Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 69


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 69
29.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i u svetlu beskonačnog Kreatora.

Pre nego što nastavimo, imali bismo malu molbu za naredne seanse. Tokom ove seanse postoji blaga interferenca sa kontaktom zbog kose instrumenta. Možemo predložiti da se za sledeće seanse ovaj materijal nalik žicama postavi u uredniju konfiguraciju.

Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Pitanje, koje nisam uspeo da postavim tokom prethodne seanse a koje sam prinuđen da postavim, je da li je stanje transa jedino stanje u kome negativni entitet ili adept negativne konfiguracije vremena/prostora može vrebati celinu uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. To je pogrešan koncept. Celina uma/tela/duha, koja dobrovoljno napusti treće-denzitetski fizički kompleks je ranjiva, ukoliko nema adekvatne zaštite. Možete uočiti da se veoma mali broj entiteta, koji izaberu da napuste svoj fizički kompleks, bavi takvom vrstom aktivnosti, da privuku negativno polarizovane entitete. Opasnost za većinu u stanju transa, kako vi nazivate napuštanje fizičkog kompleksa, je dodirivanje fizičkog kompleksa na takav način da celina uma/tela/duha odmah bude privučena nazad ili da se izazove ono što nazivate ektopizmom (iščašenje, promena položaja nekog organa, prim.prev.). Ovaj instrument je izuzetak ali ga ne bi trebalo doticati niti izlagati veštaćkom osvetljenju dok je u stanju transa. Osnovna teškoća, kao što ste svesni, je da negativni entitet, o kome smo ranije razgovarali, ukloni ovaj entitet njegovom slobodnom voljom.

Da li se to može dogoditi samo u stanju transa, nije sasvim sigurno, ali je veoma verovatno da bi u drugim iskustvima van tela, kao što je smrt, ovaj entitet, kao i svi pozitivno polarizovani entiteti, imao zaštitu drugova, vodiča i delova sebe, koji bi bili svesni transfera, koji nazivate fizičkom smrću.

Ispitivač: Vi onda kažete da bi prijatelji zaštitinici, da ih tako nazovemo, stajali na raspolaganju u svim ostalim okolnostima izuzev transa, koji je na neki način izuzetak u odnosu na ostale? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zbog čega je stanje transa, kako ga mi nazivamo, drugačije? Zašto ti entiteti nisu dostupni u tom određenom stanju?

Ra: Ja sam Ra. Jedinstvenost ove situacije nije u nedostatku prijatelja, jer ovaj entitet, kao i svi entiteti, ima svoje vodiče i anđeoska prisustva i s obzirom na polarizaciju, učitelje i prijatelje. Jedinstveni karakter ovog rada, koji su socijalno-memorijski kompleks Ra i ova grupa započeli, ima za cilj da služi drugima uz najviši stepen čistote, koji mi kao drugovi možemo dostići.

To je skrenulo pažnju odlučnog prijatelja negativnog polariteta koji je zainteresovan da ukloni tu određenu mogućnost.

Naveli bismo još jednom dve stvari: Prvo, dugo smo tražili odgovarajući kanal ili instrument i odgovarajuću grupu za podršku. Ukoliko se ta prilika okonča, mi ćemo biti zahvalni za ono što je učinjeno, ali vektori mogućnosti/verovatnoće koji ukazuju na ponavljanje te konfiguracije su slabi. Drugo, mi vam se zahvaljujemo, jer znamo šta žrtvujete da biste učinili ono što kao grupa želite da učinite. Mi nećemo iscrpljivati instrument koliko god smo to u stanju. Nameravali smo da govorimo o tome kako instrument iscrpljuje samog sebe usled prevelike posvećenosti ovom radu. Sve ove stvari i ostalo što smo rekli se čulo. Mi smo zahvalni. U trenutnoj situaciji izražavamo zahvalnost entitetima, koji sebe nazivaju Latwii.

Ispitivač: Da li sam dobro razumeo da smrt, bilo prirodna, bilo usled nesrećnog slučaja ili samoubistva, dakle, da bi sve vrste smrti stvorile iste uslove posle smrti, u kojima bi entitetu bila dostupna zaštita prijatelja? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da pre svega mislite na to da tokom iskustva smrti negativni prijatelji ne bi bili u stanju da udalje entitet. To je veoma tačno jer je entitet bez kopče, koja ga spaja sa fizičkim kompleksom prostora/vremena, daleko svesniji i nije lakoveran, osobina koja je na neki način zaštitni znak onih koji vole čitavim srcem.

