Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 67


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 67
15.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li nam prvo možete re?i kakvo je stanje instrumenta, molim?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije su bolje usaglašene sa koli?inom distorzija, koja je normalna za ovaj instrument, nego što je to bio slu?aj tokom prethodnog pitanja. Energetski nivoi fizi?kog kompleksa su slabiji nego ranije. Komponenta fizi?kog napada je izuzetno snažna u ovom odre?enom trenutku.

Ispitiva?: Možete li nam re?i šta nazivate komponentom fizi?kog napada i zašto je ona snažna u ovom odre?enom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Izabra?emo da ne ponovimo prethodno date informacije, ve? da radije ukažemo da je fizi?ki napad na instrument konstantan, sve dok on nastavlja sa ovom odre?enom aktivnoš?u.

Varijacije u intenzitetu napada se doga?aju usled toga što bilo koja slabost entiteta pruža dodatnu mogu?nost (za napad). U ovom odre?enom trenutku entitet ve? izvesno vreme, kako nazivate tu meru, ose?a distorziju u pravcu onoga što zovete bolom, koji kumulativno deluje na slabljenje nivoa fizi?ke energije. To stvara posebno pogodnu priliku i entitet, o kome smo ranije govorili, koristi tu priliku za pokušaj da služi na svoj sopstveni na?in. Povoljno je što je instrument entitet snažne volje sa malom tendencijom u pravcu distorzije, koja se me?u vašim ljudima naziva histerija, jer je vrtoglavica kao posledica ovog napada konstantna i tokom nekoliko vaših dnevnih perioda snažna.

Me?utim, ovaj odre?eni entitet se dobro adaptira na situaciju bez neumerene distorzije u pravcu straha. Tako fizi?ki napad nije uspešan, ali deluje donekle iscrpljuju?e na instrument.

Ispitiva?: Pitao bih da li je slede?a analiza ta?na. Mogli bismo uzeti da taj odre?eni entitet vrše?i takozvani napad nudi svoju službu s obzirom na naše polarizovano stanje, tako da možemo potpunije razumeti njegov polaritet i mi zahvaljujemo tom entitetu za njegov napor da služi jednom Kreatoru pružaju?i nam znanje u potpunijem smislu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U toj izjavi nema ispravnosti ili neispravnosti. To je pogled pozitivno polarizovanog i balansiranog pogleda na negativno polarizovane aktivnosti, koji ima efekat slabljenja tih negativno polarizovanih aktivnosti.

Ispitiva?: Pozdravili bismo službu tog entiteta, koji koristi napad – da upotrebim ovaj neta?an izraz, jer to ne smatram napadom, ve? službom - ali mislim da bismo bili u stanju da bolje iskoristimo tu službu, kada ona ne bi fizi?ki iscrpljivala instrument. Bili bismo veoma zahvlani kada bi ta služba bila pružena na na?in, koji bismo mogli pozdraviti sa više ljubavi nego sada. Pretpostavljam da bi to bila neka aktivnost koja ne bi podrazumevala efekat vrtoglavice.

Pokušavam da razumem mehanizam službe ovog entiteta, koji je izgleda stalno sa nama, i pokušavam da razumem poreklo tog entiteta i njegov na?in da nas pozdravi. Da?u jednu izjavu koja je verovatno neta?na s obzirom na ekstremnu ograni?enost mog razumevanja drugih denziteta i na?ina na koji oni funkcionišu. Pretpostavljam da je taj odre?eni entitet ?lan Orionske Konfederacije i da je sposoban da se inkarnira u telu odgovaraju?eg denziteta, za koji pretpostavljam da je peti, i da putem mentalne discipline projektuje deo ili ?itavu svoju svest na naše koordinate, da tako kažem, ovde, a to je verovatno jedno od sedam tela, koje ?ine celinu uma/tela/duha. Da li je bilo šta od ovoga ta?no i da li mi možete re?i šta je ta?no a šta neta?no u ovoj tvrdnji?

Ra: Ja sam Ra. Izjava je uglavnom ta?na.

Ispitiva?: Da li biste mi dali informacije koje bi precizirale ovu izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Ne prepoznajemo pitanje za više detalja. Molimo vas da ponovite pitanje.

Ispitiva?: Koje telo s obzirom na boju ovaj entitet koristi da bi doputovao do nas?

Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje nije jednostavno odgovoriti usled transdimenzionalne prirode prelaska ne samo sa prostora/vremena na vreme/prostor, ve? i sa denziteta na denzitet. Vremensko/prostorna svetlost ili peto-denzitetsko telo se koristi, dok prostorno/vremensko telo ostaje na petom denzitetu. Pretpostavka da se projektuje svest je samim tim ta?na. Pretpostavka da je svesno vozilo, povezano sa prostorno/vremenskim peto-denzitetskim kompleksom, ono vozilo koje se koristi u ovoj odre?enoj aktivnosti je ta?na.

Ispitiva?: Ne bih želeo da postavim neka neinformativna pitanja. Me?utim, pokušavam da razumem odre?ene koncepte koji su povezani sa iluzijom, da tako kažem, polarizacije koja izgleda egzistira na odre?enim nivoima denziteta u kreaciji i kako funkcioniše mehanizam interakcije svesti. ?ini mi se da je ovaj peto-denzitetski entitet na neki na?in privu?en našoj grupi zbog polarizacije naše grupe koja na taj entitet deluje kao svetionik. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini ta?no, ali napori ovog entiteta su podstaknuti njegovom voljom. Uobi?ajeni pokušaj delovanja na pozitivno orijentisane entitete i grupe obavljaju ljubimci peto-denzitetskih orionskih gospodara, koji su na ?etvrtom denzitetu. Uobi?ajena igra ovakvog ?etvrto-denzitetskog napada je odmamljivanje entiteta ili grupa entiteta sa staze orijentacije prema drugima i veli?anje sebe ili društvene organizacije sa kojom se sopstvo identifikuje. U slu?aju ove odre?ene grupe svakom entitetu je ponu?en snažan mamac da bi prestali da pomažu jedni druge i služe beskona?nom Kreatoru. Svaki entitet je odbio taj izbor zbog ?istote orijentacije prema drugima. U tom trenutku jedan od peto-denzitetskih entiteta, koji nadzire proces menjanja frekvencija, donosi odluku da je neophodno zaustaviti grupu onim što nazivate magijskim sredstvima, kako vi razumete ritualnu magiju. Ranije smo razgovarali o mogu?nosti da neko iz grupe bude uklonjen takvim napadom i naveli smo da je instrument najranjiviji zbog preinkarnacijskih distorzija fizi?kog kompleksa.

Ispitiva?: Da bi ova grupa u potpunosti ostala u službi Kreatoru, budu?i da prepoznajemo taj peto-denzitetski entitet kao Kreatora, mi moramo pokušati da pomognemo tom entitetu na bilo koji na?in na koji možemo. Da li je za vas mogu?e da nam kažete kakve su želje tog entiteta pored toga da jednostavno prekine prijem i širenje informacija koje dobijamo od vas?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet ima dve želje. Prva i najvažnija je da promeni orijentaciju jednog ili ?itave grupe kako bi ona izabrala stazu orijentacije prema sebi. Cilj, koji tome prethodi, je ograni?enje vitalnosti fizi?kog kompleksa nekog iz grupe dok je celina uma/tela/duha unutar konfiguracije koja se može kontrolisati. Mada je naše razumevanje ograni?eno, možemo re?i da je slanje ljubavi i svetlosti ovom entitetu, što svaki iz ove grupe ?ini, najkorisniji katalizator koji ova grupa može pružiti tom entitetu.

Ispitiva?: Mi mislimo – oprostite, molim vas, nastavite.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo želeli da naglasimo da je po našem mišljenju taj entitet neutralizovan koliko je mogu?e pružanjem ljubavi i zbog toga je njegovo kontinuirano prisustvo možda deo razumljivog ograni?enja svakog polariteta od kojih svaki može pružiti drugom druga?iji pogled.

Ispitiva?: Imamo paradoksalnu situaciju s obzirom na orijentaciju prema Kreatoru. Imamo zahtev od onih, kojima možemo da pomognemo na ovom denzitetu, za informacijama od Ra. Me?utim, imamo i zahtev sa drugog denziteta da ne širimo ove informacije. Imamo delove Kreatora koji zahtevaju prividno suprotne aktivnosti od ove grupe.  Bilo bi od velike pomo?i kada bismo mogli da dostignemo uslove potpune službe na takav na?in da svakom mišlju i aktivnoš?u služimo Kreatoru na najbolji na?in koji dopuštaju naše sposobnosti. Da li je za vas mogu?e da rešite, ili za taj peto-denzitetski entitet da reši, ovaj paradoks koji prime?ujemo?

