Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste
BS-VI

BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE

-Druk?ija vrsta interferencije onostranih bi?a-

Napisao: William J. Baldwin, Ph.D.

Prijevod: Heaven i langolijer

Kako budete ?itali ovaj svezak, budite spremni na susret s bi?ima drugih svjetova u obliku kakav nikad prije nije zamišljan. Oni su alieni/tu?inci kolonisti, alien znanstvenici, alieni brodolomci, aliensko-ljudski hibridi, i mnogi drugi. Postoje mnoga ne-fizi?ka, ne-zemaljska bi?a, koja pojam kontrole uma definiraju na sasvim novoj razini, otkrivaju?i zlokobnu stranu NLO fenomena koji su prethodno smatrani apsurdnima i samo u natuknicama spominjani u drugim knjigama.

Kao priznanje za njegovo pionirsko istraživanje znanosti i duha u radu, koji „izmi?e tlo pod nogama“, Terapija spiritualnog otpuštanja: Tehni?ki priru?nik (Spirit Releasment Therapy: A Technique Manual), Dr. William J. Baldwin, po?aš?en je, 1994. g., od strane Me?unarodnog udruženja za nove znanosti (International Association for New Science) u Ft. Collinsu, iz Colorada, Memorijalnom nagradom Franklina Loehra (Franklin Loehr Memorial Award). Primio je i druge nagrade za životna postignu?a i doprinose ostavštini premoš?ivanja Uma, Tijela, i Duha na polju transpersonalne psihologije. Trenutno, Dr. Baldwin i dalje širi svoje fascinantno istraživanje svijesti i dokumentira što su mnoge stotine klijenata otkrile u klini?kim sesijama.

BS-VI: Bliski susreti opsjeda?ke vrste (CE-VI: Close Encounters of the Possession Kind) katapultira ?itatelja u mnogoslojne realitete ljudske svijesti i iskustava, pritom razotkrivaju?i neželjena uplitanja tu?inskih „drugih“. (alien „others“- op.prev.). Ova je vrsta ET/NLO susreta izgleda ne-fizi?ka, no opet u svakom svom detalju intruzivna isto kako je to slu?aj i s dobro-znanim scenarijima abdukcija/otmica. Ukazuju?i na srž problema, knjiga BS-VI, osvjetljava stazu prema prevladavanju straha i prihva?anju svježeg, vje?nog, neuništivog svjetla ljudske slobode.INTERFERENCIJA OD STRANE VANZEMALJACA ME?U NAMA


POSVETA

Ovaj rad je posve?en ŽIVOTU u svim njegovim oblicima na ovoj planeti ili bilo gdje drugdje.


„Najljepša stvar koju možemo iskusiti je misterija; ona je izvor sve istinske umjetnosti i znanosti. Onomu, kome je ova emocija strana, koji više ne može zastati da bi se ?udio i ushi?en stajati sa strahopoštovanjem, isto je kao da je mrtav; njegove o?i su zatvorene“
Albert EinsteinS a d r ž a j
Uvodna rije?
Predgovor
Zahvale
Uvod
Poglavlje 1 - OPSJEDNUTOST I VANZEMALJCI ME?U NAMA
Poglavlje 2 - REGRESIJSKA TERAPIJA
Poglavlje 3 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJA
Poglavlje 4 - NLO I OTMICE OD STRANE VANZEMALJACA
Poglavlje 5 - HIBRIDI
Poglavlje 6 - BLISKI SUSRETI OPSJEDA?KE VRSTE
Poglavlje 7 - VANZEMALJSKI KOLONISTI
Poglavlje 8 - VANZEMALJSKI ZNANSTVENICI
Poglavlje 9 - PREGOVORI SA SILAMA TAME
Poglavlje 10 - DUHOVNA OSLOBA?AJU?A TERAPIJA I DFE/EST (the dark force entities/entiteti sile tame)
Poglavlje 11 - SNAGA UMA, KONTROLA UMA
Poglavlje 12 - ARMAGEDON ILI KOZMI?KI ŠAH
Zaklju?ak/epilog
Dodatak
Bibliografija
Bilješke
Popis

UVODNA RIJE?

Knjiga Dr. Williama Baldwina, BS-VI: Bliski susreti opsjeda?ke vrste, sustavno pokazuje ?itatelju razli?ite vrste duhovnih priljepaka, uklju?uju?i entitete tamne sile i zemaljski ograni?ene izgubljene duše. Kako god, on ide iza svega što je opisano prije jasnim istraživanjem povijesnih slu?ajeva u kojima su kva?enja, ili preuzimanja, od strane tu?inaca(aliens) ili vanzemaljaca(ETs). Ne samo to, on pokazuje kako neki nametnici vanzemaljci bivaju manipulirani intervencijom tamnih sila. Osim pokazivanja ?itatelju što se dogodilo, on prikazuje/demonstrira u?inkovitost svoje osloba?aju?e terapije u uklanjanju/eliminaciji svih tipova nametnika.

Njegov zapanjuju?i slu?aj povijesno ga prikazuje u radu na rješavanju i onih u otežanim uvjetima, daje ?itatelju ne samo informaciju, nego i nadu. Znanje da se ne mora biti optere?en s tom, životnom prijetnjom, nametanjem. Njegova knjiga je tako?er vodi? za svakog radnika na mentalnom zdravlju dovoljno otvorenog uma da pretpostavi dobrobit klijenta ranije usvojenim vjerovanjima ili onome što je trenutno prihva?eno kao uobi?ajena/konvencionalna terapija. On pokazuje da ova stanja zaista postoje, i najbolje od svega, mogu biti riješena u ljubavi, humanosti, na u?inkovit na?in.

Rad dr.Baldwina je još jedan njegov doprinos razumijevanju i osloba?anju od ljudske patnje. Bravo! Dr.Baldwin
Edith Fiore, Ph.D.


PREDGOVOR

Znakovi neidentificiranih lete?ih objekata, ili NLO-a (UFO), i nasilne otmice od strane tu?inaca (aliens) izvješ?ivani su naširoko više od 50 godina u raznim zemljama na svijetu. Istražitelji imaju nepokrivena izvješ?a ili sli?ne posjete koje su se dogodile deset, stotinu, ?ak tisu?u godina prije1. To nisu nikakva nova doga?anja.

Kroz moje klini?ko iskustvo s tisu?ama klijenata, došao sam do prihva?anja ne samo postojanja bestjelesnih entiteta i energija, i njihovog utjecaja na živu?e ljude, nego i mogu?nosti postojanja ETs (extraterrestrials/vanzemaljci), najmanje u nekim formama. Ne na na?in o kojem sam ?itao u materijalima znanstvene fantastike ili knjigama o NLOs i otmicama od strane tu?inca (alien), nego u takvom obliku/formi da mogu komunicirati s istima, ?ak iako ih ne mogu vidjeti. Oni imaju utjecaj na našu stvarnost i oni mogu utjecati na individualno ljudsko bi?e, uobi?ajeno sa nepoželjnim rezultatima.

