Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 91


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 91

26.06.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono je kao što je prethodno izjavljeno.

Ispitivač: Ja sam naveo različite umove i voleo bih da znam da li su primenjeni u ovom određenom aspektu: prvo, imamo kosmički um koji je, ja mislim, isti za sve pod-Logose kao što je naše sunce. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pod-Logos kao što je naše sunce, bi onda, u stvaranju Svoga sopstvenog posebnog evolutivnog iskustva, pročistio kosmički um ili, da tako kažemo, artikulisao ga svojim sopstvenim dodatnim stavom ili stavovima. Da li je ovo ispravna obzervacija?

Ra: Ja sam Ra. To je ispravna obzervacija uz jedan izuzetak koji se tiče upotrebe termina „dodatni“ koji navodi na misao da je koncept toga veći od celokupnog-uma. Ustvari, arhetipni um je prerađevina celokupnog-uma obrascem koji je zanimljiv pod-Logosu koji bira.

Ispitivač: Onda je sledeće prerađivanje koje se odigrava dok se kosmički um prerađuje ono što mi nazivamo arhetipni um. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: Onda ovo stvara, ja bih pretpostavio, planetarni i rasni um. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Nije.

Ispitivač: Koje je poreklo planetarnog i rasnog uma?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj planetarni ili rasni um je, za ovaj Logos, magacin za stavove zapamćene od strane um/telo/duh komplekasa koji su uživali u iskustvu ovog planetarnog uticaja.

Ispitivač: Sada, neki od entiteta na ovoj planeti su evoluirali iz drugog densiteta u treći a neki su prebačeni sa drugih planeta kako bi se reciklirali ovde u trećem densitetu. Da li su oni koji su prebačeni ovde da se recikliraju u trećem densitetu dodati planetarnom ili rasnom umu?

Ra: Ja sam Ra. Ne samo da je svaka rasa dodata planetarnom umu već svaka rasa poseduje rasni um. Ovaj deo uma se formira u seriji naizgled neistovremenih doživljaja koji su izabrani u slobodi volje od strane um/telo/duh kompleksa planetarnog uticaja. Stoga, iako je ovaj Akashic, planetarni ili rasni um zaista koren uma može biti viđen u oštroj razlici od dubljih korena uma koji nisu funkcija promenljive memorije, ako tako hoćete.

Moramo da zamolimo za vaše strpljenje u ovom trenutku. Ovaj kanal je postao donekle nejasan zbog pomeranja pokrivača koji dodiruje ovaj instrument. Molimo da uvodne rečenice budu ponovljene i dah bude izdahnut.

( Mikrofoni prikačeni na pokrivač iznad instrumenta su blago povučeni dok je tepih bio navlačen preko bučnog aparata za snimanje. Krug Jednog je ophodan; dah je izdahnut dve stope iznad instrumentove glave sa desna nalevo; i Krug Jednoga je ophodan ponovo kao što je zatraženo.)

Ra: Ja sam Ra. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li smo bili uspešni u ponovnom uspostavljanju jasnog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Desila se pogreška koja je zatim morala da bude ponovljena. To je obavljeno. Komunikacija je opet jasna. Uživali smo u zabavnom aspektu neophodnog ponavljanja.

Ispitivač: Šta se dogodilo kada su kablovi mikrofona blago pomereni?

Ra: Ja sam Ra. Veza između instrumentovog um/telo/duh kompleksa i njegovog hemijskog, fizičkog tela žutog zraka bila je prekinuta. Ovo je izazvalo blago pomeranje organa koji vi nazivate pluća i da ispravka nije učinjena to bi rezultiralo iskrivljenjem fizičkog kompleksa ovog dela instrumentovog fizičkog tela.

Ispitivač: Kakva vrsta distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Stepen distorzije bi zavisio od količine zapostavljenosti. Krajnja kazna, da je tako nazovemo, za uznemiravanje fizičkog tela je smrt, u ovom slučaju od onoga što bi ste nazvali otkazivanje srca.

