Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 76


Nema razloga da mislite da ste poludeli, vaša vizija je stara 400 godina.“

Arhetipski um

Proučavajući snove svojih pacijenata Jung je uočio da se u njima često javljaju elementi koji nisu individualni, koji se ne mogu objasniti ničim iz života pojedinca, već predstavljaju iskonska, urođena i nasleđena obličja ljudskog uma. Ove univerzalne duševne oblike, „nevidljive korene psihe“, koji svoje prisustvo otkrivaju samo preko simboličnih slika i koji se reprodukuju u svim vremenima i na svim meridijanima, Jung je nazvao arhetipima. Možda bismo ih mogli opisati kao obrasce, paterne, ono isto nemo znanje usled koga ptice grade svoje gnezda, a jegulje nalaze put do mrestilišta. Ono znanje od koga je moderni čovek odsečen.

Arhetipi su univerzalno ljudski, pripadaju onom sloju psihe koji je Jung nazvao kolektivnim nesvesnim, ali u snovima, vizijama, ili nekim čudnim sinhronicitetima, koje doživljava pojedinac, javljaju se na način, koji je temeljno povezan sa njegovom ličnom stvarnošću, i upravo ova veza između večnog i duboko individualnog ih čini fascinantnim. Jung se bavio arhetipima izučavajući mitove, priče o nastanku sveta starih naroda, simboliku alhemije, Ji Djing i slično.

---

Pored nastavka metafizičkih sadržaja, denziteta, žetve, polarizacije, knjiga IV Ra materijala se bavi arhetipskim umom. Ra arhetipe opisuje kao gradivne blokove trećeg denziteta, arhitekturu našeg Logosa za ovaj deo kreacije/iluzije. Grupi su ponuđena tri sistema pogodna za istraživanje arhetipskog uma: Drvo života, sa svojih deset Sefirota i dvadesetdve staze između njih, Tarot sa dvadesetdve karte Velike Arkane i astrologiju sa dvanaest znakova. Grupa se odlučila za Tarot.

Prema Ra, Tarot sadrži tri ciklusa od po sedam stepena: plan Logosa za iskustva i evoluciju uma, tela i duha. Dvadeset druga ili nulta karta se naziva i Izbor i označava proces kojim entitet na kraju trećeg denziteta, kao rezultat svojih ukupnih treće-denzitetskih iskustava bira jednu od dve moguće staze za svoju dalju evoluciju: tzv. pozitivnu ili tzv. negativnu stazu, služenje/orijentaciju prema sebi ili služenje/orijentaciju prema drugima, stazu ujedinjenja ili stazu separacije. Ovaj izbor je predstavljen kartom Lude, svih nas, neofita velike škole života.

Mada arhetipi predstavljaju univerzalne principe, njihovo značenje za svaki pojedinačni entitet je u najvećoj meri lično:

„Ispitivač: U tom slučaju, čini se da bi korenito poznavanje precizne prirode tih filozofskih temelja bilo od primarne važnosti za proučavanje evolucije uma, tela i duha i ja bih voleo da brižljivo prođem kroz svaki od njih, počevši od uma. Da li je to prihvatljivo za Ra?

Ra: Ja sam Ra. To je prihvatljivo uz dva zahteva, koja se moraju postaviti.

Prvo, učenik treba da iznese svoje sopstveno shvatanje arhetipa. Mi zatim možemo dati komentar. Ne možemo podučavati/učiti do stepena učenja/podučavanja (učiti umesto nekoga). Drugo, tražimo da pred umom, kao sveća pred očima, uvek bude misao: svaka celina uma/tela/duha će i treba i zaista mora percipirati svaki arhetip, da upotrebimo taj uobičajeni naziv, na svoj sopstveni način. Tako, možete videti da preciznost nije cilj, pre je cilj kvalitet (pojedinačne) percepcije opšteg konceptualnog kompleksa.“

Karte Tarota možete naći na kraju IV Knjige

http://www.llresearch.org/library

Takođe, „Simbolizam tarota“ Uspenskog, koji je i ovde demonstrirao svoju  izuzetnu sposobnost da stvari pojmi na pravi način. Njegov Tarot je lični doživljaj svakog od ovih gradivnih blokova našeg dela kreacije.

http://www.4shared.com/file/55568144/33d88460/Ouspensky_Peter_D_-_The_Symbolism_Of_The_Tarot__1913_.html

 

Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 76
03.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Fizički kompleks instrumenta je u veoma lošem stanju, što traje nekoliko jedinica onoga što nazivate vreme. Vitalne energije su normalne, uz snažnu podršku duhovnog kompleksa i volje, koji pozajmljuju supstance energetskim nivoima celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Da li će naša komunikacija sa Ra biti iscrpljujuća za fizičke energije instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Možemo odgovoriti na dva načina. Prvo, kada bi se instrument istinski okrenuo ovoj upotrebi bez transfera energije fizičkog kompleksa, on bi počeo sam da povlači vitalnu energiju i to bi u nekoj većoj meri aktivno iscrplo celinu uma/tela/duha, kada bi ta celina poželela dalja iskustva u iluziji koju sada iskrivljuje.

