Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe - stranica


5. Ispoljavanje sindroma UMRI.

Kažeš da drugim ljudima ne treba želiti zlo, a kada na televiziji vidiš nacionalnog vo?u ili nekog propagatora nacionalisti?kih sadržaja kažeš kroz zube ,,umri,,. Nije li to licemjerstvo?

Bila sam nekoliko puta namjerno preglasna da bi primjetio tu moju reakciju. Pitanje koje si mi postavio je ustvari nastavak zadnjeg razgovora u kojem sam spomenula nesvjesno ispoljavanje pripadništva odre?enoj grupi na štetu opštih principa humanosti i interesa svih ljudi, a ne samo pojedinih grupa. Ovo ispoljavanje pripadništva nekoj grupi ne predstavlja samo nesvjesno sau?ešništvo u gazdinoj manipulaciji, ve? iznu?uje i ponašanje koje je ispod osnovnih civilizacijskih vrijednosti. Paradoks je u tome što se to ponašenje ispoljava kod visoko obrazovanjih ljudi koji su kroz obrazovanje upoznati sa opštim moralnim i kulturnim kriterijima. Do sada sam ta ispoljavanja svrstavala u kategoriju papanskog ponašanja, me?utim, ta pojava zahtjeva druga?iju analizu. Ponašanje grupa i jedinki u njima je identi?no, bez obzira na moralne, kulturne ili religiozne razli?itosti sredina u kojima one egzistiraju.

Moja reakcija sa izre?enom rije?i ,,umri,, nije nikakva loša želja ili uputa takvom papku. To je komentar, ili bolje re?eno zaklju?ak koji predstavlja skra?enicu UMRI.

Koji je to zaklju?ak?

Ako bih ti to kazala bez obrazloženja, ušla bih u novi nesporazum s tobom, jer taj zaklju?ak sam za sebe djeluje kao uvreda, me?utim u psihološkom kontekstu ima veoma razložan smisao. Vidim da si nestrpljiv i znatiželjan, ali ne postoji kratko objašnjenje.

Bit ?u strpljiv i saslušat ?u te.

Za po?etak ti moram ispri?ati jedan doga?aj.

Žena, diplomirani psiholog sa 13 godina radnog staža u toj struci je nakon 11 godina borbe sa svojom neplodnoš?u dobila u svojoj 40. godini predivnu lijepu djevoj?icu. Ljetnog, nedeljnog dopodneva izvela je bebu u kolicima u park. Kroz park je u to vrijeme prolazila komšinica starica, koja je kroz komšijske tra?eve znala za uspjeh uporne majke. Prišla je majci, ?estitala na prinovi, poželjela im sve najbolje, i sagela se da iz blizine pogleda bebu. U tom trenutku je majka sko?ila, gurnula staricu koja se zavalila na le?a i viknula: Ne dirajte mi dijete!

Jedan od penzionera sa obližnje klupe glasno dobaci majci: Budalo jedna, šta to uradi!?

Zar ne vidite da ta žena ima kraste od sifilisa na ustima, i ne želim da mi zarazi dijete, - s puno važnosti i zna?aja odgovorila je žena na predhodni prijekor.

U ovom postupku je prisutno 5 nelogi?nosti:

1. Diplomirani psiholog nekontrolisano i agresivno reaguje;

2. Agresivna reakcija nije bila potrebna jer je jednostavno mogla povu?i kolica nazad i fizi?ki odmaknuti bebu;

3. Zloupotrebljava svoju fizi?ku nadmo?;

4. Opravdava svoje postupke namjerom da je htjela zaštiti svoju bebu;

5. U tom pravdanju koristi pojam sifilis koji nije primjeren našem vremenu.

U našoj savremenoj psihologiji se to ponašanje i nelogi?nosti objašnjavaju nekontrolisanim ispoljavanjem jakog materinskog instinkta. Mora se priznati da je to životinjski instinkt kojeg ljudska svijest kroz definiciju i zna?enje drži pod kontrolom. Zbog toga je skoro nemogu?e da se dogodi tako nešto. Da bi se to dogodilo potrebno je da u?estvuje više elemenata kao što je to bio slu?aj sa tom majkom.

