Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 67


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 67
15.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li nam prvo možete reći kakvo je stanje instrumenta, molim?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije su bolje usaglašene sa količinom distorzija, koja je normalna za ovaj instrument, nego što je to bio slučaj tokom prethodnog pitanja. Energetski nivoi fizičkog kompleksa su slabiji nego ranije. Komponenta fizičkog napada je izuzetno snažna u ovom određenom trenutku.

Ispitivač: Možete li nam reći šta nazivate komponentom fizičkog napada i zašto je ona snažna u ovom određenom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Izabraćemo da ne ponovimo prethodno date informacije, već da radije ukažemo da je fizički napad na instrument konstantan, sve dok on nastavlja sa ovom određenom aktivnošću.

Varijacije u intenzitetu napada se događaju usled toga što bilo koja slabost entiteta pruža dodatnu mogućnost (za napad). U ovom određenom trenutku entitet već izvesno vreme, kako nazivate tu meru, oseća distorziju u pravcu onoga što zovete bolom, koji kumulativno deluje na slabljenje nivoa fizičke energije. To stvara posebno pogodnu priliku i entitet, o kome smo ranije govorili, koristi tu priliku za pokušaj da služi na svoj sopstveni način. Povoljno je što je instrument entitet snažne volje sa malom tendencijom u pravcu distorzije, koja se među vašim ljudima naziva histerija, jer je vrtoglavica kao posledica ovog napada konstantna i tokom nekoliko vaših dnevnih perioda snažna.

Međutim, ovaj određeni entitet se dobro adaptira na situaciju bez neumerene distorzije u pravcu straha. Tako fizički napad nije uspešan, ali deluje donekle iscrpljujuće na instrument.

Ispitivač: Pitao bih da li je sledeća analiza tačna. Mogli bismo uzeti da taj određeni entitet vršeći takozvani napad nudi svoju službu s obzirom na naše polarizovano stanje, tako da možemo potpunije razumeti njegov polaritet i mi zahvaljujemo tom entitetu za njegov napor da služi jednom Kreatoru pružajući nam znanje u potpunijem smislu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. U toj izjavi nema ispravnosti ili neispravnosti. To je pogled pozitivno polarizovanog i balansiranog pogleda na negativno polarizovane aktivnosti, koji ima efekat slabljenja tih negativno polarizovanih aktivnosti.

Ispitivač: Pozdravili bismo službu tog entiteta, koji koristi napad – da upotrebim ovaj netačan izraz, jer to ne smatram napadom, već službom - ali mislim da bismo bili u stanju da bolje iskoristimo tu službu, kada ona ne bi fizički iscrpljivala instrument. Bili bismo veoma zahvlani kada bi ta služba bila pružena na način, koji bismo mogli pozdraviti sa više ljubavi nego sada. Pretpostavljam da bi to bila neka aktivnost koja ne bi podrazumevala efekat vrtoglavice.

Pokušavam da razumem mehanizam službe ovog entiteta, koji je izgleda stalno sa nama, i pokušavam da razumem poreklo tog entiteta i njegov način da nas pozdravi. Daću jednu izjavu koja je verovatno netačna s obzirom na ekstremnu ograničenost mog razumevanja drugih denziteta i načina na koji oni funkcionišu. Pretpostavljam da je taj određeni entitet član Orionske Konfederacije i da je sposoban da se inkarnira u telu odgovarajućeg denziteta, za koji pretpostavljam da je peti, i da putem mentalne discipline projektuje deo ili čitavu svoju svest na naše koordinate, da tako kažem, ovde, a to je verovatno jedno od sedam tela, koje čine celinu uma/tela/duha. Da li je bilo šta od ovoga tačno i da li mi možete reći šta je tačno a šta netačno u ovoj tvrdnji?

Ra: Ja sam Ra. Izjava je uglavnom tačna.

Ispitivač: Da li biste mi dali informacije koje bi precizirale ovu izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Ne prepoznajemo pitanje za više detalja. Molimo vas da ponovite pitanje.

Ispitivač: Koje telo s obzirom na boju ovaj entitet koristi da bi doputovao do nas?

Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje nije jednostavno odgovoriti usled transdimenzionalne prirode prelaska ne samo sa prostora/vremena na vreme/prostor, već i sa denziteta na denzitet. Vremensko/prostorna svetlost ili peto-denzitetsko telo se koristi, dok prostorno/vremensko telo ostaje na petom denzitetu. Pretpostavka da se projektuje svest je samim tim tačna. Pretpostavka da je svesno vozilo, povezano sa prostorno/vremenskim peto-denzitetskim kompleksom, ono vozilo koje se koristi u ovoj određenoj aktivnosti je tačna.

Ispitivač: Ne bih želeo da postavim neka neinformativna pitanja. Međutim, pokušavam da razumem određene koncepte koji su povezani sa iluzijom, da tako kažem, polarizacije koja izgleda egzistira na određenim nivoima denziteta u kreaciji i kako funkcioniše mehanizam interakcije svesti. Čini mi se da je ovaj peto-denzitetski entitet na neki način privučen našoj grupi zbog polarizacije naše grupe koja na taj entitet deluje kao svetionik. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini tačno, ali napori ovog entiteta su podstaknuti njegovom voljom. Uobičajeni pokušaj delovanja na pozitivno orijentisane entitete i grupe obavljaju ljubimci peto-denzitetskih orionskih gospodara, koji su na četvrtom denzitetu. Uobičajena igra ovakvog četvrto-denzitetskog napada je odmamljivanje entiteta ili grupa entiteta sa staze orijentacije prema drugima i veličanje sebe ili društvene organizacije sa kojom se sopstvo identifikuje. U slučaju ove određene grupe svakom entitetu je ponuđen snažan mamac da bi prestali da pomažu jedni druge i služe beskonačnom Kreatoru. Svaki entitet je odbio taj izbor zbog čistote orijentacije prema drugima. U tom trenutku jedan od peto-denzitetskih entiteta, koji nadzire proces menjanja frekvencija, donosi odluku da je neophodno zaustaviti grupu onim što nazivate magijskim sredstvima, kako vi razumete ritualnu magiju. Ranije smo razgovarali o mogućnosti da neko iz grupe bude uklonjen takvim napadom i naveli smo da je instrument najranjiviji zbog preinkarnacijskih distorzija fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Da bi ova grupa u potpunosti ostala u službi Kreatoru, budući da prepoznajemo taj peto-denzitetski entitet kao Kreatora, mi moramo pokušati da pomognemo tom entitetu na bilo koji način na koji možemo. Da li je za vas moguće da nam kažete kakve su želje tog entiteta pored toga da jednostavno prekine prijem i širenje informacija koje dobijamo od vas?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet ima dve želje. Prva i najvažnija je da promeni orijentaciju jednog ili čitave grupe kako bi ona izabrala stazu orijentacije prema sebi. Cilj, koji tome prethodi, je ograničenje vitalnosti fizičkog kompleksa nekog iz grupe dok je celina uma/tela/duha unutar konfiguracije koja se može kontrolisati. Mada je naše razumevanje ograničeno, možemo reći da je slanje ljubavi i svetlosti ovom entitetu, što svaki iz ove grupe čini, najkorisniji katalizator koji ova grupa može pružiti tom entitetu.

Ispitivač: Mi mislimo – oprostite, molim vas, nastavite.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo želeli da naglasimo da je po našem mišljenju taj entitet neutralizovan koliko je moguće pružanjem ljubavi i zbog toga je njegovo kontinuirano prisustvo možda deo razumljivog ograničenja svakog polariteta od kojih svaki može pružiti drugom drugačiji pogled.

Ispitivač: Imamo paradoksalnu situaciju s obzirom na orijentaciju prema Kreatoru. Imamo zahtev od onih, kojima možemo da pomognemo na ovom denzitetu, za informacijama od Ra. Međutim, imamo i zahtev sa drugog denziteta da ne širimo ove informacije. Imamo delove Kreatora koji zahtevaju prividno suprotne aktivnosti od ove grupe.  Bilo bi od velike pomoći kada bismo mogli da dostignemo uslove potpune službe na takav način da svakom mišlju i aktivnošću služimo Kreatoru na najbolji način koji dopuštaju naše sposobnosti. Da li je za vas moguće da rešite, ili za taj peto-denzitetski entitet da reši, ovaj paradoks koji primećujemo?

