Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 82


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 82

27.03.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi prvo dati informacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitiva?: Da li postoji bilo šta što možemo u?initi, a što ve? nismo pokušali – osim prekidanja – kontakta – da pove?amo fizi?ku energiju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Postoji mogu?nost/verovatno?a da ?e mlaz vode nad uspravnom ki?mom donekle izmeniti distorziju koju nazivate bol i koju instrument kontinuirano ose?a u oblasti le?a. To bi povratno do nekog stepena moglo da podstakne distorziju u pravcu pove?anja fizi?ke energije.

Ispitiva?: Voleo bih da razmotrim uslove u vreme ili na mestu upravo pre po?etka ove oktave iskustava. Pretpostavljam da je baš pre po?etka ove oktave inteligentna energija kreirala i ve? doživela jednu ili više prethodnih oktava. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je ta?na. Me?utim, informativnije bi bilo re?i da je beskona?na inteligencija doživela prethodne oktave.

Ispitiva?: Da li Ra ima saznanja o broju prethodnih oktava i ako da, koliko ih ima?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem saznanju, nalazimo se u beskona?noj kreaciji. Nema zbrajanja.

Ispitiva?: To sam i o?ekivao da ?ete re?i. Da li je ta?na moja pretpostavka da se na po?etku ove oktave, izvan onoga što bismo mogli nazvati prazninom, seme beskona?nog broja galakti?kih sistema kao što je Mle?ni put, simultano javilo i raslo u spiralnom obliku?

Ra: Ja sam Ra. Ovde postoje dve oblasti potencijalne zabune. Prvo, dopustite da kažemo da je osnovni koncept u razumnoj meri dobro izražen. Sada ?emo navesti ono što proizvodi zabunu. Priroda prave simultanosti je takva, da je zaista sve simultano. Me?utim, u našim modelima percepcije možda biste adekvatnije videli setvu kreacije kao rast od centra ka spolja. Druga zabuna leži u terminu „praznina“. Zamenili bismo tu re? imenicom „mnoštvo“.

Ispitiva?: Onda, ako bih posmatrao po?etak ove oktave u to vreme kroz teleskop, recimo sa ove pozicije, video bih centar mnogih, mnogih galaksija kako se pojavljuje i kako se svaki od njih širi ka spolja u spiralnom obliku tokom onoga što bismo mi smatrali milijardama godina, ali bi se spirale širile ka spolja otprilike istom brzinom, tako da bi sve galaksije po?ele prvom iskrom svetlosti u isto vreme i tada se širile otprilike istom brzinom? Da li je to ta?no?

Ra. Ja sam Ra. Ovo pitanje sadrži elemente zabune. Postoji centar beskona?nosti. Iz te beskona?nosti sve se širi. Zbog toga, postoje centri kreacije, galaksija, zvezdanih (sun?evih) sistema, planetarnih sistema i svesti. U svakom od ovih slu?aja možete videti rast od centra ka spolja.

Možete videti da je vaše pitanje generalizovan koncept.

Ispitiva?: Posmatraju?i samo našu galaksiju Mle?nog puta na njenom po?etku, pretpostavljam  da je prvi doga?aj, koji bismo mogli opaziti našim fizi?kim aparatom, bila pojava zvezda, takve prirode kakvo je naše sunce. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U slu?aju galakti?kih sistema, prva manifestacija Logosa je grozd centralnog sistema, koji generiše energije, koje se kovitlaju ka spolja, proizvode?i sa svoje strane dalju energiju centara za Logos ili ono što biste nazvali zvezde.

Ispitiva?: Da li su sve te centralne originalne kreacije ili grozdovi ono što mi nazivamo zvezdama?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Me?utim, što je zvezda bliža po?etku manifestacije Logosa, da tako kažemo, to više u?estvuje u originalnoj misli.

Ispitiva?: Zašto to u?eš?e u originalnoj misli postepeno zra?i ka spolja? To je na?in na koji razumem vašu izjavu.