Kroz glasove klijenata u izmijenjenom stanju svijesti ova tu?inska/alien bi?a otkrivaju svoju svrhu boravka ovdje, opisuju svoj civilizacijski svijet, i mnogi izražavaju želju da idu „ku?i“. U nekim slu?ajevima, vanzemaljac zapovjednik na obližnjem svemirskom brodu, ili ?ak vo?a/lider vladaju?eg Visokog Vije?a njihovog svijeta, ?e govoriti kroz glas klijenta.

ETs/vanzemaljci nude mnogo razloga za njihovu nazo?nost ovdje. Mnogi su ovdje da bi skupili podatke i informacije o obliku ljudskog života. Oni su tehni?ari i znanstvenici. Izgleda da je u tijeku odvijanje neke vrste dugotrajnog genetskog eksperimenta i manipulacije. Neki ETs mogu biti sposobni pomo?i ljudima u problemima. Nekoliko njih o?evidno imaju sposobnost izlije?iti fizi?ko oboljenje. Neki ljudi tvrde da su duhovno promijenjeni/transformirani kao rezultat otmice i interakcije/me?udjelovanja sa tu?incima/aliens.

U drugim slu?ajevima ETs oglašavaju da su ovdje zbog preuzimanja kontrole, da jednostavno zavladaju nad ljudskom rasom, po?evši sa našim klijentom. Oni ?esto prijete da ?emo mi biti sljede?i. Takve prijetnje jasno ukazuju na utjecaj DFE (dark force entity/entitet tamnih sila).

Ove kanalizirane informacije mogu biti potpuno proizvedene od strane klijenta, svjesno ili nesvjesno. To može biti produkt kolektivnog nesvjesnog uma, „okinut“ od strane podsvjesne masovne histerije a zbog urbanog mita o dominaciji tu?inaca/aliens. Zlokobnija mogu?nost reflektira strahove teoreti?ara zavjere; otmice od strane tu?inaca/aliens mogu obuhvatiti elemente naše vlastite vlade koja je sklopila nekakvo savezništvo sa vanzemaljcima/ETs, bi?ima sa drugih svjetova i iz drugih dimenzija. Jednako odvratna mogu?nost je da je cijela UFO/ETs zagonetka ništa drugo ili više, nego polje testiranja tehnologije kontrole uma od strane zemaljskih obavještajnih agencija ili vojnog personala.

Kako god, ovo može biti to?no kao što i izgleda da jeste: stvarna komunikacija sa jednom stranom/alien rasom . Što je god slu?aj, informacije su,izražene kroz oblik konzistentnog tijela klijenta, saznanje o tu?inskim/alien bi?ima i njihovom motivu za dolazak na našu planetu.

Terapeuti rade s problemima i situacijama koje uzrokuju nemir kod ljudi. Ve?ina terapeuta rade u zemaljskim, uvjetima današnjeg vremena: emotivna uzrujanost, osobna neuravnoteženost, nedostatan karakter, odnosi u sukobu, i sli?ni problemi. Psihijatri ?esto tretiraju znakove i simptome mentalne bolesti sa lijekovima spravljenima da kontroliraju simptome. Nekoliko praktikanata ulaze u duhovne stvari/pitanja, mada je tu nevoljno ali rastu?e prihva?anje i prepoznavanje religioznih ili duhovnih problema na polju mentalnog zdravlja2.

Ve?ina profesionalaca zdravstvene struke UFOs i ETs smatraju kao imaginaciju i halucinaciju, proizvod neuravnoteženog ili poreme?enog uma, ili potpunom varkom, i izvješ?a o tome se ne uzimaju zaozbiljno. Opsjedanje i egzorcizam se još uvijek „progone“ u domenu fantazije i halucinacije, i ne smatraju se vrijednim ozbiljnog razmatranja. ?ak i ve?ina sve?enstva pori?e i izbjegava ovu oblast. Nekoliko država zakonski izri?ito zabranjuju licenciranim zdravstvenim praktikantima sudjelovanje u bilo kojoj vrsti procedure egzorcizma.

I još k tomu, možda milioni ljudi pate od efekata ne-fizi?kih ili drugo-dimenzijskih inteligentnih bi?a koja se miješaju ili spajaju s njima na neki na?in. Ljudski i ne-ljudski entiteti su otkriveni u izmijenjenom stanju sjedinjenja, uzrokuju?i mnoge probleme i sukobe koji motiviraju ljude na traženje profesionalne pomo?i. Mnogi od ovih entiteta i energija nastoje preuzeti mentalnu i psihološku kontrolu nad ljudskim doma?inom. Neki jednostavno ho?e mjesto za „živjeti“, tijelo koje ?e zvati svojim. Drugi tipovi nastoje nauditi ili uništiti doma?ina.

Sva ova lutaju?a bi?a žele nešto za sebe, neovisno o željama, potrebama, planovima, ili duhovnim stazama nesretnog doma?ina. Ovo je užasno nasilje nad individualnom slobodnom voljom. Duhovni vodi?i, an?eli ?uvari, uzašli majstori, istinski dobronamjerni i visoko razvijeni ETs, pravi duhovni u?itelji i druga svjetlosna bi?a niti posjedaju niti kontroliraju ljude i ne obmanjuju svoje poslanje, svoj program rada.

Ova knjiga opisuje sukobe koji su, kako izgleda, proizvedeni od nametljivih, sebi?nih, prilagodljivih, ponekad zbunjenih, ?esto zlonamjernih entiteta i energija koji se prožimaju/interferiraju sa živu?im ljudima. Ljudi su suverena bi?a, i imaju pravo živjeti bez takvog miješanja od strane tu?inaca/aliens, entiteta, drugih ljudskih bi?a, ili vladinih agencija bilo koje vrste.

Povijest i dijalozi ve?ine slu?ajeva u ovoj knjizi su uzeti iz aktualnih sesija s ljudima u našoj savjetodavnoj praksi i te?ajevima vježbi. Op?e informacije su dio po dio spajane iz klini?kih sesija sa mnogim klijentima. Postoji konzistentnost u osobnim pri?ama, uzorak koji ne može biti zanijekan niti ignoriran. Materijal je ovdje organiziran u koherentnu sliku; detalji nisu ukrašeni ni na kakav na?in. Moji osobni zaklju?ci, pretpostavke i naga?anja su nazna?eni kao takvi.

Materijal u ovoj knjizi nije ponu?en kao apsolutna istina. Nema na?ina dokazivanja validnosti pri?a koje dolaze kroz glasove klijenata u sesijama izmijenjenog stanja. Niti se ova iskustva mogu interpretirati na bilo kakav suvisao na?in. Subjektivno iskustvo nekoliko tisu?a ljudi je prikazano ovdje kao dio spektra ljudskog stanja. Stvarni ljudi su imali ova iskustva; sje?anja/memorija su skriveni u dubokom nesvjesnom umu. U jednom izmijenjenom stanju svijesti, koje tako?er razumijemo kao hipnoti?ki trans, oni do nas donose ono što im se dogodilo. Ovo je to o ?emu je izvješteno. Molim te ?itaj otvorenog uma. Ovo srednja America govori. Ovo može biti bilo tko od nas. To JEST netko od nas.