Ispitivač: Vratimo se onome o čemu smo govorili, da li su različite rase ove planete sa raznih planeta i naše okoline ili sa planeta bližnjeg Logosa koja su evoluirala kroz njihovo iskustvo drugog densiteta i da li oni čine veliki broj različitih rasa koje mi doživljavamo na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Postoji ispravnost u tvojoj pretpostavci. Međutim, nisu sve rase i pod-rase različitih planetarnih porekla.

Ispitivač: Koliko različitih planeta je obezbedilo pojedince koji sada naseljavaju ovu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Mi ovo smatramo nebitnom informacijom ali bezazlenom. Postoje tri glavna planetarna uticaja na vašu planetarnu sferu, pored onih vaših sopstvenih derivata drugog densiteta, i 13 manjih planetarnih grupa pored gore navedenih.

Ispitivač: Hvala. A sada da se vratimo pitanjima o arhetipu. Da li je uobičajeno da Logosi imaju 22 arhetipa ili je ovo jedinstveno samo za naš Logos?

Ra: Ja sam Ra. Sistem sedmica je do sada najartikulisaniji sistem otkriven bilo kojim eksperimentom od strane bilo kojeg Logosa u našoj oktavi.

Ispitivač: Koji je najveći broj arhetipova, po Ra-ovom znanju, koji koristi Logos?

Ra: Ja sam Ra. Sedmice plus Izbor je najveći broj koji je upotrebljen, po našem saznanju, od strane Logosa. To je rezultat mnogih prethodnih eksperimenata u artikulaciji jednog Kreatora.

Ispitivač: Ja pretpostavljam, onda, da je 22 najveći broj arhetipova. Takođe pitam da li je minimalni broj arhetipova trenutno u upotrebi od strane bilo kojeg Logosa po Ra-ovom znanju?

Ra: Ja sam Ra. Najređa su dva sistema od pet koji kompletiraju cikluse ili densitete iskustva.

Morate da shvatite ideju da arhetipovi nisu razvijeni odjedanput već korak po korak, i ne redom koji je vama poznat u ovom prostoru/vremenu već različitim. Stoga, dva sistema od pet su koristila odvojene puteve sagledavanja arhetipove prirode celokupnog iskustva. Svaki je, naravno, koristio Matriks, Potencijator i Signifikator jer ovo je žetva sa kojom je naša kreacija počela.

Ispitivač: Hvala. Imamo neke obzervacije u vezi sa arhetipovima koje su sledeće. Prvo, Matriks Uma je prikazan u egipatskom tarotu kao muškarac i mi ovo tumačimo kao kreativnu energiju inteligentno usmerenu. Da li bi Ra ovo komentarisao?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je ekstremno dobro zapažanje, uvideti da muškarac nije samo biološki muškarac već muški princip. Primetićete da su seksualni stavovi veoma definisani na crtežima. Nemeravano je da oni funkcionišu i kao informacija koji biološki entitet ili energija će privući koji arhetip i takođe kao uopšteniji pogled koji vidi polarnost kao ključ arhetipnog uma trećeg densiteta.

Ispitivač: Druga obzervacija je da imamo štap koji je viđen kao snaga volje. Da li bi Ra komentarisao?

Ra: Ja sam Ra. Koncept volje zaista izbija iz svakog aspekta lika Matriksa Uma. Štap kao volja je, međutim, da tako kažemo, astrološki derivat ispružene ruke koja obavlja, da tako kažemo, magični gest. Odličan deo slike koji može jasno biti viđen pošto je odvojen od koncepta štapa je ta sfera koja ukazuje na duhovnu prirodu objekta volje onoga koji želi da čini magična dela unutar manifestacije vašeg densiteta.

Ispitivač: Ruka nadole je viđena kao traganje iznutra a ne spolja i kao aktivna dominacija nad materijalnim svetom. Da li bi Ra to komentarisao?

Ra: Ja sam Ra. O studentu, pogledaj ponovo. Ta ruka, o studentu, pruža se ka onome što je izvan njegovog nepotenciranog uticaja, onome što je zaključano od njega.

Ispitivač: Kvadratni kavez predstavlja materijalnu iluziju i nije magijskog oblika. Može li Ra da komentariše ovo?

Ra: Ja sam Ra. Kvadrat, gde god da je viđen, je simbol iluzije trećeg densiteta i može biti viđen kao nemagijski ili, u odgovarajućoj konfiguraciji, kao da je manifestovan iznutra, to jest, materijalnoj reči je dat život.

