Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe - stranica


4. Neprekidna akcija i dominacija gazdinih sinova

Koristi naziv gazdini sinovi. Zato ba ,,sinovi,,?

Prije par godina objavljena je knjiga ,,Udbini sinovi,, u kojoj se daju podaci djelovanja slube za zatitu dravnog sistema u bivoj SFRJ pod nazivom UDB-a (Unutranja dravna bezbjednost ). Osim sagledavanja na?ina vrbovanja potkaziva?a (,,mekera,,), ili kako ih autor knjige naziva ,,udbinih sinova,, objavljeni su i spiskovi tih potkaziva?a sa li?nim podacima iz ve?ih gradova BiH. Normalno je da u toj knjizi ?itaoci trae u tim spiskovima nekog poznatog. Ako se savlada ta vrsta znatielje, pojave se informacije koje sigurno nisu bile pripremljene i namjeravane objaviti.
Prva informacija proizilazi iz pitanja: Zato su od svih bivih republika SFRJ objavljeni spiskovi samo iz BiH? Postoji mnogo odgovora, ali oni predstavljaju pretpostavke na osnovu utiska. Jedino je mogu?e osjetiti uticaj gazdinih sinova koji su osim stvaranja opteg nepovjerenja i frustracija u BiH, pokuali prikazati dravne sisteme u drugim republikama kao naprednije humanije i demokrati?nije. Taj osje?aj je iritiran spoznajom da se informacije o potkaziva?ima odnose samo na BiH. Narodnim jezikom se taj osje?aj prevodi u pitanje: Zato mesti ispred tu?ih vrata kada sigurno ima dosta sme?a i pred vlastitim? To pitanje povla?i tako?e mnogo odgovora, koji se mogu postaviti pod jedan zajedni?ki imenitelj, a to je prisustvo i uticaj tajnih slubi ili bolje re?eno gazdinih sinova pojedinih republika na teritoriji BiH.

Tre?a informacija koja se moe izvu?i iz teksta knjige je cilj, na?in i oganizacija djelovanja tih dravnih slubi. Navodni cilj zatite dravnog sistema je bio do nevjerovatnih detalja organizovan, tako da se sa pravom moe govoriti o potpunoj kontroli svih gra?ana. Prakti?no to zna?i da nije postojala ni jedna grupica ljudi koja se preko ,,udbinih sinova,, i drugim metodama nije pratila. Dovoljno je bilo da se troje istih ljudi sastanu zajedno dva puta, ve? je tre?i put bilo organizovano pra?enje. Nije postojalo ni jedno udruenje, organizacija, kolski razredi sa punoljetnim u?enicima, vojna jedinica, dravna sluba, bolesni?ka bolni?ka soba, stara?ki dom itd koji nisu bili pra?eni. ,,Udbini sinovi,, nisu bili samo potkaziva?i, ve? i provokatori i to je najzna?ajnije, organizatori djelovanja unutar odre?enih grupa prema programu i cilju kojeg je postavio Gazda posredstvom UDB-e. ?lanovi tih grupa nisu uopte bili svjesni programa i manipulacije kojim su bili vo?eni do nekog cilja kojeg je zacrtala ta sluba. Ova nesvjesnost izvravanja odre?enih ciljeva je trenutno glavno sredstvo preko kojeg Gazda ostvaruje svoj cilj porobljavanja ljudske populacije u svijetu. Uzmi za primjer terorizam i teroristi?ke organizacije. Teroristi?kim organizacijama rukovode svjesni i odgovorni ljudi prema Gazdi. Slijepo pra?enje i izvravanje njihovih teroristi?kih ideja provode naivni fanatici pod uticajem psiholokog sljepila na isti na?in na koji se nai papci bore za svoja nacionalna prava.
Osim toga, prislukivanje telefona je u bivoj SFRJ ve? onda bilo vjeto organizvano. Danas u cijelom svijetu to rade kompjuteri koji prate svaki razgovor, i ako se u tom razgovoru pojave neke rije?i koje su za pra?enje zna?ajne, automacki se snima taj razgovor sa svim potrebnim podacima o tom razgovoru.