Mnoge kolege iz razli?itih dijelova zemlje izvještavaju o sli?nim evidencijama tu?inskih/aliens bi?a, ET nametljivaca/intruders sa sli?nim „misijama“. Nekoliko njih su pridonijeli slu?ajevima za ovu knjigu. Imena i identifikacijski detalji su promijenjeni zbog osiguravanja anonimnosti uklju?enih ljudi. Zanemarivo ure?ivanje je u?injeno u nekim opisima i transkriptima slu?ajeva i to samo u svrhu jasno?e.

Svrha ove knjige je pove?ati svjesnost javnosti, ne izazivanje straha. U klini?koj praksi našli smo više od pola naših klijenata kako o?igledno nose breme zaka?enih ETs i pate zbog njihovog utjecaja. Ako je ovaj fenomen stvaran, mora biti temeljito ispitan i istražen, dokumentiran i dan javnosti na znanje. I samo razmotrite mogu?nosti ako se pokaže da je istina!

Ne možemo ignorirati misteriju ne-fizi?ke realnosti, nesvjesne razine uma, imaginarnog carstva, duhovne razine bi?a. Dublje razine svijesti nisu temeljito istražene. Ovo je terra incognita (nepoznata zemlja), neotkriveni teritorij, nepoznata oblast. Švicarski psihijatar Carl Jung, u svojoj autobiografiji, Memories, Dreams, Reflections, dao je svoj iskaz o nesvjesnom umu:3

Godine kad sam slijedio svoje unutarnje slike su bile najvažnije u mom životu-u njima sve esencijalno je bilo odlu?eno. . Sve je po?elo tada; kasniji detalji su samo dopune i objašnjenje materijala koji je eruptirao vani iz nesvjesnog, i na po?etku me utopio. To je bila prima materia/primarna materija za životnog vijeka rad.

To je ova ne-iscrtana/ne-mapirana teritorija koju istražujemo i ho?emo razumjeti našim ograni?enim ljudskim intelektom. Na ovim stranicama na?i ?ete neke od rezultata našeg prou?avanja.


ZAHVALE

Moji klijenti i druge inteligencije koje govore kroz njihove glasove nastavljaju biti moji najtemeljitiji/najmudriji u?itelji. Moja zahvalnost je nadmašena jedino mojom znatiželjom za fenomenom koji zajedni?ki istražujemo u privatnim sesijama. Izvor znanja ?e, kako izgleda, te?i bez znakova presušivanja.

Bobi i Cathy Teets, moji urednici i izdava?i, tako?er zaslužuju moju duboku i iskrenu zahvalnost za njihovo beskrajno ohrabrivanje i potporu, njihove blage upravlja?ke ispravke mog spisateljskog putovanja, i njihove profesionalne sposobnosti u ovoj oblasti. Bobov veseli glas u mom telefonu uvijek poti?e obnavljanje entuzijazma za projekte kad bih se našao pred dosadom. „Naprijed i gore,“ veselo bi pozdravljao, i dalje idemo!

I mojoj voljenoj Judith, mom životnom partneru, u našoj ljubavi, i u radu, ja se ponovo zavjetujem svojoj vje?noj ljubavi. Ti uvijek podupireš moja zemaljska nastojanja, ti si svjetionik na mojoj duhovnoj stazi, i tvoja blistava osobnost i smisao za humor osvjetljavaju moj život onda kad mi je najpotrebnije. Hvala ti iz srca i duše.


UVOD

Program SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence4/Potraga za Izvan-Zemaljskom Inteligencijom, sponzoriran od vlade, možda je fokusiran u pogrešnom pravcu. Radio signali su poslani u svemir, a divovski prijemni tanjuri ?ekaju povratak signala od nekih inteligentnih bi?a „tamo negdje vani.“ Njihov rad se temelji na najmanje dvije pretpostavke:

1. Tu?inci/aliens postoje u trodimenzionalnom prostor-vremenu kao i ljudi.
2. Oni još nisu stigli na zemlju.

Ovo može biti pogrešno razmišljanje!

Ako možemo izvu?i zaklju?ke iz ljudskog iskustva, onda su tu?inci/aliens ve? ovdje. Milijuni ljudi su možda imali susrete s alienima na nekoj vrsti „svemirskog borda.“5 Mnogi su opisali traumu od otmice protiv njihove volje, uzeti na letjelicu ili na neku nepoznatu lokaciju, i podvrgnuti nametnutim i ?esto bolnim fizi?kim postupcima.6 Za vrijeme nekih od iskustava „oteti“ tvrde da su prepoznali ljude u vojnim odorama.

„Svemirska bra?a“ isporu?uju koli?ine informacija do Zemlje kanaliziranjem kroz senzitivne/prihvatljive osobe. Dali su nekoliko velikodušnih obe?anja: zaustaviti nuklearne ratove; podi?i našu populaciju s planete dok se prorokovane kataklizmi?ke promjene zemlje ne završe; ili zaustaviti promjene zemlje prije nego se dogode. (Kako možemo znati da su bili uspješni?) Nagovaraju/poti?u ljude na zaustavljanje me?usobnog ratovanja i na ljubav jednih prema drugima. (Dobar savjet, kakav je god izvor.) Obznanili su izvjesne datume njihovog dolaska kroz masovno slijetanje na površinu širom planete. Do sada, nisu ostvarili ove kontakte.

U mojoj mladosti, moj najbliži susret sa svemirskim bi?ima je bio kroz stranice Astounding Science Fiction (Zapanjuju?a Znanstvena Fantastika)?asopis. Autori kao Heinlein, Asimov, i Ray Bradbury su bili moji literarni avanturisti?ki heroji. Još sam bio u srednjoj školi kad sam pro?itao knjigu Donalda Keyhoesa, The Flying Saucers Are Real (Lete?i Tanjuri Su Stvarni), objavljen 1950 g. Zbog te knjige moje mišljenje se zaokrenulo, moj um se otvorio prema mogu?nosti postojanja oblika stranog života negdje drugdje. Nikad ponovo je beskrajni prostor bio ispunjen sa zamišljenim stvorenjima znanstvene fantastike. Prema Keyhou, oni su bili stvarni i oni su posje?ivali Zemlju.

Godine fakulteta, stomatološkog, i doktorski program psihologije su mi dali ?vrstu znanstvenu podlogu. Ja razmišljam kao znanstvenik. Ja sam odan rigoroznim znanstvenim standardima istrage i objektivnog zapažanja kad razmatram i istražujem prirodni fenomen. Znanstvena metoda istražiteljskog rada, je najmanje za uski domet fizi?ki prepoznatljivog fenomena. I još znanstvena metoda teži biti jedna nesavladiva, neizbježna kutija koja isklju?uje sve osim „tvrdog“ fizi?kog dokaza.

