Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 81


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 81

22.03.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi prvo re?i kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Energije fizi?kog kompleksa su u deficitu u ovoj ta?ki prostora/vremena zbog dugotrajnog psihi?kog naglašavanja/potenciranja preinkarnacijskih distorzija. Ostali nivoi energetskih kompleksa odgovaraju našoj prethodnoj izjavi.

Ispitiva?: Da li postoji neki razlog zašto instrument ose?a neprekidan zamor?

Ra: Ja sam Ra. Postoje delovi vašeg prostora/vremena u kojima se može re?i da je to simptomati?no za reakciju na psihi?ki napad. Me?utim, dugotrajan zamor nije usledio zbog tog psihi?kog napada, ve? predstavlja neizbežnu posledicu ovog kontakta.

Ispitiva?: Zašto je to neizbežna posledica? Koji mehanizam ovog kontakta kreira tu malaksalost?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam, koji uzrokuje malaksalost, je veza izme?u denziteta, na kome se celina uma/tela/duha instrumenta ?uva na sigurnom i potpuno druga?ijeg denziteta, na kome fizi?ko telo boravi u ovom prostoru/vremenu. Kada instrument preuzme više kolorita iz denziteta, na kome se odmara, tre?e-denzitetska iskustva izgledaju teža i zamornija. Instrument je to prihvatio, jer želi da služi. Tako i mi prihvatamo ovaj efekat, protiv ?ijih posledica se ne može u?initi ništa ?ega bismo bili svesni.

Ispitiva?: Da li je ovaj efekat posledica broja seansi i da li je dostigao vrhunac ili ?e nastaviti da se pove?ava?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj zamor ?e se nastaviti, ali ne treba da bude pomešan sa nivoom fizi?kih energija. On je povezan samo sa svakodnevnim iskustvima. U ovoj sferi ?e one stvari, za koje se zna da pomažu instrumentu, i dalju biti od pomo?i. Me?utim, vi ?ete uo?iti postepeni porast transparentnosti, da tako kažemo, vibracija kod instrumenta.

Ispitiva?: Nisam razumeo na šta ste mislili sa poslednjom izjavom? Da li možete da je objasnite?

Ra: Ja sam Ra. Zamor vremensko/prostorne prirode se može videti kroz reakciju transparentnih ili ?istih vibracija u dodiru sa nepro?iš?enim, konfuznim i neprozirnim okruženjem.

Ispitiva?: Da li neki od tih efekata deluje i na nas dvojicu?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti ta?no.

Ispitiva?: Mi ?emo dakle tako?e osetiti neprekidan zamor kao posledicu ovog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Instrument, po samoj prirodi kontakta, snosi glavni udar ovog efekta. Svako iz grupe za podršku, nude?i ljubav i svetlo beskona?nog Kreatora u bezuslovnoj podršci u ovim seansama i energetskom transferu za potrebe ovog rada, doživljava izme?u 10 i 15% ovog efekta. On je kumulativan i identi?an u prirodi svojih manifestacija.

Ispitiva?: Šta bi bio rezultat tog efekta kontinuiranog zamora posle dužeg perioda?

Ra: Ja sam Ra. Postavljate opšte pitanje sa bezbroj mogu?ih odgovora. Prevazi?i ?emo generalizaciju u pokušaju da odgovorimo.

Jedna grupa ?e biti dovedena u iskušenje i potpuno prekinuti kontakt, koji je prouzrokovao teško?e. Zato se pri?a završava.

Druga grupa može na po?etku biti snažna, ali bez vere kada se suo?i sa teško?ama. Zato se pri?a završava.

Druga grupa može u potpunosti izabrati stazu mu?eništva i koristiti instrument sve dok njegov fizi?ki kompleks ne iznemogne od velikog danka izgubljene energije.

Ova odre?ena grupa, na ovoj ta?ki prostora/vremena, pokušava da sa?uva vitalne energije instrumenta. To je pokušaj da se balansira ljubav služenja i mudrost služenja i puno je vere prema služenju nao?igled teško?a.

Iskušenje još nije okon?alo pri?u ove grupe.

