Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 71


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 71
18.09.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i u svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je kao i ranije uz blago povećanje vitalne energije. Možemo reći grupi za podršku a da pri tome ne prekršimo Zakon slobodne volje, da je dobro pomoći instrumentu podsećajući ga da, dok fizičke distorzije ostanu kakve jesu, neće biti preporučljivo koristiti povećanu vitalnu energiju za aktivnosti fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Tokom ove seanse se nadam da ću putem nekoliko pitanja uspeti da načinim osnovu za istraživanje koje će biti plodonosno. Prvo bih pitao da li je moguće pojačati polaritet bez pojačanja stepena zrelosti za žetvu (harvestability -  u ovom materijalu mogućnost za prelazak na viši denzitet. prim.prev.)?

Ra: Ja sam Ra. Veza između polarizacije i zrelosti za žetvu je najvažnija za treće-denzitetsku žetvu. Na ovom denzitetu će pojačanje orijentacije prema drugima gotovo neizbežno povećati sposobnost entiteta da koristi viši intenzitet svetlosti. Na ovom denzitetu je teško pojačati polaritet bez povećanja zrelost za žetvu.

Ispitivač: To bi verovatno bilo moguće na višim denzitetima, kao na primer na petom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tokom peto-denzitetske žetve polarizacija je veoma malo povezana sa zrelošću za žetvu.

Ispitivač: Da li biste objasnili princip rada sa nemanifestovanim bićem na trećem denzitetu da bi se pospešila evolucija?

Ra: Ja sam Ra. To je višeslojno pitanje i nivo na kome bismo želeli da odgovorimo je upitan. Molimo, ponovite pitanje navodeći koje tačno informacije tražite, molim.

Ispitivač: Molim vas, definišite nemanifestovano biće.

Ra: Ja sam Ra. Možemo uočiti da želite da prodrete do dubljeg sloja informacija. U skladu sa time ćemo formulisati odgovor, koji doduše neće iscrpsti pitanje, ali će na neki način omogućiti prevazilaženje spoljnjeg učenja.

Nemanifestovano biće je, kako smo rekli, biće koje postoji i obavlja svoj posao nezavisno od pomoći drugih-sebe. Da bismo ušli u taj koncept, treba da sagledate vezu između nemanifestovanog sopstva i metafizičkog odnosno vremensko/prostornog sopstva, koje je analogno prostorno/vremenskom. Aktivnosti meditacije, kontemplacije i onoga što nazivate unutrašnjim balansiranjem misli i reakcija su aktivnosti kojima se nemanifestovano sopstvo bliže usklađuje sa metafizičkim sopstvom.

Ispitivač: Kada neki entitet prođe kroz proces smrti na trećem denzitetu on dospeva na vreme/prostor. Nalazi se u drugačijim okolnostima. Da li biste molim vas opisali okolnosti i svojstva vremena/prostora i zatim proces lečenja inkarnacijskih iskustava, kroz koji neki entteti prolaze?

Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje je teško dati adekvatan odgovor zbog ograničenja vibraciono-glasovnih kompleksa vašeg prostora/vremena, ali pokušaćemo da odgovorimo najbolje što možemo.

Obeležje vremena/prostora je nejednakost između vremena i prostora. U vašem prostor/vremenu prostorna orijentacija materije uzrokuje opipljiv sklop iluzije. U vremenu/prostoru je nosi ono svojstvo koje znate kao vreme. To svojstvo sadrži entitete i iskustva koji su neopipljivi u relativnom smislu. U vašem sklopu vibriranje svake čestica ili jezgra se sa supraluminalnih brzina pomera ka brzini koja se približava onome što nazivate brzinom svetlosti.

Tako je vreme/prostor ili metafizičko iskustvo veoma fino podešeno i, mada analogno prostoru/vremenu, nedostaju mu opipljiva svojstva. Na tim metafizičkim planovima veliki deo onoga što nazivate vremenom se koristi za kritičko procenjivanje ili ponovno procenjivanje iskuszava i za učenje/podučavanje prethodne prostorno/vremenske inkarnacije, ako ćete to tako nazvati.