Osobno istraživanje prirodnog fenomena je tako?er validan ispit. Bilo kako bilo, subjektivne ocjene normalno nisu prihva?ene kao dio znanstvenog metoda istraživanja. Kroz moje godine edukacije, treninga, promatranja i istrage, tako?er sam iskusio vo?eno oslikavanje (slike predložene od strane poticatelja), rebirthing/ponovno ro?enje (vježba dubokog, brzog disanja koja ponekad poti?e sje?anja na iskustvo ro?enja), terapija regresije/povratka prošlog života (razotkrivanje sje?anja koja izgledaju da su iz prethodnog životnog vijeka, duhovno osloba?anje (uklanjanje upletenih svjesnih energija), i ozdravljenje unutrašnjeg djeteta (tretiranje ranjenih subpersonalities/pod-osobnosti). Iz ovih osobnih iskustava ja znam što klijent osje?a tijekom sesije.
Kao terapeut osjetljiv sam na ljudske osje?aje, sje?anja, i iskustva, bez obzira koliko su daleko od svjesne stvarnosti, koliko se razlikuju od usvojenih standarda mogu?e/nemogu?e. Vidio sam i slušao ljudsku bol, i ona je vrlo stvarna. Nau?io sam da istraživanje ljudske svijesti može otkriti bilo što. I pored toga što je mnogo toga otkrivenog odbijeno od strane objektivne znanosti; izgleda da veliki dio ljudskih doživljaja leži izvan parametara znanstvenog metoda.

Francis Bacon smatra znanje samo po sebi kao svojstvo koje treba iskoristiti za ovladavanje nad prirodom, za vo?enje prema dužem, zdravijem i sretnijem ljudskom životu. Galileo naglašava vrijednost promatranja iznad apstraktnih naga?anja. On je napustio baštinu ideja o astronomiji koje su zauvijek promijenile pojmove ?ovje?anstva o fizi?kom univerzumu.
Isaac Newton je ro?en 1642 godine, iste godine kad je Galileo umro. U 1687oj, Newton je objavio svoju Principia Mathematica, možda najve?e znanstveno djelo ikad napisano. Ono dominira u znanosti više od 200 godina. Newtonian-Cartesianska paradigma je još uvijek vladaju?i model znanstvenog mišljenja, lišena filozofskih razmatranja.

Znanost naposljetku dijeli društvo sa duhovnom stvarnoš?u izme?u sredine 19og i po?etka 20og stolje?a, posebno u Zapadnoj civilizaciji. Metafizi?ki i duhovni fenomeni su, budu?i nedokazivi, preraspore?eni na margine religije. Ovo je bio ogroman gubitak za ljudsku rasu. Me?utim, ljudi i dalje nastavljaju imati misti?ne i duhovne doživljaje. Može li ovo sve biti mašta ili masovna zabluda? Deja vu (ve? vi?eno), sje?anja prošlog života, van tjelesno iskustvo, iskustva tik do smrti, posjednutost od strane drugih bi?a ili entiteta, kanaliziranje, psihi?ke sposobnosti, prekognicijska spoznaja, UFO kontakt i otmica, i mnogi drugi ne-znanstveni doga?aji nastavljaju biti izvještavani od strane inteligentnih, vjerodostojnih ljudi.7

Nekoliko znanstvenika su bili dovoljno hrabri da prou?avaju i dokumentiraju takve fenomene, i onda objavljuju svoje nalaze o ovoj kontroverznoj oblasti. Neki su bili ismijani od strane mati?ne znanstvene ustanove, od onih ljudi koji ne žele znati za postojanje bilo ?ega drugog osim fizi?kog univerzuma. Kako god, svijest o ne-fizi?kom univerzumu se nastavlja širiti, i u op?oj populaciji i u nekim znanstvenim krugovima. Ljudsko iskustvo ne može biti zanijekano niti izdaleka objašnjeno. Inteligentna znatiželja zahtijeva ozbiljnu istragu ne-fizi?kih, ili duhovnih realnosti. Vrijeme sad.

Znanstvena metoda nikad ne?e biti dovoljna za propisno i potpuno istraživanje bogatstva i dubine ljudske svijesti. Potraga mora uklju?iti smisao duhovnog. Subjektivni ljudski doživljaji/iskustva ne mogu biti izvagani, izmjereni i duplicirani po zahtjevu. I pored toga, ljudski doživljaji/iskustva su odgovaraju?i podatak za kompletnu znanost. William James, od mnogih smatran ocem ameri?ke psihologije, upozorio da znanost treba biti temeljena jedino na iskustvu/doživljaju, i da ništa od cjelokupnog ljudskog iskustva/doživljenog ne treba biti isklju?eno mogu?nosti da bude tema znanstvenog istraživanja. U svojim Essays in Radical Empiricism (Eseji o Radikalnom Empirizmu), James definira ovaj pojam:

Da bi bio radikalan, jedan empirist ne smije prihvatiti u svoju konstrukciju bilo kakav element koji nije izravno doživljen/iskušan, niti isklju?iti bilo koji element koji jeste izravno doživljen/iskušan
.8

Godine 1981, godinu i pol prije nego sam napustio svoju zubarsku profesiju, i poslije više od 10 godina prou?avanja u metafizici, parapsihologiji, i daljnjim dosezanjem ljudske svijesti uklju?uju?i tik do smrti, nakon smrti, i van tjelesna iskustva, prošle živote, duhovna zaposjedanja (possesion) i napuštanja (depossesion), kanaliziranje, i druga duhovna u?enja, po?injem skra?enim radnim vremenom sprovoditi privatnu praksu terapiju povratka/regresije prošlog života (PLT – past life therapy).9 U to vrijeme je postojalo samo nekoliko knjiga o PLT tehnikama, napisnih od strane profesionalnih praktikanata.

Na cijelom svijetu, tisu?e terapeuta razli?itih orijentacija sada koriste tehnike ovog kontroverznog pristupa pomaganja ljudima. Klijent se vodi u jedno izmijenjeno stanje svijesti, ponekad nazvanim hipnoti?ki trans. Emotivno okruženje situacije sadašnjeg života može inicirati sje?anja koja izgledaju kao doga?aji iz drugih života. U teoriji, drugi životni vjekovi sadrže izvor ve?ine problema i sukoba u sadašnjem životu. Sje?anja na traumati?ne doga?aje iz bivših života mogu biti opozvana, procesuirana u terapijskoj sesiji, i olakšati probleme ili u?initi potpuno nestajanje problema u sadašnjem životu.

