Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 105


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 105

19.10.1983.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, prijatelji moji, u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možeš li prvo da mi kažeš stanje instrumenta, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije ovog instrumenta su u mnogo izraženijem stanju u odnosu na prethodnu seansu, dok su volja i vera povratile svoja prominentna mesta u postojanju ovog entiteta i ravnotežu. Fizi?ki deficit se nastavlja.

Ispitiva?: Ja se izvinjavam što moramo da postavimo tako puno pitanja u vezi sa održavanjem. ?ini se da smo zbunjeni što se ti?e naših sposobnosti da nastavimo u pravcu kojim želimo što se ti?e arhetipnog uma.

Ja bih voleo da pitam šta je izazvalo simetri?ne plikove na instrumentovim le?ima i možemo li nešto da uradimo kako bi smo izle?ili instrument, uklju?uju?i i ove plikove?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je doživeo probijanje njegovih imunoloških odbrana i njegov limfni sistem se upleo u invaziju ovih virusa. Možete videti malo dobrobiti od pro?iš?avanja instrumentovog žutog zraka, hemijskog tela kako bi brže pomogli oslabljeni telesni kompleks u svom pokušaju da otkloni ove substance. Tehnike uklju?uju terapeutsko ispiranje creva, saunu jednom ili dvaput na dan, i koriš?enje snažnog masiranja kože u periodu od otprilike sedam dana.

Mi ne govorimo o dijeti, ne zato što ne bi pomogla, ve? zao što ovaj entitet unosi male koli?ine bilo koje substance i ve? izbegava odre?ene, kao što su sveže mleko i ulje.

Ispitiva?: Postoji li neko odre?eno mesto koje treba snažno masirati?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Možeš li mi re?i šta je izazvalo da se Jim-ov problem sa bubregom vrati i šta možemo da uradimo kako bi smo ga izle?ili?

Ra: Ja sam Ra. Telesni kompleks, koji se nije u potpunosti oporavio od zapaljenja bubrega, po?eo je da sistematski ?isti svaki organ, šalju?i sav otpad kroz bubrege kojima nije dato dovoljno te?nosti da rastvore otrove koji se osloba?aju.

Le?enje se odigrava u manifestaciji afirmacije zdravlja telesnog kompeksa koje ?e biti potpuno efikasno.

Ispitiva?: Mi planiramo da o?istimo imanje na jezeru Lanier koriste?i tehnike koje nam je preporu?io Ra, koriste?i so 36 sati, itd. Ja bih voleo da znam da li je ovo dovoljno ili ima li nekih problema vezanih za naše seljenje tamo koje bi Ra mogao da komentariše u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. ?iš?enje ku?e o kojoj pri?ate treba da traje 3 no?i i 2 dana. Boravište je benigno. Tehnike su prihvatljive. Mi nalazimo tri oblasti u kojima bi upotreba belog luka bila od koristi. Prvo, spava?a soba. Drugo, spoljašnjost ku?e koja je okrenuta prema ulici.

Tre?e, postoji pitanje ku?ice za brodove. Mi predlažemo nedeljno ?iš?enje te oblasti belim lukom, se?enim crnim lukom i šetanjem osvetljenim delom. Beli i crni luk, menjati svake nedelje i treba da ostanu stalno oka?eni na žici izme?u seansi.

Ispitiva?: Znam da nije od velikog zna?aja za naše svrhe i sa filozofske ta?ke gledišta ja ne želim da u?inim išta što bi uznemirilo Zakon Konfuzije, zato nemoj misliti da je obavezno odgovoriti na ovo, ali ja sam se pitao šta je stvorilo neophodnost za kontinuirano ?iš?enje ku?ice za brodove?

Ra: Ja sam Ra. Namera je da se stvori parametar unutar kojeg se ne?e stvarati košnice.

Ispitiva?: Da li govoriš o p?elama ili osama ili o stvorenjima te vrste?

Ra: Ja sam Ra. Tako je.

Ispitiva?: Da li su Jim-ovi planovi i ritual za pro?iš?avanje ovog boravišta dovoljni ili bi nešto trebalo dodati ili promeniti?

Ra: Ja sam Ra. Promene nisu neophodne. Mi možemo predložiti da svakom drugom densitetu treba zahvaliti i blagosloviti ga za vreme koje ste proveli u ovom boravištu.

Ispitiva?: Ima li Ra još neki predlog koji se ti?e ove selidbe, i da li ?e ona – da li ?emo mi imati ikakvih problema da uspostavimo kontakt sa Ra u novom okruženju, i ako je tako, da li ?e nam Ra skrenuti pažnju na njih i šta bi smo mogli da uradimo kako bi smo ih uklonili?

Ra: Ja sam Ra. Svaka fizi?ka pomo? koju ?e instrument pružiti tokom pakovanja i raspakivanja ?e aktivirati one alergijske reakcije koje leže skrivene u ovom trenutku. Ovaj entitet je alergi?an na predmete koje je nemogu?e izbegnuti u selidbama unutar vaše iluzije tre?eg densiteta kao što su prašina, bu?, itd. Jedan poznat kao Bob ?e biti od pomo?i što se ovoga ti?e.

Nema poteško?a u uspostavljanju kontakta kroz ovaj podešen instrument sa Ra, u izabranom boravištu, ili bilo kojem drugom kada je fizi?ko i metafizi?ko ?iš?enje obavljeno.