Na osnovu ?ega si to zaklju?ila?

Izme?u ostalog i na osnovu knjige Dravna tajna koju je napisao Semir Halilovi? u kojoj je kompletan sadraj baziran na prislukivanju i pra?enju, za tu situaciju vanih li?nosti. Ako je u ratnoj BiH bez osnovnih ivotnih uslova bilo organizovano pra?enje i prislukivanje svih odgovornih u dravnim slubama, onda je besmisleno razmiljati o organizaciji prislukivanja u normalnim uslovima.

Zato se onda raspala SFRJ, ako je imala takvu kontrolu gra?ana?

Pitanje je jednostavno, ali je odgovor komplikovan. Moe se jednostavno, ali nepotpuno re?i, da su sva ta deavanja bila realizacija gazdinog programa. Sa stvaranjem i organizacijom FNRJ, a kasnije preina?enjem u SFRJ, organizovano i planski je vo?eno stvaranje ovog haosa kojeg mi preivljavamo. Raspad SFRJ je u?inio Gazda preko svojih sinova, a UDB-a nije provodila zatitu tadanjeg dravnog sistema, ve? provodila gazdin plan. Pri?ati o funkcionisanju SFRJ kao drave kroz gole istorijske istine je veoma upitno. Montirani sudski procesi ,,nacionalistima,, su samo neki elementi tog zacrtanog cilja.

Imam utisak da namjerno izbjegava dati konkretne primjere djelovanja gazdinih sinova na naim prostorima.

Ne da izbjegavam, ve? nisam u mogu?nosti sveobuhvatno objasniti na?in njihovog djelovanja. Za nau normalnu ljudsku i civilizacijsku svijest je njihov na?in djelovanja potpuno nerazumljiv, a samim tim i nevidljiv. Svaki konkretan ukaz na njihovo ponaanje je naim na?inom razmiljanja diskutabilan, a tu diskutabilnost je stvorio upravo Gazda kao zatitni sistem koji ga ?ini nevidljivim. Da bi se dolo do nekog razumjevanja, potrebno je eliminisati tu diskutabilnost.

Da li to zna?i da ti meni eli pri?ati pri?u koju ja trebam da prihvatim kao istinu bez da provjeravam tu istinitost?

Ne. Problem je u na?inu posmatranja neke pojave, koji ne dozvoljava istovremeno sagledavanje i drugih elemenata koji se ispoljavaju u toj pojavi. Mislim da je to osnovni uzrok zombificiranog ponaanja u prijanjim i sadanjim uslovima drutvenih kriza na naim i tu?im prostorima.

eli da kae da Gazda razmilja druga?ije od nas.

Ne samo da razmilja druga?ije, ve? druga?ije i djeluje. Ljudska svijest i na?in razmiljanja u odnosu na Gazdine sposobnosti su hendikepirani, ili bolje re?eno, nepotpuni. Jednostavnije re?eno, ljudska svijest nije dorasla tom djelovanju.

Nesavrenost se ispoljava kroz jednolinijsku percepciju koja je zasnovana na logi?kom povezivanju uzroka i posljedice. Ako to ne funkcionie, onda ?ovjek kae: Ne razumijem. Zato Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova informacija sadri potpunu logi?ku popunjenost koju rtave te prevare kroz jasnu razumljivost doivljavaju kao potpunu istinu. Kada se ?ovjek uspije izvu?i iz te grupne nepotpune svijesti moe da uo?i vulgarnost i intelektualni primitivizam u tim ,,istinama,, na osnovu kojih te grupe razmiljaju i djeluju.

To gazdino ispoljavanje kroz logi?ku linijsku percepciju je samo sredstvo njegove manipulacije, a stvarno ostvarivanje njegovih planova se odvija u ,,mrei,,.
To u prevodu zna?i, da bi ljudska svijest mogla da prati tu mreu, morala bi biti sposobna da istovremeno prati vie logi?kih nizova, ili druga?ije re?eno, da istovremeno razmilja o vie stvari.

