Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 77


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 77

10.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi, molim vas, dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitivač: Da li je instrument bio pod napadom neposredno pre početka seanse?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bismo pomogli instrumentu da se zaštiti od napada pre seansi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Vaša grupa bi mogla da se uzdrži od nastavka ovog kontakta.

Ispitivač: Da li je to jedino što možemo učiniti?

Ra: Ja sam Ra. To je jedino što već niste pokušali od sveg srca.

Ispitivač: Imam tri pitanja, za koje me je instrument zamolio da ih postavim i prvo bih se pozabavio njima. Ona bi želela da zna, da li bi se mogla bolje pripremiti za iskustvo u bolnici, ako ikada bude morala da ga ponovi?

Ra: Ja sam Ra. Sve je bilo dobro sa jednim izuzetkom. Instrumentu je sugerisano da provede izvestan prostor/vreme, kontemplirajući nad sobom kao Kreatorom. Ako se to radi na odlučniji način, može biti blagotvorno u vreme kada je umni kompleks oslabljen napadima na distorziju telesnog kompleksa u pravcu bola. To nisu neophodno negativne misaone-forme, nezavisno od distorzije bola. Eliminacija ovoga stvara nedostatak mogućnosti za negativne elementale i druge negativne entitete da koriste misaone-forme, kako bi uslovili udaljavanje kompleksa uma od normalne distorzije vedrine/anksioznosti.

Ispitivač: Instrument bi takođe želeo da zna da li se ono što nazivamo podešavanjem može unaprediti tokom vremena kada ne komuniciramo sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor na prethodno pitanje je dovoljan da ukaže na način u vezi sa ovim pitanjem.

Ispitivač: Najzad, ona bi volela da zna, zašto je pre nekoliko dana brzina otkucaja srca bila 115 u minuti i zašto je imala ekstreman bol u stomaku?

Ra: Ja sam Ra. Iako je to iskustvo bilo energizovano (pojačano) od strane Orionske grupe, pomenuti događaji, kao i nekoliko manje ozbiljnih, su bili neposredno izazvani uzimanjem supstanci u obliku koji nazivate tablete.

Ispitivač: Možete li mi tačno reći koje su to tablete?

Ra: Ja sam Ra. Razmatramo Zakon konfuzije i nalazimo da smo blizu granice, ali da je to prihvatljivo.

Supstance koje su prouzrokovale telesnu reakciju u vidu lupanja srca, proizvođači nazivaju Pituitone. Ono što je izazvalo grčeve u donjim abdominalnim mišićima je u stvari bila više organska supstanca pod nazivom Spleentone. Instrument ima telesni kompleks komplikovanih balansa, koji održavaju njegovu fizičku egzistenciju. Ako bi se pošlo od toga, da određene funkcije i hemikalije, koje postoje u zdravom, kako ga vi nazivate, telesnom kompleksu, nedostaju u ovom i da stoga treba da budu nadomeštene, onda bi uzimanje ovih supstanci, sa čime je instrument započeo, bilo odgovarajuće. Međutim, ovo određeno fizičko vozilo je tokom otprilike dvadesetpet godina bilo vitalno zahvaljujući duhu, umu i volji i harmonićno posvećeno tome da ispuni službu koju je izabralo da pruži.

Zbog toga su tehnike fizičkog lečenja neadekvatne, dok su tehnike mentalnog i duhovnog lečenja blagotvorne.

Ispitivač: Da li postoji neka tehnika koju do sada nismo koristili a koja bi bila blagotvorna za instrument.

Ra: Ja sam Ra. Možemo sugerisati dve, a da ne narušimo slobodnu volju. Prvo, neka instrument ukloni mogućnost od daljeg uzimanja ovih supstanci.

