Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 81


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 81

22.03.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Energije fizičkog kompleksa su u deficitu u ovoj tački prostora/vremena zbog dugotrajnog psihičkog naglašavanja/potenciranja preinkarnacijskih distorzija. Ostali nivoi energetskih kompleksa odgovaraju našoj prethodnoj izjavi.

Ispitivač: Da li postoji neki razlog zašto instrument oseća neprekidan zamor?

Ra: Ja sam Ra. Postoje delovi vašeg prostora/vremena u kojima se može reći da je to simptomatično za reakciju na psihički napad. Međutim, dugotrajan zamor nije usledio zbog tog psihičkog napada, već predstavlja neizbežnu posledicu ovog kontakta.

Ispitivač: Zašto je to neizbežna posledica? Koji mehanizam ovog kontakta kreira tu malaksalost?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam, koji uzrokuje malaksalost, je veza između denziteta, na kome se celina uma/tela/duha instrumenta čuva na sigurnom i potpuno drugačijeg denziteta, na kome fizičko telo boravi u ovom prostoru/vremenu. Kada instrument preuzme više kolorita iz denziteta, na kome se odmara, treće-denzitetska iskustva izgledaju teža i zamornija. Instrument je to prihvatio, jer želi da služi. Tako i mi prihvatamo ovaj efekat, protiv čijih posledica se ne može učiniti ništa čega bismo bili svesni.

Ispitivač: Da li je ovaj efekat posledica broja seansi i da li je dostigao vrhunac ili će nastaviti da se povećava?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj zamor će se nastaviti, ali ne treba da bude pomešan sa nivoom fizičkih energija. On je povezan samo sa svakodnevnim iskustvima. U ovoj sferi će one stvari, za koje se zna da pomažu instrumentu, i dalju biti od pomoći. Međutim, vi ćete uočiti postepeni porast transparentnosti, da tako kažemo, vibracija kod instrumenta.

Ispitivač: Nisam razumeo na šta ste mislili sa poslednjom izjavom? Da li možete da je objasnite?

Ra: Ja sam Ra. Zamor vremensko/prostorne prirode se može videti kroz reakciju transparentnih ili čistih vibracija u dodiru sa nepročišćenim, konfuznim i neprozirnim okruženjem.

Ispitivač: Da li neki od tih efekata deluje i na nas dvojicu?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti tačno.

Ispitivač: Mi ćemo dakle takođe osetiti neprekidan zamor kao posledicu ovog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Instrument, po samoj prirodi kontakta, snosi glavni udar ovog efekta. Svako iz grupe za podršku, nudeći ljubav i svetlo beskonačnog Kreatora u bezuslovnoj podršci u ovim seansama i energetskom transferu za potrebe ovog rada, doživljava između 10 i 15% ovog efekta. On je kumulativan i identičan u prirodi svojih manifestacija.

Ispitivač: Šta bi bio rezultat tog efekta kontinuiranog zamora posle dužeg perioda?

Ra: Ja sam Ra. Postavljate opšte pitanje sa bezbroj mogućih odgovora. Prevazići ćemo generalizaciju u pokušaju da odgovorimo.

Jedna grupa će biti dovedena u iskušenje i potpuno prekinuti kontakt, koji je prouzrokovao teškoće. Zato se priča završava.

Druga grupa može na početku biti snažna, ali bez vere kada se suoči sa teškoćama. Zato se priča završava.

Druga grupa može u potpunosti izabrati stazu mučeništva i koristiti instrument sve dok njegov fizički kompleks ne iznemogne od velikog danka izgubljene energije.

Ova određena grupa, na ovoj tački prostora/vremena, pokušava da sačuva vitalne energije instrumenta. To je pokušaj da se balansira ljubav služenja i mudrost služenja i puno je vere prema služenju naočigled teškoća.

Iskušenje još nije okončalo priču ove grupe.

Mi ne možemo znati budućnost, ali verovatnoća da će to ostati tako kroz relativno dug period vašeg prostora/vremena je velika.