To nije komplikovano. Ja to mogu.

Sine moj, vidim da si glup pa ti na to ne?u dati komentar.

Ali mama, ta ti to zna?i ,,glup,,?

Zna?i izraavanje kroz mreu, ili kako ja to druga?ije nazivam viezna?no ispoljavanje. Kao prvo, tu moju primjedbu nisi prihvatio sveobuhvatno kao to si se pohvalio da ti to umije. Drugo, dok si postavljao to pitanje bio si vezan kroz samo jednu liniju traenja uzroka mojoj reakciji kroz osje?aj vrije?anja. Tre?e, nisi bio svjestan da je moj komentar bila provokacija koja te vezala za unaprijed pripremljenu reakciju koja je predstavljala tvoje pitanje. Tri stvari sam ti objasnila samo jednim komentarom. Da posjeduje sposobnost sveobuhvatne percepcije istog trena dok si sluao moj komentar sve bi ti to bilo jasno i pregledno.

I da nastavim. U toj gazdinoj mrei djelovanja, ljudska svijest vidi samo pojedina?ne elemente u formi logi?kih nizova, i pri tome nije sposobna te elemente povezati sa drugima koje ne vidi. Na taj na?in se vide samo neki efekti takvog djelovanja ili se naj?e?e, uopte ne vide. Alegori?ki se taj odnos percepcije moe uporediti sa posmatranjem ahovske partije jednog velemajstora i jednog po?etnika. Dok velemajstor na ahovskoj tabli vidi istovremeno cjelkupno stanje odnosa figura, dotle po?etnik za svaku figuru trai logi?ki niz po kojem bi tu figuru upotrebio, i dok razmilja o toj figuri nije sposoban pratiti odnose drugih figura.

Ta osobina jednolinijske percepcije omogu?ava Gazdi da preko sinova izvodi manipulaciju kroz podmetnute lane pojmove, uzroke i posljedice. Konkretno je to ponaanje papaka koje je velikim dijelom posljedica one istorije koja im je uprogramirana u svijest. Smisao manipulacije je da se kroz programski reirane sadraje iznudi kod papaka odgovaraju?e nesvjesno negativno reagovanje sli?no onom tvom iznu?enom pitanju.

U vezi toga ima jedan ivotni detalj. Onaj na mesar Capo uvijek se hvali kako on kolje kokoi. Kae: Ne treba koko ganjati po dvoritu i bati da bi je uhvatili. Dovoljno je deset zrna kukuruza poredati u liniju tako da se deveto nalazi ispred panja, a deseto na panju. I onda cap, i posao je zavren.

Cijelokupna BiH drama se odvija po tom Capinom receptu. Razlika izme?u Cape i Gazde je u tome to Gazda ne dri sjekiru u ruci, ve? plasti?nu bananu oka?enu na kanap. Skretanjem panje na tu bananu i neprekidnim izdizanjem pomo?u svojih sinova ta banana je nedostupna njenim skaka?ima. To skakanje za bananom ljudska svijest doivljava kao koristan rad koji u pozadini sadri patnju, jer je skakanje za bananom naporno.

ta ti zna?i banana u toj pri?i?

Ja nisam spomenula samo bananu, ve? plasti?nu bananu. Banana je za odre?ene vrste u prirodi veoma zna?ajna poslastica koja ?esto podsti?e na nekontrolisano ponaanje u pokuaju da se do nje do?e. Od mnogih simbola koje ona predstavlja, za nas je interesantna sloboda za koju se pojedinci ili grupe neprekidno bore kroz istoriju. I poslije upornih pokuaja, kada misle da su postigli slobodu, nastaju negativne posljedice kao povratni udar manipulacije kroz koju su osje?ali ili bolje re?eno mislili da ive u slobodi, a u stvari samo su lizali tu plasti?nu bananu. I tako se skakanje za babanom kroz istoriju neprekidno ponavlja.

Zato ba plasti?na?

