Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 83


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 83

05.04.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram.

 

Ispitiva?: Možete li mi prvo re?i kakvo je stanje instrumenta?

 

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

 

Ispitiva?. Možete li mi re?i zašto instrument sada dobija na težini posle seansi umesto da je izgubi?

 

Ra: Ja sam Ra. Pretpostaviti da instrument dobija na težini fizi?kog kompleksa zbog rada ili seansi sa Ra je pogrešno.

 

Instrument više nema fizi?kog materijala koji do bilo kog stepena mora da se upotrebi da bi se održao kontakt. Posve?enost grupe je razlog zašto instrument ne mora da koristi vitalnu energiju, koja bi bila neophodna, budu?i da je nivo fizi?kog energetskog kompleksa u deficitu. Budu?i da je energija za ovaj kontakt proizvod energetskog transfera, instrument više ne mora da pla?a fizi?ku cenu.

 

Zbog toga instrument više ne gubi na težini.

 

Me?utim, pove?anje težine, kada se dogodi, je rezultat dva faktora. Jedan je pove?ana senzitivnost ovog fizi?kog vozila na sve što je u njemu ranije postojalo, uklju?uju?i i distorzije u pravcu alergija. Drugi faktor je energizovanje (poja?avanje) ovih teško?a. Sre?na je okolnost za kontakt i inkarnaciju ovog entiteta da on ne pokazuje distorziju prema preteranom jelu, jer bi preoptere?ivanje ovog veoma osetljivog fizi?kog kompleksa sa mnogo distorzija prevazišlo ?ak i najusrdniju afirmaciju zdravlja/bolesti i usmerilo instrument ka distorziji bolesti/zdravlja i, u ekstremnom slu?aju, fizi?koj smrti.

 

Ispitiva?: Hvala vam. Postavi?u duže, kompleksno pitanje i zamolio bih da se na svaki deo tog pitanja da odgovor, ukoliko postoji zna?ajna razlika izme?u doga?aja pre vela (zaborava) i posle, tako da mogu da steknem predstavu kako se sada iskustva koriste u cilju bolje polarizacije.

 

U ?emu se tokom fizi?ke inkarnacije na tre?em denzitetu sastojala razlika pre vela (zaborava) u slede?em: spavanje, sanjanje, fizi?ki bol, mentalni bol, seks, bolesti, programiranje katalizatora, slu?ajni katalizator, odnosi i komunikacija sa višim ja ili sa totalnoš?u uma/tela/duha ili bilo kojim drugim funkcijama uma, tela ili duha pre vela, ukoliko su one zna?ajne u pore?enju sa inkarnacijama posle vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Prvo, dopustite da konstatujemo da su pre i posle vela (zaborava) na prostoru/vremenu vladali isti uslovi; odnosno da je fenomen vela vremensko/prostorni fenomen.

 

Drugo, karakter iskustava je procesom zaklanjanja drasti?no izmenjen. U nekom slu?ajevima, kao što je sanjanje i kontakt sa višim ja, iskustva su kvantitativno druga?ija usled ?injenice da je zaklanjanje primarni razlog za vrednost snova, koji postaju vrata, na kojima više ja mora stajati, ?ekaju?i ulazak. Pre vela snovi nisu imali funkciju koriš?enja takozvane podsvesti za dalju upotrebu katalizatora ali su ga u?itelji/u?enici koristili za u?enje/podu?avanje unutar unutrašnjih planova, kao i oni poreklom sa viših denziteta. Kada se pozabavite svakim predmetom koji ste naveli, uo?i?ete ne kvantitativnu promenu u iskustvima, ve? kvalitativnu.

 

Dopustite da kao primer uzmemo iskustva vaših seksualnih aktivnosti energetskog transfera. Ukoliko imate želju da se detaljno pozabavite nekim drugim predmetom, molimo da postavite dodatna pitanja. U situacijama seksualne aktivnosti entiteta pre vela, svaka aktivnost je predstavljala energetski transfer. Postojali su neki transferi snage. Ve?ina je bila oslabljena u snazi transfera usled nedostatka vela.