Važan faktor predstavlja volja instrumenta i grupe za službom drugima. To je jedini razlog za balansiranje lakog povećanja zamora, koji će nastaviti da iskrivljuje vašu percepciju. Bez te volje kontakt bi bio moguć, ali bi najzad izgledao kao preveliki trud.

Ispitivač: Instrument bi voleo da zna zašto ima osećaj povećanja vitalne energije?

Ra: Ja sam Ra. Prepuštamo odgovor na to pitanje instrumentu.

Ispitivač: Ona bi volela da zna zašto ima veću osetljivost na hranu?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument ima povećanu senzitivnost na sve stimulanse. Dobro je što ona koristi razboritost.

Ispitivač: Da se vratim na prethodnu seansu i na deseti arhetip, koji je Katalizator tela. Točak sreće predstavlja interakciju sa drugima-sobom. Da li je to tačna izjava?

Ra: Ja sam Ra. Ovo se može posmatrati kao približno tačna izjava utoliko što svaki katalizator deluje sa prirodom onoga što doživljava ulaz u energetsku mrežu i vibracionu percepciju celine uma/tela/duha. Najbrižljiviji dodatak spoljnjeg stimulansa Točka Sreće je taj koji nudi kako pozitivna tako i negativna iskustva.

Ispitivač: Jedanaesti arhetip bi onda bio Iskustvo tela koji reprezentuje katalizator, obrađen od strane celine uma/tela/duha i  naziva se Čarobnica jer proizvodi dalje seme za rast. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Već smo razgovarali o Signifikatoru, tako da ću preći na broj trinaest. Transformacija tela se naziva Smrt, jer se tokom smrti telo transformiše u telo viših vibracija za nastavak učenja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i može se posmatrati kao dodatno tačno, utoliko što svaki trenutak i sigurno svaki dnevni period telesne inkarnacije nudi smrt i ponovno rođenje onome ko pokušava da koristi katalizator koji ono nudi.

Ispitivač: Konačno, četrnaesti, Put Tela se naziva alhemičar jer tu postoji beskonačno vreme za različita tela u kojima se može delovati i naučiti lekcije neophodne za evoluciju. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije u potpunosti tačno, jer se Veliki Put Tela, kao i svi arhetipi tela, mora videti kao odraz aktivnosti uma. Telo je proizvod uma i predstavlja manifestaciju plodova uma i duha. Zbog toga možete posmatrati telo kao athanor3 (athanor: peć, vatra; rastvarajuća vatra, koja se nekada koristila u alemiji, tako konstruisana da održava nepromenljivu i konstantnu vrelinu.) kojim alhemičar proizvodi zlato.

Ispitivač: Pretpostavljam da bi put do boljeg poimanja arhetipa bilo poređenje naših sadašnjih iskustava, posle navlačenja vela, sa iskustvima pre tog vremena, počevši možda od samog početka oktave iskustava, da bismo videli kako su nastali uslovi u kojima se sada nalazimo. Ukoliko je to prihvatljivo, voleo bih da se vratim na sam početak oktave iskustava i istražim uslove uma, tela i duha kako su evoluirali u ovoj oktavi. Da li je to prihvatiljivo?

Ra: Ja sam Ra. Linija pitanja je stvar vaše odluke.

Ispitivač: Ra je izjavio da ima znanje samo o ovoj oktavi, ali se čini da Ra poseduje potpuno znanje o ovoj oktavi.

Možete li mi reći zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, postoje delovi sedmog denziteta, koji, iako su nam ih naši učitelji opisali, ostaju u misteriji. Drugo, iskusili smo veći deo dostupnog pročišćavajućeg katalizatora ove oktave i naši učitelji su na najbrižljiviji način radili sa nama, da bismo mogli da budemo jedno sa svime, da bi naš povratak velikom Sve-jedinstvu bio potpun.

