Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 72


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 72
14.10.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Fizička energija instrumenta je ista kao i ranije. Nivo vitalne energije je nešto niži od normalnog usled distorzije u aktivnosti kompleksa uma instrumenta, da je odgovorna za teškoće u postizanju odgovarajuće konfiguracije za ovaj kontakt.

Ispitivač: Da li je kružni ritual, koji smo obavili, imao efekte na čistotu prostora i na uklanjanje uticaja koje ne želimo.

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Da li mi možete reći šta da učinimo da bismo povećali efikasnost rituala?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Možete li mi reći šta je prouzrokovalo da se instrument tokom dve prethodne meditacije do tog stepena približi nesvesnom stanju, da smo ih prekinuli.

Ra: Ja sam Ra. Možemo.

Ispitivač: Možete li nam to molimo reći?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji pozdravlja ovaj instrument iz orionske grupe je prvo pokušavao da postigne da celina uma/tela/duha, koju možete nazvati duhom, napusti fizički kompleks žutog spektra u lažnom uverenju da se priprema za Ra kontakt. Poznata vam je ta taktika i njene konsekvence. Instrument je, osetivši taj pozdrav, zatražio da se drži za ruku, da bi se povezao sa fizičkim kompleksom. Tako osnovni cilj orionskog entiteta nije bio postignut. Međutim, on je otkrio da prisutni nisu u stanju da naprave razliku između nesvesnog stanja sa netaknutim umom/telom/duhom i stanja transa u kome celina uma/tela/duha nije prisutna. Zbog toga je u punoj meri usmerio svoj pozdrav ka tome da izazove vrtoglavicu, koja je tokom meditacije izazvala jednostavno stanje koje poznajete kao nesvesticu. Orionski entitet konstantno koristi tu taktiku da bi uklonio mogućnost za uspostavljanje kontakta sa Ra.

Ispitivač: Instrument je zakazao operaciju na ruci za sledeći mesec. Ukoliko se bude koristila puna anestezija, koja izaziva nesvesno stanje, da li će to ili neki drugi aspekt operacije omogućiti napad orionskog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To je izuzetno malo verovatno, jer je za to neophodno da celina uma/tela/duha napusti fizički kompleks žutog spektra da bi služila Kreatoru na sasvim specifičan način. Nesvesno stanje tokom iskustva, koje ste opisali, ne bi bilo sa tom namerom.

Ispitivač: Mislim da je ovde reč o veoma važnom aspektu Zakona Jednog. Izjavili ste da je za efikasnost orionskog entiteta namera pojedinca od presudne važnosti. Da li biste molim vas objasnili ovaj mehanizam s obzirom na Zakon Jednog i zašto je namera entiteta od presudne važnosti i zašto bi on omogućio akciju orionskog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Konfuzije ili Zakon Slobodne volje je od najvećeg značaja u delovanju beskonačne kreacije. Ono što se namerava ima intenzitet privlačenja za suprotni polaritet koji odgovara intenzitetu namere ili želje.

Oni, čije su želje površne ili tranzitorne, imaju iskustvo samo efemerne strukture onoga što se može nazvati magijskim okolnostima.

To je prelomna tačka, stožer koji se pokreće, kada celina uma/tela/duha podesi svoju volju za službom. Ako je ta volja i želja stalna, biće aktiviran odgovarajući polaritet. Kod ove grupe postoje tri takve volje koje deluju kao jedna, sa instrumentom u, da tako kažemo, centralnoj poziciji u pogledu posvećenosti službi. To je pretpostavka za balans rada i nastavak kontakta. Naš vibracioni kompleks je usaglašen u ovom radu i naša volja za službom takođe ima izvestan stepen čistote. To je privuklo suprotni polaritet, što sada doživljavate.

