Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 68


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 68
18.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i u svetlosti beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Primarni razlog zašto smo odlu?ili da danas imamo seansu je da jedno vreme ne?u biti ovde, a imam važno pitanje o onome što se dogodilo u nedelju uve?e, kada je instrument zapao u stanje transa tokom jedne od uobi?ajenih nedeljnih meditacija. Možete li mi dati informacije o tome?

Ra: Ja sam Ra. Možemo.

Ispitiva?: Da li biste nam rekli šta se dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo ukazali, da instrument ne bi trebalo da nas kontaktira sve dok to nije u okviru uobi?ajenih okolnosti. Tokom doga?aja, o kome govorite, instrumentu je postavljeno pitanje koje se odnosilo na ono što nazivate Ra meterijalom. Instrument je prenosio glas naše bra?e i sestara sa denziteta mudrosti koje znate kao Latwii.

Instrument je pomislio: „Ne znam odgovor. Volela bih, kada bih sada kanalisala Ra.“ Jedan Latwii se našao u poziciji da mu se približio orionski entitet, koji je pokušavao da služi na svoj na?in. Instrument je po?eo da se priprema za kontakt sa Ra. Latwii je znao da ?e, ako se to bude dogodilo, orionski entitet dobiti priliku, koju je Latwii želeo da uzbegne.

Sre?a je za instrument, prvo da je Latwii na petom denzitetu i da je u stanju da operiše sa tim odre?enim vibracionim kompleksom, koji je orionski entitet manifestovao, i drugo, da je grupa u krugu u to vreme slala veliku podršku instrumentu. Latwii je zadržao instrument, iako je to bilo opasno blizu kršenja Zakona Konfuzije. Nastavio je da održava vezu sa celinom uma/tela/duha instrumenta i da generiše informacije, ?ak i kada je instrument po?eo da napušta svoje fizi?ko vozilo.

Akt nastavljene komunikacije je onemogu?io entitet da dosegne celinu uma/tela/duha instrumenta i posle kratkih jedinica vašeg vremena Latwii je vratio sada potpuno fuzionirani instrument i nastavio komunikaciju da bi ga u?vrstio tokom povratka i ponovne integracije.

Ispitiva?: Da li možete da mi kažete kakav je bio plan peto-denzitetskog negativnog entiteta, kako bi to postigao i šta bi bio rezultat njegovog delovanja?

Ra: Ja sam Ra. Plan, koji i dalje postoji, je bio da se celina uma/tela/duha odvede dok je odvojena od žutog tela školjke fizi?kog kompleksa i da se prenese na negativni deo vašeg vremena/prostora. Školjka bi tada postala nesvesni entitet i stvarala bi, da tako kažemo, disfunkcionalnosti, koje bi se završile komom a zatim onim što nazivate smr?u tela. U tom trenutku bi više ja imalo izbor da ostavi celinu uma/tela/duha na negativnom pro – ispravka – vremenu/prostoru ili da dopusti inkarnaciju u prostoru/vremenu iste vibracije i polarizovane distorzije. Entitet bi postao negativno polarizovan entitet bez prednosti prirodne negativne polarizacije. Pod tim okolnostima staza povratka Kreatoru bi bila duga, mada bi se neminovno okon?ala dobro.

Ispitiva?: Vi onda kažete, da je peto-denzitetski negativni entitet uspeo u nameri da tokom transa prenese celinu uma/tela/duha u negativno polarizovano vreme/prostor, više ja ne bi imalo izbora osim da dopusti inkarnaciju na negativno polarizovanom prostor/vremenu? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Više ja bi moglo da dopusti celini uma/tela/duha da ostane u vremenu/prostoru. Me?utim, nije verovatno da bi više ja to u?inilo, usled distorzije njegovog verovanja da je funkcija celine uma/tela/duha da u?i od drugih-sebe i tako sti?e iskustva o Kreatoru. Visoko polarizovan pozitivan entitet, okružen negativnim delovima prostor/vremena bi doživeo samo mrak, jer kao kod magneta, ne postoji sli?nost. Tako se automatski formira barijera.

Ispitiva?: Da budem siguran da sam vas dobro razumeo. Da li je ta tama na negativnom prostoru/vremenu ili na negativnom vremenu/prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Negativnom vremenu/prostoru.

Ispitiva?: Na kom denzitetu bi usledila inkarnacija u negativnom prostoru/vremenu pod tim uslovima u slu?aju na primer instrumenta?

Ra. Ja sam Ra. Odgovor na ovo pitanje bi prekršio prvu distorziju.

Ispitiva?: U redu, onda. Ne?emo uzeti kao primer ovaj instrument. Pretpostavimo da je to u?injeno nekom Putniku sa šestog denziteta. Ako bi odgovor prekršio prvu distroziju, nemojte odgovoriti. Ali recimo da se to dogodilo šesto-denzitetskom Putniku i da je on dospeo u negativno vreme/prostor. Da li bi to bilo šesto-denzitetsko negativno vreme/prostor i da li bi se on inkarnirao na šesto-denzitetskom prostor/vremenu?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je ta?na. Snaga polarizacije bi se poklopila koliko god je mogu?e. Kod nekih šesto-denzitetskih Putnika to usaglašavanje ne bi bilo potpuno, usled malog broja negativnih šesto-denzitetskih energetskih polja podjednake snage.

