Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 82


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 82

27.03.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo dati informacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitivač: Da li postoji bilo šta što možemo učiniti, a što već nismo pokušali – osim prekidanja – kontakta – da povećamo fizičku energiju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Postoji mogućnost/verovatnoća da će mlaz vode nad uspravnom kičmom donekle izmeniti distorziju koju nazivate bol i koju instrument kontinuirano oseća u oblasti leđa. To bi povratno do nekog stepena moglo da podstakne distorziju u pravcu povećanja fizičke energije.

Ispitivač: Voleo bih da razmotrim uslove u vreme ili na mestu upravo pre početka ove oktave iskustava. Pretpostavljam da je baš pre početka ove oktave inteligentna energija kreirala i već doživela jednu ili više prethodnih oktava. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je tačna. Međutim, informativnije bi bilo reći da je beskonačna inteligencija doživela prethodne oktave.

Ispitivač: Da li Ra ima saznanja o broju prethodnih oktava i ako da, koliko ih ima?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem saznanju, nalazimo se u beskonačnoj kreaciji. Nema zbrajanja.

Ispitivač: To sam i očekivao da ćete reći. Da li je tačna moja pretpostavka da se na početku ove oktave, izvan onoga što bismo mogli nazvati prazninom, seme beskonačnog broja galaktičkih sistema kao što je Mlečni put, simultano javilo i raslo u spiralnom obliku?

Ra: Ja sam Ra. Ovde postoje dve oblasti potencijalne zabune. Prvo, dopustite da kažemo da je osnovni koncept u razumnoj meri dobro izražen. Sada ćemo navesti ono što proizvodi zabunu. Priroda prave simultanosti je takva, da je zaista sve simultano. Međutim, u našim modelima percepcije možda biste adekvatnije videli setvu kreacije kao rast od centra ka spolja. Druga zabuna leži u terminu „praznina“. Zamenili bismo tu reč imenicom „mnoštvo“.

Ispitivač: Onda, ako bih posmatrao početak ove oktave u to vreme kroz teleskop, recimo sa ove pozicije, video bih centar mnogih, mnogih galaksija kako se pojavljuje i kako se svaki od njih širi ka spolja u spiralnom obliku tokom onoga što bismo mi smatrali milijardama godina, ali bi se spirale širile ka spolja otprilike istom brzinom, tako da bi sve galaksije počele prvom iskrom svetlosti u isto vreme i tada se širile otprilike istom brzinom? Da li je to tačno?

Ra. Ja sam Ra. Ovo pitanje sadrži elemente zabune. Postoji centar beskonačnosti. Iz te beskonačnosti sve se širi. Zbog toga, postoje centri kreacije, galaksija, zvezdanih (sunčevih) sistema, planetarnih sistema i svesti. U svakom od ovih slučaja možete videti rast od centra ka spolja.

Možete videti da je vaše pitanje generalizovan koncept.

Ispitivač: Posmatrajući samo našu galaksiju Mlečnog puta na njenom početku, pretpostavljam  da je prvi događaj, koji bismo mogli opaziti našim fizičkim aparatom, bila pojava zvezda, takve prirode kakvo je naše sunce. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju galaktičkih sistema, prva manifestacija Logosa je grozd centralnog sistema, koji generiše energije, koje se kovitlaju ka spolja, proizvodeći sa svoje strane dalju energiju centara za Logos ili ono što biste nazvali zvezde.

Ispitivač: Da li su sve te centralne originalne kreacije ili grozdovi ono što mi nazivamo zvezdama?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, što je zvezda bliža početku manifestacije Logosa, da tako kažemo, to više učestvuje u originalnoj misli.

Ispitivač: Zašto to učešće u originalnoj misli postepeno zrači ka spolja? To je način na koji razumem vašu izjavu.

Ra: Ja sam Ra. To je plan jednog beskonačnog Kreatora. Originalna Misao je žetva svih prethodnih, ako hoćete da upotrebite taj termin, iskustava Kreatora kroz Kreatora. Kada je Ona odlučila da spozna samu Sebe, generisala je Sebe u mnoštvo puno slave i snage jednog beskonačnog Kreatora, koje se manifestovalo pred vašom percepcijom kao prostor ili spoljašnji prostor. Svaka generacija tog znanja proizvodi znanje, koje ima kapacitet da putem slobodne volje izabere metode spoznaje sebe. Na taj način, Kreator korak po korak postaje ono što može spoznati sebe i delovi Kreatora učestvuju u manje čisto u snazi originalne reči ili misli. Kreator ne kreira pravilno koliko spoznaje Sebe.