Mi ne možemo znati budu?nost, ali verovatno?a da ?e to ostati tako kroz relativno dug period vašeg prostora/vremena je velika.

Važan faktor predstavlja volja instrumenta i grupe za službom drugima. To je jedini razlog za balansiranje lakog pove?anja zamora, koji ?e nastaviti da iskrivljuje vašu percepciju. Bez te volje kontakt bi bio mogu?, ali bi najzad izgledao kao preveliki trud.

Ispitiva?: Instrument bi voleo da zna zašto ima ose?aj pove?anja vitalne energije?

Ra: Ja sam Ra. Prepuštamo odgovor na to pitanje instrumentu.

Ispitiva?: Ona bi volela da zna zašto ima ve?u osetljivost na hranu?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument ima pove?anu senzitivnost na sve stimulanse. Dobro je što ona koristi razboritost.

Ispitiva?: Da se vratim na prethodnu seansu i na deseti arhetip, koji je Katalizator tela. To?ak sre?e predstavlja interakciju sa drugima-sobom. Da li je to ta?na izjava?

Ra: Ja sam Ra. Ovo se može posmatrati kao približno ta?na izjava utoliko što svaki katalizator deluje sa prirodom onoga što doživljava ulaz u energetsku mrežu i vibracionu percepciju celine uma/tela/duha. Najbrižljiviji dodatak spoljnjeg stimulansa To?ka Sre?e je taj koji nudi kako pozitivna tako i negativna iskustva.

Ispitiva?: Jedanaesti arhetip bi onda bio Iskustvo tela koji reprezentuje katalizator, obra?en od strane celine uma/tela/duha i  naziva se ?arobnica jer proizvodi dalje seme za rast. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Ve? smo razgovarali o Signifikatoru, tako da ?u pre?i na broj trinaest. Transformacija tela se naziva Smrt, jer se tokom smrti telo transformiše u telo viših vibracija za nastavak u?enja. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no i može se posmatrati kao dodatno ta?no, utoliko što svaki trenutak i sigurno svaki dnevni period telesne inkarnacije nudi smrt i ponovno ro?enje onome ko pokušava da koristi katalizator koji ono nudi.

Ispitiva?: Kona?no, ?etrnaesti, Put Tela se naziva alhemi?ar jer tu postoji beskona?no vreme za razli?ita tela u kojima se može delovati i nau?iti lekcije neophodne za evoluciju. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije u potpunosti ta?no, jer se Veliki Put Tela, kao i svi arhetipi tela, mora videti kao odraz aktivnosti uma. Telo je proizvod uma i predstavlja manifestaciju plodova uma i duha. Zbog toga možete posmatrati telo kao athanor3 (athanor: pe?, vatra; rastvaraju?a vatra, koja se nekada koristila u alemiji, tako konstruisana da održava nepromenljivu i konstantnu vrelinu.) kojim alhemi?ar proizvodi zlato.

Ispitiva?: Pretpostavljam da bi put do boljeg poimanja arhetipa bilo pore?enje naših sadašnjih iskustava, posle navla?enja vela, sa iskustvima pre tog vremena, po?evši možda od samog po?etka oktave iskustava, da bismo videli kako su nastali uslovi u kojima se sada nalazimo. Ukoliko je to prihvatljivo, voleo bih da se vratim na sam po?etak oktave iskustava i istražim uslove uma, tela i duha kako su evoluirali u ovoj oktavi. Da li je to prihvatiljivo?

Ra: Ja sam Ra. Linija pitanja je stvar vaše odluke.

Ispitiva?: Ra je izjavio da ima znanje samo o ovoj oktavi, ali se ?ini da Ra poseduje potpuno znanje o ovoj oktavi.

Možete li mi re?i zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, postoje delovi sedmog denziteta, koji, iako su nam ih naši u?itelji opisali, ostaju u misteriji. Drugo, iskusili smo ve?i deo dostupnog pro?iš?avaju?eg katalizatora ove oktave i naši u?itelji su na najbrižljiviji na?in radili sa nama, da bismo mogli da budemo jedno sa svime, da bi naš povratak velikom Sve-jedinstvu bio potpun.