Ispitiva?: Da li je razlog što se to može u?initi u ?injenici da celina uma/tela/duha Putnika u onome što nazivamo stanjem transa, kada napušta tre?e-denzitetski plan, nema punu sposobnost da sebe magijski zaštiti. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U slu?aju ovog instrumenta, to je ta?no. To je tako?e ta?no gotovo bez izuzetka kada se primeni na rad onih instrumenata u transu, koji tokom sadašnje inkarnacije nemaju svesna iskustva sa magijskim treningom u vremenu/prostoru. Entiteti vašeg denziteta, sposobni za magijsku odbranu u takvoj situaciji su ekstremno retki.

Ispitiva?: Budu?i da teško mogu da zamislim nešto gore od takvog rezultata, ?ini mi se veoma preporu?ljivo da zatražim magijski trening i odbranu u takvim situacijama. Da li bi Ra mogao i da li bi hteo da nas podu?i ovom ma?inu odbrane?

Ra: Ja sam Ra. Zahtev leži izvan prve distorzije. Entiteti, koji traže magijske sposobnosti, moraju to da u?ine na odre?eni na?in. Možemo dati instrukcije opšte prirode. To smo ve? u?inili. Instrument je zapo?eo proces balansiranja sebe. To je dug proces.

Uzeti entitet pre nego što je spreman i ponuditi mu skiptar magijske mo?i je kršenje zakona na neizbalansiran na?in. Možemo preporu?iti uz izvesnu strogost da instrument nikada ne poziva Ra na bilo koji na?in, kada nije zašti?en konfiguracijom koja je sada prisutna.

Ispitiva?: Ukoliko je to unutar prve distorzije (slobodna volja), mislim da je za mene važno da istražim tehnike peto-denzitetskog entiteta koji želi da ukloni celine uma/tela/duha ove grupe. Da li je unutar prve distorzije da vas zamolim da opišete kako taj entitet obavlja svoju aktivnost?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitiva?: U redu, onda. Kako taj peto-denzitetski entitet postupa od samog po?etka, od kada je upozoren na ?injenicu da mi postojimo.

Ra: Ja sam Ra. Entitet postaje svestan mo?i. Ta mo? ima sposobnost da energizuje one koji bi mogli biti spremni za žetvu. Entitet želi da ukloni taj izvor mo?i. On šalje svoje legije. Nude se iskušenja. Ona se ignorišu ili odbijaju. Izvor mo?i odoleva i u stvari pove?ava svoju unutrašnju povezanost kroz harmoniju i ljubav. Entitet odlu?uje da mora pokušati da ih onemogu?i sam. Putem projekcije on stupa u blizinu izvora mo?i. Procenjuje situaciju. Vezan je prvom distorzijom, ali može iskoristiti svaku distorziju slobodne volje. ?ini mu se da slobodna volja, preinkarnacijska distorzija instrumenta u pogledu fizi?kog vozila, najviše obe?ava. Svaka distorzija izvan orijentacije prema drugima je prikladna. Kada instrument napusti svoje fizi?ko vozilo, on to ?ini dobrovoljno. Zbog toga izmeštanje celine uma/tela/duha instrumenta ne bi bilo kršenje slobodne volje ukoliko bi on slobodno sledio ovaj entitet. To je proces.

Mi smo svesni vaše želje da kao grupa postanete zašti?eni od ovakvih uticaja. Procesi za kojima tragate su pitanje vašeg slobodnog izbora. Vi ste svesni principa magijskog rada. Mi ne možemo govoriti da bismo savetovali, ve? možemo samo da sugerišemo, kao što smo u?inili ranije, da bi na takvu stazu bilo dobro stupiti kao grupa, iz o?iglednih razloga.

Ispitiva?: Zanima me kako se prva distorzija primenjuje na uklanjanje celine uma/tela/duha od strane negativno polarizovanog entiteta. Zašto bi ona pratila negativni entitet do negativnog vremena/prostora? Zašto bi dobrovoljno pratila taj entitet?

Ra: Ja sam Ra. Pozitivni polaritet vidi ljubav u svim stvarima. Negativni polaritet je inteligentan.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da bi negativni polaritet, ukoliko bi primenio neki drugi pristup i kada ne bi koristio slobodnu volju drugog-sebe, izgubio polarizaciju i magijsku mo?. To je ta?no, zar ne?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Preneta energija slabi. Želimo da završimo. Imate li neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Mi shvatamo vašu potrebu da postavite ova pitanja. Sve je dobro, moji prijatelji. Mi vam zahvaljujemo i ostavljamo vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. idite u snazi i miru beskona?nog Kreatora. Adonai.