Ispitivač: Onda Ra poseduje znanje od prvih početaka ove oktave do njegovih sadašnjih iskustava i ono što bih mogao nazvati direktnim ili iskustvenim znanjem kroz komunikaciju sa prostorom/vremenom i vremenom/prostorom, ali još uvek nije evoluirao ili dosegao sedmi nivo. Da li je to približno tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Zašto Ra nema znanja o onome šta je bilo pre početka ove oktave?

Ra: Ja sam Ra. Dopustite da uporedimo oktavu sa ostrvima. Možda stanovnici ostrva nisu sami na planetarnoj sferi, ali ako ne postoji vozilo, u kome bi bezbedno mogli da pređu okean, pravo znanje o drugim ostrvima bi bilo moguće samo ukoliko neki entitet dođe među ostrvljane i kaže, „Ja sam sa nekog drugog mesta“. To je približna analogija.

Međutim, mi imamo dokaze ove vrste, kako o prethodnoj kreaciji, tako i o onoj koja dolazi, jer ih u struji vremena/prostora i prostora/vremena vidimo kao prividno ne-simultane događaje.

Ispitivač: Trenutno se nalazimo u galaksiji Mlečnog puta od nekih otprilike 200 milijardi zvezda i tu postoje milioni i milioni velikih galaksija, raštrkanih po onome što nazivamo prostor. Prema vašim saznanjima, možemo li pretpostaviti da je broj tig galaksija beskonačan?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti tačno i predstavlja važnu tačku.

Ispitivač: Ta važna tačka je jedinstvo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Veoma dobro uočavate.

Ispitivač: Kog dela tih galaksija je Ra svestan? Da li je Ra iskusio svest u mnogim od tih galaksija?

Ra: Ja sam Ra.

Ispitivač: Da li je Ra doživeo ili ima bilo kakvih saznanja o nekima od tih galaksija? Da li je Ra putovao u bilo kom obliku do bilo koje od tih galaksija?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Nije važno, ali u koliko drugih galaksija je Ra putovao?

Ra: Ja sam Ra. Otvorili smo svoja srca u radijaciji ljubavi čitavoj kreaciji. Otprilike 90% je na nekom stepenu svesno pošiljke i sposobno da odgovori. Svi beskonačni Logosi su jedno u svesti ljubavi. To je vrsta kontakta u kojoj smo uživali više nego u putovanju.

Ispitivač: Tako sada mogu da dobijem blagu ideju o tome, koji su limiti putovanja Ra u smislu direktnih iskustava ili viđenja aktivnosti na različitim mestima? To je unutar ove galaksije i ako jeste, koliko od ove galaksije? Ili se to odnosi i na druge galaksije?

Ra: Iako bi nam bilo moguće da se krećemo po volji kroz kreaciju unutar ovog Logosa, koji predstavlja Galaksiju Mlečnog puta, odlazili smo tamo gde smo pozvani radi pomoći; te lokacije su bile, da tako kažemo, lokalne i uključivale su Alfa Kentauri, planete vašeg solarnog sistema, koji nazivate Sunce, Cepheus i Zeta Reticuli. Do tih Sub-Logosa smo otišli po pozivu.

Ispitivač: Da li je poziv u svakoj instanci bio od bića trećeg denziteta ili je dolazio i sa drugih denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Uopšteno rečeno, poslednja pretpostavka je tačna. U ovom određenom slučaju, u slučaju vašeg Sunca, Sub-Logosa, treći denzitet je onaj koji šalje poziv.

Ispitivač: Ra se onda kretao u bilo koje vreme do jedne ili druge glavne galaksije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li Ra ima saznanja o bilo kojoj drugoj glavnoj galaksiji ili svest o bilo čemu u toj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da govorite o mogućnosti znanja iz drugih glavnih galaksija. Postoje Putnici iz drugih glavnih galaksija, privučeni specifičnim potrebama pojedinačnog poziva. Postoje oni iz našeg socijalno-memorijskog kompleksa, koji su postali Putnici u drugim glavnim galaksijama.