Me?utim, postoji identi?na pri?a koja je tako?e stvarnost, a po zna?aju i analizi ima istu vrijednost kao i predhodna.

Psihijatar specijalista sa oko 20 godina radnog iskustva u?e u politi?ke struje, i kao lider jedne grupe postavi ultimatum drugim grupama od kojih zahtjeva ponašanje koje odgovara samo njegovoj grupi ili ?e ih u protivnom uništiti silom. Nažalost tu prijetnju provodi kroz rat. Na taj na?in su se pod njegovim nadzorom dogodili stravi?ni masovni zlo?ini.

I tu su se kao u predhodnom primjeru pojavile nelogi?nosti:

1. On kao psihijatar specijalista koji izme?u ostalog svoje pacijente lije?i i od agresivnog ponašanja organizuje i kontroliše masovno nasilje;

2. Njegovi ultimatumi su bili posljedica ogromne oružane nadmo?i, a ne bezizlaznosti situacije. Jednostavnije bi se moglo re?i da je u pitanju bila bahatost koja kao negativno ponašanje tako?e potpada pod psihološki tretman.

3. Zloupotrebio je tu oružanu nadmo? krše?i principe humanosti koji su kod ljekara osnova njegovog rada i djelovanja.

4. Takvo ponašanje je pravdao, a i dalje pravda, zaštitom svog naroda.

5. U tom pravdanju je koristio, a i sada koristi pojmove koji su neprimjereni ovom vremenu, kao što je sloboda (a ne demokratija), bavljenje istorijom i prekopavanjem grobnica (a ne sadašnjom stvarnosti u kojoj se trenutno nalazio ili nalazi), negativna istorijska iskustva za koje optužuje nekog tre?eg (a ne naivnost i neznanje istorijskih vo?a koji su uzro?nici tih negativnih iskustava), i sli?ne parole.


?ekaj malo, iz literature koja opisuje aktivnosti tog lidera, može se zaklju?iti da se on zalagao za demokratske principe u nekoj budu?oj novoformiranoj državi.

Vidiš sine moj, demokratija u nekoj državi ne postoji kroz zakonsku regulativu, ve? spremnost ljudi u toj državi da se me?usobno razumiju i poštuju. Zakonom kojim se obezbje?uje demokratija u uslovima u kojima ljudi ne znaju za taj pojam, stvara se centralisti?ki režim. To se ve? kao iskustvo dogodilo u bivšoj SFRJ. Druga vrlo bitna stvar koja uslovljava pravilno funkcionisanje demokratije je na?in ulaska u takvo društveno, ili bolje re?eno, državno ure?enje. Ako se država formira kroz nasilje ili pritiske u smislu stvaranja demokratskog društva, onda demokratija nema svoj smisao. Do demokratije se može do?i jedino ako se država formira na svjesnom prihvatanju zajedni?kih ciljeva u smislu boljeg i sretnijeg života u ?emu treba da u?estvovuje ve?ina u svakom narodu koji stvara to novo društveno ure?enje. Obzirom da je SFRJ bila stvorena kroz nasilje, ona nikada nije mogla biti prostor za funkcionisanje demokratije. I tu se u osnovi pojavljuju problemi koji potresaju ovu našu bosanskohercegova?ku stvarnost. Gazda je preko svojih sinova u Bosni i Hercegovini vodio centralisti?ku politiku ne dozvoljavaju?i upotrebu ni najelementarnijih pojmova demokratije. Kroz školske programe istorije razvijao je me?unacionalnu mržnju, a istovremeno se kao zvjer obrušavao na svaki nacionalisti?ki ispad, te time napuhivao balon koji je u sadašnjem po njemu predvi?enom vremenu eksplodirao. Moj prijatelj je u tom smislu postavio pitanje: Ako su ti lideri bili protiv ve? postoje?ih ispoljavanja nacionalnih identiteta, koji je bio smisao da izmišljaju i nametljivo eksponiraju novi jugoslovenski?

