Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 100


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 100

29.11.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je kao što je prethodno rečeno uz izuzetak distorzije vitalne energije koja se više naginje ka snazi/slabosti nego kod poslednjeg pitanja.

Ispitivač: Hvala. Da nastavimo sa tarotom, voleo bih da napravim dodatnu obzervaciju što se tiče Karte Broj Šest i prekrštenih ruku muškarca, ako žena sa leve strane povuče njegovu ruku to bi dovelo do okretanja celog tela i isto se odnosi na ženu sa njegove desne strane. Ovo je moje tumačenje onoga što se mislilo prekrštenim rukama. Transformacija se onda dešava povlačenjem koje namerava da okrene entitet ka stazi leve ili desne ruke. Da li bi Ra komentarisao ovu obzervaciju?

Ra: Ja sam Ra. Mi bi smo. U ovom liku Transformacije Uma, onda, svaka od žena pokazuje put kojim bi pošao ali nije sposoban da se pomeri, niti dva ženska entiteta streme da to urade. One se odmaraju. Svesni entitet ih drži obe i okrenuće se na jednu ili drugu stranu, što će dovesti do okretanja jednom pa drugom putu i tako neće postići transformaciju. Da bi došlo do Transformacije Uma jedan princip koji upravlja upotrebom dubokog uma mora biti napušten.
Treba primetiti da trouglasti oblik koji se dobija ramenima i prekrštenim laktovima svesnosti jeste oblik koji treba povezati sa transformacijom.

Ispitivač: Zahvaljujem. Mi ćemo se verovatno vratiti na ovu kartu u sledećoj seansi kada razmislimo o Ra-ovim komentarima. Kako bi smo pametno iskoristili sadašnje vreme ja ću primetiti neke stvari o Karti Sedam.

Prvo, veo između svesnog i nesvesnog uma je uklonjen. Veo je, pretpostavljam, zavesa na vrhu koja je podignuta. Iako je veo uklonjen percepcija inteligentne beskonačnosti je i dalje iskrivljena uverenjima i sredstvima za traganje onoga koji traga. Da li bi Ra komentarisao to?

Ra: Ja sam Ra. Veo je prikazan donekle podignut ali i dalje prisutan, pošto rad uma i njegova transformacija uključuje progresivno podizanje velikog vela iznad svesnih i dubokih umova. Potpuni uspeh ovoga pokušaja nije deo rada trećeg densiteta, i što je bitnije, mentalnih procesa trećeg densiteta.

Ispitivač: Činjenica da je veo više podignut iznad desne ruke ukazuje mi da će adept koji bira pozitivnu polarnost imati više uspeha u probijanju vela. Da li bi Ra komentarisao?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je tačna izjava ako ispitivač govori o potencijalnom uspehu. Zaista, vaše iskustvo trećeg densiteta je iskrivljeno tako da pozitivna orijentacija ima više pomoći nego takozvana negativna.

Ispitivač: Kruna tri zvezde, pogađamo, bi trebala da predstavlja balans uma, tela i duha. Da li je ovo na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj predmet je astrološki po poreklu a data interpretacija je donekle zbunjujuća. Mi se, na ovoj slici, bavimo sa okruženjem uma. Možda je odgovarajuće da izbacimo zvezdanu krunu iz njene strukture.

Ispitivač: Mali crni-beli entiteti su se promenili i sada se dojme kao sfinge za koje mi pretpostavljamo da znače da je katalizator savladan. Ja takođe mislim da one deluju kao snaga koja pokreće kočije koje su prikazane ovde tako da ovo savlađivanje omogućava um u njegovoj trasformaciji da postane mobilan za razliku od njegove zatvorenosti u iluziji pre savlađivanja. Da li bi Ra komentarisao?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, tražimo da student uzme u obzir Veliki Put ne kao kulminaciju serije sedam aktivnosti ili funkcija već kao mnogo jasnije definisani lik okoline unutar koje će um, telo ili duh funkcionisati. Stoga, kulturološki određena stvorenja zvana sfinge ne predstavljaju savlađivanje katalizatora.
Druga pretpostavka, o tome da su stvorenja pokretači kočije uma, je mnogo tačnija. Možete da povežete koncept vremena sa likom sfingi. Mentalni i mentalno/emotivni kompleks sazreva, kreće se i transformiše u vremenu.

Ispitivač: Evo ga signal za 45 minuta. Da li Ra predlaže prekidanje ove seanse uzevši u obzir stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Izbor vremena za prekid je samo u rukama ispitivača sve dok ne primetimo da instrument počinje da koristi svoje vitalne izvore zbog nedostatka prenešene ili svoje fizičke energije. Instrument ostaje otvoren kao i uvek.

Ispitivač: U tom slučaju ja ću postaviti još jedno pitanje i ono će imati veze sa mačem i skiptarom. Izgleda da mač predstavlja moć negativnog adepta u kontrolisanju drugih-ja a skiptar bi predstavljao moć pozitivnog adepta da deluje u jedinstvu uma, tela i duha. Međutim, čini se da se oni nalaze u suprotnim rukama. Da li bi Ra komentarisao ove obzervacije?

Ra: Ja sam Ra. Ovi simboli su astrološkog porekla. Oblici, stoga, mogu biti odbačeni iz strukture.

Ispitivač: Da li postoje druga dva oblika ili simbola koja bi entitet sa Karte Sedam mogao da drži u rukama osim ova dva prikazana?

Ra: Ja sam Ra. Prepuštamo ti da razmisliš o tome, o studentu, i komentarisaćemo svaku obzervaciju koju napraviš o tome.

Ispitivač: Možemo li nešto da uradimo da poboljšamo kontakt ili da se instrument oseća udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Zahvaljujemo ovoj grupi. Postoji mnogo veća distorzija ka harmoniji u ovoj seansi i mi vam se pridružujemo u hvali i zahvalnosti. Ovo je uvek najveće unapređenje za kontakt, jer je harmonija ove grupe to što podržava ovaj kontakt.

Ja sam Ra. Napuštam vas u ljubavi i svetlu Jednoga. Napredujte, radujući se moći i u miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.