Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 92


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 92

08.07.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje ovog instrumenta je blago iskrivljeno ka slabosti u svakom pogledu od prošlog pitanja.

Ispitivač: Pokušavali smo da otkrijemo kako da obezbedimo instrumentu vrtloženje vode i nadamo se da ćemo to ubrzo uraditi. Postoji li neka druga stvar koju možemo da uradimo da bi poboljšali ovu situaciju?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite u miru i harmoniji. Grupa podrške već čini puno. Postoji potreba da instrument izabere način svog postojanja. On ima distorziju, kako smo mi već primetili, prema žrtvovanju. Ovo može biti procenjeno a izbori doneti samo od strane entiteta.

Ispitivač: Koja je trenutna situacija sa negativnim posetiocem petog densiteta?

Ra: Ja sam Ra. On je sa grupom.

Ispitivač: Šta ga je nateralo da se vrati?

Ra: Ja sam Ra. Dva razloga. Došlo je do oporavljanja velikog dela negativne polarnosti u vašem prijatelju petog densiteta i u isto vreme privremeno slabljenje pozitivne harmonije ove grupe.

Ispitivač: Ima li nešto što možemo da učinimo povodom instrumentovih stomačnih problema i konstipacije?

Ra: Ja sam Ra. Modeli lečenja od kojih je svaki sposoban su već u upotrebi.

Ispitivač: U prethodnoj seansi diskutovali smo prvu kartu tarota egipatskog tipa. Postoje li neke distorzije u kartama koje mi imamo koje Ra nije originalno nameravao ili neke dodatke koje Ra nije planirao u ovom određenom tarotu?

Ra: Ja sam Ra. Distorzije koje ostaju nakon uklanjanja astrološkog materijala su one koje imaju nešto sa mitom kulture kojoj je Ra ponudio ovaj predaje/učenje alat. Zbog toga smo mi predložili prilaženje slikama potragom za srcem slike a ne preteranu umešanost zbog običaja i stvorenja kulture koja nije poznata vašoj trenutnoj inkarnaciji.

Ispitivač: To znači da ti kažeš da karte koje mi imamo ovde jesu najbolje dostupne.

Ra: Ja sam Ra. Vaša izjava je tačna u tome da mi smatramo takozvani egipatski tarot najmanje iskrivljenom verzijom slika koje je Ra ponudio. Ovim ne želimo da ukažemo da drugi sistemi ne mogu, na svoj sostveni način, da formiraju arhitekturu od pomoći za adeptovo razumevanje arhetipnog uma.

Ispitivač: Ja bih hteo da napravim analogiju o tome kada je beba rođena. Ja pretpostavljam da je Matriks Uma nov i neiskrivljen i skriven od Potencijatora Uma i spreman za ono što će iskusiti u inkarnaciji. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: Pročitaću nekoliko izjava i pitati za Ra-ov komentar. Prva je: Sve dok entitet ne postane svesno svestan evolucionog procesa, Logos ili inteligentna energija kreira potencijale da entitet stekne iskustvo potrebno za polarizaciju. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. To je tako.

Ispitivač: Zatim, ovo se dešava zato što je Potencijator Uma direktno povezan, kroz korenove drveta uma, sa arhetipnim umom i sa Logosom koji ga je stvorio i zbog zastora između Matriksa i Potencijatora Uma dozvoljava razvijanje volje. Hoće li Ra komentarisati ovo?

Ra: Ja sam Ra. Malo raspetljavanja bi bilo od pomoći. Dok se um/telo/duh kompleks, koji još nije dostigao tačku svesne svesnosti procesa evolucije, priprema za inkarnaciju on je programirao za to skoro kompletni, da tako kažemo delimično slučajan, sistem učenja. Količina slučajnosti potencijalnog katalista je proporcionalna novini um/telo/duh kompleksa trećem densitetu. Ovo, onda, postaje deo onoga što bi ste mogli nazvati potencijalom za inkarnacijsko iskustvo. Ovo se zaista nosi unutar onog dela uma koji pripada dubokom umu, čija arhitektura može biti zamišljena kao da je pretstavljena od strane tog koncept kompleksa poznatog kao potencijator.

Ispitivač: Govoriš li ti da je izvor preinkarnacijski programiranog katalizatora Potencijator Uma?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Mi nagoveštavamo da je Potencijator Uma arhetip koji može pomoći adeptu u shvatanju prirode ove preinkatnativne i konstantno inkarnativne serije izbora.