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim moguće.

Ispitivač: Kako biste rešili taj paradoks?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, da ne postoji mogućnost da se ne služi Kreatoru, budući da je sve Kreator. Vi nemate dva suprotna zahteva za informacijama ili uskraćivanjem informacija iz tog izvora, ukoliko slušate pažljivo one čije glasove možete čuti. To je sve jedan glas sa kojim ste u rezonanci u skladu sa svojim frekvencijama. Ta frekvencija određuje vaš izbor služenja jednom Kreatoru. Vibracioni obrazac ove grupe i Ra su kompatibilni i to nam omogućava da govorimo kroz ovaj instrument uz vašu pomoć. To je funkcija slobodne volje.

Deo Kreatora podržava vaš izbor da nam postavljate pitanja o evoluciji duha. Naizgled odvojeni deo bi želeo mnogobrojne odgovore visokog dometa na pitanja specifične prirode. Druga naizgled odvojena grupa vaših ljudi bi želela da komunikacija preko ovog instrumenta prestane, smatrajući da je ona negativne prirode. Na drugim planovima postojanja ima onih, koji se svakom česticom pridružuju vašoj službi i drugih, kakav je entitet o kome smo govorili, koji samo žele da okončaju život ovog instrumenta na treće-denzitetskom planu. Svi oni su Kreator. Postoji ogromna raznovrsnost sklonosti i distorzija, boja i nijansi u bezbrojnim obrascima. U slučaju onih, sa kojima vi, kao entiteti i kao grupa, niste u rezonanci, vi im želite ljubav, svetlo, mir, radost i želite im dobro. Ne možete učiniti više od toga, jer vaš deo Kreatora je takav kakav jeste i vaše iskustvo i deljenje tog iskustva treba da postane savršena reprezentacija onoga što vi zaista jeste, da bi bilo vredno. Da li biste onda mogli pomoći negativnom entitetu nudeći život ovog instrumenta? Teško da biste to smatrali istinskom službom.

Tako u mnogim slučajevima možete videti da je postignut balans ljubavi, da je ponuđena ljubav, poslato svetlo i služba entiteta koji služi sebi sa zahvalnošću primljena na znanje i odbijena kao neupotrebljiva na vašem putovanju u ovo vreme. Tako služite Kreatoru bez paradoksa.

Ispitivač: Ovaj određeni entitet je u stanju da stvori osećaj vrtoglavice kod instrumenta. Možete li opisati taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je u kraćim segmentima svoje inkarnacije imao distorziju u oblasti očiju uz mnogo infekcija koje su u ranom uzrastu, kako biste vi rekli, rezultirale priličnim teškoćama. Ožiljci tih distorzija su ostali, kao i distorzija u onome što nazivate sistemom sinusa. Tako entitet radi na tim distorzijama da bi proizveo nedostatak ravnoteže i lagani nedostatak sposobnosti da se koristi očni aparat.

Ispitivač: Pitao sam se o magijskim, da tako kažem, principima, koje koristi ovaj peto-denzitetski entitet, obavljajući svoju aktivnost i o njegovoj sposobnosti da je obavi. Zašto je on u stanju da iskoristi tu određenu fizičku distorziju sa filozofskog ili magijskog stanovišta?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je u stanju da u konfiguraciji vremena/prostora prodre u polje ovog određenog entiteta. On je prošao kroz karantin bez ikakvog vozila i tako bio u stanju da umakne mreži Čuvara.

To je velika virtuoznost magijskog rada, tokom koje se svest šalje bez vozila kao svetla. Svetlo bi odmah delovalo na nepodešenog pojedinca putem sugestije, na primer u smislu da se stupi na kolovoz pod saobraćajem, jer je sugerisano da tamo nema saobraćaja. Ovaj entitet, kao i čitava grupa, je dovoljno discilinovan u putevima ljubavi i svetla i nije sugestibilan u velikoj meri. Međutim, ovaj entitet kod instrumenta maksimalno koristi fizičke predispozicije, nadajući se na primer da će uspeti da putem nagle vrtoglavice postigne da instrument padne ili zbog oslabljenog vida zaista izađe na kolovoz pod saobraćajem.