Međutim, prirodna smrt bi bez sumnje bila mnogo harmoničnija; smrt usled ubistva je zbunjujuća i entitetu bi trebalo izvesno vreme/prostor da bi se ustalio, da tako kažemo; smrt usled samoubistva bi prouzokovala još duže lečenje i povratak na treći denzitet da bi se ponovila mogućnost učenja lekcija, koje je postavilo više ja.

Ispitivač: Da li to važi i za nesvesna stanja izazvana nesrećama ili medicinskom anestezijom ili drogama?

Ra: Ja sam Ra. Pod pretpostavkom da se entitet ne bavi ovom određenom aktivnošću, entiteti negativne orijentacije ne bi imali mogućnost da ga izmeste. Jedinstvena karakteristika, kao što smo rekli, koja je opasna, da tako kažemo, je dobrovoljno napuštanje fizičkog kompleksa tela od strane celine uma/tela/duha u svrhu službe prema drugima. U bilo kojoj drugoj situaciji to ne bi imalo dejstva.

Ispitivač: Da li bi to bila funkcija balansirajućih akcija prve distorzije?

Ra: Vaše pitanje je donekle neprozirno. Molimo, ponovite radi veće preciznosti.

Ispitivač: Budući da celina uma/tela/duha instrumenta dobrovoljno napušta treće-denzitetsko telo zbog određene službe prema drugima-sebi, pretpostavio sam da se stvara situacija, u kojoj se s obzirom na prvu distorziju zbog balansiranja nudi prilika za službu i u kojoj je moguće da se magijskim sredstvima izvrši napad na drugu polarizaciju. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Slobodna volja instrumenta je zaista neophodan deo prilike, koja se nudi orionskoj grupi. Međutim, ta slobodna volja i prva distorzija se odnose samo na instrument. Čitava nada orionske grupe leži u tome da ovo sprovedu ne gubeći polaritet. Zbog toga ta grupa, ukoliko je predvođena mudrim entitetom, pokušava da postupa pametno.

Ispitivač: Da li je neki Putnik ikada bio prevaren od strane negativnog adepta i prebačen u negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći u kakvoj se situaciji taj Putnik našao, kakva je bila njegova staza nazad i zbog čega nije mogao jednostavno da se prebaci na pozitivno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. Staza nazad uključuje prvo odbijanje višeg ja da stupi u negativni prostor/vreme. To je značajan deo dužine staze. Drugo, kada se pozitivno orijentisani entitet inkarnira u potpuno negativnom okruženju on mora da nauči/podući lekcije ljubavi prema sebi i tako postane jedno sa drugima-sobom.

Kada je to obavljeno, entitet može da izabere da razreši potencijalne nesuglasice i promeni polaritet.

Međutim, proces učenja akumuliranih lekcija o ljubavi prema sebi može trajati prilično dugo. Entitet takođe, tokom procesa učenja tih lekcija, može da izgubi dosta pozitivne orijentacije i izbor povratka na prethodni polaritet može biti odložen sve do sredine šestog denziteta. Sve ovo po vašim merilima oduzima dosta vremena, iako je završetak dobar.

Ispitivač: Da li je moguće da mi kažete koliko je Putnika, koji su došli na ovu planetu tokom glavnog ciklusa, bilo premešteno na negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. Možemo navesti broj ovakvih događaja. Bio je samo jedan. Zbog Zakona Konfuzije ne možemo govoriti o tom entitetu.

Ispitivač: Rekli ste da se više ja opire da stupi u negativni prostor/vreme. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Proces inkarnacije uključuje inkarniranje sa vremena/prostora na vreme/prostor. To je tačno.

Ispitivač: Napraviću jednu izjavu i videti da li je tačna. Kada prvi put stupi u vreme/prostor negativne orijentacije pozitivni entitet ne vidi ništa osim tame. Zatim, inkarnacijom na negativnom prostor/vremenu od strane višeg ja, on stupa u okruženje negativnog prostor/vremena sa negativno polarizovanim drugima-sobom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Čini mi se da bi to bila ekstremno teška situacija za pozitivno polarizovan entitet i da bi proces učenja bio ekstremno traumatičan. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Recimo da bi pozitivno polarizovan pojedinac bio slab učenik lekcija ljubavi prema sebi i da bi proveo mnogo više vremena, da tako kažemo, nego oni za koje je to prirodan obrazac vibracija.