Cilj je bio izbrisati istinske vrijednosti moralnog i kulturnog naslje?a svakog naroda posebno, jer se kroz te vrijednosti ispoljavalo zajedništvo, a ne kroz parole o bratstvu i jedinstvu. Po sadašnjem društvenom stanju na našim prostorima može se sa sigurnoš?u re?i da su u tome u potpunosti uspjeli. Zna?i, ona istorija o kojoj smo pri?ali nije novokomponavana stvar nastala kroz uticaj nacionalnih stranki, ve? joj je porjeklo u u?benicima istorije iz tog doba. I sada se ta gazdina igra nastavlja kojom se prakti?no zloupotrebljava naše nepoznavanje demokratije. Gazdini poslanici ili bolje re?eno, njegovi sinovi sa me?unarodnim kredibilitetom se ko fol trude da mi do demokratskog ure?enja do?emo kroz dogovor, a istovremeno su omogu?ili stvaranje i održavanje neravnoteže izme?u pojedina?nih interesa grupa, te im time dali pravo da djeluju suprono zajedni?kim ciljevima koji im mogu donjeti bolji i sretniji život.

Ovaj ,,pokušaj do zuba naoružanog,, lidera da se ultmatumima i prijetnjama bori za stvaranje države u kojoj je po njegovim normama i shvatanju trebala biti organizovana ,,demokratija,, o kojoj on li?no nije imao pojma, predstavljalo je parolu iza koje se krio povod za provo?enje nasilja.

Ovih pet naprijed navedenih nelogi?nosti kroz ponašanje tog psihijatra nemaju obrazloženje u savremenoj psihologiji kao što je to bilo u predhodnom slu?aju sa materinskim instinktom.
Me?utim, u zoološkoj literaturi u kojoj se opisuju životinjski ?opori i ponašanje jedinki u njima, može se uo?iti ogromna podudarnost ponašanja, ne samo tog lidera, ve? i lidera ostalih grupa sa vo?om životinjskog ?opora. Identi?na sli?nost je i u pore?enju ostalih jedinki u ?oporu i istomišljenika svojih grupa.

Iz te podudarnosti, kroz upore?ivanje sa nelogi?nostima kroz nekontrolisano ispoljavanje materinskog instinkta, može se zaklju?iti da je Gazda sakrio vrlo zna?ajan pojam u psihologiji koji proizilazi iz tog životinjskog instinkta. Teško je re?i, koji bi smjer i pravac mogla imati naša civilizacija da se u psihologiji uveo taj pojam. Da li bi tom prilikom pojmovi narod, nacija, sloboda, narodnooslobodila?ka borba, rat, nacionalni identitet i sli?no imali dosadašnji smisao? Nije teško zaklju?iti da u pozadini tog sakrivanja stoji ova patnja koju trenutno preživljavaju narodi širom planete kroz lokalne ratove i me?usobnu mržnju.

Prvi put ?ujem da postoji instinkt ?opora.

To što ti prvi put ?uješ, ne zna?i da on ne postoji. Kako god se na osnovu upore?ivanja ponašanja majke koja ima dijete i ponašanja ženke sa mladun?etom formirao pojam materinskog instinkta, tako se na osnovu identi?nog upore?ivanja ponašanja grupe ljudi, sa ponašanjem ?opra može do?i do postojanja i tog instinkta.

Na osnovu ?ega tvrdiš da je Gazda sakrio taj pojam?

Ne samo da ga je sakrio, ve? ga i dalje sakriva. Podatak da me?u organizatorima i vo?ama masovnih zlo?ina na našim prostorima stoji ljekar psihijatar, sakrivale su me?unarodne institucije za mir, jer ljekara osim moralnih obaveza na humanost obavezuje i Hipokritova etika. Znalo se za taj podatak, i niko od ljekara ili novinara nije imao mogu?nost da objavi tu protivrje?nost i osudi njegovo ponašanje. Svaka takva osuda bi podstakla traženje uzroka takvom ponašanju, i najvjerovatnije bi dovela do pojma instinkta ?opora, što bi moglo umanjiti manipulaciju ljudske svijesti koju stolje?ima provodi Gazda kroz patriotizam i borbu za slobodu. Suprotno tom humanom opredjeljenju, na razgovorima o uspoostavljanju prekida oružanih sukoba gazdini poslanici (me?unarodni predstavnici) su tog lidera oslovljavali kroz titulu.