Ispitiva?: Onda Ra poseduje znanje od prvih po?etaka ove oktave do njegovih sadašnjih iskustava i ono što bih mogao nazvati direktnim ili iskustvenim znanjem kroz komunikaciju sa prostorom/vremenom i vremenom/prostorom, ali još uvek nije evoluirao ili dosegao sedmi nivo. Da li je to približno ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Zašto Ra nema znanja o onome šta je bilo pre po?etka ove oktave?

Ra: Ja sam Ra. Dopustite da uporedimo oktavu sa ostrvima. Možda stanovnici ostrva nisu sami na planetarnoj sferi, ali ako ne postoji vozilo, u kome bi bezbedno mogli da pre?u okean, pravo znanje o drugim ostrvima bi bilo mogu?e samo ukoliko neki entitet do?e me?u ostrvljane i kaže, „Ja sam sa nekog drugog mesta“. To je približna analogija.

Me?utim, mi imamo dokaze ove vrste, kako o prethodnoj kreaciji, tako i o onoj koja dolazi, jer ih u struji vremena/prostora i prostora/vremena vidimo kao prividno ne-simultane doga?aje.

Ispitiva?: Trenutno se nalazimo u galaksiji Mle?nog puta od nekih otprilike 200 milijardi zvezda i tu postoje milioni i milioni velikih galaksija, raštrkanih po onome što nazivamo prostor. Prema vašim saznanjima, možemo li pretpostaviti da je broj tig galaksija beskona?an?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti ta?no i predstavlja važnu ta?ku.

Ispitiva?: Ta važna ta?ka je jedinstvo. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Veoma dobro uo?avate.

Ispitiva?: Kog dela tih galaksija je Ra svestan? Da li je Ra iskusio svest u mnogim od tih galaksija?

Ra: Ja sam Ra.

Ispitiva?: Da li je Ra doživeo ili ima bilo kakvih saznanja o nekima od tih galaksija? Da li je Ra putovao u bilo kom obliku do bilo koje od tih galaksija?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Nije važno, ali u koliko drugih galaksija je Ra putovao?

Ra: Ja sam Ra. Otvorili smo svoja srca u radijaciji ljubavi ?itavoj kreaciji. Otprilike 90% je na nekom stepenu svesno pošiljke i sposobno da odgovori. Svi beskona?ni Logosi su jedno u svesti ljubavi. To je vrsta kontakta u kojoj smo uživali više nego u putovanju.

Ispitiva?: Tako sada mogu da dobijem blagu ideju o tome, koji su limiti putovanja Ra u smislu direktnih iskustava ili vi?enja aktivnosti na razli?itim mestima? To je unutar ove galaksije i ako jeste, koliko od ove galaksije? Ili se to odnosi i na druge galaksije?

Ra: Iako bi nam bilo mogu?e da se kre?emo po volji kroz kreaciju unutar ovog Logosa, koji predstavlja Galaksiju Mle?nog puta, odlazili smo tamo gde smo pozvani radi pomo?i; te lokacije su bile, da tako kažemo, lokalne i uklju?ivale su Alfa Kentauri, planete vašeg solarnog sistema, koji nazivate Sunce, Cepheus i Zeta Reticuli. Do tih Sub-Logosa smo otišli po pozivu.

Ispitiva?: Da li je poziv u svakoj instanci bio od bi?a tre?eg denziteta ili je dolazio i sa drugih denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Uopšteno re?eno, poslednja pretpostavka je ta?na. U ovom odre?enom slu?aju, u slu?aju vašeg Sunca, Sub-Logosa, tre?i denzitet je onaj koji šalje poziv.

Ispitiva?: Ra se onda kretao u bilo koje vreme do jedne ili druge glavne galaksije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li Ra ima saznanja o bilo kojoj drugoj glavnoj galaksiji ili svest o bilo ?emu u toj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da govorite o mogu?nosti znanja iz drugih glavnih galaksija. Postoje Putnici iz drugih glavnih galaksija, privu?eni specifi?nim potrebama pojedina?nog poziva. Postoje oni iz našeg socijalno-memorijskog kompleksa, koji su postali Putnici u drugim glavnim galaksijama.