Kada prvi put ?ujem nešto neobi?no u regresijskoj sesiji, na primjer o prošlom životu u Atlantidi ili na udaljenoj planeti, detalje jedne tu?inske/alien otmice ili o implantiranom sredstvu, ili o posebnom tipu zaka?enog entiteta i njegovog utjecaja na klijenta, jednostavno zabilježim to, bez prosudbe. Mnogi klijenti su opisali arhetipske scene kao što je sukob izme?u ratnika bogova svjetlosti i bi?a tame kako bi zauzeli zemlju. Kad u dvije, tri sesije na površinu izbiju sli?ni opisi, ja sam zainteresiran. Ako puno klijenata izvijeste o istom iskustvu, tada prihvatim to iskustvo kao dio ljudskih okolnosti unutar duhovne stvarnosti.

Na moje iznena?enje, nakon samo nekoliko mjeseci sesija izvo?enja regresije prošlog života, prepoznao sam znakove i simptome koji izgleda da su bestjelesno upletanje u rastu?em broju mojih klijenata. Kao ve?ina ljudi, arogantno sam prihva?ao ova stanja kao maštu, izmišljanja, rezultat paranoje i obmanjuju?e razmišljanje. Kao znanstveni istraživa?, promatrao sam, prepoznavao, prou?avao ovaj fenomen, i oblikovao hipotezu koja nije druga?ija od povijesnih opisa stanja duhovnog opsjednu?a.10

Iz informacija sakupljenih tijekom klini?kih sesija, mapa duhovne teritorije polagano se otkrila i bila je sli?na drevnim opisima duhovnog carstva.11 Iz ovog radnog modela, po?eo sam razvijati racionalnu metodologiju tretmana ovih stanja. Problem sam isklju?io iz oblasti mašte i obmane. Ve?ina pogo?enih ljudi nisu svjesni uplitanja dok to nisu otkrili u terapijskoj sesiji; ve?ina mojih privatnih klijenata otkriju ove nepoželjne nametnike. Ve?ina ljudi koji vjeruju i tvrde da su opsjednuti obi?no to nisu.

Sve kroz povijest, ovo nepoželjno, nedragovoljno stanje, ozna?avano je kao duhovna opsjednutost ili demonsku opsjednutost. U primitivnim kulturama, smatra se da su duhovi svugdje, i sve je prekriveno nevidljivom inteligencijom. Ovo vjerovanje se naziva animizam (animism). Tipi?na religijska literatura oslikava ne-fizi?ke entitete kao demone, miljenike Lucifera, i sve duhovne opsjednutosti su shva?ene kao demonske opsjednutosti. Sljedbenici filozofije Spiritualizma, koja po?inje sredinom 19og stolje?a, vjeruju da su takvi entiteti duše pokojnih voljenih, vra?enih iz „Zemlje sunca“ carstva mrtvih.12

Rijetko je živo ljudsko bi?e preuzeto i potpuno kontrolirano od ne-fizi?kog entiteta, iako su i ovakva stanja izvještena. Osoba u ovakvom stanju vjerojatno ne bi tražila terapijsku sesiju zbog problema.

Kako sam promatrao svoje klijente u klini?kim sesijama pažljivo i racionalno, izgledalo je jasno kako je postojao odre?en utjecaj ovih o?ito razdvojenih entiteta. Postoje metode razlikovanja dijelova sebe, ili pod-osobnosti (subpersonalities), i odvojenih bi?a razli?itih vrsta. Prepoznao sam spoj izme?u ?ovjeka i entiteta kao parazitsko stanje, i po?eo sam koristiti termin „duhovni priljepak“ („spirit attachment“) umjesto duhovna opsjednutost.

Moji klijenti su bili moji u?itelji duž puta, kao što su to bili i o?ito zaka?eni entiteti razli?itih vrsta. U svojoj znatiželji pitao sam tako da je moralo izgledati kao beskona?nost pitanja za entitete. Oni su odgovorili kroz glas klijenta. Nau?io sam veliki dio o mehanizmu „duhovnog dodatka“, razloge privla?enja i kva?enja, identifikaciju puno razli?itih tipova zaka?enih entiteta, i mentalna, emotivna, i fizi?ka djelovanja na doma?ina. Pokazalo se, na stranu sujevjerje, neka anti?ka i klasi?na literatura o ovoj temi je, u najmanju ruku, djelomi?no validna za klini?ku upotrebu(setting), i nije puko filozofsko i teološko vjerovanje nametnuto ljudskom razmišljanju.

Pišu?i preko rastu?eg tijela empirijskog znanja, razvio sam racionalne tehnike za primjereno otpuštanje ovih nametnika na na?in koji je isklju?ivao bilo kakvu mogu?nost njihovog povratka. U tijeku terapije, osoba može nau?iti osnažiti „duhovni imunološki sustav“13 i po?eti u?iti kako odbiti budu?a uplitanja takvih prilagodljivih entiteta.

Kratko sam probao razli?ite egzorcizme i isporu?ene tehnike ispisane u mnogim svescima o ovom predmetu. Rezultati su bili mješoviti. Moje vlastite tehnike razvijene iskustveno, na pokušajima i greškama, sa puno ispravaka; koje su djelovale, ostavljene su, koje nisu odba?ene su. Paralelno opisnom terminu „duhovni dodatak“, skovao sam oznaku Duhovne Terapije Otpuštanja (SRT – Spirit Releasment Therapy) da opišem metode tretmana koje sam razvio. Potrošio sam ve?inu svojih budnih sati tijekom 1990te pišu?i knjigu, Spirit Releasment Therapy: A Technique Manual (Duhovna Terapija Otpuštanja: Tehni?ki priru?nik), koja je skicirala tehnike terapije prošlog života, obnavljanje duševne rascjepkanosti, i metodologiju za ?iš?enje zaka?enih entiteta.

U klini?koj uporabi, cilj je pomo?i klijentu nalaženje odgovora unutar njega ili nje koji oslovljavaju i olakšavaju osobne sukobe ili problemati?ne uvjete zbog kojih pate. U klini?koj praksi, kroz godine istraživanja ovog fenomena bestjelesnih uplitanja, klijenti su mi pomogli razumjeti da bez obzira na znanstvenu krutost udruženih pretraga, podloga njima je to da terapija djeluje. Ukratko, bilo koje, sve,ili nijedno od ovoga što ?itate, ako je istina u strogom znanstvenom smislu, može biti ponovljeno u klini?koj postavci. Ponavljanje je jedan od temeljnih elemenata znanstvene metode.

Masa skupljenog straha i sujevjerja okružuje fenomen nevidljivog miješanja duhova sa živim ljudima, stolje?ima naveliko širenih od strane Crkve. U lekcijama, seminarima, radionicama, treninzima, knjigama i artiklima, moj cilj je bio olakšati strah, izbrisati sujevjerje, racionalno opisati stvarni fenomen, i pove?ati svijest javnosti o ovoj zajedni?koj okolnosti.