Ra: Ja sam Ra. To je plan jednog beskona?nog Kreatora. Originalna Misao je žetva svih prethodnih, ako ho?ete da upotrebite taj termin, iskustava Kreatora kroz Kreatora. Kada je Ona odlu?ila da spozna samu Sebe, generisala je Sebe u mnoštvo puno slave i snage jednog beskona?nog Kreatora, koje se manifestovalo pred vašom percepcijom kao prostor ili spoljašnji prostor. Svaka generacija tog znanja proizvodi znanje, koje ima kapacitet da putem slobodne volje izabere metode spoznaje sebe. Na taj na?in, Kreator korak po korak postaje ono što može spoznati sebe i delovi Kreatora u?estvuju u manje ?isto u snazi originalne re?i ili misli. Kreator ne kreira pravilno koliko spoznaje Sebe.

Ispitiva?: U kojem obliku, uslovima, ili iskustvima se javila prva jedinica svesti na po?etku ove oktave, na po?etku iskustava ove galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Doti?emo se prethodnog materijala. Žetva sa prethodne oktave je bila Kreator Ljubavi, manifestovan u umu, telu i duhu. Za taj oblik Kreatora koji spoznaje Sebe se možda može re?i da je bio prva jedinica.

Ispitiva?: Bio sam posebno zainteresovan za to kako se ta prva jedinica javlja u oktavi. Zanimalo me je da li se odvija tranzicija kroz prvi, drugi, tre?i ?etvrti itd. denzitet? Hteo bih da uzmem prve celine uma/tela/duha i da trasiram njihova iskustva od samog po?etka do sadašnjosti, tako da mogu bolje da razumem uslove u kojima se sada nalazimo u pore?enju sa tim originalnim rastom. Možete li mi molim vas re?i precizno kako se odvija do formiranja ove planete i rast kroz denzitete, ako se to dogodilo na taj na?in, molim?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pitanja deluju konfuznije nego vaša osnovna mentalna distorzija u ovoj oblasti. Dopustite da govorimo uopšteno i možda ?ete prona?i manje konfuznu i jednostavniju metodu da do?ete do informacija u ovoj oblasti.

Veliki deo kreacije je manifestovan bez koriš?enja koncepata, uklju?enih u svest, kakvu je znate. Sama kreacija je ujedinjen oblik svesti, pri ?emu je Logos veliko srce kreacije. Proces evolucije kroz taj period, koji se može posmatrati kao bezvremen, je najvrednije razmotriti, jer stoji na osnovi tog suštinskog jedinstva strukture kreacije, u kojoj nalazimo maksimalan razvoj Logosa, koji biraju da koriste delove požnjevene svesti Kreatora da bi unapredili proces spoznavanja sebe. Pošto se otkrilo da je efikasno koristiti razli?ite denzitete, fiksirane u svakoj oktavi, da bi se kreirali uslovi u kojima samo-svesni Sub-Logosi mogu da egzistiraju, to je preneto kroz rastu?e cvetno polje - odgovaraju?a analogija kod vas - beskona?ne kreacije.

Prva bi?a uma, tela i duha nisu bili kompleksi (celine). Iskustvo uma/tela/duha na po?etku ove oktave je bilo pojedina?no. Nije bilo tre?e-denzitetskog zaborava. Nije bilo vela. Lekcije tre?eg denziteta su prezentovane samom prirodom vibracione brzine, koja se doživljavala na tom odre?enom denzitetu i prelazile putem kvantnog skoka na vibraciona iskustva ?etvrtog denziteta.

Ispitiva?: Da li sam u pravu u pretpostavci da su se prva iskustva uma/tela/duha, kako je ova galaksija napredovala u rastu, kretala kroz denzitete; to zna?i, proces o kome smo govorili, poti?e sa drugog denziteta. Na primer, uzmimo jednu odre?enu planetu, jednu od ranih planeta, formiranih blizu centra galaksije. Pretpostavio bih, da je planeta dobila ?vrst oblik tokom prvog denziteta, da se na drugom denzitetu javio život i evoluirao na tre?i denzitet. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je hipoteti?ki ta?no.