Možemo napomenuti da takva struktura slobodne volje, usklađena usmerenost ka služenju drugima, ima potencijal da privuče veliku koncentraciju snage svetla. Međutim, ta pozitivna snaga svetla operiše u skladu sa slobodnom voljom i mora biti probuđena. Ne možemo govoriti o tome i ne treba da vas vodimo, jer je priroda ovog kontakta takva da čistota vaše (slobodne) volje mora da stoji iznad svega. Na taj način vi birate svoj put kroz iskustva, otkrivajući sklonosti koje mogu biti od pomoći.

Ispitivač: Ti negativno orijentisani entiteti koji kontaktiraju nas i ostale na planeti su ograničeni prvom distorzijom. Očigledno su ograničeni i kružnim ritualom koji smo izveli. Možete li opisati, uz poštovanje slobodne volje, na koji ih način ograničava prva distorzija i na koji način deluje kružni ritual?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje ima nekoliko delova. Prvo, negativni polaritet neće poštovati slobodnu volju, ukoliko to nije neophodno. Oni pozivaju sami sebe (na osvajanje prim.prev.) i prekršiće slobodnu volju kada god je to moguće.

Drugo, oni su ograničeni velikim Zakonom Konfuzije u tome što većinom nisu u stanju da uđu u ovu sferu uticaja i mogu da koriste prozore distorzije vremena/prostora samo u onoj meri u kojoj postoji poziv, koji bi balansirao pozitivan poziv. Jednom kada su ovde, njihova želja je osvajanje.

Treće, da bi instrument bio trajno uklonjen sa ovog prostora/vremena, neophodno je da instrument napusti svoj fizički kompleks žutog spektra slobodnom voljom. To je trik koji pokušavaju da sprovedu.

Korišćenje svetlosnih oblika, koji se generišu, je takvo da će svaki entitet otkriti zid kroz koji ne može da prođe. To je usled energetskog kompleksa svetlosnih bića i aspekata beskonačnog Kreatora koji se budi i priziva u građevini zida od svetlosti.

Ispitivač: Sve što smo doživeli u vezi sa ovim kontaktom, naša distorzija u pravcu znanja kako bi se ono stavilo u službu, distorzija orionskog entiteta u pravcu umanjenja delotvornosti kontakta, sve to je rezultat prve distorzije, kako to posmatram, u kreiranju potpuno slobodne atmosfere za Kreatora da stekne saznanja o sebi kroz interakciju svojih delova, jednog u odnosu na drugog. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli da će instrument, ukoliko koristi povišenu energiju za fizičku aktivnost, platiti „visoku cenu“. Da li možete opisati prirodu te cene i zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Nivo fizičke energije je mera količine dostupne energije telesnog kompleksa celine uma/tela duha. Mera vitalne energije je ona koja izražava količinu energije celine uma/tela/duha.

Entitet poseduje veliku distorziju u pravcu aktivnosti kompleksa uma, aktivnosti kompleksa duha i veliku otvorenost prema Kreatoru, volju. Tako je vitalna energija ovog instrumenta, čak i ako ne postoji nikakva merljiva fizička rezerva, sasvim dovoljna. Međutim, korišćenje ove energije volje, uma i duha za aktivnosti fizičkog kompleksa uzrokuje mnogo veću distorziju u pravcu opadanja vitalne energije nego što bi bio slučaj, kada bi se ova energija koristila za najdublje želje i volju celine uma/tela/duha. U ovom entitetu je snažna želje za službom Kreatoru. Ovaj entitet posmatra svu službu kao službu Kreatoru i to je razlog zašto smo upozorili instrument i grupu za podršku na to. Nisu sve službe jednake u svojoj distroziji. Prekomerna upotreba ove vitalne energije predstavlja, u bukvalnom smislu, brzo opadanje životne snage.

Ispitivač: Pomenuli ste veliku količinu svetla, koja je dostupna. Da li ga ova grupa, putem odgovarajućeg rituala, može koristiti da bi obnovila vitalnu energiju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, upozoravamo na bilo kakvo delovanje koje bi uzdiglo ličnost, i sugerišemo da budete kritički u svom delovanju.

