Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 95


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 95

02.09.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciram.

Ispitiva?: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Kao što je re?eno u prethodnom pitanju.

Ispitiva?: Hvala. Kakva je situacija što se ti?e našeg negativnog saradnika petog densiteta?

Ra. Ja sam Ra. Gore navedeni entitet je izabrao razna sredstva da unapredi svoju službu i iako je svako efektivno na svoj na?in, nijedno nevodi slabljenju posve?enosti prema službi za druge ili procenjivanje harmoni?ne interakcije. Stoga, entitet je, iako ne kao što je bio, donekle depolarizovan u balansu.

Ispitiva?: Izgleda da postoji velika verovatno?a da ?emo da se preselimo iz ovog prostora u drugi. Ako se iselimo iz ove prostorije i prestanemo da je koristimo za seanse sa Ra, da li postoji odgovaraju?i magijski ritual za okon?avanje rada ili možda treba da uradimo nešto drugo povodom toga?

Ra. Ja sam Ra. Bilo bi dobro ukloniti iz ove sobe a donekle i iz ostalih prostorija, naboj onoga što bi ste mogli nazvati distorzijom prema svetosti. Da bi ste uklonili ovaj naboj preporu?uje se da zapisujete sami svoje radove ili da koristite rituale za osve?enje kao što su crkveni.

Ispitiva?: Hvala. Nova soba koju smo odabrali za seanse ?e biti naravno pažljivo o?iš?ena. Upotrebi?emo i Proteruju?i Ritual Manjeg Pentagrama pre
rada. Postoji li nešto što bi Ra dodao? Ja bih voleo da znam još i kako bi smo to u?inili?

Ra. Ja sam Ra. Skeniramo skorašnje memorijske konfiguracije ispitiva?a. Mi predlažemo soljenje i ritualno pro?iš?avanje osve?enom vodom svih prozora i vrata. Dalje, predlažemo ka?enje se?enog luka u prostoriji koju vi nazivate mokri ?vor i u sobi namenjenoj za spavanje koja se nalazi pored kuhinje. Odgovaraju?e re?i kojima se želi zbogom onima nižeg astrala bi?e upotrebljene u konekciji sa ka?enjem luka na period od otprilike 36 vaših sati. Vodu možete da osvetite vi ili da je kupite na mestima gde se prodaje. Vrhovima prstiju isprska?ete prozore i vrata, so treba posuti u neisprekidanim linijama duž spoljnih simsova prozora i ostaviti je da stoji tako?e izme?u 36 i 48 sati. Metla koju ?e te upotrebiti mora biti potpuno nova i njom ?e te pomesti so sa prozora i vrata.

Ispitiva?: Moram da proverim da li sam dobro zapamtio. Ponovi?u. Oka?i?emo svež luk u oblasti mokrog ?vora i u oblasti spava?e sobe koja je u blizini kuhinje. Posoli?emo sve prozorske ragastoe i ragastoe vrata i zatim ?emo ih isprskati vodom sa vrhova prstiju po posoljenim delovima. Zatim ?emo poželeti odgovaraju?im re?ima zbogom nižim astralima. Nisam siguran u vezi tih re?i. Da li bi Ra komentarisao ono što sam izjavio?

Ra. Ja sam Ra. Vaše shvatanje naših predloga je dobro. Postoje mnoge ritualne re?i kojima se može poželeti zbogom bi?ima kao što su ona kojima vi govorite. Mi vam možemo predložiti slede?e. Kada se prosipa so mogli bi ste re?i: „Hvalimo jednog Kreatora koji je dao soli sposobnost da omogu?i one prijatelje, kojima želimo da poželimo zbogom, da prona?u novi dom.“

Dok prskate vodom možete re?i: „Zahvaljujemo se jednom Kreatoru za dar vode. Kroz nju Kreator svoju ruku pruža i sprovodi svoju volju koja ?e biti ura?ena.“

Vešanje se?enog luka možete propratiti re?ima: „Hvalimo jednog Kreatora za dar luka i blagoslovimo njegovu sposobnost da ponudi prijateljima kojima želimo zbogom putokaz u kojem pravcu je izlaz.“

Kada pometete možete re?i: „Hvalimo jednoga Kreatora i zahvaljujemo na duhovnoj ?isto?i ovog prostora za boravak.“

Ispitiva?: Postoji li neko prikladnije mesto da se oka?i luk u sobi; na primer, iznad prozora ili tako nešto?