Ekstremna fluidnost ovih regiona čini mogućim da se prozre kroz mnogo toga, što je potrebno apsorbovati, pre nego što se proces lečenja okonča. Svaki entitet je lociran u donekle nepokretnom položaju, kao što se vi u prostoru/vremenu nalazite u donekle nepokretnom položaju u vremenu. Više ja i tvorac oblika (body-maker) smeštaju entitet u taj nepokretni položaj, tako da on može biti u odgovarajućoj konfiguraciji za učenje/podučavanje koje je primilo u prostorno/vremenskoj inkarnaciji.

U zavisnosti od te vremensko/prostorne lokacije postoje određeni pomagači koji asistiraju u procesu lečenja. Proces uključuje potpuno sagledavanje iskustava, njihovo sagledavanje na pozadini ukupnih iskustava celine uma/tela/duha, oproštaj sebi za sve pogrešne korake u smislu propuštenih putokaza tokom inkarnacije i konačno, brižljivu procenu onoga što kao sledeće treba naučiti. To obavlja više ja, sve dok entitet u prostoru/vremenu ne postane svestan procesa i načina spiritualne evolucije. Od tada entitet svesno učestvuje u svim odlukama.

Ispitivač: Da li je taj proces lečenja na pozitivnom vremenu/prostoru identičan tom procesu na negativnom vremenu/prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Proces oproštaja i prihvatanja na prostoru/vremenu je veoma sličan onome na vremenu/prostoru. Međutim, u prostoru/vremenu nije moguće odrediti kurs zbivanja izvan inkarnacije, već samo korigovati sadašnje disbalanse. Sa druge strane, u vremenu/prostoru nije moguće korigovati neizbalansirane aktivnosti, ali je moguće uvideti disbalanse i istinski oprostiti sopstvu za ono što jeste.

Zatim se prave odluke, da bi se postavile verovatnoće/mogućnosti, koje će ispraviti te disbalanse u onome što biste nazvali budućim prostorno/vremenskim iskustvima. Prednost vremena/prostora je u fluidnosti i većem pregledu. Prednost prostora/vremena je što se, radeći u mraku uz slabu svetlost sveće, mogu ispraviti ti disbalansi.

Ispitivač: Kada neki entitet izabere negativnu polarizaciju da li je proces lečenja i procenjivanja sličan za negativnu stazu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li se proces, o kome smo govorili, odvija na mnogim planetama u našem Mlečnom Putu, ili na svim planetama i u kom procentu?

Ra: Ja sam Ra. Ti procesi se odvijaju na svim planetama koje rađaju Sub-Logose kakvi ste vi. Otprilike 10% planeta je naseljeno.

Ispitivač: Otprilike koliki procenat zvezda ima planetarni sistem?

Ra: Ja sam Ra. To je nepotrebna informacija, ali je bezazlena. Otprilike 32% zvezda imaju planete kako ih vi poznajete, dok još 6% ima oko sebe grozdove koji na nekim denzitetima mogu biti naseljivi.

Ispitivač: To bi značilo da oko 3% svih zvezda ima naseljenje planete. Ti procesi evolucije deluju u čitavom znanom Univerzumu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ova oktava beskonačnog znanja o jednom Kreatoru je takva kroz Jednu Beskonačnu Kreaciju uz varijacije koje programiraju Sub-Logosi onoga što nazivate glavnim galaksijama i manjim galaksijama. Te varijacije nisu značajne i mogu se uporediti sa različitim regionima geografskih lokacija u kojima postoje različiti naglasci istih glasovno-vibracionih kompleksa.

