Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe - stranica


3. Nesporazumi i sukobi kao program okupacije

U ovoj situaciji ne postoje krivci u našim narodima. Svi smo mi žrtve jedne strašne nemani koja nam je isprala mozak i uvalila tu papansku kulturu.

O kakvoj nemani pri?aš?

O sili koju ja nazivam Gazda, a koja kontroliše cijelu našu civilizaciju kojoj mi pripadamo. To je sila mraka ili gospodar patnje.

Je li to Satana ili Lucifer?

Ne. To je sila koja kontroliše našu svijest i naš razum.


Da li to zna?i da taj Gazda upravlja našim ponašanjem kroz tu kontrolu naše svijesti?

Upravo tako. Mi smo kao lutke na koncu, a on lutkar u toj predstavi.

Djeluje mi nevjerovatno.

Djeluje ti nevjerovatno zato što tvoje znanje raspolaže pogrešnim pojmovima i pogrešnim informacijama koji ?ine Gazdu i njegove aktivnosti nevidljivima. Sva ova patnja koju preživljavamo ni jednim detaljem ne upu?uje na pomisao o prisutvu strane sile koja upravlja tim procesima. Gazda se pobrinuo da u našu svijest uvede pojmove koji samo za njega imaju prakti?an zna?aj, a nama donose patnju. Od tih pojmova je i stvoren ovaj papanluk o kojem pri?am. U ovom istorijskom trenutku, centralno mjesto unutar tih gazdinih gluposti je pojam slobode. Ina?e tih pojmova ima veoma mnogo. To je pojam koji prakti?no nema baš nikakvu pozitivnu funkciju. Stolje?ima se pri?a o borbi za slobodu. I dok je fokus percepcije na tom pojmu, Gazda vodi glavnu igru ka stvaranju patnje. Naro?it zna?aj u tome je odigrao socijalisti?ki režim na našim prostorima koji je neprekidno kroz propagandu veli?ao partizaniju stvaraju?i mit o slobodi. Me?utim, taj pojam slobode nam je dat na upotrebu da bi se me?usobno ubijali i mrzili. Od kako postoji ova naša civilizacija, nikada ni jedno ljudsko bi?e nije imalo priliku da doživi pojam takve slobode. Sama civilizacija je u odnosu na ljudsku prirodu robijašnica. Ve? sam ti ranije dala primjer da ?ovjek od kako se rodi nije svoj, ve? postaje ono što drugi žele da on bude. I taj kulturni identitet nije u ljudskoj prirodi bi?a, ve? je naba?en na ljudsko bi?e kao srednjevjekovni oklop kojeg ono doživljava kao svoj um. Iz tog saznanja može se izvesti zaklju?ak da slobodu predstavljaju svjesno prihva?ena pravila razmišljanja i ponašanja koja ne ugrožavaju pozitivne procese razvoja civilizacije. A to ponašanje zahtjeva jednu ljudsku osobinu koja se naziva humanost, koja upravo nedostaje papcima. Za takav pojam slobode ve? postoji izraz pod nazivom demokratija. Problem je što se u našoj istoriji prakti?na primjena demokratije mogla doživjeti samo u vrijeme turske i austro-ugarske vladavine i cijelo vrijeme je bila izložena napadima papanluka kroz razne oblike borbe za ,,slobodu,,. Zato nam se i ne može zamjeriti na neznanju pravog smisla tog pojma. Mi ga zato i ne koristimo. Ovo što se trenutno prikazuje kao ugroženost i potreba borbe za slobodom je besmisleno bavljenje tim pojmom koji ljude održava u stoljetnoj patnji bez kraja. Da stvar bude još gora, ti ljudi koji ne znaju za pojam demokratije, prepuštaju se svojim izabranim politi?arima da ih oni vode do ,,slobode,,. Me?utim, te politi?are bira Gazda posebnim metodama i postupcima. Uslov da bi neko bio uspješan politi?ar, mora biti krajnje poslušan Gazdi, a to zna?i biti psihopata bez savjesti i duše. Ustvari, oni su ti glavni i direktni izvršioci patnje. Oni umotavaju svoje poslušnike u neostvarive zamisli slobode i pri tome optužuju druge za njihovu nemogu?u realizaciju. Nasjedanje tim lažima dovode do nesporazuma i sukoba u kojima je svaka grupa u pravu iz percepcije tih pogrešnih zaklju?aka i svaka grupa traži rješenje na pogrešnim mjestima i pogrešnim postupcima. Rezultat toga je šizofrenija i sa njom sve posljedice koje sada u ovom istorijskom trenutku preživljavamo.

