept. Ovo bi se moglo pokazati kao jedna važna nit u bogatoj tapiseriji holisti?kog iscjeljivanja.


Izjelica kola?i?a sa ?okoladnim mrvicama

Jedna od mojih pod-osobnosti je bila „izjelica kola?i?a sa ?okoladnim mrvicama.“ Kad sam bio oko 9 godina star, moja tetka mi je napravila ?okoladne kola?i?e. Topli, ?udesno mirisni kola?i?i bili su naslagani na tepsiji od kruha. Mirisali su veli?anstveno! Dohvatio sam kola?i?. Ona me pljesnula po ruci! To je bio šok! Nisam razumio. Ponovo sam posegnuo za kola?em. Ona me ponovo pljesnula po ruci! A-HA! Shvatio sam! Nema kola?i?a! Ona je imala nekakvu tetka-pekarsku ideju kako kola?i?i moraju biti hladni prije nego se mogu jesti.


Me?utim, moja usta su slinila i ja sam htio jedan od MOJIH kola?i?a SADA. Nema šanse. I tako sam slinio i ?eznuo za kola?i?ima dok su se hladili. Ta smiješna mala uznemirenost, minorna emocionalna trauma, uzrokovala je odvajanje osobnosti koje je utjecalo na moje obi?aje jedenja kola?i?a godinama nakon toga. Na kraju sam na tomu poradio u terapijskoj sesiji.


Izvor traume je izgleda bio prošli život u kojem sam umro od gladi u dobi od 9 godina. Epizoda s kola?i?ima je ponovo potaknula tu ve?u traumu. Na?in na koji sam pokušavao iza?i na kraj sa zakopanim strahom od smrti, bio je kupovanje svježe pe?enih ?okoladnih kola?i?a, po tuce ili dva odjednom, u ovom životu. Vrlo minorna trauma, ali primjerno prikazuje stanje i efekte pod-osobnosti. Poslije te sesije, moja konzumacija ?okoladnih kola?i?a poprimila je „normalne“ razmjere.


Terapija prošlog života

Mnogi ljudi odbijaju ideju traženja problema u prošlom životu, tvrde?i kako imaju dovoljno problema i u sadašnjem. Ovo zvu?i razumno. Me?utim, u klini?koj praksi klijenti otkrivaju kako sukobi i problemi sadašnjeg života ?esto poti?u od traumati?nih doga?aja iz prijašnjih života. Sje?anja iz prošlog života mogu do?i do nas u mnogo razli?itih formi: kao deja vu (ve? vi?eno) iskustvo; ponavljaju?i snovi specifi?ne lokacije ili zastrašuju?eg doga?aja; neobjašnjiv, neosnovan strah, ili kao fobija od saka?enja. Ljudi koji se boje vode, javnog govorenja, ili visine (nabrojit ?u samo nekoliko uobi?ajenih fobija) ?esto otkrivaju sje?anje na smrt utapanjem, vješanjem ili spaljivanjem na loma?i pred svjetinom, ili padanjem sa visokog mjesta. Kad se ove traume iz prošlog života istraže i riješe u terapijskim sesijama, fobije prestanu postojati kod klijenta.

Proces terapije prošlog života (PLT) se vrlo u?inkovito primjenjuje od strane profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja u mnogim zemljama.36 Kroz emotivne osje?aje i osjete tijela povezane s prepoznatim problemom sadašnjeg života, klijent je ponukan locirati izvor ili uzrok ili porijeklo problema. Ovo obi?no vodi do otkrivanja bolom ispunjenog sje?anja iz postojanja u prošlom životnom vijeku. Klijent je, u osobnosti lika iz prošlog života, vo?en do rješavanja traumati?ne životne epizode, a u kona?nici i kroz trenutak smrti.

Iz ove to?ke, upravo preminula duša može pregledati život, lako se prisjetiti izvora ljutnje, straha, ozloje?enosti, i bilo kojeg drugog neriješenog konflikta u životnom vijeku. Ovo iskustvo nakon-smrti može biti bogati font za ozdravljenje klijenta. Terapeut asistira klijentu u rješavanju bilo kojih zaostalih emocionalnih problema, bilo kojih nezavršenih poslova u tom životu, sve do to?ke kad se postaje voljnim oprostiti pojedincima uklju?enim u incidente iz prošlog života, uklju?uju?i tu i samog sebe. Opraštanje sebi može se pokazati najteže prihvatljivim. S ovim rješavanjem i iscjeljivanjem boli iz prošlosti, klijent može ostaviti iza sebe traumu iz tog prošlog životnog vijeka i integrirati lekcije izlije?enog iskustva u situaciju iz sadašnjeg života.

Jednom kad je lik iz prošlog života odvojen od fizi?kog tijela i oslobo?en od bilo kakvih fizi?kih ograni?enja ili emocionalnih spona s tim životnim vijekom, on može biti odmaknut od tijela i scene smrti i u?initi potpunu tranziciju u Svjetlo. Ovaj dio pri?e je sli?an opisima iskustva tik do smrti (near-death experience/NDE),37 za vrijeme kojih se bi?a vra?aju s praga Svjetla i ponovo sjedinjuju s fizi?kim tijelom.

Osobnost prošlog života, u biti sav prošli život i osobnosti potencijalnog budu?eg života, su sadržani unutar suštine duše, zajedno sa sje?anjima i životnim skriptama svih životnih vjekova. Cijela panorama prošlih, i budu?ih života, na ovoj planeti ili negdje drugo, dostupna je klijentu u jednom izmijenjenom stanju svijesti. Linearni tijek vremena je artefakt fizi?kog univerzuma, koji bude iskušen jedino inkarnacijom u fizi?koj formi.38

Mnogi emocionalni problemi i konflikti brzo su i u?inkovito riješeni kroz PLT, obi?no u daleko manje sesija nego što bi to bilo s konvencionalnom terapijom. Mnoge fizi?ke bolesti su shva?ene kao psihosomatske, i ova stanja se mogu po?eti smanjivati ili prekidati sva zajedno. Sa znanjem i mudroš?u dobivenim kroz regresijsku terapiju prošlog života i snagom opraštanja, nezavršeni poslovi, neriješeni problemi, emocionalni ostatci prošlih vremena mogu biti izlije?eni. Tada osoba može potpunije živjeti i voljeti u sadašnjem trenutku. Postoji ogroman ljekoviti potencijal u terapiji prošlog života.

Terapija prošlog života, kad je sprovedena od strane dobro obu?enih profesionalnih terapeuta, mo?an je, siguran, brz, izravan pristup psihoterapiji, i rezultati su ?esto trenutni i dugotrajni. Nevjerojatan uspjeh terapije prošlog života ne ovisi o vjerovanju ili nevjerovanju, bilo terapeuta ili klijenta. Reinkarnacija, kao jedan drevni filozofski koncept i teoretska stvarnost, duhovno je u?enje; terapija prošlog života je dobro uspostavljena psihoterapeutska tehnika koja djeluje.Pete i Marian

Pete je bio 35-ogodišnji TV producent. Patio je od dijabetesa koji je zahtijevao dnevno uzimanje 12 jedinica inzulina injekcijom. Ovo nije velika doza ali je zna?ajna. Pete je izgubio vid na jednom oku, i patio je od oslabljene cirkulacije u nogama što je u kona?nici moglo dovesti do amputacije. Njegovo tijelo je doslovno otkazivalo pod njim. Bio je duboko uronjen u bespomo?ni bijes.

TV predstava je bila u formatu intervjua, i bio sam pozvan kako bi raspravljali o terapiji prošlog života. Marian, hostesa, u pripremi za predstavu, nevoljko je volontirala da pro?e sesiju izmijenjenog stanja. Vjerojatno jedini na?in kako bi novinar/anketar mogao formulirati inteligentna pitanja o slabo-poznatoj temi poput terapije prošlog života, jeste da stvarno iskusi sesiju.

Marian je izabrala istražiti uznemiruju?i san koji se ponavljao dva ili tri puta tjedno, sve od unazad dokle je njeno sje?anje sezalo. U snu, ona je osje?ala samu sebe kako gleda dolje na mali, starinski gradi?. Lebdjela je duž ciglenog puta do ruba gradi?a i to je bilo to, san bi završio. Nekoliko puta tjedno, tjedan za tjednom, ona bi se budila sa osje?ajem tuge. Ne najbolji na?in su?eljavanja sa životom svaki dan!

Zatražio sam od Marian da dozove u sje?anje i opiše san. Ona je povezala kratak segment i ja sam je tjerao da nastavi i opiše što je sljede?e doživjela. Iznena?ena zbog nastavljanja njenog „sna“, ona je vidjela kako taj cigleni put produžuje dolje do obale male rijeke. Scena je tu završila.

Prema mojoj sugestiji, ona je po?ela pripovijedati san ponovo. Ovaj put, napravio sam klini?ku pretpostavku kako je „san“ potisnut, emotivno natovarenom memorijom, možda iz prošlog životnog vijeka. Na kraju pripovijedanja, usmjerio sam Marian da locira vrijeme kad je bila u svom tijelu u gradi?u. Trenutno je prizvala jedan doga?aj i po?ela ga opisivati. Pretpostavka je izgledala ispravna. Ono što je slijedilo, me?utim, nije bilo rezultat bilo kakve sugestije.

Bila je zaru?ena. Stajala je ispred zadimljenih ostataka ku?e svog zaru?nika i njegovih roditelja, osje?aju?i o?aj i zbunjenost. Oni su svi umrli u požaru. Policajac malog gradi?a pretpostavljao je da je ona kriva za podmetanje vatre i pokušao je odvesti u pritvor. Ona je pobjegla i otr?ala u šumu koja okružuje oblast, gdje je ostala, neprimije?ena, nekoliko sati.

?ula je buku u obližnjem žbunju. Tri „muškarca s autoputa“, kako ih je ona nazvala, otkrili su je, silovali, i prerezali joj vrat. Ona je lebdjela iznad vrhova drve?a, sad odvojena od svog tijela i slobodna-od-boli, još uvijek duboko ožaloš?ena zbog smrti njenog zaru?nika i vrlo zbunjena.

U duhovnom, vrijeme nije prepreka istraživanju. Mogla je i?i nazad i naprijed i promatrati, poprili?no isto kao brzo premotavanje video trake naprijed i nazad. Istražila je okolnosti oko požara i otkrila kako je njen zaru?nik podmetnuo plamen, planiraju?i smrt svojih roditelja, ra?unaju?i na njihovo mršavo bogatstvo kao svoje naslije?e. Na njegov užas, bio je uhva?en u zamku u ku?i, i umro je uz njih. Bila je strahovito razo?arana njegovim ponašanjem i svojom jadnom prosudbom njegovog karaktera. Njena naivna slijepa zaljubljenost u njega brzo je nestala.

Skrenula je preko svog gradi?a, duž ciglene ceste, preko teku?e rijeke, i po?ela se uspinjati prema približavaju?em Svjetlu. Ovo novo razumijevanje oslobodilo ju je zbunjenosti i olakšalo njenu tugu. Marian je izišla iz izmijenjenog stanja osje?aju?i se nekako rastere?eno. Morala je požuriti popraviti svoju šminku kako bi bila spremna za javni nastup.

Pete je htio istražiti svoj dijabetes kroz regresijsku terapiju. Bilo je 11 sati nave?er i predstava je bila predvi?ena s po?etkom u pono?. Pristao sam odraditi sesiju, ?ak iako je morala biti kratka.

Otišao je direktno u doživljaj.

Dr. B.: „Kako osje?ate to što se doga?a vašem tijelu?“

Po?eo je osje?ati gnjev. O?i su mu se zatvorile kad je dao oduška svojim emocijama i opisao fizi?ke osjete.

Dr. B.: „Dobro, dozvoli tim osje?ajima da te odnesu do drugog vremena kad si se istovjetno osje?ao. Lociraj izvor osje?aja gnjeva. Opozovi porijeklo tih osjeta u svom tijelu. Neka te ti osje?aji odnesu ravno nazad.“

Našao je sebe kao Indijanca lovca sa lukom i strijelom; prikradao se medvjedu. Pogodio je medvjeda. To nije bio smrtni pogodak. Medvjed se okrenuo, dograbio ga, oborio, rasporio ga, rastvorio njegovo tijelo, otkinuo mu crijeva i unutrašnje organe, uklju?uju?i i guštera?u, organ koji loše funkcionira u stanju dijabetesa.

Dok se ne-fizi?ko tijelo, eteri?no tijelo, uzdizalo iz fizi?kog tijela, rekoh, „Pogledaj u svoj oblik sada. Kako izgleda?“

Pete: „Sve je rasparano otvoreno, sve je iscijepano, širom otvoreno, rasparano je, pocijepano.“
Ve? se penjao prema prilaze?em Svjetlu.

Imali smo samo oko 15 minuta prije nastupa. Uputio sam Peta da popuni raskinute dijelove u eteri?nom tijelu sa svjetlom. Sugerirao sam mu da po?ine zamišljati ulazak svjetla koje dolazi iz sjaja iznad njega, to?no ulijevaju?i svjetlo unutar svakog dijela u njegov eteri?ni oblik. Ovo je bio pogodan trenutak za korištenje vo?ene imaginacije.

Eteri?no tijelo izgleda sadrži obrasce budu?eg fizi?kog tijela, uklju?uju?i zametke bolesti. Ako je potpuno izlije?eno u tom trenutku, onda u budu?oj inkarnaciji ne?e biti mogu?nosti za takvu bolest. Ako je izlije?eno u prošlosti, fizi?ko stanje u sadašnjem životu se može poboljšati, simptomi bolesti se mogu povu?i.

Dr. B.: „Vidiš li svjetlo koje ulazi?

P.: „Da, ulijeva se.“

Dr. B.: „Kakav je osje?aj?“

P.: „Izvrstan, toplo je.“

Dr. B.: „Je li ve? popunjeno?“

P.: „Ne.“

Dr. B.: „Nastavi ulijevati ga unutra.“ Što je radio dobrih deset minuta. Provjeravao sam svoj sat najmanje dvaput u minuti. Bili smo vrlo blizu vremenu nastupa.

P.: „Ispunjeno je.“ Rekao je ovo vrlo mirnim glasom.

Dr.: „Kakav je taj osje?aj?“

P.: „ Izvrstan!“ bio je njegov iskren odgovor.

Duh ovog Indijanca uzdigao se u Svjetlo u takvom mirnom, iscijeljenom stanju. Regresija je bila potpuna. Imali smo 5 minuta viška i Pete je požurio s uljepšavanjem.

Jedan asistent napudrao mi je ?elo i otpra?en sam u studio.

Kad je predstava po?ela, Marian je rekla par rije?i o hipnoti?koj i regresijskoj terapiji. Podijelila je ono što je upravo doživjela. Još uvijek pomalo grogi, nije bila uobi?ajeno „hladnokrvna“ kad je predstava po?ela i publika je to voljela. Pete se obi?no nije pojavljivao u predstavi. Tog dana, me?utim, tako?er je htio podijeliti svoje regresijsko iskustvo. Pete je bio duboko svjestan kako se nešto promijenilo unutar njegovog tijela. Sa strahopoštovanjem u svom glasu rekao je, „ I?i ?u uzeti nešto za pojesti,. Moje tijelo po?inje proizvoditi inzulin.“

Tri mjeseca kasnije ponovo sam pozvan pojaviti se u predstavi. Ljudi iz publike pitali su o regresijskoj terapiji i snovima. Marian je ispripovijedala svoje regresijsko iskustvo. Od vremena sesije više nije imala snove. Jednostavno su otišli!

Pete je izvijestio kako mu je potrebna samo ?etvrtina koli?ine inzulina koju je uzimao prije svoje kratke sesije. Godinu kasnije, smanjio je do jedne desetine svoje bivše doze. Njegov lije?nik nije imao objašnjenje, iako nije negirao rezultate. Potvrdio je kako je um vrlo mo?an, i kako se ovakve stvari ponekad dogode. Pete je bio oduševljen.


Iskre svijesti

Terapija prošlog života je temeljena na filozofiji kako je ljudski duh, u svojoj suštini, individualno bi?e, nepodjeljiva iskra svijesti s potpunom memorijom na svoja iskustva još od odvajanja iz Izvora, Boga, Boginje, Svega Što Jeste. Ova iskra proizlazi, uz nebrojeno drugih individualnih bi?a, iz neizrecivog Izvora Kreacije, najsjajnijeg Svjetla Univerzuma svih Univerzuma. Svaki dio, ili iskra originalne Sveukupnosti, ozna?en ja kao „ monada“. Kao dijelovi holograma, svaki fragment cjeline, kad je u svom perfektnom stanju, sadrži potpunu repliku Sveukupnosti. Svaka monada je obdarena porivom ka povratku ovomu perfektnom stanju, koji ju drži u vje?nom kretanju prema mogu?em sjedinjenju s Bogom.39

Ima možda milijarde zvjezdanih sistema i milijarde planeta u univerzumu gdje ove pojedina?ne iskre svijesti mogu postojati u nekom obliku „života.“ Neke od njih izgleda idu od jedne planete do druge. Mali dio ovih svjesnih bi?a izabere planetu Zemlju za njihovu destinaciju.

Izgleda da postoji portal ili ulazni put u zemljin ciklus postojanja. Poslije prolaska kroz ovaj portal, postoji Dvorana za U?enje gdje duh po?inje biti pripreman za zemaljski život prije odlaska u Etapu Planiranja.

U Etapi Planiranja, baš prije ulaska u ciklus fizi?kog života i spajanja s fizi?kim tijelom, obrazac duhovnog ugovora je zasnovan što uklju?uje biranje okolnosti za nadolaze?i život.40 Ovo sadrži detalje kao što su: spol, geografska lokacija, roditeljska i obiteljska situacija uklju?uju?i i materijal o zdravlju, op?enito zdravlje planiranog fizi?kog tijela, ljubavni partneri, supružnici, djeca, prilike za duhovni razvoj, u?enje opraštanja, ciljevi i svrha života, i balansiranje prošlih „karmi?kih dugova“.41 Postoji nekoliko vodi?a ili duhovnih savjetnika koji asistiraju u planiranju Životnih Skripta.

Pojedina?na bi?a uzastopno uzimaju fizi?ki oblik u seriji životnih vjekova, ili inkarnacija, svaki put u vlastitom ljudskom tijelu. Ovo je dio plana, ugovor, Životna Skripta; jedna duša, jedno tijelo. Druga bi?a nemaju pravo nastaniti ugovoreno tijelo. Kad tijelo ode u smrt, duhovno bi?e se vra?a na posebnu razinu Svjetla, ili duhovnog prostora, mjesto vrlo visoke svjesnosti. Ovo mjesto je nazvano Nebo ili Svjetlo. (Kroz knjigu, izraz „Svjetlo“ ?e biti korišten u ovom smislu.)

U Svjetlu je Etapa Obnavljanja gdje se bi?e može osvrnuti na upravo prošli život, procijeniti razvoj, u?enje, iskorištene prilike, nezavršene poslove, i bilo koje nanovo nastale neravnoteže ili karmi?ke dugove.42 Tu su tako?er duhovni savjetnici koji asistiraju u ovom procesu. Iz tog stanja, bi?e ide u Dvoranu za U?enje i proces se ponavlja. Ovo je To?ak Života,43 proces ponovnog kruženja/recikliranja za ljudske duhove.

Istraživanje daljnjih dometa uma kroz regresijsku terapiju je fascinantno putovanje. Mi uop?e nismo ograni?eni na život na Zemlji. Neki klijenti su vratili u sje?anje odlaženje tamo i natrag na relaciji ova planeta - neki „mati?ni svijet“, kojeg se sje?aju kao svog prvog odredišta nakon napuštanja Svjetla Izvora Kreacije. Oni opisuju dolazak ovdje iz razli?itih razloga, i povratak „ku?i,“ ili ?ežnju za povratkom.


Prisje?anje na prošli život u ulozi vanzemaljca

Terapeutske sugestije da se „Prisjeti...“ ili „Locira...“ mo?ne su zapovijedi za podsvjesni um. Ako ove razine uma odrede podsvijest i ne-svijest da zadrže sje?anja duše na prošle života, prostor izme?u života, i postojanje drugih svjetova, tada su ova sje?anja dostupna i lako ih je otkriti kroz regresijsku terapiju u izmijenjenom stanju svijesti.

U proteklih 16 godina provodili smo eksperimentalne seminare o istraživanju prošlog života. Seminar sadrži nekoliko grupnih regresija: locirati izvor sadašnjih emocija gnjeva, straha, tuge, i krivnje; istražiti ne?iju glavnu ljubavnu vezu; iznova otkriti svrhu u životu; i razumjeti spoznatu odvojenost od Boga. Uputa za regresiju ne?ije svrhe je izravna i u?inkovita.

„Prisjeti se prvog puta kad si izabrao do?i na planetu Zemlju.“

Nakon nekoliko trenutaka tišine, uputa je neznatno preina?ena i ponovljena da izazove sje?anje od tamo umjesto iz ovdje.

„Prisjeti se iskustva biranja po prvi put odlaska na planetu zvana Zemlja.“

Godinama, mi i drugi terapeuti i voditelji seminara koji provode sli?ne regresije, nalazili smo kako ?e se izme?u 50 i 70% od svake grupe prisjetiti iskustva biranja dolaska na planetu Zemlju od negdje drugdje. Takve koji na?u takvo sje?anje, vodimo u otkrivanju svrhe dolaska. To je duboko sje?anje i iznenadno saznanje za ve?inu ljudi.44

Skoro svatko izvijesti kako je originalna namjera dolaska bila donijeti svjetlo, ljubav, lije?enje, duhovno u?enje, i bu?enje svijesti kod stanovnika Zemlje. Ljudi opisuju ovo mjesto kao vrlo gustu, tešku planetu i ovu tešku nejasnu svjesnost i maglovito sje?anje. Oni koji su došli ranije zaboravili su svoj pravi identitet i otkud su došli. I mnoga bi?a me?u valovima pomaga?a koji su došli sa istom namjerom su tako?er zaboravila. Ova era je nazvana vrijeme velikog bu?enja. Možda su neki od naše „svemirske bra?e“ došli u istu misiju ponovo. Na žalost, neki od „aliena“ su izgleda ovdje kako bi iskoristili prednosti konfuzije. Ve?inu puta ih je teško razlikovati.


Kathy

Kathy se prisjetila životnog vijeka na drugom svijetu. Opisala je to kao „povratak ku?i zbog daljnjih uputa“ prije nastavljanja duga?ke serije zemaljskih životnih vjekova. Ona je bila u?itelj i lije?nik, i njen posao je bio donijeti tu energiju do ovog planeta.


Sam

Sam, visoko inteligentni mladi?, bio je ozbiljno depresivan, ?ak suicidalan, i osje?ao se kao da je izgubio svoj pravac i svrhu u životu. U sesiji, prisjetio se svog porijekla s druge planete. Bio je iz grupe studenata koji su tamo poha?ali visokoobrazovnu instituciju, i putovanje na zemlju za ljudsku inkarnaciju je bilo ništa više nego terenska nastava njegove grupe. Izgubio je kontakt s njima i osjetio samo?u u svojoj misiji. Kad je dotakao svijest svoje grupe, nau?io je kako su mnogi koji su došli, tako?er zaboravili njihovu misiju, izgubili iz vidokruga svoju namjeru, i više njih je po?inilo samoubojstvo. S ovom regresijom, Samova depresija je smanjena, povratio je svoj entuzijazam za pra?enje duhovne staze u?enja, i pretpostavljam, da ?e se vratiti ispunjavanju svojih zaduženja iz ovog putovanja-misije na Zemlji.


Ted

Ted je poha?ao naš Temeljni SRT (Terapija Duhovnog Otpuštanja) Trening Te?aj. Kao hipno-terapeut, htio je proširiti svoje znanje i vještine. Volontirao je kao subjekt za demonstriranje. Pri?a koja je isplivala nije neuobi?ajena, ali je svejedno prili?no uznemirila Teda.

Otkrili smo zaka?enog ET-a koji je bio tu dugo vremena. Ništa neobi?no. On (ET) je obznanio da je svrha bila prikupljanje podataka o ljudskoj životinji u normalnom životnom okruženju. Ponovo vrlo ?esta situacija. Ono što se sljede?e pokazalo bilo je donekle neobi?no, iako smo to ?uli u drugim sesijama. Uputio sam Teda da locira porijeklo ove ET poveznice. On je bio vrlo iznena?en onime što su njegov vlastiti podsvjesni um i zaka?eni ET otkrili.

Prije sadašnjeg životnog vijeka, bi?e koje se sada manifestira kao Ted, bilo je suradnik zaka?enog ET! Oni su poznavali jedan drugoga! Oni su bili prijatelji sugra?ani na drugoj planeti, u drugom denzitetu; Ted je bio ET! Njegovi prošli životi su bili na drugoj planeti. Ovaj komadi? spoznaje je njemu bio težak za prihvatiti, iako je bio tu, došao iz njegove banke memorije.

Kao dio „znanstvenog tima“ u drugom mjestu, Ted je pristao do?i u Zemljin ciklus kao vrsta zamorca za eksperiment. Kao ljudsko bi?e, on bi bio živu?a laboratorija za njegove kolege za prou?avanje bez neprijateljstva ili otpora koji izvorni zemljini stanovnici mogu pokazati prema nametljivim vanzemaljcima.

Pratili su ga do Zemlje, ušli u njegovo fizi?ko tijelo dok je Ted još bio vrlo mlad, i ugradili svoju opremu. Bez obzira na efekte, on se na to navikao obzirom su tu bili gotovo cijeli njegov život.

Ted je izabrao otpustiti ET-a i otarasiti se opreme, komunikacijskih i kontrolnih sredstava koja su bila implantirana. To što je otkrio o svojoj vlastitoj prošlosti nije mu se svidjelo, i sad je izabrao druk?iji pravac. Doslovno je napustio alienski projekt i izabrao ljudski život. ET-ima se to nije dopalo, ali su poštivali njegov izbor. Oduvijek su znali kako to jeste jedan od mogu?ih ishoda takvog eksperimenta, ukoliko ih Ted otkrije.45


Nordijski Tip

Jedan tip aliena o kome se ?esto izvještavalo proteklih godina bio je identificiran kao „Nordijski“ tip. Plavokos, plavook, ljubazan i rado pomaže. O?igledno ovi tipovi dolaze na Zemlju ve? tisu?lje?ima.

Nekoliko klijenata su imali vezane prošle živote sa Središnjom Amerikom za vrijeme kojih su imali ulogu sve?enika ili sve?enica, nastoje?i u?iti i voditi „primitivne“ ljude do više duhovne svjesnosti. Sebe su opisali kao visoke, plavokose, svijetle puti, Nordijskog izgleda. Upamtili su upute koje su primali povremeno iz njihovog mati?nog svijeta, bilo izravnim komuniciranjem ili putovanjem tamo i vra?anjem na zemlju. Oni su bili vanzemaljci koji su došli pomo?i zemaljskim ljudima. Sad su ostali tu kao ljudi.

Odre?eno vrijeme lokalni stanovnici su slušali mudrost ovih nebeskih ljudi, onda se kona?no pobunili i poklali te „druga?ije“. Nakon iskorjenjivanja ET utjecaja i vo?enja, doma?e poglavice i sve?enici iskrivili su duhovno u?enje i prakse.

S greškom u razumijevanju sve?eni?kih rituala i bajanja kao komunikacije sa mati?nim svijetom njihovih bivših duhovnih vo?a, ceremonije su po?ele biti isprazni rituali zamišljenim „bogovima“ koji nisu odgovarali njihovim moliteljima, nisu ispunili njihove potrebe. U kona?nici, poglavice su po?ele prakticirati ljudsko žrtvovanje u jednom nastojanju slanja „poruka“ bogovima sa molitvama za pomo?.

Krvavo žrtvovanje, uzimanje ljudskog života u takvom ritualu, bilo je neu?inkovito, ipak je postala zajedni?ka rutina za one ljude koji su prisvojili mo? u upravlja?koj poziciji. Ljudsko žrtvovanje je postalo instrument straha, na?in održavanja kontrole nad ljudima. Ovo je bila golema zloupotreba mo?i i užasno iskrivljenje zna?enja rituala i bajanja, što su bili originalna sredstva komunikacije izme?u „Nordijskih“ vanzemaljaca i njihovog mati?nog svijeta.

Kad istražujemo ovu vrstu situacije kroz udaljeno sje?anje klijenta koji je bio žrtva u takvom ritualu u prošlom životnom vijeku, otkrivamo DFE kontroliranje sve?enika i izvršitelja. Ovaj tip ljudskog djelovanja uvijek izgleda da je motiviran, kontroliran, i ovjekovje?en od strane tamnih sila.

Muka „glasnika“ zbog žrtvovanja je energija koja može biti sakupljena od strane DFE. Energija od straha stanovnika, isto kao krvna požuda kod promatra?a kad gomila prisustvuje žrtvovanju, može tako?er biti požnjevena i korištena kao „hrana“ za DFE i njihove pretpostavljene. Ovaj mehanizam žetve energije dobiva na ve?em zna?aju kako budemo istraživali ET/DFE vezu u kasnijim poglavljima.

Kad klijent otkrije takvo uznemiruju?e sje?anje, to može biti osobnost prošlog života, iako je ?esto samo traumati?no mrtvo sje?anje na jednog zaka?enog entiteta. Ako je to entitet, daljinsko otpuštanje tamnog bi?a iz te prošle scene, i ?iš?enje ostataka tamne energije koja još uvijek prianja uz zemaljski ome?en duh žrtvovanog stradalnika, omogu?it ?e ovoj ometenoj duši odlazak ku?i u Svjetlo. Razumijevanje grešaka po?injenih u tom životnom vijeku ?e voditi do slobode. Mir i ozdravljenje mogu do?i na kraju.

Kad ?ujemo detalje o životu žrtvovanog stradalnika, to je skoro uvijek isto jadikovanje. Ceremonija ljudskog žrtvovanja je bila s ciljem zadovoljenja bogova, ili za iznošenje zahtjeva za pomo?, molitva bogovima za toliko potrebnu pomo?, kao što je kiša za usjeve, ili lije?enje ljudi od neke vrste zaraze.

Nositelj hitne poruke može ?ak dragovoljno, iz ?iste odanosti i ljubavi prema svom narodu, pristupiti toj dužnosti. Te?ni napitak, uvijek gorkog okusa prema prisje?anju, dat je „glasniku“ i on bi ubrzo osjetio divnu euforiju. Iza toga bi nastupili fizi?ka uko?enost i paraliza. Disanje i otkucaji srca bi stali, duh bi se podigao van fizi?kog tijela i po?eo bi tražiti bogove, željan da isporu?i poruku. Ono što je slijedilo je nezadovoljstvo, razo?arenje, i bijes. Glasnik bi tražio u nižim astralnim podru?jima, i „bogovi“ ne bi bili na?eni tamo; poruka ne bi mogla biti isporu?ena. Misija je bila besmislena, odanost i ljubav izgubljene u ništavilu, a takav entitet, prekriven frustracijama, osje?ajima izdaje, razo?arenjem i bijesom, ?esto zaka?en za obližnju živu?u osobu.

Ako je odabrani glasnik bila vestalska djevica, proces je ?esto uklju?ivao seksualni susret s muškim sve?enikom ili sve?enicima, obi?no protivno volji žrtvovane stradalnice. Nije bilo obrane protiv takvog nasilja.


Iza Smrti

Nakon smrtne scene u regresiji prošlog života, novopreminuli duh obi?no ide prema Svjetlu. Ovdje u Zemljinom ciklusu, Svjetlo je uvijek zlatno-bijelo, toplo, i vrlo sjajno. Opis je sli?an izvještajima iskustva tik do smrti, NDE, osim ako je duh pridružen drugim bi?ima koja dolaze odvesti pridošlicu potpuno unutar Svjetla. Samo kad novopreminuli duh ide potpuno unutar Svjetla, prošli život je stvarno završio. Ali to je samo jedna mogu?a opcija za novopreminulog duha. Istražit ?emo i neke od drugih mogu?nosti.

Poglavlje 3 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJAP o g l a v lj e 3

TERAPIJA DUHOVNOG OTPUŠTANJA

Regresijska terapija se proširila i razvila daleko iza procesa otkrivanja potisnutih sje?anja iz djetinjstva. Oporavak fragmentacije duše je integralni dio klini?ke prakse regresijske terapije. Terapija Duhovnog Otpuštanja i terapija prošlih života u klini?koj sesiji ne mogu biti odvojene. U praksi, terapeut obu?en u Terapiji Prošlog Života (PLT) i Terapiji Duhovnog Otpuštanja (SRT) može odrediti razliku izme?u osobnosti iz prošlog života i zaka?enog duha preminulog ljudskog bi?a. Postoje posebne metode razlikovanja ovo dvoje, i tretman je razli?it za dvije situacije. Drugi tipovi zaka?enih entiteta i energija mogu tako?er biti prepoznati, imenovani, i otpušteni.


Duhovni priljepak


Ideja duhovnog opsjedanja, unutar konteksta suvremenog znanstvenog mišljenja i tradicionalne prakse mentalnog lije?enja, može izgledati besmislena. Me?utim, kad sam po?eo ?itati suvremenu literaturu o ovoj temi, bio sam zaintrigiran i vrlo radoznao oko mogu?nosti kako to može biti istina na neki na?in. Znakovi i simptomi ovog stanja su izbijali na površinu kod mnogih od mojih klijenata; bilo bi blesavo ignorirati ovaj fenomen. I još k tomu, bilo bi znanstveno i profesionalno neodgovorno nijekati ?injenice. Ignoranciji i nijekanju nema mjesta u potrazi za istinom, posebno unutar znanstvene metode.

Nastavio sam promatrati i bilježiti, zaprepašten onime što sam otkrivao kroz moje klijente u izmijenjenim stanjima. Temeljna pretpostavka koja mora biti uzeta u obzir pri istraživanju svijesti je kako je svijest odvojena od fizi?kog tijela i stoga sposobna preživjeti smrt tijela. Tradicionalno, ova svijest je nazvana duh ili duša. U svojoj klini?koj praksi, istraživao sam duhovnu stvarnost.

Proždirao sam literaturu o temi opsjedanja i egzorcizma. Ovo uklju?uje i tradicionalne religijske tekstove, duhovno orijentirane sveske, neke od njih kanalizirane, radove prizašle od Spiritisti?kog pokreta (Spiritualist movement), znanstvene radove, i neke novije knjige pisane od gorljivih religijskih poslanika izbavljenja. Vjekovima je patnja bila naširoko prepoznata i prihva?ena od ve?ine ljudi na Zemlji. Mišljenja o specifi?nim detaljima stanja zna?ajno variraju u ovisnosti od autorovih filozofskih pogleda, znanstvenih i obrazovnih pozadina, te religijskih vjerovanja. Nisam imao unaprijed stvorenih ideja, niti limitiraju?ih sustava vjerovanja koji bi ometali moj projekt otkri?a u klini?kom okruženju.

Pitaju?i mnoga pitanja za vrijeme privatnih sesija s klijentima, poprili?no sam nau?io o ovoj duhovnoj patnji. Pripovjeda?i su bili dosljedni, inteligentni, logi?ni, i ni na jedan na?in klijenti nisu pokazali bilo kakav znak psihoti?nih ili paranoidnih deluzija. Nastavio sam promatrati i pitati, postupno stvaraju?i temeljnu hipotezu, klini?ki model za objašnjavanje fenomena duhovnog priljepka, i racionalni model tretmana. Vrlo malo ljudi je izgleda imuno na takvo nametanje/intruziju. Me?utim, izgleda kako je skoro svatko, u odre?enom trenutku svog života, iskusio neku vrstu miješanja/interferencije od strane bestjelesnih entiteta ili energija.

