Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe (trenutno prikazana)
  2. stranica
  3. stranica
  4. stranica
  5. stranica
  6. stranica
  7. stranica
  8. stranica
  9. stranica
  10. stranica

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe 

Preneseno sa: forum Galaksije, thanx to Om
 


Radni materijal za analizu:

Bosanskohercegova?ka stvarnost

Nekoliko tekstova koji slijede pokušavaju iz jednog zaboravljenog, ili bolje re?eno, uništenog realiteta oslikati ovu našu trenutnu stvarnost. Taj se realitet može nazvati gra?anska svijest. Kao i do sada u sli?nim tekstovima ovog autora, ne prezentiraju se istine, tvrdnje ili dokazi, ve? se pokušava ?itaoca navesti na razmišljanje kroz opšte civilizacijske kriterije humanosti. Povod i centralno mjesto posmatranja je ljudska drama koja zahvata dvadesetogodišnju prošlost, trenutnu sadašnjost, i što je najgore, i samouništavaju?u budu?nost bosanskohercegova?kih prostora. Gledaju?i tu stvarnost iz te gra?anske perspektive u okviru našeg jezi?kog podru?ja razumljivosti, ovi tekstovi upu?uju na dilemu: Da li je možda majmunska svijest nastala nadgradnjom ove naše svijesti kojom se ispoljava naše trenutno ponašenje i razmišljanje? Neprekidna me?usobna optuživanja i ukazivanja na nedostatke nekog drugog predstavljaju bježanje od vlastite odgovornosti. Odgovornost je ljudska osobina koja se kod životinja manifestuje kroz instinkte. Ovi tekstovi sadrže mnogo novih pojmova koji daju druga?ije dijagnosticiranje i etiketiranje od uobi?ajenog. U odnosu na trenutno društveno stanje, ta vrsta izražavanja ima svoje opravdavaju?e mjesto. Eventualnu neprijatnost pri ?itanju bilo bi korisno usmjeriti na samoposmatranje vlastitih negativnih emocionalnih preživljavanja koja proizilaze iz nau?enih pojmova koje koristimo u okviru naše svijesti. Na taj na?in bi se došlo do svjesnosti o vlastitoj programiranosti kroz obrazovanje i vaspitanje, a koja zanemaruje taj opšti princip humanosti.

1. Pogrešno tuma?enje i laganje istorijskih doga?aja

Sin drže?i u ruci veoma staru, požutjelu i izlomljenu crno-bijelu fotografiju pita svoju majku:
Mama, koji su to ljudi na ovoj slici?

To su bili vlasnici du?ana i trgovci koji su se slikali u kafani za stolom. U sredini je tvoj ?ukundjed, a moj pradjed, re?e majka spremna na iznena?enja koja nosi ta fotografija prikazuju?i stvarnost toga doba.

Sin, sav iznena?en neobi?noš?u fotografskog izraza, dade komentar:
Nisam znao da je moj ?ukundjed bio Musliman.

He, he, tvoj ?ukundjed nije bio Musliman, ve? je na sebi imao gra?ansku nošnju tog vremena, re?e majka osje?aju?i nesporazum kojeg ispoljava taj antikvitet u odnosu na zvani?nu istoriju kojom se prikazuje to doba.

I fes na glavi?

Da i fes na glavi, odgovori majka. Vidiš dijete moje, u našem gradu su u to doba živjeli zajedno Muslimani, Srbi, Hrvati, Jevreji, Romi, Ma?ari, Bugari, i druge grupe. Da bi mogli živjeti zajedno, oni su spontano našli rješenje da jedni drugima ne smetaju. Tako je u našem gradu stvorena gra?anska kultura u koju spada i gra?anska nošnja tog doba koju vidiš na slici. Svako je za sebe bio ono što jeste, ali u zajedni?kom životu svi su bili isti.

Da li su ta odjela bila uniforma?

Ne. Razlikovala su se po modnim detaljima na isti na?in kao i sadašnja odjela.

Zašto baš fes na glavi? Zašto to nije moglo biti nešto drugo, kapa, šešir, šubara...?

To su dva pitanja. Prvo pitanje je postavljeno zato što su te u školi nau?ili da sve što je tursko ne valja, pa tako i fes na glavi. Trebaš shvatiti, dijete moje, da svi predmati koje koriste ljudi u normalnom životu imaju istu upotrebnu vrijednost. Fes se po vrijednosti ne razlikuje od ostalih pokriva?a glave.
Drugo pitanje je stvar mode. Turska je u to vrijeme bila napredna država i kao takva je predstavljala ugled ne samo u obrazovnom, ve? moralnom i kulturnom smislu. Ljudi su u to vrijeme prihvatali modu na isti na?in kao i sada. U sadašnjoj situaciji, svjetski kreatori se dogovore kakva ?e moda biti u narednoj sezoni, i poslije 500 godina neki sin pita majku, zašto baš kožne jakne a ne nešto drugo.

Mama, ja ne mogu da shvatim da ljudi sa fesom na glavi nisu bili Muslimani.

Ne možeš da shvatiš zato što su fotografije sa fesom na glavi kod ljudi koji nisu bili Muslimani sakrivene.

Ali mama, postoje fotografije poznatih ljudi iz tog doba, i ni jedan od njih nema fes na glavi.

A, da li si primjetio da su to fotografije portreta, slikane u ku?i ili u fotografskom studiju gdje je normalno bilo skinuti fes. Me?u tim fotografijama koje su ti date da vidiš ne?eš na?i ni jednu snimljenu na ulici ili u kafani. Me?utim, mora se tako?e priznati, da veoma mali broj odraslih muškaraca nije nosio fesove isto kao i kasnije šešire.

Jesu li se svi na isti na?in obla?ili?

Ne, svako je sam birao kako ?e se obla?iti i ponašati, ali je život bio mnogo jednostavniji ako se ljudi nisu mnogo me?usobno razlikovali. Ljudi unutar te gra?anske kulture su se me?usobno razlikovali po ponašanju koje su dobili u prodici i svojoj vjeri, ali to ponašanje nije bilo nametljivo, tako da nikome nije smetalo. Bilo je i onih, koji nisu prihvatili tu gra?absku kulturu, pa su bili prisiljeni na izvjestan na?in biti odvojeni od nje.

Ovo zadnje nisam razumio.

Vidiš dijete moje, onaj ko je htjeo da u svom ponašanju ispolji svoju kulturu, a koja se nije uklapala u gra?anske norme, radio je to na odvojenim mjestima gdje nije bila prisutna gra?anska kultura. Evo ti primjera. U to doba u našem gradu su postojala dva korza. Korzo je bilo mjesto u gradu gdje su momci i djevojke šetali sli?no kao u vojni?kom stroju, i ta kolona se kretala odre?enom ulicom, i vra?ala nazad ?ine?i dvije kolone koje su prolazile jedna pored druge. U tom mimoilaženju su se mladi?i i djevojke gledali. Jedno korzo je bilo ?isto muslimansko, na prostoru koji je bio blizu mjesta gdje su Muslimani živjeli, a drugo gra?ansko na mjestu zajedni?kog življenja. Na gra?anskom korzu su šetali svi, pa i Muslimani. Na muslimansakom korzu su šetali samo Muslimani. To je bio njihov izbor, i nikome iz gra?anske kulture to nije smetalo. Postojale su povremene ?arke pa i ozbiljne tu?e zbog provokatora koji su se neprimjereno ponašali na tim mjestima. Doga?alo se da se nemusliman ušunja u muslimansko korzo i obi?no bi dobio batine kada bi bio otkriven. Te provokatore su nazivali malogra?anima. Danas ih nazivaju papcima.

Jesu li ti papci neobrazovani ljudi?

Ima ih od nepismenih do visoko obrazovanih ljudi sa akademskim titulama.

Je li papak i seljak isto?

Ne, papak je ?ovjek koji se nije mogao prilagoditi i naviknuti na zajedni?ki život pa naglašeno isti?e svoje specifi?nosti provociraju?i i rugaju?i se ponašanju unutar te zajedni?ke gra?anske kulture. Takvi su ljudi bili naj?eš?e ro?eni u gradu. Seljak sa takvim ponašanjem nema veze, jedino ako se seljenjem u grad po?eo papanski ponašati, ali to su bili izuzetno rijetki slu?ajevi. Obi?no bi to bili seoski ?ilkoši koji se ni na selu nisu pristojno ponašali. Za njih je specifi?no mešetarenje.

A, da li ta gra?anska kultura postoji i na selu?

Postojala je ta gra?anska kultura u selima gdje su živjeli ljudi razli?itih kultura. Bilo je sela gdje su živjeli Srbi, Ma?ari, Njemci, Romi i drugi.

Niko od moje raje ne zna to što si ispri?ala o papcima.

Zato što su ih papci uvukli u svoj papanluk prikazuju?i seljake kao papke. Lažu nas, lažu, sine moj.

Ima li tih papaka i sada u našem gradu?

Oni su u ovom istorijskom trenutku svuda oko tebe. Uništili su gra?ansku kulturu i nametnuli svoju. Vidiš i sam na šta li?e ove sva?e i dokazivanja ko je u pravu. U tim sva?ama ti papci koji zagovaraju te sva?e mešetarenjem se bogate.

Zar se nisu mogli ti ljudi u gradu odbraniti od toga pa da bude mir?

Ne. Sve je po?elo po?etkom prvog svijetskog rata, a naro?ito nakon zavšetka drugog. Do tada je trgovina zbližavala ljude, a o tome su se brinuli trgovci i zanatlije. Komunisti su dolaskom na vlast, zakonom oduzeli privatnu imovinu od sviju, pa i od trgovaca i zanatlija. Kada su ih u?inili siromašnim po?eli su unositi svoju papansku kulturu. Za obrazovane ljude su imali poseban politi?ki program. Oni koji se nisu htjeli prilagoditi tim novim intelektualnim zahtjevima, odvo?eni su u logor i tamo prevaspitavani. Kada je nastala ekonomska kriza krajem 80tih godina prošlog vijeka, pojavili su se novi papci koji su još više insistirali na svom papanluku. Onaj koji nije htjeo prihvatiti tu njihovu novu kulturu bio je ubijen sa izgovorom ,,nije naš,,.

Da li je to tako samo u našem gradu?

Ne, tako je sada svuda gdje zajedni?ki žive ljudi razli?itih kultura.

A šta je sa mjestima gdje nema mješanih kultura?

To su obi?no mjesta u kojima ne postoji kontakt sa drugim kulturama. Tamo su vladali, a i sada vladaju obi?aji samo tog naroda koji živi na tim prostorima. Ti ljudi su generacijama odgajani i vaspitavani u toj jedinstvenoj kulturi i ne znaju za ponašenje u zajednici koja se naziva gra?anska kultura. Iz tih sredina naj?eš?e poti?u papci koji prave nered u sredinama u kojima zajedni?ki žive ljudi razli?itih kultura. Oni se u tim zajedni?kim sredinama osje?aju ugroženima, jer se ne mogu ponašati po navikama iz sredine iz koje su došli.

Zar nema niko da im objasni zbog ?ega se osje?aju ugroženi?

Papak je upravo papak zato što ne može da shvati da njegova kultura ima jednaku vrijednost kao i ostale kulture. I zbog toga je svako objašnjavanje besmisleno.

Da li postoji bilo koji na?in da se papku objasni da njegovo razmišljanje i ponašanje smeta drugima?

Nije problem u papanluku koji je uvijek bio prisutan na našim prostorima, ve? u njegovom masovnom prisustvu u ovom istorijskom trenutku. Problem je tako?e u njegovom preusmjeravanju u nasilje koje je neprekidno prisutno na našim prostorima. Režiranim nasiljem i propagandom se stvaraju lažni dokazi o ugroženosti svoje grupe, tako da je papanluk u neuporedivoj prednosti u odnosu na bilo koje mogu?nosti humanijeg razmišljanja i ponašanja. Lažima su formirane grupe koje otvoreno isti?u i izazivaju nepovjerenje i mržnju prema drugim grupama.

Pa zar me?u tim ljudima nema onih koji vide da ih ti papci lažu?

Ne, dijete moje. Svaka kultura takve jedne grupe je tako napravljena da ne dozvoljava bilo kakvo mješanje sa drugim kulturama. Zbog toga su i sakrivene stare fotografije koje pokazuju gra?ansku kuturu.

Da li to zna?i da ti ljudi iz jedne grupe imaju tako?e papansku kulturu?

Ne, papanska kultura je isticanje ili nametanje svoje kulture na prostorima gdje žive i ostale kulture.

Pa onda je najbolje da se svi razdvoje, i da svako živi sam sa svojom grupom i onda ne?e biti papanske kulture i ne?e biti rata.

Da, to je veoma zna?ajno zapažanje kojeg redovno koriste papci. Radi se o stoljetnim razdobljima u kojima su zajedno živjeli ljudi razli?itih kultura. Ti ljudi su stolje?ima živjeli zajedno na istim prostorima, i pronalazili na?ine da što lakše zajedni?ki prevazi?u životne neda?e. Oni su bili tu na svojim mjestima na kojima su bili i njihovi djedovi i pradjedovi. Masovnom pojavom papanluka pojavila se ta ideja, ali je ostao prisutan problem, kako razdvojiti te grupe, a da pojedinci sa?uvaju svoju imovinu i ne pate za svojim mjestima u kojima žive? Taj problem su papci pokušali riješiti, i u tome, na žalost, uspjeli, da kroz plja?ku, teror, silovanje i ubijanje istjeraju manjinu iz svog okruženja. Neki su ?ak uspjeli istjerati i ve?inu jer su bili agresivniji i bezobrazniji.

Ko su bili ti?

Svi papci iz svih grupa su to isto radili i sada rade, zavisno od toga koliko su bili u oružanoj prednosti na odre?enoj teritoriji, a sada u posjedovanju oplja?kane i ,,osvojene,, zemlje. Patnju preživljavaju žrtve, a papci prokledstvo kojeg pravdaju istorijskom nepravdom. Rat protiv gra?anske kulture traje cijelo vrijeme kroz istoriju, tako da je me?usobno plja?kanje i ubijanje neprekidno prisutno na našim prostorima.

Vidiš mama, mi ne u?imo tako u školi. Nama nastavnici govore da su nas prije plja?kali Turci, a poslije fašisti, i da zbog toga trebamo ?uvati svoju slobodu.

?udno da ti to govore nastavnici, kada su oni me?u onima koje najviše plja?kaju, jer laganje je posao kojeg mešetari dobro pla?aju. Turci i fašisti jesu ubijali, ali nisu imali šta oplja?kati od naše sirotinje. Na našim prostorima se plja?ka odvijala isto kao i sada izme?u razli?itih grupa koje žive na ovim prostorima. Lažu nas, lažu, sine moj.

Ja ne mogu da razumijem, kako Turci i fašisti nisu plja?kali kada su bili osvaja?i.

Ne možeš da razumiješ zato što papci koji su pisali tu istoriju koju ti u?iš, pravili su se da ne znaju da su osvaja?i u svojom pohodima imali daleko pametnija posla od plja?ke. Ono što kod nas nazivaju plja?kom, to je za osvaja?a bio profit koji je jednim dijelom i nama omogu?avao lagodniji život, a on se nije ostvarivao kroz nasilje. Kao prvo, osvaja? je bila grupa ljudi koji su osvojali neku teritoriju sa što manje gubitaka, a papanska odbrana je bila odbraniti se sa što više gubitaka. Lažu nas sine lažu. Kao drugo, osvaja? je lakše ulazio na teritoriju koju osvaja, ako su se ljudi izme?u sebe ubijali i plja?kali. Kao tre?e, u takvim situacijama svaki je okupator nastojao uvesti bolje uslove života kako bi narod bio zadovoljan. Kao ?etvrto, uvodio je svoje zakone kako bi lakše ostao na vlasti. Ove ?etiri ?injenice se sakrivaju na sve mogu?e na?ine.

Zašto ih sakrivaju?

Zato što bi ljudi u toj pri?i mogli prepoznati da sve ovo što rade njihove vlasti je neuporedivo gore od onoga što rade osvaja?i. Drugim rije?ima, vidjeli bi u stvari ko ih plja?ka.

Pa kako su se onda mogli boriti za slobodu kada ih je napadao osvaja??

Vidiš dijete moje, pravi odgovor je veliko ?uvana tajna za javnost. I zbog toga nas lažu sine moj. Kada neki osvaja? ima namjeru da osvoji neku teritoriju i okupira taj narod, on napravi ogromne pripreme prije toga. To se naziva snimanje terena i priprema. On pošalje svoje špijune koji detaljno prikupe sve informacije o životu i radu u tom narodu. Neprijatelj ta?no zna šta ko radi i kako to sve funkcioniše. Ono što njega tako?e interesuje je koliki profit može izvu?i iz tako okupirane teritorije sa što manje gubitaka. Onda napravi strategiju, kako napraviti haos na toj teritoriji, jer tada nema zajedni?ke odbrane zbog me?usobnog nepovjerenja i mržnje. A to radi tako da pošalje svoje ljude koji zava?aju narod me?usobno. To su tako vješto napravljene igre da ih ljudi ne mogu skontati. To je zato što se snimi njihova kultura, obi?aji, vjerovanja, navike i na?in razmišljanja. I tada se osvaja? pojavi sa vojskom koja navodno spašava taj narod od me?usobnog ubijanja i mu?enja. I on se javno oglašava da je došao da pomogne, i pri?a kako se trebaju ljudi urazumiti, a istovremeno njegovi ljudi i dalje rade na pravljenju nepovjerenja i razdora.

A kako se ne mogu vidjeti te mutikaše?

Pa ve? sam ti kazala da je to zbog toga što se pronalaze praznine u svijesti ljudi koje ih ?ine sljepcima. Pri?aju im se laži koje oni vrlo lako prihvataju. Vjeruju da je to istina, jer su te laži prilago?ene njihovom na?inu razumjevanja. To ti je u ovom trenutku istorija koju u?iš dijete moje.

I kako se od toga odbraniti?

Od toga nema odbrane. Takav narod ne samo da je sluga okupatoru, ve? i svom vlastitom neznanju. U takvim uslovima jedan okupator sjaše, a na njegovo mjesto istog trenutka zajaše drugi.
Obavezno u takvim uslovima okupator da bi zabavio nezadovoljnike kojima nedostaje plja?ka i ubijanje, organizuje pokret otpora, i oni se ko fol bore protiv tog osvaja?a kao neprijatelja. To ti li?i na cikusku predstavu gdje se klovnovi me?usobno tuku dok pomo?ni radnici mijenjaju ambijent u toj cirkuskoj areni.

Ne mogu da vjerujem da su ti nezadovoljnici i osvaja? koji ima vlast u dogovoru?

Nema tu nikakvog dogovora. Okupator angažuje jednog ili više svojih špijuna koji traže nezadovoljnike za ustanak. Kada ih okupi lažima ih podstakne da se bore za slobodu. Jedina istina u tom laganju je da trebaju otjerati okupatora. Sve ostalo su smišljene laži kao i ove što u?iš u istoriji. A onda kada se pobune, okupator uguši pobunu, pobije nezadovoljnike i bez problema nastavi da vlada. Vidiš, dijete moje, one pri?e o herojskim ustancima, hajdu?iji, partizaniji, i sada terorizmu, sakrivaju ljudsku naivnost iz koje je izrastao ovaj papanluk. Gdje got se okeneš samo nas lažu sine moj.

Mama još mi nisi kazala kako se od toga može odbraniti.

Kao prvo ?ovjek se mora osloboditi svih onih predrasuda i laži koje neprijatelj koristi, a koje stvaraju sljepilo. To su velikim dijelom laži na koje te ja upozoravam u ovom razgovoru. Kada se ve?ina naroda oslobodi tog tereta, sve dolazi samo od sebe na svoje mjesto. Kriminalci i ubice u zatvor, politi?ari u ludnicu i zaborav, okupator ode, nepovjerenje nestane i umjesto istorije ostane gola istina da se pamti. Tada narodom vlada mudrost, a ne papanluk.

Da li je to ve? nekome uspjelo?

Poznati su takvi primjeri, ali ih istori?ari veoma vješto zaobilaze. Dubrova?ka Republika je poznata po mudrosti kojom se stolje?ima odupirala raznim osvaja?ima. Uspjela je sa?uvati svoj jezik obi?aje, kulturu i zajedništvo. Ne samo da su svoju nezavisnost pla?ali Turcima, ve? su otkupom vra?ali svoje teritorije koje su bile pod tu?om državnom upravom. Nisu se oružjem borili, ve? poznavanjem neprijateljevih obi?aja, kulture i morala. Baš pod osmanlijskom zaštitom su ostvarili najve?i trgova?ki i ekonomski razvoj. Kako ?e to da ruzimije jedan papak kad je njegova psiha usmjerena kroz ponos i tradiciju na poznavanje samo svojih obi?aja, kulture i morala, a u tu?im osobinama vidi plja?kaše i porobljiva?e protiv kojih se treba oružjem boriti.

Da li si kazala da su ljudi u Dubrova?koj Republici sa?uvali slobodu bez borbe?

Nesporazum dijete moje. Nisam rekla da su sa?uvali slobodu, ve? da su održavali nezavisnost u ispoljavanju svojih moralnih i kuturnih obi?aja. Na njihovoj teritoriji nije bilo islamizacije. To su potpuno razli?iti pojmovi od pojma sa?uvati slobodu.

Kako im je to uspjelo?

Dubrova?ka Republika sa gradom Dubrovnikom je bila veoma zna?ajna trgova?ka teritorija. Osim toga, proizvodnja i prodaja soli su bili tako?e jedan od unosnih poslova. Kroz ukupan posao se obrtalo ogromno zlato. To zna?i da su u to vrijeme postojali uslovi da svoju nezavisnost otkupljuju. Podaci govore da su svakog decembra turskoj Carevini pla?ali 12500 zlatnika. Osim toga, koristili su mito za sve ugledne Turke koji su mogli uticati na stvaranje još boljih uslova za život i rad u toj nezavisnosti. I zbog toga su imali veoma velike privilegije u svjetskoj trgovini.
To drugim rije?ima zna?i da su se prilagodili turskom mešetarskom mentalitetu i iskoristili ga u ostvarivanju svojih ciljeva.

Ali mama, naši narodi su bili siromašni. Odakle njima zlato za otkupninu?

Ve? sam ti kazala da se osvaja? oslanjao na stanje naroda u teritoriji koju je osvajao. Dalje, siromašan nije onaj koji nema, ve? onaj koji ne umije. A kada je osvaja? skontao šta odre?eni narod ne zna i zašto je siromašan, onda je otkupnina bila besmislena. Ho?u da ti kažem, da su krajevi u kojima mi živimo bogati i siromaštvo kojeg imamo je zato što ne znamo da to bogatstvo iskoristimo. U takvim uslovima osvaja? nije imao razloga postavljati uslove zaštite u smislu otkupnine ve? jedino ultimatum o predaji vlasti u njegovu nadležnost koja ?e mu donjeti ogroman profit, narodu nešto malo lakši život, a papcima hajdu?iju.

A zar otkupnina koja se pla?ala nije bila plja?ka?

Kada bi se tom laganju stalo u kraj bila bi plja?ka. Problem je što ti istori?ari koji pišu udžbenike iz istorije ne spominju mogu?nost otkupnine, jer bi se postavilo pitanje da li je to bila plja?ka? Ako je narod živjeo u miru bez prisustva osvaja?a onda je on pla?ao odre?enu obavezu isto kao što mi sada državi pla?amo porez. Danas se tim sistemom pojedinci ili bolje re?eno vlasnici Me?unarodnog monetarnog fonda bogate, jer državama pozajmljuju novac uz velike kamate i to kamat?enje ni jedan istori?ar ne zove plja?kom. Gledaju?i tako, otkupnina nije bila plja?ka, ve? pogodba koja se poštovala.

A zar Turci nisu nasilno nametali svoju kulturu?

Turcima je trebao profit, a ne nasilje. Zbog toga su donjeli zakone kojima mogu vladati. To nisu bili zakoni nasilja, ve? zakoni lukavosti i prepredenosti koji su im donosili tu dugoro?nu osvaja?ku politiku. Uveli su neke male poreze feudalcima i to ne u plja?kaškom obliku. Dali su obavezu feudalcima da državi kao porez pla?aju jedanom godišnje odre?en dio svojih godišnjih prihoda. Recimo da je to bila desetina njihovih prihoda. To je tada bila takva novina, da ovi naši feudallci nisu to mogli ni zamisliti. Istovremeno su se turski feudalci age i begovi mnogo humanije odnosili prema svojim kmetovima, jer je njihova kultura sa razumjevanjem profita bila daleko ispred svijesti nas starosjedeoca. Taj sistem oporezivanja, kao što je desetina koju sam navela kao primjer se i danas koristi, ali samo u formi procenta. Na taj na?in su Turci stvorili društvenu nepravdu. S jedne strane je bila plja?kaška politika naših feudalaca da otimaju plodove mukotrpnog rada od svojih kmetova kroz ?vrsto utvr?ene poreze koje kmet nije mogao izmiriti ako mu je rodna godina bila slaba ili stoka bolesna. Prema kmetovima se postupalo zvjerski kroz plemensko ure?enje. Za to vrijeme se na turskim imanjima age ili begovi trudili da njihovi kmetovi proizvedu što više robe kako bi i oni kroz dio koji im pripada imali više. Naši narodi se ni do danas nisu navikli na tu savremenu profitabilnu kulturu što se vidi po praznim državnim blagajnama. I to neznanje se pokriva lažima, mržom i plja?kom. Papanska kultura vlada dijete moje.

Po tebi ispada da su Turci bili dobri.

Ispada da su bili pametniji ali ne i dobri. Turci su bili lukavi i prepredeni i to su vješto koristili. Zato se u našim narodima isti?e mržnja prema tim istorijskim likovima, jer se time sakriva naivnost koja nas je držala, a koja nas i sada drži u robstvu.

Možeš li objasniti tu lukavost nekim primjerom.

Vidi dijete moje, Turci su napravili društvenu nepravdu daju?i svojim kmetovima bolje životne uslove. I bilo je normalno da naši kmetovi pod pritiskom plja?ke i terora naših feudalaca pobjegnu tamo gdje su bili bolji uslovi za život, a to zna?i na turska imanja. I sada je to isto stanje u kojem ljudi biježe od plja?ke i doma?eg terora u razvijene zemlje gdje mogu bolje živjeti. Me?utim, Turci su kmetovima islamske vjere odre?ivali neuporedivo blaže poreske obaveze, što je bio dodatni razlog prelaska hriš?ana na islam. U današnje vrijeme na isti na?in naši imigranti u razvijenim zemljama uzimaju državljanstvo te države uz zakletvu o prihvatanju svih obaveza prema toj državi ra?unaju?i i u?eš?e u njenoj odbrani da bi imali bolje životne uslove u odnosu na izbjeglice illi azilante.

A šta je danak u krvi? Zar to nije bilo nasilje i potur?avanje?

Dijete drago, lažu nas. Kada osvaja? osvoji neku teritoriju, porobi neki narod, on ne dira ljude u smislu nasilja. On uvodi zakone koji ga osiguravaju u vlasti i sticanju profita. U to osiguravanje spada i držanje jake i sposobne armije. Kako god su Turci donjeli znanje o oporezivanju kroz procenat, tako su prvi put donjeli zakon o vojnoj obavezi koji je i dan danas u upotrebi. Zakon o vojnoj obavezi je tada bio jako strog; mogu kazati nehuman. Uklju?ivao je dugogodišnju vojnu obuku. Radilo se o vještini borbe prsa u prsa. Zbog toga je razvoj ratnika zahtjevao sticanje tih vještina od rane mladosti. Cilj je bio da se dje?ak kroz obuku pretvori u fizi?ki veoma jakog, izdržljivog i vještog ratnika. Papci sakrivaju stvarnu sliku tog doba. Može se na osnovu pri?a iz književnosti zaklju?iti da se nije svako muško dijete oduzimalo od roditelja, ve? se to radilo odre?enim zakonskim protokolom. Vjerovatno su te njihove, nazovimo ih, regrutne komisije po tom protokolu birale one dje?ake koji imaju potencijal razvoja u ratnika. Surovost tog zakona o vojnoj obavezi je razvojem civilizacije postajala sve humanija, ali je ta surovost i dalje prisutna.

Kako to?

Trenutno u našem nazovimo ga civilizovanom dobu postoji zakon o regrutovanju. Zna se ta?no na kojem se uzrastu svaki dje?ak mora prijaviti za vojsku. Ako to ne uradi postoje zakonske mjere da ga na to prisile. Nasilje dijete moje. Zakon o vojnoj obavezi obavezuje, ili bolje re?eno prisiljava svakog zdravog i sposobnog mladi?a da u odre?enom roku napusti svoj privatni život i podvrgne se vojnoj obuci. Ako to odbije, opet nasilje.

Ali ti ljudi sada opet ostaju ono što su nekada bili. A u tursko doba su postajali Turci.

Takvo dijete nije postajalo Tur?in ve? ratnik koji je služio turskoj armiji.

A islam?

Turska je lukavo namještala zamke za prelazak na islam. Me?utim, kada je u pitanju vojska, takav interes vjerovatno nije postojao. Momak je na toj obuci nesvjesno prihvatao kulturu tog naroda i njihove obi?aje, što je bio sastavni dio njegovog razmišljanja i vjerovanja. To pravljenje djece da budu ovo ili ono nije zlo?in, jer se to radi u cijelom svijetu od postanka civilizacije.

Kako to?

Evo kako. Dijete se rodi i ne zna ništa. Uz majku u?i jezik majke. U školi u?i ono što mu narede nastavnici i ako ne?e to da nau?i, dobije jedinicu i ostale kazne. Tu spada i tvoja istorija o kojoj pri?amo. Na taj na?in dijete ne postaje ono što ono želi, ve? ono što njegovi roditelji i njegovi nastavnici žele. Zna?i on nije on, ve? neko koga su programirali ljudi. Zbog toga ?ovjek nije nikada svoj. Zato potur?avanje o kojem ti pri?aš ima istu vrijednost kao i odgojen u svojoj sredini.

Vidi mama, ti mi stalno pri?aš druga?iju pri?u od one koju u?im u školi. Ali ja, to što ti pri?aš ne smijem kazati u školi. Svi bi mi se smijali, a nastavnik bi mi dao jedinicu.

Ni ne trebaš govoriti. To što te oni u?e prihvati kao trgovinu. Dobro nau?iš, ispri?aš, i dobiješ dobru ocjenu. Na taj na?in si im prodao istu onu laž koju tebi uvaljuju. To nije grijeh, jer su te oni na to natjerali.

Vidiš mama, za sve u istoriji koju u?im u školi kažeš da je laž, a kako si sigurna da je sve ovo što mi ti govoriš istina?

Ja ti nisam rekla da govorim istinu, jer bih bila ista kao i tvoji nastavnici. I ja lažem, možda i više. Vidiš dijete moje, oni koji te u?e tu istoriju, u?e te i tjeraju da mrziš, a kada njima zatreba, da zvjerski ubijaš druge, i da na isti na?in i ti budeš ubijen. Skup je život za te jeftine laži sine moj. Ja ti lažem, i istovremeno u?im da ne budeš žrtva te naivne i primitivne gluposti.

stranica


2. Izgubljenost u prošlosti.

Znaš mama, ja imam problem sa drugovima i nastavnicima. Drugovi su me po?eli ignorisati, a nastavnici na indirektan na?in kroz aluzije upozoravati.

Da, to je na srednjoškolskom uzrastu uobi?ajeno ponašanje. Na šta te upozoravaju nastavnici?

Nastavnik matrnjeg jezika nam je rekao da se trebamo družiti samo sa našima.

Jeste li ga pitali, zašto?

Samo sam ga ja to pitao. Odgovorio mi je da tim druženjem sa našima ?uvamo tradiciju i našu kulturu.

A da li ti je rekao da ta tradicija predstavlja plemensku kulturu staru pet stotina godina?

Zašto bi mi to trebao kazati?

Zato što je razmišljanje i ponašenje tog nastavnika zarobljeno u vremenu kada je zapo?eto ?uvanje te tradicije. To razmišljanje i ponašanje se može uporediti sa situacijom da ti nekim vremeplovom usko?iš u vremenski trenutak pet stotina godina u budu?nost i po?neš u?iti djecu i ljude tim tvojim obi?ajima. Na šta bi tvoje razmišljanje i ponašanje li?ilo u tom novom vremenu?

Možeš li mi to pojasniti?

Pa uzmi za primjer pri?u o Turcima kao osvaja?ima. Sve što je ta tradicija tada vidjela kao nepravdu i sada vidi. ?ak koristi i iste izraze.

Koje?

Muslimane nazivaju Turcima i izdajnicima.

A zar nisu izdajnici?

Zavisi iz kojeg ugla se posmatra ta pojava. U to doba, ljudi su imali priliku da vide dvije razli?ite kulture. Jedna je bila naprednija kroz humanije me?uljudske odnose koju su donjeli Turci, i druga zastarjela koju su držala plemanska shvatanja. Plemenska shvatanja traže apsolutnu pokornost plemenskom autoritetu i plemenskim pravilima ponašanja. Onaj ko se nije pridržavao tih pravila bio je kažnjavan. Kada je Turska postavila svoju vlast i zakone, ta plemenska pravila su postepeno gubila zna?aj. Ljudi sa naprednim shvatanjima su dobili šansu da svoje sposobnosti ispolje u tim novim i naprednijim okolnostima. Posljedica takvog stanja je bio prelazak velikog broja perspektivnijih ljudi na islam i istovremeno kod ostatka ljudi zadržavanje starih pravila u formi tradicije i kulture. Po toj plemenskoj tradiciji ti su ljudi izdajice jer su odbacili plemensku kulturu. Ljudi koji su ostali u toj plemenskoj kulturi nisu nikada mogli razumjeti prave razloge tog bježanja iz te kulture i tradicije, i zato te pojedine napredne prtedke nazivaju izdajnicima i prema njima po toj tradiciji gaje mržnju. I to se sve doga?alo prije pet stotina godina. Pošto je ta mržnja i sada prisutna, jasno je da su to konzervirana shvatanja iz tog vremena. I tu konzerviranost nazivaju ?uvanje tradicije.

Da li to zna?i da je prihvatanje islama uslov za prelazak na savremen na?in života?

Pokušavaš biti papanski provokativan. Iza?imo iz tog šablona razmišljanja kroz koji si postavio ovo pitanje. Prvo, u vrijeme dolaska Turaka na Balkan u Evropi su spaljivane ,,vještice,,. Drugo, još dok sam bila student, sasvim slu?ajno sam saznala da postoje dokumenti iz tog doba u kojima je zapisan razlog prelaska naših ljudi na islam. Skoro svi, koji su se izjasnili na pitanje razloga tog postupka su odgovorili, nepravda. Ista situacija kao i sada. Doma?i ,,feudalci,, plja?kaju, a narod pati. Tre?e, svi hriš?anski autoriteti su u to doba bili u službi tih plja?kaša. ?etvrto, osmanlijsko carstvo nije donjelo na naše prostore šerijetske zakone. Peto, u psihološkom smislu, islam upu?uje ?ovjeka na odgovornost prema sebi i drugima, koja je u to doba kroz plemensku kulturu bila nepoznata. I šesto, da su te sve društvene nesavršenosti bile prevazi?ene, na naše prostore ne bi dolazila turska vojska ve? Turci na privremeni rad.

?esto mi govoriš da ne smijem vrije?ati upore?ivanjem sa ružnim stvarima, a za kulturu jednog naroda govoriš da je zaostala plemenska kultura. Nije li to vrije?anje?

Svako upore?ivanje se vrši po nekim pravilima. Vrije?anje dolazi od pravila koja nemaju dobronamjeran smisao. Primjer za to je papansko rasu?ivanje koje se izvodi isklju?ivo iz pravila te grupe. A, ako se uzme neko opšte pozitivno pravilo, onda to nije vrije?anje ve? odgovaraju?e upore?ivanje. Nazivi plemenska kultura i papanluk su nastali na upore?ivanju kroz pravila humanosti. To je ona uzre?ica u našem narodu: Ne ?ini ništa drugome ono što ne bi volio da se tebi ?ini. Ovi izrazi koje ti tuma?iš kao vrije?anje su nastali kroz istorijske primjere. Me?utim, kada se uzme analiza papanskog razmišljanja i ponašanja kroz psihologiju, slika je još stravi?nija i zaslužuje pogrdnija imena. Osim toga, pri?a o plemenskoj kulturi i zaostalosti se ne odnosi na kulturu nekog naroda, ve? na nametnuta primitivna pravila razmišljanja unutar kulture nekog naroda. To je taj papanluk o kojem cijelo vrijeme pri?amo. Radi se o odre?enoj grupi ljudi koja je manipulacijom nabacila papanske vrijednosti koje trenutno dominiraju u ovom istorijskom trenutku. Time su zanemarene one vrijednosti kulture svakog naroda na našim prostorima koje su kroz humanost i dobronamjernost vrijedne dubokog poštovanja.

Imaš li primjer za to?

Pa to je tvoja istorija koju u?iš cijelo vrijeme kroz školovanje. Istorijski doga?aj je sam za sebe gola istina. To je istorijski podatak koji opisuje isklju?ivo samo doga?aj. Konkretno, to je datum, mjesto, i imena istorijskih likova koji su u?estvovali u tom doga?aju. Ako se takav istorijski doga?aj tuma?i kroz objektivnu samokriti?nu analizu, onda se može govoriti o pozitivnim moralnim i kulturnim vrijednostima takvog tuma?enja. Konkretno to zna?i da se iz tog doga?aja izvuku i pozitivna i negativna iskustva. Iz takvog odnosa prema goloj istini nastaje pokreta?ka snaga razvoja nekog naroda kroz izbjegavanje ve? preživljenih negativnih iskustava. Za razliku od takvog ponašanja, papansko tuma?enje se zasniva na ponosu i lažnim vrijednostima koji istorijska iskustva, a posebno negativna iskustva tuma?e tako da vlastite propuste u tom doga?aju sakrivaju i pri tome krivicu prebacuju isklju?ivo na nekog tre?eg uz neprekidno ponavljanje tih grešaka. Nažalost, takva tuma?enja, razmišljanje i ponašanje neprekidnim ponavljanjem istih grešaka, zaustavljaju pozitivne procese razvoja tog naroda i konzerviraju ga u vrijeme tih istorijskih doga?aja.

Ima li pravo da svaki narod tuma?i istoriju na svoj na?in? Nije li to tvoje tuma?enje mješanje u slobodnu volju nekog naroda?

Ova pitanja predstavljaju papanske parole koje sakrivaju, štite, i opravdavaju nerazumjevanje i sukob. Svaki nesporazum i sukob ima dvije suprotno dijametralne strane. Da bi se izbjegao nesporazum ili sukob dovoljno je da bar jedna strana isko?i iz jednostranosti. To drugim rije?ima zna?i, da bar jedna strana razumije proces razmišljanja druge strane. Me?utim, da bi se došlo do nekog rješenja u tom nesporazumu, a pogotovo u sukobu, to nije dovoljno. Do rješenja nesporazuma se može do?i jedino ako i druga strana uzme u obzir proces razmišljanja suprotne strane. Ovdje ne mislim na sadržaj oko kojeg se spore te dvije strane, ve? na razumjevanje mentalne konstrukcije tih strana u nesporazumu ili sukobu. Dok je dominirala gra?anska kultura svaki pojedinac iz te gra?anske kulture je znao mentalnu konstrukciju papka i prema njemu se odre?ivao u smislu ignorisanja. Obzirom da su papci bili u manjini to ignorisanje je rezultiralo njihovom izolacijom, jer nisu imali sposobnost razumjevanja mentalne konstrukcije gra?anske svijesti. Na taj na?in, to papansko ponašanje nije ometalo normalne procese razvoja gra?anski orjentisanog društva. Ova gra?anska svijest je, bez obzira na okupatorske ciljeve i ponašenje Turske i Austro-Ugarske, za?eta i razvijana pod njihovom dominacijom. U našem Gradu su u tome dodatnu pozitivnu ulogu odigrali Jevreji kroz imigraciju. Ulaskom papaka u zvani?nu politiku i vrlo vještim manipulisanjem lažnim vrijednosima u svakom od svojih naroda, oni su na bezobziran na?in nametnuli papanske procese razmišljanja i neprekidnim aktivnostima u tom smislu ne dozvoljavaju ni jednog trenutka da gra?anska opcija svijesti bude izražena. Kratko re?eno, ni jedan narod nije u mogu?nosti da tuma?i istoriju na svoj na?in, jer tu istoriju tuma?e autoriteti na vlasti, a narod se tom pri?om programira da u to vjeruje. Ako su ti autoriteti kulturno i moralno pozitivno orjentisani, onda ?e i njihov narod imati moralne vrijednosti dostojne dubokog poštovanja. U suprotnom, svjest naroda postaje svijest grupe, ili bolje re?eno, rulje. U tom smislu, pri?ati o pravu nekog naroda da tuma?i istoriju na svoj na?in je besmislica. Jedini kriterij u procjeni tuma?enja istorijskih doga?aja je opšta civilizacijska humanost. I zbog toga je tvoja istorija koju si do sada u?io daleko od principa te humanosti.

A šta je sa kulturnim vrijednostima i njihovom tradicijom?

U ovom smislu se može govoriti o narodnim i religioznim obi?ajima koji daju obilježje tom narodu. Istorijski gledaju?i, ti obi?aji nisu nikada bili stvarani na štetu drugih naroda. Zbog toga oni trebaju biti predmet poštovanja od svakog ljudskog bi?a. Gusle, mandolina, šargija, truba, gitara, harmonika, itd, daju pozitivne pecifi?nosti emocionalnog doživljaja u svakoj kulturi posebno, i to ne remeti odnose sa drugim kulturama.
Druga?ije re?eno, ako se poštuju specifi?nosti tu?e kulture ra?unaju?i njene obi?aje i navike, onda je to istovremeno poštivanje i odre?ivanje pozitivnih vrijednosti svoje kulture. Kod papaka je ponašanje sasvim druga?ije. Oni svojim ponašanjem, omalovažavaju?i tu?e vrijednosti prvenstveno skrnave pozitivne vrijednosti vlastite kulture.

Imaš li konkretan primjer?

Sam si mi pri?ao kako tvoji drugovi ?esto za Muslimane kažu da su prljavi. Vidiš sine moj, papanluk dolazi od ubje?enja da je kultura kojoj takvo bi?e pripada naj?istija, najpametnija, najnaprednija, najbolja, i sve ono što se govori sa rije?icom ,,naj,,. Time se daje na znanje da sve drugo u drugim kulturama ima manju vrijednost od one koja se isti?e sa ,,naj,,. Ovo razmišljanje i ponašanje osim što isti?e svoju kulturu, istovremeno obezvrije?uje sve ostalo. Ako se sa takvim uvjerenjima na?u dva ?ovjeka iz razli?itih grupa jedino dokazivanje ?ija je kultura najbolja je u sukobu. Onaj koji je ja?i njegova kultura je vrijednija. Takav papak u svakoj drugoj kulturi vidi prljavštinu, a pri tome nije svjestan da takvo razmišljanje i ponašanje ne pripada njegovoj, ve? papanskoj kulturi.

A kakve to veze ima sa Muslimanima?