Koliko ja razumijem, svaki narod traži za sebe pravo da odlu?uje i ure?uje svoju državu onako kako njemu odgovara i da se u to ure?enje niko sa strane ne petlja. Ne vidim u tom razmišljanju ništa pogrešno.

U tome i jeste problem. Ne vidiš pogrešno razmišljanje zato što ne primje?uješ razliku izme?u principa i konkretnog sadržaja. Da li uo?avaš razliku izme?u ,,traži pravo da ure?uje,, i pojma ,,nastoji da ure?uje,,?

Primje?ujem razliku, ali u njoj ne vidim smisao.

Ne vidiš smisao zato što ti je Gazda sakrio konsruktivne pojmove za razmišljanje i uvalio ti nefunkcionalne, da kroz njih ,,tražiš pravo,,. Nesporazum izme?u tebe i mene ili izme?u grupa je u tome što je Gazda preko svojih hajka?a formirao pojam traženja ili borbe za pravo (na samostalno ure?enje svog ,,naroda,,). Ovaj pojam ,,narod,, je pod navodnicima zato što se grupa predstavlja narodom. To je prva obmana tih hajka?a. Druga obmana je što su u fokus problema stavili borbu za ostvarivanje prava (na društveno ure?enje svoje grupe). Intelektualnom kombinatorikom i lažima su stvorili kod svojih sljedbenika zaklju?ak da im je ugrožena sloboda kroz oduzimanje prava na samostalno ure?enje unutar svog ,,naroda,,. Svo vrijeme ovih sukoba fokus tih hajka?a je na toj borbi. Izraz fokus zna?i da kroz akcije u okviru te borbe za ostvarivanje prava (grupe na samostalno ure?ivanje društvenih odnosa unutar te grupe), uopšte se ne razmišlja o društvenom ure?enju te grupe. Po logici koju su postavili ti hajka?i prvo i prioritetno je izboriti se za pravo za samostalno društveno ure?enje, zatim pre?i na kostruktivno ure?ivanje društvenih odnosa. Kombinatorikom smišljenih i dogovorenih akcija izme?u vo?a tih grupa u sukobu, to pravo se ne ostvaruje, sljedbenici se nerviraju, a svi zajedni?ki pate.

Gdje ti u tome vidiš rješenje?