Bilo koji broj entiteta se može zaka?iti za bilo koji dio fizi?kog tijela: glavu, vrat i grlo, prsa, abdomen ili karlicu, spolne organe ili udove. Entitet može biti zaka?en za bilo koji organ, posebice ako tamo postoji fizi?ka slabost ili ošte?enje. Primatelj transplantiranog organa može dobiti srce i dušu preminulog donatora. Ovo stanje nije neuobi?ajeno.46

Entitet može biti uhva?en u auri, energetskom polju koje okružuje fizi?ko tijelo.47 Entitet može obitavati u jednoj od ?akri, energetskom sustavu tijela, i utjecati na organe i ponašanje povezane s tom ?akrom.48

U jednom slu?aju, mlada žena se požalila kako je njen šestogodišnji sin po?eo prema njoj ispoljavati seksualno agresivne napade. Za vrijeme duhovnog otpuštanja na daljinu na njenom sinu, provo?enim kroz nju kao posrednika, otkrili smo kako zemljo-ome?ena duša odraslog muškarca utje?e na njegovu drugu ?akru. Ovo je središte seksualne energije. Entitet je otpušten i nepoželjna ponašanja su prekinuta.

U idealnom slu?aju, nakon što osoba umre, duša se diže prema sjaju, Svjetlu, Nebeskom mjestu. Me?utim, ljudi s velikim egom znaju zakomplicirati stvari, i ovaj prolaz nije uvijek tako lak ili direktan. Strah, bijes, tuga, krivnja, potreba za biti u pravu, pa ?ak i znatiželja, ?esto mogu novo-umrlu dušu odvratiti od kretanja u pravom smjeru. Želja za osvetom nakon nasilne i nepravedne smrti može zadržati dušu, fokusiranu na ovu nerazumnu želju, na zemaljskoj ravni. Osveta je signal, otvoreni poziv za DFE-e.

Osoba koja osje?a krivnju zbog svog ponašanja tijekom života može se bojati kazne u Svjetlu. Osoba koja ima kruta vjerovanja o životu, smrti, i nebu, može biti pomalo zbunjena onim što je susrela nakon napuštanja fizi?kog tijela. U jednom slu?aju je duh baptisti?kog sve?enika bio zaka?en na njegovog sina. On, po Bogu, nije išao do neba dok to ne bude put za koji je on znao da treba biti! Poslije kratke edukacije o duhovnoj stvarnosti, promijenio je svoje mišljenje. Poželio je zbogom voljenom sinu i otišao u Svjetlo.

Žrtve vatre, ili gore, atomske eksplozije, izbjegavati ?e Svjetlo, koje je vrlo sjajno, zbog sje?anja na smrt povezanog sa sjajnim svjetlom. Našli smo grupu japanske školske djece, duša, doslovno stopljenih zajedno eksplozijom A-bombe koja je ba?ena na Hiroshimu. Mlada majka koja umre može ostati s njenom malom dje?icom iz dužnosti, ljubavi, i krivnje zbog napuštanja njih tako mladih. Ljubomoran, posesivni muž može odlu?iti ostati sa svojom suprugom. Tuga obitelji i prijatelja može zadržati novo-umrli duh da ne ode.


Olivia

Netko tko umre gladan hrane, ili u potrebi za drogama, ?esto se, kako bi ispunio tu potrebu, lijepi za doma?ina koji ništa ne sluti. Olivia je bila rastavljena i živjela je s majkom, i dobila je blizu 14 kilograma u jednoj godini. Njen otac je, ne mogavši se oporaviti od operacije raka želuca, bio umro po?etkom godine. Bio je hranjen intravenozno. Umro je gladan. Njena majka je kra?e vrijeme nakon njegove smrti osje?ala njegovu prisutnost, a onda je izgleda samo otišao. Pripojio se svojoj k?erki i otad se ona po?ela prejedati. Nije shvatila opseg debljanja sve do posjete njene sestre blizanke, još uvijek mršave i lijepe, u vrijeme Boži?a. Nezasitna glad njenog oca je bila ta koja ju je dovela do prejedanja i dobivanja nepotrebne težine.

Novo-umrli duh se odmah nakon svoje smrti može prilijepiti drugom živu?em ?ovjeku. Ovo se redovito doga?a u bolnicama, posebno u jaslicama gdje se ?uva novoro?en?ad. To je sli?no kupcu novog auta koji ide kroz izlog trgovine provjeravaju?i nove modele. Novo-umrli duh može ostati u omiljenom prostoru kao što je ku?a, što tu ku?u ?ini zaposjednutom. Svijest duše umrlog vojnika može ostati na dužnosti na dodijeljenoj lokaciji kao što su bojna polja Gra?anskog Rata, ili Vijetnama, ili utvrda poput Alama, ili brodova poput bojnog broda Arizona, potopljenog u Pearl Harboru.

Ukoliko osoba umre sa zaka?enim entitetom, postoji nekoliko stvari koje se mogu dogoditi. Ako je novo-umrla duša dovoljno jaka, ponijet ?e zaka?eni entitet, ili entitete, do Svjetla. Priljepak se može otkinuti i zaka?iti nekom drugom, ili ostati ?ekati u sivoj zoni, jednoj me?u-etapi unutar niže astralne ravni izme?u zemaljske ravni i Svjetla. On ?e prepoznati bivšeg doma?ina i može se ponovo zakva?iti u sljede?oj reinkarnaciji. Ovo se može nastaviti kroz mnogo životnih vjekova doma?ina.

Novo-umrla duša može ne biti dovoljno jaka za odlazak do Svjetla sa zaka?enim entitetom. Duša tada postaje zemaljski duh sa zaka?enim entitetom. Ovo se zove ugnijež?eni entitet. Ovo gnijež?enje može se produžiti na desetine ili stotine slojeva duboko. U mnogim slu?ajevima gnijež?enje unutar osobe zapo?elo je prije mnogo životnih vjekova, možda stolje?ima unazad. Ugnijež?eni entitet se otka?i, sa?eka u sivoj zoni, i ponovo zakva?i kad osoba opet do?e u zemaljski život. ?esto izna?emo kako je onaj koji je najdublje, DFE. Ovo je posebice istinito u ve?ini slu?ajeva kod živu?ih ljudi sa zakva?enim ETom; otkrijemo DFEe ugnijež?ene unutar ETa.

Priljepak kod bilo koje date osobe može biti potpuno nasumi?an, ?ak slu?ajan. Priljepak može biti dobronamjeran po prirodi, okrenut prema sebi za ispunjenje osobnih potreba duha, zlonamjeran po nakani, ili potpuno neutralan. Neki istražitelji na ovom polju procjenjuju kako je izme?u 70 i 100% populacije, u nekoj to?ci života, pogo?eno, ili pod utjecajem, jednog ili više bestjelesnih entiteta.49

Naše izražavanje/jezik reflektira unutrašnje poznavanje ovih stanja:

„Što je ušlo u tebe?“

„Što me zaposjelo da to u?inim?“

„Što me to preuzelo?“

„Danas baš nisam sav svoj.“

Popularni komi?ar, Flip Wilson, izrazio je taj koncept u re?enici: „?avo me natjerao da to uradim.“


Mrzovolja

Jedan 62-godišnji muški klijent je otkrio i otpustio zaka?enog ženskog entiteta koji je umro od neke trbušne infekcije. Ona mu se pridružila u bolnici nakon njegove operacije slijepog crijeva u dobi od 6 godina. Fizi?ka sli?nost trbušne infekcije je bila kao magnet za ženski duh. U njegovoj obitelji kružila je pri?a kako se nakon operacije više nikad nije nasmijao. Izgleda da je žena bila poprili?no mrzovoljna, i ta osobina, od tog vremena pa nadalje, utjecala je na klijentovu osobnost.Ragbijaški heroj i demon

Jedna od funkcija DFEa je potkopati ljubav u bilo kojoj formi, vremenu, mjestu, u bilo kojoj situaciji koja uklju?uje ljude, zaljubljene parove, obitelji, grupe ljudi, ili ustanove koje služe ljudima. Individualno, zdrava samo-ljubav može biti izjedna?ena sa samopoštovanjem. Evo što se dogodilo jednom mladi?u, ragbijaškom srednjoškolskom heroju.

Tommy je bio okužen ne-vjerovanjem u svoje vlastite sposobnosti. Patio je od strašnog pomanjkanja samopoštovanja. ?ak iako je bio izvrstan igra? i vrstan strijelac na ragbijaškom igralištu, odbijao je tvrdnje drugih ljudi u pogledu njegovog uspjeha. Uz asistenciju, otkrio je zaka?enog DFEa. Mra?ni entitet bio je taj koji je potkopavao njegovu samouvjerenost i samopoštovanje. On ga je tako?er nagovorio da po?ini samoubojstvo. Tommy je umro u automobilskoj nesre?i, bezobzirno i namjerno. Kao duh, zadržan je od strane DFEa u zemaljskim granicama, te se zaka?io drugom studentu, Bennettu.

Tommy je otkriven u sesiji sa Bennettom, 37-godišnjakom koji je u prosjeku jednom tjedno trpio kompleksne epilepti?ke napade više od desetak godina, ?esto tijekom vožnje automobila. Njegovi napadi su po?eli otprilike u dobi od 9 godina nakon što je pao s bicikla i udario glavom o betonski ivi?njak. Tad se Tommy zaka?io. Napadi su se nastavili još približno 7 godina, onda su nestali. Ponovo su po?eli kad je Bennett bio u srednjim dvadesetim, kratko nakon ro?enja njegovog prvog sina.

Tommy se priljepio Bennettu jer je ovaj maltretirao Tommyjevog mla?eg brata na školskom igralištu. Motiv je bila osveta. DFEu nije bilo teško stimulirati osvetu kad je mladi? ve? bio kivan na Bennetta zbog na?ina na koji je ovaj tretirao njegovog malog brata.


DFE je otpušten na odgovaraju?i na?in. Odre?ene radnje sa Tommyjem su bile završene, a u svezi pogrešnih vjerovanja o svojoj sposobnosti i uspjehu. DFE je ozbiljno distorzirao njegovo mišljenje o samom sebi. Shvatio je svoje pogrešne percepcije i svoj štetni utjecaj na Bennetta. Tako?er je oplakao i svoj izbor samoubojstva. Ispri?ao se Bennettu i zahvalno otišao u Svjetlo.

Osam mjeseci nakon procedure otpuštanja, Bennett je doživio samo tri napada. Za njega je ovo bilo ništa manje od ?uda.


Poslovni savjetnik i alien

Paul je bio poslovni savjetnik i bio je prili?no uspješan. ?udno, no kvaliteta njegovih poslovnih savjeta poboljšala se nakon njegovog iskustva tik-do-smrti (NDE). Za vrijeme sesije, Paul je prizvao u sje?anja svoj NDE poslije operacije u bolnici. Bio je svjestan udaljavanja od svog tijela, a onda sporog povratka nazad. Kod ku?e, nakon što je otpušten iz bolnice, ?esto se budio oko 4 h pred zoru, njegov um je bio vrlo aktivan, s nadolaze?im idejama. Ove nadošle ideje su se odnosile na njegove klijente i informacije su bile briljantne.

Paul se prisjetio svog NDEa do u detalje. Kad je objašnjavao svoje kretanje nazad prema tijelu, vodio sam ga da pažljivo istraži kako bi vidio jeli nešto drugo ušlo u njegovo tijelo za vrijeme njegovog odsustva. Preneražen onim što je otkrio, opisao je jednu energetsku formu koja, kako je rekao, izgleda kao „Gumby“, lik iz crtanog filma od plastelina. Kad je on potpuno ušao u svoje tijelo, energetska forma se spljoštila u vrlo tanak sloj.

Energetska forma je tvrdila (kroz Paulov glas) kako je iz drugog mjesta. Nikad nije bila ?ovjek u svome vlastitom tijelu ovdje na Zemlji, i nije nametala/izazivala ljudske bolesti. Nije imala ništa od zlonamjernih osobina DFEa. To je bio jedan alien koji je došao eksperimentirati s mentalnim funkcioniranjem ovog ?ovjeka. Ono je zapravo nudilo dobre ideje za ljudsko ponašanje u okviru zemaljskih aktivnosti. Paul je odbio otpustiti aliena; bio je dobar za biznis. Ovo je uvijek klijentov izbor.

Nekoliko mjeseci kasnije, Paul nas je telefonski izvijestio kako je odlu?io otpustiti aliena. Shvatio je kako mu se ne svi?a da mu misli budu pod kontrolom aliena, makar to pomagalo njegovom poslu savjetodavca. Ovisnost o ne-fizi?kom bi?u, dokazalo se, može predstavljati otvorena vrata za duhovne priljepke destruktivnijih duhova.Opsjednutost i egzorcizam

Termin duhovna opsjednutost sugerira potpuno preuzimanje živu?eg ?ovjeka od strane ne-fizi?kog entiteta neke vrste, što se rijetko doga?a. U radu s klijentima, došao sam do razumijevanja stanja kao duhovnog uplitanja/interferencije ili duhovnog priljepka, prije nego opsjednutosti. Duhovni priljepak implicira povezanost, prijanjanje, držanje, parazitsku invaziju na doma?ina, a to je dosta precizniji opis stanja.

Povijesno, zadatak uklanjanja duha nametljivca se davao šamanu, svetom ?ovjeku, iscjelitelju, ili sve?eniku, kako kod civiliziranih, tako i kod uro?eni?kih populacija. Stariji termini, egzorcizam, od-opsjedanje (depossession), dis-opsesija, istjerivanje, i osloba?anje, indiciraju malu, ili nikakvu brigu, ili suosje?anje za zaka?enog entiteta, koji je tako?er od boga stvoreno bi?e, pa bio on i „demon“.

Religijski tekstovi pretpostavljaju unaprijed stvorene ideje o demonima, i klasi?ni savjetodavni pristupi ritualima egzorcizma su potopljeni u sujevjerje i strah. Tradicionalne metode egzorcizma izgledaju nasilno i bez suosje?anja. Razvijen kroz dugi vremenski period, Rimski Ritual nastavlja biti model egzorcizma u okviru Katoli?ke crkve.50 Ovaj koncept egzorcizma je temeljen na eksplicitnoj zapovjedi i primjeru Isusa kako bi se „istjeralo ?avle“, iako crkva do danas nije uspjela razlikovati demone, Luciferove miljenike, od, za Zemlju vezanih duša preminulih ljudi. A pogotovo ne priznaju/prepoznaju ETe.

Ministarstvo osloba?anja je rastu?i dio karizmatskog krš?anstva.51 Istjerivanje demona u ime Isusa postiže se u visoko emotivno nabijenom okruženju, i rezultati mogu biti dramati?ni i traumati?ni. To je „oružani“ pristup problemu, ?esto vrlo u?inkovit, iz straha osmišljen i ure?en prema unaprijed stvorenim vjerovanjima o duhovnim carstvima. Ponovo, tu nedostaje prepoznavanje zemljo-ograni?enih ljudskih duša ili ETa.

Negdje sredinom prošlog stolje?a ro?ena je filozofija Duhovnosti52. Pokret je bio popularan u Sjedinjenim Državama, i uskoro se proširio do Europe kao Spiritizam53 (Spiritism). Dva primarna na?ela filozofije Duhovnosti su:

1. Preživljavanje svijesti nakon fizi?ke smrti.

2. Mogu?nost komunikacije izme?u živih ljudi i duhova „umrlih“ kroz glas medija.


Medij je osoba sa psi-nadarenoš?u, to?nije sa sposobnoš?u omogu?avanja drugoj svijesti da govori kroz njen glasovni mehanizam. Medij postaje kanal povezivanja, „telefon“ izme?u ljudskog subjekta i bestjelesnog entiteta. Na ovaj na?in, komunikacija je mogu?a, i zemljo-ograni?ena duša može biti spojena na vezu. Jednom kad ove problemati?ne duše imaju priliku izraziti ljutnju, tugu, zahtjev za pravdom, glad za hranom, pi?em ili drogom, ili ?ak predati posljednju poruku voljenom, mogu biti otpuštene do sljede?eg koraka duhovne evolucije: Svjetla. Izgleda kako je ovo prvi suosje?ajni pristup otpuštanju ovih zbunjenih duša. Nebrojene izgubljene duše ispra?ene su ku?i do Svjetla.54

U Brazilu, duhovno otpuštanje na daljinu se provodi rutinski u zdravstvenom centru vo?enom od Medical Spiritist Association of Sao Paulo. Dis-opsesiju (disobsession), kako je to nazvano, provodi grupa od šest medija. ?etiri ?ovjeka sjede u krugu okrenuti prema petom u središtu. Šesta osoba djeluje kao onaj koji omogu?uje/facilitator. Facilitator doziva duha koji se spetljao sa identificiranim pacijentom. Taj duh se pripaja sa, ili ulazi u medija u središtu kruga. U kona?nici, duh je izba?en i na o?igled vo?en do njemu odgovaraju?eg odredišta. Ovo je velikodušna i suosje?ajna usluga, izvršena besplatno.Terapija duhovog otpuštanja

Razvijanje metoda tretmana za stanja duhovnog priljepka pokrivalo je nekoliko godina. Skovao sam termin Terapija Duhovnog Otpuštanja (SRT) za opisivanje klini?kih (ne-ritualnih) tehnika. Entitet i klijent su otpušteni jedan od drugog i entitet je pra?en od strane duhovnih pomaga?a do njegovog punopravnog mjesta u Svjetlu, gdjegod to bilo.

Rije? „otpustiti“ zna?i u?initi slobodnim od obuzdavanja, ograni?enja ili robovanja; izbavljenje od ne?ega što ograni?ava, optere?uje, ili pritiš?e. To tako?er ozna?ava osloba?anje ili olakšanje od žalosti, patnje, ili problema; otkazivanje obaveze ili odgovornosti; odricanje prava ili potraživanja; djelo osloba?anja ili postajanja neovisnim, kao od obuzdavanja. Dodavanjem sufiksa „ment“ („release-ment“ op.prev.) pokazuje proces otpuštanja.

Svaki druga?iji tip entiteta mora biti vo?en do njemu odgovaraju?eg odredišta. To je ono što Terapija Duhovnog Otpuštanja otprilike i jest: otkrivanje, identificiranje, i otpuštanje „dodatka“ koji su se pridružili vožnji.55 To je nježan, ali ?vrst, metodi?an i logi?an, racionalan pristup bavljenja s duhovima, ili drugim ne-fizi?kim bi?ima. Uspijeva sa EB, DFE, i ET! Ili sa bilo kojom kombinacijom!

SRT se sastoji od šest dijelova. Prvi korak je otkriti bilo kojeg, ili sve (nikad nije samo jedan) zaka?ene entitete. Postoje mnogi pokazatelji koji pomažu u otkrivanju zaka?enog entiteta.

Drugi korak je identifikacija zaka?enih entiteta. Postoje mnogi tipovi bestjelesnih i ne-fizi?kih energija koje mogu i ?ine kva?enja. Klijenti su opisali nekoliko tipova skoro ljudskih duhova, „mali ljudi“ kao što su trolovi, ?avol?i?i, gnomi, devasi (duhovi prirode povezani s biljkama koji su na?eni u slu?ajevima ovisnosti o kokainu ili marihuani, na primjer), ošte?ene duše žrtava geneti?kih eksperimentiranja, kristali, bezobli?ne grudice (blob) i sjene, misaone forme, implanti razli?itih vrsti i druge neidentificirane energije koje se opiru klasifikaciji. Me?utim, ve?ina zaka?enih entiteta spada u jednu od tri kategorije:

1. EB: zemljo-ograni?ene duše preminulih ljudi, uklju?uju?i prekinute trudno?e i fragmente uma živu?ih osoba
2. DFE: entiteti tamnih sila, povijesno nazvani demoni
3. ET: vanzemaljci, tu?inci, to jest, bi?a iz drugih svjetova, dimenzija ili denziteta.

Tre?i korak je dijalog sa entitetom (kroz glas klijenta) kako bi shvatili zašto je on ovdje i što želi, te zapo?injanje specifi?nog tretmana koji ?e dovesti do svojevoljnog otpuštanja od klijenta.

?etvrti korak je samo otpuštanje zaka?enog entiteta; svaki tip zahtijeva razli?it proces otpuštanja i svaki je odveden do razli?itog, specifi?nog odredišta.

Peti korak je vo?ena imaginacija svjetla za klijenta. Važno je metafori?ki ispuniti prostor ostao nakon odlaska entiteta.

Šesti korak je nastupaju?a terapija za klijenta. Više entiteta može biti na?eno i otpušteno u naknadnim sesijama. Terapija prošlog života je vrlo u?inkovita u rješavanju trenutnih životnih problema. Oporavak izgubljenih fragmenata duše klju?an je za klijenta kako bi poja?ao unutrašnju snagu, „duhovni imuni sustav“. Lije?enje unutrašnjeg djeteta56 je vitalno za obnovu ravnoteže života klijenta. Klju?no je riješiti konflikte i izlije?iti emotivnu ranjivost koja je prva dozvolila duhovno ka?enje. Ovo može sprije?iti povratak duhovnih priljepaka u budu?nosti, iako ne postoji potpuno preventivna mjera, nema imunosti na priljepljive entitete.


Identifikacija entiteta

Stanje duhovne opsjednutosti, ili duhovnog priljepka, ne uklju?uje svjetlosna bi?a. An?eli, duhovni vodi?i, an?eli ?uvari i druga takva bi?a ne postaju zaka?eni i oni ne koriste energiju osobe. Oni su ovdje da pomognu, ne tjeraju ljude na nikakve agende; vrlo su strpljivi. Ne odlu?uju za osobe, niti ih pokušavaju kontrolirati na bilo koji na?in. Oni su prisutni kako bi pomogli ljudskim bi?ima, a ne da bi utjecali, manipulirali, iskorištavali ih, ili zlostavljali.

Postoji nekoliko na?ina detektiranja zaka?enog entiteta i njegovog razlikovanja od osobnosti iz prošlog života, ili fragmenta svijesti. Ovo je osnovno pitanje:

Dr.B.: „Jesi li ti dio __________(ime klijenta), ili si netko drugi?“

Lik iz prošlog života, pod-osobnost, ili alter-li?nost u osobi sa višestrukim osobnostima ?e odmah izjaviti kako je ono definitivno dio osobe. Jedan zaka?eni ljudski entitet obi?no ?e re?i ono što je.

Jednom kad je entitet otkriven, ovo je sljede?e pitanje:
Dr.B.: „Jesi li ikada bio živ u svom vlastitom ljudskom tijelu? Jesi li ikada bio ?ovjek u svom vlastitom fizi?kom tijelu na ovoj planeti?“

Zemaljski duh ?e odmah odgovoriti potvrdno. Duh iz prekinute trudno?e je tako?er svjestan kako je ljudsko bi?e, iako nema iskustva bivanja ro?enim. Fragment uma živu?e osobe zna da njegovo tijelo živi upravo sada. Ne-ljudski entiteti, DFE, i ET, obi?no ?e odgovoriti sa naglašenim „NE!“

Skeniranje tijela je u?inkovita metoda otkrivanja zaka?enih entiteta. Klijent je usmjeren da se fokusira unutra i promatranjem i/ili osje?anjem, skenira tijelo i opisuje sve što je prisutno.

Dr. B.: „Fokusiraj se prema unutra. Uo?i bilo kakve oblike ili sjene, lica ili forme, stegnutosti ili napetosti, bol ili druge senzacije, ikakvo emocionalno suzdržavanje, prekid energije, bilo kakve rupe ili prazne prostore, bilo što, bilo gdje u tijelu. Vjeruj u ono što se pojavi i opiši to jasno i glasno.“

Klijent odlazi dublje u izmijenjeno stanje kad se fokus okrene prema unutra. Senzacije i slike obi?no nadolaze i jasno su opisane. Sljede?i primjeri su tipi?ni:“bol u donjem dijelu mojih le?a“, „stegnutost u vratu“, „crna grudica u trbuhu“, ili „metalni obru? stegnut oko moje glave malo iznad o?iju“. Terapeut se u pitanjima služi to?nim rije?ima klijenta.


Ljudska duša

Dr. B.: „Ako bi taj bol u donjem dijelu tvojih le?a htio govoriti, što bi rekao upravo sada?“

Dr. B.: „Kad bi ta stegnutost u vratu mogla govoriti, što bi jasno i glasno rekla?“

Dr. B.: „Kad se fokusiraš na taj osje?aj, kakva slika se pojavljuje, što doživljavaš?“

Rije?i koje dolaze mogu biti opisi emocionalnih osje?aja kao što su ljutnja ili strah, fraza može biti povezana sa slikom, ili scenom, traumati?nog incidenta u ovom životu, ili drugoj inkarnaciji, za vrijeme kojeg su donji dio le?a, ili vrat, bili ozlije?eni. Terapeut mora biti senzitivan prema svakoj informaciji koja ispliva tada, i ne kritizirati, ili negirati to što klijent doživljava, bez obzira na osobna uvjerenja.

Ako je to scena smrti klijenta iz prošlog života, to bude obra?eno do završetka i razrješenja sa tehnikama terapije prošlog života. Sve preostale emocije su, posebno sram i krivnja, razriješene jer je ova trauma otpuštena. Do?e do opraštanja, ako je neophodno, i novo-preminula duša u tom životnom vijeku otpra?ena je do Svjetla od bi?a koja normalno dolaze pomo?i. Ovo obi?no olakšava, ili otklanja, fizi?ke simptome u sadašnjem tijelu uzrokovane od strane preostale emocionalne prtljage iz ranijeg životnog vijeka.

Ako je to sje?anje na traumu smrti nametnuto od strane zaka?enog entiteta, doga?aj se obra?uje samo do to?ke otpuštanja entiteta. Nije pošteno niti primjereno da klijent iskusi entitetov bol umiranja i emocionalna sje?anja dok ovaj prolazi kroz cijeli proces riješavanja svih uklju?enih problema. On (entitet) ?e imati drugu priliku u budu?oj inkarnaciji za riješavanje vlastitih poslova iz prošlih postojanja. Jednom kad je entitet voljan oti?i, on je pažljivo otpra?en u Svjetlo od strane drugog duha, ?esto je to voljeni i povjerljivi ?lan obitelji ili prijatelj.

Ako je stegnutost u vratu, ili bol u donjem dijelu le?a, dio sje?anja na smrt nekog entiteta, onda trauma koju klijent nosi i trpi od nje, i fizi?ki, i u memorijskim bankama podsvjesnog uma, nije nikad njegova/njena, nego nametnuta od strane zaka?enog entiteta. Nema na?ina znati sve kumulativne u?inke na doma?inove fizi?ke i emocionalne vremenske staze kroz ovaj život, i svaki drugi, od smrti entiteta i kva?enja za doma?ina. Interferencija je neizra?unjiva. I ovo se odnosi samo na jednog jedinog priljepka. Nikad nismo pronašli samo jednog zaka?enog entiteta.

Razli?ite vrste entiteta ?e dati iznena?uju?e specifi?ne i dosljedne odgovore na upite kao što su ovi. Obi?no je mogu?e identificirati tip zaka?enog entiteta prema na?inu na koji odgovara. Daljnja pitanja ?vrsto ustanovljuju identifikaciju.

Pitanja se nastavljaju:

Dr. B.: „Jesi li muško ili žensko?“

EB se obi?no prisjeti svog spola. Entitet iz prekinute trudno?e zna svoj spol.

Dr. B.: „Koliko si star?“

Odgovor je obi?no trenuta?an. EB ?e izre?i svoju dob. Entitet prekinute trudno?e nema dobi izražene u godinama. Ova duša zna koliko mjeseci je bila unutar majke.

Dr. B.: „Koja je to tebi godina?“

EB je fiksiran na godinu svoje smrti. Nema prolaska vremena u duhovnom. Entitet iz prekinute trudno?e nije svjestan nikakvog datuma.

Dr. B.: „Kako se zoveš?“

EB obi?no zna svoje ime. Entitet iz prekinute trudno?e nema imena. Bebe nisu imenovane do poslije prolaza obreda ro?enja. Terapeut ovoj duši nudi priliku da izabere ime za sebe. Mališan može uzeti ime kao Bijeli Oblak, ili Roza Ruža, ili Mir.

Dr. B.: „Gdje si bio prije nego što si se pripojio ____________(ime klijenta)?“

EB ?e imati jasno sje?anje svog vlastitog života, svoje smrti i doga?aja izme?u tog momenta i kva?enja za doma?ina. Entitet iz prekinute trudno?e ?e obi?no opisati bivstvovanje u Svjetlu.


Prekinuta trudno?a

Naravno, ve?ina duhova iz prekinute trudno?e idu Svjetlu. Oni koji ne na?u Svjetlo obi?no ostanu s majkom ili se mogu zaka?iti sljede?em fetusu kad majka ponovo postane trudna. Nije neuobi?ajeno da se novoro?en?e rodi sa zaka?enim trebao-sam-ti-biti-brat duhom. Jedna klijentica pratila je i tješila svoju odraslu k?erku za vrijeme poba?aja. Duh ubijenog fetusa zaka?io se za svoju baku. Tijekom skeniranja prošlih života otkriveno je kako je ona trebala biti njegova majka u prošlom životnom vijeku, a ona ga je tada pobacila. On se, na ovaj na?in, pokušao vratiti svojoj obitelji.

U mnogim slu?ajevima blizanaca, jedan fetus može umrijeti u nekoj to?ci ranije u trudno?i. Tkivo ploda se ukloni i svi tragovi trudno?e nestaju. Duh preminulog blizanca ?esto bude otkriven sa preživjelim blizancem i odlu?no tvrdi kako je tijelo njegovo, bez obzira na dob preživjeloga. Ovaj entitet ?e biti ljut na doma?ina, obrambenog stava prema terapeutu, i inzistirati na ostajanju. Ovo nije opcija. S ljubavlju, oni budu nježno otpušteni u Svjetlo.

U posljednje vrijeme osvijetljeni su mnogi slu?ajevi „Fenomena Iš?ezlog Blizanca“ („Vanishing Twin Phenomenum“/VTP). Dvoje od svakih 75 ljudi ro?eni su kao blizanci. Prema medicinskim statistikama, izme?u 75 i 85% žena s ranom dijagnozom trudno?e s blizancima roditi ?e samo jednu bebu. U ve?ini slu?ajeva kad su blizanci otkriveni nakon što su 15 tjedana proveli u maternici, oba fetusa ?e rasti normalno i biti ro?ena.“

Spisateljica i istražitelj, Caryl Dennis58 sugerira da je fetus poslije prvog tromjese?ja prevelik za re-apsorpciju. Ona tvrdi kako je ?ula izvješ?a o VTP kroz cijeli period trudno?e, uklju?uju?i jedan slu?aj koji se dogodio samo dva sata prije poroda. Jedna od pup?anih vrpci jednostavno je došla do kraja! Nema validnih medicinskih objašnjenja za mnoge od ovih slu?ajeva.

Dennis, koja tvrdi kako ima blizanca na jednom alienskom svemirskom brodu, sugerira da su ovi blizanci možda razdvojeni i izva?eni od strane ETa s namjerom prou?avanja rasta i razvoja ove blisko povezane djece u razli?itim okruženjima: na Zemlji i u svemirskom brodu. Mogu?i su isto tako i drugi razlozi. Njen rad je otkrio neke, koliko fascinantne, toliko i zlokobne prizvuke.

U svjetlu VTPa i nakon susretanja s tolikim slu?ajevima duhovnih priljepaka nakon prekinute trudno?e, bili smo bolje osposobljeni u razumijevanju i pomaganju ljudsko/alienskim hibridima kad smo ih po?eli otkrivati kao zaka?ene entitete.


Fragmenti uma živu?ih osoba

Nije neobi?no prona?i fragment uma druge živu?e osobe sa klijentom. Prvo izgleda kao zaka?eni entitet, ali kroz daljnje upite to se preokrene i pokaže se da se radi o fragmentu koji se odcijepio od tijela/uma druge osobe. On onda može i?i van-tijela i može se zaka?iti drugoj živu?oj osobi.

Fragment uma zna aktuelni datum, budu?i da je on jedan integralni dio nekoga tko živi u ovoj stvarnosti, u svom vlastitom ljudskom tijelu. Zna svoje ime i spol iz nekog razloga. U svom vlastitom umu ima jasnu, logi?nu svrhu zašto je zaka?en. Ovakva intruzija nije primjerena, i fragment uma se šalje nazad u njegovo vlastito tijelo/um.

?esto se pokaže kako fragment uma dolazi od roditelja klijenta, obi?no od majke, koja je bila vrlo posesivna tijekom djetinjstva. Posesivna majka može postati opsjedaju?a majka.59 Osoba s boleš?u može biti parazit na zdravoj osobi. Ovo je vrsta psihi?kog vampirizma. U praksi vješti?arenja i crne magije, koji uvijek uklju?uju DFE, bacanje uroka može uklju?ivati i fragment praktikantove svijesti koji može biti prenesen do žrtve.60


Sestra, brat i...

Sesija s mladom ženom otkrila je jedan interesantan obrat. Gwen, klijentica, bila je jako dobro svjesna prisutnosti Richija, njenog brata, koji je preminuo u automobilskoj nesre?i nekoliko mjeseci ranije. Nesre?a sa samo jednim autom ?esto je samoubojstvo.61 Richie je priznao kako je ovo bio takav slu?aj: on je odabrao umrijeti. Ona ga je voljela duboko i svjesno ga je pozvala da joj se pridruži nakon njegove smrti. Skeniranje prošlih života otkrilo je kako su bili ljubavnici u drugom vremenu.

Uz vrlo malo objašnjenja njegove situacije i u?inaka koje je imao na svoju voljenu sestru, Richie je izrazio svoju ljubav prema Gwen i bio spreman osloboditi se od nje i oti?i u Svjetlo, ali ono se pokazalo kao previše daleko. Obzirom kako ni od jednog od njih nije bilo otpora otpuštanju, to je bio znak neke vrste upletanja/interferencije. Ispalo je kako je jedan drugi entitet zaka?en za Richia. Kad je istraživao unutar svog vlastitog bi?a, otkrio je entiteta, ali ga nije mogao identificirati.

Pitanja su bila upu?ena ovome dubljem entitetu.
Dr. B.: “Ti, koji si unutar Richia, unutar Gwen, istupi i govori. Ti koji si u interferenciji s ovim ljudima, govori.“
Gwen: „Da, što ho?eš?“
Dr. B.: „Tko si ti i što radiš ovdje?“
G.: „Ja sam njihova majka.“

Otkrila je kako zbilja jest njihova majka u ovom životnom vijeku, a zaka?ila se svom sinu kad mu je bilo oko dvije godine. Kako je majka bila još uvijek živa, ovo je bio odvojeni fragment njene svijesti. Njena posesivna i prejaka ljubav, zajedno s njenim strahom od nedoraslosti za posao odgajanja djeteta, uzrokovali su njenu fragmentaciju i kva?enje za njenog malog dje?a?i?a.

