Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe - stranica


7. Psihopatizacija narodnih masa

Kažeš za lidere psihopate da ,,gaze,, i svoje pripadnike grupe. Imaš li argumente?

Objašnjenje po?inje od ?injenice da psihopate nemaju emocija. Me?utim kada se obra?aju svojim sljedbenicima, oni koriste pojmove kao što su patriotska, nacionalna, vjerska itd osje?anja iz ?ega se može zaklju?iti da oni koriste pojmove ?iji smisao ne znaju. Kao posljedicu toga, ta društvena osje?anja tuma?e tako da ona predstavljaju prikriveno ispoljavanje instinkta ?opora kojeg žrtve te manipulacije nisu svjesni. Oni koriste besmislene pojmove kao sredstvo da neprimjetno nametnu i održavaju sindrom UMRI. Tom prilikom, osobinama ?opora daju logi?na i razložna intelektualna zna?enja koja potpuno isklju?uju individualizaciju razmišljanja, samoposmatranje i samokriti?nost, i time ih organizovano i planski održavaju u takvom kolektivnom ,,?oporativnom,, psihološkom stanju. Osnovni pojam iz kojeg se gradi to ludilo je pojam grupne slobode, kroz još nefunkcionaniji pojam ,,borbe za svoja nacinalna prava,,. Prvi pojam je u prakti?nom smislu neostvariv, a drugi predstavlja princip koji isklju?uje prakti?nu upotrebljivost. Jednostavnije re?eno, tuma?enje tih pojmova je prilago?eno mentalnim specifi?nostima odre?enog naroda, i tako usvojeno predstavlja prezentaciju ?opora u civilizacijskoj intelektualnoj interpretaciji. Ne trebam ti konkretno davati te primjere. Dovoljno je da sa strane pratiš ponašanje i razgovor o temi stoljetne nepravde, ugroženosti, borbe za svoja nacionalna prava, ponosu za ostvarenu nezavisnu i slobodnu svoju državu itd, i u svakom komentaru možeš prepoznati civilazicijsku intelektulnu interpretaciju tog instinkta. Tako?e ti nisam kazala za dvije vrlo zna?ajne karakteristike ?opora, a koje se ispoljavaju kroz osvajanje tu?e teritorije i njeno ?uvanje, i nedozvoljavanje ,,strancima,, ulazak na tu teritoriju jer ih ?lanovi tog ,,?opora,, doživljavaju kao uljeze. Ta se osobina ispoljava potrebom etni?ke ?isto?e, koja se intelektualno prikriva kroz stav ,,mi smo naj...,,. U takvom ispoljavanju se mora ista?i moralna odgovornost i osuda za masovne zlo?ine i etni?ko ?iš?enje, koja je za UMRI-ovce potpuno neprimjetna. Sama ?injenica da psihopate vode svoje sljedbenjike do takve ,,slobode,, kroz sukob i nasilje je dovoljan argument za stvaranje zaklju?ka da su pripadnici tih grupa žrtve psihopata i zbog toga ih treba kroz opštu civilizacijsku humanost sažaljevati. U takvim okolnostima nastaje pojava obožavanja svojih lidera kao idola i kroz to se gube bilo kakve civilizacijske veze sa stvarnoš?u. Kada pratiš komentare UMRI-ovaca o su?enju njihovim bivšim vo?ama možeš primjetiti njihovu odsutnost od civilizacijskih normi što direktno ukazuje na dominaciju svijesti koju su nametnuli ti lideri. Ustvari, oni se uopšte ne obaziru na zlo?ine koje su te vo?e organizovali, ve? ih prikazuju kao heroje koji su se borili za slobodu svog naroda. Intelektualna, moralna, kulturna i duhovna degradacija koja se ispoljava kroz borbu za takvu,,slobodu,, svog naroda neprekidno je prožeta jednom narodnom poslovicom koju istorijska iskustva iz Dubriva?ke Republike ovako interpretiraju: ,,Samo šuplja vre?a mora tražiti zakrpu,,.

Da li si ikad sebi postavila pitanje, jesi li jednostrana kada je u pitanju tvoj odnos prema odre?enim nacionalnim ispoljavanjima?

?esto postavljam jedno drugo pitanje: Da li sam dovoljno antipapanski orjentisana? Ako neko papanluk poistovje?uje sa svojom nacionalnoš?u onda je to njegova li?na stvar, a ne moja.

Kako ne shvataš da to što ti nazivaš papanlukom i UMRI ispoljavanjem je na?in ispoljavanja nacionalnog identiteta, kod moglo bi se re?i, cijelog nekog naroda koji živi na bosanskohercegova?kim prostorima. Sti?e se utisak da ti narodi nikada nisu bili jedinstveniji.