Ja ne govorim o rješenju, ve? o lažnim i nestvarnim pojmovima kojima se svijest grupe drži u hipnotisanom stanju. Ti hajka?i ne rade na društvenom ure?ivanju svoje grupe, ve? su svu koncentraciju svojih sljedbenika usmjerili na borbu za ostvarivanje tog prava. Postoji i druga opcija, a to je nastojanje da se urede društveni odnosi unutar odre?ene grupe. Me?utim ta opcija vodi proces razmišljanja u konstruktivnom smjeru, i omogu?ava objektivno sagledavanje svih elemenata koji uti?u na stvaranje tog ure?enja. Tada slika tog problema o organizovanju društvenog života te grupe dobija sasvim drugi smisao od onog kojeg hajka?i trenutno provode kroz traženje uzroka nemogu?nosti ostvarivanja prava na samostalno ure?ivanje svog ,,naroda,,. Analiza i rad kroz to nastojanje neizostavno dovode do zaklju?aka koji se ne uklapaju u koncept razaranja i patnje.
Zapo?et ?u tu analizu od papanskog stava da sloboda nekog naroda zvani?no kroz zakonsku regulativu (ustav i ostala akta) predstavlja ispoljavanje njegovih kulturnih, moralnih i vjerskih osobina. U tom slu?aju kulturne moralne i vjerske osobine gra?ana koji žive u toj grupi, a nemaju te osobine koje su zakonski verifikovane, formalno postoje kroz zakonsko priznavanje njihovog prava na ispoljavanje, a u prakti?nom smislu ih isti taj zakon onemogu?ava. Jezik, pismo, obi?aji, kulturne i vjerske manifestacije tih grupa nisu ugra?ene konkretno u zakonsku regulativu kao što je to slu?aj sa osobinama dominantne grupe i kao takve ne obavezuju ni pojedince ni institucije da imaju razumjevanja prema tim nezvani?nim društvenim ispoljavanjima. Kod nastojanja da se urede društveni odnosi, taj se problem pojavljuje u nešto druga?ijoj interpretaciji. Dolazi se do zaklju?ka da razvoj civilizacije (konkretno, tehnologije, trgovine i saobra?aja) dovodi do sve ve?eg miješanja stanovništva razli?itih kultura i zato razmišljanje o ostvarivanju takve slobode, a posebno borba za nju je direktno u sukobu sa tim razvojem. Ako se razvojem civilizacije stvara sve bliža i ja?a me?uljudska saradnja, onda je sasvim normalno u cilju razvoja te civilizacije prihvatiti te uslovljenosti i u okviru njih stvarati društvene odnose. Pri tome nastaje zaklju?ak da potreba da neki narod bude samo svoj, isklju?uje bilo kakvu mogu?nost me?ugrupne saradnje sem sukoba. I to je jedan od razloga zašto papci ne prihvataju ovu drugu opciju nastojanja, ve? prihvataju borbu za svoja nacionalna prava. S jedne strane se pojavljuje civilizacijski pritisak zbližavanja razli?itih kultura, a s druge strane nevjerovatan papanski otpor. Konkretno se to vidi u bilo kakvom dogovaranju o zajedni?kom životu. Svaka grupa predlaže u okviru svojih principa slobode one prijedloge koji su joj najpovoljniji ne obaziru?i se na interese drugih grupa. Pri tome svaki prijedlog neke druge grupe se u startu odbije jer to ugrožava vlastitu slobodu. To zna?i da izme?u grupa ne postoji mogu?nost dogovora, jer svaka grupa traži da se prihvate njihovi zahtjevi, uz izri?ito odbijanje prihvatanja tu?ih zahtjeva. Bilo kakav ustupak u tim dogovorima se tuma?i kao odstupanje od principa te slobode koju ta grupa zamišlja i želi da ostvari. Sve se svodi na ultimatume pod izgovorom, ,,mi smo spremni i želimo da zajedni?ki živimo, ali to drugi o?ito ne žele,,,. Prevedeno na cvilizacijski jezik ta ,,spremnost na zajedni?ki život,, zna?i, ,,mi ho?emo da imamo vlast, a svi ostali ?e kroz tu vlast biti gra?ani drugog reda,,. Obzirom da svaka grupa želi vlast, a ne želi biti drugog reda, to prakti?no predstavlja nasilje koje i danas traje. Pojednostavljeno to zna?i, da svaka grupa zahtjeva da dominira i da vlada nad ostalim grupama. To je upravo ta borbe za ostvarivanje prava (grupe na samostalno ure?ivanje društvenih odnosa unutar te grupe). Ta borba se ne ispoljava komunikacijom, ve? nasiljem kroz papanluk koji je dodatno ukomponovan u me?usobne ?arke koje organizuju hajka?i iz sukobljenih grupa. Zamisli da na jednom otvorenom prostoru koji se zove civilizacija hodaju naoružani ljudi koji se ne žele nikome skloniti s puta, jer je njihovo pravo na slobodu da se kre?u slobodno. Šta se dešava ako u takvoj sredini nema razumnih bi?a koja ?e se u ciljlu izbjegavanja sukoba sklanjati s puta tim šizofreni?arima. Zar to nije nasilje papanluka nad razumnim bi?ima? Ovaj primjer nije izmišljen. On je stvarnost u našem gradu. Papak koji hoda trotoarom ne pomi?e svoje tijelo u mimoilaženju ako primjeti da mu u susret dolazi bi?e sa druga?ijim osobinama ponašanja, u ovom slu?aju druga?ije obu?en i sa druga?ijim na?inom hoda, pa prisiljava to bi?e da mu se ukloni s puta.Oni koji imaju ta neprijatna iskustva nose u platnenom cekeru koji visi o ruci ru?ni mlin za kafu.