Ispitivač: Tamna oblast oko kvadrata bi onda bila tama podsvesnog uma. Da li bi Ra komentarisao to?

Ra: Ja sam Ra. Nema se šta više reći perceptivnom studentu.

Ispitivač: Izdeljeni deo bi predstavljao polarnost?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je takođe zadovoljavajuće.

Ispitivač: Ptica je glasnik kojeg ruka ispružena nadole pokušava da otključa. Može li Ra da komentariše ovo?

Ra: Ja sam Ra. Krilate vizije ili likovi u ovom sistemu trebaju biti primećene ne zbog svoje jedinstvene vrste već zbog pozicije krila. Sve ptice imaju nameru da se pretstavljaju kao i figura Matriksa, Magičar, ne može da deluje bez dostizanja svog krilatog duha.

Ispitivač: Zvezda pretstavlja potencijalne sile podsvesnog uma. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj deo ove slike se najbolje vidi u astrološkim terminima. Mi bi smo komentarisali u ovom prostoru/vremenu da Ra nije uključio astrološke delove ovih slika u sistem slika dizajniran da evocira arhetipne lajtmotive.

Ispitivač: Pehar predstavlja mešavinu pozitivnih i negativnih strasti. D li bi Ra mogao da komentariše to?

Ra: Ja sam Ra. Delovi fizičkog tela ovog instrumenta nisu zabeležili veći deo vašeg pitanja. Pitajte ponovo.

Ispitivač: Postoji pehar koji sadrži mešavinu pozitivnih i negativnih uticaja. Međutim, ja lično sumnjam u to. Da li bi Ra mogao da komentariše ovo?

Ra: Ja sam Ra. Ne sumnjaj u polarnost, o studentu, već oslobodi pehar njegovog pravila. On je zapravo distorzija originalne slike.

Ispitivač: Koja je bila originalna slika?

Ra: Ja sam Ra. Originalna slika je imala kvadrate kao sugestiju polarnosti.

Ispitivač: Onda da li je ovo bila prezentacija polarnosti koja čeka da bude testirana od strane Matriksa Uma?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je veoma perceptivno.
Ispitivač: Ovde sam nabrojao mač koji predstavlja borbu. Nisam čak ni siguran da išta na ovoj slici mogu nazvati mačem. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Ne sumnjaj u borbu. O studentu, već oslobodi mač iz njegovog pravila. Posmatraj borbu zatvorene ptice da poleti.

Ispitivač: Naveo sam da kovanica predstavlja obavljen posao. Takođe sam u sumnji da postoji kovanica na ovom dijagramu. Da li bi Ra mogao to da komentariše?

Ra: Ja sam Ra. Opet, ne sumnjaj u to što kovanica treba da predstavlja, zar Magovi ne streme da dostignu kroz manifestovani svet? Oslobodi kovanicu iz njenih pravila.

Ispitivač: Na kraju, Magičar pretstavlja svesni um. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Mi pitamo studenta da uzme u obzir koncept nenahranjenog svesnog uma, uma bez ikakvih izvora osim svesti. Nemoj pomešati nenahranjeni um sa masom kompleksa koje vi kao studenti doživljavate, kao što ste već mnogo puta već zaronili u procese potencijacije, katalizatora, iskustva i transformacije.

Ispitivač: Da li su onda ovo sve komponente ovog prvog arhetipa?

Ra: Ja sam Ra. Ovo su sve koje ti, student, vidiš. Tako je nabrajanje kompletirano za tebe. Svaki student može videti nešto drugo. Mi, kao što smo rekli, nismo ponudili ove slike uz ograničenja već samo kao vodilje koje treba da pomognu adeptu i da uspostave arhitekturu dubokog ili arhetipnog dela dubokog uma.

Ispitivač: Pošto smo na kraju Mariksa Uma ja ću još samo pitati možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali udobnost instrumenta i kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Svaki od vas je vrlo dosledan. Instrumentu bi moglo biti udobnije uz dodavanje vrtloga vode dok je kičma ispravljena. Sve druge stvari koje su mogle biti učinjene su urađene. Poravnanja su odlična.

Ja sam Ra. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.