Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 77


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 77

10.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi, molim vas, dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitiva?: Da li je instrument bio pod napadom neposredno pre po?etka seanse?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da bismo pomogli instrumentu da se zaštiti od napada pre seansi?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Vaša grupa bi mogla da se uzdrži od nastavka ovog kontakta.

Ispitiva?: Da li je to jedino što možemo u?initi?

Ra: Ja sam Ra. To je jedino što ve? niste pokušali od sveg srca.

Ispitiva?: Imam tri pitanja, za koje me je instrument zamolio da ih postavim i prvo bih se pozabavio njima. Ona bi želela da zna, da li bi se mogla bolje pripremiti za iskustvo u bolnici, ako ikada bude morala da ga ponovi?

Ra: Ja sam Ra. Sve je bilo dobro sa jednim izuzetkom. Instrumentu je sugerisano da provede izvestan prostor/vreme, kontempliraju?i nad sobom kao Kreatorom. Ako se to radi na odlu?niji na?in, može biti blagotvorno u vreme kada je umni kompleks oslabljen napadima na distorziju telesnog kompleksa u pravcu bola. To nisu neophodno negativne misaone-forme, nezavisno od distorzije bola. Eliminacija ovoga stvara nedostatak mogu?nosti za negativne elementale i druge negativne entitete da koriste misaone-forme, kako bi uslovili udaljavanje kompleksa uma od normalne distorzije vedrine/anksioznosti.

Ispitiva?: Instrument bi tako?e želeo da zna da li se ono što nazivamo podešavanjem može unaprediti tokom vremena kada ne komuniciramo sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor na prethodno pitanje je dovoljan da ukaže na na?in u vezi sa ovim pitanjem.

Ispitiva?: Najzad, ona bi volela da zna, zašto je pre nekoliko dana brzina otkucaja srca bila 115 u minuti i zašto je imala ekstreman bol u stomaku?

Ra: Ja sam Ra. Iako je to iskustvo bilo energizovano (poja?ano) od strane Orionske grupe, pomenuti doga?aji, kao i nekoliko manje ozbiljnih, su bili neposredno izazvani uzimanjem supstanci u obliku koji nazivate tablete.

Ispitiva?: Možete li mi ta?no re?i koje su to tablete?

Ra: Ja sam Ra. Razmatramo Zakon konfuzije i nalazimo da smo blizu granice, ali da je to prihvatljivo.

Supstance koje su prouzrokovale telesnu reakciju u vidu lupanja srca, proizvo?a?i nazivaju Pituitone. Ono što je izazvalo gr?eve u donjim abdominalnim miši?ima je u stvari bila više organska supstanca pod nazivom Spleentone. Instrument ima telesni kompleks komplikovanih balansa, koji održavaju njegovu fizi?ku egzistenciju. Ako bi se pošlo od toga, da odre?ene funkcije i hemikalije, koje postoje u zdravom, kako ga vi nazivate, telesnom kompleksu, nedostaju u ovom i da stoga treba da budu nadomeštene, onda bi uzimanje ovih supstanci, sa ?ime je instrument zapo?eo, bilo odgovaraju?e. Me?utim, ovo odre?eno fizi?ko vozilo je tokom otprilike dvadesetpet godina bilo vitalno zahvaljuju?i duhu, umu i volji i harmoni?no posve?eno tome da ispuni službu koju je izabralo da pruži.

Zbog toga su tehnike fizi?kog le?enja neadekvatne, dok su tehnike mentalnog i duhovnog le?enja blagotvorne.

Ispitiva?: Da li postoji neka tehnika koju do sada nismo koristili a koja bi bila blagotvorna za instrument.

Ra: Ja sam Ra. Možemo sugerisati dve, a da ne narušimo slobodnu volju. Prvo, neka instrument ukloni mogu?nost od daljeg uzimanja ovih supstanci.

Drugo, svako u grupi bi mogao postati svestan volje u ve?em stepenu. Ne možemo davati uputstva, ve? samo nagovestiti, kako smo u?inili ranije, da je ona vitalni klju? evolucije celine uma/tela/duha.