Zato to predstavlja pojmove koji su prakti?no neostvarivi, kao to je grupna sloboda koja ne postoji. Prava istinska sloboda je duboka intimna svjesnost svakog ljudskog bi?a koja ga ?ini nedodirljivim na vanjske uticaje. Iskustvo kroz istoriju je pokazalo da grupna sloboda predstavlja najprimitivnije sluenje gazdinim psihopatskim namjerama.

S jedne srane govori o svjesnom prihvatanju zajedni?kih pravila u demokratiji, a sa druge govori o nedodirljivosti sa vanjskim uticajima. Je li to u kontradikciji.

Ne. Svjesnost o kojoj pri?am ne dozvoljava ljudskom bi?u da nesvjesno prihvata pravila grupe, a naro?ito negativna pravila koja su u suprotnosti sa humanim odnosima u prirodi. To drugim rije?ima zna?i, da ta svjesnost ne dozvoljava manipulacije koje izazivaju patnju. U tom smislu je takav ?ovjek slobodan jer ne samo da ne prihvata negativna opredjeljenja, ve? daje i doprinos razvoju civilizacije kroz pravila prihvatljiva za sve, a koja se u idealnim uslovima mogu nazvati istinska demokratija.

Ovo to ti opisuje kao djelovanje gazdinih sinova pie i u naoj literaturi, samo se na drugi na?in opisuje to stanje.

Da, ta?no je da postoje knjige i ?lanci na naem jeziku o svjetskoj zavjeri. Me?utim, ta literatura je napisana po gazdinom programu.

Da li to zna?i da su pisci te literature pod kontrolom Gazde?

Da.

Moe li to objasniti.

Ti pisci piu o svjetskoj zavjeri na osnovu tajnih dokumenata sa kojih je skinuta obaveza tajnosti. Besmisleno je raspravljati o takvim dokumentima, jer intelektualna naobrazba tajnih slubi i inteligencija kojom se viezna?no ispoljavaju je neuporedivo ispred i najobrazovanijih i najinteligentnijih korisnika tih objavljenih dokumenata. Jednostavnije se moe kazati da ti dokumenti predstavljaju na?in obmanjivanja stvarnosti u kojoj ivimo. Svaki takav dokumenat ili podatak je vjeto pripremljen materijal za ostvarivanje ne samo jednog, ve? vie ciljeva. Njihovim koritenjem i tuma?enjem se kroz mentalnu manipulaciju ostvaruju ti ciljevi. Tim ,,tajnim dokumentima,, se iznu?uju razmiljanja i reakcije sli?ne onoj tvojoj reakciji. Osnovni smisao tih iznu?enih nekontrolisanih reakcija je skretanje panje sa konkretnog djelovanja njegovih sinova na naim prostorima, na sadraje, na koje mi ne moemo uticati.

Na koji na?in se ispoljavaju te nekontrolisane reakcije?