Ovaj komentar me podsjetio na jedan doga?aj kojeg je opisao pokojni ?ika Milan kada je u vrijeme sveopšteg nacionalnog divljanja pred rat, bio u posjeti kod brata u Njema?koj.

Iritiran kolektivnim nacionalnim ludilom na našim prostorima, upitao je jednog Njemca, ina?e bivšeg psihologa u penziji za uzroke nastanka psihološkog stanja kojim se masovno ispoljio nacizam u njegovom narodu u smislu ,,nikada nisu bili jedinstveniji,, sa svim njegovim negativnim ispoljavanjima.

On se malo zamislio, i onda odgovorio:,,U tom psihološkom stanju ja nisam bio Njemac,,. Zatim je poslije nekoliko laganih udisaja i izdisaja sa pogledom u prazno dodao: ,,Bio sam lu?ak,,. U intelektualnom smislu je taj odgovor konkretan i jasan. Me?utim, u psihološkom smislu on ima daleko dublje zna?enje kroz višezna?nost. Pogled i izraz lica tog ?ovjeka u toj kra?oj pauzi izme?u ta dva odgovora su ukazivali na unutarnje intimno preživljavanje tog doba. Kada se u?e u analizu tog psihološkog stanja kroz suosje?anje s tim sagovornikom, onda se otkriva strah i otpor prema unutrašnjim uzro?nicima tog ,,ludila,,. Obzirom da se pitanje odnosilo na množinu, a odgovor stigao u prvom licu, može se osjetiti svjesno izbjegavanje zamjenice ,,mi,,. Kada se ?ovjek uspije izvu?i iz tog ,,ludila,,, on postaje svjestan sredstava kojima se ispoljava ta majmunska retardiranost. Ta zamjenica ,,mi,, (Mi Srbi...; Mi Hrvati...; Mi Muslimani... itd), ima komunikacijski smisao. Me?utim, njen smisao nije u tom ispoljavanju, ve? u njenom preživljavanju kroz identifikaciju sa grupom. Taj je Njemac poslije osloba?anja od tog UMRI sindroma postao svjestan tog sredstva i na?ina identifikacije, i poslije odbacivanja iz upotrebe te zamjenice, osje?a nevjerovatan strah kada ju treba upotrijebiti i zbog toga ju i izbjegava. Zamisli kada bi se nekim slu?ajem, recimo, posthipnoti?kom sugestijom jednom UMRI-ovcu izbrisala iz pam?enja ta zamjenica, njegova svijest bi istog trenutka eksplodirala, jer ne bilo tog veznog materijala koji tu majmunsku retardaciju drži u funkciji. Ili ovaj primjer, kada bi se uklju?io program na neki od nacionalisti?kih foruma sa naredbom da izbriše svaku re?enicu koja ima smisao množine usmjerene prema toj zamjenici ,,mi,,, forum jednostavno ne bi imao tekst. Kao što vidiš, postoje na?ini i mjere da se definiše i mjeri to ,,ludilo,,.

Koje su to konkretne mjere?

Opšta civilizacijska humanost upotrebljava tu zamjenicu ,,mi,, kroz identifikaciju sa ljudskom populacijom. U tom slu?aju se ?ovjek osje?a ljudskim bi?em, jer kroz odnos ,,mi ljudi,, ili ,,mi ljudska bi?a,, on sebe postavlja jednako prema svakom ljudskom bi?u, što nije slu?aj kod zavla?enja u ?opore kroz odnos ,,mi Srbi; mi Hrvati; mi Muslimani itd,,.

Da li to zna?i odbacivanje svoje nacionalne pripadnosti?

Odgovor na ovo tvoje pitanje odre?uje drugu mjeru kojom se ?ovjek može odbraniti od nametanja tog ludila. Ne radi se o odbacivanju svoje nacionalne pripadnosti, ve? o prioritetu odnosa prema grupama kroz princip humanosti. Ako je ?ovjek (kroz obrazovanje, vaspitanje, preko sredstva informisanja,...) upoznat sa dvije mogu?nosti identifikacije, od kojih je jedna usmjerena prema svim ljudima, a druga samo prema svojoj grupi ili ?oporu, onda on treba svjesno da se opredjeli kojoj identifikaciji ?e dati trajni prioritet kroz koji ?e se ispoljiti karakter njegove li?nosti. Ako se trajno opredjeli za identifikaciju sa svim ljudima, ne postoji opasnost da ga neko uvu?e u majmunsku retardaciju. Kroz takav odnos, on osje?a sve kulturne, moralne i intelektualne specifi?nosti svog naroda, ali svaki zaklju?ak kojeg donese obavezno prolazi kroz filter opšte civilizacijske humanosti. Na taj na?in je nacionalni identitet pod kontrolom savjesti te li?nosti što je sasvim suprotno kod UMRI-ovaca kod kojih taj sindrom isklju?uje tu savjest. Kada se mladom ?ovjeku u razvoju predo?e ove dvije mogu?nosti onda on mora biti svjestan poslijedica ako se izloži manipulaciji psihopata, a to zna?i da mora snositi odgovaraju?u moralnu odgovornost za neprimjereno ponašanje kroz taj sindrom.