Drugo, ako se obrati pažnja, prvo posmatranjem spoljnjih parametara instrumenta, zatim prenosom fizičke energije putem seksualnog transfera, magijskom zaštitom i najzad energetskom zamenom misaonih-formi, koje energizuju instrument tokom kontakta, nema teškoća i nema pogoršanja distorzija celine uma/tela/duha u pravcu slabosti/snage.

Treba napomenuti da ovaj instrument, posvećujući sebe službi, privlači pozdrav koga ste svesni (napad Orionskog entiteta, prim.prev.). To je neprijatno, ali ako se povede računa, ne mora voditi do iscrpljenja instrumenta niti prekidanja kontakta.

Ispitivač: Od ove tri stvari koje ste pomenuli kao povoljne za dobrobit instrumenta, da li biste objasnili poslednju. Nisam sasvim razumeo šta ste time mislili.

Ra: Ja sam Ra. Kada entitet oseća empatiju prema bilo kojem drugom biću, on može izabrati da podeli sa drugim-sobom energiju koja će za drugog-sebe biti lekovita. Mehanizam ovog transfera energije je misao, ili preciznije misaona-forma, jer je svaka misao oblik ili simbol ili stvar, koji se kao objekat može videti u vremenu/prostoru.

Ispitivač: Da li je naš kružni ritual malog pentagrama od bilo kakve koristi i kakvi su njegovi efekti?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba kružnog rituala malog pentagrama je kod ove grupe izuzetno efikasna. Njegov efekat je pročišćenje, poboljšanje i zaštita mesta za rad.

Efikasnost ovog rituala je samo početak, da tako kažemo, donjeg limita istinske magije. Izvodeći taj rad, oni koji streme ka veštini, rade ono što odgovara domaćem zadatku, sa mnogo stepenika pred sobom. Za inteligentnog učenika to nije obeshrabrujuće, već ohrabruje utoliko što taj domaći zadatak, čitanje, pisanje, aritemtika, da se metaforički izrazimo, predstavlja stepenice u pravcu učenja o biću. Biće je ono koje informiše rad, ne informiše rad biće. Zbog toga, možemo vas ostaviti da obavljate rad koji ste započeli.

Ispitivač: Da li bi bilo korisno da izvedemo više kružnih rituala u ovoj sobi?

Ra: Ja sam Ra. Korisno je pravilno raditi na ovom mestu.

Ispitivač: Žao mi je što smo napravili tako dugu pauzu između poslednje seanse i ove. Pretpostavljam da nije moglo drugačije. Možete li mi reći odakle potiče Tarot?

Ra: Ja sam Ra. Poreklo ovog sistema učenja i proricanja je dvostruko. Prvo, tu je uticaj, koji dolazi u iskrivljenom obliku od sveštenika koji su pokušavali da podučavaju Zakon Jednog u Egiptu, dajući oblik razumevanju, oprostite zbog ovog pogrešnog izraza, koje su primili. Ti oblici su onda učinjeni redovnim delom učenja/podučavanja inicijacije. Drugi uticaj je potekao od entiteta iz zemalja Ur, Kaldeja i Mesopotamija, koji su davno primili materijal i za koji su govorili da je u vezi sa nebom. Na taj način imamo dva sistema proricanja, stopljena u jedan sa nejednakim rezultatom, astrologiju i oblik koji je kombinovan da sugeriše vezu sa onim što je tipično za distorziju, koju možete posmatrati kao pokušaj da se vide arhetipi.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da su sveštenici Egipta, u pokušaju da znanje, koje su prvobitno primili od Ra, konvertuju u shvatljive simbole, sastavili i inicirali koncept Tarota? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz sumerski uticaj.

Ispitivač: Da li se učenje Ra fokusiralo na arhetipe ovog Logosa i metode kako da se približi arhetipskoj strukturi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, ali ne i istinito. Mi, iz Ra, smo skromni glasnik Zakona Jednog. Mi tragamo za time da učimo/podučavamo taj jedan zakon. Tokom prostora/vremena egipatskog učenja/podučavanja radili smo na tome da celinu uma, celinu tela i celinu duha dovedemo u inicirano stanje, u kome bi entitet mogao dotaći inteligentnu energiju i tako sam postati učitelj/učenik, kako bi isceljivanje i plodovi učenja mogli biti pruženi svima. Istraživanje korena uma nazvanog arhetipi je interesantan i neophodan deo čitavog procesa.