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim mogu?e.

Ispitiva?: Kako biste rešili taj paradoks?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, da ne postoji mogu?nost da se ne služi Kreatoru, budu?i da je sve Kreator. Vi nemate dva suprotna zahteva za informacijama ili uskra?ivanjem informacija iz tog izvora, ukoliko slušate pažljivo one ?ije glasove možete ?uti. To je sve jedan glas sa kojim ste u rezonanci u skladu sa svojim frekvencijama. Ta frekvencija odre?uje vaš izbor služenja jednom Kreatoru. Vibracioni obrazac ove grupe i Ra su kompatibilni i to nam omogu?ava da govorimo kroz ovaj instrument uz vašu pomo?. To je funkcija slobodne volje.

Deo Kreatora podržava vaš izbor da nam postavljate pitanja o evoluciji duha. Naizgled odvojeni deo bi želeo mnogobrojne odgovore visokog dometa na pitanja specifi?ne prirode. Druga naizgled odvojena grupa vaših ljudi bi želela da komunikacija preko ovog instrumenta prestane, smatraju?i da je ona negativne prirode. Na drugim planovima postojanja ima onih, koji se svakom ?esticom pridružuju vašoj službi i drugih, kakav je entitet o kome smo govorili, koji samo žele da okon?aju život ovog instrumenta na tre?e-denzitetskom planu. Svi oni su Kreator. Postoji ogromna raznovrsnost sklonosti i distorzija, boja i nijansi u bezbrojnim obrascima. U slu?aju onih, sa kojima vi, kao entiteti i kao grupa, niste u rezonanci, vi im želite ljubav, svetlo, mir, radost i želite im dobro. Ne možete u?initi više od toga, jer vaš deo Kreatora je takav kakav jeste i vaše iskustvo i deljenje tog iskustva treba da postane savršena reprezentacija onoga što vi zaista jeste, da bi bilo vredno. Da li biste onda mogli pomo?i negativnom entitetu nude?i život ovog instrumenta? Teško da biste to smatrali istinskom službom.

Tako u mnogim slu?ajevima možete videti da je postignut balans ljubavi, da je ponu?ena ljubav, poslato svetlo i služba entiteta koji služi sebi sa zahvalnoš?u primljena na znanje i odbijena kao neupotrebljiva na vašem putovanju u ovo vreme. Tako služite Kreatoru bez paradoksa.

Ispitiva?: Ovaj odre?eni entitet je u stanju da stvori ose?aj vrtoglavice kod instrumenta. Možete li opisati taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je u kra?im segmentima svoje inkarnacije imao distorziju u oblasti o?iju uz mnogo infekcija koje su u ranom uzrastu, kako biste vi rekli, rezultirale prili?nim teško?ama. Ožiljci tih distorzija su ostali, kao i distorzija u onome što nazivate sistemom sinusa. Tako entitet radi na tim distorzijama da bi proizveo nedostatak ravnoteže i lagani nedostatak sposobnosti da se koristi o?ni aparat.

Ispitiva?: Pitao sam se o magijskim, da tako kažem, principima, koje koristi ovaj peto-denzitetski entitet, obavljaju?i svoju aktivnost i o njegovoj sposobnosti da je obavi. Zašto je on u stanju da iskoristi tu odre?enu fizi?ku distorziju sa filozofskog ili magijskog stanovišta?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je u stanju da u konfiguraciji vremena/prostora prodre u polje ovog odre?enog entiteta. On je prošao kroz karantin bez ikakvog vozila i tako bio u stanju da umakne mreži ?uvara.

To je velika virtuoznost magijskog rada, tokom koje se svest šalje bez vozila kao svetla. Svetlo bi odmah delovalo na nepodešenog pojedinca putem sugestije, na primer u smislu da se stupi na kolovoz pod saobra?ajem, jer je sugerisano da tamo nema saobra?aja. Ovaj entitet, kao i ?itava grupa, je dovoljno discilinovan u putevima ljubavi i svetla i nije sugestibilan u velikoj meri. Me?utim, ovaj entitet kod instrumenta maksimalno koristi fizi?ke predispozicije, nadaju?i se na primer da ?e uspeti da putem nagle vrtoglavice postigne da instrument padne ili zbog oslabljenog vida zaista iza?e na kolovoz pod saobra?ajem.