Ra. Ja sam Ra. Prozori i vrata su najprikladnija mesta.

Ispitiva?: Kako sam ja zapamtio luk ?e biti oka?en kod mokrog ?vora i u spava?oj sobi koja je blizu kuhinje i izlaza na parking ku?e. Ako sam u pravu to su jedina dva mesta koja ?e biti upotrebljena. Ovo je ta?no, zar ne?

Ra. Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Želeli bi smo da izaberemo odgovaraju?u sobu za kontakt sa Ra. Postoji li soba koju bi Ra mogao da imenuje?

Ra. Ja sam Ra. Kada završite sa svojim radom mesto ?e biti kao da je devi?ansko u magi?nom smislu. Ono mesto koje vam se bude u?inilo odgovaraju?im osvetite ponovo postupkom sa kojim ste upoznati ranije.

Ispitiva?: Pretpostavljam da novoizabrano mesto susre?e parametre za najbolji kontakt sa Ra i želeo bih da pitam Ra ima li nekih predloga u vezi sa eksterijerom ?

Ra. Ja sam Ra. Ku?a izgleda da je opkoljena drve?em i poljima. To je prihvatljivo. Mi predlažemo uobi?ajeni princip da svako uredi jedan deo po svojoj želji oko ku?e jer u baštovanstvu ima mnogo blagostanja i brige o okolini, jer kada se postigne u ljubavi prema kreaciji cvetovi, biljke i male životinje drugog densiteta su toga svesne i uzvra?aju.

Ispitiva?: Sa jedne strane ku?e se nalaze ?etiri štale sa konjima. Treba li na neki na?in da modifikujemo to mesto iako se nalazi u oblast van životne okoline?

Ra. Ja sam Ra. Tamo nema nepoželjne negativne energije. Stoga, prihvatljivo je ako se o?isti fizi?ki.
Ispitiva?: Imaš li još neki komentar na naše novo mesto?

Ra. Ja sam Ra. Drago mi je da ste to pitali jer severno od ku?e se nalazi negativni misaoni obrazac na otprilike 45 onoga što nazivate jardi i pruža se u ?etvrtastom obliku u svim pravcima. Trebate oka?iti luk ali tako da kroz njega mora da duva vetar. Sada ?emo videti vaše sposobnosti da osmislite konstrukciju.

Ispitiva?: Konstrukcija ?e biti laka, napravljena od ?etvrtaste žice malog pre?nika uvijene kao spirala i okrenute vrhom nadole u njima ?e se nalaziti luk koji ?e mo?i da bude produvan vetrom.

Mene više brine koliko se to daleko nalazi; to jest, ta?na udaljenost od kvake ulaznih vrata?

Ra. Ja sam Ra. Ta?na udaljenost nije bitna jer je to široko podru?je samo treba staviti luk tako da vetar prolaze?i kroz njega odlazi ka obrascu.

Ispitiva?: Postoji li još nešto što bi smo trebali da u?inimo kako bi smo pripremili ovo novo mesto a što bi Ra pomenuo u ovom trenutku?

Ra. Ja sam Ra. Nema više predloga. U glavnom, ?isto?a je od najve?e pomo?i. Uklanjanje iz umnog kompleksa onih neharmoni?nih misli je od velike pomo?i kao što su i prakse koje pove?avaju veru i volju kako bi duh radio svoj posao.

Ispitiva?: Kada obavimo sve predloge koji se ti?u ?isto?e imanja, da li RA o?ekuje da ?e naš kontakt sa Ra biti isto dobar kao što je i sada na ovom mestu?