Ispitiva?: Da li se to odista na taj na?in odigralo na nekoj od planeta ili na ve?em procentu planeta blizu centra ove galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Naše znanje je ograni?eno. Mi znamo o po?etku, ali ne možemo precizno potvrditi iskustva onih stvari koje su se dogodile pre nas. Vi poznajete prirodu istorijskog u?enja. Na našem nivou u?enja/podu?avanja možemo o?ekivati malo iskrivljenja. Me?utim, ne možemo sa sigurnoš?u re?i da ih nema, jer govorimo o specifi?nim pojavama, u kojima nismo svesno u?estvovali. Prema našem razumevanju vaša izjava je ta?na. Do tog stepena postavljamo hipoteze.

Ispitiva?: Konkretno, pokušavam da do?em do razumevanja procesa iskustava na tre?em denzitetu pre vela (zaborava), kako bih bolje razumeo sadašnji proces. Koliko sam razumeo, umovi/tela/duhovi su se kretali kroz proces koji nazivamo fizi?kom inkarnacijom, ali nije bilo zaborava. Kakva je bila svrha ili korist fizi?ke inkarnacije ako nije bilo zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Svrha inkarnacije na tre?em denzitetu je u?enje puteva ljubavi.

Ispitiva?: Pretpostavljam da ovo nisam ta?no formulisao. Ono što sam mislio je, budu?i da nije bilo zaborava, budu?i da su umovi/tela/duhovi u fizi?koj inkarnaciji imali svoju punu svest, oni su znali sve ono što su znali i pre fizi?ke inkarancije. Koji je bio mehanizam u?enja puteva ljubavi na fizi?kom tre?em denzitetu pre procesa zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Molimo za dozvolu da odgovorimo na ovo pitanje na indirektan na?in, za koji smatramo da bi u ovoj oblasti bio od pomo?i.

Ispitiva?: Svakako.

Ra: Ja sam Ra. Izgleda da vaša pitanja streme ka mogu?nosti/verovatno?i da je mehanizam iskustava kod umova/tela/duhova druga?iji od tog mehanizma kod celina uma/tela/duha. Priroda tre?eg denziteta je konstantna. Njegovi putevi koje treba nau?iti su isti sada kao i uvek. Zato, bez obzira na koji na?in se entitet suo?ava sa tim lekcijama, te lekcije i mehanizmi su isti. Kreator u?i o Sebi. Svaki entitet ima nemanifestovani deo lekcija i najvažnije lekcija koje uklju?uju druge-sebe.

Ispitiva?: Onda pre procesa zaborava nije bilo drugog koncepta osim polarizacije služenja drugima. Kakva vrsta zajednica i iskustava tre?eg denziteta su stvoreni i evoluirali u tim uslovima?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem pogledu na stvari, ti uslovi su kreirali izuzetno bezbojan iskustveni neksus, na kome su lekcije bile sakupljane relativnom brzinom kornja?e naspram brzine geparda.

Ispitiva?: Da li su takve zajednice razvile složenu tehnologiju ili su ostale sasvim jednostavne?  Možete li mi dati opštu ideju o razvitku koji bi bio funkcija onoga što nazivamo intelektualnom aktivnoš?u?

Ra: Ja sam Ra. Postoji beskona?na raznolikost u zajednicama pod bilo kakvim uslovima. Postojale su mnoga tehnološki visoko razvijena društva, koja su rasla zahvaljuju?i lako?i proizvodnje i željenog rezultata. Ako se neko nalazi u stanju, koje bi se moglo posmatrati kao stanje konstantne potencijalne inspiracije, koja nedostaje ?ak i u najve?oj meri sofisticiranim društvenim strukturama, to ne-kompleksnoj prirodi tih entiteta daje ono što biste mogli nazvati voljom ili, da upotrebimo jednostavniji izraz, užitkom ili životnim elanom.