Ispitiva?: Hvala vam. Želeo bih da se vratim na plan Logosa za njegovu kreaciju i istražim filozofsku osnovu koja je bila temelj za ono što je stvoreno u ovoj lokalnoj kreaciji i filozofiju koja stoji u osnovi plana za iskustva. Pretpostavljam da je temelj za to, kako je mnogo puta re?eno, prva distorzija (slobodna volja). Posle toga, šta je bio plan u filozofskom smislu?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo odgovoriti, jer je iz vašeg pitanja izostavljen važan deo; a to je, da li govorimo o ovom Logosu?

Ispitiva?: To je ta?no. Pitao sam u vezi sa ovim odre?enim Sub-Logosom, našim suncem.

Ra: Ja sam Ra. To pitanje ima suštinu. Po?e?emo, vra?aju?i se na seriju konceptualnih kompleksa koji su vam poznati kao tarot.

Filozofija je bila da se stvori temelj, prvo u celini uma, zatim tela i onda duha. Ti konceptualni kompleksi, koje nazivate tarot, podeljeni su na tri grupe od sedam: ciklus uma, od prve do sedme; ciklus fizi?kog kompleksa, od osam do ?etrnaest; ciklus duha, od petnaest do dvadeset jedan; Poslednji konceptualni kompleks se može nazvati Izbor.

Ispitiva?: Onda, da se nadovežem na vašu izjavu, njeno zna?enje razumem da ima sedam osnovnih filozofskih temelja za mentalna iskustva, sedam za telesna, sedam za duhovna i da oni proizvode polarizaciju koju doživljavamo tokom tre?e-denzitetskog ciklusa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste utoliko što ste ta?no razumeli našu prethodnu izjavu. Niste u pravu utoliko što niste spomenuli lokaciju, da tako kažemo, svih tih konceptualnih kompleksa; oni egzistiraju u korenu uma i to je izvor iz koga se može pratiti uticaj njihovog vo?stva i lajtmotivi. Dalje možete primetiti da svaki temelj po sebi ne stoji sam, ve? predstavlja kompleks koncepata. Zatim, postoje odnosi izme?u uma, tela i duha na istim lokacijama u oktavi, na primer: jedan, osam, petnaest i odnosi unutar svake oktave su korisni da bi celina uma/tela/duha obavila Izbor. Logos, pod kojim stoje ovi temelji, je Logos slobodne volje. Tako se može videti da temelji imaju jedinstvene fasete i odnose za svaku celinu uma/tela/duha. Samo je dvadeset dva, Izbor, relativno fiksiran i nezavistan.

Ispitiva?: Onda ja verovatno imam problem sa vremenom, budu?i da se ?ini da je Logos bio svestan izbora polarizacije. Izgleda da je izbor polarizacije na kraju tre?eg denziteta važan filozofski plan za iskustva tokom tre?eg denziteta. Da li je ta?na moja pretpostavka da je taj proces proces kreiranja odgovaraju?ih ili željenih iskustava koja ?e se odigrati u kreaciji kada se tre?i denzitet okon?a?

Ra: Ja sam Ra. Ovi filozofski temelji pripadaju tre?em denzitetu. Iznad tog denziteta ostaje prepoznavanje arhitekture Logosa, ali bez to?ka (zaborava, prim.prev.), koji je tako integralan deo procesa donošenja izbora u tre?em denzitetu.

Ispitiva?: Posebno pitanje koje sam imao je da mi se ?ini da je izbor planiran da kreira snažnu polarizaciju posle tre?eg denziteta, tako da iskustva posle tre?eg denziteta budu intenzivna. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ako je naša interpretacija vaših glasovo-vibratornih kompleksa ispravna, to nije ta?no. Intenzitet ?etvrtog denziteta predstavlja rafiniranje grubo izvajane statue. On je, na svoj na?in, veoma intenzivan, uzrokuju?i da se celina uma/tela/duha kre?e ka unutra i ka spolja u svojoj potrazi za svojim punim izrazom. Me?utim, na tre?em denzitetu statua se kali u vatri. To je vrsta intenziteta, koja nije svojstvo ?etvrtog, petog i šestog denziteta.