Ja mislim da je to ponašanje zbog toga što narodi ne mogu da ostvare svoje pravo zbog mješanja stranih pla?enika i nepovjerenja me?u narodima.

Kažeš, ,, da ostvare svoje pravo,, iz ?ega mogu zaklju?iti da ti narodi znaju šta ho?e. To sa papanlukom nema veze. Kao prvo narod nema veze sa grupom papaka. Iz ove moje pri?e možeš zaklju?iti da papak zna samo šta ne?e, i to mu je predmet sva?e i sukoba. Da zna šta ho?e, vrlo jednostavno bi našao rješenje. A nepovjerenje je rezultat mržnje i ga?enja prema drugim narodima iz ?ega je jasno da ne može o?ekivati bolju reakciju od one koju upu?uje drugima. I zbog toga je ugrožen i sve optužuje.


Šta ima loše u tome što neko zna šta ne?e?

Za papka to nije loše, jer samo on odlu?uje o uslovima bilo kakvog dogovaranja o zajedni?kom životu. Me?utim, za sredinu u kojoj se nalazi je problem. Uzmimo za primjer, da papak ne želi nikome da bude rob ili sluga. To je njegova osnova razmišljanja i svaki dogovor prolazi kroz takvo razmišljanje. To prakti?no zna?i ono slobodno hodanje gdje mu se moraju svi uklanjati s puta, jer on ne želi da mu bilo ko odlu?uje kako i gdje ?e se on kretati. Ve? sam ti rekla da papak zauzima stav da su on i sva njegova ubje?enja jedino vrijedna poštovanja, a sve ostalo ima manju vrijednost od toga. ?ovjek koji neprekidno razmišlja o tome da ga neko ne prevari, jer mu time može oduzeti slobodu, nema mogu?nost da razmišlja o konstruktivnim stvarima. Primjer takvog ponašanja i razmišljanja je bio prisutan na po?etku ovog papanskog rata kada je komšija ubio komšiju bez fizi?kog razloga i povoda uz obrazloženje: ,,Ja znam da on mene mrzi, i onda je bolje da ja njega ubijem sada nego on mene sutra,,. Isto tako je bila prisutna parola: ,,Ne ?uvaju se pragovi svojih ku?a ispred svojih vrata, ve? ispred neprijateljevih,,. Papak zna da ne želi da živi sa komšijom u dobrim odnosima. Da to stvarno želi, sigurno bi to i ostvario. Da bi to ,,ne želim,, opravdao, pravda stoljetnom nepravdom koju je svojim plemenskim razmišljanjem cijelo vrijeme kroz istoriju sam sebi pravio. Time on sakriva svu svoju naivnost i neznanje kojim ponizno uslužuje Gazdu svojom i tu?om patnjom.

Šta ti to zna?i u ovom navedenom primjeru naivnost i neznanje?

Papak ne zna da je kolektivna svijest kojom prikazuje svoj grupni identitet najponiznije služenje ili robovanje ne?ijim idejama. Da su te ideje dobronamjerne, sve bi se u pozitivnom smislu uklapalo u društvene i prirodne procese, i taj narod ne bi imao problema. Obzirom da takva svijest kroz tu grupnu svijest ima prisutnu istorijsku patnju, može se zaklju?iti da sa tom grupnom svijesti nešto nije u redu. Naivnost je u tome što papak ne preispituje ta zajedni?ka pravila razmišljanja i ponašanja kojima preživljava tu stoljetnu nepravdu, ve? ih pravda stoljetnim neprijateljima kroz osje?aj ugroženosti. Jednostavno, naivno vjeruje lažima koje mu servira Gazda preko svojih špijuna i hajka?a. Apsurd je u tome što se takav ?ovjek bori za kolektivnu slobodu kroz robovanje najve?im grupnim lažima, i istovremeno kao pojedinac pati.

Pa kakva bi to mogla biti druga sloboda, nego grupna.