Ispitivač: Treća izjava: Kao što slobodna volja toči inteligentni beskraj koji vitla inteligentnu energiju koja se zatim fokusira i stvara densitete ove oktave iskustva, Potencijator Uma akomulira svoju konekciju sa inteligentnom energijom i toči ili potencira Matriks Uma koji vitla Katalizator Uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je zbrkano. Matriks Uma je to što stremi baš kao kinetička faza inteligentnog beskraja, kroz slobodnu volju, stremi ka Logosu ili, u slučaju um/telo/duh kompleksa, pod-pod-Logos koji je slobodnom voljom potencirano bivstvovanje um/telo/duh kompleksa, stremi ka inteligentnom beskraju, Ljubavi, i svemu što sledi iz tog Logosa.

Zaista je tako da stavovi potencijala um/telo/duh kompleksa izazivaju da katalizator ovog entiteta bude unikatan i da čini koherentni obrazac koji podseća na ples, pun pokreta, formirajući mnoge oblike tokom pokreta.

Ispitivač: Četvrta izjava: Kada je Katalizator Uma procesovan od strane entiteta Iskustvo Uma je rezultat. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Postoje suptilne zablude u ovoj prostoj izjavi koje su povezane sa premostivim kvalitetima Signifikatora. Tačno je da katalizator vitla iskustvo. Međutim, kroz slobodnu volju i nauku o nesavršenoj memoriji katalist je najčešće samo delimično korišćen.

Ispitivač: Onda, dinamični proces između Matriksa, Potencijatora, Katalizatora i Iskustva Uma formira prirodu uma ili Signifikatora Uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Kao što naš prethodni odgovor navodi, Signifikator Uma je i delatelj i onaj na koga se deluje. Sa ovim izuzetkom tvrdnja je velikim delom tačna.

Ispitivač: Hvala. I za kraj, kako svaki energetski centar postaje aktiviran i balansiran, Transformacija Uma je sve češće biva pozvana. Kada su svi energetski centri aktivirani i balansirani makar do najnižeg stepena, dešava se kontakt sa beskrajnom inteligencijom; veo je uklonjen; i pozvan je Veliki Put Uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Nije. Ovo je prilično elokventan pogled na neke veze unutar arhetipnog uma. Dok proučava arhetipni um mi predlažemo da student gleda na Veliki Put Uma, ne kao na ono što je dobijeno nakon kontakta sa inteligentnim beskrajem, već kao na onaj deo arhetipnog uma koji obeležava i stvara poseban ram unutar kojeg se Um, Telo ili Duh arhetipi kreću.

Ispitivač: Da li su sve aktivnosti koje entitet ima iz stanja detinjstva funkcija Potencijatora Uma?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, iako su funkcije uma zaista važnije od onih tela, pošto je telo stvorenje uma, zasigurno ne mogu sve akcije um/telo/duh kompleksa biti viđene kao posledica samo potencirajućih kvaliteta uma pošto telo u nekim slučajevima a i duh takođe potencira akciju. Drugo, pošto um/telo/duh kompleks postane svestan procesa duhovne evolucije, sve više aktivnosti uma i tela koje iznenada izazivaju aktivnost su izazvane onim delovima um/telo/duh kompleksa koji su artikulisani od strane arhetipova Transformacije.

Ispitivač: Matriks Uma je prikazan kao muško na karti a Potencijator kao žensko. Može li Ra da kaže zašto je ovo tako i kako ovo utiče na ova dva arhetipa?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, kao što smo rekli, Mariks Uma je privučen biološkom muškarcu a Potencijator Uma biološkoj ženi. Tako je u transferu energije
žena sposobna da potencira ono što bi moglo da se nalazi u svesnom umu muškarca.

U uopštenijem smislu, to što pruža ruke može biti viđeno kao muški princip. Ono što iščekuje pružanje ruku može se videti kao ženski princip. Bogatstvo muškog i ženskog sistema polarnosti je interesantano i mi ne bismo komentarisali dalje već bi predložili da student promisli.

Ispitivač: Na Karti br. 2, Potencijator Uma, vidimo ženu koja sedi na četvrtastom bloku. Ona je zaogrnuta i sedi između dva stuba koji se dojme slično prekriveni crtežima ali je jedan mračniji od drugog. Pretpostavljam da plašt pretstavlja veo između svesnog i podsvesnog ili atriksa i Potencijatora Uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Pretpostavljam da ona sedi između različito obojenih stubova, tamniji je sa njene leve strane, kako bi ukazala na podjednaku priliku za potencijaciju uma koja može biti i negativne i pozitivne prirode. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Iako je ovo tačno nije tako perceptivno kao primedba da Sveštenica, kako je ova figura nazvana, sedi unutar strukture u kojoj polarnost, simbolisana kako si to pravilno primetio svetlim i tamnim stubom, jeste integralni i neophodni deo. Nenahranjeni um nema polarnost kao ni intaligentni beskraj.

Priroda pod-pod-pod-Logosa koja nudi iskustvo trećeg densiteta je ona polarnosti, ne izborom već pažljivim dizajnom.

