Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 104


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 104

27.07.1983.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. O?itavanja pokazuju manju distorziju fizi?ke energije i gubitka vitalne energije nego u prethodnoj seansi. Još uvek postoji pozamašna nejednakost u ovim o?itavanjima.

Ispitiva?: Instrument bi voleo da zna koja je optimalna koli?ina aerobika, hodanja i vežbi sa vrtlozima za najbolju kondiciju u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Odgovori?emo na dva na?ina. Prvo, govori?emo o generalnom slu?aju koji je bitan za ovaj instrument u variraju?im stepenima. Svaki oblik vežbanja je dobro obaviti otprilike tri do ?etiri puta u vašoj nedelji. Koli?ina vežbanja, sabrana u jedno, treba da bude otprilike sat vremena u dnevnom periodu.

Sada odgovaramo na drugi na?in, iskrivljen u ovom odgovoru zbog duplih uslova žutog zraka, fizi?ke poteško?e i distorzije umnog kompleksa. Kovitlaju?e vode bi odgovarale ?etiri do pet puta nedeljno. Hodanje i vežbanje onoliko koliko to želi entitet. Period svih ovih vežbanja ne bi treba da prelazi period od 90 minuta u dnevnom periodu.

Ispitiva?: Instrument je utvrdio da je nepromišljena upotreba njene volje upotreba iste bez komponenti zadovoljstva i vere i to konstituiše žrtvovanje. Da li bi Ra komentarisao to, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Drago nam je da je instrument razmišljao o tome što je dato.Mi bi smo komentarisali ovako. Dobro je za instrument da poseduje znanje koje je manje iskrivljeno ka žrtvovanju i koje je bogato obe?anjem. Entitet koji je sposoban da misli ?e ili biti sposoban da deluje ili ?e to što ima biti uklonjeno. Tako je manifestovanje znanja oblast koju instrument treba da ispita.

Mi bi smo dalje primetili da se balansiranje, u slu?aju ovog entiteta, najbolje postiže u analizi i manifestacija koja je ispunjena kontemplacijom o tišini može biti oja?ana manifestovanom tišinom i nedostatkom rutinske aktivnosti. Mi ne smemo dalje od ove preporuke regulisanja slobodnog vremena, i želimo da entitet otkrije fundamentalne istine o ovim distorzijama kao što i ho?e.

Ispitiva?: Možemo li još nešto da uradimo kako bi smo pomogli instrumentu sa njegovim stoma?nim i le?nim gr?evima?

Ra: Ja sam Ra. Najve?i deo pomo?i je ve? pružen. Ohrabrivanje da instrument ne uzima na ulju prženu hranu je od pomo?i. Radosna harmonija
je od pomo?i. Definitivno uzdržavanje od prekora?ivanja ve? ote?enih granica fizi?kih ograni?enja je preporu?ljivo.

Ispitiva?: Možeš li da nam kažeš šta nije u redu sa o?ima našeg ma?ka Gandalfa?

Ra: Ja sam Ra. Onaj poznat kao Gandalf približava se kraju svoje inkarnacije. Njegov vid slabi i vodena membrana postaje ?vrsta. Ovo nije dobro ali ne izaziva neudobnost kod entiteta.

Ispitiva?: Možemo li nešto da preduzmemo kako bi smo uklonnili ovu situaciju?

Ra: Ja sam Ra. Postoji terapija kojom bi se pomogla. Me?utim, mi je ne bi smo preporu?ili pošto je situacija benignija od tretmana.

Ispitiva?: Ne razumem. Možeš li da objasniš šta si mislio?

Ra: Ja sam Ra. Doktor bi vam dao kapi za o?i. Ma?ka bi našla da je iskustvo sputavanja dok joj se stavljaju kapi mnogo neudobnije nego ono što sada ose?a i može da ga uveliko ignoriše.

Ispitiva?: Može li ma?ka uopšte da vidi?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Da li se ?ini da ?e ma?ka izgubiti vid u skoroj budu?nosti ili da li je ma?ka blizu smrti?

Ra: Ja sam Ra. Onaj poznat kao Gandalf ne?e izgubiti vid ili umreti slede?e tri sezone sigurno.