Kako se moje iskustvo proširilo u klini?kom radu i razvivši metodologiju SRT (Spirit Releasment Therapy), moje znanje o duhovnoj realnosti se tako?er proširilo. Tehnike su djelotvorne u praksi i ja sam po?eo trenirati druge za rad. Do danas, više od 500 ljudi je kompletiralo Temeljni SRT Trening, i tisu?e drugih su pro?itali moj Tehni?ki Priru?nik (Tehnique Manual) ili ga prou?ili s nekim drugim. Mnogi od ovih ljudi sprovode sesije duhovnog otpuštanja sa sli?nim rezultatima.

U 1989, sreo sam i oženio Judith. Ona je talentiran slikar, briljantno kreativna, i duboko duhovno ljudsko bi?e. Ona je odli?an instruktor i nadaren duhovni savjetnik. Mi prezentiramo profesionalne treninge zajedno i radimo kao ko-terapeuti u klini?kim sesijama. Njena nazo?nost je veliki dar za mene osobno i profesionalno.

Kroz godine klini?kog iskustva otkrio sam da se pojavljuju tri glavna tipa nametljivih, priljepljivih entiteta: takozvani zemljoome?eni (earthbound) duhovi (EB) umrlih ljudi koji su ograni?eni ili zaglavljeni na zemaljskoj ravni i nesposobni ili nevoljni i?i u viša carstva; entiteti tamne sile (DFE), koji uklju?uju klasi?ne demone; i tu?inci/alieni ili vanzemaljci (ET). Ova knjiga je fokusirana primarno na ET i DFE, iako postoje mnoge druge uplivne energije.

Ovi razli?iti nametljivci izgleda prouzrokuju sve vrste mentalnih, emotivnih, fizi?kih problema i probleme u me?uodnosima kod ljudi. Zemljoome?eni ljudski duhovi, EB, name?u ljudska stanja i slabosti kod doma?ina koji ništa ne sumnja, kao što su njegovi obi?aji, ponašanje, ovisnosti, neprikladne emocije, seksualna izopa?enja, i fizi?ki simptomi bolesti. DFE nastoji blokirati svaki aspekt ljudskog napretka, potkopati ljubav u bilo kojem obliku ili situaciji, kao što su samopoštovanje, osobni odnosi, obiteljske zajednice, i op?enito prouzrokovati kaos i raskid u svakoj prilici. Oni ?esto tvrde da samo „rade svoj posao.“ Izjave ETa je da su „izdaleka,“ i Svijetlo u njihovom „univerzumu“ je boja prije nego zlatno-bijela .14 Oni ne name?u probleme ljudima, i oni su ?esto ovdje na specifi?noj „znanstvenoj misiji“-osim onih na koje je utjecao DFE.

Što je god možda istina u pogledu drugih civilizacija, ljudi su uvijek imali znatiželju o tome što je „tamo vani.“ Mnogi su izrazili mišljenje da smo mi ljudi došli iz „tamo vani.“ Ideja o „nebeskim ljudima“ je „zapaprila“ ljudsko razmišljanje, kao što je vidljivo u nekim ranim pe?inskim crtežima i petroglifima, svetim skriptama, fantasti?nim izvješ?ima svemirskih putovanja, i znanstveno-fantasti?nim filmovima.15 Znanstvena fantastika još zadržava fascinaciju mnogih milijuna ljudi. Star Trek: The Next Generation (Zvjezdane staze: Sljede?a Generacija) je bio najuspješniji tjedna zabava u povijesti sindikalne televizije.16 Opsjednutost je bila ?esta tema Star Trek serija. Opstanak svijesti nakon fizi?ke smrti i duhovne opsjednutosti je bilo tema brojnih popularnih filmova kao što su Ghost, All Of Me, Maxie, i naravno, The Exorcist.

Opsjednutost ili kontrola od drugog bi?a ide protiv naših temeljnih ljudskih i duhovnih prava. Tu je mogu?nost i užasa i opa?ine. Psujemo(rail) protiv politi?ke i policijske mo?i. Imamo zakone protiv nametnika koji povrje?uju našu fizi?ku osobu ili svojinu. Medicinska znanost je razvila lijekove za mnoge mikroorganizme koji zauzimaju naša tijela i uzrokuju bolest. Postoje djelotvorne metode suo?avanja sa nevidljivim silama koje nam se name?u. U ovoj knjizi, ?itat ?ete o stvarnim slu?ajevima ovih bliskih susreta sa svjesnim stranim/alien bi?ima: uzroke, djelovanja, i tretman.

Postoji aluzija na to u Bibliji (Efežani 6:12):

...borimo se ne protiv mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv mo?i, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv duhova zla iz najviših mjesta.


P o g l a v lj e 1

OPSJEDNUTOST I VANZEMALJCI ME?U NAMA

DUHOVNA OPSJEDNUTOST

Mogu?nost duhovne opsjednutosti, koja je potpuno ili djelomi?no preuzimanje živu?eg ?ovjeka od strane bestjelesnog ili ne-fizi?kog bi?a, bila je prepoznata, ili u najmanju ruku teorijski obra?ivana, u svakom vremenu i gotovo svakoj kulturi. Izgleda da se neutjelovljena svjesnost, duh, duša, entitet, može pridružiti ili zaka?iti, i stopivši se potpuno ili djelomi?no s podsvjesnim umom živu?e osobe, preuzeti, u odre?enoj mjeri, kontrolu nad mentalnim funkcijama, emocijama i ponašanjem. Jedan zaka?eni entitet može proizvesti dojmove i simptome u fizi?kom tijelu doma?ina/gostoprimca koji ništa ne sumnja.

Ljudi, širom svijeta, opisuju ove opsjeda?ke entitete kao bogove, demone, božanstva, pretke, duhovne vodi?e, ozdravljuju?e duhove neke vrste, sjajne u?itelje, a u posljednje vrijeme i kao putnike i u?itelje iz drugih zvjezdanih sustava poput Plejada (Pleiades), Arkturusa (Arcturus), Oriona, Andromede , Lire (Lyra), Vege, ili Siriusa. Duhovna opsjednutost je jedan prastari, još živu?i koncept, naširoko osporavan i ignoriran od sve?enstva i profesionalaca koji skrbe o mentalnom zdravlju u našem materijalisti?kom zapadnom društvu. Posljednjih godina, unato? svemu, raste broj terapeuta otvorenog uma koji po?inju primje?ivati ovo stanje i prihva?ati mogu?nost postojanja ne-fizi?ke svjesnosti i njenog utjecaja na žive ljude.17

U klini?kim psihoterapijskim sesijama klijenti opisuju sukobe, probleme i podru?ja nelagode u njihovim životima. Dok opisuju mu?ne i neprijatne situacije, obi?no izbiju emocije kao što su gnjev i frustracija, krivnja i kajanje, ?ak i tuga i suze. Oni obi?no po?inju osje?ati ove emocije kao senzacije fizi?kog tijela: mu?ninu, nalete vru?ine ili hladno?e, zategnutost ili napetost u miši?ima, ili glavobolju. Opisi problema ?esto su metafori?ke fraze, kao: „To je da ti se smu?i“, ili „On je takav davež“, ili „Osje?aj je kao kad ti zabodu nož le?a“ ili „Osje?am se kao da mi nešto glavu steže“