U klasi?nom opisu duhovnog kva?enja ili opsjedanja, živu?a osoba je opsjednuta od duha preminule osobe. Ovdje je bila obrnuta situacija, u kojoj je preminuli duh bio opsjednut od živu?e osobe.62


Ne-ljudski entiteti

Neki od entiteta tvrde kako nikad nisu bili živi u njihovim vlastitim ljudskim tijelima. Neprijateljstvo, arogancija, i razara?ko ponašanja signaliziraju entitete tamnih sila, ili DFE, istinski demonska bi?a koja nikad nisu bila ?ovjek. Iako postoji hijerarhija bi?a tamnih sila raširenih preko tkanja vremena, prostora, dimenzija, i univerzuma univerzuma, ve?ina priseže na odanost Luciferovoj energiji. Boje se kazne za neuspjeh i slijepo slušaju zapovijedi njihovih nadre?enih.

Postojala je špekulacija kako je demon projekcija ljudske sjene, eksternalizacija tamnije strane naših osobnosti, kako je opisano od Carl Junga.63 U 17 godina klini?kog iskustva u ovoj oblasti, svjedo?io sam oskudnim dokazima takve korelacije. DFE nisu sjena.

Kad klijent otkrije takve entitete, reakcija je ?esto strah i ga?enje. Ovi sebe ne zovu „demoni“, oni sebe zovu tama. „Demon“ je oznaka dodijeljena od ljudi. Mi koristimo srodan termin „entiteti tamnih sila“ kako bi preciznije opisali te zabludjele entitete. DFE ima se može asistirati pri njihovoj vlastitoj transformaciji i otpustiti na odgovaraju?i na?in u njihovo vlastito mjesto u Svjetlu.


Entiteti tamnih sila

Ponovo, opisi iz skeniranog tijela:
Dr. B.: „Ako bi ta crna grudica (blob) u tvom želucu imala lice, kako bi ono izgledalo?“
C: „Stvarno ružno. O?njaci i crvene o?i.“

Crno i crveno su signalne boje DFE. Crvene o?i su ono što ih odmah odaje. Demonski entiteti u ve?ini slu?ajeva imaju crvene o?i. Rije?e o?i mogu biti prijete?i crne, vatreno naran?aste, bolesno žute, ili uljeno, zlokobno zelene. Ovi mjenja?i-oblika (shape-shifters) mogu oponašati voljenog, pomažu?eg an?ela, ?ak Kristovu figuru, ali o?i, ogledala duše, ih odaju. U ovim lažnim oblicima, DFE može zadržati normalnu boju manje od minute, onda se crveno po?inje pokazivati.

Dr. B.: „Ako ta crna grudica u tvom crijevu imala zvuk, kakav bi bio?“

Crna grudica ?e napraviti zvuk, koji ?e klijent pokušati oponašati, poput režanja, gun?anja, ili piskutanja. Ovo je najvjerojatnije DFE. Terapeut upu?uje drugo pitanje, koriste?i specifi?ni zvuk kao opis i ime.

Dr. B.: „Ti, gun?a?, kad bi mogao govoriti, što bi jasno i glasno rekao?“

Ovaj entitet zna kako je otkriven. Ovo je temelj za kaznu u mra?nim ravnima. Entitet je ljut, neprijateljski, ratoboran, arogantan, strašan, i ogor?en na terapeuta. Postoji jedan tipi?an odgovor koji gotovo da je sigurna dijagnoza sam po sebi.

C.: „J__i se!“

Sa ovim odgovorom, mi smo poprili?no sigurni kako imamo posla s DFE. Još jedno pitanje može biti postavljeno za kona?nu potvrdu identifikacije DFEa.

Dr. B.: „Koje je boje svjetlo odakle dolaziš?“
C: „Tamo nema svjetla.“ Ili, „Sve je samo crno.“

Ovo potvr?uje prisustvo DFEa.

Mnogi klijenti su opisali osje?aj bivanja blokiranim u životu. Tamno bi?e ?e opisati svoj dodijeljeni posao kao zaustavljanje ili blokiranje klijenta. Nakon što je DFE otpušten, klijent se više ne osje?a blokirano.

DFE pokušava prisvojiti vlasništvo nad drugim bi?ima. Oni su potpuno kontrolirani od strane njihovih nadre?enih i oni tvrde kako imaju istu kontrolu nad osobom koju mu?e. Obrambenog su stava prema terapeutu koji ih namjerava izbaciti.

C. „Odstupi, ja ne?u oti?i. Ona je moja!“

Dijagnoza je jasna: ovo je entitet tamne sile, DFE, povijesno nazvan „demon“, kod kojih postoje mnoge razine i jakosti. Procedura za rad s DFE je ?vrsta, specifi?na, žurna, i u?inkovita. Mi pozivamo Ratni?ke An?ele Svjetla da okruže i zaštite sve i svakoga u zoni gdje radimo, te obitelji i voljene svih nas koji sudjelujemo, da ustanu protiv tame kao bastioni svjetla. Ratni?ki an?eli svjetla ne bore se sa DFEom. A DFEi se ne upuštaju u direktan sukob sa svjetlosnim bi?ima.

Mi zahtijevamo pomo? od tima vrlo mo?nih bi?a po imenu Svjetlosni duhovi spasitelji koji prvo smjeste DFEa u kapsulu od svjetla iz koje se ne može ute?i. Vodimo zarobljenog DFEa u otkrivanje njegove vlastite iskre svjetlosti u njegovom središtu. (Svako od Boga kreirano bi?e ima tu iskru, monadu) Njegova tama nestane, njegovi stavovi se potpuno promijene, i on se odlu?i za Svjetlo. Ovo je transformacija DFEa. Svjetlosni duhovi spasitelji transportiraju svako od ovih preobraženih bi?a tame do njegovog vlastitog mjesta u Svjetlu. Rezultati su konzistentni i trajni.64


ETi i alieni

Drugi tip zaka?enog entiteta je ne-ljudski i ne-demonski, obi?no visoko inteligentno bi?e koje tvrdi kako je iz „daleka“, i samo je u posjeti ovdje na nekoj vrsti misije. Rijetko se prisjete svog bivanja ?ovjekom u njihovom vlastitom fizi?kom tijelu ovdje na zemlji, iako neki terapeuti na ovo ?eš?e nailaze. Ovo nije duh preminulog ET, niti je DFE, nego jedan alien u svom normalnom obliku: ne-fizi?ki. Alieni, ili ETi, nisu DFEi! Demoni ne moraju putovati u svemirskim brodovima.

Ponovo, iz skeniranja tijela:

Dr. B.: „Kad bi mogao proširiti svoju svjesnost u vezi tog metalnog obru?a stegnutog oko tvoje glave malo iznad o?iju, što bi vidio?“

Metalni obru? stegnut oko glave malo iznad o?iju gotovo uvijek je ure?aj aliena, postavljen od strane vanzemaljaca u svrhu promatranja, komunikacije sa, i kontroliranja ljudskog bi?a. Obru? nije ?vrst, fizi?ki metal kako mi to poznajemo, nego jedan eteri?ni, ne-fizi?ki, energetski oblik koji izgleda metalan klijentu u izmijenjenom stanju svijesti. Postoje mnoge vrste implantata, i te sprave, kad budu otkrivene tokom sesije uzrokuju bol.

Dr. B.: „Proširi svoju svijest. Opiši obru?.“

To obi?no bude opisano kao grubi komad opreme. Može postojati jedna ili više antena koje se protežu iz toga. Tu su ?esto žice ili konektori koji izlaze?i iz sprave vode na mnogo razli?itih mjesta u tijelu, i druge žice koje vode gore do „letjelice“. Klijent u ovoj to?ki shva?a kako je ovo jedan ET ure?aj. Strah i nemo?an bijes ?esto izbiju na površinu. Ovo može voditi u sje?anje na neku otmicu od strane aliena, ali namjera ove sesije je otkriti i ukloniti ure?aj i tehni?ara(e) aliene koji time rukuju, i sve ostalo uklju?eno. Mogu?nost doživljene otmice može biti istražena u sljede?oj sesiji.

Za jedan takav izum opisan od strane klijenta pravimo proizvoljnu pretpostavku da je to alienski ure?aj. Ovo pitanje direktno je upu?eno onome za koga pretpostavljamo da je prisutan. U ve?ini slu?ajeva odgovore.

Dr B: „Za vas, koji upravljate ovim ure?ajem, da li ste ikada bili živi u svom sopstvenom ljudskom tijelu?“

C: „Ne.“ Jednostavan odgovor.

Dr B: „Koja je prva stvar koju biste nam rekli?“

C: „ Zašto se upli?ete? Šta želite? Ja imam svoj posao koji trebam obaviti. Mi sakupljamo informacije.“

Govor je odsje?an, spretan i bez emocija. Oni su ovdje poslom i ozbiljni su u vezi toga.

Dr B: „Odakle ste?“

C: „Iz daleka“

Dr B: „ Koje je boje svjetlost u vašoj dalekoj zemlji?“

Svjetlost u njihovom svijetu ili univerzumu je uvijek druga?ije boje od zlatno žute svjetlosti opisane u NDE i iskustvima prošlih života u ljudskom realitetu. Alieni opisuju svoju svjetlost kao zelenu, plavu, ruži?astu, naran?astu, limun–srebrnu, boje lavande, tamno ljubi?astu, plavo–crnu, sivu ili nekih drugih boja. Neki izbivaju daleko od „ku?e“ ve? dugo vremena i ne znaju kako da se vrate.

Oni nisu ratoborni ili otvoreno neprijateljski raspoloženi kao što su to DFEi. Odgovori ?esto pokazuju nestrpljenje, nisku toleranciju za ljude, ?ak i snishodljiv stav kao prema nižima od sebe. Pokazuje se slika bijelog pacova i laboratorijskog tehni?ara u bijelom koji obavlja eksperiment s labirintom. Obi?no odbijaju daljnje razgovare. Identifikacija je jasna; ova serija odgovora indicira da entiteta prepoznamo kao aliena, ETa.


Prispajanje aliena

U demonstracijskoj sesiji SRT treninga, Brenda je brzo upala u izmijenjeno stanje. Osjetila je blagi pritisak oko glave i otkrila tipi?ni metalni obru?. Nije imala ranijih iskustava s vanzemaljskim uplitanjima, otmicama, niti bilo kakvih sje?anja na izgubljeno vrijeme. Ovo je bilo potpuno iznena?enje za nju.

Što smo duže radili s njom bol se više pove?avala. Pozvali smo tehni?are zadužene za upravljanje ovim ure?ajem i brzo su odgovorili. Tražili smo da razgovaramo s njemu nadre?enim, i ?vrsto zahtijevali da uspostavimo kontakt s najvišim autoritetom zaduženim za tu operaciju. To je kona?no dovelo do vije?a u njihovoj domovini. Bili su voljni da odgovore na naša pitanja. Da, oni su vrlo dobro upoznati sa ure?ajima koji su prika?eni za mnoge ljude kao kod ove žene. Da, oni samo prikupljaju informacije, nau?ne podatke. A zbog ?ega se mi miješamo u njihove aktivnosti? Ovakvi tipi?ni odgovori identifikuju uljeze, a posebno onog s njom koji upravlja ure?ajem - kao ETe.

Bili su neprijateljski raspoloženi i odbijali su da uklone ure?aj. Tvrdili su kako imaju pravo da ljude uzimaju nasumice, bez obzira na povrede i štetu koje može doživjeti doma?in/žrtva ovakvog napada. Ovakav stav potvr?uje uticaj DFEa. To su o?igledno bili ?lanovi alienske civilizacije koju kontroliše DFE.

Završili smo proces otkrivanja i osloba?anja od DFEa, od malog tamnog koji je bio prika?en i kontrolirao operatera, do visokog tamnog bi?a koje upravljalo domovinskim vije?em. Stav ETa se uvijek promijeni nakon takvog otpuštanja. Operater koji se dosa?ivao je umoran i spreman na povratak ku?i, a domovinsko vije?e zahvalno za osloba?anje od tiranskog diktatorskog vo?stva i totalnog ropstva koje su iskusili pod vladavinom tamnih gospodara.

ETi su se složili da uklone ure?aje iz klijenta i iz svih ostalih ljudskih bi?a kojima su ih nametnuli na ovaj na?in. Bol je prestao i Brendi je uvelike laknulo, zapanjena onim što je otkrila i iskusila. Shvatila je na koji na?in su uticali na nju i mogla je osjetiti da su odre?ene stvari unutar nje druga?ije. Njen muž je kasnije rekao da bi platio i 1000 dolara da dobije ovakvu pomo? za nju, samo da je znao da tako nešto postoji. Bio je prezadovoljan promjenama koje su se dešavale unutar njegove žene.


ETi i studentica

Varijacija metalnog obru?a je metalna kapica. Ona se prostire preko cijele glave i spušta se na isti nivo iznad o?iju kao i obru?. Otkrili smo takav ure?aj kod jedne mlade žene tokom sesije osloba?anja na daljinu koju je zahtijevao njen otac. Elena je bila student i tokom zadnje godine fakulteta njeno ponašanje se ozbiljno iskvarilo. Tokom godine koja je prethodila sesiji ona je postajala sve više buntovna i devijantnija. Napustila je porodi?nu ku?u i po?ela živjeti sa drugaricom druga?ijih svjetonazora nego njena porodica, te po?ela koristiti alkohol, u?estalo je posje?ivala studentske barove, posje?ivala je rok koncerte i družila se sa „jezivim“ prijateljima. Proživljavala je velike promjene raspoloženja i ponašala se veoma neprijateljski u danima u kojim bi se njeni roditelji molili za nju.

U ovoj sesiji, otac je odmah primijetio ure?aj u obliku kape i opisao dvije antene koje se pružaju iz njega. Tehni?ar je bio otkriven, ali kada smo se fokusirali na vode?eg u hijerarhiji osjetio je bi?a iz „drugog svijeta“, no locirana negdje na planeti Zemlji. Zapitali smo se u vezi toga, ali i nastavili posmatrati.

On je „vidio“ visoko-tehnološku instalaciju gdje su mnoga od ovih bi?a, uklju?uju?i i ljude u vojnim uniformama, ?inilo se – radila. Ova bi?a iz „drugog svijeta“ bila su prozirna, a opet kvazi-fizi?ka, visoko inteligentna i nimalo zaplašena našim otkri?em njihove prisutnosti. 65 I da, oni su se nalazili na ovoj planeti.

Ova bi?a su sprovodila neku vrstu eksperimenta kontrole uma nad mnogim ljudima, za to su dobili dozvole od nekih ljudskih autoriteta i apsolutno su odbijali ideju da prestanu s takvim radom. Kao terapeut i onaj koji usmjerava sesiju, u ovakvim slu?ajevima obi?no zahtijevam da se klijentu vrati vlast nad njegovom individuom i pravo da koristi svoju slobodnu volju. To obi?no funkcionira, no ponekad baš i ne najbolje. Ova bi?a su se nadmeno složila da se iz projekta isklju?i samo ova mlada žena, ali niko drugi.

Ovo mi je probudilo žnatiželju, pa sam ih upitao:

Dr. B.: „Na koliko ljudskih bi?a na ovoj planeti vi uti?ete na ovaj na?in?“

Odgovor je bio trenutan, bezpogovoran i zloslutan:

C: „Pitajte svoju vladu:“

Otac je primijetio da je pažnja i usmjerenost tog bi?a sa nas skrenula na nešto drugo. Mi smo mu bili nevažni, kao i ova jedna mlada žena koju je upravo isklju?io iz projekta.

Ostao je nepogriješiv osje?aj zlonamjernosti i li?ne prijetnje. To je bilo sasvim dovoljno. U periodu dok se nisam slagao s teoreti?arima zavjere u pogledu povezanosti ETa i vlade, vjerovao sam da su obavještajne agencije sposobne da prikriju zle aktivnosti koje se obavljaju na gra?anima. Tako?e vjerujem da su psi-sposobnosti i kontrola uma istražene i da se u tom pogledu došlo do visokog prakti?nog nivoa. Mi ne?emo nastavljati s istraživanjem ove situacije, bez obzira na našu radoznalost. Ovo je bio moj li?ni izbor.

Usmjerili smo se na slede?i aspekt ove sesije na daljinu, oporavku fragmentacije duše. Ovdje je bio visok stepen fragmentacije, ili gubitka duše. Šta je moglo da bude uzrok takvom stanju u dvadesetim godinama života? Uspjeli smo da povratimo neke fragmente. Ovaj dio terapije je mnogo efektniji ako se radi direktno s klijentom. Uprkos tome, ?inilo se da smo uspjeli dosti?i dosta dobra poboljšanja u ukupnom stanju ove mlade žene.

Njen otac je nazvao ubrzo nakon naše kratke sesije na daljinu. Po?eo je uvi?ati promjene u ponašanju i stavovima kod svoje k?erke i bio je zahvalen za sesiju. Neizmjerno je bolno izgubiti dijete zbog bilo ?ega. Nezamislivo je nasilje izgubiti dijete od strane entiteta kao što su DFEi i ETi u nekoj vrsti eksperimenta kontrole uma. Ali od strane naše sopstvene vlade? Ovo je nezamislivo skrnavljenje. Mogu?nost preklinje daljnja istraživanja i otkrivanja.


Duhovno otpuštanje na daljinu


Terapija duhovnog otpuštanja se obi?no izvodi direktno, s klijentom i terapeutom zajedno u istom prostoru. Posao tako?e može biti ura?en i na daljinu, s klijentom ili ciljanom osobom koja je distancirana, ?ak i kada ta osoba ne zna da se taj posao odra?uje za nju. Mi posmatramo rad na daljinu kao vrst molitve za pomo?. Rezultati rada u otpuštanju na daljinu potvr?uju ne samo klini?ki okvir tehnike SRTa, nego i koncept ne-lokalne realnosti i povezanosti svih svijesti.

Duhovno otpuštanje na daljinu zahtijeva posrednika, surogat koji bi djelovao kao medium, ili kao poveznica. ?ini se kako je, u izmjenjenom stanju svijesti, ve?ina nas sposobna spojiti se s umovima drugih bi?a, pa ?ak i sa samim sobom iz prošlih ili budu?ih vremena. Možemo se spojiti s drugima koji su napustili svoja fizi?ka tijela nakon smrti. Možemo vizualizirati udaljene lokacije i ta?no osjetiti šta se tamo doga?a. U primitivnim vremenima u mnogim uro?eni?kim kulturama, šamani su bili ti koji su ulazili u izmijenjena stanja svijesti i odlazili na „puteve“ koji su imali razli?ite svrhe, na primjer da provjere kako su ?lanovi familije ili prijatelji koji žive na udaljenim lokacijama ili da prona?u stada stoke.66

U sesijama s klijentima, obi?no rutinski obavimo i duhovno otpuštanje na daljinu na djeci, buntovnim tinejdžerima, muževima alkoholi?arima koji nisu željeli do?i na sesiju, ostarjelim roditeljima ili ostalim ?lanovima porodice koji žive na udaljenim mjestima, ili na nekome tko je u komi. U terapijskoj sesiji radimo na porodi?nom sistemu. Šta god da uti?e na jednog ?lana porodice može da uti?e i na ostale. To je vrlo važan dio bilo koje privatne sesije. Rezultati nekad mogu biti vi?eni momentalno.

Klijent je usmjeren da vizualizuje ili osjeti ciljanu osobu. Zatim se klijent spoji tako da sve doživljava o?ima drugog. Postoji mala sumnja kada je to povezivanje u potpunosti napravljeno. Slede?e što radimo je traženje dozvole od Višeg Sebstva prije zapo?injanja rada sa ciljanom osobom. Klijent opisuje dozvolu kao osmijeh na licu te druge osobe, klimanje glavom, otvorenu molbu za pomo?, crveni neonski signal „DA“ ili neki drugi definitivni odgovor. Rijetko je odgovor „NE“. Ako ipak dobijemo takav odgovor, odmah prekidamo sesiju.

Onda kada smo dobili dozvolu Višeg Sebstva, proces je isti kao i kod bilo kojeg direktnog duhovnog otpuštanja. Klijent postaje kanal, komunikacijska veza s ciljanom osobom, ili osobama, u slu?aju potrebe za duhovnim otpuštanjem na više ?lanova iste porodice. To je hrabro djelo i veliki dar ljubavi za sve ostale koji su uklju?eni u taj proces.


Ne-lokalna konekcija


Fenomen kanalisanja ili dopuštanja drugoj svijesti da govori kroz nekog je dobro dokumentovan.67 Gledanje na daljinu, ili percepcija mjesta ili aktivnosti na udaljenim mjestima ili vremenima, je prou?avana i potvr?ena u pažljivim eksperimentima. 68 Mo? molitve da lije?i na daljinu potvr?ena je u mnogim studijama. 69 Ova sposobnost povezivanja mogla bi se opisati kao psi-nadarenost, iako ve?ina klijenata to može posti?i u izmijenjenom stanju svijesti. Ovo je opisano kao „ne-lokalna konekcija“. 70 Ona se tako?e može razmatrati kao dokaz Univerzalnog Jedinstva, osnovnog duhovnog principa, 71 povezanosti svega svugdje i svagda.

Komunikacija na daljinu je mogu?a na ovaj na?in s bi?ima koja su u odnosu na nas iza ili ispred u vremenu, daleko u svemiru, živa ili preminula, a o?igledno i u drugim dimenzijama (šta god to zna?ilo). ?ini se da ne postoje prepreke za takva vi?enja, ili komunikacije na daljinu, pa prema tome, nema prepreka ni za duhovno otpuštanje na daljinu.

Kada se klijent, u izmijenjenom stanju svijesti, prisje?a i ponovo preživljava iskustvo alienske otmice, ?ini se da je konekcija sa samim doga?ajem ne-lokalna, a opet vrlo stvarna. Mi možemo koristiti tehnike komunikacije na daljinu i pri?ati s ETom koji obavlja fizi?ke pretrage ili implantaciju komunikacijskog/nadzornog ure?aja. Vrijeme kakvo postoji na zemaljskoj ravni, izgleda nije isto za aliene. ?ini se da je dimenzija koju nazivamo vrijeme ETima potpuno rastegljiva.

Ne pretvaram se da razumijem sve ovo, no posmatrao sam uspjehe tehnika terapije prošlih života, terapije duhovnog otpuštanja i terapije duhovnog otpuštanja na daljinu. Ekstrapoliranjem ovih uspjeha došao sam do prihvatanja validnosti ovih ne-lokalnih konekcija i vjerujem da je kroz rad na daljinu nešto vrijedno postignuto u vezi s alienima i njihovim civilizacijama. Intuitivno znam da ovakav rad dovodi do izlije?enja mnogih duša u tim udaljenim mjestima, a možda ?ak i u drugim dimenzijama.

Poglavlje 4 - NLO I OTMICE OD STRANE VANZEMALJACAP o g l a v lj e 4

NLOi I ALIENSKA OTMICA

Naše Sunce je mala zvijezda u blizini vanjskog oboda jednog kraka spiralne galaksije koju zovemo Mlije?ni put. Najbliže zvijezde u galaksiji su Alpha i Proxima Centauri, i ?estici (ili talasu) svjetlosti potrebno je oko 4 godine da s tih zvijezda stigne do nas putuju?i brzinom od skoro 300 000 kilometara u sekundi. Mnoge od zvijezda koje vidimo na no?nom nebu nisu zvijezde kao naše Sunce nego cijele galaksije, neke mnogo ve?e nego naša, koje su toliko udaljene da izgledaju kao male svjetlosne ta?ke.

Sa svim tim zvijezdama tamo vani skoro je sigurno da više nego par njih, sli?no našem solarnom sistemu, u svojoj orbiti ima planete. Nezamislivo je da život ne postoji nigdje drugo osim na planeti Zemlji. Mnogi ljudi su špekulirali o mogu?nostima razvoja inteligentnog života negdje u univerzumu u nekom vremenu tokom 15 milijardi godina od kad je nastao. Nau?nici su procijenili da je naša planeta stara oko 5 milijardi godina i pogledajte što se ovdje desilo!

Objava iz 1996. godine, o mogu?nosti postojanja oblika života, mada primitivnog, detektirana na stijeni koja poti?e s planete Mars, izazvala je buru spekulacija i uzbu?enja me?u nau?nicima i u javnosti. Misli se kako je stijena morala biti izba?ena milionima godina ranije, mogu?e u vulkanskoj erupciji, i potisnuta van Marsove gravitacije, te u kona?nici uhva?ena Zemljinim gravitacionim poljem. Otkrivena je na Arktiku, gdje su prona?ene i druge stijene sli?nog porijekla. Istraživanje Marsa i prou?avanje njegove historije nastavljeno je sa serijom od 10 svemirskih vozila nazvanih „Mars Pathfinder“ (Marsov pronalaza? puta). Ubrzo nakon slijetanja Pathfindera, rover sa šest kota?a veli?ine tetrapaka od mlijeka, spušta rampu na površinu crvene planete da ispita, analizira i sakupi sastav tla i stijena za povratak na Zemlju. Planirano je da se ovaj projekt protegne u 2005. godinu.

Pisci nau?no-fantasti?nih pri?a poklonili su nam nebrojene skice vanzemaljskih civilizacija s udaljenih planeta i njihovih posjeta planeti Zemlji. U ovim maštovitim pri?ama, vanzemaljci prilaze Zemlji i njenim stanovnicima iz mnogih razloga: da podjele svoju naprednu tehnologiju i znanje s primitivnim zemljanima; da pokore i preuzmu našu populaciju koriste?i tehnološki mnogo razvijenije oružje protiv našeg sirovog oružanog sistema (sli?no na?inu na koji su evropljani o?istili populaciju domorodaca u Americi koriste?i vatreno oružje protiv lukova i strijela); zbog prijateljske komercijalne razmijene dobara i usluga; da porobe ljude i koriste ih kao radnike na svojim planetima; da sakupe ljude za hranu kao što i mi radimo s „nižim oblicima života“ na Zemlji; možda zbog naseljavanja na Zemlji jer je njihova rodna planeta uništena.

Izvještaji o misterioznim letjelicama i nezemaljskim bi?ima dijelom su Zemljine historije. Crteži na kamenju i u pe?inama portretiraju humanoidnu figuru s loptastim oblikom oko glave, sli?no našim astronautima i njihovim svemirskim kacigama. Sirijusov sistem sa dvije zvijezde otkriven je u skorije vrijeme upotrebom velikih teleskopa, a opet, pe?inski crteži u Africi detaljno opisuju takav sistem sa dvije zvijezde, a narod Dogona opisuje to?no mjesto na kojem je sistem lociran na no?nom nebu. Njihova usmeno prenošena historija sadrži izvještaje o bi?ima: s tog mjesta stiglima na Zemlju. U Bibliji, prorok Ezekiel dao je opis ne?ega što bi moglo biti interpretirano kao visokotehnološko svemirsko vozilo i njegovi stanovnici. Tokom svog putovanja u novi svijet, Kristofer Kolumbo je opisao sjajnu napravu koja prelije?e preko pramca njegovog broda i zaranja u ocean.

U moderno doba, broj vi?enja NLO, i sa zemlje i iz letjelica, i izvještaja o navodnim aktivnostima aliena, uklju?uju?i saka?enje životinja i otmice ljudi, dramati?no se pove?ao. U vremenu nakon drugog svjetskog rata avijacija SADa istražuje NLO pojavljivanja, zaklju?uju?i da je ?etvrtina vi?enja ostala nerazjašnjena, da fenomen NLO–a nije prijetnja za nacionalnu sigurnost. Tako da od 1969. godine zrakoplovstvo tvrdi kako nemaju službenog interesa u vezi ove teme. O?igledno je pak, da je vojska još uvijek zainteresirana za ovo polje.

Da li su NLO–i stvarni ili imaginarni? Mnoga, o?igledno fizi?ka vozila, vidljiva golim okom i radarom, iznenada su nestala s ekrana. Što se desilo s takvom letjelicom koja je prisutna u jednom trenutku, a nestane u sljede?em? Tu su dokazi kao što je radarski kontakt, video snimci tobože neidentificiranih lete?ih objekata, fizi?ki ožiljci na ljudskim tijelima, no samo neosnovani izvještaji o tanjurima ili alienskim tijelima. Bar je vrlo malo takvih informacija javno objavljeno.

Mjesta udesa koja su dospjela na naslovnice brzo su, od zakonodavnih agencija, proglašena zabranjenim zonama. Vojnim i civilnim pilotima, kao i astronautima, koji su izvještavali o NLO-ima, nare?ivano je, i priprije?eno da ?ute o takvim susretima. Neki autori tvrde da postoji i zakon protiv kontakta s alienskim bi?ima. Ako je tako, to ?e izazvati šutnju onih koji su kontakt ostvarili.

Tajnost vlada! Iz te tajnosti izrasle su mnoge glasine, pretjerivanja sa detaljima i strah od vladine urote da sakriju i zataškaju informacije. Federalna vlada je optužena za propagiranje dezinformacija, prezentiranje namjernih laži i „?injenica“ koje navode na krivi put u vezi vi?enja NLO – a, slijetanja i otkrivenih alienskih tijela. Za sada nema konkretnih odgovora javnom mnijenju.

Mogu?e je da nitko na Zemlji stvarno ne zna istinu o NLOima i vanzemaljskim bi?ima. Vlada je pogodan žrtveni jarac za strah i paranoju. Mnogi ljudi su prihvatili mogu?nost op?eg NLO zataškavanja od strane vlade SADa, a i drugih svjetskih vlada. Teorija zavjere je narasla u visoko emotivno nabijen problem me?u NLO vjernicima.

Eminentni švicarski psihijatar, Karl Jung, imenovao je problem „lete?ih tanjura“. U pismu za ciriške novine, Weltwoche, on je izjavio: „Za sada samo jedna stvar je sigurna; ne radi se isklju?ivo o glasinama, nešto je vi?eno“. Jung je predložio mogu?nost individualnih, ili grupnih halucinacija, možda kao odgovor „na strah nastao uslijed o?igledno nerješive politi?ke situacije koja u svakom trenutku može dovesti do univerzalne katastrofe“. Ovo je napisano 1954. godine, u vrijeme kada je prijetnja od nuklearne katastrofe bila veoma realna. „U takvim vremenima ljudske o?i se okre?u nebu za pomo?, i veli?anstveni znakovi se pojavljuju sa visine, prijete?e ili ohrabruju?e prirode.“ Nepoznati objekti vi?eni na nebu mogli bi zapravo biti oblikovani od strane naših psihi?kih projekcija.

Iako je priznao fizi?ke dokaze NLO–a vi?enih kao treptanje radara, Jung se fokusirao na psihi?ku, duhovnu i arhetipsku dimenziju fenomena. Disk ili sferni oblik je, kako je predložio, analogan mandali, rije?i koja na sanskritu ozna?ava krug, skoro univerzalan simbol jedinstva, zaštite, moderni simbol reda, koji organizuje i obuhvata psihi?ku cjelokupnost. Što bi Jung mislio o trokutastim oblicima opisanim u skorašnjim susretima (vi?enjima)?

Razmišljanja Junga vezana za arhetipske slike i psihi?ke projekcije odjekuje u radu autora Keitha Tomphsona i Jacquesa Valeea. Mitovi o vilama, vilenjacima, trolovima, gnomima, an?elima i demonima zastupljeni su kroz milenije u bogatstvu ljudskih legendi. Neki suvremeni istražitelji dodali su NLOe ovoj mitologiji.


Iskustvo alienske otmice

Ljudi koji su prijavili iskustva otmica prezentiraju zamjetno konzistentnu sliku redoslijeda doga?aja. Izgleda kao da su uspostavljeni pojedini obrasci i da postoji neka standardna procedura tokom alienske otmice. Ovo je prijavljivano širom svijeta. Iskustva otmica mogu biti zbunjuju?a, traumati?na i užasno remetila?ka u privatnom životu. Ako su oni koji su ih doživjeli izabrali da pri?aju o njima, ?esto su ismijavani od strane prijatelja i porodice, osim ako nisu bili oteti i drugi ?lanovi porodice. ?ak i tada neki ljudi radije ne priznaju doga?aje. U nekim slu?ajevima, ?lanovi porodice su postali otu?eni jedni od drugih nakon iskustva otmice.

Ve?ina stru?njaka za mentalno zdravlje su skepti?ni kada se spomenu pri?e o NLO i alienskoj otmici, a mnogi od njih iskazuju uvredljive stavove prema onima koji su to iskusili. Ovo pokazuje žalosno nepoznavanje oblasti i neprofesionalni nedostatak suosje?anja za osobu koja treba pomo? u sortiranju i integriranju takvog uznemiruju?eg iskustva. U nekim slu?ajevima, otmica je dovela do iskustva li?ne duhovne transformacije. Ako osoba može prodrijeti iza emotivne i psihi?ke traume, možda prona?e neku poruku ili izazov koji se treba prepoznati.

Kao i druge emotivne i fizi?ke traume i invazije li?nosti, ovakvo iskustvo za mnoge ljude mora ostati tajna, a stres izazvan ovim doga?ajima i sje?anja na njega mogu godinama uticati na li?nost. Post-traumatski stresni poreme?aj iz bitke i ratnog iskustva, silovanja i otmice, ili alienske abdukcije veoma je stvarno stanje. To što toliki broj ljudi prijavljuje i opisuje takva iskustva, zastrašuju?a je realnost, tako otvoreno opre?na kosenzus stvarnosti da prkosi objašnjenju, i na to moramo obratiti pažnju otvorenog uma. Ukoliko postoji ve?a stvarnost od materijalnog, mehani?kog, redukcionisti?kog, Njutn–Dekartovskog modela zapadne nauke, ona mora biti istražena. Može biti da nam je sam opstanak na kocki, pogotovo ako preživimo vlastite zlo?ine i ekscese protiv nas samih i vlastite planete.

Prema nekim slu?ajevima prijavljenih otmica ljudi su uzimani iz automobila. Ovakvi slu?ajevi su tipi?no po?injali s pojavom NLO–a. Osoba (ili osobe) zaustave auto da bolje vide, a onda shvate da ne mogu da se pomjere, postanu paralizirani i mozak im postane prazan. Kada opet postanu svjesni okruženja, jedan vremenski period je prošao, obi?no oko 2 sata i više, i oni ili sjede u autu, ili pored puta, ili se voze po putu na odre?enoj distanci od mjesta gdje se vi?enje odigralo.

Neki od onih koji su ovo doživjeli izvještavaju kako su vidjeli malecke „ljude“ da stoje pored letjelice. Ukrcavaju se u pratnji malih bi?a. Nekoliko ljudi je možda upleteno i oni uše?u, ili budu podignuti, u letjelicu. U nekoliko prijavljenih slu?ajeva, ?itavi automobili zajedno sa svim putnicima ukrcani su na brod.

Otmica se može desiti no?u dok osoba spava. Ako se tu nalazi partner onda je on tokom epizode „isklju?en“ i ne može biti probu?en. Otmica nekada po?inje kao vrlo živ san, a detalji mogu ostati zamagljeni ili nestvarni. Osoba može biti probu?ena malim bi?ima u spava?oj sobi. Alieni, ?ini se, u?u kroz prozor u jarkoj (svijetloj) zraci, a izvještavano je da dolaze i kroz plafon, zidove ili zatvorena vrata. ?esto je tu i jarki svjetlosni izvor, ili u sobi, ili van nje. Osoba odlebdi sa kreveta kroz zid, ili zatvorena vrata, ili prozor, pa gore do letjelice koja ga ?eka. U nekim slu?ajevima dvoje, ili više ?lanova porodice su podignuti u isto vrijeme. Žene koje vide svoju djecu istovremeno podignutu posebno su potresene svojom nemo?i.