Konkretno se moe kazati da se u tim informacijama o svjetskoj zavjeri sakrivaju podaci o postojanju gazdinih sinova, njihovoj ulozi, na?inu djelovanja i posljedice tih aktivnosti. Jo konkretnije, optuuju se Iluminati, Masoni, Vlada u sjeni, Komitet300, Amerika i pojedinci iz tih institucija da vre nasilno pokoravanje ?ovje?anstva. U tom izlaganju se Amerika tuma?i kao glavni izvrilac tih ciljeva kroz nasilje koje provodi u svijetu. Sva ta pri?a bi imala smisao kada bi postojao na?in fizi?kog suprotstavljanja tim negativnim silama. Ja ih nazivam 12+ nedodirljivih, i ta pri?a o njima ima isti efekat kao kada pas laje na nekog koga ne poznaje. Druga obmanjuju?a stvar je propagandno djelovanje kroz stav da se ,,irenjem istine,, o svjetskoj zavjeri moe stvoriti kriti?na masa svjesnih ljudi koji bi se svojom masovno?u suprotstavili tim mo?nicima. Komunisti?ki pokret je bio gazdin eksperimenat u tom smislu, jer je ideja o humanijim odnosima za?eta me?u dobrim ljudima. I dok je ve? postojala samo ta ideja, on je preuzeo sve komande i tu ideju u praksi pretvorio u vlastitu suprotnost. Iz ovoga se moe izvesti zaklju?ak da ideja o stvaranju kriti?ne mase svjesnih ljudi je vjeto podmetnuta kako bi se pod konrolom drali nezadovoljnici i s njima manipulisalo. Tre?a stvar je mentalna manipulacija ?ovje?anstva kroz lane pojmove, lane civilazacijske vrijednosti i njihove odnose. Sva ova dosadanja pri?a s tobom je posve?ena ovom mentalnom programiranju. Pisci tih knjiga uopte nisu svjesni te ?injenice i kao rtve te programiranosti ispoljili su ponaanje koje nema svoje opravdanje ako se posmatra iz perspektive humanosti. Druga?ije re?eno, u njihovim tekstovima se ispoljavaju lokalne grupne svijesti koje odre?uju ponaanje papaka. Ovo isti?em zato to je tema svjetske zavjere i Amerike kao njenog izvrioca opti i sveobuhvatan predmet posmatranja, a to zahtjeva univerzalnan pristup tuma?enja prihvatljiv za svakog ?ovjeka, a ne samo za odre?enu grupu. Na primjer, nedavno je objavljena kolumna o svjetskoj zavjeri u jednom dnevnom listu naeg jezi?kog podru?ja razumljivosti. U njoj se po ve? utvr?enom nacionalisti?kom programu optuuje jedan od gazdinih poslanika (me?unarodni predstavnik) za urotu protiv ,,mog,, naroda u smislu:

,,Napravio je sve da pomogne Miloevi?u i JNA da pokore Hrvatsku i Hrvate u cijelosti,,.

Ovo dijagnosticiranje direktno odvra?a panju sa univerzalnog sistema porobljavanja cijelog ?ovje?anstva u kojem porobljavanje provode lokalni gazdini sinovi na doma?em terenu i upravo u tom svom narodu. Takve izjave su konkretno djelovanje po gazdinom programu, jer su svi pojedinci i svi narodi jednako ugroeni kroz isti cilj, ali sa razli?itim tretmanom manipulacije prilago?enog njihovom mentalitetu. Konkretno, to zna?i da neka grupa koja sebe naziva narod, nije ugroena od druge grupe koju naziva narodom, ve? su sve grupe jednako ugroene od Gazde zbog me?usobnog nepovjerenja i sukoba. Tim pri?ama koje sakrivaju pravi smisao me?usobnih sukoba odvla?i se panja od stvarnih aktivnosti kojima se bave njihove vo?e. U tom kontekstu, pri?ati o pokoravanju ,,svog,, naroda predstavlja psihopatsku parolu kojom se iritira opta ugroenost od nekog nedoku?ivog me?unarodnog autoriteta.

Ima li neki konkretan primjer djelovanja gazdinih sinova sa naih prostora kojima se sakriva smisao tog porobljavanja?

Gleda li ti ponekad u nebo?

Ne, a zato bih gledao?

Da vidi kako nas zaprauju iz aviona kao to se zaprauju komarci.

To prvi put ?ujem.

A od koga bi trebao ?uti?

Iz novina ili sa telervizije.

I zato se ?udi? Buni te to to televizija ili novine nisu objavile takvu vijest.

Mislim da je avionsko zapraivanje toliko uo?ljivo, da je skoro nemogu?e tako neto sakriti.

Vidi sine moj, majstori manupalicije ti mogu i slona etati ispred nosa, i da se ti kune da nikada slona nisi vidio u svom ivotu.

Kako to mogu?

Jednostavno. Ne objave to u novinama i na televiziji, a ti si ve? programiran da zna, da sve ono to nije objavljeno preko novina ili televizije ne postoji.

Mislim da je zapraivanje konkretna stvar i moralo bi biti primje?eno.