Ispitiva?: Da li su takve tehnološke zajednice razvile putovanje kroz prostor do drugih planetarnih sistema? Da li neka od njih to ?ine?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda, iako je sa naše ta?ke gledišta postojalo veliko evoluciono iskustvo, u nekoj ta?ki su evoluiraju?i Logosi smatrali da je eksperiment radi kreiranja ve?ih iskustava adekvatan. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no i komentar bi dobro došao. Logos je svestan prirode tre?e-denzitetskih potreba za onim što ste nazvali diplomiranje. Svim prvobitnim eksperimentima, iako su rezultirali mnogim iskustvima, je nedostajalo ono, što se smatra suštinskom komponentom, polarizacija. Tendencije za iskustva koja bi polarizovala entitete, su bila tako mala, da su entiteti uobi?ajeno mnogo puta ponavljali tre?e-denzitetski ciklus. Postojala je želja da potencijal za polarizaciju postane dostupan.

Ispitiva?: Onda, budu?i da je jedina mogu?nost u to vreme bila polarizacija služenja drugima, moram pretpostaviti iz toga što ste rekli, da, iako su svi bili svesni neophodnosti služenja, nisu bili u stanju da ga dosegnu. Kakva je bila struktura mozga u to vreme? Zašto je bilo tako teško desegnuti služenje drugih do stepena neophodnog za diplomiranje, budu?i da je to bila jedina mogu?nost?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o tendenciji onih koji su toliko božanski sre?ni, kako vi nazivate tu distorziju, da imaju malo potrebe da promene ili poboljšaju svoje uslove. To je rezultat umova/tela/duhova koji nisu kompleksi. Postoji mogu?nost za ljubav prema drugima-sebi i službu drugima-sebi, ali postoji i nadmo?na svest o Kreatoru u sebi. Veza sa Kreatorom je veza pup?anom vrpcom. Sigurnost je potpuna. Zbog toga, ljubav nije tako užasno važna, niti je bol užasno zastrašuju?i i nikakav se napor ne ?ini da bi se služilo zbog ljubavi, niti da se izvu?e korist iz straha.

Ispitiva?: ?ini se da se može napraviti analogija sa onima koji su u našoj trenutnoj iluziji ro?eni unutar ekstremnog blagostanja i sigurnosti. Da li je to ta?no.

Ra: Ja sam Ra. Unutar striktnih limita sli?nosti, dobro opažate.

Ispitiva?: Sada izme?u fizi?kih inkarnacija postoji aktivnost pod nazivom le?enje i sagledavanje inkarnacije. Da li je bilo šta od ovoga postojalo pre vela?

Ra: Ja sam Ra. Za?etak strukture tog procesa je uvek bila prisutan, ali nije bilo ozleda za koje bi bilo potrebno le?enje. To je bilo predmet razmatranja Logosa, koji su bili svesni da ?e bez potrebe da se razume, razumevanje uvek ostati nedovršeno. Molimo za oproštaj što koristimo ovaj pogrešan izraz, ali vaš jezik nema dovoljno vibracionih kompleksa za ovaj opšti koncept.

Ispitiva?: Ne shvatam sasvim dobro uslove inkarnacije i vreme izme?u inkarnacija pre vela zaborava. Ne razumem u ?emu se sastojala razlika, osim u manifestaciji tre?eg denziteta, tela žutog spektra. Da li je postojala bilo kakva razlika posle onoga što nazivamo smrt? Ne vidim neophodnost za kriti?ko sagledavanje inkarnacije, ukoliko je svesnost bila neprekinuta. Možete li mi molim razjasniti ovu ta?ku?