Prema nekim izvještajima, otmice su se desile kada je osoba uklju?ena u grupu ljudi sa kojom se bavi istom vanjskom aktivnoš?u. Ostali u grupi možda postanu fokusirani na nešto drugo, ili možda budu „isklju?eni“, dok ciljana osoba odlazi od grupe i otkriva brod i mala bi?a koja ju ?ekaju.

Otmica se može odigrati i usred bijela dana, dok je osoba sama. Oni opisuju bljesak svjetlosti, vrtložni prekid neke vrste, a onda period izgubljenog vremena, opet oko 2 sata i više. Tu je obi?no i amnezija koja se odnosi na taj kra?i period. U opuštenom i izmijenjenom stanju svijesti tokom sesije, osoba se obi?no može prisjetiti što se desilo u periodu gubitka vremena. Neki istražitelji koriste jedan vid hipnoti?ke regresije da istraže sje?anja.

Mnogi ljudi s ovakvim iskustvima se sje?aju da su bili podignuti na brod, ili letjelicu, i odvedeni u jarko osvijetljenu sobu. Svjetlost je izbijala iz zidova i površina u sobi; nema fiksnog izvora svjetlosti kao takvog. Oni vide opremu duž zidova i stol za ispitivanje. Uz strah i zbunjenost koju osoba osje?a u tom trenutku, ova sje?anja ?e možda izgledati nejasna. Osoba ?e možda biti zadržana u ?ekaonici neko vrijeme, a onda ispra?ena od strane nekoliko malih bi?a duž zakrivljenih hodnika, ili koridora, do jarko osvijetljene sobe. Scena li?i na moderne kirurške sale u bolnicama: ?isto, sterilno, osoblje u?inkovito i impersonalno.

U ovakvom scenariju obi?no je prisutno nekoliko malih bi?a koja rukuju sa opremom i jedan koji pažljivo razodijeva osobu. Oteti ne može da se pomjeri sa hladnog metalnog stola; prisutna je mentalna tromost i fizi?ka paraliza. Mala bi?a mogu izvoditi jednostavne procedure pregleda: uzimati uzorke kože, krvi i tkiva s razli?itih dijelova tijela. U mnogim slu?ajevima otmica ljudi su vi?ali ulaženje višeg bi?a u sobu, o?igledno nekog nadležnog kome se manja bi?a pokoravaju. Kada se ovaj pojavi, manja bi?a se ?esto udalje od stola, dopuštaju?i potpun pristup pregledavanoj osobi.

Oteti osje?a autoritet i zapovjednu poziciju ovog višeg bi?a. Neki ljudi opisuju to bi?e kao „doktora“, ?ak i prije nego što izvede „medicinske“ zahvate. Neki oteti su osjetili kako bi manja bi?a možda mogla biti neka vrsta inteligentnih robota, androida, prije nego živa bi?a.

Više bi?e nastavlja fizi?ku proceduru uklju?uju?i ekstrakciju jajnih ?elija od žena i sperme od muškarca. Mnoge žene su zatrudnile tokom otmice. Kroz nekoliko mjeseci ove žene su ponovo transportirane na brod i rastu?i fetus je odstranjen. Ove „nestaju?e trudno?e“ izazvale su velike emocionalne traume mnogim ženama. Mnogi NLO istražitelji sugeriraju da se od strane aliena provodi neka vrsta programa razmnožavanja.

Pred kraj ovog iskušenja, više bi?e, ili ona manja, mogu ukloniti, ili implantirati mali metalni ure?aj, obi?no unutar uha, nosa ili sinusnog otvora. Postoje spekulacije da ovi ure?aji imaju svrhu lociranja, pra?enja, kontrole ili neke vrste komunikacije.

Ve?ina otetih bude vra?ena u svoje krevete. Neki budu ba?eni na otvorena polja, ili travnata podru?ja, izvan njihovih domova. Oni onda lebde?i do?u do svojih kreveta, s liš?em ili travom zaka?enom za no?nu odje?u. Prijavljeno je da su neke ženske spava?ice bile obu?ene naopako! Neki ljudi otkriju nove modrice ili ožiljke na svojim tijelima, ili krv na plahtama i jastucima.

Krvarenja iz nosa nisu neuobi?ajena nakon abdukcija. Neki od ovih metalnih implantata ispadnu ili budu odstranjeni od strane ljekara. Nekoliko ih se pojavilo na rengenskim snimkama, ili MRI skenerima, na razli?itim lokacijama u glavi. Za ovo ne postoje medicinska objašnjenja.

Neki slu?ajevi abdukcija uklju?uju ?itave porodice, a tako?er i njihove prijatelje. Dr. Karla Turner opisuje užase koje su njena porodica i ona trpjeli kada su otkrili sumnjive signale i simptome tipi?nih alienskih abdukcija. Tako?er je opisala neprijatne posjete svojoj ku?i od strane ljudi u vojnim uniformama, što može predstavljati alternativno objašnjenje. Ovo nije objašnjeno.

Karla Turner završava svoju knjigu izjavom o veoma stvarnom prisustvu aliena. I izjavom da, ukoliko ne nau?imo što je svrha ovih alienskih upada, ostat ?emo njihove bespomo?ne žrtve. Tragi?no, dr. Karla Turner preminula je od raka po?etkom 1996. godine.

Pojavila se intrigantna korelacija izme?u NLO abdukcija i NDE. U dvjema knjigama Raymonda Flowera, „Promatra?i“ i „Promatra?i II“ (The Watchers), Betty Andreasson Luca slikovito opisuje njena iskustva otmica. Ona je vo?ena od strane aliena kroz prolaz na ?ijem kraju su Velika vrata, sa svrhom sretanja Jednog. Mjesto gdje Jedan živi zove se Dom. Ovo je veli?anstveno iskustvo, za razliku od nekih opisa NDEa. U drugoj knjizi, Flower uspore?uje razlike i sli?nosti izme?u NDE i NLO otmica.

U „Omega projektu“, Ken Ring opisuje na nekom nivou paralele izme?u NLO abdukcija i NDEa. Neki koji su imali NDE iskustvo vra?aju se sa detaljnim opisom tipi?ne NLO otmice. Ring predlaže tre?i realitet, izme?u fizi?kog realiteta i ?iste mašte, pod nazivom imaginarni realitet, u kojem se takvi doga?aji pojavljuju. ?ini se da je ovaj realitet, ili nivo svijesti, dostupan kada se osoba nalazi u izmijenjenom stanju svijesti.


Abdukcija s preokretom

Laura je nedavno napustila 20godišnji brak. Prožimala ju je lagana krivnja zbog odlaska, ali bilo je to nešto što je osje?ala da mora uraditi. Otpo?ela je proces samopotvr?ivanja u svijetu na vlastiti na?in. Studirala je hipnoterapiju kao novi poziv i upravo je završila naš kurs SRTa. Shvatila je da i sama mora nešto odraditi u privatnoj sesiji.
U nastavi su obuhva?ene razne vrste zaka?enih entiteta. Prošli smo kroz kratak opis ETa, ali ne i abdukcija. Taj predmet se obra?uje na Intermedijarnom SRT te?aju (SRT Intermediate Course). (ěntermedij?ran fil. - koji istovremeno sudjeluje u inteligibilnom i senzibilnom svijetu (Platon)- op.prev. )

Bili smo u sesiji oko sat vremena, i ona je upravo završila važan dio u radu na otpuštanju entiteta. Tokom pauze koja je uslijedila, Judith je dobila snažan utisak da je Laura mogla biti otimana kao mala. Direktno pitanje o takvom doga?aju ne može biti postavljeno. Mi smo uvijek oprezni kod postavljanja bitnih pitanja. Klijenti u izmijenjenom stanju ponekad mogu biti vrlo lako navo?eni; lažna sje?anja mogu biti ugra?ena ili generirana. To bi bila velika medvje?a usluga klijentu.

Laura nije imala saznanja o temama kao što su ETi, NLOi, ili nau?na fantastika. Imala je samo nejasno interesiranje i nije pro?itala nijedan izvještaj o otmicama niti bilo što povezano sa tim. Iako se ?ini da pitanja kao ova mogu navoditi na odgovor, ništa iz ispitivanja ne opisuje ili sugestira ono što je ona kasnije ispri?ala.

Judith je zapo?ela s pitanjima:

Judith: „Laura, da li ste imali rupe u pam?enju ili rupe u vremenu?“

Laura: “Da“
Odgovorila je brzo, ?vrsto i sa sigurnoš?u.

J.: „Koliko to traje?“

L.: „Ja... ja ne mogu... ne sje?am se svog djetinjstva. Imam neke slike o tome... u zadnje vrijeme mi ih je dolazilo sve više. Ulijevaju se na neki na?in. Sjetim se stvari.“

J.: „Kada ste zadnji put u vašem životu imali rupe u vremenu ili u memoriji?“

L.: „Jednostavno nemam jasnih sje?anja.“

J.: „U redu. Da li su i vaša razmišljanja zbunjuju?a?“

L.: „Da.“

J.: „Koliko dugo se to doga?a?“

L.: „Zadnjih dvije ili tri godine. Ne znam. Neko vrijeme.“

J.: „Kada ?ujete pri?e o ET- energijama, o stvarima koje se dešavaju s ETima, šta se dešava u vašem srcu, u stomaku, unutar vas?“

L.: „Ništa.“

J.:“Jeste li ikada vidjeli neku sliku ETa?“

L.:“Ne. Hmm-m.“

Judith mi je mahnula da nastavim.

Bill:“Jesi li ikada ?itala neku knjigu kao što je Whitley Streiberova „Communion“, ili neke druge knjige?“

L.:“Ne.“

Dr. B.:“Jeli te ikad privla?ilo pro?itati neku od tih pri?a?“

L.:“Ne.“

Dr. B.:“Postoji li averzija prema tome?“

L.:“Ne. Jednostavno nisam. Ja jesam zainteresirana, to je zanimljivo, ali... jednostavno nisam.“

Dr. B.:“Jesi li ikada vidjela slike s naslovnice Whitley Streiberove knjige, sa bi?em velike glave i tamnih o?iju? Tamne kose o?i?“

L.:“Je, to zvu?i poznato. Ne sje?am se da sam vidjela neke slike toga.“

J.:“Dok trenutno razgovaramo o tome, da li se unutra išta doga?a? Ikakve senzacije? Ikakva komešanja?

L.:“Mmm. Osje?am težinu na prsima, upravo ovdje. Mmm. Kao da su optere?ena. Kao da je teško.“

Dr. B.:“Kad bi se mogli fokusirati na tu težinu to?no tu gdje je optere?enje, kakva slika dolazi?“

L.: „Blještavo svjetlo.“

Dr. B.: „Fokusirajte se na to blještavo svjetlo i slušajte. Ima li zvuka? U toj težini u vašim grudima?“

L.: „Lupanje. Tu je lupanje...udaljeno lupanje.“

Dr. B.: „Nastavite slušati, nastavite promatrati. Što se sljede?e doga?a?“

L.: „To je blještava soba. I to je svjetlo. Puno svjetla. To je...To je kao operacijska soba. Kao, uh... plo?ice svuda okolo, kao, ne znam, bijeli zidovi, posvuda bjelina, posvuda bjelina, posvuda bjelina. Svjetlo.“

Dr. B.: „Sterilno, kao operacijska soba, bijelo.“

L.: „Da. Svjetla svuda. Svjetlo, samo svjetlo. Svjetlo.“

Dr. B.: „Oprema u toj operacijskoj sobi?“

L.: „Daleko. Ne mogu...Osje?am je, ali ne mogu vidjeti zato jer je tako blještavo.“

Dr. B.: „Mmm. (pauza) Što se doga?a u toj sobi?“

L.: „Osje?am kao da sam na ne?emu hladnom, i ne mogu se pomaknuti.“

Dr. B.: „Sjede?i, leže?i?“

L.: „Ležim, na le?ima sam.“

Dr.B.: „Zna?i okrenuta si prema gore, možeš vidjeti svjetlo?“

L.: „Tu je blještavilo svud naokolo, (pauza) A tu su i stvari, ljudi, nešto se kre?e uokolo, ali ne mogu vidjeti jer je tako blještavo. I ne mogu se pomaknuti.“
Laurin glas je postajao glasniji, indiciraju?i na odre?enu uznemirenost.

Dr. B.: „I ti možeš osjetiti njihovu prisutnost?“

L.: „Nešto, da.“

Dr. B.: „?ak i u blještavilu, možeš li osjetiti kojeg su oblika kad se kre?u uokolo?“

L.: „Ne. Ne mogu...Ovo nije stvarno...“
Ton njenog glasa izražavao je njenu nevjericu u ono što je doživljavala i opisivala.

Dr. B.: (nježno) „Vjeruj u to što dolazi.“

L.: „Tu su te stvari, kre?u se svuda uokolo i imaju... A ja se ne mogu pomaknuti. A oni imaju...ruke, nešto, oni mogu dohva?ati.“
Laura ispusti mali uznemireni uzdah.

Dr. B.: „Što?“

L.: „Nešto miluje moje ?elo.“

Dr. B.: „Je li ugodno, ili nešto drugo?“

L.: „Ne. To želi biti ugodno, ali osjet je ?udan. Hladno je, i grubo, i ljepljivo, kao da me netko miluje uznojenom rukom, samo što je hladna.“

Dr. B.: „Da. Oni se trude biti ugodni.“

L.: „Da.“

J.: „Koliko je stara Laura dok tu leži i dok je milovana?“

L.: „Trinaest.“

J.: „Nastavi. Što se doga?a. Milovanje ?ela.“

L.: „Da. Mmm. Ja mislim da se oni pojavljuju i... pipkaju me.“

Dr.: B.: „Pipkaju te?“

L.: „Baš kao da posežu za mnom i pipaju me kao da sam nešto na osjet vrlo ?udno. Kao da sam nešto novo za pipkati i dodirnuti, i vidjeti koji je osje?aj. Osje?am se kao buba! Kao da su znatiželjni. Dotr?e i pipnu me, moje ruke na primjer, i onda pobjegnu. Kao da im je, tako?er, i zabavno to u?initi. Ne osje?am strah. Ali je ?udno. I vrlo je blještavo. Blještavo svjetlo jednostavno je posvuda uokolo. I ustvari ništa ne mogu vidjeti, samo neku vrst slika, i ja znam to da su oni tu.“

J.: „Ima li i drugih ljudi na tom blještavom mjestu s tobom?“

L.: „Ne, samo su ove stvari uokolo.“

Dr. B.: „Blještavilo, svjetlo, da li dolazi od rasvjete, lampi ili žarulja, možeš li re?i?“

L.: „Izgleda da je tako, iz svih kutova sobe i ponad mog tijela i oko stvari na kojoj ležim.“

Laura je bila visoko podložna hipnozi, pa isto tako, sumnjao sam, i sugestiji. Pitanja o žaruljama, lampama, i opremi u sobi su trebala testirati njenu podložnost sugestijama. Kratko smo je propitali o njenom znanju o NLOima, literaturi o otmicama, i slikama aliena kako bi odredili ima li nekih pozadinskih informacija ili unaprijed stvorenih mišljenja o temi. O?igledno, nije imala. Oni koji su to doživjeli nisu izvještavali o lampama ili žaruljama.

J.: „Što je na tvom tijelu?“

L.: „Ništa.“
Ovo otkri?e je uznemirilo Lauru. Bila je nepokrivena i ove stvari su je tretirale kao neku vrstu laboratorijskog primjerka.

Dr. B.: „Da li te još uvijek dodiruju, pipkaju?“

L.: „Ne. Zauzeti su, rade stvari, nešto. Od sada svatko od njih ima mali zadatak za uraditi. Štogod to bilo. Ne mogu re?i. Ne mogu se pomaknuti.“
Laura je brzo udahnula i brzo ispustila uzdah.

J.: „Što se upravo sad dogodilo? Što se dogodilo?“

L.: „Vrata su se otvorila. Nekakvo otvaranje. Nešto je ušlo unutra. Strašno je.“
Njen glas je utihnuo.

Dr.: B.: „Nije kao ostali?“

L.: „Ne, ne, ono ima nešto, (šapat) Ali što? Što? Što je to?“

Dr. B.: „Što taj netko radi? Što je to što ima?“

L.: „To je... Ostali se vrte uokolo sada. Spremaju su. Ne znam. Ne mogu re?i što ono radi.“

Dr. B.: „Ovaj nije poput ostalih, je li?“

L.: „Ne, ovo je, kao, glavni. Svi... (pauza) ja znam da je ono glavno. Ono je taj. To ja kao kad si u zubnoj ordinaciji i ?ekaš zubara da u?e. Tako to izgleda, (naglašeno) kao kad ?ekaš da zubar u?e!“

J.: „Kako se ti osje?aš kad ono u?e?“

L.: „Sada prestrašeno. Stvarno nervozno.“

J.: „Što se dalje doga?a?“

L.: (šapat) „Ne znam. Sve je zamagljeno.“

J.: „Što je sljede?a stvar koju si zapamtila? Prva sljede?a stvar koju si zapamtila?

L.: (glasnije) „Hej gospo?ice, jeste li u redu? Hej gospo?ice, jeste li dobro?“

Dr. B.: „Tko govori ovo?“

L.: (u suzama) „Mali dje?ak.“ (jecanje) „Ja sam na plo?niku. Onesvijestila sam se ili nešto tako. Tu se ovaj mali dje?ak naginje, oh, dva mala dje?aka se naginju nada mnom i jedan od njih govori „Hej gospo?ice, jesi li u redu?“

Dr. B.: „I jesi li u redu?“

L.: „Ja...ja ne znam. Mislim da jesam. Ja sam...pala sam. Onesvijestila sam se. Ne znam što sam uradila. Pala sam u nesvjest, srušila se, hodala sam kroz
polje i došavši do ruba samo se... srušila sam se. I tu je to blještavo svjetlo iznad mene i vru?e je, vru?e je kao sun?eva stvarna vru?ina i stvarni znoj. I povra?ati ?u, mu?no mi je u trbuhu, i pla?em, a ovaj dje?ak govori „Hej gospo?ice, jesi li u redu?“ Ovi mali dje?aci me se boje.“

Dr. : „Oni se boje tebe?“

L.: „Pa, ležim tu na tlu i oni ne znaju što to ne valja sa mnom. Oni su mali, oko šeste, mali dje?aci. I oni su me pronašli.“

Dr. B.: „Što si radila u polju.“

L.: „Hodala sam preko njega. Ja sam na putu do lije?nika.“

Dr. B.: „Da li ?esto hodaš preko tog polja“

L.: „Ne, obi?no ne pješa?im. Ali moja majka je radila, nije me mogla voziti.“ (plakanje)

Dr. B.: „Hajdemo presko?iti unazad do trenutka kad si napustila ku?u i krenula preko polja prije nego si se onesvijestila. Je li normalan dan?“

L.: „Da.“

Dr. B.: „Da li se osje?aš normalno?“

L.: „Da.“

Laura je bila na putu do lije?nika zbog fizi?kog pregleda. Ponekad je hodala stazom kroz polje. Na ovaj vru?i ljetni dan primijetila je kako je iznenada postalo vjetrovito. Ne normalan vjetar, nego vrtložni koji podiže prašinu. Kao mali „prašnjavi vrag,“ rekla je. Mlatio je prašinom naviše oko njenih nogu. Ve?i nego prašnjavi vrag. Dolazilo je otpozadi nje i morala se okrenuti da pogleda i vidjela je kako je ?udno to bilo.

Dr. B.: „Što se sljede?e doga?a?“

L.: „Ohh...Ovo je...“

Dr. B.: „Vjeruj tome što dolazi. Vjeruj slikama koje dolaze.“

L.: „Vru?e je. Stvarno mi je vru?e. I tu je ovo...stvarno blještavo svjetlo oko mene. Odjednom, kao bljeskanje, kao, kao da netko svijetli ogledalom u moje o?i ili nešto takvo.“

Dr. B.: „Druga?ije od sunca?“

L.: „Je, ne mogu...i stvarno je vjetrovito, i prašina mlati oko mene i ne mogu stvarno vidjeti, i...i stavljam ruku preko o?iju.“

Dr. B.: „Da?“

L.: „I...onda sam u toj... sobi.“ Njen glas iznenada postade vrlo miran, obuzdan.

Laura je polagano hodala duž krivudavog hodnika s ispruženim rukama. Bila je zanijemila i nije ništa mogla osjetiti, iako je bila svjesna ruku na svojim le?ima koje su je požurivale naprijed. Netko joj je držao zapeš?a, i njihov dodir je bio osjetno ?vrst. Ona iznenada dahnu. Odvodili su ju u sobu. Bilo je vrlo blještavo i oni su je položili na hladnu plo?u. Nije se mogla pomaknuti. Nešto sli?no ljudima se kretalo po sobi, rade?i nešto. Nešto je po?elo milovati njeno ?elo.

U toj vrlo blještavoj sobi otvorila su se vrata. Laura je mogla pomaknuti o?i taman dovoljno da bi vidjela tamu u prostoru gdje su se vrata otvorila. Stjenke sobe emanirale su svjetlo. Zidovi su bili svijetli, pa je tako sve bilo blještavo bez sjena. Nije bilo žarulja ili bilo kakvih pri?vrš?enih stvari. Njen um nije prihvatio moju raniju sugestiju o rasvjetnim sredstvima u sobi. Vrata su zatvorena i ponovo je sve svjetlilo.

Bi?e je ušlo u sobu. Izgledalo je više od drugih, i manja bi?a su mu se sklanjala s puta; o?ito je on bio glavni. Nosio je nešto što nije mogla identificirati. Mislila je o njemu kao o „lije?niku“. Zaustavio se s lijeve strane stola. Onaj koji joj je milovao ?elo, odstupio je, ali i zadržao ruke lagano sa strana dodiruju?i Laurinu glavu.

Dr. B.: „Što se sljede?e doga?a?“

L.: „On stavlja nešto u moja usta. Koristi neku vrstu alata, ili ne?ega. Otvorio mi je usta. Kao zubar, koristi neku vrstu alata. Ne mogu ništa osjetiti, ali gura me s time. Mogu ga osjetiti kao neko, bodenje, ili štipanje, ili pikanje, ili kao da radi nešto tu unutra. Osje?am se kao da dobivam plombu.“

Dr. B.: „To te podsje?a na zubara koji stavlja plombu u tvoja usta. Radi li se zaista o zubu, možeš li re?i? Ili o nekom drugom dijelu tvojih usta koji ne možeš osjetiti?“

L.: „Ne, to je dublje u mojoj vilici. On stavlja nešto dublje u moju vilicu. U kost, unutra.“

Laura je iskusila i opisala postavljanje implantata u kost blizu lijevog uha, kroz njena usta. To je bila tipi?na scena otmice: bljesak svjetla; nesvjestica; osje?aj nijemosti kad su je bi?a pratila duž krivudavog hodnika; blještavo osvijetljena soba s hladnim stolom; manja bi?a pripremaju je i možda je anesteziraju; „lije?nik“ implantira napravu. Njeno sje?anje je prazno od trenutka kad je mali vihor podigao prašinu, i blještavog, vru?eg svjetla, do trenutka kad je pogledala gore i mali dje?aci su upitali: „Hej gospo?ice, jeste li u redu?“

Nastavila je i?i do svog lije?nika gdje je imala zakazan pregled za 1 sat popodne. Stigla je oko 5 sati. Nazvala je ku?i. Sestra ju je izgrdila, majka joj je bila ljuta i odvezla se do lije?nika. Laura se nije mogla izjasniti o izgubljenom vremenu, i nitko joj nije vjerovao. Stavili su je na stol za preglede i usmjerili na nju blještavu svjetiljku. Pala je sa stola na pod i umalo se onesvjestila. Tada je povratila. Lije?nik je mislio da je pretrpila lagani toplotni udar. Njena je majka mislila kako je slaba i omamljena zbog ne jedenja.

U okviru SRT treninga, nau?avamo proces duhovnog otpuštanja na daljinu, komuniciraju?i s drugim distanciranim bi?ima. Sugerirali smo Lauri mogu?nost razgovora s „lije?nikom“ iz operacijske sale kanaliziranjem njegovih rije?i kroz njen glasovni mehanizam. Nikad ovo nismo prije pokušali, u stvari, bio je to naš prvi slu?aj otmice. Nismo znali što sada može biti ura?eno u vezi implanta, ali smo htjeli otkriti. To nije spadalo u Laurinu lubanju. Ona se složila iskušati daljinski proces.

Laura je brzo locirala trenutak kad je lije?nik ušao u sobu i stao pored njenog lijevog ramena. Ovaj put ona nije izražavala strah.

Dr. B.: „Možeš li mu uop?e vidjeti lice? Možeš li vidjeti njegove o?i?“

L.: „Da, one su velike, one su velike...One izgledaju skoro ljudski, ali nemaju nikakve boje. Crne su, nema bijeloga.“

Dr. B.: „Postavljene nasuprotno jedno drugome kao ljudske o?i?“

L.: „Da.“

Dr. B.: „Kakvog je oblika svako oko?“

L.: „Poput badema.“

Dr. B.: „Koje je boje njegova koža, možeš li re?i?“

L.: „Ona je boje mesa, ali poput voska.“

Dr. B.: „Ova pitanja uputit ?u njemu.“ (?vrš?e) „Tebi, Lije?ni?e, ti si ovo radio i prije, nisi li? Sa ljudima?“ (mekše) „Što on kaže?“

L.: „Da.“ Njen glas je bio mekši, odmjereniji, ravan.

Dr. B.: „U koliko ljudi si, Lije?ni?e, ugradio ovakve naprave?“

L.: „ Na hiljade.“

Dr. B.: „U koju svrhu?“

L.: „Informacije, ?uti, slušati, pratiti.“

Informacije su prikupljane, prou?avane i pohranjene. Ovo je bio njegov posao, ništa drugo. On ništa više od ovoga nije znao o operaciji. On je izvodi jedino ovu proceduru.

Lije?nik je na ljudima izvodio jedino ovaj postupak. Ovo je zvu?alo kao snimka s automatske telefonske sekretarice. Pitao sam jesmo li bili u kontaktu s lije?nikom. Odgovor je bio ne, to je bila snimka. Zatražio sam prisustvovanje lije?nika. Poslije otprilike 30 sekundi, Laura progovori mekšim glasom; netko drugi je došao na vezu. Ovaj je imao malo više informacija.

Da, odgovorio je, ovo je bio njegov posao, i on nije imao veze s informacijama nakon što su prikupljene. Drugi radnik šalje informacije do zapovjedne postaje. Lije?nik je ustvrdio kako su stotine pod-stanica, kako je nazvao svoju letjelicu, bile iznad zemlje, iznad svake zemlje, svakog ljudskog naselja.
Ljude bi transformirali svjetlosnim ?esticama, na molekularnoj razini, i prebacivali na letjelicu. Tamo bi bili reintegrirani u fizi?ku formu, implantirani, onda na isti na?in vra?eni do njihove prethodne lokacije. Da, fizi?ko tijelo je bilo to koje je otimano na ovakav na?in.

Ova grupa je radila samo sa spolno zrelim ljudima. Ova grupa nije smještala implantate u nos ili sinuse. Oni su sprovodili samo ovu proceduru poslije koje bi promatrali da skupe informacije. To je bila njihova svrha, njihov posao, i lije?nik nije trebao znati, niti je imao veze sa nekom drugom razinom posla ili nekom višom svrhom.

Zatražili smo od lije?nika da kontaktira višu zapovjednu razinu, ali s te razine nije bilo odgovora. Ta veza o?igledno je za nas bila blokirana. Zahtijevali
smo da ova procedura koja je ozlijedila toliko mnogo ljudi bude obustavljena. Iznena?uju?e, lije?nik se složio, rekao je kako uvi?a da je to povreda slobodne volje, iako on to do ovog trenurka nije smatrao takovim.

Složio se deaktivirati napravu ugra?enu u Lauru s mjesta gdje je se on nalazio. Napravu je mogao ukloniti jedino kad bi ona opet bila donijeta na letjelicu. Odluka o tome, u nekom budu?em vremenu, ostavljena je njoj. Mi u toj sesiji nismo mogli uraditi ništa više od toga.

Laura se otkop?ala od lije?nika i doga?aja. Vizualizirala je svoje tijelo ispunjeno svjetloš?u, i potpuno se vratila u svijesnost sadašnjeg trenutka, u potpunosti kontroliraju?i svoje tijelo i um. Sesija je bila završena.89


Otmica i Transformacija

Dr. John Mack, harvardski psihijatar i autor „Abdukcije“ (Abduction) piše o 13 slu?aja otmica od strane aliena u kojima je sprovedena tipi?na intruzivna procedura. Tu je bio boli, trauma, izva?enih fetusa, sli?no drugim izvještenim slu?ajevima. A opet su neki od njegovih pacijenata znali doživjeli duhovnu preobrazbu kao rezultat iskustva otmice.90 Ova ideja o potencijalnoj duhovnoj preobrazbi po?ela se pojavljivati u nekim izvještajima otmica.

Ako postoji ikakva mogu?nost više svrhe u ovoj osvjedo?enoj alienskoj invaziji na naš suverenitet, moramo održavati našu prijem?ivost za nove ideje i koncepte mogu?e evolucije ljudske svijesti. Zapleteni u teror i bol traume, ve?ina ljudi vidjeli su nazo?nost i djelovanje aliena kao nametanje i osobno nasilje. Malo ljudi je pogledalo iza viktimizacije kako bi potražili bilo što vrijedno.

Postoji li uistinu neka nadokna?uju?a vrijednost u iskustvima, ili je tu neki suptilni utjecaj koji izobli?ava percepciju i interpretaciju onoga koji prolazi kroz iskustvo? Je li to stvarno, ili je to kontrola uma? Neki istraživa?i ?vrsto vjeruju kako su scene „alienskih otmica“ implantirane u ljudsku podsvijest i postaju paravan sje?anja, ili prekrivena sje?anja, skrivaju?i stvarna sje?anje na iskustva izvo?enja eksperimenata s polja kontrole uma od strane ljudskih znanstvenika. Ove optužuju?e špekulacije ?esto upiru prstom u CIA-ine (Central Intelligence Agency) tajne operacije.

Prema definiciji, paravan sje?anje, ili prekriveno sje?anje, stvarno je sje?anje ili misao, ne fantazija, koja se koristi kao štit za skrivanje srodne memorije koja može biti previše bolna ili emotivno neprihvatljiva.91 Ako takva implantirana sje?anja sadrže ne samo slike, nego tako?er psihološke i fizi?ke komponente, to je zbilja nevjerojatan podvig hipnoze, projekcije misli, ili elektromagnetne radijacija.

Jedan istražitelj, koji tvrdi da ima vezu sa višom razinom uprave i vojnim izvorima u nekoliko država, sugerira kako su nasilne, bolne, intruzivne alienske otmice zbilja povezane s ljudskim agencijama. On špekulira kako su, kontakti s alienskim bi?ima koja savjetuju oprez ljudskoj rasi, proizvode ozdravljenja za one koji su bili u kontaktu, i nadahnjuju iskustva duhovne transformacije, upravo to što i izgleda da jesu. Možda je stvarna slika puno šira i složenija nego što bilo tko može zamisliti.

Nedavno su se pojavila izvješ?a odre?enog broja onih koji su doživjeli traume otmice, a koji su iznenada promijenili svoj stav prema otmi?arima i cijelom iskustvu otmice. Oni sada izvješ?uju o duhovnom razvoju i preobrazbi. Nema objašnjenja za ovu iznenadnu promjenu. To je kao da je postojao vremenski tempiran signal prekida? koji je ugasivši se u njihovom umu, odjednom aktivirao ovu reakciju. Dok oni sami mogu opisati logi?no opravdanje za promjenu, to ostaje misterija za mnoge promatra?e.

Zasigurno postoji paralela izme?u intruzivnih alienskih aktivnosti i ponašanja klasi?nih sila tame, Lucifera i njegove legije demona, koji su protjerani na Zemlju i nastavljaju okuživati ljude.92 Obilježja nisu identi?na, ali su sli?na: upad bez dozvole; nasilje bez obzira na fizi?ku i mentalnu patnju; preuzimanje kontrole s apsolutnim nepostojanjem obzira na osobni suverenitet i slobodu.

Me?utim, kad prona?emo ETe pod utjecajem entiteta tamnih sila, nema sumnje o razlikovanju izme?u ETa i DFEa. Izvla?e?i iz pri?a tisu?a klijenata u izmijenjenom stanju, izgleda kako su legije demona pod zapovjedništvom Lucifera razbacane nadaleko i naširoko u univerzumu i nisu ograni?ene na planetu Zemlju. Ova tamna bi?a okužuju i druge životne forme istom nametljivoš?u, arogancijom, i bezobzirnoš?u za osobni integritet koje name?u ljudskim bi?ima. Oni uzrokuju toliko prekida, kaosa, konfuzije, i destrukcije, i daju ista obe?anja o zdravlju, mo?i, kontroli, i dominaciji. I bi?a širom univerzuma vjeruju, i prihva?aju ova lažna obe?anja, i pate zbog posljedica.

Poglavlje 5 - HIBRIDI


P o g l a v lj e 5

HIBRIDI

Ljudsko-alienski hibrid

Strašno uznemiruju?i element fenomena NLO otmica predstavlja prijavljivani program genetskog eksperimentiranja i uzgoja. Mnoge žene prizvale su u sje?anje kako su bile sondirane kroz abdomen i vaginu, o?igledno sa svrhom ekstrakcije jajnih ?elija. Muškarci su se prisje?ali kako su bili stimulirani na ejakulaciju raznoraznim sredstvima, od usisavaju?ih cijevi do prisilnih odnosa s ljudskim ženama i alienskim bi?ima koja su naizgled bila “ženska”. Nekoliko muškaraca je prijavilo da su bili zavo?eni, ili ?ak prisiljeni na seksualne odnose, s ne?im što je na po?etku izgledalo kao ljudska žena, a zatim vidjeli kako se mijenja u nešto definitivno aliensko i odbojno. Ljudi su prijavljivali te seksualne agresivnosti „mijenjolikih“ (shape shifters) i u vlastitim spavaonicama.

Mnogim ženama je ginekološki utvr?ena trudno?a da bi iznenada, nakon otprilike 10 do 12 sedmica, saznale da više nisu u drugom stanju. Do takve promjene je došlo bez bola, krvarenja ili bilo kakvog vidljivog odbacivanja ploda. Trudno?a je jednostavno nestala. Neke od žena koje su prijavile ovakvu situaciju tvrdile su da nisu bile s muškarcem. Takva misteriozna je-nije trudna situacija doga?ala im se godinama.

Neka od iskustava žena, tako?er vra?ena u sje?anje pod hipnozom, govore i o „inkubatorima“ koji sadrže staklene kontejnere punjene te?noš?u. U toj te?nosti vidjele su nešto što je izgledalo poput ne potpuno ljudskih plutaju?ih embrijia, spojenih na žice i cjev?ice. Nalazila su se tu isto tako i obdaništa u kojima su ženama pokazivali i nagovarali ih da dodirnu, pa ?ak i zagrle, mališane koji su izgledali kao da im je izme?u dvije i 5 ili 6 godina. Ta djeca su vitka s velikim glavama i o?ima, ni alieni, a niti potpuno ljudska. Opisana su kao ravnodušna i krhka, te da reagiraju na ljudski dodir. ?inilo se kako alieni koji su upravljali ovim obdaništima nisu bili sposobni podizati/odgajati ovu djecu.