Ispitivač: Čini mi se da ti Sub-Logosi kao što je naše Sunce koriste slobodnu volju da samo blago modifikuju osnovnu ideju kreiranja evolucije, tako da je osnovni plan evolucije izgleda uniforman kroz jednu Beskonačnu Kreaciju. Proces je takav da Sub-Logosi rastu kroz denzitete i pod prvom distorzijom nalaze svoj put nazad do originalne misli. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda je svaki entitet na stazi koja vodi do destinacije. To je nalik mnogim, mnogim putevima koji prolaze kroz mnoga, mnoga mesta ali se svi stapaju u jednom centru. Da li je to tačno?

Ra: ja sam Ra. To je tačno, ali na neki način zahteva veću dubinu opisa. Mogla bi se primeniti misao da svaki entitet sadrži u sebi sve denzitete i pod-denzitete ove oktave, tako da je velika unutrašnja šara u svakom entitetu, bez obzira koje izbore sledi, jedna sa svima. Iskustva će se na taj način složiti u obrazac povratka kući originalnom Logosu. To se čini putem slobodne volje ali materijal od koga se prave izbori je jedna šara.

Ispitivač: Rekli ste da čista negativnost deluje kao gravitacija usisavajući sve u sebe. Pitao sam se da li čista pozitivnost ima isti takav efekat? Možete li odgovoriti, molim?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Pozitivnost ima mnogo slabiji efekat usled elementa snažnog poštovanja slobodne volje kod svake pozitivnosti koja se bliži čistoti. Tako, mada bi za negativno orijentisan entitet bilo teško da se unutar takve zvučne harmonije polarizuje negativno, to ne bi bilo nemoguće.

Sa druge strane negativni polaritet ne prihvata koncept slobodne volje drugih-sebe. Zbog toga u negativnom socijalno-memorijskom kompleksu, koji se približava čistoti, postoji stalan pritisak na druge-sebe. Pozitivno orijentisan entitet u takvoj situaciji će želeti da drugi-sebe zadrže svoju slobodnu volju i na taj način dospeti u situaciju da mu njegova sopstvena sposobnost da upražnjava slobodnu volju bude oduzeta, jer je slobodna volja negativno orijentisanih entiteta vezana uz pokoravanje.

Ispitivač: Da li biste mogli da date komentar o tačnosti ove izjave. Govorio bih o konceptu magije uopšte i definisao je najpre kao sposobnost da se voljno proizvedu promene u svesti. Da li je to prihvatljiva definicija?

Ra: Ja sam Ra. Definicija je prihvatljiva u tome što polaže na adepta teret, koji će ovaj nositi. Ona se može bolje razumeti ako se vratimo na jedno po vašim merilima ranije pitanje u ovoj seansi, koje se odnosilo na nemanifestovano sopstvo. U magiji čovek radi sa svojim nemanifestovanim sopstvom u telu, u umu i u duhu; kombinacija zavisi od prirode tog rada.

Taj rad omogućava povećanje aktivnosti energetskog centra indigo spektra. Energetski centar indigo spektra se kao i svi energetski centri napaja iskustvima, ali u mnogo većoj meri nego drugi i onim što smo nazvali disciplinom ličnosti.

Ispitivač: Rekao bih da je predmet belo-magijskih rituala da proizvede promene u svesti grupe. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne obavezno. Za ono što nazivate belom magijom je moguće da deluje samo u svrhu promene sebe ili mesta za rad. To se radi u saznanju da je pomoć sebi u polarizaciji u pravcu ljubavi i svetla, u pravcu jedinstva sa svime od pomoći planetarnoj vibraciji.

Ispitivač: Promena u svesti treba da rezultira većom distorzijom u pravcu orijentacije prema drugima, u pravcu jedinstva sa svime i znanja da bi se služilo. Da li je to tačno i da li postoje i drugi poželjni rezultati?

Ra: Ja sam Ra. To su odgovarajuće fraze. Srce bele magije je iskustvo radosti jedinstva sa Kreatorom. Ta radost će svakako isijavati kroz životna iskustva pozitivnog adepta. Iz tog razloga seksualna magija nije ograničena samo na negativno polarizovane adepte i kada se u najvećoj meri brižljivo koristi ima svoje mesto u visokoj magiji jer povezuje telo, um i duh sa beskonačnim Kreatorom.