Da li ti upore?ivanjem njema?kog nacizma sa ponašanjem nekog naroda vrije?aš taj grupni nacionalni identitet naroda koji traži ravnopravno mjesto u toj civilizacijskoj stvarnosti.

Najbolje je zapo?eti odgovor od one ekstremno negativne forme ispoljavanja kroz sukob.
Mora ti biti jasno da sukobi bilo koje vrste u kojima u?estvuju pojedinci, grupe, dijelovi naroda ili cijeli narodi nemaju uzroke u parolama i šablonima razmišljanja kojima se izaziva strah i osje?aj ugroženosti, ve? u prihva?enim psihopatskim osobinama razmišljanja koji riješenje takvog problema vide jedino kroz nasilje i druga necivilizovana ispoljavanja. Druga?ije re?eno, jednom narodu se može kroz propagandu, montirane i režirane doga?aje nabaciti osje?aj kolektivnog straha i osje?aj ugroženosti, ali reakcije na takvo kolektivno psihološko stanje se ne moraju ispoljiti kroz oružani otpor, negativan revanšizam, mržnju i ga?enje prema drugima itd. Psihopatizacija predstavlja nabacivanje kolektivne svijesti u kojoj pripadnici nekog naroda ne vide druge mogu?nosti sem takve negativne vrste ispoljavanja. Upravo ta negativna ispoljavanja su zajedni?ka sa nacizmom. Iz ovoga se da zaklju?iti da svakom pojedincu ili narodu stoje na raspolaganju razli?ite mogu?nosti reagovanja na neki problem, ali od njegove mentalne konstrukcije zavisi kakav ?e izbor napraviti. I u tom segmentu odnosa pojedinca ili naroda prema stvarnosti se može razgovarati o manipulaciji kojom psihopate u ulozi nacionalnih, vjerskih i drugih heroja uvla?e svoje sljedbenike u ta UMRI ispoljavanja kroz nesvjesnost instinkta ?opora. Sam osje?aj neravnopravnosti svog naroda kroz osje?aj ugroženosti i potreba borbe za ravnopravne odnose u okviru te civilizacijske stvarnosti, upu?uje na nesposobnost tih UMRI-ovaca da kroz napredne i pozitivne procese razmišljanja dovedu sebe i svoj narod u ravnopravan položaj u tim trenutnim uslovima. Tu se ve? govori o mudrosti tog naroda i to u pozitivnom moralnom smislu, a ne kroz nasilje i mržnju koji upravo stvaraju suprotan efekat, izolaciju od tih naprednih civilizacijskih procesa.

Imam osje?aj da je tvoja ekstremna humanost zanemarila mogu?nost da se ?ovjek ili neki narod na?e u bezizlaznoj situaciji u odnosu na tu tvoju mudrost i da je prisiljen jedino kroz nužnu odbranu u fizi?kom smislu suprotstaviti se nekoj budali koja mu je stavila nož pod grlo.

Da bih zapo?ela komentar na tu tvoju primjedbu bilo bi veoma korisno odrediti prosje?no pozitivno moralno, kulturno i intelektualno ispoljavanje sredine u kojoj živimo.

Ne razumijem, zašto to?

Zato što tvoja primjedba o nužnoj samoodbrani nije primjerena vremenu u kojem živimo. Jednostavnije re?eno, ona je proizašla iz moralnih, kulturnih i intelektualnih shvatanja plemenskog doba.

Još uvijek te ne razumijem.

Kroz sve ove godine razgovora s tobom sam ti pokušavala oslikati ovu našu bosanskohercegova?ku dramu kroz kriterije gra?anske svijesti koja je zasnovana na opštim pozitivnim civilizacijskim i humanim vrijednostima. Obzirom da na ovim našim prostorima ne postoji ta gra?anska svijest, jasno je da ne mogu postojati ni te opšte pozitivne civilizacijske norme i njihove vrijednosti.