Ova djeca su hibridi, rezultat genetske manipulacije za koju neki ljudi smatraju da je dio naše vlastite planetarne, galakti?ke, pa ?ak i duhovne evolucije. Ovakve informacije navode na neke alarmantne spekulacije. Da li je ovo sljede?a “karika koja nedostaje” u ljudskoj evoluciji? Da li su alieni manipulirali naš genetski kod u drevnim vremenima? Da li je mogu?e da su ljudi ovdje zasijani od strane neke vanzemaljske civilizacije prije više miliona godina? Da li je fenomen otmica, prijavljivan širom svijeta, dio ljudske evolucije i transformacije svijesti? Ili, da li ?e s razvijanjem savršenog „hibrida“ ljudska rasa u budu?nosti biti iskorijenjena iz postojanja?

Da li je mogu?e da su alienski spolni susreti iznjedrili pretkrš?ansko vjerovanje u inkube i sukube, demone za koje se mislilo da nasilno stupaju u seksualne odnose s ljudima? Oni su optuživani za silovanja žena i uzimanja sperme od muškaraca. U razvoju rane teološke misli, ljudi su vjerovali, mada je to vjerovanje kasnije izba?eno iz crkvene doktrine, da iz takovih sjedinjavanja mogu nastati djeca. Takve su bile teme filmova kao što su Predskazanje (Damien) i Rozmerina beba (Rosemary's Baby).

Kao i kod bilo kojih eksperimenata koji uklju?uju biološki materijal, neka od ove djece genetskog inženjeringa prežive, a neka ne. Što se doga?a sa “dušom” ne-fizi?kog, ili kvazi-fizi?kog bi?a kada se odvoji od svoje kvazi-tjelesne forme? U koju Svjetlost ona odlazi, u zlatno–bijelu našeg vlastitog reinkarnacijskog ciklusa, ili u plavu, ili zelenu, mati?nog svijeta alienskih eksperimentatora? Mnoge od njih uop?e ne prona?u svoj put ku?i, nego se zaka?e za živu?e ljude.

Kada prona?emo entitete djece tih neuspjelih hibridiziranja, obi?no budu u malim grupama, povezani zajedno strahom, izolacijom i konfuzijom. Oni pate od istih emocija kao i svi mješanci kroz historiju. Plaše se da ?e biti odba?eni od obe strane njihovih predaka, sli?no kao i podmlaci bijelaca i ameri?kih domorodaca u ranim danima ove zemlje, bijelaca i crnaca, ili ameri?kih vojnika i Vijetnamskih žena tijekom i nakon Vijetnamskog rata. Mješanci su bili metom mržnje, predrasuda i odbacivanja, te žrtveni jarci ljudskih projekcija kroz mnoga vremena.

Kao i svaki drugi entitet koji je vezan za Zemlju, oni zadržavaju obilježja osobnosti mješanca, ljudsko-alienskog hibrida, koji su bili i kada su bili „živi“. Oni sebe i dalje vide kao takve. Svjetlosna bi?a su op?enito istovjetna, cjelovita su i kompletna, netaknuta i bez mana. Poprimanje karakternih slabosti prožima bi?e emocijama kao što su strah, unaprijed zamišljene predrasude i zbunjenost.

?ak i kao zaka?eni duhovni entiteti, oni, klijentu koji ih je otkrio, izgledaju boležljivo, ranjivo i stidljivo. Neodlu?ni su i oklijevaju projicirati svoje misli koje bi klijent naglas izgovarao. U toku sesije, s ovim se bi?ima mora postupati izuzetno nježno. Molili smo Svjetlost za svu pomo? koju nam može pružiti kako bi ispratili ova bi?a njihovom domu. Izražavaju sumnju u vezi toga da ?e biti prihva?eni u našu zlatno–bijelu svjetlost. U svakom slu?aju, kada osjete an?eoska bi?a koja im prilaze i šire?i energiju ljubavi, reagiraju s radoš?u. Sretni su što su prihva?eni u Svjetlost.


Aliensko-alienski hibrid

Nakon ?itanja nekoliko knjiga koje iznose detalje o situaciji ljudsko-alienskih hibrida, nije bilo iznena?uju?e nai?i na entitete djece neuspjelog hibridiziranja.98 Tada smo po?eli pronalaziti i nešto drugo. Opisi koje su klijenti davali jednostavno se nisu poklapali s onim što smo pro?itali o hibridima. Aliensko-alienski hibridi bili su iznena?uju?e otkri?e.

U jednom slu?aju ”roditelji” su bili iz sasvim opre?nih grupa: Bijela (ne bijelci) ET bi?a opisana su kao profinjena, duhovno evoluirana i dobronamjerna; Sivkasta (ne tipi?ni Grejsi) ET bi?a bila su prosta, nimalo duhovno evoluirana, i dosta neotesana, ako ne i brutalna. Hibridno potomstvo nastalo iz ovakvih sparivanja bilo je providno, povišene vibracije i nevidljivo Sivkastim alienima, a ipak odba?eno i od Bijelih. Poput gubavaca, nemaju gdje oti?i.

U sesiji ponekad dolazi do improvizacije. Bilo to ?isto fantaziranje ili nadahnuto maštanje, takav na?in rada ?esto upali za klijenta. Džudit je osjetila da tamo negdje postoji mjesto svjetlosti i ljubavi koje je stvoreno za ova odba?ena bi?a i pozvala je ?uvara Svjetlosti iz tog mjesta. Nakon što je to uradila, klijent je osjetio ?uvara dok se približavao. Mališani su ubrzo povjerovali ?uvaru Svjetlosti koji je srda?no i s ljubavlju prigrlio aliensko-alienske hibride povevši ih ku?i, do njihovog mjesta u Svjetlosti.

Možemo biti sigurni da ništa nije toliko jednostavno kao što se možda ?ini na prvi pogled. Prvi izvještaji o hibridnoj djeci bili su veliki šok za ljude. Sada su majice s crtežima slatkih, malih hibrida dostupne na bilo kojoj NLO konferenciji. ?ini se da su mnogi ljudi izgradili imunitet na implikacije koje leže u pozadini ovog fenomena.

Pogled na ovu krhku djecu slama naša srca na isti na?in kao što su to ?inila djeca velikih o?iju na slikama Waltera Keana koje su bile popularne prije nekoliko godina. Malo je ljudi koji ostaju nedirnuti patnjama djece u današnjem svijetu; tolika su gladna, zlostavljana i bez roditelja. Prihva?anje ove djece hibrida otvorena srca moglo bi otupiti naš oprez prema onima koji su odgovorni za njihovo stvaranje i zamagliti memoriju na sve ono što je i dovelo do ove ta?ke u njihovom projektu.

Ukoliko ova iskustva reflektiraju istinsku stvarnost, i ovakvi hibridi budu uvedeni u ljudsku civilizaciju, što ?e s njima biti? Da li ?e biti odba?eni, kao i ostali ljudsko-ljudski hibridi tokom naše historije? Da li ?e ih ljudska bi?a prihvatiti i u?initi ih dijelom tkiva ljudske vrste? S ovim teškim pitanjima bi se mogli konfrontirati mnogo brže nego što se mi tome nadamo.

Poglavlje 6 - BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE


P o g l a v lj e 6

BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE

Razli?iti tipovi bliskih susreta s alienima obilježeni su rimskim brojevima.

CE-I, blisko vi?enje NLOa.
CE-II, fizi?ki i mentalni utjecaji na ljude, ?udni i neobi?ni tragovi na tlu, i navodni fizi?ki artefakti alienskih letjelica.
CE-III, vizualni kontakt sa alienskim bi?ima.
CE-IV, nepozvane, nasilne otmice od strane aliena.
CE-V, namjerni poziv alienima na kontakt (na na?in kako je to razvijeno od CSETI grupe100)101

Ja predlažem CE-VI kao oznaku za stanje koje smo našli tako u?estalim u sesijama izmijenjenog stanja sa klijentima: intruzivno i parazitsko ka?enje od strane ne-ljudskih bi?a iz nekog drugog mjesta, alienskih bi?a, ili ETa. Povijesno, ovo stanje je nazvano opsjedanje. U ovim slu?ajevima, entitet koji opsjeda nije demon, nego bi?e iz drugog svijeta ili druge dimenzije.

Postoji popularno romanti?no mišljenje, možda više freneti?no nego romanti?no, kako prijateljski ETi, naša „svemirska bra?a,“ staloženo ?ekaju kako bi nam pomogli, ili, staloženo ?ekaju ve? neko vrijeme, mi ih samo moramo pozvati. Na auto-naljepnicama ?itamo: „Podigni me Skoti“ ("Beam me up Scotty"). U popularnom filmu, Dan Neovisnosti, rulja mole?i i pozivaju?i stoji na krovovima visokih zgrada s natpisima: „ODNESI ME KU?I“, „DOBRO DOŠLI NA ZEMLJU“, „UZMITE ME SA SOBOM“, „POZDRAV BRATE“, „ZAPAMTI ME“, i takvim sli?nim dobrodošlicama i zahtjevima.

Mnogi ljudi zazivaju posjetu vanzemaljaca, naših „ro?aka“ iz ostalih planetarnih komšiluka. Motivacija može biti znatiželja, ili stvarni poziv za pomo? ovoj raspadaju?oj civilizaciji. ETi mogu do?i na poziv, i za osobu koja je zvala je bolje da ima nešto važno za re?i. Vanzemaljci su ozbiljni i imaju svoje vlastite misije za ispuniti. Poziv za pomo? može biti shva?en kao odobrenje za interakciju s ljudskim bi?ima u obliku otmice ili priljepka. Ovakav priljepak može biti enormno destruktivan za bespomo?nog doma?ina/žrtvu.

Neki ljudi su pozvali „svemirsku bra?u“ na kanaliziranje kroz njih, na korištenje njihovog glasovnog mehanizma kako bi širili rije?i mudrosti. Neki oportunisti?ki bestjelesni duh, astralni entitet, ili obližnji alien može iskoristiti svakoga tko se tako otvoreno pozivaju?i nudi. Kanaliziranje ili posredništvo definirano je kao privremeno opsjedanje, s dozvolom doma?ina, od drugog bi?a, sa specifi?nom svrhom i ograni?enim trajanjem. U mnogim slu?ajevima kanaliziranja, bi?e koje ulazi i govori kroz glasovni aparat ljudskog dragovoljca, po završetku sesije kanaliziranja odbija oti?i. Ovo postaje permanentno duhovno opsjednu?e, ili ka?enje od strane nekog vanzemaljca, nekog alienskog bi?a.

Izgleda kako su se ovi ne-fizi?ki alieni nekako infiltrirali u podsvjesni um velikog broja ljudi, sa ili bez poziva. Prema izvještajima, bi?a mogu telepatski projicirati rije?i, vršiti mentalnu kontrolu, pa ?ak i, za vrijeme otmice, pobuditi fizi?ku i emocionalnu ugodu. Mogu?e je da alieni projiciraju sve emocije koje osoba osje?a, ?ak i slike i doživljaje neke otmice.

Ve?ina naših klijenata su voljni, u klini?koj sesiji, izgovarati rije?i, ili misli, koje im upravo isko?e kao odgovor na naša pitanja, štogod one bile. Oni opisuju sve fizi?ke senzacije koje izranjaju za vrijeme našeg dijaloga. Mi ih ohrabrujemo da vjeruju tome što dolazi u um i da to jasno i glasno kažu.

Za vrijeme terapijske sesije razgovarali smo s alter-osobnostima kod ljudi s dijagnozom DID-a, ili disocijativnog poreme?aja li?nosti (nekada zvanog MPD, ili poreme?aj višestrukih li?nosti).102 Obi?no postoji jedan alter koji zna koji su (alteri) me?u njima kreirani unutar sistema li?nosti, koji su osobnost iz prošlog života „probu?ena“ uslijed traumati?nog doga?aja, te koji su izvana pozvani, to jest, zaka?eni entiteti raznih tipova.

Klijenti bez ikakvog znaka DIDa (MPDa) tako?er otkrivaju druge osobnosti koje determinirano nisu njihove vlastite. Ovi drugi govore kroz glas klijenta. Razgovarali smo s osobnostima koje su tvrdile da su drugi ljudi, neki mrtvi, neki živi. Ovi entiteti su zaka?ene duše, ili fragmenti duša, ljudskih bi?a.

Klijentu koji traži pomo? za osobne, emotivne, fizi?ke, i ponekad duhovne probleme, neprijatno je iznena?enje otkriti kako probleme uzrokuje neki zemaljski ljudski entitet. To može ostaviti osobu u osje?anju bespomo?nosti i nesposobnosti zaštititi samu sebe od takve vrste povrede osobnih granica. Ipak, ve?ini ljudi je pojam duhovnog svijeta gdje se doga?aju takve stvari, u najmanju ruku, poznat. To je popularna tema fantastike, kako književne, tako i filmske.

U filmu, Maxie, Glenn Close glumi mladu ženu pod invazijom duha neke glumice koja je u njenom stanu u San Franciscu živjela desetlje?ima ranije. Kad je shvatila situaciju, iznjela je izvrstan filmski citat: „Ja sam žena, a ne jeftino svratište!

U terapijskim sesijama smo znali biti izazivani od bi?a koja su tvrdila su miljenici Lucifera. (Oni sebe ne nazivaju demonima, to je ime uvedeno od ljudi.) Ovo ?esto, kod ljudi koji odbijaju prihvatiti postojanje demona i ?avla, uzrokuje nevjericu i neprihva?anje. Kod ljudi koji vjeruju u religijsko mišljenje o postojanju takvih bi?a, uzrokuje strah.

Naj?eš?a reakcija klijenata koji otkriju ET-prebivaoca je nevjerovanje. To je tako strana ideja. Me?utim, nakon nekoliko minuta istraživanja i ispitivanja klijent nema sumnje o tome što je to. Obzirom da ve?ina ljudi nosi dva, ponekad sva tri tipa entiteta, klijent lako može prepoznati razliku izme?u razli?itih tipova koji su nazo?ni.

Ve?ina ljudi je prije sesije potpuno nesvjesna neke takve prisutnosti. U nekim slu?ajevima osoba zna kako nešto nije u redu, bilo emocionalno ili fizi?ki, i to je nekako neopisivo. Kako drugo bi?e odgovara na otkrivaju?a pitanja, klijent ?uje pripovjeda?a u svom vlastitom glasu. Ovo nije jedan prikaz njegovog vlastitog iskustva; to o?ito netko, ili nešto, drugi opisuje nešto sasvim drugo. Što, me?utim, uklju?uje njegovo vlastito tijelo i um.

Njima je nakon slušanja (i govorenja) ovog dijaloga jasno kako su preuzeti od strane neke alienske svijesti, nekog vanzemaljca. To je potresno, nevjerojatno, to se ne uklapa u nikakvo unaprijed stvoreno poimanje stvarnosti. A ipak, ovdje je, u njihovim vlastitim mislima, u njihovim vlastitim rije?ima, i u njihovom vlastitom iskustvu.

Kroz glasove naših klijenata, susretali smo se s alienima koji su tvrdili da su iz daleka, iz drugih svjetova. Oni opisuju nekoliko razli?itih misija, funkcija, ili ciljeva zbog kojih su ovdje: oni su kolonisti, ekspanzionisti, znanstvenici, hibridi, osvaja?i, i gore stvari.

Glavnina naših klijenata u izmijenjenom stanju svijesti, istražuju?i dublje dosege podsvjesnih razina svojih vlastitih umova, otkriva ove druge osobnosti, druga bi?a ili entitete, druge glasove. Neki od ovih drugih su prijateljski, ?ak korisni, neki neutralni, neki su oportunisti i koriste energiju i resurse doma?ina, dok su neki neprijateljski i stvarno štetni. Svi ovi parazitski uljezi iznu?uju korist od doma?ina. (exact a cost from the host)

U današnje vrijeme, više od pola naših klijenata za vrijeme sesije otkriva zaka?enog ETa, a i drugi terapeuti koji koriste SRT tehnike tako?er otkrivaju uljeze. Vanzemaljci opisuju razli?ite razloge zašto su ovdje, ali ve?ina nema grižnju savjesti zbog invazije, nema neodlu?nosti što se ti?e kršenja slobodne volje pogo?enog ?ovjeka. U osnovi, nema skrbi za naš individualni suverenitet kao osje?ajne vrste.

Ovi uljezi mogu biti izgubljeni, napušteni ili umirovljeni (penzionisani) ovdje na Zemlji. Neki tvrde kako koriste o?i i uši ljudi jer oni sami nemaju propisnu aparaturu za percepciju ove realnosti, dimenzije, ili ravni. Tvrde kako ne mogu protuma?iti dijapazon elektro-magnetskog spektra koji mi vidimo kao boje, niti mogu interpretirati zvu?ne valove. Neki od ETa deklariraju kako su ovdje na znanstvenim ekspedicijama, dosta sli?no kao kad ljudski znanstvenici istražuju džungle, oceane, i udaljena mjesta na ovom globusu.

Normalno, zaka?eni ETi nisu neprijateljski ni agresivni kad budu otkriveni, niti su prijete?i. Oni su intruzivni, pritajeni, i ne vole biti ometani u svom radu. Kad su upitani, govoriti ?e i ne?e oklijevati da otkriju svoju svrhu bivanja s klijentom. Oni misle da nema ni?ega što bi mi mogli u?initi kako bi ih omeli, ili se umiješali u njihove aktivnosti.

Mnogi od zaka?enih ETa tvrde kako su oni bili s klijentom ne samo od ranog djetinjstva, nego tako?er i u prošlim životnim vjekovima ovdje na Zemlji. U nekoliko slu?ajeva, tvrdili su kako dolaze iz istog mati?nog svijeta kao i klijent, i da su tamo bili prijatelji, obitelj, ili kolege. Ove veze idu vremenski daleko unazad! Nekoliko klijenata je oklijevalo osloboditi se bi?a s kojima dijele toliko isprepletenu historiju.

Neki alieni, kroz glas klijenta u izmijenjenom stanju, glatko izjavljuju da na ovaj na?in zauzimaju svijet. Oni planiraju jednostavno potisnuti ljudsku volju, kontrolirati ljudska tijela i preuzeti boravište ovdje u ovim fizi?kim biološkim vozilima. Daljnje sondiranje otkriva entitete tamnih sila, ili DFEe, koji kontroliraju ili utje?u na ETe. Ovo agresivno, invazivno, premo?no ponašanje je jedan gotovo univerzalan znak infestacije DFEa.

U nekim slu?ajevima, intruzivni ETi tvrdi kako djeluje pod duhovnim principima Univerzalne Jednosti, i obzirom su oni dio Jednog, a i ljudi su tako?er dio Jednog, oni se ne upli?u u poslove nekog drugoga, samo istražuju šire dimenzije Jednog Sebstva. Ovo je distorziranje duhovnih principa u provedbi sebi?nih i intruzivnih ciljeva.

Može postojati mnogo inteligentnih vrsta u univerzumu. Ako prihvatimo mogu?nost da je informacija koja dolazi kroz svijest i glas naših klijenata validna, onda možemo pretpostaviti kako je veliki broj vanzemaljaca ve? sad ovdje me?u našom populacijom. I mnogi od njih se pa?aju s živu?im ljudima na prili?no isti na?in kao i bestjelesni EBi i DFEi remete?i normalan smjer ljudskog života.

Poprili?no ekipe ima ?udan „spasi me“ stav prema pretpostavljeno višim bi?ima s drugih mjesta. Nekoj ET grupi pozivnica može dovesti posjetitelje, a opet, ako nisu spasili ?ovje?anstvo prije toga, zašto bi to u?inili sada? Pozivnica „svemirskoj bra?i“ može dovesti tamne ETe, i to bi bio po?etak sužanjstva koje bi moglo potrajati jedno duže vrijeme.

SRT tehnike su nježne premda ?vrste. Svaki tip zaka?enog bi?a vo?en je do pravljenja izbora odlaska i prekida pa?anja s ljudskim doma?inom. Klijent u?i prepoznati i iscijeliti ranjivost, osigurati otvorenosti, i poništiti poziv kojim je bilo dozvoljeno ka?enje u sadašnjem životu, ili u vremenu nekog drugog postojanja. Nije neobi?no izna?i kako je klijent, vrlo znatiželjan u nekom vremenu svog života, zapravo pozvao nekoga s nebesa da do?e k njemu. Odaziv se može pokazati kao veliko iznena?enje!

?ak i kada ljudsko bi?e ne poziva aliene, oni ionako, od negdje „tamo vani“, dolaze. To su oni izgubljeni, kolonisti i osvaja?i, znanstvenici, ili ETi koji su kontrolirani od strane DFEa. Sa svjetlije strane, neki od tih koji do?u mogu biti u?itelji, ?ak i neki aspekti nas samih iz nekog budu?eg vremena, ili alternativne dimenzije, ili možda ulaze u tkanje našeg vrijeme-prostor kontinuuma kako bi nam donijeli nadu u našu budu?nost.

Svejedno da li su pripovijeda?i validni ili ne, kod ve?ine naših klijenata, kao rezultat regresijske terapije, oporavka fragmentacije duše, terapije duhovnog otpuštanja, te terapije otpuštanja ETa, doga?a se odre?eni stupanj emocionalnog, a ponekad i fizi?kog iscijeljenja. Kao terapeutu, ovo je moj prvenstveni cilj. Kao istražitelj, nastavljam biti enormno znatiželjan. Još uvijek nema na?ina za dokazati, ili opovrgnuti, ove situacije. Me?utim, konzistentnost takvih pripovijeda?a kod mnogih stotina klijenata, izgleda da ukazuje na stvarno i široko rasprostranjeno stanje, koje pak opravdava daljnje, ozbiljno i nepristrano istraživanje.


Samozaštita

S osviješ?enoš?u i razumijevanjem, klijent može nau?iti obra?ati pažnju na znakove prilaska uljeza. Osoba može nau?iti re?i „NE!“ nekom oportunisti?kom entitetu. Ovo zasigurno pomaže obnavljanju osje?aja osobne mo?i i sposobnosti zaštite samoga sebe. Sugerirano je i u nekoliko novijih knjiga.103 Neki koji su ovo ve? iskusili tvrde da su bili sposobni prekinuti i zaustaviti otmicu koriste?i se razli?itim strategijama: recitiranjem Molitve Gospodnje; osje?anjem i izražavanjem pravedni?kog gnjeva; vizualizacijom fontane svjetla koje se izljeva iz njihovog tijela; širenjem energije ljubavi ra?e nego straha. Prilaze?i ETi izgleda kao da oklijevaju, a onda jednostavno iš?eznu.

Poglavlje 7 - VANZEMALJSKI KOLONISTIP o g l a v lj e 7

ALIENI KOLONISTI


U klini?kim sesijama mi slušamo i zapisujemo informacije koje iz klijenata u izmijenjenom stanju svijesti, isplivaju na površinu. Pripovjeda?i opisuju aliene, razloge koje ovi navode zašto su ovdje, metode djelovanja i eventualne ciljeve. I drugi terapeuti širom zemlje otkrivaju sli?ne informacije. Postoji, nezavisno sakupljena, uznemiruju?a dosljednost u ovim izvještajima, koja potvr?uje validnost iskustava. Evo što smo otkrili.

Neke su alienske grupe izgleda usredoto?ene na širenje njihovog uticaja u univerzumu i uspostavljanje kolonijalnih ispostava na drugim planetama. Ovo svakako nije nova ideja; kolonijalizam ima dugu i bolnu istoriju upravo ovdje na Zemlji. Ove grupe su obi?no pod uticajem DFEa. SRT tehnike su veoma u?inkovite u otpuštanju tih uljeza.

Ovi invazivni ETi izabrali su koristiti se živu?im tijelima stanovnika Zemlje. Njima je skroz zgodno da se jednostavno uvuku u umove ljudi i preuzmu kontrolu. To nije ništa druga?ije od teme filma od prije par godina s naslovom Invazija tjelokradica (Invasion of the Body Snatchers).

Skloni su preuzimanju uspostavljanjem „skvoterskih prava“ (zaposedanje nekorištenog prostora bez dozvole vlasnika, kod nas poznato kao bespravno useljenje. Naj?eš?e se skvotovi koriste kao javni prostori tj. kao društveni centri koje mogu svi da koriste – op.prev.) nad muškarcima, ženama i djecom ove planete. Kada su otkriveni, mogu, ali i ne moraju, biti neprijateljski raspoloženi. Oni su arogantni i sigurni u njihovu superiornost. Ovdje su i mi u vezi toga ništa ne možemo uraditi. Ili se barem tako hvališu.

Kada se ?ini da nijedna od osnovnih SRT tehnika ne djeluje dovoljno brzo, obratim se njihovim sje?anjima na njihovu sopstvenu istoriju. Uradim kratku regresiju prošlih života aliena zaka?enog za um i tijelo mog klijenta. Prijem?ivi su i sara?uju u ovoj aktivnosti jer misle da ne postoji ništa što bi bilo dovoljno osposobljeno da ih se otarasi.

Evo primjera jedne takve interakcije. Pravio sam jasne zabilješke u odnosu na to koji glas pripada klijentu, a koji su glasovi „drugih“.

Dr. B.: „Prisjeti se, iz istorije tvog mati?nog svijeta, vremena invazije superiornije vrste. Nekih sa drugog mjesta. Konsultuj vaš kompjuter, vaše biblioteke, sje?anja vaših mudrih. (U tom trenutku koristim bilo koju ideju koja mi se pojavi u glavi). Prisjeti se još nekog vremena u kojem je tvoj narod bio preuzet od nekog drugoga. Lociraj taj doga?aj. Šta se desilo?“

Obi?no, u ovoj ta?ki gdje proces tek zapo?inje, postoji mala neodlu?nost. Instrukcije „Prisjeti se“ i „Lociraj“ veoma su mo?ne komande za podsvjestan um. To ih doslovno zaustavi na trenutak. I oni se sjete takve invazije! Da li je to stvarno? Da li sam ja u tim trenucima inspirisan nekim višim aspektima svjesnosti da pitam za takvo sje?anje? Da li sam i ja do tog stepena u izmjenjenom stanju na kojem mogu u?i u alienovu banku sje?anja? Ili je sve samo sugestija i mašta, moja i klijentova? Ja samo znam da djeluje; tu je gotovo uvijek odgovor i proces se nastavlja do kraja, to jest, „drugi“ odu, a klijent se osje?a bolje.

Kroz klijentov glas, po?et ?e otkrivati pri?u o drevnom vremenu u kojem se upravo takva invazija dogodila. Nastavljam ispipavati. Pitam šta se dešavalo, kako je njihov narod reagovao na neželjenu i nepozvanu intruziju, i šta su uradili da se odbrane. I oni mi kažu! Daju mi rješenje za sadašnju situaciju! I onda se slože da odu!

Dr. B.: „Sada znate kako se mi osje?amo po pitanju vaše invazije ovdje. Uporedite vaše reakcije i osje?aje sa našim kad ste ovdje stigli nepozvani. Možete li razumijeti naš otpor vašem nametanju?“

Duboko u sebi mora da imaju osje?aj pristojnosti, pravde, dobrote i jednakosti, jer je ovaj pristup opetovano palio. Slože se da se odvoje od klijenta i da pozovu sve ostale pripadnike svoje vrste koji su u tom trenutku spojeni s drugim ljudima. Saglase se da zajedno odu, i još jedna horda osvaja?a bude poslana na pakovanje.

Dualni identitet - ?ovjek/alien

Neki prika?eni ETi tvrdili su da se kriju, neki da su izgubljeni, napušteni, ili umirovljeni. Oni su, ili došli ovdje da izbjegnu kaznu za neki zlo?in ili grešku, ili su samo odlutali s kursa tokom putovanja i sasvim slu?ajno pronašli Zemlju. Neke od njih su njihovi komanduju?i ostavili iza sebe kao kaznu za neke prekršaje na brodu, drugi pak Zemlju opisuju kao umirovljeni?ki dom. U nekoliko slu?ajeva alien više nije bio u svom tijelu, ostvario je prelaz analogan ljudskoj smrti. Kao i mnogi zemaljski duhovi (EBi) koji ne znaju da su mrtvi, ni ovi ETi ne znaju da su „umrli“.

Dosta aliena priznaje intruziju, ali tvrde da nemaju gdje drugo da odu. Neki od njih tvrde da mati?ni svijet iz kojeg su došli više ne postoji, da je spaljen, ili uništen od strane neke sile. Te planete su bile anihilirane, ili prirodnim doga?ajima, ili ratnim ludilom.

Ovo nisu memorije prošlih života klijenta koji se prisje?a svoje alienske egzistencije, ve? uporedna iskustva – sadašnji život ?ovjeka i sadašnje iskustvo ETa. ET može opisati mati?ni svijet i šta mu se desilo, putovanje ovamo (?ini se da ne možemo dobiti ?istu sliku pogonske tehnologije, mehanizma translacije, ili na?ina putovanja), dolazak na planet Zemlju, te proces lociranja i ka?enja na klijenta.

Ova vrst ET ka?enja se isprva može manifestirati kao „dualni identitet“, ljudsko/alienska mješavina. Osoba može imati ?itavo sje?anje aktuelnog ljudskog života, a tako?e i iskustvo bivanja alienom, zajedno sa saznanjima o sopstvenom narodu, sje?anjima na mati?ni svijet, svemirski brod i skorije aktivnostima na njemu. U slu?ajevima u kojima sumnjamo na dualni identitet, prika?eni ET može biti otkriven i identifikovan pomo?u posebnih pitanja postavljenih od strane terapeuta.

U nekim su slu?ajevima ?ovjek i ET razvili prijateljsku, ?ak i ljubavnu interakciju. Ovo može biti i istinska priroda veze. Me?utim, vidjeli smo da alieni mogu, u ljudima koje otmu ili kontaktiraju, inducirati osje?aje ljubavi i mira. U mnogo više slu?ajeva, koje smo vidjeli u klini?koj praksi, ETi za dobrobit ?ovjeka nisu marili ni koliko je crnog pod noktom. Oni imaju cilj/svrhu i tom cilju marljivo teže, manipulišu?i ljudskog doma?ina da toj svrsi posluži.

Prika?eni alien tijelo doma?ina prisvaja kao njegovo sopstveno. Ili barem preuzima vlasništvo i kontrolu. Jednostavno ignoriše ljudski duh i pori?e bilo kakvu ideju invazije ili interferencije. Na kraju krajeva, ET sebe smatra superiornijim od tih ljudi; sli?no kao i na Zemlji, superiorne vrste se ne brinu oko toga šta se ?ini sa inferiornima.

Specifi?na pitanja otkrivaju vezu izme?u prika?enog entiteta i doma?ina, u ovom slu?aju aliena i ?ovjeka, i razotkrivaju iluziju „dualnog identiteta“.

Dr. B.: „Prisjeti se iskustva pridruživanja ovom tijelu, (pauza) Da li je neko ve? tamo? Da li je zakoniti duh ve? u tijelu?“

Odgovor je uvijek iznena?eno „Da“.

Kad bi sa mnom ustvari pri?ao duh zakonitog vlasnika tog tijela, to pitanje bi bilo besmisleno. Prika?eno bi?e, kojeg god tipa, o?ito, u ovoj ta?ki, da je uljez.

Dr. B.: „Koliko je stara bila ta osoba kada si im se pridružio?“

Odgovor se daje kao starost u godinama, obi?no veoma mlada, ?esto i u trenutku ro?enja.

Dr. B.: „Gdje si bio prije nego što si se pridružio ovoj osobi?“

Istinski ugovoreni duh je prije za?e?a i trudno?e bio u zlatno–bijelom Svjetlu. Prika?eni ET opisuje da je bio u letjelici, ili mati?nom brodu, ili u mjestu druga?ije obojenog svjetla.

Dr. B.: „Tko te poslao ovdje? Tko te odredio za ovo tijelo?“

Komandant mati?nog broda, upoznat s ljudskim obi?ajima i ponašanjem, dodijelio je ETa ljudskom doma?inu, obi?no u trenutku ro?enja znaju?i da ?e intruzija tada biti najmanje primjetna. Gledano iz drugog ugla, ovo bi se moglo posmatrati kao saosje?ajan, ?ak herojski ?in komandanta, koji pokušava pomo?i svojim ljudima da prežive o?ajnu situaciju koriste?i živu?e ljude kao spremnike za svijest ETa. S druge strane, gledano iz perspektive ljudskog doma?ina, to nije ništa drugo nego pokušaj opsjedanja od strane nefizi?ke svijesti, alienskog bi?a. Ovo je nasilje, i nešto može i mora biti u?injeno da okon?a ovu invaziju.

Ve?ina ljudi nisu svjesni ovih pripajanja jer su bilo koji efekti ili vanjski znakovi koji bi se pripisali tako ne?emu prisutni od ro?enja. Iz istog razloga, ?lanovi porodice posmatraju bilo kakvo neobi?no ponašanje osobe kao normalno. Samo bi u terapijskoj sesiji izmijenjenog stanja takav prika?en entitet bio otkriven. Obi?no je poprili?no iznena?enje za klijenta otkri?e prisutnosti alienskog bi?a koje, u takvoj jednoj vezi, koegzistira unutar njegovog fizi?kog tijela i podsvjesnog uma.

Kao i kod bilo kojieg drugog prika?enog entiteta, ?ini se da se svjesne misli i sje?anja ETa i ?ovjeka u trenutku pripajanja stope. Tako ?ovjek može imati znanje i sje?anje na letjelicu, aliensku rasu i njihov mati?ni svijet. On ili ona tako?e imaju i normalna sje?anja na ljudsko odrastanje i život u našoj kulturi. Kako su potpuno isprepleteni za vrijeme ?itavog života, ljudi obi?no osje?aju emocionalnu povezanost, ?ak i zavisnost od prika?enog aliena. Za klijenta je odluka da se kona?no oslobode prika?enog ETa ponekad teška i bolna.

U svojoj knjizi, Susreti (Encounters), dr. psihologije Edith Fiore opisuje slu?aj prikap?anja od strane ETa. Njezin klijent, ?ovjek srednjih 40-tih, u vreme prikap?anja bio je malen dje?ak u šetnji po poljskom putu, u državi Vašington. Ne-fizi?ki alien obrušio se na Zemlju, otkrio dje?aka, i jednostavno ušao na potiljak. Dje?ak nije bio svjetan intruzije. ?ini se da je alien došao na Zamlju, kao i mnogi drugi njegove vrste, kao u uto?ište za umirovljene. Nasumi?no je izabrao ovog dje?aka kao svoje mjesto odmora, njegovo gnijezdo.

U izmenjenom stanju, klijent je opisao svoj život i svoje uspomene, pre i posle vremena ka?enja. Tako?er je opisao i, u prvom licu kao da je zaista tamo, unutrašnjost alienske letjelice, dobro naoružane borbene krstarice, njihova putovanja i borbene obaveze, te njegovo kona?no penzionisanje od aktivne dužnosti. Ovo nije bio slu?aj dualnog identiteta, to je bila još jedna posebna, idividualna svest koja se zaka?ila za podsvesni um i tijelo ovog djeteta.