I etanje slona ispred nosa je konkretna stvar, a ti ga ipak ne vidi... Mlazni motori pri radu isputaju sagorjele plinove i oni na velikim visinama zbog niske temperature i niskog vazdunog pritiska dobijaju izgled vodene pare koju mi vidimo da izlazi iz mlaznica aviona. U tom saznanju je isputena informacija da takavi tragovi nestaju za izvjesno vrijeme ali sigurno ne ostaju trajno na nebu i ne stvaraju izmaglicu i oblake. U ovim uslovima zapraivanja, naj?e?e se nebo iara sa vie unakrsnih pruga koje uz irenje umnoavaju gasnu i vodenu paru pretvaraju?i ju u dimnu sivkastu zavjesu koja pokrije cijelo nebo iznad tog opodru?ja.
Postoje foto i video snimci tih operacija, ali gazdini sinovi dre pod kontrolom sredstva informisanja i ti si ubje?en da to ne postoji, jer nije zvani?no objavljeno.

Mislim da je to zato to je nau?no teko tako neto dokazati.

Nije u pitanju dokazivanje te pojave, ve? u njenoj neobi?nosti. Osnovni cilj iformativne djelatnosti je da takve i sli?ne neobi?nosti objavi. Naalost, objavljuju se svakakve informacije, ali o toj pojavi neme ni jednog objavljenog detalja. Objavljivanje takve informacije bi lan?ano dovelo do angaovanja odgovaraju?ih dravnih slubi koje brinu o zdravlju ljudi. Time bi se pojavila odgovornost odgovaraju?ih dravnih slubi da tu pojavu provjere i ispitaju. U takvim uslovima, pojavljuju se individualna pitanja u parlamentima i na osnovu njih stiu i zvani?ni odgovori od vlade. Jedan isje?ak takvog odgovora ?u da ti citiram:

...

U ovom trenutku ne moe se ni potvrditi niti negirati mogu?e tragove chemtrailsa u zra?nom prostoru Republike ......, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u zra?nom prostoru Republike .......... uo?ena pojava chemtrailsa, vrlo lako bi se utvrdilo koji avion je to isputao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budu?nopsti zabrani prelet takvih zrakoplova. U tom smislu svaka dojava o pojavi chemtrailsa treba biti dokumentirana datumom, ta?nim vremenom i lokacijom uo?enog traga kako bi se prema planovima letenja ustanovilo koji i ?iji avion je ostavljao tragove na nebu. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi chemtrailsa ne moe se ni prou?avati njihov utjecaj na zdravlje i ivot gra?ana Republike.

...

Kompletno obrazloenje zajedno sa ovim isje?kom je logi?ki potpuno i jasno. Oni koji znaju za zapraivanje iz aviona osjete u toj logi?nosti prevaru, ali nisu u mogu?nosti definisati tu prevaru, jer nemaju odgovaraju?e pojmove koji opisuju i utvr?uju to gazdino ispoljavanje. Jo jednom ?u da ti ponovim maloprijanju konstataciju da Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova prevara kroz informaciju sadri potpunu logi?ku popunjenost koju rtave te prevare kroz jasnu razumljivost doivljavaju kao istinu. Konkretan primjer ove konstatacije moe uo?iti na tom istom tekstu u kojem sam zamjenila operativne pojmove, a koji pojednostavljuju interpretaciju orginalnog citata.

...

U ovom trenutku ne moe se ni potvrditi niti negirati mogu?e pojave no?nih trka motornih vozila na ulicama naeg grada, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u naem gradu uo?ena pojava trka, vrlo lako bi se utvrdilo koji se automobil trkao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budu?nosti zabrane te trke. U tom smislu svaka dojava o pojavi trka treba biti dokumentirana datumom, ta?nim vremenom i lokacijom uo?ene trke kako bi se prema snimcima prometnih kamera ustanovilo koji je i ?iji automobil u?estvovao u trkama. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi trka ne moe se ni prou?avati njihov utjecaj na ugroenost i zdravlje gra?ana naeg grada.

...