Evo kakve. Svaki narod ima svoja kulturna, moralna i religiozna pravila ponašanja. Ta pravila i pridržavanje njima ?ini osobinu te kulture. Po tim osobinama se te kulture me?usobno razlikuju. U ta pravila spadaju i na?ini održavanja opšte i li?ne higijene. Papak koji sve gleda iz svoje kulture ne zna za pravila iz druge kulture, i onda presu?uje na osnovu svojih pravila. Zbog toga je i papak. Kada je u pitanju muslimanska kultura, teško je za nekoga koji ne poznaje detaljno sva ta pravila donositi bilo kakve zaklju?ke. Najbolje rješenje je oti?i kod nekog kroz islam obrazovanog Muslimana i postaviti mu direktna pitanja. Ali treba oti?i kod gra?anski orjentiranog imama koji može ta pravila prevesti na naš jezik razumljivosti. Ja sam to jednom uradila i dan danas razmišljam o stidu kojeg sam doživljavala dok sam dobijala odgovore od tog obrazovanog ?ovjeka. Svako pitanje je imalo razložan odgovor i izazivao je neprijatnost zbog njegovog postavljanja. Onda ?ovjek shvati da u svakom narodu postoje ljudi koji se ne pridržavaju takvih pravila i da svaki narod ima prljavih i smrdljivih ljudi. Tu ?injenicu papci ne primje?uju, jer da su svjesni toga ne bi prebacivali svoju prljavštinu na druge.

Mama, zašto ti braniš Muslimane?

Ne branim Muslimane, ve? pokušavam konkretnim primjerom oslikati ponašanje papka kroz šablone razmišljanja grupe. Isti takav se primjer može dati i kroz ispoljavanje papka, Muslimana, koji osje?aju ga?enje prema drugim narodima zbog jedenja svinjetine.

Me?utim, ovaj zdnji rat stvara utisak da nisu sve grupe podjednako uvu?ene u posljedice tog ga?enja, mržnje i omalovažavanja. Analiza tog rata kroz princip opšte civilizacijske humanosti ukazuje da je najmanje mržnje i nasilja ispoljeno kroz muslimansku kulturu.

Da li si time što si izjavila istakla ve?u vrijednost muslimanske kulture u odnosu na druge kulture?

Opet nesporazum, dijete moje. Kulturu nekog naroda može njegov ?lan predstavljati na najmanje dva na?ina. Jedan je kroz humanost i razumjevanje koji obuhvataju poštovanje tu?ih kultura i obi?aja, i drugi papanski koji je trenutno u upotrebi u ovom istorijskom trenutku. Pitanje koje si mi postavio je iz te papanske logike. Može se kazati da je svaka kultura ugrožena papanlukom grupe koja toj kulturi pripada. Svaka ta grupa dominira sa svojim papanlukom unutar svoje kulture. U ovom istorijskom trenutku papci iz drugih grupa preko svojih sredstava informisanja kroz propagandu ponižavaju, omalovažavaju, vrije?aju muslimansku kulturu. Za razliku od ponašanja tih grupa, Muslimani nemaju tu izrazitu papansku dominaciju, jer u njenoj kulturi omalovažavanje i ponižavaje drugih je grijeh, dok je to u drugim grupama izražavanje ponosa. Etni?ko ?iš?enje, genocid, organizacija države i ponašanje muslimanskih autoriteta imaju za cilj da se i kod Muslimana stvori masovna mržnja i ga?enje kako bi se kroz ravotežu tih negativnih ispoljavanja stanje haosa i dalje produžavlo.

Po ?emu si zaklju?ila da papci nemaju jak uticaj na muslimansku kulturu?

Ve? sam ti odgovorila da u toj kulturi nema omalovažavanja i ponižavanja drugih kultura. Nasilje je mjerilo papanskog ponašanja. Propaganda i nametanje islamskog radikalizma od strane muslimanskih autoriteta na vlasti vrlo se teško prihvata u svijesti bosanskohercegova?kih Muslimana. Ni rat i ogromna zvjerstva nad njima nisu uspjeli stvoriti mržnju kroz koju bi se ispoljila agresivnost koja se pokušava stvoriti. Ta sporost razvijanja tog procesa upu?uje da ?e ova kriza u BiH trajati jako dugo, sve dok se kona?ni cilj islamske radikalizacije ne ostvari na ovim našim prostorima.

A zar masovna upotreba pozdrava selam alejkum i zvanje oca babo u našem gradu nije papansko ponašanje?

Da, to je ?isti papanluk. Ja ti nisam rekla da u muslimanskoj kulturi nema papanluka, ve? da Muslimani vrlo teško prihvataju mržnju i sukobe kao što je kroz islamski radikalizam. Taj papanluk o kojem govoriš se organizovano provodi preko legalno izabranih predstavnika te grupe. Trebaš prihvatiti ?injenicu da je u naš grad došao ogroman broj Muslimana koji su živjeli u muslimanskim mjestima gdje su ti izrazi bili normalno u upotrebi i da su neki od njih zauzeli vrlo važne državne pozicije, naro?ito u obrazovanju. Istovremeno se ogroman broj žitelja našeg grada iselio, što je izazvalo neravnotežu i kroz nju nametanje i ispoljavanje tog papanluka. To je drugim rije?ima društvena muslimanizacija koja se trenutno provodi kroz muslimanski papanluk.

Kako se od toga možemo zaštiti?

Nikako. Uticaj svih tih grupa preko njihovih predstavnika se kroz propagandu, mržnju i asistenciju me?unarodnih autoriteta sve više uvla?e u svijest mladih ljudi, ra?unaju?i i islamski radikalizam.

Zašto nekad kažeš grupa, a nekad narod ili nacija?

Zato što papansko razmišljanje i ponašanje nije predstavljanje te narodne ili nacionalne kulture. Ono se manipulacijom i propagandom name?e kroz trenutnu vladaju?u grupu koja svoje sunarodnjake pakuje u papanski kontajner svijesti i zbog toga ja nazivam te inicijatore i podržavatelje tog papanluka grupom.

Imam utisak da kada govoriš o razmišljanju i ponašanju u okviru ne?ije kulture da se to odnosi na nacionalni identitet.

Nacionalni identitet je samo jedna vrsta grupne svijesti. Navija?ke strasti za neki klub ili državnu reprezentaciju u sportu ili kulturi, tuma?enje istorije koju si u?io i u?iš, patriotizam i svi drugi oblici zajedni?kog opredjeljivanja u odnosu na neku pojavu su posljedica grupne svijesti. Ako to opredjeljivanje nije prožeto suosje?anjem sa drugim grupama kroz humanost, onda je to papansko ispoljavanje. Što se ti?e osje?anja, doživljavanja i zvani?nog tuma?enja nacionalnog identiteta svake grupe posebno, on se može uporediti sa poslovicom: Dobila koza dug rep, pa svu šumu umlatila. To u prevodu zna?i da se papanska grupna svijest tuma?i kroz pojam nacionalnog identiteta koji svojim ispoljavanjem uništava sve prirodne i društvene procese na ovim našim prostorima.

Vidiš mama, ti meni stalno govoriš da ne trebam nikoga optuživati, a papke optužuješ za ovo stanje u kojem se naši narodi nalaze.

U ovom razgovoru nema optuživanja. Pokušavam ti oslikati stvarnost izbjegavaju?i uobi?ajene šablone papanskog razmišljanja.

Kada bi papak bio sposoban da svoj papanluk ne pravda mržnjom ili ga?enjem prema drugim narodima optužuju?i ih za svoje stanje u kojem se nalazi, našao bi na?ina da ispravi svoje vlastite nedostatke i problema ne bi bilo. Problem je što ne postoji na?in da se razmišljanje papka usmjeri prema njemu samom, a ne prema nekom tre?em kojeg on neprekidno optužuje i s njime ratuje. Kada ?ovjek po?ne da istražuje tu svijest zaklju?anu u kontajneru grupne svijesti, do?e do zaklju?ka da je to zaklju?avanje svijesti vršeno stalno, neprekidno, vješto, planski i istovremeno iz svih mogu?ih pravaca. Jedan mali dio toga je program i sadržaj istorije o kojoj ve? odavno pri?amo. To sve što se dešava sa papanskom kontajniranom svijes?u nije moglo nastati slu?ajno i spontano od nekog pojedinca ili grupe, jer u tom procesu u?estvuju ljudi iz razli?itih grupa, razli?ite inteligencije sa mnogo podudarnosti u negativnom smislu i cijelo vrijeme kroz istoriju. Sve je to jedna zajedni?ka ?orba koja se stolje?ima kuha u jednom zajedni?kom kazanu koji se naziva ljudska patnja. To stanje je dolazilo i neprekidno dolazi od neke nevjerovatno jake inteligencije koja se hrani i razvija tom ljudskom patnjom. To kuhanje ?orbe zaustavlja društveni razvoj svih naroda koji se nalaze u tom kazanu. Mržnja, ga?enje prema drugim narodima, ubijanja, silovanja protjerivanja sa tu?ih ognjišta, plja?ka i pravdanje toga je materijalni dokaz da je naša ukupna kolektivna svijest skupa sa kazanom izgubljena negdje u dalekoj prošlosti.

stranica


3. Nesporazumi i sukobi kao program okupacije

U ovoj situaciji ne postoje krivci u našim narodima. Svi smo mi žrtve jedne strašne nemani koja nam je isprala mozak i uvalila tu papansku kulturu.

O kakvoj nemani pri?aš?

O sili koju ja nazivam Gazda, a koja kontroliše cijelu našu civilizaciju kojoj mi pripadamo. To je sila mraka ili gospodar patnje.

Je li to Satana ili Lucifer?

Ne. To je sila koja kontroliše našu svijest i naš razum.


Da li to zna?i da taj Gazda upravlja našim ponašanjem kroz tu kontrolu naše svijesti?

Upravo tako. Mi smo kao lutke na koncu, a on lutkar u toj predstavi.

Djeluje mi nevjerovatno.

Djeluje ti nevjerovatno zato što tvoje znanje raspolaže pogrešnim pojmovima i pogrešnim informacijama koji ?ine Gazdu i njegove aktivnosti nevidljivima. Sva ova patnja koju preživljavamo ni jednim detaljem ne upu?uje na pomisao o prisutvu strane sile koja upravlja tim procesima. Gazda se pobrinuo da u našu svijest uvede pojmove koji samo za njega imaju prakti?an zna?aj, a nama donose patnju. Od tih pojmova je i stvoren ovaj papanluk o kojem pri?am. U ovom istorijskom trenutku, centralno mjesto unutar tih gazdinih gluposti je pojam slobode. Ina?e tih pojmova ima veoma mnogo. To je pojam koji prakti?no nema baš nikakvu pozitivnu funkciju. Stolje?ima se pri?a o borbi za slobodu. I dok je fokus percepcije na tom pojmu, Gazda vodi glavnu igru ka stvaranju patnje. Naro?it zna?aj u tome je odigrao socijalisti?ki režim na našim prostorima koji je neprekidno kroz propagandu veli?ao partizaniju stvaraju?i mit o slobodi. Me?utim, taj pojam slobode nam je dat na upotrebu da bi se me?usobno ubijali i mrzili. Od kako postoji ova naša civilizacija, nikada ni jedno ljudsko bi?e nije imalo priliku da doživi pojam takve slobode. Sama civilizacija je u odnosu na ljudsku prirodu robijašnica. Ve? sam ti ranije dala primjer da ?ovjek od kako se rodi nije svoj, ve? postaje ono što drugi žele da on bude. I taj kulturni identitet nije u ljudskoj prirodi bi?a, ve? je naba?en na ljudsko bi?e kao srednjevjekovni oklop kojeg ono doživljava kao svoj um. Iz tog saznanja može se izvesti zaklju?ak da slobodu predstavljaju svjesno prihva?ena pravila razmišljanja i ponašanja koja ne ugrožavaju pozitivne procese razvoja civilizacije. A to ponašanje zahtjeva jednu ljudsku osobinu koja se naziva humanost, koja upravo nedostaje papcima. Za takav pojam slobode ve? postoji izraz pod nazivom demokratija. Problem je što se u našoj istoriji prakti?na primjena demokratije mogla doživjeti samo u vrijeme turske i austro-ugarske vladavine i cijelo vrijeme je bila izložena napadima papanluka kroz razne oblike borbe za ,,slobodu,,. Zato nam se i ne može zamjeriti na neznanju pravog smisla tog pojma. Mi ga zato i ne koristimo. Ovo što se trenutno prikazuje kao ugroženost i potreba borbe za slobodom je besmisleno bavljenje tim pojmom koji ljude održava u stoljetnoj patnji bez kraja. Da stvar bude još gora, ti ljudi koji ne znaju za pojam demokratije, prepuštaju se svojim izabranim politi?arima da ih oni vode do ,,slobode,,. Me?utim, te politi?are bira Gazda posebnim metodama i postupcima. Uslov da bi neko bio uspješan politi?ar, mora biti krajnje poslušan Gazdi, a to zna?i biti psihopata bez savjesti i duše. Ustvari, oni su ti glavni i direktni izvršioci patnje. Oni umotavaju svoje poslušnike u neostvarive zamisli slobode i pri tome optužuju druge za njihovu nemogu?u realizaciju. Nasjedanje tim lažima dovode do nesporazuma i sukoba u kojima je svaka grupa u pravu iz percepcije tih pogrešnih zaklju?aka i svaka grupa traži rješenje na pogrešnim mjestima i pogrešnim postupcima. Rezultat toga je šizofrenija i sa njom sve posljedice koje sada u ovom istorijskom trenutku preživljavamo.

Koliko ja razumijem, svaki narod traži za sebe pravo da odlu?uje i ure?uje svoju državu onako kako njemu odgovara i da se u to ure?enje niko sa strane ne petlja. Ne vidim u tom razmišljanju ništa pogrešno.

U tome i jeste problem. Ne vidiš pogrešno razmišljanje zato što ne primje?uješ razliku izme?u principa i konkretnog sadržaja. Da li uo?avaš razliku izme?u ,,traži pravo da ure?uje,, i pojma ,,nastoji da ure?uje,,?

Primje?ujem razliku, ali u njoj ne vidim smisao.

Ne vidiš smisao zato što ti je Gazda sakrio konsruktivne pojmove za razmišljanje i uvalio ti nefunkcionalne, da kroz njih ,,tražiš pravo,,. Nesporazum izme?u tebe i mene ili izme?u grupa je u tome što je Gazda preko svojih hajka?a formirao pojam traženja ili borbe za pravo (na samostalno ure?enje svog ,,naroda,,). Ovaj pojam ,,narod,, je pod navodnicima zato što se grupa predstavlja narodom. To je prva obmana tih hajka?a. Druga obmana je što su u fokus problema stavili borbu za ostvarivanje prava (na društveno ure?enje svoje grupe). Intelektualnom kombinatorikom i lažima su stvorili kod svojih sljedbenika zaklju?ak da im je ugrožena sloboda kroz oduzimanje prava na samostalno ure?enje unutar svog ,,naroda,,. Svo vrijeme ovih sukoba fokus tih hajka?a je na toj borbi. Izraz fokus zna?i da kroz akcije u okviru te borbe za ostvarivanje prava (grupe na samostalno ure?ivanje društvenih odnosa unutar te grupe), uopšte se ne razmišlja o društvenom ure?enju te grupe. Po logici koju su postavili ti hajka?i prvo i prioritetno je izboriti se za pravo za samostalno društveno ure?enje, zatim pre?i na kostruktivno ure?ivanje društvenih odnosa. Kombinatorikom smišljenih i dogovorenih akcija izme?u vo?a tih grupa u sukobu, to pravo se ne ostvaruje, sljedbenici se nerviraju, a svi zajedni?ki pate.

Gdje ti u tome vidiš rješenje?

Ja ne govorim o rješenju, ve? o lažnim i nestvarnim pojmovima kojima se svijest grupe drži u hipnotisanom stanju. Ti hajka?i ne rade na društvenom ure?ivanju svoje grupe, ve? su svu koncentraciju svojih sljedbenika usmjerili na borbu za ostvarivanje tog prava. Postoji i druga opcija, a to je nastojanje da se urede društveni odnosi unutar odre?ene grupe. Me?utim ta opcija vodi proces razmišljanja u konstruktivnom smjeru, i omogu?ava objektivno sagledavanje svih elemenata koji uti?u na stvaranje tog ure?enja. Tada slika tog problema o organizovanju društvenog života te grupe dobija sasvim drugi smisao od onog kojeg hajka?i trenutno provode kroz traženje uzroka nemogu?nosti ostvarivanja prava na samostalno ure?ivanje svog ,,naroda,,. Analiza i rad kroz to nastojanje neizostavno dovode do zaklju?aka koji se ne uklapaju u koncept razaranja i patnje.
Zapo?et ?u tu analizu od papanskog stava da sloboda nekog naroda zvani?no kroz zakonsku regulativu (ustav i ostala akta) predstavlja ispoljavanje njegovih kulturnih, moralnih i vjerskih osobina. U tom slu?aju kulturne moralne i vjerske osobine gra?ana koji žive u toj grupi, a nemaju te osobine koje su zakonski verifikovane, formalno postoje kroz zakonsko priznavanje njihovog prava na ispoljavanje, a u prakti?nom smislu ih isti taj zakon onemogu?ava. Jezik, pismo, obi?aji, kulturne i vjerske manifestacije tih grupa nisu ugra?ene konkretno u zakonsku regulativu kao što je to slu?aj sa osobinama dominantne grupe i kao takve ne obavezuju ni pojedince ni institucije da imaju razumjevanja prema tim nezvani?nim društvenim ispoljavanjima. Kod nastojanja da se urede društveni odnosi, taj se problem pojavljuje u nešto druga?ijoj interpretaciji. Dolazi se do zaklju?ka da razvoj civilizacije (konkretno, tehnologije, trgovine i saobra?aja) dovodi do sve ve?eg miješanja stanovništva razli?itih kultura i zato razmišljanje o ostvarivanju takve slobode, a posebno borba za nju je direktno u sukobu sa tim razvojem. Ako se razvojem civilizacije stvara sve bliža i ja?a me?uljudska saradnja, onda je sasvim normalno u cilju razvoja te civilizacije prihvatiti te uslovljenosti i u okviru njih stvarati društvene odnose. Pri tome nastaje zaklju?ak da potreba da neki narod bude samo svoj, isklju?uje bilo kakvu mogu?nost me?ugrupne saradnje sem sukoba. I to je jedan od razloga zašto papci ne prihvataju ovu drugu opciju nastojanja, ve? prihvataju borbu za svoja nacionalna prava. S jedne strane se pojavljuje civilizacijski pritisak zbližavanja razli?itih kultura, a s druge strane nevjerovatan papanski otpor. Konkretno se to vidi u bilo kakvom dogovaranju o zajedni?kom životu. Svaka grupa predlaže u okviru svojih principa slobode one prijedloge koji su joj najpovoljniji ne obaziru?i se na interese drugih grupa. Pri tome svaki prijedlog neke druge grupe se u startu odbije jer to ugrožava vlastitu slobodu. To zna?i da izme?u grupa ne postoji mogu?nost dogovora, jer svaka grupa traži da se prihvate njihovi zahtjevi, uz izri?ito odbijanje prihvatanja tu?ih zahtjeva. Bilo kakav ustupak u tim dogovorima se tuma?i kao odstupanje od principa te slobode koju ta grupa zamišlja i želi da ostvari. Sve se svodi na ultimatume pod izgovorom, ,,mi smo spremni i želimo da zajedni?ki živimo, ali to drugi o?ito ne žele,,,. Prevedeno na cvilizacijski jezik ta ,,spremnost na zajedni?ki život,, zna?i, ,,mi ho?emo da imamo vlast, a svi ostali ?e kroz tu vlast biti gra?ani drugog reda,,. Obzirom da svaka grupa želi vlast, a ne želi biti drugog reda, to prakti?no predstavlja nasilje koje i danas traje. Pojednostavljeno to zna?i, da svaka grupa zahtjeva da dominira i da vlada nad ostalim grupama. To je upravo ta borbe za ostvarivanje prava (grupe na samostalno ure?ivanje društvenih odnosa unutar te grupe). Ta borba se ne ispoljava komunikacijom, ve? nasiljem kroz papanluk koji je dodatno ukomponovan u me?usobne ?arke koje organizuju hajka?i iz sukobljenih grupa. Zamisli da na jednom otvorenom prostoru koji se zove civilizacija hodaju naoružani ljudi koji se ne žele nikome skloniti s puta, jer je njihovo pravo na slobodu da se kre?u slobodno. Šta se dešava ako u takvoj sredini nema razumnih bi?a koja ?e se u ciljlu izbjegavanja sukoba sklanjati s puta tim šizofreni?arima. Zar to nije nasilje papanluka nad razumnim bi?ima? Ovaj primjer nije izmišljen. On je stvarnost u našem gradu. Papak koji hoda trotoarom ne pomi?e svoje tijelo u mimoilaženju ako primjeti da mu u susret dolazi bi?e sa druga?ijim osobinama ponašanja, u ovom slu?aju druga?ije obu?en i sa druga?ijim na?inom hoda, pa prisiljava to bi?e da mu se ukloni s puta.Oni koji imaju ta neprijatna iskustva nose u platnenom cekeru koji visi o ruci ru?ni mlin za kafu.

Ja mislim da je to ponašanje zbog toga što narodi ne mogu da ostvare svoje pravo zbog mješanja stranih pla?enika i nepovjerenja me?u narodima.

Kažeš, ,, da ostvare svoje pravo,, iz ?ega mogu zaklju?iti da ti narodi znaju šta ho?e. To sa papanlukom nema veze. Kao prvo narod nema veze sa grupom papaka. Iz ove moje pri?e možeš zaklju?iti da papak zna samo šta ne?e, i to mu je predmet sva?e i sukoba. Da zna šta ho?e, vrlo jednostavno bi našao rješenje. A nepovjerenje je rezultat mržnje i ga?enja prema drugim narodima iz ?ega je jasno da ne može o?ekivati bolju reakciju od one koju upu?uje drugima. I zbog toga je ugrožen i sve optužuje.


Šta ima loše u tome što neko zna šta ne?e?

Za papka to nije loše, jer samo on odlu?uje o uslovima bilo kakvog dogovaranja o zajedni?kom životu. Me?utim, za sredinu u kojoj se nalazi je problem. Uzmimo za primjer, da papak ne želi nikome da bude rob ili sluga. To je njegova osnova razmišljanja i svaki dogovor prolazi kroz takvo razmišljanje. To prakti?no zna?i ono slobodno hodanje gdje mu se moraju svi uklanjati s puta, jer on ne želi da mu bilo ko odlu?uje kako i gdje ?e se on kretati. Ve? sam ti rekla da papak zauzima stav da su on i sva njegova ubje?enja jedino vrijedna poštovanja, a sve ostalo ima manju vrijednost od toga. ?ovjek koji neprekidno razmišlja o tome da ga neko ne prevari, jer mu time može oduzeti slobodu, nema mogu?nost da razmišlja o konstruktivnim stvarima. Primjer takvog ponašanja i razmišljanja je bio prisutan na po?etku ovog papanskog rata kada je komšija ubio komšiju bez fizi?kog razloga i povoda uz obrazloženje: ,,Ja znam da on mene mrzi, i onda je bolje da ja njega ubijem sada nego on mene sutra,,. Isto tako je bila prisutna parola: ,,Ne ?uvaju se pragovi svojih ku?a ispred svojih vrata, ve? ispred neprijateljevih,,. Papak zna da ne želi da živi sa komšijom u dobrim odnosima. Da to stvarno želi, sigurno bi to i ostvario. Da bi to ,,ne želim,, opravdao, pravda stoljetnom nepravdom koju je svojim plemenskim razmišljanjem cijelo vrijeme kroz istoriju sam sebi pravio. Time on sakriva svu svoju naivnost i neznanje kojim ponizno uslužuje Gazdu svojom i tu?om patnjom.

Šta ti to zna?i u ovom navedenom primjeru naivnost i neznanje?

Papak ne zna da je kolektivna svijest kojom prikazuje svoj grupni identitet najponiznije služenje ili robovanje ne?ijim idejama. Da su te ideje dobronamjerne, sve bi se u pozitivnom smislu uklapalo u društvene i prirodne procese, i taj narod ne bi imao problema. Obzirom da takva svijest kroz tu grupnu svijest ima prisutnu istorijsku patnju, može se zaklju?iti da sa tom grupnom svijesti nešto nije u redu. Naivnost je u tome što papak ne preispituje ta zajedni?ka pravila razmišljanja i ponašanja kojima preživljava tu stoljetnu nepravdu, ve? ih pravda stoljetnim neprijateljima kroz osje?aj ugroženosti. Jednostavno, naivno vjeruje lažima koje mu servira Gazda preko svojih špijuna i hajka?a. Apsurd je u tome što se takav ?ovjek bori za kolektivnu slobodu kroz robovanje najve?im grupnim lažima, i istovremeno kao pojedinac pati.

Pa kakva bi to mogla biti druga sloboda, nego grupna.

U tome i jeste problem. Bez obzira o kakvoj grupnoj slobodi papak razmišljao, on u njoj ne može biti zadovoljan, jer nije sposoban prihvatiti civilizacijska pravila ponašanja i razmišljanja koja odre?uju tu navodnu slobodu. Pravilo je da papak osim kolektivnog ponosa nosi i svoj li?ni ponos, zamišljaju?i sebe kao ,,ibermenš,, bi?e uz osje?aj da je on centar univerzuma. On to objašnjava kroz univerzalnost svoje kulture, kojoj pripada. Onog momenta kada se pokuša formirati neka nova kolektivna vlast u smislu stvaranja te navodne slobode, papak ima problem prihvatiti ta nova kolektivna pravila, jer ona nisu u njegovoj osobini razmišljanja i ponašanja. Zato papci u mješanim kulturama optužuju neistomišljenike da im ugrožavaju njihovu slobodu izbjegavaju?i da se susretnu sa unutrašnjim neznanjem koje ih sprije?ava da prihvate savremenija pravila koja odre?uju odnose unutar demokratije. Nesvjesno se odri?u boljeg i ugodnojeg života. Taj problem papci pokušavaju riješiti ,,fildžan državama,, u kojima je jednoobrazna kolektivna svijest osnovni okvir razmišljanja. Taj šablonizam razmišljanja otvara sve mogu?nosti manipulacije u smislu psihopatskih i plja?kaških apetita njihovih vo?a. Radilo se, a i sada se to radi, da politi?ari u tim ,,državama,, zabavljaju svoj ,,narod,, lažnim pri?ama, aferama, režiranim ispadima, i drže im pažnju podalje od stvarnih poslova kojima se bave. Sti?e se utisak da oni tim programom rade mnogo i da za taj posao trebaju biti i pristojno nagra?eni. Osim popularnosti koju sti?u kroz te gluposti, oni su kroz pla?ku preko papira glavni izaziva?i socijalne nejednakosti.

Po tebi ispada da ne postoji pošteno rukovodstvo u bilo kojoj državi u svijetu.

Da, nažalost tako je. Sve je pod kontrolom Gazde.

Zna?i li to, da i demokratija nije sloboda?

Da. Ve? sam ti rekla da demokratija predstavlja svjesno prihva?ena pravila razmišljanja i ponašanja koja ne ugrožavaju prirodne procese razvoja civilizacije. To zna?i da se pojedinac mora odre?i nekih svojih ubje?enja, stavova i navika da bi služio cjelini u kojoj živi. Papansko razmišljanje je direktno u sukobu sa tim zahtjevom. Zbog toga i nastaju ,,fildžan države,, da bi što manja grupa imala u svom sastavu ve?i procenat istomišljenika. Pri tome se potpuno zanemaruju ekonomske i droge društvene uslovljenosti koje opet traže odre?eni na?in razmišljanja i ponašanja kojeg papci namjerno ili nesvjesno izbjegavaju. Jednostavno je nemogu?e uspostaviti bilo kakvu ekonomsku ili neku drugu saradnju sa sredinama u kojima ne postoji isto papansko razmišljanje. Kako ?e neko imati ekonomsku saradnju sa nekom grupom koju istovremeno ponižava, vrije?a, optužuje? Jedini na?in je nadmudrivanje u plja?kaškom stilu koje je trenutno prisutno u našoj stvarnosti.

A šta ako se te grupe povežu ili pripoje mati?nim zemljama?

Trenutno i u tim, nazovimo ih, mati?nim zemljama kroz propagandu vladaju nametnuta papanska pravila razmišljanja i ponašanja. To sve ne mjenja stanje odnosa papanske kulture i pozitivnih procesa razvoja društva. Ekonomskim vezivanjem ili pripajanjem nekoj navodnoj mati?noj zemlji se ne bi riješio problem istorijske nepravde, ve? bi nezadovoljstvo kroz papanluk još više naraslo zbog psihopatskih osobina vo?a u svim okolnostima. Osim toga, vode?e strukture vlasti u tim grupama imaju ve? oprobanu i provjerenu uzre?icu: Bolje je biti predsjednik ,,fil?an države,, nego neki ministar u mati?noj zemlji. U tim uslovima je jednostavnije krasti i plja?kati svoj narod. S druge strane, papak želi da dominira u svakom pogledu, a istovremeno ne želi biti žrtva dominacije ni u jednom pogledu. U jednokulturnoj državi je to tako?e neostvarivo, jer to zna?i da papak treba da dominira nad ne-papcima, što stvara kulturne i socijalne nesuglasice. To se ve? uveliko ispoljava ne samo u ,,fildžan državama,,, ve? i u mati?nim jednokulturnim državama.

Spominješ Gazdu kao okupatora. Možeš li konkretnim primjerom to objasniti.

Ve? sam ti kazala da Gazda nije direktni okupator, ve? bi?e koje se hrani ljudskom patnjom i svojim angažovanjem i organizacijom neprekidno proširuje taj svoj jelovnik. Direktni okupator su njegove sluge, ina?e doma?i politi?ari. Oni vrše okupaciju koja je izvan do sada poznatih osobina ponašanja okupatora. Konkretno sam ti opisala parolu o borbi za svoja nacionalna prava koja nema bilo kakvu prakti?nu funkciju sem nasilja i patnje. Drugim rije?ima to zna?i da se okupacija naših prostora ostvaruje postepeno, planski, sveobuhvatno, i što je najvažnije, po strogo utvr?enom programu. Smisao je napraviti takvo stanje haosa i patnje na našim prostorima da ljudi prihvate sve uslove okupacije u formi prijedloga navodnog uspostavljanja boljih uslova života. To se radi neprimjetno kroz ucjenjivanje o ulasku u više društvene integracije. Problem je što naš balkanski plemenski mentalitet ne želi da dobrovoljno prihvati opšta civilizacijska pravila preko kojih gazdini špijuni kroz ekonomsku globalizaciju ostvaruju okupaciju u ostalim civizacijski naprednijim sredinama. Ta društvena zaostalost ima za posljedicu i siromaštvo u širem smislu tako da ekonomski pritisci kojima bi se, kao u razvijenim zemljama, ta okupacija mogla ostvariti nisu u dovoljnoj mjeri efikasni. Zato je prisutna opcija nasilja, mržnje i patnje koja ?e naše narode prisiliti da prihvate društveno i državno ure?enje kroz primitivne uslove koji odgovaraju Gazdi.

Koji je smisao takve okupacije?

Kroz tu patnju, Gazda preko svojih portala koje ja nazivam gazdinim sinovima ostvaruje cilj stvaranja najprimitivnijeg robovlasni?kog sistema na cijeloj Planeti prilago?enog ovim sadašnjim civilazacijskim uslovima. U tom sistemu ne?e postojati sloboda razmišljanja, govora i ponašanja. Fizi?ko izrabljivanje kroz rad i sve vrste sadisti?kog iživljavanja kroz organizavciju vlasti i apsolutnu kontrolu ponašanja svake ljudske jedinke bi trebao stvoriti neuporedivo gore stanje od poznatog robovlasni?kog sistema u istoriji. ?ipovanje pasa je ve? postalo zakonska obaveza u skoro svim evropskim zemaljama. Biometrijski pasoši, elektronske li?ne karte i slijede?i korak ?ipovanje ljudi su tako?e ve? stvarnost. Tome treba dodati i potpunu kontrolu kretanja preko opti?kog satelitskog sistema koji je prevazi?ena verzija GPS mikrotalasnog satelitskog kontrolnog sistema.To se ve? uveliko vidi po novim uvedenim zakonima u SAD-u. Tako?e se vide i na?ini na koje se ostvaruje taj cilj. To su zakoni koji navodno trebaju da zaštite svoj narod od terorizma. Ovaj pojam ,,trebaju da zaštite svoj narod,, je u našem papanluku veoma popularan i predstavlja jezgro sadržaja oko kojeg se odvija ova bosanskohercegova?ka drama. I tako papak vidi na?in uvo?enja robovlasni?kog sistema u Americi, ali ne može da primjeti da ga istim metodama uvla?e u robstvo lokalni gazdini sinovi koji sprovede tu navodnu zaštitu svog naroda. Tužno i žalosno je vidjeti te fanatike koji svjesno idu na onu stranu broda koji tone. Ove ucjene ili bolje re?eno uslovi oko ulaska u Evropsku uniju i istovremeno potpirivanje mržnje kroz tolerisanje razaraju?eg djelovanja formiranih grupa koje su te iste me?unarodne organizacije zvani?no osnovale i priznale Dejtonskim sporazumom, predstavljaju trenutno gazdino djelovanje.

Ranije si mi govorila da osvaja? kada osvaja neku teritoriju ne provodi nasilje, a sada govoriš o robovlasni?kom sistemu u kojem ?e biti uništeno ljudsko i civilizacijsko dostojanstvo. Je li to u kontradikciji?

Zaboravio si u ovoj primjedbi napomenuti da sam kazala da osvaja? ne unosi direktno nasilje, ve? preko svojih špijuna zava?a narode me?usobno da bi sprije?io mogu?nost organizovane odbrane, i onda na tu patnju dolazi kao ,,spasilac,,. Tako?e si zaboravio uzeti u obzir moju napomenu da osvaja? prije po?etka osvajanja neke teritorije prvo napravi ogromne detaljne pripreme da sa što manje gubitaka ostvari što ve?i efekat zacrtanog cilja. U tu strategiju okupacije posebno mjesto ima manipulacija ljudske svijesti. I tu se narod nalazi na ispitu mudrosti. Po istoriskoj nepravdi kako ju papci tuma?e, i gledaju?i sadašnju stvarnost, može se zaklju?iti da naši narodi ne raspolažu baš naro?itom inteligencijom. Ono što nisam imala priliku kazati je da osvaja? svoju strategiju osvajanja prilago?ava intelektualnim mogu?nostima naroda kojeg pokorava. Ova patnja kroz primitivno ponašanje gadinih sinova, a za nas vo?a grupa i politi?ara, pokazuje na kojem se trenutnom intelektualnom nivou nalaze naši narodi. Na taj nivo su dovedeni kroz manipulaciju grupne svijesti. Dala sam ti samo jedan primjer te manipulacije, a ima ih još. Treba dodati da je u sadašnjem istorijskom trenutku intelektualna psihlogija koju koriste gazdine tajne službe u tolikoj prednosti u odnosu na prosje?an ljudski um da gazdine sinove ?ini nedodirljivim. Kontradikciju koju spominješ o razli?itim ciljevima prijašnjih okupatora i Gazde je u stvaranju novih i druga?ijih životnih uslova. U istoriji je cilj osvaja?a bio stvaranje dugoro?nog profita kroz organizaciju vlasti i manipulaciju. I sada je taj cilj prisutan, i to kroz opciju najnehumanijeg psihofizi?kog iscrpljivanja ?ovjeka pri ?emu bi se spontano stvorila selekcija kvaliteta robova kroz zakon održavanja fizi?ki ja?eg kao u konc logorima. Ono što ?ini ogromnu razliku izme?u prijašnjeg osvaja?a i osvaja?a u ovim trenutnim uslovima je indirektno prisustvo stranih trupa na osvojenoj teritoriji kao što je ulazak u NATO savez. Tu okupaciju rade doma?i gazdini sinovi kroz program koji trenutno dominira ne samo u našoj Republici ve? u širem regionu. Kontrola kretanja, razmišljanja i ponašanja su trenutno najja?e izraženi kroz grupne papanske svijesti, koje psihopate ne samo da drže pod kontrolom, ve? ih neprekidno poja?avaju. Trenutno su organizacija vlasti preko Me?unarodnog monetarnog fonda kroz ekonomske ucjene i manipulacija preko potpune kontrole sredstava informisanja generalno na cijeloj Planeti ve? uspostavljeni. Vlasnici skoro cijelog svijetskog kapitala su 12+ psihopata besprijekorno pokornih Gazdi koji ih snabdjeva ekstremno negativnom mudroš?u u smislu fizi?kog pokoravanja ?ovje?anstva sredstvima manipulacije. Iz ovoga nije teško zaklju?iti, da iznad prohtjeva te božanske klase vladara koji ve? sada imaju sve, stoje još i psihopatske potrebe mu?enja, koja su potrebna Gazdi kao hrana.

stranica


4. Neprekidna akcija i dominacija gazdinih sinova

Koristiš naziv gazdini sinovi. Zašto baš ,,sinovi,,?

Prije par godina objavljena je knjiga ,,Udbini sinovi,, u kojoj se daju podaci djelovanja službe za zaštitu državnog sistema u bivšoj SFRJ pod nazivom UDB-a (Unutrašnja državna bezbjednost ). Osim sagledavanja na?ina vrbovanja potkaziva?a (,,šmekera,,), ili kako ih autor knjige naziva ,,udbinih sinova,, objavljeni su i spiskovi tih potkaziva?a sa li?nim podacima iz ve?ih gradova BiH. Normalno je da u toj knjizi ?itaoci traže u tim spiskovima nekog poznatog. Ako se savlada ta vrsta znatiželje, pojave se informacije koje sigurno nisu bile pripremljene i namjeravane objaviti.
Prva informacija proizilazi iz pitanja: Zašto su od svih bivših republika SFRJ objavljeni spiskovi samo iz BiH? Postoji mnogo odgovora, ali oni predstavljaju pretpostavke na osnovu utiska. Jedino je mogu?e osjetiti uticaj gazdinih sinova koji su osim stvaranja opšteg nepovjerenja i frustracija u BiH, pokušali prikazati državne sisteme u drugim republikama kao naprednije humanije i demokrati?nije. Taj osje?aj je iritiran spoznajom da se informacije o potkaziva?ima odnose samo na BiH. Narodnim jezikom se taj osje?aj prevodi u pitanje: Zašto mesti ispred tu?ih vrata kada sigurno ima dosta sme?a i pred vlastitim? To pitanje povla?i tako?e mnogo odgovora, koji se mogu postaviti pod jedan zajedni?ki imenitelj, a to je prisustvo i uticaj tajnih službi ili bolje re?eno gazdinih sinova pojedinih republika na teritoriji BiH.

Tre?a informacija koja se može izvu?i iz teksta knjige je cilj, na?in i oganizacija djelovanja tih državnih službi. Navodni cilj zaštite državnog sistema je bio do nevjerovatnih detalja organizovan, tako da se sa pravom može govoriti o potpunoj kontroli svih gra?ana. Prakti?no to zna?i da nije postojala ni jedna grupica ljudi koja se preko ,,udbinih sinova,, i drugim metodama nije pratila. Dovoljno je bilo da se troje istih ljudi sastanu zajedno dva puta, ve? je tre?i put bilo organizovano pra?enje. Nije postojalo ni jedno udruženje, organizacija, školski razredi sa punoljetnim u?enicima, vojna jedinica, državna služba, bolesni?ka bolni?ka soba, stara?ki dom itd koji nisu bili pra?eni. ,,Udbini sinovi,, nisu bili samo potkaziva?i, ve? i provokatori i što je najzna?ajnije, organizatori djelovanja unutar odre?enih grupa prema programu i cilju kojeg je postavio Gazda posredstvom UDB-e. ?lanovi tih grupa nisu uopšte bili svjesni programa i manipulacije kojim su bili vo?eni do nekog cilja kojeg je zacrtala ta služba. Ova nesvjesnost izvršavanja odre?enih ciljeva je trenutno glavno sredstvo preko kojeg Gazda ostvaruje svoj cilj porobljavanja ljudske populacije u svijetu. Uzmi za primjer terorizam i teroristi?ke organizacije. Teroristi?kim organizacijama rukovode svjesni i odgovorni ljudi prema Gazdi. Slijepo pra?enje i izvršavanje njihovih teroristi?kih ideja provode naivni fanatici pod uticajem psihološkog sljepila na isti na?in na koji se naši papci bore za svoja nacionalna prava.
Osim toga, prisluškivanje telefona je u bivšoj SFRJ ve? onda bilo vješto organizvano. Danas u cijelom svijetu to rade kompjuteri koji prate svaki razgovor, i ako se u tom razgovoru pojave neke rije?i koje su za pra?enje zna?ajne, automacki se snima taj razgovor sa svim potrebnim podacima o tom razgovoru.

Na osnovu ?ega si to zaklju?ila?

Izme?u ostalog i na osnovu knjige Državna tajna koju je napisao Semir Halilovi? u kojoj je kompletan sadržaj baziran na prisluškivanju i pra?enju, za tu situaciju važnih li?nosti. Ako je u ratnoj BiH bez osnovnih životnih uslova bilo organizovano pra?enje i prisluškivanje svih odgovornih u državnim službama, onda je besmisleno razmišljati o organizaciji prisluškivanja u normalnim uslovima.

Zašto se onda raspala SFRJ, ako je imala takvu kontrolu gra?ana?

Pitanje je jednostavno, ali je odgovor komplikovan. Može se jednostavno, ali nepotpuno re?i, da su sva ta dešavanja bila realizacija gazdinog programa. Sa stvaranjem i organizacijom FNRJ, a kasnije preina?enjem u SFRJ, organizovano i planski je vo?eno stvaranje ovog haosa kojeg mi preživljavamo. Raspad SFRJ je u?inio Gazda preko svojih sinova, a UDB-a nije provodila zaštitu tadašnjeg državnog sistema, ve? provodila gazdin plan. Pri?ati o funkcionisanju SFRJ kao države kroz gole istorijske istine je veoma upitno. Montirani sudski procesi ,,nacionalistima,, su samo neki elementi tog zacrtanog cilja.

Imam utisak da namjerno izbjegavaš dati konkretne primjere djelovanja gazdinih sinova na našim prostorima.

Ne da izbjegavam, ve? nisam u mogu?nosti sveobuhvatno objasniti na?in njihovog djelovanja. Za našu normalnu ljudsku i civilizacijsku svijest je njihov na?in djelovanja potpuno nerazumljiv, a samim tim i nevidljiv. Svaki konkretan ukaz na njihovo ponašanje je našim na?inom razmišljanja diskutabilan, a tu diskutabilnost je stvorio upravo Gazda kao zaštitni sistem koji ga ?ini nevidljivim. Da bi se došlo do nekog razumjevanja, potrebno je eliminisati tu diskutabilnost.

Da li to zna?i da ti meni želiš pri?ati pri?u koju ja trebam da prihvatim kao istinu bez da provjeravam tu istinitost?

Ne. Problem je u na?inu posmatranja neke pojave, koji ne dozvoljava istovremeno sagledavanje i drugih elemenata koji se ispoljavaju u toj pojavi. Mislim da je to osnovni uzrok zombificiranog ponašanja u prijašnjim i sadašnjim uslovima društvenih kriza na našim i tu?im prostorima.

Želiš da kažeš da Gazda razmišlja druga?ije od nas.