Ispitiva?: Ono što zaista pokušavam da razumem je, budu?i da ovaj dvadeset jedan temelj rezultira dvadeset drugim, koji je Izbor, zašto se ?ini da Logos pridaje toliko mnogo važnosti tom izboru i kakvu funkciju taj izbor polariteta ta?no ima u evoluciji sticanja iskustava o onome što je stvoreno od strane Logosa.

Ra: Ja sam Ra. Polarizacija ili izbor svakog uma/tela/duha je neophodan za dostizanje zrelosti za žetvu sa tre?eg denziteta. Viši denziteti obavljaju svoj posao zahvaljuju?i polaritetu zadobijenom preko ovog izbora.

Ispitiva?: Da li bi bilo mogu?e da taj posao našeg denziteta bude obavljen, ako bi svi Logosi izabrali isti polaritet u nekom odre?enom izrazu ili razvoju Logosa? Pretpostavimo da je naše sunce usled prve distorzije kreiralo samo pozitivan polaritet. Nema drugog proizvoda osim pozitivnog polariteta. Da li bi tada na ?etvrtom i višim denzitetima bio obavljen posao kao funkcija samo pozitivne polarizacije koja se razvila iz originalne kreacije ili našeg Sub-Logosa?

Ispitiva?: Elementi vašeg pitanja ilustruju razlog zašto nisam mogao da odgovorim na vaše prethodno pitanje bez znanja o tome na koji Logos se odnosi.

Da se vratimo na vaše pitanje, postojali su Logosi koji su izabrali da postave plan za aktivaciju celine uma/tela/duha kroz tela svake primarne boje, bez pribegavanja prethodnoj aplikaciji slobodne volje. Prema našem saznanju, samo u odsustvu slobodne volje javljaju se uslovi o kojima ste govorili. U takvom poretku denziteta ?ete na?i izuzetno dugi tre?i denzitet, dug kao ?etvrti. Zatim, kada entitet po?ne da vidi Kreatora, odvija se veoma brzo, kako vi merite vreme, kretanje ka osmom denzitetu.

Dopustite da to ilustrujemo relativnom harmonijom i nepromenljivim kvalitetom egzistencije u nekom od vaših, kako ih nazivate, primitivnih plemena. Ti entiteti imaju svoje zakone i tabue, taj zakon je neumoljiv i svi doga?aji su unapred predvi?eni. Ne postoji koncept ispravnog i pogrešnog, dobrog i lošeg. To je kultura crno-belog. U tom kontekstu možete posmatrati onoga koga zovete Lucifer kao istinskog svetlonošu utoliko što znanje o dobru i zlu uslovljava pad umova/tela/duha ovog Logosa iz edenskog stanja stalnog zadovoljstva i pruža podsticaj za kretanje, rad i u?enje.

Ti Logosi, ?ija je kreacija uspostavljena bez slobodne volje, nisu dali Kreatoru taj kvalitet i varijetet iskustava o sebi kao Logosi koji su postavili slobodnu volju kao najviši princip.

Ispitiva?: Pretpostavljam da je izbor da evoluiraju bez slobodne volje bio funkcija slobodne volje ovih Logosa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li Logosi, koji biraju ovaj tip evolucije, biraju i stazu službe drugima i službe sebi za razli?ite Logose, ili samo jednu?

Ra: Ja sam Ra. Ovi, kako biste ih vi nazvali rani Logosi, koji za temelje biraju nedostatak slobodne volje, osnivaju bez izuzetka Logose na stazi služenja drugima. Saga o polaritetu, da je tako nazovemo, njene konsekvence i limiti, je bila nezamisliva, dok nije doživljena.

Ispitiva?: Drugim re?ima, kažete da isprva Logosi, koji nisu izabrali stazu slobodne volje, to nisu u?inili jednostavno jer je nisu poimali, a da su je kasniji Logosi, proširuju?i prvu distorziju na svoju evoluciju, iskusili kao izdanak ili izrastanje iz tog proširenja prve distorzije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Da li je onda ovaj odre?eni Logos, koga doživljavamo, imao plan za polarizaciju i unapred znao sve o njoj? Pretpostavljam da se to dogodilo.

