Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 69


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 69
29.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i u svetlu beskona?nog Kreatora.

Pre nego što nastavimo, imali bismo malu molbu za naredne seanse. Tokom ove seanse postoji blaga interferenca sa kontaktom zbog kose instrumenta. Možemo predložiti da se za slede?e seanse ovaj materijal nalik žicama postavi u uredniju konfiguraciju.

Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Pitanje, koje nisam uspeo da postavim tokom prethodne seanse a koje sam prinu?en da postavim, je da li je stanje transa jedino stanje u kome negativni entitet ili adept negativne konfiguracije vremena/prostora može vrebati celinu uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. To je pogrešan koncept. Celina uma/tela/duha, koja dobrovoljno napusti tre?e-denzitetski fizi?ki kompleks je ranjiva, ukoliko nema adekvatne zaštite. Možete uo?iti da se veoma mali broj entiteta, koji izaberu da napuste svoj fizi?ki kompleks, bavi takvom vrstom aktivnosti, da privuku negativno polarizovane entitete. Opasnost za ve?inu u stanju transa, kako vi nazivate napuštanje fizi?kog kompleksa, je dodirivanje fizi?kog kompleksa na takav na?in da celina uma/tela/duha odmah bude privu?ena nazad ili da se izazove ono što nazivate ektopizmom (iš?ašenje, promena položaja nekog organa, prim.prev.). Ovaj instrument je izuzetak ali ga ne bi trebalo doticati niti izlagati vešta?kom osvetljenju dok je u stanju transa. Osnovna teško?a, kao što ste svesni, je da negativni entitet, o kome smo ranije razgovarali, ukloni ovaj entitet njegovom slobodnom voljom.

Da li se to može dogoditi samo u stanju transa, nije sasvim sigurno, ali je veoma verovatno da bi u drugim iskustvima van tela, kao što je smrt, ovaj entitet, kao i svi pozitivno polarizovani entiteti, imao zaštitu drugova, vodi?a i delova sebe, koji bi bili svesni transfera, koji nazivate fizi?kom smr?u.

Ispitiva?: Vi onda kažete da bi prijatelji zaštitinici, da ih tako nazovemo, stajali na raspolaganju u svim ostalim okolnostima izuzev transa, koji je na neki na?in izuzetak u odnosu na ostale? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Zbog ?ega je stanje transa, kako ga mi nazivamo, druga?ije? Zašto ti entiteti nisu dostupni u tom odre?enom stanju?

Ra: Ja sam Ra. Jedinstvenost ove situacije nije u nedostatku prijatelja, jer ovaj entitet, kao i svi entiteti, ima svoje vodi?e i an?eoska prisustva i s obzirom na polarizaciju, u?itelje i prijatelje. Jedinstveni karakter ovog rada, koji su socijalno-memorijski kompleks Ra i ova grupa zapo?eli, ima za cilj da služi drugima uz najviši stepen ?istote, koji mi kao drugovi možemo dosti?i.

To je skrenulo pažnju odlu?nog prijatelja negativnog polariteta koji je zainteresovan da ukloni tu odre?enu mogu?nost.

Naveli bismo još jednom dve stvari: Prvo, dugo smo tražili odgovaraju?i kanal ili instrument i odgovaraju?u grupu za podršku. Ukoliko se ta prilika okon?a, mi ?emo biti zahvalni za ono što je u?injeno, ali vektori mogu?nosti/verovatno?e koji ukazuju na ponavljanje te konfiguracije su slabi. Drugo, mi vam se zahvaljujemo, jer znamo šta žrtvujete da biste u?inili ono što kao grupa želite da u?inite. Mi ne?emo iscrpljivati instrument koliko god smo to u stanju. Nameravali smo da govorimo o tome kako instrument iscrpljuje samog sebe usled prevelike posve?enosti ovom radu. Sve ove stvari i ostalo što smo rekli se ?ulo. Mi smo zahvalni. U trenutnoj situaciji izražavamo zahvalnost entitetima, koji sebe nazivaju Latwii.

Ispitiva?: Da li sam dobro razumeo da smrt, bilo prirodna, bilo usled nesre?nog slu?aja ili samoubistva, dakle, da bi sve vrste smrti stvorile iste uslove posle smrti, u kojima bi entitetu bila dostupna zaštita prijatelja? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da pre svega mislite na to da tokom iskustva smrti negativni prijatelji ne bi bili u stanju da udalje entitet. To je veoma ta?no jer je entitet bez kop?e, koja ga spaja sa fizi?kim kompleksom prostora/vremena, daleko svesniji i nije lakoveran, osobina koja je na neki na?in zaštitni znak onih koji vole ?itavim srcem.