Ti magijski principi, da tako kažemo, se mogu donekle preneti na vaš sistem magije u okviru koga se koriste i crtaju i vizualizuju simboli da bi se razvila moć svetla.

Ispitivač: Da li time mislite da taj peto-denzitetski entitet vizualizuje određene simbole? Pretpostavljam da su ti simboli takve prirode, da bi njihova stalna upotreba imala izvesnu snagu ili punjenje. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Na petom denzitetu svetlo je vidljiva alatka kao pisanje vašom olovkom.

Ispitivač: Onda je tačna moja pretpostavka da taj entitet konfiguriše svetlost u simbologiju, koja bi bila ono što mi nazivamo fizičkom prisutnošću. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Svetlost se koristi da kreira odgovarajuću čistoću okruženja za entitet, da bi smestio svoju svest u brižljivo kreirano svetlosno vozilo, koje onda koristi alatku svetla da bi obavilo svoj posao. Volja i prisustvo pripadaju entitetu koji obavlja taj posao.

Ispitivač: Peto-denzitetski entitet, koga ste pomenuli, prodire kroz karantin. Da li je to učinjeno kroz jedan od prozora ili zahvaljujući njegovoj, da tako kažemo, magijskoj sposobnosti?

Ra: Ja sam Ra. To je učinjeno kroz veoma mali prozor, koji manje magijski orijentisani entiteti ne bi mogli da koriste.

Ispitivač: Osnovna poenta ove linije pitanja stoji u vezi sa prvom distorzijom (slobodna volja) i činjenicom da prozori postoje. Da li je to bio efekat slučajnosti (nasumično pojavljivanje prozora, prim.prev.) i neka vrsta balansiranja na čitavoj planeti putem onoga što taj entitet ima da ponudi.

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim tačno. Kada planetarna sfera primi više visoko razvijenih pozitivnih entiteta ili grupa sa informacijama, koje oni mogu da ponude, ista mogućnost mora da se ponudi podjednako mudrim negativno orijentisanim entitetima ili grupama.

Ispitivač: Onda mi preko te prividne teškoće učimo o mudrosti prve distorzije (slobodna volja) i iz tog razloga moramo u potpunosti prihvatiti to iskustvo. To je moj lični pogled na stvari. Da li se on poklapa sa vašim?

Ra: Ja sam Ra. Po našem mišljenju možete ići čak i dalje u toj oceni. Postoji prilika, sadržana u ovoj situaciji, koja je obeležena kako stvarnim, tako i potencijalnim efektima,  i delovanje na instrument u pravcu distorzije bola, vrtoglavice i drugih teškoća joj omogućava da svesno izabere svoju orijentaciju prema drugima i Kreatoru.

Na sličan način ta situacija nudi stalnu mogućnost svakome u grupi da pod težim okolnostima izrazi podršku prema drugom-sebi, koji doživljava ovaj, da tako kažemo, napad, i demonstrira ljubav i svetlost beskonačnog Kreatora i izabere nastavak rada kao glasnik za informacije koje pružamo i tako služi Kreatoru.

Te su mogućnosti značajne, upravo kao i distorzije prouzrokovane ovim okolnostima.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je takozvani napad ponuđen i meni i (ime) kao i instrumentu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ja lično ne osećam nikakve efekte kojih sam svestan. Da li možete da mi kažete na koji način mi je ponuđena ta služba?

Ra: Ja sam Ra. Ispitivaču je ponuđena sumnja u sebe i obeshrabrivanje u pogledu različitih distorzija lične prirode. Ovaj entitet nije izabrao da prihvati tu priliku i orionski entitet je uglavnom obustavio održavanje stalnog napada na ovaj entitet.