Ne samo da razmišlja druga?ije, ve? druga?ije i djeluje. Ljudska svijest i na?in razmišljanja u odnosu na Gazdine sposobnosti su hendikepirani, ili bolje re?eno, nepotpuni. Jednostavnije re?eno, ljudska svijest nije dorasla tom djelovanju.

Nesavršenost se ispoljava kroz jednolinijsku percepciju koja je zasnovana na logi?kom povezivanju uzroka i posljedice. Ako to ne funkcioniše, onda ?ovjek kaže: Ne razumijem. Zato Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova informacija sadrži potpunu logi?ku popunjenost koju žrtave te prevare kroz jasnu razumljivost doživljavaju kao potpunu istinu. Kada se ?ovjek uspije izvu?i iz te grupne nepotpune svijesti može da uo?i vulgarnost i intelektualni primitivizam u tim ,,istinama,, na osnovu kojih te grupe razmišljaju i djeluju.

To gazdino ispoljavanje kroz logi?ku linijsku percepciju je samo sredstvo njegove manipulacije, a stvarno ostvarivanje njegovih planova se odvija u ,,mreži,,.
To u prevodu zna?i, da bi ljudska svijest mogla da prati tu mrežu, morala bi biti sposobna da istovremeno prati više logi?kih nizova, ili druga?ije re?eno, da istovremeno razmišlja o više stvari.

To nije komplikovano. Ja to mogu.

Sine moj, vidim da si glup pa ti na to ne?u dati komentar.

Ali mama, šta ti to zna?i ,,glup,,?

Zna?i izražavanje kroz mrežu, ili kako ja to druga?ije nazivam višezna?no ispoljavanje. Kao prvo, tu moju primjedbu nisi prihvatio sveobuhvatno kao što si se pohvalio da ti to umiješ. Drugo, dok si postavljao to pitanje bio si vezan kroz samo jednu liniju traženja uzroka mojoj reakciji kroz osje?aj vrije?anja. Tre?e, nisi bio svjestan da je moj komentar bila provokacija koja te vezala za unaprijed pripremljenu reakciju koja je predstavljala tvoje pitanje. Tri stvari sam ti objasnila samo jednim komentarom. Da posjeduješ sposobnost sveobuhvatne percepcije istog trena dok si slušao moj komentar sve bi ti to bilo jasno i pregledno.

I da nastavim. U toj gazdinoj mreži djelovanja, ljudska svijest vidi samo pojedina?ne elemente u formi logi?kih nizova, i pri tome nije sposobna te elemente povezati sa drugima koje ne vidi. Na taj na?in se vide samo neki efekti takvog djelovanja ili se naj?eš?e, uopšte ne vide. Alegori?ki se taj odnos percepcije može uporediti sa posmatranjem šahovske partije jednog velemajstora i jednog po?etnika. Dok velemajstor na šahovskoj tabli vidi istovremeno cjelkupno stanje odnosa figura, dotle po?etnik za svaku figuru traži logi?ki niz po kojem bi tu figuru upotrebio, i dok razmišlja o toj figuri nije sposoban pratiti odnose drugih figura.

Ta osobina jednolinijske percepcije omogu?ava Gazdi da preko sinova izvodi manipulaciju kroz podmetnute lažne pojmove, uzroke i posljedice. Konkretno je to ponašanje papaka koje je velikim dijelom posljedica one istorije koja im je uprogramirana u svijest. Smisao manipulacije je da se kroz programski režirane sadržaje iznudi kod papaka odgovaraju?e nesvjesno negativno reagovanje sli?no onom tvom iznu?enom pitanju.

U vezi toga ima jedan životni detalj. Onaj naš mesar Capo uvijek se hvali kako on kolje kokoši. Kaže: Ne treba kokoš ganjati po dvorištu i bašti da bi je uhvatili. Dovoljno je deset zrna kukuruza poredati u liniju tako da se deveto nalazi ispred panja, a deseto na panju. I onda cap, i posao je završen.

Cijelokupna BiH drama se odvija po tom Capinom receptu. Razlika izme?u Cape i Gazde je u tome što Gazda ne drži sjekiru u ruci, ve? plasti?nu bananu oka?enu na kanap. Skretanjem pažnje na tu bananu i neprekidnim izdizanjem pomo?u svojih sinova ta banana je nedostupna njenim skaka?ima. To skakanje za bananom ljudska svijest doživljava kao koristan rad koji u pozadini sadrži patnju, jer je skakanje za bananom naporno.

Šta ti zna?i banana u toj pri?i?

Ja nisam spomenula samo bananu, ve? plasti?nu bananu. Banana je za odre?ene vrste u prirodi veoma zna?ajna poslastica koja ?esto podsti?e na nekontrolisano ponašanje u pokušaju da se do nje do?e. Od mnogih simbola koje ona predstavlja, za nas je interesantna sloboda za koju se pojedinci ili grupe neprekidno bore kroz istoriju. I poslije upornih pokušaja, kada misle da su postigli slobodu, nastaju negativne posljedice kao povratni udar manipulacije kroz koju su osje?ali ili bolje re?eno mislili da žive u slobodi, a u stvari samo su lizali tu plasti?nu bananu. I tako se skakanje za babanom kroz istoriju neprekidno ponavlja.

Zašto baš plasti?na?

Zato što predstavlja pojmove koji su prakti?no neostvarivi, kao što je grupna sloboda koja ne postoji. Prava istinska sloboda je duboka intimna svjesnost svakog ljudskog bi?a koja ga ?ini nedodirljivim na vanjske uticaje. Iskustvo kroz istoriju je pokazalo da grupna sloboda predstavlja najprimitivnije služenje gazdinim psihopatskim namjerama.

S jedne srane govoriš o svjesnom prihvatanju zajedni?kih pravila u demokratiji, a sa druge govoriš o nedodirljivosti sa vanjskim uticajima. Je li to u kontradikciji.

Ne. Svjesnost o kojoj pri?am ne dozvoljava ljudskom bi?u da nesvjesno prihvata pravila grupe, a naro?ito negativna pravila koja su u suprotnosti sa humanim odnosima u prirodi. To drugim rije?ima zna?i, da ta svjesnost ne dozvoljava manipulacije koje izazivaju patnju. U tom smislu je takav ?ovjek slobodan jer ne samo da ne prihvata negativna opredjeljenja, ve? daje i doprinos razvoju civilizacije kroz pravila prihvatljiva za sve, a koja se u idealnim uslovima mogu nazvati istinska demokratija.

Ovo što ti opisuješ kao djelovanje gazdinih sinova piše i u našoj literaturi, samo se na drugi na?in opisuje to stanje.

Da, ta?no je da postoje knjige i ?lanci na našem jeziku o svjetskoj zavjeri. Me?utim, ta literatura je napisana po gazdinom programu.

Da li to zna?i da su pisci te literature pod kontrolom Gazde?

Da.

Možeš li to objasniti.

Ti pisci pišu o svjetskoj zavjeri na osnovu tajnih dokumenata sa kojih je skinuta obaveza tajnosti. Besmisleno je raspravljati o takvim dokumentima, jer intelektualna naobrazba tajnih službi i inteligencija kojom se višezna?no ispoljavaju je neuporedivo ispred i najobrazovanijih i najinteligentnijih korisnika tih objavljenih dokumenata. Jednostavnije se može kazati da ti dokumenti predstavljaju na?in obmanjivanja stvarnosti u kojoj živimo. Svaki takav dokumenat ili podatak je vješto pripremljen materijal za ostvarivanje ne samo jednog, ve? više ciljeva. Njihovim korištenjem i tuma?enjem se kroz mentalnu manipulaciju ostvaruju ti ciljevi. Tim ,,tajnim dokumentima,, se iznu?uju razmišljanja i reakcije sli?ne onoj tvojoj reakciji. Osnovni smisao tih iznu?enih nekontrolisanih reakcija je skretanje pažnje sa konkretnog djelovanja njegovih sinova na našim prostorima, na sadržaje, na koje mi ne možemo uticati.

Na koji na?in se ispoljavaju te nekontrolisane reakcije?

Konkretno se može kazati da se u tim informacijama o svjetskoj zavjeri sakrivaju podaci o postojanju gazdinih sinova, njihovoj ulozi, na?inu djelovanja i posljedice tih aktivnosti. Još konkretnije, optužuju se Iluminati, Masoni, Vlada u sjeni, Komitet300, Amerika i pojedinci iz tih institucija da vrše nasilno pokoravanje ?ovje?anstva. U tom izlaganju se Amerika tuma?i kao glavni izvršilac tih ciljeva kroz nasilje koje provodi u svijetu. Sva ta pri?a bi imala smisao kada bi postojao na?in fizi?kog suprotstavljanja tim negativnim silama. Ja ih nazivam 12+ nedodirljivih, i ta pri?a o njima ima isti efekat kao kada pas laje na nekog koga ne poznaje. Druga obmanjuju?a stvar je propagandno djelovanje kroz stav da se ,,širenjem istine,, o svjetskoj zavjeri može stvoriti kriti?na masa svjesnih ljudi koji bi se svojom masovnoš?u suprotstavili tim mo?nicima. Komunisti?ki pokret je bio gazdin eksperimenat u tom smislu, jer je ideja o humanijim odnosima za?eta me?u dobrim ljudima. I dok je ve? postojala samo ta ideja, on je preuzeo sve komande i tu ideju u praksi pretvorio u vlastitu suprotnost. Iz ovoga se može izvesti zaklju?ak da ideja o stvaranju kriti?ne mase svjesnih ljudi je vješto podmetnuta kako bi se pod konrolom držali nezadovoljnici i s njima manipulisalo. Tre?a stvar je mentalna manipulacija ?ovje?anstva kroz lažne pojmove, lažne civilazacijske vrijednosti i njihove odnose. Sva ova dosadašnja pri?a s tobom je posve?ena ovom mentalnom programiranju. Pisci tih knjiga uopšte nisu svjesni te ?injenice i kao žrtve te programiranosti ispoljili su ponašanje koje nema svoje opravdanje ako se posmatra iz perspektive humanosti. Druga?ije re?eno, u njihovim tekstovima se ispoljavaju lokalne grupne svijesti koje odre?uju ponašanje papaka. Ovo isti?em zato što je tema svjetske zavjere i Amerike kao njenog izvršioca opšti i sveobuhvatan predmet posmatranja, a to zahtjeva univerzalnan pristup tuma?enja prihvatljiv za svakog ?ovjeka, a ne samo za odre?enu grupu. Na primjer, nedavno je objavljena kolumna o svjetskoj zavjeri u jednom dnevnom listu našeg jezi?kog podru?ja razumljivosti. U njoj se po ve? utvr?enom nacionalisti?kom programu optužuje jedan od gazdinih poslanika (me?unarodni predstavnik) za urotu protiv ,,mog,, naroda u smislu:

,,Napravio je sve da pomogne Miloševi?u i JNA da pokore Hrvatsku i Hrvate u cijelosti,,.

Ovo dijagnosticiranje direktno odvra?a pažnju sa univerzalnog sistema porobljavanja cijelog ?ovje?anstva u kojem porobljavanje provode lokalni gazdini sinovi na doma?em terenu i upravo u tom svom narodu. Takve izjave su konkretno djelovanje po gazdinom programu, jer su svi pojedinci i svi narodi jednako ugroženi kroz isti cilj, ali sa razli?itim tretmanom manipulacije prilago?enog njihovom mentalitetu. Konkretno, to zna?i da neka grupa koja sebe naziva narod, nije ugrožena od druge grupe koju naziva narodom, ve? su sve grupe jednako ugrožene od Gazde zbog me?usobnog nepovjerenja i sukoba. Tim pri?ama koje sakrivaju pravi smisao me?usobnih sukoba odvla?i se pažnja od stvarnih aktivnosti kojima se bave njihove vo?e. U tom kontekstu, pri?ati o pokoravanju ,,svog,, naroda predstavlja psihopatsku parolu kojom se iritira opšta ugroženost od nekog nedoku?ivog me?unarodnog autoriteta.

Imaš li neki konkretan primjer djelovanja gazdinih sinova sa naših prostora kojima se sakriva smisao tog porobljavanja?

Gledaš li ti ponekad u nebo?

Ne, a zašto bih gledao?

Da vidiš kako nas zaprašuju iz aviona kao što se zaprašuju komarci.

To prvi put ?ujem.

A od koga bi trebao ?uti?

Iz novina ili sa telervizije.

I zato se ?udiš? Buni te to što televizija ili novine nisu objavile takvu vijest.

Mislim da je avionsko zaprašivanje toliko uo?ljivo, da je skoro nemogu?e tako nešto sakriti.

Vidiš sine moj, majstori manupalicije ti mogu i slona šetati ispred nosa, i da se ti kuneš da nikada slona nisi vidio u svom životu.

Kako to mogu?

Jednostavno. Ne objave to u novinama i na televiziji, a ti si ve? programiran da znaš, da sve ono što nije objavljeno preko novina ili televizije ne postoji.

Mislim da je zaprašivanje konkretna stvar i moralo bi biti primje?eno.

I šetanje slona ispred nosa je konkretna stvar, a ti ga ipak ne vidiš... Mlazni motori pri radu ispuštaju sagorjele plinove i oni na velikim visinama zbog niske temperature i niskog vazdušnog pritiska dobijaju izgled vodene pare koju mi vidimo da izlazi iz mlaznica aviona. U tom saznanju je ispuštena informacija da takavi tragovi nestaju za izvjesno vrijeme ali sigurno ne ostaju trajno na nebu i ne stvaraju izmaglicu i oblake. U ovim uslovima zaprašivanja, naj?eš?e se nebo išara sa više unakrsnih pruga koje uz širenje umnožavaju gasnu i vodenu paru pretvaraju?i ju u dimnu sivkastu zavjesu koja pokrije cijelo nebo iznad tog opodru?ja.
Postoje foto i video snimci tih operacija, ali gazdini sinovi drže pod kontrolom sredstva informisanja i ti si ubje?en da to ne postoji, jer nije zvani?no objavljeno.

Mislim da je to zato što je nau?no teško tako nešto dokazati.

Nije u pitanju dokazivanje te pojave, ve? u njenoj neobi?nosti. Osnovni cilj iformativne djelatnosti je da takve i sli?ne neobi?nosti objavi. Nažalost, objavljuju se svakakve informacije, ali o toj pojavi neme ni jednog objavljenog detalja. Objavljivanje takve informacije bi lan?ano dovelo do angažovanja odgovaraju?ih državnih službi koje brinu o zdravlju ljudi. Time bi se pojavila odgovornost odgovaraju?ih državnih službi da tu pojavu provjere i ispitaju. U takvim uslovima, pojavljuju se individualna pitanja u parlamentima i na osnovu njih stižu i zvani?ni odgovori od vlade. Jedan isje?ak takvog odgovora ?u da ti citiram:

...

U ovom trenutku ne može se ni potvrditi niti negirati mogu?e tragove chemtrailsa u zra?nom prostoru Republike ......, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u zra?nom prostoru Republike .......... uo?ena pojava chemtrailsa, vrlo lako bi se utvrdilo koji avion je što ispuštao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budu?nopsti zabrani prelet takvih zrakoplova. U tom smislu svaka dojava o pojavi chemtrailsa treba biti dokumentirana datumom, ta?nim vremenom i lokacijom uo?enog traga kako bi se prema planovima letenja ustanovilo koji i ?iji avion je ostavljao tragove na nebu. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi chemtrailsa ne može se ni prou?avati njihov utjecaj na zdravlje i život gra?ana Republike.

...

Kompletno obrazloženje zajedno sa ovim isje?kom je logi?ki potpuno i jasno. Oni koji znaju za zaprašivanje iz aviona osjete u toj logi?nosti prevaru, ali nisu u mogu?nosti definisati tu prevaru, jer nemaju odgovaraju?e pojmove koji opisuju i utvr?uju to gazdino ispoljavanje. Još jednom ?u da ti ponovim maloprijašnju konstataciju da Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova prevara kroz informaciju sadrži potpunu logi?ku popunjenost koju žrtave te prevare kroz jasnu razumljivost doživljavaju kao istinu. Konkretan primjer ove konstatacije možeš uo?iti na tom istom tekstu u kojem sam zamjenila operativne pojmove, a koji pojednostavljuju interpretaciju orginalnog citata.

...

U ovom trenutku ne može se ni potvrditi niti negirati mogu?e pojave no?nih trka motornih vozila na ulicama našeg grada, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u našem gradu uo?ena pojava trka, vrlo lako bi se utvrdilo koji se automobil trkao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budu?nosti zabrane te trke. U tom smislu svaka dojava o pojavi trka treba biti dokumentirana datumom, ta?nim vremenom i lokacijom uo?ene trke kako bi se prema snimcima prometnih kamera ustanovilo koji je i ?iji automobil u?estvovao u trkama. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi trka ne može se ni prou?avati njihov utjecaj na ugroženost i zdravlje gra?ana našeg grada.

...

Umjesto konkretne provjere prijava gra?ana ili zvani?nih upozorenja poslanika skupštine na pojavu trajnih tragova na nebu, vlade izbjegavaju suo?avanje sa tim problemom, ali zato vrše nevjerovatnu propagandu i kroz zakonske norme pokušavaju ljude prisiliti na masovno cijepljenje od svinjske gripe bez statisti?ki opravdanog razloga. Zaprašivanjem vazduha, cijepljenjem, prodajom flaširane ,,izvorske,, vode, prera?enim otpadnim vodama u gradskim vodovodima, otrovnim konzervansima u prehrambenoj industiji, geneti?kom hranom i drugim masovnim sredstvima vrše masovno nasilno inplantiranje hemijskih sastojaka koji ne samo da nisu nužni ve? direktno truju ljude. Informacije o trovanju zemlje, vode i vazduha se smišljeno prikrivaju uvozom i upotrebom geneti?kog sjemena ?ije su biljke otporno na te otrove, što drugim rije?ima zna?i da ih te biljke sadrže apsorbovane u sebi. I kona?no se može postaviti pitanje: Ko to radi? Amerika, me?unarodni autoriteti ili naši politi?ari koje smo mi izabrali i koje ?emo opet birati na sljege?im izborima?
Taj se proces neprekidno odvija, i svaka pojava u tom procesu je uvjek jedan korak ispred mogu?nosti njenog razumjevanja.

Tvoje opredjeljenje je da se baviš problemima kod nas. Primjere koje si uzela nisu iz naše republike. Koji je razlog tog postupka?

Primjedba ti je na mjestu. Ako stalno opisujem uticaj Gazde na našim prostorima, a kroz takva iskustva uopštavam to djellovanje, onda to djeluje kao propaganda. To otvara mogu?nost da se prikriju gazdini uticaji koji dolaze izvana. Neke o tih uticaja sam navela kroz spomenute knjige i ?lanke. Me?utim, ovaj primjer bježanja od odgovornosti skupštinskih organa predstavlja opis ponašanja i razmišljanja iz svijesti grupe kroz uobi?ajene društvene šeme na koje smo navikli. Navikli smo na opredjeljivanje, i ako osjetimo nepravdu, onda takvu pojavu posmatrama isklju?ivo u negativnom kontekstu. Ono na šta nismo navikli je da posmatramo uo?enu negativnu pojavu i kroz njenu pozitivnost. Ravnoteža u sagledavanju negativnih i pozitivnih posljedica odre?ene pojave ne dozvoljava manipulaciju koju provode gazdini sinovi upravo kroz tu polarizaciju. Životno iskustvo je pokazalo, da bi neki parlamentarac postavio u parlamentu pitanje u vezi zaprašivanja zra?nog prostora, mora on, glasa?i koji su ga izabrali i organi tog parlamenta biti na višem nivou svijesti od uobi?ajenog. U normalnim uslovima parlamentarac ne postavlja takvo pitanje zbog li?nog karijerizma, neuo?avanja te pojave kod bira?a koji su ga birali i protokola parlamenta koji takva pitanja tuma?i kao intelektualno nedorasle interpretacije u odnosu na zvani?nu nauku. Ovo ti napominjem kao uporedni uzorak u odnosu na rad skupština od kantonalnog do republi?kog nivoa na našim bosanskohercegova?kim prostorima. Može se zaklju?iti da kvalitet delegata u našim organima nije dorastao ni minimalnim kriterijima potrebne inteligencije za tu vrstu posla kojim se bave. Jedina inteligencija koja se ispoljava je kod vo?a grupa koji sav taj primitivizam i posljedice kroz manipulaciju drže u savršenom skladu. Taj savršeni sklad mi doživljavamo kao patnju. Moj razgovor s tobom ima cilj da te upoznam sa uzrocima dovo?enja svijesti grupa na ovaj nefunkcionalan nivo. Istovremeno te navikavam da pri posmatranju neke pojave pronalaziš i pozitivna i negativna ispoljavanja i njihovim vaganjem odrediš ukupan zna?aj te pojave. Ako ne izgradiš tu osobinu percepcije, neprekidno ?eš se vezati za nefunkcionalne sadržaje kojima gazdini sinovi drže dominaciju ove naše sveukupne patnje.

stranica


5. Ispoljavanje sindroma UMRI.

Kažeš da drugim ljudima ne treba želiti zlo, a kada na televiziji vidiš nacionalnog vo?u ili nekog propagatora nacionalisti?kih sadržaja kažeš kroz zube ,,umri,,. Nije li to licemjerstvo?

Bila sam nekoliko puta namjerno preglasna da bi primjetio tu moju reakciju. Pitanje koje si mi postavio je ustvari nastavak zadnjeg razgovora u kojem sam spomenula nesvjesno ispoljavanje pripadništva odre?enoj grupi na štetu opštih principa humanosti i interesa svih ljudi, a ne samo pojedinih grupa. Ovo ispoljavanje pripadništva nekoj grupi ne predstavlja samo nesvjesno sau?ešništvo u gazdinoj manipulaciji, ve? iznu?uje i ponašanje koje je ispod osnovnih civilizacijskih vrijednosti. Paradoks je u tome što se to ponašenje ispoljava kod visoko obrazovanjih ljudi koji su kroz obrazovanje upoznati sa opštim moralnim i kulturnim kriterijima. Do sada sam ta ispoljavanja svrstavala u kategoriju papanskog ponašanja, me?utim, ta pojava zahtjeva druga?iju analizu. Ponašanje grupa i jedinki u njima je identi?no, bez obzira na moralne, kulturne ili religiozne razli?itosti sredina u kojima one egzistiraju.

Moja reakcija sa izre?enom rije?i ,,umri,, nije nikakva loša želja ili uputa takvom papku. To je komentar, ili bolje re?eno zaklju?ak koji predstavlja skra?enicu UMRI.

Koji je to zaklju?ak?

Ako bih ti to kazala bez obrazloženja, ušla bih u novi nesporazum s tobom, jer taj zaklju?ak sam za sebe djeluje kao uvreda, me?utim u psihološkom kontekstu ima veoma razložan smisao. Vidim da si nestrpljiv i znatiželjan, ali ne postoji kratko objašnjenje.

Bit ?u strpljiv i saslušat ?u te.

Za po?etak ti moram ispri?ati jedan doga?aj.

Žena, diplomirani psiholog sa 13 godina radnog staža u toj struci je nakon 11 godina borbe sa svojom neplodnoš?u dobila u svojoj 40. godini predivnu lijepu djevoj?icu. Ljetnog, nedeljnog dopodneva izvela je bebu u kolicima u park. Kroz park je u to vrijeme prolazila komšinica starica, koja je kroz komšijske tra?eve znala za uspjeh uporne majke. Prišla je majci, ?estitala na prinovi, poželjela im sve najbolje, i sagela se da iz blizine pogleda bebu. U tom trenutku je majka sko?ila, gurnula staricu koja se zavalila na le?a i viknula: Ne dirajte mi dijete!

Jedan od penzionera sa obližnje klupe glasno dobaci majci: Budalo jedna, šta to uradi!?

Zar ne vidite da ta žena ima kraste od sifilisa na ustima, i ne želim da mi zarazi dijete, - s puno važnosti i zna?aja odgovorila je žena na predhodni prijekor.

U ovom postupku je prisutno 5 nelogi?nosti:

1. Diplomirani psiholog nekontrolisano i agresivno reaguje;

2. Agresivna reakcija nije bila potrebna jer je jednostavno mogla povu?i kolica nazad i fizi?ki odmaknuti bebu;

3. Zloupotrebljava svoju fizi?ku nadmo?;

4. Opravdava svoje postupke namjerom da je htjela zaštiti svoju bebu;

5. U tom pravdanju koristi pojam sifilis koji nije primjeren našem vremenu.

U našoj savremenoj psihologiji se to ponašanje i nelogi?nosti objašnjavaju nekontrolisanim ispoljavanjem jakog materinskog instinkta. Mora se priznati da je to životinjski instinkt kojeg ljudska svijest kroz definiciju i zna?enje drži pod kontrolom. Zbog toga je skoro nemogu?e da se dogodi tako nešto. Da bi se to dogodilo potrebno je da u?estvuje više elemenata kao što je to bio slu?aj sa tom majkom.

Me?utim, postoji identi?na pri?a koja je tako?e stvarnost, a po zna?aju i analizi ima istu vrijednost kao i predhodna.

Psihijatar specijalista sa oko 20 godina radnog iskustva u?e u politi?ke struje, i kao lider jedne grupe postavi ultimatum drugim grupama od kojih zahtjeva ponašanje koje odgovara samo njegovoj grupi ili ?e ih u protivnom uništiti silom. Nažalost tu prijetnju provodi kroz rat. Na taj na?in su se pod njegovim nadzorom dogodili stravi?ni masovni zlo?ini.

I tu su se kao u predhodnom primjeru pojavile nelogi?nosti:

1. On kao psihijatar specijalista koji izme?u ostalog svoje pacijente lije?i i od agresivnog ponašanja organizuje i kontroliše masovno nasilje;

2. Njegovi ultimatumi su bili posljedica ogromne oružane nadmo?i, a ne bezizlaznosti situacije. Jednostavnije bi se moglo re?i da je u pitanju bila bahatost koja kao negativno ponašanje tako?e potpada pod psihološki tretman.

3. Zloupotrebio je tu oružanu nadmo? krše?i principe humanosti koji su kod ljekara osnova njegovog rada i djelovanja.

4. Takvo ponašanje je pravdao, a i dalje pravda, zaštitom svog naroda.

5. U tom pravdanju je koristio, a i sada koristi pojmove koji su neprimjereni ovom vremenu, kao što je sloboda (a ne demokratija), bavljenje istorijom i prekopavanjem grobnica (a ne sadašnjom stvarnosti u kojoj se trenutno nalazio ili nalazi), negativna istorijska iskustva za koje optužuje nekog tre?eg (a ne naivnost i neznanje istorijskih vo?a koji su uzro?nici tih negativnih iskustava), i sli?ne parole.


?ekaj malo, iz literature koja opisuje aktivnosti tog lidera, može se zaklju?iti da se on zalagao za demokratske principe u nekoj budu?oj novoformiranoj državi.

Vidiš sine moj, demokratija u nekoj državi ne postoji kroz zakonsku regulativu, ve? spremnost ljudi u toj državi da se me?usobno razumiju i poštuju. Zakonom kojim se obezbje?uje demokratija u uslovima u kojima ljudi ne znaju za taj pojam, stvara se centralisti?ki režim. To se ve? kao iskustvo dogodilo u bivšoj SFRJ. Druga vrlo bitna stvar koja uslovljava pravilno funkcionisanje demokratije je na?in ulaska u takvo društveno, ili bolje re?eno, državno ure?enje. Ako se država formira kroz nasilje ili pritiske u smislu stvaranja demokratskog društva, onda demokratija nema svoj smisao. Do demokratije se može do?i jedino ako se država formira na svjesnom prihvatanju zajedni?kih ciljeva u smislu boljeg i sretnijeg života u ?emu treba da u?estvovuje ve?ina u svakom narodu koji stvara to novo društveno ure?enje. Obzirom da je SFRJ bila stvorena kroz nasilje, ona nikada nije mogla biti prostor za funkcionisanje demokratije. I tu se u osnovi pojavljuju problemi koji potresaju ovu našu bosanskohercegova?ku stvarnost. Gazda je preko svojih sinova u Bosni i Hercegovini vodio centralisti?ku politiku ne dozvoljavaju?i upotrebu ni najelementarnijih pojmova demokratije. Kroz školske programe istorije razvijao je me?unacionalnu mržnju, a istovremeno se kao zvjer obrušavao na svaki nacionalisti?ki ispad, te time napuhivao balon koji je u sadašnjem po njemu predvi?enom vremenu eksplodirao. Moj prijatelj je u tom smislu postavio pitanje: Ako su ti lideri bili protiv ve? postoje?ih ispoljavanja nacionalnih identiteta, koji je bio smisao da izmišljaju i nametljivo eksponiraju novi jugoslovenski?

Cilj je bio izbrisati istinske vrijednosti moralnog i kulturnog naslje?a svakog naroda posebno, jer se kroz te vrijednosti ispoljavalo zajedništvo, a ne kroz parole o bratstvu i jedinstvu. Po sadašnjem društvenom stanju na našim prostorima može se sa sigurnoš?u re?i da su u tome u potpunosti uspjeli. Zna?i, ona istorija o kojoj smo pri?ali nije novokomponavana stvar nastala kroz uticaj nacionalnih stranki, ve? joj je porjeklo u u?benicima istorije iz tog doba. I sada se ta gazdina igra nastavlja kojom se prakti?no zloupotrebljava naše nepoznavanje demokratije. Gazdini poslanici ili bolje re?eno, njegovi sinovi sa me?unarodnim kredibilitetom se ko fol trude da mi do demokratskog ure?enja do?emo kroz dogovor, a istovremeno su omogu?ili stvaranje i održavanje neravnoteže izme?u pojedina?nih interesa grupa, te im time dali pravo da djeluju suprono zajedni?kim ciljevima koji im mogu donjeti bolji i sretniji život.

Ovaj ,,pokušaj do zuba naoružanog,, lidera da se ultmatumima i prijetnjama bori za stvaranje države u kojoj je po njegovim normama i shvatanju trebala biti organizovana ,,demokratija,, o kojoj on li?no nije imao pojma, predstavljalo je parolu iza koje se krio povod za provo?enje nasilja.

Ovih pet naprijed navedenih nelogi?nosti kroz ponašanje tog psihijatra nemaju obrazloženje u savremenoj psihologiji kao što je to bilo u predhodnom slu?aju sa materinskim instinktom.
Me?utim, u zoološkoj literaturi u kojoj se opisuju životinjski ?opori i ponašanje jedinki u njima, može se uo?iti ogromna podudarnost ponašanja, ne samo tog lidera, ve? i lidera ostalih grupa sa vo?om životinjskog ?opora. Identi?na sli?nost je i u pore?enju ostalih jedinki u ?oporu i istomišljenika svojih grupa.

Iz te podudarnosti, kroz upore?ivanje sa nelogi?nostima kroz nekontrolisano ispoljavanje materinskog instinkta, može se zaklju?iti da je Gazda sakrio vrlo zna?ajan pojam u psihologiji koji proizilazi iz tog životinjskog instinkta. Teško je re?i, koji bi smjer i pravac mogla imati naša civilizacija da se u psihologiji uveo taj pojam. Da li bi tom prilikom pojmovi narod, nacija, sloboda, narodnooslobodila?ka borba, rat, nacionalni identitet i sli?no imali dosadašnji smisao? Nije teško zaklju?iti da u pozadini tog sakrivanja stoji ova patnja koju trenutno preživljavaju narodi širom planete kroz lokalne ratove i me?usobnu mržnju.

Prvi put ?ujem da postoji instinkt ?opora.

To što ti prvi put ?uješ, ne zna?i da on ne postoji. Kako god se na osnovu upore?ivanja ponašanja majke koja ima dijete i ponašanja ženke sa mladun?etom formirao pojam materinskog instinkta, tako se na osnovu identi?nog upore?ivanja ponašanja grupe ljudi, sa ponašanjem ?opra može do?i do postojanja i tog instinkta.

Na osnovu ?ega tvrdiš da je Gazda sakrio taj pojam?

Ne samo da ga je sakrio, ve? ga i dalje sakriva. Podatak da me?u organizatorima i vo?ama masovnih zlo?ina na našim prostorima stoji ljekar psihijatar, sakrivale su me?unarodne institucije za mir, jer ljekara osim moralnih obaveza na humanost obavezuje i Hipokritova etika. Znalo se za taj podatak, i niko od ljekara ili novinara nije imao mogu?nost da objavi tu protivrje?nost i osudi njegovo ponašanje. Svaka takva osuda bi podstakla traženje uzroka takvom ponašanju, i najvjerovatnije bi dovela do pojma instinkta ?opora, što bi moglo umanjiti manipulaciju ljudske svijesti koju stolje?ima provodi Gazda kroz patriotizam i borbu za slobodu. Suprotno tom humanom opredjeljenju, na razgovorima o uspoostavljanju prekida oružanih sukoba gazdini poslanici (me?unarodni predstavnici) su tog lidera oslovljavali kroz titulu.

Šta je to Hipokritova etika?

Ta etika postavlja ljekarsku humanost ispred socijalnih i kulturnih opredjeljenja. Primjer za to je lijekar koji ima u ratnim uslovima pred sobom dva ranjenika, jedan iz svoje armije, a drugi iz protivni?ke. On prema toj etici pruža prvo pomo? onom ranjeniku kojem je život najviše ugrožen ne gledaju?i je li on ,,naš,, ili ,,tu?i,,.

Uzimaju?i u obzir, da je ?opor majmuna po svom ponašanju i organizaciji kroz dobro?udnost, a ne krvolo?nost, najrazvijenija životinjska vrsta, bilo bi sasvim normalno uporediti ga sa ponašanjem ljudi u grupama kroz ispoljavanje svog nacionalnog identiteta. Posmatraju?i ponašanje majmuna u ?oporu i upore?uju?i ga sa ponašanjem kroz ispoljavanje nacionalnog identiteta kod naših ljudi, može se primjetiti da takvo ponašanje u majmunskom ?oporu izglada kao ponašanje mentalno retardiranih majmuna. I zato se može kazati za ispoljavanje nacionalnog identiteta kroz mžnju, ga?enje, ubijanje, silovanje, protjerivanja i druga mu?enja, negativan revanšizam, ometanje drugih u ispoljavanju svojih ljudskih vrijednosti, podržavanje i pravdanje takvog ponašanja, da predstavlja Ujedinjena Majmunsko- Retardirana Ispoljavanja ili kra?e UMRI. To je trenutno opšti sindrom koji dominira u ponašanju svih nacionalnih grupa, a ne samo jedne.

I zato kada vidim nacionalistu da eksponira svoju nacionalnu ,,mudrost,, dam komentar ,,umri,,.

Da li je to na izvjestran na?in vrije?anje ljudi koji nisu svjesni tog instinkta za kojeg ti tvrdiš da postoji?

Ne. To je stvarnost u kojoj živimo. Na popisu stanovništva u Bosni i Hecegovini u 1991. godini postoji zvani?an podatak o postojanju i majmunske nacionalnosti. Ljudi su se po nacionalnosti izjašnjavali kao majmuni.

Jedan od njih je 1991. obrazložio svoju majmunsku nacionalnu pripadnost ovako:
Neka mi oprosti majmunska vrsta što sam se kao ?ovjek sa ovih prostora uvrstio u njihov ?opor. Gledaju?i i slušaju?i ove naše predstavnike svojih nacionalnih skupina, a posebno njihove sljedbenike, nisam imao drugog izbora, sem da se priklonim trenutno najrazumnijoj životinjskoj vrsti ?ije ponašanje u svakom pogledu prevazilazi ponašanje ovih naših nacionalista. Sretan sam i ponosan što sam se izdvojio iz te nacionalne majmunske retardiranosti koja nas sviju vodi u propast.

Da li to zna?i da takvo ponašanje ima olakšavaju?e okolnosti u odre?ivanju li?ne odgovornosti prema zlo?inima koje su po?inili ti majmunsko retardirani ljudi?

Da, tako je. Ljudi kroz obrazovanje i vaspitanje nisu upoznati sa tim pojmom i time ne postoji njihova odgovornost i obaveza da tu vrstu instinkta kontrolišu. Gazda, da bi izbjegao vezu negativnog ponašanja sa instinktom ?opora, uveo je me?unarodne zakone koji štite ljude od samo ekstremno negativnih ispoljavanja, daju?i mogu?nost da se to ponašanje ispolji u formi koja predstavlja stvarnost u kojoj se mi trenutno nalazima. To predstavlja samo ,,krpanje,, me?ugrupnih problema i sukoba proizašlih iz tog instinkta, što zadovoljava opredjeljenje Gazde i njegovih sinova da organizuju i provode tu ljudsku patnju koju svi mi doživljavamo. I zato nije iznena?enje da optuženik na su?enju pred Me?unarodnim sudom za ratne zlo?ine kaže da se ne osje?a krivim, jer je želio da zaštiti svoj narod isto kao što majka pravda svoje agresino ponašanje potrebom da zaštiti svoje dijete. Zbog toga, odgovornost takvog negativnog ispoljavanja treba prebaciti na Gazdu, nau?nu psihologiju i obrazovanje zbog sakrivanja tog pojma koji je mogao i može da sprije?i to nasilje.

Da li to po tvom mišljenju zna?i da Me?unarodni sud za ratne zlo?ine nema svoj stvarni legitimitet?

Da, to je moj stav. Po mom mišljenju taj Sud predstavlja parodiju sudskog procesa kako bi se psihi?ki umirile žrtve, stvorio utisak zalaganja za pravednost me?unarodnih institucija, a istovremeno sakrili stvarni uzroci nasilja i održavale daljne aktivnosti u postepenom proširivanju haosa kroz nasilje u svijetu. Ta su?enja su vršena i ranije kroz istoriju i uvijek se ta manifestacija ?opora kroz nasilje ponavljala i ponavlja.

Na koji bi se na?in ta ?injenica mogla iskoristiti u smislu odbrane osu?enika na tom Sudu?

Direktno kroz tu inerpretaciju nikako, jer svaki sud u procesu su?enja koristi kroz nauku zvani?no od Gazde priznate pojmove. U ovom slu?aju taj pojam zvani?no ne postiji i kao takav nije upotrebljiv u tim okolnostima. Problem je što osu?enik nije svjestan svog UMRI sindroma, tako da strategija odbrane nije dovoljno efikasna jer nesporazume na su?enju kroz taj sindrom koristi tužilaštvo daju?i odre?enim izjavama moralnu težinu.

Oni optuženici koji nisu u dovoljnoj mjeri obrazovani, jedino mogu postaviti odbranu o svojoj odgovornosti kroz moralne norme na kojima se zasniva i optužba. Me?utim, kada je rije? o akademski obrazovanim ljudima, situacija je sasvim druga?ija.

Da li to zna?i da taj sindrom nije izuzetak kod tog psihijatra, ve? je prisutan i kod drugih akademski obrazovanih ljudi?

Zlo?ini visoko obrazovanih ljudi su neprekidno prisutni u istoriji. Poznati su slu?ajevi u nacisti?koj Njema?koj u kojima su vršena ,,nau?na,, ispitivanja na logorašima kroz nezamisliva mu?enja. Zatim, je tu i podatak da je organizacija i sprovo?enje ustaških zlo?ina u Drugom svijetskom ratu bila pod kontrolom visoko obrazovanih ljudi.

Osnovna karakteristika osu?enika pred Me?unarodnim sudom za ratne zlo?ine koji imaju visoku naobrazbu je nesvjesnost sindroma UMRI. Oni kroz taj sindrom smatraju Sud nelegitimnim sa uvjerenjem da su oni u?inili pravednu stvar za svoj ,,narod,, za koju ih tereti optužnica. ?injenica da jedan visoko obrazovani ?ovjek kao optuženik na najvulgarniji na?in vrije?a Sud postavlja tog ?ovjeka u ulogu klovna u toj parodiji i time daje zna?aj postojanju i djelovanju tog Suda. Istovremeno tim ponašanjem degradira svoje znanje i titule koje ima. To su ti upe?atljivi primjeri nekontrolisanog ponašanja i razmišljanja kroz taj sindrom.

Do konstruktivnijeg ponašanja u odnosu prema tom Sudu može do?i optužena visoko razvijena intelektualna svijest ako svoje intelektualno znanje izdigne iznad šema i parola kroz koje se ispoljava taj sindrom. Tada se može stvoriti odre?ena strategija odbrane u korist tog optuženika.

Da li je bilo takvih slu?ajeva?

Da, ti ljudi i ako su bili odgovorni za vršenje zlo?ina kroz funkcije vlasti u ratnim okolnostima, i nikada nisu bili svjesni tog sindroma, uspjeli su sa?uvati intelektualnu konstrukciju svoje li?nosti pred sudom. To u prevodu zna?i da su kroz to znanje i iskustvo prihvatili važnost i zna?aj suda i kroz taj odnos gradili strategiju odbrane. U tom slu?aju oni su samo formalno prihvatili to su?enje glume?i razumnost i pokajanje, sprije?avaju?i time djelovanje tužitelja kroz taj sindrom. Od svih negativnih okolnosti u kojima su se našli izabarali su za odbranu onu koja je za njih bila napovoljnija u tim uslovima. Me?utim, kroz taj sindrom papak uvijek ostaje papak bez obzira na intelektualni kapacitet.

Za razliku od takvih slu?ajeva postoje slu?ajevi gdje visoko obrazovani optuženik odbije javnog branioca na su?enju sa namjerom da se sam eksponira u svojoj odbrani. Sama odluka, a posebno strategija takve odbrane vrlo jednostavno ukazuje na simptome poreme?enosti kroz taj sidrom. Na primjer, optužnica sadrži potpuno precizne numerisane optužbe kroz moralne norme, a optuženik se brani dokazivanjem da se on i njegov narod branili od svjetske urote. Za UMRI-ovce je karakteristi?no da ispuštaju iz misaonih procesa moralnu odgovornost. Za njih ta odgovornost u smislu humanosti uopše ne postoji. I to je zamka na koju ih Me?unarodni sud ,,lovi,,.

Imam utisak da oni na tom Sudu izigravaju žrtve, a samim tim i heroje.

Da, i to je jedan od simptoma tog sindroma. Me?utim, takvo ponašanje je štetno, jer poja?ava ispoljavanje tog sindroma kod ljudi koji prate to su?enje. Pored toga, postoje i ozbiljne fizi?ke posljedice za optuženike proizašle iz tog sindroma. Mnogi od tih optuženika su umrli u toku su?enja, jer taj sindrom u prisilnoj odvojenosti od ,,?opora,, ostavlja negativne psihofizi?ke posljedice.

U svakom razgovoru, papcima daješ druga?iju dijagnozu njihovog ponašanja. Da li je to ta?no?

To ti samo tako izgleda. Kada smo razgovarali uopšteno o papcima, dala sam uopštene karakteristike tog ponašanja. Kada sam govorila o ?uvanju tradicije, govorila sam o kozerviranju plemenskih shvatanja. Ako prihvatiš zaklju?ak da je plemensko ure?enje ustvari ponašanje ?opora prilago?eno civilizacijskim uslovima, onda možeš izvesti zaklju?ak da se taj UMRI sindrom sa?uvao i održava kroz tu plemensku svijest.

Na koji na?in bi se taj pojam instinkt ?opora i njegovo tuma?enje mogao ugraditi u ljudsku svijest pa da se stvore uslovi njegovog kontrolisanja?

Najjednostavnije bi bilo kroz obrazovanje, jer je to intelektualni pojam isto kao i materinski instinkt. Me?utim, to je nemogu?e ostvariti iz dva razloga. Jedan je što to ne dozvoljava Gazda preko svojih sinova, a drugi je zombificirano stanje kroz taj sindrom odgovornih za obrazovanje.