Ispitivač: Da li danas postoji bilo kakva korist od tarota i bilo kakva pomoć u procesu evolucije?

Ra: Ja sam Ra. Ponovićemo informacije. Odgovarajuće je dublje izučiti jedan od oblika strukturirane i organizovane distorzije arhetipskog uma, da bi se stiglo do tačke na kojoj se arhetip može doživeti kao volja. Stoje vam na raspolaganju tri osnovna izbora. Možete izabrati astrologiju, dvanaest znakova, kako nazivate delove mreže vaše planetarne energije i što se naziva deset planeta. Možete izabrati tarot sa njegove dvadeset dve karte Velike Arkane. Možete izabrati izučavanje Drveta života sa njegovih deset sefirota i dvadeset dve staze između stanica.

Dobro je proučiti bilo koju od tih disciplina, ne kao amater, već kao neko ko traga za gradivnim blokovima, ko želi da oseti privlačenje magneta. Jedno od tih učenja će biti privlačnije za tragaoca. Neka onda tragalac istraži arhetipski um, koristeći se jednom od te tri discipline. Posle perioda studiranja, kada se u dovoljnoj meri ovladalo disciplinom, tragalac može napraviti važniji korak, a to je udaljavanje od napisanog da bi na svoj jedintven način izrazio razumevanje – oprostite zbog ovog pogrešnog izraza – arhetipskog uma.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da je ovaj određeni Logos donekle jedinstven u odnosu na ostatak kreacije? Sistem proučavanja, o kome smo upravo govorili, se ne bi brzo ili lako preneo na druge delove kreacije. Prilično je teško formulisati ovo pitanje. Da li biste mi ovo mogli razjasniti?

Ra: Ja sam Ra. Možemo pokušati da iz ove pometnje izdvojimo pitanje za koje pretpostavljamo da želite da ga postavite. Molimo, ponovite pitanje ako smo pogrešno razumeli. Ovaj arhetipski um je um koji je svojstven Logosu pod čijim uticajem u ovom prostoru/vremenu iskrivljujete svoja iskustva. Ne postoji drugi Logos čiji bi arhetipski um bio isti, ništa više nego što bi se zvezde javile na isti način u drugoj galaksiji. Možete tačno zaključiti da su bliži Logosi istinski bliži u arhetipima.

Ispitivač: Budući da je Ra na početku evoluirao na Veneri, da li on ima isto arhetipsko poreklo kao ono koje trenutno doživljavamo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ali ja pretpostavljam da Ra nije koristio koncept tarota, niti magijski koncept Drveta života. Pretpostavljam da je prvobitni koncept Ra bila neka vrsta astrologije. To je samo pretpostavka. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Opisivanje metoda Ra za proučavanje arhetipskog uma u sistemu iluzije u kome smo uživali, bi iskrivilo vaš sopstveni sud o tome šta je odgovarajuće za sistem distorzije koji formira uslove u kojima vi učite/podučavate. Zbog toga, moramo se pozvati na Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Postaviću nekoliko pitanja, koja nas mogu udaljiti od onoga što pokušavamo da učinimo. Nisam siguran i pokušavam da ovim pitanjima dođem do nečega što smatram bazičnim za ono što radimo. Oprostite za moj nedostatak sposobnosti prilikom postavljanja pitanja. Ovaj koncept mi je prilično težak.

Da li biste nam mogli pružiti predstavu o trajanju prvog i drugog denziteta na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji metod određivanja vremena/prostora pre nego što se bezvremenost povukla sa vašeg prvog denziteta. Mera do početka vašeg vremena bi bila ogromna, a opet je ta ogromnost bez značaja. Od stupanja u konstruisani prostor/vreme vaš prvi denzitet se prostirao preko mosta vremena/prostora i prostora/vremena od otprilike dve milijarde godina.

Mnogo je lakše proceniti dužinu drugog denziteta i on predstavlja vaš najduži denzitet u smislu raspona vremena/prostora. Možemo proceniti to vreme na otprilike 4,6 milijardi godina. Ova procena je izuzetno gruba usled nejednakog razvitka, koji je karakterističan za kreacije izgrađene na temelju slobodne volje.

Ispitivač: Da li ste rekli da da je drugi denzitet trajao 4,6 milijardi godina? M, milijardi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda imamo treći denzitet koji je u poređenju sa drugima kao treptaj oka, kao puckanje prstima. Zbog čega je ciklus trećeg denziteta tako ubrzan u poređenju sa prvim i drugim?