Zapisničar je pod stalnim nadzorom i ponuđeno mu je mnoštvo mogućnosti za pojačavanje mentalnih/emocionalnih distorzija i u nekim slučajevima veza između mentalnog/emocionalnog kompleksa i fizičkog parnjaka. Kada je entitet postao svestan napada, postao je mnogo manje prijemčiv za njih. To je razlog za veliko pojačanje i konstantnost napada na instrument, jer on predstavlja slabu kariku usled faktora koji leže izvan njene kontrole unutar inkarnacije.

Ispitivač: Da li je pitanje zašto instrument doživljava tako mnogo fizičkih distorzija tokom ove inkarnacije unutar prve distorzije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li mi u tom slučaju možete reći zašto je instrument doživeo tako mnogo distorzija tokom ranih godina?

Ra: Ja sam Ra. Potvrdili smo tačnost vaše pretpostavke da bi ti odgovori prekršili Zakon Konfuzije. Nije prihvatljivo da se takvi odgovori rasprostru kao sto za večeru. Prihvatljivo je da se kontemplira o kompleksima mogućnosti koje su uključene.

Ispitivač: Onda ne postoji drugačija pomoć, koju bi ova grupa mogla da ponudi entitetu iz orionske grupe koji je stalno sa nama. Kako ja vidim sa svoje tačke gledišta, ne postoji ništa što bismo mogli da učinimo za njega. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Postoji velika komičnost u vašoj nameri da ponudite polarizovanu pomoć suprotnom polaritetu. U tome postoji prirodna teškoća, jer ono što biste vi posmatrali kao pomoć, ovaj entitet bi posmatrao kao ne-pomoć. Kada pošaljete ljubav i svetlo i poželite mu dobro, on gubi svoj polaritet i mora da se pregrupiše.

Tako on to ne bi posmatrao kao pomoć. Sa druge strane, ako biste mu dopustili da služi (Kreatoru) na svoj način, uklanjajući ovaj instrument iz vaše sredine, mogli biste da uočite da to nije istinska služba. Ovde imate balansiran i polarizovan pogled na Kreatora, dve službe su ponuđene, uzajamno odbijene i u stanju su ravnoteže, u kojoj je slobodna volja očuvana, a svakom dopušteno da ide svojom stazom sticanja iskustava o beskonačnom Kreatoru.

Ispitivač: Hvala vam. U završnom delu ove diskusije bih samo rekao da, ukoliko postoji bilo šta, što bismo u okviru svojih mogućnosti – razumem da postoji mnogo stvari, kao ova koju ste upravo pomenuli, koje nisu u okviru naših mogućnosti – bili u stanju da učinimo za ovaj određeni entitet i ako nam u budućnosti budete preneli njegove zahteve, mi ćemo ih makar razmotriti, jer želimo da naša orijentacija prema drugima bude potpuna. Da li je to za vas prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. Mi uviđamo da nismo u stanju da razjasnimo pitanje vaše službe nasuprot njegove želje za službom. Po našem skromnom mišljenju, trebalo bi da vidite humor ove situacije i da se okanete želje da pružate pomoć tamo gde se ona ne traži. Magnet će privući ili odbiti. Slavite u snazi svoje polarizacije i dopustite drugima suprotne polarizacije da to isto čine, uviđajući veliku komičnost ovih polariteta i njihovih teškoća iz perspektive ujedinjenja ove dve staze u šestom denzitetu.

Ispitivač: Mnogo vam hvala. Imam ovde jedno izlaganje i zamolio bih vas da date komentar o njegovoj tačnosti ili netačnosti. U principu, arhetipski um reprezentuje fasete Kreatora. Arhetip Oca korespondira sa muškim ili pozitivnim aspektom elektromagnetske energije, aktivan je, kreativan i radiantan kao naše lokalno sunce. Arhetip Majke korespondira sa ženskim ili negativnim aspektom elektromagnetske energije i receptivan je ili magnetski kao naša Zemlja koja prima sunčeve zrake i donosi život putem treće-denzitetske plodnosti. Arhetip Bludnog Sina ili  Lude korespondira sa svakim entitetom koji se naizgled udaljio od jedinstva i teži da se vrati jednom beskonačnom Kreatoru. Arhetip Đavola reprezentuje fizičku iluziju materijalnog sveta i pojavu zla, ali mnogo preciznije, on podstiče i predstavlja katalizator rasta za svaki entitet unutar treće-denzitetske iluzije. Mag, Svetac, Iscelitelj ili Adept korespondira sa Višim Ja i zahvaljujući balansu u energetskim centrima prodire kroz iluziju, da bi kontaktirao inteligentnu beskonačnost i time demonstrirao majstorstvo katalizatora trećeg denziteta. Arhetip Smrti simbolizuje tranziciju entiteta iz tela žutog spektra u telo zelenog spektra ili privremeno između inkarnacija ili trajnije tokom žetve.