Ne mogu da shvatim kako može Gazda zabraniti upotrebu tog pojma?

Na isti na?in kako je zabranio upotrebu pojma Djeda Mraza u dje?ijim vrti?ima. Jedina šansa je širiti tu informaciju preko alternativnih i opozicionih medija i usmenim putem. Ako se upotreba tog pojma pojavi me?u gra?anski orjentisanim ljudima, stvara se paradigma koja name?e razmišljanje i kroz nau?ne šeme i zvani?ne šablone razmišljanja. Na taj na?in ponašanje kroz taj pojam dobija negativno moralno opredjeljenje za razliku od dosadašanjeg u kojem predstavlja ponos i dostojanstvo.

Kako se izlazi iz te majmunske retardiranosti?

Veoma teško. Kada se jednom kroz obrazovanje, vaspitanje i propagandu formira takva ekstremna svijest na bazi ?opora, ona se intelektualno interpretira kroz pojam nacionalnog identiteta i stvara kontajner svijesti koji postaje gospodar svih procesa razmišljanja. Ta?no je da izlaz iz takvog programiranog stanja postoji, ali se iz njega ne izlazi grupnim tretmanima ni uticajima izvana, ve? isklju?ivo samostalnim radom na samom sebi. Kra?e re?eno, to je bolest koja ulazi kroz više vrata, a izlazi samo na jedna i to li?na.

Da li se po sadašnjoj situaciji može zaklju?iti da je ve?ina u svakom narodu uvu?ena u to nekontrolisano psihološko stanje?

Moraju postojati odgovaraju?i uslovi i odgovaraju?e okolnosti da se taj sindrom masovno pojavi u narodu u obliku majmunske retardacije. Uslove za pojavu tog sindroma su stvorili gazdini sinovi u bivšoj Jugoslaviji kroz specijalan odnos prema ispoljavanju nacionalnog identiteta. Okolnosti su tako?e režirane i stvarane od po?etka 80-ih godina prošlog vijeka i u njima se neprekidno nalazimo po specijalnom programu gazdinih sinova. Taj program obuhvata stvaranje straha unutar odre?ene grupe i stvaranje kolektivnog osje?aja ugroženosti. Tom prilikom su se montirali i inscinirali razni fizi?ki i moralni napadi na ?lanove te grupe. Pored toga su se izmišljali razni sadržaji koji u propagandnom stilu potvr?uju i poja?avaju taj strah. S jedne strane su se zataškavajle prave informacije, a sa druge se vješto ubacivale montirane laži koje su lako prihvatljive za tu vrstu ljudi. Sistem je bio u funkciji tako da su ljudi bili izloženi samo lažima i nisu imali mogu?nost izbora. Kada su se kroz takvo djelovanje formirale društvene norme koje ?ine osobinu te grupe ili ,,?opora,,, one su se nasiljem nametnule ostatku naroda. To je ona poznata parola: ,,Ako nisi s nama, onda si protv nas,,. Isti scenario se neprekidno održava i to je ta histerija koja trenutno dominira u našim narodima. Gazda i njegovi sinovi, tim programom proizvode društvene krize, pa i ratove, u cijelom svijetu, kako bi se kroz njih stvorili uslovi za preuzimanje vlasti uz ,,dokaz,, da ti narodi nisu sposobni samostalno urediti zajedni?ki život.

Na koji na?in se mogu posmatrati ljudi sa tim ispoljenim sindromom, kao prestupnici ili kao bolesnici?

Kao žrtve manipulacije.

A šta je sa ratnim zlo?incima?

Kod njih su ispoljene i psihopatske osobine i sindrom UMRI. Osnovna osobina ponašanja UMRI-ovaca je agresivnost koja pod odre?enim uslovima izaziva teške posljedice depresije.

Imaš li neki primjer tog agresivnog ponašanja?

Kada govorim o agresivnom ponašanju, onda ne mislim samo na ponašanje prema drugima, ve? i prema vlastitom bi?u. Kod UMRI-ovaca koji nisu skloni fizi?kim i verbalnim obra?unima se kontakti sa neistomišljenicima doživljavaju kroz vrlo neprijatna emocionalna preživljavanja. Ta neprijatna emocionalna preživljavanja ja nazivam nasilje prema samom sebi. Za UMRI-ovce je karakteristi?an osje?aj polarizacije kroz stav, ako nisi saglasan sa stavovima i na?inom razmišljanja naše grupe, onda si protiv nas i za nas si neprijetelj koji nas ugrožava. U takvoj svijesti ne postoji individualan na?in razmišljanja, ve? se umni procesi odvijaju kroz svijest grupe. Iz toga nije teško zaklju?iti da su to zarobljenici koji kroz razmišljanje i ponašanje robuju psihopatskim primitivnim i neostvarivim idejama.

stranica


6. Psihopatija u službi stvaranja i održavanja sindroma UMRI.

Nekoliko puta si spomenula psihopatiju i ni jednom se na tom pojmu nisi zadržala.

Da, sindrom UMRI nije jedini psihi?ki poreme?aj koji se manifestuje kroz me?uljudske odnose, a naro?ito u vrijeme društvenih kriza. S njim se naprekidno isprepli?e psihopatija.
Predstavu tog pojama obi?an ?ovjek doživljava kao sliku ?ovjeka koji ima osobinu da se sadisti?ki iživljava na nekoj žrtvi. U rje?niku stranih rije?i stoji da je to ,,nenormalan ?ovjek koji pokazuje znakove duševne rastrojenosti; umobolnik,,. Takvo objašnjenje ima smisla u tom rje?niku, me?utim, tuma?enja kroz zvani?nu psihologiju nisu usaglašena. Svijetska zdravstvena organizacija, ili bolje re?eno Gazda, je uvela i objasnila pojam psihopatije kroz sociološki, a ne psihološki aspekt i time izbjegla mogu?nost da se ponašanje gazdihih sinova posmatra kroz njihova unutarnja psihološka stanja. Da se nekim slu?ajem u savremenoj psihologiji prou?avao pojam nacizma i obradili psihološki uzroci, a ne sociološki koji su jedino prisutni u tuma?enju te pojave, sigurno da ovog doma?eg nacizma ne bi sada bilo na ovim našim balkanskim prostorima. Prednost je kod tebe i mene što smo mi elementi jedne takve društvene krize i možemo direktno i konkretno posmatrati ta ispoljavanja. Nisu nam potrebni udžbenici da iz njih vadimo primjere. Me?unarodna zajednica se pravi da ne primje?uje uzroke divljanja tih mentalno poreme?enih vo?a koji u ulozi politi?ara prave haos u drištvenom saobra?aju, pa se bavi regulisanjem saobra?aja bez uklanjanja uzro?nika tom poreme?aju. Dodatni problem je što ni ljudi kao u?esnici tog saobra?aja ne znaju za postojanje saobra?ajnih propisa. Me?utim, optimizam u prevazilaženju takvog stanja daju pozitivne snage koje pružaju žestoki otpor tim negativnim ispoljavanjima.

O kakvom otporu pri?aš? Da takav otpor postoji ja bih se odmah uklju?io.

Ne vidiš otpor zato što ti nedostaju pojmovi koji bi povezali stvarne uzroke i njihove posljedice koje mi u ovom istorijskom trenutku preživljavamo. Otpor sigurno postoji. Pogledaj opozicione novine koje svakodnevno konkretno upiru prste u izvršioce tih destruktivnih aktivnosti.

Pa šta su do sada tim otporom postigli?

E, to je ve? druga tema za pri?u. Bolje bi bilo da si sebi postavio pitanje: Zašto ja ne vidim u tom raskrinkavanju otpor prema tim negativnim ispoljavanjima? Zvani?na psihologija i civilizacijske norme su tako konstruisane da je nemogu?e uo?iti, a pogotovu pratiti djelovanje gazdinog programa nasilja. Konkretno to zna?i, da jedan novinar koji pokušava da raskrinka ne?ije zle namjere nije izgradio informaciju na stvarnim uzrocima tog djelovanja, ve? na formalnim koje mu je u svijest uprogramirao Gazda kroz obrazovanje i vaspitanje, i to sve upakovo u novinarsku etiku. Optužbe koje se iznose u tim komentarima daju sliku samo pojedinih ?vornih mjesta Gazdine mreže kojom on djeluje. Na primjer, neki drugi ?vor koji nije u fokusu posmatranja, a kojeg Gazda stvara ,,pletenjem,, mreže, ?ini to da u slijede?im izborima ta grupa kriminalaca koja se raskrinkava opet ima vlast. Tre?i ?vor kojeg Gazda stvara logi?kim nitima predstavlja pripremu da u slu?aju da neka kompromitovana stranka gubi povjerenje svojih bira?a, odmah aktivira formiranje nove stranke sa prilago?enim programom novonastalim uslovima, kojom bi se ponovo nametnuli stari kriminalci u novom pakovanju. Razlog logi?kog nepovezivanja tih gazdinih ?vorova nije samo u jednolinijskoj percepciji koja dok prati ili komentariše jednu logi?ku funkciju nije sposobna da istovremeno prati i kontroliše neku drugu razli?ite vrste, ve? u nedostatku pojmova koji bi logi?ki povezali dva ili više ?vorova razli?ite vrste. Zbog toga u takvoj situaciji nije novinar primarni elemenat tih ,,gluhih telefona,, ve? ?itaoc kojem u još ve?oj mjeri nedstaju pojmovi kojima bi mogao da sveobuhvatno prati situaciju u društvu i bez opozicionih informacija. Nedostatak tih pojmova ?ini Gazdu i njegove sinove nevidljivim, a samim tim i nedodirljivim.

Možeš li ve? po?eti sa prezentacijom tih pojmova.

Vidim da si nestrpljiv, me?utim moraš znati da novi pojmovi mogu nastati jedino ako se ispoljene pojave ne mogu ve? postoje?im pojmovima objasniti. Još je važnije u tome da ljudska svijest shvati tu ?injenicu. Ako se grupa novinara uporno trudi da kroz moralne norme oslika negativna društvena ispoljavanja, a to zadržava postoje?e stanje ili ga ?ini još gorim, zna?i da postoje uzroci toj neefikasnosti. Još ve?i problem je u nemogu?nosti djelovanja pozitivno orjentisanih ljudi kroz gra?ansku orjentaciju. Zašto su svi prilazi rješavanja tog trenutnog društvenog stanja na našim prostorima nevidljivi? Kada bih ti pokušala opisati neko konkretno timsko djelovanje gazdinih sinova koje uzrokuje tu neefikasnost, to bi iz perspektive ovih poznatih pojmova kojima raspolaže tvoje znanje o društvenim odnosima izgledalo smiješno i glupo. Konkretan primjer je tvoj unutrašnji doživljaj zbunjenosti i nepovjerenja kada upotrebljavam pojam Gazde i njegov uticaj na stanje u ?ovje?anstvu. Raskorak izme?u moje namjere da ti opišem to djelovanje, i tvoje nemogu?nosti da to razumiješ i prihvatiš kao logi?ku popunjenost je osim nepoznavanja tih novih pojmova koje sam do sada uvela i nepoznavanje pojma psihopatije. Psihopatija, kao uzrok i sredstvo ispoljavanja u društvenim krizama je u psihološkom smislu vrlo detaljno obra?ena, ali se ona ne prezentira u javnosti preko zvani?ne psihologije, ve? preko alternativnih sredstava informisanja.
Gazdini sinovi zaobilaze, ignorišu, maskiraju, uništavaju, itd. pojmove koji ukazuju na stvarne uzroke odre?enih pojava u našoj civilizaciji, i sa lažnim pojmovima koje poturaju preko zvani?nih institucija, nau?nih skupova, instituta, škola, informativnih medijia, kinematografije i sl. bave se isklju?ivo samo posljedicama.
Da bi shvatio razloge neefikasnosti negativne kritike upu?ene gazdinim sinovima, evo ti opis nekih psihopatskih osobina po po Dr Robert-u Hare-u koje sam izdvojila sa linka http://www.galaksija.com/planeta/psihopatija_i_politika.htm

1. SLATKORJE?IVOST I POVRŠINSKI ŠARM – tendencija ka milozvu?anosti i ugla?enosti; privla?nost, šarmantnost; glatkost i te?nost govora. Šarm psihopate ni u kom slu?aju ne sadrži u sebi tragove stida, samo-svjesnosti, niti on ispoljava strah od bilo ?ega. Psihopati nikad ne zastaje jezik u grlu. Oni su se oslobodili od društvenih pravila ponašanja kao npr. kod razgovora, odnosno, uzimanja rije?i kad na njih do?e red.

2. GRANDIOZNA SAMOVRIJEDNOST – jedan uveliko naduvan pogled na svoje sposobnosti sa pretjeranim samopouzdanjem, jaka tvrdoglavost, samouvjerenost i hvalisanje. Psihopate su arogantni ljudi koji vjeruju da su superiorna ljudska bi?a.

3. POTREBA ZA STIMULACIJOM ili SKLONOST KA DOSADI – jedna prekomjerna potreba za novim, neobi?nim, uzbudljivim iskustvima odnosno stimulacijama koje izazivaju uzbu?enje; vole da rizikuju tj. skloni su upuštanju u riskantne radnje. Psihopate ?esto imaju lošu samo-disciplinu kod potpunog izvo?enja zadataka, zato što im brzo postaje dosadno. Na primjer, nisu sposobni da obavljaju isti posao duže vremena, ili da obavljaju zadatke koje oni smatraju glupim ili rutinskim.

4. PATOLOŠKO LAGANJE – može biti umjereno ili pretjerano; u umjerenoj formi oni ?e biti lukavi, prepredeni, prevejani, tajanstveni i bistri; u eksteremnoj formi, oni ?e biti varalice, lažovi, podmukli, beskrupulozni, manipulativni i nepošteni.

5. VARANJE I MANIPULACIJA – koriste se obmanama, skloni su svakoj vrsti prevare ili obmanjivanja drugih kako bi stekli neku li?nu korist; za razliku od ta?ke #4, u stepenu u kome je eksploatacija, bezosje?ajnost i nemilosrdnost zastupljena, što se odlikuje nedostatkom obzira za osje?anja i patnju njegovih ili tu?ih žrtava.

6. NEDOSTATAK KAJANJA ILI OSJE?AJA KRIVICE – nedostatak osje?anja ili obzira za gubitak, bol i patnju žrtava; tendencija ka ravnodušnosti, nepristrasnosti, hladnokrvnosti i potpuni nedostatak svake empatije. Oni to ve?inom ispoljavaju ohološ?u, prezirom ili omalovažavanjem svojih žrtava.

7. PLITKA OSJE?ANJA – emocionalno siromaštvo, ograni?en opseg ili dubina osje?anja; ispoljavanje hladno?e uprkos izraženim znakovima društvenosti od strane drugih.

8. NEOSJETLJIVOST I NEDOSTATAK EMPATIJE – nedostatak osje?anja prema ljudim uopšte; hladni, prezrivi, bezobrazni, bezobzirni i netakti?ni.

9. PARAZITSKI ŽIVOTNI STIL – jedna namjerna, manipulativna, sebi?na i eksploatatorska finansijska zavisnost od drugih koja se odražava nedostatakom njihove motivisanosti, niskom samo-disciplinom i nesposobnoš?u da zapo?nu ili ispune svoje obaveze.

10. LOŠA KONTROLA PONAŠANJA – izražavanje iritacije, dosade, nestrpljivosti, prijetnje, agresivnosti ili verbalno vrije?anje drugih; nedovoljna kontrola ljutnje i temperamenta; ponašaju se prenagljeno….

…13. NEDOSTATAK REALNIH DUGORO?NIH CILJEVA – nesposobnost ili stalni neuspjeh kod donošenja i izvo?enja dugoro?nih planova i ciljeva; nomadska egzistencija, besciljnost, nedostatak životnog smijera.

14. IMPULSIVNOST – ispoljavanje postupaka bez predumišljaja i nedostatak reflekcije i planiranja; nesposobnost odoljevanja iskušenjima, kontrolisanja nagona i frustracije; nedostak promišljenosti i uzimanja u obzir mogu?ih posljedica svojih postupaka; ludo odvažni, nepredvidljivi, nestalni i nesmotreni.

15. NEODGOVORNOST – nisu u stanju da ispunjavaju ili ispoštuju svoje obaveze, kao npr. kod pla?anja ra?una i vra?anja dugova; aljkavi su na poslu, ?esto odsustvuju s posla; ne ispunjavaju na vrijeme ugovorene posove.

16. NESPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VLASTITE POSTUPKE – nesposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke, kao rezultat nedostatka savjesti; nedostatak predanosti na poslu, antagonisti?ka manipulacija, negiranje svoje li?ne odgovornosti i pokušavanje manipulacije drugih….

…20. KRIMINALNA VIŠESTRANOST – razne vrste kriminalnih radnji i prestupa, bez obzira na to da li je osoba bila uhapšena ili optužena za njih, osje?aj velikog ponosa kad nekažnjeno obave neke kriminalne radnje.


Pa neke od tih osobina se mogu na?i i kod obi?nih ljudi. Da li to zna?i da smo mi koji sebe smatramo normalnim ljudima tako?e psihopate?

Naša civilizacija je koncipirana na materijalnim i sebi?nim ispoljavanjima pojedinaca, koji tako?e pripadaju tim psihopatskim osobinama. Me?utim, kod psihopata se ispoljavaju dvije važne osobine koje ?ine osnovu njihovog ponašanja, a to su nedostatak emocionalnog suosje?anja sa drugima i nedostatak savjesti. Zvani?na psihologija sakriva jednu vrlo zna?ajnu ?injenicu, da postoje ljudi koji od ro?enja ne posjeduju emocije na isti na?in kao što se ra?aju slijepi i gluhi ljudi ili daltonisti. Zvani?no objavljivanje tog podatka bi izazvao potrebu razmišljanja o toj pojavi što bi u normalnim procesima razmišljanja sigurno dovelo do prihvatanja i razumjevanja pojma psihopatije. Ovako, pod ovim okolnostima, neki pojedinci ne znaju, a neki ne žele, ili ne?e da znaju za postojanje ljudi bez emocija, koji se zbog te osobine ispoljavaju kroz psihopatiju. Da je taj podatak ugra?en u normalne procese razmišljanja, vjerujem da bi politi?ki i vjerski lideri koji trenutno vode ovu krizu kao psihološki invalidi bili na nekom drugom mjestu, a ne na ovim sadašnjim društvenim pozicijama.

Da li to zna?i da nedostatak emocija od ro?enja kod ljudi stvara psihopatiju?

Ako dijete koje nije ro?eno sa emocijama ima ispravan moralni program u vaspitanju, njegovo ponašanje kasnije se ne mora ispoljiti u ekstremnom psihopatskom smislu. Problem je kod takvog dijeteta da ono u?i da glumi emocije kako bi normalno funkcionisalo u društvu. Obzirom da se ta osobina u?i od ro?enja kao što se u?i i govor, takav ?ovjek kada odraste perfektno imitira sva emocionalna stanja. Tu glumu može da primjeti neko ko je duži period u kontaktu s njim, gdje može da uo?i nagle prelaze iz jednog njegovog navodno emocionalnog stanja u drugo. Nedostatak emocija se kod takvih ljudi nadokna?uje kroz životinjske instinkte koje su ti ljudi prisiljeni držati pod kontrolom zbog civilizacijskih uslovljenosti. Problem je što se taj nedostatak emocija genetski prenosi kroz porodicu. Roditelji ili samo jedan od njih, koji nemaju emocija, dijetetu koje je tako?e ro?eno bez emocija nisu u mogu?nosti pružiti odgovaraju?u rehabilitaciju. Ako takvi roditelji, ili samo jedan od njih, ne posjeduju kontrolu svojih instikata kroz moralne norme oni te instinkte direktno ispoljavaju kroz seksualno zlostavljanje dijece ili imitacijom ponašanja kroz UMRI sindrom u formi liderstva. Ono što ?ovjek bez emocija ne može izbje?i je manipulacija ljudi, jer se odnos prema normalnim ljudima gradi kroz imitaciju koja isklju?uje iskrenost.

Evo, sa istog linka sam izdvojila dio teksta o psihopatama iz knjige The Mask of Sanity, Checkley:

,,"Oni mogu biti simpati?ni," "Šarmantni," "Inteligentni," "Oprezni," "Impresivni," "Mogu da ostavljaju utisak nekoga u koga se ?ovjek može pouzdati," i "imaju mnogo uspjeha u zavo?enju žena":
Me?utim, "oni su neodgovorni," "rušila?ki nastrojeni" i sli?no.
Veliku konfuziju pravi to što psihopate imaju dosta osobina koje mnogi normalni ljudi smatraju poželjnim ili zavidnim. Na primjer, oni ?esto ostavljaju utisak jednog nevjerovatno ?vrstog samo-pouzdanja. U mnogim slu?ajevima ispoljavaju jednu "nadprirodnu magneti?nu privla?nost za pripadnike suprotnog pola".
Prema Dr. Checkley-u, psihopate boluju od jedne stvarne mentalne bolesti koju on ozna?ava kao – potpuni i neizlje?ivi nedostatak osje?anja. Ukoliko psihopata uopšte nešto osje?a, onda su to emocije najpli?e vrste. On ?ini bizarne i samo-destruktivne stvari zato što je potpuno imun na konsekvence koje bi normalnog ?ovjeka ispunile osje?anjima srama ili griže savjesti. Ono što bi drugi u tom smislu smatrali katastrofom, za njega predstavlja samo jednu malu nezgodu ili "?istu sitnicu".
Checkley navodi da je psihopatija sasvim uobi?ajena u ljudskom društvu. On tako?e navodi da postoji mnogo slu?ajeva psihopata koji normalno rade kao biznismeni, doktori, pa ?ak i – psihijatri!
Checkley sugeriše da oni izgledaju u svakom pogledu kao normalni ljudi, - samo što im nedostaje duša.
(Ovdje moramo napomenuti da je pojam – duša, ve? odavno protjeran iz moderne psihologije. Da li odatle možemo zaklju?iti da se psiholozi danas bave svim aspektima ?ovjekovog bi?a, osim onog – najvažnijeg?!)
Taj nedostatak karakteristika duše, ?ini ih veoma efikasnim "mašinama". Oni mogu biti briljantni, mogu da pišu nau?ne radove, mogu da IMITIRAJU rije?i pune emocija (veoma su uspješni glumci), me?utim, vremenom postaje sve jasnije i jasnije da te njihove rije?i nisu u skladu s njihovim ponašanjem. ("Po njihovim plodovima pozna?ete ih.") Oni su tip ?ovjeka koji ?e u jednom momentu tvrditi kako je strahovito pogo?en bolom usljed smrti nekog bliskog prijatelja ili ?lana porodice, a u sljede?em momentu ?e oti?i na neku žurku ili u disko klub - "da bi to zaboravio". ?ini se da oni to STVARNO zaborave.
S obzirom da su veoma efikasne mašine, kao kompjuteri, u stanju su da obavljaju veoma kompleksne radnje koje su zamišljene tako da izazovu druge da im ovi daju svoju podršku za ono što oni žele. Na taj na?in mnoge psihopate su u stanju da dostignu visoke pozicije u društvu. Tek nakon dužeg vremena njihove kolege i saradnici postaju svjesni ?injenice da je njihov uspjeh i napredak zasnovan na gaženju drugih ili kršenju njihovih prava.
Iako su potpuno indiferentni što se prava drugih ti?e, oni ?esto kod drugih ljudi veoma spretno inspirišu osje?aj iskrenog povjerenja.
Psihopata nikada ne smatra da s njegovom psihom nešto nije u redu, te tako ne osje?a ni potrebu da treba nešto da mijenja u vezi svog ponašanja.
Osim što su egocentri?ni, oni su ?esto i narcisoidni. Narcisoidnost je samo jedna od njihovih karakternih crta. Rijetko kad dolaze u sukob sa zakonom, dok istovremeno ?ine strahovite štete ?lanovima svojih porodica, prijateljima i kolegama s posla.
Psihopate se naj?eš?e druže samo s onima od kojih mogu imati neke koristi. Za psihopatu je najvažnija jedino njegova "glad," a sve ostalo je za njega ‘tamo negdje daleko’, osim ukoliko se to ne može apsorbovati s njegove strane u smislu neke vrste "hrane". Za njega postoji samo jedno pitanje: "Da li se to može na neki na?in iskoristiti" ili – "da li ja mogu nešto od toga dobiti," a sve ostalo je od strane njegovih nagona rangirano kao manje vrijedno.
Ukratko, psihopata je – predator ili grabljivac. On se kamuflira uz pomo? jedne "maske trezvenosti," a onda sli?no grabljivim životinjama tiho i neprimjetno prati svoju žrtvu, izdvaja je iz stada, približava joj se i krši njen otpor.
Dobri su stratezi i veoma dobro se maskiraju koriste?i sve vrste rije?i, gestova laži i manipulacija – kako bi uvukli žrtvu u svoju zamku. U mnogim slu?ajevima oni ?e prethodno skupiti što je mogu?e više informacija o svojim žrtvama, saznati sve njihove vrline, slabosti i mane, te ?e igrati na te karte koliko god je to mogu?e i kako im to odgovara.
Iako nemaju savjesti, oni ?e još u svojoj mladosti primjetiti tu "?udnu" osobinu kod drugih, te ?e taj problem prili?no brzo intelektualno premostiti, a onda ?e svoje žrtve ?esto manipulisati tako što ?e se oslanjati ili apelovati na - NJIHOVU savjest.
Psihopata ?e vas uvijek optužiti da radite ono što on radi ili namjerava da uradi. U svakoj interakciji izme?u psihopate i normalnog ?ovjeka sa potpunim opsegom emocija, psihopata uvijek pobje?uje. ,,

U dva predhodna citata postoje protivrje?ne informacije. Na jednom mjestu se kaže da imaju kriminalnu višestranost, a u drugom da rijetko dolaze u sukob sa zakonom.

Trebaš uzeti u obzir da sve aktivnosti psihopata predstavljaju suprotnosti bilo koje vrste humanosti. Samim tim oni dolaze u sukob sa zaklonom. Me?utim, njihova primarna osobina nije kriminal ve? stvaranje uslova za nevidljivi kriminal.

Kada si opisivala UMRI-ovce pripisala si im osobine koje se sada pripisuju psihopatama. U ?emu je razlika ime?u njih i psihopata?

Za UMRI-ovce je karakteristi?no da su pod strogom kontrolom psihopata i kao takvi opravdavaju i podržavaju psihopatske ideje uz obožavanje tih svojih vo?a. To je psihopatizacija u okviru grupne svijesti. Njihove emocije, za razliku od psihopata koji ih nemaju, su usmjerene u negativnom smjeru. Mržnja, osvetoljubivost, nacionalni ponos, osje?aj ugroženosti, potreba za sukobom, isklju?ivost i netolerancija bilo koje vrste prema drugima izvan ,,?opora,, su samo neke od tih negativnih emocionalnih ispoljavanja. Nekontrolisani instinkt ?opora kojeg psihopate neprekidno iritiraju, isklju?uje im moralnu odgovornost za negativno ponašanje kroz te negativne emocije, za razliku od psihopata koji ne osje?aju moralnu odgovornost zbog nedostatka emocija, a time i savjesti. Iz ovih osobina ti može biti jasno da vode?e autoritete u našem društvu ne optere?uje negativna kritika upu?ena njima od bilo koga, pa i od novinara, jer su to ljudi bez osje?aja bilo kakve civilizacijske odgovornosti. Druga stvar je da gaze sve pred sobom ra?unaju?i i ?lanove ,,?opora,, sa ciljem da oja?aju svoje ili u krajnjem slu?aju da održe stare pozicije dominacije kroz funkcije vlasti.

Imaš li argumente za takvu tvrdnju?

Ve? sam ti kazala da psihopate nemaju emocija i kao posljedica toga i savjesti. Ve? sam ti kazala da zbog nedostatka emocija psihopate svoju li?nost ispoljavaju kroz životinjske insinkte koje moraju držati pod kontrolom zbog civilizacijskih normi. To je za njih teret, i oni osje?aju rastere?enje kada proizvedu i održavaju društvenu krizu kao što je ova, u kojoj je dominantan instinkt ?opora koji se prikriva iza programiranih UMRI-ovaca koji ih štite.

stranica


7. Psihopatizacija narodnih masa

Kažeš za lidere psihopate da ,,gaze,, i svoje pripadnike grupe. Imaš li argumente?

Objašnjenje po?inje od ?injenice da psihopate nemaju emocija. Me?utim kada se obra?aju svojim sljedbenicima, oni koriste pojmove kao što su patriotska, nacionalna, vjerska itd osje?anja iz ?ega se može zaklju?iti da oni koriste pojmove ?iji smisao ne znaju. Kao posljedicu toga, ta društvena osje?anja tuma?e tako da ona predstavljaju prikriveno ispoljavanje instinkta ?opora kojeg žrtve te manipulacije nisu svjesni. Oni koriste besmislene pojmove kao sredstvo da neprimjetno nametnu i održavaju sindrom UMRI. Tom prilikom, osobinama ?opora daju logi?na i razložna intelektualna zna?enja koja potpuno isklju?uju individualizaciju razmišljanja, samoposmatranje i samokriti?nost, i time ih organizovano i planski održavaju u takvom kolektivnom ,,?oporativnom,, psihološkom stanju. Osnovni pojam iz kojeg se gradi to ludilo je pojam grupne slobode, kroz još nefunkcionaniji pojam ,,borbe za svoja nacinalna prava,,. Prvi pojam je u prakti?nom smislu neostvariv, a drugi predstavlja princip koji isklju?uje prakti?nu upotrebljivost. Jednostavnije re?eno, tuma?enje tih pojmova je prilago?eno mentalnim specifi?nostima odre?enog naroda, i tako usvojeno predstavlja prezentaciju ?opora u civilizacijskoj intelektualnoj interpretaciji. Ne trebam ti konkretno davati te primjere. Dovoljno je da sa strane pratiš ponašanje i razgovor o temi stoljetne nepravde, ugroženosti, borbe za svoja nacionalna prava, ponosu za ostvarenu nezavisnu i slobodnu svoju državu itd, i u svakom komentaru možeš prepoznati civilazicijsku intelektulnu interpretaciju tog instinkta. Tako?e ti nisam kazala za dvije vrlo zna?ajne karakteristike ?opora, a koje se ispoljavaju kroz osvajanje tu?e teritorije i njeno ?uvanje, i nedozvoljavanje ,,strancima,, ulazak na tu teritoriju jer ih ?lanovi tog ,,?opora,, doživljavaju kao uljeze. Ta se osobina ispoljava potrebom etni?ke ?isto?e, koja se intelektualno prikriva kroz stav ,,mi smo naj...,,. U takvom ispoljavanju se mora ista?i moralna odgovornost i osuda za masovne zlo?ine i etni?ko ?iš?enje, koja je za UMRI-ovce potpuno neprimjetna. Sama ?injenica da psihopate vode svoje sljedbenjike do takve ,,slobode,, kroz sukob i nasilje je dovoljan argument za stvaranje zaklju?ka da su pripadnici tih grupa žrtve psihopata i zbog toga ih treba kroz opštu civilizacijsku humanost sažaljevati. U takvim okolnostima nastaje pojava obožavanja svojih lidera kao idola i kroz to se gube bilo kakve civilizacijske veze sa stvarnoš?u. Kada pratiš komentare UMRI-ovaca o su?enju njihovim bivšim vo?ama možeš primjetiti njihovu odsutnost od civilizacijskih normi što direktno ukazuje na dominaciju svijesti koju su nametnuli ti lideri. Ustvari, oni se uopšte ne obaziru na zlo?ine koje su te vo?e organizovali, ve? ih prikazuju kao heroje koji su se borili za slobodu svog naroda. Intelektualna, moralna, kulturna i duhovna degradacija koja se ispoljava kroz borbu za takvu,,slobodu,, svog naroda neprekidno je prožeta jednom narodnom poslovicom koju istorijska iskustva iz Dubriva?ke Republike ovako interpretiraju: ,,Samo šuplja vre?a mora tražiti zakrpu,,.

Da li si ikad sebi postavila pitanje, jesi li jednostrana kada je u pitanju tvoj odnos prema odre?enim nacionalnim ispoljavanjima?

?esto postavljam jedno drugo pitanje: Da li sam dovoljno antipapanski orjentisana? Ako neko papanluk poistovje?uje sa svojom nacionalnoš?u onda je to njegova li?na stvar, a ne moja.

Kako ne shvataš da to što ti nazivaš papanlukom i UMRI ispoljavanjem je na?in ispoljavanja nacionalnog identiteta, kod moglo bi se re?i, cijelog nekog naroda koji živi na bosanskohercegova?kim prostorima. Sti?e se utisak da ti narodi nikada nisu bili jedinstveniji.

Ovaj komentar me podsjetio na jedan doga?aj kojeg je opisao pokojni ?ika Milan kada je u vrijeme sveopšteg nacionalnog divljanja pred rat, bio u posjeti kod brata u Njema?koj.

Iritiran kolektivnim nacionalnim ludilom na našim prostorima, upitao je jednog Njemca, ina?e bivšeg psihologa u penziji za uzroke nastanka psihološkog stanja kojim se masovno ispoljio nacizam u njegovom narodu u smislu ,,nikada nisu bili jedinstveniji,, sa svim njegovim negativnim ispoljavanjima.

On se malo zamislio, i onda odgovorio:,,U tom psihološkom stanju ja nisam bio Njemac,,. Zatim je poslije nekoliko laganih udisaja i izdisaja sa pogledom u prazno dodao: ,,Bio sam lu?ak,,. U intelektualnom smislu je taj odgovor konkretan i jasan. Me?utim, u psihološkom smislu on ima daleko dublje zna?enje kroz višezna?nost. Pogled i izraz lica tog ?ovjeka u toj kra?oj pauzi izme?u ta dva odgovora su ukazivali na unutarnje intimno preživljavanje tog doba. Kada se u?e u analizu tog psihološkog stanja kroz suosje?anje s tim sagovornikom, onda se otkriva strah i otpor prema unutrašnjim uzro?nicima tog ,,ludila,,. Obzirom da se pitanje odnosilo na množinu, a odgovor stigao u prvom licu, može se osjetiti svjesno izbjegavanje zamjenice ,,mi,,. Kada se ?ovjek uspije izvu?i iz tog ,,ludila,,, on postaje svjestan sredstava kojima se ispoljava ta majmunska retardiranost. Ta zamjenica ,,mi,, (Mi Srbi...; Mi Hrvati...; Mi Muslimani... itd), ima komunikacijski smisao. Me?utim, njen smisao nije u tom ispoljavanju, ve? u njenom preživljavanju kroz identifikaciju sa grupom. Taj je Njemac poslije osloba?anja od tog UMRI sindroma postao svjestan tog sredstva i na?ina identifikacije, i poslije odbacivanja iz upotrebe te zamjenice, osje?a nevjerovatan strah kada ju treba upotrijebiti i zbog toga ju i izbjegava. Zamisli kada bi se nekim slu?ajem, recimo, posthipnoti?kom sugestijom jednom UMRI-ovcu izbrisala iz pam?enja ta zamjenica, njegova svijest bi istog trenutka eksplodirala, jer ne bilo tog veznog materijala koji tu majmunsku retardaciju drži u funkciji. Ili ovaj primjer, kada bi se uklju?io program na neki od nacionalisti?kih foruma sa naredbom da izbriše svaku re?enicu koja ima smisao množine usmjerene prema toj zamjenici ,,mi,,, forum jednostavno ne bi imao tekst. Kao što vidiš, postoje na?ini i mjere da se definiše i mjeri to ,,ludilo,,.

Koje su to konkretne mjere?

Opšta civilizacijska humanost upotrebljava tu zamjenicu ,,mi,, kroz identifikaciju sa ljudskom populacijom. U tom slu?aju se ?ovjek osje?a ljudskim bi?em, jer kroz odnos ,,mi ljudi,, ili ,,mi ljudska bi?a,, on sebe postavlja jednako prema svakom ljudskom bi?u, što nije slu?aj kod zavla?enja u ?opore kroz odnos ,,mi Srbi; mi Hrvati; mi Muslimani itd,,.

Da li to zna?i odbacivanje svoje nacionalne pripadnosti?

Odgovor na ovo tvoje pitanje odre?uje drugu mjeru kojom se ?ovjek može odbraniti od nametanja tog ludila. Ne radi se o odbacivanju svoje nacionalne pripadnosti, ve? o prioritetu odnosa prema grupama kroz princip humanosti. Ako je ?ovjek (kroz obrazovanje, vaspitanje, preko sredstva informisanja,...) upoznat sa dvije mogu?nosti identifikacije, od kojih je jedna usmjerena prema svim ljudima, a druga samo prema svojoj grupi ili ?oporu, onda on treba svjesno da se opredjeli kojoj identifikaciji ?e dati trajni prioritet kroz koji ?e se ispoljiti karakter njegove li?nosti. Ako se trajno opredjeli za identifikaciju sa svim ljudima, ne postoji opasnost da ga neko uvu?e u majmunsku retardaciju. Kroz takav odnos, on osje?a sve kulturne, moralne i intelektualne specifi?nosti svog naroda, ali svaki zaklju?ak kojeg donese obavezno prolazi kroz filter opšte civilizacijske humanosti. Na taj na?in je nacionalni identitet pod kontrolom savjesti te li?nosti što je sasvim suprotno kod UMRI-ovaca kod kojih taj sindrom isklju?uje tu savjest. Kada se mladom ?ovjeku u razvoju predo?e ove dvije mogu?nosti onda on mora biti svjestan poslijedica ako se izloži manipulaciji psihopata, a to zna?i da mora snositi odgovaraju?u moralnu odgovornost za neprimjereno ponašanje kroz taj sindrom.

Da li ti upore?ivanjem njema?kog nacizma sa ponašanjem nekog naroda vrije?aš taj grupni nacionalni identitet naroda koji traži ravnopravno mjesto u toj civilizacijskoj stvarnosti.

Najbolje je zapo?eti odgovor od one ekstremno negativne forme ispoljavanja kroz sukob.
Mora ti biti jasno da sukobi bilo koje vrste u kojima u?estvuju pojedinci, grupe, dijelovi naroda ili cijeli narodi nemaju uzroke u parolama i šablonima razmišljanja kojima se izaziva strah i osje?aj ugroženosti, ve? u prihva?enim psihopatskim osobinama razmišljanja koji riješenje takvog problema vide jedino kroz nasilje i druga necivilizovana ispoljavanja. Druga?ije re?eno, jednom narodu se može kroz propagandu, montirane i režirane doga?aje nabaciti osje?aj kolektivnog straha i osje?aj ugroženosti, ali reakcije na takvo kolektivno psihološko stanje se ne moraju ispoljiti kroz oružani otpor, negativan revanšizam, mržnju i ga?enje prema drugima itd. Psihopatizacija predstavlja nabacivanje kolektivne svijesti u kojoj pripadnici nekog naroda ne vide druge mogu?nosti sem takve negativne vrste ispoljavanja. Upravo ta negativna ispoljavanja su zajedni?ka sa nacizmom. Iz ovoga se da zaklju?iti da svakom pojedincu ili narodu stoje na raspolaganju razli?ite mogu?nosti reagovanja na neki problem, ali od njegove mentalne konstrukcije zavisi kakav ?e izbor napraviti. I u tom segmentu odnosa pojedinca ili naroda prema stvarnosti se može razgovarati o manipulaciji kojom psihopate u ulozi nacionalnih, vjerskih i drugih heroja uvla?e svoje sljedbenike u ta UMRI ispoljavanja kroz nesvjesnost instinkta ?opora. Sam osje?aj neravnopravnosti svog naroda kroz osje?aj ugroženosti i potreba borbe za ravnopravne odnose u okviru te civilizacijske stvarnosti, upu?uje na nesposobnost tih UMRI-ovaca da kroz napredne i pozitivne procese razmišljanja dovedu sebe i svoj narod u ravnopravan položaj u tim trenutnim uslovima. Tu se ve? govori o mudrosti tog naroda i to u pozitivnom moralnom smislu, a ne kroz nasilje i mržnju koji upravo stvaraju suprotan efekat, izolaciju od tih naprednih civilizacijskih procesa.

Imam osje?aj da je tvoja ekstremna humanost zanemarila mogu?nost da se ?ovjek ili neki narod na?e u bezizlaznoj situaciji u odnosu na tu tvoju mudrost i da je prisiljen jedino kroz nužnu odbranu u fizi?kom smislu suprotstaviti se nekoj budali koja mu je stavila nož pod grlo.

Da bih zapo?ela komentar na tu tvoju primjedbu bilo bi veoma korisno odrediti prosje?no pozitivno moralno, kulturno i intelektualno ispoljavanje sredine u kojoj živimo.

Ne razumijem, zašto to?

Zato što tvoja primjedba o nužnoj samoodbrani nije primjerena vremenu u kojem živimo. Jednostavnije re?eno, ona je proizašla iz moralnih, kulturnih i intelektualnih shvatanja plemenskog doba.

Još uvijek te ne razumijem.

Kroz sve ove godine razgovora s tobom sam ti pokušavala oslikati ovu našu bosanskohercegova?ku dramu kroz kriterije gra?anske svijesti koja je zasnovana na opštim pozitivnim civilizacijskim i humanim vrijednostima. Obzirom da na ovim našim prostorima ne postoji ta gra?anska svijest, jasno je da ne mogu postojati ni te opšte pozitivne civilizacijske norme i njihove vrijednosti.

Oprosti što te prekidam, ali ako ne postoje te opšte pozitivne vrijednosti koje ti navodiš, valjda postoje i neke druge koje su tako?e pozitivne?

Nažalost, postoje samo papanske vrijednosti iz kojih je i proistekla primjedba o potrebi nužne samoodbrane. Pozitivne moralne, kulturne i intelektualne vrijednosti su relativni pojmovi ?ija se pozitivnost u odre?enoj grupi može ispoljiti na krajnje negativan na?in, recimo, kroz nasilje. To zna?enje je dato kroz aforizam: ,,I ?avo u paklu je pozitivna li?nost,,. Upravo iz tog razloga, da bi se izbjeglo ispoljavanje tih negativnih vrijednosti kroz tuma?enje njihove pozitivnosti, postoji gra?anska svijest kao zajedni?ki kodeks razmišljanja i ponašanja.

Ovo je nemogu?e razumjeti, jer je nekoliko generacija odgajano u toj papanskoj svijesti, tako da je nemogu?e stvoriti konkretnu predstavu te gra?anske svijesti zbog nedostatka takvog iskustva.

Može se teoretski na nekom alegori?kom primjeru objasniti smisao percepcije stvarnosti izvan te papanske svijesti. Na primjer, zamisliti neki oblik životne stvarnosti koji bi se mogao nazvati normalnim. Najjednostavnije je zamisliti jednu porodicu u nekoj razvijenoj evropskoj državi, u kojoj jedno dijete ide u školu, a drugo u dje?iji vrti?. Oba roditelja rade. Pri povratku s posla, jedan roditelj pokupi dijte iz obdaništa, a drugi ,,doleti,, ku?i i podgrije ru?ak kojeg su predhodno ve?e skuhali. Drugo dijete se vrati samo sa produženog boravka. Takvi roditelji zbog organizovanog i štedljivog odnosa prema svojim prihodima imaju mogu?nost da koriste vikend za odmor, kojeg redovno koriste kupovinom za narednu sedmicu, izlaskom u prirodu i zajedni?kim ru?kom izvan ku?e. Jedina nelagodnost u takvom životu je velika iscrpljenost kroz rad na poslu. To je cijena koja se pla?a za visoki životni standard u takvoj državi.