Oprosti što te prekidam, ali ako ne postoje te opšte pozitivne vrijednosti koje ti navodiš, valjda postoje i neke druge koje su tako?e pozitivne?

Nažalost, postoje samo papanske vrijednosti iz kojih je i proistekla primjedba o potrebi nužne samoodbrane. Pozitivne moralne, kulturne i intelektualne vrijednosti su relativni pojmovi ?ija se pozitivnost u odre?enoj grupi može ispoljiti na krajnje negativan na?in, recimo, kroz nasilje. To zna?enje je dato kroz aforizam: ,,I ?avo u paklu je pozitivna li?nost,,. Upravo iz tog razloga, da bi se izbjeglo ispoljavanje tih negativnih vrijednosti kroz tuma?enje njihove pozitivnosti, postoji gra?anska svijest kao zajedni?ki kodeks razmišljanja i ponašanja.

Ovo je nemogu?e razumjeti, jer je nekoliko generacija odgajano u toj papanskoj svijesti, tako da je nemogu?e stvoriti konkretnu predstavu te gra?anske svijesti zbog nedostatka takvog iskustva.

Može se teoretski na nekom alegori?kom primjeru objasniti smisao percepcije stvarnosti izvan te papanske svijesti. Na primjer, zamisliti neki oblik životne stvarnosti koji bi se mogao nazvati normalnim. Najjednostavnije je zamisliti jednu porodicu u nekoj razvijenoj evropskoj državi, u kojoj jedno dijete ide u školu, a drugo u dje?iji vrti?. Oba roditelja rade. Pri povratku s posla, jedan roditelj pokupi dijte iz obdaništa, a drugi ,,doleti,, ku?i i podgrije ru?ak kojeg su predhodno ve?e skuhali. Drugo dijete se vrati samo sa produženog boravka. Takvi roditelji zbog organizovanog i štedljivog odnosa prema svojim prihodima imaju mogu?nost da koriste vikend za odmor, kojeg redovno koriste kupovinom za narednu sedmicu, izlaskom u prirodu i zajedni?kim ru?kom izvan ku?e. Jedina nelagodnost u takvom životu je velika iscrpljenost kroz rad na poslu. To je cijena koja se pla?a za visoki životni standard u takvoj državi.

Prozori stana te porodice su okrenuti prema birtiji koja je preko ulice.

Šta je to birtija?

Isto što i kafi?, samo što se u njoj piju pretežno alkoholna pi?a. Sadrži veoma skroman enterijer. U njoj se okupljaju ljudi odre?ene intelektualne i kulturne kategoreije. To su skoro uvijek isti ljudi podjednakog intelekta i inteligencije i imaju zajedni?ku osobinu da su skoro svi u manjoj ili ve?oj mjeri pod uticajem alkohola. Oni su tu od otvaranja do zatvaranja tog objekta. Osobina im je da se gestikulacijama i glasnim govorom nadme?u u iznošenju svojih stavova. Teme su im politika ili fudbal, ponekad tra?evi protkani humorom, ili dnevne teme koje odgovaraju njihovom mentalitetu. Rasprave se vode u manjim grupama. Me?u njima vrlo ?esto izbijaju sva?e i tu?e zbog uticaja alkohola ili trajnih ošte?enja psihe zbog njegovog dugotrajnog i prekomjernog konzumiranja. Me?usobno su stvorili odre?ena pravila ponašanja koja su zasnovana na pravu ja?eg u fizi?kom smislu i ponosu na vlastite vrijednosti koje oni smatraju pozitivnim.

Kada ponašanja takvih birtijskih grupa posmatraju ?lanovi porodice sa tog njihovog prozora, onda nastaju odre?eni negativni zaklju?ci o tim grupama kroz opšte društvene kriterije po kojima ta porodica živi. To je stav da su ljudi u tim grupama alkoholi?ari, neodgovorni prema sebi i društvu u kojem žive, i životni gubitnici kojima vrijeme izmi?e bez konstruktivnog odnosa prema situacijama u kojima egzistiraju. Tim na?inom života predstavljaju društvene parazite, jer sredstva za pijenje ostvaruju na razli?ite na?ine i ni jedan od tih na?ina nije u okviru pozitivnih civilizacijskih normi.

Ti zaboravljaš da takva okupljanja postoje na selima za vrijeme zimskog perioda kada je obra?ivanje zemlje nemogu?e.

Drago mi je da si shvatio moju pri?u. Ne postoje idealni primjeri kao što je ovaj sa birtijom. Ova uporedba se ne odnosi na zemljoradnike koji nakon neprospavanih sezonskih no?i zbog rada koriste boravak u birtiji kao relaksaciju. U mom primjeru se oslikava stanje bezperspektivnih ljudi u gradu koji svoj destruktivan mentalitet ispoljavaju kroz grupu u gradskoj birtiji.