Alien je izrazio ?ežnju da se vrati na dužnosti sa svojom starom posadom. Narativ njegovih avantura je šokantno otkrovenje. Izgleda da alienska grupa prvo otkrije planetu koju su htjeli, a zatim „skoknu“ do gusto naseljenog podru?ja. Ovo bi zna?ilo donošenje totalnog razaranja gradu, ili primarnom populacijskom središtu. Onda bi kontaktirali vo?e ili vladare i objavili im da oni preuzimaju planetu. Ima li primjedbi? Ako postoji bilo kakav otpor, alieni ?e još negdje “skoknuti“. Kraj primjedbi; nema više otpora; preuzmi planetu.

U popularnom filmu, Dan nezavisnosti (Independence Day), razvio se sli?an zaplet. Super oružje s alienske letjelice opustošilo je ogromna podru?ja nekoliko glavnih gradova i drugih lokacija. Svjetska vojna sila je bila desetkovana. Zahvaljuju?i brzom razmišljanju i hrabrom djelovanju nekolicine dobrih ljudi, alieni su uništeni i Zemlja je spašena. Svakako da je ovo jedan od na?ina da se ujedine narodi Zemlje! Zajedni?ki neprijatelj. ?ak je i bivši predsjednik Regan ovo predložio u govoru tokom svog drugog mandata.

Iako su pri?e o životu aliena fascinantne, nismo prvenstveno fokusirani na njihove okolnosti, ili detalje o brodu, naša je namjera usmjerena na otpuštanje ovih nametnika sa njihovih doma?ina. Te stvari nisu zabavne, i mogu napraviti pustoš u ljudskom životu.

U nekoliko slu?ajeva smo otkrili da ET može preuzeti kontrolu svesti do te mjere da klijentov glas proizvodi nerazumljive zvuke. O?igledno je ovo bila neka vrsta jezika, s infleksijama, ponavljaju?im zvu?nim obrascem, i prepoznatljivim pauzama, te izmjenama za strukturu re?enice ili pitanja, ali ljudskom uhu zvu?i kao totalna besmislica i brbljanje. U procesu svake Terapije Otpuštanja, mora da postoji smisleni razgovor izme?u terapeuta i zaka?enog entiteta. U nekoliko slu?ajeva, alien nije otišao. U jednom takvom slu?aju, porodica klijentice se zapravo vezala za bi?e koje je koegzistiralo u tijelu njihove k?erke, i zaista nau?ila zna?enje nekih njegovih fraza. S takvom vrstom dozvole i prihvatanja, nije bilo šanse da ga ubijedimo da ode.

Za ono malo aliena koji izgleda nisu imali vezu s obližnjom letjelicom ili posadom, negu su zaista izgubljeni ili su zalutali, ili pokojni, pozivamo Svjetlosne Duhove Spasioce iz njihovog univerzuma (boje) svjetlosti, koriste?i boje koje su nam oni opisali. Funkcionira! Zaka?eni ET prepoznaje i opisuje šarena bi?a koja dolaze da mu pomognu na putovanju ku?i. Kako odlaze, ponudi im se posljednja šansa da izgovore svoje oproštajne pozdrave doma?inu kojeg napuštaju. Obi?no je to izvinjenje za intruziju i zbrku, te iskreno „Hvala“ za asistenciju u pronalaženju puta ku?i.

U svojoj knjizi Otmice (Abductions), dr. Džon Mek opisuje nekoliko slu?ajeva „dualnog identiteta“, to jest, smiješanu ljudsko/aliensku svjest u kojoj klijent/ica ima svoje uspomene, a opet može da opiše unutrašnjost letjelice, zna?enje i svrhu misije, te detalje života aliena. Mek tuma?i ovaj fenomen kao da je viši nivo svjesti postao znan nižem (ljudskom) aspektu. Neki klijenti imaju osje?aj da su most izme?u dvije ravni, ljudske i alienske.

Terapeut sa širokom svjesnoš?u duhovne stvarnosti i radnim znanjem o konceptima SRTa bi ukazao na druga?ije objašnjenje. Ovo nije dvojni identitet, nego ka?enje i pokušaj posjedanja živu?ih ljudi od strane alienskih bi?a. Nažalost, ova situacija je sasvim uobi?ajena.

Možda postoji viši cilj u prisilnim otmicama i traumama koje su mnogi oteti iskusili. Mada nekoliko klijenata dr. Meka tvrdi da su imali duhovno uzdizanje zbog iskustva, ve?ina ljudi koja su otrpila nedobrovoljnu zapljenu, eksperimetisanje, i seksualno povre?ivanje, ne bi se složila. Neki iskušenici su zaista uživali u li?noj ekspanziji i, onome što bi mogli nazvati, duhovnom transformacijom usled alienske otmice, mada je obi?no potrebno mnogo meseci za ovu svesnost da se razvije.

Neki od klijenata Dr.Meka osje?aju da su na kraju profitirali od traumatskog iskustva. Me?utim velika ve?ina ljudi koji su se prisjetili i prijavili svoje iskustvo otmice, osje?a srdžbu, strah od povratka aliena, kao i osje?aj gnušanja što su bili tako napastvovani.

Kada naši klijenti otkriju aliena rezidenta, bez obzira na bilo koju navedenu svrhu njegovog boravka, bilo kao kolonista ?iji svjet više ne postoji, kao nau?nika koji prikuplja podatke, ili kao osvaja?a koji pokušava da preuzme ?ovje?anstvo osobu po osobu, reakcija je da se oslobodi uljeza. To je parazitski odnos, koji uvijek uzima mentalni ili fizi?ki danak od doma?ina, i parazit nema pravo da bude ovdje. ?ovjek ima suvereno pravo da bude slobodan, da odredi šta ?e se desiti telu i umu. U ovom životu, me?utim, postoje mnogi koji bi htjeli narušiti to pravo, u rasponu od ljudi s politi?kom mo?i, preko mikroskopskih organizama koji uzrokuju bolesti, sve do ne-fizi?kih bi?a koja bi koristila energiju doma?ina, koji ništa ne sluti.

Sre?om, postoje tehnike za uklanjanje ve?ine ovih parazita koji se besplatno nastanjuju, kao i metode za vra?anje li?ne slobode.

Poglavlje 8 - VANZEMALJSKI ZNANSTVENICI


P o g l a v lj e 8

ALIENI ZNANSTVENICI

Nakon otkrivanja i identifikacije zaka?enog ETa, mogu?e je odrediiti specifi?ne detalje vezane uz njegovo prisustvo. Oni koji tvrde kako skupljaju podatke ili eksperimentiraju sa doma?inom klasificirani su kao znanstvenici, istraživa?i, ili tehni?ari. Obi?no su vrlo fokusirani na svoj zadatak i na naša inicijalna pitanja nakon otkri?a daju samo površne odgovore. A onda skrenu pažnju sa nas.

Pitanja koja osporavaju istraživa?ki projekt, bacaju sumnju na napor uložen u prikupljanje informacija, ili vrije?aju tehni?ara i njegove nadre?ene, obi?no ?e isprovocirati tog entiteta da odgovori. Oni u pravilu imaju snažan ego-priklju?ak na svoje projekte.

Dr. B.: „Koliko podataka vi trebate? Koliko ?ete još ostati ovdje? Koliko dugo ve? sakupljate informacije ovdje? Zar niste svjesni duhovnog principa ne-interferencije s osjetilnim vrstama? Zar niste svjesni „eksperimentator efekta“ (utjecaj eksperimentatorovog ponašanja, osobina li?nosti, ili o?ekivanja na rezultat vlastitog istraživanja – op.prev.) ovdje? Vi odsjedate u subjektu eksperimenta. Vi utje?ete na rezultat. Vaš cijeli istraživa?ki projekt je promašaj. Vaši podaci su bezna?ajni. Vaša grupa je beskorisno trošila resurse. Vaša otkri?a su sprdnja. Što ?e vaš recenzijski odbor re?i o ovom defektnom nacrtu i uzaludnom trudu? Gdje je vaš ?asnik za znanost? Tko je odgovoran za ovu farsu?“

Oni obi?no nisu upoznati s krajnjom to?kom eksperimenta, samo su marljivo nastavljali istraživati, ?esto kroz nekoliko života ljudskog doma?ina. Postaje o?ito kako su zaka?eni ET istraživa?i tehni?ari bez autoriteta i ne trebaju znati ništa više od svog konkretnog posla.

Nastavljam im papriti s bilo kojim pitanjima koja mi padnu na um. Podsje?am ih na znanstvene metode zemaljskih znanstvenika i recenzijski odbor, izazivaju?i ih s idejom o tome tko ?e objaviti prvi, (Bolje je zaustaviti posao i požuriti ku?i!) i bilo ?ime drugim što mi padne na pamet re?i.

ET tehni?ar ?e obi?no reagirati na ova pitanja i brane?i projekt prkosno odgovoriti. U vrlo malo slu?ajeva, umjesto prkosa, ET se može složiti s ovim „laboratorijski štakorom“ koji ispituje „bijelu kutu“. Ovakve misli možda nikad nisu pale na pamet ovom marljivom (a koji se i po?esto krajnje dosa?uje) tehni?aru. Cijeli projekt je iznenada vi?en kao beskoristan, besmislen utrošak vremena, energije i resursa. Obi?no jedva ?ekaju prestati s ovim jalovim naporom. U ovoj to?ki, tehni?ar je spreman izi?i.

Uklanjanje jednog zaka?enog ETa vježbanje je uzaludnosti. To bi, obzirom da bi taj jedan odmah bio zamijenjen, doma?inu priskrbilo vrlo malo ili ništa. Kroz svijest i glas klijenta fokus dijaloga prebacuje se na zapovjednu hijerarhiju, po?evši s onima koji zapovijedaju obližnjom svemirskom letjelicom. Može postojati puno takvih tehni?ara i istraživa?kih timova, s bazom na istom brodu, koji na isti intruzivni na?in nadgledaju ili prikupljaju informacije od tisu?a živu?ih ljudi.

U ovom procesu, uvijek tražimo kontakt s najviše rangiranim vo?om, zapovjednikom stožera. Svemirski zapovjednik, vo?a posade, ili ?asnik za znanost može biti dozvan, i on ?e odgovoriti. To me uvijek iznenadi. Zašto se zamaraju odgovaranjem na moja pitanja?

Komunikacijske linije izgleda da postoje izme?u svih ?lanova ove alienske birokracije. Kako oni govore, klijent na našem jeziku može ponoviti njihove rije?i. Oni mogu otkriti kako su pod zapovijednom odgovornoš?u i da su dio flote od nekoliko takvih letjelica na sli?nim misijama diljem Zemlje. Mogu se unakrsno povezati sa stanicama u dubokom svemiru, zapovjednim bazama u mati?nom svijetu, te s njihovim vladaju?im tijelom, bez obzira bila to vojna klika ili civilno vije?e. Klijent može ponoviti rije?i alienskih vo?a kad oni odgovore. U izmijenjenom stanju je lako posti?i ovaj na?in kanaliziranja.

U malom broju ovih slu?ajeva, zapovjednik baze je prepoznao intruziju i složio se ukloniti tehni?are, opremu, sonde, komunikacijske naprave, svaki implantat, i kakav god invazivni mehanizam da je bio postavljen. Oni ponekad tvrde kako su samo vršili istraživanja, sli?no kao zemaljski znanstvenici, i nisu shva?ali da bi ljudi mogli biti svjesni intruzije ili da bi se mogli protiviti projektu. Odaju dojam suosje?ajnosti i brzo sura?uju sukladno zahtjevu za odvajanje.

Mi zahtijevamo da tehni?ar, iz subjekta istraživanja, to jest, našeg klijenta, ukloni svu opremu, aparate, implantirane naprave, žice, te svaki i najmanji trag eksperimentiranja, ili ostatak njegove vlastite nazo?nosti. Oni izgledaju voljni to u?initi i nude ispriku zbog interferencije, ?esto i molbu za oprost, te od srca iskreno „Hvala“ za novu svjesnost u pogledu njihovih neplodnih istraživa?kih napora. Otpravi ih se ku?i stamenim Zbogom. Klijent može osjetiti podizanje tereta s postojanja, i vrlo je svjestan odsustva, unutarnjeg osje?aja pove?anja mjesta za esenciju njegove vlastite duše. To je golemo olakšanje.

Jedan izvanjski promatra? takve sesije može prosuditi ovakvu vrstu interakcije vrlo bizarnom, ?ak ?istom fantazijom. Me?utim, jednom kada nas pro?u po?etna nevjerica i zapanjenost mogu?noš?u dijaloga izme?u ljudi u terapijskoj sesiji i vanzemaljskih aliena u drugoj dimenziji koji prou?avaju ljudski život na Zemlji, ovaj proces postaje fascinantna studija svijesti.


Tamna strana ET istraživanja

Kao što naši ljudski znanstvenici sondiraju i rasijecaju životinje kako bi nau?ili tajne života na Zemlji, isto tako i neki od vanzemaljskih znanstvenika tvrde da provode eksperimente s ljudskim bi?ima. Implantirali su u ljude fizi?ke i ne-fizi?ke sonde i razli?ite tipove komunikacijskih i nadzornih naprava u svrhu prikupljanja informacija, i više od toga.

Izgleda kako alieni kroz neke od ovih ugra?enih naprava mogu kontrolirati emocije; kroz druge pak kontroliraju apetit za hranu, alkohol ili seksualne aktivnosti. U nekim slu?ajevima funkcija gnjeva je poja?ana. U drugima, intenzivira se strah. A onda eksperimentatori promatraju što se doga?a s ljudskim ponašanjem u okviru li?nih interakcija. Izgleda kako su sposobni pa?ati se u, ili kontrolirati, bilo koji aspekt uma, ili dio fizi?kog tijela.


Mona i ET kontrolori

Mona je izrazila strah zbog svog neuobi?ajeno visokog seksualnog apetita i promiskuiteta. Ovo stanje je postojalo u njenom životu od kasne adolescencije. Teško je održavala monogamne veze i to je uzrokovalo njenu duboku tugu i zbunjenost. U sesiji je otkrila ET grupu koja je eksperimentirala s njenom seksualnoš?u. ET istraživa?i bi poja?avali njenu seksualnu želju sli?no poja?avanju zvuka na televizoru, a zatim promatrali njeno ponašanje i njene reakcije na to ponašanje.

Otkrili smo široku mrežu DFEa razli?itih razina koji su kontrolirali ETe u ovoj aktivnosti. Ovo konkretno eksperimentiranje uklju?ivalo je širok segment ljudske populacije, i Mona je bila samo jedna od mnogih pogo?enih ljudi. ET tehni?ari su otkrili ovu informacije, te dublje razotkrili prljavu sliku intruzije. Neki od ETa, pod utjecajem DFEa, postali su osobno uklju?eni u ljudsku seksualnost, namjerno poti?u?i razuzdane i izopa?ene seksualne aktivnosti. Ne samo da su oni bili distorzirani u znanstvenom promatranju, nego su i sudjelovali u eksperimentima.

Moni se smu?ilo od otkri?a ove informacije. Znala je kako je nešto vrlo pogrešno u njenom životu, i sumnjala je na utjecaj entiteta, ali ni sanjala nije ovakvu vrstu ekstenzivne upletenosti, posebno ETa. Duboko je odahnula napokon se oslobodivši ovog strašno intruzivnog i vrlo osobnog nasilja.

Ljudska bi?a su od djetinjstva, pa kroz adolescenciju i sve do odraslog doba, a ?ak i u starosti kad senilnost nastupa, tako strašno uhva?ena u seksualne probleme. Cijeli problem sastoji se od mješavine društvenih pitanja koja se odnose na spolnost; braka, monogamije, preljuba, promiskuiteta, religijskih tabua i nametnute krivnje, vrlo stvarnih problema neželjene trudno?e i abortusa, bolesti, ljudske posesivnosti i ljubomore, i drugih. To je plodno tlo za interferenciju entiteta tamnih sila.

Ovi eksperimenti na emocijama i seksualnosti tobože su dizajnirani za prou?avanje ljudskih osje?aja i ponašanja. Tehni?ar jednostavno poja?a snagu nekog aspekta emocija, ili ponašanja, i bilježi što se doga?a s ljudskim subjektom. Takvo ponašanje, ili izljev emocija, u ?ovjeku uzrokuje muku. To je željeni rezultat. Upravo ta muka osnovni je cilj projekta.

Energetska emanacija muke ljudske patnje bude požnjevena od strane DFEa. Koristi se kao energija, živež, hrana.111 U ve?ini takvih slu?ajeva iznašli smo, a i drugi terapeuti izvješ?uju istu situaciju, da je, ?ini se, eksperiment krinka za aktivnost DFEa. To je stvarna svrha „istraživanja“ koje provode alieni.

U ve?ini slu?ajeva ET priljepka gdje je operativna takva grupa, kapetan broda, ili zapovjednik baze, može eskivirati, biti prijetvoran, ?ak i prgav, i odbiti ukloniti intruzivne naprave i alienska bi?a. Obi?no ?e izbrbljati informaciju kako se tu nalazi visoko tamno bi?e koje kontrolira njihove ljude. Klijent ?e ponekad opisati zlokobnu i prijete?u tamnu figuru na letjelici, koja o?ito vrši snažnu kontrolu, i uvijek se nalazi u neposrednoj blizini kapetana broda.

ET tehni?ar je obi?no nesvjestan tamnog utjecaja. Zapovjednik svemirske letjelice je svjestan tamne prisutnosti u oko pola takvih slu?ajeva. ?lanovi vladaju?eg vije?a na mati?nom svijetu na razli?itim su razinama svjesni vladavine tamnih gospodara. Priznaju kako su oni, ili njihovi prethodnici u vije?u, davno prije utvrdili savez s tamnim silama u svrhu zadobivanja osobne i politi?ke mo?i. Me?utim, jednom kad je tamni ugovor utemeljen, DFEi su preuzeli mo? nad vije?em. DFEi su prisvojili „vlasništvo“ nad alienskom civilizacijom, i u vezi toga se ništa ne može poduzeti.

?lanovi vije?a, obi?no u sastavu brojnosti izme?u tri do jedanaest (iako je jednom izviješteno o senatu od 1800 ?lanova), zahvalni su za asistenciju u odvajanju njih samih i njihovih gra?ana od DFEa. Uz asistenciju mnogih svjetlosnih bi?a, omogu?ujemo potpuno uklanjanje entiteta tamnih sila, sve od najnižih DFEa zaka?enih ET tehni?arima preko tamnih lordova na letjelici do visoko rangiranih tamnih bi?a u vlasti nad ?lanovima vije?a, te nadglednika i silnika skrivenih iza zastora.

Nakon otpuštanja DFEa iz njihove civilizacije, vije?e rado zapovijeda uklanjanje implantata, monitora, komunikacijskih naprava, širokog asortimana poveza i kapica za glavu, i ET tehni?ara. Zapovijede povratak svih letjelica koje su u orbiti oko ovog i svih drugih svjetova, te svemirskih stanica uklju?enih u ovaj odvratni projekt. Golemi dio posla obavljen je u vrlo kratkom vremenu. U?inak na svijest nije mogu?e izmjeriti.

Klijenti su otkrivali, ne samo ove zaka?ene ET tehni?are i njihovu opremu, nego tako?er i automatske sonde i druga sredstva u razli?itim dijelovima anatomije i u ?akrama, ili energetskim centrima tijela, i na samima sebi, a i na drugim ?lanovima svojih obitelji. Ove sonde su ne-fizi?ke po prirodi, a opet spojene na na?in koji omogu?uje slanje informacija do lokacije ET znanstvenika. Sonda, ili konektor, može tako?er omogu?iti ETu da daljinski kontrolira neke aspekte psihološkog, ili mentalno/emocionalnog, funkcioniranja osobe.

U jednom izmijenjenom stanju klijent može vizualizirati sondu, ?esto crni konopac, kako vodi do ET laboratorije. Mi upu?ujemo pitanja alienu istraživa?u. Ova komunikacija izravno se, duž zaka?enog konektora, prenosi do ETa, i iznena?eni ET ?e, kroz glasovni mehanizam klijenta, odgovoriti. Ovo može biti iznena?uju?e i stresno za klijenta, ali s našim jamstvom kako je kontrola samo privremena, i kako su mnogi ljudi prevladali ovu intruziju, ve?ina klijenata nastavlja s dijalogom.


DFE tankovi

U jednom je slu?aju žena srednjih godina otkrila nešto što je izgledalo poput cjevovoda zaka?enog u podru?ju baze njene kralježnice. Tu nije bilo hinjenja istraživanja; ovo je bio energetski cjevovod koji je iz nje isisavao životnu silu. Kada je u svojoj unutarnjoj imaginaciji krenula pratiti cjevovod, otkrila je kako se nastavlja daleko van u „svemir“ do druge lokacije, male planete. Radnici na tom mjestu bila su glupava, nerazborita bi?a koja su se brinula o sakupljanju i skladišnoj stanici za ovu životnu energiju, ogromnim „tankovima“ sli?nim onima naših naftnih rafinerija. To je bio njihov jedini posao.

Sli?ni cjevovodi, iz nebrojenih bi?a koja žive na mnogim svjetovima, sa svih strana su dolazili do ovog skladišnog postrojenja. Ovi radnici su, od mo?ne grupe viših bi?a s druge planete koja su kontrolirala operaciju, kao kompenzaciju primali mali postotak energije životne sile prikupljene na ovaj na?in. Nisu izgledali svjesni bilo ?ega drugoga.

Pozvali smo vo?u viših bi?a. Javio se. Da, njegovi ljudi su ustrojili ovu mrežu prikupljanja i skladištenja energije životne sile. Da, ovi radnici obavljaju tu dužnost za njih. Da, DFEi su oni koji vode njegove ljude, i to ve? dugo vremena. Da, DFEi su zapovjedili polaganje cijelog ovog sustava za prikupljanje energije životne sile. Da, DFEi su energiju životne sile uzimali za njihove vlastite potrebe. Da, njegovi ljudi su zapravo robovi DFEima. Ne, nije bilo ni?ega što bi oni mogli u?initi oko toga. Da, oni bi cijenili bilo kakvu asistenciju da se oslobode.

U ime Svjetla, zahtijevali smo razgovor s tamnim zapovjednikom koji kontrolira ovu operaciju. Za nekoliko se trenutaka, kroz glas klijenta, ovaj i javio. Bio je iznena?en i iznerviran ovim prekidanjem. Da, njegovi tamni suradnici koriste nešto energije, ali ve?ina bude odnešena do jedne još više razine u tamnom realitetu. On o toj razini ništa nije znao.

Pozvali smo Svjetlosne duhove spasitelje da okruže ovog tamnog zapovjednika mrežom svjetla, svjetlosnom stupicom, kapsulom svjetla, da poviju ovoga u svjetlo. Zamolili smo Svjetlosne duhove spasitelje da pro?u kroz skupinu tamnih na toj planeti, ma gdje se u tom trenutku nalazili, i poviju u svjetlo svakog od njih.

Uputili smo zapovjednika da se fokusira unutar samoga sebe. Prva obmana u tamnom realitetu je kako nema svjetla unutar individualnog bi?a. Jednom kad to povjeruju, oni su pod potpunim jarmom njihovih tamnih nadre?enih. Kontrolirani su prijetnjom anihilacije. Druga obmana je kako oni mogu biti anihilirani, mogu biti uništeni, prestat ?e postojati. Tre?a obmana je da ?e ih svjetlo ozlijediti, spalit ih, uništiti. Tako da bi oni, naravno, izbjegavali svjetlo. DFEi su, kroz ove tri obmane, potpuno kontrolirani prijetnjom i strahom.

Zapovjednik je bio zapanjen kad smo otkrili njegovu vlastitu iskru svjetla. Njegov cijeli fokus je bio na iskri kad se proširila. Bila je topla. Prisjetio se Svjetla i topline iz svoje davne memorije. Prisjetio se svog porijekla od Svjetla, i trenuta?no odbacio tri kontroliraju?e obmane. Nanovo je odabrao Svjetlo. Ovo je transformacija demona.

Kad je ponovo razmotrio projekt prikupljanja i skladištenja, shvatio je strašnu invazivnost, opa?inu kršenja slobodne volje nebrojenih od boga stvorenih bi?a. Složio se po?eti demolirati sustav. Tako?er se složio pomo?i u okupljanju i transformaciji legija DFEa pod njegovim zapovjedništvom. Kroz linije komunikacije sa svim podre?enima dozvao ih je iz udaljenih ispostava i uputio na fokusiranje unutra, kako je i on uradio. Svjetlosni duhovi spasitelji skupljali su ih kad bi došli, svakog u njegovu vlastitu kapsulu svjetla. Ovo je u usporedbi s prolaženjem kroz proces sa svakim pojedina?nim demonom jako u?inkovita metoda otpuštanja DFEa. Prema tvrdnjama klijenata iz tisu?a sesija kroz sve ove godine, to djeluje.

Kad ovi DFEi navale, klijenti opišu scenu poput poplave tame, kao rijeku lave ili gustog, crnog ulja, koje te?e prema Svjetlu. Svaki DFE je u?ahuren u svjetlu; svaki otkriva svoju iskru; svaki se transformira u svjetlo. Svjetlosni duhovi spasitelji transportiraju ih do njihovog vlastitog mjesta u Svjetlu. Ovo je klijentu u izmijenjenom stanju svijesti jedan impresivan vizualni prikaz.

Javivši se ponovo vo?i bi?a više razine, nalazimo njega i njegove ljude u proslavi njihove nanovo uspostavljene slobode. Bili su zahvalni za pomo?. Napustili su sve aspekte projekta prikupljanja energije. „Oprema“ je bila rastavljana. Ovo bi oslobodilo mnoge ljude i nebrojene druge tog energetskog odvoda.

Uputili smo klijenticu da pretraži podru?je na kojem je prvi put otkrila cjevovod. ?ak i nakon ovog otpuštanja mnoštva DFEa, još je bio na mjestu! Ponovo prate?i cjevovod, pronašla je skladišnu planetu. Jedno od glupavih bi?a je izgradilo neke svoje vlastite zamisli. On je ovaj projekt vidio kao vrlo dobar posao, ?ak je razmatrao i neke potencijalne komercijalne mogu?nosti ovdje. Ovaj i nije bio tako glupav. On je sad razmišljao kao poslovni ?ovjek, i mao je crvene o?i. Ovo je jasno pokazalo pravac koji smo trebali pratiti u sesiji. U klijentovoj imginaciji, crvene o?i na bilo kojem ljudskom bi?u, ETu, životinji ili crnoj grudici, ukazuju na DFE energiju.

Kad je transformirani tamni zapovjednik na drugoj planeti po?eo okupljati svoje trupe, ovaj možebitni poduzetnik se odcijepio i prekinuo vezu, obje, i komunikacijske linije i cjevovode do tog mjesta. On je odlu?io sistem prikupljanja energije životne sile sa?uvati za sebe i svoje ljude. Naravno, drugi DFEi su upravljali njegovim razmišljanjem i pokušavali smanjiti vlastite gubitke.

Ponovo smo, u ime Svjetla, pozvali glavnog u ovoj grupi. Odcijepljeni tamni zapovjednik istupio je gun?aju?i, i odao svoju pobunu protiv zapovjednikovog pozivanja. Svjetlosni duhovi spasitelji ponovo su uradili svoj posao, DFEi su prošli kroz transformaciju, a oni glupavi su se složili rastaviti njihov dio sistema.

Cjevovod je nestao iz baze kralježnice klijentice. Ona je osjetila olakšanje, iako prije sesije nije bila svjesna intruzivne naprave niti energetskog odvoda. Tada je samo znala kako nešto nije uredu. Nakon poha?anja predavanja o SRTu, osjetila je unutrašnji poriv da s nama u privatnoj sesiji to istraži. Bila je zaprepaštena time što je otkrila, i oduševljena rezultatima.


Žetva Energije

U drugom slu?aju žena je htjela pro?i terapiju prošlog života. Nije bilo specifi?nog problemati?nog podru?ja, ona je jednostavno htjela iskusiti rad. Znala je jedino da radimo regresijske terapije. Objasnili smo kako je unutrašnje poznavanje sebe to što upravlja sesijom, i da mi ne vodimo klijenta u prošle živote. Bila je voljna istražiti štogod isplivalo. Kad je skenirala svoje tijelo, otkrila je prekid energije u abdomenu, u podru?ju solarnog pleksusa. Izgledalo je kao da je stegnuta, i osjetila je laganu mu?ninu.

Dr. B.: „Ako bi taj osje?aj stegnutosti mogao govoriti, što bi on upravo sada rekao?“

C: „Što ho?eš?“

Dr. B.: „Što ti radiš ovdje?“

C: „Uzimam njenu energiju.“
Vrlo neposredno, bez okolišanja, bez prikrivenih pri?a.

Dr. B.: „Jesi li ikada bio ?ovjek u svom vlastitom tijelu?“

C: „Ne.“

Dr. B.: „Koje je boje svjetlo u tvom univerzumu?“

C: „Naran?aste“.

Dr. B.: „Što radiš s energijom?“

C: „Šaljem je gore do Velikog Tamnog.“

Nije bilo letjelice. Nije bilo mati?ne planete. Nije bilo pokorene ET civilizacije. Nema posrednika. To je bio DFE koji crpi energiju vise?i samo u jednom mjestu naran?astog svjetla. Našli smo kako su lokacije crvenog, naran?astog, crnog, i ponekad tamno-ljubi?astog svjetla, izgleda domene DFEa. Ova banda uljeza je jednostavno isisavala energiju iz ove žene i mnogih drugih ljudi. DFEi su odgovorili na proces transformacije i bili otpušteni.

Nastavili smo sesiju s oporavkom fragmentacije duše. Njena esencija je bila polagano isisavana. Ve?ina je povra?ena i reintegrirana. Žena se osje?ala umorno, ali i mirno i nekako potpunije.

Pokojni Robert Monroe, bivši izvršni korporativni direktor, bio je pionir u opisivanju i objavljivanju osobnog iskustva i istraživanja u okviru van-tjelesnih iskustava, OOBE (out-of-body experience).2 Detaljizirao je bitke s entitetima koje je on zvao „demoni.“ U nekim od njegovih van-tjelesnih ekskurzija, shvatio je da postoje „entiteti“ koji ga jašu kao što dijete razigrano jaši konji?a na le?ima odraslih. Opisuje i jedan OOBE u kojem je opsluživao drevnu crpnu stanicu s ogromnim cijevima koje transportiraju nešto od puno ve?e energetske vrijednosti nego nafta, vrijedno i vitalno potrebno drugdje. Je li to energija životne sile ispumpana od ljudi transportirana do drugih mjesta za korištenje od strane oportunisti?kih bi?a? Našli smo puno takvih slu?ajeva u klini?koj praksi.


Vampiri

DFEi vjeruju kako oni nemaju iskru svjetla u svom središtu. To je prva obmana u tamnom realitetu. Oni vjeruju kako nemaju svoj vlastiti izvor energije. Nema svjetla, nema energije, nema ishrane. Oni moraju krasti energiju od najboljeg izvora na planet: ljudskih bi?a koja ništa ne sumnjaju. Njihovi nadre?eni vjeruju istu stvar. Njihov posao je ušutkati svjetlo u ciljanim ljudima i požnjeti toliko energije od doma?ina koliko je mogu?e transportirati do viših ravni tame. Oni od doma?ina doslovno kradu životnu silu ili energiju duše. Ovo vodi do svih vrsta ljudskih oboljenja i simptoma bolesti. Ovo nije novost u ljudskoj povijesti.

U starosjedila?kim kulturama, iscjelitelj se zvao šaman. U šamanskoj literaturi, smatrano je kako je bolest uzrokovana gubitkom duše.113 Kra?a duše se ?esto doga?a zato što je jedna osoba stekla premo? nad drugom osobom. Oni koji su preživjeli seksualno napastovanje ?esto opisuju osje?aj kao da je zlo?inac (otac, o?uh, djed, ujak) ukrao njihovu dušu. U svakom slu?aju seksualnog zlostavljanje koji smo vidjeli u klini?koj praksi, bili su uklju?eni DFEi.

Kra?a duše može biti rezultat kletve, uroka ili ?ini ba?ene od vještice, crnog magi?ara ili ?arobnjaka. Crna magija uvijek uklju?uje DFEe. Ovakav tip kletve i fragmentacija duše ponekad budu otkriveni u prošlim životima, a kletva može još uvijek utjecati na klijenta u sadašnjem životu.

Mnoge žene izvještavaju o ljubavnim aferama s muškarcima koji su bili posesivni, ?ak i nasilni. Ove afere ?esto završavaju gor?inom. U nekim slu?ajevima, muškarci su se zavjetovali držati žene pod svojom kontrolom i posjedovati njihova srca i duše. U sesijama s ovim ženama, kada smo te muškarce mogli istražiti na daljinu, iznalazili smo kako su djelomi?no ili potpuno pod kontrolom DFEa.

Vampirizam je kulturni mit koji je stariji od Krš?anstva. Odnosi se na izvla?enje krvi ili životne sile iz živu?ih ljudi bez da ih se usmrti. Stvorenja iz mita uzimaju mnoge forme: demoni; inkubi i sukubi; zgodni muškarci, lijepe žene, od kojih su i jedni i drugi mijenjoliki; crni magi?ari; no?no-lete?e astralne krvopije; duhovi neumrlih i drugi.4 DFEi su integralni dio ovakve vrste aktivnosti.

Za vrijeme katastrofe kao što je zemljotres, vulkan, rat, ili pad aviona koji rezultiraju smr?u, DFEi nastoje osvojiti koliko god više mogu zbunjenih duša. Ljudi koji umru s emocijom krivnje prijem?ivi su za DFEe. U filmu Duh (Ghost), dva loša momka su umrli i odmah bili š?epani od strane tamnih entiteta. Fragmenti uma živu?ih ljudi mogu biti zarobljeni od DFEa.

Ovo su aktivnosti DFEa: potkopati snagu ljubavi; kaos i destrukcija u ljudskim životima; kontrola i mo? nad drugima; kra?a duše; isisavanje životne sile; š?epati duše i fragmente uma tijekom traumati?nih i zbunjuju?ih doga?aja. Ovo je istinito, kako na ovoj planeti tako i u drugim svjetovima, drugim realitetima, drugim ravnima i dimenzijama.

U ljudskoj interakciji, DFEi pokušavaju izazvati kaosa i destrukcije, prekida i razdora izme?u ljudi koliko god mogu. Individualno se ovo manifestira kao nisko samopoštovanje. U ljubavnoj vezi izme?u dvoje ljudi, ova interferencija može voditi do uzrujanosti, odvajanja i razvoda, a ?ak i do obiteljskog nasilja i ubojstva.

Skupine ljudskih duša vra?aju se nazad život za životom da bude zajedno u iscjeljuju?im i ljubavnim interakcijama.115 Ljubav je iscijeljuju?a energija i na ovom svijetu i onkraj njega. DFEi se nastoje pa?ati u iscijeljuju?u snagu Svjetla/Ljubavi gdje god i kad god mogu. Oni tvrde kako je to samo njihov posao.