Prozori stana te porodice su okrenuti prema birtiji koja je preko ulice.

Šta je to birtija?

Isto što i kafi?, samo što se u njoj piju pretežno alkoholna pi?a. Sadrži veoma skroman enterijer. U njoj se okupljaju ljudi odre?ene intelektualne i kulturne kategoreije. To su skoro uvijek isti ljudi podjednakog intelekta i inteligencije i imaju zajedni?ku osobinu da su skoro svi u manjoj ili ve?oj mjeri pod uticajem alkohola. Oni su tu od otvaranja do zatvaranja tog objekta. Osobina im je da se gestikulacijama i glasnim govorom nadme?u u iznošenju svojih stavova. Teme su im politika ili fudbal, ponekad tra?evi protkani humorom, ili dnevne teme koje odgovaraju njihovom mentalitetu. Rasprave se vode u manjim grupama. Me?u njima vrlo ?esto izbijaju sva?e i tu?e zbog uticaja alkohola ili trajnih ošte?enja psihe zbog njegovog dugotrajnog i prekomjernog konzumiranja. Me?usobno su stvorili odre?ena pravila ponašanja koja su zasnovana na pravu ja?eg u fizi?kom smislu i ponosu na vlastite vrijednosti koje oni smatraju pozitivnim.

Kada ponašanja takvih birtijskih grupa posmatraju ?lanovi porodice sa tog njihovog prozora, onda nastaju odre?eni negativni zaklju?ci o tim grupama kroz opšte društvene kriterije po kojima ta porodica živi. To je stav da su ljudi u tim grupama alkoholi?ari, neodgovorni prema sebi i društvu u kojem žive, i životni gubitnici kojima vrijeme izmi?e bez konstruktivnog odnosa prema situacijama u kojima egzistiraju. Tim na?inom života predstavljaju društvene parazite, jer sredstva za pijenje ostvaruju na razli?ite na?ine i ni jedan od tih na?ina nije u okviru pozitivnih civilizacijskih normi.

Ti zaboravljaš da takva okupljanja postoje na selima za vrijeme zimskog perioda kada je obra?ivanje zemlje nemogu?e.

Drago mi je da si shvatio moju pri?u. Ne postoje idealni primjeri kao što je ovaj sa birtijom. Ova uporedba se ne odnosi na zemljoradnike koji nakon neprospavanih sezonskih no?i zbog rada koriste boravak u birtiji kao relaksaciju. U mom primjeru se oslikava stanje bezperspektivnih ljudi u gradu koji svoj destruktivan mentalitet ispoljavaju kroz grupu u gradskoj birtiji.

Ako ?ovjek zauzme stav da je prostor u kojem mi živimo dio gra?anske Evrope, onda se može izvesti zaklju?ak da žitelji Zapadne Evrope gledaju to naše društveno stanje na isti na?in kao što gleda ta porodica na birtiju preko ulice. Prizor je potpuno identi?an s razlikom što takvo ponašanje nije prouzrokovano uticajem alkohola, ve? kroz UMRI sindrom i druge negativne moralne i kulturne ,,vrijednosti,, grupa. Jedini stav koji može zauzeti ta Evropa je: ,,Daleko im ku?a od moje,,. Razlog je nemogu?nost bilo kakvog pozitivnog uticaja koji nije u okviru te ,,birtijske,, svijesti.

Pa zašto se ta Evropa zauzima da nam pomogne kada je situacija takva da ih ta naša birtijska svijest ne može razumjeti?

Zato što se ,,komšije,, žale da nemaju svoj mir od galame, psovki i tu?a. Pogledaj izvještaje koliko se droge, bijelog roblja, stranih državljana iz nerazvijenih zemalja ilegalno prebacuje preko naše teritorije u zemlje Zapadne Evrope.

Drugu, još ve?u opasnost za tu Evropu predstavlja tvoja generacija koja postavlja to pitanje podmetanja noža pod vrat i potrebe samoodbrane. Dovoljno je da toj generaciji neko od psihopata upre prstom u neku evropsku li?nost ili državu, i da se ta novokomponovana birtijska svijest pretvori u terorizam.

To opet ne razumijem. Kako može moja generacija postati teroristi?ka?

Evo kako. Vratimo se ponovo birtiji. Vlasnik birtije ima sina koji je završio samo šest razreda osnovne škole i od petnaest ocjena za znanje -tri kategorije A, B, i C sa po pet ocjena u svakoj kategoriji- imao je iz svih predmeta tu ?etrnaestu dvojku koja pripada toj posljednjoj kategoriji. Nije ga interesovala škola. Ali zato su ga privla?ile juna?ke i ribarske pri?e tih alkoholi?ara u birtiji, koje je gutao bez daha. Sada kada je odrastao on nije alkoholi?ar, ali ima tu alkoholi?arsku svijest koju je primio kroz obrazovanje u birtiji. On u sva?i izvadi nož ili pištolj i ubije u?esnika u sva?i pravdaju?i to nužnom samoodbranom, jer mu je navodno taj ubijeni podmetnuo nož pod vrat, a on je na osnovu iskustva iz tih birtijskih pri?a ,,mudro,, i ,,pametno,, reagovao. Pogledaj koliko se nasilja provodi iz tvoje generacije. To birtijsko dijete si ti i svi iz vaše generacije.
I tu leži odgovor na tvoje pitanje, šta ako neka budala postavi nekom narodu nož pod vrat? Odgovor je:,,Našla vre?a zakrpu,,. Kulturnije re?eno, sukobi su birtijski mentalitet, a dogovor i razumjevanje gra?anski nivo i mentalitet. Svako bi?e ili narod se nalazi u situaciji koja odgovara njegovom kulturnom i psihološkom nivou. Iz tog razloga takvo ponašanje i razmišljanje svrstavam u kategoriju grupe, a ne naroda, jer svaki narod ima svoju pozitivnu istoriju, tradiciju i mudrost, koju ja sa poštovanjem cijenim.

Izgleda da je nesporazum izme?u mog vi?enja napada i tvog vi?enja odbrane. Da li je po tebi mogu?e da neko bude iznenada fizi?ki napadnut bez nekog razloga? Ako postoji takva mogu?nost, onda tvoja pri?a o vre?i i zakrpi ima ograni?eni smisao.

Ako si ti meni postavio provokativno pitanje, mogu i ja tebi. Ako neko ljudsko bi?e iznenada udari grom, da li se ti upitaš, da li je taj nesre?nik hodao po tom nevremenu poljem djeteline bez okolnog visokog drve?a sa otvorenim kišobranom? Kada se govori o napadu, onda mudrost zahtjeva da se ispitaju okolnosti pod kojima se dogodio taj napad. Skoro svi iznenadni napadi na ljude u fizi?kom smislu su se dogodili u uslovima koji pogoduju tim napadima. Upravo ta mudrost omogu?ava ?ovjeku korekciju u ponašanju koja mu ne dozvoljava da ulazi u te rizi?ne situacije, a to drugim rije?ima zna?i da djeluje kroz razum. Te negativne okolnosti u kojima se naše društvo nalazi su stvorili gazdini sinovi psihopatskom manipulacijom, u kojoj pojedinci kao žrtve te manipulacije nisu toga bili svjesni, a nisu ni sada. Te okolnosti me?usobnih sukoba, fizi?kih ili verbalnih, ja nazivam birtijom, a sadržaje, birijskim životom u kojem egzistira ta izmanipulisana birijska svijest.

Gdje ti vidiš tu birtijsku svijest u društvu?

Kroz afere, prepucavanja, izmišljanja, laganja, hvalisanja, optuživanja, korupciju, mito, organizovani kriminal i svega onog što ?ini ovu našu politi?ku, kulturnu i moralnu stvarnost.

Želiš da kažeš da ne postoje narodnooslobodila?ke borbe u svijetu.

Postoje isto kao i ,,borba za svoja nacionalna prava,,.

Hitler nije mogao naoružati njema?ku armiju u društvenoj i državnoj krizi koju je preuzeo dolaskom na vlast. U tom poslu mu je Gazda davao kredite iako je znao za šta je on ta sredstva trošio.

I na tako režiran svijetski rat pojavljuju se narodnooslobodila?ki pokreti. Nije sporno da li oni postoje, ve? koja im je stvarna svrha. U tom smislu ja govorim o lizanju plasti?ne banane. Kada bi ljudska svijest uspjela da sagleda svoje huškaše na rat, ne bi postojao agresor, ve? psihopate u ludnicama.

Pokušala si mi objasniti da postoji gra?anska svijest, UMRI-ovska svijest, zatim psihopatska svijest. Sada govoroš o birtijskoj svijesti. Kakva je njena osobina u odnosu na ove koje si ve? ranije navela?

Za UMRI-ovce sam ti ve? kazala da osim psihofizi?kog nasilja nad nepripadnicima njihove grupe, oni u intelektualonom smislu podržavaju, pravdaju, sakrivaju, minimiziraju to nasilje, a istovremeno kroz propagandu veli?aju i isti?u izmišljeno ili stvarno nasilje nad njihovim ?lanovima predstavljaju?i sebe kao narod, a ne kao element ili dio naroda. Obzirom da je ta grupa, koja je pod kontrolom psihopata dio naroda, postoje drugi dijelovi naroda koji ne prihvataju takvo ispoljavanje, a prisiljeni su živjeti u takvim okolnostima. Oni se tom prilikom prema psihopatskoj vlasti ne odnose kroz instinkt ?opora, ve? kroz pozitivne moralne vrijednosti koje u takvoj situaciji ne mogu da ispolje. Osim frustracija, oni nesvjesno u?estvuju u psihopatskim manipulacijama kroz te pozitivne moralne kriterije. U pore?enju sa mojim primjerom birtije, može se kao primjer uzeti osoba koja ne pripada tom birtijskom intelektualnom i moralnom mentalitetu, a prisiljena je iz odre?enih razloga da bude jedan period, od recimo, dva do tri mjeseca u toj birtiji. Na po?etku njenog boravka ona je krajnje rezervisana i neutralna prema ponašanjima tih ljudi, uz osje?aj nepripadanja toj grupi. Postepeno ona sve više intelektualno u?estvuje u ,,radu,, te grupe, ne kroz njihov intelektualni i moralni nivo, ve? svoj. Po?inje sa dijagnosticiranjem i opredjeljivanjem ko je od tih u?esnika u raspravama više ili manje u pravu. To je momenat kada se kroz te svoje moralne kriterije nesvjesno identifikuje sa grupom u opozicionom smislu. Drugim rije?ima, komunicira sa grupom iz svojih pozitivnih moralnih opredjeljivanja. E, to dobronamjerno u?estvovanje u ,,radu,, te grupe je ulazak u birtijsku svijest kroz opoziciono djelovanje i raskrinkavanje negativnog ponašanja odre?enih ?lanava u odre?enim okolnostima. U našim stvarnim uslovima je to svaka negativna kritika upu?ena na rad i ponašanje subjekata ove trenutne stvarnosti. Tu negativnu, a ponekad i pozitivnu kriti?ku opredjeljenost prema politi?kim, kulturnim ili moralnim aferama ja nazivam birtijsko presu?ivanje.

Zašto prema takvom ponašanju imaš negativan stav?

Ovo moje izlaganje prihvati kao opis našeg društvenog stanja, a ne kao negativan stav. U ovaj opis spada i podatak da takvo birtijsko opredjeljivanje, ko je u pravu, a ko ne, predstavlja psihopatama u manipulaciji veoma kvalitetno ,,tijesto za mjesiti,,. Jedna od tih manipulacija je i predizborna kampanja. Izbori su za psihopate poseban izazov u egzistencijalnom i psihopatskom smislu. U tom procesu, veoma zna?ajnu ulogu za njih imaju moralno pozitivni glasa?i koji su kroz psihopatsku manipulaciju prihvatili birtijsko razmišljanje i presu?ivanje. To njihovo presu?ivanje nema neki globalan ?vrst intelektualni temelj, ve? se ono gradi u samom procesu presu?ivanja na osnovu predo?enih psihopatskih vješto montiranih prezentacija. Te prezentacije, ili bolje re?eno igre izazivaju kod tih izdvojenih ljudi pozitivno moralno reagovanje koje ?ini prevagu u korist psihopata naro?ito u vrijeme izbora. U tom smislu se pred izbore vodi vrlo uspješna ,,borba protiv svih vrsta kriminala,,. Izbori nisu jedini cilj takve igre. Tim aktivnostima Gazda ispituje javno mišljenje i na osnovu njega odre?uje naredne pravce djelovanja.

Ne možeš izbje?i zaklju?ak da o normalnom odnosu prema stvarnosti imaš negativan stav nazivaju?i ga birtijsko presu?ivanje. Na koji se na?in ti izjašnjavaš kada je u pitanju posmatranje ove naše stvarnosti?

Zar do sada nisi primjetio da ja ne optužujem i ne presu?ujem u okviru tih sadržaja o kojima raspravljamo? Ja analiziram formu i na?in ponašanja u?esnika u tim društvenim ispoljavanjima. Drugim rije?ima, mene iteresuju ciljevi i posljedice tih društvenih ispoljavanja. To je ustvari upore?ivanje društvenog ponašanja sa mjerom koja predstavlja opštu civilizacijsku humanost. Da bi se to moglo predo?iti u konkretnom smislu, potrebno je ponekad opisati ponašanje nekog pojedinca ili grupe koje je prisutno i kod drugih pojedinaca i grupa. Kada bih se nekim slu?ajem o tim problemima izjašnjavala u društvu, ne bih imenovala ni pojedinca ni ni grupu, i time bih dozvolila da se svaki pojedinac ili grupa mogu sami prepoznati u tom prikazu. U tom slu?aju bi takav uopšten prikaz kroz konkretno upore?ivanje na osnovu te mjere humanosti dao potpunu slobodu posmatra?u da se odredi u odnosu na svoje ponašanje. Ako bi takav ?ovjek u svojoj svijesti imao bar neke elemente te opšte civilizacijske humanosti, ta uporedba bi mogla kod njega pokrenuti korekciju ponašanja u pozitivnom civilizacijskom smislu. Kod UMRI-ovaca je suprotan proces. Oni te asocijacije koje se direktno ne odnose na njih, tuma?e kao napad na njih i uzvra?aju na grub i intelektualno neprimjeren na?in koji je suprotan principima humanosti.
Ljudi koji nisu pod uticajem UMRI sindroma, takve nepristrasne analize ne mogu ostvariti, zato što intelektualno, a naro?ito emocionalno, u?estvuju u tim psihopatskim sadržajima kroz birtijsko presu?ivanje o kojem sam maloprije govorilla. Iz ovoga možeš zaklju?iti da ja nastojim biti emocionalno i moralno izvan tih sadržaja, što me ?ini strancem u odnosu na ta negativna ispoljavanja.

Kažeš da ne vrije?aš, a svoje neistomišljenike nazivaš mentalno retardiranim majmunima.

?ini mi se da namjerno izbjegavaš prihvatiti razliku izme?u vrije?anja i upore?ivanja. Da li je to vrije?anje ako ja kažem da je lopov onaj koji prisvoji stvar bez pristanka njenog vlasnika. Da li je vrije?anje ako ja kažem da neko ko se prema drugima odnosi kroz mržnju, ga?enje, nasilje bilo koje vrste, i druge nehumane postupke, i pravdanje takvog ponašanja da je mentalno retardirani majmun? Vrije?ati nekoga zna?i imenovati konkretno neku osobu ili grupu i upu?ivati joj takve negativne etikete. Ja to ne radim. Samo dajem definiciju mentalno retardiranog majmuna na osnovu opšte civilizacijske humanosti, i istovremeno kroz opis takvog ponašanja dozvoljavam svakome da se prepozna u tome. Onaj ko se prepozna u takvoj analizi, a ne želi da prihvati tu definiciju, krije se iza osje?aja i tuma?enja napada na njegovu li?nost u smislu osje?aja vrije?anja.

Moraš priznati da je emocionalno i moralno distanciranje teško ostvarivo u uslovima gdje nas psihopate neprekidno obasipaju novim aferama koje direktno ugrožavaju našu egzistenciju. Da li je mogu?e da moralno pozitivna osoba u takvim situacijama izbjegne birtijsko presu?ivanje na jednostavniji na?in?

Postoji takav na?in, ali je on neuvjerljiv za napa?enu li?nost, jer se ne može uo?iti direktna uslovljenot izme?u tog na?ina razmišljanja i ponašanja, i efekata tog distanciranja. Razlog tome je usa?en pojam o direktnom suprotstavljanju kroz recimo javna okupljanja i nasilje koji su ve? izverzirana varijanta gazdinih sinova u takvim situacijama. Tom prilikom pri masovnim pritiscima kroz javna okupljanja, te psihopate promjene sadržaj i ljude u spornom sadržaju, a cilj mu?enja i dalje ostaje u upotrebi. Uslov za distanciranje je da takvo bi?e umjesto moralnih kriterija kojima u?estvuje u analizi i presu?ivanju tih sadržaja, uvede li?ni stav u formi poruke: Papci, vaše je vrijeme isteklo. Vrijeme je da odete.

Koji su efekti takvog distanciranja?

Glavni efekat je psihi?ko osloba?anje od frustracija i izlazak iz depresivnog stanja koje potresa ove moralno pozitivne ljude. Taj stav prekida uticaj manipulacije na tu li?nost, a istovremeno otvara nove intelektualne na?ine percepcije i reagovanja, za koje psihopate i UMRI-ovci nemaju odgovaraju?i program djelovanja. Tom prilikom se otvara ljudska svijest za prihvatanje gra?anskih kriterija razmišljanja, koji se ne mogu ispoljiti kroz birtijsko presu?ivanje ili kroz nasilje u bilo kojem smislu.

Možeš li to konkretnije objasniti?

Osnovno je pitanje, da li negativno emocionalno preživljavanje kao posljedica nehumanog ponašanja vlastodržaca psihopata, može pozitivno uticati na promjenu takve situacije? Druga?ije re?eno, da li ljutnja, nezadovoljstvo, bijes, i sli?na preživljavanja u ?ovjeku mogu uticati na promjenu društvenog stanja u kojem se on nalazi? Zaklju?ak je da ne može. Zna?i, to negativno emocionlno preživljavanje koje osje?a napa?ena li?nost ne uti?e na poboljšanje situacije, psihi?ki mu?i tu li?nost, i zbog toga ta patnja predstavlja hranu kojom se hrani Gazda. Time ta li?nost nesvjesno u?estvuje u hranjenju i održavanje u životu Gazde i njegovog sistema mu?enja. Uzrok tom negativnom emocionalnom preživljavanju nisu psihopate i njihovi sljedbenici, ve? negativne misli koje proizvodi ta napa?ena li?nost kroz birtijsko presu?ivanje. Ako se ta presu?ivanja zamjene zaklju?kom da je vrijeme papanluku isteklo, umjesto negativnih misli kroz birtijsko presu?ivanje pojavljuje se potreba akcije koja je usmjerena protiv papanluka i primitivizma u opštem smislu. U tom slu?aju nastaju spontane pozitivne promjene. Frustracija koja je prisutna kroz osje?aj bespomo?nosti se zamjenjuje konkretnim efektivnim ponašanjem protiv primitivizma, ili bolje re?eno, protiv plemenskog ponašanja uz izostanak depresivnih simptoma. Glavna osobina takvog razmišljanja i ponašanja je da se li?nost ne upli?e i ne sapli?e u montirane psihopatske igre, ve? ih posmatra u opštoj formi uz shvatanje smisla i razloga njihovog postojanja. Generalni problem ovog bijednog stanja u kojem se naša društvena zajednica nalazi nije u fizi?kom napadu neprijatelja, ve? u okupaciji pojedina?nih svijesti nametanjem ili zadržavanjem primitivnih i zaoslallih svijesti grupa ?ije ispoljavanje doživljavamo kao patnju. U takvim uslovima se pojedinac ne može suprotstaviti toj patnji kroz fizi?ki obra?un, ve? mentalnom izolacijom od šablona razmišljanja koje su nametnule psihopate kroz te igre koje provode. Ova mentalna izolacije ne samo da stvara konkretne ideje za prevazilaženje stvarnih li?nih i porodi?nih problema stvorenih kroz to društveno stanje, ve? je taj proces propra?en i pozitivnom sudbinskom susretljivoš?u.

stranica8. Nefunkcionalnost razmišljanja i ponašanja u odnosu na savremene civilizacijske potrebe

Nekoliko puta sam te molio da mi navedeš neke konkretne primjere tih psihopatskih igara, i ti si svaki put našla odre?ene razloge da to izbjegneš. Sje?am se da si jednom prilikom kazala da je svijest Gazde i njegov na?in djelovanja daleko ispred našeg znanja i inteligencije i da je zbog toga potpuno nevidljiv za nas obi?ne ljude. Da li postoji na?in da se te igre što vjerodostojnije prikažu tako da budu razumljive nama obi?nim ljudima?

Navest ?u ti samo uzroke nemogu?nosti uo?avanja te manipulacije iz ?ega možeš zaklju?iti da je razumjevanje tog društvenog stanja teško ostvarivo. Prvi problem je što intelektualni prikaz takvih igara automacki uvla?i slušaoca u birtijsko rasu?ivanje. ?ovjek i tom slu?aju prezentirani sadržaj razumije kroz odsutnost logi?kih elemenata koji povezuju te uzroke sa stvarnoš?u u kojoj se nalazimao. Uživi se u pri?u i kada se ta pri?a završi, da komentar u smislu, ,,da tako je,, i istog trenutka ju zaboravi.

Koji je razlog takve reakcije?

Razlog je integritet li?nosti koji ne dozvoljava da ta li?nost doživi neprijatno iskustvo kroz spoznaju da ju neko manipulacijom pravi budalom. Druga?ije re?eno, postoje u li?nosti odbojnici koji neprijatnu istinu izbacuju iz svijesti na razne na?ine. Zato je ljudsko bi?e prije spremno prihvatiti laž koja ga umiruje, nego istinu koja ga iritira. Najizraženiji odbojnik je osje?aj i zaklju?ak da ,,ona druga strana,, ne valja. Obzirom da psihopate koriste najprimitivnije i umno nedorasle igre, prihvatiti tu ?injenicu kroz svjesnost vlastitog u?eš?a u takvoj prevari, predstavlja veliki šok kojeg li?nost na njoj svojstven na?in nesvjesno izbjegava. Osim toga, u svakom pokušaju prezentracije tih igara, ubace se psihopate sa pri?ama u formi demanata koji tako?e nemaju konstruktivnu formu u civilizacijskom smislu, i tim lažima pomažu svojim žrtvama da se umire. I to daje posebnu draž tim psihopatskim igrama.

Drugi je razlog što se u prezentaciji tih igara i njihovom razumjevanju moraju isklju?iti savjest i emocije, što djeluje na posmatra?a razaraju?e iz dva pravca. Prvi pravac je nemogu?nost isklju?ivanja savjesti pri analizi, a drugi je smisao tih psihopatskih igara koje ne sadrže bilo kakve moralne i kulturne kriterije. Posmatra? u tim igrama nije svestan da se kroz te nefunkcinalne igre veoma ?esto iritira ispoljavanje savjesti koja tim igrama daje logi?an i opravdavaju?i smisao. Konkretno se može kao primjer uzeti manipulacija preko stvarnih ili izmišljenih žrtava rata, gdje se preko suosje?anja sa tim pri?ama provode odre?eni psihopatski ciljevi. Ovaj model djelovanja se veoma dugo ispoljava na našim prostorima.

To sa isklju?ivanjem savjesti te nisam razumio.

Stalno ti napominjem da se psihopatske igre u odnosu na pozitivne ljudske vrijednosti organizuju na drzak na?in bez osje?aja bilo kakve ljudske odgovornosti. Bilo koja informacija u smislu prezentacije tog ponašanja se u tom slu?aju mora konkretno opisati bez zavijanja u kulturne pristojnosti. Pozitivno orjentisani ljudi ne mogu da prihvate mizeriju kojom se ispoljva ta vulgarnost zbog prisutne savjesti. Razlog takve reakcije je perfidna gluma psihopata, koja im daje izgled suprotan vulgarnosti i primitivizmu kojeg ispoljavaju u tim igrama. Taj pozitivan utisak iritira savjest u ?ovjeku kada mu se prezentira ta vulgarnost. U takvoj situaciji se u ?ovjeku pojavljuje rezervisanost prema tim kompromitiraju?im informacijama i najjednostavnija reakcija je odbacivanje tih informacija kroz osje?aj, da je to van svake pameti. I zbog toga je potrebno u takvim analizama kontrolisati tu savjest. Da bih ti na nekom konkretnom primjeru opisala tu vezu izme?u psihopate, savjesti i vulgarnog ponašanja, morala bih imenovati tog psihopatu, a to bi predstavljalo prelazak na njegov psihopatski nivo komunikacije kojeg nazivam birtijsko presu?ivanje. Zato je korisno da u opštim informacijama kojima opisujem te igre uporediš zvani?nu li?nost kojom sebe predstavlja taj psihopata u javnosti i smisao sadržaja njegovih aktivnosti u odnosu na proizvedene posljedice koje ne rješavaju probleme, ve? ih još više komplikuju.

Da li si u kontradiktornosti kada kažeš da je gazdino intelektualno ispoljavanje i inteligencija daleko ispred naših mogu?nosti, i stava da su te psihopatske igre primitivne i vulgarne?

Te osobine se me?usobno dopunjuju. Genijalnost igre je osobina Gazde i ispoljava se kroz višezna?nost, ili druga?ije re?eno, potpunu uskla?enost svih negativnih ispoljavanja u prošlosti i sadašnjosti na cijelom balkanskom i širem podru?ju. S druge strane, vulgarnost i primitivnost je prilago?ena mentalnim sposobnostima žrtava. To je ta stvarnost, koju ne mogu da prihvate ni pojedinci ni grupe.

Opis manipulacije kroz doga?aje u prošlosti nije teško izvesti. Me?utim, takvo posmatranje ne riješava problem teku?ih manipulacija koje se odvijaju u sadašnjosti. Kod opisivanja tih igara u sadašnjosti, stvara se kroz maloprijašnje pominjane savjesti, utisak o optuživanju kroz predrasude u formi pretpostavki. Bez obzira na ?injenice koje upozoravaju da odre?eno konkretno ponašanje psihopate odudara od zdravog razuma, ?ovjek radije prihvata mogu?nost da se taj psihopata zbog svog ,,poštenja,, ne snalazi baš najbolje u tim aktivnostima i zaštitni?ki se postavi prema njemu na osnovu ?itavog sistema glume kojom taj psihopata prezentira svoju li?nost. Drugi vrlo važan uzrok nerazumjevanju teku?e manipulacije je nedostatak odgovaraju?ih, ili upotreba neodgovaraju?ih pojmova koji su kroz nefunkcionalne šablone razmišljanja u upotrebi. Takvi se pojmovi koriste kroz naviku, a ne kroz stvarno njihovo zna?enje. Od takvih pojmova se grade društvene parole koje ljudi prihvataju u paketu bez razumjevanja njihovog stvarnog zna?enja. I zato je kod opisivanja tih igara vrlo teško probiti intelektualni zid ?opora u kojem pojedinac razmišlja, i donosi zaklju?ke na osnovu nefunkcionalnih obrazaca i pravila tog ?opora, a ne kroz konkretne civilizacijske kriterije.

Još uvijek se ne mogu osloboditi utiska da ti vrije?aš narod nazivaju?i ga ?oporom.

Namjrno sam naglasila ,,?opor,, da bih iznudila tu tvoju reakciju koja je proizašla iz svijesti grupe kroz nefunkcionalni šablon razmišljanja. To pitanje koje si postavio predstavlja konkretan primjer kojim se ispoljava parola kroz obrazac ,,vrije?anje naroda,,. Taj obrazac ,,vrije?anje naroda,, je neprekidnim ponavljanjem kroz propagandu uba?en u svijest obi?nih ljudi, i ?im se pojavi neki komentar koji se ne uklapa u šeme i obrasca razmišljanja odre?ene grupe, javlja se potreba izjedna?avanja tih šema i obrazaca sa opštim kulturnim vrijednostima naroda kojem ta grupa pripada. To je ta neprimjerenost kojom se ponašanje grupe poistovje?uje sa kulturnim i moralnim vrijednostima njenog naroda. Ako ?ovjek ne uo?ava negativna ispoljavanja u svojoj grupi, a istovremeno osu?uje takvo ponašanje u drugim grupama, onda kažem da je to ponašanje u okviru ?opora, a ne naroda. Psihopatizacijom naših naroda se vrši njihovo porobljavanje kroz instinkt ?opora. Uspješnost takvog cilja zavisi od kvaliteta psihopate ili više njih koji manipulišu tim narodom. Iz ovoga bi ti trebalo biti jasno, da ja ne presu?ujem bilo kojem narodu, ve? taj narod sam sebi presu?uje dozvoljavaju?i dominaciju necivilizovanih ispoljavanja. Tako?e ti neprekidno napominjem da se obrasci razmišljanja i ponašanja koje name?u psihopate zasnivaju na nasilju koje ne dozvoljava progresivnim snagama da se ispolje kao narod. Moraš biti svjestan ?injenice, da je okupator u odnosu na istoriju, u potpunosti promjenio taktiku okupacije i porobljavanja. To u njegovo ime rade doma?i gazdini sinovi kroz te psihopatske igre. Obzirom da ti narodi dobrovoljno biraju na demokratskim izborima te gazdine sinove, nije teško zaklju?iti da se svaki takav narod sam prepušta okupatoru i sam sebi pravi okupaciju. Iz biologije znaš da ,,hipnotizirana,, žaba ,,sama,, ulazi u ?eljusti zmije. Me?utim, da psihopatizovani narodi mogu sami ulaziti u ,,?eljusti,, okupatora je na žalost stvarnost koja pokazuje s jedne strane genijalnost Gazde, a sa druge mentalnu retardirnast tih grupa lojalnih vlasti koje provode taj program samoporobljavanja.

Stalno govoriš da ne postoji grupna sloboda, a sada govoriš da se ti narodi sami prepuštaju okupatoru, iz ?ega mogu zaklju?iti da oni ve? imaju neku vrstu slobode.

Moraš shvatiti moj stav, da narodom nazivam grupu ljudi koja svojim ponašanjem i razmišljanjem stvara i održava opštu društvenu harmoniju ?ovje?anstva. Bez obzira da li neka grupa kroz negativna ispoljavanja dominira u broj?anom smislu, onaj ostatak ljudi koji žive u okvirima pozitivnih civilizacijskih vrijednosti za mene predstavljaju taj narod. Taj ostatak pozitivno orjentisanog naroda može u toj nesrazmjeri biti samo jedan ?ovjek, on ?e za mene predstavljati taj narod, a ne grupu ili ?opor koji dominira.

Bez obzira u kakvim uslovima neki narod živi, i u kakvom društvenom ure?enju, smisao okupacije je nametnuti takvo društveno ure?enje kojim se ostvaruje cilj okupacije. Tu promjenu društvenog ure?enja provode gazdini sinovi kroz dominaciju grupa ?ije se ponašanje ispoljava kroz parole o zaštiti nacionalnih iteresa ,,svog naroda,,. Pri tome sve konkretne aktivnosti u tom cilju stvaraju suprotne efekte te ,,zaštite,, što za posljedicu ima ekonomsku i druge socijalne ovisnosti o Gazdi. Ve? dvadeset godina se intenzivno odvijaju te igre bez granica, a narodi su sve gladniji i iscrpljeniji. Sama ta ?injenica ukazuje na suprotne efekte tih igara koje se u tim grupama osje?aju kao mudrost njihovih vo?a, a u stvari predstavljaju negativno revanšisti?ko prepucavanje koje nema konstruktivan smisao bilo kakvog socijalnog ure?ivanja.

Ako ve? izbjegavaš dati primjere tih igara, možeš li bar opisati na?in organizacije i djelovanja tih gazdinih sinova. Jednom si rekla da oni me?usobno sara?uju, što ja ne mogu zaklju?iti iz njihovog ponašanja. Da li je ta ,,saradnja,, koju ti spominješ zaista tako perfidna da ju ja ne mogu uo?iti?

Perfidnost tih igara odre?uje organizacija i na?in djelovanje Gazde. Organizacija je vertikalna po ,,KGB,, piramidalnoj tajnosti i horizontalna u formi orkestra u kojem je Gazda dirigent. Na taj na?in, uvid u takvu organizaciju i njene efekte ima samo Gazda. Kako god jedan muzi?ar u orkestru pri sviranju sara?uje sa drugim muzi?arima prate?i dirigenta uz koncentraciju na muzi?ki sadržaj koji se izvodi, tako isto i gazdini sinovi timski izvršavaju nare?enja Gazde koji vodi organizaciju tih igara. U tom timskom radu gazdin sin ne postupa po pravilima kao što se muzi?ar ispoljava kroz note, ve? pri izvršavanju odre?enog cilja samostalno ispoljava svoje psihopatske sposobnosti. Ta psihopatska kreativnost, i koristoljublje iz nje, su glavni pokreta?i ostvarivanja tih zadanih ciljeva.
Ve? sam ti nekoliko puta kazala da je dodatni uzrok nemogu?nosti uo?avanja tih psihopatskih igara nefunkcionalna svijest pojedinca koja operiše na nefunkcionalnim i nestvarnim pojmovima. Jednostavno re?eno, obi?na ljudska svijest nije sposobna prihvatiti igre bez granica kao realnost, jer je organizacija tih igara izvan uobi?ajenih šema razmišljanja na koje je ta svijest navikla. Neprekidno ti iznosim primjere društvenih odnosa iz nekadašnjeg socijalisti?kog državnog ure?enja da ti opišem uzroke te nesposobnosti posmatranja tih psihopatskih igara. Decenijama gušenje vjerskog i nacionalnog ispoljavanja u tom društvenom ure?enju velikim dijelom je izbrisao navike, tradiciju, i sadržaje ispoljavanja stvarnih kulturnih i moralnih vrijednosti svakog naroda posebno. Ta istinska ispoljavanja su zamjenjena druga?ijim i to nefunkcionalnim kulturnim i moralnim kriterijima kroz obrazovanje, zakon, propagandu o tekovinanama narodnooslobodila?ke borbe, neprekidnim javnim skupovima koji su veli?ali hrabrost i partizaniju, nametanjem jugoslovenskog nacionalnog identiteta i parolama tipa : ,,samoupravljanje,,, ,,bratstvo i jedinstvo,,, ,,unutrašnji i spoljni neprijatelj,, i sli?no. Taj društveni sistem se održavao na tim aktivnostima koje su zabavljale narode i odvra?ale pažnju od stvarnih politi?kih i ekonomskih protivrje?nosti. Kao primjer ti mogu navest jednu od prisutnih posljedica. Ponašanje radnika u svim djelatnostima je bila osnovna protivrje?nost ideje i propagande socijalisti?kog radni?kog samoupravljanja. Površnost u radu, neodgovornost i nezainteresovanost radnika u svim djelatnostima osim u službama za zaštitu države, bili su opšta slika radni?ke klase u tom društvenom sistemu. Generacije djece su odgojane u tom radni?kom formalizmu i sada ti odrasli ljudi ne posjeduju spoznaju da je odgovornost prema radu i obaveze prema državi, osnovni uslov funkcionisanja savremene društvene zajednice. Konkretno, ne znaju za pojam, ili bolje re?eno, naviku kojom se ispoljava odgovornost u radu i odgovornost kroz obaveze prema državi.To ima za posljedicu da narodne mase ne primje?uju da se njihove vo?e uopšte ne bave organizacijom rada i proizvodnje, i obavezama prema državi, ve? glupostima na koje te mase nasjedaju. Nije teško iz ovoga izvesti zaklju?ak da su trenutni društveni odnosi koje su nametnule te grupe nastavak prijašnjeg nefunkcionalnog i nesadržajnog socijalisti?kog sistema. Pozitivno orjentisani novinari neprekidno isti?u neodgovornost tih vlastodržaca prema društvenom sistemu i državi, ali iz naroda ne dolaze pozitivne reakcije na te informacije.
To je taj glavni uzrok moje nemogu?nosti da ti opišem psihopatske igre koje se neprekidno izvode kroz perfidne i vješto uskla?ene igre i nemogu?nost njihovog razumjevanja zbog nefunkcionalnih šablona razmišljanja i nedostatka stvarnih pojmova koji ?ine savremenu civilizacijsku stvarnost.

Prema toj bivšoj Jugoslaviji imaš tako?e negativan stav. Ja sam od starije generacije ?uo suprotne pri?e o životu u tom vremenu. Da li si upore?ivala ta dva suprotna odnosa unutar tvoje generacije?

Moji komentari su strogo usmjereni na to da te upoznam sa uzrocima ovog balkanskog ludila. Isti problemi i isti uzroci su prisutni i na drugim mjestima u svijetu. U takvoj prezentaciji nemam priliku pri?ati o pozitivnim društvenim ispoljavanjima u bivšoj Jugoslaviji koje spominje moja generacija. Kada se upoznaš sa tim uzrocima o kojima govorim, i prihvatiš ih kao realne, možeš sa?uvati svoju glavu u fizi?kom, psihi?kom, intelektualnom i društvenom smislu.

Primjetio sam da pri konkretnom opisivanju uzroka ovog kriti?nog stanja u našem društvu ne daješ i konkretne posljedice. Stalno govoriš uopšteno o tom našem trenutnom društvenom stanju.

Da, ta?no je da to opšte društveno stanje sadrži i konkretne primjere njegovog ispoljavanja. Moja je namjera bila da u ovim dosadašnjim razgovorima uvedem što više funkcionalnih pojmova kako bi ti mogao samostalno uo?avati te konkretne posljedice.

Jedna od zna?ajnih posljedica pogrešnih pojmova, navika i šablona razmišljanja su nesporazumi i sukobi kroz komunikaciju. Zato ?u se na tom dijelu društvenih odnosa malo duže zadržati.

Normalno je da u savremenim demokratskim društvima svaki ?ovjek iznese svoje mišljenje i stav. U tom iznošenju svog mišljenja ili svog stava postoje civilizacijske uslovljenosti. Osnovni uslov je da to mišljenje ili stav bude nazna?en napomenom: To je moje mišljenje (moj stav). Ako to nije nazna?eno, onda se to može u odre?enim situacijama tuma?iti kao propaganda. Ako se neki stru?njak javno izjašnjava bez te napomene, onda se to izlaganje prihvata kao zvani?no tuma?enje kroz nauku ili dogovorene obrasce razmišljanja. U slu?aju da u takvom izlaganju taj stru?njak iznese neki svoj stav koji nije u saglasnosti sa zvani?nim tuma?enjem, a pri tome nije nazna?io da je to njegovo mišljenje ili stav, podlježe odgovaraju?im sankcijama od kojih je jedna i zvani?no opredjeljenje da je takvo ponašanje primitivno i neprimjereno takvom stru?njaku.

Namjerno sam ti dala kao uzorak jedan detalj iz tih savremenih civilizacijskih odnosa da u uporedbi koju ?u dati vidiš konkretnu razliku izme?u naših navika i šablona komunikacije, i ovih savremenih civilizacijskih. Društveni odnosi u toj bivšoj socijalisti?koj Jugoslaviji su druga?ije odre?ivali na?in iznošenja svojih mišljenja i stavova. Taj sistem je u upotrebu dao odre?ene pojmove i šablone razmišljanja koje su ljudi mogli upotrebljavati. Za jednu izgovorenu ili napisanu re?enicu koja nije sadržavala dozvoljene pojmove koji su se mogli upotrebljavati, ili nije bila u okviru nametnutih obrazaca razmišljanja, judi su dobijali i po šest godina zatvora. Jedna od vidnih posljedica tako organizovanih i vo?enih društvenih odnosa je neodre?enost u iznošenju svojih mišljenja i stavova. Generacije koje su ro?ene i odgajane u tkvim uslovima ne znaju za druga?aji na?in razmišljanja od ovog formalnog. Ovaj nedostatak je naro?ito izražen kod izbjeglica koje su se uklju?ile u društveni život u državama u kojima su dobili državljanstvo. ?ovjek sa tim stvorenim navikama zbunjuje slušaoce svojim na?inom izlaganja. Iznosi mišljenje i stavove bez naznake da je to njegovo mišljenje ili stav, i pri tome stvara utisak kod slušalaca da je to prezentacija zvani?nih društvenih ili nau?nih stavova. Uz maksimalnu koncentraciju slušalaca, oni nisu u mogu?nosti razumjeti smisao tog izlaganja, jer to izlaganje nije u saglasnosti sa zvani?nim tuma?enjima. U takvoj situaciji naš ,,Balkanac,, ne izgleda normalan. Konkretan primjer te neodre?enosti sa naših prostora može se vidjeti iz izgovorene re?enice jednog UMRI-ovca: Nas su klali i ubijali...

Po savremenim civilizacijskim normama takvo izjašnjavanje djeluje nesre?eno i nepotpuno, jer govornik nije odredio izvor informacije. Me?utim, za našu doma?u svijest je sasvim normalno da se pojedinac izjašnjava kroz svijest grupe. Ta deformacija u odnosu na savremena civilizacijska shvatanja predstavlja na našim prostorima osnovni princip komunikacije.

Druga vrlo zna?ajna civilizacijska osobina iznošenja svojih mišljenja i stavova je da oni budu konkretni, precizni i razložni bez vrije?anja i omalovažavanja. Ovi uslovi su protkani moralnim normama, tako da komunikacija može biti korigovana i ure?ena kroz te moralne norme. Ovo uplitanje moralnih normi u društvenu komunikaciju je jedini mogu?i prtistup u prevazilaženju naših trenutnih nesporazuma i sukoba. Stvarnost u kojoj se nalazimo pokazuje nepostojanje navike poštivanja tih moralnih normi utkanih u komunikaciju. Najuo?ljiviji primjer nepoznavanja tih savremenih civilizacijskih normi je bio u radu prvog demokratskog bosanskohercegova?kog parlamenta u kojem su se rasprave izme?u parlamentaraca vodile u klasi?nom birijskom stilu kroz me?usobna optuživanja i tra?eve. Bilo je jezivo slušati ih i gledati preko tv ekrana. Ni sada situacija nije bolja. Pogledaj komentare ,,uglednih,, politi?ara. Necivilizovana komunikacija im je osnovna karakteristika. Njima to ne smeta, jer im psihopatska svijest isklju?uje tu moralnu i kulturnu odgovornost. Jednostavnije re?eno, posljedice nepoznavanja savremenih društvenih pojmova, obrazaca razmišljanja i navika su prisutne u svim društvenim strukturama ove naše trenutne stvarnosti.

?esto spominješ nepoznavanje stvarnog, prakti?nog pojma demokratije. Koje su konkretne posljedice nepoznavanja tog pojma?

Kao primjer jedne od tih posljedica uzet ?u rezultate prvih izbora u BiH koji nisu bili režirani sa unaprijed odre?enim rezultatima što je bila redovna praksa tog bivšeg jednopartijskog sistema. Ve? na tim prvim demokratskim izborima u BiH održanim 1990. godine pojavio se problem. Na izbore nije izašlo više od jedne ?etvrtine bira?kog tijela.