Ako ?ovjek zauzme stav da je prostor u kojem mi živimo dio gra?anske Evrope, onda se može izvesti zaklju?ak da žitelji Zapadne Evrope gledaju to naše društveno stanje na isti na?in kao što gleda ta porodica na birtiju preko ulice. Prizor je potpuno identi?an s razlikom što takvo ponašanje nije prouzrokovano uticajem alkohola, ve? kroz UMRI sindrom i druge negativne moralne i kulturne ,,vrijednosti,, grupa. Jedini stav koji može zauzeti ta Evropa je: ,,Daleko im ku?a od moje,,. Razlog je nemogu?nost bilo kakvog pozitivnog uticaja koji nije u okviru te ,,birtijske,, svijesti.

Pa zašto se ta Evropa zauzima da nam pomogne kada je situacija takva da ih ta naša birtijska svijest ne može razumjeti?

Zato što se ,,komšije,, žale da nemaju svoj mir od galame, psovki i tu?a. Pogledaj izvještaje koliko se droge, bijelog roblja, stranih državljana iz nerazvijenih zemalja ilegalno prebacuje preko naše teritorije u zemlje Zapadne Evrope.

Drugu, još ve?u opasnost za tu Evropu predstavlja tvoja generacija koja postavlja to pitanje podmetanja noža pod vrat i potrebe samoodbrane. Dovoljno je da toj generaciji neko od psihopata upre prstom u neku evropsku li?nost ili državu, i da se ta novokomponovana birtijska svijest pretvori u terorizam.

To opet ne razumijem. Kako može moja generacija postati teroristi?ka?

Evo kako. Vratimo se ponovo birtiji. Vlasnik birtije ima sina koji je završio samo šest razreda osnovne škole i od petnaest ocjena za znanje -tri kategorije A, B, i C sa po pet ocjena u svakoj kategoriji- imao je iz svih predmeta tu ?etrnaestu dvojku koja pripada toj posljednjoj kategoriji. Nije ga interesovala škola. Ali zato su ga privla?ile juna?ke i ribarske pri?e tih alkoholi?ara u birtiji, koje je gutao bez daha. Sada kada je odrastao on nije alkoholi?ar, ali ima tu alkoholi?arsku svijest koju je primio kroz obrazovanje u birtiji. On u sva?i izvadi nož ili pištolj i ubije u?esnika u sva?i pravdaju?i to nužnom samoodbranom, jer mu je navodno taj ubijeni podmetnuo nož pod vrat, a on je na osnovu iskustva iz tih birtijskih pri?a ,,mudro,, i ,,pametno,, reagovao. Pogledaj koliko se nasilja provodi iz tvoje generacije. To birtijsko dijete si ti i svi iz vaše generacije.
I tu leži odgovor na tvoje pitanje, šta ako neka budala postavi nekom narodu nož pod vrat? Odgovor je:,,Našla vre?a zakrpu,,. Kulturnije re?eno, sukobi su birtijski mentalitet, a dogovor i razumjevanje gra?anski nivo i mentalitet. Svako bi?e ili narod se nalazi u situaciji koja odgovara njegovom kulturnom i psihološkom nivou. Iz tog razloga takvo ponašanje i razmišljanje svrstavam u kategoriju grupe, a ne naroda, jer svaki narod ima svoju pozitivnu istoriju, tradiciju i mudrost, koju ja sa poštovanjem cijenim.

Izgleda da je nesporazum izme?u mog vi?enja napada i tvog vi?enja odbrane. Da li je po tebi mogu?e da neko bude iznenada fizi?ki napadnut bez nekog razloga? Ako postoji takva mogu?nost, onda tvoja pri?a o vre?i i zakrpi ima ograni?eni smisao.

Ako si ti meni postavio provokativno pitanje, mogu i ja tebi. Ako neko ljudsko bi?e iznenada udari grom, da li se ti upitaš, da li je taj nesre?nik hodao po tom nevremenu poljem djeteline bez okolnog visokog drve?a sa otvorenim kišobranom? Kada se govori o napadu, onda mudrost zahtjeva da se ispitaju okolnosti pod kojima se dogodio taj napad. Skoro svi iznenadni napadi na ljude u fizi?kom smislu su se dogodili u uslovima koji pogoduju tim napadima. Upravo ta mudrost omogu?ava ?ovjeku korekciju u ponašanju koja mu ne dozvoljava da ulazi u te rizi?ne situacije, a to drugim rije?ima zna?i da djeluje kroz razum. Te negativne okolnosti u kojima se naše društvo nalazi su stvorili gazdini sinovi psihopatskom manipulacijom, u kojoj pojedinci kao žrtve te manipulacije nisu toga bili svjesni, a nisu ni sada. Te okolnosti me?usobnih sukoba, fizi?kih ili verbalnih, ja nazivam birtijom, a sadržaje, birijskim životom u kojem egzistira ta izmanipulisana birijska svijest.