Svaka svrha, koju biste mogli ugraditi, predlažemo, treba da bude razmotrena s obzirom na osnovno jedinstvo sa beskonačnim Kreatorom, jer će to jedinstvo nužno rezultirati u orijentaciji prema drugima.

Ispitivač: Postoje, da tako kažem, izvesna pravila bele magije. Pročitao bih nekoliko i zamolio vas da date komentar uz filozofski sadržaj ili osnovu i dodate na ovu listu sve ono što je važno a što sam izostavio.

Prvo, specijalno mesto za rad po mogućstvu napravljeno od strane praktikanata; drugo, specijalan signal ili ključ kao što je zvono da pozove magijsku ličnost; treće, specijalna odeća koja se nosi samo za rad; četvrto, posebno vreme u toku dana; peto, serija ritualnih glasovno-vibracionih kompleksa, dizajniranih da stvore željene mentalne distorzije; šesto, grupni predmet za svaku seansu. Možete li dati komentar uz listu?

Ra: Ja sam Ra. Komentar uz listu je da je nalik mehaničaru koji pregleda instrumente u orkestru i podešava ih. Možete ih nazvati mehaničkim detaljima. Umetnost ne leži u tome.

Od najmanje je važnosti ono što nazivate vremenom tokom dana. To je od važnosti u onim iskustvenim tačkama (vremena/prostora) kada se traga za metafizičkim iskustvom bez svesne kontrole nad potragom. Ponavljanje radnji pruža određenu strukturu. U ovoj određenoj grupi struktura se može postići i bez potrebe za radom u isto vreme. Možemo napomenuti da je pravilnost uvek od pomoći.

Ispitivač: Na prethodnoj seansi ste izjavili da je Ra izvesno vreme tražio grupu kao što je ova. Pretpostavljam da je ta potraga imala svrhu da se prenese Zakon Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Mi smo takođe želeli, kao što smo rekli, da pokušamo da ispravimo neke distorzije ovog zakona koje su pokrenute našom naivnom akcijom u vašoj prošlosti.

Ispitivač: Možete li mi reći da li smo pokrili odgovarajući materijal da bi on, ako se objavi, mogao da donese neophodne ispravke tih naivnih akcija?

Ra: Ja sam Ra. Ne mislimo ovim da potcenimo vašu službu, ali mi ne očekujemo potpuno ispravljanje tih distorzija. Namera je za nas mnogo važnija nego potpunost rezultata. Priroda vašeg jezika je takva da ono što je iskrivljeno, ne može biti potpuno ispravljeno, već samo donekle osvetljeno. Kao odgovor na vašu želju da sagledate vezu između prostora/vremena i vremena/prostora, možemo reći da smo tu potragu obavljali u vremenu/prostoru jer u toj iluziji se veoma lako mogu videti entiteti kao vibracioni kompleksi i grupe kao harmonije unutar vibracionog kompleksa.

Ispitivač: Kao najvažniji aspekt ove komunikacije vidim da ona postane vozilo prosvetljenja za one sada inkarnirane koji su postali svesni svog udela u svom sopstvenom evolucionom procesu. Da li je ta pretpostavka tačna?

Ra: U pravu ste. Moramo ipak napomenuti da je to cilj svih predmeta i iskustava sa kojima entiteti mogu doći u dodir i da ne pripada samo Ra ili ovom kontaktu.

Nalazimo da entitet nije nastavio da podseća sebe na potrebu da zadrži izvesnu rezervu energije. Prenesena energija opada. Ubrzo vas moramo napustiti. Imate li u ovom trenutku neko kratko pitanje?

Ispitivač: Da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi unapredili kontakt i da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Budite i dalje pažljivi sa aranžmanom. Mi vam zahvaljujemo. Ja sam Ra. Mi vas ostavljamo u ljubavi i veličanstvenom svetlu beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.