Ispitiva?: Mi smo, moglo bi se re?i, eksperimentalno odre?ivali mnoge stvari o telu, slede?em delu tarota, i iskusili neke povratne efekte, mogao bi re?i, izme?u uma i tela. Ja bih rekao, iz svega što smo do sad uradili u odnosu na ove efekte vrednost tre?eg densiteta, žutog zraka telo u ovom trenutku je kao ure?aj koji fidbekuje katalizator kako bi stvorio polarizaciju. Ja bih pitao Ra, da li su kada su stvoreni za iskustvo tre?eg densiteta, um/telo/duhovi imali glavnu upotrebu tela žutog zraka kao fidbekovanje katalizatora i ako ne koja je bila svrha tela žutog zraka?

Ra: Ja sam Ra. Opis kojim je zapo?eto vaše pitanje je odgovaraju?i za funkciju um/telo/duha ili um/telo/duha kompleksa. Pozicija u stvaranju fizi?ke manifestacije se nije ni malo promenila kada je veo zaboravljanja spušten.

Ispitiva?: Onda je telo žutog zraka, od samog po?etka, dizajnirano kao ono što je Ra nazvao athanor za um, ure?aj koji ubrzava evoluciju uma. Da li je ovo ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Možda je ta?nije re?i da je žuti zrak, fizi?ko telo neophodnost bez koje um/telo/duh kompleks ne može da nastavi sa evolucijom bilo kojom brzinom.

Ispitiva?: Onda ti kažeš da evolucija onog dela pojedinca koja nije žuti zrak nije mogu?a bez zaogrtanja u telo žutog zraka u intervalima. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Da li bi mi pojasnio to? Nisam baš razumeo tvoju izjavu.

Ra: Ja sam Ra. Svaki um/telo/duh ili um/telo/duh kompleks ima postojanje istovremeno sa postojanjem stvorenja. Ovo ne zavisi od bilo kojeg fizi?kog tela. Me?utim, kako bi evoluirala, menjala se, u?ila i manifestovala Kreatora, fizi?ka tela odgovaraju?a za svaki densitet su neophodna. Vaše pitanje je impliciralo da fizi?ka tela ubrzavaju rast. Ta?niji opis bi bio da dozvoljavaju rast.

Ispitiva?: Kao primer ja bih voleo da uzmem iskrivljenje ili bolesti telesnog kvara pre zastora i uporediti ga sa onim nakon zastora. Predpostavimo da se iskustvo koje je Jim doživeo sa kvarom bubrega desilo pre zastora. Da li bi se ovo iskustvo dogodilo pre vela? Da li bi bilo druga?ije? I ako bi, kako?

Ra: Ja sam Ra. Bes separacije je nemogu? bez vela. Odluka da se razmišlja o perfekciji u disciplini je veoma neverovatna bez vela.

Ispitiva?: Ja bih voleo da ispitam uzorak, na primer, telesne distorzije pre vela i kako bi ona uticala na um. Da li bi Ra mogao da da primer toga, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Iskustva, i dobra i loša, ili radosna i tužna, um/telo/duha pre zastiranja bi bila bleda, bez vibracije kakva ona donose u um/telo/duh kompleksima posle zastiranja.

Ispitiva?: Na kraju inkarnacije, pre zastiranja, da li je entitet izgledao kao da stari, kao entiteti na kraju svoje inkarnacije u našoj trenutnoj iluziji? Da li je Signifikator izgledao tako?

Ra: Ja sam Ra. Signifikator Uma, Tela ili Duha je deo arhetipnog uma i izgleda onako kako ga svako pojedina?no zamisli. Telo um/telo/duhova pre zastiranja pokazivalo je sve znake starenja koja vas sada upoznaju sa procesom koji vodi ka uklanjanju iz inkarnacije tre?eg densiteta um/telo/duh kompleksa. Dobro je podsetiti se da je razlika izme?u um/telo/duhova i um/telo/duh kompleksa zaboravljanje unutar dubljeg uma. Fizi?ki izgledi i površina i instinktivne aktivnosti su iste.

Ispitiva?: Onda sam se pitao koji je glavni razlog promene u izgledu koji mi vidimo kao proces starenja?

Ra: Ja sam Ra. Unutar tre?eg densiteta, ne ugraditi u fizi?ko telo njegov kraj bilo bi kontraproduktivno za um/telo/duh komplekse koji borave u njima, jer unutar iluzije ?ini se lepšim da se bude unutar iluzije nego da se odbaci odora koja je nosila um/telo/duh kompleks i nastaviti dalje.

Ispitiva?: Onda ja vidim, da tako kažem, kada pojedinac dostigne duboku starost postaje mu o?igledno u tre?em densitetu da je iznošen. Stoga, on nije vezan za svoje telo ?vrsto kao što bi bio za ono koje dobro izgleda i funkcioniše.

Nakon vela, telo je definitivno athanor za um. Pre zastiranja da li je uopšte telo služilo kao athanor za um?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Možete postaviti još jedno pitanje.

Ispitiva?: Verujem da bih trebao da pitam možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt ili u?inili da se instrument ose?a udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je umor grupe dobro izbalansiran njenom harmonijom. Sve što može da se uradi za instrument ura?eno je od sveg srca i sam instrument radi u indigo zraku.

Ranije smo spomenuli neke privremene mere za instrument. Ako one budu prihva?ene, dodatne te?nosti ?e unositi i instrument i ispitiva?, ?ija je veza sa instrumentom takva da sve što je teško za jednog drugi to saose?a.

Ja sam Ra. Ostavljam vas raduju?i se radosno u ljubavi i svetlu, mo?i i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.