Gdje ti vidiš tu birtijsku svijest u društvu?

Kroz afere, prepucavanja, izmišljanja, laganja, hvalisanja, optuživanja, korupciju, mito, organizovani kriminal i svega onog što ?ini ovu našu politi?ku, kulturnu i moralnu stvarnost.

Želiš da kažeš da ne postoje narodnooslobodila?ke borbe u svijetu.

Postoje isto kao i ,,borba za svoja nacionalna prava,,.

Hitler nije mogao naoružati njema?ku armiju u društvenoj i državnoj krizi koju je preuzeo dolaskom na vlast. U tom poslu mu je Gazda davao kredite iako je znao za šta je on ta sredstva trošio.

I na tako režiran svijetski rat pojavljuju se narodnooslobodila?ki pokreti. Nije sporno da li oni postoje, ve? koja im je stvarna svrha. U tom smislu ja govorim o lizanju plasti?ne banane. Kada bi ljudska svijest uspjela da sagleda svoje huškaše na rat, ne bi postojao agresor, ve? psihopate u ludnicama.

Pokušala si mi objasniti da postoji gra?anska svijest, UMRI-ovska svijest, zatim psihopatska svijest. Sada govoroš o birtijskoj svijesti. Kakva je njena osobina u odnosu na ove koje si ve? ranije navela?

Za UMRI-ovce sam ti ve? kazala da osim psihofizi?kog nasilja nad nepripadnicima njihove grupe, oni u intelektualonom smislu podržavaju, pravdaju, sakrivaju, minimiziraju to nasilje, a istovremeno kroz propagandu veli?aju i isti?u izmišljeno ili stvarno nasilje nad njihovim ?lanovima predstavljaju?i sebe kao narod, a ne kao element ili dio naroda. Obzirom da je ta grupa, koja je pod kontrolom psihopata dio naroda, postoje drugi dijelovi naroda koji ne prihvataju takvo ispoljavanje, a prisiljeni su živjeti u takvim okolnostima. Oni se tom prilikom prema psihopatskoj vlasti ne odnose kroz instinkt ?opora, ve? kroz pozitivne moralne vrijednosti koje u takvoj situaciji ne mogu da ispolje. Osim frustracija, oni nesvjesno u?estvuju u psihopatskim manipulacijama kroz te pozitivne moralne kriterije. U pore?enju sa mojim primjerom birtije, može se kao primjer uzeti osoba koja ne pripada tom birtijskom intelektualnom i moralnom mentalitetu, a prisiljena je iz odre?enih razloga da bude jedan period, od recimo, dva do tri mjeseca u toj birtiji. Na po?etku njenog boravka ona je krajnje rezervisana i neutralna prema ponašanjima tih ljudi, uz osje?aj nepripadanja toj grupi. Postepeno ona sve više intelektualno u?estvuje u ,,radu,, te grupe, ne kroz njihov intelektualni i moralni nivo, ve? svoj. Po?inje sa dijagnosticiranjem i opredjeljivanjem ko je od tih u?esnika u raspravama više ili manje u pravu. To je momenat kada se kroz te svoje moralne kriterije nesvjesno identifikuje sa grupom u opozicionom smislu. Drugim rije?ima, komunicira sa grupom iz svojih pozitivnih moralnih opredjeljivanja. E, to dobronamjerno u?estvovanje u ,,radu,, te grupe je ulazak u birtijsku svijest kroz opoziciono djelovanje i raskrinkavanje negativnog ponašanja odre?enih ?lanava u odre?enim okolnostima. U našim stvarnim uslovima je to svaka negativna kritika upu?ena na rad i ponašanje subjekata ove trenutne stvarnosti. Tu negativnu, a ponekad i pozitivnu kriti?ku opredjeljenost prema politi?kim, kulturnim ili moralnim aferama ja nazivam birtijsko presu?ivanje.

Zašto prema takvom ponašanju imaš negativan stav?