Drugo, svako u grupi bi mogao postati svestan volje u većem stepenu. Ne možemo davati uputstva, već samo nagovestiti, kako smo učinili ranije, da je ona vitalni ključ evolucije celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Hvala vam. Želeo bih da se vratim na plan Logosa za njegovu kreaciju i istražim filozofsku osnovu koja je bila temelj za ono što je stvoreno u ovoj lokalnoj kreaciji i filozofiju koja stoji u osnovi plana za iskustva. Pretpostavljam da je temelj za to, kako je mnogo puta rečeno, prva distorzija (slobodna volja). Posle toga, šta je bio plan u filozofskom smislu?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo odgovoriti, jer je iz vašeg pitanja izostavljen važan deo; a to je, da li govorimo o ovom Logosu?

Ispitivač: To je tačno. Pitao sam u vezi sa ovim određenim Sub-Logosom, našim suncem.

Ra: Ja sam Ra. To pitanje ima suštinu. Počećemo, vraćajući se na seriju konceptualnih kompleksa koji su vam poznati kao tarot.

Filozofija je bila da se stvori temelj, prvo u celini uma, zatim tela i onda duha. Ti konceptualni kompleksi, koje nazivate tarot, podeljeni su na tri grupe od sedam: ciklus uma, od prve do sedme; ciklus fizičkog kompleksa, od osam do četrnaest; ciklus duha, od petnaest do dvadeset jedan; Poslednji konceptualni kompleks se može nazvati Izbor.

Ispitivač: Onda, da se nadovežem na vašu izjavu, njeno značenje razumem da ima sedam osnovnih filozofskih temelja za mentalna iskustva, sedam za telesna, sedam za duhovna i da oni proizvode polarizaciju koju doživljavamo tokom treće-denzitetskog ciklusa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste utoliko što ste tačno razumeli našu prethodnu izjavu. Niste u pravu utoliko što niste spomenuli lokaciju, da tako kažemo, svih tih konceptualnih kompleksa; oni egzistiraju u korenu uma i to je izvor iz koga se može pratiti uticaj njihovog vođstva i lajtmotivi. Dalje možete primetiti da svaki temelj po sebi ne stoji sam, već predstavlja kompleks koncepata. Zatim, postoje odnosi između uma, tela i duha na istim lokacijama u oktavi, na primer: jedan, osam, petnaest i odnosi unutar svake oktave su korisni da bi celina uma/tela/duha obavila Izbor. Logos, pod kojim stoje ovi temelji, je Logos slobodne volje. Tako se može videti da temelji imaju jedinstvene fasete i odnose za svaku celinu uma/tela/duha. Samo je dvadeset dva, Izbor, relativno fiksiran i nezavistan.

Ispitivač: Onda ja verovatno imam problem sa vremenom, budući da se čini da je Logos bio svestan izbora polarizacije. Izgleda da je izbor polarizacije na kraju trećeg denziteta važan filozofski plan za iskustva tokom trećeg denziteta. Da li je tačna moja pretpostavka da je taj proces proces kreiranja odgovarajućih ili željenih iskustava koja će se odigrati u kreaciji kada se treći denzitet okonča?

Ra: Ja sam Ra. Ovi filozofski temelji pripadaju trećem denzitetu. Iznad tog denziteta ostaje prepoznavanje arhitekture Logosa, ali bez točka (zaborava, prim.prev.), koji je tako integralan deo procesa donošenja izbora u trećem denzitetu.

Ispitivač: Posebno pitanje koje sam imao je da mi se čini da je izbor planiran da kreira snažnu polarizaciju posle trećeg denziteta, tako da iskustva posle trećeg denziteta budu intenzivna. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ako je naša interpretacija vaših glasovo-vibratornih kompleksa ispravna, to nije tačno. Intenzitet četvrtog denziteta predstavlja rafiniranje grubo izvajane statue. On je, na svoj način, veoma intenzivan, uzrokujući da se celina uma/tela/duha kreće ka unutra i ka spolja u svojoj potrazi za svojim punim izrazom. Međutim, na trećem denzitetu statua se kali u vatri. To je vrsta intenziteta, koja nije svojstvo četvrtog, petog i šestog denziteta.