Ra: Ja sam Ra. Nijedan deo Kreatora ne ispituje le?enje, da upotrebimo vaš uobi?ajeni termin. Svrha svake inkarnacije je da bude Kreatorova spoznaja sebe. Kriti?ko sagledavanje ili, da nastavimo sa ovom metaforom, svaki test je integralni deo procesa kojim Kreator spoznaje samog sebe. Svaka inkarnacija ?e se okon?ati sa jednom takvim testom. Delovi Kreatora mogu asimilovati iskustva u žutom, fizi?kom denzitetu, mogu razviti ste?ene sklonosti i mogu izabrati, bilo automatski, uz pomo? koja je obezbe?ena, bilo sami, uslove slede?e inkarnacije.

Ispitiva?: Pre vela zaborava, tokom sagledavanja iskustava inkarnacije, da li su entiteti u to vreme bili svesni da ?e ih ono što pokušavaju da urade dovoljno polarizovati za diplomiranje?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da bi ta svest bila na neki na?in redukovana, kada bi stupili u inkarnacijsko stanje žutog zraka tre?eg denziteta iako nije bilo vela zaborava. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no.

Ispitiva?: U redu. Ovo je centralna ta?ka. ?ini mi se da ako je polarizacija bila o?igledna, da je više truda bilo potrebno za polarizaciju. Dopustite da to izrazim druga?ije. Pre vela zaborava je na tre?em denzitetu kod svih entiteta postojala svest o potrebi polarizacije prema služenju drugima, kako u inkarniranom stanju na tre?em denzitetu tako i izme?u inkarnacija. Pretpostavljam onda da je okolnost, o kojoj smo ranije govorili, blagostanje, bilo prisutno kroz ?itav spektar iskustava, izme?u inkarnacija, kao i u inkarniranom stanju, i entiteti su jednostavno mogli da ne ispolje želju da kreiraju polarizaciju potrebnu za diplomiranje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Po?injete da shvatate situaciju. Dopustite da nastavimo sa metaforom školovanja, ali zamislite školaraca kao entitet u vašim ranim godinama školovanja. Entitet je sit, obu?en i zašti?en, nezavisno od toga da li je doma?i zadatak završen. Zbog toga, entitet ne radi doma?i zadatak, ve? radije uživa u igri, obedima i odmoru.

Ispitiva?: Ranije ste izjavili da je za žetvu na ?etvrti denzitet neophodno polarizovati se preko 50% u pravcu služenja drugima. Da li je taj uslov bio isti i pre vela zaborava?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Na pitanje nije lako odgovoriti, jer koncept služenja sebi nije postojao pre onoga što nazivamo velom zaborava. Neophodnost za diplomiranje na ?etvrti denzitet je sposobnost da se koristi, pozdravi i uživa u odgovaraju?em intenzitetu belog svetla jednog beskona?nog Kreatora. U vašim terminima u ovoj ta?ki prostora/vremena ta sposobnost se može izmeriti procentom koji ste pomenuli.

Pre procesa zaborava ova mera bi odgovarala slici entiteta, koji se uspinje stepenicama, od kojih je svaka prožeta odre?enim kvalitetom svetla. Stepenik na kome se entitet zaustavi, bi bilo svetlo ili tre?eg ili ?etvrtog denziteta. Izme?u ta dva stepenika leži prag. Teško je prekora?iti prag. Postoji otpor na rubu svakog denziteta. Sposobnost vere ili volje treba da bude shva?ena, hranjena i razvijena da bi entitet koji traga prešao granicu tre?eg denziteta. Entiteti, koji ne rade doma?i zadatak, pa makar bili uvek tako dobro?udni, ne?e je pre?i. To je situacija, sa kojom su se suo?ili Logosi pre nego što je proces zaborava uveden na tre?i denzitet.

Možemo li upitati da li imate neko kratko pitanje za ovu seansu?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da unapredimo kontakt i u?inimo instrument pogodnijim?

Ra: Ja sam Ra. Svi parametri su podešeni. Ostanite ujedinjeni u ljubavi i izražavanju zahvalnosti. Zahvaljujemo vam za vašu savesnost u pogledu aranžmana.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite, radosno ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.