U tome i jeste problem. Bez obzira o kakvoj grupnoj slobodi papak razmišljao, on u njoj ne može biti zadovoljan, jer nije sposoban prihvatiti civilizacijska pravila ponašanja i razmišljanja koja odre?uju tu navodnu slobodu. Pravilo je da papak osim kolektivnog ponosa nosi i svoj li?ni ponos, zamišljaju?i sebe kao ,,ibermenš,, bi?e uz osje?aj da je on centar univerzuma. On to objašnjava kroz univerzalnost svoje kulture, kojoj pripada. Onog momenta kada se pokuša formirati neka nova kolektivna vlast u smislu stvaranja te navodne slobode, papak ima problem prihvatiti ta nova kolektivna pravila, jer ona nisu u njegovoj osobini razmišljanja i ponašanja. Zato papci u mješanim kulturama optužuju neistomišljenike da im ugrožavaju njihovu slobodu izbjegavaju?i da se susretnu sa unutrašnjim neznanjem koje ih sprije?ava da prihvate savremenija pravila koja odre?uju odnose unutar demokratije. Nesvjesno se odri?u boljeg i ugodnojeg života. Taj problem papci pokušavaju riješiti ,,fildžan državama,, u kojima je jednoobrazna kolektivna svijest osnovni okvir razmišljanja. Taj šablonizam razmišljanja otvara sve mogu?nosti manipulacije u smislu psihopatskih i plja?kaških apetita njihovih vo?a. Radilo se, a i sada se to radi, da politi?ari u tim ,,državama,, zabavljaju svoj ,,narod,, lažnim pri?ama, aferama, režiranim ispadima, i drže im pažnju podalje od stvarnih poslova kojima se bave. Sti?e se utisak da oni tim programom rade mnogo i da za taj posao trebaju biti i pristojno nagra?eni. Osim popularnosti koju sti?u kroz te gluposti, oni su kroz pla?ku preko papira glavni izaziva?i socijalne nejednakosti.

Po tebi ispada da ne postoji pošteno rukovodstvo u bilo kojoj državi u svijetu.

Da, nažalost tako je. Sve je pod kontrolom Gazde.

Zna?i li to, da i demokratija nije sloboda?

Da. Ve? sam ti rekla da demokratija predstavlja svjesno prihva?ena pravila razmišljanja i ponašanja koja ne ugrožavaju prirodne procese razvoja civilizacije. To zna?i da se pojedinac mora odre?i nekih svojih ubje?enja, stavova i navika da bi služio cjelini u kojoj živi. Papansko razmišljanje je direktno u sukobu sa tim zahtjevom. Zbog toga i nastaju ,,fildžan države,, da bi što manja grupa imala u svom sastavu ve?i procenat istomišljenika. Pri tome se potpuno zanemaruju ekonomske i droge društvene uslovljenosti koje opet traže odre?eni na?in razmišljanja i ponašanja kojeg papci namjerno ili nesvjesno izbjegavaju. Jednostavno je nemogu?e uspostaviti bilo kakvu ekonomsku ili neku drugu saradnju sa sredinama u kojima ne postoji isto papansko razmišljanje. Kako ?e neko imati ekonomsku saradnju sa nekom grupom koju istovremeno ponižava, vrije?a, optužuje? Jedini na?in je nadmudrivanje u plja?kaškom stilu koje je trenutno prisutno u našoj stvarnosti.

A šta ako se te grupe povežu ili pripoje mati?nim zemljama?

Trenutno i u tim, nazovimo ih, mati?nim zemljama kroz propagandu vladaju nametnuta papanska pravila razmišljanja i ponašanja. To sve ne mjenja stanje odnosa papanske kulture i pozitivnih procesa razvoja društva. Ekonomskim vezivanjem ili pripajanjem nekoj navodnoj mati?noj zemlji se ne bi riješio problem istorijske nepravde, ve? bi nezadovoljstvo kroz papanluk još više naraslo zbog psihopatskih osobina vo?a u svim okolnostima. Osim toga, vode?e strukture vlasti u tim grupama imaju ve? oprobanu i provjerenu uzre?icu: Bolje je biti predsjednik ,,fil?an države,, nego neki ministar u mati?noj zemlji. U tim uslovima je jednostavnije krasti i plja?kati svoj narod. S druge strane, papak želi da dominira u svakom pogledu, a istovremeno ne želi biti žrtva dominacije ni u jednom pogledu. U jednokulturnoj državi je to tako?e neostvarivo, jer to zna?i da papak treba da dominira nad ne-papcima, što stvara kulturne i socijalne nesuglasice. To se ve? uveliko ispoljava ne samo u ,,fildžan državama,,, ve? i u mati?nim jednokulturnim državama.