Osnovni uzrok tom neizlasku na izbore je bilo nepostojanje stranke koja bi organizovala život na stvarnim demokratskim principima. Sam pojam demokratije je u vrijeme dominacije Turske i Austrougarske bio nepoznat, ali se ispoljavao kroz gra?ansku kulturu tog doba. Poslije tog perioda su dominirala centralisti?komešetarska društvena ure?enja. Zadnje je bilo socijalisti?ko, kojeg je Gazda vidno držao pod kontrolom stvaraju?i i pripremaju?i posljedice koje sada mi svi preživljavamo. Zbog nepoznavanja pojma demokratije, nije se mogla stvoriti stranka koja bi mogla ispoljiti tu gra?ansku kulturu u savremenim civilizacijskim uslovima. Izuzimaju?i nacionalne stranke, kroz preostale stranke koje su izašle na izbore, gra?ani su mogli ispoljiti sva mogu?a opredjeljenja koja su u tim istorijskim uslovima imali odre?en zna?aj, me?utim, ni jedno od njih se nije konstruktivno odredilo prema papanluku. Time su bili stvoreni uslovi da se u okviru bilo koje od tih stranaka ponovo razvije jezgro papanluka koje nosi ve? doživljena negativna iskustva kroz ranija mešetarska društvena ure?enja. Jednostavnije re?eno, svaka od tih stranaka je zadržala mogu?nost ispoljavanja papanluka koji je do tog istorijskog momenta bio glavni nosilac društvene svijesti i nazadluka na našim prostorima. Potpuno pojednostavljeno re?eno, te stranke su ,,mirisale,, na prevare sa ciljem da ponovo poture staro društveno ure?enje pod novim imenom i novim parolama. Upravo taj ,,miris,, ili bolje re?eno osje?aj, je distancirao savjesne i gra?anski orjentisane ljude od izbora.

Šta ti to zna?i ,,konkretno se odrediti prema papanluku,,?

Zna?i da gra?anska svijest treba da definiše ispoljavanje nacionalnog identiteta, a samim tim da se odredi i prema papanskom ponašanju.

Zar to ve? ne postoji? Sama si kazala da su se vlasti u SFRJ zvjerski obrušavali na nacionaliste. Da bi to radili, morali su imati neke kriterije.

Problem je upravo u tome što nisu imali kriterije. Svako ko je u privatnom životu isticao svoju nacionalnost bio je tretiran kao neprijtelj socijalisti?kog društvenog ure?enja. Društvene norme iz kojih se gradio takav negativan odnos prema ispoljanju nacionalne pripadnosti nisu sadržavale moralne i kulturne kriterije. Takvim ljudima se sudilo zbog subverzije, a ne kroz te civilizacijske norme. Jednostavno se državni sistem nije bavio konkretnim pozitivnim ili negativnim nacionalnim ispoljavanjima kroz gra?anske norme ponašanja, ve? zaštitom svog društvenog ure?enja. Na taj na?in se izgubio osje?aj ispoljavanja nacionalnog identiteta kroz te pozitivne civilizacijske vrijednosti. Druga?ije re?eno, umjesto pozitivnih ispoljavanja nacionalnih vrijednosti došlo je do eskalacije majmunsko retardirdiranog ponašanja izazvanog psihopatskom manipulacijom.

Za takvo stanje optužuješ bivšu Jugoslaviju, a poznato je negativno ispoljanje nacionalnog identiteta kroz ustaštvo i ?etništvo prije nastanka te države.

Ja ne tvrdim da to negativno ispoljavanje nije postojalo i prije te Jugoslavije. Ovdje je rije? o masovnom ispoljavanju takvog ponašanja koje zbog te masovnosti dominira u trenutnim društvenim procesima. Ja u ovoj pri?i dajem zna?aj stavljanju pod kontrolu te negativne manifestacije ?opora u smislu stvaranja novog demokratskog društva. U tom smislu, ta negativna ispoljavanja u drugom svjetskom ratu su, po mom mišljenju, trebala druga?iji tretman iskorjenjivanja od onog koji je bio u upotrebi u toj Jugoslaviji. Tadašnje vlasti nisu priznavale, a pogotovu poštivale specifi?nosti svakog naroda posebno koje su se kod pojedinca ispoljavale kao nacionalni identiteti. Sve se svodilo na formalno izjašnjavanje nacionalne pripadnosti. Me?utim, bilo je potrebno samo definisati pozitivna nacionalna ispoljavanja kroz principe opšte civilizacijske humanosti i odvojiti ih od negativnih. Takav odnos u moralnom razgrani?avanju nacionalnih ispoljavanja su imale na našim prostorima samo Turska i Austrougarska. U ta vremena se znalo da ispoljavanje nacionalnog identiteta ne smije biti na štetu drugih ljudskih bi?a, a ne na štetu državnog ure?enja kako se postavljala vlast u toj Jugoslaviji. I umjesto da se nacionalni identitet u tom vremenu bivše Jugoslvije ure?ivao u okvirima pozitivnih civilizacijskih normi, on je zadržan na tom niskom nivou društvene svijesti. Iz ovih primjera koji pokazuju nefunkcionalnu pojedina?nu i kolektivnu svijest naroda, ra?unaju?i i psihopatizovane svijesti, može se zaklju?iti da je Gazda kroz ranija društvena ure?anja onemogu?io spoznaju i upotrebu savremenijih pojmova, društvenih obrazaca razmišljanja i navika koji bi stvorili savremenu društvenu zajednicu.

Ovo nefunkcionalno razmišljanje i ponašanje nije prisutno samo u našim pojedina?nim ili grupnim svijestima, ve? je ono utkano u kompletan sistem ostvarivanja gazdinih ciljeva. Postoje dva intelektualna izraza tih gazdinih aktivnosti. Jedan je zvani?an koji te aktivnosti tuma?i kroz te nefunkcionalne pojmove i šablone razmišljanja i drugi interni u okviru organizacije i provo?enja tog gazdinog plana. Sve moje dosadašnje primjedbe na socijaslisti?ki sistem stare Jugoslavije su ukazivale na stvaranje nefunkcionalne svijesti naših naroda kroz taj sistem, kako bi se taj gazdin plan porobljavanja mogao ostvariti kroz tu nesvjesnost. Višezna?nost tog procesa obuhvata i druge vrste priprema za ovu tešku stvarnost u kojoj se nalazimo, ali ?u se ja zadržati na ovoj nefunkcionalnoj svijesti naših naroda.

Da li postoji neka informacija koja bi prakti?no potvrdila postojanje tog plana porobljavanja?

Mislim da ?e ti biti dovoljna informacija da su se svi ovi detalji koje mi preživljavamo kroz raspad te Jugoslavije znali najmanje dvadeset godina prije Titove smrti.

I da nastavim, u drugoj fazi koja je po?ela odcjepljenjem Slovenije od SFRJ su se odigrale krupne društvene promjene koje su predstavljale ,,fizi?ku,, smrt te Jugoslavije. Nevjerovatnom brzinom su bili ispoljeni ti nefunkcionalni obrasci razmišljanja kroz koje je izvršena manipulacija svaskog naroda posebno. Druga?ije re?eno, naši narodi su kroz te nefunkcionalne pojmove i obrasce razmišljanja vidjeli i osjetili konstruktivan smisao tih psihopatskih sadržaja. U toj fazi je ispoljen UMRI sindrom.

Formalnost i nefunkcionalnost tog na?ina razmišljanja i ponašanja je naro?ito došla do izražaja u ovoj tre?oj fazi kroz ponašanje gazdinih poslanika u funkciji zvani?nih predstavnika me?unarodne zajednice koji su intervenisali u toj krizi. Nefunkcionalno djelovanje se vidi iz ?injenice da su, u ratom zahva?enoj BiH sa punom odgovornoš?u prihvatili predstavnike mentalno retardiranih društvenih svijesti kao legitimne predstavnike grupa koji nisu imali pravni legitimitet u pojedina?nim istupanjima, jer su bili samo elementi koalicije. Ti poslanici su morali znati da te paravojne formacije nisu bili legitimni predstavnioci svojih naroda ve? svojih nacionalsti?kih naoružanih grupa kroz podatak da se više od jedne ?etvrtine bira?kog tijela nije izjasnilo da ih te grupe predstavljaju kroz nasilje i rat. Svo to vrijeme je Gazda zanemarivao, ili bolje re?eno prikrivao konstruktivan podatak o postojanju te jedne ?etvrtine pozitivno orjentisanih ljudi. To sakrivanje je imalo samo po sebi opravdavaju?i smisao kroz nefunkcionalan obrazac razmišljanja, da te ljude nije imao ko zastupati, jer se na izborima nisu izjasnili. Kada se iz podataka izbora iz 1990. sagleda odnos glasova za nacionalne stranke u odnosu na ukupan bira?ki potencijal, onda je ova ?etvrtina gra?ana koja nije izašla na izbore zajedno sa glasa?ima koji nisu glasali za nacionalne stranke trebala imati ravnopravan tretman u odlu?ivanju budu?nosti BiH.

Ko bi ih zastupao?

To je birijsko pitanje kroz nefunkcionalne pojmove i obrasce razmišljanja. Ve? sam ti kazala da je djelovanje gazdinih službi u smislu intervencije na našim prostorima bio zasnovan na formalnim pojmovima i obrascima razmišljanja.To je generalno ponašanje me?unarodne zajednice u svim kriznim podru?jima u svijetu. Odgovor na tvoje pitanje je trebao do?i iz Svjetske organizacije koja se bavi humanim odnosima u cilju pozitivnog razvoja svjetske zajednice ?ime sebe i reklamira. Ako ta Svjetska organizacija zastupa te principe kojima sebe predstavlja, onda bi bilo sasvim normalno da provede stru?nu analizu ostalog dijela društva koje nije glasalo za nacionalne stranke i njih uvrsti u program pregovora i zastupa ih. Osnovni razlog takvog odnosa se nalazi u ?injenici da ti ljudi nisu želili netrpeljivost, nasilje i rat. Oni koji nisu izašli na izbore, ili nisu glasali za te naoružane grupe su bili žrtve tog nasilja, a nisu ga svojim ponašanjem proizvele.

A zar neizlazak na izbore nije ponašanje koje je izazvalo neravnotežu u korist nacionalnih stranaka?

Upravo bi glasanje tih izdvojenih neglasa?a pogodovalo gazdinom cilju, jer bi se front od jedne ?etvrtine progresivnog društvenog opredjeljenja razvodnio po nefunkcionalnim strankama i time neutralisao zna?aj te pozitivne gra?anske orjentacije. To što Gazda ima opravdanje da po me?unarodnim društvenim normama nema legitimno pravo da zastupa tu grupu je formalan obrazac razmišljanja koji ga tereti u moralnom i humanom smislu. Upravo te okolnosti ukazuju na raskorak tuma?enja i ponašanja kroz nefunkcionalne pojmove i šablone razmišljanja, i stvarnih efekata takvog ispoljavanja. Paralelno s tim ponašanjem se kroz to lažno administrativno bavljenje posljedicama stvara kroz propagandu utisak i uvjerenje da se ta me?unarodna zajednica bavi humanin aktivnostima.

Šta je to administrativno bavljenje posljedicama?

Tako?e ispoljavanje nefunkcionalnosti. Primjer je su?enje ratnim zlo?incima. Humanost se ne ogleda u tom ispoljavanju, ve? u sprije?avanju tih zlo?ina. Gazdini poslanici su planovima i prijedlozima o podjeli BiH potpirivali sukobe, i istovremeno sakrivali po ladicama izvještaje o stvarnom stanju u tom regionu, ra?unaju?i i ratne žlo?ine.

Opšta civilizacijska humanost u situacijama kada odre?ena grupa ljudi ne želi da u?estvuje u društvenim podjelama kroz negativna društvena ispoljavanja kao što je me?unacionalna mržnja i sukobi, nalaže obavezu da se ta grupa zaštiti. Nažalost, to nije uklju?eno u te administrativne društvene obrasce institucija koje se navodno zauzimaju za mir. Za jednu pregaženu ma?ku se u velikim gradovima Evrope prave demonstracije sa zahtjevom da se životinje zaštite, ali o javnim istupima protiv najprimitivnijeg nasilja na našim prostorima svjetska zajednica je ?utala. U tom ispoljavanju su se iznosile informacije o sukobima bez upotrebe konstruktivnih društvenih pojmova koji bi mogli dati savremenu civilizacijsku sliku tog stanja. Rat nije bio posljedica izbora 1990., ve? posljedica divljanja grupa koje su kroz koaliciju zloupotrebile tu svoju vlast i organizovano u koalicijskom stilu uvele bosanskohercegova?ke narode u sukob. Gazda ne bi bio ono što jeste da je na human na?in postupio. To je njegov, kako on kaže, ,,stvarni doprinos u stvaranju opšteg dobra,,.

Ti znaš da Organizacija ujedinjenih naroda ima program i protokol po kojem postupa.To što ti navodiš nije po tom protokolu prihvatljivo.

I ti treba da znaš slijede?e:

Ta organizacija se zalaže za o?uvanje mira u svijetu kroz me?unarodnu saradnju.Ona organizuje i izvodi kolektivne intervencije protiv narušavanja mira u svijetu. U toj Organizaciji se nalaze službe koje prate stanje u kriznim podru?jima, podnose izvještaje i na osnovu njih donose prijedloge o zvani?nom stavu prema tim kriznim situacijama. U tim službama rade najve?i stru?njaci za tu vrstu djelatnosti. I kao posljedica toga, od njenog osnivanja 1945. godine, krize i ratovi se neprekidno uve?avaju. Trebamo li ti i ja da zauzmemo stav kako ta Organizacija svojim angažovanjem ublažava veoma teško stanje u svijetu, ili da na našem bosanskohercegova?kom primjeru shvatimo da se ta Organizacija samo formalno bavi tim zacrtanim ciljevima kroz službe ?iji stru?njaci rade suprotno tim zacrtanim ciljevima. Obavještajne službe svake zemlje u svijetu su znale, i sada znaju kakvo je stanje kod nas. Isti je slu?aj i sa zvani?nim posmatra?ima UN-a. Ako im je protokol i rezultat rada ono ?ime su uspostavili mir kod nas, onda se sa pravom može sumnjati u njihovu namjeru kojom sebe predstavljaju. Taj posao kojeg su uradili, je ispod bilo kojeg intelektualnog, moralnog i humanog kriterija. Tu se vidi ta vulgarnost i primitivnost ponašanja gazdinih poslanika prema svakom narodu, a ne grupi. Upravo ta iskustva, tu Organizaciju postavljaju na stub istorijskog srama.

stranica9. Negativne posljedice kroz nefunkcionalne svijesti grupa.

Da li postoji neka zajedni?ka pozitivna osobina koja bi mogla djelovati na zajedni?kom planu saradnje?

Da, to je opšte narodno poštenje i opšta narodna humanost koju je stekao svaki narod za sebe kroz civilizacijska iskustva. Svako ko se osje?a elementom svog naroda ima u sebi tu bazu pozitivnih civilizacijskih vrijednosti. Upravo su se te vrijednosti našle na udaru psihopata. Te vrijednosti je mogu?e potisnuti i u kontinuitetu nametnuti rušila?ku orjentaciju ponašanja samo kroz osje?aj ugroženosti. Kada se u jednoj grupi stvori taj osje?aj, onda psihopate lažima i nefunkcionalnim akcijama nametnu utisak da žele te pozitivne bazne vrijednosti vratiti svom narodu. I u toj vezi se pojavljuje realnost u kojoj se ispoljava instinkt ?opora, a ne kriteriji tih pozitivnih civilizacijskih vrijednosti. Sve se svodi na borbu protiv one strane koja navodno ugrožava te pozitivne civilizacijske vrijednosti. U ovoj izbornoj godini se taj osje?aj opšteg narodnog poštenja iz kojeg je manipulacijom stvoren osje?aj nacionalne ugroženosti proširio i na borbu protiv kriminala. Dvadeset godina se organizovani kriminal razvijao kroz psihopatske aktivnosti. Jedna od njih je i privartizacija. Psihopatama na izborima nisu dovoljni samo glasovi UMRI-ovaca, ve? i nacionalno uzdržanih bira?a. Za njih je priprepremljen taj spektukalarni ,,rat protiv kriminala,,, koji se u ovom izbornom periodu prezentira kao zalaganje za to opšte narodno dobro. Naslovne strane dnevnih listova su pune parola o zajedni?koj borbi protiv kriminila i u ovom izbornom periodu postoji puna politi?ka i moralna saradnja izme?u psihopata razli?itih grupa. To je dovoljno da se pridobiju glasovi kod moralno pozitivno orjentisanih gra?ana. Pri tome ?e oni daju?i glasove tim politi?ki organizovanim kriminalcima ispustiti ?injenicu da je trenutna borba protiv kriminila višezna?no ispoljavanje potrebe za održavanjem pozicija vlasti. Ta zaštita vlastitih psihopatskih interesa je posljedica istorijskog iskustva u kojem kriminal u jednom trenutku ekspanzije ugrožava sistem na vlasti u smislu njenog preuzimanja. Tom borbom protiv kriminala vlastodršci istovremeno ostvaruju tri cilja. Pvi cilj im je da obezbjede kod pozitivnog bira?kog tijela glasove kroz utisak o stvaranju opšteg dobra za njihov narod. Drugi cilj im je o?uvanje svojih pozicija vlasti koje su ugrožene kriminalnim interesima izvan njihovog kriminalnog angažovanja. Tre?i cilj im je da kroz tu propagandnu aktivnost odvrate pažnju od pomisli da dosadašnja borba za zaštitu nacionalnih interesa njihovih naroda ne samo da nije donjela pozitivne rezultate, ve? je stvorila katastrofalno nizak životni standard. Takve protivrje?nosti bi mogle dovesti do slabljenja UMRI sindroma što ne odgovara toj psihopatskoj eliti na vlasti.

Da li to zna?i da nisu postojali razlozi za borbu o?uvanja svojih nacionalnih prava?

Ne samo da ti razlozi nisu postojali, ve? ne postoje ni sada. Cilj psihopata je da svoje monstroumne ideje nametnu drugima i da kroz njih profitiraju. Ideje i profitabilan smisao tog djelovanja im obezbje?uje Gazda stvaranjem uslova za takvo ispoljavanje. Pored toga, Gazda im daje pozadinsku podršku preko svojih agenata internacionalnog nivoa. Prvi korak u tom djelovanju je bio dolazak njegovih sinova na pozicije vlasti, a zatim organizovanje strategije koja održava takvo društveno stanje. Obzirom da je koncepcija svake od tih vlasti bazirana na manipulaciji i održavanju sukoba, vrlo je jasno da te psihopate iz ,,suprotstavljenih strana,, kroz te zacrtane ciljeve me?usobno sara?uju da bi to stanje održali. Iz dosadašnjeg iskustva se može zaklju?iti da oni sinhronizovano zabavljaju svoje žrtve. Upravo ta sinhronizacija tih igara nedvosmisleno ukazuje na tu saradnju. Naša svijest je navikla da saradnju smatra me?usobnim susretima i dogovorima, i nije u mogu?nosti sebi predstaviti saradnju bez direktnog kontakta u cilju zajedni?kog održavanja haosa i bijede. Gazdini sinovi jednostavno namještaju ili izmišljaju ispade ili afere koje jednom do?u sa jedne strane, a drugi put sa druge, i onda nastupa huškaška propaganda koja ne dozvoljava druga?iji proces razmišljanja od onog koji je u programu. U takvom ispoljavanju nije potreban dogovor izme?u njih, jer se ti psihopatski ciljevi sinhrono ostvaruju i dopunjuju kroz taj zajedni?ki smisao djelovanja. Njih interesuje dominacija kroz manipulaciju i sve je podre?eno tome. Obzirom da nemaju nikakvu odgovornost prema drugima, mora ti biti jasno da oni jedni druge me?usobno vide druga?ije nego što je uobi?ajena naša percepcija. Druga?ije re?eno, oni se me?usobno ne mrze niti vole. To u prevodu zna?i da bez savjesti i moralne odgovornosti prema svojim sljedbenicima kroz te igre me?usobno sara?uju.

Imaš li konkretan primjer?

Na?in na koji su nacionalne stranke 1991. došle na vlast i u okviru nje neprekidno djeluju, je najuo?ljiviji primjer psihopatskog grupnog i zajedni?kog djelovanja. Iako su kroz svoje društveno djelovanje, ispoljavali me?unacionalnu mržnju, strah i nepovjerenje, zajedni?ki su u koalicijskom stilu kroz legalne institucije vlasti uvele narode u me?unacionalne sukobe. Me?unacionalno nepovjerenje, mržnja i strah koje su proizveli me?u narodima nemaju u moralnom smislu logi?an smisao ulaska u koalicijsko vo?enje države. Društveno i materijalno razaranje je bio jedini smisao te koalicije.

Da li su te stranke imale neki drugi izbor, recimo, da se na neki pozitivan na?in ispolje?

Nacionalni programi kojima su se ostvarivale i još uvijek ostvaruju navodno borba za svoja nacionalna prava u svakoj od grupa, sadrže krajnje negativnu moralnu orjentaciju kroz izrazitu želju i namjeru da se dominacijom kroz srukture vlasti sve drugo što ne pripada tom ?oporu isklju?i iz društvenog života. Namjera je stvoriti kroz srukture vlasti potpunu dominaciju odre?enog ?opora. U takvoj orjentaciji je nemogu?e govoriti o nekim pozitivnijim na?inima ispoljavanja tih stranki. Masovno prihvatanje takvog opredjeljenja predstavlja psihopatizaciju naroda. Trebaš uzeti u obzir da svaka od tih stranaka u svom imenu sadrži društveni pojam ,,demokratska,, što je paradoks u odnosu na njihovo ponašanje. Umjesto ulaska u koaliciju poslije izbora 1990., svaka od stranaka je mogla izraziti pozitivnu orjentaciju u tom navodnom demokratskom opredjeljenju i odrediti se otprilike u ovom smislu:


,,Naša politi?ka orjentacija nije usmjerena na dominaciju nacionalnih ispoljavanja samo našeg naroda kojeg zastupamo, ve? ravnopravno prihvatamo nacionalna ispoljavanja i drugih naroda. Mi želimo demokratsko društvo u kojem ne?e biti dominacije sa bilo koje strane. Svjesni smo da to zahtjeva odre?ene i vlastite ustupke koji ?e omogu?uti funkcionisanje jedne moderne savremene društvene zajednice. Ali ti ustupci koje mi ?inimo nisu dovoljni da se stvori moderno gra?ansko društvo, ve? zahtjevaju isti takav odnos i drugih naroda. Ova inicijativa i opredjeljenje nam ne dozvoljavaju da ulazimo u bilo kakvu koaliciju koja kroz isticanje i ispoljavanje razli?itosti vodi u nerazumjevanje i sukob.,,


Šta bi se dogodilo da je neka od stranaka to uradila?

Ovaj primjer kojeg sam ti dala predstavlja utopiju za psihopatizovane grupne svijesti. U uslovima haosa u kojima smo se nalazili, a i sada nalazimo takav istup pojedinca ili predstavnika grupa se nije, i ne može ostvariti iz dva razloga. Prvi je odsutnost razumjevanja u okviru programa kojeg su psihopate nametnule, a drugi je stroga negativna usmjerenost tih stranaka. Ta dva razloga isklju?uju bilo kakvu mogu?nost pozitivnog ispoljavanja i zbog toga takvi primjeri na postoje. Oni dijelovi naroda koji nisu prihvatali podjele po ?oporima bili su potisnuti ogromnom psihopatskom i UMRI-ovskom bukom i propagandom i onemogu?eni da se u bilo kojem konstruktivnom smislu ispolje. Tome treba dodati vješto organizovane, simultane i konstrutivno vo?ene psihopatske igre koje ni u jednom svom elementu nisu ispoljile, a ni sada ne ispoljavaju bilo kakvu pozitivnost. Savršenost negativnih posljedica igara ukazuje na prisustvo gazdinih internacionalnih tajnih službi. Sve to komplikuje davanje vjerodostojne sliku tadašnjih i sadašnjih društvenih odnosa.

Znaš i sama da sam bio dijete kada su se te stvari doga?ale. Mislim da kroz moju pažnju u slušanju tebe, zaslužujem da mi kroz svoje vi?enje opišeš te doga?aje. Htio bih da to uporedim sa onim što mi pri?aju moji profesori i vršnjaci koji tako?e kao i ja nemaju tog iskustva.

Trebaš imati prisutnu ?injenicu da je do tog istorijskog trenutka u kojem se naglo po?eo ispoljavati nacionalizam, socijalisti?ko samoupravljanje u BiH generacijski uništilo zadnje ostatke gra?anske kulture u kojoj je svako bio ono što jeste u nacionalnom, kulturnom i vjerskom pogledu, a u zajedni?kom životu se pridržavao zajedni?kih kulturnih i moralnih pravila koje su ?inile tu zajedni?ku gra?ansku kulturu. Ta gra?anska kultura je bila prakti?an nosilac sveukupnog razvoja našeg društva. To je trenutno jedina mogu?nost kvalitetnog ispoljavanja opšeg društvenog dobra. Zato se u ovim razgovorima trebamo ti i ja zauzeti da izbjegnemo birtijsko presu?ivanje kroz polemike koje proizilaze iz opredjeljivanja u okviru tih lokalnih sadržaja. Druga?ije re?eno, trebamo se prema tim doga?ajima postaviti kao apsolutni stranci koji razumiju moralne i kulturne specifi?nosti svakog naroda i grupe, i u takvim uslovima posmatrati doga?aje izvan tih lokalnih šablona i obrazaca razmišljanja koja navode na opredjeljivanje. U takvim uslovima mogu govoriti o posljedicama.

Intenzivnije psihopatsko djelovanje gazdinih sinova je po?elo krajem 80-ih godina prošlog vijeka obstrukcijom u makro ekonomiji stvaranjem opšte ekonomske krize u tadašnjoj SFRJ. Istovremeno su preko sredstava javnog informisanja po?ele propagandne kampanje o ,,ugroženosti svog naroda,,. Pokušaj da se kroz redovne savezne programe makro ekonomija dovede pod kontrolu je miniran od republi?kih gazdinih sinova koji su zloupotrijebili ovlaštenja data ustavom iz 1974. godine. Gazda je upravo taj dokumenat planirano podmetnuo kao radni materijal psihopatama da zapo?nu prakti?no djelovati preko nacionalizma. Dati ustavom takva ovlaštenja nepismenim narodima u odnosu na demokratiju, je imalo isti efekat kao i omogu?iti majmunskoretardiranim svijestima da upotrijebe vatreno oružje. Ta podmuklost Gazde da ,,ubaci kost me?u nacionalno gladne pse,, i da im omogu?i oružje za borbu, je uobi?ajena varijanta njegovog djelovanja. On je preko svojih agenata proturio taj ustav, i kasnije je planirane posljedice samo usmjeravao prema zacrtanom cilju kojeg mi trenutno doživljavamo kroz patnju. Da bi Gazda maskirao tu svoju djelatnost proturio je u narodu pri?u o navodno humanim ciljevima tog ustava koji su trebali da zaštite centralisti?ko dominantno ponašanje nekog od naroda. Time je indirektno opravdao planirane posljedice, i direktno omogu?io psihopatama da sa dvije strane istovremeno djeluju. Jedna strana je bila nametanje na saveznom nivou dominantnog centralisti?kog sistema jednog naroda koji je imao dominaciju u armiji, a druga je imala tako?e te namjere dominacije, ali kroz nezavisne republi?ke sisteme upravljanja drugih grupa. Tim dvostrukim djelovanjem je napravio zamršenu situaciju koja se nije mogla riješiti bez raspada SFRJ i sukoba. Svaki pokušaj da se bilo koja strana podrži ili negativno kritikuje nije imao civilizacijski smisao, jer se ni jedna ta strana nije ispoljila kroz opšte civilizacijske norme ponašanja. U stvarnosti nije postojao ni agresor ni žrtva, ve? psihopatsko ponašanje ve?inskog dijela narodnih masa hipnotisanih psihopatskim sadržajima koji su našli veoma stabilno mjesto u njihovoj svijesti kroz njihove obi?aje i tradiciju. Ako se sje?aš, ja sam ti jednom kazala da kada okupator želi da osvoji neku teritoriju, prvo me?usobno zavadi narode, jer tada oni nemaju zajedni?ku odbranu. To su tako vješto napravljene igre da ih ljudi ne mogu skontati. To je zato što se snimi njihova kultura, obi?aji, vjerovanja, navike i na?in razmišljanja. Druga?ije re?eno, pronalaze im se u svijesti praznine koje ih ?ine slijepcima. Pri?aju im se laži koje oni vrlo lako prihvataju. Vjeruju da je to istina, jer su te laži prilago?ene njihovom na?inu razumjevanja. Upravo se to dogodilo, i još uvijek doga?a našim narodima, i o tome brinu psihopate kroz igre bez granica.

Uze?u za primjer ponašanje nacionalnih stranaka pred izbijanje oružanih sukoba. Njihov program djelovanja je bio zasnovan na zaštiti nacionalnih i vjerskih sloboda koje su se navodno ispoljile, ili su se želile ispoljiti u tom periodu. Obzirom da su nacionalne vo?e ili njihova pozadinska podrška, istovremeno kroz tu kampanju organizovali fizi?ke napade svakog na svakoga, nametali su zaklju?ak da je slobodno ispoljavanje nacionalnog i vjerskog identiteta jedino mogu?e kroz stvaranje vlastite teritorije.

Šta zna?i ,,svako na svakoga,,?

Zna?i da su istovremeno sa kampanjom tih nacionalnih stranaka, njihova rukovodstva rganizovala diverzije, subverzije u svim oblastima društvenog života ?iji su po?inioci bili iz vlastitih nacionalnih skupina ili su po dogovoru lidera posu?ivani iz drugih nacionalnih skupina kako bi se stekao kredibilitet u tuma?enju ugroženosti svakog naroda posebno. Jednostavnije re?eno, napade su organizovali vlastita rukovodstva u svom vlastitom narodu, a ponekad zbog stvaranja kredibiliteta tih svojih psihopatskih ideja organizovali su napade i preko drugih nacionalnih skupina. To je jednostavna psihopatska saradnja partijskih rukovodstava. Interesantna je reakcija UMRI-ovaca na ovu informaciju. Prvo naprave grimasu ?u?enja, zatim im ,,zapjene,, usta i na kraju daju energi?an komentar: To su radili drugi, ali naši to sigurno nisu.

Šta zna?i ,,pozadinska podrška,,?

Zna?i psihopatska podrška iz mati?nih republika.

U kom smislu je psihopatska?

U smislu provo?enja psihopatskih ideja kao što je stvaranje velikih jednonacionalnih država genocidom i etni?kim ?iš?enjem.

Ne mogu da razumijem na?in na koji se mogla provoditi ta psihopatska ideja u odnosu na moralne vrijednosti tih naroda u tim republikama. Da li je izvršena psihopatizacija tih naroda?

Samo djelimi?no. Stvorivši opštu društvenu krizu kroz subverzije na saveznom i republi?kim nivoima, gazdini sinovi, su manipulacijom izbili na vode?e društvene, a kasnije i na pozicije vlasti. I u tim uslovima su naglo ispoljili svoje psihopatske ideje i kroz propagandu nabacili svojim narodima UMRI-sindrom. Kroz taj sindrom su nastali nesporazumi i sukobi na svim stranama. Psihopatizacija naroda se ispoljava u slijepom obožavanju njihovih vo?a i podržavanju njihovog psihopatskog ponašanja. U tom istorijskom trenutku su lideri tih republika kroz UMRI sindrom obezbje?ivali kod svojih naroda podršku za svoje psihopatske ciljeve.

Da li je mogu?e kazati da su ti lideri te ideje etni?kog ?iš?enja i genocida sprovodili kroz UMRI sindrom bez ispoljavanja psihopatskih osobina?

Psihopatu ne ?ini samo jedna vrsta ponašanja, ve? i ponašanje u širem smislu. Jedan od tih lidera iz jedne mati?ne republike je preko no?i promjenio svoj odnos prema životnoj stvarnosti. Od vjernog, i kroz društveni rad provjerenog socijalisti?kog samoupravlja?a postao je ultra nacionalista. Ove psihi?ke, kulturne i moralne transformacije u ,,jednom danu,,, predstavljaju prilago?avanje trenutnim uslovima koji omogu?avaju psihopati manipulaciju u smislu ostvarivanja vlastite psihofizi?ke profitabilnosti kroz ideje koje u civilizacijskom smislu nemaju opravdanje. Osobina prilago?avanja uslovima koji najbolje odgovaraju profitabilnim ciljevima psihopate, nabolje se uo?ava kod odbrane na su?enju za ratne zlo?ine. Psihopata se kao osu?enik prilagodi uslovima u kojima se nalazi, priznaje grešku i uz ,,svesrdnu,, saradnju sa Sudom ispoljava ,,žaljenje,, i ,,kajanje,,. Kroz takvo ponašanje obezbje?uje minimalnu kaznu. Na održavanju kazne piše knjige u kojima prikazuje svoju ,,plemenitost,,, a svojim ponašanjem u zatvoru stvara uslove za prijevremeno otpuštanje. Me?utim, kada odsluži tu minimalnu kaznu, nastavlja demonstraciju istih ili sli?nih ideja zbog kojih je bio osu?en. S druge strane, UMRI-ovac se uporno trudi da dokaže opravdanost svojih postupaka za koje ga Sud tereti, što ga u moralnom smislu sve više ukopava.

Drugi lider iz druge mati?ne republike je došao u politi?ki sukob sa svojim najboljim prijateljem koji ga je doslovno progurao do pozicije najviše politi?ke i izvršne vlasti, i u takvom svojstvu je dozvolio sebi da tog prijatelja ,,neko,, ubije. Kod psihopate ne postoje emocije, ne postoji savjest, ne postoji bilo koja civilizacijska odgovornot prema bilo ?emu.

Da li je to tvoje ulaženje u privatni život tih lidera birtijsko ispoljavanje?

To nije privatni život tih lidera. To je njihov javni, politi?ki i kulturni izraz. Trebaš uzeti u obzir da su u trenutku najve?e etni?ke zategnutosti izme?u njih i njihovih naroda, u kojoj je bila prioritetna obaveza rješavanja tih me?usobnih etni?kih i teritorijalnih sukoba, ti lideri napravili me?usoban dogovor o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine i provodili njegovu realizaciju. Psihopate, te bizarne ideje pokušavaju realizovati bez obzira na okolnosti u kojima se oni, i njihove ideje nalaze. Jedini funkcionalni odnos prema tim idejama je vješto izvo?enje manipulacije kojom se te ideje ostvaruju.

Interesuje me, da li imaš neki konkretan podatak iz kojeg se može vidjeti me?usobna saradnja nacionalnih rukovodstava sa naših bosanskohercegova?kih prostora kojima su uvodili svoje i tu?e narode u oružani sukob?

Iz mnoštva takvih primjera izdvoji?u tri vrlo zna?ajna doga?aja u kojima su direktno u?estvovali zastupnici muslimanske nacionalnosti kroz vezu i plan gazdinog djelovanja.

Zašto uzimaš baš zastupnike iz muslimanske grupe?

Zato da ti predstavim sau?esnike genocida i etni?kog ?iš?enja muslimanskog naroda koji se kriju kroz nacionalnu propagandu, a istovremeno se optužuju ,,oni drugi,,.

Jedan od tih doga?aja su tragi?ni srpski svatovi od 01.03.1992. godine. Dan nakon tog doga?aja podizanjem barikada po?eli su oružani sukobi. To je komplikovana pri?a, jer zalazi duboko u manipulaciju svijesti svih u?esnika u sukobu kroz kulturne, moralne, vjerske i teritorijalne specifi?nosti. Slika se sastoji od mnogo nezaviznih detalja koje su psihopate manipulativnom kombinatorikom pretvorile u funkcionalnu igru.

Po?et ?u od opisa Satre pravoslavne crkve koja je je bila predvi?eno mjesto za navodni sve?ani svatovski ru?ak nakon održanog vjen?anja u drugoj crkvi.

Kratku i sažetu informaciju o toj crkvi možeš dobiti iz Vikipedije:

,,Stara pravoslavna crkva je jedan od najstarijih i najvrjednijih kultuno-historijskih spomenika Sarajeva. Nalazi se nedaleko od Baš?aršije, na po?etku Titove ulice. Prvi puta se pominje 1539. godine, no pretpostavlja se da je izgra?ena na temeljima jedne još starije crkve. Odlikuje je stil srednjevjekovnih srpsko-bizantskih gra?evina. Središnji dio okružen je lukovima i galerijom. Zvonik je dogra?en 1883. godine, a rekonstruiran 1960. godine, kada je dobio današnji izgled...,,


Ovaj kratak sadržaj ne daje sveobuhvatnu sliku istorijskih vrijednosti sa?uvanih iz tog srednjevjekovnog doba. Podatak ,,nedaleko od Baš?aršije,, je neodre?en i ne daje uvid u društvene okolnosti u kojima je ta crkva egzistirala i još uvijek egzistira. Ustvari, ugao imanja na kojem se nalazi crkva je udaljen od baš?arsijskog glavnog trga širinom ulice koja se sastoji od dvije saobra?ajne trake. U tursko doba sve do pojave austrugarske vlasti to imanje je bilo u okruženju orjentalne arhitekture, a u društvenom smislu u samoj mahali. Austrougarska je stare objekte u orjentalnom stilu koji su bili sastavni dio Baš?aršije porušila i zamjenila ih sa tada savremenim stilom gradnje, tako da se šire podru?je te orjentalne arihitekture sa sjeverne i zapadne strane vidno smanjilo. Tom prilikom je Stara pravoslavna crkva u urbanom smislu iz tih orjentalnih prostora ,,preseljena,, u njihov rubni dio. I tu se otvara jedno kontraverzno pitanje u odnosu na zvani?no prikazivanje stvarnosti tog doba: Odakle u vremenu najja?e vladavine turske imperije, crkva sa prate?im objektima na Baš?aršiji? Da takvo pitanje ne bi palo na pamet turistima koji su posje?ivali taj objekat, turisti?ki vodi?i u doba socijalisti?kog režima su im davali informaciju da je ta crkva izgra?na u jedanaestom vijeku prije dolaska Turaka na Balkan. Prema arhitekturi i gra?evinskim detaljima same crkve u odnosu na druge crkve srednjeg vijeka, može se zaklju?iti da je sazidana u vrijeme turske vladavine. Visoki zid prema cesti izoluje crkvu od pogleda sa ceste. Kada se gleda sa ceste, ?itav objekat je neupadljiv u odnosu na uobi?ajen izgled crkve. Od svih detalja koji upu?uju na postojanje crkve su zvonik jednostavne forme, neupadljiv krst i dva mala ornamentna prozora koji tako?e ne djeluje upadljivo. Evo ti link sa fotografijom, da svatiš smisao ove moje pri?e. http://bs.wikipedia.org/wiki/Stara_prav ... u_Sarajevu

U crkvu se ulazi kroz veoma mala i niska vrata tako da se posjetilac mora sageti da bi ušao u nju. To dovoljno ukazuje da su se graditelji prilagodili tadašnjim društvenim uslovima. Za razliku od tog spoljneg izgleda, unutrašnjost sadrži bogatstvo detalja iz tog istorijskog i kulturnog doba.

Zašto mala i niska ulazna vrata?

Posmatraju?i tadašnje uslove života mogu?e je zaklju?iti da je razlog bio zaštita. U to doba su se plja?ke i vandalisti?ka ponašanja izvodili na konjima. Postojala je opasnost od mogu?ih brzih i iznenadnih napada turskih nedisciplinovanih vojnika , plja?kaša ?ije su vještine bile u svojstvu jaha?a. Nisu se snalazili bez konja u zatvorenim i ograni?enim prostorima. Iz tog razloga se gradnjom tog objekta stvarali uslovi da se sposobnosti mogu?ih napada?a umanje do te mjere da oni odustanu od takvih poduhvata. Nisu se pravile barikade, no?ne straže, naoružavao narod, pravili javni skupovi s namjerom zastrašivanja itd, ve? se u preventivnom smislu kroz poznavanje kulturnih osobina drugog naroda gradila životna strategija odbrane.

Je li taj mogu?i vandalizam bio tako?e razlog sakrivanja hriš?anskih obilježja spoljnjem izgledu te crkve.

To nije bilo sakrivanje, ve? stvaranje neupadljivosti vanjskih obilježja. Mogli su se u kasnijem periodu dodavati odre?eni kulturni i vjerski detalji, me?utim, to nije ra?eno, tako da je izgled te crkve autenti?an. Razlozi takvog odnosa prema arhitekturi crkve se mogu sagledati u kulturnim i vjerskim razli?itostima kroz gra?ansko ponašanje. Podatak da je sazidana na samoj Baš?aršiji ukazuje na dobronamjernu inicijativu turske vlasti da prva ispolji namjeru uzajamnog povjerenja i poštovanja. Prelazak sa dotadašnjeg plemenskog razmišljanja i ponašanja na savremeni gra?anski nivo pod turskom vlaš?u, nije bio uslovljen nasiljem kroz uvo?enje šerijatskih zakona, ve? kroz poštivanje specifi?nosti i razli?itosti naroda koji su živjeli na tim prostorima i kroz konkretnu inicijativu me?usobnog povjerenja i poštovanja. Odgovor na takvo povjerenje i me?usobno poštovanje kroz ustupak zidanja crkve u samoj mahali bio je ispoljen kroz skromnost i neupadljivost za vanjskog posmatra?a. To je ona osnovna osobina gra?anske svijesti da svako može biti u kulturnom, moralnom i vjerskom smislu ono što jeste, ali na prostorima zajedni?kog djelovanja treba da zadovolji zajedni?ke norme koje ne remete ta zajedni?ka ispoljavanja.

To bi bio veoma zna?ajan primjer stvaranja gra?anske svijesti, da se u isto vrijme u blizini crkve nisu zidali turski objekti kao što su džamije, hamami, konaci itd, u raskošnom orjentalnom stilu.

U tvojoj primjedbi primje?ujem uticaj nefunkcionalnih pojmova. Izmaknimo se iz birtijske uslovljenosti kroz princip koji odre?uje pravo na ispoljavanje svog vjerskog i nacionalnog identiteta i posmatrajmo to društveno stanje iz opšteg civilizacijskog ugla. Da li prihvataš ?injenicu da postoji nužan pozitivan civilizacijski razvoj koji predstavlja segment opštih promjena na Planeti koje nazivamo evolucija? Društvene promjene koje se pojavljuju kroz taj civilizacijski razvoj su me?usobno uslovljene razvojem ljudske svijesti. Druga?ije re?eno, ljudska svijest mora biti u ravoteži sa društvenim odnosima. Neravnoteža tih odnosa se ispoljava kroz iritiraju?a ispoljavanja koja tjeraju tu svijest na viši društveni nivo. Sa nižeg nivoa svijesti se ta iritiraju?a sredstva vide i tuma?e kao negativne pojave i takvo tuma?enje ja nazivam birtijsko presu?ivanje. Sa tog nivoa svijesti si postavio gore navedeno pitanje. Svaka negativna društvena pojava ?ija se negativnost doživljava i tuma?i sa tog nižeg nivoa ima i svoju pozitivnost koja se tuma?i sa višeg i savremenijeg nivoa. Jednostavnije re?eno, sukob je posljedica nesposobnosti svijesti da sagleda negativna ispoljavanja sa višeg nivoa svijesti, koji da je prisutan u ljudskom bi?u ne bi uopšte stvorio uslove za tu negativnu pojavu. Iz tog druga?ijeg gledanja, može se zaklju?iti da je pojava Turske kao okupacijske sile na Balkanu bila posljedica zastarjelih društvenih odnosa koji su bili uslovljeni nižim nivoom svijesti. Svijest žitelja Dubrova?ke Republike je u istom istorijskom trenutku bila na višem nivou, i pojavu Turske je doživjela i preživjela na savim druga?iji i to pozitivniji na?in. Taj nivo svijesti im je u to vrijeme omogu?io društveno blagostanje u svim oblicima tog ispoljavanja. U našim uslovima se ta društveno zaostala svijest intelektualnom kombinatorikom prikriva kroz nefunkcionalan obrazac razmišljanja ili bolje re?eno princip koji odre?uje pravo na ravnopravno ispoljavanje svog nacionalnog identiteta.