Ispitivač: U kojem obliku, uslovima, ili iskustvima se javila prva jedinica svesti na početku ove oktave, na početku iskustava ove galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Dotičemo se prethodnog materijala. Žetva sa prethodne oktave je bila Kreator Ljubavi, manifestovan u umu, telu i duhu. Za taj oblik Kreatora koji spoznaje Sebe se možda može reći da je bio prva jedinica.

Ispitivač: Bio sam posebno zainteresovan za to kako se ta prva jedinica javlja u oktavi. Zanimalo me je da li se odvija tranzicija kroz prvi, drugi, treći četvrti itd. denzitet? Hteo bih da uzmem prve celine uma/tela/duha i da trasiram njihova iskustva od samog početka do sadašnjosti, tako da mogu bolje da razumem uslove u kojima se sada nalazimo u poređenju sa tim originalnim rastom. Možete li mi molim vas reći precizno kako se odvija do formiranja ove planete i rast kroz denzitete, ako se to dogodilo na taj način, molim?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pitanja deluju konfuznije nego vaša osnovna mentalna distorzija u ovoj oblasti. Dopustite da govorimo uopšteno i možda ćete pronaći manje konfuznu i jednostavniju metodu da dođete do informacija u ovoj oblasti.

Veliki deo kreacije je manifestovan bez korišćenja koncepata, uključenih u svest, kakvu je znate. Sama kreacija je ujedinjen oblik svesti, pri čemu je Logos veliko srce kreacije. Proces evolucije kroz taj period, koji se može posmatrati kao bezvremen, je najvrednije razmotriti, jer stoji na osnovi tog suštinskog jedinstva strukture kreacije, u kojoj nalazimo maksimalan razvoj Logosa, koji biraju da koriste delove požnjevene svesti Kreatora da bi unapredili proces spoznavanja sebe. Pošto se otkrilo da je efikasno koristiti različite denzitete, fiksirane u svakoj oktavi, da bi se kreirali uslovi u kojima samo-svesni Sub-Logosi mogu da egzistiraju, to je preneto kroz rastuće cvetno polje - odgovarajuća analogija kod vas - beskonačne kreacije.

Prva bića uma, tela i duha nisu bili kompleksi (celine). Iskustvo uma/tela/duha na početku ove oktave je bilo pojedinačno. Nije bilo treće-denzitetskog zaborava. Nije bilo vela. Lekcije trećeg denziteta su prezentovane samom prirodom vibracione brzine, koja se doživljavala na tom određenom denzitetu i prelazile putem kvantnog skoka na vibraciona iskustva četvrtog denziteta.

Ispitivač: Da li sam u pravu u pretpostavci da su se prva iskustva uma/tela/duha, kako je ova galaksija napredovala u rastu, kretala kroz denzitete; to znači, proces o kome smo govorili, potiče sa drugog denziteta. Na primer, uzmimo jednu određenu planetu, jednu od ranih planeta, formiranih blizu centra galaksije. Pretpostavio bih, da je planeta dobila čvrst oblik tokom prvog denziteta, da se na drugom denzitetu javio život i evoluirao na treći denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je hipotetički tačno.

Ispitivač: Da li se to odista na taj način odigralo na nekoj od planeta ili na većem procentu planeta blizu centra ove galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Naše znanje je ograničeno. Mi znamo o početku, ali ne možemo precizno potvrditi iskustva onih stvari koje su se dogodile pre nas. Vi poznajete prirodu istorijskog učenja. Na našem nivou učenja/podučavanja možemo očekivati malo iskrivljenja. Međutim, ne možemo sa sigurnošću reći da ih nema, jer govorimo o specifičnim pojavama, u kojima nismo svesno učestvovali. Prema našem razumevanju vaša izjava je tačna. Do tog stepena postavljamo hipoteze.

Ispitivač: Konkretno, pokušavam da dođem do razumevanja procesa iskustava na trećem denzitetu pre vela (zaborava), kako bih bolje razumeo sadašnji proces. Koliko sam razumeo, umovi/tela/duhovi su se kretali kroz proces koji nazivamo fizičkom inkarnacijom, ali nije bilo zaborava. Kakva je bila svrha ili korist fizičke inkarnacije ako nije bilo zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Svrha inkarnacije na trećem denzitetu je učenje puteva ljubavi.

Ispitivač: Pretpostavljam da ovo nisam tačno formulisao. Ono što sam mislio je, budući da nije bilo zaborava, budući da su umovi/tela/duhovi u fizičkoj inkarnaciji imali svoju punu svest, oni su znali sve ono što su znali i pre fizičke inkarancije. Koji je bio mehanizam učenja puteva ljubavi na fizičkom trećem denzitetu pre procesa zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Molimo za dozvolu da odgovorimo na ovo pitanje na indirektan način, za koji smatramo da bi u ovoj oblasti bio od pomoći.