Ispitivač: Ono što zaista pokušavam da razumem je, budući da ovaj dvadeset jedan temelj rezultira dvadeset drugim, koji je Izbor, zašto se čini da Logos pridaje toliko mnogo važnosti tom izboru i kakvu funkciju taj izbor polariteta tačno ima u evoluciji sticanja iskustava o onome što je stvoreno od strane Logosa.

Ra: Ja sam Ra. Polarizacija ili izbor svakog uma/tela/duha je neophodan za dostizanje zrelosti za žetvu sa trećeg denziteta. Viši denziteti obavljaju svoj posao zahvaljujući polaritetu zadobijenom preko ovog izbora.

Ispitivač: Da li bi bilo moguće da taj posao našeg denziteta bude obavljen, ako bi svi Logosi izabrali isti polaritet u nekom određenom izrazu ili razvoju Logosa? Pretpostavimo da je naše sunce usled prve distorzije kreiralo samo pozitivan polaritet. Nema drugog proizvoda osim pozitivnog polariteta. Da li bi tada na četvrtom i višim denzitetima bio obavljen posao kao funkcija samo pozitivne polarizacije koja se razvila iz originalne kreacije ili našeg Sub-Logosa?

Ispitivač: Elementi vašeg pitanja ilustruju razlog zašto nisam mogao da odgovorim na vaše prethodno pitanje bez znanja o tome na koji Logos se odnosi.

Da se vratimo na vaše pitanje, postojali su Logosi koji su izabrali da postave plan za aktivaciju celine uma/tela/duha kroz tela svake primarne boje, bez pribegavanja prethodnoj aplikaciji slobodne volje. Prema našem saznanju, samo u odsustvu slobodne volje javljaju se uslovi o kojima ste govorili. U takvom poretku denziteta ćete naći izuzetno dugi treći denzitet, dug kao četvrti. Zatim, kada entitet počne da vidi Kreatora, odvija se veoma brzo, kako vi merite vreme, kretanje ka osmom denzitetu.

Dopustite da to ilustrujemo relativnom harmonijom i nepromenljivim kvalitetom egzistencije u nekom od vaših, kako ih nazivate, primitivnih plemena. Ti entiteti imaju svoje zakone i tabue, taj zakon je neumoljiv i svi događaji su unapred predviđeni. Ne postoji koncept ispravnog i pogrešnog, dobrog i lošeg. To je kultura crno-belog. U tom kontekstu možete posmatrati onoga koga zovete Lucifer kao istinskog svetlonošu utoliko što znanje o dobru i zlu uslovljava pad umova/tela/duha ovog Logosa iz edenskog stanja stalnog zadovoljstva i pruža podsticaj za kretanje, rad i učenje.

Ti Logosi, čija je kreacija uspostavljena bez slobodne volje, nisu dali Kreatoru taj kvalitet i varijetet iskustava o sebi kao Logosi koji su postavili slobodnu volju kao najviši princip.

Ispitivač: Pretpostavljam da je izbor da evoluiraju bez slobodne volje bio funkcija slobodne volje ovih Logosa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li Logosi, koji biraju ovaj tip evolucije, biraju i stazu službe drugima i službe sebi za različite Logose, ili samo jednu?

Ra: Ja sam Ra. Ovi, kako biste ih vi nazvali rani Logosi, koji za temelje biraju nedostatak slobodne volje, osnivaju bez izuzetka Logose na stazi služenja drugima. Saga o polaritetu, da je tako nazovemo, njene konsekvence i limiti, je bila nezamisliva, dok nije doživljena.

Ispitivač: Drugim rečima, kažete da isprva Logosi, koji nisu izabrali stazu slobodne volje, to nisu učinili jednostavno jer je nisu poimali, a da su je kasniji Logosi, proširujući prvu distorziju na svoju evoluciju, iskusili kao izdanak ili izrastanje iz tog proširenja prve distorzije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li je onda ovaj određeni Logos, koga doživljavamo, imao plan za polarizaciju i unapred znao sve o njoj? Pretpostavljam da se to dogodilo.