Spominješ Gazdu kao okupatora. Možeš li konkretnim primjerom to objasniti.

Ve? sam ti kazala da Gazda nije direktni okupator, ve? bi?e koje se hrani ljudskom patnjom i svojim angažovanjem i organizacijom neprekidno proširuje taj svoj jelovnik. Direktni okupator su njegove sluge, ina?e doma?i politi?ari. Oni vrše okupaciju koja je izvan do sada poznatih osobina ponašanja okupatora. Konkretno sam ti opisala parolu o borbi za svoja nacionalna prava koja nema bilo kakvu prakti?nu funkciju sem nasilja i patnje. Drugim rije?ima to zna?i da se okupacija naših prostora ostvaruje postepeno, planski, sveobuhvatno, i što je najvažnije, po strogo utvr?enom programu. Smisao je napraviti takvo stanje haosa i patnje na našim prostorima da ljudi prihvate sve uslove okupacije u formi prijedloga navodnog uspostavljanja boljih uslova života. To se radi neprimjetno kroz ucjenjivanje o ulasku u više društvene integracije. Problem je što naš balkanski plemenski mentalitet ne želi da dobrovoljno prihvati opšta civilizacijska pravila preko kojih gazdini špijuni kroz ekonomsku globalizaciju ostvaruju okupaciju u ostalim civizacijski naprednijim sredinama. Ta društvena zaostalost ima za posljedicu i siromaštvo u širem smislu tako da ekonomski pritisci kojima bi se, kao u razvijenim zemljama, ta okupacija mogla ostvariti nisu u dovoljnoj mjeri efikasni. Zato je prisutna opcija nasilja, mržnje i patnje koja ?e naše narode prisiliti da prihvate društveno i državno ure?enje kroz primitivne uslove koji odgovaraju Gazdi.

Koji je smisao takve okupacije?

Kroz tu patnju, Gazda preko svojih portala koje ja nazivam gazdinim sinovima ostvaruje cilj stvaranja najprimitivnijeg robovlasni?kog sistema na cijeloj Planeti prilago?enog ovim sadašnjim civilazacijskim uslovima. U tom sistemu ne?e postojati sloboda razmišljanja, govora i ponašanja. Fizi?ko izrabljivanje kroz rad i sve vrste sadisti?kog iživljavanja kroz organizavciju vlasti i apsolutnu kontrolu ponašanja svake ljudske jedinke bi trebao stvoriti neuporedivo gore stanje od poznatog robovlasni?kog sistema u istoriji. ?ipovanje pasa je ve? postalo zakonska obaveza u skoro svim evropskim zemaljama. Biometrijski pasoši, elektronske li?ne karte i slijede?i korak ?ipovanje ljudi su tako?e ve? stvarnost. Tome treba dodati i potpunu kontrolu kretanja preko opti?kog satelitskog sistema koji je prevazi?ena verzija GPS mikrotalasnog satelitskog kontrolnog sistema.To se ve? uveliko vidi po novim uvedenim zakonima u SAD-u. Tako?e se vide i na?ini na koje se ostvaruje taj cilj. To su zakoni koji navodno trebaju da zaštite svoj narod od terorizma. Ovaj pojam ,,trebaju da zaštite svoj narod,, je u našem papanluku veoma popularan i predstavlja jezgro sadržaja oko kojeg se odvija ova bosanskohercegova?ka drama. I tako papak vidi na?in uvo?enja robovlasni?kog sistema u Americi, ali ne može da primjeti da ga istim metodama uvla?e u robstvo lokalni gazdini sinovi koji sprovede tu navodnu zaštitu svog naroda. Tužno i žalosno je vidjeti te fanatike koji svjesno idu na onu stranu broda koji tone. Ove ucjene ili bolje re?eno uslovi oko ulaska u Evropsku uniju i istovremeno potpirivanje mržnje kroz tolerisanje razaraju?eg djelovanja formiranih grupa koje su te iste me?unarodne organizacije zvani?no osnovale i priznale Dejtonskim sporazumom, predstavljaju trenutno gazdino djelovanje.