Tako da postoji znanje o drugim glavnim galaksijama, jer je za onoga, ?ija je li?nost kristalizovana, Univerzum jedno mesto i nema prepreke putovanju. Me?utim, naša interpretacija vašeg pitanja je da se ono odnosi na putovanja socijalno-memorijskog kompleksa u drugu glavnu galaksiju. Mi to nismo radili, niti smo razmišljali o tome, jer je možemo dose?i u ljubavi našim srcima.

Ispitiva?: Hvala vam. Ovom linijom pitanja pokušavam da ustanovim temelj za razumevanje osnove ne samo naših sadašnjih iskustava, ve? i kako su ona formirana i kako se odnose na sva ostala iskustva kroz deo oktave, kako je mi shvatamo.

Pretpostavljam onda da su sve te galaksije, beskona?an broj galaksija, kojih tek možemo po?eti da bivamo svesni uz pomo? naših teleskopa, sa iste oktave. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Pitao sam se, da li su se neki Putnici Ra, odlaze?i do neke od glavnih galaksija, zna?i, napuštaju?i ovaj sistem od otprilike 200 milijardi zvezda lentikularnog oblika, odlaze?i do drugih grozdova sa milijardama zvezda, susreli sa dualnim polaritetom, koji imamo ovde, služenju sebi i služenju drugima?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Ranije ste izjavili da se bliže centru galaksije nalaze, da upotrebim taj neodgovaraju?i izraz, stariji delovi bez polarizacije služenja sebi. Da li je ta?na moja pretpostavka da to važi i za druge galaksije sa kojima Ra ima iskustva? U centru tih galaksija postoji samo polaritet služenja drugima i eksperiment po?inje kasnije, kre?u?i se ka rubu galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Razli?iti Logosi i Sub-Logosi su imali razli?ite metode da do?u do otkri?a o efikasnosti slobodne volje u intenziviranju iskustava Kreatora putem Kreatora. Me?utim, u svakom slu?aju je to bio obrazac.

Ispitiva?: Mislite da se obrazac polarizacije služenja sebi javlja dalje od centra galakti?ke spirale?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Na osnovu toga pretpostavljam da smo na po?etku ove oktave imali jezgro mnogih galakti?kih spirala koje su se formirale. Znam da je to neta?no u smislu bezvremenosti, ali kada se ta spirala formirala, onda pretpostavljam da je u ovoj odre?enoj oktavi eksperiment zaborava i proširenja slobodne volje morao da po?ne otprilike istovremeno u mnogim, mnogim galakti?kim sistemima. Da li je ova pretpostavka na bilo koji na?in ta?na?

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti je ta?na. Ovaj instrument je neuobi?ajeno iscrpljen u ovoj ta?ki vremena/prostora i ona je iskoristila ve? mnogo prenete energije. Pozdravili bismo još jedno pitanje tokom ove seanse.

Ispitiva?: U stvari ih više nemam, osim pretpostavke da kroz ovu oktavu sigurno postoji neka vrsta komunikacije tako da se, pošto je prvi eksperiment uspeo, znanje o tome brzo proširilo kroz oktavu i da su ga preuzele druge galakti?ke spirale, da tako kažem. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Biti svestan prirode ove komunikacije zna?i biti svestan prirode Logosa. Mnogo toga što nazivate kreacijom se nikada nije odvojilo od Prvog Logosa ove oktave i boravi unutar jednog beskona?nog Kreatora. Komunikacija u takvom okruženju je komunikacije izme?u ?elija tela. Ono što je jedan nau?io, znaju svi. Sub-Logosi su onda u poziciji da rafiniraju otkri?a onoga što nazivate ranim Sub-Logosima.

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje tokom ove seanse?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što možemo u?initi da instrument u?inimo pogodnijim za kontakt i da unapredimo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Teško je odrediti energetski nivo instrumenta i grupe za podršku. Svesni smo toga. Me?utim, preporu?uje se da se svaka seansa zapo?ne sa što je mogu?e brižljivijom energetskom strukturom. Vi ste savesni i aranžman je dobar.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.