 

Na tre?em denzitetu entiteti pokušavaju da nau?e puteve ljubavi. Ako se može videti, da su svi jedno bi?e, za nedisciplinovan entitet postaje mnogo teže da izabere druga i pomo?u toga inicira sebe u program službe. Mnogo je verovatnije da ?e se seksualna energija mnogo proizvoljnije rasuti, kako bez velikog užitka, tako i bez velike tuge, koji bi proizišli iz tih iskustava.

 

Time je transfer zelenog spektra, koji je pre vela gotovo bez izuzetka bio uzrok transfera seksualne energije, bio oslabljen i bez zna?ajne kristalizacije. O transferu seksualne energije i blokada posle vela smo ranije razgovarali. To se može posmatrati kao kompleksna studija, ali kao veoma efikasna u kristalizaciji onih koji traže centar zelenog spektra.

 

Ispitiva?: Budu?i da smo kod teme seksa, uzmimo onda odnos pre i posle vela u pogledu bolesti, u ovom konkretnom slu?aju, veneri?nih bolesti. Da li je ta vrsta bolesti postojala pre vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Postojalo je ono što nazivate bolestima, kako te vrste tako i drugih, pre i posle velikog eksperimenta. Me?utim, budu?i da su veneri?ne bolesti velikim delom deo funkcije misaonih-formi iskrivljene prirode, koje su povezane sa blokadama seksualne energije, veneri?ne bolesti su gotovo potpuno proizvod interakcija celina uma/tela/duha posle vela.

 

Ispitiva?: Pomenuli ste da su one u maloj meri postojale pre vela. Šta je bio izvor njihovog razvoja pre procesa vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Izvor je bio slu?ajan, kao što priroda tih bolesti u principu jeste. Svaki deo telesnog kompleksa je sve vreme u stanju rasta. Inverzija ovog stanja se posmatra kao bolest i ima korisnu funkciju završetka inkarnacije u odgovaraju?ej ta?ki prostora/vremena. To je bila priroda bolesti, uklju?uju?i i veneri?ne.

 

Ispitiva?: Dao bih jednu izjavu, a vi me možete ispraviti.

 

Kako ja vidim prirodu aktivnosti bolesti pre vela, ?ini mi se da je Logos odlu?io gde ?e pojedina?ni um/tela/duh nastaviti da raste u umu i da ?e telo biti analogno tom telu. Rast bi bio kontinuiran duž putanje rasta. Ukoliko je rast usporen ili zaustavljen, ono što nazivamo bolest ?e tada delovati na takav na?in da možda može da prekine fizi?ka iskustva, da bi nova iskustva otpo?ela, posle sagledavanja ?itavog procesa, koje se odvija izme?u inkarnacija. Da li biste molim razjasnili ovo razmišljanje?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaše razmišljanje o ovom predmetu je zadovoljavaju?i jasno.

 

Ispitiva?: Stvar koju ne razumem je zašto bi sagledavanje iskustava posle inkarnacije pomoglo proces, ako nije bilo vela, budu?i da mi se ?ini da bi entitet ve? trebalo da bude svestan onoga što se doga?a. Možda to ima veze sa prirodom prostora/vremena i vremena/prostora. Možete li to razjasniti, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Istina je da je priroda vremena/prostora takva da se životni vek može videti kao celina, kao knjiga ili snimak, stranice prou?ene i ponovo pro?itane. Me?utim, vrednost sagledavanja iskustava je u testiranju nasuprot u?enju. Na testiranju, ako je test ta?an, destilacije sveg u?enja se pro?iš?avaju.

 

Tokom procesa studiranja, koji možete nazvati inkarnacijom, nezavisno od svesti entiteta o procesu koji se odvija, materijal je difuzan i preterana pažnja je neizbežno posve?ena detaljima.

 

Testiranje odmah posle prestanka inkarnacije nije testiranje koje podrazumeva memorisanje velikog broja detalja. Ovo testiranje je pre posmatranje samog sebe, ?esto uz pomo? koju smo naveli. U tom posmatranju ?ovek sagledava sumu svih detaljnih studija; što je stav ili kompleks stavova koji formiraju stavove uma/tela/duha.

