Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 90


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 90

19.06.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Deficit energije fizi?kog kompleksa je donekle pove?an od strane kontinuiranih distorzija prema bolu. Nivoi vitalne enrgije su kao što su prethodno navedeni uz mala pomeranja izme?u pitanja.

Ispitiva?: Možeš li da mi kažeš koja je situacija što se ti?e naši saputnika ?etvrtog i petog densiteta u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Liga ?etvrtog densiteta kompanjona prati vašu grupu. Prijatelj petog densiteta, u ovom prostoru/vremenu, radi sam unutar svog sopstvenog densiteta.

Ispitiva?: Kojim sredstvima ovi entiteti ?etvrtog densiteta prelaze iz svog originalnog stanja u našu poziciju?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam pozivanja je ranije ispitan. Kada je na distorziju, koja bi mogla biti negativne konotacije, uticano ovo pozivanje se dešava. Dodatno, svetlo o kojem smo govorili, koje izbija iz pokušaja da bude od koristi drugima u veoma jasnom i lucidnom smislu, je još jedna vrsta pozivanja tako što predstavlja ono što treba da bude balans od strane iskušavanja.

Ispitiva?: Zapravo, pitanje koje sam hteo da postavim jeste kako oni dolaze ovamo? Kojim sredstvom kretanja oni dolaze ovamo?

Ra: Ja sam Ra. U mehanizmu pozivanja kretanje je kao što bi ste o?ekivali; to jest, entiteti su unutar vašeg planetarnog uticaja i slobodni su da, kada pro?u kroz karantinsku mrežu i odgovore na takav poziv.

Mehanizam entiteta petog densiteta je od densiteta ka densitetu i po prirodi je magijski. ?etvrti densitet, sam po sebi, nije sposoban za gra?enje autoputa u energetsku mrežu. Me?utim, sposoban je da koristi ono što je ostavljeno netaknutim. Ovi entiteti su, ponavljam, Orion entiteti ?etvrtog densiteta.

Ispitiva?: Ako populacija ove planete trenutno izgleda sli?no entitetima petog densiteta ja sam se pitao zašto je to tako? Ako te dobro razumem proces evolucije bi bio takav da oni tre?eg densiteta sli?e onima iz kojih su evoluirali u drugom densitetu, pro?iš?avaju?i se u ?etvrtom i zatim ponovo u petom densitetu, postaju?i onakvima kakvima izgleda populacija ove planete u tre?em densitetu. Meni se ?ini da je ova planeta ispred same sebe po
na?inu na koji njeni um/telo/duh kompleksi ili telesni kompleksi izgledaju. Koji je razlog za ovo?

Ra: Ja sam Ra. Tvoje pitanje je zasnovano na nerazumevanju. Želiš li da komentarišemo ili želiš da preformulišeš pitanje?

Ispitiva?: Molim te daj komentar mojeg nerazumevanja ako je to mogu?e?

Ra: Ja sam Ra. U petom densitetu manifestacija fizi?kog kompleksa je sve više pod kontrolom svesnog umnog kompleksa. Stoga, entitet petog densiteta može da raspusti svoju manifestaciju i stvori drugu. Na kraju, izbor entiteta petog densiteta ili kompleksa entiteta koji žele da komuniciraju sa vašim ljudima bio bi da sli?e fizi?kim kompleksima, hemijskim i telima žutog-zraka vaših ljudi.

Ispitiva?: Tako dakle. Ako bi preselio entitet tre?eg densiteta sa neke druge planete na ovu, koji procenat od svih ovih unutar Ra-ovog znanja bi izgledao dovoljno kao entiteti Zemlje tako da pro?u neprime?eni u gužvi?

Ra: Ja sam Ra. Možda 5%.

Ispitiva?: To zna?i da postoji ogromna razlika u formi fizi?kog tela u tre?em densitetu u univerzumu. Pretpostavljam da je ovo isto i za ?etvrti densitet. Da li je ovo ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Tako je.

Ispitiva?: U ovom pitanju ja pokušavam da povežem stvaranje razli?itih Logosa i njihovu originalnu upotrebu sistema arhetipa u njihovoj kreaciji i izvinjavam se zbog nedostatka efikasnosti u mom pokušaju ali nalazim da je ovo donekle teško. Što se ti?e ovog Logosa na po?etku, pre njegovog stvaranja prvog densiteta, da li je arhetipni sistem koji je on izabrao ubrajao oblike koji ?e evoluirati u tre?em densitetu ili da li je ovo imalo ikakve veze sa arhetipnim konceptom?