Perceptiramo nejasnu izjavu. Polarnost potencijatora je tu ne da bi Matriks birao. Tu je da bi je Matriks prihvatio kako je data.

Ispitivač: Drugim rečima, ova jedinstvena iluzija ima polarnost kao svoj osnov koji bi mogao biti pretstavljen strukturnom važnošću ovih stubova. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Meni se čini da su crteži na ovim stubovima identični, ali je ovaj sa njene leve strane tamnije osenčen ukazujući da događaji i iskustva mogu biti identični u inkarnaciiji ali mogu biti sagledani, može im se prići i mogu biti ispunjeni sa bilo kojom od ove dve polarnosti. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Takođe ćeš primetiti, iz simbola koji predstavlja duh u manifestaciji na svakom stubu, da jedan beskrajan Kreator nije poštovalac polarnosti već nudi Sebe u potpunosti drugima.

Ispitivač: Ima li ovde još nekih delova slike koje nije dao Ra?

Ra: Ja sam Ra. Astrološki simboli nisu dati od strane Ra.

Ispitivač: Činjenica da Sveštenica sedi na četvrtastom bloku mi ukazuje da Potencijator Uma ima dominaciju ili je iznad materijalne iluzije. Da li je ovo na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Recimo to ovako, ova figura je imanentna, skoro u svakoj manifestaciji. Prilike za dostizanje Potencijatora su brojne. Međutim, Potencijator sam od sebe ne ulazi u manifestaciju.

Ispitivač: Da li bi polumesec na kruni predstavljao receptivnost podsvesnog uma?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj simbol nije dao Ra ali nije neukusan, jer unutar vaše kulture mesec pretstavlja ženstvenost a sunce muževnost. Stoga mi prihvatamo ovaj deo kao deo crteža, jer se čini bez bitnijih distorzija.

Ispitivač: Da li je simbol na prednjoj strani Svešteničine odore dao Ra?

Ra: Ja sam Ra. „Crux ansata“ je tačan simbol. Dodavanje i blaga distorzija ovog simbola je stoga astrološka i može biti oslobođena iz svoje strukture.

Ispitivač: Da li bi onda ovaj „crux ansata“ ukazivao na znak života kao što duh oživljava materiju?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je tačno. Štaviše, osvetljava koncept koji je deo arhetipa koji je povezan sa nastavljanjem svesnosti koja biva potencirana, u inkarnaciji i posle inkarnacije.

Ispitivač: Da li je grožđe prikazano na ramenu njene odeće iz Ra-ove komunikacije?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: Po nama, ono ukazuje na plodnost podsvesnog uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, o studentu, ali primeti funkciju odore. Postoji velika protekcija data od strane samog karaktera potencijacije. Nositi voće je zaštitna aktivnost.

Ispitivač: Izgleda da je zaštita ovde prikazana kako se nalazi na desnoj strani ali ne i levoj. Da li bi ovo značilo da postoji zaštita za pozitivnu stazu ali ne i za negativnu?

Ra: Ja sam Ra. Primećuješ tačno urođeni stav koji nudi oku koje gleda i uhu koje sluša informaciju koja se tiče izbora efikasnije polarnosti. Mi bi smo u ovom trenutku, kako bi ste vi to nazvali, predložili još jedno puno pitanje.

Ispitivač: Pokušaću da navedem primer delovanja Potencijatora Uma. Dok dete stiče vreme u inkarnaciji da li će iskusiti Potencijator koji nudi i pozitivne i negativne potencijalne misli, da bi Matriks iskusio ono što onda počinje da se akumulira u Matriksu i boji ga na ovaj ili onaj način u polarnosti zaviseći od svog kontinuitetnog izbora te polarnosti? Da li je ovo na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, opet napravimo razliku između arhetipnog uma i procesa inkarnacijskog iskustva um/telo/duh kompleksa.

Drugo, svaka potencijacija za kojom je Matriks posegnuo je zabeležena od strane Matriksa ali doživljena od strane Signifikatora.

Možemo li da pitamo ima li nekih kratkih pitanja pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitivač: Možemo li išta da učinimo kako bi se instrument osećao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Grupa podrške funkcioniše dobro. Sam instrument bi mogao da razmisli o nekim ranijim rečima i uzme u obzir njihove implikacije. Ovo govorimo zato što stalno pozivanje vitalnih energija može da, ako se nastavi do samog kraja vitalne energije, okonča ovaj kontakt. Nema potrebe za stalnim pozivanjem ovih energija. Instrument mora da pronađe rešenje ove zagonetke ili da se suoči sa rastućim gubitkom ove usluge.

Sve je dobro. Poravnanja su primerna.

Ja sam Ra. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.