Ispitiva?: Ja se ose?am jako loše zbog stanja ma?ke i voleo bih da pomognem. Može li Ra da predloži nešto da uradimo kako bi pomogli Gandalfu?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, mi bi predložili da vrtlozi mogu?nosti/verovatno?e uklju?e one u kojima entitet poznat kao Gandalf ima dužu inkarnaciju. Drugo, mi bi predložili da ovaj entitet ode na diplomiranje ako želi. U suprotnom, možda izabere da se reinkarnira kako bi bila sa drugovima koje je volela. Tre?e, entitet vama poznat kao Betty ima sredstva da u?ini entitet više iskrivljen prema udobnosti/neudobnosti.

Ispitiva?: Možeš li mi re?i na koga misliš kada kažeš Betty? Mislim da ne znam koga podrazumevaš pod Betty. I šta bi Betty uradila?

Ra: Ja sam Ra. Ona poznata kao Carla ima tu informaciju.

Ispitiva?: Ja sam zabrinut zbog mogu?nosti selidbe. Ako se preselimo Gandalf ?e imati problema sa snalaženjem u novom prostoru zbog vida. Da li on vidi dovoljno kako bi se snašao u novoj okolini?

Ra: Ja sam Ra. Vid nije toliko bitan kada postoje izoštrena ?ula mirisa i sluha. Pošto bi prijatelji i nameštaj bili poznati trebalo bi mu malo vremena da se privikne.

Ispitiva?: Možemo li nekako da mu stavimo kapi koje si preporu?io a da ne moramo da ga sputavamo? Ima li na?ina da to izvedemo?

Ra: Ja sam Ra. Verovatno?a je mala.

Ispitiva?: Zar ništa ne možemo da uradimo? Postoji li neka druga mogu?nost upotrebe neke tehnike koja bi pomogla njegovom vidu?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Da li bi kapi o kojima si govorio pomogle vidu... Koliko bi one pomogle vidu kada bi bile upotrebljene?

Ra: Ja sam Ra. Nakon odre?enog perioda upotrebe vid bi se popravio donekle, možda 20%, možda 30%. Ovome se suprotstavlja sputavanje pokreta koje bi dovelo do velike neudobnosti.

Ispitiva?: Zna?i Ra misli da bi dobrobit ovih kapi bila stavljena u senku zbog neudobnosti koju bi ma?ka iskusila. Postoji li na?in da se ma?ki da anestetik kako bi joj se dale kapi a da ona ne bude toga svesna?

Ra: Ja sam Ra. Unošenje anestetika u ovaj entitet bi imao gori u?inak od sputavanja.

Ispitiva?: Ja se izvinjavam što ovoliko potenciram ovu temu ali sam se zaista nadao da ?emo smisliti nešto kako bi smo pomogli Gandalfu. Pretpostavljam da je Ra predložio da ostavimo stvari onakvima kakve jesu. Koliko kapi bi bilo neophodno da bi se pomoglo o?ima, grubo?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 40 do 60.

Ispitiva?: Svakoga dana ili tako nešto?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas izdahnite dah iznad grudi ovog instrumenta.

(Ovo je ura?eno kako je i naloženo.)

Ispitiva?: Da li je ovo zadovoljavaju?e?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Pitao sam da li bi kapi trebalo davati jedanput dnevno. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od doktora od kojeg bi dobili kapi.

Ispitiva?: Kako se zovu kapi?

Ra: Ja sam Ra. Imamo poteško?a. Stoga, uzdrža?emo se od odgovora na ovo pitanje.

Ispitiva?: Žao mi je što potenciram temu. Veoma sam zabrinut za ma?ku i razumem da Ra preporu?uje da ne koristimo kapi i ne?emo. Samo sam želeo da znam šta to nismo radili kako bi smo pomogli ma?orovom vidu i izvinjavam se za potenciranje teme. Završi?u pitanjem da li Ra ima nekih drugih predloga u odnosu na ovu ma?ku?

Ra: Ja sam Ra. Radujte se u njegovom društvu.

U ovom trenutku mi bi smo predložili još jedno pitanje za ovu seansu.

Ispitiva?: Pre procesa zastiranja nije bilo, ja pretpostavljam, arhetipnog plana za evolucijski proces. To je u potpunosti prepušteno slobodnoj volji um/telo/duhova da evoluiraju onako kako su želeli. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ja sam Ra. Sve je dobro. Ništa nije izgubljeno. Napredujte raduju?u se u ljubavi i svetlu, miru i mo?i Jednog beskrajnog Kreatora. Ja sam Ra. Adonai.