Šta je to Hipokritova etika?

Ta etika postavlja ljekarsku humanost ispred socijalnih i kulturnih opredjeljenja. Primjer za to je lijekar koji ima u ratnim uslovima pred sobom dva ranjenika, jedan iz svoje armije, a drugi iz protivni?ke. On prema toj etici pruža prvo pomo? onom ranjeniku kojem je život najviše ugrožen ne gledaju?i je li on ,,naš,, ili ,,tu?i,,.

Uzimaju?i u obzir, da je ?opor majmuna po svom ponašanju i organizaciji kroz dobro?udnost, a ne krvolo?nost, najrazvijenija životinjska vrsta, bilo bi sasvim normalno uporediti ga sa ponašanjem ljudi u grupama kroz ispoljavanje svog nacionalnog identiteta. Posmatraju?i ponašanje majmuna u ?oporu i upore?uju?i ga sa ponašanjem kroz ispoljavanje nacionalnog identiteta kod naših ljudi, može se primjetiti da takvo ponašanje u majmunskom ?oporu izglada kao ponašanje mentalno retardiranih majmuna. I zato se može kazati za ispoljavanje nacionalnog identiteta kroz mžnju, ga?enje, ubijanje, silovanje, protjerivanja i druga mu?enja, negativan revanšizam, ometanje drugih u ispoljavanju svojih ljudskih vrijednosti, podržavanje i pravdanje takvog ponašanja, da predstavlja Ujedinjena Majmunsko- Retardirana Ispoljavanja ili kra?e UMRI. To je trenutno opšti sindrom koji dominira u ponašanju svih nacionalnih grupa, a ne samo jedne.

I zato kada vidim nacionalistu da eksponira svoju nacionalnu ,,mudrost,, dam komentar ,,umri,,.

Da li je to na izvjestran na?in vrije?anje ljudi koji nisu svjesni tog instinkta za kojeg ti tvrdiš da postoji?

Ne. To je stvarnost u kojoj živimo. Na popisu stanovništva u Bosni i Hecegovini u 1991. godini postoji zvani?an podatak o postojanju i majmunske nacionalnosti. Ljudi su se po nacionalnosti izjašnjavali kao majmuni.

Jedan od njih je 1991. obrazložio svoju majmunsku nacionalnu pripadnost ovako:
Neka mi oprosti majmunska vrsta što sam se kao ?ovjek sa ovih prostora uvrstio u njihov ?opor. Gledaju?i i slušaju?i ove naše predstavnike svojih nacionalnih skupina, a posebno njihove sljedbenike, nisam imao drugog izbora, sem da se priklonim trenutno najrazumnijoj životinjskoj vrsti ?ije ponašanje u svakom pogledu prevazilazi ponašanje ovih naših nacionalista. Sretan sam i ponosan što sam se izdvojio iz te nacionalne majmunske retardiranosti koja nas sviju vodi u propast.

Da li to zna?i da takvo ponašanje ima olakšavaju?e okolnosti u odre?ivanju li?ne odgovornosti prema zlo?inima koje su po?inili ti majmunsko retardirani ljudi?

Da, tako je. Ljudi kroz obrazovanje i vaspitanje nisu upoznati sa tim pojmom i time ne postoji njihova odgovornost i obaveza da tu vrstu instinkta kontrolišu. Gazda, da bi izbjegao vezu negativnog ponašanja sa instinktom ?opora, uveo je me?unarodne zakone koji štite ljude od samo ekstremno negativnih ispoljavanja, daju?i mogu?nost da se to ponašanje ispolji u formi koja predstavlja stvarnost u kojoj se mi trenutno nalazima. To predstavlja samo ,,krpanje,, me?ugrupnih problema i sukoba proizašlih iz tog instinkta, što zadovoljava opredjeljenje Gazde i njegovih sinova da organizuju i provode tu ljudsku patnju koju svi mi doživljavamo. I zato nije iznena?enje da optuženik na su?enju pred Me?unarodnim sudom za ratne zlo?ine kaže da se ne osje?a krivim, jer je želio da zaštiti svoj narod isto kao što majka pravda svoje agresino ponašanje potrebom da zaštiti svoje dijete. Zbog toga, odgovornost takvog negativnog ispoljavanja treba prebaciti na Gazdu, nau?nu psihologiju i obrazovanje zbog sakrivanja tog pojma koji je mogao i može da sprije?i to nasilje.