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno ta?no.

Ispitiva?: U tom slu?aju bi Logos kao posledicu planiranja onoga što nazivamo osnovnim arhetipskim filozofskim temeljima i funkcije polariteta koji se sti?e na tre?em denzitetu imao prednost ubrzanja, da tako kažem, spiritualne evolucije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je izvanredno ta?no.

Ispitiva?: U tom slu?aju, ?ini se da bi korenito poznavanje precizne prirode tih filozofskih temelja bilo od primarne važnosti za prou?avanje evolucije uma, tela i duha i ja bih voleo da brižljivo pro?em kroz svaki od njih, po?evši od uma. Da li je to prihvatljivo za Ra?

Ra: Ja sam Ra. To je prihvatljivo uz dva zahteva, koja se moaju postaviti.

Prvo, u?enik treba da iznese svoje sopstveno shvatanje arhetipa. Mi zatim možemo dati komentar. Ne možemo podu?avati/u?iti do stepena u?enja/podu?avanja (u?iti umesto nekoga). Drugo, tražimo da pred umom, kao sve?a pred o?ima, uvek bude misao: svaka celina uma/tela/duha ?e i treba i zaista mora percipirati svaki arhetip, da upotrebimo taj uobi?ajeni naziv, na svoj sopstveni na?in. Tako, možete videti da preciznost nije cilj, pre je cilj kvalitet percepcije opšteg konceptualnog kompleksa.

Ispitiva?: Sada, ima nekoliko optih koncepata, za koje bih hteo da budem siguran da sam ih razumeo, pre nego što po?nem sa ovim procesom, a sigurno ?u biti dosledan zahtevima, koje ste izneli.

Kada je naš Logos dizajnirao ovu odre?enu evoluciju iskustava, on je odlu?io da koristi sistem o kome smo govorili, dopuštaju?i polarizaciju putem potpuno slobodne volje. U ?emu se to razlikuje od Logosa koji to ne ?ini? Vidim da Logos kreira mogu?nost porasta vibracija kroz denzitete. Kako Logos priprema i postavlja denzitete, ako biste odgovorili na ovo?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje puno pitanje tokom ovog rada. Psihi?ki napad na instrument je, kao što smo rekli, ostavio ožiljke, koji se moraju negovati da bi se pomoglo instrumentu.

Hajde da pogledamo vaš drugi denzitet. Mnogi prelaze brže na tre?i denzitet nego drugi, ne zbog uro?ene efikasnosti katalizatora, ve? zbog neuobi?ajene prilike za investiranje (pogledaj „evoluciju sa drugog na tre?i denzitet“). Na isti taj na?in oni sa ?etvrtog mogu da deluju na tre?i, oni sa petog na ?etvrti. Kada peti denzitet dostigne tu ta?ku, on preuzima na sebe zamah, koji je baziran na karakteristikama mudrosti primenjenim na okolnosti. Sam Logos onda obezbe?uje investiranje mogu?nosti, ako ho?ete da upotrebite taj termin. Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje u ovom prostoru/vremenu?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi posle kontakta da pružimo pomo? instrumentu s obzirom na psihi?ki napad i da li postoji nešto što možemo u?initi da bismo u?inili instrument pogodnijim za kontakt i poboljšali kontakt u sadašnjoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Mogu se upotrebiti sposobnosti le?enja, koje je svako od vas demonstrirao energiziranjem. Entitet može biti ohrabren da ostane u nepokretnom stanju tokom jednog perioda. Ukoliko ona to ne želi da prihvati, predlažemo razgovor.

Predmet pod nazivom kandilo je malo pomeren, ali to nije od velikog zna?aja. Molimo iz razloga fizi?kog blagostanja instrumenta da nastavite svoj brižljivi trud oko aranžmana. Vi ste savesni. Sve je dobro.

Ostavljamo vas, moji prijatelji, u slavnoj ljubavi i svetlu jednog Kreatora. Nastavite, ujedinjuju?i se u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Ja sam Ra. Adonai.