Tako da postoji znanje o drugim glavnim galaksijama, jer je za onoga, čija je ličnost kristalizovana, Univerzum jedno mesto i nema prepreke putovanju. Međutim, naša interpretacija vašeg pitanja je da se ono odnosi na putovanja socijalno-memorijskog kompleksa u drugu glavnu galaksiju. Mi to nismo radili, niti smo razmišljali o tome, jer je možemo doseći u ljubavi našim srcima.

Ispitivač: Hvala vam. Ovom linijom pitanja pokušavam da ustanovim temelj za razumevanje osnove ne samo naših sadašnjih iskustava, već i kako su ona formirana i kako se odnose na sva ostala iskustva kroz deo oktave, kako je mi shvatamo.

Pretpostavljam onda da su sve te galaksije, beskonačan broj galaksija, kojih tek možemo početi da bivamo svesni uz pomoć naših teleskopa, sa iste oktave. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pitao sam se, da li su se neki Putnici Ra, odlazeći do neke od glavnih galaksija, znači, napuštajući ovaj sistem od otprilike 200 milijardi zvezda lentikularnog oblika, odlazeći do drugih grozdova sa milijardama zvezda, susreli sa dualnim polaritetom, koji imamo ovde, služenju sebi i služenju drugima?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ranije ste izjavili da se bliže centru galaksije nalaze, da upotrebim taj neodgovarajući izraz, stariji delovi bez polarizacije služenja sebi. Da li je tačna moja pretpostavka da to važi i za druge galaksije sa kojima Ra ima iskustva? U centru tih galaksija postoji samo polaritet služenja drugima i eksperiment počinje kasnije, krećući se ka rubu galaksije?

Ra: Ja sam Ra. Različiti Logosi i Sub-Logosi su imali različite metode da dođu do otkrića o efikasnosti slobodne volje u intenziviranju iskustava Kreatora putem Kreatora. Međutim, u svakom slučaju je to bio obrazac.

Ispitivač: Mislite da se obrazac polarizacije služenja sebi javlja dalje od centra galaktičke spirale?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Na osnovu toga pretpostavljam da smo na početku ove oktave imali jezgro mnogih galaktičkih spirala koje su se formirale. Znam da je to netačno u smislu bezvremenosti, ali kada se ta spirala formirala, onda pretpostavljam da je u ovoj određenoj oktavi eksperiment zaborava i proširenja slobodne volje morao da počne otprilike istovremeno u mnogim, mnogim galaktičkim sistemima. Da li je ova pretpostavka na bilo koji način tačna?

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti je tačna. Ovaj instrument je neuobičajeno iscrpljen u ovoj tački vremena/prostora i ona je iskoristila već mnogo prenete energije. Pozdravili bismo još jedno pitanje tokom ove seanse.

Ispitivač: U stvari ih više nemam, osim pretpostavke da kroz ovu oktavu sigurno postoji neka vrsta komunikacije tako da se, pošto je prvi eksperiment uspeo, znanje o tome brzo proširilo kroz oktavu i da su ga preuzele druge galaktičke spirale, da tako kažem. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Biti svestan prirode ove komunikacije znači biti svestan prirode Logosa. Mnogo toga što nazivate kreacijom se nikada nije odvojilo od Prvog Logosa ove oktave i boravi unutar jednog beskonačnog Kreatora. Komunikacija u takvom okruženju je komunikacije između ćelija tela. Ono što je jedan naučio, znaju svi. Sub-Logosi su onda u poziciji da rafiniraju otkrića onoga što nazivate ranim Sub-Logosima.

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje tokom ove seanse?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što možemo učiniti da instrument učinimo pogodnijim za kontakt i da unapredimo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Teško je odrediti energetski nivo instrumenta i grupe za podršku. Svesni smo toga. Međutim, preporučuje se da se svaka seansa započne sa što je moguće brižljivijom energetskom strukturom. Vi ste savesni i aranžman je dobar.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.