Ispitivač: Možete li objasniti na šta ste mislili „uzdizanjem ličnosti“.

Ra: Ja sam Ra. Putokaze, to možemo pružiti. Objašnjenja su narušavanje slobodne volje. Mi samo molimo da razumete da je sve Jedno.

Ispitivač: Uključili smo „Shin“ u kružni ritual ”Yod-Heh-Vau-Heh”, da bismo dobili ”Yod-Heh-Shin-Vau-Heh.”. Da li je to od pomoći?

Ra: Ja sam Ra. To je od pomoći posebno za instrument, čija distorzija vibrira u velikom skladu sa tim vibraciono-glasovnim kompleksom.

Ispitivač: Želimo da u budućnosti imamo grupnu meditaciju. Zabrinut sam zbog zaštite instrumenta, ukoliko ona bude kanal u toj meditaciji. Da li postoji optimalno ili ograničeno vreme efikasnosti ovog kružnog rituala, ili će delovanje rituala biti duže ako nastavimo da svakodnevno pročišćavamo ovo mesto rada, ili se taj ritual mora sprovesti neposredno pre meditacije.

Ra: Ja sam Ra. Vaša prva pretpostavka je gotovo tačna.

Ispitivač: Da li sada postoji neka opasnost, uz mere opreza koje preduzimamo, da orionski entitet odvede instrument?

Ra: Ja sam Ra. Prilika za orionski entitet u potpunosti zavisi od stanja svesti i spremnosti instrumenta. Sugerisali bismo da je ovaj entitet još uvek neofit (početnik na duhovnom putu prim.prev.) da bi se otvorio ka pitanjima u formatu koji koristi Ra. Kada svest instrumenta poraste, ta zaštita više neće biti potreban.

Ispitivač: Zašto nema zaštite na dnu i vrhu kružnog rituala i da li bi trebalo da je bude?

Ra: Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Razvoj fizičkog pozdrava je moguć samo kroz energetske centre, počevši od stanice unutar violetnog spektra, krećući se kroz energetski centar adepta prema meti. U zavisnosti od vibracione prirode i namere pozdrava, da li je pozitivan ili negativan, namera entiteta će biti da energizuje ili blokira na željeni način.

Mi, Ra, pristupamo instrumentu i ostvarujemo kontakt preko uzane trake kroz violetni spektar. Drugi mogu proći kroz zrak do bilo kog energetskog centra. Mi na primer u velikoj meri koristimo plavi energetski centar u nameri da prenesemo svoju distorziju/razumevanje Zakone Jednog.

Entitet sa Oriona prodire kroz isti violetni centar i kreće se do dva mesta, dok koristi svoje ne-fizičke mogućnosti. On aktivira zeleni energetski centar i blokira indigo centar. Ova kombinacija izaziva pometnju kod instrumenta i podsvesnu preteranu aktivnost u delovanju fizičkog kompleksa. On jednostavno traga za preinkarnacijski programiranim distorzijama i razvija ih u inkarnisanom stanju.

Sama životna energija, budući da potiče od jednog beskonačnog Kreatora, teče od južnog pola tela, viđenog u njegovom magnetskom obliku. Tako samo Kreator može, kroz stopala, da uđe u energetsku školjku tela uz bilo koje dejstvo.

Možemo li upitati da li u ovom trenutku imate neko kratko pitanje?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio bolje podešen i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ima rastuću distorziju u oblasti vrata. Posvećivanje pažnje ovoj oblasti bi moglo da omogući bolje korišćenje. Sve je dobro, moji prijatelji. Strpljenje i uzdržljivost, koje uočavamo, je preporučljiva. Nastavite uz tu prefinjenost namere i brinite o odgovarajućoj strukturi kontakta i nastavak kontakta će i dalje biti moguć. To je za nas prihvatljivo.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.