Ti magijski principi, da tako kažemo, se mogu donekle preneti na vaš sistem magije u okviru koga se koriste i crtaju i vizualizuju simboli da bi se razvila mo? svetla.

Ispitiva?: Da li time mislite da taj peto-denzitetski entitet vizualizuje odre?ene simbole? Pretpostavljam da su ti simboli takve prirode, da bi njihova stalna upotreba imala izvesnu snagu ili punjenje. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Na petom denzitetu svetlo je vidljiva alatka kao pisanje vašom olovkom.

Ispitiva?: Onda je ta?na moja pretpostavka da taj entitet konfiguriše svetlost u simbologiju, koja bi bila ono što mi nazivamo fizi?kom prisutnoš?u. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Svetlost se koristi da kreira odgovaraju?u ?isto?u okruženja za entitet, da bi smestio svoju svest u brižljivo kreirano svetlosno vozilo, koje onda koristi alatku svetla da bi obavilo svoj posao. Volja i prisustvo pripadaju entitetu koji obavlja taj posao.

Ispitiva?: Peto-denzitetski entitet, koga ste pomenuli, prodire kroz karantin. Da li je to u?injeno kroz jedan od prozora ili zahvaljuju?i njegovoj, da tako kažemo, magijskoj sposobnosti?

Ra: Ja sam Ra. To je u?injeno kroz veoma mali prozor, koji manje magijski orijentisani entiteti ne bi mogli da koriste.

Ispitiva?: Osnovna poenta ove linije pitanja stoji u vezi sa prvom distorzijom (slobodna volja) i ?injenicom da prozori postoje. Da li je to bio efekat slu?ajnosti (nasumi?no pojavljivanje prozora, prim.prev.) i neka vrsta balansiranja na ?itavoj planeti putem onoga što taj entitet ima da ponudi.

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim ta?no. Kada planetarna sfera primi više visoko razvijenih pozitivnih entiteta ili grupa sa informacijama, koje oni mogu da ponude, ista mogu?nost mora da se ponudi podjednako mudrim negativno orijentisanim entitetima ili grupama.

Ispitiva?: Onda mi preko te prividne teško?e u?imo o mudrosti prve distorzije (slobodna volja) i iz tog razloga moramo u potpunosti prihvatiti to iskustvo. To je moj li?ni pogled na stvari. Da li se on poklapa sa vašim?

Ra: Ja sam Ra. Po našem mišljenju možete i?i ?ak i dalje u toj oceni. Postoji prilika, sadržana u ovoj situaciji, koja je obeležena kako stvarnim, tako i potencijalnim efektima,  i delovanje na instrument u pravcu distorzije bola, vrtoglavice i drugih teško?a joj omogu?ava da svesno izabere svoju orijentaciju prema drugima i Kreatoru.

Na sli?an na?in ta situacija nudi stalnu mogu?nost svakome u grupi da pod težim okolnostima izrazi podršku prema drugom-sebi, koji doživljava ovaj, da tako kažemo, napad, i demonstrira ljubav i svetlost beskona?nog Kreatora i izabere nastavak rada kao glasnik za informacije koje pružamo i tako služi Kreatoru.

Te su mogu?nosti zna?ajne, upravo kao i distorzije prouzrokovane ovim okolnostima.

Ispitiva?: Hvala vam. Da li je takozvani napad ponu?en i meni i (ime) kao i instrumentu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Ja li?no ne ose?am nikakve efekte kojih sam svestan. Da li možete da mi kažete na koji na?in mi je ponu?ena ta služba?

Ra: Ja sam Ra. Ispitiva?u je ponu?ena sumnja u sebe i obeshrabrivanje u pogledu razli?itih distorzija li?ne prirode. Ovaj entitet nije izabrao da prihvati tu priliku i orionski entitet je uglavnom obustavio održavanje stalnog napada na ovaj entitet.