 

Ispitiva?: Pre vela entitet je bio svestan svoje bolesti. Da li biste mi kao analogiju naveli, ako to znate, bolesti koje je entitet doživljavao pre vela i kako je reagovao na njih, kako je razmišljao o njima i kakve efekte bi to imalo na njega?

 

Ra: Ja sam Ra. Budu?i da je Univerzum komponovan kao beskona?na raznolikost entiteta, postoje beskona?ni odgovori na stimulans. Ako pogledate svoje ljude, otkri?ete veoma razli?ite odgovore na istu distorziju u pravcu bolesti. Shodno tome, ne možemo odgovoriti na vaše pitanje sa nadom da možemo dati istinitu izjavu, budu?i da je potencijalna generalizacija suviše velika.

 

Ispitiva?: Da li tu postoji neka uniformnost ili sli?no funkcionisanje zajednice ili društvene organizacije pre vela?

 

Ra. Ja sam Ra. Tre?i denzitet je po samom svom karakteru društven. Postoje zajednice gde god ima entiteta koji su svesni sebe i svesni drugih-sebe i poseduju odgovaraju?u inteligenciju za prenos informacija. Strukture zajednice pre i posle vela su bile razli?ite. Me?utim, zajednice pre vela nisu ni na koji na?in nisu po?ivale na svesnom pokoravanju, jer se to nije posmatralo kao mogu?e, budu?i da se sve sagledavalo kao jedno. Ipak, postojale su potrebne koli?ine disharmonije da proizvedu razli?ite eksperimente upravne ili društvene strukture.

 

Ispitiva?: U našoj sadašnjoj iluziji smo svakako izgubili uvid u tehnike porobljavanja koje su se koristile, budu?i da smo tako mnogo udaljeni od iskustava pre vela. Siguran sam da mnogi orijentisani prema drugima koriste tehnike porobljavanja ?ak iako nisu svesni da su to tehnike porobljavanja, jednostavno zato što su one evoluirale tokom tako dugog vremena, a mi smo duboko u iluziji. Da li je to ta?no?

 

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no.

 

Ispitiva?: Vi onda kažete da ne postoji slu?aj, kada bi oni koji su orijentisani ka službi drugima koristili tehnike porobljavanja drugih koje su nastale kao rezultat evolucije društvene strukture? Da li ste to mislili?

 

Ra: Ja sam Ra. Razumeli smo da se vaše pitanje odnosi na uslove pre vela. U tom periodu nije bilo nesvesnog ropstva, kako nazivate ove okolnosti. U sadašnjem prostoru/vremenu okolnosti ropstva uz dobre namere i bez intencije su toliko brojne, da prevazilaze naše mogu?nosti da ih imenujemo.

 

Ispitiva?: Onda bi za entitet orijentisan u pravcu služenja drugima bi meditacija (kontemplacija) o prirodi tih malo o?ekivanih oblika ropstva mogla biti produktivna u polarizaciji. Da li sam u pravu?

 

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti ste u pravu.

 

Ispitiva?: Rekao bih da veliki procenat zakona i restrikcija koje nazivamo zakonskim sistemom po svojoj prirodi predstavlja to porobljavanje o kome sam govorio. Da li je to ta?no?

 

Ra: Ja sam Ra. Neophodni balans uz nameru zakona da zaštiti je rezultat koji sadrži podjednaku distorziju u pravcu utamni?enja. Prema tome možemo re?i da je vaša pretpostavka ta?na. To nije upereno protiv onih, koji su uz energiju zelenog i plavog zraka, tragali za time da oslobode miroljubive ljude od okova haosa, ve? predstavlja neizbežnu posledicu kodifikacije odgovora koji ne raspoznaju jedinstvenost svega i svake situacije unutar vašeg iskustva.

 

Ispitiva?: Da li je veo zamišljen kao ono što bih nazvao polu-propustljivim?

 

Ra: Ja sam Ra. Veo je zaista takav.

 

Ispitiva?: Koje tehnike i metode pronicanja iza vela su planirane i da li pored planiranih postoje neke druge, koje se primenjuju?