Klijent je vo?en kako bi locirao izvor ovih osje?aja, kako emocionalnih tako i tjelesnih senzacija, i vratio u sje?anje trenutak kad se prvi put pojavljuju. Poticani su na ponavljanje fraza. Usmjeravani su da se fokusiraju u nutrinu i opišu što vide, osje?aju, ?uju.18 Ove sugestije obi?no vode klijenta u srce problema, izvor sukoba u sadašnjem životu, obi?no traumatski doga?aj, ?esto odigran u prošlom životu. Ukoliko je u pitanju prošli život klijenta, onda ?e terapija prošlog života pomo?i olakšati problem. Me?utim, uzrok problema može bitii i zaka?eni entitet. Postoje metode pomo?u kojih se može razlikovati klijentova prisje?anja ranijih traumati?nih doživljaja od sje?anja jednog zaka?enog entiteta. Postoje specifi?ne tehnike za otpuštanje razli?itih tipova zaka?enih entiteta.19

Zemaljski duhovi (eng. earthbound spirits), ili EB-i, preživjele svjesnosti preminulih ljudi, su naj?eš?e otkrivani entiteti koji opsjedaju, proganjaju, ili se ka?e. Emocije i osje?aji povezani sa iznenadnom, traumati?nom smrti, mogu zadržati duh na zemaljskoj razini, obi?no u okolini u kojoj je osoba živjela i umrla. Gnjev, strah, ljubomora, jad, krivnja, kajanje, ?ak i snažne ljubavne veze, mogu se uplesti u normalnu tranziciju u Svjetlo. Bolna tuga preživjelih može zadržati njihove voljene, nakon smrti fizi?kog tijela, da ostanu vezani za Zemlju. Novo preminuli duhovi mogu pratiti, a ponekad se i prilijepiti za živu?eg ?ovjeka.

U sesiji klijent ?esto otkriva i druk?iji tip ne-fizi?kog utjecaja: to je mra?an, arogantan, neprijateljski, zlo?udan, rušila?ki, destruktivan entitet koji tvrdi da je sljedbenik Lucifera, Mra?nog, Zlog, Veli?anstvenog, ili nekih sli?nih imena. Ono tvrdi da nikad nije živjelo u vlastitom ljudskom tijelu. Ovaj opis odgovara klasi?nom portretu demona u literaturi krš?anstva i drugih religija. Ove smo nazvali entiteti tamnih sila (eng. – dark force entities), ili DFE-i.

Još jedan oblik ne-fizi?kih entiteta koje ?esto otkrivamo s našim klijentima su tu?inci/alieni, vanzemaljci ili ET-i, svjesna, osjetilna bi?a. U pravilu nikad nisu bili ljudi, iako su neki svjedo?ili o bivšoj inkarnaciji u ljudskom tijelu na Zemlji. Ovo nije duh preminulog aliena; ?ini se kako je njihov normalan oblik ne-fizi?ki.20 Nisu ni neprijateljski niti ratoborni, a ni razorni ili destruktivni kao što su DFE-i. Poneki su izjavljivali da su izgubljeni ili namjerno dovedeni i ostavljeni ovdje. Mnogi tvrde kako su došli prikupljati informacije. Drugi pak izvode eksperimente na ljudima utje?u?i na emocije na neki na?in i promatraju?i rezultate. Neki tvrde da su ovdje da pomognu ljudskim stanovnicima Zemlje u njihovoj duhovnoj evoluciji, možda ?ak da pruže pomo? našim ljudima u prolasku kroz davno-prore?ene katastrofalne zemaljske promjene.

Neki od njih su tehnološki napredniji nego ljudi, neki više prosvijetljeni u njihovoj duhovnoj evoluciji. Bilo kako bilo, ve?ina ovih aliena koji su govorili kroz glasove klijenata nisu duhovno osviješteni, u najmanju ruku. Kao putnici kroz vrijeme/prostor/dimenzije, oni operiraju u svom vlastitom interesu, bez ikakvog obzira prema stanovnicima neke planete koju istražuju i iskorištavaju, a to, me?u stanovnicima zemlje, može izazvati pustoš.

Samo nekolicina ovih nametnika tvrdi da su se infiltrirali me?u živu?e ljude s namjerom sakupljanja znanstvenih podataka ili drugih informacija i nemaju namjeru uplitati se. Oni se ispri?aju i povuku kad im pojasnimo situaciju. Drugi ET „znanstvenici“ odbijaju oti?i, odbijaju razgovarati s nama, i smatraju da su ljud ništa više od laboratorijskih štakora koji se koriste u njihovim eksperimentima. Ovo ukazuje na DFE kontrolu nad vanzemaljcima, i otkriva zlokobniju svrhu njihove nazo?nosti.

Drugi ?ak arogantno objavljuju da su ovdje zbog osvajanja ?ovje?anstva i preuzimanja planete za svoju vlastitu korist i nitko s tim u vezi ne može išta u?initi. Ovaj element mo?i i kontrole nad drugima signalizira utjecaj DFE-a. U ovim slu?ajevima, ET-i sami su kontrolirani, ?ak opsjednuti, od strane demonskih bi?a. Nema stvarne vremenske skale za takva preuzimanja, i neki od ovih aliena izjavljuju da su, sa svojim ljudskim doma?inom, proveli nebrojeno životnih vjekova.

Neki od NLO-a i alienskih bi?a mogu biti opaženi u fizi?kom obliku, iako mogu promijeniti vibraciju i opet postati ne-fizi?ki, o?igledno po volji, i stoga nevidljivi, kako za ljudske o?i, tako i za radare. Mogu utjecati na ljude na zastrašuju?e šarenolike na?ine.


Carla i njen ET brat

Carla je jecala. Jedva da je mogla govoriti od pla?a. Bila je duboko potresena nakon što je svjedo?ila otpuštanju jednog zemaljskog duha sa starijeg ?ovjeka iz grupe koji se dragovoljno prijavio biti subjektom demonstracije. U ovom slu?aju, entitet je bio duh umrlog djeteta koji je bio s ?ovjekom od njegovih ranih bra?nih godina. Ono je htjelo biti ro?eno kod ovog para. Ostalo je vrlo malo suhih o?iju nakon što je mali duh izrekao rije?i oproštaja svom htio-sam-da-mi-bude roditelju i otišao u Svjetlo.