Zapisni?ar je pod stalnim nadzorom i ponu?eno mu je mnoštvo mogu?nosti za poja?avanje mentalnih/emocionalnih distorzija i u nekim slu?ajevima veza izme?u mentalnog/emocionalnog kompleksa i fizi?kog parnjaka. Kada je entitet postao svestan napada, postao je mnogo manje prijem?iv za njih. To je razlog za veliko poja?anje i konstantnost napada na instrument, jer on predstavlja slabu kariku usled faktora koji leže izvan njene kontrole unutar inkarnacije.

Ispitiva?: Da li je pitanje zašto instrument doživljava tako mnogo fizi?kih distorzija tokom ove inkarnacije unutar prve distorzije?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li mi u tom slu?aju možete re?i zašto je instrument doživeo tako mnogo distorzija tokom ranih godina?

Ra: Ja sam Ra. Potvrdili smo ta?nost vaše pretpostavke da bi ti odgovori prekršili Zakon Konfuzije. Nije prihvatljivo da se takvi odgovori rasprostru kao sto za ve?eru. Prihvatljivo je da se kontemplira o kompleksima mogu?nosti koje su uklju?ene.

Ispitiva?: Onda ne postoji druga?ija pomo?, koju bi ova grupa mogla da ponudi entitetu iz orionske grupe koji je stalno sa nama. Kako ja vidim sa svoje ta?ke gledišta, ne postoji ništa što bismo mogli da u?inimo za njega. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Postoji velika komi?nost u vašoj nameri da ponudite polarizovanu pomo? suprotnom polaritetu. U tome postoji prirodna teško?a, jer ono što biste vi posmatrali kao pomo?, ovaj entitet bi posmatrao kao ne-pomo?. Kada pošaljete ljubav i svetlo i poželite mu dobro, on gubi svoj polaritet i mora da se pregrupiše.

Tako on to ne bi posmatrao kao pomo?. Sa druge strane, ako biste mu dopustili da služi (Kreatoru) na svoj na?in, uklanjaju?i ovaj instrument iz vaše sredine, mogli biste da uo?ite da to nije istinska služba. Ovde imate balansiran i polarizovan pogled na Kreatora, dve službe su ponu?ene, uzajamno odbijene i u stanju su ravnoteže, u kojoj je slobodna volja o?uvana, a svakom dopušteno da ide svojom stazom sticanja iskustava o beskona?nom Kreatoru.

Ispitiva?: Hvala vam. U završnom delu ove diskusije bih samo rekao da, ukoliko postoji bilo šta, što bismo u okviru svojih mogu?nosti – razumem da postoji mnogo stvari, kao ova koju ste upravo pomenuli, koje nisu u okviru naših mogu?nosti – bili u stanju da u?inimo za ovaj odre?eni entitet i ako nam u budu?nosti budete preneli njegove zahteve, mi ?emo ih makar razmotriti, jer želimo da naša orijentacija prema drugima bude potpuna. Da li je to za vas prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. Mi uvi?amo da nismo u stanju da razjasnimo pitanje vaše službe nasuprot njegove želje za službom. Po našem skromnom mišljenju, trebalo bi da vidite humor ove situacije i da se okanete želje da pružate pomo? tamo gde se ona ne traži. Magnet ?e privu?i ili odbiti. Slavite u snazi svoje polarizacije i dopustite drugima suprotne polarizacije da to isto ?ine, uvi?aju?i veliku komi?nost ovih polariteta i njihovih teško?a iz perspektive ujedinjenja ove dve staze u šestom denzitetu.

Ispitiva?: Mnogo vam hvala. Imam ovde jedno izlaganje i zamolio bih vas da date komentar o njegovoj ta?nosti ili neta?nosti. U principu, arhetipski um reprezentuje fasete Kreatora. Arhetip Oca korespondira sa muškim ili pozitivnim aspektom elektromagnetske energije, aktivan je, kreativan i radiantan kao naše lokalno sunce. Arhetip Majke korespondira sa ženskim ili negativnim aspektom elektromagnetske energije i receptivan je ili magnetski kao naša Zemlja koja prima sun?eve zrake i donosi život putem tre?e-denzitetske plodnosti. Arhetip Bludnog Sina ili  Lude korespondira sa svakim entitetom koji se naizgled udaljio od jedinstva i teži da se vrati jednom beskona?nom Kreatoru. Arhetip ?avola reprezentuje fizi?ku iluziju materijalnog sveta i pojavu zla, ali mnogo preciznije, on podsti?e i predstavlja katalizator rasta za svaki entitet unutar tre?e-denzitetske iluzije. Mag, Svetac, Iscelitelj ili Adept korespondira sa Višim Ja i zahvaljuju?i balansu u energetskim centrima prodire kroz iluziju, da bi kontaktirao inteligentnu beskona?nost i time demonstrirao majstorstvo katalizatora tre?eg denziteta. Arhetip Smrti simbolizuje tranziciju entiteta iz tela žutog spektra u telo zelenog spektra ili privremeno izme?u inkarnacija ili trajnije tokom žetve.