 

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo takvog planiranja prilikom prvog velikog eksperimenta. Kao i svi eksperimenti i on se zasnivao na nagoti hipoteza. Ishod je bio nepoznat. Bilo je otkriveno, eksperimentalno i empirijski, da postoji tako mnogo na?ina da se pronikne iza vela, koliko mašta celina uma/tela/duha može da zamisli. Želja celina uma/tela/duha da saznaju nepoznato je privla?ila snove i postepeno otvaranje balansiraju?ih mehanizama pred tragaocem, koji vode do majstorstva i komunikacije sa u?iteljima/u?enicima, koja može prodreti kroz veo.

 

Mnoge nemanifestovane aktivnosti sopstva su se u izvesnom stepenu ispostavile kao produktivne za podizanje vela. Generalno možemo re?i da su najživlje i ?ak najekstravagantnije mogu?nosti za podizanje vela rezultat interakcije polarizovanih entiteta.

 

Ispitiva?: Možete li objasniti na šta ste mislili podizanjem vela kroz interakcija izme?u polarizovanih entiteta?

 

Ra: Ja sam Ra. Naveš?emo dva. Prvi je ekstremni potencijal za polarizaciju u odnosu izme?u dva polarizovana entiteta, koji se kre?u stazom služenja drugima, ili u nekim slu?ajevima, stazom služenja sebi. Drugo, naveli bismo efekat koji smo nau?ili da zovemo udvojenim efektom. Oni sli?nog uma kada zajedno tragaju ?e mnogo sigurnije na?i.

 

Ispitiva?: Konkretno, kojim procesom bi u prvom slu?aju dva polarizovana entiteta pokušala da proniknu iza veo, bilo da su pozitivno bilo negativno polarizovani?

 

Ra: Ja sam Ra. Može se uzeti da pronicanje iza vela ima svoje korene u aktivnostima zelenog zraka, sveobuhvatnoj ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat. Ukoliko se ta staza sledi, aktiviraju se i kristalizuju viši energetski centri, dok adept ne bude ro?en. U adeptu u ve?em ili manjem stepenu postoji potencijal da se ukloni veo i sve ponovno sagledava kao jedno. Drugi-sebe je primarni katalizator na ovoj odre?enoj stazi pronicanja iza vela, ako to ho?ete tako da nazovete.

 

Ispitiva?: Šta je bio mehanizma tog prvog procesa zaklanjanja velom? Ne znam da li možete da odgovorite na ovo. Da li biste pokušali da odgovorite?

 

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam zaklanjanja velom izme?u svesnog i podsvesnog dela uma je bilo proglašenje uma kompleksom. To je povratno uslovilo da telo i duh postanu kompleksi.

 

Ispitiva?: Možete li mi navesti primer aktivnosti kompleksa tela kakvo je sada i kada nije bilo kompleks pre zaklanjanja velom?

 

Ra: Ja sam Ra. Pre velikog eksperimenta um/telo/duh je bilo sposobno da kontroliše pritisak krvi u venama, kucanje organa koje nazivate srce, intenzitet senzacije poznate kao bol i sve funkcije za koje se sada smatra da su nesvesne.

 

Ispitiva?: Kada je prvobitni proces zaklanjanja velom zapo?eo, ?ini se da je Logos imao listu funkcija koje ?e postati nesvesne i onih kojima ?e se i dalje svesno upravljati. Pretpostavljam da ako se tako nešto dogodilo, postojao je dobar razlog za tu podelu. Da li sam na bilo koji na?in u pravu?

 

Ra: Ja sam Ra. Ne.

 

Ispitiva?: Možete li me ispraviti, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Bilo je mnogo eksperimenata tokom kojih su neke funkcije ili distorzije tela bile zaklonjene a druge ne. Veliki broj tih eksperimenata je rezultirao neodrživim ili teško održivim telesnim kompleksima. Na primer, mehanizam, kojim nervni receptori isklju?uju svaku distorziju u pravcu bola, nije orijentisan prema preživljavanju.

 

Ispitiva?: Pre vela um je mogao da isklju?i bol. Pretpostavljam onda da je funkcija bola u to vreme bila da upozori telo na postojanje druga?ije konfiguracije, tako da se izvor bola ukloni i bol onda eliminiše mentalno. Da li je to ta?no i da li je pre vela postojala još neka funkcija?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je ta?na. Funkcija bola u to vreme je bila kao požarni alarm za one koji ne ose?aju dim.