Ra: Ja sam Ra. Treći denzitet je izbor.

Ispitivač: Treći denzitet je onda u poređenju sa ostalim denzitetima jedinstveno kratak period onoga što posmatramo kao vreme i ima svrhu izbora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je upravo tako.  Predigra za izbor mora biti praćena polaganjem temelja, uspostavljanjem iluzije i celishodnošću onoga što se može učiniti spiritualno vrednim. Ostali denziteti rafiniraju izbor. Oni su veoma dugi, ako hoćete da upotrebite taj izraz. U poređenju sa njima treći denzitet je rad trenutka, ali predstavlja osovinu, oko koje se okreće čitava kreacija.

Ispitivač: Da li je taj treće-denzitetski izbor isti u čitavoj kreaciji koje ste svesni.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo svesni kreacija, u kojima je treći denzitet duži i u kojima je više vremena ostavljeno za izbor. Međutim, proporcije ostaju iste, dimenzije su nekako blede i oslabljene od strane Logosa, da bi imao drugačije iskustvo Kreatora. Ova kreacija nam izgleda kao puna života.

Ispitivač: Nisam razumeo šta ste mislili pod tim „izgleda nam puna života“. Šta ste time mislili?

Ra: Ja sam Ra. Ova kreacija je nekako više kondenzovana od strane svog Logosa, nego što su to neki drugi Logosi izabrali. Tako je svako iskustvo Kreatora od strane Kreatora u ovom sistemu distorzije, sjajnije i, kao što smo rekli, življe.

Ispitivač: Pretpostavljam da odmah posle ulaska u treći denzitet na ovoj planeti, bolesti nisu postojale. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Prvo, ono o čemu govorite kao o bolesti je funkcionalni deo telesnog kompleksa, koji pruža kompleksu tela priliku da obustavi delatnost. To je željena funkcija telesnog kompleksa. Drugi deo odgovora stoji u vezi se drugo-denzitetskim drugima-sebe mikroskopske, kako biste je vi nazvali, veličine, koji su dugo postojali u određenom obliku i obavljaju svoju službu, pomažući kompleksu fizičkog tela u njegovoj funkciji obustavljanja delatnosti u odgovarajućem prostoru/vremenu.

Ispitivač: Ono što pokušavam da razumem, je razlika između plana Logosa za te drugo-denzitetske entitete i generacije onoga za šta pretpostavljam da predstavlja više ili manje izbegavanje feedback-a, što stvara različite fizičke probleme i deluje kao katalizator u našim današnjim treće-denzitetskim uslovima. Možete li mi da ti neku indikaciju da li je moje razmišljanje blizu ispravnog?

Ra: Ja sam Ra. Kompleks fizičkog tela ovog instrumenta pokazuje povećanje distorzija u pravcu bola. Mi ćemo zbog toga govoriti o ovoj temi u okviru poslednjeg potpunog pitanja za ovu seansu. Vaše pitanje sadrži izvesnu unutrašnju zabunu, koja uzrokuje da odgovor možda bude opštiji nego što je željeno. Pozivamo vas da rafinirate svoje pitanje.

Logos je za celine uma/tela/duha planirao sticanje iskustava, dok količina iskustava ne bude dovoljna za jednu inkarnaciju. To se samo malo razlikuje od drugo-denzitetskih entiteta čije celine uma/tela egzistiraju sa svrhom da steknu iskustvo rasta i traže svest. Kako se treći denzitet na vašoj planeti nastavljao, kao što smo razgovarali, dolazilo je brže do potrebe za obustavljanjem fizičkog tela usled intenzivnog katalizatora koji se brže stiče. Taj katalizator nije bio asimiliran na odgovarajući način. Zbog toga je bilo potrebno da se skrati životni vek, da bi se učenje moglo nastaviti u odgovarajućem ritmu i rastu. Tako se javljalo sve više prilika za oboljenja, kako je vaš denzitet napredovao. Možemo li upitati da li imate jo neko kratko pitanje pre nego što okončamo seansu?

Ispitivač: Imam jedno pitanje koje možda nije od važnosti. Ne morate opširno odgovarati na njega, ali da li je kristalna lobanja u posedu žene u blizini Toronta? To bi možda moglo biti od neke važnosti za ovo istraživanje sa Ra, jer mislim da to na neki način potiče od Ra.

Možete li mi to reći i zatim, da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Iako vaše pitanje otkriva interesantan materijal, ne možemo odgovoriti zbog mogućnosti da odgovor utiče na vaše aktivnosti. Aranžman je brižljivo postavljen i vodi se potrebna briga. Vi ste savesni. Sve je dobro.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite slaveći i ujedinjujući se u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.