Da li u to tuma?enje svrstavaš pojavu nacizma i drugi svjetski rat?

Ne samo to, ve? i ovaj zadnji rat i lokalne ratove u cijelom svijetu. U to ra?unam i pojavu Gazde sa svim negativnim ispoljavanjima koje njegovo prisustvo donosi. Iz te perspektive je pojava Turske ili neke druge okupacijske sile bila civilizacijska nužnost za prelazak na viši nivo društvene svijesti. Svako opiranje toj pojavi kroz tu zaostalu društvenu svijest koja se ispoljava kroz te nefunkcionalne pojmove i obrasce razmišljanja je stvaralo ve?u napetost i pogoršavalo društvene odnose. Neprekidno opiranje tim pozitivnim promjenama dovodi do sažimanja tih zastarjelih društvenih ispoljavanja i dovodi do nestajanja ukupnih obilježja tog naroda.

Da li je to nesuprotstavljanje tuskoj dominaciji trebalo biti prihvatanje islamizacije i gubljenje svog nacionalnog i vjerskog identiteta.

Opet birtijsko pitanje. Nesuprotstavljanje toj pojavi nema veze sa Turcima i njihovom kuturom, ve? sa društvenim odnosima unutar vlastitog naroda. Turska je u tom procesu bila nužan inicijator tih promjena. Ve? sam ti kazala da je Dubrova?ka Republika svojim odnosom prema Turskoj sa?uvala sve svoje kulturne i vjerske specifi?nosti i nije podlegla islamizaciji. Ta viša svijest omogu?ava ?ovjeku da se izdigne iznad tih procesa koje name?e ta iritiraju?a pojava i u tom kontekstu tvoje pitanje nema smisla. Ako su Turci donjeli, za to vrijeme, savremene feudalne odnose kroz oporezivanje na procenat, prihvatanje takvih odnosa izme?u kmetova i vlastele bi poremetilo kulturna obilježja samo u onim elementima koje kroz plemenska shvatanja nisu dozvoljavala da se taj pozitivan društveni skok obavi. U tom segmentu odnosa izme?u vlastele i kmetova ne postoji veza sa turskom kulturom u smislu islamizacije.

I da se vratim na onaj tvoj princip o ravnopravnom ispoljavanju vjerskog i nacionalnog identiteta u tadašnjim uslovima. Trebaš razgrani?iti pojam iritiraju?a ispoljavanja kao što je u srednjem vijeku bila Turska, i sadržaje kojima se ispoljava ta iritiraju?a pojava kao što je zidanje tih objekata u orjentalnom stilu. Veoma je važno da prihvatiš ?injenicu da suprotstavljanje i nadmetanje kroz uslove koje je nametnula ta iritiraju?a pojava ne riješava problem, ve? ga još više komplikuje. Ta iritiraju?a pojava se može prevazi?i jedino ako se ispune uslovi kojima se ona ispoljava. Ti uslovi su bili stvaranje konstruktivnih pojmova i obrazaca razmišljanja i kroz njih izgradanja savremenih društvenih odnosa. U prakti?nom smislu je to predstavljalo gradnju društvenih odnosa me?u narodima razli?itih kultura kroz me?usobno razumjevanje i poštovanje, u kojima princip, ili konkretno, zahtjev za ravnopravnim ispoljavanjem kulturnih i vjerskih specifi?nosti predstavlja prevazi?eni obrazac razmišljanja i ponašanja. Jednostavan prikaz ove pozitivne uslovljenosti za prelazak na viši nivo svijesti se može postaviti pitanjem: Koje fizi?ke i društvene posljedice bi izazvao zahtjev da se ravopravno ispolje nacionalna i vjerska obilježja? U tadašnjim uslovima ne bilo ni crkve ni tih obilježja. Bila bi ,,Kosovska bitka,, sa svim njenim posljedicama. Suprotno takvom ispoljavanju, stoljetno prisustvo te crkve na Baš?aršiji ukazuju na zaklju?ak, da je sadašnja borba za svoja nacionalna prava, bila davno prevazi?eni društveni izraz odre?enih dijelova naroda u srednjem vijeku. Postojanje te crkve u tadašnjim uslovima, potvr?uje i postojanje dijelova naroda sa tih prostora koji su se prilagodili uslovima iritiraju?e pojave, i kroz to uspjeli sa?uvati svoje identitete. Osim obezbje?ivanja egzistencije tih dijelova naroda u potpuno razli?itim kulturnim, vjerskim pa i fizi?kim uslovima, stvorena je opšta društvena svijest zajedni?kog razumjevanja svih žitelja tih prostora sa svim njihovim razli?itostima. U takvim društvenim odnosima se gradilo stoljetno ponašanje vjernika koji su dolazili u tu crkvu. Zahvaljuju?i takvim odnosima, Stara pravoslavna crkva se o?uvala do današnjih dana i nije bila meta razaranja u stoljetnim ratovima. Cijelo vrijeme kroz istoriju Muslimani iz okoline te crkve su ispoljavali poštovanje i razumjevanje prema njenom postojanju.

Crkveno imanje je imalo, a i sada ima, gra?anski imunitet i obredi ra?unaju?i i zvonjavu nisu smetali, a ni sada ne smetaju okolnom muslimanskom stanovništvu. Me?utim, kada su vjernici izašli iz crkve, iz poštovanja prema sredini u kojoj su se nalazili ustru?avali su se od ponašanja koje iritira moralne i kulturne osobine Muslimana. Uporedni primjer, nemuslimani koji su bili u posjeti u mahali ili samo prolazili kroz nju, bez obzira na sadržaj flaše, nosili su ju umotanu u krpu ili kasnije u novinski papir. To pravilo je veoma komplikovano za objasniti, a vezano je za upotrebu alkohola, i najednostavnije je umjesto objašnjenja prihvatiti to pravilo onakvo kakvo jeste. Ako bi se zadesilii na tim prostorima za vrijeme Ramazana, nisu pili vodu sa javne ?esme, nisu lizali sladoled ili grickali košpice i sli?ne radnje na javnim mjestima, a koje bi djelovale iritiraju?e na taj religiozni ritual. Uopšteno govore?i, nisu na sebi nosili upadljiva nacionalna i vjerska obilježja. Sve je to bio dio gra?anske kulture stvorene za vrijeme Turske i održavane u Austrougarskoj dominaciji. I tako je to trajalo stotinama godina do pojave vlasti balkanskih partizana.

Odakle ti te informacije kada nisi živjela u mahali?

Iz rukopisa neobjavljene knjige mog prijatelja i radnog kolege, pokojnog ?ika Milana, ?iji su preci generacijama bili u kontaktu sa mahalom, a on je bio i vjernik u toj crkvi.

Zar objavljivanje tih informacija nije kra?a autorskog rada?

To je veoma duga pri?a i nije u kontekstu ovog razgovora, pa ?emo je ostaviti za neko drugo vrijeme.

I da nastavim sa ,,pucnjem u svatove,,. Obzirom da psihopate nemaju bilo kakvu civilizacijsku odgovornost, namjestili su igru kroz najosjetljivije društvene odnose na tim prostorima izgra?ivane stotinama godina. Ova igra ispoljava visok gazdin intelektualni nivo, i istovremeno njenu primitivnost. Papci koji ne znaju za stolje?ima izgra?ivan autoritet ove crkve i njene društvene vrijednosti organizovali su po dogovoru sa psihopatama ,,jugoslovenske,, svatove sa svim nacionalisti?kim osobinama. U tom periodu najve?ih me?unacionalnih prepucavanja bilo je nekoliko takvih svatova na tom prostoru izvan crkve. Baš sam se u to vrijeme zadesila u toj blizini kada se jedna od tih ,,turisti?kih,, atrakcija doga?ala. Bajraktar na konju sa jugoslovenskom zastavom, a za njim ko?ija i svatovi u folklornom šaranelu, i to na glavnoj gradskoj saobra?ajnici. To se na tim prostorima nije nikada doga?alo. Ono što sam primjetila kao primarni izraz tih izvo?a?a je bilo prenaglašeno ponašanje pri ispijanju veoma lijepo upletene pletare oki?ene trobojkom. Kasnije sam shvatila da je sveukupno ponašanje u?esnika svatova bila prezentacija vješto pripremanog incidenta koji se nije dogodio tom prilikom, jer su prolaznici bili svjesni ,,predstave,, i njihove svrhe. Poslije nekoliko neuspjelih pokušaja da se iznudi iš?ekivana reakcija u formi fizi?kog napada, nastupile su psihopate iz muslimanskog rukovodstva da oni to organizuju. U mahali se tom prilikom pri?alo da u tom napadu nije trebalo biti mrtvih. Zapo?eti oružani sukobi kao posljedica tog doga?aja ukazuju da su i žrtve bile planirane. Svi direktni u?esnici te igre nisu bili iz prostora u kojima egzistira ta crkva, ve? UMRI-ovci i kriminalci. Scenario upu?uje na sumnju da je ipak postojao direktan dogovor psihopata sa ,,suprotnim interesima,,. Me?utim, ostaje ?injenica da su u tom ?inu sve sukobljene strane skrnavile vlastite kulturne i moralne vrijednosti izgra?ivane vjekovima.

Iz ovoga što si mi ispri?ala pojavilo se nekoliko pitanja. Zašto taj prikaz tog doga?aja ja prvi put ?ujem i to u internom razgovoru poslije osamnaest godina? Zašto neko od ljudi iz tih prostora koji znaju za te me?uljudske odnose nije te podatke javno objelodnio da ljudi koji nemaju predstavu o takvom životu dobiju uvid u takve društvene odnose? Zašto je u ovoj trenutnoj stvarnosti sve nejasno? Zašto...?

Na sva ova pitanja ti ja odgovaram kroz ove razgovore s tobom. Neprekidno ti isti?em da je socijalisti?ki režim izbacio iz upotrebe kulturne i moralne vrijednosti naroda i zamjenio ih nefunkcionalnim pojmovima, šablonima i obrascima razmišljanja. Sve ovo što sam ti ispri?ala o društvenim uslovima u kojima je egzistirala i još uvijek egzistira Stara pravoslavna crkva predstavlja te kulturne i moralne vrijednosti kroz koje se ispoljio zajedni?ki život sa svim njegovim razli?itostima. Ljudi koji su živjeli u takvim uslovima nastavali su takav život po inerciji, a kroz nametatnute parole i ostale socijalisti?ke gluposti izgubili su svjesnost o toj me?unacionalnoj povezanosti. Time je izgubljeno intelektualno znanje, a s njime i ova pri?a koju sam, ti ispri?ala. Druga?ije re?eno, Muslimani i drugi narodi osje?aju kroz istorijsku i društvenu inerciju tu uzajmnu povezanost, ali ju nisu sposobni intelektualno interpretirati, jer se njihova svijest ispoljava kroz socijalisti?ke gluposti koje su im uprogramirane u tom bivšem društvenom ure?enju. Taj nesklad izme?u te kulturne inercje i novog programa koji im name?u psihopate, u narodima (a ne UMRI-ovcima) se osje?a kao gun?anje koje nema jasan intelektualni izraz. Iz tog razloga ne samo tebi, ve? svima nama ovo ukupno društveno stanje izgleda nejasno,, ili bolje re?eno,, bezperspektivno.


Drugi doga?aj koji je degradirao kulturne i moralne vrijednosti Muslimana je bila predstava u kojoj je formiran kamp za obuku Muslimana ratnika. Prva kompromitiraju?a pojava u tom ,,poduhvatu,, je bila tajnost tog organizovanja. Druga je bila organizovanje kampa po uzoru na organizovanje teroristi?kih kampova u radikalno islamiski orjentisanim državama. Tre?a kompromitiraju?a stvar je bio naziv te paravojne formacije ,,Zelene beretke,, što je dokazivalo stvaranje muslimanskih nacionalnih paravojnih formacija. ?etvrta stvar je bila kompromitacija zvani?nog stava tog rukovodstva o stvaranju multietni?ke BiH. Završni ?in te predstave je bilo javno objavljivanje te predstave na me?unarodnoj mreži preko CNN kanala. U?eš?e CNN-a direktno ukazuje na umješanost gazdinih tajnih službi. Kraj te predstave je bio raspuštanje tog kampa odmah nakon objavljivanja te informacije. Druga epizoda te predstave su bile manekenske šetnje tih ,,zelenoberetkaša,, na Baš?aršiji.

Tre?i doga?aj je po vremenskom redosljedu bio ispred ova dva navedena. Stavila sam ga na tre?e mjesto, jer je upotpunio ,,opravdano,, nepovjerenje svjetske zajednice prema muslimanskom narodu, a ne njegovom rukovodstvu. Muslimansko rukovodstvo je pri posjeti Turskoj u julu 1991. zatražilo pristup Bosne i Hercegovine u Organizaciju islamskih zemalja. Taj postupak nije imao ni moralno, ni demokratsko opravdanje. Jedino se može tuma?iti kroz psihopatsko ponašanje, jer su time stvoreni materijalni dokazi o ravnopravnom u?estvovanju muslimanskog nacionalizma u odnosu na ostale koji su dominirali na bosanskohercegova?kim prostorima. To je u prakti?nom smislu bila provokacija sa ciljem potpirivanja me?unacionalnih sukoba. Sinhronizovana uskla?enost tih negativnih ispoljavanja upu?uju na smišljenu i perfidnu pripremu društvene tragedije. Masovno stradanje Muslimana, i to navodno opravdano nepovjerenje me?unarodne zajednice prema tom narodu su proizašli iz ova tri psihopatska svjetska spektakla. Društveno stanje u kojem je to rukovodstvo izvodilo te i sli?ne igre ukazuje na potpunu odsutnost ljudske i humane odgovornosti prema svom narodu. Naime, ?injenica, da muslimanski narod nije imao pariraju?a tehni?ka sredstva za vo?enje sukoba, jasno ukazuje na svjesno uvla?enje muslimanskog naroda u tragediju. Poslije tih doga?aja me?unarodna zajednica je namjerno izbjegavala da zaštiti taj narod od nasilja zbog tog vješto izrežiranog zaklju?ka da je muslimanski narod jedan od ravnopravnih u?esnika u tom sukobu. Možeš iz ovoga izvesti zaklju?ak da je stradanje bosanskohercegova?kih Muslimana bilo planirano i organizovano od gazdinih tajnih službi i da su u realizaciji tog plana sem psihopata i UMRI-ovaca iz drugih nacionalnih grupa najve?u ulogu odigrale psihopate iz rukovodstva njihovog naroda. Logi?ki primitivizam u tim igrama ukazuje na direktnu saradnju s Gazdom i slijepo izvršavanje njegovih naredbi. Kada se sagledaju te okolnosti, pri?a o agresiji na BiH predstavlja UMRI-ovsku parolu kojom se optužuju ,,oni drugi,, i istovremeno sakriva odgovornost vlastitog rukovodstva u tim doga?ajima. Opšte pravilo je da UMRI-ovci te bizarne igre njihovog rukovodstva doživljavaju kao njihovo pojedina?no ,,nesnalaženje,, , ,,poštenje,, ili ,,nedostatak boljih mogu?nosti reagovanja,, u tim ,,teškim i komplikovanim,, situacijama. To su konkretni obrasci razmišljanja psihopatizovanih ljudi.

U ovom razgovoru si kazala da neprekidno opiranje tim pozitivnim promjenama dovodi do sažimanja tih zastarjelih društvenih ispoljavanja i dovodi do nestajanja ukupnih obilježja tog naroda. Možeš li mi objasniti tu izjavu.

Protivrje?nosti u svim životnim oblicima zahtjevaju i njihovo prevazilaženje. To je nužan civilizacijski proces. Za ovaj naš razgovor su zna?ajne promjene u društvenim odnosima. Tu spada i pri?a o iritiraju?oj pojavi i primjer Stare pravoslavne crkve kao na?ina njenog prevazilaženja. Neprekidno preplitanje razli?itih kultura zahtjeva prirodno uskla?ivanje tih ispoljavanja. Rije? uskla?ivanje ima naro?iti zna?aj u tim procesima. Jednostavnije re?eno, taj proces se odvija postepeno, neprimjetno i bez prisile. Svaki namjerni uticaj na te pomjene ostavlja trajne negativne posljedice na ukupne društvene promjene u civilizaciji i negativne posljedice za njegovog inicijatora. Osim zamjene zastarjelih društvenih pojmova i obrazaca razmišljanja za nove, u tim procesima je prisutno i njihovo pojednostavljivanje. Ovo što ti pri?am ?ini osnovno znanje o razumjevanju društvenih odnosa i njihovih promjena, koje se namjerno ne iznosi u javnosti iz dva razloga. Jedan razlog je prakti?no usporavanje normalnog civilizacijskog procesa razvoja, a drugi je manipulacija kroz nesvjesnost tih procesa. Veliki udio u patnji koju preživljavamo se nalazi u ovom neznanju, ili bolje re?eno, nesvjesnosti.

Da li to zna?i da mi nesvjesno pravimo smetnje tom normalnom civilizacijskom razvoju, ili taj uticaj na te promjene radi Gazda?

Oba ova ispoljavanja se me?usobno dopunjuju. Gazda manipulacijom preko svojih ambasadora, predstavnika (me?unarodne zajednice), agenata i lokalnih sinova dovodi grupe u situaciju da ometaju te normalne civilizacijske procese razvoja. Posljedica tog ometanja je patnja koju preživljavamo.

Na ove sadržaje razmišljanja je došao ?ika Milan kroz susret sa jednom Holan?ankom na frankfurtskom aerodromu. Žena mu je kroz izraz zadovoljstva kazala da ide na godišnju konferenciju njema?kog udruženja za ?uvanje i održavanje njema?ke tradicije i kulture. Primjetivši ?ika Milanovu zbunjenost zbog nelogi?nosti odnosa izme?u Holan?anke i ?uvanja njema?ke tradicije i kulture, dala mu je dodatno obrazloženje.

Sedam godina je radila u Njema?koj, u ku?i jedne Njemice, teško pokretljive starice, koja je isklju?ivo govorila starim narodnim njema?kim jezikom, koji je u odnosu na ovaj koji se koristi skoro nerazumljiv. Time je bila prisiljena nau?iti taj jezik. Izme?u ostalih obaveza koje je imala, starica je ?esto od nje tražila da ?ita jednu jedinu knjigu na tom jeziku. Tom prilikom je nau?ila ?itati veoma komplikovano pismo, a neprekidnim ?itanjem istog sadržaja nau?ila je tekst knjige napamet. Poslije smrti te starice, promjenila je nekoliko poslova u Njema?koj i u zadnjem je radila kao ugostitelj u jednom hotelu. U jednoj sali za prijeme kada je obsluživala goste ?ula je nekoliko gostiju kako se s mukom sporazumjevaju na tom starom narodnom jeziku. U maniru susretljivog ugostitelja uklju?ila se u razgovor te?nim izgovorom. Ti ljudi su doživjeli dodatni šok kada im je ona izrecetovala nekoliko citata iz te napamet nau?ene knjige. Idu?i dan je bila za govornicom i dala prezentaciju tog jezika na orginalan na?in. Osim što je postala redovan i po?asni ?lan tog udruženja, drži i sminare za u?enje tog jezika.

Ova pri?a je potakla ?ika Milana da razmišlja o tim društvenim promjenama. Prva spoznaja do koje je došao, je postojanje civilizacijskih promjena koje mjenjaju kulturu svakog naroda. Druga spoznaja je bila da se ti procesi odvijaju spontano kroz nadgradnju tih društvenih sadržaja. Tre?a i najzna?ajnija spoznaja je bila, da ?uvanje tradicije nije nasilno zadržavanje tih društvenih sadržaja, ve? svjesnost tog nužnog procesa promjena kojima se treba prilagoditi. I tada je težište razmišljanja prebacio na prilago?avanje tim promjenama. Došao je do zaklju?ka da postoji jedan zajedni?ki društveni sadržaj u kojem su utkani pozitivni društveni sadržaji svakog naroda koji žive na tim prostorima. Taj zajedni?ki, savremeni civilizacijski sadržaj kulturnih, moralnih i intelektualnih vrijednosti se neprekidno razvija u opštoj društvenoj harmoniji, uzimaju?i napredne i pozitivne elemente društvenih sadržaja iz svakog naroda, a istovremeno nude?i svakom tom narodu pozitivne društvene sadržaja iz drugih naroda. To je ustvari razmjena elemenata pozitivnih kulturnih vrijednosti razli?itih naroda koji se ugra?uju u te savremene zajedni?ke društvene odnose. Ovo je bila novina za njega, jer je kroz obrazovanje i vaspitanje imao uvjerenje da svaki izgubljeni elemenat društvenih sadržaja (kulturnih, moralnih, vjerskih, porodi?nih, nacionalnih...osobina) svog naroda predstavlja ugrožavanje nacionalnog identiteta i da iz tog razloga to ne treba dozvoljavati. Posmatraju?i zalaganje njema?kog naroda da prakti?no o?uva prevazi?eni jezik, po?eo je upore?ivati ta zalaganja sa odnosom naših naroda prema jeziku kojim se služimo. Susreo se sa ?injenicom da je u socijalisti?kom ure?enju zvani?ni jezik sporazumjevanja na bosanskohercegova?kim pristorima nasilno uveden kroz djelovanje politi?kih savjetnika u sistemu obrazovanja i informativnoj djelatnosti. Nasilno je uveden, jer na upotrebu nisu dati orginalni jezici tih naroda, ve? je napravljena vješta?ka mješavina koja nije predstavljala rezultantu spontanih i funkcionalnih elemenata društvenih sadržaja iz svakog naroda. Konstruktivan zajedni?ki jezi?ki izraz mogao se jedino ispoljiti kroz pojedina?ne ?iste jezi?ke sadržaje svakog naroda posebno. Ta?no se zna kakav bi ?isti jezi?ki sadržaj bio iz hrvatskog ili iz srpskog naroda. Muslimanski jezi?ki izraz bi u tom slu?aju bio najprihvatljivija kombinacija ova dva osnovna jezika uz prisusutvo turcizma i germanizma. Konkretno se to moglo ispoljiti u školskim udžbenicima u kojima bi jedan tekst ili lekcija bili izraženi u orginalnom pismu i jeziku jednog od naroda, a drugi u jeziku dugog ili tre?eg naroda. Na isti na?in se mogla urediti i informativna djelatnost. To bi u formalnom smislu predstavljalo ravnopravno ispoljavanje svojih nacionalnih vrijednosti kroz taj zajedni?ki bosanskohercegova?ki društveni život. Jedini administrativni i zakonski pritisak bi u tom slu?aju trebao biti dosljedna primjena ovog ponašanja na svim prostorima, kako bi se sprije?ilo nekontrolisano ispoljavanje instinkta ?opora kroz potrebu da svaki ?opor ispoljava samo svoje društvene sadržaje na prostoru u kojem dominira. Time bi bila data otvorena mogu?nost da ljudi iz tih orginalnih ispoljavanja slobodno pronalaze najbolji zajedni?ki jezi?ki i kulturni izraz. U nekoliko generacija bi se stvorio jedan zajedni?ki jezik, koji bi sadržavao sve kvalitetne i funkcionalne elemente svakog naroda posebno. Taj zaklju?ak je kod ?ika Milana izazvao neo?ekivano iznena?enje. Susreo sa ?injenicom da je bosanskohercegova?ki jezik u formi ekstrakta društvenih vrijednosti svih naroda nekada na tim našim prostorima morao postojati. Potražio je u Narodnoj biblioteci Bosne i Hercegovine novine, knjige i službene izvještaje iz doba austrogarske vladavine i vidio da to nije bio srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik, ve? jezi?ka mješavina svih kultura koje su egzistirale na tim prostorima. Tom prilikom se susreo sa ?injenicom da Turska i Austrougarska nisu ometale to zajedni?ko jezi?ko ispoljavanje. Morao je prihvatiti zaklju?ak da su centralisti?komešetarska društvena ure?enja na našim prostorima poslije prvog svjetskog rata zanemarila zna?aj tog zajedni?kog višenarodnog jezi?kog ispoljavanja na bosanskohercegova?kim prostorima kroz neprekidna nastojanja da se jednostrano nametnu dva dominantna jezika. Uvo?enjem srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog jezika u socijalisti?kom sistemu, formalno je zadovoljena ta potreba, a suštinski je nestao da postoji taj univerzalni jezik. Generacije odgajane u tom sistemu ne znaju za taj pojam. I u ovom primjeru možeš uo?iti formalizam koji zadovoljava nefunkcionalne društvene odnose, a suštinski zaustavlja i ruši nužne civilizacijske procese.

Zbog ?ega si sigurna da je takvo ponašanje, rušenje i zautstavljanje tih nužnih civilizacijskih procesa?

?ika Milan je tu dilemu raš?istio kroz konkretne primjere. Jedan od njih je i srpski jezik. Jednostavnost i melodi?nost tog jezika predstavlja civilizacijsku prednost u odnosu na ostale slavenske jezike, jer ne sadrži suvišne suglasnike u izgovoru. Sa tom osobinom je taj jezik neprekidno prisutan na bosanskohercegova?kim prostorima koji su isprepletani razli?itim kulturama. Bilo je sasvim normalno da se te prednosti u sve boljim komunikativnim uslovima postepeno kroz me?usobno povjerenje i saradnju ispolje u zajedni?kim društvenim odnosima tih prostora. Neprekidna ometanja izvana i iznutra kao i zadnji rat su kroz mešetarske i ?oprativne uticaje sprije?ili ispoljavanje ne samo tog pozitivnog elementa srpskog naroda, ve? i druge iz drugih naroda. Zatvaranje kulture svakog naroda u ?oporativne cjeline u kojima papak svesrdno nudi svoje društvene vrijednosti, a istovremeno ne želi da prihvati savremenije vrijednosti drugih naroda ne dozvoljava stvaranje jedne zajedni?ke društvene svijesti koja omogu?ava me?usobno razumjevanje. Druga?ije re?eno, svaka grupa je u svom narodu nametnula društveno pravilo da narod u kojem ona egzistira, pri?a svojim jezikom proizašlim iz društvenih odnosa samo te grupe. Obzirom da se te grupe predstavljaju kao narodi, posljedica toga je sveopšte nerazumjevanje na ovim sveukupnim prostorima, jer svaki narod pri?a svojim društvenim jezikom. U uslovima u kojima ne postoji zajedni?ki civilizacijski okvir razmišljanja i ponašanja svaki narod se sažima u društvenom i fizi?kom smislu do potpunog nestajanja.

Da li se te društvene neusaglašenosti mogu ispraviti?

Društveni razvoj je jednosmjeran proces kroz vremensku komponentu, i posljedice se osjete sve dok svijest pojedinca, grupe, naroda ili nacije ne prevazi?e ta trenutna iritiraju?a ispoljavanja koja mi doživljavamo kao patnju. Svaki zaostatak u tom razvoju zahtjeva novi kvalitetniji na?in reagovanja prilgo?en toj trenutnoj iritiraju?uj pojavi. Dosadašnje ,,stru?ne,, analize i ponašanje me?unarodnih predstavnika odgovornih za organizaciju ovog društvenog ure?enja, ukazuju da ne postoje šanse za izmjenu ovog društvenog stanja u kojem se naši narodi nalaze. Uporno sakrivanje pojmova, šablona i obrazaca razmišljanja koji mogu da osvjetle te prostore zamra?ene ljudske svijesti se provodi u cijelom ?ovje?anstvu. Sa tim ciljem je u zadnjem ratu spaljena Narodna biblioteka BiH. Ta nesvjesnost ima posljedi?nu povezanost sa stavom da svaki narod ima vlast i društvene odnose kakve i zaslužuje.

stranica10. Život na grani kao civilizacijska bezperspektivnost

Da li to zna?i da je nefunkcionalna svijest naših naroda uzrok ovom društvenom kolapsu?

To je opšte zapažanje koje nije u funkciji posmatranja konkretnih osobina te društvene nesvjesnosti o kojoj govorim. Problem o kojem govorim se ispoljava kroz logi?ku povezanost društvenih protivrje?nosti i kroz ukupan skup tih protivrje?nosti koje mi doživljavamo kao patnju. Svijesti grupa koje se žele ispoljiti kao samostalni i neovisni elemanti jedne sveobuhvatne civilizacijske svijesti su samo jedan mali dio tih ukupnih protivrje?nosti koje su utkane u ovu trenutnu stvarnost. Obzirom da ti nisi kroz obrazovanje i vaspitanje prihvatio te savremene civilizacijske uslovljenosti zajedni?kog života, korisno je da se s njima bar intelektualno upoznaš.

Društveni odnosi u nekoj zajednici prolaze kroz svoj životni vijek. Ako se u nekoj društvenoj zajednici neprekidno uskla?uju društveni odnosi sa razvojem civilizacije onda se taj proces održavanja te društvene zajednice odvija u kontinuitetu bez kriza. Praksa je pokazala da je taj uslov nemogu?e ispuniti zbog institucionalne krutosti unutar društvenih odnosa koja se ispoljava na dva na?ina. Prvi je ?vrst okvirni stav o društvenom ure?enju te društvene zajednice, a drugi je administrativno uplitanje u te odnose koje nije sposobno neprekdno pratiti društvene protivrje?nosti i te odnose prilago?avati savremenim civilizacijskim potrebama. Ako se u trenutku krize ne unesu novi kvalitetni društveni sadržaji, stanje u takvoj društvenoj zajednici zaostaje i zalazi dublje u protivrje?nosti koje se ispoljavaju kroz iritiraju?e pojave i patnju. To su najbolji momenti kada se može uraditi zna?ajan kvalitetan društveni skok, jer su protivrje?nosti jasne i uo?ljive. U prirodi su to sasvim normalni procesi koji po binarnom sistemu, ili sistemu isklju?ivosti, istovremeno sa izazivanjem problema nude i njegovo rješenje. Kada ?ovjek upore?uje te prirodne procese sa prevazilaženjem društvenih kriza u narodima, primje?uje prisustvo strane inteligencije koja ometanjem ne dozvoljava, ili usporava ostvarivanje tog prirodnog skoka. Kao konkretan primjer se u prošlosti može uzeti gazdino proturanje marksizma kao objašnjenje uzroka društvenih kriza u civilizaciji.

Sve dok traje proces transformacije društvene svijesti kroz promjenu društvenih odnosa, otvorene su sve mogu?nosti pozitivnog i negativnog uticaja u tom procesu. Naša svijest ima predstavu da državni aparat i zakoni odre?uju društvenu zajednicu. Me?utim, praksa je pokazala da društveni odnosi kao rezultat društvene svijesti odre?uju državni aparat. U prvom slu?aju, ako se kroz državni aparat formiraju društveni odnosi, oni predstavljaju zatvorenu društvenu krizu koja se ispoljava kroz te vješta?ki nametnute društvene odnose. Primjer takvog društvenog ure?enja je bila SFRJ. U tom slu?aju se ne može govoriti o normalnoj društvenoj zajednici. Kroz istoriju se neprekidno osje?a nastojanje ovog prvog na?ina organizovanja koji prakti?no predstavlja pokušaj zaustavljanja normalnog civilizacijskog razvoja. Konkretan primjer ovog ispoljavanja je zalaganje me?unarodne zajednice i istovremeno otpor grupa da se donese ustav BiH koji bi omogu?io funkcionisanje jedne ,,savremene demokratske zajednice,,. Da je naša društvena svijest bar na prosje?nom civilizacijskom nivou, ne samo da ne bi bilo problema oko donošenja tog ustava, ve? bi nam taj ustav predstavljao ?istu formalnost, jer bi u tom slu?aju naši društveni odnosi bili u savršenoj harmoniji.

Ako se iz posmatranja istorijskih doga?aja isklju?e dosadašnja tuma?enja kroz materijalne uzroke i njihove posljedice, može se do?i do zaklju?ka da su naši narodi imali neprekidan raskorak izme?u društvenih odnosa u kojima su egzistirali i savremenih civilizacijskih potreba. Postoje u nekim narodima momenti kada su ostvarivali tu ravnotežu. Jedan od tih primjera je i Dubrova?ka Republika koju ?esto pominjem. Zbog toga ja imam stav da ova društvena kriza na našim prostorima ima odgovaraju?a rješenja koja mi ne vidimo. Rješenja ne vidimo zato što ne vidimo stvarne uzroke tih problema. Stvarne uzroke problema ne vidimo zato što je naša svijest operativna na nefunkciomnalnim pojmovima i nefunkcionalnim šablonima razmišljanja. Toliko je tih nestvarnih pojmova da se oni mogu uporediti sa ?amcem koji ima stotne rupica u koje ulazi voda, a samo dvije ruke i dvije noge da ih ?epe.

Koje uslove bi trebalo ispuniti da se konkretno definiše ta bosanskohercegova?ka stvarnost, što bi po tvom tuma?enju zna?ilo i uo?avanje stvarnih problema i njihovo efikasno otklanjanje?

Suviše si rano postavio to pitanje. Takvo pitanje ima smisla kada se upoznaš sa društvenim stanjem kroz pojmove i njihove veze koje još uvijek ne poznaješ. A tada ?eš i sam na?i odgovor.

Savremeni civilizacijski odnosi u svijetu koje je uslovila visoka organizacija rada, trgovina, saobra?aj, informatika i nauka zahtjevaju društvene odnose prilago?ene tim novonastalim uslovima. Uslovljenost zahtjeva da se svi narodi i pojedinci podjednako razvijaju u tim savremanim društvenim okolnostima. Intelektualni razvoj koji je sastavni elemenat tog razvoja obuhvata sticanje savremenih civilizacijskih navika i njihovo razumjevanje koje ja nazivam konsruktivna i funkcionalna društvena svijest. Takva svijest ne proizvodi nesporazume i sukobe, jer poznaje društvene osobine pojedinaca grupa ili naroda i kroz njih moralne, kulturne i religiozne razli?itosti. Iz ove pri?e ve? možeš osjetiti smisao pojma istinske demokratije. Sasvim je normalno da neki narod živi u svojim društvenim specifi?nostima, ali je isto tako normalno da te specifi?nosti prilagodi tim novonastalim savremenim civilizacijskim okolnostima. Etni?ko ?iš?enje, genocid, nacionalni ponos, i mržnja prema drugim narodima je specifi?no ponašanje neke grupe ili naroda kroz društvene norme iz plemenske zajednice.

Ako ?ovjek ho?e da izgradi za sebe i svoju porodicu stambenu ku?u, on tu svoju želju ostvaruje kroz ideju koja odgovara njegovim intelektualnim, moralnim, kulturnim i materijalnim mogu?nostima. Neko ?e sazidati štalu i u njoj na?i smisao porodi?nog života. To nije sporno ako on to radi na neurbanizovanom zemljištu gdje ta ku?a zadovoljava samo njegove životne potrebe i standarde. Me?utim, ako on želi graditi ku?u u gradu neke društveno razvijene države, onda je on obavezan prihvatiti uslove koji odgovaraju tim urbanim standardima. Ne može zidati štalu ni u funkcionalnom, ni u estetskom smislu. Ako insistira na izgradnji štale u urbanim uslovima, dobit ?e od odgovaraju?ih organa zabranu uz veoma precizno obrazloženje kroz zakonske odredbe. Urbanizam predstavlja društveni i materijalni okvir života u gradovima. To je nau?na disciplina koja se brine za organizaciju života u gradovima. Budu?nost razvoja gradova tako?e predstavlja dio tog programa. Veoma zna?ajna ?injenica je da je generalni okvir urbanizma u cijelom svijetu skoro identi?an. Snabdjevanje gradova vodom, energijom, prehrambenim proizvodima, organizacija prate?ih službi koje se brinu o normalnom životu u tim uslovima, društvene norme koje odre?uju ponašanje u tim uslovima su samo neki zajedni?ki elementi tog organizovanog života u gradovima.

Me?utim, situacija je sasvim druga?ija ako ?ovjek želi da ima društvene odnose u kojima ?e na?i smisao svog života. Ideja te realizacije tako?e zavisi od karaktera tog ?ovjeka. On može izgraditi plemanske odnose u okviru svoje porodice ili neke grupe, pod uslovom da ta porodica ili grupa bude izolovana od ,,urbanih,, prostora isto kao i gradnja štale. On ne može graditi te odnose u uslovima savremenog socijalnog života ve? u grupi koja je fizi?ki izolovana.

Zašto mora biti fizi?ki izolovana?

Kada bi takav ?ovjek pretukao djecu, suprugu, ubio nekoga iz krvne osvete ili povrede ponosa, ili u?estvovao u unutrašnjim plemenskim nesuglasicama u okviru tih plemenskih shvatanja bio bi podvrgnut tretmanu kroz društvene norme te sredine, a to direktno ugrožava te odnose koji su za tu grupu normalni. Civilizacija je na takvom tehnološkom nivou da se društvena izolacija pojedinca ili grupe ne može izvesti. Pojedinac ili grupa su prisiljeni živjeti u tim savremenim civilizacijskim uslovima. I tu se pojavljuju dva problema.

Prvi je nepostojanje institucije koja ?e taj civilizacijski problem riješiti kao što su institucije koje vode urbanizam.

Drugi je nepostojanje programa i normi koje ure?uju opšte civilizacijske odnose kao što je postojanje urbanih normi.

Zar ustav neke države ne predstavlja opšte društvene norme ponašanja pojedinca ili grupe u nekom državnom ure?enju?

Opet birtijsko pitanje. Na momenat ?u promjeniti sadržaj izlaganja i postaviti ti konkretno pitanje, šta je demokratija? Svako zna opisni odgovor, ali konkretnog jednozna?nog civilizacijskog tuma?enja nema. Postoji službeno denfinisani pojam u društvenim naukama koji odgovara drušvenom ure?enju države u kojoj se to tuma?enje izvodi. Iz tog razloga ustav odre?ene države odre?uje društvene norme samo svoje države koju naziva demokratijom. Švedske društvene norme i iranske društvene norme su po pitanju demokratije potpuno razli?ite, a svaka od njih tvrdi da ima demokratsko ure?enje. Ja govorim o društvenim normama koje odre?uju društveni odnos pojedinca ili grupe prema opštim savremenim civilizacijskim potrebama. Kada bi takve civilizacijske norme postojale, onda bi se u pore?enju sa urbanim normama mogao odrediti odnos pojedinca ili grupe prema sredini u kojoj egzistira. I tada bi taj pojedinac ili grupa ta?no znali koje uslove moraju ispuniti da bi zadovoljili te savremene civilizacijske potrebe. U tom slu?aju ne bi neka grupa tražila plemenske odnose u savremenim civilizacijskim uslovima, ve? bi nastojala da vlastite društvene odnose uklopi u taj savremeni civilizacijski izraz.

Ho?e li biti birtijsko pitanje ako te upitam šta podrazumjevaš pod savremenim civilizacijskim potrebama?

To su po mom shvatanju me?uljudski odnosi uskla?eni sa procesima u prirodi i ispoljeni kroz humanost.

Kako sam te ja razumio, papak ne zna da je papak zato što ne postoje društveni kriteriji iz kojih bi mu neko mogao ukazati, ili on sam shvatiti, da ima pogrešan društveni odnos prema sredini u kojoj egzistira.

Da, papak je svuda u svijetu papak, jer ne postoje zajedni?ki civilizacijski kriteriji koji bi ta?no odvojili njegovo ponašanje u odnosu na sredinu u kojoj se ponaša. Zbog toga se sva ispoljavanja papka tuma?e kroz kulturne i moralne norme sredine u kojoj se nalazi, a to ne daje odgovaju?u opštu sliku tog pogrešnog društvenog odnosa prema sredini, i istovremeno ga osloba?a društvene odgovornosti. Ovaj problem se dodatno komplikuje, jer nemogu?nost uklapanja takvog ponašanja u savremene civiilizacijske uslovljenosti, papak tuma?i kao nedozvoljavanje ispoljavanja svog ,,nacionalnog,, identitata. I tako papci neprekidno pokušavaju stvoriti savremeno plemensko ,,demokratsko,, društvo.

Obzirom da se te norme ne mogu uklopiti u te savremene društvene standarde, rješenje se vidi jedino u izolovanim društvenim zajednicama, ?oporima. Kompletna kriza vezana za raspad SFRJ je usmjerena u tom pravcu. Masovna ubijanja i razaranja ukazuju na prakti?ne posljedice takvih pokušaja.

Imaš li još neki primjer koji povr?uje nepostojanje tih opštih civilizacijskih normi?

To je u zadnjih nekoliko godina ekspanzija javnog propagiranja homoseksualizma. Homoseksualizam je prisutan u prirodi i njegovo postojanje nije sporno. Njegovo popularisanje kojeg name?u homoseksualci kroz javne skupove, parade, kinematografiju, namjerno medijsko skretanje pažnje i pridavanje zna?aja takvim ponašanjima, stvaraju šablone razmišljanja koji remete ravnotežu u prirodi. U tom slu?aju homoseksualizam se ne ispoljava kroz prirodne procese, ve? kroz prihvatanje ponašanja homoseksualnih grupa. Jenostavnim rje?nikom kazano, dijete u pubertetu ne ispoljava homoseksualno ponašanje kroz poreme?aj hormona, ve? kroz modni trend kojeg name?e Gazda. Sama ?injenica da Gazda kroz ustave ,,demokratskih,, ure?enja, društveno organizuje takvo ponašanje, ukazuje na nepostojanje tog zajedni?kog civillizacijskog okvira razmišljanja koji bi trebao dati uporedne vrijednosti porodice kao osnovne grupe civilizovanog društva, i homoseksualnih zajednica koje se pokušavaju ugraditi u te savremene društvene odnose. Iz ovoga nije teško zaklju?iti, da takvo ponašanje Gazde i njegove me?unarodne zajednice ugrožava egzistenciju prodice i njen konstruktivan smisao u toj našoj civilizaciji. Homoseksualne grupe isto kao i nacionalno usmjerene grupe, pokušavaju svoje ponašanje opravdati pravom na svoje ispoljavanje kroz pojam demokratije koje im Gazda obezbje?uje ne obaziru?i se na savremene civilizacijske potrebe. Ovdje nije sporno ispoljavanje homoseksualizma, ve? nastojanje da se ono ugradi u te savremene društvene odnose.

Ozbiljne posljedice nepostojanja tih zajedni?kih normi ponašanja i razmišljanja u evropskim ekonomsko razvijenim državama se u zadnje vrijeme osjete kroz pojavu i jak uticaj radikalnih nacionalnih grupa koje sve više ulaze u javni društveni život tih zemalja. Osim neadekvatnih reakcija javnosti na te pojave, ne postoji potreba izgra?ivanja ovih savremenenih društvenih odnosa, jer su društvene svijesti svih naroda u okviru ?ovje?anstva nefunkcionalne. To je opšti civilizacijski nadostatak na Planeti.

Da li te savremene civilizacijske norme trebaju biti neka vrsta zakona ili diktature?