Ra. Ja sam Ra. Sva mesta na kojima boravi ova grupa u ljubavi i zahvalnosti su nama prihvatljiva.

Ispitiva?: U prethodnoj seansi smo pri?ali o obliku suknje na Karti ?etiri i nama se u?inilo da suknja entiteta pretstavlja arhetip Iskustva Uma koji je produžen s leve strane tako da nijedan ja ne bi bio omogu?en da se približi ovom entitetu ako je izabrao levu stazu. Bilo bi velike separacije izme?u njih dok sa desne strane ne bi postojala tolika udaljenost. Da li bi Ra komentarisao ovu obzervaciju?

Ra. Ja sam Ra. Student je perceptivan.

Ispitiva?: I izgleda da kvadrat na kojem entitet sedi, koji je skoro potpuno crn, pretstavlja materijalnu izluziju a bela ma?ka ?uva stazu desne ruke koja je sada odvojena u iskustvu od leve. Da li bi Ra komentarisao obzervaciju?

Ra. Ja sam Ra. O studentu, tvoj vid skoro vidi ono što je nameravano. Me?utim, polariteti ne trebaju ?uvare. Šta onda, o studentu, treba ?uvara?
Ispitiva?: Hteo sam da kažem da je entitet ?uvan duž staze desne ruke, kada je odabrao tu stazu, od efekata materijalne iluzije koje su negativne polarnosti. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra. Ja sam Ra. Ovo je ta?na percepcija naše namere, o studentu.

Ispitiva?: ?esto sam se pitao o akciji slu?ajnog i programiranog katalizatora u odnosu na entitet sa veoma jakom pozitivnom ili negativnom polarizacijom. Da li ova velika ma?ka, onda, ima uticaja na slu?ajni katalizator na stazi desne ruke?

Ra. Ja sam Ra. U dva slu?aja to je tako. Prvo, ako je postojao preinkarnativni izbor. Drugo, ako je bilo koji entitet sposoban da potpuno boravi u zajednici jedina povreda koja mu se može desiti je promena spoljnog fizi?kog, žutog zraka tela u više osvetljeni um/telo/duh kompleks procesom smrti. Sva druga patnja i bol su kao ništa jednom kao što je ovaj.

Mi možemo samo naglasiti da je ova savršena konfiguracija umnog, telesnog i duhovnog kompleksa, dok je u telu tre?eg densiteta, ekstremno retka.

Ispitiva?: Da li to zna?i, onda, da treba da zaklju?im da uopšte nema protekcije ako je Iskustvo Uma izabralo stazu leve ruke i tom stazom se putuje? Svi slu?ajni katalizatori mogu da uti?u na negativno polarizovanu individuu kao funkcija statisti?ke prirode slu?ajnog katalizatora. Da li je ovo ta?no?

Ra. Ja sam Ra. To je ta?no. Možete primetiti neke od vaših ljudi kako traže mesta za preživeti. Ovo se dešava zbog nedostatka zaštite kada je služba sebi pozvana.

Ispitiva? Možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt ili unapredili udobnost instrumenta?:

Ra. Ja sam Ra. Prime?ujemo mala pogoršanja distorzije dorzalne strane. Ovo je izazvano upotrebom kovitlaju?e vode. Poteško?e su fizi?ki akcentovane pošto kovitlanje vode po?inje da pomaže muskulaturu oko centra distorzija. Mi podržavamo kovitlanje vode i naglašavamo da potpuno potapanje u njega može biti efikasnije nego tehnika kojom se sada služite.

Zahtevamo da grupa podrške pomogne instrumentu napomenama da ?uva fizi?ke energije i da ih ne troši na kretanje tokom pakovanja, kako vi nazivate ovu aktivnost, i kretanje izme?u geografskih lokacija na vašoj sferi.

Poravnanja su odli?na. Sve je dobro.

Ostavljamo vas da slavite u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte, raduju?i se u mo?nom miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.