Ovo moje izlaganje prihvati kao opis našeg društvenog stanja, a ne kao negativan stav. U ovaj opis spada i podatak da takvo birtijsko opredjeljivanje, ko je u pravu, a ko ne, predstavlja psihopatama u manipulaciji veoma kvalitetno ,,tijesto za mjesiti,,. Jedna od tih manipulacija je i predizborna kampanja. Izbori su za psihopate poseban izazov u egzistencijalnom i psihopatskom smislu. U tom procesu, veoma zna?ajnu ulogu za njih imaju moralno pozitivni glasa?i koji su kroz psihopatsku manipulaciju prihvatili birtijsko razmišljanje i presu?ivanje. To njihovo presu?ivanje nema neki globalan ?vrst intelektualni temelj, ve? se ono gradi u samom procesu presu?ivanja na osnovu predo?enih psihopatskih vješto montiranih prezentacija. Te prezentacije, ili bolje re?eno igre izazivaju kod tih izdvojenih ljudi pozitivno moralno reagovanje koje ?ini prevagu u korist psihopata naro?ito u vrijeme izbora. U tom smislu se pred izbore vodi vrlo uspješna ,,borba protiv svih vrsta kriminala,,. Izbori nisu jedini cilj takve igre. Tim aktivnostima Gazda ispituje javno mišljenje i na osnovu njega odre?uje naredne pravce djelovanja.

Ne možeš izbje?i zaklju?ak da o normalnom odnosu prema stvarnosti imaš negativan stav nazivaju?i ga birtijsko presu?ivanje. Na koji se na?in ti izjašnjavaš kada je u pitanju posmatranje ove naše stvarnosti?

Zar do sada nisi primjetio da ja ne optužujem i ne presu?ujem u okviru tih sadržaja o kojima raspravljamo? Ja analiziram formu i na?in ponašanja u?esnika u tim društvenim ispoljavanjima. Drugim rije?ima, mene iteresuju ciljevi i posljedice tih društvenih ispoljavanja. To je ustvari upore?ivanje društvenog ponašanja sa mjerom koja predstavlja opštu civilizacijsku humanost. Da bi se to moglo predo?iti u konkretnom smislu, potrebno je ponekad opisati ponašanje nekog pojedinca ili grupe koje je prisutno i kod drugih pojedinaca i grupa. Kada bih se nekim slu?ajem o tim problemima izjašnjavala u društvu, ne bih imenovala ni pojedinca ni ni grupu, i time bih dozvolila da se svaki pojedinac ili grupa mogu sami prepoznati u tom prikazu. U tom slu?aju bi takav uopšten prikaz kroz konkretno upore?ivanje na osnovu te mjere humanosti dao potpunu slobodu posmatra?u da se odredi u odnosu na svoje ponašanje. Ako bi takav ?ovjek u svojoj svijesti imao bar neke elemente te opšte civilizacijske humanosti, ta uporedba bi mogla kod njega pokrenuti korekciju ponašanja u pozitivnom civilizacijskom smislu. Kod UMRI-ovaca je suprotan proces. Oni te asocijacije koje se direktno ne odnose na njih, tuma?e kao napad na njih i uzvra?aju na grub i intelektualno neprimjeren na?in koji je suprotan principima humanosti.
Ljudi koji nisu pod uticajem UMRI sindroma, takve nepristrasne analize ne mogu ostvariti, zato što intelektualno, a naro?ito emocionalno, u?estvuju u tim psihopatskim sadržajima kroz birtijsko presu?ivanje o kojem sam maloprije govorilla. Iz ovoga možeš zaklju?iti da ja nastojim biti emocionalno i moralno izvan tih sadržaja, što me ?ini strancem u odnosu na ta negativna ispoljavanja.

Kažeš da ne vrije?aš, a svoje neistomišljenike nazivaš mentalno retardiranim majmunima.

?ini mi se da namjerno izbjegavaš prihvatiti razliku izme?u vrije?anja i upore?ivanja. Da li je to vrije?anje ako ja kažem da je lopov onaj koji prisvoji stvar bez pristanka njenog vlasnika. Da li je vrije?anje ako ja kažem da neko ko se prema drugima odnosi kroz mržnju, ga?enje, nasilje bilo koje vrste, i druge nehumane postupke, i pravdanje takvog ponašanja da je mentalno retardirani majmun? Vrije?ati nekoga zna?i imenovati konkretno neku osobu ili grupu i upu?ivati joj takve negativne etikete. Ja to ne radim. Samo dajem definiciju mentalno retardiranog majmuna na osnovu opšte civilizacijske humanosti, i istovremeno kroz opis takvog ponašanja dozvoljavam svakome da se prepozna u tome. Onaj ko se prepozna u takvoj analizi, a ne želi da prihvati tu definiciju, krije se iza osje?aja i tuma?enja napada na njegovu li?nost u smislu osje?aja vrije?anja.

