Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 101


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 101

21.12.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Svi nivoi energije instrumenta su donekle smanjeni zbog distorzija fizi?kog bola i skorog mentalno/emotivnog katalizatora. Me?utim, izgleda da ?e se nivoi energije verovatno poboljšati u onome što vi nazivate skora budu?nost.

Ispitiva?: Hvala. Šta je izazvalo oticanje u Jim-ovom telu i šta može da se uradi kako bi se to izle?ilo?

Ra: Ja sam Ra. Da bi odgovorili na ovo pitanje moramo po?eti sa razmatranjem zmije koja ozna?ava mudrost. Ovaj simbol ima vrednost olakšavanja sagledavanja dva lica jednoga koji je mudar. Pozitivna mudrost koja krasi obrvu ukazuje na rad indigo zraka. Negativna mudrost, kojom
nameravamo da naglasimo izražavanja koja efektivno odvajaju ja od drugog-ja, može biti simbolizovana otrovom zuba. Da upotrebimo to što je um/telo/duh kompleks stekao od mudrosti za upotrebe separacije treba da pozovemo taj fatalni ujed mra?ne strane te mudrosti.

Ovaj entitet ima mentalno/emotivne tendencije ka negativnoj mudrosti. Pošto je entitet ve? upoznat sa ovim mi se ne?emo zadržavati na tome ve? ?emo samo re?i da je ujed od jedne vrste drugog entiteta; to jest, ujed jednog od „arahnoida“, kojeg ponekad nazivamo drveni pauk.

Ubrizgavanje se odigralo unutar limfnog sistema entitetovog žutog zraka, fizi?kog tela. Stoga se rad nastavlja. Postoji pove?ani pritisak na slezinu, bubrežne žlezde, bubrežni kompleks i nekih problema sa jetrom. Dalje, limfne poteško?e su po?ele da pritiš?u entitetov bronhijalni sistem. Ovo su neke opšte informacije.

Uklanjanje ovih distorzija ima nekoliko etapa. Prvo, dobro bi bilo potražiti kancelariju onoga poznatog kao Stuart kako bi hemijska sredstva bila uzeta i pomogla uklanjanu edema.

Drugo, predlažemo ono što je ve? zapo?eto; to jest, zahtev jednoga poznatog ovoj grupi kao Bob kako bi ovaj entitet mogao da fokusira svoju pomo? na metafizi?ke konekcije sa telom žutog zraka.

Tre?e, entitet mora da uzme u obzir potrebu fizi?kog tela za kalijumom. Unošenje vo?a bananine palme je preporu?ljivo.

?etvrto, kao i uvek podrška harmoni?ne grupe je od pomo?i, kao i meditacija. Treba napomenuti da ovom entitetu nedostaje discipline u meditaciji koju ostali ?lanovi ove grupe ne nalaze za neophodnu u istom smislu. Stoga, entitet može nastaviti sa svojim oblikom meditacije znaju?i da ga svako u grupi podržava. Svaki entitet ima svoje na?ine gledanja i u?enja iz iluzije i svaki procesuje katalizator koriste?i jedinstveni sklop. Svi moraju da budu isti kako bi bili jednaki u volji i veri.

Ispitiva?: Hvala. Ja ?u komentarisati o tome kako vidim akciju u ovom primeru i zahtevao bih Ra-ov komentar. Ja vidim trenutnu situaciju kao Kreatora koji upoznaje Samoga sebe koriste?i koncept polarizacije. Izgled da mi naglašavamo ili proizvodimo katalizator kako bi smo pove?ali željenu polarizaciju, kroz ono što nazivamo više ja, ili kroz skladištenje usluga suprotno polarizovanog entiteta koji deluje na nas. Sve ovo izgleda da proizvodi isti efekat koji je intenzivnija polarizacija u željenom smeru jednom kada je taj smer definitivno odabran. Ja vidim katalizator ujeda insekta drugog densiteta koji je funkcija bilo kojeg izvora o kojem sam govorio, od slu?ajnog do višeg ja ili polarizovanih usluga negativnih entiteta koji nadgledaju naše aktivnosti, od kojih skoro svi imaju isti efekat. Da li bi Ra komentarisao moju obzervaciju?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je vaša obzervacija u ve?em delu ta?na.

Ispitiva?: Nešto mi je palo na pamet. Pretpostavi?u da je moja bolest tokom prošle nedelje bila funkcija akcije moga višeg ja da eliminiše mogu?nost rezidencije u blizini velikog broja p?ela. Da li bi Ra komentarisao moju izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Možemo da komentarišemo da na mentalitet košnice kao celine može da se uti?e jednim jakim metafizi?kim impulsom.

Ispitiva?: Da li su parametri misaonog oblika i opšti parametri adrese 893 Oakdale Road u Atlanti takvi da nije neophodno ?iš?enje, ako Ra ima ovu informaciju?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Da li bi predloženo ?iš?enje okoline za drugu ku?u koja se nalazi južno od aerodroma u Atlanti bilo potrebno i za adresu Oakdale Road 893?

Ra: Ja sam Ra. Ovde naglašavamo da bez obzira da li je rezidencija benigna, kao ova o kojoj sad pri?amo, ili malignog karaktera treba osnovno ?iš?enje solju, vodom i metlom. Stavljanje soli može da se uradi na mestu koje nije bilo zape?a?eno tokom prvog ?iš?enja i može se zahtevati da so deluje kao pe?at a ipak da dozvoli prolaz nežnih duhova kao što su vaši. Mi predlažemo da razgovarate sa ovom substancom i da imenujete svaki entitet za koji je potrebna dozvola kako bi prošao. Ne dozvolite da ijedna osoba pro?e a da nije pitala so za dozvolu. To je slu?aj sa rezidencijom o kojoj pri?ate.

Ispitiva?: Hvala. Da li bi Ra mogao da da informaciju o nekom na?inu kojim bi pomogli (ime) da se osloboodi trenutnog stanja oticanja?

Ra: Ja sam Ra. Entitet kojem je dato konstantano odobravanje od strane onih koji ga okružuju pati od gubitka efekta ogledala onih koji se odražavaju iskreno pre nego neispitiva?ki. Ovo nije sugestija kako bi se opet uspostavilo prosu?ivanje ve? sugestija za sve one instrumente koji pružaju podršku; to jest, podršku, harmoni?nost, dele u ljubavi, radosti i zahvalnosti, ali nalaze ljubav unutar istine jer svaki instrument ima dobrobit od ove potpore više nego od totalnog divljenja koje prevazilazi diskriminaciju.

Ispitiva?: Hvala. To je bio signal da je prošlo 45 minuta, tako da ?u pitati možemo li nekako da poboljšamo kontakt ili da u?inimo da se instrument ose?a udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je ovaj instrument iskoristio svu prenešenu energiju i da govori koriste?i rezervu vitalne energije.

Poravnanja su takva kakva moraju da budu da bi se sve nastavilo dobro. Mi smo zahvalni na doslednosti grupe za podršku.

Ja sam Ra. Ostavljam ovu grupu da se raduje u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte raduju?i se u mo?i i u miru Kreatora. Adonai.