Poglavlje 9 - PREGOVORI SA SILAMA TAMEP o g l a v lj e 9

PREGOVARANJE SA SILAMA TAME

Pakt s djavolom, dogovor sa sotonom, udruživanje s Luciferom, gra?a su horor filmova i gotskih romana torture s radnjom u srednjovjekovnim dvorcima. Odjeci dr. Fausta! Samo spominjanje Inkvizicije, no?ne more kakva je bila, evocira scene divljih progona vještica i optužbi za saradnju s djavolom, te strašnih mu?enja koja su im u vidu kazni odmjerena. Spaljivanje na loma?i, smrt na spravama za mu?enje i druge nehumane torture, podstakle su mnoge potrebite nesretnike na ?in prizivanja sila tame koje bi im pomogle u osveti. U ovim groteskno klju?nim trenucima u postojanju bi?a, li?na duhovna evolucija, obzirom na izbor u?injen u korist sila tame, napravila je korak unazad.

Kroz ?itavu istoriju oružanih sukoba, ratnici su jurišaju?i u bitku prizivali mra?ne sile. Molitve Bogu u tom momentu, kažu oni, ne donose ništa dobra. Bog ne pomaže jednom vojniku u ubijanju drugoga. Duhovi umrlih u bitkama mogu, zarobljeni od strane DFEa koji su došli u trenutku strahom potaknute zamolbe, vjekovima ostati vezani za Zemlju. DFEi ne mogu da pružaju zaštitu od smrtnih rana. Vojnici koji tako u zadnji ?as sklope pogodbu s mra?nim silama uživaju u osje?aju nepovrijedivosti. Neprijatno su iznena?eni svojom smr?u kao ishodom i potonjom vezanoš?u za tamu.

Nebrojeni su ljudi iz miliona razli?itih sebi?nih pobuda, ili za zdravlje ili sigurnost najmilijih, u ovom ili u prethodnom životu sklopili pogodbe sa ?avolom. U nekim slu?ajevima pogodbe su namjerno sklopljene, u drugima pak, veza je nastala nesmotrenim prihvatanjem poziva, prikrivenog ili otvorenog, od strane onih tamnih. Tamna strana ne pregovara u dobroj vjeri; nema vremenskog roka isteka ugovora. Ljudi misle samo u okvirima ovog života. Mra?ne sile razmišljaju u okvirima vje?nosti, ali tu ?injenicu ne istaknu. Jednom kada se dogovor uspostavi, DFE je dodijeljen. Osoba je pod kontrolom mra?nih sila na dugo, dugo vrijeme. To se pretvori u strašno mra?no ropstvo.

U mnogim primjerima dogovor je svjesni ?in namjernog traženja. Najozbiljniji oblik prizivanja Sotone je onaj s izri?itim ciljem stvaranja formalnog pakta. Pakt obi?no garantuje neke zemaljske koristi poput li?ne ili politi?ke mo?i, tajnih znanja i psi-sposobnosti, materijalnog bogatstva, ili obezbije?ivanja usluga od strane željenih žena ili muškaraca. Oni Tamni, uživaju nuditi takve kratkotrajne nagrade u zamjenu za vje?nu dušu osobe s kojom se poga?aju.

Nakon smrti žrtve takvog ugovora, nesre?ni duh može da pro?e kroz ciklus Svjetlosti i inkarnira se ponovo, a ugovor ?e se reaktivirati odmah po ro?enju; DFEi se ponovo dodijele. Ovo zarobljeno ljudsko bi?e, kroz svoje fizi?ko tijelo, iz života u život nastavlja s perverznim rabotama tame u sužanjstvu i potpuno pod kontrolom mra?nih sila.

Isto tako ?esto, upravo preminuli duh, ostane vezan za Zemlju (zajedno s ugniježdenim DFEom koji ga kontrolira) i nastavlja služiti mra?nim silama na na?in da se prika?i za drugo ljudsko bi?e. Kada ovakav EB bude otkriven u sesiji, on ispoljava ponašanje DFEa, kako svojom reakcijom na razotkrivaju?a pitanja, tako i pri otkrivanju njegove svrhe. No s druge strane, tvrdi da je živio u svom tijelu. Ovi EBi obi?no su raspore?eni u zapovjednike nižeg ili srednjeg ranga. Nisu oni najniži koji mrmljaju, sik?u ili reže.

U sesiji, klijentu koji je u ovom ili prethodnom životu, ili s prika?enim entitetom koji je podlegao iskušenju, formirao takav pakt, predlažem:
Dr. B.: „Prisjeti se trenutka u kojem si izabrao tamu.“

Ova ?e se jadna duša odmah prisjetiti sudbonosnog trenutka: kao ratnik ide u bitku, kao vještica biva spaljena na loma?i, kao politi?ar žudi za ve?om mo?i, ili neke druge podjednako bitne ta?ke izbora. ?im se po?nu sje?ati svog iskustva od tog trenutka nadalje, ne da su voljni, oni ne mogu do?ekati da okon?aju ropstvo, da o?iste svoj um od distorzija i odreknu se opakog pakta. Vodili smo ga da izgovori Odricanje od tame, frazu tog trenutka. Entitet daje izjavu kroz glasovni mehanizam klijenta.

Dr. B.: „Ponovi ove rije?i. Napravi ih svojima. Ne ?inim ništa dobro ako ih ja kažem umjesto tebe. Moraš ih ponoviti kao da su tvoje sopstvene.“

Terapeut mora biti osjetljiv na vjerske stavove klijenta. Za one koji se ne protive imenu Isusa Hrista, to sveto ime se koristi. Za one koji su osjetljivi iz bilo kog razloga, termin „Svjetlost“ je zamjena.

„U ime Svjetlosti, neka te Bog odvrati, Tamo.“
Entitet/klijent ponavlja ovu re?enicu, kao i svaku od slede?ih.

„Odri?em se svih aktivnosti tame.“

„Opozivam sve ugovore i sporazume, pozivnice i prizivanja, rituale i inicijacije u tamu.“

„Kroz vje?nost, sve dok moja duša postoji.“

„Jer uime Svjetlosti, tako tomu jest.“

Entitet/klijent ponavlja. Nakon 20 ili 30 sekundi tišine, ja tiho pitam:

Dr. B.: „Koji osje?aj to izaziva?“

Normalno bude prisutan duboki osje?aj olakšanja, kako kod prika?enog entiteta tako i kod klijenta. Kada je osoba preplavljena DFEima postoji mogu?nost da je bilo nekih poziva ili prihvatanja u ovom ili prethodnom životu. Davanje izjave na ovaj na?in ima dvostruku funkciju, prika?eni EB s ugnježdenim DFEom, a i klijent, oslobo?eni su njihovih pojedina?nih ugovora s tamom. Oni Tamni tada bez muke mogu biti otpušteni od klijenta, kao i od zbunjenog i zavedenog duha vezanog za Zemlju (EBa).

Ista izjava se koristi kod bilo kojeg klijenta koji se prisjetio prošlog života u kojem je, na bilo koji na?in, bio u interakciji s mra?nim silama, bilo da su se petljali u ?arobnjaštvo, crnu magiju, vra?anje, tamna bratstva ili sveštenstva, ili bilo kakve vrste aktivnosti satanskog kulta.

Energija sila tame distorzira razmišljanje taman toliko koliko treba da osoba vjeruje kako je ono što ona ?ini, upravo ono što ona i želi ?initi. Bez neke intervencije kao što je SRT, ovakvo ponašanje ?e se nastaviti nesmanjenim tempom, ?ak i kroz mnoge živote, ?ine?i bezglavo razmišljanje dobro ukorijenjenim.

Formalni i obavezuju?i odnos s Bogom iziskuje vjeru u Boga, posve?enost dužnosti i služenje ?ovje?anstvu. To su monaški i religijski zavjeti. Bog ne želi ništa drugo za sebe, samo ono što je u najboljem interesu ljudi. Pakt s ?avolom je sasvim druga?iji u suštini i formi. ?avo zahtijeva nešto za sebe dok daje malo dragocjenosti ?ovjeku koji je tražio pakt. Bog se poga?a s ljudima ili s ?ovje?anstvom. ?avo se isklju?ivo dogovara individualno s osobom. Tradicionalno, pakt s ?avolom potpisan je ljudskom krvlju, a ?uvan od ?avola.

Sli?ni paktovi i dogovori su o?igledno sklapani i izme?u lidera alienskih civilizacija i Sila tame. Ovi zlonamjerni dogovori donose strašne represije alienskim gra?anima i ?esto imaju štetne i dalekosežne posljedice po planetu Zemlju i njene ljudske stanovnike.


Tamni reptili

Charles je bio aktivni hipnoterapeut. Tako?e je imao izražene vidovnja?ke sposobnosti. Volontirao je pri demonstraciji u okviru nastave osposobljavanja za SRT. Osim ako nešto nije ve? isplivalo na površinu ili bilo otkriveno kod te osobe, u ovim demonstracionim sesijama ne odre?ujemo predmet niti pravac ispitivanja. Volonteru je dana instrukcija da skenira svoje tijelo u potrazi za emocionalnim osje?anjima ili fizi?kim senzacijama. Tu uvijek postoji nešto. Nastavili smo sa razotkrivaju?im pitanjima:

„Ako bi imalo veli?inu ili oblik, kakva bi bila?“

„Da ima boju, koja bi bila?“

„Da ima zvuk, kakav bi on bio?“

„Da ima rije?i, koje bi one bile?“

„Da može pri?ati, šta bi upravo sada govorilo?“

Poslije svakog pitanja napravi se pauza za mogu?i odgovor. Ako tu postoji entitet, obi?no je izazvan ovim pitanjima i vrlo vjerojatno je da ?e, do vremena postavljanja poslednjeg, imati nešto da nam kaže. Duh vezan za Zemlju ?e biti uplašen i zbunjen, ili ratoboran i defenzivan. DFE ?e biti neprijateljski raspoložen, prkosan i arogantan. ET ?e biti iznena?en što ga gnjavimo dok on, ili prikuplja podatke „nau?ne“ prirode, skuplja energiju za svoje kontrolore, ili se bavi preuzimanjem. On obi?no izaziva naše pravo da ometamo njegove aktivnosti ili propituje svoje pravo da bude prisutan. Kroz razotkrivaju?a pitanja, onaj kod Charleasa identifikovan je kao ET pod DFE uticajem.

Još jednom, povezali smo se sa Vladaju?im savjetom, liderima ove alienske civilizacije. Priznali su bivšu vezu s mra?nim silama. Pozdravili su našu pomo?. Imao sam intuitivni bljesak da tamni visoki komandant nije sa drugima u odajama savjeta. Moja pitanja bila su usmjerena lideru Savjeta.

Dr. B.: „ Pogledaj oko sebe po vašoj odaji. Da li je on tu? Možda je u predsoblju, negdje iza scene, u susjednoj sobi. Je li iza zidova, sakriven od tvoga pogleda.“

Charlesova percepcija prebacila se do sobe blizu odaja Savjeta i on je opisao mra?nog kontrolora. U prvi mah se Charlesu u?inilo da vidi uspravljenu veliku reptilsku figuru koja je bila iznena?ena što je otkrivena. Ovaj tip je ?esto opisivan u NLO literaturi. Reptoidi imaju lošu reputaciju.

Pozvao sam Svjetlosne duhove spasioce da opkole ovo reptiliansko bi?e kapsulom svjetlosti. Zahtijevao sam, u ima Svjetlosti, da pokaže svoju pravu formu. Odmah je promijenio oblik u tamnu grudicu. Bilo je to prijetvorno prerušavanje. Visoki komandant tame preuzeo je lik loše reputiranih reptiliana.

Brzo je prošao kroz svoju transformaciju i za sebe izabrao Svjetlost. Po?eo je da pomaže pozivaju?i svoje podre?ene, cijelu grupu DFEa koji su preplavili ovu skupinu aliena. Odvedeni su u odgovaraju?e mjesto u Svjetlosti, i još je jedna alienska civilizacija oslobo?ena ropstva u tami.

Postoje planete, možda i univerzumi, gdje Svjetlost Univerzalnog Uma, ili Hristova Svijest kako se ?esto naziva, nije još prodrla. Luciferova energija je tamo stigla prva i na nekim od ovih lokacija štovana je poput Boga. Kada ih otkrijemo, oni mra?ni budu tretirani standardnim SRT procedurama i transportirani u Svjetlost.

„Kraljevstvo nebesko je u vama; i svak onaj koji poznaje sebe na?i ?e ga.“ U jezgri svakog od Boga stvorenog bi?a nalazi se iskra Svjetlosti, iskra Božije svijesnosti. Poricanje i prkošenje ovom duhovnom naslije?u, poricanje i prkošenje Bogu. U najdubljem jezgru, svako bi?e zna istinu o svom identitetu. To se ne može pore?i. To je put Ku?i, put ponovnog spajanja s Bogom, Stvarala?kim Izvorom.

Poglavlje 10 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJA I DFE/ESTP o g l a v lj e 10

TERAPIJA DUHOVNOG OTPUŠTANJA I DFEi


Egzorcizam

Procedura katoli?kog egzorcizma, Rimski Ritual, ima dugu povijest razvoja i svoj sadašnji format kona?no doseže u sedamnaestom stolje?u. Sve?enici Katoli?ke Crkve još uvijek se njome koriste u slu?ajevima sve?anog egzorcizma. Izme?u 1970. i 1980., samo je u Sjedinjenim Državama121 obavljeno više od 600 sve?anih egzorcizama. Ta je procedura u okvirima Crkve i dalje vrlo živa, premda je to rijetko objavljivano. U osnovi, interakcija izme?u opsjedaju?eg demona i sve?enika-egzorciste je suparni?ka; demon bude istjeran van u ime Isusa Krista, bez specifikacije odredišta. Procedura ne nudi nikakvu ljubav, nikakvo suosje?anje, nikakav obzir prema entitetu, kao da pali an?eo nije od Boga stvoreno bi?e.

Ovakav oblik egzorcizma je neodgovoran u pogledu tretmana i disponiranja entiteta. Demon se može vratiti istoj osobi. Može prona?i drugu nesvjesnu žrtvu, ili se zaka?iti sve?eniku-egzorcisti. To je kao uklanjanje ?avla iz automobilske gume i bacanje istoga na ulicu. Osoba koja ga je bacila, ili bilo koji drugi voza?, može ga svojom gumom ponovo pokupiti.


Otpuštanje demonskog entiteta

Temelj Terapije Duhovnog Otpuštanja znanje je kako sva od Boga stvorena bi?a sadrže monadu, neuništivu, vje?nu iskru Božje svijesti. Sve ostalo je iluzorno i prolazno, dio dualnosti koji tvori ovu fizi?ku stvarnost, koja obuhva?a dobro i zlo, svjetlo i tamu, ispravno i pogrešno, i druge polaritete. Knjiga Otkrivenja naglašava po?etak igre, ?in biranja strana: Svjetlo ili tama.122 Svaka Božja iskra ?e se vratiti, i naposlijetku ?e se svi združiti u Jednosti. Ovo uklju?uje i Lucifera, krajnjeg sina rasipnoga, i njegove legije demona, „Snage Tame.“

Proces duhovnog otpuštanja DFEa zahtijeva sposobnost zamišljanja, vizualnog do?aravanja, te prihva?anje izvjesnih duhovnih figura. To nije religijska vježba i ne zahtijeva odanost ni jednom religijskom vjerovanju ili praksi. Ovo bude objašnjeno klijentu prije po?etka sesije. Izvjesna imena mogu biti korištena u sesiji, i odre?ena bi?a, poput Arhan?ela Mihaela i Kristove Svijesti, biti pozivana u pomo?,.123

Jednom kada zaka?eni entitet bude prepoznat kao DFE, terapeut poziva Ratni?ke An?ele Svjetla da formiraju bedem od svjetla oko cijele lokacije sesije, domova svih kojih se to ti?e, svih prijatelja, obitelji, i voljenih koji su uklju?eni. Ova mo?na bi?a svjetla stoje nasuprot svake tame koja bi se umiješala u rad sesije.

Terapeut zahtijeva od Svjetlosnih Duhova Spasitelja da vežu DFEa u mrežu svjetla, stupicu svjetla, kapsulu svjetla, nepropusno, neprobojno i neizbježivo. Kako se svjetlosna kapsula steže, tamno bi?e po?inje osje?ati pritisak i njegove ivice po?inju blijedjeti.

Bi?a svjetla koja pomažu u ovom procesu mogu?e su arhetipska ili potpuno imaginarna. Mogu?e su apsolutno stvarna, duhovno razvijena, svjesna bi?a koja egzistiraju u ne-fizi?kom realitetu razli?ite vibracije ili dimenzije od Zemljine razine. Ona možda prebivaju u zamišljenom carstvu gdje ETi egzistiraju zajedno s an?elima i mnogim drugim svjesnim bi?ima.124

Istinski entiteti tamne sile nisu bili ljudi pa nemaju iskustvo umiranja, iako, zbog kontakta s ljudskim umovima, mogu posjedovati saznanje o konceptu. Kako njihove ivice postaju nejasne, sive, ili poderane, oni ?esto strahuju od anihilacije. Misle da blije?enje zna?i nestajanje, prestanak postojanja.

Sljedi tipi?ni dijalog izme?u terapeuta i DFEa zaka?enog za klijenta koji govori kroz glas klijenta.

Dr. B.: „Što su ti tvoji pretpostavljeni rekli u vezi toga kako bi osjetio svjetlo ukoliko bi ti se ovoliko približilo?“

DFE: „Rekli su da bi peklo.“

Dr B.: „Da li pe?e?“

DFE: „Ne.“

Dr. B.: „Da li su ti lagali?“

DFE: „Da, rekli su da bi peklo.“

Dr. B.: „To je tre?a obmana: da je svjetlo svakako štetno. Što su rekli da bi se dogodilo da ti se svjetlo ovoliko približi?“

DFE: „Rekli su mi da bih bio uništen, nestao bih, prestao bi postojati.“

Dr. B.: „To je druga obmana, to da možeš biti uništen, svršiti s postojanjem. Jesi li uništen? Nestaješ li?“

DFE: „Ne. Dobro, nešto se mijenja, ivice mi blijede.“

Vrlo malo je ratobornosti u ovom trenutku. Fokus DFEa skrenut je s njegovog zadatka s klijentom, te njegovog prkošenja i prijetnji upu?enih terapeutu na strah za svoj vlastiti opstanak. Uz vodstvo i asistenciju terapeuta, on po?inje shva?ati kako je bio obmanut.

Dr. B.: „Što su ti nadre?eni rekli o tome što je unutar tebe?“

DFE: „Nema tu ni?eg drugoga osim tame (ili mržnje, ili vatre).“

Dr. B.: „Okreni se i zagledaj duboko unutar sebe. Po?ni se fokusirati duboko unutra. Prokopaj tunel do svog središta, do samog središta svog bi?a, do same jezgre tvoje esencije. Što nalaziš?“

DFE: „Ništa, samo je mrak.“

Dr. B.: „To je prva obmana. Nastavi gledati. Kroz tamu, kroz slojeve crne sluzi. Nastavi gledati, nastavi dalje, to?no u svoje središte. Što tamo vidiš? Gledaj pažljivo.“

DFE: „Tu je neko svjetlo. Sasvim sitna to?kica svjetlosti.“

Unutrašnje Svjetlo znalo je biti opisivano kao to?kica, treptaj, iskra, svije?a, plamen?i?, crveni ugalj, biser, dijamant, zvijezda, rubin, kristal, smaragd, vatra, sunce, i drugi sli?ni prikazi.

Dr. B.: „Što se doga?a s tim malim svjetlom dok ga nastavljaš promatrati?“

DFE: „Ono sjaji svjetlije, raste.“

Ovo se gotovo uvijek doga?a s ovim tipom entiteta nakon što otkriju svoju vlastitu iskru svjetla.

Dr. B.: „Približi mu se. Što osje?aš? Da li pe?e?“

DFE: „Ne, ne pe?e. Toplo je.“

Dr. B.: „Od kada nisi osjetio tolinu?“

DFE: „Ne mogu se sjetiti.“

Dr. B.: „Zakora?i unutra. To je tvoje vlastito svjetlo. To je središte tvog bi?a. To je ono što ti jesi. Zakora?i pravo unutra. Budi uznosit unutar vlastitog svjetla. Kakav je osje?aj?“

Kad tamno bi?e zakora?i u svoje vlastito svjetlo, tama nestane.

DFE: „Toplo je i mirno.“

Dr. B.: „Od kada nisi osjetio toplinu i smirenost?“

DFE: „Ne sje?am se.“

Dr. B.: „Što se dogodilo tvom tamnom obli?ju, tami koju smo prvo vidjeli?“

DFE: „Otišla je.“

Ovo je preobrazba demona, i dijalog gotovo uvijek prati ovaj obrazac. To je neposredan terapeutski proces.

Dr. B.: „Oni su te obmanuli. Rekli su ti da u tvom središtu nema svjetla. To je prva obmana. To je poricanje Boga, obmana prvog reda. Ova to?kica Svjetla je iskra Božje svijesti. To je iskra u središtu tvog bi?a koja ti daje vje?ni život. Nitko ti to ne može uzeti. Tamni gospodari niti ti mogu dati život niti ga mogu uništiti.
Jednom kad povjeruješ u prvu obmanu, kako nema svjetla u tvom središtu, vjerovati ?eš i drugoj obmani, da možeš prestati biti, da možeš biti uništen. Poslije toga vjerovat ?eš u bilo što. Oni ti kažu da je svjetlo štetno, da ?e pe?i, i ti ga se moraš kloniti. Ako vjeruješ ovoj tre?oj obmani i slušaš njihove zapovijedi, nikad ne?eš nau?iti o svjetlu. Kakav je osje?aj znati da su te otpo?etka obmanjivali?“

DFE: „Ne svi?a mi se to. Ljut sam. Lagali su mi.“

Dr. B.: „Da li bi nastavio služiti te gospodare koji su te ovako obmanuli?“

DFE: „Ne.“

Otkada su se pobunili i napustili Božji Izvor, entiteti tamne sile, miljenici Lucifera, legije demona, kontrolirani su tima trima obmanama, strahom od kazne, i prijetnjom anihilacije. Ovom kratkom intervencijom DFEi unutar sebe otkriju istinu o svom bi?u, sjeme osobne transformacije, klju? do slobode.

Dr. B.: „Želiš li u?initi novi izbor? Da li bi danas izabrao Svjetlo?“

Gotovo uvijek kažu da. Svi?a im se osje?aj svjetla u njima. Oni nisu glupi, samo su neupu?eni u vezi svjetla.

Dr. B.: „Izgovori ove rije?i: Ja se opredjeljujem za Svjetlo'“

DFE: „Ja se opredjeljujem za Svjetlo.“

Dr. B.: „Mi svjedo?imo tvom izboru, a Univerzum ga priznaje. Ti si slobodan.“

Transformirani DFE: „Hvala vam.“

Dr. B.: „Nema na ?emu. Svjetlosni Duhovi Spasitelji, podignite ovoga do njemu odre?enog mjesta u Svjetlu. Šaljemo te do tvog vlastitog mjesta u Svjetlu mali prijatelju, i pozdravljamo te.“

Ovaj proces ne izgled kao egzorcizam demona, no vrlo je u?inkovit sa svim razinama DFEa koje smo susreli. Pristup nije iz antagonisti?ke pozicije sve?enika ili ministranta izbavljenja, obojen ogor?enjem i animozitetom prema ovom grešnom stvoru, nego iz suosje?ajnog položaja ?vrste ljubavi prema od Boga stvorenom bi?u koje je zastranilo.

Nekada davno ovaj duh je u?inio ozbiljnu grešku i izabrao tamnu stazu. Time je nebrojenim bi?ima duž te staze prouzro?io neizrecivu mizeriju. On je u tami isto tako propatio vlastitu bol. Puno više je toga uklju?eno u proces nego što se može nazrijeti iz ovog sažetog opisa, a opet ovo bude krajnji rezultat gotovo u svakom slu?aju.125

Neki su kriti?ari osudili ovaj proces zato što vjeruju da ?e tama, ili da bi mogla, kontaminirati svjetlo, oslabiti Nebesa. Kako ograni?en i unižavaju?i pogled na mo? Svjetla! Transformirani DFEi budu odvedeni do vlastitog, njima odre?enog mjesta u Svjetlu, a ne do istog odredišta u koje ljudski duhovi odlaze nakon fizi?ke smrti. U svakom slu?aju, tama je iluzija prikrivanja sli?na dje?jim kostimima za Maškare, i ona nestaje kad malo bi?e otkrije svoje vlastito svjetlo, kad u?e u njega, i izborom postane svjetlo. Ne, Svjetlo nije kontaminirano primanjem jednog od svojih stvorenja koje je zastranilo. Kad tamu dovedemo do Svjetla, tama je ta koja se transformira, ne mijenja se Svjetlo.

Izranja pitanje o realitetu demona i demonskog opsjedanja. U jednom ure?enom univerzumu kreiranom od Boga, zašto bi On dozvolio takvim bi?ima da postoje? Zašto bi On dozvolio da Njegove ljudske kreacije budu toliko okužene njima? Zašto je takav kaos dozvoljen u svijetu? Neki su špekulirali kako je to Njegov na?in davanja poticaja ljudima za stremljenjem ka ne?em boljem. Oni tamni imaju ulogu ure?aja o kojeg se trka?i upru na startu, nešto da posluži kao impetus kretanju naprijed, nešto za odgurnuti se.

U ?inu stvaranja, On dade, od Njega stvorenim bi?ima izgranatim i isširenim iz Svega Što Jest, individualnim iskrama svijesti, snagu slobodne volje. Ovo je najve?i od Njegovih darova. Kolika god veli?ina ovog dara bila, mora postojati nešto od jednakog zna?aja da bi ova mo? izbora kroz slobodnu volju bila suvisla. Mora biti ne?ega na ?emu ?e se vježbati mo? izbora, nešto od enormnog utjecaja.To može biti odabir izme?u Svjetla i tame.

Ovaj teoretski model duhovnog realiteta tamnih energija izrastao je iz više od 17 godina klini?kog iskustva u radu s ovim bi?ima, izražen kroz tisu?e klijenata u privatnim sesijama. Model djeluje; hipoteze izdržavaju test vremena. Mnogi ljudi su nau?ili ove metode i postigli sli?ne uspjehe s DFEima, te vidjeli rezultate na svojim klijentima. Elementi ovog modela na mnoge na?ine nalaze sli?nosti u okviru etablirane religiozne i duhovne literature o toj temi. Ono u ?emu se razlikujemo je u ljudskom iskustvu nasuprot religijske dogme.

Postoje zla koja su poznata ve?ini muškaraca i žena i koja su skoro univerzalno odba?ena. Arhetip ?avla je jezgro oko kojeg su ovi odba?eni elementi okupljeni, i iz tog jezgra oni zauzvrat izvla?e svoju snagu. ?avao se, u nekom obliku, pojavljuje u svim religijama i mitovima. On je vi?en kao vje?iti protivnik svega što je dobro u svijetu. ?avao, ili Sotona, što zna?i oponent ili optuženik, ili diabolos, na gr?kom spletkar, jest, i oduvijek je bio, vrlo velikim dijelom ljudske svijesti.

U materijalisti?koj Zapadnoj kulturi, ?ak i u ve?ini crkava, postojanje stvarnog Princa Tame s legijama demona pod njegovim zapovjedništvom smatrano je simboli?kim, metafor?kim, pa ?ak mitološkim. Službeno, profesije koje se bave mentalnim zdravljem, nastavljaju poricati bio što duhovno, a dakako i personifikaciju zla u formi ?avola. Me?utim, u privatnim sesijama iza zatvorenih vrata mnogi licencirani profesionalci služe se terapijom prošlih života, oporavkom fragmentacije duše, i terapijom duhovnog otpuštanja s nevjerojatnim rezultatima ostvaruju?i neka izvanredna ozdravljenja.

Bilo da je sila Tame izmišljotina fantazije, proizvod hvastanja gorljivih proroka, projekcija ega, kreacija kolektivne nesvijestice, od Boga stvoren oponent, ili nešto drugo još nepoznato, špekuliranja glede dobra i zla ?e se, bez sumnje, nastaviti nesmanjenom žestinom.

Proces Terapije Duhovnog Otpuštanja razli?it je od svake religijske tradicije ili metodologije egzorcizma. U klini?koj praksi nema potrebe za brigom u pogledu religijskih naga?anja ili sujevjerja. Bilo da su mašta, arhetip, psihološka sjena, kolektivna halucinacija, masovna hipnoza, projekcija vjerovanja terapeuta ili ponovo nešto drugo, DFEi, i njihovi utjecaji, postoje u nekom obliku i imaju u?inka u ovoj konsenzus realnosti. Podudaraju se s povijesnim opisom i klasi?nim ponašanjem pripisanom demonima. Pojavljuju se u klini?koj praksi, utje?u na ljudska bi?a, a utjecaji mogu biti odstranjeni primjenom adekvatnih tehnika. Neovisno o bilo kojem religijskom vjerovanju ili dogmi, entiteti tamne sile aktivno su upleteni u našu osobnu i planetarnu evoluciju.

Poglavlje 11 - SNAGA UMA, KONTROLA UMAPoglavlje 11

SNAGA UMA, KONTROLA UMA


Kada sam po?injao izu?avati hipnozu za stomatologiju, nisam imao pojma kakvim se novim granicama približavam. Levitacija ruke i rukavica anestezije (vidi Silva metoda – op.ur.) koje se pri pripremi za stomatološki zahvat mogu preneti na usta izgledale su poput ?udesa. I one, za mnoge ljude s užasnim strahom od stomatologa, to zaista i jesu. Me?utim, dovoljno je samo nekoliko vikend predavanja o hypnodontici126 (primjena hipnoze i kontrolirane sugestije u stomatološkoj praksi – op.ur.) da saznate skoro sve što je o toj temi potrebno znati.

Ovo znanje je izazvalo moju radoznalost, zapalilo moje interesovanje i više nije bilo zaustavljanja. Nastavio sam prou?avati hipnozu i dalje domete ljudskog uma, podsvest, te dublje sfere nesvesnog.127 Ono što me najviše zaintrigiralo bila je mo? podsvesti nad tjelesnim funkcijama. Sa stomatološkom hipnozom osoba može da kontroliše grgljanje, protok sline, refleks gutanja, disanje, a s post-hipnoti?kom sugestijom krvarenje, oticanje, bol, te brzinu ozdravljenja nakon izlaska iz ordinacije. Iskusni meditanti mogu da kontrolišu krvni pritisak, puls i druge autonomne mehanizame. Sli?nu kontrolu nad tijelom može se posti?i samo-hipnozom. Uz biofeedback (bio-povratna veza je tehnika lije?enja u kojoj se ljude osposobljava da poboljšaju svoje zdravlje koriste?i signale vlastitog tijela – op.ur.) trening osoba može da kontroliše neke od ovih funkcija autonomnog sistema dok je u potpuno svesnom stanju.

Jedno od temeljnih u?enja u vezi s koriš?enjem hipnoze je kako su svi oblici hipnoze u stvari samo-hipnoza. U stomatološkoj stolici, ili tokom psihoterapije, klijent voljno prihvata sugestije moderatora kako bi si umanjio nelagodnosti stomatološkog zahvata, ili kako bi otkrio izvor bolnih emocionalnih konflikata. Dakle, postoji odre?ena validnost u?enja o samo-hipnozi u tim situacijama. Me?utim, ovo je u okviru nauke o umu jedan od velikih mitova, i onih koji bi da kontrolišu umove drugih vrlo dobro to znaju.

Neuro-lingvisti?ko programiranje (NLP) razvili su Džon Grinder i Ri?ard Bandler.128 To je u suštini destilat tehnika hipnoti?ke komunikacije dr Miltona Eriksona, priznatog majstora klini?ke hipnoterapije. Metodologija NLP-a uklju?uje ugra?ene verbalne komande, položaje tijela i pokrete ruke koji mogu da uti?u na druge osobe bez njihovog znanja. Može da se koristi u okviru terapije, prodajne prezentacije, suda ili bilo kakve me?uljudske interakcije. O?igledno može da se koristi i za kontrolu uma.

Nije tajna da reklamna industrija iskorištava sugestibilost potroša?a. Ve?ina nas nalazi se u sužanjstvu kulturnog transa, kombinaciji i kulminaciji emocionalnih okruženja, mentalnih stavova i procena, te socijalnih pritisaka koji su nas obuhvatili još od za?e?a i ro?enja. To podrazumeva standarde i norme našeg društva, obi?aje i obrasce društveno prihvatljivog ponašanja, priznate i prihva?ene religije, vrste humora, muzike, i umjetnosti.129 To tako?e uklju?uje politi?ku notu koja promoviše lojalnost državi i patriotizam, ?ak do te mere da ?e se vojnici do smrti boriti protiv "neprijateljskih" vojnika zbog proizvoljno nametnutih geografskih granica.

Kulturna hipnoza tako?e oblikuje i preovla?uju?i Zeitgeist, intelektualnu klimu vremena.130 U srednjem veku je preovla?uju?i Zeitgeist dozvoljavao postojanje duhovne i demonske opsjednutosti. Intelektualna klima savremene civilizacije ne prihvata nikakve takve situacije, niti tolerira postojanje aliena, NLO-a ili otmica od strane aliena koji se u tim NLO-ima voze. U trenutnom modelu nau?nog mišljenja to ne može da postoji, stoga ni ne postoji.

Kao što i vrste živih bi?a na planeti evoluiraju, i nauka takodje evoluira: Zemlja više nije ravna plo?a, niti je centar univerzuma; kamenje zbilja pada s neba; bolest više ne izazivaju duhovi (osim kad da), a Vazduhoplovstvo priznaje neke neobjašnjive vazdušne doga?aje. Uz mogu?nost da je pet miliona ljudi možda bilo kontaktirano ili oteto od strane vanzemaljaca, kao i uz izveštaje terapeuta širom zemlje koji opisuju uspešno tretirane slu?ajeve duhovnih zaposijedanja i priljepaka, postoji pritisak ka evoluciji Zeitgeista kroz uvrštanje/priznavanje ovih iskustva.

Godine 1991., tijekom svog obra?anja diplomantima UCLA (Kalifornijsko sveu?ilište – op.ur.), pokojni Karl Sagan je izjavio ovo:
Na nau?nicima je odgovornost da nikada ne suzbijaju znanje, bez obzira koliko ?udno to znanje bilo; bez obzira koliko ono mogu?e smetalo onima na vlasti. Mi nismo dovoljno pametni da odlu?imo koji dijelovi znanja su dopustivi, a koji nisu.

U ranim danima legitimnih istraživanja hipnoze nakon "debele obmane" Mesmerizma, 131 nekoliko istaknutih istraživa?a ispitivalo je mogu?nosti hipnoze ili, kako su to oni percipirali, induciranog sna. Za hipnozu se znalo da je efikasana kada se koristi direktno na prijem?ivoj osobi. Hipnoza na daljinu ili telepatska hipnoza je tako?e bila prijavljivana. Ro?eni parižanin Pierre Janet (1859-1947) utemeljio je novi sistem dinami?ke psihijatrije koji je bio jedan od glavnih polazišta Frojdu, Adleru i Jungu. U jednom radu predstavljenom na velikom strukovnom sastanku 1895, Janet je opisao eksperimente s njegovim subjektom, Leonie. On je bio u mogu?nosti da lako hipnotiše mladu ženu, ne samo direktno u licem u lice situaciji, nego i na daljinu. Mogao je da joj daje "mentalne" sugestije koje bi ona ta?no iznosila.132 Drugi su eksperimentatori ponovili ovu telepatsku indukciju hipnoze na daljinu. U nekim slu?ajevima su uz induciranje transa mogli da uti?u i na ponašanje subjekta.133

James Esdaile izveo je više od 300 operacija i amputacija, mnoge od njih na bojnom polju, koriste?i se samo hipnozom u svrhu anestezije. To se doga?alo u Indiji pre 1850.134 Njegova stopa mortaliteta bila je manja od 5%. Hitler je naciju kontrolirao svojom retorikom, toliko ubedljiv i hipnoti?an govornik je bio. Kontrola nad podsvijesnim umom može da se, u zavisnosti od namera hipnotizera, koristi na dobrobit ili štetu.