Moraš priznati da je emocionalno i moralno distanciranje teško ostvarivo u uslovima gdje nas psihopate neprekidno obasipaju novim aferama koje direktno ugrožavaju našu egzistenciju. Da li je mogu?e da moralno pozitivna osoba u takvim situacijama izbjegne birtijsko presu?ivanje na jednostavniji na?in?

Postoji takav na?in, ali je on neuvjerljiv za napa?enu li?nost, jer se ne može uo?iti direktna uslovljenot izme?u tog na?ina razmišljanja i ponašanja, i efekata tog distanciranja. Razlog tome je usa?en pojam o direktnom suprotstavljanju kroz recimo javna okupljanja i nasilje koji su ve? izverzirana varijanta gazdinih sinova u takvim situacijama. Tom prilikom pri masovnim pritiscima kroz javna okupljanja, te psihopate promjene sadržaj i ljude u spornom sadržaju, a cilj mu?enja i dalje ostaje u upotrebi. Uslov za distanciranje je da takvo bi?e umjesto moralnih kriterija kojima u?estvuje u analizi i presu?ivanju tih sadržaja, uvede li?ni stav u formi poruke: Papci, vaše je vrijeme isteklo. Vrijeme je da odete.

Koji su efekti takvog distanciranja?

Glavni efekat je psihi?ko osloba?anje od frustracija i izlazak iz depresivnog stanja koje potresa ove moralno pozitivne ljude. Taj stav prekida uticaj manipulacije na tu li?nost, a istovremeno otvara nove intelektualne na?ine percepcije i reagovanja, za koje psihopate i UMRI-ovci nemaju odgovaraju?i program djelovanja. Tom prilikom se otvara ljudska svijest za prihvatanje gra?anskih kriterija razmišljanja, koji se ne mogu ispoljiti kroz birtijsko presu?ivanje ili kroz nasilje u bilo kojem smislu.

Možeš li to konkretnije objasniti?

Osnovno je pitanje, da li negativno emocionalno preživljavanje kao posljedica nehumanog ponašanja vlastodržaca psihopata, može pozitivno uticati na promjenu takve situacije? Druga?ije re?eno, da li ljutnja, nezadovoljstvo, bijes, i sli?na preživljavanja u ?ovjeku mogu uticati na promjenu društvenog stanja u kojem se on nalazi? Zaklju?ak je da ne može. Zna?i, to negativno emocionlno preživljavanje koje osje?a napa?ena li?nost ne uti?e na poboljšanje situacije, psihi?ki mu?i tu li?nost, i zbog toga ta patnja predstavlja hranu kojom se hrani Gazda. Time ta li?nost nesvjesno u?estvuje u hranjenju i održavanje u životu Gazde i njegovog sistema mu?enja. Uzrok tom negativnom emocionalnom preživljavanju nisu psihopate i njihovi sljedbenici, ve? negativne misli koje proizvodi ta napa?ena li?nost kroz birtijsko presu?ivanje. Ako se ta presu?ivanja zamjene zaklju?kom da je vrijeme papanluku isteklo, umjesto negativnih misli kroz birtijsko presu?ivanje pojavljuje se potreba akcije koja je usmjerena protiv papanluka i primitivizma u opštem smislu. U tom slu?aju nastaju spontane pozitivne promjene. Frustracija koja je prisutna kroz osje?aj bespomo?nosti se zamjenjuje konkretnim efektivnim ponašanjem protiv primitivizma, ili bolje re?eno, protiv plemenskog ponašanja uz izostanak depresivnih simptoma. Glavna osobina takvog razmišljanja i ponašanja je da se li?nost ne upli?e i ne sapli?e u montirane psihopatske igre, ve? ih posmatra u opštoj formi uz shvatanje smisla i razloga njihovog postojanja. Generalni problem ovog bijednog stanja u kojem se naša društvena zajednica nalazi nije u fizi?kom napadu neprijatelja, ve? u okupaciji pojedina?nih svijesti nametanjem ili zadržavanjem primitivnih i zaoslallih svijesti grupa ?ije ispoljavanje doživljavamo kao patnju. U takvim uslovima se pojedinac ne može suprotstaviti toj patnji kroz fizi?ki obra?un, ve? mentalnom izolacijom od šablona razmišljanja koje su nametnule psihopate kroz te igre koje provode. Ova mentalna izolacije ne samo da stvara konkretne ideje za prevazilaženje stvarnih li?nih i porodi?nih problema stvorenih kroz to društveno stanje, ve? je taj proces propra?en i pozitivnom sudbinskom susretljivoš?u.

 

Stranica 7 od 10 Sve stranice