 

Ispitiva?: Pretpostavimo neki entitet koji je usled nepažnje opekao ruku. On bi odmah pomerio ruku, da ne bi više ose?ao bol, njegov um bi uklonio bol dok se le?enje ne okon?a. Da li je to ta?no?

 

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

 

Ispitiva?: U našoj sadašnjoj iluziji mi bismo to posmatrali kao eliminaciju odre?ene koli?ine katalizatora, koji može da proizvede ubrzanje u našoj evoluciji. Da li je to ta?no?

 

Ra: Ja sam Ra. Odnos prema bolu varira od jedne do druge celine uma/tela/duha. Vaša verbalizacija odnosa prema distorziji poznatoj kao bol je produktivna i korisna distorzija u pogledu procesa evolucije.

 

Ispitiva?: Ono na šta sam hteo da ukažem je plan Logosa za proces odvajanja svesnog od nesvesnog uma na takav na?in, da se bol ne može tako lako kontrolisati i kreiranje sistema katalizatora, koji ranije bio nije bio dostupan. Da li je to u principu ta?no?

 

Ra: Ja sam Ra. Da.

 

Ispitiva?: U nekim slu?ajevima se ?ini da je ovo koriš?enje katalizatora ima efekat uzmicanja, jer bi neki entiteti doživljavaju mnogo ve?i bol nego što bi mogli dobro upotrebiti, razmatraju?i njegovu kataliti?ku prirodu. Možete li dati komentar uz to?

 

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje dugo pitanje za ovu seansu. U nekim slu?ajevima možete uo?iti da je entitet, bilo preinkarnacijskim izborom, bilo konstantnim reprogramiranjem u inkarnaciji, razvio halapljiv program katalizatora. Takav entitet je željan upotrebe katalizatora i opredelio se na svoje sopstveno zadovoljstvo da se ono, što možete nazvati hvalisavost, istakne, kako bi se privukla pažnja na sebe. U tim slu?ajevima to zaista može izgledati kao veliko rasipanje katalizatora bola i distorzije u pravcu ose?anja tragedije da drugi-sebe može doživeti tako mnogo bola. Me?utim, dobro je nadati se da ?e drugi-sebe shvatiti nevolje, koje proizvode katalizator, koji entitet želi da upotrebi u svrhu evolucije. Možemo li upitati da li postoji još neko kratko pitanje u ovom trenutku?

 

Ispitiva?: Uo?io sam da ste zapo?eli seansu sa „Ja sada komuniciram“, a da obi?no koristite „Mi sada komuniciramo“. Da li to ima nekog zna?aja ili postoji neka razlika i zatim, da li postoji nešto što možemo uraditi da bismo u?inili instrument pogodnijim za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

 

Ra: Ja sam Ra. Mi sam Ra. Možete uo?iti gramati?ke poteško?e ove lingvisti?ke strukture u kontaktu sa socijalno-memorijskim kompleksom. Ne postoji razlika izme?u prvog lica singulara i plurala kada kontaktirate sa Ra.

 

Nudimo slede?e, ne da bismo prekršili vašu slobodnu volju, ve? zato što je ovaj instrument posebno tražio informacije za svoje održavanje i jer grupa za podršku postavlja ta pitanja. Možemo sugerisati da instrument ima dve potencijalne oblasti distorzije, za koje bi bilo korisno uzimanje onih stvari koje instrument želi. Ne savetujemo nikakva ?vrsta pravila, niti dijetu, iako savetujemo dobra svojstva te?nosti.

 

Instrument ima rastu?u sposobnost da oseti, šta bi pomoglo njegovom telesnom kompleksu. Njemu pomažu afirmacije, kao i svetlo koje je hrana na denzitetu, na kome se odmara (tokom transa, prim.prev.).

 

Ja sam Ra. Zahvaljujuemo vam, prijatelji, na na vašoj kontinuiranoj savesnosti u ispunjenju vaše manifestacije želje da služite. Vi ste savesni. Aranžman je veoma dobro postavljen.

 

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.