Svaki arhetip predstavlja jedan aspekt Beskona?ne Kreacije koji podu?ava pojedina?nu celinu uma/tela/duha u skladu sa pozivom elektromagnetske konfiguracije entiteta. Podu?avanje se odvija putem intuicije. Uz pravilno traganje ili konfiguraciju uma snaga volje koristi duh kao sredstvo da uspostavi kontakt sa odgovaraju?im arhetipskim aspektom, neophodnim za u?enje/podu?avanje. Na isti na?in se kontaktira svaki informator intuicije. Oni su hijerarhijski i kre?u se od sopstvenog podsvesnog uma entiteta do kolektivnog ili planetarnog uma, do vodi?a, višeg ja, do arhetipskog uma, do kosmi?kog uma ili inteligentne beskona?nosti. Svaki je kontaktiran putem duha, koji služi kao sredstvo, u skladu sa harmonizovanom elektromagnetskom konfiguracijom uma tragaoca i traženim informacijama.

Da li biste dali komentar o ta?nosti ovog izlaganja, ispravili greške i dopunili izostavljeno?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koristi prenesenu energiju tokom najve?eg dela seanse zbog umanjenog nivoa fizi?ke energije. Mi ?emo po?eti sa ovom prili?no kompleksnom i zanimljivom temom, ali nemojte o?ekivati da završimo. Molimo da na nekoj od seansi u vašoj budu?nosti ponovite pitanje u vezi sa onim delovi na koje ne budemo odgovorili.

Ispitiva?: Možda bi onda bilo bolje da se sa odgovorom na ta pitanja po?ne na slede?oj seansi. Da li bi to bilo prihvatljivo ili je energija ve? u?vrš?ena?

Ra: Ja sam Ra. Energija je ve? preneta. Izbor je, kao i uvek, vaš.

Ispitiva?: U tom slu?aju nastavite.

Ra: Ja sam Ra. Možda prva tema, kojom bismo se pozabavili, jeste koncept duha koji se koristi kao sredstvo za kretanje izme?u korena u debla uma. To je pogrešno shva?eno i mi bismo dopustili ispitiva?u da dodatno razmotri funkciju uma, jer u radu sa umom radimo unutar jednog koncepta i još uvek ne pokušavamo da prodremo do inteligentne beskona?nosti. Dobro je re?eno da arhetipovi predstavljaju delove beskona?nog Kreatora ili aspekte njegovog lika. Me?utim, važno je shvatiti da arhetipovi, mada su stalni u pogledu kompleksa generativne energije koju nude, ne pružaju dvojici tragalaca isti proizvod tih kompleksa. Svaki tragalac ?e doživeti svaki arhetip u svojstvima koja su za njega najvažnija. Jedan primer bi bila izjava ispitiva?a da je Luda opisana na taj i taj na?in. Veliki aspekt tog arhetipa je aspekt vere, kretanje bez obzira na to šta slede?e dolazi. To je, naravno, budalasto, ali predstavlja deo karakteristika duhovnog neofita (po?etnika). O tome da taj aspekt nije uo?en bi ispitiva? mogao da razmisli. Sada bismo ponovili molbu da se ovo pitanje iznova postavi na slede?oj seansi i napustili instrument. Pre nego što odemo, smemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje?

Ispitiva?: Samo da li postoji bilo šta što možemo u?initi da bismo u?inili da instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite, moji prijatelji, u snazi, harmoniji, ljubavi i svetlu. Sve je dobro. Aranžman je brižljivo namešten.

Ja sam Ra. Ostavljam vas sada, moji prijatelji, u slavi ljubavi i svetla beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjuju?i se u snazi i miru beskona?nog Kreatora. Adonai.