Ra: Ja sam Ra. Izbor oblika je prethodio formiranju arhetipnog uma. Prvo Logos kreira svoj plan za evoluciju a zatim se uvodi izabrani oblik.

Ispitiva?: Da li je postojao razlog za biranje oblika koji su evoluirali na ovoj planeti, i ako je tako, koji je to razlog?

Ra: Ja sam Ra. Mi nismo u potpunosti sigurni zašto je naš Logos i nekoliko okolnih Logosa skoro istog prostora/vremena izabralo dvonožne, uspravne oblike majmuna drugoga densiteta. Naše mišljenje je bilo, koje delimo sa vama sve dok ste svesni da je ovo samo mišljenje, da je naš Logos bio zainteresovan u, da tako kažemo, dalje poja?avanje procesa zastiranja nude?i obliku tre?eg densiteta skoro potpunu mogu?nost za razvijanje govora koji bi prevladao nad konceptom komunikacije ili telepatije.

Ispitiva?: Sada, kako ja to razumem, arhetipovi su stavovi veoma fundamentalne prirode koji, pod slobodnom voljom, generišu iskustva svakog ponaosob entiteta. Da li je ovo ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Arhetipni um je deo onog uma koji informiše sva iskustva. Tako može biti vi?en kao jedan od korenova uma, ne najdublji ali zasigurno najinformativniji na neki na?in. Drugi koren uma kojeg se treba setiti je je onaj rasni ili planetarni um koji tako?e informiše konceptualizacije svakog entiteta do nekog stepena.

Ispitiva?: Kada u evolucionom procesu arhetipni um prvi put ima uticaja na entitet?

Ra: Ja sam Ra. Kada entitet, slu?ajno ili namerno, reflektuje arhetip, arhetipni um ostavlja emotivni utisak. Slu?ajna aktivacija arhetipnog ostavljanja emotivnog utiska po?inje skoro odmah u iskustvima tre?eg densiteta. Disciplinovana upotreba ovog oru?a evolucije dolazi mnogo kasnije u ovom procesu.

Ispitiva?: Koji je bio krajnji cilj ovog Logosa u dizajniranju arhetipnog uma kakav je napravio?

Ra: Ja sam Ra. Svaki Logos želi da stvori elokventniju ekspresiju iskustva Kreatora od strane Kreatora. Arhetipni um je stvoren sa namerom da povisi ovu mogu?nost da se izrazi Kreator u obrascima koji više sli?e raširenom repu pauna, svaki aspekt Kreatora je živahan, uspravan i blistaju?i artikulisanom lepotom.

Ispitiva?: Da li je Ra upoznat sa arhetipnim umom nekog drugog Logosa koji nije isti kao ovaj koji mi doživljavamo?

Ra: Ja sam Ra. Postoje entiteti Ra koji su služili kao daleke Lutalice onima drugog Logosa. Iskustvo je bilo jedno od onih koje zbunjuje intelektualne i intuitivne kapacitete.

Ispitiva?: Izgleda da je od strane Logosa stvoren, barem po meni, veliki procenat entiteta ?ija je distorzija bila prema ratovanju. Bila su Maldek i Mars iskustva a sada i Zemlja. Izgleda da je Venera bila izuzetak u onome što bi smo skoro mogli nazvati pravilo ratovanja. Da li je ovo ta?no i da li je ovo bilo zamišljeno i uplanirano u konstrukciju arhetipnog uma, verovatno ne u odnosu na ratovanje kao što smo to mi iskusili ve? kao ekstremne akcija polarizacije u svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Ta?no je da je Logos dizajnirao svoj eksperiment kako bi pokušao da dostigne najve?e mogu?e prilike za polarizaciju u tre?em densitetu. Neta?no je da su ratovanja tipova specifi?nih za vaša iskustva bila isplanirana od strane Logosa. Ovaj oblik izražavanja neprijateljstva je interesantan rezultat koji je o?igledno istodoban sa sposobnoš?u pravljenja alata.

Ispitiva?: Da li se onda naš Logos nadao da vidi razvijenu pozitivnu i negativnu žetvu iz svakog densiteta sve do šestog, po?evši od tre?eg, pošto je to najefikasniji oblik razvijanja iskustva Njemu poznat u vreme Njegove konstrukcije ovog sistema evolucije?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Onda je u osnovu za arhetipe verovatno ugra?en mehanizam za stvaranje polarizacije u svesnosti za službu drugima i službu sebi. Da li je ovo
zapravo ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Jeste. Primeti?eš da su mnogi uro?eni stavovi koji nagoveštavaju mogu?nost da je jedna staza efikasnija od druge. Ovo je bio dizajn Logosa.