Umjesto konkretne provjere prijava gra?ana ili zvani?nih upozorenja poslanika skuptine na pojavu trajnih tragova na nebu, vlade izbjegavaju suo?avanje sa tim problemom, ali zato vre nevjerovatnu propagandu i kroz zakonske norme pokuavaju ljude prisiliti na masovno cijepljenje od svinjske gripe bez statisti?ki opravdanog razloga. Zapraivanjem vazduha, cijepljenjem, prodajom flairane ,,izvorske,, vode, prera?enim otpadnim vodama u gradskim vodovodima, otrovnim konzervansima u prehrambenoj industiji, geneti?kom hranom i drugim masovnim sredstvima vre masovno nasilno inplantiranje hemijskih sastojaka koji ne samo da nisu nuni ve? direktno truju ljude. Informacije o trovanju zemlje, vode i vazduha se smiljeno prikrivaju uvozom i upotrebom geneti?kog sjemena ?ije su biljke otporno na te otrove, to drugim rije?ima zna?i da ih te biljke sadre apsorbovane u sebi. I kona?no se moe postaviti pitanje: Ko to radi? Amerika, me?unarodni autoriteti ili nai politi?ari koje smo mi izabrali i koje ?emo opet birati na sljege?im izborima?
Taj se proces neprekidno odvija, i svaka pojava u tom procesu je uvjek jedan korak ispred mogu?nosti njenog razumjevanja.

Tvoje opredjeljenje je da se bavi problemima kod nas. Primjere koje si uzela nisu iz nae republike. Koji je razlog tog postupka?

Primjedba ti je na mjestu. Ako stalno opisujem uticaj Gazde na naim prostorima, a kroz takva iskustva uoptavam to djellovanje, onda to djeluje kao propaganda. To otvara mogu?nost da se prikriju gazdini uticaji koji dolaze izvana. Neke o tih uticaja sam navela kroz spomenute knjige i ?lanke. Me?utim, ovaj primjer bjeanja od odgovornosti skuptinskih organa predstavlja opis ponaanja i razmiljanja iz svijesti grupe kroz uobi?ajene drutvene eme na koje smo navikli. Navikli smo na opredjeljivanje, i ako osjetimo nepravdu, onda takvu pojavu posmatrama isklju?ivo u negativnom kontekstu. Ono na ta nismo navikli je da posmatramo uo?enu negativnu pojavu i kroz njenu pozitivnost. Ravnotea u sagledavanju negativnih i pozitivnih posljedica odre?ene pojave ne dozvoljava manipulaciju koju provode gazdini sinovi upravo kroz tu polarizaciju. ivotno iskustvo je pokazalo, da bi neki parlamentarac postavio u parlamentu pitanje u vezi zapraivanja zra?nog prostora, mora on, glasa?i koji su ga izabrali i organi tog parlamenta biti na viem nivou svijesti od uobi?ajenog. U normalnim uslovima parlamentarac ne postavlja takvo pitanje zbog li?nog karijerizma, neuo?avanja te pojave kod bira?a koji su ga birali i protokola parlamenta koji takva pitanja tuma?i kao intelektualno nedorasle interpretacije u odnosu na zvani?nu nauku. Ovo ti napominjem kao uporedni uzorak u odnosu na rad skuptina od kantonalnog do republi?kog nivoa na naim bosanskohercegova?kim prostorima. Moe se zaklju?iti da kvalitet delegata u naim organima nije dorastao ni minimalnim kriterijima potrebne inteligencije za tu vrstu posla kojim se bave. Jedina inteligencija koja se ispoljava je kod vo?a grupa koji sav taj primitivizam i posljedice kroz manipulaciju dre u savrenom skladu. Taj savreni sklad mi doivljavamo kao patnju. Moj razgovor s tobom ima cilj da te upoznam sa uzrocima dovo?enja svijesti grupa na ovaj nefunkcionalan nivo. Istovremeno te navikavam da pri posmatranju neke pojave pronalazi i pozitivna i negativna ispoljavanja i njihovim vaganjem odredi ukupan zna?aj te pojave. Ako ne izgradi tu osobinu percepcije, neprekidno ?e se vezati za nefunkcionalne sadraje kojima gazdini sinovi dre dominaciju ove nae sveukupne patnje.

 

Stranica 4 od 10 Sve stranice