Carla je toliko plakala da nije mogla vidjeti izlaz iz zgrade i odvesti se ku?i. Ovo nije neobi?na reakcija nakon promatranja jedne emocionalno nabijene sesije otpuštanja duha. Ponudio sam joj pomo? u njenom istraživanju izvora suza i tuge koju je osje?ala. Sumnjao sam na zakva?eni entitet. Njene suze se napokon smanjiše i entitetu je bio omogu?en govor kroz Carlin glas. Entitet je tvrdio kako je njezin brat u drugom postojanju na drugoj planeti u razli?itom sun?evom sustavu. Pratio ju je do ovog sustava kad je izabrala do?i na planetu Zemlju inkarnirati se. Nije htio podnijeti cijeli proces postajanja ?ovjekom u vlastitom tijelu kao što je ona u?inila. On je presko?io taj korak. Sad je htio da se ona povu?e kako bi on mogao živjeti kroz njeno tijelo, ili da se barem skloni sa strane kako bi on mogao preuzeti kormilo.

Uz vrlo malo objašnjavanja shvatio je koju štetu nanosi svojoj sestri, koju je volio, a ipak želio dominirati nad njom na ovakav šovinisti?ki na?in. Kako je pripovijedao o njihovom životu na njihovoj mati?noj planeti u udaljenom svemiru i vremenu, Carla se tako?er prisjetila ljubavi koju su dijelili tamo i ponovo po?ela ridati, ovaj put od radosti zbog prisje?anja i žalosti zbog gubitka. Ovo je, u biti, dvostruka regresija prošlog života, oba bi?a se prisje?aju istog prethodnog postojanja na drugoj planeti.

Pristao je oti?i, a ona je pristala otpustiti ga, iako ih je povezivala snažna ljubav. Nakon nešto više od godine dana uzbu?eno je izvijestila o zna?ajnim promjenama u njenom životu kao rezultat otpuštanja svog ET brata.


Janet i alienska sonda


Janet je bila intuitivni iscjelitelj, vrstan stru?njak u svom radu i svom životu. Tijekom sesije je otkrila sondu u svojoj tre?oj ?akri, solarnom pleksusu. Opisala je tanku, crnu uzicu koja se, prema njenoj percepciji, uzdizala gore kroz dvije dimenzije. Bila je spojena s laboratorijem na svemirskoj letjelici. Kad je Janet vizualizirala lokaciju, pozvao sam jednog od glavnih u toj laboratoriji. Janet je opisala neku vrst humanoidne forme koja je stvarno odgovorila na moja pitanja. Mogla je ponoviti njegove rije?i. Ova komunikacijska veza na daljinu, ovaj tip kanaliziranja, kroz godine je polu?io neke fascinantne rezultate.

Da, ovaj alienski znanstvenik je priznao, postoji uba?ena sonda na razini njenog solarnog pleksusa. Njena je svrha prikupljanje informacija o pripadnicima ljudske vrste.

Dr. Baldwin: „Koliko ovakvih ?lanova ljudske rase ste obra?ivali na ovaj na?in?“

Janet: „Oko 3.000.“

Dr. B.: „Ovo je vršenje nasilja nad jednom inteligentnom vrstom. Nemate pravo uplitati se na ovakav na?in.“

J.: „Nismo znali da se petljamo.“

Crpe?i iz podru?ja znanstvene fantastike, pokušao sam zamisliti organizaciju takve grupe bi?a. Koriste?i priliku, zaronio sam dublje.

Dr. B.: Prespojite nas na vaš zapovjedni?ki stožer. Želimo razgovarati sa vašim Vrhovnim Zapovjedništvom.“

Nekoliko trenutaka je prošlo, i Janet se izravnala u naslonja?u. Njen glas promjeni ton; stav je bio gotovo imperijalisti?ki.

Vrhovno Zapovjedništvo kroz Janet: „Da, što želite?“

Dr. B.: „Vaši znanstvenici su ugradili sonde u 3000 ljudskih bi?a bez njihovog pristanka.“

V.Z.: „Da. Prikupljaju podatke.“

Dr. B.: „Prikupljate podatke od subjekata bez njihovog pristanka. Jeste li svjesni koncepta ne-miješanja? Nebi se trebalo petljati u druge osjetilne vrste.“

V.Z.: „Da, svjesni smo. Nismo se mislili uplitati, samo prikupljati podatke.“

Dr. B.: „Mi smo osjetilna vrsta. Protestiramo protiv ovakvog nametanja.“

V.Z.: „Što biste željeli da u?inimo?“

Dr. B.: „Molimo da povu?ete vaše sonde iz svakog ljudskog bi?a na ovoj planeti.“

Ovo je bila molba, ne zahtjev. Nisam imao ništa ?ime bih podupro takav zahtjev. Postojala je nekakva neodlu?nost, kao da se odvijala rasprava u pozadini svega.

Moj skepti?ni um zapita: „Ako je išta od ovoga istina, zašto oni to meni govore i zašto bi udovoljili mojoj molbi?“ Ova pitanja su me uvijek pratila u sesijama izmijenjenog stanja svijesti. Moj skepticizam ostao je živ i u dobroj kondiciji.

V.Z.: „Mi ?emo povu?i sonde. Prikupili smo dovoljno informacija.“

Dr. B.: „Hvala vam.“

V.Z.: „ Nema na ?emu. Pozdrav.“

Dr. B.: „Pozdrav.“

Zapovjednik je ve? otišao. Alienski znanstvenik se ispri?ao i skupio svoju opremu, uklju?uju?i i sondu, i pozavršavao štogod da mu je ostalo. Ubrzo je i on tako?er otišao.

Janet je izišla iz izmijenjenog stanja zbunjena kao i ja. Jesu li ove slike bile validne? Je li ovo bilo ništa više nego imaginacija? Jesu li ljudi doživljavani od strane razvijenijih bi?a kao ništa više nego biološke jedinke, subjekti za nasumi?no sondiranje, ispitivanje, testiranje, sli?no kao laboratorijske životinje korištene od strane zemaljskih znanstvenika? Implantiram li ja ove pojmove? Ne mislim tako; ovo je bio moj prvi susret s takvom situacijom, i nisam otprije raspolagao takvim pojmovima.

Na stotine klijenata je, od onda, doživjelo i opisalo takve upade/intruzije sa sondama, implantima, i napravama za testiranje, promatranje i nadziranje/kontroliranje. Kao terapeut, kakve god informacije da isplivaju iz klijenta na površinu, moram s njima raditi kao da su stvarne. Na nekim razinama svijesti, za klijenta one i jesu stvarnost.

Što se zbilja ovdje doga?a? Da li dolazimo sa zvijezda? Da li se možda spremamo ponovo tamo vratiti? Možemo li, putem ljudske sposobnosti kanaliziranja u jednom izmijenjenom stanju svijesti, zaista razgovarati s alienima? Zašto oni slušaju? Zašto se gnjave sa onim što mi, kao terapeuti, molimo/tražimo? No, sad ve? tr?im pred rudo. Vratimo se unazad i po?nimo od po?etka: s iskustvom ro?enja.

 

Stranica 1 od 12 Sve stranice

«