Ispitivač: Svakako.

Ra: Ja sam Ra. Izgleda da vaša pitanja streme ka mogućnosti/verovatnoći da je mehanizam iskustava kod umova/tela/duhova drugačiji od tog mehanizma kod celina uma/tela/duha. Priroda trećeg denziteta je konstantna. Njegovi putevi koje treba naučiti su isti sada kao i uvek. Zato, bez obzira na koji način se entitet suočava sa tim lekcijama, te lekcije i mehanizmi su isti. Kreator uči o Sebi. Svaki entitet ima nemanifestovani deo lekcija i najvažnije lekcija koje uključuju druge-sebe.

Ispitivač: Onda pre procesa zaborava nije bilo drugog koncepta osim polarizacije služenja drugima. Kakva vrsta zajednica i iskustava trećeg denziteta su stvoreni i evoluirali u tim uslovima?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem pogledu na stvari, ti uslovi su kreirali izuzetno bezbojan iskustveni neksus, na kome su lekcije bile sakupljane relativnom brzinom kornjače naspram brzine geparda.

Ispitivač: Da li su takve zajednice razvile složenu tehnologiju ili su ostale sasvim jednostavne?  Možete li mi dati opštu ideju o razvitku koji bi bio funkcija onoga što nazivamo intelektualnom aktivnošću?

Ra: Ja sam Ra. Postoji beskonačna raznolikost u zajednicama pod bilo kakvim uslovima. Postojale su mnoga tehnološki visoko razvijena društva, koja su rasla zahvaljujući lakoći proizvodnje i željenog rezultata. Ako se neko nalazi u stanju, koje bi se moglo posmatrati kao stanje konstantne potencijalne inspiracije, koja nedostaje čak i u najvećoj meri sofisticiranim društvenim strukturama, to ne-kompleksnoj prirodi tih entiteta daje ono što biste mogli nazvati voljom ili, da upotrebimo jednostavniji izraz, užitkom ili životnim elanom.

Ispitivač: Da li su takve tehnološke zajednice razvile putovanje kroz prostor do drugih planetarnih sistema? Da li neka od njih to čine?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda, iako je sa naše tačke gledišta postojalo veliko evoluciono iskustvo, u nekoj tački su evoluirajući Logosi smatrali da je eksperiment radi kreiranja većih iskustava adekvatan. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i komentar bi dobro došao. Logos je svestan prirode treće-denzitetskih potreba za onim što ste nazvali diplomiranje. Svim prvobitnim eksperimentima, iako su rezultirali mnogim iskustvima, je nedostajalo ono, što se smatra suštinskom komponentom, polarizacija. Tendencije za iskustva koja bi polarizovala entitete, su bila tako mala, da su entiteti uobičajeno mnogo puta ponavljali treće-denzitetski ciklus. Postojala je želja da potencijal za polarizaciju postane dostupan.

Ispitivač: Onda, budući da je jedina mogućnost u to vreme bila polarizacija služenja drugima, moram pretpostaviti iz toga što ste rekli, da, iako su svi bili svesni neophodnosti služenja, nisu bili u stanju da ga dosegnu. Kakva je bila struktura mozga u to vreme? Zašto je bilo tako teško desegnuti služenje drugih do stepena neophodnog za diplomiranje, budući da je to bila jedina mogućnost?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o tendenciji onih koji su toliko božanski srećni, kako vi nazivate tu distorziju, da imaju malo potrebe da promene ili poboljšaju svoje uslove. To je rezultat umova/tela/duhova koji nisu kompleksi. Postoji mogućnost za ljubav prema drugima-sebi i službu drugima-sebi, ali postoji i nadmoćna svest o Kreatoru u sebi. Veza sa Kreatorom je veza pupčanom vrpcom. Sigurnost je potpuna. Zbog toga, ljubav nije tako užasno važna, niti je bol užasno zastrašujući i nikakav se napor ne čini da bi se služilo zbog ljubavi, niti da se izvuče korist iz straha.

Ispitivač: Čini se da se može napraviti analogija sa onima koji su u našoj trenutnoj iluziji rođeni unutar ekstremnog blagostanja i sigurnosti. Da li je to tačno.

Ra: Ja sam Ra. Unutar striktnih limita sličnosti, dobro opažate.

Ispitivač: Sada između fizičkih inkarnacija postoji aktivnost pod nazivom lečenje i sagledavanje inkarnacije. Da li je bilo šta od ovoga postojalo pre vela?