Da li to po tvom mišljenju zna?i da Me?unarodni sud za ratne zlo?ine nema svoj stvarni legitimitet?

Da, to je moj stav. Po mom mišljenju taj Sud predstavlja parodiju sudskog procesa kako bi se psihi?ki umirile žrtve, stvorio utisak zalaganja za pravednost me?unarodnih institucija, a istovremeno sakrili stvarni uzroci nasilja i održavale daljne aktivnosti u postepenom proširivanju haosa kroz nasilje u svijetu. Ta su?enja su vršena i ranije kroz istoriju i uvijek se ta manifestacija ?opora kroz nasilje ponavljala i ponavlja.

Na koji bi se na?in ta ?injenica mogla iskoristiti u smislu odbrane osu?enika na tom Sudu?

Direktno kroz tu inerpretaciju nikako, jer svaki sud u procesu su?enja koristi kroz nauku zvani?no od Gazde priznate pojmove. U ovom slu?aju taj pojam zvani?no ne postiji i kao takav nije upotrebljiv u tim okolnostima. Problem je što osu?enik nije svjestan svog UMRI sindroma, tako da strategija odbrane nije dovoljno efikasna jer nesporazume na su?enju kroz taj sindrom koristi tužilaštvo daju?i odre?enim izjavama moralnu težinu.

Oni optuženici koji nisu u dovoljnoj mjeri obrazovani, jedino mogu postaviti odbranu o svojoj odgovornosti kroz moralne norme na kojima se zasniva i optužba. Me?utim, kada je rije? o akademski obrazovanim ljudima, situacija je sasvim druga?ija.

Da li to zna?i da taj sindrom nije izuzetak kod tog psihijatra, ve? je prisutan i kod drugih akademski obrazovanih ljudi?

Zlo?ini visoko obrazovanih ljudi su neprekidno prisutni u istoriji. Poznati su slu?ajevi u nacisti?koj Njema?koj u kojima su vršena ,,nau?na,, ispitivanja na logorašima kroz nezamisliva mu?enja. Zatim, je tu i podatak da je organizacija i sprovo?enje ustaških zlo?ina u Drugom svijetskom ratu bila pod kontrolom visoko obrazovanih ljudi.

Osnovna karakteristika osu?enika pred Me?unarodnim sudom za ratne zlo?ine koji imaju visoku naobrazbu je nesvjesnost sindroma UMRI. Oni kroz taj sindrom smatraju Sud nelegitimnim sa uvjerenjem da su oni u?inili pravednu stvar za svoj ,,narod,, za koju ih tereti optužnica. ?injenica da jedan visoko obrazovani ?ovjek kao optuženik na najvulgarniji na?in vrije?a Sud postavlja tog ?ovjeka u ulogu klovna u toj parodiji i time daje zna?aj postojanju i djelovanju tog Suda. Istovremeno tim ponašanjem degradira svoje znanje i titule koje ima. To su ti upe?atljivi primjeri nekontrolisanog ponašanja i razmišljanja kroz taj sindrom.

Do konstruktivnijeg ponašanja u odnosu prema tom Sudu može do?i optužena visoko razvijena intelektualna svijest ako svoje intelektualno znanje izdigne iznad šema i parola kroz koje se ispoljava taj sindrom. Tada se može stvoriti odre?ena strategija odbrane u korist tog optuženika.

Da li je bilo takvih slu?ajeva?