Ranije si mi govorila da osvaja? kada osvaja neku teritoriju ne provodi nasilje, a sada govoriš o robovlasni?kom sistemu u kojem ?e biti uništeno ljudsko i civilizacijsko dostojanstvo. Je li to u kontradikciji?

Zaboravio si u ovoj primjedbi napomenuti da sam kazala da osvaja? ne unosi direktno nasilje, ve? preko svojih špijuna zava?a narode me?usobno da bi sprije?io mogu?nost organizovane odbrane, i onda na tu patnju dolazi kao ,,spasilac,,. Tako?e si zaboravio uzeti u obzir moju napomenu da osvaja? prije po?etka osvajanja neke teritorije prvo napravi ogromne detaljne pripreme da sa što manje gubitaka ostvari što ve?i efekat zacrtanog cilja. U tu strategiju okupacije posebno mjesto ima manipulacija ljudske svijesti. I tu se narod nalazi na ispitu mudrosti. Po istoriskoj nepravdi kako ju papci tuma?e, i gledaju?i sadašnju stvarnost, može se zaklju?iti da naši narodi ne raspolažu baš naro?itom inteligencijom. Ono što nisam imala priliku kazati je da osvaja? svoju strategiju osvajanja prilago?ava intelektualnim mogu?nostima naroda kojeg pokorava. Ova patnja kroz primitivno ponašanje gadinih sinova, a za nas vo?a grupa i politi?ara, pokazuje na kojem se trenutnom intelektualnom nivou nalaze naši narodi. Na taj nivo su dovedeni kroz manipulaciju grupne svijesti. Dala sam ti samo jedan primjer te manipulacije, a ima ih još. Treba dodati da je u sadašnjem istorijskom trenutku intelektualna psihlogija koju koriste gazdine tajne službe u tolikoj prednosti u odnosu na prosje?an ljudski um da gazdine sinove ?ini nedodirljivim. Kontradikciju koju spominješ o razli?itim ciljevima prijašnjih okupatora i Gazde je u stvaranju novih i druga?ijih životnih uslova. U istoriji je cilj osvaja?a bio stvaranje dugoro?nog profita kroz organizaciju vlasti i manipulaciju. I sada je taj cilj prisutan, i to kroz opciju najnehumanijeg psihofizi?kog iscrpljivanja ?ovjeka pri ?emu bi se spontano stvorila selekcija kvaliteta robova kroz zakon održavanja fizi?ki ja?eg kao u konc logorima. Ono što ?ini ogromnu razliku izme?u prijašnjeg osvaja?a i osvaja?a u ovim trenutnim uslovima je indirektno prisustvo stranih trupa na osvojenoj teritoriji kao što je ulazak u NATO savez. Tu okupaciju rade doma?i gazdini sinovi kroz program koji trenutno dominira ne samo u našoj Republici ve? u širem regionu. Kontrola kretanja, razmišljanja i ponašanja su trenutno najja?e izraženi kroz grupne papanske svijesti, koje psihopate ne samo da drže pod kontrolom, ve? ih neprekidno poja?avaju. Trenutno su organizacija vlasti preko Me?unarodnog monetarnog fonda kroz ekonomske ucjene i manipulacija preko potpune kontrole sredstava informisanja generalno na cijeloj Planeti ve? uspostavljeni. Vlasnici skoro cijelog svijetskog kapitala su 12+ psihopata besprijekorno pokornih Gazdi koji ih snabdjeva ekstremno negativnom mudroš?u u smislu fizi?kog pokoravanja ?ovje?anstva sredstvima manipulacije. Iz ovoga nije teško zaklju?iti, da iznad prohtjeva te božanske klase vladara koji ve? sada imaju sve, stoje još i psihopatske potrebe mu?enja, koja su potrebna Gazdi kao hrana.

 

Stranica 3 od 10 Sve stranice