Svaki arhetip predstavlja jedan aspekt Beskonačne Kreacije koji podučava pojedinačnu celinu uma/tela/duha u skladu sa pozivom elektromagnetske konfiguracije entiteta. Podučavanje se odvija putem intuicije. Uz pravilno traganje ili konfiguraciju uma snaga volje koristi duh kao sredstvo da uspostavi kontakt sa odgovarajućim arhetipskim aspektom, neophodnim za učenje/podučavanje. Na isti način se kontaktira svaki informator intuicije. Oni su hijerarhijski i kreću se od sopstvenog podsvesnog uma entiteta do kolektivnog ili planetarnog uma, do vodiča, višeg ja, do arhetipskog uma, do kosmičkog uma ili inteligentne beskonačnosti. Svaki je kontaktiran putem duha, koji služi kao sredstvo, u skladu sa harmonizovanom elektromagnetskom konfiguracijom uma tragaoca i traženim informacijama.

Da li biste dali komentar o tačnosti ovog izlaganja, ispravili greške i dopunili izostavljeno?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koristi prenesenu energiju tokom najvećeg dela seanse zbog umanjenog nivoa fizičke energije. Mi ćemo početi sa ovom prilično kompleksnom i zanimljivom temom, ali nemojte očekivati da završimo. Molimo da na nekoj od seansi u vašoj budućnosti ponovite pitanje u vezi sa onim delovi na koje ne budemo odgovorili.

Ispitivač: Možda bi onda bilo bolje da se sa odgovorom na ta pitanja počne na sledećoj seansi. Da li bi to bilo prihvatljivo ili je energija već učvršćena?

Ra: Ja sam Ra. Energija je već preneta. Izbor je, kao i uvek, vaš.

Ispitivač: U tom slučaju nastavite.

Ra: Ja sam Ra. Možda prva tema, kojom bismo se pozabavili, jeste koncept duha koji se koristi kao sredstvo za kretanje između korena u debla uma. To je pogrešno shvaćeno i mi bismo dopustili ispitivaču da dodatno razmotri funkciju uma, jer u radu sa umom radimo unutar jednog koncepta i još uvek ne pokušavamo da prodremo do inteligentne beskonačnosti. Dobro je rečeno da arhetipovi predstavljaju delove beskonačnog Kreatora ili aspekte njegovog lika. Međutim, važno je shvatiti da arhetipovi, mada su stalni u pogledu kompleksa generativne energije koju nude, ne pružaju dvojici tragalaca isti proizvod tih kompleksa. Svaki tragalac će doživeti svaki arhetip u svojstvima koja su za njega najvažnija. Jedan primer bi bila izjava ispitivača da je Luda opisana na taj i taj način. Veliki aspekt tog arhetipa je aspekt vere, kretanje bez obzira na to šta sledeće dolazi. To je, naravno, budalasto, ali predstavlja deo karakteristika duhovnog neofita (početnika). O tome da taj aspekt nije uočen bi ispitivač mogao da razmisli. Sada bismo ponovili molbu da se ovo pitanje iznova postavi na sledećoj seansi i napustili instrument. Pre nego što odemo, smemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje?

Ispitivač: Samo da li postoji bilo šta što možemo učiniti da bismo učinili da instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite, moji prijatelji, u snazi, harmoniji, ljubavi i svetlu. Sve je dobro. Aranžman je brižljivo namešten.

Ja sam Ra. Ostavljam vas sada, moji prijatelji, u slavi ljubavi i svetla beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjujući se u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.