Da, ti ljudi i ako su bili odgovorni za vršenje zlo?ina kroz funkcije vlasti u ratnim okolnostima, i nikada nisu bili svjesni tog sindroma, uspjeli su sa?uvati intelektualnu konstrukciju svoje li?nosti pred sudom. To u prevodu zna?i da su kroz to znanje i iskustvo prihvatili važnost i zna?aj suda i kroz taj odnos gradili strategiju odbrane. U tom slu?aju oni su samo formalno prihvatili to su?enje glume?i razumnost i pokajanje, sprije?avaju?i time djelovanje tužitelja kroz taj sindrom. Od svih negativnih okolnosti u kojima su se našli izabarali su za odbranu onu koja je za njih bila napovoljnija u tim uslovima. Me?utim, kroz taj sindrom papak uvijek ostaje papak bez obzira na intelektualni kapacitet.

Za razliku od takvih slu?ajeva postoje slu?ajevi gdje visoko obrazovani optuženik odbije javnog branioca na su?enju sa namjerom da se sam eksponira u svojoj odbrani. Sama odluka, a posebno strategija takve odbrane vrlo jednostavno ukazuje na simptome poreme?enosti kroz taj sidrom. Na primjer, optužnica sadrži potpuno precizne numerisane optužbe kroz moralne norme, a optuženik se brani dokazivanjem da se on i njegov narod branili od svjetske urote. Za UMRI-ovce je karakteristi?no da ispuštaju iz misaonih procesa moralnu odgovornost. Za njih ta odgovornost u smislu humanosti uopše ne postoji. I to je zamka na koju ih Me?unarodni sud ,,lovi,,.

Imam utisak da oni na tom Sudu izigravaju žrtve, a samim tim i heroje.

Da, i to je jedan od simptoma tog sindroma. Me?utim, takvo ponašanje je štetno, jer poja?ava ispoljavanje tog sindroma kod ljudi koji prate to su?enje. Pored toga, postoje i ozbiljne fizi?ke posljedice za optuženike proizašle iz tog sindroma. Mnogi od tih optuženika su umrli u toku su?enja, jer taj sindrom u prisilnoj odvojenosti od ,,?opora,, ostavlja negativne psihofizi?ke posljedice.

U svakom razgovoru, papcima daješ druga?iju dijagnozu njihovog ponašanja. Da li je to ta?no?

To ti samo tako izgleda. Kada smo razgovarali uopšteno o papcima, dala sam uopštene karakteristike tog ponašanja. Kada sam govorila o ?uvanju tradicije, govorila sam o kozerviranju plemenskih shvatanja. Ako prihvatiš zaklju?ak da je plemensko ure?enje ustvari ponašanje ?opora prilago?eno civilizacijskim uslovima, onda možeš izvesti zaklju?ak da se taj UMRI sindrom sa?uvao i održava kroz tu plemensku svijest.

Na koji na?in bi se taj pojam instinkt ?opora i njegovo tuma?enje mogao ugraditi u ljudsku svijest pa da se stvore uslovi njegovog kontrolisanja?

Najjednostavnije bi bilo kroz obrazovanje, jer je to intelektualni pojam isto kao i materinski instinkt. Me?utim, to je nemogu?e ostvariti iz dva razloga. Jedan je što to ne dozvoljava Gazda preko svojih sinova, a drugi je zombificirano stanje kroz taj sindrom odgovornih za obrazovanje.

Ne mogu da shvatim kako može Gazda zabraniti upotrebu tog pojma?

Na isti na?in kako je zabranio upotrebu pojma Djeda Mraza u dje?ijim vrti?ima. Jedina šansa je širiti tu informaciju preko alternativnih i opozicionih medija i usmenim putem. Ako se upotreba tog pojma pojavi me?u gra?anski orjentisanim ljudima, stvara se paradigma koja name?e razmišljanje i kroz nau?ne šeme i zvani?ne šablone razmišljanja. Na taj na?in ponašanje kroz taj pojam dobija negativno moralno opredjeljenje za razliku od dosadašanjeg u kojem predstavlja ponos i dostojanstvo.

Kako se izlazi iz te majmunske retardiranosti?