Skini se go i prošetaj glavnom ulicom. Koja ?e biti osnovna reakcija sredine koja te posmatra u tom trenutku? Mislit ?e da si lud. ?ovjeka ne ?ine zakoni i diktature, ve? civilizacijska svijest. Ona se sti?e kroz civilizacijsko programiranje koje se druga?ije naziva obrazovanje i vaspitanje. I ta plemenska svijest je naba?ena na ?ovjeka tim procesom. Jedini problem je što ?ovjek tu plemensku svijest doživljava kao svoj razum i nije svjestan da je patnja kroz nesporazume i sukobe koje doživljava posljedica te svoje vlastite svijesti.

Da li to zna?i da je nedostatak tih savremenehih civilizacijskih normi uzrok sukoba?

Ovaj nedostatak je uz nefunkcionalnu svijest centralno mjesto nesporazuma i sukoba na našim prostorima. Nemogu?e je ta primitivna ispoljavanja kroz instinkt ?opora u formi plemenske kulture uklopiti u društveni život prihvatljiv za sve. Potrebu stvaranja samostalne društvene zajednice sa tim plemenskim društvenim odnosima kroz izolovanost od civilizacije ja posmatram kao želju za životom u kavezu. Nemugu?nost organizovanja takvih kaveza u savremenim civilizacijskim uslovima stvara prakti?nu posljedicu koju nazivam boravak na grani. Pojam grane sam uzela zato što se prakti?no ti ciljevi ostvaruje kroz osje?aj potrebe borbe za kolektivnom plemenskom slobodom. Ve? sam ti nekoliko puta kazala da tu borbu za ,,grupnom slobodom,, nazivam skakanje za plasti?nom bananom. Zbog toga kažem da se rat u BiH vodio na grani i sa grane. Ve? sam ti kazala da svako pleme zahtjeva dominaciju kroz organizaciju države sa svojim plemenskim normama, a niko nije spreman prihvatiti ulogu diskiminiraju?e grupe u takvoj društvenoj zajednici. Ako prihvatiš stav da je društveni život prihvatljiv za sve zasnovan na ?vristim društvenim temeljima koji omogu?avaju nadgradnju, onda se sam od sebe name?e zaklju?ak da organizacija života koju name?u plemenska shvatanja predstavlja nestvarne i nefunkcionalne društvene odnose koji predstavljaju nesporazume i sukobe. Iz tog opredjeljenja sam društvene uslove prihvatljive za sve nazvala boravkom na zemlji, a društvene odnose kroz zaostala civilizacijska shvatanja boravkom na grani.

Boravak na grani ima svoje specifi?nosti u ispoljavanju. Prva je isklju?ivanje iz upotrebe civilizacijskih normi koje se ne uklapaju u tu plemensku svijest. Ponašanje kroz ta plemenska shvatanja je naro?ito u sukobu sa savremenim opštim kulturnim i moralnim normama. To je osnovni razlog nepodnošenja OHR-a i visokog predstavnika me?unarodne zajednice, jer oni bez obzira na nemogu?nost djelovanja iz raznih razloga, verbalno kroz moralne i kulturne norme upozoravaju na moralnu i kulturnu neprmjerenost. Verbalna vulgarnost u komunikaciji, principijelna isklju?ivost, tvrdoglavost, nacionalni i li?ni ponos, fizi?ki obra?uni, nasilno nametanje svojih principa i stavova i netolerancija su samo neka ispoljavanja kroz ta plemenska shvatanja.

Druga specifi?nost je neprekidna borba protiv naprednih civilizacijskih uslovljenosti koje se osim ponu?enih pozitivnih civillizacijskih društvenih odnosa, kod tih grupa doživljavaju i kao negativne iritiraju?e pojave. Gazda je veoma aktivan u davanju podrške pojedincima illi grupama ?ije se ponašanje i razmišljanje ispoljava u zaštiti tih plemenskih potreba.

Na osnovu ?ega si donjela zaklju?ak o davanju podrške tim destruktivnim ispoljavanjima?

Nisam ja donjela taj zaklju?ak, ve? je to prakti?an rezultat zvani?ne politike me?unarodne zajednice. Jedan od primjera je i Dejtonski sporazum ?ije posljedice mi trenutno preživljavamo.

Možeš li to objasniti.

Objašnjenje je jednostavno. Gazda je Dejtonskim sporazumom dao grupama pravo da ispoljavaju svoj nacionalni identitet onako kako ga pojedina?no svaka grupa doživljava. U takvim uslovima svaka grupa može svoje ponašanje tuma?iti kao ispoljavanje svog nacionalnog identiteta. Jednostavno re?eno, pojedinac ili grupa mogu na glavnom gradskom trgu javno obaviti veliku ili malu nuždu i visoki predstavnik me?unarodne zajednice i ostali gra?ani moraju da poštuju taj postupak, jer izvršioci tog ?ina tvrde da je to u tradiciji njihove kulture. Svakodnevno smo izloženi ponašanjima, izjavama i komentarima koji su ispod nanjižeg nivoa vulgarnosti i intelektualnog primitivizma. Grupe koje u tom svom ponašanju vide mudrost i perspektivnost svoje grupne svijesti nesvjesno se izdvajaju iz osnovnih civilizacijskih uslovljenosti. Dejtonskim sporazumom je takvo ponašanje u društvenom smislu legalizovano i ima prioritet u odnosu na bilo koje civilizacijske kriterije. Time je me?unarodna zajednica stvorila raj na zemlji za postojanje i daljnje razvijanje majmunske retardiranosti. Drugim rije?ima, stvorila je proces suprotan nužnom pozitivnom razvoju civilizacije. I posljedice tog procesa kroz protivrje?nosti mi doživljavamo kao patnju. Sa civilizacijskog gledišta takava društvena organizacija kroz takvo ponašanje grupa predstavlja bezperspektivnost, a sa gledišta nacionalno orjentisanih grupa veoma perspektivan život na grani. Dobijeno pravo na ispoljavanje plemenskog ponašanja otvara ,,perspektivne planove,, za stvaranje nezavisnih plemenskih društvenih cjelina u formi država, u kojima ?e civilizacijska uslovljenost zajedni?kog života obaviti spontanu ,,organizaciju društvenog života,,. To se ve? ispoljava u sredinama gdje kroz struture vlasti dominiraju plemenski odnosi samo jedne grupe. Jednostavnije re?eno, ,,oplemenjeni,, pripadnici plemenske svijesti u sredinama u kojima imaju vlast, u zadovoljstvu svog ,,nacionalnog,, ispoljavanja obavljaju nužde na javnim mjestima, a oni drugi koji ne prihvataju takvo ponašanje iz higijenskih, zdravstvenih i estetskih razloga potajno ?iste te fekalije, jer se u takvoj sredini ?iš?enje smatra napadom na nacionalni identitet. Gazda sa svojim ambasadorima u ulogama me?unarodnih predstavnika je ta?no znao šta radi i kako organizuje ,,mir,, na našim prostorima. Da nekim slu?ajem postoje te zajedni?ke civilizacijske norme, Gazda i njegovi ambasadori to ne bi mogli uraditi. U tom slu?aju ne bi bilo ni rata, ni intervencije Gazde, ni samog Gazde. Glavno sredstvo kojim Gazda organizovano djeluje preko organizacija me?unarodne zajednice, je vješto zaobilaženje i sakrivanje tih zajedni?kih civilizacijskih obrazaca razmišljanja i ponašanja. Kada bi se u takvim savremenim civilizacijskim normama znao moralni i kulturni minimum ponašanja koji zadovoljava uslove zajedni?kog života u svim razlo?itostima, sredina bi izvršioce tog necivilizovanog ponašanja doživjela kao lu?ake na isti na?in kao kada bi se ti pojavio go na nekom glavnom trgu punom ljudi.

Da li osje?aš kulturnu neprimjerenost u ovim izjavama?

A da li se ti sje?aš kada sam ti kazala da vulgarnost i primitivazam koji se pojavljuje u našoj stvarnosti objašnjavam na orginalan na?in. Ako se društveni odnosi neprekidno pogoršavaju kroz neprekidnu ekspanziju i sve ja?i intenzitet civilizacijske vulgarnosti, onda je moje vi?enje budu?nosti samo logi?ki nastavak posmatranja te stvarnosti iz perspektive gra?sanske svijesti.

Spomenula si da je Dejtonski sporazum jedan od primjera gazdinog nametanja bezperspektivnih društvenih odnosa koje ti nazivaš boravkom na grani. Ako navedeš još neki primjer, mogao bih tu tvoju tvrdnju prihvatiti u tom opštem smislu.

Primje?ujem da ti smeta moje stalno naglašavanje Gazde kao organizatora društvenih protivrje?nosti koje pogoršavaju ukupno društveno stanje ?ovje?anstva. Nefunkcionalni pojmovi i nefunkcionalni obrasci razmišljanja kojima operiše tvoj razum ?ine Gazdu neuo?ljivim i zbog toga imaš osje?aj da sam prenaglašena u isticanju njegove negativne uloge u razvoju civilizacije. Primjer kojeg ?u ti dati izlazi iz okvira bosanskorcegova?ke stvarnosti, ali je na indirektan na?in kroz plemensko ponašanje vezan za nju. Zadnji doga?aji koji sadrže jednostrano proglašenje nezavisne Republike Kosovo i zvani?no njeno priznavanje od me?unarodne zajednice je identi?an primjer organizacije života na grani sa neprekidnim i nepreglednim društvenim posljedicama za taj region. Jednostavnije re?eno, to je stru?no i planski stvoreno žarište nesporazuma i sukoba koje kao i na našim bosanskohercegova?kim prostorima stvara bezperspektivnu budu?nost. Istim sistemom se pokušavaju stvoriti društveni odnosi u Afganistanu i Iraku poslije povla?enja gazdinih trupa.

Koje su to nesagledive i trajne posljedice?

To je spontano stvaranje društvenih odnosa u nametnutim uslovima koji kroz nepovjerenje i netrpeljivost stvaraju bezperspektivnu budu?nost. Bezperspektivnost se ispoljava kroz plemensko društveno ure?enje koje je dobilo od me?unarodne zajednice zvani?nu verifikaciju. To je u civilizacijskom smislu zlo?in me?unarodne zajednice.

Možeš li to konkretno objasniti?

Problem borbe za ostvarivanje prava na nacionalno ispoljavanje kosovskoalbanske nacionalnosti datira od šezdesetih godina prošlog vijeka. Nezadovoljstvo kroz uskra?ivanje nacionalnog ispoljavanja je u socijalisti?kom sistemu bilo prisutno u svim narodima, tako da je ta prenaglašena borba kosovskih Albanaca, upu?ivala na ispoljavanje UMRI sindroma. Neprekidan problem u toj borbi je bio nedostatak konkretnih i funkcionalnih prijedloga koji bi mogli stvoriti bilo kakvu podlogu za izlazak u susret toj želji za nacionalnim ispoljavanjem. Postojali su konkretni prijedlozi koji nisu odgovarali stvarnim društvenim potrebama tog naroda. Trebaš uzeti u obzir da je takvo ponašanje zajedni?ka osobina svih grupa koje pokušavaju nametnuti plemenske odnose u ovu trenutnu civilizacijsku stvarnost. To je opšti princip djelovanja kroz UMRI sindrom. Te grupe se ne bave konstruktivnim i konkretnim zalaganjem da kroz dogovor prona?u na?in na koji ?e ispoljiti te svoje nacionalne specifi?nosti, ve? kroz obstrukcije i društvene diverzije pokušavaju nametnuti dominaciju svojih plemenskih shvatanja. Ovo izbjegavanje kosovskih Albanaca da prona?u zajedni?ka rješenja prihvatljiva za sve su razumljiva samo djelomi?no zbog uticaja UMRI sindroma unutar ostalih grupa.

Da li to zna?i da posmatra? iz druge grupe ne vidi objektivno sliku tog plemenskog ispoljavanja?

Da, jer nefunkcionalne svijesti grupa nemaju zajedni?ku civilizacijsku podlogu koja bi mogla odvojiti UMRI uticaje u okviru stvarnosti koju posmatraju. U našem regionu jezi?ke razumljivosti su me?ugrupni nesporazumi i sukobi posljedica neuklapanja tih grupnih svijesti u savremene civilizacijske odnose. Porodi?ne zajednice sastavljene od više porodica po muškoj liniji, strogi autoritet jednog ,,poglavara,, u toj zajednici, stroga intimnost tih zajednica izolovanih zidovima visine i preko 4 metra, ?ast svakog pojedinca koja se brani ubistvom, plemenske zakletve koje se ne smiju zloupotrijebiti, su samo neki primjeri ispoljavanja te plemenske kullture. Osnovna karakteristika takvog ponašanja je stroga pricipijelnost u poštivanju tih moralnih i kulturnih pravila. Konkretni primjeri tog ponašanja odvla?e pažnju od uo?avanja te principijelnosti koja ne dozvoljava prihvatanje savremenijih društvenih odnosa. Druga?ije re?eno, civilizacijsku zaostalost ne ?ine plemenske norme ponašanja, ve? principijelnost kojom se te norme održavaju. Principijelnost je ?vrst okvir tih plemenskih normi. Osnovni problem u svijesti grupa koje zaostaju u civilizacijskom razvoju je nesvjesnost te principijelnosti. Ta nesvjesnost omogu?ava ispoljavanje te principijelnosti na višim intelektualnim nivoima ?ime se stvara utisak o naprednijim kulturama u odnosu na kosovskoalbansku, a prakti?no predstavljaju identi?na plemenska ponašanja u druga?ijim intelektualnim interpretacijama. Konkretan primjer predstavlja ponašanje kroz društvene obrasce ,,ugroženost svog naroda,, ,,?uvanje svoje tradicije i kulture, , ,,nacionalni ponos,, ,,izdajice svog naroda,, ,,nacinalni prkos,, zamjenica ,,mi,, itd. I zbog toga neka grupa vidi primitivnost kosovskoalbanskog ponašanja, a nije svjesna da istu takvu primitivnost ispoljava ali samo u druga?ijoj intelektualnoj formi. Me?unarodna zajednica je priznavanjem Kosova kao zasebne države otvorila mogu?nost legalnog ispoljavanja plemenskih svijesti na svim intelektualnim nivoima kod svih grupa i time stvorila otvoreno i trajno žarište nesporazuma i sukoba. Jednostavno je organizovala život nagrani. U tom smislu je situacija potpuno identi?na kao i kod nas u BiH.

Gdje u tom ponašanju kroz te obrasce vidiš zaostalost civilizacijskog razvoja?

Kroz posljedice koje to ponašanje proizvodi. Dejtonskim sporazumom je dato pravo da se grupe ispolje kroz ,,svoj nacionalni identitet,,. Ovaj odnos me?unarodne zajednice prema plemenskim društvenim odnosima daje podstrek drugim grupama da svoje zaostale društvene norme pokušaju ugraditi u savremeni civillizacijski život. Za našu bosanskohercegova?ku stvarnost je me?unarodno priznavanje Kosova kao države negativan uporedni društveni uzorak koji stvara podsticaj grupama sa zaostalim civilizacijskim razvojem da se bore za tu vrstu plemenske slobode. U ovom slu?aju Kosovo-banana-skakanje predstavlja pokreta?ku snagu širenja nesporazuma i sukoba ne samo u našem regionu, ve? i šire. Kroz navedene obrasce koji sakrivaju plemensku principijelnost se prakti?no ostvaruje to skakanje. Grupe koje se priznavanjem Kosova osje?aju uvrije?enim, ponašanjem kroz svoje ,,nacionalne,, obrasce prave nesagledive posljedice cijeloj civilizaciji. Ponos takve grupe, osje?aj nepravde, osvetoljubivost i prkos prema me?unarodnoj zajednici, iznu?uju ta?no predvi?eno ponašanje kojim Gazda zaustavlja opšti razvoj ?ije posljedice i mi osje?amo. Ponašanje po tim obrascima ne riješava problem, ve? ga još više iritira. Principijelnost kod ljudi i ponašanje životinja kroz instikte, ispoljavaju ta?no odre?ene predvidive reakcije u ponašanju. Ova moja pri?a koju ti pri?am ukazuje na masovno nesvjesno izvršavanje gazdinih ciljeva na isti na?in kako se koriste osobine ponašanja divljih životinja pri njihovom hvatanju u zamke. Somboli?no se može ta zamka uzeti kao naš društveni život na grani.

Kažeš da su nefunkcionalna svijest i nepostojanje savremenih civilizacijskih normi i obrazaca razmišljanja osnovno sredstvo kojim je me?unarodna zajednica u našem slu?aju organizovala i vodi život na grani. Da li bar teoretski postoji mogu?nost da se taj život spusti na zemlju?

Da, takva mogu?nost postoji. Potrebno je ispuniti dva uslova. Prvi je da postoji neka grupa spremna da prihvati i ispolji te savremene civilizacijske norme razmišljanja i ponašanja koje ja nazivam gra?anska svijest.

Da li takva grupa postoji?

Da, to je prema zadnjim podacima 45% gra?ana koji nisu izašli na izbore.

Po ?emu zaklju?uješ da je to baš ta grupa?

Ti ljudi su neizlaskom na izbore jasno izrazili stav da ono što žele, se ne nalazi u ponu?enom politi?kom izbornom programu. U tom politi?kom izbornom paketu se nisu nalazila konstruktivna rješenja za izlazak iz društvene krize u kojoj se nalazimo.

Koji je drugi uslov?

Da se ta grupa društveno organizuje. U to spadaju gra?anska pravila razmišljanja i ponašanja, društveno organizovanje kroz intelektualnu, kulturnu i politi?ku strukturu i ulazak u društvene strukture vlasti.

Da li je to po tvom mišljenju mogu?e ostvariti?

Prakti?no je veoma blizu ta realizacija i zbog toga se me?unarodna zajednica trudi da nas što prije uvu?e u NATO i evropske integracije kako bi sprije?ila takvo pozitivno ispoljavanje. Osim toga, neprekidno ignorisanje tih pozitivno orjentisanih gra?ana ukazuje na onemogu?avanje mogu?ih kvalitetnih promjena kroz taj pozitivan društveni potencijal.

Koji bi bio smisao djelovanja te gra?anske grupe?

Kao prvo, predstavnici te gra?anski orjentisane grupe bi kroz državne organe mogli ponuditi neobavezan društveni kodeks ponašanja kojeg bi ta grupa ispoljila u me?uljudskim odnosima. U tom slu?aju bi ta grupa predstavljala konkretan primjer civilizacijske zajednice. Istovremeno bi ona bila konkretna uporedna jedinica za utvr?ivanje majmunske retardiranosti, a u prakti?nom smislu bi predstavljala inicijalno jezgro stvaranja i proširivanja te gra?anske svijesti. Jednostavno re?eno, nemogu?e je opisivati gra?ansko razmišljanje i ponašanje kroz pojmove i primjere koji postoje na grani. Još jednostavnije, ako su svi na grani i nema nikoga na zemlji, nemogu?e je onima na grani objasniti prednosti života na zemlji iz tri razloga. Prvi je zato što se informacija mora dati sa zemlje da bi oni koji žive na grani vidjeli da je i na zemlji mogu? život. Drugi je da se primjerom na zemlji pokaže da je život na zemlji ugodniji, prakti?niji i jednostavniji. Tre?i je da se ti na grani po?nu osje?ati neprijatno zbog uo?enog primitivizma u odnosu na život na zemlji i po?nu silaziti sa grane.

Gdje se u tom tvom upore?ivanju nalazi bosanskohercegova?ki Parlament kao zvani?ni obveznik organizovanja civilizacijske demokratske društvene zajednice?

Ve? sam ti nekoliko puta rekla, da je me?unarodna zajednica Dejtonskim sporazumom organizovala život na grani na kojoj je organizovan i državni aparat. Kao posljedica toga, politi?ari iz tih struktura vlasti predstavljaju najbolje prilago?enu vrstu na grani. To drugim rije?ima zna?i da se iz bilo kojih trenutnih politi?kih struktura ne može o?ekivati pozitivna prekretnica u razvoju našeg društva iz dva razloga. Jedan je društvena i državna organizacija na grani koju kontrolišu i usmjeravaju ovlašteni predstavnici me?unarodne zajednice, a druga je psihopatski politi?ki kadar prilago?en tim uslovima. I zbog toga je potrebna potpuno nova inicijativa, nova duštvena svijest, nova grupa i novi društveni odnosi. To ustvari nije novi društveni program, ve? nadgra?en društveni program iz vremena Turske i Austrougarske i podignut na sadašnji civilizacijski nivo. Drugim rije?ima, to predstavlja nastavak društvenih odnosa od kada su ti društveni odnosi mešetarskim društvenim ure?enjima prekinuti, sa skokom u ovu savremenu ciivilizacijsku stvarnost. U tom slu?aju bi se sa?uvale sve narodne, kulturne i moralne osobine naroda uz sveopšte razumjevanje tih razli?itosti na prostorima te gra?anske svijesti.

Prema ponašanju predstavnika me?unarodne zajednice može se zaklju?iti da oni nastoje osposobiti državni aparat koji ?e funkcionisati po savremenim demokratskim kriterijima Zapada. Problem se pojavljuje u obstruiranju svih pokušaja da se zvani?no odrede pravila zajedni?kog života kroz opšta zakonska akta kao što je ustav.

Nema ni pola sata a ve? si zaboravio da sam ti kazala da ustav ne odre?uje društvene odnose, ve? savremena društvena svijest odre?uje društvene odnose kroz ustav. Zbog toga, sve ovo što si mi ispri?ao predstavlja primitivnu birtijsku diskusiju kroz opisivanje stanja birtijskom logikom. Kroz psihopatsku propagandu je stvorena ova tvoja interpretacija koja sa stvarnim stanjem nema apsolutno nikakvih dodirnih logi?kih elemenata. Pojam obstruiranja rada državnih službi je u goloj interpretaciji normalan život na grani, jer je skakanje sa jedne na drugu ,,gran?icu,, normalna ,,prirodna pojava,,. Moraš prihvati ?injenicu da u ovom bosanskohercegova?kom haosu nema izrazitih krivaca, zbog toga što su svi podjednako krivi. Oni koji imaju viši nivo društvene svijesti, imaju ve?u obavezu i odgovornost da tu svoju pozitivnu osobinu ispolje, a za neispunjavanje te obaveze podlježu ve?em teroru zbog zalaganja Gazde da ih spusti na najniži nivo. Maloprije sam ti dala primjer boravka na grani i uslove kojima bi se mogao život sa grane spustiti na zemlju. Ranije sam ti kazala da pojam obstruiranja predstavlja jednostranu moralnu osudu koja se ne uklapa u smisao opisivanja te osude kroz interpretaciju grupe koja se osu?uje. To su ta birtijska me?usobna prepucavanja koja ne daju opštu sliku tog stanja. Ako želliš dobiti realniju sliku tih odnosa kojima se utvr?uje to ,,obstruiranje,,, onda u svoj zaklju?ak moraš ravnopravno unjeti stav i obrazloženje grupe koja se optužuje za obstrukciju. Kada ispuniš taj uslov slika tog stanja izgleda sasvim druga?ija i ne sadrži opredjeljivanje u moralnom smislu. U pozadini takve analize se nalazi slika psihopatskih aktivnosti koje se u ovim ,,normalnim,, uslovima ne mogu uo?iti zbog jednostranosti kroz moralisanje.

Možeš li mi dati tu sliku našeg opšeteg društvenog stanja bez tog ,,moralisanja,,?

Pokušat ?u, ali samo u smislu opisa tog života na grani. Potrebno je da prihvatiš ?injenicu, da je sukob bilo koje vrste mentalno podjednakih subjekata, posljedica polarizacije njihovih stavova. Sam pojam društvene polarizacije nije obra?en u zvani?noj psihologiji i sociologiji, jer bi otkrio njegov smisao, na sli?an na?in kao i pojam instinkta ?opora. Njegovom analizom se može do?i do savremenih civilizacijskih normi razmišljanja i ponašanja koje odre?uju funkcionalnu pojedina?nu i društvenu svijest. Do sada ti nisam kazala da je glavna osobina te funkcionalne svijesti razumjevanje. Izbjegavanjem upotrebe pojma društvene polarizacije, Gazda kroz nefuncionalnu pojedina?nu i društvenu svijest neprekidno održava patnju kroz nesporazume i sukobe u cijelom svijetu. Skoro svaka mirovna intervencija UN-a je izvedena kroz fizi?ke ili neke druge podjele. Prakti?na izvedba te podjele izvodi se kroz polarizaciju. To zna?i, ako su u sukobu više od dvije strane, organizacija podjele se svodi na dvije. Ovo nije samo naš slu?aj, ve? i slu?aj u drugim kriznim podru?jima u kojima interveniše UN. Gazda zna da jedino kroz dvodjelne podjele može potpirivati i održavati sukobe, a samim tim i patnju. Konkretno i prakti?no je to u našem bosanskohercegova?kom slu?aju izgledalo ovako:

Podjelu su obavili gazdini poslanici i sinovi koji su i bili organizatori tih nesporazuma i sukoba.

Tri grupe sa potpuno suprotnim i nepomirljivim stavovima kroz UMRI sindrom podjelili su na dvije strane. Jednoj grupi kao jednoj strani su dali sva ovlaštenja da svoju majmunsku retardiranost može ispoljiti legalno i javno kroz dodjeljenu ,,slobodu,,, svog nazovimo ga, nacionalnog ispoljavanja.

Organizatori te podjele su ,,ubjedili,, druge dvije grupe da se kao u nekoj koaliciji lakše mogu ,,nositi,, (parirati) ovoj prvoj strani, i u toj ,,koaliciji,, ,,skrpili,, neki zajedni?ki jezik razumjevanja da se navodno lakše podnose. Ova ,,koalicija,, moralno obavezuje njihove grupe da me?usobno kontrolišu svoje UMRI ponašanje. Da bi smisao polarizacije bio potpun, Gazda je jednoj ,,koalicijskoj,, grupi organizovao društvene, ili jednostavnije re?eno, me?ustrana?ke podjele i u?inio je neefikasnom u smislu organizovanog i jedinstvenog ispoljavanja ?opora. Na taj na?in je prakti?no omogu?io dominaciju drugog ,,koalicionog partnera,, koji tu prednost koristi u konfrontaciji ili bolje re?eno ?arkanju sa grupom koja ima legalizovano pravo na puno ispoljavanje svog ,,nacionalnog identiteta,,.

U tim ?arkama su ponašanja te dvije ,,suprotne,, strane razli?ita. Dok jedna javno i bez civilizacijske odgovornosti ispoljava svoju ,,tradiciju i kulturu,, kroz priznato pravo na tu vrstu ispoljavanja, ova druga zbog ,,koalicijske,, odgovornosti to ispoljava kroz veoma perfidnu psihopatsku igru koja ,,nervira,, druge grupe.

Za to vrijeme u strana?ki podjeljenoj ,,koalicijskoj,, grupi pojedinci po ugledu na komunisti?ke proletere prave ,,samoinicijativno,, ispade koje ,,organi reda,, iz njihove grupe redovno zataškavaju.

I u takvoj društvenoj organizaciji nastaje veoma dinami?an život na grani.

?ini mi se da si spomenula ,,skrpljen,, zajedni?ki jezik. Kakvo zna?enje ima ta etiketa?

Pokušavam alegorijom opisati uspostavljene društve odnose kroz polarizaciju. To pojednostavljeno zna?i da je me?unarodna zajednica zvani?nom dodjelom prava na samostalno ispoljavanje svojih nacionalnih specifi?nosti legalizovala pravo da svaka grupa prezentira stvarnost na svoj ,,nacionalan,, na?in. To zna?i da svaka grupa ima sposobnost razumjevanja samo u okviru svoje grupe, jer govori samo svojim ,,nacionalnim,, jezikom. Ovdje ne mislim na razumjevanje kroz rje?nik, ve? na ispoljavanje principijelnih stavova grupa kroz UMRI sindrom. To zna?i, da svaka grupa u državi ,,uspostavljenog mira,, ,,ravnopravno,, ispoljava razmišljanje i ponašanje koje ima smisao samo u toj grupi. Dosadašnja praksa te podjele je prakti?no pokazala da se svaka grupa razmišljanjem ispoljava kroz svoje ,,nacionalne,, osobine, a to zna?i da društvene odnose interpretira svojim ,,nacionalnim,, jezikom. Posljedica toga je da niko nikoga ne razumije. U tim uslovima koalicija kroz Dejtonski sporazum prisiljava ,,koalicione partnere,, da se u ,,nacionalnom,, smislu podnose, ili bolje re?eno, ,,razumiju,, što ja nazivam skrpljenim jezikom. Sastavni dio tog sporazumjevanja je i prikrivanje otvorene netrpeljivosti tih koalicionih ,,partnera,,.

Je li taj tvoj opis sarkazam?

Ne, to je orginalna interpretacija vulgarnosti Organizacije ujedinjenih nacija koja je stvorila to stanje.

Pa kako je po tvom vi?enju trebala postupiti me?unarodna zajednica da se stvori bolja organizacija našeg društvenog života?

Opet birtijsko pitanje. Kako ne možeš shvatiti da me?unarodna zajednica nesporazume i sukobe ve?ih razmjera ne rješava kroz humane i civilizacijske principe. Proces kojim se ispoljavaju te inrvencije je necivilizacijski. Zato pitanje o na?inu na koji je trebala postupiti me?unarodna zajednica nema smisla. Zato i tvoje pitanje nema smisla. Jedini smisao pozitivnog djelovanja me?unarodne zajednice bi bio da se njene tajne službe ne upli?u u društvene i ekonomske odnose unutar naroda i da zvani?no ne nude bilo kakvu pomo?. Ova negativna iskustva sa me?unarodnom zajednicom upu?uju narode na samostalno traženje rješenja za nastale nesporazume. U tom smislu sam govorila o samostalnom organizovanju ,,društvenog uzorka,, koji bi predstavljao inicijalno jezgro stvaranja moderne gra?anske zajednice.

Jednom si kazala da se me?unarodna zajednica mora uplitati u naše društvene odnose zato što joj ponašanje pojedinaca i grupa iz naše sredine smeta. Da li je to u suprotnosti sa predhodnim zaklju?kom?

Nesporazum u ovim izjavama nastaje zbog odvojenog posmatranja uzroka i posljedice unutar ove društvene krize. Poslije formirane društvene karikature koja predstavlja trenutnu našu stvarnost, ta ista me?unarodna zajednica se pojavljuje da nam pomogne u rješavanju posljedica koje je ona proizvela. U tom smislu pritužbe na ponašanje pojedinaca ili grupa imaju smisla. U prvom slu?aju sam govorila o posljedicama, a u ovom razgovoru govorim o uzrocima.

Postavit ?u ti pitanje na drugi na?in. Na koji na?in ti vidiš mogu?nost uspješnog djelovanja me?unarodne zajednice?

Kada se prilazi riješavanju društvenih nesporazuma ili sukoba, onda princip poštivanja društvenih osobina pojedinca, grupa, naroda ili nacija mora biti neprekidno i maksimalno prisutan. Instinkt ?opora ne zna za taj princip. Zato se taj princip poštivanja društvenih osobina grupa mora naturiti grupama u sukobu ako se žele uspostaviti trajni pozitivni me?uljudski odnosi me?u tim grupama. Naturanje nema smisao prisile, ve? predstavlja civilizacijsku nužnost. Ako smisao tog principa neka grupa ne razumije, sasvim je normalno ignorisati njihove zahtjeve koji ne sadrže taj princip, a istovremeno vršiti civilizacijsko obrazovanje te grupe kroz konkretne akcije. U toku pregovora se pronalazi ona grupa koja ima najve?i intelektualni i društveni potencijal da razumije tu civilizacijsku nužnost, a ne grupa koja fizi?ki kroz nasilje dominira. U tom slu?aju osnova izrade budu?eg ure?enja se gradi kroz onu grupu koja je najspremnija prihvatiti te savremene društvene odnose. U tom smislu najbolje uslove je imala grupa od onih 25% bira?a koji nisu izašli na izbore prije izbijanja sukoba. U takvim pregovorima nema foliranja grupa, jer se koriste materijali koji opisuju zvani?no ponašanje tih grupa prije i za vrijeme vo?enja sukoba, a ne njihova napamet nau?ena uloga u tim pregovorima. Istog trena kada neki papak, predstavnik neke pregovara?ke grupe po?ne rasipati filozofiju slobode za koju se zalaže, neko od organizatora mu za?epi usta sa konkretnim dokazima koji kroz ponašanje u grupi demantuje tu ,,filozofiju,,. Postavlja se pitanje, da li takav tretman može imati efekat u pregovorima obzirom na bezobzirnost tih grupa u sukobu? Odgovor je da može, ako me?unarodna zajednica ima autoritet ostvaren kroz principe za koje se zalaže. Psihološka osobina papka je da se napuhuje i pravi važan ako to prisutni omogu?avaju i dozvoljavaju. U suprotom, papak je manji od makovog zrna. ?injenica da me?unarodna zajednica nije vodila direktno dijalog sa predstavnicima njihovih grupa, ve? sa psihopatama koji su organizovali taj rat, ukazuje na namjerno izbjegavanje ulaska u suštinu tih me?uplemenskih nesporazuma. Ovaj komentar nisam dala kao model ili uputu za rad me?unarodnih institucija koje su zadužene za organizovanje društvenog života, ve? da ukažem na ponašanje me?unarodne zajednice kojim je ostala bez autoriteta. Taj nedostatak autoriteta se u ovom istorijskom trenutku pokušava prikriti kroz optužbe ratnim žlo?incima da su fizi?ki ometali rad me?unarodnih institucija omalovažavanjem i nepoštivanjem postignutih dogovora, kidnapovanjem ?lanova mirovnih snaga, ucjenjivanjem i sli?no.

Ostaje jedna otvorena nejasno?a. Znam na koji na?in se zvani?no predstavnici svojih grupa ponašaju i time stvaraju nesporazume i nerazumjevanje. Ne mogu shvatiti na?in na koji je Dejtonski sporazum omogu?io takvo ponašanje, jer je takvo ponašanje bilo prisutno i prije uspostavljanja mira. Imaš li neki konkretan primjer tog negativnog ispoljavanja kroz društvenu ili državnu organizaciju?

Ne vidiš takve primjere zbog psihopatizovane svijesti. Moraš shvatiti ?injenicu, da u svojoj svijesti imaš pojmove i obrasce razmišljanja koje su dale psihopate kroz stvarnost u kojoj se nalaziš. Bez obzira koliko se neko trudi da bude neutralan, on tu neutralnost ne može posti?i jer nije imao priliku upoznati se sa pojmovima koji se nalaze izvan te stvarnosti. Postoji jedan konkretan primjer koji zaobilazi birtijsko presu?ivanje, a istovremerno zalazi duboko u psihopatsku manipulaciju. Pripremila sam ga za jedan drugi razgovor, me?utim, tvoje pitanje me prisiljava da ga iznesem.

Vratimo se za trenutak u vrijeme ratnih sukoba. Prvi simptom psihopatizovanog ?ovjeka je osje?aj i stav da je borba njegove grupe bila pravedna, i time opravdana. Pod takvim uvjerenjem su oružano u?estvovali sljedbenici svojih grupa. Takav ?ovjek vidi puni smisao svog oružanog angažovanja. Neki borac ?e kazati da se borio za goli život. Drugi ?e kazati da je sprije?io porobljavanje svog naroda. Tre?i ?e kazati da je branio svoju porodicu i imanje. I tako redom, svaki borac iznosi razloge kroz punu pozitivnu moralnu opredjeljenost. Ali ostaje jedna ?injenica koje ni jedan od njih nije svjestan. To je pitanje, kako je mogu?e da smo se me?usobno ubijali i svaki od nas je za to imao pravi razlog? Druga?lije re?eno, svako je za sebe bio u pravu da ispravno postupa i istovremeno je vidio pripadnike iz drugih grupa kao neprijatelje koji ga ugrožavaju. Za normalnog civilizovanog ?ovjeka je to normalno razmišljanje u okviru kojeg smatra da je ,,ona druga strana,, kroz manipulaciju prevarena i navedena da porobi ili ubije borca koji se brani. I na taj na?in se svako brani od onog drugog koji je ,,manipulacijom prevaren,,. Iz toga proizilazi da su svi u moralnom smislu u pravu i svi manipulacijom navedeni da porobljavaju i ubijaju druge. Ako ratni sukob ima pobjednika, pobjednik iz tog sukoba odre?uje zvani?ni stav o poraženom i utvr?uje njegovu krivcu kroz pravila pravednosti koje taj pobjednik interpretira. Time se zvani?no i definitivno utvr?uje koji su borci bili napada?i, a koji branioci. Me?utim, me?unarodna zajednica je uspostavila mir u BiH u kojem nije definisala pobjednika i poraženog. To pitanje je ostalo nerješeno. Dejtonskim sporazumom je dato pravo da svaka grupa ima zvani?an stav o pozitivnom moralnom u?eš?u u tom ratu, a samim time i svaki borac iz svoje grupe ima stav o pravednosti u okviru svoje borbe. Mogla se me?unarodna zajednica kroz Dejtonski sporazum odrediti prema tom ratu kroz humane civilizacijske kriterije i okarakterisati taj rat kao necivilizacijsko sredstvo rješavanja nesporazuma, ali nije ni to u?inila. Posljedica toga je da svaka grupa inerpretira smisao rata kroz opravdane razloge koje je imala prije i za vrijeme rata. Time se društveni odnosi grupa prema stvarnosti nisu promjenili što za posljedicu ima zadržavanje plemenskih potreba grupa za samostalnim djelovanjem kroz instinkt ?opora. Manifestacija tih odnosa kroz državnu organizaciju je fond za bora?ki i invalidski dodatak na nivou Republike, a prakti?no predstavlja tri odvojena fonda za dodjelu bora?kih penzija i bora?kih beneficija. Svaka grupa u okviru svog nacionalnog jezika razumljivosti dodjeljuje odgovaraju?u bora?ku naknadu za u?eš?e u tom ratu. To drugim rije?ima zna?i da je Dejtonskim sporazumom legalizovano i prakti?no kroz državne institucije omogu?eno daljnje ispoljavanje razli?itosti koje su i ranije bile uzrok ratu. Nacionalna netrpeljivost od ranije i UMRI sindrom su legalizovani pod uslovom da nema oružanih sukoba. Ovom životu na grani se daje poseban smisao kroz manipulaciju u ,,drugom potezu,,. Kada psihopatama ponastene odgovaraju?eg majmunsko retadiranog sadržaja kojim drži pažnju UMRI-ovaca, po?nu ,,?a?kati,, po tim fodovima i iznu?ivati odgovraju?e reakcije tih ,,zaslužnih boraca,,. ,,?a?kanje,, može imati pozitivnu i negativnu orjentaciju u odnosu na korisnike tih fondova. U pozitivnom smislu se prave društvene akcije u kojima se pronalaze lažni korisnici koji nemaju pravo na ta sredstva, ?ime se isti?u zasluge i važnost u?eš?a pravih ,,boraca,, u ratu. U negativnom angažovanju, psihopate, opet kroz institucje vlasti umanjuju te dodatke i time iznu?uju organizovanje javnih skupova u kojima ,,borci,, javno veli?aju svoje bora?ke zasluge u okviru svojih grupa. Na taj na?in se kroz institucije vlasti koje su utvr?ene Dejtonskim sporazumom potenciraju i produbljuju razli?itosti koje mi doživljavamo kao patnju. Psihopate kroz institucije vlasti potpiruju netrpeljivost i mržnju, a me?unarodna zajednica u takvim uslovima pokušava BiH ,,legalno uklju?iti,, u NATO savez i evropske integracije.

Da li to zna?i da ne postoje zaslužni borci u tom ratu?

Ne postoje zaslužni borci. Postoje žrtve rata u fizi?kom i mentalnom smislu. Borci koji su preživjeli rat predstavljaju tu psihofizi?ku ošte?enu kategoriju.

Da li to zna?i da ti ljudi nemaju pravo na bora?ke dodatke?

Ulaziš u birtijsku diskusiju. Ja ne govorim o pravu na bora?ke dodatke, ve? o potrebi da se tim ljudima da odre?ena naknada zbog umanjenih psihofizi?kih sposobnosti kroz manipulaciju i rat, a to je zdravstveni problem koji zalazi u druga?ije kriterije od ovih koje sadrži tvoje pitanje.

Na koji na?in bi to prihvatili ti ljudi koji su uvjereni u opravednost svog u?eš?a u tom ratu?

Reagovali bi prema nivou i konstrukciji njihove svijesti. Reakcija bi u tom slu?aju odre?ivala nivo tog psihofizi?kog stanja.

Vidim da te borce svrstavaš u ,,umobolnike,,. A gdje je u tome UMRI sindrom i reakcije psihopatizovanih ljudi?

Nisu svi UMRI-ovci i psihopatizovani ljudi nosili oružje i me?usobno se ubijali. Moraš prihvatiti tu razliku. Ja govorim o kategoriji ljudi koja opravdava svoje u?eš?e u ratu kroz oružane aktivnosti.

Pa na koji na?in im objasniti da su manipulacijom uvedeni u ratne aktivnosti?

Obzirom da im to niko ne može objasniti, jedino rješenje je poslati ih u invalidsku penziju i odre?enim psihološkim programom ih držati podalje od javnog ispoljavanja.

Šta zna?i ,,držati ih podalje od javnog ispoljavanja,,?

Iz savremenog civilizacijskog gledišta to zna?i, zabaviti ih prikladnim psihološkim programima i paziti da ne obavljaju javno ,,fiziološke potrebe,, na javnim mjestima.

Imam utisak da tvoja interpretacija savremenog civilizacijskog društva predstavlja odre?enu vrstu društvene diktature.

Pogrešno si me razumio. Ja ne govorim samo o ,,borcima,, koji se ispoljavaju kroz ,,pravednost,, svojih grupa, ve? i za ostale u prošlosti izgubljene svijesti. Pri tome ne mislim na fizi?ko suprotstavljanje i djelovanje takvom ispoljavanju, ve? djelovanje kroz društveno obrazovanje uz konkretne pozitivne primjere i uzorke civilizacijskog ponašanja kako bi se stvorila uo?ljiva razlika izme?u zdravog društvenog života i primitivnog kroz plemensku svijest. Organizovanim društvenim angažovanjem i obrazovanjem bi se kao u vremenu Turske i Austrougarske obnovio stalež civilizovanih ljudi i odvojio od onih koji zaostaju u tom razvoju. Naši narodi kroz osje?aj pravednosti osje?aju potrebu za tim savremenim civilizacijskim izražavanjem i uvjerena sam da kroz taj osje?aj to i zaslužuju.

Me?utim, trenutna stvarnost je sasvim druga?ija. Vještim desetlje?nim manipulacijama, svi smo dovedeni u nefunkcionalno stanje svijesti iz kojeg ne vidimo stvarnu, bolju i perspektivniju budu?nost. Naša svijest je degradirana, tako da ona nema kontrolu nad samom sobom. Prilago?ava se vanjskim uticajima, umjesto da djeluje ispred i iznad njih. Zatvorena je u grupne svijesti koje su pod kontrolom sveukupnog porobljiva?a. Iritiraju?e pojave ne posmatra kroz samoanalizu, ve? reaguje u njenom odsustvu.

Ono ?ega se Gazda najviše boji i zbog ?ega je njegova vulgarnost naro?ito izražena na našim prostorima je ogroman psihološki potencijal naših naroda koji kroz društvenu inteligenciju može da mu svakog trenutka poremeti planove.... nastavlja se ...