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: U tom slučaju bi Logos kao posledicu planiranja onoga što nazivamo osnovnim arhetipskim filozofskim temeljima i funkcije polariteta koji se stiče na trećem denzitetu imao prednost ubrzanja, da tako kažem, spiritualne evolucije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je izvanredno tačno.

Ispitivač: U tom slučaju, čini se da bi korenito poznavanje precizne prirode tih filozofskih temelja bilo od primarne važnosti za proučavanje evolucije uma, tela i duha i ja bih voleo da brižljivo prođem kroz svaki od njih, počevši od uma. Da li je to prihvatljivo za Ra?

Ra: Ja sam Ra. To je prihvatljivo uz dva zahteva, koja se moaju postaviti.

Prvo, učenik treba da iznese svoje sopstveno shvatanje arhetipa. Mi zatim možemo dati komentar. Ne možemo podučavati/učiti do stepena učenja/podučavanja (učiti umesto nekoga). Drugo, tražimo da pred umom, kao sveća pred očima, uvek bude misao: svaka celina uma/tela/duha će i treba i zaista mora percipirati svaki arhetip, da upotrebimo taj uobičajeni naziv, na svoj sopstveni način. Tako, možete videti da preciznost nije cilj, pre je cilj kvalitet percepcije opšteg konceptualnog kompleksa.

Ispitivač: Sada, ima nekoliko optih koncepata, za koje bih hteo da budem siguran da sam ih razumeo, pre nego što počnem sa ovim procesom, a sigurno ću biti dosledan zahtevima, koje ste izneli.

Kada je naš Logos dizajnirao ovu određenu evoluciju iskustava, on je odlučio da koristi sistem o kome smo govorili, dopuštajući polarizaciju putem potpuno slobodne volje. U čemu se to razlikuje od Logosa koji to ne čini? Vidim da Logos kreira mogućnost porasta vibracija kroz denzitete. Kako Logos priprema i postavlja denzitete, ako biste odgovorili na ovo?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje puno pitanje tokom ovog rada. Psihički napad na instrument je, kao što smo rekli, ostavio ožiljke, koji se moraju negovati da bi se pomoglo instrumentu.

Hajde da pogledamo vaš drugi denzitet. Mnogi prelaze brže na treći denzitet nego drugi, ne zbog urođene efikasnosti katalizatora, već zbog neuobičajene prilike za investiranje (pogledaj „evoluciju sa drugog na treći denzitet“). Na isti taj način oni sa četvrtog mogu da deluju na treći, oni sa petog na četvrti. Kada peti denzitet dostigne tu tačku, on preuzima na sebe zamah, koji je baziran na karakteristikama mudrosti primenjenim na okolnosti. Sam Logos onda obezbeđuje investiranje mogućnosti, ako hoćete da upotrebite taj termin. Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje u ovom prostoru/vremenu?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti posle kontakta da pružimo pomoć instrumentu s obzirom na psihički napad i da li postoji nešto što možemo učiniti da bismo učinili instrument pogodnijim za kontakt i poboljšali kontakt u sadašnjoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Mogu se upotrebiti sposobnosti lečenja, koje je svako od vas demonstrirao energiziranjem. Entitet može biti ohrabren da ostane u nepokretnom stanju tokom jednog perioda. Ukoliko ona to ne želi da prihvati, predlažemo razgovor.

Predmet pod nazivom kandilo je malo pomeren, ali to nije od velikog značaja. Molimo iz razloga fizičkog blagostanja instrumenta da nastavite svoj brižljivi trud oko aranžmana. Vi ste savesni. Sve je dobro.

Ostavljamo vas, moji prijatelji, u slavnoj ljubavi i svetlu jednog Kreatora. Nastavite, ujedinjujući se u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Ja sam Ra. Adonai.