Me?utim, prirodna smrt bi bez sumnje bila mnogo harmoni?nija; smrt usled ubistva je zbunjuju?a i entitetu bi trebalo izvesno vreme/prostor da bi se ustalio, da tako kažemo; smrt usled samoubistva bi prouzokovala još duže le?enje i povratak na tre?i denzitet da bi se ponovila mogu?nost u?enja lekcija, koje je postavilo više ja.

Ispitiva?: Da li to važi i za nesvesna stanja izazvana nesre?ama ili medicinskom anestezijom ili drogama?

Ra: Ja sam Ra. Pod pretpostavkom da se entitet ne bavi ovom odre?enom aktivnoš?u, entiteti negativne orijentacije ne bi imali mogu?nost da ga izmeste. Jedinstvena karakteristika, kao što smo rekli, koja je opasna, da tako kažemo, je dobrovoljno napuštanje fizi?kog kompleksa tela od strane celine uma/tela/duha u svrhu službe prema drugima. U bilo kojoj drugoj situaciji to ne bi imalo dejstva.

Ispitiva?: Da li bi to bila funkcija balansiraju?ih akcija prve distorzije?

Ra: Vaše pitanje je donekle neprozirno. Molimo, ponovite radi ve?e preciznosti.

Ispitiva?: Budu?i da celina uma/tela/duha instrumenta dobrovoljno napušta tre?e-denzitetsko telo zbog odre?ene službe prema drugima-sebi, pretpostavio sam da se stvara situacija, u kojoj se s obzirom na prvu distorziju zbog balansiranja nudi prilika za službu i u kojoj je mogu?e da se magijskim sredstvima izvrši napad na drugu polarizaciju. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Slobodna volja instrumenta je zaista neophodan deo prilike, koja se nudi orionskoj grupi. Me?utim, ta slobodna volja i prva distorzija se odnose samo na instrument. ?itava nada orionske grupe leži u tome da ovo sprovedu ne gube?i polaritet. Zbog toga ta grupa, ukoliko je predvo?ena mudrim entitetom, pokušava da postupa pametno.

Ispitiva?: Da li je neki Putnik ikada bio prevaren od strane negativnog adepta i preba?en u negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i u kakvoj se situaciji taj Putnik našao, kakva je bila njegova staza nazad i zbog ?ega nije mogao jednostavno da se prebaci na pozitivno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. Staza nazad uklju?uje prvo odbijanje višeg ja da stupi u negativni prostor/vreme. To je zna?ajan deo dužine staze. Drugo, kada se pozitivno orijentisani entitet inkarnira u potpuno negativnom okruženju on mora da nau?i/podu?i lekcije ljubavi prema sebi i tako postane jedno sa drugima-sobom.

Kada je to obavljeno, entitet može da izabere da razreši potencijalne nesuglasice i promeni polaritet.

Me?utim, proces u?enja akumuliranih lekcija o ljubavi prema sebi može trajati prili?no dugo. Entitet tako?e, tokom procesa u?enja tih lekcija, može da izgubi dosta pozitivne orijentacije i izbor povratka na prethodni polaritet može biti odložen sve do sredine šestog denziteta. Sve ovo po vašim merilima oduzima dosta vremena, iako je završetak dobar.

Ispitiva?: Da li je mogu?e da mi kažete koliko je Putnika, koji su došli na ovu planetu tokom glavnog ciklusa, bilo premešteno na negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. Možemo navesti broj ovakvih doga?aja. Bio je samo jedan. Zbog Zakona Konfuzije ne možemo govoriti o tom entitetu.

Ispitiva?: Rekli ste da se više ja opire da stupi u negativni prostor/vreme. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Proces inkarnacije uklju?uje inkarniranje sa vremena/prostora na vreme/prostor. To je ta?no.

Ispitiva?: Napravi?u jednu izjavu i videti da li je ta?na. Kada prvi put stupi u vreme/prostor negativne orijentacije pozitivni entitet ne vidi ništa osim tame. Zatim, inkarnacijom na negativnom prostor/vremenu od strane višeg ja, on stupa u okruženje negativnog prostor/vremena sa negativno polarizovanim drugima-sobom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: ?ini mi se da bi to bila ekstremno teška situacija za pozitivno polarizovan entitet i da bi proces u?enja bio ekstremno traumati?an. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Recimo da bi pozitivno polarizovan pojedinac bio slab u?enik lekcija ljubavi prema sebi i da bi proveo mnogo više vremena, da tako kažemo, nego oni za koje je to prirodan obrazac vibracija.