Veoma teško. Kada se jednom kroz obrazovanje, vaspitanje i propagandu formira takva ekstremna svijest na bazi ?opora, ona se intelektualno interpretira kroz pojam nacionalnog identiteta i stvara kontajner svijesti koji postaje gospodar svih procesa razmišljanja. Ta?no je da izlaz iz takvog programiranog stanja postoji, ali se iz njega ne izlazi grupnim tretmanima ni uticajima izvana, ve? isklju?ivo samostalnim radom na samom sebi. Kra?e re?eno, to je bolest koja ulazi kroz više vrata, a izlazi samo na jedna i to li?na.

Da li se po sadašnjoj situaciji može zaklju?iti da je ve?ina u svakom narodu uvu?ena u to nekontrolisano psihološko stanje?

Moraju postojati odgovaraju?i uslovi i odgovaraju?e okolnosti da se taj sindrom masovno pojavi u narodu u obliku majmunske retardacije. Uslove za pojavu tog sindroma su stvorili gazdini sinovi u bivšoj Jugoslaviji kroz specijalan odnos prema ispoljavanju nacionalnog identiteta. Okolnosti su tako?e režirane i stvarane od po?etka 80-ih godina prošlog vijeka i u njima se neprekidno nalazimo po specijalnom programu gazdinih sinova. Taj program obuhvata stvaranje straha unutar odre?ene grupe i stvaranje kolektivnog osje?aja ugroženosti. Tom prilikom su se montirali i inscinirali razni fizi?ki i moralni napadi na ?lanove te grupe. Pored toga su se izmišljali razni sadržaji koji u propagandnom stilu potvr?uju i poja?avaju taj strah. S jedne strane su se zataškavajle prave informacije, a sa druge se vješto ubacivale montirane laži koje su lako prihvatljive za tu vrstu ljudi. Sistem je bio u funkciji tako da su ljudi bili izloženi samo lažima i nisu imali mogu?nost izbora. Kada su se kroz takvo djelovanje formirale društvene norme koje ?ine osobinu te grupe ili ,,?opora,,, one su se nasiljem nametnule ostatku naroda. To je ona poznata parola: ,,Ako nisi s nama, onda si protv nas,,. Isti scenario se neprekidno održava i to je ta histerija koja trenutno dominira u našim narodima. Gazda i njegovi sinovi, tim programom proizvode društvene krize, pa i ratove, u cijelom svijetu, kako bi se kroz njih stvorili uslovi za preuzimanje vlasti uz ,,dokaz,, da ti narodi nisu sposobni samostalno urediti zajedni?ki život.

Na koji na?in se mogu posmatrati ljudi sa tim ispoljenim sindromom, kao prestupnici ili kao bolesnici?

Kao žrtve manipulacije.

A šta je sa ratnim zlo?incima?

Kod njih su ispoljene i psihopatske osobine i sindrom UMRI. Osnovna osobina ponašanja UMRI-ovaca je agresivnost koja pod odre?enim uslovima izaziva teške posljedice depresije.

Imaš li neki primjer tog agresivnog ponašanja?

Kada govorim o agresivnom ponašanju, onda ne mislim samo na ponašanje prema drugima, ve? i prema vlastitom bi?u. Kod UMRI-ovaca koji nisu skloni fizi?kim i verbalnim obra?unima se kontakti sa neistomišljenicima doživljavaju kroz vrlo neprijatna emocionalna preživljavanja. Ta neprijatna emocionalna preživljavanja ja nazivam nasilje prema samom sebi. Za UMRI-ovce je karakteristi?an osje?aj polarizacije kroz stav, ako nisi saglasan sa stavovima i na?inom razmišljanja naše grupe, onda si protiv nas i za nas si neprijetelj koji nas ugrožava. U takvoj svijesti ne postoji individualan na?in razmišljanja, ve? se umni procesi odvijaju kroz svijest grupe. Iz toga nije teško zaklju?iti da su to zarobljenici koji kroz razmišljanje i ponašanje robuju psihopatskim primitivnim i neostvarivim idejama.

 

Stranica 5 od 10 Sve stranice