Ispitiva?: Onda ti govoriš da kada je jednom staza prepoznata, bilo pozitivno ili negativno polarizovan entitet može da na?e nagoveštaje kraj te staze zbog njene efikasnosti. Da li je ovo ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To što ti govoriš je dobro samo po sebi ali nije ponavljanje naše izjave. Naš predlog je bio da je unutar eksperimentalne srži svakog entiteta unutar njegove okoline drugog densiteta i unutar korena uma, su postavljeni stavovi, koji su ukazivali pomnom oku efikasniju stazu od dve. Dozvolite da kažemo, preciznijim pridevom, da ovaj Logos stremi ka dobroti.

Ispitiva?: Onda ti govoriš da je efikasnija od dve staze bila predložena subliminalnim putem drugom densititetu da bude staza službe drugima. Da li sam upravu?

Ra: Ja sam Ra. Mi nismo izjavili koja je staza efikasnija. Me?utim, ti si upravu što se ti?e tvoje pretpostavke.

Ispitiva?: Da li bi ovo mogao da bude razlog za ve?u pozitivnu žetvu? Ja pretpostavljam da ne bi, ali da li bi bilo Logosa koji bi imali ve?e procente negativne žetve zbog ovog tipa uticanja na mišljenje?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Postojali su Logosi sa ve?im procentima negativne žetve. Me?utim, mehanizmi uticanja na mišljenje ne mogu da promene potrebe za postizanje žetvenosti ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Postoje Logosi koji su ponudili neutralnu pozadinu za polarizaciju.

Ispitiva?: Da li je bilo nekih drugih uslova, stavova, posledica ili planova postavljenih od strane Logosa, osim onih o kojima smo diskutovali, za evoluciju Njegovih delova kroz densitete?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Možeš li da ih navedeš?

Ra: Ja sam Ra. Još jedan; to jest, propustljivost densiteta kako bi moglo da do?e do komunikacije izme?u densiteta, ravni i pod-densiteta.

Ispitiva?: Kako ja to vidim plan za evoluciju od strane ovog Logosa bio je isplaniran da stvori što je mogu?e živopisnije iskustvo ali tako?e i jedno koje je donekle informisano u odnosu na beskrajnog Kreatora i sposobno da ubrza progres kao funkciju volje zbog propustljivosti densiteta. Da li sam ispravno objasnio opšti plan ovog Logosa u odnosu na Njegovu evoluciju?

Ra: Ja sam Ra. Izostavljaju?i akcije nemanifestovanog ja i akcije ja sa drugim ja, bio si razumno detaljan.

Ispitiva?: Onda, da li je glavni mehanizam koji formira na?ine i samu esenciju iskustva koje mi sada doživljavamo ovde arhetipni um i arhetipi?

Ra: Ja sam Ra. Ovi izvori su deo toga o ?emu ti sada govoriš.

Ispitiva?: Upravo posmatram Arhetip Broj Jedan napravljen od strane (ime) i zahtevam komentar o njemu od strane Ra. Pro?ita?u ga, „Matriks Uma je svesni um i održavan je snagom duha kao što je to prikazano zvezdom koja uti?e u njega kroz podsvesni um. Sadrži volju koja je prikazana skiptarom mo?i u rukama Magi?ara. Sva kreacija je stvorena kroz snagu volje upu?ene od strane svesnog uma Magi?ara, a ptica u kavezu predstavlja iluziju u kojoj se ja ?ini zarobljenim. Magi?ar predstavlja muškost ili zra?enje bi?a manifestovanog kao kreacija kroz koju se kre?e svaki entitet.“

Ra: Ja sam Ra. Pošto ovaj instrument postaje donekle izmoren mi ne?emo po?eti ovu pozamašnu diskusiju. Mi bi smo zamolili da ovo pitanje bude ponovljeno na po?etku slede?e seanse. Mi bi smo predložili da svaki koncept bude diskutovan odvojeno ili, ako je odgovaraju?e, da par koncepta bude upore?en jedan sa drugim unutar koncept kompleksa. Ovo je sporo ali ?e eventualnu izgradnju koncept kompleksa završiti glatkije.

Možemo li da pitamo ima li nekih kratkih pitanja za kraj?

Ispitiva?: Možemo li išta da u?inimo kako bi se instrument ose?ao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Bilo bi dobro da aparati za ruke budu stavljeni na instrument. Tako?e bi bilo dobro da i dalje pomno pratite distorzije ovog instrumenta koje se sve više iskrivljuju ka bolesti nego u našim prethodnim izjavama.

Sve je dobro moji prijatelji. Vi ste dosledni i verni u svojim poravnanjima.

Ja sam Ra. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte raduju?i se u mo?i i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.