Nema sumnje da se hipnozom može koristiti za utjecanje ili kontroliranje podložnog uma. Odre?ene droge mogu pove?ati prijem?ivost, a to je sve što je potrebno da bi se kontroliralo skupinu ljudi (bilo koje veli?ine) održavaju?i ih povodljivima, poslušnima i lojalnima. Um-podešavaju?a, svjest-proširuju?a droga LSD prvi put je prou?avana na ljudima u ranim '50.

CIA je finansirala istraživanje elektromagnetske kontrole uma najranije ve? tamo 1960. Zloglasni projekat MKULTRA obuhvatao je, ne samo hipnozu i upotrebu psihodeli?nih droga, nego i metodu bioelektri?ne osjetljivosti u svrhu nadzora i ispitivanja, kao i u svrhu pronalaženja tehnika za aktiviranje ljudskog organizama pomo?u daljinskih elektronskih sredstava. U svedo?enju pred senatskim pod-odborom za zdravlje i nau?no-istraživa?ki rad 21. septembra 1977., Sidni Gotlib, voditelj projekta MKULTRA, podsjetio je na teku?e interesovanje u vezi uticaja polja radio-energije na ljude koji se u njemu zateknu, i da li bi osoba mogla biti lakše hipnotisana ukoliko se nalazi unutar radio zrake.

Kongresni zapis iz 1977. godine sadrži izveštaj, od Senata odabranog, Odbora za prou?avanje vladinih operacija uz poštovanje prema obaveštajnim aktivnostima ("The Church Committee"). Ovaj izveštaj detaljno opisuje istoriju tajnih eksperimenata kontrole uma (?esto nelegalno izvo?enih na nesvesnim ameri?kim gra?anima) provo?enih od strane agencija vlade SAD. Pod kodnim imenom projekta MKULTRA ispitivane su tehnike poput psihoaktivnih droga, hipnoze, bio-elektronike, radio-hipnoti?ke intercerebralne kontrole (RHIC), elektronske disolucije memorije (EDOM), okultnih i parapsiholoških istraživanja, radijacije, mikrotalasa i ultrasonika. Nekoliko tehnika se pokazao prili?no efikasanim. Jedan CIA-in "konsultant" pri?ao je Odboru o elektronskim implantima koji se koriste za daljinsku kontrolu uma. Drugi je govorio o sistematskom stvaranju višestrukih li?nosti u okviru individue u svrhu obavljanja obaveštajnih aktivnosti. Tre?i je govorio o stvaranju lažnih se?anja sa svrhom prikrivanja svih ostalih aktivnosti. Crkveni Odbor je, naravno, rekao: "Ne, ne!", a agencija je, naravno, obe?ala da ?e "stati i prestati."

Obaveštajne službe, pre svega CIA, sprovele su istraživanja na hiljadama ljudi, ?esto bez njihovog znanja ili pristanka, bar tokom 60-ih.135 Jedna od mogu?ih primena takvih istraživanja je kontrola neprijateljskih populacija, i civilne i vojne. Podmuklija primjena takve tehnologije bila bi kontrola populacije sopstvene zemlje. Opisi istraživanja u ovoj zemlji prikazuju gnusnu panoramu ljudske nehumanosti prema ?ovjeku.136

Gledanje na daljinu razvijeno je u prakti?nu vještinu koja se može nau?iti. Pošto je to pre svega bio vojni projekat, verovatno u saradnji s obavještajnim agencijama ove zemlje, velika je vjerojatnost da je vještina razvijena ne samo kao špijunski ure?aj, nego kao i oružje. U mentalnom stanju svesti potrebnom za gledanje na daljinu, gledalac se može fokusirati na ciljanu osobu ili lokaciju i percipirati detalje cilja. Postoji mogu?nost da gledalac uti?e na metu, ?ak do ta?ke da izazove smrt.

U revolucionarnom eksperimentu, Jose Delgado, neurofiziolog s medicinskog fakulteta svu?ilišta Yale, uspeo je da razjarenog bika zaustavi na svega stotinu metara od svog potpuno izloženog tijela. U ruci je držao malu crnu kutiju koja je emitovala radio signal prema sli?noj takvoj crnoj kutiji koja je sadržala mali prijemnik i bila pri?vrš?ena izme?u rogova bika. Signal je bio prenošen kao elektri?ni impuls kroz sondu uba?enu u bikov mozak. Korida se nalazila u Madridu, Španija. Godina je bila 1964., a Delgado je s elektronskom stimulacijom mozga (ESB) bio eksperimentisao skoro dvije dekade.138

Istraživanje se proširilo na stimulaciju bez ugra?enog prijemnika, koriste?i elektromagnetna polja i usmjerene mikrotalase. Upotreba ne-smrtonosnih oružja uklju?uje specifi?ne frekvencije mikrotalasa koji mogu da stimulišu odre?ena podru?ja mozga koja opet kontrolišu odre?ene emocije i, kroz neurološko-fiziološke mehanizme, tjelesne funkcije. Zamislite bataljon pešadije kako napreduje kroz polje. Mikrotalasi se usmjere na njih i svi odjednom dobe napad dijareje. To bi obogaljilo svaki napor uklju?ivanja u kopnene borbe.

Dokumentovano je da zvukovi, rije?i, glasovi, ?ak i komande mogu da budu odaslane u um osobe sa ili bez ugra?enog prijemnika. Spekuliše se me?u autorima koji pišu o kontroli uma kako se ?itava memorijska sekvenca, bilo vanzemaljske otmice ili ritualnog zlostavljanja satanisti?kih kultova, može implantirati telepatski ili putem elektromagnetske projekcije. Ove uspomene mogu biti aktivirane i ponavljane, u kompletu s emocijama, fizi?kim senzacijama i glasovima ljudi.139 ?ak kad bi takve inducirane halucinacije bile mogu?e, ?ini se neverovatnim da bi hiljade ljudi mogli imati sli?ne halucinacije ponavljane alienske otmice, a opet s jedinstvenim i li?nim dokazima kao što su krvarenje iz nosa, implantati, ožiljci, trudno?e i gubitak trudno?e, pidžame okrenute naopako s ostacima liš?a i trave na njima, i drugim uznemiruju?im fizi?kim efektima.

Slede?i nivo ovog istraživanja obuhva?a ?itanje misli uz pomo? ra?unarno prevedenih obrazaca moždanih talasa. Implantirani kompjuterski ?ip omogu?avao bi osobi pristup ra?unarnoj banci informacija i mogao bi se koristiti za direktnu komunikaciju s drugim osobama. Rezultat: kompjuterski potpomognuta telepatija. Ova vrsta ?itanja misli bila je kulminacija CIA-inog cilja, deo operacije Arti?oka140, tehnika za kontrolu ponašanja koje upošljavaju droge, hipnozu, elektrošokove, i ekstra-senzornu percepciju.

Obožavanje ?avola verovatno postoji otkad i bilo koji oblik štovanja Više sile, ili Boga. Ljude se od trenutka ro?enja trenira da predaju svoju mo? i autoritet nekoj vanjskoj agenciji. Prvo su to roditelji, koji kontrolišu sve u životu deteta. Kasnije se, kao autoriteti, pojavljuju školski nastavnici, policajaci i politi?ki lideri. Ve?ina ljudi je pou?avana o nekom nevidljivom Bogu koji posmatra svaki pokret i na kraju ?e suditi svakoj misli ili akciji. Pobuna protiv autoriteta prirodno po?inje u detinjstvu usmjerena na roditeljsku kontrolu. Gra?anska neposlušnost indicira proboj iz kulturnog transa s nekim odre?enim pitanjima kao što su rasna ugnjetavanja ili protesti tokom Vijetnamskog rata.

Nipodaštavanje i odbacivanje Boga u vidu kraljevske figure u dugim haljama koja sjedi na prestolu na nebu može se manifestovati kao obožavanje ?avola, ili satanizam, organizovani oblik takve aktivnosti. Seksualno zlostavljanje dece dio je satanisti?kih rituala. To može da izazove stanje poreme?aja višestrukih li?nosti (MFD), koji je preimenovan100 u disocijativni poreme?aj identiteta (DID).141 U?eš?e u organiziranim satanisti?kim kultovima ?esto se u porodicama proteže kroz nekoliko generacija, a DID je od strane terapeuta ?esto vi?en kao multi-generacijsko stanje. Detaljno istraživanje satanizma izlazi van okvira ovog djela.142

Prema Bowart i Constantine, obaveštajne agencije ve? su dugo vremena aktivno uklju?ene u aktivnosti kultova.143 Prisutni su elementi kontrole uma: droge, hipnoza, bol, kao i brljanje po natprirodnom. Kult je pripremljen izvor ljudskih subjekata, osoba s disocijativnim poreme?ajem koje mogu biti kontrolisane i programirane, mogu?e za špijune ili ubice. Prate?i korijene CIA-e, preko OSS-a, njezina prethodnika, dolazimo nazad u nacisti?ku Nema?ku, i o?igledno pitanje je: "Šta je prvo nastalo, satanisti?ko ritualno zlostavljanje ili CIA?" Ne postoji spreman odgovor.

Postoji još jedan element kontrole uma koji se ne pominje u literaturi. Iako se obaveštajne operativce sumnji?i za spregu sa štovateljima ?avola, ja sumnjam da oni prihvataju bilo koji pojam vezan uz postojanja stvarnih demona ili demonske opsednutosti. To bi bio veoma efikasan instrument kontrole nad drugima. Kletve, uroci ?ini i visoka crna magija nisu iluzije. Oni ljudi koji ne brljaju samo nego naprasito uranjaju u Tamni put, preuzimaju ulogu Crnih magi?ara, i nakupljaju si duhovnu (karmi?ku) taksu koja takvoj praksi pripada. ?ovjek ne može sticati koristi od takve mo?i bez da propati nasuprotne posledice.

U našoj klini?koj praksi tokom godina, otkrili smo prisustvo DFEa u svakom slu?aju seksualnog zlostavljanja dece, uklju?uju?i i satanisti?ka ritualna zlostavljanja. Neki su tvrdili da su se djetetu pridružili u ranom uzrastu, drugi se pojavljuju u vreme zlostavljanja. Uvek postoji nekoliko DFEa u sprezi sa po?iniocima koji su uklju?eni u ovo grozno i destruktivno ponašanje. Imaju?i u vidu uspeh duhovnog otpuštanja na daljinu u slu?ajevima problemati?nih pojedinaca, tehnika se koristi da bi se o?istile obe grupe, i pojedinci i grupe po?inilaca.

U svakom aktu nasilja, osvete, agresije, represije ili namerne kontrole druge osobe, prisutan je DFE uticaj. Saradnja s DFEima može biti nesvesna i pasivna, dobrovoljna, povremeno voljna, ili po pozivu potpuno svesno dogovorena. Uspostavljanje pakta sa ?avolom možebitno je najštetniji izbor koje ljudsko bi?e ikada može napraviti.

Poglavlje 12 - ARMAGEDON ILI KOZMI?KI ŠAHP o g l a v lj e 12

ARMAGEDON ILI KOZMI?KI ŠAH


Podrijetlo života ostaje najve?i misterij. Religiozni kreacionisti ustraju u svojem uvjerenju kako je Bog prije oko 5.000 godina ?ovjeka stvorio na vlastitu sliku. Zna?i li to da je Bog posjedovao sve one mane i nedostatke koje ljudi ispoljavaju? U Otkrivenju 12, kaže se da je Arkan?eo Mihael izbacio Lucifera s nebesa zajedno s tre?inom zvijezda nebeskih, to jest, jednom tre?inom Bogostvorenih bi?a. Zba?eni su na Zemlju manifestiraju?i otada svoju mržnju prema Bogu i Isusu Kristu kroz stalne napade na ljudska bi?a.

Je li Armagedonska bitka neprekidna saga u tijeku, ili ?e tu ipak do?i do finalnog obra?una izme?u sila dobra i zla, Svjetla protiv Tame? Odvija li se to upravo sada unutar ljudske svijesti? U svojoj klini?koj praksi primje?ujemo jedno pove?anje nivoa aktivnosti me?u DFEima. ?ini se kako poja?avaju pritisak na ljude. Mnogi terapeuti koji koriste neki oblik terapija duhovnog otpuštanja prijavljuju sli?ne nalaze. Aktivnost ETa inficiranih DFEima tako?er je u porastu. Jesu li to znaci predskazanog sukoba u spiritualnoj areni? Nikako to ne mogu znati. Tuma?iti klini?ke nalaze kao dokaz ispunjenja predskazanja o Armagedonu bilo bi vrlo spekulativno i znanstveno neodgovorno.

Jedna znanstvena hipoteza postulira da su gra?evni blokovi životinjskog svijeta nastali kada su visoko-energetski izboji elektri?nog pražnjenja zabljeskali kroz primitivnu atmosferu Zemlje. Ta se primordijalna juha sastojala od amonijaka, metana i vode, te mješavine mnogih drugih elemenata. U takovom nasumi?nom ?inu prirode, mogle su se formirati aminokiseline koje se potom mogu udružiti kako bi proizvele proteine, DNK, te u kona?nici složene oblike životinjskog života diljem ovog svijeta. Kako se planet razvijao, ?ini se da je za ovaj proces bilo dostupno oko 200 milijuna godina. Znanstveno je mišljenje podijeljeno oko vremenskog perioda koji je potreban da bi se život formirao na ovakav na?in. Skeptici sugeriraju da je ovakav slijed doga?aja nevjerojatan kao kada bi tornado pomevši smetlište sastavio zrakoplov Boeing 747.

Teorija da je život izvanzemaljskog podrijetla predstavljena je na prijelazu stolje?a od strane šve?ana Svante-a Arrhenius-a, dobitnika Nobelove nagrade za kemiju. On je skovao pojam "panspermia" kako bi izrazio svoje uvjerenje da sjemenje života egzistira svugdje u svemiru i stalno pljušti po Zemlji. Modificiranu verziju ove teorije zastupali su Fred Hoyle, slavljeni britanski astronom, i njegov kolega Chandra Wickramasinghe, astronom iz Šri Lanke. Oni tvrde da virusi i bakterije stalno pristižu na repovima kometa i padaju na Zemlju s ?esticama kometarne prašine. Neki znanstvenici vjeruju da je sve, od organskih kemikalija pa do aminokiselina, moglo biti donešeno od strane kometa, asteroida i meteorita.

Slijede?i prijedlog proslije?en je od strane nobelovca i su-otkriva?a DNK, Francis-a Crick-a, te Leslie-a Orgel-a, pionira prebioti?ke kemije. Oni su iskovali termin "režirana panspermia" i sugeriraju da su prve klice života stigle na Zemlju u svemirskom brodu poslanom od neke udaljene civilizacije.

Zecharia Sitchin je skolastik i autor Zemaljskih kronika 1*4, serije knjiga vlastitih interpretacija raznih vjerskih spisa i drevnih tekstova. On govori o Anunakijima, skupini bi?a koja su na planet Zemlju stigla s domicilnog planeta Nibiru-a. Atmosfera Nibiru-a nestajala je i bile su im potrebne ?estice zlata koje bi raspršili po atmosferi ne bi li sprije?ili daljnje gubitke. Pokušali su destilirati vode Perzijskog zaljeva u svrhu ekstrakcije zlata, no koli?ina nije bila dostatna. Pokušali su iskopati zlato iz zemlje, ali su se Anunaki-rudari pobunili.

Prema Sitchinovom vi?enju zemljine povijesti, Enlil je ovdje bio strogi upravitelj svojim ljudima, a Enki nadglednik rudarskih operacija. Njegovo rješenje je bilo stvoriti Primitivnog Radnika. Drevni Mezopotamski tekstovi opisuju proces. "Esencija" krvi mladog Anunnakija bila je pomiješana s jajašcem hominida zemaljskog podrijetla (možda Neandertalca), i to oplo?eno jajašce smješteno u maternicu mlade Anunnaki žene. Nakon mnogih pokušaja i pogrešaka, "Model ?ovjeka" je ro?en. Je li to bio prvi ljudsko-alienski hibrid? Postoji opis ovog procesa u Knjizi Postanka gdje se navodi da je ljudsku vrstu stvorio Bog (Elohim), "muško i žensko stvori ih." 145

William Bramley, kroz svoje istraživanje podrijetla i uzroka ratova, otkrio je više nego što je htio znati.146 Opisao je, kako ih je on nazvao „Kustose“ (eng. - "Custodians"), bi?a sposobna za naizgled nadnaravne pothvate koja imaju kontrolu nad velikim dijelom ljudskog ponašanja ve? jako dugo vremena. Rat me?u frakcijama slabi sve one koji su uklju?eni i skre?e pažnju s Kustosa. Kraljevi i vladari starih vremena tradicionalno su se oslanjali na svoje agente provokatore koji su poticali "konrolirani nemir" u vlastitim kraljevstvima s ciljem promicanja frakcija me?u pu?anstvom, a koje bi se pak za svu svoju bijedu krivile me?usobno, umjesto da krive kraljeve.147

Postoji nekoliko teorija koje postuliraju da je ljudska rasa bila genetski modificirana ili manipulirana mnogo puta kroz tisu?lje?a kako bi se proizvelo, bilo robove, bilo savršene radnike. Postoje neke o?ite praznine u sekvenci evolucije koja vodi do homo sapiens sapiensa. Tko su bili znanstvenici koji su vodili ovaj projekt? Nastavljaju li oni i dalje mijenjati DNK strukturu naše vrste kroz nekakav proces hibridizacije? Ho?e li ljudska bi?a, kakovima se poznamo danas, biti samo još jedna od izumrlih vrsta na ljestvici evolucije? Je li takav program još uvijek u tijeku? Postoji li išta što bi u vezi s tim mogli u?initi?

Na konferenciji MUFON-a u Richmondu, Virginia, 1993.g., Vladimir Terzinsky predstavio je svoju teoriju da su se ljudi, pod kontrolom ne-ljudskog "Sustava Upravljanja", nalazili poduži period vremena. Ukoliko te teorije i spekulacije imaju ikakve temelje u stvarnosti, onda se ?ini da su ljudska bi?a, bez obzira na sav naš evolucijski napredak, našu svijest koja nas navodno odvaja od "nižih" životinja, naša velebna tehnološka dostignu?a, ništa doli obmanuti pijuni u zlokobnoj igri kozmi?ki razmjera.

Nelson Pacheco, umirovljeni pukovnik ratnog zrakoplovstva, i Tommy Blan, iznjedrili su dobro napisanu knjigu iznose?i na svjetlo razne neobi?ne i neobjašnjive doga?aje na planeti: mutilaciju stoke, krugove u žitu, Marijina ukazanja, NLO otmice, te upletenost vlade u takve aktivnosti. I zatim, u preuveli?anoj pretpostavci, pripisuju uzroke svih tih doga?aja demonskim aktivnosti. Oni ne ?ine razliku izme?u ovozemaljskih duhova umrlih ljudi, entiteta tamne sile (DFEa – prim.prev.), ETa, duhovnih vodi?a, uzašlih bi?a svjetla, ili doga?aja nepoznatog podrijetla. Ovo je tipi?no kratkovidan pogled vjerskih fundamentalista filtriran strahom i sustavom vjerovanja koji ne dopuštaju postojanje ni?ega što nije odobreno od strane njihove odre?ene religijske dogme.

U klini?koj praksi susre?emo energije vezane s klijentima koje se deklariraju kao oni iz "tame", nikada sebe ne nazivaju demonima. Ovi DFEi petljaju se u ve?inu ljudskih aktivnosti, posebno u one koje bi mogle biti od koristi pojedincima, parovima, obiteljima, ili skupinama ljudi. Me?utim, oni nikada ne preuzimaju na sebe odgovornost za doga?aje za koje im ovi autori pripisuju zasluge. Arogantni kakvi jesu kada se susretnemo s njima, DFEi bi zasigurno preuzeli zasluge za ta dostignu?a.

Autor Martin Cannon nudi novu hipotezu o izvanzemaljskim otmicama. On je izvla?i iz etabliranih psihologijskih informacija o hipnozi, percepciji u izmijenjenim stanjima svijesti, paravan sje?anjima, i "ispiranju mozga". Opisuje projekte CIA-e i drugih obavještajnih agencija, navode?i istraživanja o implantima za mozak i ostalim metodama kontrole uma, poput brain entrainment-a („eintrainment“ mozga je (pojednostavljeno) „dovla?enje“ frekvencije rada ljudskog mozga na željenu frekvenciju, bilo višu ili nižu, služe?i se priro?enom sposobnoš?u mozga da se uskladi s frekvencijama iz okoline - op.prev.), te elektro-magnetskih zra?enja. Naširoko spekulira s mogu?noš?u da iskustva otmica nisu ništa više od induciranih halucinacija i da je hipoteza o izvanzemaljskom djelovanju usko gledište nekriti?kih vjernika. On priznaje da i njegova vlastita hipoteza ostaje daleko od dokazivog.

Autor i umjetnik Budd Hopkins skre?e pažnju na to da u svojim arhivima posjeduje izvješ?a klasi?nih slu?ajeva otmica koji datiraju još od 1929.g.148 To je bilo prije nego se o bilo kakvoj CIA-i uop?e i razmišljalo.

Jedan kolega je prijavio ?udan klini?ki slu?aj. Tijekom sesije terapije prošlih života, klijentica nalazi život u kojem je bila pe?inski ?ovjek. To nije neobi?no. Klijenti ponekad izvor problema u sadašnjem životu pronalaze u vrlo primitivnom okruženju. ?ini se da su to prva "ljudska" iskustva na planeti. Dok je klijentica opisivala svoje aktivnosti u tom životu, iznenada se zatekla kako je odvode na brod. Nastavila je s opisom klasi?ne NLO otmice nakon koje je, prili?no zbunjena, vra?ena na Zemlju. Ovo je samo jedan slu?aj kojim se ne potvr?uje pravilo, to je samo vrlo zanimljiva mogu?nost. 150

Dr. Cory Hammond, u svom uznemiruju?em Greenbaum predavanju, navodi da je Allen Dulles, direktor Ureda za strateške službe, ili OSS-a, na kraju Drugog svjetskog rata, u suradnji s drugima iz obavještajne zajednice, organizirao izvla?enje nacisti?kih znanstvenika iz Europe. Ne samo da su si priskrbili raketne stru?njake, nego i nacisti?ke doktore koji su bili uklju?eni u istraživanja kontrole uma u logorima.149 Naci lije?nici, Hammond tvrdi, bili su sotonisti. CIA je uspostavljena 1947.g. Zakonom o Nacionalnoj sigurnosti (eng. - National Security Act). Njezin prvi direktor bio je admiral Roscoe Hillenkoetter. Njema?ki su lije?nici, po svoj prilici, bili prisiljeni na službu u CIA-i, i tehnike kontrole uma razvijene od strane nacista stavljene na raspolaganje Sjedinjenim Državama. 150

U našoj smo klini?koj praksi ?uli pri?e, kroz glasove više stotina klijenata, navodno od ?elnika alienskih civilizacija koje su sklopile saveze s drugim mo?nijim i sposobnijim bi?ima. Ti "drugi", obe?ali su ogromne beneficije narodima tih civilizacija. Tako?er su liderima obe?ali ekspanziju mo?i i ve?u kontrolu nad gra?anstvom, i to ne samo njihova mati?na svijeta, nego i drugih svjetova ljudi koje bi mogli prona?i i nadvladati. Ve?ina tih ugovora sklopljeni su s tamnim silama, mjenjolikima koji se mogu prikazati u najdobronamjernijim oblicima. Potrebiti, pohlepni vladari naivno pristaju na uvjete varljivih DFEa. Jednom kada je takav ugovor stupio na snagu, DFEi jednostavno preuzmu. Postoji presedan za takav pakt s tamnim silama, ne samo me?u obi?nim ljudima na Zemlji, nego i me?u politi?kim vo?ama.

Adolf Hitler aktivno se udvarao mo?i tamne sile.151 Nema sumnje da je bio u savezu sa silama tame, a ta je kuga devastirala ljude u Njema?koj i drugim obližnjim europskim zemljama za dugi niz godina. Uzdigao se iz politi?ke anonimnosti da bi postao neprikosnoveni vladar mo?ne nacije. Grozote po?injene pod tim režimom šokirale su svijet. Detalji još uvijek pristižu u svijest javnosti.

Neki ufolozi su sugerirali da je ameri?ka vlada sklopila savez s alienima ubrzo nakon svršetka Drugog svjetskog rata.152 Sporazum je, navodno, u glavnim crtama vezan uz razmjenu vanzemaljske tehnologije za pravo na eksperimentiranje na ljudima. Ako u tome postoji i zrnce istine, to zna?i na su naše vo?e izdali individualne slobode i pravo na samoodre?enje, temelje države od prije više od dva stolje?a.

Je li mogu?e da je naša vlastita vlada uspostavila tajne sporazume s alienima? Iz mog višegodišnjeg iskustva s mnogim klijentima u izmjenjenim stanjima svijesti koriste?i se pritom prirodnim psi sposobnostima i vidovitoš?u za istraživanje takvih pitanja, to se ?ini kao logi?an zaklju?ak. Je li Vlada Sjedinjenih Država bila aktivno spetljana s van-planetarnim bi?ima, ETima, alienima? Jesu li sredstvo razmjene za vanzemaljske tehnologije bili životi slobodnih gra?ana naše zemlje? Na sesiji ne postavljamo specifi?na pitanja u vezi s takvim aktivnostima; ETi kanalizirani kroz glas klijenata objelodanjuju takve informacije.

Ve?ina slu?ajeva ET priljepaka uklju?uju DFEe. Vezivanja s tim entitetima ?esto se protežu na više života; ova intruzivna aktivnost traje ve? dugo vremena. ?ini se da su samo u posljednjih nekoliko desetlje?a vlade, možda nekolicine nacija, bile kontaktirane od strane bi?a drugih svjetova, ETa, u svrhu uspostavljanja nekih dogovora od kojih bi moglo biti obostrane koristi. Alienima bi takvi kooperativni pothvati olakšali njihove aktivnosti i u?inili ih produktivnijima.

Ako su državni dužnosnici na razini najviše tajnosti uspostavili prijateljski kontakt s vanzemaljcima, utana?ili formalne sporazume o trgovanju tehnologijom, tada su gra?ani, pod kontrolom vlade, za alienske znanstvenike i koloniste njihov dio fer razmjene, kako je to ve? opisano u prethodnim poglavljima. Kao što smo ?uli u mnogim klini?kim sesijama, gotovo svi intruzivni alieni inficirani su i kontrolirani od DFEa. Siguran sam da vladini agenti i vojno osoblje ne bi podržali ni najmanje vjerovanje u stvarnost DFEa, niti bi priznali postojanje entiteta tamne sile, klasi?nih demona. Stoga veza tamna sila – alieni, ostaje nepoznata, nevi?ena, bez premca, i sposobna pustošiti našim društvenim sustavom.

Nakon godina iskustva provedenih u istraživanju daljnih dosega svijesti s klijentima u izmjenjenim stanjima, došao sam do prihva?anja postojanja razina ili stanja stvarnosti druga?ijih od našeg normalnog, trodimenzionalnog svijeta. Doga?aji koje sam opisao u ovoj knjizi odigravaju se u tim paranormalnim razinama stvarnosti. Gledanje na daljinu, NDE (iskustvo blizu smrti – op.prev.), OOBE (vantjelesno iskustvo – op. prev.), prekognicija, vidovitost, duhovno iscjeljivanje, i drugi paranormalni doga?aji su savršeno normalni u ovim stvarnosti. Mistici te stvarnosti opisuju ve? stolje?ima, pa ?ak i tisu?lje?ima, fizi?ari su to podru?je tek nedavno otkrili.

Može li nešto biti u?injeno u svrhu obrane od ove invazije? Da, ljudi mogu nešto u?initi, i za sebe same i jedni za druge. Uz tehnike Terapije prošlih života (Past Life Terapy), Oporavka fragmentacije duše (Recovery of Soul Fragmentation), Terapije duhovnog otpuštanja (Spirit Releasement Therapy), Terapije otpuštanja ETa (Extraterrestrial Releasement Therapy), i Terapije duhovnog otpuštanja na daljinu (remote Spirit Releasement Therapy), ETi i DFEi mogu biti otkriveni i otpušteni na odgovaraju?i na?in. Ljudi koji ovaj posao odaberu, kao zvanje ili zanimanje, ?init ?e veliku i nesebi?nu uslugu ?ovje?anstvu. Re?eno je da smo ?uvari brata svoga, no mi smo daleko više od toga, mi jesmo brat svoj.

Nagrade su van dosega shva?anja.EPILOG

Postoji jedna Snaga u univerzumu univerzuma. Put je to svjetlosti, ljubavi, opraštanja, iscjeljenja i duhovne evolucije. Snaga Svjetla/Ljubavi može biti distorzirana i zlouporabljena od strane bilo koga s dovoljno hereti?kom namjerom da ošteti ili uništi druga Bogostvorena bi?a. Takva zloraba je kršenje slobodne volje žrtve, osobe koja je cilj distorzirane sile. Ona tako?er vrši nasilje i nad temeljnom prirodom po?initelja; zlouporabiti Snagu Svjetlosti zna?i preuzeti na sebe ozbiljne karmi?ke dugove.

Tijekom godina klijenti su otkrili da se u svakom primjeru crne magije, sotonizma, ?arobnjaštva, uroka, kletvi, i ritualne magije svih vrsta u prošlim životima kroz stolje?a pojavljuju isti entiteti tamne sile. To je bila konstanta svake ljudske djelatnosti, organizacije ili institucije koja je nametala mo? i vršila kontrolu nad drugima, bilo da se radilo o pojedincima ili grupama pojedinaca. Klijenti koji su se prisjetiti postojanja na drugim planetima opisuju iste DFEe, povezane s istim luciferianskim izvorom.

U svakoj ljudskoj drami postoji jedna ponavljaju?a tema: sukob izme?u dobra i zla. Jasno vidljiv u tragedijama, manje malevolentan u komedijama. Tolike su ljubavne pri?e postale mu?nije uslijed uplitanja tamnih sila. I trijumfalnije uslijed prevladavanja tih intruzija. Da li ljubav trijumfira? ?ini se kao sizifovska bitka, a opet, kao terapeut prošlih života, vidim da duga borba neumoljivo vodi ka kulminaciji u Svjetlu. Došli smo iz tog neopisivog Stvoriteljskog Izvora, i idemo Doma. Svi mi u kona?nici idemo Doma. Nitko ne?e biti napušten, nitko ne?e biti izostavljen. ?ak ni DFEi.

Možda Luciferska energija jest ultimativni sin rasipni. Otišavši u pobuni, u svom gnjevu uzrokuju?i nemjerljiv kaos i uništenje, kona?no dolazi ku?i i dobrodošlicom biva prihva?en natrag u obor. Oprost i ljubav iscjeliteljske su mo?i Svjetlosti.

Mi smo u ovo postojanje došli sa skriptom za sadašnji život. Kad bi mogli otkriti naše budu?e živote kao što možemo prošle, izgledalo bi nam da je predstava ve? napisana, a mi usput dodajemo samo male varijacije na skriptu. Drugi elementi ili sile mogu promijeniti tijek drame, no mi se idalje kre?emo u smjeru Doma. To ništa ne može promijeniti.

Bard William Shakespeare jednom je napisao; "Ništa drugo doli pozornica je svijet, a mi glumci na njoj." Njegov pogled bio je ograni?en; svemir je pozornica! Kakvu monumentalnu dramu napisasmo!

DODATAK

Matrica NLO vjerovanja

Slijedi matrica spektra scenarija na?enih u aktualnoj literaturi, a koji se koriste pri pokušajima objašnjenja takozvanih NLO ili ETI (extraterrestrial intelligence -vanzemaljska inteligencija) aktivnosti, ili nedostatak istih. Svaki matri?ni upis ima svoju „klijentelu“ koja ga podržava. Neki od tih zagovornika su prili?no glasni, drugi manje, ali svi su o?ito uvjereni da je njihova trenutna struktura uvjerenja, s obzirom na podatke koji su op?enito prihva?eni, najrazumnija. Tu je zasigurno i velika manjina onih koji se ne žele prikloniti niti jednom matri?nom upisu nauštrb drugih, ili u kombinaciji, sve dok dodatni podaci nisu dostupni.

0. Sva vi?enja, osim male manjine kojima nedostaju detalji, mogu se objasniti u terminima fenomena koji se prirodno pojavljuju.

1. Vanplanetarni brodovi, ali iz vidljivog svemira.

2. Interdimenzionalni prodori inteligentnih oblika života, s bazom u ili djelovanjem iz druga?ije (paralelne) preklapaju?e dimenzije nego što je naša prostor-vremenska.

3. Zemljo-stacionirani "drugi", na koje se upu?uje kroz povijest, koji su mogu?e drugih oblika života, ili pretežno žive u realitetima ili dimenzijama koje mi nazivamo duhovnim.

4. Prijevare (hoaxes – eng.) ili dramati?ni scenariji po?injeni od strane raznih obavještajnih organizacija kao dio šire sigurnosti ili dezinformacijskih kampanja.

5. Širi socijalni inženjering, ili programi utjecanja na um populacije, osmišljeni za promicanje univerzalnije planetarne svijesti i smanjivanje utjecaja nacionalisti?kih ili religijskih tradicija.

6. Bilo koja kombinacija gore navedenih, uklju?uju?i i "sve zajedno." Namjera: nepoznata.


Mogu?i nivoi osvještenosti, upletenosti i/ili kontrole fenomena nazvanih NLO od strane vlade SAD-a.

0. Ne aktivnost, budu?i da se fenomene objašnjava kao prirodno pojavljuju?e doga?aje.

1. Svjesni, ali ne izravno upleteni ili u kontaktu s po?initeljskim snagama.

2. U kontaktu do neke mjere, i sura?uju s barem nekima od izvora fenomena ili entiteta, ili zbog trgovanja tehnologiom ili zbog toga što vlada vjeruje da nema izbora.

3. Vlada je po?initelj barem nekih dijelova fenomenologije, oslanjaju?i se možda na iskustva izvora za ideje i metode, ali primjenjuju?i doga?aje za druge svrhe poput špijunaže, dezinformiranja ili uzbunjivanja drugih nacija.

4. Barem neki NLO fenomeni rezultat su eksperimenata kontrole uma, ili pokusa na polju socijalne kontrole ili inicijative, sponzoriranih od vlade ili neke druge agencije.

Napomena: The Human Potential Foundation, Inc. (Fondacija Ljudskih Potencijala d.d.) ne podržava ni jedan od upisa gore navedene Matrice Vjerovanja. Matrica je sastavljena kako bi se potaknula rasprava i istraživanja u širokom spektru ideja koje su zastupljene u aktualnoj literaturi, a odnose se na ono što je popularno poznato kao NLO fenomen.
Copyright © 1993, The Human Potential Foundation, Inc., autor: Richard C. Farley

KRAJ