Ispitivač: Pretpostavljam da to izmeštanje mora na neki način biti funkcija slobodne volje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno tačno.

Ispitivač: To je tačka koja me prilično zbunjuje. Funkcija slobodne volje je da se pozitivno orijentisan entitet pomeri na negativno polarizovano vreme/prostor. Međutim, to je istovremeno i posledica nedostatka razumevanja onoga što radi. Siguran sam da, kada bi entitet imao puno razumevanje o onome šta radi, on to ne bi učinio. To je funkcija negativno polarizovanih drugih-sebe da kreiraju situaciju gde on biva namamljen u tu konfiguraciju. Kakav je to princip s obzirom na prvu distorziju koji dopušta da se to dogodi, budući da imamo dva dela Kreatora, oba iste vrednosti i potencijala, ali drugačije polarizovana i kao rezultat dobijamo ovu situaciju. Možete li mi reći kakvi su filozofski principi iza tog određenog akta?

Ra: Ja sam Ra. U ovome postoje dve važne tačke. Prvo, možemo ukazati na situaciju gde entitet dobija mapu koja je nepotpuno markirana i na kojoj su neke činjenice potpuno pogrešne. Entitet kreće ka svojoj destinaciji. On samo želi da dostigne krajnju tačku svoje destinacije ali, zbunjen lažnim autoritetima i ne poznajući teritoriju kroz koju se kreće, biva beznadežno izgubljen.

Slobodna volja ne znači da neće biti okolnosti u kojima će proračun biti pogrešan. To se odnosi na sva životna iskustva. Iako nema greške, postoje iznenađenja.

Drugo, ono što mi i vi radimo tokom ovih seansi nosi u sebi magijski naboj, ako biste želeli da upotrebite ovaj pogrešno shvaćen termin, možda je bolje reći metafizičku snagu. Oni koji obavljaju takav rad su dostupni za komunikaciju sa entitetima otprilike slične moći. Sreća je da orionski entitet ne poseduje prirodnu snagu ove grupe. Međutim, on je veoma disciplinovan, dok ovoj grupi nedostaju finese ekvivalentne njenoj snazi. Svako radi svesno, ali grupa još uvek nije započela da radi kao grupa. Individualni rad jeste koristan budući da članovi grupe pružaju jedni drugima uzajamnu podršku.

Ispitivač: Ovaj instrument obavlja aktivnost, koja uključuje kanalisanje drugih članova Konfederacije. Protivimo se tome da se ta aktivnost nastavi zbog mogućnosti da ona padne u trans i da joj bude ponuđena služba negativno polarizovanog entiteta ili adepta. Da li postoji bilo kakva zaštita koja bi sprečila da ona padne u trans van zaštićenih seansi kakva je ova?

Ra: Ja sam Ra. Postoje tri. Prvo, instrument mora da usavrši disciplinovani podsvesni tabu protiv postavljanja pitanja Ra. Druga zaštita je uzdržavanje od otvaranja instrumenta za pitanja i odgovore za sada. Treća izgleda gruba u svojoj primeni, ali je dovoljna da zadrži instrument u njegovom fizičkom kompleksu. Može se držati ruka.

Ispitivač: Kažete da bi držanje instrumenta za ruku tokom seansi kanalisanja sprečilo padanje u trans?

Ra: Ja sam Ra. To bi predupredilo one nivoe meditacije koji obavezno prethode transu. Takođe, u trenutku kada entitet biva sposoban da napusti fizički kompleks, telesni dodir će zadržati celinu uma/tela/duha od odvajanja.

Možemo napomenuti da bi duga praksa veštine, koju svako od vas sluti, bila korisna. Ne možemo govoriti o metodologiji, jer bi to bilo veliko kršenje slobodne volje. Međutim, govoriti o grupnim pokušajima je, koliko možemo da skeniramo svakoga, jednostavno potvrda onoga što se već zna. Zbog toga to možemo učiniti.

Ja sam Ra. Možemo li vam još jednom zahvaliti, moji prijatelji, za vašu savesnost. Sve je dobro. Ostavljamo vas ujedinjene u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.