Ispitiva?: Pretpostavljam da to izmeštanje mora na neki na?in biti funkcija slobodne volje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno ta?no.

Ispitiva?: To je ta?ka koja me prili?no zbunjuje. Funkcija slobodne volje je da se pozitivno orijentisan entitet pomeri na negativno polarizovano vreme/prostor. Me?utim, to je istovremeno i posledica nedostatka razumevanja onoga što radi. Siguran sam da, kada bi entitet imao puno razumevanje o onome šta radi, on to ne bi u?inio. To je funkcija negativno polarizovanih drugih-sebe da kreiraju situaciju gde on biva namamljen u tu konfiguraciju. Kakav je to princip s obzirom na prvu distorziju koji dopušta da se to dogodi, budu?i da imamo dva dela Kreatora, oba iste vrednosti i potencijala, ali druga?ije polarizovana i kao rezultat dobijamo ovu situaciju. Možete li mi re?i kakvi su filozofski principi iza tog odre?enog akta?

Ra: Ja sam Ra. U ovome postoje dve važne ta?ke. Prvo, možemo ukazati na situaciju gde entitet dobija mapu koja je nepotpuno markirana i na kojoj su neke ?injenice potpuno pogrešne. Entitet kre?e ka svojoj destinaciji. On samo želi da dostigne krajnju ta?ku svoje destinacije ali, zbunjen lažnim autoritetima i ne poznaju?i teritoriju kroz koju se kre?e, biva beznadežno izgubljen.

Slobodna volja ne zna?i da ne?e biti okolnosti u kojima ?e prora?un biti pogrešan. To se odnosi na sva životna iskustva. Iako nema greške, postoje iznena?enja.

Drugo, ono što mi i vi radimo tokom ovih seansi nosi u sebi magijski naboj, ako biste želeli da upotrebite ovaj pogrešno shva?en termin, možda je bolje re?i metafizi?ku snagu. Oni koji obavljaju takav rad su dostupni za komunikaciju sa entitetima otprilike sli?ne mo?i. Sre?a je da orionski entitet ne poseduje prirodnu snagu ove grupe. Me?utim, on je veoma disciplinovan, dok ovoj grupi nedostaju finese ekvivalentne njenoj snazi. Svako radi svesno, ali grupa još uvek nije zapo?ela da radi kao grupa. Individualni rad jeste koristan budu?i da ?lanovi grupe pružaju jedni drugima uzajamnu podršku.

Ispitiva?: Ovaj instrument obavlja aktivnost, koja uklju?uje kanalisanje drugih ?lanova Konfederacije. Protivimo se tome da se ta aktivnost nastavi zbog mogu?nosti da ona padne u trans i da joj bude ponu?ena služba negativno polarizovanog entiteta ili adepta. Da li postoji bilo kakva zaštita koja bi spre?ila da ona padne u trans van zašti?enih seansi kakva je ova?

Ra: Ja sam Ra. Postoje tri. Prvo, instrument mora da usavrši disciplinovani podsvesni tabu protiv postavljanja pitanja Ra. Druga zaštita je uzdržavanje od otvaranja instrumenta za pitanja i odgovore za sada. Tre?a izgleda gruba u svojoj primeni, ali je dovoljna da zadrži instrument u njegovom fizi?kom kompleksu. Može se držati ruka.

Ispitiva?: Kažete da bi držanje instrumenta za ruku tokom seansi kanalisanja spre?ilo padanje u trans?

Ra: Ja sam Ra. To bi predupredilo one nivoe meditacije koji obavezno prethode transu. Tako?e, u trenutku kada entitet biva sposoban da napusti fizi?ki kompleks, telesni dodir ?e zadržati celinu uma/tela/duha od odvajanja.

Možemo napomenuti da bi duga praksa veštine, koju svako od vas sluti, bila korisna. Ne možemo govoriti o metodologiji, jer bi to bilo veliko kršenje slobodne volje. Me?utim, govoriti o grupnim pokušajima je, koliko možemo da skeniramo svakoga, jednostavno potvrda onoga što se ve? zna. Zbog toga to možemo u?initi.

Ja sam Ra. Možemo li vam još jednom zahvaliti, moji prijatelji, za vašu savesnost. Sve je dobro. Ostavljamo vas ujedinjene u snazi i miru beskona?nog Kreatora. Adonai.