Ra: Ja sam Ra. Začetak strukture tog procesa je uvek bila prisutan, ali nije bilo ozleda za koje bi bilo potrebno lečenje. To je bilo predmet razmatranja Logosa, koji su bili svesni da će bez potrebe da se razume, razumevanje uvek ostati nedovršeno. Molimo za oproštaj što koristimo ovaj pogrešan izraz, ali vaš jezik nema dovoljno vibracionih kompleksa za ovaj opšti koncept.

Ispitivač: Ne shvatam sasvim dobro uslove inkarnacije i vreme između inkarnacija pre vela zaborava. Ne razumem u čemu se sastojala razlika, osim u manifestaciji trećeg denziteta, tela žutog spektra. Da li je postojala bilo kakva razlika posle onoga što nazivamo smrt? Ne vidim neophodnost za kritičko sagledavanje inkarnacije, ukoliko je svesnost bila neprekinuta. Možete li mi molim razjasniti ovu tačku?

Ra: Ja sam Ra. Nijedan deo Kreatora ne ispituje lečenje, da upotrebimo vaš uobičajeni termin. Svrha svake inkarnacije je da bude Kreatorova spoznaja sebe. Kritičko sagledavanje ili, da nastavimo sa ovom metaforom, svaki test je integralni deo procesa kojim Kreator spoznaje samog sebe. Svaka inkarnacija će se okončati sa jednom takvim testom. Delovi Kreatora mogu asimilovati iskustva u žutom, fizičkom denzitetu, mogu razviti stečene sklonosti i mogu izabrati, bilo automatski, uz pomoć koja je obezbeđena, bilo sami, uslove sledeće inkarnacije.

Ispitivač: Pre vela zaborava, tokom sagledavanja iskustava inkarnacije, da li su entiteti u to vreme bili svesni da će ih ono što pokušavaju da urade dovoljno polarizovati za diplomiranje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da bi ta svest bila na neki način redukovana, kada bi stupili u inkarnacijsko stanje žutog zraka trećeg denziteta iako nije bilo vela zaborava. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: U redu. Ovo je centralna tačka. Čini mi se da ako je polarizacija bila očigledna, da je više truda bilo potrebno za polarizaciju. Dopustite da to izrazim drugačije. Pre vela zaborava je na trećem denzitetu kod svih entiteta postojala svest o potrebi polarizacije prema služenju drugima, kako u inkarniranom stanju na trećem denzitetu tako i između inkarnacija. Pretpostavljam onda da je okolnost, o kojoj smo ranije govorili, blagostanje, bilo prisutno kroz čitav spektar iskustava, između inkarnacija, kao i u inkarniranom stanju, i entiteti su jednostavno mogli da ne ispolje želju da kreiraju polarizaciju potrebnu za diplomiranje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Počinjete da shvatate situaciju. Dopustite da nastavimo sa metaforom školovanja, ali zamislite školaraca kao entitet u vašim ranim godinama školovanja. Entitet je sit, obučen i zaštićen, nezavisno od toga da li je domaći zadatak završen. Zbog toga, entitet ne radi domaći zadatak, već radije uživa u igri, obedima i odmoru.

Ispitivač: Ranije ste izjavili da je za žetvu na četvrti denzitet neophodno polarizovati se preko 50% u pravcu služenja drugima. Da li je taj uslov bio isti i pre vela zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Na pitanje nije lako odgovoriti, jer koncept služenja sebi nije postojao pre onoga što nazivamo velom zaborava. Neophodnost za diplomiranje na četvrti denzitet je sposobnost da se koristi, pozdravi i uživa u odgovarajućem intenzitetu belog svetla jednog beskonačnog Kreatora. U vašim terminima u ovoj tački prostora/vremena ta sposobnost se može izmeriti procentom koji ste pomenuli.

Pre procesa zaborava ova mera bi odgovarala slici entiteta, koji se uspinje stepenicama, od kojih je svaka prožeta određenim kvalitetom svetla. Stepenik na kome se entitet zaustavi, bi bilo svetlo ili trećeg ili četvrtog denziteta. Između ta dva stepenika leži prag. Teško je prekoračiti prag. Postoji otpor na rubu svakog denziteta. Sposobnost vere ili volje treba da bude shvaćena, hranjena i razvijena da bi entitet koji traga prešao granicu trećeg denziteta. Entiteti, koji ne rade domaći zadatak, pa makar bili uvek tako dobroćudni, neće je preći. To je situacija, sa kojom su se suočili Logosi pre nego što je proces zaborava uveden na treći denzitet.

Možemo li upitati da li imate neko kratko pitanje za ovu seansu?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da unapredimo kontakt i učinimo instrument pogodnijim?

Ra: Ja sam Ra. Svi parametri su podešeni. Ostanite ujedinjeni u ljubavi i izražavanju zahvalnosti. Zahvaljujemo vam za vašu savesnost u pogledu aranžmana.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, radosno ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.